Informe sobre l'estat de la Formaci Professional 2015

 • Published on
  15-Apr-2017

 • View
  201

 • Download
  4

Transcript

 • 1

  rea de Drets Socials

  Institut Municipal d Educaci de Barcelona

  INFORME

  Estat de la Formaci Professional a la

  ciutat de Barcelona 2015

  Comissi de Drets Socials, Cultura i Esports

  21 de juny de 2016

 • 2

  Introducci

  La formaci professional ha experimentat aquests darrers anys un augment important dinters per

  part de la societat i en conseqncia de matrcula tant a nivell general com especialment a la ciutat de

  Barcelona. Sha valorat aquesta formaci com un instrument especialment til en temps de crisi, no

  noms perqu t un marcat carcter finalista que permet als seus estudiants laccs relativament rpid

  al mn laboral, sin com a eina de formaci i posada al dia per a professionals que ja estaven treballant i

  tamb com a mitj de recuperaci de persones que havien quedat sense feina i daquells joves que

  havien accedit al mn laboral deixant a mig cam els seus estudis, i que amb larribada de la crisi varen

  ser els primers en ser expulsats del sistema laboral.

  En aquest informe es pretn donar una visi, una fotografia de lestat de la formaci professional a la

  ciutat de Barcelona al llarg de lany 2015; perfil dels estudiants, dades de matrcula, sortides laborals ,

  continutat dels estudis .... i tots aquells aspectes rellevants de cara a tenir una composici de lloc de

  lestat de la formaci professional a la nostra ciutat.

 • 3

  Marc de referncia: Europa i Catalunya

  Sense uns objectius clars i mesurables i sense un model deducaci, de societat i en definitiva de

  ciutadania difcilment es pot anar avanant cap al benestar social i econmic a la ciutat de Barcelona.

  Quin model de ciutat volem? Quin model formatiu es vol impulsar i quin paper pot tenir la formaci

  professional?

  Des dels organismes internacionals (Uni Europea, OCDE, UNICEF, Unesco...) sest debatent sobre el

  futur i model de les societats. La nova Agenda 2030 est reformulant els marcs terics vers a una

  societat ms inclusiva, equitativa i sostenible que redueixi al mxim les desigualtats socioeconmiques

  existents entre els ciutadans. Malgrat avanar en aquests termes, els reptes 2020 establerts en

  lEstratgia Europa 2020 continuen vigent perqu ens permeten visibilitzar quant lluny estem dassolir

  els reptes europeus marcats en el seu moment. Els principals indicadors estratgics 2020 per Catalunya

  ens mostren una realitat fora dualitzada ja coneguda: duna banda, un escenari fora positiu,

  competitiu i favorable i de laltra, un de menys favorable i que requereix duna intervenci a curt i llarg

  termini:

  El primer escenari mostra una poblaci amb una alta qualificaci amb estudis universitaris i dFP de

  grau superior capa de donar resposta a les economies del coneixement i als nous perfils

  professionals propis de les competncies del segle XXI. En aquest sentit, cal esmentar, en primer

  lloc, laposta que ha fet la ciutat de Barcelona per millorar loferta dels cicles formatius de grau

  superior (en endavant CFGS) i, per tant, per incidir en la millora de la qualificaci a nivells superiors

  de la seva poblaci i, en segon lloc, la revaloritzaci daquests cicles per part del mercat de treball,

  el qual valora la practicitat i els nivells formatius daquests estudis.

  I el segon, el duna poblaci amb una baixa o poca capacitat competitiva fruit dels seus baixos

  nivells formatius. Segons les dades de lEurostat a Catalunya el 16% dels joves dentre 15 i 24 anys

  no estudien ni treballen, el 18% de les persones dentre 18 i 24 anys no continuen la seva etapa

  formativa. Aquestes dades evidencien que un volum important de joves poden quedar exclosos del

  mercat laboral i, per tant, fora del sistema. Tamb cal destacar la taxa datur juvenil (poblaci de 15

  a 24 anys) del 42% davant del 20% de la mitjana dels estats membres, UE28.

  Davant daquesta situaci cal plantejar-se com podem millorar la qualificaci del jovent que abandona la seva trajectria formativa en un context social i econmic cada cop ms qualificat i especialitzat: cal preguntar-se quin paper pot tenir lFP i els programes de segones oportunitats davant daquesta prdua de talent. LFP ha de tenir un paper encara ms actiu davant daquest segon escenari per cal reflexionarhi per tal de poder continuar treballant en una FP de qualitat i adaptada a tots els nivells daprenentatge. En tot cas, lFP hi t un paper important i aix ho esmenta CEDEFOP en el seu informe Promoting learning for work; Education and training, skills and qualifications ara becoming prerequisites to growth and devolopment.

 • 4

  Context econmica a Barcelona ciutat

  Millora del PIB i lactivitat econmica a Barcelona ciutat

  A Barcelona ciutat sestima que el PIB ha augmentat un +3,2% respecte del 2014, desprs de millorar

  gradualment la seva evoluci al passar dun increment interanual del +2,7 el primer trimestre al +3,7%

  lltim trimestre de lany. Tots els sectors, a excepci de la indstria (-0.4%), experimenten un

  creixement positiu del PIB i ms favorable que el danys anteriors. El sector serveis mostra un major

  increment (+3,6%), seguit de la construcci.

  Quant al teixit empresarial, Barcelona compta amb 170.197 empreses a 1 de gener de 2015, de les quals

  72.314 sn amb assalariats i 97.883 sense assalariats. En lmbit de lemprenedoria, segons linforme

  Executiu Catalunya 2014 del Global Entrepreneurship Monitor, la taxa dactivitat emprenedora (TEA) de

  la poblaci resident a la provncia se situa en el 7,3% i assoleix el valor ms alt des de 2008.

  Quant als indicadors del mercat de treball, Barcelona tanca lany amb 1.027.455 afiliats; 33.943 ms que

  lany anterior, fet que suposa la millor variaci interanual (+3,4%) des de 2006. Barcelona tanca lany

  amb les taxes dactivitat (79,8%) i docupaci (69,2%) segons lEnquesta de poblaci activa superior a les

  de Catalunya, Espanya i la Uni Europea.

  (+2,2%) i lagricultura (+1,6%).

 • 5

  Oferta dFP inicial

  Ms oferta en CFGS

  Barcelona ciutat compta amb 95 centres educatius que imparteixen FP a la ciutat. Entre aquests 95, a 81

  es poden cursar CFGS i a 67 es poden cursar CFGM.

  A Barcelona es concentra el 18,3% del total de centres de Catalunya que imparteixen CFGM i el 25,7%

  dels centres que imparteixen CFGS. Aquest fet s degut en part a una relativament elevada presncia de

  centres privats i concertats a la ciutat ja que ms de la meitat dels centres dFP totalment privats de

  Catalunya (aproximadament un 55%) i un ter dels concertats subiquen a Barcelona, en contraposici al

  10% del total de pblics. Aquestes dades assenyalen Barcelona com un pol datracci destudiants (no

  noms dFP) que s vist per instncies educatives privades com a una oportunitat. Durant el curs 2014-

  2015 van cursar FP a Barcelona un total de 33.902 estudiantes dels quals 12.197 (el 36%) van cursar un

  CFGM i 21.705 (64%) un de CFGS. El 44,6% dels estudiants dFP van cursar els seus estudis a centres

  pblics, el 38,2% a concertats i el 17,2% a privats. Els alumnes de CFGS estudien ms a centres

  concertats i privats que els de CFGM (56,9% vs. 52,8%).

  Augment de la demanda

  La demanda i loferta dFP han evolucionat positivament i amb intensitat durant els darrers 4 anys. El

  total dalumnes dFP sha incrementat en 5.800 efectius, fet que significa un creixement agregat del 20%

  i anual del 5%. Els estudiants de CFGS sn els que han incrementat ms el seu nmero (4.600) i

  representen per si sols el 79% de lincrement destudiants dFP a la ciutat. Per altra banda, tamb es pot

  observar que els estudis de Batxillerat segueixen una tendncia molt diferent als estudis dFP ja que, tot

  i que augmenta el volum destudiants, ho fa en nmeros molt inferiors.

  Motius que expliquen aquest augment de la demanda:

  Per una banda, molts dels estudiants dFP (42,26%) que finalitzen els seus estudis decideixen seguir

  estudiant algun altre itinerari vinculat a lFP.

  LFP s una opci cada cop ms vlida per a ms individus en edats no tpiques destudiant dFP per

  qualificar-se o requalificar-se.

  En poques delevat atur molts individus accedeixen de nou a estudis secundaris.

  El mercat de treball actual i el sistema productiu sn ms competitius i especialitzats que mai, fet

  que comporta que per accedir a un lloc de treball shagin incrementant els requeriments formatius

  per part de les empreses.

  Aquest increment dalumnes ha estat suportat en gran part pels centres concertats i privats, ja que

  daquests nous 5.800 alumnes dFP, uns 3.600 (el 62% dels nous estudiants) cursen els seus estudis a

  centres concertats i privats.

 • 6

  Oferta dFP a Barcelona Centres dFP segons titularitat per districtes

  Alumnes dFP a Barcelona

  Evoluci alumnat (%), 2010-11/2014-15

  Perfil de lalumnat

  Hi ha rols de gnere en lFP

  El 43,4% de lalumnat dFP a Barcelona s femen en front el 56,6% mascul, diferncia que sha

  accentuat lleugerament den el curs 2010-11, on la matrcula femenina significava el 44,1%. Les xifres

  per sexe varien notablement segons la famlia professional (a imatge personal el 95% dels matriculats

  sn dones i a administraci i gesti i serveis socioculturals i a la comunitat representen el 84%, en canvi

  en la famlia dinformtica i comunicaci i fabricaci mecnica el 92% i el 97% respectivament sn

  homes). Aquestes proporcions tamb canvien en funci de si observem CFGM o CFGS: hi ha ms

  presncia de dones als CFGS que als CFGM (46,3% i 38,2% respectivament). Aix doncs, encara existeix

  una relaci de gnere entre la famlia professional i locupaci, aquesta sovint associada al rol femen o

  mascul.

  LFP amplia edats

  Les edats difereixen segons si lalumne cursa CFGM o CFGS ja que laccs als estudis es comencen a

  edats diferents. Els CFGM es poden iniciar amb 16 anys i els de CFGS amb 18. En tot cas ledat mitjana

  dels alumnes de CFGM s de 20,8 anys i la dels CFGS de 23,2. Aquestes dades ens indiquen que els

  estudis dFP sn una opci cada cop ms vlida per a un ventall de poblaci ms mplia i que s

  valorada com una opci de requalificaci professional.

 • 7

  Vies daccs: ESO i Batxillerat

  El 70% dels alumnes de CFGM han accedit a aquests estudis via ESO i el 51% dels alumnes de CFGS han

  accedit als estudis via Batxillerat.

  Perfil de lalumnat dFP

  Famlies professionals i titulacions

  Sanitat, Serveis a les persones i Informtica i comunicacions les ms demandades

  Els estudis dFP sorganitzen en famlies professionals. A Barcelona hi ha una oferta de 22 famlies

  professionals (LOE + LOGSE) que aglutinen un total de 117 titulacions, 40 de grau mitj i 77 de grau

  superior. Aix doncs, apreciem que hi ha ms diversitat destudis en els CFGS (21) que en els CFGM (19).

  Les famlies professionals amb ms alumnes sn: sanitat, serveis a les persones i informtica i

  comunicacions. Aquestes famlies professionals agrupen el 37% del total dalumnes dFP. Per contra, les

  famlies professionals amb menys alumnes sn: seguretat i medi ambient, fusta moble i suro i edificaci i

  obra civil. Aquestes famlies professionals agrupen el 1,2% del total dalumnes dFP.

 • 8

  Connexi entre matrcula i sectors econmics estratgics de Barcelona

  Prenent com a referncia els sectors econmics estratgics de Barcelona, reflex de la diversificaci de

  lactivitat econmica de la ciutat i caracteritzats pel fet de ser sectors tant emergents com consolidats,

  assenyalats com els motors de desenvolupament actual i futur de Barcelona, sha elaborat una

  concordana entre aquests sectors estratgics i el volum de matrcula dFP que sassocia. Aquesta

  informaci t lobjectiu de valorar fins a quin punt loferta dFP sajusta de cara a donar una resposta als

  sectors econmics cridats a ser font de nova ocupaci.

  Les dades assenyalen que la matrcula dFP est molt adaptada a certs sectors econmics estratgics tals

  com medicina i salut, TIC , turisme i mdia, sectors, sobretot Turisme i Sanitat, molt consolidats a la

  ciutat.

  En el cas dels sectors estratgics agroalimentari, medi ambient, mobilitat i aeronutica i logstica i

  transport de mercaderies la matrcula dFP relacionada presenta volums ms baixos. Val a dir que s

  precisament en aquests sectors que cal un treball ms intens per nodrir de professionals a sectors

  emergents que demandaran paulatinament ms treballadors qualificats en els seus camps.

  Val a dir que la matrcula dels CFGS est millor adaptada als requeriments dels sectors estratgics de la

  ciutat.

  Contrast oferta i demanda de cicles

  Major demanda en centres pblics

  Al primer curs dFP els centres sostinguts amb fons pblics (centres pblics i concertats) reben un total

  de 19.258 demandes de places a primer curs. Daquestes demandes el 73% sefectuen a centres pblics i

  un 27% a centres privats mentre que loferta de places de primer curs es localitza en 59% centres de

  titularitat pblica i en un 41% en centres concertats. Aquestes dades apunten a diversos fets: duna

  banda, els futurs alumnes prefereixen pre inscriures majoritriament en centres de titularitat pblica;

 • 9

  de laltra, lescola concertada rep fluxos importants dalumnes que no han aconseguit plaa a lFP

  pblica.

  De fet, si analitzem les dades brutes de preinscripci sobserva que mentre existeix un dficit estructural

  (i histric) de places pbliques, que actualment ascendeix a 5.471 places, a lescola concertada es dna

  un excedent de places no cobertes de gaireb 800 places.

  Aquestes dades no apunten a que a

  Barcelona hi hagi un dficit de places dFP, el

  fet que existeixin places dFP concertades

  vacants aix ho apunta. Aquestes 4.675

  sollicituds no cobertes poden haver derivat

  en matriculacions a lescola privada (de la

  qual no hi ha disponibilitat de dades

  pbliques de preinscripci), en altres cursos

  formatius, casos dalumnes que no

  aconsegueixen el ttol corresponent per

  finalment matricular-se, alumnes que shan

  matriculat a varis tipus destudis, com per

  exemple a Batxillerat i alhora a CFGM, i que,

  finalment, han optat pels estudis no

  professionalitzadors, o tamb pot ser que en

  el darrer moment no hagin formalitzat la

  matriculaci per algun altre motiu.

  Places a indstries no cobertes

  Al primer curs dFP els centres sostinguts amb fons pblics (centres pblics i concertats) reben un total

  de 19.258 demandes de places a primer curs. Daquestes demandes el 73% sefectuen a centres pblics i

  un 27% a centres privats mentre que loferta de places de primer curs es localitza en 59% centres de

  titularitat pblica i en un 41% en centres concertats. Aquestes dades apunten a diversos fets: duna

  banda, els futurs alumnes prefereixen pre inscriures majoritriament en centres de titularitat pblica;

  de laltra, lescola concertada rep fluxos importants dalumnes que no han aconseguit plaa a lFP

  pblica.

 • 10

  Tamb cal tenir en compte que no tots els cicles tenen un equilibri similar entre oferta i demanda,

  generant aix una situaci que sovint no es correspon amb molts casos particulars de cicles o famlies

  professionals amb ofertes i demandes molt descompensades.

  Millora de locupabilitat

  LFP, i en major mesura des del desplegament de

  lFP en alternana, amb la modalitat dual1,

  permet adquirir els continguts curriculars a laula i

  aplicar-los en els centres de treball. Alhora, lFP

  est adaptant els continguts formatius a les

  necessitats del teixit productiu de la ciutat de

  Barcelona. Aquestes orientacions i adaptacions

  curriculars sn el segon element que contribueix a

  incrementar les probabilitats de trobar feina

  vinculada amb els estudis i alineada amb les

  necessitats de lempresa. Per ltim, per no

  menys important, cal parlar de la mobilitat

  internacional dels estudiants dFP, tercer element

  que contribueix a millorar els nivells dinserci

  dels graduats en FP.

  La trajectria laboral dels graduats en FP

  Els graduats en CFGS tenen bons nivells dinserci

  El pes dels emprenedors es desconeix per en termes globals bona part dels graduats professionals

  opten per a inserir-se per compte daltri.

  Les dades de lEnquesta dInserci laboral dels recentment graduats a Barcelona mostra que el 44,3%

  est treballant o treballant i estudiant al cap de 6 mesos dhaver-se graduat, el 42,3% continua estudiant

  i noms un 13,4% declara estar a latur. La principal via dinserci lany 2015 i tamb en els darrers anys

  s la xarxa personal en gaireb un 26% seguit de lautocandidatura i lempresa de prctiques s la

 • 11

  tercera via (22% entre els CFGM i un 17% en els CFGS). Un aspecte important que cal esmentar s el fet

  que el 67% dels recentment graduats en un cicle mitj est treballant dall que ha estudiat i en el cas

  dels graus superiors el 64%.

  La contractaci entre els graduats en FP sha mantingut estable des de lany 2007 (entorn al 14% de les

  contractacions totals) i aquest any 2015 shan recuperat els nivells de contractaci dabans de la crisi

  econmica. Ara b, sobserven tendncies rellevants que cal esmentar: la tendncia creixent de la

  contractaci de les persones amb estudis superiors, tant graduats dFP-CFGS com universitaris i

  postuniversitaris, i tamb de les persones amb estudis generals bsics. En contraposici els nivells

  intermedis dFP-CFGM i batxillerat experimenten una tendncia negativa. Aquesta doble tendncia

  mostra la polaritzaci del mercat de treball i que ve confirmada pel menor percentatge de temporalitat

  dels dos extrems: les persones amb estudis universitaris (83%) i amb estudis primaris (85%).

  Les persones amb estudis de CFGS i universitaris millor nivells docupaci

  Les dades de lEPA pel primer trimestre de lany 2016 ens mostren que a un major nivell formatiu li

  corresponen uns majors nivells docupaci i, per tant, menors nivells de desocupaci; mentre les

  persones amb estudis superiors, tant dFP de grau superior com universitries i postuniversitries tenen

  unes taxes datur del 9% les persones amb altres nivells inferiors se situen en valors datur del 15% i el

  25%. Aix doncs, cal esmentar que el mercat valora les persones amb estudis superiors i entre elles

  sinclouen les persones que han cursat un CFGS.

  Ofertes de feina vinculades a lFP

  Poca concreci en els requeriments de les ofertes laborals

  El Portal de Feina Activa va registrar un total de 32.652 llocs de treball ofertats a la provncia de

  Barcelona, dels quals si observem les dades per nivells formatius apreciem que un 29,3% no

  especifiquen el nivell formatiu, un 30,1% requereixen professionals amb estudis primaris, un 27,5%

  estudis secundaris i noms un 13,1% estudis postsecundaris.

  Ara b, si apreciem la distribuci segons la classificaci catalana docupaci apreciem que les vacants

  sn clarament identificades amb alguna de les famlies professionals que ofereix la formaci

  professional: els empleats doficina, els administratius respondria a la famlia dadministraci i gesti de

  lFP, treballadors de restauraci a la dindstria alimentria, els operaris, installadors, etc. a la

  dinstallaci i manteniment.

 • 12

  Continuaci destudis

  Ms de la meitat opten per continuar estudiant,

  menys que al 2010

  Un 56% dels recents titulats en FP lany 2015

  continuen estudiant. Entre els titulats de CFGM i

  de CFGS hi ha diferncies en aquest aspecte,

  mentre que entre els de CFGM continuen

  estudiant el 66% dels titulats, entre els de CFGS

  aquesta xifra representa el 52%. Respecte lany

  2010 (quan la xifra selevava al 60%) saprecia un

  canvi de tendncia: sha incrementat el pes dels

  recentment graduats que opten pel mercat de

  treball (ja sigui perqu treballen o perqu estan en

  recerca de feina) en detriment dels que continuen

  estudiant.

  La preinscripci a la universitat sha incrementat des de lany 2007

  El 2015 ha estat lany en qu ms alumnes dFP, 8.636 en total, han efectuat una preinscripci a la

  universitat. Aquesta xifra representa el 17,5% del total de persones preinscrites a estudis universitaris a

  Catalunya.

 • 13

  Abandonament

  Els estudiants de CFGM tamb abandonen

  Actualment, no es precisen dades pbliques de lAEP a la ciutat de Barcelona i tampoc es pot extrapolar

  a partir daltres fonts estadstiques per resultar no representatives. LAEP a Catalunya ha estat molt

  favorable en els darrers 5 anys, reduint-se del 29% al 19%, el que significa una reducci dun ter.

  En termes dFP hi ha un major abandonament entre els CFGM (37%) que no pas entre els CFGS (13%).

  Programes de formaci i inserci

  A Barcelona durant el curs 2014-15 van cursar un

  programa PFI un total de 1.513 joves. Aquesta xifra

  reflexa un augment significatiu des del curs 2007-

  08 daquest alumant doncs 367 joves van cursar

  aquest tipus dopci formativa. Aquesta evoluci

  no significa necessriament un augment del

  collectiu de joves que abandonen de manera

  preco el sistema educatiu sin ms aviat la

  creaci de nous recursos per part de lAjuntament

  per atendre les necessitats daquest collectiu que

  es van deixar doferir per altres administracions

  fruit de la conjuntura de crisi econmica dels

  darrers anys.

  Formaci contnua

  Les dones es requalifiquen ms

  Al 2015 18.811 alumnes van cursar alguna tipologia

  de curs de formaci contnua a Barcelona.

  Daquests alumnes el 57,5% van ser dones i les

  edats ms comunes han estat entre els 31 i 50

  anys, essent la mitja dedat de participaci de 40,8

  anys. Aquest fet sexplica sobretot per la funci

  requalificadora i de reciclatges de continguts per

  un sector de poblaci que fa anys que es fa fora

  dels centres de formaci.

 • 14

  Recomanacions

  A continuaci es proposen tot un seguit daccions per tal de dinamitzar i promocionar la formaci

  professional a la ciutat de Barcelona. Cal esmentar que aquestes propostes shan plantejat des de la

  perspectiva conjuntural i possibilista i no shan incls les recomanacions ms de tipus sistmiques.