Treball de recerca (1)

  • Published on
    11-Apr-2017

  • View
    72

  • Download
    0

Transcript

INSTITUT MEDITERRANIATREBALL DE RECERCAPromocio 2016-2018Index1 Treball de recerca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.1 Que es el treball de recerca? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.2 Leleccio del tema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Tipus de treball . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Metodologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.1 Les fonts dinformacio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Estructuracio del treball . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Pautes de presentacio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Exposicio oral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 El seguiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Lavaluacio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Planificacio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1210 Recuperacio del treball de recerca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1311 Premis del treball de recerca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13A Full de seguiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14B Full davaluacio del treball de recerca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15C Full davaluacio de la presentacio oral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161TREBALL DE RECERCA 2016-20181 Treball de recerca1.1 Que es el treball de recerca?Es un conjunt dactivitats estructurades i orientades a la investigacio que realitza tot lalumnat debatxillerat amb lorientacio i seguiment del professorat, per tal de consolidar la competencia enrecerca. Es pot emmarcar dins un ambit disciplinari, o pot ser interdisciplinari o transversal.La dedicacio horaria de lalumnat es de 70 hores aproximadament i, de forma habitual, esrealitza entre finals del primer curs i inicis del segon curs del batxillerat.Aquest treball: Es una petita investigacio. Pot estar emmarcat dins duna materia o pot ser interdisciplinar. Esta dirigit per un professor/-a - tutor/-a. Equival a 2 credits i representa el 10% de la nota global del batxillerat. Es presenta per escrit i oralment. Savalua tenint en compte lactuacio durant la realitzacio del treball, linforme escrit i lapresentacio oral.Veure: http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/batxillerat/treballrecerca/1.2 Leleccio del temaEn plantejar-se leleccio del tema, shan de tenir en compte diverses consideracions: La relacio de la recerca amb la modalitat de batxillerat, interessos, aficions, estudis poste-riors... Quin aspecte interessa aprofundir, que hauria de ser adequat a la propia capacitat i prepa-racio. Quant temps shi pot dedicar, es a dir, lequilibri entre el temps de dedicacio i la complexitatde la recerca. Quins coneixements es tenen sobre el tema, les fonts dinformacio existents i la facilitat peraccedir-hi. Abans de decidir-te, es convenient que facis una recerca preliminar. Els materials i recursos disponibles per a desenvolupar el treball (aparells i instrumentsnecessaris per a la recerca, lexperimentacio, la realitzacio i la presentacio de linforme...).2http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/batxillerat/treballrecerca/TREBALL DE RECERCA 2016-2018El tema de la recerca no ha de ser gaire extens per evitar la complexitat, ni tampoc massaconcret per evitar que es pugui no trobar prou informacio.En cap cas no es tracta de dur a terme un copia i enganxa dinformacio enciclopedica nidInternet, sino de respondre a les preguntes i comprovar si la hipotesi formulada es certa o no.2 Tipus de treballA lhora de plantejar-nos fer un treball de recerca el podem fer: Un treball bibliografic o de compilacio es el resultat dhaver revisat la diversa bibliografiapublicada sobre un tema de coneixement i interrelacionar-la de manera que el resultatsigui una visio general o concreta del tema escollit. Un treball dinvestigacio preten ser una investigacio original sobre un tema, es a dir,descobrir-ne alguna cosa nova. Un projecte tecnologic es la construccio o disseny dun objecte, duna aplicacio, dunainstallacio, dun programa informatic, duna maqueta o dun muntatge per tal de donarsolucio a una determinada necessitat. Un treball de creacio tindria com objectiu final lelaboracio dun text literari, un audio-visual, uns dibuixos, illustracions, ... i aniria acompanyat del treball previ i/o parallel dereflexio i documentacio sobre el tema.3 MetodologiaAqui teniu un exemple dun metode de treball, que es pot seguir per a desenvolupar el treball derecerca correctament:Veure: http://www.ersilia.org/llibre_recerca/fasecercant.html3http://www.ersilia.org/llibre_recerca/fasecercant.htmlTREBALL DE RECERCA 2016-20183.1 Les fonts dinformacioExisteix una gran varietat de fonts de diverses caracterstiques:Fonts orals: son relativament fiables quan es tracta de fets o situacions actuals. Es convenientcontrastar-les amb fonts escrites o be orals de procedencia diferent.Fonts documentals: son molt diverses (censos, registres parroquials, llibres de comptabilitat,legislacio, pellcules, etc). Generalment es troben als arxius, aquests poden ser municipals,autonomics, estatals, etc., o tambe especialitzats com per exemple les filmoteques.Fonts periodstiques: els diaris, les revistes i daltres publicacions periodiques permeten con-trastar diverses opinions sobre un fet concret. Les podem trobar a les hemeroteques.Fonts artstiques i arqueologiques: reflecteixen la mentalitat dunmoment historic concret enun lloc determinat. Generalment es troben en museus i en excavacions.Fonts bibliografiques: son necessaries per coneixer lamplitud i profunditat amb que sha trac-tat un tema determinat. Es troben a les biblioteques.Internet: Hi trobem nombrosos recursos i documents sencers, oferts per universitats, organis-mes publics, empreses i individus; shi poden trobar, consultar i copiar diccionaris de tottipus, enciclopedies, illustracions, notcies o articles de diaris i revistes, textos literaris, etc.4 Estructuracio del treballLestructura del treball de recerca sera:a) PortadaLa portada ha docupar una pagina sencera (la primera de linforme) i ha de contenir la informacioseguent: Ttol Autor/-a (grup de classe) Tutor/-a del treball Data de presentacio Nom del centre educatiu: Institut Mediterrania (El Vendrell)b) IndexHa de ser molt clar i molt detallat, ens ha de donar una idea global del contingut del treball perpoder trobar-hi amb facilitat qualsevol element que interessi localitzar.4TREBALL DE RECERCA 2016-2018A lndex hi ha de constar la introduccio, tots els captols i apartats, la conclusio, la bibliografiai els annexes. A vegades, interessa adjuntar al final uns altres ndexs mes particulars que ajudenel lector a trobar paraules, noms propis o dates que apareixen al treball, aquests son:Index alfabetic: Es una llista al final del treball, ordenada alfabeticament, de persones, materiesi toponims que sesmenten en el treball. Al costat de la referencia shi ha de posar elnumero de la pagina on apareix.Index cronologic: Es molt util per als treballs de tipus historic, ja que es una llista en la qual esdescriuen fets historics.c) IntroduccioShi han dexplicar els objectius del treball i justificar-ne el perque. Sha de valorar lestat actual dela questio tractada, justificar el metode de treball emprat i els passos concrets que shan seguitper a la recollida de dades previa a lelaboracio del treball, tambe shi pot incloure els modelsde recollida de dades (metodologia), i lestructura general de lobra, comentar-hi el perque dela bibliografia escollida i/o altres fonts. Tambe shi haura de fer referencia a les dificultats messignificatives i com shan afrontat.d) Cos del treballEl cos del treball te un caracter especfic, molt lligat a les caracterstiques concretes que vulguemdonar a la investigacio, i per tant es difcil de generalitzar. Lalumne/-a shaura de posar dacordamb el seu tutor/-a del treball. Aix i tot, es poden plantejar algunes recomanacions.e) ConclusionsAquestes son algunes de les questions que es poden abordar en lapartat de conclusions: Recull i presentacio sintetica dels resultats obtinguts. Valoracio dels resultats: per que es important o significatiu allo que sha trobat o aconse-guit? Valoracio de lestrategia metodologica aplicada: don es partia i on sha arribat?, shapogut respondre satisfactoriament la pregunta inicial de forma completa o parcial?, shanassolit els objectius proposats?, fins on sha arribat i per que? Incidencies: imprevistos, obstacles i problemes que puguin haver aparegut durant la re-cerca, com han influt en el resultat i com shan intentat resoldre. Prospectiva: com es podria prosseguir o refer la recerca per tal de millorar-la o fer-laavancar. Valoracio de tot el proces de recerca i del que sha apres.5TREBALL DE RECERCA 2016-2018 Reflexio personal: es desitjable tambe que es vagi una mica mes enlla de la mera ex-posicio objectiva de resultats, que sentri en el terreny de la reflexio personal (possiblesconsequencies practiques, implicacions generals i extrapolacions dels resultats obtinguts adaltres ambits, etc.). En aquest cas, es imprescindible explicitar que es tracta precisamentde consideracions personals que no es desprenen directament dels resultats de la recerca.f) Bibliografia i fonts dinformacioPer tal que siguin rigorosos, els treballs han de citar tota la informacio rellevant que no siguioriginal daquell treball, tant el material bibliografic (llibres, revistes), com el cartografic, vdeos,CD-ROM, lobtingut per internet i les fonts orals.Pel que fa a internet, sha de tenir en compte que moltes fonts electroniques poden desa-pareixer. Per aquesta rao, conve citar, sobretot, aquelles pagines web signades. Tambe es boimprimir o desar el document consultat per tal dacreditar que es tracta duna font autentica.Sobretot, rebutja informacio de la qual no tinguis clara la font.Citacions dins el textDins el text, les citacions sintrodueixen amb autor i any, de manera que quedi clar don proveaquella idea o dada. A lapartat de bibliografia es posa la referencia completa per tal que el lectorpugui trobar el treball citat.Segueix el format seguent: Quan el treball es dun sol autor, se cita lautor i lany: (Smith, 1965) Quan son dos autors, els dos autors i lany: (Smith i Wenson, 1987) o (Smith Wenson, 1987) Quan son mes de dos autors, se cita nomes el primer i safegeix et al. (= et alli, i altres enllat): (Smith et al., 1972)Procura introduir les cites de manera natural dins el text, seguint el redactat, no acumuladesal final de les frases.Fixat que segons el redactat, en parentesi shi posa lautor i lany, o nomes lany: Tal com proposa Allen (1997), (...) (...) tenen una edat corresponent a 25 ka BP (Lowe Walker, 1997). que segons Chorley et al. (1984), (...) Willis Bennett (1994) consideren que....Si se cita textualment, es posa la pagina: Williams afirma que en comparar els desordres dela personalitat sha de tenir en compte ledat del pacient (Williams,1995, p. 45)6TREBALL DE RECERCA 2016-2018Citacions dins el textShan dincloure les referencies bibliografiques completes per tal que el lector pugui trobar eltreball citat. Algunes recomanacions generals son: Utilitza el terme Bibliografia com a ttol si nomes has consultat material en suport paper besiguin llibres, revistes o mapes. Utilitza el ttol, Referencies o Fonts dinformacio si has consultat, a mes, altres fonts dinfor-macio. En aquest cas, especifica el suport en que es troben. Les referencies han de ser completes: autor, any, ttol, revista o llibre i pagines. Posa elnom de la revista complet, sense abreujar. Ordena les referencies alfabeticament pel primer autor. Quan citis diversos treballs dunmateix autor, sordenen cronologicament, primer els treballs que signa sol, ordenats demes antic a mes modern, i despres els que te amb altres autors, ordenats alfabeticamentpel segon autor, i cronologicament, si es repeteixen els autors.1. Llibres COGNOMS, Nom o nom de lentitat responsable. (any). Ttol (en cursiva). Editorial.Lloc de publicacio. CRDOQ Priorat. (2011) Priorat, Denominacio dOrigen Qualificada. Torroja del Priorat. TERMCAT, Centre de Terminologia. Societat de la informacion: noves tecnologies iInternet: diccionari terminologic. (2000). Barcelona.2. Publicacions Cognoms, Nom o nom de lentitat responsable. (Any). Ttol publicacio. Editorial. Llocpublicacio. Omnium Cultural. (2006). Escola Catalana. num. 435. Omnium. Area dEducacio iFormacio. Barcelona. Cognoms, Nom o nom de lentitat responsable de larticle. (Any). Ttol de larticle.Inclos a Ttol de la revista (en cursiva), numero X, pag. X. Lloc de publicacio. MOLIST, Merce. (2006). La blocosfera catalana. Coneixement i Societat. num. 10, p.28-55. Barcelona3. Textos electronics, bases de dades i programes informatics Just despres del ttol, sescriu lexpressio en lnia entre claudators i, al final de la re-ferencia, sindica ladreca dInternet (entre angles ) i la informacio de la data deconsulta (Consulta: dia mes any), escrita entre claudators. Termcat, Centre de Terminologia. Diccionari de procediments culinaris [en lnia]. Bar-celona: TERMCAT, cop. 2006. [Consulta: 20 octubre 2009]. Pamies i Riudor, Vctor. Paremiologia catalana: Refranys, dites, frases fetes, prover-bis. . . [en lnia]. 2008. [Consulta: 20 octu-bre 2009].7TREBALL DE RECERCA 2016-2018f) AnnexesUn cop acabat el treball ens podem trobar amb una serie de materials, que, tot i no estar inclososen el cos, poden ser utils. Aquestsmaterials formen el que sanomena annexes, que es colloquenal final del treball despres de la bibliografia.Cal fer un ndex dels diversos annexes que inclou el treball per poder-los numerar, i nomesshi ha de posar el material al qual ens hem referit en algun moment del treball.Els annexes sutilitzen per presentar: Material que no es pot collocar en el nucli de linforme a causa de les seves dimensions(planols, dibuixos...) o de la seva naturalesa (vdeos, CD-ROM, DVD, etc.). Material complementari (detalls complets de procediments aplicats, demostracions ma-tematiques, illustracions i taules) que en el nucli de linforme alteraria la presentacio logicai ordenada del treball. Documentacio dinteres per al lector de linforme i que no es cita a la llista de referencia. Descripcio detallada dequips o programes emprats.5 Pautes de presentacioEl treball sha de presentar: Impres amb lordinador, per una cara, amb interlineat de 1,5, text justificat, lletra arial iamb un tamany de lletra 12. Shan de deixar els marges adequats. Es recomana: superior, 3 cm; inferior, 2,5 cm; es-querre, 3 cm; dret, 2,5cm. Ha destar escrit en llengua catalana. Les notes a peu de pagina, els peus dillustracions o grafics i les citacions presentades enparagraf a part shan de distingir amb un cos de lletra mes petit (de 9-10 punts). Cal separar amb una lnia en blanc, despres de punt i a part, els diferents paragrafs deltext. Tambe es pot prescindir daquesta lnia en blanc, pero aleshores cada nou paragrafcomenca amb la primera lnia entrada dins del text: despres dhaver fet unes cinc pulsaci-ons. Els fulls DIN A4 han destar numerats. Lextensio no ha de superar els 50 fulls. I el mnim ha de ser de 30 fulls. Hi ha de figuraruna portada i una contraportada. Sentregara una copia en format paper i enquadernada en color; i una altra copia en formatpaper, enquadernada en blanc i negre.Cal lliurar el treball al tutor del grup-classe en formatpdf (via mail o pendrive).8TREBALL DE RECERCA 2016-20186 Exposicio oralLa presentacio oral no ha de ser una lectura de les conclusions, sino una exposicio que tracti defer una sntesi de tot el treball fet.Partira dun guio orientador fet de la manera mes esquematica possible i basat en les partsconsiderades claus del treball:Introduccio: sha danunciar el tema, justificar-ne leleccio i destacar-ne linteres, la importanciao lactualitat; shi ha de presentar lobjectiu o la hipotesi de partida i les grans lnies del plaque seguiras en lexposicio.Desenvolupament: shi ha descriure sinteticament i demanera organitzada les etapes, els puntso apartats basics de la tasca de recerca, sense entrar en detalls secundaris.Conclusio: Shi ha de presentar un resum dels resultats del treball, comentats i relacionats ambla hipotesi o objectiu plantejats en la introduccio; shi ha desmentar les possibles insu-ficiencies o obstacles detectats en el curs de la recerca i shi poden indicar nous caminsdinvestigacio sobre la questio estudiada o sobre daltres relacionades amb el mateix tema.Les caracterstiques principals de lexposicio han de ser: Claredat, sntesi i rigor. Correccio i adequacio lingustiques. Durada duns 15 minuts. Us de diversos recursos audiovisuals o tecnologics: La utilitzacio de programes com PowerPoint o el Prezzi son molt utils sempre que sigui realment un suport eficac de lexposiciooral. Es aconsellable que les diapositives continguin els conceptes basics per centrar laten-cio sobre els punts mes importants, per a posar en evidencia les dades mes significativesque sexposen aix com mostrar fotografies, grafics, taules... que es vulguin comentar. Fer-lo servir sense un treball previ i la supervisio del tutor/-a es innecessari i pot empobrir lapresentacio.7 El seguimentConsisteix a fer un seguiment per part del tutor del treball de recerca del progres de lalumnatdurant tot el proces dinvestigacio i daprenentatge, avaluant aquest proces i donant pautes pertal de millorar-lo. Per a valorar la capacitat dorganitzacio: veure si porta els materials classificats i troba alloque se li demana. Per analitzar la capacitat de planificacio: observar si sequencia correctament les accions,te previst format i estructura.9TREBALL DE RECERCA 2016-2018 Per a diagnosticar la capacitat diniciativa: mirar si aporta noves idees, solucions als pro-blemes, etc. Per a fer un seguiment de la capacitat de treball: veure si porta la feina al dia. Per a analitzar la capacitat dinvestigacio: veure si planteja objectius adients, troba mate-rials pertinents (bibliografia, fonts...) i sap treure conclusions. Per a coneixer la capacitat de sntesi: comprovar si redacta amb ordre, incloent opinionspropies i alienes, de manera argumentada i coherent, sense repeticions innecessaries nijuxtaposicio didees. Per a detectar la capacitat dexposicio: comprovar si el text es clar i concs, si els materialsauxiliars (grafics, taules...) estan elaborats correctament. Per a valorar la capacitat de dialeg: comprovar si revisa els plantejaments despres dunaobservacio que se li fa, si sap escoltar, si fa observacions...Pel que fa al seguiment, sera obligatori concertar 4 entrevistes amb el tutor durant eldesenvolupament del treball on sanotaran els acords presos en cada entrevista. (Full de controlde visites).La primera entrevista es realitzara a finals del tercer trimestre de 1r de batxillerat. Abans devacances sha dentregar el tema per escrit i decidir el treball que sha de fer a lestiu.Al setembre, revisio de la feina i enfocament definitiu. Hi ha un seguiment periodic del tutor/-a, amb la frequencia que cregui convenient, tenint en compte que fora bo almenys un contactecada mes.Cal que el tutor/a posi per escrit un resum dels continguts de la primera entrevista. Durant elmes de novembre, repas de lestat dels treballs dels alumnes.Si un alumne/-a no es posa en contacte amb el tutor/-a del treball, aquest ho ha decomunicar al tutor/-a del grup classe, tenint en compte que no mantenir un contacte pe-riodic, per tal que el tutor/-a pugui supervisar la feina que es va fent, es un motiu desuspendre el treball.8 LavaluacioLavaluacio final va a carrec dun tribunal format pel tutor/-a, un professor/-a del mateix depar-tament i un altre professor/-a del centre.Els tribunals es constituiran amitjans del segon trimestre, rebran el treball de recerca, i dispo-saran de dues setmanes per a la lectura i valoracio. Passat aquest temps, els alumnes exposaranoralment el treball i el tribunal fara lavaluacio final, que sera comunicada al tutor/-a del grup.Criteris davaluacioLa normativa explicita molt clarament que durant el seguiment cal fer una avaluacio formativa,que implica la recollida per part del professor-tutor de dades sobre lactuacio de lalumnat durant10TREBALL DE RECERCA 2016-2018el proces de recerca i de realitzacio del treball, i en faci la valoracio, amb la corresponent infor-macio a lalumne/-a. Es important la comunicacio entre el tutor i lalumne, per tal que aquestpugui reconduir la recerca o adequar els procediments utilitzats, si cal.Pel que fa al seguiment del desenvolupament del treball, el professor/-a tutor/-a tindra encompte: Els procediments de recerca de la informacio utilitzats, la seva tipologia i la seva idonetatamb el que es preten; si les fonts son adequades i suficients, la seva diversitat i seleccio,els recursos emprats per a la seva recerca, el cam seguit per arribar-hi, i el tractament dela informacio. La creativitat, la capacitat de variar i aplicar recursos alternatius. Tambe la capacitat da-nalitzar les dificultats i entrebancs especfics que poden apareixer en el desenvolupamentdel treball, i la capacitat de copsar i integrar els resultats que no sesperen durant el seudesenvolupament. Lus adequat dels recursos de la tecnologia de la informacio. La realitzacio de les diverses fases i apartats previament acotats del treball dins dels termi-nis establerts.Lavaluacio compren tres aspectes: Avaluacio del dossier o memoria. Avaluacio de tot el proces delaboracio controlat de prop pel tutor (seguiment). Avaluacio oral del treball.A lavaluacio final es consideraran uns criteris comuns que fan referencia a capacitats gene-rals, com per exemple: Estructuracio adequada del treball escrit de recerca ( introduccio, descripcio del treballdut a terme, resultats, discussio, conclusions, bibliografia i altres recursos, annexes). Usadequat dels recursos grafics. Bona presentacio dels materials. Presentacio oral: claredat, rellevancia i organitzacio del contingut; us adequat i efectiu dela veu i la gestualitat i altres recursos (audiovisuals, tecnologics, etc.). Adequacio de les respostes a les preguntes que es puguin plantejar durant la presentacio. Us adequat de la llengua, tant escrita com oral. Adequacio del llenguatge i el vocabulari altema estudiat. Capacitat de sntesi. Valoracio crtica del propi treball. Esforc, responsabilitat i constancia en la realitzacio de les tasques proposades i planifica-des.11TREBALL DE RECERCA 2016-2018 Capacitat dorganitzar la feina, planificacio adequada a la recerca, creativitat, iniciativa, graudautonomia adquirit en el desenvolupament del treball. Capacitat de resoldre els proble-mes que van sorgint. Idonetat de les fonts dinformacio i capacitat dextreure dades significatives per al desen-volupament del treball.La qualificacio dels treballs es repartira de la manera seguent:1. Valoracio del tutor (40%)2. Valoracio del tribunal (60%), desglossat de la seguent manera: Treball escrit: (35%) Exposicio oral davant del tribunal (25%)Recordeu:X No sacceptaran treballs que no hagin estat supervisats i dirigits pels tutors/-es del treballde recerca.X No savaluara cap treball que no hagi seguit totes les fases del proces, incloent lexposiciooral; per tant la seva qualificacio sera un 1.X Sera obligatori presentar un esborrany del treball de recerca abans de Nadal.9 PlanificacioCURS 2016-2017 Durant el 3r Trimestre sexplicara en que consisteix el treball de recerca. Mes dabril: els alumnes fan una proposta de treballs de recerca i es fara un repartimentequitatiu dels treballs entre tots els ambits. Mes de maig: es realitzaran les assignacions dels treballs de recerca. Mes de juny: entrevista amb el tutor de treball de recerca per a concretar la feina per alestiu.CURS 2017-2018 Mes de setembre: segona entrevista amb el tutor per tal de lliurar el guio del treball i feruna revisio de la feina feta durant lestiu. Mes doctubre i novembre: seguiment del treball de recerca. Mes de desembre: lliurament de lesborrany del treball de recerca al tutor/-a. Mes de gener: entrega del treball de recerca definitiu i preparacio de lexposicio oral.12TREBALL DE RECERCA 2016-201810 Recuperacio del treball de recercaHi ha la possibilitat de recuperar el Treball de Recerca en una convocatoria durant el mes demaig(dates a concretar). El proces sera entregar el treball escrit i es fomentara el grau dautonomia delalumne/-a. El tutor/-a donara les instruccions pertinents daquells aspectes que cal modificar,ampliar, millorar.., pero no en fara el seguiment periodic. La nota maxima, en el cas que el treballes consideri aprovat, sera de 5.11 Premis del treball de recercaEn cas que la qualificacio final obtinguda sigui un excellent (9-10) hi ha la possibilitat de presen-tar el treball de recerca a un premi si el centre ho considera convenient. Aquests reconeixementsa lexcel.lencia poden concretar-se en retribucions en metallic, aparells tecnologics o, fins i tot,la matrcula gratuta del primer any de grau.Veure: http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/batxillerat/treballrecerca/premis/13http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/batxillerat/treballrecerca/premis/TREBALL DE RECERCA 2016-2018A Full de seguimentTREBALL DE RECERCA 2016-2018B Full davaluacio del treball de recercaC Full davaluacio de la presentacio oralTreball de recercaQu s el treball de recerca?Lelecci del temaTipus de treballMetodologiaLes fonts d'informaciEstructuraci del treballPautes de presentaciExposici oralEl seguimentL'avaluaciPlanificaciRecuperaci del treball de recercaPremis del treball de recercaFull de seguimentFull d'avaluaci del treball de recercaFull d'avaluaci de la presentaci oral