Pcc 0910 Definitiu[1]

 • Published on
  31-Aug-2014

 • View
  1.925

 • Download
  2

DESCRIPTION

 

Transcript

 • PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 1/60 PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Revisi: Aprovaci: Signatura: Signatura: Data: Data:
 • PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 2/60 NDEX 0. Introducci ............................................................................................. 6 1. Contextualitzaci dels objectius generals de letapa i de cada rea a les caracterstiques del centre................................................................. 9 2. Objectius corresponents a cada cicle en funci de la seqenciaci dels continguts previstos................................................................................ 10 3. Selecci de les metodologies i els materials ms adients....................... 11 4. Concreci de criteris i selecci de les formes davaluaci adequades a les caracterstiques de lalumnat i als propsits educatius..................... 12 5. Concreci de formes organitzatives de lalumnat, dels professors, de lespai i del temps que afavoreixin el procs densenyament i aprenentatge........................................................................................... 33 6. Criteris, organitzaci i seguiment de lacci tutorial i dorientaci dels alumnes................................................................................................... 47 7. Criteris i procediments per a latenci a la diversitat de lalumnat i per a la realitzaci de les adaptacions curriculars necessries per a alumnes amb necessitats educatives especials....................................... 49 8. Criteris per a lavaluaci del procs densenyament i daprenentatge i de la prctica docent dels professors...................................................... 55 9. Criteris i procediments per a latenci lingstica especfica dels alumnes que sincorporen tardanament al sistema educatiu a Catalunya................................................................................................. 56 Revisi: Aprovaci: Signatura: Signatura: Data: Data:
 • PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 3/60 Llistat de revisions Revisi Data Descripci 1.0 13/09/02 Elaboraci del document 1.1 15/09/03 1. Contextualitzaci dels objectius generals de letapa i de cada rea a les caracterstiques del centre. Aquest apartat s recollit en les programacions de les diverses rees, tant dESO, com de batxillerat i de cicles formatius. Concretament es recullen en els apartats segents: - Objectius detapa de lrea (en les programacions drea dESO). - Objectius de la matria per al batxillerat (en les programacions de matria de batxillerat) - Objectius del crdit (en les programacions de crdit de cicle formatiu) 2. Objectius corresponents a cada cicle en funci de la seqenciaci dels continguts previstos. Aquest apartat va ser elaborat per les rees a partir dels objectius de lrea per a lESO. 3. Selecci de les metodologies i els materials ms adients. Aquest apartat s recollit en: - les programacions drea de lESO, de matria del batxillerat i de crdit dels CF. En el cas de lESO, les explicacions sovint no sn aprofitables per a aquest apartat, perqu fan referncia exclusivament al tractament de la diversitat (que escau a lapartat 7). - les programacions dels crdits dESO (per als casos esmentats en el pargraf anterior). Ats que no shi pot recollir tot all que sha escrit a cada crdit, se nha extret el contingut dun crdit de cada cicle. 4. Concreci de criteris i selecci de les formes davaluaci adequades a les caracterstiques de lalumnat i als propsits educatius Aquest apartat s extret de les programacions dels crdits. Ats que no shi pot recollir tot all que sha escrit a cada crdit, se nha extret el contingut dun crdit de cada cicle. Se suposa que, a lhora de fer les programacions, sha partit del document elaborat i posat en com per les rees durant els cursos 2000-2001 i 2001-2002. 5. Concreci de formes organitzatives de lalumnat, dels professors, de lespai i del temps que afavoreixin el procs densenyament i aprenentatge. En aquest apartat sinclou: - la distribuci horria general de les classes (horari marc) Revisi: Aprovaci: Signatura: Signatura: Data: Data:
 • PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 4/60 - la distribuci horria pel que fa al currculum com i diversificat - La distribuci dels crdits per rees o matries i trimestres - lorganitzaci de lalumnat per a atendre la diversitat (grups classe, aula flexible, projectes, agrupaments) - la distribuci del professorat en els diversos equips docents (nombre de professors i crrecs) - la distribuci del professorat per rees (nombre de professors). - els espais utilitzats (particularitats) Distribuci dels recursos humans, funcionals, materials i daltra ndole, adients a les metodologies proposades. Aquest apartat queda eliminat perqu ja s incls dins els apartats 3 i 5. 6. Criteris, organitzaci i seguiment de lacci tutorial i dorientaci dels alumnes. Aquest apartat inclou les caracterstiques i lorganitzaci de les tutories de grup i les tutories individuals. 7. Criteris i procediments per a latenci a la diversitat de lalumnat i per a la realitzaci de les adaptacions curriculars necessries per a alumnes amb necessitats educatives especials. Aquest apartat inclou la filosofia de les diverses atencions a la diversitat. 8. Criteris per a lavaluaci del procs densenyament i daprenentatge i de la prctica docent dels professors. Aquest apartat inclou els sistemes dautoavaluaci de lensenyament- aprenentatge. 9. Criteris i procediments per a latenci lingstica especfica dels alumnes que sincorporen tardanament al sistema educatiu a Catalunya. Aquest apartat inclou lorganitzaci dels plans dacolliment i seguiment dels alumnes dincorporaci tardana. 10.Incorporaci a les diferents rees dels continguts de carcter transversal. Aquest apartat inclou els eixos transversals treballats per les diverses rees. Caldr que les rees el completin. Criteris i pautes de seguiment per a lorientaci educativa. Revisi: Aprovaci: Signatura: Signatura: Data: Data:
 • PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 5/60 Queda incls en els punts 4 i 6 i en el PAT. 1.2 20/10/04 1, 2,3 i 4 es referencien a les programacions de crdit , matria i rea. 5. Concreci de formes organitzatives de lalumnat, dels professors, de lespai i del temps que afavoreixin el procs densenyament i aprenentatge. Safegeix el nou cicle superior de prevenci de riscos laborals (CFPR) Sactualitza: - la distribuci horria general de les classes (horari marc) - la distribuci horria pel que fa al currculum com i diversificat - La distribuci dels crdits per rees o matries i trimestres - lorganitzaci de lalumnat per a atendre la diversitat (grups classe, aula flexible, projectes, agrupaments) - la distribuci del professorat en els diversos equips docents (nombre de professors i crrecs) - la distribuci del professorat per rees (nombre de professors). 6. Criteris, organitzaci i seguiment de lacci tutorial i dorientaci dels alumnes. Es referencia la consulta del PAT de la intranet. 7. Criteris i procediments per a latenci a la diversitat de lalumnat i per a la realitzaci de les adaptacions curriculars necessries per a alumnes amb necessitats educatives especials. Aquest apartat sadapta al funcionament daquest curs 04/05: selimina laula oberta. 1.3 21/09/05 4. Concreci de criteris i selecci de les formes davaluaci adequades a les caracterstiques de lalumnat i als propsits educatius Safegeixen els criteris davaluaci de tots el cicles formatius. 5. Concreci de formes organitzatives de lalumnat, dels professors, de lespai i del temps que afavoreixin el procs densenyament i aprenentatge. Sactualitza: - distribuci de crdits per rees o matries i trimestres (modificacions als CV) - organitzaci de lalumnat per atendre la diversitat a 4t dESO(dels 4 grups- classe es divideixen en 1 grup de projectes, 2 agrupaments mitjans i 2 agrupaments alts) - la distribuci del professorat en els diversos equips docents (nombre de professors i crrecs) - la distribuci del professorat per rees (nombre de professors). 1.4 4/10/06 4. Concreci de criteris i selecci de les formes davaluaci adequades a les caracterstiques de lalumnat i als propsits educatius Revisi: Aprovaci: Signatura: Signatura: Data: Data:
 • PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 6/60 Safegeix lorganitzaci de laula oberta i de laula dacollida. 5. Concreci de formes organitzatives de lalumnat, dels professors, de lespai i del temps que afavoreixin el procs densenyament i aprenentatge. Sactualitza: - distribuci de crdits per rees o matries i trimestres (modificacions als CV) - la distribuci del professorat en els diversos equips docents (nombre de professors i crrecs) - la distribuci del professorat per rees (nombre de professors). 7. Criteris i procediments per a latenci a la diversitat de lalumnat i per a la realitzaci de les adaptacions curriculars necessries per a alumnes amb necessitats educatives especials. Safegeix la informaci daula oberta i aula dacollida 1.5 8/10/08 1.//2.//3. canvi de crdits per matria degut a la LOE. 4. Concreci de criteris i selecci de les formes davaluaci adequades a les caracterstiques de lalumnat i als propsits educatius canvi de disquets per programa SAGA. Avaluaci de lESO: Proves extraordinries de recuperaci i per pujar nota. Sextreu que a 4t. Es diferenci les matries instrumentals de les no, per passar detapa. Es canvia el terme de crdit variable per matria optativa i que a 4t no sha de tenir en compte la resta de nivells anteriors per posar la nota. Tamb safegeix lapartat de lavaluaci de futbol 5. Concreci de formes organitzatives de lalumnat, dels professors, de lespai i del temps que afavoreixin el procs densenyament i aprenentatge. Canvi de la distribuci horria segons la LOE i els PQPI. Canvi en la distribuci curricular de les matries optatives. A 2n dESO tamb shi afegeix lhora de desdoblament de matemtiques. 6. Criteris, organitzaci i seguiment de lacci tutorial i dorientaci dels alumnes. Es fa referncia que a CFGM no hi ha tutories individuals. 10. Incorporaci a les diferents rees dels continguts de carcter transversal es treu tot aquest apartat ja que ja no es treballa amb eix transversal si n per treball per competncies. 1.6 7/10/09 4. Concreci de criteris i selecci de les formes davaluaci adequades a les caracterstiques de lalumnat i als propsits educatius. Sha revisat lavaluaci ESO I BATX al fer totalment al canvi LOE 5. Concreci de formes organitzatives de lalumnat, dels professors, de lespai i del temps que afavoreixin el procs densenyament i aprenentatge. Canvis en els codis de les matries optatives ESO I BATX, canvis en les hores datendre laula dacollida ja que tenim 0,5 profe ms. Revisi: Aprovaci: Signatura: Signatura: Data: Data:
 • PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 7/60 Canvis en la distribuci dels equips docents ja que al augmentar un grup dESO tamb tenim ms professorat. Canvi en la distribuci de els rees, i canvi en lespai de centre ja que tenim instal.lat un mdul prefabricat. Revisi: Aprovaci: Signatura: Signatura: Data: Data:
 • PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 8/60 INTRODUCCI Tal com estableix el Reglament Orgnic de Centres, 1 els instituts densenyament secundari han de tenir elaborat un Projecte Curricular de Centre (PCC), que garanteixi la coherncia i la continutat de lacci pedaggica atenent els criteris establerts en el marc del projecte educatiu del centre i les prescripcions i orientacions del currculum. Aquest document cont tots els components que segons la normativa ha de tenir un PCC, per b que alguns apartats shan ajuntat sota un mateix ttol, perqu la informaci que contenien era molt af. 2 Daltra banda, el darrer component (Criteris i pautes per a lorientaci educativa) no hi s incls, per tal com queda recollit en el Pla dAcci Tutorial duna manera ben explcita.3 A ms de la informaci requerida per la normativa, shi ha incls tamb tot all que sha cregut que shavia dencabir en un projecte daquestes caracterstiques, especialment si no quedava recollit en cap ms document. 1 Decret 199/1996 de la Generalitat de Catalunya, modificat pel decret 352/2000. 2 Concretament, lapartat Distribuci dels recursos humans, funcionals, materials i daltra ndole, adients a les metodologies proposades ha quedat integrat dins els apartats 3, Selecci de les metodologies ms adients, i 5, Concreci de les formes organitzatives de lalumnat, dels professors, de lespai i del temps que afavoreixin el procs de lensenyament i aprenentatge. 3 Concretament, en els punts 4 i 6 del PAT Revisi: Aprovaci: Signatura: Signatura: Data: Data:
 • PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 9/60 Tamb formen part del PCC les programacions senceres de lESO, el batxillerat i els cicles formatius, que poden ser consultades a la intranet del centre. En el document present noms hi consten, referenciats, els apartats daquestes programacions que sn expressament requerides per la normativa, a fi dactualitzar-ne permanentment la informaci. Revisi: Aprovaci: Signatura: Signatura: Data: Data:
 • PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 10/60 1. CONTEXTUALITZACI DELS OBJECTIUS DE CADA REA PER A CADA ETAPA A LES CARACTERSTIQUES DEL CENTRE Consultar les programacions drea , de matria de l ESO, batxillerat i cicles formatius.
 • PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 11/60 2. OBJECTIUS CORRESPONENTS A CADA CICLE (DESO) EN FUNCI DE LA SEQENCIACI DELS CONTINGUTS PREVISTOS Consultar les programacions drea , de matria de l ESO, batxillerat i cicles formatius.
 • PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 12/60 3. SELECCI DE LES METODOLOGIES I ELS MATERIALS MS ADIENTS Consultar lapartat 2 Criteris generals metodolgics i datenci a la diversitat de lrea de les programacions drea de lESO. Consultar lapartat 2 Criteris generals metodolgics de les programacions de matria de Batxillerat. Consultar lapartat 3 Metodologia i recursos de les programacions de totes les matries d ESO , de Batxillerat i de Cicles Formatius.
 • PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 13/60 4. CONCRECI DE CRITERIS I SELECCI DE LES FORMES DAVALUACI ADEQUADES A LES CARACTERSTIQUES DE LALUMNAT I ALS PROPSITS EDUCATIUS L'equip docent i la Junta d'Avaluaci L'equip docent de cada nivell s l'rgan de seguiment dels aprenentatges de l'alumnat i l'rgan de decisi de les actuacions pertinents per afavorir la millora constant de cada alumne/a. Lequip docent samplia i es constitueix en Junta d'Avaluaci per tal de qualificar i orientar els processos de l'alumnat amb els tems previstos en cada etapa. Els resultats d'aquestes sessions de la Junta d'Avaluaci s'enviaran als tutors legals de l'alumnat en forma de butllet escrit. Tot el professorat que no formi part d'una Junta d'Avaluaci d'un grup-classe determinat, per que hagi fet classes a alumnes d'aquell grup-classe durant el trimestre, haur de passar la informaci del procs d'aprenentatge de cada alumne/a per mitj de les graelles estipulades, al professor/a de l'rea corresponent que assisteixi a la Junta d'Avaluaci. A l'inici del curs, es concretar la composici de cada Junta d'Avaluaci i els traspassos concrets d'informaci que s'hagin de fer en un document d's intern del professorat. El mecanisme i els criteris davaluaci han dsser coneguts per lalumnat el qual, prviament, ha de saber de qu se lavaluar tant pel que fa a conceptes i procediments, com actituds, valors i normes. Abans de cada sessi davaluaci, i amb una antelaci mnima de dos dies lectius per tal que el professor/a tutor/a tingui temps de preparar-la, el professorat haur dhaver posat les qualificacions a travs del programa SAGA. Les sessions davaluaci constaran de dues parts: A la primera, amb lassistncia dels delegats/des de classe, es far una valoraci global del funcionament del grup-classe: dinmica del grup, assistncia, motivaci, esfor, rendiment general... sense referir-se a alumnes ni assignatures en concret. A la segona, els/les alumnes abandonaran la reuni i es valorar el rendiment i el comportament de cada alumne en cada matria. La primera part de la sessi es preparar a la sessi prvia de tutoria de grup. Semblantment, cada professor/a dedicar una estona a classe abans de cada avaluaci a revisar amb lalumnat els diferents aspectes del trimestre
 • PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 14/60 (metodologia, exigncia, tracte mutu...) i a comentar la qualificaci i l'actitud de cada alumne/a. Es far una sessi de preavaluaci de tots els grups classe (excepci 2n batxillerat i 2n de cicles) amb lobjectiu tant de valorar el funcionament del grup-classe en aquells casos en qu s un grup nou, com de proposar les mesures correctives necessries per millorar el seguiment de lalumnat en concret que presenti problemes o disfuncions de comportament i rendiment escolar.
 • PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 15/60 LAVALUACI A LESO La Junta d'Avaluaci trimestral de cada grup-classe estar constituda almenys pel tutor del grup-classe i per un professor/a de cada rea que durant el trimestre hagi cursat l'alumne/a. Cal que hi assisteixin tamb els tutors individuals de l'alumnat afectat. La Junta d'Avaluaci final estar constituda per un representant de cada rea de l'ESO, el qual prviament, en reuni d'rea, haur recollit tots els acords de qualificaci i orientaci de cada un/a dels alumnes avaluats/des. L'avaluaci final d'etapa, s'estructurar en dues fases: una primera sessi davaluaci en que es proposen els alumnes que tenen matries per anar a les proves extraordinries de recuperaci, i una sessi davaluaci final. a) Propostes dalumnes que van a les proves extraordinries fetes per les rees (bsicament recollir la informaci en unes graelles) b) AVALUACI FINAL: la condueixen els tutors/es , conjuntament amb els tutors/es individuals. Es procurar que coneguin abans les qualificacions finals. Alumnes amb un mxim de 2 suspeses: promocionen, acordar els tems de carcter general a collocar (els tems de cada crdit del tercer trimestre ja sortiran als butlletins). Tamb a 4t s'otorgar una qualificaci final global. Alumnes amb 3 o 4 suspeses (potser algun cas de 5): valorar si els aprovem en les matries (amb asterisc) que faci falta perqu promocionin, essent necessari l'acord de 2/3 del professorat de les rees que hagi cursat l'alumne. Matries optatives de 2n i 3r: cal avaluar-los dins de l'rea corresponent (Remetrens a lordre EDU/295/2008, de 13 de juny) Lalumne ha de repetir curs si t avaluaci negativa en tres matries o ms. Excepcionalment, lequip docent pot decidir el pas al curs segent dun alumne/a amb tres materies suspeses quan lequip consideri que aix no li ha dimpedir seguir amb xit el curs segent. Aquesta decisi requereix el vot favorable de la majoria dels membres de lequip docent presents en la sessi. En cas dempat, el vot del totor/a ser diriment. Punts a tenir en compte: progrs de l'alumne/a durant el curs, crdit de sntesi, assistncia a classe. L'objectiu s procurar que tots aquells alumnes d'aquest grup que s'hagin esforat puguin passar de nivell. Als comentaris hi constar que les rees aprovades amb asterisc no suposen l'assoliment dels objectius i responen a la finalitat de promocionar de curs l'alumne. Alumnes amb ms de 5 suspeses: repeteixen, consensuar els tems.
 • PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 16/60 -Alumnes repetidors: cal aprovar amb asterisc les matries als repetidors perqu passin el segon any. Si fos aix caldria revisar aquests criteris. -Alumnes que promocionen sense assolir suficientment els objectius del curs: cal preveure mesures d'atenci o recuperaci pel curs segent: Aula flexible / Projectes (si cal es plantejar un desdoblament) Atencions ens grups reduts a cada rea Adaptaci de programacions si afecta a fora alumnes d'una rea concreta Aula oberta Consultar lapartat 3 Criteris generals davaluaci i promoci de lrea en finalitzar lEtapa de les programacions drea dESO per veure les especificitats de cada rea. Tots els aspectes referents a lavaluaci ens remetem al decret davaluaci de ESO vigent.
 • PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 17/60 LAVALUACI AL BATXILLERAT La Junta d'Avaluaci trimestral de cada grup-classe estar constituda almenys pel tutor del grup-classe i per un professor/a de cada matria que hagi cursat l'alumne/a. Cal que hi assisteixin tamb els tutors individuals de l'alumnat afectat. La Junta d'Avaluaci de final de primer i de segon de Batxillerat estar constituda per un professor/a de cadascuna de les matries (comunes, de modalitat i optatives) que hagi cursat l'alumne/a. En el cas de matries impartides per ms d'un professor/a, el/la professor/a que hi assisteixi, prviament en reuni d'rea, haur recollit tots els acords de qualificaci i orientaci de cada un/a dels alumnes avaluats/des. Tal com estableix el PCC de l'IES Quercus, l'alumnat de Batxillerat t dret a una recuperaci durant el mateix curs que fa. Aquesta recuperaci es far de manera fraccionada durant el curs (per temes o per trimestres). Les qualificacions de les recuperacions parcials quedaran incloses en la nota final de matria que es proposar a la Junta d'avaluaci final de curs. Cal remarcar que l'avaluaci de Batxillerat s globalitzadora al llarg de l'etapa i, per tant, la nota final de matria no ha de ser necessriament la mitjana de les notes parcials, sin que aspectes com el progrs des de l'inici, l'actitud i l'esfor, la valoraci collectiva del professorat... sn tinguts en compte en l'avaluaci de l'alumne/a. A final de curs hi ha les proves extraordinries per aquelles matries que no shagin superat, 5 dies ms tard dhaver finalitzat el curs. L'alumnat que cursi segon curs amb matries de primer curs suspeses t dues oportunitats per recuperar-les. La primera en una avaluaci el mes doctubre i la segona abans dacabar el curs. Amb aquest objectiu, s'assignar un/a professor/a per matria que, d'acord amb l'equip d'rea, proposar les activitats de recuperaci. Aquestes hauran d'estar fetes i avaluades en la data que el calendari escolar de l'IES Quercus marqui per a fer la sessi extraordinria d'avaluaci de matries suspeses de primer. Consultar lapartat 3 Criteris generals davaluaci i promoci de la matria de les programacions de matria de Batxillerat. Consultar lapartat 4 Criteris i instruments davaluaci i recuperaci del crdit de les programacions de crdit dels Cicles Formatius.
 • PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 18/60 LAVALUACI ALS CICLES FORMATIUS Avaluaci del cicle formatiu de Grau Mitj L'avaluaci de l'aprenentatge de l'alumnat del cicle formatiu ser continuada, integrada en el procs daprenentatge, tindr en compte una organitzaci modular i es far per crdits. A linici del curs el professorat informar a lalumnat dels continguts del curriculum formatiu, lestructura dels crdits, els objectius generals del cicle i els objectius terminals de cada crdit, aix com dels criteris generals davaluaci, promoci del curs i superaci del cicle. Laplicaci del procs davaluaci continuada requereix, per part de lalumnat, lassistncia regular a les classes i el seguiment de les activitats dels diferents crdits. Avaluacions trimestrals, avaluaci final i recuperacions. Durant el curs acadmic es realitzaran tres sessions ordinries, a ms de lavaluaci final i una avaluaci extraordinria. Per tal de superar aquells crdits pendents desprs de la sessi ordinria d'avaluaci, l'alumnat disposar de tres recuperacions (una per trimestre) que es realitzaran durant el trimestre posterior. La no superaci de la recuperaci implicar la presentaci voluntria a la convocatria extraordinria de recuperaci. La sessi davaluaci ordinria de final de curs de tot lalumnat es desenvolupar en acabar les activitats lectives dels darrers crdits. Sen far una dextraordinria pels/les alumnes que hagin de superar els crdits pendents. Els crdits superats mantenen la qualificaci. No es pot aplicar cap mesura que possibiliti la modificaci duna qualificaci positiva atorgada, s a dir, ni es poden repetir crdits ja superats per millorar-ne les qualificacions, ni presentar-se a les convocatries extraordinries ni daltres per incrementar-ne la qualificaci positiva. Criteris davaluaci i qualificaci dels crdits L'avaluaci dels crdits es realitzar a partir del grau dassoliment dels objectius terminals previstos en cadascun dels crdits.
 • PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 19/60 L'avaluaci dels crdits lectius es qualificar de l'1 al 10, sense decimals. Es consideraran positives les qualificacions iguals o superiors a 5 i negatives la resta. Lequip docent ha establert els segents criteris d'avaluaci, en forma de percentatges, segons el tipus de crdit de que es tracti (crdits teoricoprctics o crdits prctics) CRDITS CONCEPTES PROCEDIMENTS ACTITUDS Crdits Teorico-prctics 80 % 20 % 2/3/4/5/ 8/9/ 35% 45 % 13 / 14 / 15 / 16 Crdits Terics 80 % 20 % 1/6/ 7 / 10 / 11 55 % 25 % En tots els crdits, la nota mitjana de conceptes - procediments (sobre 10 punts), ha de ser igual o superior a 4 punts. Solament en aquest cas es realitzar el seu promig, al que posteriorment, se li aplicar la nota de lactitud. En cas contrari es considerar el crdit no superat. Exemple orientatiu de cadascun dels criteris d'avaluaci : CONCEPTES PROCEDIMENTS ACTITUDS Comprensi de la matria Resoluci d'exercicis o Assistncia continuada a docent. problemes. classe. Definicions. Presentaci d'apunts. Puntualitat. Anlisi. Realitzaci de prctiques. Atenci a les explicacions. Part terica dels Resoluci de dubtes. Rigor en la metodologia exmens. de treball. Representaci grfica. Predisposici positiva al treball. Part prctica dels Respecte al material. exmens. Sentit crtic personal de la prpia feina. Iniciativa prpia. Criteris d'avaluaci i qualificaci del crdit de sntesi i recuperaci.
 • PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 20/60 A la darrera sessi ordinria d'avaluaci del cicle, l'equip docent avaluar i qualificar, collegiadament, el crdit de sntesi de cada alumne/a.. L'avaluaci del crdit s global, contnua i integradora, i reflecteix el nivell d'autonomia en el treball personal i la capacitat de collaboraci i de cooperaci del treball en equip. Durant tot el procs de desenvolupament del crdit de sntesi es recullen el mxim d'informacions, des de registres del dia a dia, fins a les valoracions ms concretes de cadascuna de les activitats, tant durant l'execuci com una vegada fet el lliurament formal de l'activitat, i sense oblidar l'exposici oral del projecte. El crdit de sntesi obtindr una avaluaci positiva sempre que l'equip docent que l'hagi impartit apreci que l'alumne/a ha assolit, en un grau suficient, els objectius terminals propis del crdit de sntesi i els objectius generals del cicle formatiu recollits en el crdit de sntesi. En cas contrari, lavaluaci ser negativa. La nota del crdit de sntesi es qualificar de l'1 al 10, sense decimals. Lequip docent ha acordat qu en cas que lalumne/a suspengui el crdit de sntesi, un cop realitzada lexposici oral, haur de tornar a presentar el dossier dactivitats en una data a concretar del mes de juny amb les modificacions establertes. La nota mxima de recuperaci ser de 5 punts. Criteris d'avaluaci i qualificaci de la formaci prctica en centres de treball. L'avaluaci del crdit d'FCT es realitzar a partir dels objectius terminals, de les activitats formatives de referncia i dels criteris generals d'avaluaci establerts en el currculum del cicle formatiu. L'avaluaci del crdit d'FCT ser continua, durant l'estada de l'alumnat a l'empresa. El tutor d'FCT del cicle i la persona responsable daquesta formaci a lempresa tindran en compte la valoraci que lalumnat en fa, a lhora de determinar la seva idonetat i corregir-ne, si cal, les possibles deficincies, la qual cosa quedar recollida en el quadern de prctiques. En acabar el perode de formaci prctica de cada alumne/a, la junta davaluaci a proposta del tutor/a de FCT, determinar lavaluaci final del crdit, tenint present - Linforme de la persona responsable daquesta formaci a lempresa - La informaci recollida en el quadern de prctiques.
 • PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 21/60 La formaci prctica en centres de treball sexpressar en els termes Apte o No apte. Si s Apte anir acompanyada duna valoraci orientadora del nivell dassoliment de les competncies professionals recollides en el quadern de prctiques, en els termes de Suficient, B, i Molt B. Aquesta valoraci sincorporar al llibre de qualificacions de lalumne/a. Reclamacions motivades per les qualificacions Quan la reclamaci correspongui a una qualificaci trimestral lalumne/a ho exposar directament al professor/a corresponent perqu ho vetlli. En cas de desacord, lalumne/a podr emplenar i lliurar una instncia a la secretaria del centre adreada al director/a. La direcci del centre resoldr i ninformar a lalumne/a per escrit. Quan la reclamaci correspongui a una qualificaci final de crdit, lalumne/a haur demplenar i lliurar una instncia a la secretaria del centre i adreada al director/a. La direcci traslladar la reclamaci al departament corresponent, el qual elaborar una proposta. En base a aquesta proposta del departament i de lacta de la junta davaluaci, la direcci resoldr la reclamaci i ho notificar a linteressat/da per escrit. En la notificaci sindicaran tant els terminis com el procediment per recrrer. Repetici de crdits i convocatries. Lalumnat podr cursar un crdit tres vegades com a mxim, en el mateix centre docent i en un mateix cicle formatiu. Podr presentar-se a les convocatries d'avaluaci i qualificaci d'un mateix crdit un mxim de quatre vegades, comptant tant les ordinries com les extraordinries. La presentaci a les convocatries extraordinries s voluntria. L'alumnat que no shi presenti no li computar la convocatria a efectes del cmput mxim. Un cop exhaurides les quatre convocatries, per motius o circumstncies de carcter excepcional, lalumnat podr sollicitar una cinquena convocatria, de carcter extraordinari, a la direcci del centre, qui la resoldr mantenint el criteri de cursar un crdit un mxim de tres vegades. Criteris de promoci de curs. Lalumnat que, un cop realitzada la convocatria extraordinria, hagi superat un nombre de crdits amb crrega horria superior al 60% del conjunt dels crdits del primer any, es matricular en el segon curs del cicle i haur de cursar els crdits pendents del primer any. En cas contrari, es matricular en el primer curs del cicle i podr cursar els crdits del segon any que no presentin incompatibilitat horria significativa o
 • PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 22/60 curricular, segons el projecte curricular del centre i hagi disponibilitat de plaa.. Lalumne/a de segon curs que tingui algun/s crdit/s pendents, un cop passada la convocatria extraordinria, haur de repetir noms el/s no superats. Clcul de la qualificaci final del cicle formatiu. Per superar el cicle formatiu, cal que tots els crdits i tots els mduls professionals tinguin qualificaci positiva i cal haver obtingut la valoraci dAPTE en el mdul de formaci en centres de treball. La qualificaci final del cicle de grau mitj ser la mitjana aritmtica, ponderada per les hores respectives, de les qualificacions dels mduls i dels crdits que no es derivem dun mdul que componen el cicle, amb una sola xifra decimal. En conseqncia, en el clcul de la qualificaci final del cicle no es tindran en compte les qualificacions apte, exempt o convalidat. La qualificaci dels mduls que sestructuren en un sol crdit, ser directament la del crdit, s a dir de l1 al 10, sense decimals. Avaluaci del Cicle formatiu Grau Superior Prevenci de Riscos Laborals. L'avaluaci de l'aprenentatge de l'alumnat del Cicle formatiu ser continuada, integrada en el procs daprenentatge, tindr en compte una organitzaci modular i es far per crdits. A linici del curs, el professorat informar lalumnat dels continguts del currculum formatiu, lestructura dels crdits, els objectius generals del cicle i els objectius terminals de cada crdit, aix com dels criteris generals davaluaci, promoci de curs i superaci del cicle. Laplicaci del procs davaluaci continuada requereix, per part de lalumnat, lassistncia regular a les classes i el seguiment de les activitats dels diferents crdits. Avaluacions trimestrals, avaluaci final i recuperacions. Durant el curs acadmic es realitzaran tres sessions davaluaci ordinries, a ms de lavaluaci final i una avaluaci extraordinria.
 • PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 23/60 Per tal de superar aquells crdits pendents desprs de la sessi ordinria d'avaluaci, l'alumnat disposar de tres recuperacions (una per trimestre) que es realitzaran durant el trimestre posterior. La no superaci de la recuperaci implicar la presentaci voluntria a la Convocatria Extraordinria de recuperaci. Per als alumnes que, desprs de la sessi davaluaci final ordinria, hagin de superar determinats crdits, es realitzar una Convocatria Extraordinria de recuperaci. La qualificaci mxima en qualsevol prova de recuperaci, tamb a la Convocatria Extraordinria, ser de 5 punts (quan sobtingui una qualificaci entre 5 i 7 punts) o de 6 punts (quan la qualificaci sigui superior a 7 punts). A aquesta qualificaci se li aplicar la resta de qualificacions obtingudes per lalumne/a. Les proves i/o activitats de recuperaci serviran, exclusivament, per superar el/s crdit/s pendent/s, en cap cas seran proves per millorar una qualificaci positiva d'un crdit. Els crdits superats mantenen la qualificaci. No es pot aplicar cap mesura que possibiliti la modificaci duna qualificaci positiva atorgada, s a dir, ni es poden repetir crdits ja superats per millorar-ne les qualificacions, ni es poden establir frmules (presentaci a les convocatries extraordinries ni daltres) per incrementar-ne la qualificaci positiva. Criteris d'avaluaci i qualificaci dels crdits. L'avaluaci dels crdits es realitzar a partir del grau dassoliment dels objectius terminals previstos en cadascun dels crdits. L'avaluaci dels crdits lectius es qualificar de l'1 al 10, sense decimals. Es consideraran positives les qualificacions iguals o superiors a 5, i negatives les restants. El centre ha establert els segents criteris d'avaluaci, en forma de percentatges: CONCEPTES 80 % de la qualificaci PROCEDIMENTS ACTITUD 20 % de la qualificaci
 • PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 24/60 El professor/a de cada crdit explicar, a linici de curs, com es distribueixen els percentatges de conceptes i procediments. Per tal dobtenir la qualificaci trimestral del crdit, saplicaran els criteris davaluaci quan lalumne/a obtingui, com a mnim, de la part de conceptes una qualificaci de 5 punts, i de lapartat de procediments 4 punts. En cas contrari es considerar el crdit no superat. Lactitud es qualifica de 0 a 2 punts (20 % de la qualificaci). La no assistncia i el retard a les sessions de classe afectaran negativament a la qualificaci de lactitud. En els crdits organitzats en blocs temtics separats ( crdits 2 i 6), caldr superar tots i cadascun d'ells amb una qualificaci mnima de 5 punts. En cas contrari, es considerar el crdit no superat i amb una qualificaci mxima de 4 punts. Exemple orientatiu de cadascun dels criteris d'avaluaci: CONCEPTES PROCEDIMENTS ACTITUDS Assistncia continuada a classe. Puntualitat. Resoluci d'exercicis o Comprensi de la matria Atenci a les explicacions. problemes. docent. Rigor en la metodologia de Presentaci d'apunts. Definicions. treball. Realitzaci de prctiques. Anlisi. Predisposici positiva al Resoluci de dubtes. Part terica dels exmens. treball. Representaci grfica. Respecte al material. Part prctica dels exmens. Sentit crtic personal de la prpia feina. Iniciativa prpia. Activitats davaluaci. Jornades d'exmens. Cada trimestre es realitzar un mnim de 2 proves en els crdits duna durada igual o superior a 4 hores lectives setmanals. La superaci daquestes proves permetr eliminar la corresponent matria de la prova de les jornades dexmens.
 • PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 25/60 A la darrera setmana de cada trimestre es destinaran uns determinats dies a jornades d'exmens, les quals sintentaran realitzar de forma partida, amb un cap de setmana entremig. Durant les jornades dexmens es far una prova amb la matria de cada crdit encara no avaluada, aix com, si s el cas, de la matria no superada en les proves parcials del trimestre. Si un/a alumne/a, per qualsevol motiu (justificat o no), no es presenta a una prova parcial savaluar daquesta matria durant les jornades dexmens corresponents a aquell trimestre. Criteris d'avaluaci i qualificaci del crdit de Sntesi. En la darrera sessi ordinria d'avaluaci del cicle, l'equip docent avaluar i qualificar, collegiadament, el crdit de Sntesi de cada alumne/a. L'avaluaci del crdit s global, contnua i integradora, i reflecteix el nivell d'autonomia en el treball personal i la capacitat de collaboraci i de cooperaci del treball en equip. Durant tot el procs de desenvolupament del crdit de Sntesi es recullen el mxim d'informacions, des de registres del dia a dia, fins a les valoracions ms concretes de cadascuna de les activitats, tant durant l'execuci com una vegada fet el lliurament formal de l'activitat, i sense oblidar l'exposici oral del Projecte. El crdit de Sntesi obtindr una avaluaci positiva sempre que l'equip de professorat que l'hagi impartit apreci que l'alumne ha assolit, en un grau acceptable, els objectius terminals propis del crdit de Sntesi, i els objectius generals del cicle formatiu recollits en el crdit de Sntesi. En cas contrari, lavaluaci ser negativa. La nota del crdit de Sntesi es qualificar de l'1 al 10, sense decimals. Criteris d'avaluaci i qualificaci de la Formaci practica en Centres de Treball. L'avaluaci del crdit d'FCT es realitzar a partir dels objectius terminals, de les activitats formatives de referncia i dels criteris generals d'avaluaci establerts en el currculum del cicle formatiu.
 • PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 26/60 L'avaluaci del crdit d'FCT ser continua, durant l'estada de l'alumnat a l'empresa. El tutor/a d'FCT del cicle i la persona responsable daquesta formaci a lempresa tindran en compte la valoraci que lalumnat en fa, a lhora de determinar la seva idonetat i corregir-ne, si cal, les possibles deficincies, la qual cosa quedar recollida en el quadern de prctiques. En acabar el perode de formaci prctica de cada alumne/a, la junta davaluaci, a proposta del tutor de FCT, determinar lavaluaci final del crdit de formaci en centres de treball, tenint present: - linforme, incorporat al quadern de prctiques, de la persona responsable de la formaci a lempresa. - la informaci recollida en el quadern de prctiques. La Formaci prctica en Centres de Treball es qualificar amb una nica nota formulada en termes d'APTE o NO APTE. Si s apte, anir acompanyada duna valoraci orientadora del nivell dassoliment de les competncies professionals recollides en el Quadern de prctiques, en els termes de Suficient, Be i Molt B. Aquesta valoraci sincorporar al llibre de qualificacions de lalumne/a. Reclamacions motivades per les qualificacions. Quan la reclamaci correspongui a una qualificaci trimestral, lalumne/a ho exposar directament al professor/a corresponent perqu ho vetlli. En cas de desacord, lalumne/a podr emplenar i lliurar una instncia a la secretaria del centre i adreada al director/a. La direcci del centre resoldr i ninformar a lalumne/a per escrit. Quan la reclamaci correspongui a una qualificaci final de crdit, lalumne/a haur demplenar i lliurar una instncia a la secretaria del centre i adreada al director/a. La direcci traslladar la reclamaci al departament corresponent, el qual elaborar una proposta; en base a aquesta proposta del departament i de lacta de la junta davaluaci, la direcci resoldr la reclamaci i ho notificar a linteressat/da per escrit. En la notificaci sindicar tant els terminis com el procediment per recrrer. Repetici de crdits i nombre de convocatries. L'alumnat podr cursar un crdit tres vegades com a mxim, en el mateix centre docent i en un mateix cicle formatiu. Podr presentar-se a les
 • PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 27/60 convocatries d'avaluaci i qualificaci d'un mateix crdit un mxim de 4 vegades, computant tant les ordinries com les extraordinries. La presentaci a les convocatries extraordinries s voluntria. L'alumnat que no shi presenti no li comptar la convocatria a efectes del cmput mxim. Un cop exhaurides les quatre convocatries, i per motius o circumstncies de carcter excepcional, lalumnat podr sollicitar una cinquena convocatria, de carcter extraordinari, a la direcci del centre, qui la resoldr mantenint el criteri de cursar un crdit un mxim de tres vegades. Criteris de promoci de curs. Lalumnat que, un cop realitzada la convocatria extraordinria, hagi superat un nombre de crdits amb crrega horria superior al 60% del conjunt dels crdits del primer any, es matricular en el segon curs del cicle i haur de cursar els crdits pendents del primer any. En cas contrari, es matricular en el primer curs del cicle i podr cursar els crdits del segon any que no presentin incompatibilitat horria significativa o curricular, segons el projecte curricular del centre, i hi hagi disponibilitat de plaa. Lalumne/a de segon curs que tingui algun/s crdit/s pendents, un cop passada la convocatria extraordinria de recuperaci, haur de repetir noms el/s no superats. Clcul de la qualificaci final del cicle formatiu. Per superar el cicle formatiu cal que tots els crdits i tots els mduls tinguin qualificaci positiva, i cal haver obtingut la qualificaci d'APTE en el mdul de Formaci en Centres de Treball. La qualificaci final del cicle de grau superior ser la mitjana aritmtica, ponderada per les hores respectives, de les qualificacions dels mduls i dels crdits que no es deriven d'un mdul que componen el cicle, amb dues xifres decimals. En el clcul de la qualificaci final del cicle no es tindran en compte les qualificacions apte, exempt o convalidat. La qualificaci dels mduls que s'estructuren en un sol crdit, ser directament la del crdit, s a dir, de l'1 al 10, sense decimals.
 • PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 28/60 Avaluaci del Cicle formatiu Grau Superior Activitats Fisico- esportives. L'avaluaci de l'aprenentatge de l'alumnat del Cicle formatiu ser continuada, integrada en el procs daprenentatge, tindr en compte una organitzaci modular i es far per crdits. A linici del curs, el professorat informar lalumnat dels continguts del currculum formatiu, lestructura dels crdits, els objectius generals del cicle i els objectius terminals de cada crdit, aix com dels criteris generals davaluaci, promoci de curs i superaci del cicle. Laplicaci del procs davaluaci continuada requereix, per part de lalumnat, lassistncia regular a les classes i el seguiment de les activitats dels diferents crdits. Avaluacions trimestrals, avaluaci final i recuperacions. Durant el curs acadmic es realitzaran tres sessions davaluaci ordinries, a ms de lavaluaci final i una avaluaci extraordinria. Per tal de superar aquells crdits pendents desprs de la sessi ordinria d'avaluaci, l'alumnat disposar de tres recuperacions (una per trimestre) que es realitzaran durant el trimestre posterior. La no superaci de la recuperaci implicar la presentaci voluntria a la Convocatria Extraordinria de recuperaci. La qualificaci que s'obtingui en la recuperaci de la part suspesa ser com a mxim de 5 punts. A aquesta qualificaci se li aplicar la resta de qualificacions obtingudes per lalumne/a. Les proves i/o activitats de recuperaci serviran, exclusivament, per superar el/s crdit/s pendent/s, en cap cas seran proves per millorar una qualificaci positiva d'un crdit. Per als alumnes que, desprs de la sessi davaluaci final ordinria, hagin de superar determinats crdits, es realitzar una Convocatria Extraordinria de recuperaci. Els crdits superats mantenen la qualificaci. No es pot aplicar cap mesura que possibiliti la modificaci duna qualificaci positiva atorgada, s a dir, ni
 • PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 29/60 es poden repetir crdits ja superats per millorar-ne les qualificacions, ni es poden establir frmules (presentaci a les convocatries extraordinries ni daltres) per incrementar-ne la qualificaci positiva. Criteris d'avaluaci i qualificaci dels crdits. L'avaluaci dels crdits es realitzar a partir del grau dassoliment dels objectius terminals previstos en cadascun dels crdits. L'avaluaci dels crdits lectius es qualificar de l'1 al 10, sense decimals. Es consideraran positives les qualificacions iguals o superiors a 5, i negatives les restants. El centre ha establert els segents criteris d'avaluaci, en forma de percentatges: CONCEPTES 80 % de la qualificaci PROCEDIMENTS ACTITUD 20 % de la qualificaci El professor/a de cada crdit explicar, a linici de curs, com es distribueixen els percentatges de conceptes i procediments. En totes les activitats davaluaci (tant de conceptes com de procediments) dels crdits, lalumne haur dobtenir una qualificaci igual o superior a 5 punts. En cas contrari es considerar el crdit no superat. Lactitud es qualifica de 0 a 2 punts (20 % de la qualificaci). La no assistncia i el retard a les sessions de classe afectaran negativament a la qualificaci de lactitud. En els crdits organitzats en matries separades (crdits 1,2,3,4), caldr superar totes i cadascuna d'elles amb una qualificaci mnima de 5 punts. En cas contrari, es considerar el crdit no superat i amb una qualificaci mxima de 4 punts. Exemple orientatiu de cadascun dels criteris d'avaluaci :
 • PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 30/60 CONCEPTES PROCEDIMENTS ACTITUDS Assistncia continuada a classe. Puntualitat. Resoluci d'exercicis o Comprensi de la matria Atenci a les explicacions. problemes. docent. Rigor en la metodologia de Presentaci d'apunts. Definicions. treball. Realitzaci de prctiques. Anlisi. Predisposici positiva al Resoluci de dubtes. Part terica dels exmens. treball. Representaci grfica. Respecte al material. Part prctica dels exmens. Sentit crtic personal de la prpia feina. Iniciativa prpia. Setmana d'exmens. La darrera setmana de cada trimestre es destinar a setmana d'exmens. La setmana d'exmens sintentar realitzar de forma partida, amb un cap de setmana entremig. Criteris d'avaluaci i qualificaci del crdit de Sntesi. En la darrera sessi ordinria d'avaluaci del cicle, l'equip docent avaluar i qualificar, collegiadament, el crdit de Sntesi de cada alumne/a. L'avaluaci del crdit s global, contnua i integradora, i reflecteix el nivell d'autonomia en el treball personal i la capacitat de collaboraci i de cooperaci del treball en equip. Durant tot el procs de desenvolupament del crdit de Sntesi es recullen el mxim d'informacions, des de registres del dia a dia, fins a les valoracions ms concretes de cadascuna de les activitats, tant durant l'execuci com una vegada fet el lliurament formal de l'activitat, i sense oblidar l'exposici oral del Projecte. El crdit de Sntesi obtindr una avaluaci positiva sempre que l'equip de professorat que l'hagi impartit apreci que l'alumne ha assolit, en un grau acceptable, els objectius terminals propis del crdit de Sntesi, i els objectius generals del cicle formatiu recollits en el crdit de Sntesi. En cas contrari, lavaluaci ser negativa.
 • PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 31/60 La nota del crdit de Sntesi es qualificar de l'1 al 10, sense decimals. Criteris d'avaluaci i qualificaci de la Formaci practica en Centres de Treball. L'avaluaci del crdit d'FCT es realitzar a partir dels objectius terminals, de les activitats formatives de referncia i dels criteris generals d'avaluaci establerts en el currculum del cicle formatiu. L'avaluaci del crdit d'FCT ser continua, durant l'estada de l'alumnat a l'empresa. El tutor/a d'FCT del cicle i la persona responsable daquesta formaci a lempresa tindran en compte la valoraci que lalumnat en fa, a lhora de determinar la seva idonetat i corregir-ne, si cal, les possibles deficincies, la qual cosa quedar recollida en el quadern de prctiques. En acabar el perode de formaci prctica de cada alumne/a, la junta davaluaci, a proposta del tutor de FCT, determinar lavaluaci final del crdit de formaci en centres de treball, tenint present: - linforme, incorporat al quadern de prctiques, de la persona responsable de la formaci a lempresa. - la informaci recollida en el quadern de prctiques. La Formaci prctica en Centres de Treball es qualificar amb una nica nota formulada en termes d'APTE o NO APTE. Si s apte, anir acompanyada duna valoraci orientadora del nivell dassoliment de les competncies professionals recollides en el Quadern de prctiques, en els termes de Suficient, Be i Molt B. Aquesta valoraci sincorporar al llibre de qualificacions de lalumne/a. Reclamacions motivades per les qualificacions. Quan la reclamaci correspongui a una qualificaci trimestral, lalumne/a ho exposar directament al professor/a corresponent perqu ho vetlli. En cas de desacord, lalumne/a podr emplenar i lliurar una instncia a la secretaria del centre i adreada al director/a. La direcci del centre resoldr i ninformar a lalumne/a per escrit. Quan la reclamaci correspongui a una qualificaci final de crdit, lalumne/a haur demplenar i lliurar una instncia a la secretaria del centre i adreada al director/a. La direcci traslladar la reclamaci al departament corresponent, el qual elaborar una proposta; en base a aquesta proposta del departament i de lacta de la junta davaluaci, la direcci resoldr la reclamaci i ho notificar a linteressat/da per escrit. En la notificaci sindicar tant els terminis com el procediment per recrrer.
 • PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 32/60 Repetici de crdits i nombre de convocatries. L'alumnat podr cursar un crdit tres vegades com a mxim, en el mateix centre docent i en un mateix cicle formatiu. Podr presentar-se a les convocatries d'avaluaci i qualificaci d'un mateix crdit un mxim de 4 vegades, computant tant les ordinries com les extraordinries. La presentaci a les convocatries extraordinries s voluntria. L'alumnat que no shi presenti no li comptar la convocatria a efectes del cmput mxim. Un cop exhaurides les quatre convocatries, i per motius o circumstncies de carcter excepcional, lalumnat podr sollicitar una cinquena convocatria, de carcter extraordinari, a la direcci del centre, qui la resoldr mantenint el criteri de cursar un crdit un mxim de tres vegades. Criteris de promoci de curs. Lalumnat que, un cop realitzada la convocatria extraordinria, hagi superat un nombre de crdits amb crrega horria superior al 60% del conjunt dels crdits del primer any, es matricular en el segon curs del cicle i haur de cursar els crdits pendents del primer any. En cas contrari, es matricular en el primer curs del cicle i podr cursar els crdits del segon any que no presentin incompatibilitat horria significativa o curricular, segons el projecte curricular del centre, i hi hagi disponibilitat de plaa. Lalumne/a de segon curs que tingui algun/s crdit/s pendents, un cop passada la convocatria extraordinria de recuperaci, haur de repetir noms el/s no superats. Clcul de la qualificaci final del cicle formatiu. Per superar el cicle formatiu cal que tots els crdits i tots els mduls tinguin qualificaci positiva, i cal haver obtingut la qualificaci d'APTE en el mdul de Formaci en Centres de Treball. La qualificaci final del cicle de grau superior ser la mitjana aritmtica, ponderada per les hores respectives, de les qualificacions dels mduls i dels crdits que no es deriven d'un mdul que componen el cicle, amb dues xifres decimals. En el clcul de la qualificaci final del cicle no es tindran en compte les qualificacions apte, exempt o convalidat. La qualificaci dels mduls que s'estructuren en un sol crdit, ser directament la del crdit, s a dir, de l'1 al 10, sense decimals.
 • PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 33/60 L'AVALUACI ALS ESTUDIS DE RGIM ESPECIAL DESPORTS: FUTBOL- BSQUET L'avaluaci de l'aprenentatge de l'alumnat del Cicle formatiu ser continuada, integrada en el procs daprenentatge, tindr en compte una organitzaci modular i es far per crdits. A linici del curs, el professorat informar lalumnat dels continguts del currculum formatiu, lestructura dels crdits, els objectius generals del cicle i els objectius terminals de cada crdit, aix com dels criteris generals davaluaci, promoci de curs i superaci del cicle. Laplicaci del procs davaluaci continuada requereix, per part de lalumnat, lassistncia regular a les classes i el seguiment de les activitats dels diferents crdits. Consultar el RRI del centre per a ms informaci
 • PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 34/60 5. CONCRECI DE FORMES ORGANITZATIVES DE LALUMNAT, DELS PROFESSORS, DE LESPAI I DEL TEMPS QUE AFAVOREIXIN EL PROCS DENSENYAMENT I APRENENTATGE 5.1. Distribuci horria general de les classes Lhorari marc dels diversos cursos s el segent: ESO (30 h / setmana) Mat: cada dia es comena a les 8 h. El dijous les classes del mat sacaben a les 12:30 h i el dilluns,dimarts, el dimecres i el divendres a les 13:30 h. Tarda: el dilluns, el dimarts i el dijous de 3 h a 5 h. 1 batxillerat (30 h / setmana) Mat: dimarts , dimecres i dijous, des de les 8 h fins a les 14:30 h, dilluns i divendres de 8 a 13:30 Tarda: el dilluns de 3 a 5h. 2 batxillerat (30 h / setmana) Cada dia, intensiu de 8 h a 14:30 h. Cicle formatiu de grau mitj ( 26/25 h / setmana) Dilluns, dimarts i dijous intensiu de 15 a 21:30, el dimecres 16 a 21:30 i el divendres de 15 a 18:30. Cicle formatiu grau superior Activitats fsiques (25 h / setmana) Cada dia, intensiu de 8 h a 13:30 h Cicle formatiu grau superior Prevenci de riscos ( 25/24 h/setmana) Dilluns, dimarts i dijous de 15 a 21:30 , el dimecres de 16 a 20.30h i el divendres 15:30 a 18:30h. Cicle de tcnic desports de futbol ( 9h /setmana) Dilluns, dimarts i dijous de 19h a 22h. Ensenyaments PQPI (FIAP de serralleria) (30 h/setmana) De dilluns a divendres de 8 a 14 doctubre a mar
 • PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 35/60 Dilluns i dimarts de 8 a 12:30 de mar finss juny, ja que la resta de dies estaran fent prctiques a les empreses. 5.2. Distribuci horria del currculum com i diversificat (ESO i batxillerat) El repartiment horari setmanal del currculum s el segent: 1 ESO: Matries comunes: 30 hores 2 ESO: Matries comunes: 27 hores Matria optativa (1): 3 hores 3 ESO: Matries comunes: 27 hores Matria optativa: (1): 3 hores 4 ESO: Matries comunes: 21 hores Matries optatives (3): 9 hores 1 batxillerat: Matries comunes: 14 hores Matries de modalitat (3): 12 hores Matries optatives (1): 4 hores 2 batxillerat: Matries comunes: 13 hores Matries de modalitat (4): 12 hores Matries optatives (2): 4 hores treball de recerca (includa a lhora de tutoria): 1 hora.
 • PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 36/60 5.3. Distribuci dels crdits per rees o matries i trimestres CRDIT A AVALUAR - ESO 1r 2n 3r 4t GRUPS ABCD ABCD ABCD ABC OBSERVACIONS ELC0 s matria optativa Llengua catalana i ELC1 ELC4 ELC2 ELC3 ELC5 s matria associada al Projecte literatura ELC0 ELC5 Recerca Llengua castellana i ELS1 ELS2 ELS3 ELS4 literatura Llengua estrangera EIA1 EIA2 EIA3 EIA4 Angls Cincies de la naturalesa ECN1 ECN2 ECN3 - Cincies Socials ECS1 ECS2 ECS3 ECS4 EMA2 Matemtiques EMA1 EMA3 EMA4 EMA0 s matria associada a la Religi EMA0 EEF1 EEF4 EEF0 s matria associada a la Religi Educaci Fsica EEF2 EEF3 EEF5 s matria associada a la Religi EEF0 EEF5 Tecnologia ETE1 ETE2 ETE3 - Educaci visual i plstica EEV0 EEV2 EEV3 - EEVO s matria optativa Msica EMU1 - EMU3 - ERE3 s la religi (sha doferir noms Religi - - - ERE3 1 T) A 1rESO es fan 2 h. Setmanals de Tutoria ETU1 ETU2 ETU3 ETU4 tutoria , una de les quals est associada a la religi Educaci per la - - EEC3 - ciutadania Educaci ticocvica - - - EEC4 Treball de sntesi ESI1 ESI2 ESI3 - Projecte de recerca - - - EPR4 Matries Optatives - (1) (2) (3) (1) Mat. Optatives 2n ESO 1r T (1) Mat. Optatives 2n ESO 2n T (1) Mat. Optatives 2n ESO 3r T OELC1 Aprendre a escriure OELC1 Aprendre a escriure OELC1 Aprendre a escriure Josep llus Gozalbo Josep llus Gozalbo Josep llus Gozalbo OEFR2 Introducci al francs OEFR2 Introducci al francs OEFR2 Introducci al francs Montse Llobet Montse Llobet Montse Llobet Coneguem-nos ms, per Coneguem-nos ms, per Coneguem-nos ms, per OEPS1 entendrens millor OEPS1 entendrens millor OEPS1 entendrens millor Lodia Mndez Lodia Mndez Lodia Mndez OEMU1 Construcci instruments OEMU1 Construcci dinstruments OEMU1 Construcci instruments Maria de Lluc Coli Maria de Lluc Coli Maria de Lluc Coli OEEF1 Activitats a la natura 1 OEEF1 Activitats a la natura 1 OEEF1 Activitats a la natura 1 Josep Busuldu Josep Busuldu Josep Busuldu OELS1 Club de lectura OELS1 Club de lectura OELS1 Club de lectura Merc Talavera Merc Talavera Merc Talavera El cor a tota mquina El cor a tota mquina El cor a tota mquina OECN1 OECN1 OECN1 Llus Latorre Llus Latorre Llus Latorre
 • PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 37/60 La imatge musical La imatge musical La imatge musical OEEV1 OEEV1 OEEV1 Jordi Pons Jordi Pons Jordi Pons (2) Mat. Optatives 3r ESO 1r T (2) Mat. Optatives 3r ESO 2n T (2) Mat. Optatives 3r ESO 3r T OECS3 Cultura clssica OECS3 Cultura clssica OECS3 Cultura clssica M Dolors Codinac M Dolors Codinac M Dolors Codinac OELC2 Narrativa de terror OELC3 Ortografia OELC4 Fem la nostra revista Carme Carrera Carme Carrera Carme Carrera OEEF2 Iniciaci esports raqueta OEEF2 Iniciaci esports raqueta OEEF2 Iniciaci esports raqueta Jaume Fresno Jaume Fresno Jaume Fresno OEFR3 Francs 1 OEFR3 Francs 2 OEFR3 Francs 3 Montse Llobet Montse Llobet Montse Llobet El mn dels instruments El mn dels instruments El mn dels instruments OEMU2 OEMU2 OEMU2 Maria de Lluc Coli Maria de Lluc Coli Maria de Lluc Coli Les activitats humanes i la Les activitats humanes i la OECN2 Coneguem lUnivers OECN3 OECN3 Toms Agull contaminaci contaminaci Toms Agull Toms Agull OECS4 Rdio i publicitat OECS4 Rdio i publicitat OECS4 Rdio i publicitat Forti Rovira Forti Rovira Forti Rovira Cine frum Cine frum Cine frum OETE1 OETE1 OETE1 Maria Torres Maria Torres Maria Torres (3) Mat. Optatives 4t ESO OEBG Biologia i Geologia Mart Garcia/Joan Prat OEFQ Fsica i Qumica Toms Agull/ Laura Bacardit OEFQA Fsica i Qumica aplicada Nria Sala OETE Tecnologia Josep Ribalta OETEA Tecnologia aplicada Jordi Huiman OEVP Visual i plstica Begoa Irigaray OEMU Msica OEFR3 Francs Montse Llobet OEFR4 Francs Montse Llobet OELL Llat Salvador Soliva OEIN Informtica R.Barlam/ J. Ribalta/F.Rovira
 • PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 38/60 CRDITS A AVALUAR - BATXILLERAT Curs 1r BAT 2n BAT Llengua catalana BLC1 BLC2 Llengua castellana BLS1 BLS2 MATRIES COMUNES Angls BIA1 BIA2 Educaci Fsica BEF1 - Filosofia i ciutadania BFI1 - Cincies per al mn contemporani BCMC1 - Histria de la filosofia - - Histria - BHS Filosofia - BFI2 Tutoria BTU1 Matemtiques BMA1 BMA2 Fsica BFS1 BFS2 Tecnologia Industrial BTI1 BTI2 Electrotcnia - - Mecnica - BMC MATRIES DE MODALITAT Dibuix Tcnic BDT1 BDT2 Qumica BQI1 BQI2 Biologia BBI1 BBI2 Cincies de la Terra i del Medi BTM1 BTM2 ambient Matemtiques per a Cincies BMS1 BMS2 Socials Economia i organitzaci BEO1 BEO2 dempreseslArt Histria de - HA Histria del mn contemporani BHM1 - Geografia - GG Economia BEC1 - Llat BLA1 BLA2 Grec BGR1 BGR2 Literatura castellana - AS MATRIES OPTATIVES Francs OBFR - Literatura catalana OBLC - Psicologia i Sociologia OBPS - Religi OBRE -
 • PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 39/60 EM1 Estada a lempresa - EM2 Treball de recerca - -
 • PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 40/60 CRDITS A AVALUAR - CFGM Curs 1r CFGM 2n CFGM Trimestre 1r 2n 3r 1r 2n 3r Mquines i equips frigorfics - C1 - - - 101 101 101 Installacions frigorfiques - C2 - - - 121 121 121 Installacions de climatitzaci i ventilaci - C3 - - - 141 141 141 Installacions de producci de calor - C4 161 161 161 - - - Installacions d'aigua i gas - C5 181 181 181 - - - Tc. de mec. i uni per al munt. i mant. d'inst. - C8 201 201 201 - - - Installacions elctriques i automatismes - C9 221 221 221 - - - Segur. en munt. i mant. d'equips i installacions - - - - 411 411 411 C10 Electrotcnia - C7 511 511 511 - - - Formaci i orientaci laboral - C11 - - - FOL FOL FOL Formaci en centres de treball - C12 - - - - - FCT Admin., gesti i comer. en la petita empresa - C6 - - - 831 831 831 Crdit de sntesi - C13 - - - - - STS
 • PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 41/60 CRDITS A AVALUAR - CFGS-AF Curs 1r 2n Trimestre 1r 2n 3r 1r 2n 3r Activitats fisicoesportives individuals - C2 101 101 101 - - - Activitats fisicoesportives d'equip - C3 - - - 121 121 121 Activitats fisicoesportives amb implements - C4 141 141 141 141 141 141 Fonam. biolgics i bases del condicionament fsic - 161 161 161 161 161 161 C5 Primers auxilis - C7 - - - 181 181 181 Salvament aqutic - C8 - - - 182 182 182 Metodologia didctica de les activ. Fisicoesportives 201 201 201 - - - - C10i activ. fsiques recreatives per a animaci - Jocs 431 431 431 - - - C1 Animaci i dinmica de grups - C9 - - - 491 491 491 Org. i gesti pet. empr. d'act. de temps lliure i - - - 771 771 771 socioeduc. - C6persones amb discapacitats - C11 Activ. fs. per a - - - 801 801 801 Formaci i orientaci laboral - C12 FO FOL FO - - - Formaci en centres de treball - C13 L- - L- - - FCT Crdit de sntesi - C14 - - - - - STS
 • PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 42/60 CRDITS A AVALUAR - CFGS-PR (aquest curs no es fa Curs 1r i 2n 2n) Trimestre 1r 2n 3r 1r 2n 3r Gesti de la prevenci - C1 101 101 101 - - - Riscos derivats de les condicions de seguretat - C2 121 121 121 - - - Riscos fsics i ambientals - C3 - - - 141 141 141 Riscos qumics i biolgics ambientals - C4 161 161 161 - - - Prevenci de riscos derivats de l'organitzaci i la - - - 181 181 181 crrega de treball - C5 Emergncies - C6 - - - 201 201 201 Relacions en l'mbit de treball - C7 - - - RAT RAT RAT Formaci i orientaci laboral - C8 FOL FOL FOL - - - Formaci en centres de treball - C9 - - - - - FCT Crdit de sntesi - C10 - - - - - STS Orientaci professional - C11 OP1 OP1 OP1 - - - Orientaci professional - C12 - - - OP2 OP2 OP2
 • PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 43/60 5.4. Organitzaci de lalumnat per a atendre la diversitat (ESO) 1r cicle El recurs bsic per a atendre la diversitat daprenentatge al primer cicle de lESO s lAula flexible. Lalumnat que fa s daquest recurs, amb mancances daprenentatge (vegeu apartat 7, Criteris i procediments per a latenci a la diversitat de lalumnat i per a la realitzaci de les adaptacions curriculars necessries per a alumnes amb necessitats educatives especials), deixa el grup classe durant les hores de Llengua catalana, Llengua castellana, Llengua anglesa i Matemtiques. Aix implica que durant aquestes 12 hores setmanals es fan 4 o 5 grups en comptes dels 3 o 4 habituals. Lrea de matemtiques , a 2n dESO desdobla 1 de les hores de cada grup classe. Basant-nos amb el projecte plantejat des del PAC els alumnes de primer cicle tamb tenen una hora de desdoblament a la matria de cincies socials, en la qual es treballa per via telemtica. Laula dacollida atn els alumnes nouvinguts per fomentar laprenentatge de la llengua i la integraci dels esmentats alumnes. Estan atesos durant 7 h hores a la setmana els acabats darribar i unes 4 els de 2n any, la resta dhores sincorporen a laula ordinria. (veure RRI apartat aula dacollida) 2n cicle A 3 ESO, el funcionament s semblant al 1r cicle. Lalumnat amb mancances daprenentatge s ats en un agrupament tamb anomenat aula flexible. Les rees afectades per aquest sistema dagrupament sn 5: Llengua catalana, Llengua castellana, Llengua anglesa, Matemtiques i Cincies socials. Aix implica que durant aquestes 15 hores setmanals es fan 4 grups en comptes dels 3 habituals. Els grups sn heterogenis en totes les rees a excepci de lrea dangls que fa agrupaments per nivells. A 4 ESO, es fan tres grups per nivells (alt, mig, projecte) hi ha un grup daula flexible (4tESOA) i la resta de grups corresponen al nivell ordinari. Cal tenir en compte que en les matries optatives hi ha una reorganitzaci segons la tria que fa lalumnat. Laula dacollida atn els alumnes nouvinguts per fomentar laprenentatge de la llengua i la integraci dels esmentats alumnes. Estan atesos durant 8 hores a la setmana els de 1r any i 4 els de 2n any, la resta dhores sincorporen a laula ordinria.
 • PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 44/60 Laula oberta est pensada per atendre un grup redut dalumnes, aproximadament 10, amb dificultats conductuals, de 3r i 4t dESO. Aquests alumnes surten de la classe habitual durant 26 hores la setmana , de les quals una part es fan en l estada dempresa amb la que lAjuntament i el centre signen un conveni.
 • PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 45/60 5.5. Distribuci del professorat en els diversos equips docents El repartiment del professorat per equips docents s: 1 ESO 11 professors: 1 coordinadora (i tutora individual) 4 tutors de grup ( i tutors individuals) 5 professors tutors individuals 1 professor a sense crrec (1/3) 2 ESO 12 professors: 1 coordinador (i tutor individual) 4 tutors de grup (i tutors individuals) 7 tutors individuals 3 ESO 14 professors: 1 coordinadora (i tutora individual) 4 tutors de grup (i tutors individuals) 8 tutors individuals 1 professora sense crrec (1/2) 4 ESO 12 professors: 1 coordinadora (i tutora individual) 4 tutors de grup (i tutores individuals) 7 tutors individuals Batxillerat 11 professors: 1 coordinadora (i tutora individual) 4 tutors (i tutors individuals) 5 tutors individuals 1 professora sense crrec (1/2) CFGM 4 professors: 1 coordinador 2 tutors de grup 1 professor sense crrec
 • PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 46/60 CFGS AF 4 professors: 1 coordinador i tutor 1 tutor 1 cap densenyaments professional 1 tutor de futbol CFGS PR 4 professors: 1 coordinador i tutor 1 tutor 2 professor sense crrec
 • PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 47/60 5.6. Criteris dassignaci de les matries optatives (batxillerat) 1. La tria de l'alumne/a: Es mira de respectar les primeres i segones opcions, sempre que no es contradiguin amb la resta de punts esmentats ms avall. 2. La rtio dels grups: la rtio mxima s de 30. De totes maneres, es procurar evitar un gran desequilibri entre rtios, tot i que preval sempre la tria de l'alumne/a. 3. L'itinerari de l'alumne/a: L'optativa assignada no ha de ser per fora af a l'itinerari de l'alumne/a, tot i que en alguns casos s recomanable que ho sigui. 4. L'opci de religi: si algun alumne ha escollit l'opci de religi a la matrcula, se li assigna automticament la matria optativa de Religi.
 • PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 48/60 5.7. Distribuci del professorat per rees El repartiment del professorat per rees s: Llengua catalana i literatura: 9 professors (incls 2 AA i 1 psicopedagoga) Llengua castellana i literatura: 4 professors Llenges estrangeres: 7 professoress i una delles equival a 1/3 Matemtiques: 8 professors i un dells equival a 1/3 Cincies experimentals: 8 professors. Inclou el seminari de fsica i qumica.(hi ha 2 mitjos) Antropologicosocial: 9 professors. Inclou el seminari de psicologia Tecnologia: 12 professors. (inclou 2 FOL i 1/3) Educaci fsica: 11 professors (hi ha 1 mitja i 1 de 0,8) Msica: 3 professors (un s 0,5) Visual i plstica: 2 professors PQPI: 2 ( un dells monitor) TOTAL 75 professors , dels quals 66 sn de plantilla sensera.
 • PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 49/60 5.8. Espais del centre Els espais ds lectiu del centre sn els segents: Aules: Nhi ha 28, repartides de la manera segent: Planta baixa: 6 Primera planta: 10 Segona planta: 9 Mdul prefabricat: 2 Cada grup-classe t una aula de referncia. Les 6 aules restants sn usades per a les sessions de diversitat (matries optatives, aula flexible, agrupaments, matries de modalitat i optatives de batxillerat...) Aules especfiques: 2 tallers i aula dautomatismes (planta baixa, edifici annex): shi fan classes i prctiques del CFGM 2 aules de tecnologia (planta baixa): shi fan prctiques dESO, batxillerat i CFGM Aula de Visual i plstica (mdul prefabricat): shi fan classes dESO i batxillerat Gimns (planta baixa): shi fan classes dESO, batxillerat i CFGS Sala dactes (planta baixa): shi fan classes de CFGS Pista polisportiva: shi fan classes dESO, batxillerat i CFGS Aula de msica (primera planta): shi fan classes dESO i batxillerat 2 laboratoris (primera planta): shi fan classes dESO i batxillerat Biblioteca (primera planta): shi fan classes dESO i batxillerat 2 aules dinformtica (segona planta): shi fan classes dESO, batxillerat i CFGM Aula 05: ds exclussiu per lalumnat daula oberta i daula dacollida Aula didiomes (planta baixa) shi fan classes ESO i batxillerat. Lalumnat de 3r, 4 ESO, batxillerat i CFGS tamb fa s del pavell poliesportiu quan les installacions del centre sn plenes.
 • PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 50/60 6. CRITERIS, ORGANITZACI I SEGUIMENT DE LACCI TUTORIAL I DORIENTACI DELS ALUMNES 6.1. Lacci tutorial El PLA DACCI TUTORIAL concreta les activitats i funcions de la tutoria de grup i de la tutoria individual, i tamb la corresponsabilitzaci de tot el professorat en el PAT del Centre. Lobjectiu de la formaci integral de lalumnat requereix que les intencions educatives tinguin una visi globalitzadora i totes les activitats educatives siguin orientadores. Les professores i els professors de cada equip docent shan dimplicar en el coneixement de les aptituds i els interessos dels alumnes i, per tant, cal que hi hagi un treball en equip. La tutoria de grup s dinamitzada i coordinada per la tutora o el tutor, que esdev una figura de referncia cabdal de totes les actuacions i decisions educatives dirigides cap al grup dalumnes corresponent. Les reunions setmanals amb el/la coordinador/a de nivell garanteixen aquesta actuaci tutorial. La tutoria individual (a tots els cursos a excepci de CFGM i Superiors) t per objectiu lorientaci acadmica, professional i personal de lalumne/a. Tots els membres de lequip docent de nivell tenen assignat un grupet dalumnes des de linici de curs, amb els quals es procurar tenir una relaci el mxim dindividualitzada, personalitzada i cordial. Funcions del tutor individual: mantenir peridicament entrevistes amb els alumnes i els pares/mares o tutors recollir la informaci de cada alumne (entrevistes, pre-avaluacions, avaluacions) i anotar-la al dossier de tutoria fer-se crrec dels conflictes o problemes que sorgeixin al centre amb lalumne. Reflexi sobre els fulls dincidncies.
 • PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 51/60 transmetre a lalumne els acords de les sessions davaluaci i de lequip docent transmetre als professors les opinions o queixes de lalumne, quan es cregui convenient vetllar pel mxim rendiment acadmic dels alumnes tutoritzats, trobant formes de recuperaci de les mancances i potenciaci de les capacitats fer denlla entre la famlia de lalumne i el centre, recollint les seves opinions, suggeriments o queixes Altres aspectes a treballar durant les tutories individuals: faltes dassistncia al centre i retards seguiment dels hbits destudi i comportament del nivell planificaci del temps destudi fora del centre (mitjanant agenda) seguiment de lagenda: veure que anota les feines i proves diriament, revisar lapartat de comunicacions amb la famlia, vetllar per un bon s i conservaci de lagenda, demanar a la famlia que tamb facin un seguiment de lagenda per ajudar-lo a organitzar-se. integraci de lalumne al grup-classe i al centre seguiment de les matries del trimestre (proves, deures, treballs pendents) altres aspectes que preocupin a lalumne. Seguiment personal. arribar a propsits o acords concrets de millora, anotar-los i revisar-los 6.2. Lorientaci educativa Lorganitzaci i els criteris dorientaci de lalumnat sn concretats en el Pla dAcci Tutorial, consultable a la intranet.
 • PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 52/60 7. CRITERIS I PROCEDIMENTS PER A LATENCI A LA DIVERSITAT DE LALUMNAT I PER A LA REALITZACI DE LES ADAPTACIONS CURRICULARS NECESSRIES PER A ALUMNES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS 7.1. Aspectes generals L'educaci en la diversitat requereix considerar la totalitat de l'alumnat i del professorat. No hi ha alumnes normals i alumnes diversos sin persones diferents amb diferents interessos, ritmes, motivacions i capacitats. Adequar el desenvolupament del currculum a la diversitat de l'alumnat ultrapassa l'acci individual d'un professor i requereix considerar tots els components de l'organitzaci i de la programaci educativa, des de l'organitzaci, els valors que transmeten les relacions humanes entre professors i alumnes... fins a les activitats d'aprenentatge. Com ms mesures d'adaptaci es prenguin en el nivells ms "alts" de planificaci del currculum del centre (claustre, comissi pedaggica...) menys necessitat apareixer d'adaptacions i ajustaments extraordinaris en els nivells ms "baixos". 7.2. El Departament dOrientaci El Departament d'Orientaci t com a funcions planejar i coordinar totes les accions d'atenci a la diversitat i encarregar-se directament de la planificaci i lexecuci de la docncia als alumnes que necessitin adaptacions significatives i/ o modificacions del currculum. Cal tenir present que l'atenci a la diversitat s responsabilitat del conjunt del professorat del centre. S'entn, doncs, la funci especfica del professorat del Departament d'Orientaci com a suport de coordinaci, aportaci d'elements de diagnstic, de materials especfics, i de tota mena de suports que facilitin i orientin la tasca del professorat del Centre a les aules. Intervenen en el Departament les dues psicopedagogues, el representant de l'EAP al Centre, el coordinador pedaggic i puntualment el TIS. Espordicament, i quan la situaci ho requereixi, hi participen representants dels Serveis Socials de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada.
 • PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 53/60 El professorat del Departament impartir algunes classes en aules de grup- classe sencer a part de la seva funci de docncia en grups d'atenci especial. Amb aquest fi, tindr una hora setmanal de reuni en el seu horari i alhora es procurar que pugui assistir a les reunions setmanals de l'rea en qu imparteixi classes. Pel que fa a la seva presncia als equips docents de nivell, es procurar que en tots hi hagi un membre del Departament d'Orientaci, per tal de facilitar el flux de demandes, respostes i suports entre el professorat de cada equip i el Departament. El procediment d'actuaci dels Serveis ser el segent: Alumnes provinents dels centres de primria amb dictamen de NEE (necessitats educatives especials): El professional de l'EAP informar l'equip docent de les caracterstiques i necessitats educatives d'aquests alumnes. El Departament d'Orientaci proposar un pla d'actuacions especfiques i individualitzades per a aquests alumnes. Aquest pla inclour les hores d'atenci especial, el seguiment a la resta de classes, les derivacions que siguin necessries cap a especialistes de fora del centre, etc. Resta d'alumnes: L'equip docent o la Junta d'Avaluaci proposar al Departament d'Orientaci els alumnes que cregui que necessiten un suport per al seu aprenentatge, i especificar quines mancances i problemes s'hi han detectat. Quan alguns d'aquests alumnes necessitin una exploraci ms atenta per a la detecci especfica de les seves necessitats educatives, el professional de l'EAP coordinar aquest procs. Aquesta exploraci s'iniciar amb una entrevista entre el/la tutor/a, el professional de l'EAP i les psicopedagogues Quan alguns d'aquests alumnes necessitin alguna adequaci curricular, l'equip docent precisar l'abast de l'adequaci (rees, conceptes, procediments...) i el Departament d'Orientaci coordinar la realitzaci d'aquest treball, amb la collaboraci de les rees implicades.
 • PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 54/60 7.3. Mesures i criteris datenci a la diversitat de carcter ordinari Agrupament dels alumnes (grups classe heterogenis ...) Organitzaci del professorat (agrupament per equips docents, coordinaci de nivell, tutoria, comissi pedaggica i/o d'atenci diversitat, rees...). Gesti de recursos (hores datenci a la diversitat, dedicaci de la mestra de pedagogia teraputica i de la psicopedagoga, professional de lEAP, psicloga centre, CRP...) Metodologia (nivells diferents a classe, agrupaments flexibles, estratgia de contractes...) Possibilitats del centre (espais, aules especfiques, material, activitats extra-escolars ...) Relaci amb les famlies Criteris sobre qu, com i quan ensenyar Criteris sobre qu, com i quan avaluar Opcionalitat (siversitat de treballs dins de cada crdit, crdits variables...) Mesures compensatries (noves incorporacions...) 7.4. Mesures datenci a la diversitat de carcter extraordinari Permanncia un any ms al cicle Adaptacions i modificacions curriculars significatives Programes de diversificaci curricular Suports especfics
 • 7.5. Estratgies utilitzades Aula flexible 1r cicle Objectius Organitzaci: Adaptar el currculum a Aquest recurs s propi del primer cicle dESO. lalumnat que t grans dificultats Consisteix a fer que alguns alumnes treballin les rees instrumentals (Llenges i per seguir els aprenentatges en Matemtiques) en grup petit i amb activitats adaptades i de refor a un ritme diferent una metodologia de grup classe al del grup classe. normal. Laula flexible s un espai preparat per a aquest tipus de treball individual o de grup petit amb un ordinador i altres materials preparats. La coordinaci de laula s a crrec de la mestra de pedagogia teraputica del centre i en les classes hi col.labora professorat de les rees afectades. Els alumnes que van a laula flexible sn proposats per la junta davaluaci amb el vistiplau del departament dorientaci. Pel que fa a lorganitzaci horria de laula flexible, vegeu lapartat 5 (Concreci de formes organitzatives de lalumnat, dels professors, de lespai i del temps que afavoreixin el procs densenyament i aprenentatge) Agrupaments flexibles Objectius Organitzaci: Adaptar el procs En les rees que s possible de cada dos grups classe sen fan tres agrupaments (o densenyament que guia el de cada tres, quatre) i shi destina un professor/a de lrea i una aula per professorat als diferents ritmes i agrupament. nivells daprenentatge de Els criteris de confecci dels agrupaments solen fer referncia als nivells i ritmes lalumnat daprenentatge. Poden ser tres (o quatre) grups homogenis o b es confecciona un Optimitzar ls de les hores de grup homogeni amb lalumant amb ms dificultats i la resta sn grups heterogenis. professorat datenci a la Els agrupaments poden variar desprs de cada valoraci trimestral del procs diversitat daprenentatge de lalumne. Reduir la rtio datenci La coordinaci dels criteris dagrupaments s tasca del departament dorientaci i el professor alumne cap de lrea corresponent coordina les programacions i avaluacions de cada agrupament . Aula flexible 3r ESO Objectius Organitzaci: Fer una adaptaci del currculum Aquest recurs s ladaptaci de la UAC dins de lestructura dels agrupaments flexibles. per a alumnes amb grans dificultats Consisteix en adaptar un dels agrupaments (aquell que formen els i les alumnes amb de superar els estudis estndards. ms dificultats daprenentatge) a metodologia de treball per projectes, s a dir, de forma Cercar un tipus densenyament globalitzada entre diverses rees. Les rees que hi treballen sn les llenges (catal,
 • basat en la globalitzaci dels castell, angls), les matemtiques i les cincies socials. No totes les cinc rees fan un continguts i en laprenentatge de les projecte com sin que sagrupen dues o tres rees per treballar el mateix centre capacitats bsiques previstes a la dinters. LOGSE. El professorat que imparteix aquestes classes s de les rees esmentades i la coordinaci del funcionament i de les programacions corre a crrec de la psicopedagoga del centre que alhora hi imparteix classes en un grup. Tamb es procura que en tots els grups hi hagi un/a professor/a que hi imparteixi ms duna rea per tal que pugui fer el seguiment setmanal de lalumnat. Aquest s un recurs propi del segon cicle de lESO. La junta davaluaci de final de primer cicle orienta alguns alumnes cap a projectes. La selecci definitiva la fa el departament dorientaci. Pel que fa a lorganitzaci horria dels agrupaments flexibles i laula flexible de 3r, vegeu lapartat 5 Atencions individuals Objectius Organitzaci: Ajudar i reforar el procs El departament dorientaci elabora un pla dactuaci per a aquells alumnes que inicien daprenentatge dalumnes amb lESO amb dictamen de lEquip dAssessorament Psicopedaggic (EAP). La majoria necessitats educatives especials daquests alumnes necessitar ajudes personals de suport en lestudi i en el permanents (dictamen EAP) o comportament. temporals. Aquestes ajudes es poden organitzar en forma datencions personals, que duen a terme principalment la psicopedagoga, la psicloga i la mestra de pedagogia teraputica del centre, encara que hi poden participar tamb altres professors/es. Tamb poden ser objecte daquestes atencions alumnes que per situacions excepcionals passin un moment dindecisi personal que afecti els seus estudis. Aula Oberta Objectius Organitzaci: Ajudar i reforar el procs Lequip docent proposa aquells alumnes per als quals es considera que laula oberta daprenentatge dalumnes amb podria ser una bona resposta a les seves necessitats educatives. problemtiques conductuals Lequip psicopedaggic en fa una valoraci importants La comissi datenci a la diversitat pren la decisi Aula Acollida Objectius Organitzaci:
 • Rebre i acollir els alumnes que Est organitzada en dos grups, segons els temps dincorporaci al centre i el nivell arriben al centre procedents daltres daprenentatge del catal. Algunes hores es fan per separat i altres satenen els 2 grups pasos, per tal dajudar-los a de manera conjunta. integrar-se al nou medi, mitjanant laprenentatge del catal
 • 8. CRITERIS PER A LAVALUACI DEL PROCS DENSENYAMENT I DAPRENENTATGE I DE LA PRCTICA DOCENT DELS PROFESSORS Ats que el nostre centre segueix el sistema de qualitat i millora contnua de lensenyament, aquest punt s descrit en els plans de qualitat propis i els documents que sen deriven. Concretament, cal consultar els documents segents: - Per a la descripci general del sistema de qualitat i revisi de totes les activitats, el Mapa de processos (PE01FO3) - Per a lhomogenetat del procs densenyament-aprenentatge a fi garantir la correcta prestaci del servei, els documents Pla de Qualitat de lESO (PQE) i Pla de Qualitat del batxillerat (PQB). - Per a la descripci general i el sistema de revisi de les activitats densenyament-aprenentatge, el document Activitats daula (PC02). - Per a les actuacions de correcci i prevenci quotidianes, el document Accions correctives i preventives (PS12)
 • 9. CRITERIS I PROCEDIMENTS PER A LATENCI LINGSTICA ESPECFICA DELS ALUMNES QUE SINCORPOREN TARDANAMENT AL SISTEMA EDUCATIU A CATALUNYA El pla descrit a continuaci va adreat als alumnes nouvinguts que tenen dificultats amb el coneixement del catal. Lobjectiu principal s facilitar una bona integraci a lescola. Inicialment es prioritzaran els continguts de llengua i es potenciaran les activitats dinterrelaci amb els companys. Actuacions inicials: Comprovar si es pot fer el curs de catal del SEDEC (Departament dEnsenyament) abans o durant la incorporaci al centre Repassar el seu expedient acadmic dorigen per poder tramitar les convalidacions, si escau, i situar-lo al nivell adequat Procurar que la incorporaci es produeixi en un perode favorable: inici de trimestre ENTREVISTA INICIAL AMB LA FAMLIA Objectius de la primera entrevista: 1. Recollir informaci sobre la situaci de lalumne/a i la famlia: procedncia, escolaritzaci prvia, residncia, llengua familiar, aspectes culturals a tenir amb compte, aspectes de la salut que cal que spiga el centre... 2. Explicar el sistema educatiu duna forma bsica 3. Informar sobre els aspectes ms importants de lorganitzaci del centre: horaris, activitats, servei de menjador... 4. Informar sobre els diferents tipus dajuts que hi ha per a material, cas que sigui una famlia amb necessitats, aix com dels serveis socials de lajuntament. En acabar es pot fer una breu visita a les installacions del centre. Tot el procs est descrit en el RRI del centre en el Pla d'Acollida i Acompanyament, concretament el punt 4 que concreta les fases del Protocol d'Acollida.