Normes d'organitzacio i funcionament de Centre

  • Published on
    14-May-2015

  • View
    5.773

  • Download
    8

DESCRIPTION

mes d'organitzacio i funcionament de Centre

Transcript

  • 1.INSTITUT QUERCUSSant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRE Codi: NOFC Revisi 1.0Data:Pgina 1 /102 02/02/2011NORMESDORGANITZACIIFUNCIONAMENTDE CENTRE(NOFC)Curs 2010-2011

2. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRE Codi: NOFC Revisi 1.0Data: Pgina 2 /102 02/02/2011NDEX1.-INTRODUCCI ............................................................................. 62.- CRITERIS BSICS DE GESTI DEL CENTRE.................................. 73.- RGANS DE GOVERN DEL CENTRE .................................................. 83.1 rgans collegiats de govern ..........................................................93.1.1 Consell Escolar ............................................................................ 93.1.1.1. Comissi econmica3.1.1.2. Comissions de convivncia3.1.1.3. Comissi de Seguiment de les Prctiques a les Empreses3.1.1.4. Comissi Permanent3.1.1.5 Renovaci dels membres 3.1.2 Claustre de Professors/es ................................................... 133.2. Equip Directiu .................................................................................143.3. rgans unipersonals de govern ........................................................14 3.3.1 Director/a 3.3.2 Secretari/ria-administrador/a 3.3.3 Cap destudis 3.3.4 Coordinador/a pedaggic/a 3.3.5 Cap destudis de FP4.- COORDINACI DEL CENTRE ..................................................................204.1 Coordinador/a de nivell 4.1.1.Funcions genriques de la coordinaci de nivell dESO i BATX 4.1.2.Funcions especfiques a l ESO 4.1.3.Funcions especfiques a batxillerat 4.1.4. Funcions especfiques als cicles formatius 4.1.5. Funcions cap de departament desports (rgim especial)4.2 Coordinador lingstic (LIC)4.3 Tutoria daula dacollida4.4. Coordinaci de Qualitat. Comissi de qualitat.4.5. Cap drea4.6. Coordinador del Practicum del mster de secundria de linstitut4.7. Tcnic integrador social4.8. Coordinador/a dInformtica. Comissi dInformtica.4.9. Coordinador/a de Prevenci de Riscos Laborals4.10. Comissi del Projecte dAutonomia de Centre (PAC) 3. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFC Revisi 1.0 Data:Pgina 3 /102 02/02/20114.11. Tutoria formaci en centre de treball (FCT) i bloc de formaci prctica (BFP)4.12. Tutories tcniques 4.12.1. Tutoria tcnica daudiovisuals 4.12.2. Tutoria tcnica de manteniment de laboratoris 4.12.3. Tutoria tcnica de manteniment de tallers i general 4.12.4. Altres tutories tcniques4.13. Coordinaci dels PQPIs (FIAP de serralleria)4.14. Coordinaci entre primria i secundria5.- GESTI PEDAGGICA DEL CENTRE ........................................................ 365.1 rees5.2. Comissi datenci a la diversitat5.3. Equip directiu ampli5.4 Acci tutorial 5.4.1 Lequip docent de nivell 5.4.2. Pla dacollida 5.4.3. Seguiment de les prctiques a les empreses5.5 Avaluaci 5.5.1 Caracterstiques de lavaluaci 5.5.2 Lequip docent i la junta davaluaci 5.5.3 Lavaluaci a lESO 5.5.4 Lavaluaci al batxillerat 5.5.5 Lavaluaci als cicles formatius de grau mitj 5.5.6 Lavaluaci als cicles formatius de grau superior 5.5.7 Lavaluaci al cicle formatiu de futbol 5.5.8 Reclamacions de les qualificacions obtingudes5.5.8.1 Procediment per a les reclamacions de qualificacions de crditi/o trimestre5.5.8.2 Procediment per a les reclamacions de qualificacions finals6.- NORMES DE FUNCIONAMENT DEL CENTRE .............................................. 566.1 Qestions generals6.1.1 Assistncia del professorat6.1.2 Professorat de gurdia 6.1.2.1. Funcions del professorat de gurdia 6.1.2.2. Procediment del professorat de gurdia 6.1.2.3. Funcions del professorat de gurdia desbarjo 6.1.2.4. Procediment del professorat de gurdia desbarjo 6.1.2.5. Professorat de gurdia durant les sortides 6.1.2.6. Professorat de gurdia per a assistir a cursos de formaci6.1.3. Protocol dalumne lesionat o que es troba malament6.1.4. Assistncia a classe de lalumnat 6.1.4.1. Especificacions de lassistncia de lalumnat de batxillerat 6.1.4.2. Especificacions de lassistncia de lalumnat de CFGS 6.1.4.3. Especificacions de lassistncia de lalumnat de CFGM 4. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFC Revisi 1.0 Data: Pgina 4 /102 02/02/20116.1.4.4. Inassistncia a classe per raons generals 6.1.5. Esbarjos 6.1.6 La mediaci 6.1.7. Rgim disciplinari de lalumnat6.1.7.1. Procediment de correcci6.1.7.2. Actuacions concretes6.1.7.3. Faltes tipificades6.2 Sortides escolars 6.2.1 Sortides de final detapa6.3 Participaci de lalumnat 6.3.1 Delegats/des de curs 6.3.2 El Consell de Delegats/des 6.3.3. Associacions dalumnes6.4 Participaci dels pares i mares6.5 Personal dadministraci i serveis6.6. Comissions mixtes 6.6.1 Comissi de llibres i material escolar7. SERVEIS DE LINSTITUT .................................................................887.1. Servei de reprografia 7.1.1. Fotocopiadora i multicopista de consergeria 7.1.2. Fotocopiadora de la sala de professorat7.2. Servei de bar i menjador7.3. Transport escolar7.4. Telfon7.5. Altres serveis del centre 7.5.1. Aules dinformtica 7.5.2. Biblioteca 7.5.3. Audiovisuals 7.5.4. Coordinaci lingstica7.6. Sala del professorat7.7 Manteniment del centre8.- ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I JORNADES DE CENTRE ...............................938.1. Activitats extraescolars culturals: Pla desport a lescola8.2. Jornades i festes9.- PROCEDIMENT DE QUEIXES O DENNCIES ................................................9410.- DISPOSICI ADDICIONAL .......................................................................103 5. INSTITUT QUERCUSSant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRE Codi: NOFC Revisi 1.0 Data: Pgina 5 /10202/02/2011LLISTA DE REVISIONSSegons el document RRI del curs 2009-2010, es fan els canvis segents:Revisi Data Descripci1.0 02/02/2011 1. Introducci, canvis deguts a la legislaci nova.2. Criteris bsics de gesti del centre, sespecifiquen els valors que defineixenel centre: esfor, bona convivncia i participaci.3.1.1. Definici de les comissions de consell escolar amb el canvi de nombrede membres daquest i revisi dalgunes funcions.3.3 rgans unipersonals, shan revisat les hores de dedicaci i funcions.4. Coordinaci de centre. Revisi de les funcions de la coordinaci de nivellESO, BATX I CF.4.2 Coordinaci lingstica: hem canviat el nom de LIC i hem redefinit lesfuncions.4.3 Afegit el ttol de tutoria daula dacollida.4.6 Coordinador del Practicum del mster de secundria de linstitut afegitamb les seves funcions.4.7 Tcnic integrador social, redefinim lhorari.4.9. Coordinadora de prevenci de riscos laborals, shan redefinit les funcions.4.13 Coordinaci PQPI, canvis en les funcions.5.1. Uni de les rees de msica i visual i plstica.5.2. Comissi datenci a la diversitat CAD: canvi en els membres i funcions.5.4. Acci tutorial: safegeix que el coordinador s tutor.6. Normes de funcionament de centre. Shan modificat algunes qestionsgenerals. Canvi a lhora de comptabilitzar les hores dassistncia delprofessorat, protocol per justificar i comunicar les faltes.6.1.4. Assistncia dalumnat al CF i sanci en cas de faltes no justificades.6.1.7. Rgim disciplinari de lalumnat, canvis deguts al canvi de decretdautonomia, sespecifiquen les faltes i les sancions tipificades pel centre.6.5. Canvis en la definici dalgunes funcions dels administratius.9.1 Procediment de queixes o denncies: sha afegit la nova normativasegons el Decret de direccions sobre les faltes lleus del professorat. 6. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFC Revisi 1.0 Data:Pgina 6 /102 02/02/20111.- INTRODUCCIVista la necessitat dordenar i completar les normes vigents en el Centre, el ConsellEscolar acorda reglamentar-les i agrupar-les dins del document anomenat Normesdorganitzaci i funcionament de centre, tal com ens indica el decret dautonomia.Aquest reglament desenvolupa els trets fonamentals recollits en el Projecte Educatiu deCentre (PEC), que incideixen directament en lorganitzaci i el funcionament del centre.Cal entendrel com un element que ha dajudar i facilitar el funcionament i la tascaeducativa dins linstitut i, per tant, no ha de romandre esttic ni tancat en ell mateix. Pertenir efectivitat, ha de permetre modificacions i ampliacions dacord amb lopinimajoritria del professorat i del Consell Escolar.Enguany recull tota la normativa inclosa en el nou decret de drets i deures de lalumnat:decret 279/2006 de 4 de juliol. 7. INSTITUT QUERCUSSant Joan de Vilatorrada NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFCRevisi 1.0 Data:Pgina 7 /10202/02/20112.- CRITERIS BSICS DE GESTI DEL CENTRELa gesti ha de respondre a criteris democrtics, la base dels quals s la participaci detots els estaments en la lnia pedaggica i de treball de linstitut.A ms, la gesti ha dsser responsable, professional, objectiva, transparent i oberta, i hade possibilitar la renovaci pedaggica constant, la catalanitzaci de lensenyament ilarrelament al poble, a la comarca i al pas.La gesti directa de linstitut ha de recaure sobre lequip directiu, seguint els criteris fixatspel claustre de professors/es i el Consell Escolar. Lequip directiu s tamb lencarregatdimpulsar i exigir el compliment, si escau, dels acords i les resolucions a qu shagicomproms qualsevol de les parts implicades en el funcionament de linstitut.Reconeixem com a aspectes bsics del centre els previstos a la normativa amb relaci a: Ls de la llengua catalana com a llengua daprenentatge i de comunicaci en lesactuacions docents i administratives del centre. Lescolaritzaci integradora de tot lalumnat, atenent, des dun plantejament global decentre, les necessitats educatives dels alumnes i prioritzant, sempre que sigui possible iadequat, la mxima participaci en els entorns escolars ordinaris. Lassoliment per part de tot lalumnat dun bon nivell de comprensi i expressi oral iescrita, dagilitat en ls destratgies i instruments de clcul i en la resoluci deproblemes, i dautonomia en laprenentatge. La millora de laprenentatge de les llenges estrangeres, potenciant ls comunicatiu dela llengua i la seva utilitzaci com a eina daccs al coneixement en rees no lingstiques . La integraci de les tecnologies de la informaci i la comunicaci (TAC) en el procsdensenyament/aprenentatge i en lavaluaci de les diverses rees del currculum. La integraci en els processos densenyament i daprenentatge de continguts vinculatsamb la coeducaci, la ciutadania, la convivncia, leducaci ambiental, la salut, lacomunicaci audiovisual, laccs a la informaci i el gust per la lectura. La coordinaci entre el professorat de primria i el de secundria per afavorir lacoherncia del procs educatiu i la millora dels aprenentatges dels alumnes.Aix, el centre es proposa treballar amb base a uns valors concrets com sn: lesfor, labona convivncia i la participaci, tal com sexplica en el pla dautonomia de centre. 8. INSTITUT QUERCUSSant Joan de Vilatorrada NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFCRevisi 1.0Data: Pgina 8 /102 02/02/20113.- RGANS DE GOVERN DEL CENTREEls rgans de govern del centre sn regulats per la Llei Orgnica 1/1990, de 3 d octubre,dordenaci general del sistema educatiu i complementats pel decret 199/1996 de 12 dejuny, pel qual saprova el reglament orgnic dels centres docents pblics que imparteixeneducaci secundria i formaci professional de grau superior.CONSELL ESCOLAR CLAUSTREComissiDIRECTOR/AQualitatCAP ESTUDIS SECRETARI/RIA COORDINADOR/A ENSENYAMENTS CAP ESTUDISADMINISTRADOR/A PEDAGGIC PROFESSIONALS Consell delegats Comissi COORDCOORD Convivncia CICLESREGIM ESPFORMATIUSCoord Coord NivellCoordCoord PrevenciCoordESO BatxilleratActivitatsRiscos Informtica I serveis LaboralsCoord Caps AreaCFGS PRP Lingstic PQPISCFGSFIAPAAFE EQUIPSTUTORS/ES DOCENTSCFGMPASFREDPROFESSORAT 9. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRE Codi: NOFC Revisi 1.0Data: Pgina 9 /102 02/02/20113.1.- RGANS COLLEGIATS DE GOVERNEls rgans collegiats de govern de lINS Quercus sn el Consell Escolar i el Claustre deProfessors/es.Dacord amb el nivell i el volum del centre es podran establir ms rgans collegiats perdisposici del Departament dEnsenyament.3.1.1.- Consell EscolarEl Consell Escolar s lrgan representatiu i de participaci de la comunitat educativa enel govern del centre.A) Composici:El Consell Escolar de lINS Quercus s compost per:a) La directora del centre, que en ser la presidenta.b) El cap destudis.c) Un/a regidor/a o representant de lAjuntament de lmbit municipal corresponent.d) Sis professors/es elegits pel claustre.e) Quatre representants del sector dels pares (tres delegits i un de designat perlAMPA).f) Dos representants del sector de lalumnat (un delegit i un membre elegit pel Consellde Delegats/des).g) Un representant del personal dadministraci i serveis.h) El secretari/ia-administrador/a del centre, que actuar de secretari del Consell, ambveu i sense vot.i) Un representant dorganitzacions empresarials, amb veu i sense vot.Si el tema a tractar ho requereix, la directora podr convocar a les sessions del Consellalguns altres membres de la comunitat escolar, que hi intervindran amb veu i sense vot.B) Funcions.El Consell Escolar del centre t les funcions segents:a) Aprovar la creaci daltres rgans de coordinaci de linstitut i assignar-loscompetncies.b) Decidir sobre ladmissi dalumnes, dins el marc de la normativa vigent.c) Resoldre els conflictes i imposar les sancions en matria de disciplina als alumnes,dacord amb les normes que en regulen els drets i els deures.d) Aprovar el projecte de pressupost del centre, fer-ne el seguiment i avaluar-ne elcompliment.e) Elaborar el Projecte Educatiu de Centre, tenint en compte les disposicions educativesvigents.f) Aprovar i avaluar la Programaci General de Centre que, amb carcter anual, elaborilequip directiu. 10. INSTITUT QUERCUSSant Joan de Vilatorrada NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFCRevisi 1.0 Data:Pgina 10 /10202/02/2011g) Elaborar i aprovar les normes dorganitzaci i funcionament del centre i les possiblesmodificacions i/o ampliacions.h) Aprovar el Pla dAcci Tutorial del centre, un cop escoltat el claustre.i) Elaborar les directrius per a la programaci i el desenvolupament de les activitatscomplementries, visites i viatges, menjador i colnies escolars, amb la collaboraci delAssociaci de Mares i Pares.j) Aprovar i avaluar la memria anual dactivitats del centre.k) Establir els criteris sobre la participaci del centre en activitats culturals, esportives irecreatives, i tamb en aquelles accions assistencials a les quals el centre pogusprestar la collaboraci, desprs dhaver escoltat lAssociaci de Mares i Pares.l) Establir les relacions de collaboraci amb altres centres amb finalitats culturals ieducatives.m) Promoure loptimitzaci de ls de les installacions i lequip escolar, com tambvetllar per la seva conservaci i renovaci.n) Supervisar lactivitat general del centre en els aspectes administratius i docents.o) Controlar i vetllar pel bon funcionament del bar de linstitut.p) Qualsevol altra funci que li sigui atribuda per disposici del DepartamentdEnsenyament.C) Funcionament.El Consell Escolar es reunir preceptivament un cop a linici de curs, una vegada eltrimestre i una vegada a final de curs, sempre que el convoqui el/la president/a o hosolliciti almenys un ter dels membres.Les decisions en el si del Consell Escolar es prendran normalment per consens. Si no spossible arribar a cap acord, es determinar la decisi per majoria dels membrespresents, llevat dels casos en qu la normativa determini una altra majoria qualificada.Els/les representants de lalumnat en el Consell Escolar participaran en les sevesdeliberacions i decisions (seguint la normativa); en el cas dels alumnes del 1r cicledESO, hi tindran veu, per no pas vot.D) Comissions.Les Normes dorganitzaci i funcionament del centre poden establir unes altrescomissions especfiques. Els components daquestes seran designats pel Consell Escolarentre els seus membres.Sn funcions de les comissions estudiar, informar i elevar propostes al Consell sobreaquells aspectes del seu mbit que els sollicitin o considerin convenient daportar, comtamb desenvolupar les tasques que el Consell els encomani.3.1.1.1. Comissi EconmicaEn el si del Consell Escolar es constituir una Comissi Econmica, integrada per ladirectora, el secretari-administrador, un membre del professorat, un pare o mare i unmembre de lalumnat (tamb hi assisteix, quan calgui, la responsable de la coordinaci 11. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFC Revisi 1.0 Data:Pgina 11 /102 02/02/2011de menjador i transport). A ms de les funcions prpies, la Comissi Econmica vetllarpel bon funcionament del bar, del menjador i del transport.3.1.1.2. Comissions de convivnciaLes comissions de convivncia, per delegaci del Consell Escolar i de la directora delcentre, vetllaran per la convivncia i la solidaritat activa en la comunitat escolar.Aquestes comissions impulsaran i interpretaran el Reglament de Rgim Interior, per taldassolir unes actuacions equilibrades i justes, en aquells casos que no shagin pogutsolucionar mitjanant el procs de mediaci.Es constituir una comissi per a cada nivell dESO i una per a tots els ensenyamentsdESPO.Aquestes comissions seran formades per:a) La directora del centre o el cap destudis, que actuaran com a presidents de cadacomissi (el cap destudis, per delegaci de la directora).b) Un/a representant del professorat, designat/da pel Consell Escolar que, per a cadacomissi, sintentar que sigui membre de lequip docent propi de la comissi.c) Un/a representant de lalumnat, designat/da pel Consell Escolar.d) Un/a representant del sector de mares i pares, designat/da pel Consell Escolar.Funcions:a) Vetllar per ladequaci del Decret de Drets i Deures de lalumnat al NOFC i perlaplicaci daquest reglament per part de tots els membres de la comunitat educativa.b) Resoldre, si sescau, les sancions o actuacions que corresponguin a conductescontrries o greument perjudicials per a la convivncia en el centre. Per a aquesta tascala Comissi podr rebre i estudiar la proposta de lequip docent.c) Proposar a la direcci la incoaci dels expedients per a casos de conductes greumentperjudicials per a la convivncia en el centre.d) Informar el Consell Escolar de les resolucions preses i de la valoraci del resultat delprocs.Aquestes comissions es reuniran quan calgui, dins lhorari escolar del centre, convocadesper llurs presidents.Laplicaci de sancions resoltes en comissi de convivncia correspondr a la personaque la comissi designi entre el professorat de lequip docent corresponent a lalumne/aafectat/da. La supervisi de laplicaci daquestes sancions correspondr al cap destudis.3.1.1.3. Comissi de Seguiment de les Prctiques a les Empreses.La Comissi de Seguiment de les Prctiques a les Empreses vetllar per laplicaci, lagesti i lavaluaci dels convenis especfics de la formaci prctica en centres de treball-FCT- (alumnat de cicles formatius) i de les estades a lempresa (alumnat de batxillerat).Aquesta Comissi s formada per: 12. INSTITUT QUERCUSSant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFC Revisi 1.0Data:Pgina 12 /10202/02/2011a) La directora del centre, que en ser la presidenta.b) El/la coordinador/a de formaci professional que tingui assignada aquesta tasca.c) El/la tutor/a de les prctiques a les empreses.Funcions:a) Desenvolupar els programes relacionats amb les prctiques a les empreses.b) Establir criteris i lnies de treball al centre per desenvolupar aquests programes.c) Desenvolupar la programaci, el seguiment, lavaluaci i el control de la formaciprctica en centres de treball -FCT- (alumnat de cicles formatius) i de les estades alempresa (alumnat de batxillerat.)d) Mantenir relacions amb institucions pbliques i privades, empresarials i altres.e) Vetllar pel compliment dels convenis especfics signats pel centre, dacord amb lanormativa establerta pel Departament deducaci.f) Fer el seguiment de la valoraci i de la supervisi de les prctiques realitzades perlalumnat matriculat al centre.g) Vetllar per laplicaci de tots els convenis signats pel centre amb les empreses.h) Informar al coordinador/a territorial de la Formaci Professional sobre qualsevolirregularitat o incidncia detectada en el desplegament dels convenis.i) Elevar al coordinador/a territorial de la FP propostes concretes per a millorar la tascade seguiment realitzada al centre.j) Informar, a la darrera sessi del Consell Escolar del curs, de la memria dactivitats detot el curs.k) Aquelles altres encomanades per la directora del centre i per la Direcci Generaldensenyaments professionals artstics i especialitats (DGEPAE)3.1.1.4. Comissi PermanentAl si del Consell Escolar hi ha una comissi permanent integrada per la directora, que lapresideix, el cap destudis i sengles representants del professorat, dels pares dalumnes ide lalumnat, designats pel Consell Escolar entre els seus membres. Tamb en formapart el secretari-administrador, amb veu i sense vot.El Consell Escolar no pot delegar en la Comissi Permanent les competncies referidesa lelecci i al cessament de director, les de creaci drgans de coordinaci, lesdaprovaci del Projecte Educatiu, del pressupost i la seva liquidaci, del NOFC i de laProgramaci General Anual, ni les de resoluci de conflictes i imposicions de correctiusamb finalitat pedaggica en matria de disciplina dalumnes.3.1.1.5 Renovaci dels membresLa renovaci dels representants dels diversos sectors es far a travs de les eleccionscorresponents convocades per ladministraci. Si hi ha cap vacant abans dacabar lapermanncia al Consell, es nomenar el segent candidat/a de la llista de votacionscorresponents, que exercir el crrec pel perode en qu lhauria exercit la personasubstituda; si la llista no tingus ms membres, la vacant quedar descoberta i no escobrir fins a les properes eleccions. En seran excepci el sector dalumnat, on lesvacants seguiran el mateix procediment, per, si no hi hagus llista, el lloc vacant el 13. INSTITUT QUERCUSSant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFC Revisi 1.0Data:Pgina 13 /10202/02/2011podr ocupar un membre del Consell de Delegats escollit entre ells fins a acabar eltermini de la persona substituda.3.1.2.- Claustre de Professors/es.El Claustre s lrgan tecnicoprofessional i de participaci del professorat en el governdel centre. s integrat per la totalitat del professorat i s presidit per la directora.A) Funcions.a) Programar les activitats docents del centre.b) Elegir les persones que el representaran al Consell Escolar del centre.c) Fixar i coordinar criteris sobre el treball davaluaci i recuperaci de lalumnat.d) Coordinar les funcions dorientaci i tutoria de lalumnat, recollides al PAT.e) Promoure iniciatives en lmbit de lexperimentaci i la investigaci pedaggiques.f) Participar en lelaboraci del Projecte Educatiu de Centre, en el Projecte Curricular delCentre i en el Pla dAcci Tutorial, aprovar-los, avaluar-ne laplicaci i decidir-nepossibles modificacions.g) Informar del nomenament dels professors i professores tutors.h) Emetre informe favorable sobre la proposta de creaci daltres rgans de coordinacidel centre, abans que la directora no la presenti al Consell Escolar del centre.i) Analitzar i valorar els resultats de lavaluaci dels alumnes i del centre en general.j) Conixer les candidatures a la direcci i els programes presentats pels candidats.k) Informar i aportar propostes al Consell Escolar i a lEquip Directiu sobre lorganitzacii la programaci general del centre i sobre el desenvolupament de les activitats escolarscomplementries i extraescolars.l) Aportar al Consell Escolar criteris i propostes per a lelaboraci del NOFC.m) Aportar a lEquip Directiu criteris pedaggics sobre distribuci horria del pladestudis del centre, la utilitzaci racional de lespai escolar com i de lequipamentdidctic en general.n) Qualsevol altra que li sigui encomanada per disposici del DepartamentdEnsenyament.B) Funcionament.El Claustre es reunir preceptivament al comenament i al final de cada curs escolar,una vegada cada dos mesos amb carcter ordinari i sempre que ho solliciti un ter,almenys, dels seus membres o el convoqui la directora.Lassistncia al Claustre s obligatria per a tot el professorat.El secretari-administrador aixecar acta de cada sessi del Claustre, la qual, una vegadaaprovada, passar a formar part de la documentaci general del centre. 14. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFCRevisi 1.0Data: Pgina 14 /102 02/02/20113. 2. EQUIP DIRECTIULEquip Directiu gestiona, planifica i coordina lactivitat general del centre i vetlla perladequaci daquesta activitat a la Programaci General de Centre. T lesresponsabilitats que es deriven dels rgans unipersonals que el componen.Mant un treball conjunt amb lequip de coordinaci, format pels coordinadors icoordinadores de nivell, la coordinadora dactivitats i serveis, el coordinador lingstic, elcoordinador dinformtica, la coordinadora del Projecte de Gesti de Qualitat i elcoordinador de Prevenci de Riscos Laborals.3.3.- RGANS UNIPERSONALS DE GOVERNEls rgans unipersonals de govern de lINS Quercus sn: la directora, el cap destudis, elsecretari-administrador, el coordinador pedaggic i la cap destudis de FP.Una funci que tenen tots els membres de lequip directiu s el dassistir a les reunionsde qualitat del centre i del projecte dautonomia.3.3.1.- DirectoraCorrespon a la directora el govern general de totes les activitats que es fan al centre ivetllar per la seva coordinaci i seguiment.T una dedicaci donze hores lectives setmanals.Funcions:a) Representar oficialment el centre.b) Complir i fer complir les lleis i les normes vigents i vetllar per la seva correctaaplicaci al centre.c) Dirigir i coordinar totes les activitats del centre dacord amb les disposicions vigents isense perjudici de les competncies del Consell Escolar del centre.d) Elaborar, amb carcter anual, en el marc del Projecte Educatiu, la ProgramaciGeneral de Centre conjuntament amb lEquip Directiu i amb la participaci del Claustre,per dur-lo a laprovaci pel Consell Escolar.e) Exercir el comandament del personal adscrit al centre.f) Convocar i presidir els actes acadmics i les reunions dels rgans collegiats delcentre.g) Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments dacord amb el pressupost del centre.Vetllar per ladequada gesti i racionalitzaci pressupostria.h) Gestionar, davant dels serveis competents, la dotaci de recursos materials ipersonals del centre.i) Visar les certificacions i els documents oficials del centre. 15. INSTITUT QUERCUSSant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFC Revisi 1.0 Data:Pgina 15 /102 02/02/2011j) Proposar al Consell Escolar la designaci del secretari-administrador, del cap destudisi del coordinador pedaggic i de llurs nomenaments al Departament dEnsenyament.k) Coordinar la participaci dels diferents sectors de la comunitat educativa.l) Executar els acords dels rgans collegiats en lmbit de llurs competncies.m) Vetllar pel compliment de les Normes dorganitzaci i funcionament de centre.n) Adscriure el professorat als cursos, cicles, graus i matries de la manera msconvenient per a lensenyament, ateses les titulacions i les necessitats, i valorades lespossibilitats i necessitats del centre.o) Controlar lassistncia del professorat i el rgim general de lalumnat, i vetllar perlharmonia de les relacions interpersonals.p) Garantir la informaci sobre la vida del centre als diferents sectors de la comunitatescolar i facilitar-los les activitats prpies en el marc de la normativa vigent.q) Elaborar, conjuntament amb lEquip Directiu, la memria anual dactivitats del centre itrametre-la al Departament dEnsenyament, un cop el Consell Escolar hagi ems elcorresponent informe.r) Altres funcions que per disposicions del Departament dEnsenyament siguin atribudesals/a les Directors/es dels centres.3.3.2. Secretari-administradorCorrespon, amb carcter general, al secretari-administrador, la gesti de lactivitatadministrativa i econmica del centre, vetllar per la seva ordenaci, unitat i eficcia iexercir com a cap immediat del personal dadministraci i serveis (PAS), per delegacide la directora.T una dedicaci de deu hores lectives setmanals.Funcions:Sn funcions especfiques del secretari-administrador:a) Exercir la secretaria de les reunions que celebrin els rgans collegiats i aixecar-ne lesactes corresponents.b) Planificar i ordenar les tasques administratives de la secretaria, i assenyalar lesprioritats de gesti atenent el calendari escolar i la programaci general del centre.c) Facilitar les certificacions i els documents oficials del centre.d) Tenir cura de la comptabilitat derivada de la gesti econmica del centre i, quanescaigui, de la coordinaci del menjador i del transport escolar.e) Elaborar lavantprojecte de pressupost del centre.f) Formular i mantenir actualitzat linventari general del centre.g) Vetllar per ladequat compliment de la gesti administrativa del procs dematriculaci.h) Custodiar els llibres i els arxius del centre i assegurar la unitat documental delsregistres i expedients acadmics de lalumnat, vetllant per tal que siguin complets idiligenciats dacord amb la normativa vigent.i) Dirigir el funcionament de la biblioteca del centre. Control de les publicacions peridiques Gesti del pressupost de la biblioteca 16. INSTITUT QUERCUSSant Joan de Vilatorrada NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFCRevisi 1.0Data:Pgina 16 /102 02/02/2011 Control i renovaci de les revistes de la sala de professorat Dinamitzaci de la bibliotecaj) Fer el seguiment del servei de menjador i transport escolar. Introduir, amb els monitors, hbits dhigiene i hbits alimentaris Realitzar el control dassistncia (es regir per la normativa de centre) Establir les relacions amb lAMPAi) Altres funcions que li siguin encarregades per la directora o b que li siguin atribudesper disposicions del Departament dEnsenyament.3.3.3. Cap destudisCorrespon, amb carcter general, al cap destudis la programaci i el seguiment de lesactivitats docents del centre i laplicaci del document de Normes dorganitzaci ifuncionament de centre, en collaboraci amb la directora, el secretari-administrador, elcoordinador pedaggic i el claustre.T una dedicaci de vuit hores lectives setmanals.Funcions:a) Coordinar el Projecte Curricular de Centre (PCC).b) Informar i coordinar els departaments mitjanant les reunions amb els/les caps dedepartament.c) Vetllar lactivitat pedaggica dels diversos departaments mitjanant diferentsreunions, mirant de :c.1) Coordinar la realitzaci de la programaci de les diferents matries i tenir curadarxivar-la.c.2) Establir coherncia i adequaci en la selecci dels llibres de text, material didctic ibibliogrfic utilitzat al llarg del procs educatiu i tenir cura de conservar-los.c.3) Fer complir els criteris fixats pel Claustre de Professors/es sobre el treballdavaluaci i recuperaci de lalumnat.d) Coordinar els actes acadmics, en collaboraci amb el Consell Escolar del centre ilAssociaci de Mares i Pares.e) Coordinar les activitats de formaci del professorat.f) Substituir la directora en cas dabsncia o malaltia.g) Elaborar els horaris i la distribuci de grups i aules segons la naturalesa de lactivitatacadmica, tenint en compte la programaci de les activitats docents.h) Controlar lassistncia del professorat i vetllar per la seva substituci en casdabsncia i/o sortides escolars.j) Vetllar per lharmonia de les relacions interpersonals.k) Controlar el rgim general de lalumnat (Decret de Drets i Deures i NOFC.l) Presidir, per delegaci de la directora, les comissions de convivncia dESO.m) Informar i assessorar els/les delegats/des electes sobre les funcions i lorganitzacidel Consell de Delegats/des, i tamb mantenir-se en contacte amb la persona que elsrepresenta.n) Vetllar pel treball de recuperaci de les assignatures de cursos anteriors. 17. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFC Revisi 1.0 Data:Pgina 17 /102 02/02/2011o) Altres funcions que li siguin encomanades per la directora o b que li siguin atribudesper disposicions del Departament dEnsenyament.3.3.4.- Coordinador pedaggicCorrespon, amb carcter general, al responsable de la coordinaci pedaggica, laprogramaci i el seguiment de les activitats pedaggiques i de lacci tutorial del centre,en collaboraci amb la directora, el cap destudis, el secretari-administrador i elClaustre.T una dedicaci de deu hores lectives setmanals.Funcions:a) Programar el Pla dAcci Tutorial, establir un calendari de desenvolupament i vetllarper la seva aplicaci.b) Dinamitzar i coordinar lacci tutorial del centre, mitjanant reunions peridiques ambels/les Coordinadors/es de nivell.c) Coordinar els diferents nivells i cicles dESO i batxillerat.d) Impulsar la interdisciplinarietat dacord amb les necessitats dels diversos currculumsescolars.e) Aplegar suggeriments i proposar al Claustre activitats pedaggiques que afavoreixinla integraci dels nivells educatius.f) Establir i coordinar la relaci amb les escoles de Primria, dins lmbit pedaggic.g) Vetllar per la coordinaci amb el Centre de Recursos i lEAP.h) Preparar les actes davaluaci.i) ) Fer el seguiment de les activitats extraescolars.j) Donar a conixer a lalumnat la informaci relativa a les activitats extraescolars.k) Coordinar les sortides de centre de final de curs. Ser lencarregat/da de potenciar aquestes sortides Confeccionar les llistes dalumnes que vagin a les sortides de centre Controlar els autobusosl) Promoure viatges destudi i intercanvis (Erasmus, Scrates...).m) Altres funcions que li siguin encarregades per la directora o b que li siguinatribudes per disposicions del Departament dEnsenyament.Lacci tutorial del centre s un procs dinmic i participatiu en qu prenen part elsdiferents sectors de la comunitat educativa.3.3.5.- Cap destudis dEnsenyaments professionalsCorrespon a la figura de cap destudis densenyaments professionals vetllar pelfuncionament de tots els ensenyaments professionals: Cicles formatius, Ensenyamentsesportius i PQPI. 18. INSTITUT QUERCUSSant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFC Revisi 1.0 Data:Pgina 18 /102 02/02/2011Funcions:a) Coordinar el Projecte Curricular de Centre (PCC).b) Collaborar amb el cap destudis del centre en la distribuci dels grups, de les aules ialtres espais docents segons la naturalesa de lactivitat acadmica i dels crditsformatius.c) Elaborar els horaris i la distribuci de grups i aules segons la naturalesa de lactivitatacadmica, tenint en compte la programaci de les activitats docents.d)Vetllar per la substituci del professorat en cas dabsncia i/o sortides escolars.d) Coordinar el calendari dactivitats escolars, de reunions i de sessions davaluaci.e) Dinamitzar i coordinar lacci tutorial, mitjanant reunions peridiques amb elscoordinadors dels ensenyaments professionals.f ) Coordinar i preparar lacollida de lalumnat.g) Organitzar lorientaci de lalumnat en acabar els estudis.j) Collaborar amb el/la tutor/a del grup-classe de lalumne/a en prctiques en matriadorientaci escolar i professional.h) Preparar les actes davaluaci.i) Vetllar pel procediment de recuperaci de les assignatures de cursos anteriors.j) Controlar el rgim general de lalumnat (Decret de Drets i Deures i NOFC).k) Presidir, per delegaci de la directora, les comissions de convivncia delsensenyaments professionals, si fos necessari.l) Promoure la promoci i la difusi externa dels ensenyaments professionals.ll) Revisi i seguiment de les programacions dels ensenyaments professionals.m) Impulsar, coordinar, validar i difondre la borsa de treball telemtica com a serveidocupaci i seguiment dels alumnes i exalumnes del centre, aix com del teixitempresarial de la zona.n) Revisar i vetllar pels calendaris dels ensenyaments professionals:o Preavaluacions i avaluacionso Crdit de sntesio Sortideso Revisi del calendari de final de curso Activitats extreso) Coordinar totes les accions del programa Qualificat.p) Realitzar la primera sessi informativa amb els inscrits a la Validaci de lexperincialaboral.q) Vetllar pel compliment dels terminis de les accions del programa Qualificat.RESPECTE A LA RELACI AMB LES EMPRESESa) Cooperar en lapreciaci de les necessitats de formaci professional territorial on subica linstitut, dacord amb la planificaci, els criteris i els programes Departament dEducaci. 19. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFC Revisi 1.0 Data:Pgina 19 /102 02/02/2011 b) Relacionar-se amb les administracions locals, les institucions pbliques o lesempreses privades de lrea dinfluncia. c) Representar, si escau, el centre a la Fundaci Lacetnia, a les administracionslocals, a les institucions pbliques o privades i a les empreses de lreadinfluncia. d) Assistir, en representaci del Centre, a totes les reunions derivades delprograma Qualificat . e) Impulsar en linstitut actuacions relacionades amb el programa Qualificat. f) Vetllar per la programaci, el seguiment, el control i lavaluaci de les prctiquesa les empreses. g) Vetllar per ladequaci de les accions dels tutors de prctiques professionals. h) Mantenir les relacions oportunes amb les institucions municipals, empresarials idaltres. i) Elaborar informes sobre els resultats i les incidncies dels programesdesenvolupats. j) Coordinar el seguiment de la inserci laboral dels alumnes a partir dels sismesos de la finalitzaci dels estudis que hagin cursat. k) Convocar i presidir les reunions amb els tutors de prctiques, dacord amb allque estableixi lequip directiu del centre respecte a aquest tema. l) Assessorar el centre en la definici de les lnies dactuaci de les relacionsescola-empresa. m) Proposar a lequip directiu les adaptacions dels crdits de lliure disposici,segons les necessitats socioeconmiques de lentorn. n)Altres funcions que li siguin encomanades per la directora o b que li siguinatribudes per disposicions del Departament dEnsenyament.Sentn que totes aquestes funcions estan relacionades amb els ensenyamentsprofessionals i es desenvolupen en collaboraci amb altres crrecs directius.4. COORDINACI DEL CENTREEls crrecs de coordinaci de lInstitut Quercus sn els segents: coordinaci de nivell,coordinador/a dinterculturalitat i cohesi social, coordinador/a del Projecte de Gesti deQualitat, cap drea, coordinador/a dinformtica, coordinador/a de prevenci i riscoslaborals. 20. INSTITUT QUERCUSSant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFC Revisi 1.0Data:Pgina 20 /10202/02/20114.1.- COORDINADOR/A DE NIVELLLInstitut Quercus t previstes les segents coordinacions de nivell: Primer ESO, SegonESO, Tercer ESO, Quart ESO, Batxillerats, Cicle Formatiu.Tenen una dedicaci de quatre hores lectives setmanals.La coordinaci de Cicles Formatius recau en general al/la cap destudis de FP, tot i quehi ha un/a coordinador/a per a cada cicle, on cadasc t dues hores lectives dereducci.4.1.1. Funcions genriques de la coordinaci de nivell dESO I BATXa) Afavorir lactuaci coordinada del professorat del nivell a travs de la discussi ilacord de criteris i accions comuns.b) Coordinar les reunions de tutors de cada nivell i vetllar per laplicaci del PAT,conjuntament amb la persona responsable de la coordinaci pedaggica.c) Recollir els acords presos en les reunions de nivell (actes) i de tutors/es i vetllar pelseu compliment. Vetllar especialment perqu els acords presos quedin a la memria delcurs i es puguin recollir el curs segent.d) Proposar a lequip docent (amb la collaboraci de la persona responsable de lacoordinaci pedaggica i els tutors/es) els temes a tractar sobre la planificaciconjunta de:- metodologia dactivitats daprenentatge i avaluaci- hbits destudi, convivncia- seguiment del rgim disciplinari.e) Coordinar les activitats i sortides complementries del nivell, i vetllar perqu siguindistribudes duna manera ptima.f) Coordinar, conjuntament amb els tutors i tutores de grup, les activitats de planificacii organitzaci de la sortida de final detapa en els nivells que correspongui.g) Fer de pont entre lequip docent i la comissi de convivncia del nivell per decidir iaplicar les sancions disciplinries.h) Vetllar perqu es compleixi el projecte curricular, conjuntament amb la personaresponsable de la coordinaci pedaggica.i) Elaborar a final de curs una memria que reculli i valori el funcionament de lacoordinaci de nivell.j) Fer de pont entre lequip docent i lequip directiu. 21. INSTITUT QUERCUSSant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFC Revisi 1.0Data: Pgina 21 /10202/02/20114.1.2. Funcions especfiques a lESOa) Recollir, conjuntament amb els tutors/es, les sollicituds de tria de matries optativesdels alumnes i assignar-los, conjuntament amb la persona responsable de la coordinacipedaggica.b) Lliurar al professorat les llistes matries optatives..c) Efectuar les propostes de crdit de sntesi al professorat del nivell i coordinar-ne lapreparaci i lexecuci, dacord amb la persona responsable de la coordinacipedaggica.4.1.3. Funcions especfiques a Batxillerata) Recollir, per mitj dels/de les tutors/es, les propostes de treballs de recerca delalumnat i, amb el/la coordinador/a , vetllar pel bon funcionament del seguiment delstreballs.b) Afavorir el contacte entre el tutor/a d estada a lempresa i els alumnes.c) Vetllar, conjuntament amb la persona responsable de la coordinaci pedaggica,perqu es completi progressivament el Projecte Curricular dels batxillerats.d) Coordinar lassignaci de matries optatives conjuntament amb la personaresponsable de la coordinaci pedaggica.4.1.4. Funcions especfiques als Cicles FormatiusHi ha diversos coordinadors de cicles formatius, un per a cada famlia professional. Elcoordinador de cicle general tindr les funcions generals assignades com acoordinadors/res de nivell, i tots els coordinadors de cicle seran els responsables de: Funcions de la coordinaci de Cicles Formatiusa) Afavorir lactuaci coordinada del professorat del nivell a travs de la discussi ilacord de criteris i accions comuns.b) Vetllar per laplicaci del PAT, conjuntament amb la cap destudis de FP.c) Recollir els acords presos en les reunions de nivell (actes) i vetllar pel seucompliment. Vetllar especialment perqu els acords presos quedin a la memria delcurs i es puguin recollir el curs segent.d) Proposar a lequip docent (amb la collaboraci de la cap destudis de FP i elstutors/es) els temes a tractar sobre la planificaci conjunta de:- metodologia dactivitats daprenentatge i avaluaci- hbits destudi, convivncia- seguiment del rgim disciplinari.e) Coordinar les activitats i sortides complementries del nivell i vetllar perqusiguin distribudes duna manera ptima.g) Fer de pont entre lequip docent i la comissi de convivncia del nivell perdecidir i aplicar les sancions disciplinries. 22. INSTITUT QUERCUSSant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFC Revisi 1.0Data:Pgina 22 /10202/02/2011h) Vetllar perqu es compleixi el projecte curricular, conjuntament amb la capdestudis de FP.i) Elaborar a final de curs una memria que reculli i valori el funcionament de lacoordinaci de nivell.j) Fer de pont entre lequip docent i lequip directiu.k) Organitzar, coordinar, realitzar i fer el seguiment del crdit de sntesicorresponent de la seva famlia, conjuntament amb la cap destudis de FP.l) Vetllar per la integraci de lalumnat del cicle en el funcionament del centre i ferque es respecti la normativa.ll) Impulsar en el centre laplicaci dels programes escola-empresa del DepartamentdEnsenyament i proposar als rgans de govern del centre els criteris i les lnies detreball per a desenvolupar-los.m) Organitzar i presidir les reunions amb tot el professorat que imparteixi classes alcicle per a unificar criteris dactuaci, avaluaci, coneixement i compliment de lanormativa i tots aquells aspectes organitzatius que consideri necessaris. Igualment afinal de curs recolliran la informaci valorativa que en fan els professors.n) Organitzar lorientaci de lalumnat en acabar els estudis.o) Collaborar amb el/la tutor/a del grup-classe de lalumne/a en prctiques enmatria dorientaci escolar i professional.p) Organitzar i preparar lacollida i el material informatiu que es lliuri a lalumnat.q) Proposar i vetllar per lelaboraci del calendari especfic dels cicle (setmaneslectives, setmanes dexmens, sortides...) i fer les adaptacions horries daquellsalumnes que per les seves peculiaritats en tinguin necessitat.r) Preparar la incorporaci de nous cicles formatius previstos al mapa escolar.s) Representar, si escau, el centre a la Fundaci Lacetnia, a les administracionslocals, a les institucions pbliques o privades i a les empreses de lrea dinfluncia.t) Gestionar el pressupost i les dotacions del material corresponent al cicle formatiu.u) Organitzar, coordinar i proposar horaris per a ls de les installacions externes(noms el coordinador/a del CFGS AF).v) Fer la promoci i la difusi externa del cicle.w) Fer el seguiment de les programacions del CF.4.1.5. La figura del cap del departament desports (rgim especial) t lessegents funcions especfiques: a) Planificar loferta de les diverses modalitats esportives amb les federacions queparticipen en la impartici dels ensenyaments. b) Fer el seguiment del conveni de collaboraci amb les federacions o entitatsesportives. c) Organitzar el calendari i els horaris de les ofertes formatives dacord amb lafederaci corresponent. d) Gestionar la utilitzaci de les installacions especfiques. e) Assegurar la coordinaci pedaggica entre el professorat del centre i elsespecialistes de les federacions. 23. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRE Codi: NOFCRevisi 1.0Data: Pgina 23 /10202/02/2011 f) Coordinar la generaci de recursos didctics i dinformaci i orientaci en relaciamb la modalitat esportiva. g) Participar en la informaci i difusi de les proves especfiques que donen accs aaquests ensenyaments. h) Altres funcions que li siguin encomanades per la directora, o b que li siguinatribudes per disposicions del Departament dEnsenyament.4.2. COORDINADOR/A LINGSTIC/ALobjectiu general daquesta coordinaci s desenvolupar i aplicar el Projecte Lingsticde Centre. Les tasques concretes que ha de desenvolupar sn les segents: a) Organitzar el servei de correcci de textos. b) Assessorar el Claustre en el tractament de les llenges en lelaboraci del ProjecteCurricular de Centre. c) Organitzar seminaris especfics, cursos monogrfics, etc, en funci de lespeticions de suport lingstic que formulin els departaments. d) Organitzar els cursos de normalitzaci lingstica adreats al professorat i alpersonal dadministraci i serveis (PAS) del centre. e) Supervisar lactualitzaci bibliogrfica del centre, des del punt de vista de lanormalitzaci lingstica. f) Divulgar la informaci i facilitar laccs a la documentaci disponible pel que fa ala normalitzaci lingstica. g) Aquelles altres que el/la director/a li encomani en relaci amb el ProjecteLingstic o que li pugui atribuir el Departament dEnsenyament.4.3. TUTORIA DAULA DACOLLIDAa)Assessorar lequip directiu en lelaboraci o en lactualitzaci del pla dacollida idintegraci.b)Assessorar lequip directiu en la programaci de les actuacions de la programacigeneral del centre que concreten el pla dacollida i dintegraci.c) Coordinar lequip LIC per dur a terme les actuacions curriculars i no curriculars decaire lingstic i intercultural que el centre realitza per facilitar lacollida de lalumnatnouvingut.d)Assessorar lequip directiu en la programaci de les actuacions de la PGC que con-creten el pla dacollida i dintegraci.e)Coordinar-se amb els assessors de llengua, interculturalitat i cohesi social delsServeis Territorials.f) Crear, coordinar i actualitzar un fons de documentaci (metodologies, materials di-dctics, TIC ...) que faciliti lacollida lingstica i social de lalumnat nouvingut i leducaciintercultural. 24. INSTITUT QUERCUSSant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRE Codi: NOFC Revisi 1.0 Data:Pgina 24 /10202/02/2011g)Assessorar lequip directiu en lelaboraci dun pla de formaci permanent per alcentre, tenint en compte la nova realitat determinada per la presncia de lalumnat nou-vingut.h)Coordinar-se amb les institucions i les entitats de lentorn per tal de treballar con-juntament en la promoci de ls social de la llengua i en lacollida lingstica i social delalumnat nouvingut.4.4. COORDINACI DE QUALITAT. COMISSI DE QUALITAT.El centre est consolidant el projecte de qualitat i millora contnua del servei educatiu que espresta. Amb aquesta finalitat assigna les funcions segents a aquesta coordinaci:a) Coordinar el funcionament dels grups de millora que hi hagi al centre.b) Actuar, per delegaci de la directora del centre, dinterlocutor amb la Direcci GeneraldOrdenaci Educativa i de la Direcci General de Formaci Professional en tot el que fa alcompliment del Programa de Qualitat al centre.c) Assegurar que el sistema de gesti de la qualitat est implantat i es mant actualitzatrespecte als requeriments de la norma UNE-EN ISO: 9001:2008d) Informar lequip directiu del funcionament del sistema de gesti de la qualitat, incloent lesnecessitats de la millora.e) Promoure el coneixement dels requisits dels usuaris a tots els nivells dins de lINS Quercus.f) Dirigir les avaluacions internes i elaborar els informes finals que en resultin.g) Gestionar les enquestes de satisfacci.h) Fer el seguiment del Pla de Formaci del Professorat.i) Actuar, per delegaci de la directora del centre, dinterlocutor amb lempresa auditora.j) Altres funcions que li siguin encarregades per la direcci del centre.A fi de poder desenvolupar aquestes funcions, el/la coordinador/a de Qualitat tindr unareducci de quatre hores lectives.COMISSI DE QUALITATLa Comissi de Qualitat actua com a agent coordinador i impulsor del Projecte de Qualitat imillora contnua.La Comissi de Qualitat est formada per lEquip Directiu i el/la coordinador/a de Qualitat.Lesseves funcions es basen en el desenvolupament del Sistema de Gesti de la Qualitat: en la revisi del Sistema de Gesti de Qualitat. en la definici dels objectius de qualitat. en la promoci de la cultura de la qualitat en el centre. en lelaboraci i desenvolupament del pla dauditories. en la revisi del Pla dAccions Correctives posterior a les auditories externes. en la implicaci de la comunitat educativa en el sistema de qualitat a partir de la formaci iinformaci. 25. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRE Codi: NOFCRevisi 1.0 Data:Pgina 25 /102 02/02/2011 en la difusi de lanlisi dels resultats de les enquestes. en lanlisi peridica de les no-conformitats que es puguin produir, establint les accions correctives. en el fet dassegurar el correcte funcionament i implantaci del sistema de Qualitat als diferents processos de lINS Quercus. en lanlisi de la satisfacci dalumnat, professorat, famlies i empreses. en el seguiment del Pla de Formaci del Professorat .Les activitats bsiques de la Comissi de Qualitat sn les reunions de la Comissi de Qualitat. Elsacords de les reunions es recullen en lacta que elabora el/la coordinador/a de qualitat.La Comissi de Qualitat, juntament amb lequip ampli, revisa el Sistema de Gesti de la Qualitatdel Centre per tal dassegurar la convenincia, ladequaci i leficcia contnua. La revisi incloulavaluaci de les oportunitats de millora i la necessitat defectuar canvis en el Sistema de Gestide la Qualitat, tot incloent-hi la poltica de qualitat i els objectius de millora. La informacidentrada inclou, com a mnim: Lestat del pla anual dauditories i els seus resultats mitjanant el procs PRS03. Gesti del Sistema de Gesti de la Qualitat. Les dades aportades pel procediment PC10..Queixes i Suggeriments. Les dades aportades pel procediment PC 11..Reclamacions. Les dades aportades pel procediment PC12. Gesti de baixes. Les dades aportades pel procediment PC13. Gesti Enquestes Alumnat i Famlies. Lestat del pla anual de formaci gestionat mitjanant el procediment PS06. Formaci Equip Hum. El resultat de les accions correctives i preventives gestionades pel procs PRS03. Gesti del Sistema de Gesti de la Qualitat.La revisi del sistema es fa en reunions trimestrals.4.5 CAP DREAEl/la cap drea s un membre del professorat de lrea que representa. s el mximresponsable del seu funcionament. T una dedicaci de dues hores lectives setmanals.Els caps drea sn nomenats/des per ladministraci educativa, a proposta de ladirectora del centre, escoltada lrea corresponent.(vegeu apartat 5.1 rees)4.6. COORDINADOR DEL PRACTICUM DEL MSTER DE SECUNDRIA DELINSTITUT:Les tasques que li corresponen sn : Fer dinterlocutor amb el responsable del prcticum de la Universitat quant al funcionament general de les prctiques (calendaris, incidncies, seguiment). Garantir el compliment del pla de treball del centre. 26. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRE Codi: NOFC Revisi 1.0 Data:Pgina 26 /10202/02/2011 Facilitar a lalumnat del mster el coneixement sobre lorganitzaci i elfuncionament del centre, el PEC i el PCC, el programa dorientaci i acci tutorial,aix com altres projectes dinnovaci docent o altres projectes o activitats en quparticipa el centre. Coordinar les accions de formaci dels alumnes del mster. Articular les activitats de caire general que es realitzen en els centres desecundria (entrevistes amb la direcci, amb el/la psicopedagog/a). Participar a lavaluaci general de lalumnat del mster.4.7. TCNIC INTEGRADOR SOCIALAquest crrec ha estat creat grcies al pla dautonomia de centre, lAMPA i lAjuntamentde St. Joan.Funcions:- 22h setmanals al centre (dilluns de 8 a 14h, dimecres de 9 a 12:30, dijous de 8 a14h i de 15 a 17h i divendres de 8 a 13h).-Control absentisme (8,20h passa per classes i truca a les famlies). Important queestigui al cas dels sancionats.- Control de pagaments a terminis.- Atenci en algunes hores als alumnes daula oberta que no van a empresa.- Atencions individuals als alumnes amb risc social.Entrevistes amb alumnes: lalumne ho ha de sollicitar al tutor/a i aquest al tcnicintegrador social. s el TIS qui va a buscar lalumne a laula.Suport a les gurdies de pati.Control de passadissos, lavabos, tallers...4.8. COORDINADOR DINFORMTICA. COMISSI DINFORMTICAT a crrec seu la supervisi de les aules dinformtica i de la resta dordinadors delcentre, lassessorament al professorat en la utilitzaci dels recursos informtics i larelaci amb el Programa dInformtica Educativa.A fi de poder desenvolupar la seva feina tindr una reducci de quatre hores lectives.Funcions:A) Funcions de coordinaci:a) Conjuntament amb el cap de departament corresponent, coordinar eldesenvolupament de les matries dinformtica que simparteixen en el centre.b) Assessorar els/les caps drea a fi de coordinar ls curricular dels recursosinformtics en les diverses assignatures i especialitats. 27. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFC Revisi 1.0 Data:Pgina 27 /102 02/02/2011c) Proposar a la direcci del centre els criteris a seguir per a altres utilitzacions delsrecursos informtics i telemtics.d) Actuar, per delegaci de la directora del centre, dinterlocutor amb el ProgramadInformtica Educativa.B) Funcions de suport tcnic: organitza les tasques i supervisa les tasques encomanadesal tcnic.a) Supervisar les installacions i els equipaments informtics i telemtics, proposant lesmesures pertinents per a garantir-ne el millor funcionament.b) Vetllar per loperativitat dels recursos informtics, efectuant les operacionsdinstallaci i manteniment del programari, installaci i prova del maquinari,manteniment dels sistemes de disc, supervisi de laprovisionament del material fungibleescaient, realitzaci de les mesures de salvaguarda de la informaci i organitzaci delsmanuals i altres documents de treball.Quedaria excls daquest apartat el manteniment dels projectors de les aules, quecorreria a crrec del coordinador daudiovisuals.c) Assegurar la disponibilitat del programari necessari per a dur a terme les activitatseducatives previstes.d) Proposar les actuacions de manteniment ordinari del maquinari i avaluar ladequacide les accions realitzades.C) Funcions de promoci i suport educatiu:a) Presentar els programes didctics i daplicaci general o despecialitat alsdepartaments destinataris.b) Orientar el Claustre i els departaments sobre utilitzacions de la tecnologia informticaen les diverses rees del currculum.c) Divulgar la informaci i facilitar laccs a la documentaci disponible referent a lainformtica educativa.d) Orientar els departaments respecte a les modalitats de formaci convenients alsinteressos i necessitats dels seus membres.e) Promoure la utilitzaci diversificada dels serveis telemtics.D) Funcions administratives:a) Assessorar la direcci del centre en les adquisicions de recursos informtics propis,atenent els criteris de ladministraci educativa.b) Assessorar la direcci del centre en la confecci i el manteniment de linventari derecursos informtics, en la gesti del pressupost assignat pel centre a les eines iaplicacions informtiques generals i en la coordinaci amb el Programa dInformticaEducativa en les actuacions que li sn prpies.c) Conduir les reunions de la comissi informtica.d) Elaborar la memria final de tots els canvis i activitats que hi ha hagut dinformtica.e) Altres funcions que li siguin encarregades per la directora. 28. INSTITUT QUERCUSSant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFC Revisi 1.0Data:Pgina 28 /10202/02/2011Safegeix la incorporaci duna persona per donar suport a determinades tasques,lanomenarem coordinador TAC.A fi de poder desenvolupar la seva feina tindr una reducci d1 hora lectiva.Funcions:Donar suport al coordinador TIC en tasques com: Manteniment de la web, actualitzaci de notcies, millora del dissseny, etc.. Manteniment del moodle, cpies de seguretat dels cursos.Tecnologies de la informaci i de la comunicaciLes tecnologies de la informaci i de la comunicaci ofereixen mltiples recursos per alacci didctica i per a laprenentatge de lalumnat. Aquests recursos de tipologiesdiverses, com ara unitats didctiques, programes dexercitaci i de simulaci, programesldics i educatius, entorns per a projectes cooperatius, aplicacions dofimtica,continguts informatius i cercadors, tenen un gran potencial per a estimular i centrar eltreball de lalumnat i, alhora, reforcen la tasca del professorat.Caldr garantir:1) Que lalumnat adquireixi procediments de tractament de la informaci amb einestecnolgiques com ara: dissenyar, redactar i compondre; presentar i comunicar;calcular; mesurar, enregistrar i controlar; seleccionar, contrastar i avaluar.2) Laccs de lalumnat a Internet per tal de disposar de recursos apropiats a lesdiverses rees curriculars en una mplia gamma de contextos didctics i daprenentatge.El portal edu.365 i la pgina web de la Xarxa Telemtica Educativa de Catalunya (XTEC)contenen molts recursos per al treball en les diverses rees del currculum.3) Laccs de lalumnat als recursos informtics i a Internet per al treball individual i enequip, dins i fora dhores de classe.4) Latenci de les diferncies derivades de la desigualtat doportunitats daccs perraons socioeconmiques i de gnere, entre altres, vetllant per la igualtat doportunitats ila no-discriminaci dels alumnes en relaci amb la tecnologia.5) Loperativitat i la seguretat dels recursos informtics i telemtics, i ladequaci delprogramari als objectius educatius.6) Que noms es faci s dels recursos informtics per a fins pedaggics i de docncia,en cap cas per a usos particulars.7) Que sempre que sutilitzi regiran les normes de major respecte envers les altrespersones, tot ensenyant aspectes de valors i comportament cvic i adequat.Comissi dInformtica.La Comissi dinformtica actua com a agent coordinador i impulsor deldesenvolupament de les noves tecnologies en les activitats docents i administratives delcentre.Aquesta Comissi s formada per:a) El secretarib) Els coordinadors dinformtica. 29. INSTITUT QUERCUSSant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFC Revisi 1.0Data:Pgina 29 /10202/02/2011c) Fins a tres representants de les rees designats per la directora.Funcions:a) Establir les lnies dactuaci en la implantaci de les noves tecnologies.b) Impulsar i seguir els equips tcnics i les actuacions de millora del centre.c) Elaborar el programa dimplantaci de les aplicacions informtiques en tots els estaments del centre.d) Formar i ajudar el professorat i el PAS del centre en la gesti informtica.e) Recollir les dades per avaluar la implantaci i el desenvolupament de laplicaci de les noves tecnologies en lensenyament del centre.f) Fer un recull dinnovacions didctiques en les TIC , per anar-les incorporant.g) Altres funcions que li siguin encarregades per la direcci del centre.4.9. COORDINADORA DE PREVENCI DE RISCOS LABORALST a crrec seu el control i la promoci de totes les actuacions relatives a la seguretatdel centre.A fi de poder desenvolupar el crrec tindr una reducci de dues hores lectives.Funcions:a) Coordinar les actuacions en matria de seguretat i salut, aix com promoure ifomentar linters i la cooperaci dels treballadors i treballadores en lacci preventiva,dacord amb les orientacions del Servei de Prevenci de Riscos Laborals i les instruccionsde la direcci del centre.Coordinar les actuacions en matria de seguretat i salut, a ms de promoure i fomentarlinters i la cooperaci de les treballadores i treballadors en lacci preventiva, dacordamb les orientacions del servei de prevenci de riscos laborals.b) Collaborar amb la direcci del centre en lelaboraci del pla demergncia, i tamb enla implantaci, la planificaci i la realitzaci dels simulacres.Collaborar amb la direcci del centre en lelaboraci del pla demergncia, en laimplantaci, la planificaci i realitzaci dels simulacres devacuaci.c) Revisar peridicament la senyalitzaci del centre i els aspectes relacionats amb el plademergncia amb la finalitat dassegurar-ne ladequaci i la funcionalitat.d) Revisar peridicament el pla demergncia per assegurar-ne ladequaci a lespersones, els telfons i lestructura.e) Revisar peridicament els equips de lluita contra incendis com a activitatcomplementria a les revisions oficials.f) Promoure actuacions dordre i neteja i fer-ne el seguiment. 30. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFCRevisi 1.0Data: Pgina 30 /102 02/02/2011g) Donar suport a la direcci del centre per formalitzar i trametre als serveis territorials oal Consorci dEducaci de Barcelona el model "Full de notificaci daccident, incidentlaboral o malaltia professional.h) Collaborar amb el personal tcnic del Servei de Prevenci de Riscos Laborals en lainvestigaci dels accidents que es produeixin en el centre.j) Collaborar amb el personal tcnic del Servei de Prevenci de Riscos Laborals enlavaluaci i el control dels riscos generals i especfics del centre.Collaborar amb els tcnics del Servei de Prevenci de Riscos Laborals en lavaluaci i elcontrol dels riscos generals i especfics del centre.k) Coordinar la formaci de les treballadores i dels treballadors del centre en matria deprevenci de riscos laborals.l) Collaborar, si escau, amb el claustre per al desenvolupament, dins del currculum delalumnat, dels continguts de prevenci de riscos.4.10.- COMISSI DEL PROJECTE DAUTONOMIA DEL CENTRE (PAC)Aquesta comissi neix del pla estratgic de centre presentat el curs 2005 i t unadurada de 4 anys . T encarregada la funci de dinamitzar i seguir el desenvolupamentdel projecte dautonomia de centre. Aquest any iniciem un nou pla estratgicdautonomia i veurem qu caldr fer per mantenir-lo.s constituda pels membres de lequip directiu i quatre coordinadors/es del centre.4.11.- TUTORIA DE LA FORMACI EN CENTRES DE TREBALL (FCT) I BLOC DEFORMACI PRCTICA (BFP)1. Efectuar la programaci.2. Fer el seguiment, lavaluaci i el control de la fase de formaci prctica en elscentres de treball.3. Assumir tamb les funcions de professor tutor o professora tutora respecte alseu grup dalumnes. Les accions concretes que haur de desenvolupar en el centre sn:a) Entrevistar-se amb els representants de les empreses que collaborin en el programa.b) Entrevistar-se amb el tutor o la tutora dempresa, per tal davaluar la situaci de lalumne/a i programar les activitats a realitzar-hi segons el cicle formatiu i el pla dactivitats del quadern de prctiques.c) Vetllar perqu lalumne/a i lentitat collaboradora emplenin la part corresponent del quadern de prctiques, on es reflecteixin les activitats 31. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRE Codi: NOFCRevisi 1.0Data:Pgina 31 /10202/02/2011realitzades per lalumne/a i lavaluaci posterior per part de lentitatcollaboradora.d)Fer el seguiment de les prctiques de lalumne/a i valorar laprenentatgeassolit i el programa realment desenvolupat. Aquesta valoraci es far apartir de les aportacions del/la representant de lentitat collaboradora i delalumne/a.e)Visitar, sempre que sigui possible, les empreses on fan les prctiques elsalumnes del cicle formatiu corresponent.f)Recollir informaci de les empreses sobre els aspectes formatius que espodrien incloure en els crdits de lliure disposici.g)Fer el seguiment de la inserci laboral dels alumnes a partir dels sis mesosde la finalitzaci dels estudis que hagin cursat i elaborar els informes ienquestes corresponents.4.12.- TUTORIES TCNIQUESLes tutories tcniques sn encrrecs de tasques a professorat per tal dagilitar elfuncionament i la utilitzaci dels recursos especfics del centre.Sencarreguen a diversos professors segons llur horari, sempre sota la coordinaci delcap drea del qual depn el recurs concret.4.12.1 Tutoria tcnica daudiovisualsVetllar per la utilitzaci dels recursos audiovisuals del centre (televisors, vdeos, DVD,cmeres fotogrfiques) .Per a poder desenvolupar el crrec t una reducci duna hora lectiva.Funcions:a) Assessorar el professorat en ls dels recursos audiovisuals del centre.b) Supervisar les installacions i els equipaments audiovisuals i tenir cura de la reparacide les avaries i danys, en coordinaci amb el tutor tcnic de manteniment.c) Proposar a lequip directiu ladquisici del material audiovisual necessari per acompletar la programaci educativa.d) Portar el registre i la classificaci del material audiovisual del centre.e) Fer enregistraments i cpies dels recursos didctics proposats pels departaments.f) Vetllar per loptimitzaci en ls dels recursos audiovisuals.g) Enregistrar les activitats del centre a proposta dels departaments i/o de la personaresponsable de la tutoria dactivitats extraescolars.h) Fer el control de la graella ds dels vdeos.i) Elaborar les graelles per a fer les comandes de les cmeres fotogrfiques.j) Fer el manteniment de les targetes, bateries i cmeres.k) Altres funcions que li siguin encarregades per la direcci del centre. 32. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFCRevisi 1.0Data:Pgina 32 /102 02/02/20114.12.2. Tutoria tcnica de manteniment de laboratoris (associada al Seminaride Fsica i Qumica)Funcionsa) Supervisar les installacions i els equipaments dels laboratoris del centre i tenir curade la reparaci de les avaries i danys, en coordinaci amb el tutor tcnic demanteniment.b) Proposar a lequip directiu el material necessari per a completar la programacieducativa.c) Portar el registre i la classificaci del material dels laboratoris.d) Vetllar per a loptimitzaci en ls dels recursos dels laboratoris.e) Altres funcions que li siguin encarregades per la direcci del centre.4.12.3 Tutoria tcnica de manteniment de tallers i manteniment general(seminari associat a lrea de tecnologia; vegeu-ne funcions a lapartat 4.8.4)4.12.4. Altres tutories tcniques.Semblantment, hi podr haver tutories tcniques per al manteniment del materialesportiu i dels tallers especfics de Tecnologia i Cicle Formatiu de Grau Mitj i Superior itamb per als recursos audiovisuals per a laprenentatge de les llenges estrangeres.Funcions:a) Supervisar les installacions i els equipaments dels tallers i del gimns del centre itenir cura de la reparaci de les avaries i danys en coordinaci amb el tutor tcnic demanteniment.b) Proposar a lequip directiu el material necessari per a completar la programacieducativa.c) Portar el registre i la classificaci del material.d) Vetllar per a loptimitzaci en ls dels recursos.e) Altres funcions que li siguin encarregades per la direcci del centre.4.13. Coordinaci dels PQPIs (FIAP de serralleria)Els programes de Formaci i Aprenentatge Professional (FIAP) es desenvolupen encollaboraci amb el Servei dOcupaci de Catalunya i compten amb el suport del FonsSocial Europeu.Lobjectiu general s facilitar una qualificaci professional de primer nivell als jovesmajors de 16 anys sense graduat en educaci secundria obligatria, per millorar la 33. INSTITUT QUERCUSSant Joan de Vilatorrada NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFC Revisi 1.0 Data:Pgina 33 /102 02/02/2011seva ocupabilitat, facilitar la seva inserci i permanncia en el mn laboral aix com elseu accs a la formaci contnua i, per tant, a la promoci en locupaci.Els cursos tenen una durada de 1.050 hores, de setembre a juny, de les quals 200 snprctiques en empreses.La difusi i senyalitzaci dels programes sha de fer des de linstitut emprant lessegents vies:- Exalumnes del propi institut i daltres instituts del territori, aix com dels centres deformaci de persones adultes.- Serveis municipals (Joventut, Serveis Socials, Promoci Econmica).- Entitats i organitzacions que treballen amb joves.Lequip FIAP de Serralleria de lINS Quercus est format per la Susana Suarez (docent)i lHiplit Leal (monitor). Les funcions a desenvolupar per part de lequip sn: 1. Preinscripci i matriculaci dalumnes. 2. Seguiment i acompanyament dels alumnes al llarg de la formaci. 3. Coordinaci i gesti del curs. 4. Disseny de projectes daplicaci al llarg del curs. 5. Redacci de la Memria final.A nivell concret, les funcions principals a desenvolupar sn:DOCENT (Susana Suarez)* Impartir la docncia: matemtiques, llengua, coneixement del sector i formaci iorientaci laboral (9h)* Proporcionar al Departament dEnsenyament la informaci necessriasobre aquests programes i part de la que requereix el SOC i la UE.1. A linici de curs:- Registrar la matrcula.- Generar el resguard de matrcula per a lliurar a cada alumne/a.- Generar el document corresponent a lacord formatiu que ha de signarlalumne/a.- Generar el certificat per matricular-se en els Mduls C voluntaris.2. Durant el curs:- Registrar les baixes dalumnes.- Registrar els resultats de les sessions davaluaci.- Generar les actes davaluaci i els informes individuals per a cada alumne/a. 3. Per a la presentaci dels alumnes a les Proves dAccs a Cicles Formatius de Grau Mig (PACFGM): 34. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRE Codi: NOFC Revisi 1.0Data: Pgina 34 /102 02/02/2011- Registrar lalumnat inscrit a les PACFGM.- Informar al Departament dEnsenyament de la qualificaci obtinguda pelsalumnes en lavaluaci extraordinria, als efectes de la prova.4. En finalitzar el curs: - Generar els certificats acadmics i lexpedient acadmic complet de cada alumne/a.* Informar i assessorar a lalumnat sobre les beques existents.* Obtenir la fitxa-alumne de cada alumne participant.* Realitzar una entrevista inicial dorientaci a cada alumne.* Redactar i tramitar els documents de declaraci conforme lalumne/a ha rebut elmaterial didctic.* Obrir la fitxa dexpert: monitor despecialitat.* Obrir la fitxa dexpert: docent.* Elaborar lhorari setmanal dels alumnes.* Elaborar lhorari setmanal dels monitors i del docent FIAP.* Realitzar el full mensual dassistncia.* Planificar les possibles sortides educatives.* Elaborar la documentaci relativa a les prctiques en empresa.* Elaborar lexpedient de cada alumne/a que ha de quedar arxivat en la secretaria delInstitut.MONITOR (Hiplit Leal)* Impartir la docncia teoricoprctica de lofici (21 h setmanals).* Control dassistncia diari.* Coordinar la documentaci relativa a les prctiques en empresa.* Fer la recerca dempreses FCT.* Fer el seguiment dels alumnes FCT.* Fer lavaluaci de la FCT.Recau a lequip directiu la tasca de justificaci econmica del FIAP.4.14. Coordinaci entre primria i secundriaPer tal de planificar millor el curs escolar es faran reunions amb els centres deducaciinfantil i primria dels quals procedeixi lalumnat.Abans dacabar el curs escolar, la coordinaci pedaggica del centre i la coordinaci denivell de 1r dESO tindran una reuni amb els/les tutors/es dels centres de primriaadscrits per tal de recollir tota aquella informaci relativa a lalumnat que cursar 1rdESO. 35. INSTITUT QUERCUSSant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFC Revisi 1.0 Data:Pgina 35 /102 02/02/2011Durant el curs escolar, es faran sessions de coordinaci que contribueixin a lacoherncia del procs educatiu i a la millora dels aprenentatges de lalumnat. Lacoordinaci inclour tant aspectes relatius al coneixement de lalumnat que passa deprimria a secundria com aspectes relatius al desenvolupament del currculum(prioritzaci dobjectius i continguts, estratgies didctiques i metodolgiques i criterisdavaluaci de lalumnat), i aspectes de lorganitzaci del centre i de lalumnat.Durant el primer trimestre del nou curs, els tutors o tutores del darrer cicle de leducaciprimria mantindran una entrevista amb els tutors del primer curs de leducacisecundria obligatria per tal de completar la informaci sobre els aprenentatges delalumnat. Pel que fa als aspectes relatius al desenvolupament del currculum, els equipsdirectius dels centres vinculats determinaran lestructura de la coordinaci, la periodicitatde les sessions i el professorat de cada centre que hi ha de participar. 36. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRE Codi: NOFCRevisi 1.0Data:Pgina 36 /10202/02/20115.- GESTI PEDAGGICA DEL CENTRELa gesti pedaggica de lInstitut seguir els criteris que sobre aquest punt acordi elClaustre de Professors/es i que el Consell Escolar aprovi. Aquesta gesti implica elseguiment de la lnia pedaggica de centre, el seguiment del compliment de lesprogramacions i dels objectius de curs, les activitats culturals i esportives, lorientacieducativa i professional i qualsevol activitat que incideixi en la formaci i aprenentatgede lalumnat.5.1. reesDins de les rees el professorat est agrupat segons lespecialitat que imparteix.Les rees de lINS Quercus sn:- rea de Tecnologia (Seminari de manteniment)En forma part el professorat de les especialitats segents: Tecnologia, TecnologiaElctrica, Sistemes electrotcnics i automtics, Installaci i manteniment dequipstrmics i fluids.-rea dExpressi Musical i Visual i PlsticaEn forma part el professorat de lespecialitat de Msica i el professorat de lespecialitatde Visual i Plstica.- rea dEducaci FsicaEn forma part el professorat de lespecialitat dEducaci Fsica.- rea de Cincies de la Naturalesa (seminari de Fsica i Qumica)En forma part el professorat de les especialitats segents: Fsica i Qumica, Biologia iGeologia.- rea de MatemtiquesEn forma part el professorat de lespecialitat de Matemtiques i el professor/adeconomia.- rea de Llenges EstrangeresEn forma part el professorat de les especialitats segents: Angls, Francs.- rea de Llengua Castellana i LiteraturaEn forma part el professorat de lespecialitat de Llengua castellana i Literatura.- rea de Llengua Catalana i LiteraturaEn forma part el professorat de les especialitats segents: Llengua Catalana i Literatura iPedagogia Teraputica.- rea antropologicosocial (seminari de Filosofia i seminari de Psicologia)En forma part el professorat de les especialitats segents: Geografia i Histria, Filosofia,Psicologia, Religi i Cultura clssica.El cap destudis assignar el professorat que sigui nomenat al centre per a altresespecialitats (diversitat...) a lrea en qu imparteixin ms crdits o matries.Les funcions de les rees sn: 37. INSTITUT QUERCUSSant Joan de Vilatorrada NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFCRevisi 1.0 Data:Pgina 37 /10202/02/2011a) Dissenyar el currculum propi de lrea. Estudiar el desenvolupament de laprogramaci en els diferents grups i cursos.b) Vetllar per la coherncia dels continguts de lrea en cada nivell: coordinar lescomunicacions dobjectius i davaluaci de lalumnat.c) Unificar criteris de correcci i davaluaci i concretar criteris metodolgics i datenci ala diversitat.d) Organitzar adequadament loferta de crdits variables de lrea.e) Elaborar i fer el seguiment de les activitats datenci a la diversitat per als casos quees determinin a cada equip docent (activitats de desdoblament, de refor, dampliaci,ACI...).f) Valoraci i arxiu de les sortides complementries que realitza el professorat de lrea.g) Coordinar la recuperaci de matries pendents.h) Proposar a la direcci els materials didctics i textos que shauran dusar en lesactivitats densenyament-aprenentatge de les matries prpies.j) Prendre iniciatives, collaborar i participar en la realitzaci de les activitats noestrictament acadmiques de carcter formatiu relacionades amb les matries que licorresponen.k) Elaborar, a partir de les dades facilitades pel cap destudis, la proposta dassignacide grups al professorat.l) Resoldre, en primera instncia, les reclamacions formals sobre proves i exmens, iinformar, a petici de la directora, quan la reclamaci hagi de traslladar-se a instnciesexternes del centre.n) En concret, el cap drea de catal ser el que sencarregar de la correcci delsdocuments de lInstitut, ja vinguin per part del professorat individualment, com per partdel centre.Les rees dedicaran com a mnim el temps equivalent a una hora setmanal seguida areunions regulars de feina, amb la participaci obligatria de tots els seus membres.Aquestes reunions quedaran explicitades a lhorari del professorat i els acords que shiprenguin constaran en acta.En el cas que un membre del professorat imparteixi matries de ms duna rea,participar prioritriament en lelaboraci de la programaci i en les reunions de lreade la seva adscripci principal, sens perjudici que collabori en la programaci de lesmatries de les altres rees i que imparteixi les seves classes dacord amb laprogramaci que shagi establert.Les programacions relatives a les experincies pedaggiques i didctiques quedesenvolupi lInstitut es podran elaborar en mbits diferents del departament i/o reesquan ho exigeixi la naturalesa de lexperincia. En aquest cas, la directora nencomanara un/a professor/a la coordinaci de lelaboraci de la programaci, que es far dacordamb les orientacions donades per la Direcci General dOrdenaci i Innovaci Educativa.El/la cap drea s un membre del professorat del Claustre i de lrea que representa.s el mxim responsable del funcionament de lrea. 38. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFCRevisi 1.0Data: Pgina 38 /102 02/02/2011Funcions:a) Presidir les reunions regulars de feina i fer constar en acta els acords que shiprenguin.b) Dinamitzar lactivitat pedaggica i la interdisciplinarietat en lrea, mitjanant lesreunions regulars en qu es tractaran temes referents al desenvolupament de lesprogramacions (a excepci dels CFGS, tasca assignada als coordinadors de cicle),concreci de criteris davaluaci i de recuperaci i anlisi de resultats.c) Recollir en els terminis establerts les programacions elaborades per cada professor/a,arxivar-les a lrea, fer-ne arribar una cpia al cap destudis i entrar-les a la intranet delcentre.d) Informar els membres de lrea dels acords presos en les reunions de caps dedepartament i drea i que afectin el funcionament general del centre.e) Informar sobre les referncies bibliogrfiques i el material didctic que arribi aldepartament.f) Tenir el control i larxiu de qualsevol tipus de document referent a lrea.g) Administrar adequadament la quantitat assignada a lrea dintre del pressupost anualdel centre.h) Tenir al dia linventari del material no fungible, que sha de correspondre amb elgeneral del centre.i) Procurar dotar el departament de tots els recursos tcnics i pedaggics tils per a laprogramaci educativa.j) Donar a conixer als membres de lrea els documents de funcionament del Centre:P.E.C., P.C.C., P.A.T., N.O.F.C. i P.G.C..k) Collaborar en la planificaci dels treballs de recerca.l) Altres funcions que li siguin encarregades per la directora.Els/les caps de seminari sn membres del professorat del Claustre i de lrea querepresenten.Funcions:a) Presidir les reunions del professorat de matries afins i recollir-ne els acords en actaque lliurar al seu cap drea o a la coordinaci pedaggica (seminari de psicologia), sisescau.b) Fer un manteniment del material especfic de la matria.c) Altres activitats que els encarregui el cap drea corresponent, relacionades amb elseu seminari.5.2. Comissi datenci a la diversitat (CAD)La CAD t per funcions planejar i coordinar totes les accions datenci a la diversitatplanificaci de la docncia als alumnes que necessitin adaptacions significatives omodificacions del currculum. 39. INSTITUT QUERCUSSant Joan de Vilatorrada NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFCRevisi 1.0 Data: Pgina 39 /10202/02/2011Latenci a la diversitat s responsabilitat del conjunt del professorat del centre. Sentn,doncs, la funci especfica del professorat de la Comissi datenci a la diversitat com asuport de coordinaci, aportaci delements de diagnstic, de materials especfics i detota mena de suports que facilitin i orientin la tasca del professorat del centre a lesaules.La comissi datenci a la diversitat est formada per: El coordinador pedaggic Les dues professores dorientaci educativa La coordinadora de llengua, interculturalitat i cohesi social del centre Lassessora de llengua, interculturalitat i cohesi social assignada al centre La tutora daula dacollida La tutora daula oberta La professional de lequip dassessorament psicopedaggic (EAP) que interv en el centre El Tcnic Integrador SocialUn dia per setmana es reuneixen el coordinador pedaggic amb les dues professoresdorientaci educativa i la psicopedagoga de lEAP.Com a mnim una vegada per trimestre es reuneix tota la Comissi de diversitat.Funcions:a) Valoraci de les necessitats educatives de lalumnat en lmbit acadmic i escolar iconcreci de propostes dintervenci educatives.b) Atenci als alumnes amb necessitats educatives especials que hagin de menester unaatenci especfica individual al llarg de letapa. Aquesta actuaci consisteix a efectuar lesexploracions que siguin necessries, preparar material i facilitar el treball a les aules,dacord amb la resta del professorat.b) Participaci i coordinaci, si escau, de les activitats especfiques datenci a ladiversitat (aula flexible, adaptacions i modificacions curriculars, aula oberta, plansindividualitzats i plans individuals intensius)c) Suport al Pla dAcci Tutorial pel que fa a latenci individualitzada de lalumnat i alorientaci acadmica i professional al desenvolupament de sessions de tutoria de grup.d) Participaci en el programa de salut i escola.e) Concretar els criteris i prioritats per latenci a la diversitat dels alumnes NEE.f) Seguiment de levoluci de lalumnat amb NEE i NESE per valorar els ajustaments, elsrecursos i lorganitzaci. 40. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFCRevisi 1.0Data: Pgina 40 /102 02/02/2011El coordinador pedaggic es mant en contacte constant amb els Serveis Socials delAjuntament de Sant Joan de Vilatorrada i de Fonollosa i shi reuneix peridicament.Pel que fa a la presncia als equips docents de nivell, es procurar que tots els equipsdocents tinguin un membre del Departament dOrientaci. En cas de no ser possible, unmembre far denlla, per tal de facilitar el flux de demandes, respostes i suports entreel professorat de cada equip i el departament.Funcions:Professorat especialista en orientaci educativa1. Atenci als alumnes amb NEE. Docncia i preparaci de material.2. Impartir docncia a lalumnat amb dificultats per a aprendre; participaci en grups deprojectes i grups reduts.3. Impartir docncia en la part variable del currculum: crdits dorientaci escolar,personal, acadmica i professional;4. Coordinaci del treball datenci a la diversitat (desdoblaments projectes a 3r i 4tdESO, reunions amb el professorat que fa classe en els diversos grups amb adaptacicurricular).5. A partir de les atencions individuals, les entrevistes, les classes, etc. fetes als alumnesamb necessitats educatives especials, traspassar tota la informaci necessria(mitjanant el quadern de tutoria individual) al professorat que els imparteixi classe.6. Suport tcnic al professorat.7. Orientaci destratgies organitzatives i didctiques per a latenci a necessitatseducatives de lalumnat.8. Participaci en lelaboraci i el seguiment de les adaptacions curricularsindividualitzades: prioritats educatives, formes de participaci de lalumne/a en lesactivitats generals i ordinries, activitats daprenentatge i criteris davaluaci.9. Aportaci de materials especfics i adaptats que facilitin la participaci de lalumnatesmentat en les activitats ordinries.10. Participaci en la comissi datenci a la diversitat per tal de collaborar en laplanificaci i seguiment de mesures datenci a les necessitats educatives de lalumnatdel centre.11.Altres tasques que es puguin derivar de les seves funcions.12. Participaci en les reunions de mares/pares de diferents nivells: 1r, 3r dESO i 1rbatxillerat.13. Participaci en les reunions dequip directiu ampli.Psicopedagoga de lEAP:1. Assessorament directe a les funcions de les professores dorientaci educativa.2. Exploracions i atencions a alumnat amb NEE com a suport a lactuaci de lesprofessores dorientaci educativa. 41. INSTITUT QUERCUSSant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFC Revisi 1.0 Data:Pgina 41 /102 02/02/20113. Assistncia a la comissi datenci a la diversitat del Centre com a mitj per aconixer ms el centre i com a aportaci duna visi externa i enriquidora de la marxageneral del centre.4. Aportaci de tota la informaci necessria del trasps dalumnes des de Primria, atravs dels dictmens establerts per a aquells alumnes amb necessitats educativesespecials i permanents, i a travs dels altres mitjans que es creguin convenients.5. Aportaci dinformacions i activitats per al treball de lorientaci acadmica iprofessional.6. Totes aquelles activitats que es concretin en el pla de treball acordat a inici de cadacurs.El procediment dactuaci dels serveis ser el segent:A) Alumnes provinents dels centres de Primria amb dictamen de NEE:El professional de lEAP informar lequip docent de les caracterstiques i necessitatseducatives daquests alumnes.La comissi datenci a la diversitat proposar un pla dactuacions especfiques iindividualitzades per a aquests alumnes. Aquest pla inclour les hores datenci especial,el seguiment a la resta de classes, les derivacions que siguin necessries cap aespecialistes de fora del centre, etc.B) Resta dalumnes:Lequip docent o la Junta dAvaluaci proposar a la comissi datenci a la diversitat elsalumnes que cregui que necessiten un suport per al seu aprenentatge, especificantquines mancances i problemes shan detectat.Quan alguns daquests alumnes necessitin una exploraci ms atenta per a la detecciespecfica de les necessitats educatives, el professional de lEAP coordinar aquestprocs. Aquesta exploraci siniciar amb una entrevista entre el/la tutor/a, elprofessional de lEAP i la professora dorientaci educativa.Quan alguns daquests alumnes necessitin alguna adequaci curricular, lequip docentprecisar labast de ladequaci (rees, conceptes, procediments...) i la comissidatenci a la diversitat coordinar la realitzaci daquest treball, amb la collaboraci deles rees implicades.5.3 Equip Directiu Amplis format per:- Tots els membres de lequip directiu- Els/les coordinadors/es de nivell- La resta de coordinadors; coordinador informtic; coordinador dinterculturalitati de cohesi social; coordinadora de riscos laborals, coordinadora de qualitat).Es reunir almenys un cop cada trimestre i quan lequip directiu ho consideri oport.Les seves funcions sn:: 42. INSTITUT QUERCUSSant Joan de Vilatorrada NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFC Revisi 1.0Data: Pgina 42 /10202/02/2011a) Assessorar lequip directiu i participar en lelaboraci dels objectius.b) Vetllar pel seguiment dels objectius i el bon funcionament del centre.c) Revisar el sistema: recollir les valoracions i fer propostes de millora.d) Debatre els aspectes essencials que poden contribuir a la millora del funcionamentdel centre.5.4. Acci TutorialEl pla dacci tutorial concreta les activitats i funcions de la tutoria de grup i de la tutoriaindividual, i tamb la corresponsabilitzaci de tot el professorat.Lobjectiu de la formaci integral de lalumnat requereix que les intencions educativestinguin una visi globalitzadora i totes les activitats educatives siguin orientadores.Les professores i els professors de cada equip docent shan dimplicar en el coneixementde les aptituds i els interessos dels alumnes i, per tant, cal que hi hagi un treball enequip.La tutoria de grup s dinamitzada i coordinada per la tutora o el tutor, que esdev unafigura de referncia cabdal de totes les actuacions i decisions educatives dirigides cap alseu grup dalumnes. Les reunions setmanals amb el/la coordinador/a de nivellgaranteixen aquesta actuaci tutorial.La tutoria individual t per objectiu lorientaci acadmica, professional i personal delalumne/a. Tots els membres de lequip docent del nivell tenen assignat un grupdalumnes des de linici de curs, amb els quals procuraran tenir una relaci tanindividualitzada com sigui possible.En lassignaci de les tutories de grup prevaldr la continutat dels tutors/es dins delmateix cicle. Tamb sintentar que els tutors/es de 1r dESO imparteixin ms duna reaal seu grup classe per tal de facilitar el contacte i ser punt de referncia per als alumnes.Aplicats aquests dos criteris, la resta es distribuir segons la disponibilitat dhores quetingui cada rea. Tanmateix, sempre sintentar que els tutors/es siguin professors decrdits o matries comuns.Pel que fa a les tutories individuals, tot el professorat del centre (a excepci delprofessorat adscrit a lequip docent de CFGS i CFGM, nivells on no hi ha tutoriesindividuals) s tutor/a individual dun grup dalumnes de lequip docent on pertanyi.Les funcions del tutor/a de grup i individual es poden trobar al document del pla daccitutorial del centre (PAT).Lestructura de la tutoria tamb es pot trobar al PAT del centre. 43. INSTITUT QUERCUSSant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFC Revisi 1.0Data:Pgina 43 /10202/02/2011. Reduccions horries de les tutories- Tutors de grup dESO i batxillerat: 2 hores lectives (sessi de grup i reuni de tutors),1 h no lectiva i 1 h no lectiva de tutoria individual- Tutors individuals (2n ESO, 2n cicle dESO, batxillerat): 1 h no lectiva.- Els coordinadors sn tutors.5.4.1 Lequip docent de nivells format pel professorat que lequip directiu hi assigna, ja que hi imparteix crditscomuns amb una dedicaci horria de pes en aquell nivell. Entre aquest professoratforosament hi haur els/les tutors/es de grup.Com a criteri general, es procurar que hi hagi un representant de cada rea a tots elsequips docents.Els equips docents del centre sn:Primer dESOSegon dESOTercer dESOQuart dESOBatxilleratCicle Formatiu de Grau MitjCicle Formatiu de Grau Superior dActivitats fisicoesportivesCicle Formatiu de Grau Superior de Prevenci de riscosFuncions de lequip docent:a) Coordinar totes les activitats densenyament del professorat que intervenen en elmateix nivell en aspectes com:- organitzaci i funcionament de les classes- realitzaci dactivitats conjuntes (sortides, crdit de sntesi...)- normatives de treball, estudi i comportament de lalumnat- seguiment individualitzat dalumnes (tutories individuals)- foment de leducaci dhbits destudi, de convivncia i de respecte.b) Detectar preventivament els casos concrets dalumnes que necessitin atencidiferenciada. Diagnosticar, amb el suport i lajuda dels mitjans a labast (psicloga, MEE,EAP, ...), les causes, circumstncies i conseqncies del cas. Proposar les mesures i lesactivitats convenients perqu siguin elaborades i/o aprovades per qui escaigui: rea,especialistes en EE, equip directiu...c) Encarregar-se en equip, sota la coordinaci de la persona responsable del cas i ambla collaboraci de tot el professorat que imparteixi classes en el grup, daplicar i fer elseguiment de les mesures acordades.d) Participar amb lequip docent en aquelles activitats escolars complementries en qucalgui suport del professorat. 44. INSTITUT QUERCUSSant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFC Revisi 1.0 Data:Pgina 44 /102 02/02/20115.4.2 Pla dacollidaPla dacollida i dintegraci per a lalumnat nouvingut.Cada vegada que un alumne de llengua estrangera sincorpora al centre, se segueixaquest procediment:a) La famlia sentrevista amb algun membre de lequip directiu.b) La famlia i lalumne/a sentrevisten amb el/la coordinador/a de nivell i se li fa unaprimera acollida.c) Sincorpora al grup-classe i comena el seu procs dincorporaci al centre.d) Segons el nivell de coneixement de la llengua catalana, sadopten unes mesuresdeterminades per tal de facilitar laprenentatge daquesta llengua i la integraciprogressiva a la comprensi.(Vegeu procediment concret dacollida dalumnat nouvingut.)5.4.3. Seguiment de les prctiques a les empresesCicles FormatiusTutor de Formaci Prctica en Centres de Treball (FCT)El tutor de Formaci Prctica en Centres de Treball s un professor-tutor de cada equipdocent del cicle formatiu corresponent que, dacord amb el coordinador de FormaciProfessional, s lencarregat de lassistncia, el control i el seguiment immediat del crditde Formaci Prctica en Centres de Treball.T una dedicaci d1 hora lectiva per cada 5 alumnes o fracci, que facin la FCT, fins aun mxim de 6 hores lectives.Funcions:a) Visitar les empreses on es faci la FCT i informar-ne el coordinador de FormaciProfessional.b) Fer el seguiment de lalumnat i recollir per escrit les valoracions de lempresa sobre laFCT.c) Vetllar perqu lalumnat i lempresa omplin el quadern de seguiment on reflecteixinles activitats realitzades.d) Realitzar lavaluaci de la FCT.e) Assistir a les reunions de coordinaci que convoqui el coordinador de FormaciProfessional i/o cap destudis de FP.f) Totes les altres que li pugui encarregar la directora del centre, a proposta del Capdestudis dFP.B) BatxilleratTutor dEstada a lEmpresa.El tutor dEstada a lEmpresa s la coordinadora de batxillerat que, juntament amb elcoordinador de Formaci Professional, fa el seguiment del crdit dEstada a lEmpresa debatxillerat. 45. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRE Codi: NOFC Revisi 1.0 Data:Pgina 45 /10202/02/2011Funcions:a) Visitar les empreses o institucions on es faci el crdit dEstada a lEmpresa debatxillerat i informar-ne al coordinador de Formaci Professional.b) Fer el seguiment de lalumnat i recollir, per escrit, les valoracions de lempresa oinstituci sobre el crdit dEstada a lEmpresa.c) Vetllar perqu lalumnat i lempresa omplin el quadern de seguiment on reflecteixinles activitats realitzades.d) Fer lavaluaci del crdit dEstada a lEmpresa.e) Assistir a les reunions de coordinaci que convoqui el coordinador de FormaciProfessional.f) Totes les altres que li pugui encarregar el/la director/a del centre.5.5. AVALUACI5.5.1 Caracterstiques de lavaluaciLavaluaci s una eina educativa fonamental que ha de tenir en compte les capacitats,interessos, habilitats i necessitats de tot lalumnat, actuant sobre tot el procsdaprenentatge per tal de proporcionar lajut pedaggic ms adequat en cada moment.Aquest coneixement global de lalumnat ha de servir per a:- Orientar i assessorar lalumnat i suggerir-li modificacions.- Informar (pares i conjunt de professorat).- Establir activitats de recuperaci i de refor.- Incitar el professorat a modificar o alternar determinades metodologies i/o sistemes detreball.5.5.2 Lequip docent i la Junta davaluaciLequip docent de cada nivell s lrgan que fa el seguiment dels aprenentatges delalumnat i decideix les actuacions pertinents per a afavorir la millora constant de cadaalumne/a.Lequip docent samplia i es constitueix en Junta dAvaluaci per tal de qualificar iorientar els processos de lalumnat amb els tems previstos a cada etapa. Els resultatsdaquestes sessions de la Junta dAvaluaci senviaran als tutors legals de lalumnat enforma de butllet escrit. 46. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFC Revisi 1.0 Data: Pgina 46 /102 02/02/2011Tot el professorat que no formi part duna junta davaluaci dun grup-classe determinat,per que hagi fet classes a alumnes daquell grup-classe durant el trimestre, haur depassar la informaci del procs daprenentatge de cada alumne/a al professor/a delrea corresponent que assisteixi a la Junta dAvaluaci.El mecanisme i els criteris davaluaci han dsser coneguts per lalumnat, que,prviament, ha de saber de qu se lavaluar tant pel que fa a conceptes iprocediments, com a actituds, valors i normes.Abans de cada sessi davaluaci, i amb prou antelaci per tal que el professor/a tutor/atingui temps de preparar-la, el professorat haur dhaver entrat les qualificacions i elscomentaris al programa informtic corresponent.La sessi davaluaci es preparar amb el grup-classe. Semblantment, cada professor/adedicar una estona a classe abans de cada avaluaci a revisar amb lalumnat elsaspectes del trimestre (metodologia, exigncia, tracte mutu...) i a comentar laqualificaci i lactitud de cada alumne/a.Les sessions davaluaci constaran de dues parts: a la primera, amb lassistncia delsdelegats/des de classe, es far una valoraci global del funcionament del grup-classe. Ala segona, els/les alumnes abandonaran la reuni i es valorar el rendiment i elcomportament de cada alumne en cada matria.A la meitat del primer trimestre es faran sessions de preavaluaci per valorar elfuncionament dels grups i poder aplicar les mesures correctives necessries.5.5.3. Lavaluaci a lESOLavaluaci dels processos daprenentatge dels alumnes ser contnua, amb observacisistemtica del procs daprenentatge de lalumnat en cadascuna de les matries ilanlisi global del progrs de cada alumne/a en cada curs i al llarg de letapa.Lavaluaci dels processos daprenentatge dels alumnes es dur a terme en relaci ambels criteris davaluaci de cada matria i lassoliment global de les competnciesbsiques, tenint en compte que els objectius sassoleixen mitjanant diferents tipus decontinguts: fets, conceptes i sistemes conceptuals; procediments; i valors, normes iactituds.Quan lalumnat no progressi adequadament i tingui avaluaci negativa es realitzaractivitats de recuperaci.Desprs de la darrera avaluaci ordinria sha diniciar un perode durant el qual esrealitzaran activitats extraordinries de recuperaci o de millora dels resultats obtinguts.La qualificaci final no pot ser inferior ni a la qualificaci final davaluaci contnua ni a laqualificaci obtinguda en les activitats extraordinries davaluaci.Superaci de letapa i ttol de Graduat dESOLalumnat que hagi superat totes les matries de letapa obt el ttol de graduat/ada eneducaci secundria obligatria. Lequip docent pot decidir que un alumne que t una odues i, excepcionalment, tres matries no superades, obtingui el ttol. Lequip docent potacordar la superaci dalguna matria, tenint en compte la maduresa, les actituds i elsinteressos de lalumne. Per prendre aquesta decisi cal el vot favorable dun mnim de 47. INSTITUT QUERCUSSant Joan de Vilatorrada NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFC Revisi 1.0Data: Pgina 47 /10202/02/2011dos teros dels membres de lequip docent presents en la sessi. La qualificacidaquestes matries ser de suficient i sindicar a lacta de lavaluaci amb un asterisc.Veure ms informaci al projecte curricular de centre (PCC).5.5.4. Lavaluaci al batxilleratLa Junta dAvaluaci trimestral de cada grup-classe ser constituda almenys pel tutordel grup-classe, els/les tutors/es individuals i els professors de les matries comunes ide modalitat.La Junta dAvaluaci de final de primer i de segon de Batxillerat ser constituda per unprofessor/a de cadascuna de les matries (comunes, de modalitat i optatives) que hagicursat lalumne/a. En el cas de matries impartides per ms dun professor/a, el/laprofessor/a que hi assisteixi, prviament en reuni drea, haur recollit tots els acordsde qualificaci i orientaci de cada un/a dels alumnes avaluats/des.Tal com estableix el PCC de lINS Quercus i la normativa del Batxillerat LOE, lalumnat deBatxillerat t dret a una recuperaci cada trimestre.Tant a primer com a segon, tal com estableix la normativa del Batxillerat LOE, hi haurproves extraordinries de recuperaci desprs de lavaluaci final, en les dates previstesal calendari.Les qualificacions de les recuperacions parcials quedaran incloses en la nota final dematria que es proposar a la Junta davaluaci de final de curs. Cal remarcar quelavaluaci de Batxillerat s globalitzadora al llarg de letapa i, per tant, la nota final dematria no ha de ser necessriament la mitjana de les notes parcials, sin que aspectescom el progrs des de linici, lactitud i lesfor, la valoraci collectiva del professorat...sn tinguts en compte en lavaluaci de lalumne/a.Lalumnat que cursa segon curs amb una o dues matries de primer curs suspeses tdues oportunitats per a recuperar-les. La primera en una avaluaci a principis de curs ila segona durant el mes de febrer. Amb aquest objectiu, durant el mes de juny les reeshauran dinformar lalumne de les activitats de recuperaci i deixar preparada la provade recuperaci del setembre, si sescau. Aquestes hauran destar fetes i avaluades el diaque el calendari escolar de lINS Quercus marqui per fer la sessi extraordinriadavaluaci de matries pendents de primer.En el cas que lalumne shagi traslladat, la recuperaci de matries pendents es far alcentre de recepci; per la mateixa ra, en el cas que es concedeixi a lalumne lanullacide la matrcula del curs vigent, les qualificacions obtingudes en lavaluaci de lesmatries pendents de primer curs no tindran validesa.Els resultats de lavaluaci de les matries pendents, tant de les realitzades a linici delcurs com de les desenvolupades durant la resta de lany, shauran de consignar en lactadavaluaci extraordinria de Batxillerat. 48. INSTITUT QUERCUSSant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFC Revisi 1.0 Data:Pgina 48 /102 02/02/20115.5.5. Lavaluaci als cicles formatius de grau mitj Composici de la Junta dAvaluaciLequip docent, integrat per la totalitat del professorat que imparteix el cicle formatiu,constitueix la Junta davaluaci, encarregada de fer el seguiment dels aprenentatges iprendre les decisions que en resultin.Lorganitzaci i la presidncia de la Junta davaluaci correspon al tutor o tutora delcicle, com tamb lexpedici de les actes corresponents. Avaluaci del cicle formatiu. GMLavaluaci de laprenentatge de lalumnat del cicle formatiu ser continuada, integradaen el procs daprenentatge, tindr en compte una organitzaci modular i es far percrdits.A linici del curs el professorat informar lalumnat dels continguts del currculumformatiu, lestructura dels crdits, els objectius generals del cicle i els objectiusterminals de cada crdit, com tamb dels criteris generals davaluaci, promoci delcurs i superaci del cicle.Laplicaci del procs davaluaci continuada requereix, per part de lalumnat,lassistncia regular a les classes i el seguiment de les activitats dels diferents crdits. Avaluacions trimestrals, avaluaci final i recuperacions.Durant el curs acadmic es faran tres sessions ordinries, a ms de lavaluaci final iuna avaluaci extraordinria.Per tal de superar aquells crdits pendents desprs de la sessi ordinria davaluaci,lalumnat disposar de tres recuperacions (una per trimestre) que es realitzaran durantel trimestre posterior. La no-superaci de la recuperaci implicar la presentacivoluntria a la convocatria extraordinria de recuperaci.La sessi davaluaci ordinria de final de curs de tot lalumnat es desenvolupar enacabar les activitats lectives dels darrers crdits. Sen far una dextraordinria perals/les alumnes que hagin de superar els crdits pendents.Els crdits superats mantenen la qualificaci. No es pot aplicar cap mesura quepossibiliti la modificaci duna qualificaci positiva atorgada, s a dir, ni es podenrepetir crdits ja superats per millorar-ne les qualificacions, ni presentar-se a lesconvocatries extraordinries ni daltres per incrementar-ne la qualificaci positiva. Criteris davaluaci i qualificaci dels crdits 49. INSTITUT QUERCUSSant Joan de Vilatorrada NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFC Revisi 1.0Data: Pgina 49 /10202/02/2011Lavaluaci dels crdits lectius es qualificar de l1 al 10, sense decimals. Esconsideraran positives les qualificacions iguals o superiors a 5 i negatives la resta.Veure ms informaci al PCC del centre. Criteris davaluaci i qualificaci del crdit de sntesi i recuperaci.A la darrera sessi ordinria davaluaci del cicle, lequip docent avaluar i qualificar,collegiadament, el crdit de sntesi de cada alumne/a.Lavaluaci del crdit s global, contnua i integradora, i reflecteix el nivell dautonomiaen el treball personal i la capacitat de collaboraci i de cooperaci del treball en equip.Durant tot el procs de desenvolupament del crdit de sntesi es recullen el mximdinformacions, des de registres del dia a dia, fins a les valoracions ms concretes decadascuna de les activitats, tant durant lexecuci com una vegada fet el lliuramentformal de lactivitat, i sense oblidar lexposici oral del projecte.El crdit de sntesi obtindr una avaluaci positiva sempre que lequip docent que lhagiimpartit consideri que lalumne/a ha assolit, en un grau suficient, els objectius terminalspropis del crdit de sntesi i els objectius generals del cicle formatiu recollits en el crditde sntesi. En cas contrari, lavaluaci ser negativa.La nota del crdit de sntesi es qualificar de l1 al 10, sense decimals.En cas que lalumne/a suspengui el crdit de sntesi, un cop realitzada lexposici oral,haur de tornar a presentar el dossier dactivitats modificat, en una data a concretar delmes de juny. La nota mxima de recuperaci ser de 5 punts. Criteris davaluaci i qualificaci de la formaci prctica en centres detreball.Lavaluaci del crdit dFCT es far a partir dels objectius terminals, de les activitatsformatives de referncia i dels criteris generals davaluaci establerts en el currculumdel cicle formatiu.Lavaluaci del crdit dFCT ser contnua, durant lestada de lalumnat a lempresa. Eltutor dFCT del cicle i la persona responsable daquesta formaci a lempresa tindran encompte la valoraci que en fa lalumnat, a lhora de determinar la seva idonetat icorregir-ne, si cal, les possibles deficincies, la qual cosa quedar recollida en elquadern de prctiques.En acabar el perode de formaci prctica de cada alumne/a, la junta davaluaci aproposta del tutor/a de FCT, determinar lavaluaci final del crdit, tenint present:- linforme de la persona responsable daquesta formaci a lempresa i- la informaci recollida en el quadern de prctiques.La formaci prctica en centres de treball sexpressar en els termes Apte o Noapte. Si s apte anir acompanyada duna valoraci orientadora del nivell dassolimentde les competncies professionals recollides en el quadern de prctiques, en els termesde Suficient, B i Molt B. Aquesta valoraci sincorporar al llibre de qualificacionsde lalumne/a. Reclamacions motivades per les qualificacionsQuan la reclamaci correspongui a una qualificaci trimestral lalumne/a ho exposardirectament al professor/a corresponent perqu ho vetlli. En cas de desacord, 50. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFCRevisi 1.0Data: Pgina 50 /102 02/02/2011lalumne/a podr emplenar i lliurar una instncia a la secretaria del centre adreada a ladirectora. La direcci del centre resoldr i ninformar a lalumne/a per escrit.Quan la reclamaci correspongui a una qualificaci final de crdit, lalumne/a haurdemplenar i lliurar una instncia a la secretaria del centre i adreada a la directora. Ladirecci traslladar la reclamaci al departament corresponent, el qual elaborar unaproposta. Dacord amb aquesta proposta del departament i de lacta de la juntadavaluaci, la direcci resoldr la reclamaci i ho notificar a linteressat/da per escrit.En la notificaci sindicaran tant els terminis com el procediment per a recrrer-hi. Repetici de crdits i convocatriesLalumnat podr cursar un crdit tres vegades com a mxim, en el mateix centre docenti en un mateix cicle formatiu. Podr presentar-se a les convocatries davaluaci iqualificaci dun mateix crdit un mxim de quatre vegades, comptant tant les ordinriescom les extraordinries.La presentaci a les convocatries extraordinries s voluntria. A lalumnat que no shipresenti no li comptar la convocatria a efectes del cmput mxim.Un cop exhaurides les quatre convocatries, per motius o circumstncies de carcterexcepcional, lalumnat podr sollicitar una cinquena convocatria, de carcterextraordinari, a la direcci del centre, que la resoldr mantenint el criteri de cursar uncrdit un mxim de tres vegades. Criteris de promoci de cursLalumnat que, un cop realitzada la convocatria extraordinria, hagi superat unnombre de crdits amb crrega horria superior al 60% del conjunt dels crdits delprimer any, es matricular en el segon curs del cicle i haur de cursar els crditspendents del primer any.En cas contrari, es matricular en el primer curs del cicle i podr cursar els crdits delsegon any que no presentin incompatibilitat horria significativa o curricular, segons elprojecte curricular del centre i sempre que hi hagi disponibilitat de plaa.Lalumne/a de segon curs que tingui crdits pendents un cop passada la convocatriaextraordinria haur de repetir noms el/s no superats. Clcul de la qualificaci final del cicle formatiuPer a superar el cicle formatiu, cal que tots els crdits i tots els mduls professionalstinguin qualificaci positiva i cal haver obtingut la valoraci dapte en el mdul deformaci en centres de treball.La qualificaci final del cicle de grau mitj ser la mitjana aritmtica, ponderada per leshores respectives, de les qualificacions dels mduls i dels crdits que no es deriven dundels mduls que componen el cicle, amb una sola xifra decimal. En conseqncia, en el 51. INSTITUT QUERCUSSant Joan de Vilatorrada NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFCRevisi 1.0 Data:Pgina 51 /10202/02/2011clcul de la qualificaci final del cicle no es tindran en compte les qualificacions apte,exempt o convalidat.La qualificaci dels mduls que sestructuren en un sol crdit ser directament la delcrdit, s a dir de l1 al 10, sense decimals.5.5.6 Lavaluaci als CFGSLavaluaci de laprenentatge de lalumnat del Cicle Formatiu ser continuada, integradaen el procs daprenentatge, tindr en compte una organitzaci modular i es far percrdits.A linici del curs, el professorat informar lalumnat dels continguts del currculumformatiu, lestructura dels crdits, els objectius generals del cicle i els objectius terminalsde cada crdit, com tamb dels criteris generals davaluaci, promoci de curs isuperaci del cicle.Laplicaci del procs davaluaci continuada requereix, per part de lalumnat,lassistncia regular a les classes i el seguiment de les activitats dels diferents crdits.Per a conixer la informaci detallada de cada cicle formatiu, veure el PCC del centre,apartat avaluaci de cicles, pg. 22 pel que fa al Cicle de Prevenci de riscos i pg. 26per al Cicle dActivitats fisicoesportives.5.5.7 Lavaluaci al futbolLavaluaci de laprenentatge de lalumnat del Cicle formatiu ser continuada, integradaen el procs daprenentatge, tindr en compte una organitzaci modular i es far percrdits.A linici del curs, el professorat informar lalumnat dels continguts del currculumformatiu, lestructura dels crdits, els objectius generals del cicle i els objectiusterminals de cada crdit, aix com dels criteris generals davaluaci, promoci de curs isuperaci del cicle.Laplicaci del procs davaluaci continuada requereix, per part de lalumnat,lassistncia regular a les classes i el seguiment de les activitats dels diferents crdits.5.5.7.1 Temporitzaci de les avaluacions 52. INSTITUT QUERCUSSant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRE Codi: NOFCRevisi 1.0 Data: Pgina 52 /102 02/02/2011Durant el curs acadmic es realitzar una sessi davaluaci ordinria en finalitzar elprimer quadrimestre on es recollir la valoraci dels crdits que shagin finalitzat finsaquell moment.A final de curs, es realitzar una sessi davaluaci final i extraordinria corresponent ala valoraci del crdits que hagin finalitzat en el segon quadrimestre i a aquellsexmens que shagin hagut de recuperar.La qualificaci que sobtingui en la recuperaci de la part suspesa ser com a mxim de6 punts (noms de la part suspesa). A aquesta qualificaci se li aplicar la resta dequalificacions obtingudes per lalumne/a.Les proves i/o activitats de recuperaci serviran, exclusivament, per superar el/scrdit/s pendent/s, en cap cas seran proves per millorar una qualificaci positiva duncrdit.Els crdits superats mantenen la qualificaci. No es pot aplicar cap mesura quepossibiliti la modificaci duna qualificaci positiva atorgada, s a dir, ni es poden repetircrdits ja superats per millorar-ne les qualificacions, ni es poden establir frmules(presentaci a les convocatries extraordinries ni daltres) per incrementar-ne laqualificaci positiva.5.5.7.2 Criteris davaluaci i qualificaci dels crditsLavaluaci dels crdits es realitzar a partir del grau dassoliment dels objectiusterminals previstos en cadascun dels crdits.Lavaluaci dels crdits lectius es qualificar de l1 al 10, sense decimals. Esconsideraran positives les qualificacions iguals o superiors a 5, i negatives les restants.El/la professor/a de cada crdit explicar, a linici de curs o crdit, com es distribueixenels percentatges davaluaci.En totes les activitats dels crdits, lalumne haur dobtenir una qualificaci igual osuperior a 5 punts. En cas contrari, es considerar el crdit no superat.La nota mxima de recuperaci dun examen, prova o treball ser com a mxim de 6.5.5.7.3 Setmana dexmensEls alumnes disposaran duna setmana de recuperaci extraordinria al juny. En el casde suspendre aquest examen, prova o treball, ser la junta davaluaci la que tractarcada cas en qesti.Els alumnes de 2n nivell de futbol, a causa de la durada dels estudis del bloc com iespecfic que ve determinada al currculum, realitzaran la setmana dexmensextraordinaris el setembre del curs segent. 53. INSTITUT QUERCUSSant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFC Revisi 1.0Data: Pgina 53 /10202/02/20115.5.7.4 Criteris davaluaci i qualificaci de la Formaci prctica en Centresde TreballLavaluaci del BFP es realitzar a partir dels objectius terminals, de les activitatsformatives de referncia i dels criteris generals davaluaci establerts en el currculumdel cicle formatiu.Lavaluaci del BFP ser contnua, durant lestada de lalumnat a lempresa. El tutor/adFCT del cicle i la persona responsable daquesta formaci a lempresa tindran encompte la valoraci que lalumnat en fa, a lhora de determinar la seva idonetat icorregir-ne, si cal, les possibles deficincies, la qual cosa quedar recollida en elquadern de prctiques.En acabar el perode de formaci prctica de cada alumne/a, la junta davaluaci, aproposta del tutor dFCT, determinar lavaluaci final del crdit de formaci en centresde treball, tenint present:- linforme, incorporat al quadern de prctiques, de la persona responsable de laformaci a lempresa.- la informaci recollida en el quadern de prctiques.El Bloc de formaci prctica es qualificar amb una nica nota formulada en termesdAPTE o NO APTE. Si s apte, anir acompanyada duna valoraci orientadora delnivell dassoliment de les competncies professionals recollides en el Quadern deprctiques, en els termes de Suficient, B i Molt B.5.5.7.5 Reclamacions motivades per les qualificacionsLes reclamacions respecte a les qualificacions obtingudes i comunicades a lalumne/a alfinal de cada crdit, si no les resol directament la junta davaluaci, caldr adrear-lesper escrit al director/a del centre en el termini de dos dies lectius.La direcci traslladar la reclamaci al departament corresponent, el qual elaborar unaproposta; en base a aquesta proposta del departament i de lacta de la juntadavaluaci, la direcci resoldr la reclamaci i ho notificar a linteressat/da per escrit.En la notificaci sindicar tant els terminis com el procediment per recrrer.5.5.7.6 Repetici de crdits i nombre de convocatriesLalumnat podr cursar un crdit tres vegades com a mxim, en el mateix centre docenti en un mateix cicle formatiu. Podr presentar-se a les convocatries davaluaci iqualificaci dun mateix crdit un mxim de 4 vegades, computant tant les ordinriescom les extraordinries.La presentaci a les convocatries extraordinries s voluntria. Lalumnat que no shipresenti no li comptar la convocatria a efectes del cmput mxim.Un cop exhaurides les dues convocatries, i per motius o circumstncies de carcterexcepcional, lalumnat podr sollicitar una cinquena convocatria, de carcter 54. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFCRevisi 1.0Data: Pgina 54 /102 02/02/2011extraordinari, a la direcci del centre, que la resoldr mantenint el criteri de cursar uncrdit un mxim de tres vegades.En el cas desgotar les 6 convocatries, si lalumne vol finalitzar els seus estudis,disposar duna sola oportunitat per superar el crdit davant un tribunal designat, previinforme del centre.5.5.7.7 Criteris de promoci de cursPer superar el nivell o el grau cal que tots els crdits i tots els mduls professionalstinguin qualificaci positiva i cal, a ms, haver obtingut la valoraci de apte en el blocde formaci prctica.5.5.7.8 Clcul de la qualificaci final del cicle formatiuLa nota final del grau mitj sexpressar amb un sol decimal i ser la que resultidobtenir la mitjana aritmtica simple de les notes assolides per lalumne/a en elsdiferents crdits del bloc com, del bloc especfic i del bloc complementari. Sassignaruna nota final de primer nivell.Els crdits superats mantenen la qualificaci. No es pot aplicar cap mesura quepossibiliti la modificaci duna qualificaci positiva atorgada; s a dir, ni es poden repetircrdits ja superats per millorar-ne les qualificacions, ni es poden establir frmules(presentaci a les convocatries extraordinries ni daltres) per incrementar-ne laqualificaci positiva.5.5.8.- Reclamacions de les qualificacions obtingudesLes reclamacions motivades per les qualificacions finals i les obtingudes durant el cursescolar es resoldran a partir del que disposa la resoluci que dna instruccions per alorganitzaci i funcionament dels centres docents pblics dEnsenyament Secundari, ique publica el Departament dEnsenyament a linici de cada curs escolar.A lESPO, a fi i efecte de justificar qualsevol reclamaci, les rees hauran de guardar elsdocuments (exmens, exercicis, treballs ...) que hagin estat elements del procsdavaluaci com a mxim fins al dia 31 doctubre del curs segent. Tenint en compteque aquests documents tamb sn una activitat formativa per a lalumnat i que aquestha destar ben informat del seu procs daprenentatge, el fet de guardar aquestsdocuments no ha danar mai en perjudici de mostrar la correcci dels treballs en totmoment a lalumnat i als pares i mares si escau.5.5.8.1. Procediment per a les reclamacions de qualificacions de crdit i/otrimestre Lalumne exposa la reclamaci directament al professor. 55. INSTITUT QUERCUSSant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFC Revisi 1.0Data:Pgina 55 /10202/02/2011 Si el professor considera que la qualificaci ha de ser modificada, ho comunica al coordinador de nivell corresponent, per tal que ninformi lequip docent i vetlli perqu a la propera sessi davaluaci es modifiqui la qualificaci a lexpedient acadmic de lalumne. En cas de desacord, lalumne emplena i lliura una instncia a la secretaria del centre. Secretaria registra lentrada de la instncia i la traspassa a Direcci. Direcci la traspassa a lrea reclamada. Lrea valora la reclamaci i en deixa constncia en acta drea. Del resultat ns informada la Direcci. Direcci ninforma per escrit (Full de resposta de reclamaci) lalumne que ha reclamat i es registra com a sortida. En cas que es decideixi modificar la qualificaci, Direcci ho comunica al coordinador de nivell corresponent, per tal que ninformi lequip docent i vetlli perqu a la propera sessi davaluaci es modifiqui la qualificaci a lexpedient acadmic de lalumne.5.5.8.2. Procediment per a les reclamacions de qualificacions finals Lalumne emplena i lliura una instncia a la secretaria del centre. Secretaria registra lentrada de la instncia i la traspassa a Direcci. Direcci la traspassa a lrea reclamada. Lrea valora la reclamaci i en deixa constncia en acta drea. Del resultatns informada la Direcci. En cas que es desestimi la reclamaci, Direcci ninforma per escrit (Fullresposta de reclamaci) lalumne que ha reclamat. En cas que es decideiximodificar la qualificaci, Direcci torna a convocar junta davaluaci final(vegeu PC03 Avaluaci, apartat avaluaci final). De lacord que es pren,Direcci ninforma, igualment per escrit (Full resposta de reclamaci),lalumne i es registra com a sortida. 56. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFCRevisi 1.0Data: Pgina 56 /102 02/02/20116- NORMES DE FUNCIONAMENT DEL CENTRE6.1. QESTIONS GENERALSLalumnat que es matricula t dret a rebre els ensenyaments pels quals sha matriculat,a gaudir de les installacions del centre en les condicions ds que sindiquin, a elegir iser elegit per als diferents crrecs de representaci de lalumnat i a participar en totesaquelles activitats incloses en lhorari lectiu. Per presentar suggeriments o queixes potadrear-se directament o per mitj dels seus representants a la persona responsable dela tutoria individual o de grup, o formular-la correctament a la bstia corresponentemprant la butlleta normalitzada, b fsicament, b telemticament.Lalumnat t el dret a ser respectat i lobligaci de respectar els seus companys/es, elprofessorat i els altres membres de la comunitat educativa.Tothom respectar les installacions del centre i el material que hi ha. Els danysocasionats intencionadament suposaran la restituci o el pagament del valor equivalentper qui els hagi fets.s obligaci de tot el professorat vetllar per al bon funcionament i lordre del recinte i ferqualsevol avs que pertoqui als alumnes.Puntualitat: Cal respectar estrictament els horaris establerts per a la realitzaci de lesactivitats acadmiques i, per tant, fer coincidir lentrada i la sortida dels alumnes a lesaules amb el senyal acstic del timbre. Cal ser puntual a totes les classes i recordar alsalumnes que han desperar el segent professor dins laula (excepte aules especfiques:informtica, laboratoris, msica, tallers, biblioteca, gimns i aules deducaci especial).Amb tot, la sessi acaba quan aix ho determina el professor/a.A les 8, 2/4 de 12 i a les 3 cal ser a laula quan toqui el timbre perqu lalumnat trobi lesportes obertes aix que arribi al passads.Aules i llums: Cal tancar les aules abans de lhora desbarjo. Igualment es tancar laulaen els casos en qu a lhora segent no hi hagi activitat. A les ltimes hores de cadaaula, cal vetllar, a ms, perqu quedin tancats els llums i les taules ordenades i amb lescadires al damunt.Fumar: Ning no pot fumar enlloc de linstitut, ni davant les portes principals dentrada isortida de ledifici, ni en lespai que es considera vorera circumdant (vorera superior ambbarana i escales).Papereres i altres contenidors de reciclatge: Conv sensibilitzar lalumnat en mantenir elcentre net i en el reciclatge del material: papers, brics, paper dalumini, plstics,llaunes... utilitzant el contenidor adequat per tal de ser curosos en el manteniment de 57. INSTITUT QUERCUSSant Joan de Vilatorrada NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFCRevisi 1.0 Data: Pgina 57 /10202/02/2011ledifici net i collaborant en lestalvi de matries primeres i en la conservaci de lanatura.Tothom som responsables del bon funcionament i de lordre del recinte, demostrantactituds positives i bones maneres, cadasc en el paper que li pertoca. Si per algunmotiu aix no s possible, caldr prendre les mesures que corresponguin.A la zona de la planta 3a. no hi t accs lalumnat, llevat casos excepcionals ambautoritzaci expressa del professorat.6.1.1. Assistncia del professoratEl professorat ha de complir lhorari de classes i les altres activitats dhorari fix, assistirals claustres, a les reunions de coordinaci, a les derivades de la seva condici de tutoro del crrec que ocupi i a les altres reunions degudament convocades per la direcci.Des de cap destudis es far el control dassistncia del professorat (comptabilitzada perhores) i preveuran les substitucions quan alg falti, generalment mitjanant lesgurdies.Totes les absncies shan de justificar documentalment amb data, hora i motiu.A la sala del professorat es poden trobar cpies del full de sollicitud dabsncia(prevista/imprevista). Les absncies imprevistes shan demplenar encara que sigui aposteriori.Les faltes dassistncia seran justificades quan hi hagi llicncia o perms concedits. Les llicncies les concedeix la Delegaci Territorial per les causes segents: matrimoni, malaltia, accident laboral, accident no laboral, embars, adopci o acolliment, funcions sindicals, assumptes propis i estudis. Els permisos es concedeixen per les causes segents: naixement i adopci o acolliment permanent o preadoptiu dun/a menor (5 dies), trasllat de domicili (sense canvi de localitat, 1 dia; amb canvi, fins a 4 dies), realitzaci dexmens finals en centres oficials (1 dia) i altres proves definitives davaluaci (temps indispensable), compliment dun deure inexcusable de carcter pblic o personal (temps indispensable; la causa ha de justificar-se per escrit), matrimoni dun familiar fins al segon grau dafinitat o consanguinitat (temps indispensable), la mort o malaltia greu dun familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat (2 dies si lesdeveniment sha produt a la mateixa localitat, i fins a 4 dies si ha estat en una altra localitat), realitzaci dexmens prenatals i tcniques de preparaci al part, assistncia a activitats de formaci del professorat del Departament dEnsenyament quan ho disposi el director dels Serveis territorials, conciliaci dels horaris dels centres deducaci especial o altres centres on rebi atenci un fill discapacitat amb els horaris del propi lloc de treball. 58. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFCRevisi 1.0Data: Pgina 58 /102 02/02/2011Els permisos els concedeix la direcci seguint el procediment descrit a continuaci: Procediment dabsncia imprevista: sha de comunicar, tan aviat com sigui possible, al cap destudis o, si no s possible, a consergeria, que ho comunicar al professorat de gurdia perqu en faci la substituci. Si s possible, cal donar feina per a lalumnat. En reincorporar-se al centre, el professor/a absent haur demplenar el full dabsncia (als calaixets de la sala del professorat) i el far arribar al cap destudis. Procediment dabsncia prevista: cal fer una sollicitud per escrit (full dabsncia, a la sala del professorat) amb una antelaci mnima de 48 h. al cap destudis. Cal fer-hi constar totes les hores dabsncia (tant lectives com no lectives). Els exercicis a realitzar es detallaran en els fulls corresponents (als calaixets de la sala del professorat). Aquesta feina ser recollida pel professor/a de gurdia en acabar la classe. Cursos de formaci: linters del centre s que el professorat participi en els cursos sempre que repercuteixin en la millora de la prctica docent de la matria. Tanmateix, aix no s sempre fcil dorganitzar. Caldr que lrea implicada faci una proposta raonada per garantir latenci a lalumnat dels grups implicats.Sempre que sigui possible, el professorat que shagi dabsentar deixar feina per tal quedurant la seva absncia lalumnat tingui tasques a fer.Si labsncia s prevista, sadjuntar amb el full dabsncia el full dexercicis, per tal queel professorat de gurdia el pugui gestionar.Si labsncia s imprevista, igualment, si s posible, es deixar la feina, via correuelectrnic o per telfon, al cap destudis.El cap destudis, durant la primera quinzena de cada mes, far pblica a la cartellera decoordinaci acadmica la relaci de tot el professorat del centre amb les faltesdassistncia corresponents al mes anterior, on constaran per a cada professor/a elsmotius i la suma acumulada de les faltes corresponents als mesos anteriors. Elprofessorat podr presentar a la direcci les allegacions pertinents al respecte.6.1.2. Professorat de gurdiaEs preveuen dos tipus de professors de gurdia. El primer fa les gurdies en hores declasse, mentre que el segon les far en hores desbarjo.6.1.2.1 Funcions del professor de gurdia:Controlar el bon funcionament de tot el recinte de linstitut pel que fa a lordre alentrada, la sortida i canvis de classe de lalumnat, vetllant perqu els alumnes nosentretinguin als vestbuls, passadissos, lavabos, escales...i perqu esperin el professordins laula.- Vetllar perqu no hi hagi cap classe sense professor. 59. INSTITUT QUERCUSSant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFC Revisi 1.0 Data:Pgina 59 /102 02/02/2011- Substituir el professor absent: a la sala del professorat hi ha lhorari de gurdiesamb especificacions dels llocs a cobrir i de la feina a fer amb els alumnes; cal signar elsfulls.Un cop finalitzada la gurdia es recolliran els deures i es dipositaran a la caselladel professorat absent.- En el cas que hi hagi ms gurdies a cobrir que professorat de gurdia, cal adoptarles mesures adients: ajuntar grups, canviar els grups daula... En aquest cas,sanotar en el full que hi ha a la porta de la sala de gurdia el lloc on s elprofessor/a, per tal destar localitzable.- Controlar, a laula del professor de gurdia, els alumnes expulsats i vetllar perqufacin la feina encomanada pel qui lha expulsat. Un cop acabada la vigilncia delalumne expulsat, se nanotar el nom, cognom i grup al full de gurdia de la saladel professorat.- Vetllar per aquells alumnes que estiguin separats de les classes en les hores en quno sen pugui ocupar el professorat designat per la Comissi de convivncia.- Acompanyar al dispensari els alumnes lesionats o malalts o avisar el SEM oambulncia, si s el cas, comunicant-ho a secretaria i a lequip directiu, si no hancomparegut els pares o tutors legals i segons la naturalesa de la lesi.- Tancar les aules buides i assegurar-se que no quedin alumnes als lavabos.6.1.2.2Procediment del professorat de gurdia:Per tal que aquestes funcions quedin garantides, cal que el professorat de gurdiasegueixi els segents passos :1- Comprovar a la sala de professorat si hi ha gurdies a cobrir.2- Vetllar perqu hi hagi silenci als passadissos de cada planta.3- Fer el recorregut per les plantes i en acabar comunicar a consergeria les absncies acobrir i la localitzaci del professorat de gurdia. En cas de no haver-hi absncies, calassegurar la presncia dalmenys un professor/a a laula de gurdia. Si hi ha gurdies acobrir sanir a laula en qesti on satendran als alumnes, sels donar la feina i esvetllar perqu la facin. En acabar la classe, es recolliran els treballs i el professorat degurdia els deixar a la casella del professor absent.6.1.2.3 Funcions del professor de gurdia desbarjo:Es procurar que hi hagi almenys tres professors de gurdia. Un se situar al vestbuldentrada i els altres vigilaran els llocs destinats als alumnes: patis en general i enparticular zones despecial dificultat (lavabos planta baixa, zona superior de la pistapoliesportiva...) i, en cas de pluja o mal temps que ho requereixi, la sala dactes,vestbul i passadissos de la planta baixa. Les seves funcions seran:- Vetllar perqu els alumnes dESO no surtin del centre en hores desbarjo. Sidemanen per sortir, el professor/a comprovar que el justificant de lagenda ssignat tant pel pare/mare com pel tutor o altre professorat del grup-classe.- Ats que noms poden sortir els alumnes dESPO, shaur de demanar el carnetescolar si el professor/a no coneix els alumnes. Aquests alumnes, que han de dursempre el carnet escolar, poden sortir del centre o quedar-shi, per no pas entrar isortir. 60. INSTITUT QUERCUSSant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFC Revisi 1.0Data:Pgina 60 /10202/02/2011- Vetllar per una bona convivncia en els espais destinats als alumnes.- Vetllar perqu no hi hagi alumnes al vestbul, al passads o als lavabos de la plantabaixa, llevat de cas de pluja o mal temps que ho requereixi.- Vetllar perqu els alumnes facin bon s de les papereres i els altres contenidors dereciclatge.- Vetllar perqu les pistes esportives siguin utilitzades pels alumnes a qui pertoquen.Lliurar el material esportiu als alumnes encarregats i tenir cura de recuperar-lo.6.1.2.4 Procediment del professorat de gurdia desbarjoEs procurar que hi hagi almenys tres professors/es de gurdia desbarjo que haurande:1- Controlar lentrada i sortida de lalumnat des del vestbul principal. Sha dassegurarque no quedin alumnes a lespai comprs entre la barana i la faana principal delinstitut.2- Recrrer la zona interna entre els lavabos del 1r pis, la biblioteca i els lavabos de laplanta baixa.3- Recrrer la zona de les pistes esportives i patis.En cas de pluja o mal temps que ho requereixi, es podr fer s de la sala dactes, elsvestbuls i els passadissos de planta baixa.A fi de facilitar lentrada de lalumnat a les classes desprs del pati, noms un dels tresprofessors/es de gurdia de pati es quedar fins que soni el timbre dinici de les classes.6.1.2.5 Professorat de gurdia durant les sortides i excursionsQuan una rea o un/a professor/a organitzi i/o participi en una sortida de ms dun dia(viatges, crdits de sntesi ...), les hores lectives que quedin desateses seran cobertesper professorat de la mateixa rea, sempre que sigui possible, i ser des de caps dreaque es presenti la soluci al cap destudis, que acabar de resoldre les hores desatesesque lrea no pugui cobrir. Tot aix, sempre que no impliqui fer ms hores lectives.Quan la sortida afecti tot un nivell, el professorat que no vagi a la sortida i quedialliberat dhores passar a reforar les gurdies daquell dia, tal com sindiqui des de capdestudis.6.1.2.6 Professorat de gurdia per a assistir a cursos de formaciSe seguir el mateix procediment que en el punt 6.1.2.5, previ acord de lrea.6.1.3. Protocol dalumne lesionat o que es troba malamentEl professor/a que es trobi dirigint una activitat escolar, extraescolar o complementria,en la qual tingui lloc un accident, haur datendre la situaci produda amb els mitjansque pugui disposar.Haur dactuar en tot moment amb la diligncia convenient i: 61. INSTITUT QUERCUSSant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFC Revisi 1.0 Data:Pgina 61 /102 02/02/2011- Localitzar immediatament el professor/a de gurdia ( a partir de les 17:00 h. a algunmembre de lequip directiu) que ser qui:- Comunicar el fet a Secretaria ( a partir de les 17:00 h. Es comunicar el fet aConsergeria)- Acompanyar lalumne/a al CAP (segons la gravetat) en cas que els pares/tutors nopuguin venir i fer-sen crrec. Si es necessita un mitj de transport es demanar un taxi;o b avisar al SEM o a una ambulncia (tamb segons la gravetat)- Continuar atenent el grup en qu dirigia lactivitat.Des de la Secretaria del Centre (i a partir de les 17:00 h. Des de Consergeria) esposaran en contacte amb la famlia i en donaran coneixement al tutor/a individual i a laDirecci.6.1.4. Assistncia a classe de lalumnatLassistncia de lalumnat al centre s obligatria. Aquesta norma afecta el conjunt delalumnat.s molt important que els alumnes adquireixin lhbit de complir les seves obligacions ifer-ho puntualment. Aquest s un aspecte que el professorat ha de tenir en compte alhora de valorar el procs daprenentatge de cada alumne/a.Per tal dafavorir ladquisici daquest hbit i de tenir informats els pares i mares en casque no sigui aix, sestableix el segent mecanisme de control dassistncia:- Cada professor/a ha de controlar diriament i en cada sessi de classe les possibles absncies i/o retards dacord amb el procediment que estableixi el centre.- A les hores dentrada al centre, les portes es tancaran cinc minuts desprs de lhora establerta. Si algun alumne/a arriba tard haur de deixar el nom a consergeria. Els alumnes que acumulin retards en el registre de consergeria nhauran de donar comptes a cap destudis.- Durant el canvi de classe, els alumnes han desperar el professor a laula. No es poden quedar a vestbuls, escales i passadissos, que sn tan sols llocs de pas.- Sha de deixar entrar lalumnat a laula encara que arribi amb retard, menys a lESPO, que cau a crrec del criteri del professorat. El professorat en deixar constncia en el control dassistncia.- Els tutors o tutores faran el seguiment de les faltes dassistncia i els retards de cada alumne/a.- Abans que lalumne/a acumuli 10 faltes dassistncia injustificades, el tutor/a ho comunicar a la famlia, per telfon o per escrit.- La reiteraci dabsncies i/o retards injustificats poden constituir una falta. Quan calgui, el problema ser tractat en reuni dequip docent de nivell per tal destablir els mecanismes correctius adients.- En acabar un examen o prova escrita, lalumnat restar dins de laula fins a lacabament de la classe.- Les sortides del centre en horari de classe shan de justificar amb lagenda i anotar al registre de consergeria.- Lalumnat que, com a conseqncia de la seva activitat extraescolar, obtingui la convalidaci dalguna matria tindr lopci de no incorporar-se o abandonar el 62. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRE Codi: NOFCRevisi 1.0Data: Pgina 62 /10202/02/2011centre, sempre que es tracti dhores extremes i prvia autoritzaci dels pares otutors legals.- A partir del 3r curs dESO es pot tenir en consideraci el fet que les decisionscollectives adoptades per lalumnat en relaci a la seva assistncia a classe, enexercici del dret de reuni i prviament comunicades a la direcci del centre amb unmnim de 48 hores dantelaci i es disposi de la corresponent autoritzaci dels pares,mares o tutors, no siguin consideraci de falta.6.1.4.1. Especificitats de lassistncia de lalumnat de batxillerat:Aquest alumnat, prvia autoritzaci per escrit dels pares o tutors/es legals, podrabandonar el centre o no incorporar-shi a les hores extremes en cas dabsncia delprofessorat. Per fer-ho hauran de rebre lautoritzaci per part dun membre de lequipdirectiu o del coordinador/a del nivell.- Quan no es pugui assistir a una activitat avaluativa (control, presentaci detreballs...) cal justificar la falta documentalment o que els pares telefonin el mateixdia i, si s possible, abans de lhora de lactivitat al centre notificant labsncia altutor/a individual.- Si es falta a les hores de classe prvies als controls, caldr justificar-ne el motiu perescrit i documentalment i/o per trucada telefnica el mateix dia i, si s possible,abans de lhora de lactivitat o entrevista amb el tutor/a individual.- Si lactivitat avaluativa ja est feta i es detecta la falta posteriorment, aquestaactivitat podr ser anullada.- Els alumnes de segon de Batxillerat que noms estiguin matriculats a matriessoltes, perqu la resta ja les tenen aprovades, podran assistir a les altres classes delnivell si es comprometen a seguir les activitats de la matria. En cas contrari, nomsassistiran a les classes de les matries suspeses.6.1.4.2. Especificitats de lassistncia de lalumnat de CFGS:CFGS PREVENCI Rgim dassistncia de lalumnat del Cicle formatiu de grau Superior de Prevenci de riscos professionalsEn la modalitat presencial, lassistncia de lalumnat s obligatria a totes les horesprevistes per a cadascun dels crdits lectius que cursi i a totes les hores previstes delcrdit de formaci en centres de treball. Lassistncia de lalumnat s la condici necessria que permet lavaluaci contnua.En el cas de manca dassistncia sense justificaci, saplicar el NOFC del centre, dacordamb el Decret de Drets i Deures dels Alumnes. 63. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFCRevisi 1.0Data: Pgina 63 /102 02/02/2011En els Cicles Formatius, quan un alumne/a, en un crdit, superi el percentatge dhoresde no assistncia establert en el llibret informatiu de lalumnat i segueixi presentantfaltes dassistncia sense motiu justificable, sel podr inhabilitar per cursar aquell crdital centre pel que resti per a la fi del corresponent curs acadmic.El centre ha establert uns percentatges mxims de faltes dassistncia, sensediferenciar si aquestes sn o no justificades:- Quan el percentatge dhores de no-assistncia a un crdit superi el 20% de leshores totals trimestrals (una vegada ajustades) del crdit, lalumne/a perdr eldret a lavaluaci ordinria (jornades dexmens al final del trimestre) iconservar el dret a la recuperaci ordinria i a la convocatria extraordinria derecuperaci.- Quan el percentatge dhores de no-assistncia a un crdit superi el 25% de leshores totals trimestrals (una vegada ajustades) del crdit, lalumne/a perdr eldret a lavaluaci ordinria (jornades dexmens i recuperaci ordinria) isolament conservar el dret a la convocatria extraordinria de recuperaci.Com ja sha dit, lassistncia de lalumnat s la condici necessria que permetlavaluaci contnua. Aix, en el cas de manca dassistncia superior al percentatgeanterior, saplicar el que est previst al Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre Dretsi deures de lalumnat.Les faltes dassistncia justificades computen pel clcul de lassistncia mnima decada crdit, per no es considerar pel clcul de la qualificaci del crdit. Cada professordecidir quines faltes sn justificades i quines no.Tamb es considera falta dassistncia si lalumne/a arriba a classe desprs dels 10primers minuts. En aquest cas, el professorat podr optar per no deixar entrar lalumnata classe. Quan lalumne/a no assisteixi a cap classe durant la primera setmana de curs, nicomuniqui al tutor/a cap motiu justificat de la seva absncia, el/la tutor/a es posar encontacte amb lalumne/a, per tal de, arribat el cas, formalitzar lanullaci de matrcula oprocedir a aplicar el NOFC, amb la finalitat de cobrir la plaa vacant amb un alumne/ade la llista despera.RetardsEs considera retard larribada de lalumne/a a la sessi de classe una vegada aquestaja hagi comenat. Cada tres retards per crdit es consideren com una hora de noassistncia. Quan un alumne/a arribi sistemticament amb retard, lequip docentaplicar les mesures adients.Inassistncia a classe per raons generals Sadmetran com a justificades les faltes dassistncia a classe per raons generals delalumnat quan es compleixin les condicions segents: a) La reivindicaci convocada ha de ser per raons generals externes alfuncionament del propi institut. 64. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRE Codi: NOFC Revisi 1.0Data: Pgina 64 /102 02/02/2011 b)Sha dhaver comunicat a la Direcci del centre amb 48 hores dantelaci en un escrit signat pel Consell de Delegats. c) La inassistncia no pot comportar sortir del centre a la meitat duna jornada lectiva. Sempre que sigui possible el professorat encomanar als alumnes activitats complementries per les hores de classe no realitzades com a conseqncia de la no- assistncia.CFGS ANIMACI DACTIVITATS FISICOESPORTIVES Rgim dassistncia de lalumnat del Cicle formatiu de grau Superior dAAFELassistncia de lalumnat s obligatria a totes les hores previstes per a cadascun delscrdits lectius que cursi i a totes les hores previstes del crdit de formaci en centres detreball.Lassistncia de lalumnat s la condici necessria que permet lavaluaci contnua. En elcas de manca dassistncia sense justificaci, saplicar el NOFC del centre.De la mateixa manera, la inassistncia a un examen ordinari o extraordinari caldr anaracompanyada duna justificaci oficial. En cas contrari, es comptabilitzar com aexamen de recuperaci, amb els efectes que comporta sobre la nota.Quan el percentatge dhores de no-assistncia a una matria o a un crdit superi el 25%de les hores totals (una vegada ajustades) de la matria o del crdit, lalumne/a perdr eldret a lavaluaci ordinria (setmana dexmens) i solament conservar el dret a laconvocatria extraordinria de recuperaci.El tutor/a i/o el professor del crdit en qesti comunicar a lalumne/a la prdua del dreta presentar-se a les activitats davaluaci.En el cas de manca dassistncia reiterada i un cop superat el percentatge del25%, saplicaran les Normes dOrganitzaci i Funcionament del Centre, dacordamb el Decret 279/2006, de 4 de juliol. Arribat el cas, es pot sancionar amb lainhabilitaci per seguir cursant aquell crdit.Quan un alumne/a matriculat al cicle formatiu no assisteixi a cap classe durant la primerasetmana de curs, ni comuniqui al tutor/a cap motiu justificat de la seva absncia, el/latutor/a i/o el coordinador/a es posar en contacte amb lalumne/a, per tal de, arribat elcas, formalitzar la seva anullaci de matrcula o procedir a aplicar les NormesdOrganitzaci i Funcionament del Centre, dacord amb el Decret 279/2006, de 4 de juliol,amb la finalitat de cobrir la plaa vacant amb un alumne/a de la llista despera del cicleformatiu. 65. INSTITUT QUERCUSSant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFC Revisi 1.0Data:Pgina 65 /10202/02/2011Transcorreguts quinze dies des de linici de les classes, a lalumnat que no ha assistit aclasse i no sha posat en contacte amb el centre, se li aplicaran les Normes dOrganitzacii Funcionament del Centre, dacord amb el Decret 279/2006, de 4 de juliol i no se liretornar limport corresponent al material daula.A lalumnat que es doni de baixa desprs dun mes dhaver comenat les classes no se liretornar, en cap cas, la quota de material.RetardsEs considera retard larribada de lalumne/a a la sessi de classe una vegada aquesta jahagi comenat. Cada tres retards per matria es consideren com una hora de no-assistncia.Transcorreguts 10 minuts en sessions duna hora, no es deixar entrar cap alumne aclasse i tindr una falta dassistncia. En sessions de 2 hores, saplicar el mateix criteri,per a la segona hora podr assistir a classe.Si lalumnat arriba tard per no ha superat els minuts que el deixarien fora de classe, se licomptabilitzar un retard. Als 3 retards comptabilitzar una falta dassistncia.Aquest alumnat podr abandonar el centre o no incorporar-shi a les hores extremes encas dabsncia del professorat. Per fer-ho hauran de rebre lautoritzaci per part de lequipdirectiu o del coordinador/a del nivell. Inassistncia a classe per raons generalsSadmeten com a justificades les faltes dassistncia a classe per raons generals delalumnat quan es compleixin les condicions segents:a/ La reivindicaci convocada ha de ser per raons generals externes al funcionament delpropi institut.b/ Sha dhaver comunicat a la Direcci del centre amb 48 hores dantelaci en un escritsignat pel Consell de Delegats.c/ La inassistncia no pot comportar sortir del centre a la meitat duna jornada lectiva.Sempre que sigui possible, el professor/a encomanar als alumnes activitatscomplementries per les hores de classe no realitzades com a conseqncia de la no-assistncia. 66. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFC Revisi 1.0Data: Pgina 66 /10202/02/20116.1.4.3. Especificitats de lassistncia de lalumnat de CFGM: Rgim dassistncia de lalumnat del cicle formatiu mitjLassistncia de lalumnat s obligatria a totes les hores previstes per a cadascun delscrdits lectius que cursi i a totes les hores previstes del crdit de formaci en centres detreball.Lassistncia de lalumnat s la condici necessria que permet lavaluaci contnua. Encas de manca dassistncia sense justificaci, saplicar el NOFC del centre, dacord ambel Decret 279/2006, de 4 de juliol sobre Drets i deures dels alumnes.A lalumnat que es doni de baixa desprs dun mes dhaver comenat les classes no se liretornar, en cap cas, la quota de material.El centre ha establert uns percentatges mxims de faltes dassistncia, sense diferenciarsi aquestes sn o no justificades:- Quan el nombre dhores de no-assistncia a un crdit durant el trimestre superi el20% de les hores totals programades (una vegada ajustades), lalumne/a perdrel dret a lavaluaci ordinria del trimestre. En cas de superar el 25% de faltesdassistncia, lalumne perdr la recuperaci trimestral i shaur de presentar a larecuperaci extraordinria. Excepcionalment, lequip docent podr valorar elsmotius individuals de cada alumne/a i acceptar fins a un mxim del 30% de faltesdassistncia.Tamb es considera falta dassistncia si lalumne/a arriba a classe desprs dels10 primers minuts. En aquest cas, el professorat podr optar per no deixar entrarlalumnat a classe.Cada professor/a comunicar a lalumne/a si ser o no avaluat en lavaluaci ordinriatrimestral.Quan un alumne matriculat al cicle formatiu no assisteixi a cap classe durant la primerasetmana de curs ni comuniqui al tutor cap motiu justificat de la seva absncia, el tutores posar en contacte amb la famlia, o qui tingui la ptria potestat si s menor, o amblalumne si s major dedat, per tal de, arribat el cas, formalitzar la seva anullaci dematrcula o procedir a aplicar el NOFC.Inassistncia a classe per raons generalsSadmetran com a justificades les faltes dassistncia a classe per raons generals delalumnat quan es compleixin les condicions segents:a) La reivindicaci convocada ha de ser per raons generals externes al funcionament del propi institut. 67. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRE Codi: NOFC Revisi 1.0Data:Pgina 67 /102 02/02/2011b) Sha dhaver comunicat a la Direcci del centre amb 48 hores dantelaci en un escrit signat pel Consell de Delegats.c) La inassistncia no pot comportar sortir del centre a la meitat duna jornada lectiva. Sempre que sigui possible, el professorat encomanar a lalumnat activitats complementries per les hores de classe no realitzades com a conseqncia de la no- assistncia. Retards a classe Es considera retard larribada de lalumne/a a la sessi de classe una vegada aquesta ja ha comenat. El rgim intern del centre estableix lequivalncia de tres retards com a una falta dassistncia. 6.1.4.4. Especificitats de lassistncia de lalumnat dels Ensenyaments dEsports:Lassistncia de lalumnat s obligatria a totes les hores previstes per a cadascun delscrdits lectius que cursi i a totes les hores previstes del bloc de formaci prctica.Lassistncia de lalumnat s la condici necessria que permet lavaluaci contnua. En elcas de manca dassistncia sense justificaci, saplicar el NOFC del centre. De la mateixamanera, la no-assistncia a un examen ordinari o extraordinari caldr anar acompanyadaduna justificaci oficial. En cas contrari es comptabilitzar com a examen derecuperaci.El centre ha establert uns percentatges mxims de faltes dassistncia, sense diferenciar siaquestes sn o no justificades:Quan el percentatge dhores de no-assistncia a una matria o a un crdit superi el 25%de les hores de la matria o del crdit, lalumne/a perdr el dret a lavaluaci ordinria isolament conservar el dret a la convocatria extraordinria de recuperaci (nota mximasobre 6 de la part suspesa).Les hores dexamen estaran incloses en les hores de classe.El tutor/a i/o el professor/a del crdit en qesti comunicar a lalumne/a la prdua deldret a presentar-se a les activitats davaluaci.En el cas de manca dassistncia reiterada i un cop superat el percentatge del25%, saplicaran les Normes dOrganitzaci i Funcionament del Centre, dacordamb el Decret 279/2006, de 4 de juliol. 68. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFC Revisi 1.0Data:Pgina 68 /10202/02/2011Quan un alumne/a matriculat no assisteixi a cap classe durant les primeres setmanes decurs, ni comuniqui al tutor/a cap motiu justificat de la seva absncia, el/la tutor/a i/o elcoordinador/a es posar en contacte amb lalumne/a, per tal de, arribat el cas, formalitzarla seva anullaci de matrcula o procedir a aplicar el NOFC, amb la finalitat de cobrir laplaa vacant amb un alumne/a de la llista despera del cicle formatiu.En el cas dels crdits que ja shagin iniciat, el centre no retornar cap concepteeconmic.Als alumnes que no realitzin les sessions prctiques dels crdits amb contingutprctic, sense motiu justificat, sels comptabilitzar una falta dassistncia i el seu cmputsafegir als criteris dassistncia del cicle formatiu.RetardsEs considera retard larribada de lalumne/a a la sessi de classe una vegada aquesta jahagi comenat. Aquesta nota fa referncia a lactitud i ser tinguda en compte en la notafinal de cada crdit. 6.1.5. Esbarjos - Els alumnes dESO no poden sortir del centre en el temps desbarjo. - La sortida de la resta dalumnes ser per lentrada principal. Aquests hauran densenyar el carnet escolar amb lacreditaci que els autoritza a sortir. El professorat de gurdia desbarjo i el personal de consergeria en faran el control. - Els espais del centre destinats als alumnes a lhora desbarjo sn les pistes esportives, els patis i el bar. En cas de pluja o mal temps que ho requereixi, sutilitzar el vestbul, els passadissos i la sala dactes. - Es procurar que hi hagi almenys tres professors de gurdia en el temps desbarjo (vegeu-ne funcions a lapartat 6.1.2). 69. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFC Revisi 1.0 Data:Pgina 69 /102 02/02/20116.1.6. La mediaciLa mediaci s un procs educatiu per a gestionar els conflictes de convivncia quesorgeixen als centres en els quals hi sn involucrats alumnes.La mediaci s una eina efica de pacificaci social, responsabilitzadora de les accionspersonals i que genera beneficis a tots els que hi participen: per a uns, perqu els faconscients de les conseqncies dels seus actes i els ofereix una via reparadora,alternativa a la sanci; per als perjudicats, perqu els permet dexpressar-se i considerarel dany rebut i les disculpes i els compromisos dels altres; per a tota la comunitateducativa, perqu queda enfortida i ms legitimada en la seva primordial funcisocialitzadora.Els processos de mediaci poden utilitzar-se com a estratgia preventiva en la gesti deconflictes interpersonals, que sn freqents en els centres docents, i no snnecessriament tipificats com a conductes contrries a la convivncia en el centre.Es pot oferir la mediaci en la gesti de conflictes generats per les conductes delsalumnes o de les alumnes contrries a les normes de convivncia del centre o greumentperjudicials per a la convivncia en el centre, que hagin originat un perjudici a altres,llevat que es doni alguna de les circumstncies segents:a) Que shagi produt una agressi, amenaa o vexaci a algun membre de la comunitat educativa, si sha emprat greu violncia o intimidaci, o si es tracta duna reiterada i sistemtica comissi de conductes contrries a les normes de convivncia del centre.b) Que ja shagi utilitzat el procs de mediaci en la gesti de dos conflictes amb el mateix alumne o alumna, durant el mateix curs escolar, qualsevol que hagi estat el resultat daquests processos.Es pot oferir, tamb, la mediaci com a estratgia de reparaci o de reconciliaci, uncop aplicada una mesura correctiva o una sanci, per tal de restablir la confiana entreles persones i proporcionar nous elements de resposta en situacions semblants que espuguin produir.Es basa en els principis segents:a) La voluntarietat, segons la qual les persones implicades en el conflicte no solamentsn lliures dacollir-se o no a la mediaci, sin tamb de desistir-ne en qualsevolmoment del procs. La persona mediadora tamb pot donar per acabada la mediaci enel moment que apreci manca de collaboraci en un dels participants o lexistncia dequalsevol circumstncia que faci incompatible la continuaci del procs de mediaci ambels principis establerts en aquest ttol.b) La imparcialitat de la persona mediadora, que ha dajudar els participants a assolirlacord pertinent sense imposar cap soluci ni mesura concreta ni prendre-hi part. 70. INSTITUT QUERCUSSant Joan de Vilatorrada NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFCRevisi 1.0 Data: Pgina 70 /10202/02/2011c) La confidencialitat, que obliga la persona mediadora i els participants a no revelar apersones alienes al procs de mediaci la informaci de carcter confidencial quenobtinguin en el curs del procs, llevat dels casos previstos a les lleis.d) El carcter personalssim, que implica que les persones que prenen part en el procsde mediaci i la persona mediadora han dassistir personalment a les reunions demediaci sense que es puguin valer de representants o intermediaris.La nostra estructura organitzativa s la segent: Coordinadora del servei: Una professora s lencarregada de coordinar el servei.Les seves funcions sn gestionar els casos que es vagin produint i planificar ipromoure les accions de difusi, formaci i manteniment necessries pergarantir-ne la consolidaci i la continutat dins del centre. Per fer-ho comptar enel seu horari amb una hora de dedicaci per a la mediaci. Espai: Per a dur a terme les mediacions, sutilitzar la sala de visites situada a la planta baixa. s un espai que garanteix un entorn agradable i la confidencialitat i discreci necessries. Horari: La diversitat dhoraris dels mediadors fa difcil establir un horari nic. Caldr en cada cas pactar entre els mediadors i els usuaris lhorari de la trobada. Com a criteri general, sintentar que sigui fora dhores de classe (hores desbarjo; a migdia a partir de les 13:30 o a la tarda, a partir de les 17:00; en el cas dalumnat dESO, tamb dimecres de 12:30 a 13:30).Al costat de Secretaria hi ha la bstia del servei de mediaci i els fulls de sollicitud. Elsinteressats, per prpia iniciativa, poden omplir el full de sollicitud i deixar-lo a la bstia(als fulls hi ha la possibilitat de triar el mediador/a).Lequip directiu, coordinadors o tutors tamb poden fer la proposta a qui ho creguinconvenient. Si les parts ho accepten, omplen un full de sollicitud.La coordinadora de nivell revisa els fulls i adjudica els mediadors/es.La coordinadora o els mateixos mediadors es posen en contacte amb les parts percomenar el procs tan aviat com sigui possible. En alguns casos hi pot haver unintercanvi previ del mediador amb cadascuna de les parts per separat per entendremillor el conflicte.Els mediadors fan una acta de la trobada on es resumeix breument el conflicte i esrecullen els acords. Si escau, sestableix la data de la revisi dels acords. 71. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFC Revisi 1.0 Data:Pgina 71 /102 02/02/20116.1.7. Rgim disciplinari de lalumnatQualsevol professor o professora ha de corregir qualsevol conducta contrria a laconvivncia en el centre, sigui quina sigui la circumstncia i el lloc on es produeix laincidncia.6.1.7.1. Procediment de correcci:En aplicaci de larticle 34 del Decret 279/2006, de 4 de juliol sobre Drets i deures delsalumnes dels centres de nivell no universitari de Catalunya, sestableix el segentprocediment de mesures correctores:a) El/la professor/a que detecta la conducta, interv immediatament amb alguna de lesactuacions previstes en aquest reglament o altres dequivalents i, segons la gravetat,informa el tutor o tutora dels fets.b) El tutor/a individual o de grup de lalumne/s afectat/s interv, si ho considera oport,amb algunes de les actuacions previstes en el reglament o altres dequivalents. Quan lagravetat dels fets ho reclami, el tutor/a informa la coordinaci de nivell i/o a capdestudis. Aquests ltims crrecs podran decidir si es tramita el cas per procedimentordinari o extraordinari.c) De manera ordinria, el coordinador/a de nivell o el tutor/a presentar el cas a reunide tutors o dequip docent de nivell per decidir actuacions conjuntes de lequip deprofessorat o per fer proposta de sanci a la Comissi de Convivncia.d) En aplicaci de larticle 6 del Decret de Drets i deures de lalumnat es constitueixenles comissions de convivncia amb representants del sector pares i mares, alumnat iprofessorat del Consell Escolar. Hi haur una Comissi de Convivncia per a cada nivelldensenyament: Primer dESO, Segon dESO, Tercer dESO, Quart dESO i ESPO(Batxillerat i Cicles Formatius). Ordinriament, es reunir cada comissi un cop persetmana en lhorari establert. Un cop estudiats els casos, a partir dels informes delequip docent o de tutoria, la comissi corregir les conductes contrries a laconvivncia i far proposta dexpedient per a les conductes greument perjudicials ofaltes. En casos determinats, des de cap destudis es podr proposar, sense informe delequip docent, la correcci de conductes contrries a la Comissi de Convivncia.Quan la Comissi de Convivncia determini una correcci de la conducta contrria a laconvivncia o la sanci a una falta, establir tamb la persona encarregada de vetllar pelcompliment de la mesura correctiva, tasca que recaur en un dels membres de lequipdocent de lalumne/a afectat/da, habitualment el tutor/a individual.Quan la sanci imposada (o la mesura cautelar que sapliqui) impliqui la privaci delassistncia a les classes habituals, lalumne/a rebr un horari adaptat del lloc on hadestar, la feina que ha de realitzar i el professorat que vetllar per ell/a. Els espaisdestinats a aquests alumnes sn els despatxos situats als extrems del passads de latercera planta.e) Amb carcter excepcional, i quan la gravetat del cas ho requereixi, des de Capdestudis es podr demanar a la Direcci la incoaci dun expedient, com a resultatduna Comissi de Convivncia o sense esperar una reuni de Comissi de Convivncia. 72. INSTITUT QUERCUSSant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFC Revisi 1.0 Data:Pgina 72 /102 02/02/2011Assabentada la Direcci dels fets, sadoptaran les mesures cautelars que calgui perpoder efectuar una intervenci immediata i garantir el funcionament normal del centre,que contemplen des de la suspensi provisional dassistncia a classe per un perodemnim de tres dies lectius prorrogables fins a un mxim de 20 dies lectius. La mesuracautelar sha de considerar a compte de la sanci.Sempre que sigui concordant amb el fet de contribuir a la millora del procs educatiu delalumne/a, la mesura correctora ha dincloure alguna activitat dutilitat social per alcentre.Sha de considerar ls de la mediaci com a mecanisme per a la prevenci i resoluci deconflictes, sense perjudici de laplicaci daltres iniciatives.6.1.7.2. Actuacions concretesA) Professorat del centreQualsevol professor o professora ha de corregir qualsevol conducta contrria a laconvivncia al centre, sigui quina sigui la circumstncia i el lloc on es produeixi.En lexercici de la seva tasca, el professorat del centre intervindr, quan detecti unaconducta contrria a la convivncia, amb les segents actuacions o altres de semblants:a) Amonestaci verbal.b) Separaci de la resta de companys i amonestaci verbal.c) Canvi de lloc dins la classe.d) Imposici de feines compensatries de la conducta contrria que es corregeix orestitutries del mal ocasionat (recollir papers, esborrar la malifeta, fregar labrutcia, recollir cadires, ajudar en una tasca collectiva...).e) Allargar lhora de classe sense perjudici daltres classes, activitats acadmiques otransport escolar.f) Fer repetir exercicis i activitats no correctes.g) Privar del temps desbarjo parcialment o totalment.h) Requisar material o estris perillosos per a la convivncia.i) Separaci temporal de la classe per un perode mxim de 5 minuts.j) Expulsi de la classe o activitat acadmica pel que resta de temps per a la sevafinalitzaci.Totes aquestes mesures del professorat podran anar acompanyades, si cal, de lesinformacions pertinents per escrit al tutor/a individual, al coordinador/a de nivell i al Capdestudis. Es fa servir el full dinforme de comportament. Cal lliurar loriginal (que tlapartat per a les allegacions de lalumne) al tutor/a individual, una cpia alcoordinador/a de nivell i una altra al Cap destudis. El centre, arribat el cas, podriaestablir un altre procediment. Procediment dactuaci en cas dexpulsi de la classe:Cal donar a lalumnat expulsat instruccions precises dall que ha de fer i de la feina queha dacabar. Lalumnat anir a laula del professorat de gurdia a fer la tasca 73. INSTITUT QUERCUSSant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFC Revisi 1.0 Data:Pgina 73 /102 02/02/2011encomanada. En cas que no hi trobi cap professor/a, cal que revisi el full que hi ha a laporta de laula de gurdia o b que pregunti a consergeria on els podr trobar. Elprofessorat de gurdia vetllar perqu lalumne/a faci la tasca encarregada i, si no en t,o lacompanyar a classe a buscar-ne o, si el moment no ho permet, lin donar ell/amateix/a. Un cop acabada la classe o activitat de la qual lalumne/a estava separat, el/laprofessor/a que lhagi expulsat li demanar comptes de la tasca encarregada per ell/amateix/a o pel professorat de gurdia.B) TutorsUn cop assabentat/da duna conducta contrria dun/a tutorand/da, el professoratencarregat duna tutoria individual o de grup cridar lalumne/a i li demanar que ompliel full dallegacions sobre la seva actuaci. A ms, el tutor/a podr afegir a lesactuacions de la resta del professorat qualsevol de les actuacions esmentades abans oaltres equivalents. Si ho considera oport, a ms, podr:a) Comunicar-ho als tutors legals de lalumne/a, mitjanant lagenda, per telfon oper carta escrita.b) Demanar una compareixena immediata de lalumne/a davant el Cap destudis ola Directora.c) De com acord amb la Comissi de Convivncia corresponent, i prvianotificaci per escrit als tutors legals de lalumne/a, fer venir lalumne al centre enhorari no lectiu.C) Equip de tutors i/o equip docent de nivellLequip de tutors/es i/o lequip docent de nivell podr adoptar qualsevol de lesactuacions previstes anteriorment. Daltra banda, per a conductes individuals, formularpropostes dactuaci a la Comissi de Convivncia per tal que es puguin efectuar dacordamb el Decret de Drets i Deures de lalumnat.Lequip de tutors i lequip docent de nivell sn els espais ms propis per a la correcci deconductes collectives contrries a la convivncia. A tal fi, aquests equips establiran lespropostes dactuaci ms adequades en cada cas. Aquestes actuacions es duran a termeen cada classe i seran habitualment explicades i justificades a lalumnat a lhora detutoria de grup. En casos no habituals, es poden fer assemblees dalumnat de nivell,amb la intervenci de la coordinaci de nivell, del Cap destudis i/o de la Direcci, per talde comunicar mesures concretes dmbit collectiu.Lequip de tutors/es i lequip docent de professorat tamb sn mbits adients per alacompliment i el seguiment de les mesures cautelars i de les correccions i sancions queprovinguin de la Comissi de Convivncia. En cada cas, la comissi mateix, a propostade la coordinaci de nivell, establir la forma ms adequada de vetllar les decisionspreses.D) Comissi de ConvivnciaLa Comissi de Convivncia corresponent, un cop estudiat el cas proposat per lequip detutoria, de nivell, per la coordinaci de nivell o pel Cap destudis, far proposta demesura correctiva. 74. INSTITUT QUERCUSSant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFC Revisi 1.0Data:Pgina 74 /10202/02/2011Totes les mesures correctives seran comunicades als tutors legals de lalumne/a inhaur de quedar constncia per escrit. Podran ser les segents o unes altres desemblants: a) Exigir a lalumne/a que tingui un full de seguiment personalitzat, segons el tipus i el grau de la conducta contrria que es corregeix:aa)Per faltes dassistncia, full de control de lassistncia i el treball a casa i alinstitut.ab)Per conductes contrries a la convivncia a les classes, carnet de control de lesactuacions a les classes i al centre en general.ac)Per conductes contrries a la convivncia al centre i a fora, carnet de control decomportament al centre o a casa, revisat per serveis socials de lAjuntament. b) Imposici de feines compensatries de la conducta contrria que es corregeix o restitutries del mal ocasionat, en horari no lectiu. Les tasques imposades poden tenir relaci o no amb la conducta que es corregeix: abaixar o apujar cadires de les aules, confeccionar rtols allusius a conductes afavoridores de la convivncia, pintar, desbrossar i netejar els patis i el jard, repassar les aules (cadires, llums, finestres, papereres...), buidar les papereres de reciclatge, revisar lavabos i deixar-los equipats, revisar avaries, tasques de suport a la biblioteca... c) Realitzaci de tasques destudi i deures al centre en hores no lectives. d) Suspensi del dret a participar en activitats extraescolars o complementries. e) Suspensi del dret dassistncia a determinades classes o a totes les classes romanent al centre. Lequip docent assignar a lalumne/a tasques de treball acadmic. El seguiment durant les hores en qu lalumne/a no vagi a la seva classe anir a crrec dels membres de lequip docent. f) Suspensi del dret ds i dassistncia al menjador escolar per un perode no superior a un mes. Tamb podr proposar-se al Consell Escolar la inhabilitaci per al perode que resti fins a final de curs. g) Suspensi del dret ds del transport escolar per un perode no superior a un mes. Tamb podr proposar-se al Consell Escolar la inhabilitaci per al perode que resti fins a final de curs. h) Proposta dinstrucci dexpedient per a faltes. La comissi, en aquest cas, proposar a la direcci un/a instructor/a entre el professorat de lequip docent del nivell que cursa lalumne/a afectat/da.A fi que les deliberacions dels equips docents tinguin continutat amb all que decideix lacomissi de convivncia i que el compliment de les decisions pugui ser seguit ambeficcia pel mateix professorat de cada alumne/a, podran assistir a les reunionsordinries de les comissions de convivncia el/la coordinadora de nivell o un professor/adel nivell amb aquesta funci.E) La direcci del centre i/o cap destudis:La direcci i/o cap destudis poden, en el moment de tenir coneixement de conductescontrries o greument perjudicials per a la convivncia al centre, en aplicaci de larticle 75. INSTITUT QUERCUSSant Joan de Vilatorrada NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFCRevisi 1.0Data: Pgina 75 /102 02/02/201144 del Decret de Drets i Deures de lalumnat, adoptar les mesures provisionals segentso unes altres de semblants:a) Reparaci dels danys causats i/o canvi provisional de grup.b) Suspensi del dret dassistncia a classe, romanent al centre. El seguiment durant leshores en qu lalumne/a no vagi a la seva classe shaur de repartir entre els membresde lequip docent i el professorat de gurdia. Lequip docent assignar a lalumne/a alms aviat possible tasques de treball acadmic; mentre no en tingui dassignades,lalumne/a far tasques de les previstes en cas dexpulsi de classe.c) Suspensi del dret dassistncia al centre, amb controls peridics i tasquesacadmiques encarregades per lequip docent del nivell corresponent per un perodemxim de cinc dies lectius.d) Suspensi del dret ds i dassistncia al menjador escolar per un perode no superiora un mes.e) Suspensi del dret ds del transport escolar per un perode no superior a un mes.Aquestes mesures cautelars seran comunicades per escrit a tots els membres del ConsellEscolar i sentendr que sn aprovades tcitament si no s que la meitat dels membresshi manifesten en contra a la Direcci del centre abans de les 24 hores posteriors a lacomunicaci.En casos molt greus, es podr prolongar el perode mxim de la suspensi temporal, apartir de tres dies sense arribar a superar en cap cas el termini de vint dies lectius.6.1.7.3 Faltes tipificadesEl centre disposa dun full d informe de comportament on el professorat anota aquellaincidncia que consideri convenient, relativa al comportament de lalumnat. Hi consta ungrup tipificat de faltes, sense perjudici daltres que shi puguin anotar. s el que acontinuaci segueix:-Aula/altres dependncies: No portar el material per treballar. Negar-se a fer servir el material i/o a participar en les activitats de classe. Arribar amb retard sense causa justificada. Distorsionar a laula, afectant-ne el normal funcionament. Fer un mal s dels recursos informtics, tant propis com del centre. s de material (electrnic o daltre tipus) no autoritzat. Romandre en altres dependncies del centre quan no shi ha destar. Comportament incorrecte en el Menjador escolar. Comportament incorrecte en lhora desbarjo. Comportament incorrecte en les sortides i/o activitats extraescolars. -Material / installacions: Danys intencionats al material de companys/es. Danys intencionats al material de professorat i altres membres del PND. Danys intencionats al material del centre. Sostracci de material de companys/es. Sostracci de material de professorat i altres membres del PND. 76. INSTITUT QUERCUSSant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFC Revisi 1.0 Data:Pgina 76 /102 02/02/2011 Prdua de material com a conseqncia duna actitud negligent. -Faltes de respecte: Incorrecci o desconsideraci cap a companys/es. Incorrecci o desconsideraci cap a professorat i altres membres del PND. Injria o ofensa cap a companys/es. Injria o ofensa cap a material de professorat i altres membres del PND. Agressi fsica o amenaces cap a companys/es. Agressi fsica o amenaces cap a professorat i altres membres del PND. Incitar a la realitzaci daccions violentes. Actuaci o incitaci a lactuaci perjudicial per a la salut o la integritat personal de companys/es. Actuaci o incitaci a lactuaci perjudicial per a la salut o la integritat personal de professorat i/o altres membres del PND. Negar-se a abandonar laula en haver estat expulsat/da. No personar-se a laula de gurdia. Negar-se a seguir les instruccions del professorat. -Altres: Suplantaci de personalitat. Falsificaci i/o sostracci de documents i/o material acadmic. Altres que es puguin donar.Es preveuen circumstncies atenuants, com el reconeixement de la falta i/o penediment,i agreujants, com la reincidncia o reiteraci, aix com lactitud de lalumne al momentde la incidncia. Fumar s considerat com una actuaci perjudicial per a la salut prpia i daltri. Laincidncia per fumar es resoldr amb tres dies sense esbarjo en primerainstncia, i el fet de reincidir comportar la privaci del dret dassistir al centreper un perode de tres dies lectius. El comportament per s no perms o no autoritzat daparells electrnics i/oordinadors personals suposar haver de dipositar-los a Direcci. Seran restitutsquan els pares/mares/tutors legals vinguin a sollicitar-los. En el cas delsordenadors porttils es seguir la Normativa ds dels ordinadors porttils queha signat cada famlia amb alumnat que treballi amb lEducat 1x1. Ls no autoritzat de programes informtics, webs, xats, xarxes socials... podriacomportar la privaci del dret de ls de les aules informtiques del centre per unperode de temps no determinat.6.2. SORTIDES ESCOLARSNormes generals:- Els professors/es que volen organitzar una sortida ho han de preveure a la programaci i ho han de comunicar al cap drea. Cada rea lliurar, el mes de setembre, una proposta de sortides de tot lany organitzada per nivells i trimestres i la lliurar al Cap destudis. 77. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFC Revisi 1.0 Data:Pgina 77 /102 02/02/2011- El coordinador/a de cada nivell revisar les sortides i ninformar lequip docentcorresponent. Decidiran quines es poden realitzar i el coordinador/a ho notificar a lacoordinadora pedaggica i al Cap destudis. Es portar a Consell Escolar.- El Consell Escolar ha daprovar totes les sortides del recinte escolar a linici de cadacurs. Tamb les que es realitzen dins lhora de classe.- El coordinador/a de nivell informar el professorat que organitza la sortida si spossible fer-la i quan.- Un cop aprovada la sortida, la comunicaci dels professors/es acompanyants i delpreu lha de fer el professorat organitzador.- Per contractar el transport shaur de demanar el pressupost i que sigui respost viael/la secretari/a del centre, que ser el que formalitzar el contracte.- El professorat organitzador informar els alumnes i els pares, per escrit (imprs desortides a la sala de professorat; daquest imprs tamb en lliurar un exemplar alcoordinador/a de nivell corresponent), almenys 7 dies abans de la sortida.- Totes les gestions i comunicacions de les sortides sn responsabilitat del professoratorganitzador. Haur domplir el full de justificaci de comptes de la sortida acompanyadade la llista dalumnat assistent i lliurar-la a secretaria, mxim una setmana desprs de lasortida.- Per cada vint alumnes hi ha dhaver un professor. No es poden fer sortides amb menysde dos acompanyants, si no s que el Consell Escolar aprova la sortida amb unprofessor/a.- Els pagaments de totes les sortides es far mitjanant dues quotes (una el mes denovembre i laltra el mes de febrer).- A comenament de curs els pares signaran una autoritzaci per a totes les sortidesaprovades pel Consell Escolar.Normes especfiques per a la sortida de centre:- Lequip docent de nivell tindr en compte les faltes dassistncia injustificades i el comportament de lalumnat per autoritzar-lo o no a assistir a la sortida de centre.Normes especfiques per a les sortides complementries:- Si un alumne/a preveu que no podr assistir a la sortida, cal que presenti el justificant signat pels pares.- El professorat responsable i els/les acompanyants haur de deixar al Cap destudisfeina per als grups on calgui fer gurdia.- Un cop realitzada la sortida, el professorat en far una valoraci, que sarxivar alrea responsable. 78. INSTITUT QUERCUSSant Joan de Vilatorrada NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFCRevisi 1.0 Data:Pgina 78 /10202/02/20116.2.1. Sortides de final detapaNormes especfiques per a les sortides de final detapa:Aquestes sortides afecten els nivells que acaben una etapa educativa: quart dESO.Caracterstiques de les sortides de final detapa:DATES: Durada prevista de 5 dies.OBJECTIU: Celebrar duna manera ludicocultural el comiat duna etapa educativa.Lactivitat sinclou dins la tasca educativa del centre i es treballar des de tutoria. Lequipde coordinaci i docent hi assumeix un paper fonamental.ASSISTNCIA: El nivell mirar dassegurar una assistncia mnima prxima dun 70%. Elviatge ha de ser popular i no excloent a causa del preu.PREU: Cal que els alumnes participin activament en les activitats del viatge.ACTIVITATS: Es combinaran les ldiques amb les culturals. Caldr fer un dossier de lasortida amb el recorregut i les dades ms importants.NORMES: Al viatge regiran les mateixes normes que al centre.El viatge ha de tenir una programaci prvia de totes les activitats que es duguin aterme.El viatge ser en grup. Aix doncs, no shi preveuran opcions individuals en cap cas ni encap moment de la preparaci i la realitzaci.La participaci de lalumnat es far dacord amb els nivells que representen. Aquestaparticipaci ser a travs dels delegats/ades de cada classe i nivell que hauran de rebretota la informaci necessria, tant pel que fa a organitzaci, com al repartiment detasques i activitats que realitzin i que ajudin a subvencionar el viatge. LINS vetllar perun repartiment just i equitatiu de les activitats que es proposen i gestionen en el marcdel centre.Alhora, el professorat acompanyant podr prendre les mesures que cregui convenientssegons les circumstncies (malaltia, disciplina...).La naturalesa econmica del viatge es basa en lautofinanament, per tal devitar que elcost sigui un motiu que discrimini lassistncia. 79. INSTITUT QUERCUSSant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFC Revisi 1.0Data:Pgina 79 /10202/02/20116.3. PARTICIPACI DE L ALUMNAT6.3.1 Delegats/des de cursEls/les representants de lalumnat sn elegits/des pel seu grup-classe. Sn revocats perells mateixos quan considerin que no compleixen el paper que els havien encomanat, ob tinguin incidncies de comportament. El seu mandat s, en principi, per un cursescolar.Qualsevol membre de lalumnat s elegible com a representant.Exerceixen de portaveus, en tot moment, de la voluntat del seu grup i en defensen elsdrets.Han de ser informats/des pels rgans de govern sobre el funcionament del centre i/osobre qualsevol altre esdeveniment que pugui afectar lalumnat en general o dunamatria concreta, com a representant daquells.En el desenvolupament de la seva tasca, podran utilitzar el temps necessari dins delhorari lectiu del centre.Tenen el dret de reunir-se al mateix centre, per tal de coordinar-se amb els/lesrepresentants de les altres classes i els consellers escolars, en el Consell deDelegats/des.Poden rebre suports econmics del centre per facilitar la realitzaci de les seves funcions(desplaaments, trameses de cartes...).Funcions del delegat/da:a) Fer dinterlocutor/a en qualsevol problema entre lalumnat i el professorat o elsrgans de gesti del centre, per mitj del tutor/a de grup.b) Potenciar la participaci i lassociacionisme de lalumnat en totes les esferes i en totsels mbits.c) Mantenir permanentment informat la resta dalumnes de les decisions preses pelsrgans de direcci del centre, aix com de qualsevol esdeveniment que pugui afectar laseva vida destudiant.d) Participar en la primera part de les sessions davaluaci, aportar les opinions delgrup-classe sobre el desenvolupament de les activitats del centre, i recollir elssuggeriments i propostes que el professorat faci al grup-classe en el transcurs de lasessi.e) Donar suport i collaborar amb els membres del Consell Escolar en les tasques dediscussi i elaboraci relacionades amb lesmentat consell, a travs del Consell deDelegats.f) Participar en lorganitzaci dactivitats en algunes jornades de centre.g) Coordinar amb el suport dels tutors/es de grup les activitats per recaptar fons per alsviatges de final detapa.h) Qualsevol altra funci designada per lalumnat que lha escollit. 80. INSTITUT QUERCUSSant Joan de Vilatorrada NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFCRevisi 1.0 Data:Pgina 80 /10202/02/2011Els/les delegats/des de classe dun mateix nivell han descollir un/una representant quees reunir peridicament amb el/la representant del Consell de Delegats.6.3.2. El Consell de Delegats/desa) s format pels/per les representants elegits/des lliurement per cada curs i per lespersones que representen lalumnat al Consell Escolar del centre. Lelecci ser per a totel curs i es far els primers 30 dies lectius.b) Els membres del Consell de Delegats/des seran elegits per sufragi directe i secretentre lalumnat matriculat al centre.c) Ha descollir un/a representant i un secretari/ria que ha de prendre nota i deixarconstncia exacta de tots els acords que prengui aquest rgan.d) Es reunir, preceptivament, un cop al mes i t dret que el centre li faciliti el lloc dereuni.e) Els membres del Consell de Delegats/des no podran ser sancionats per lexercici, enles condicions establertes reglamentriament, daquelles funcions que el Decret de Dretsi Deures i aquest reglament els atribueixin com a prpies.Funcions:a) Donar assessorament i suport als/a les representants del Consell Escolar, als qualsfaran arribar la problemtica especfica de cada un dels cursos, classes, especialitats obranques que representen.b) Elaborar informes per al Consell escolar, b a iniciativa prpia, b a requerimentdaquest rgan.c) Ser informat respecte a lordre del dia de les reunions del Consell Escolar del centreamb lantelaci suficient, i dels acords adoptats a fi de donar-ne difusi per ser tractatsen els diferents cursos.d) Informar de les seves activitats a tot lalumnat del centre.e) Rebre informaci sobre els convenis de prctiques en empreses i participar en el seuseguiment.f) Escollir els representants del sector dalumnes quan hi hagi vacants o quan calguirenovar la meitat dels membres representats del sector.El Consell de Delegats/des ser escoltat, preceptivament, en:a) Lelaboraci de criteris per a la confecci dhoraris dactivitats docents i extraescolars.b) Lelaboraci i propostes de modificaci del NOFC.El/la representant del Consell de Delegats es mantindr en contacte permanent amb elCap destudis.El centre vetllar per a la formaci de lalumnat amb tasques de representaci. 81. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRE Codi: NOFCRevisi 1.0Data: Pgina 81 /10202/02/20116.3.3. Associacions d alumnesSn aquelles que agrupen lalumnat per les seves coincidncies en determinatsinteressos o inquietuds, sempre dacord amb el Projecte Educatiu de Centre.6.4. PARTICIPACI DELS PARES I MARESPodran ser membres de lAMPA de lINS Quercus els pares o tutors/es de lalumnatmatriculat al centre.Objectius de l AMPA:a) Donar suport i assistncia als membres de lAssociaci i, en general, a pares i amares, tutors/es, al professorat i a lalumnat del centre i als seus rgans de govern iparticipaci, en tot all que es refereix a leducaci dels seus fills i de les seves filles i, enconjunt, de tot lalumnat matriculat al centre.b) Promoure la participaci de pares i mares de lalumnat en la gesti del centre.c) Promoure la representaci i la participaci dels pares de lalumnat al Consell escolar ialtres rgans collegiats.d) Facilitar la collaboraci del centre en lmbit social, cultural, econmic i laboral delentorn.e) Gestionar el menjador escolar i la cantina de lINS Quercus.f) Collaborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar enla programaci dactivitats complementries extraescolars o de serveis.g) Promoure les activitats de formaci dels pares, tant des del vessant cultural com delespecfic de responsabilitzaci en leducaci familiar.h) Escollir els representants del sector de pares dalumnes quan hi hagi vacants o quancalgui renovar la meitat dels membres representats del sector.i) Fomentar, participar i gestionar el programa de la reutilitzaci de llibres de text.LAMPA disposar, sempre que sigui possible, dun local exterior del centre per a lacoordinaci de les activitats que li sn prpies. 82. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRE Codi: NOFCRevisi 1.0Data: Pgina 82 /10202/02/20116.5 PERSONAL DADMINISTRACI I SERVEISEl personal dadministraci i serveis de lINS Quercus s compost per tres subalterns,dos administratius i un monitor PQPI Serralleria, les funcions del qual estan definides alapartat de coordinacions dels PQPIs (4.12).Les funcions dels subalterns queden recollides a la taula segent:FUNCIONSTASQUESCONCRECIGENERALSVigilar les Cura i control de les installacions,-Anotaci dels desperfectes queinstallacions delequipaments, mobiliari i material deles detectin en la llibreta decentre, tant de ledifici principal commanteniment.centredels annexos (tallers, installacions-Detecci de les tasques deesportives, pati). Comunicaci a manteniment necessries (pintura,secretaria de les anomalies que es neteja...) i comunicar-ho apuguin detectar quant al seu estat, s i secretaria.funcionament.-Realitzaci de feines elementals de jardineria de les plantes dinterior; control del sistema de rec de la zona enjardinada.Posada en funcionament i tancament de-Caldr tenir en compte lales installacions de llum, aigua, gas,planificaci establerta.calefacci.Controlar els Obertura i tancament dels accessos al-Obertura i tancament delsaccessos i rebrecentre, aules, despatxos, installacions accessos al centre, comprovantesportives i altres serveis del centre.que en acabar les classes lesles persones que diferents installacions dels espaisaccedeixen alresten ben tancades (llums, portes,centre persianes, ordinadors, aire condicionat,...). -Connexi i desconnexi de lalarma. -Obertura i tancament de la porta de laparcament segons horari (10 minuts abans i 5 minuts desprs de les entrades) (5 minuts abans i 10 minuts desprs de les sortides). -Control de la porta del vestbul sobretot en les hores dentrada i sortida i a les hores desbarjo. La porta ha destar sempre tancada. -Sempre hi ha dhaver dos conserges disponibles a les segents hores: esbarjo del mat, sortida ESO migdia i tarda, 83. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRE Codi: NOFCRevisi 1.0Data: Pgina 83 /10202/02/2011FUNCIONSTASQUESCONCRECIGENERALS entrada ESO tarda. -Avisar a secretaria quan se surti a fer encrrecs o a esmorzar i no quedi cap conserge disponible. En aquest cas cal desviar les trucades a secretaria. -En el cas que noms hi hagi disponible un/a conserge, aquest haur de vetllar pel control de la porta dentrada i el telfon. -Quan hi hagi dos conserges disponibles, noms un far la tasca de control de la porta dentrada i del telfon.Cooperar amb el bon desenvolupament-Ajudar als usuaris a localitzar ide les activitats extraescolars, culturals utilitzar convenientment lesi esportives que hagin estat degudamentinstallacions i serveis que elsautoritzades.hagin estat concedits.Cura i custdia de les claus de totes les-Mantenir sempre larmari de lesdependncies. Tenir-les endreades i claus tancat.controlades. -Cada cop que es deixa una clau cal anotar-ho en el registre corresponent (hora, professor/a o operari i si sha tornat o no). -No es poden deixar les claus a cap alumne/a.Recepci de visites i de trucades-Recepci de visites i localitzar eltelefniques a la centraleta.professorat. -Recepci de paquets i/o comandes i comunicar-ho a secretaria. -Recepci i control del personal extern (apuntar les entrades i sortides en la graella corresponent i avisar a Direcci). -Acompanyament de la brigada municipal o empreses subcontractades que vinguin a reparar avaries de ms envergadura o que vinguin a realitzar obres en general). -Recepci de les trucades telefniques i derivaci daquestes. -Comunicaci dels encrrecs al personal que no estava disponible en el moment duna visita o duna trucada telefnica. 84. INSTITUT QUERCUSSant Joan de Vilatorrada NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRE Codi: NOFCRevisi 1.0Data:Pgina 84 /10202/02/2011FUNCIONSTASQUESCONCRECIGENERALSCustodiar elTraslladar mobiliari i aparells que, per -Disposici de les cadiresmaterial, elvolum i/o pes, no requereixin la necessries en els espais previstosintervenci dun equip especialitzat.per reunions.mobiliari i les-Disposici de materialinstallacions del audiovisual i/o informtic en elscentre espais que es requereixin. -Disposici i ordenaci del mobiliari de les aules quan calgui.Cura i control del material, mobiliari i -Revisar que si hi ha els tallersinstallacions.oberts a les hores desbarjo que no hi hagi material per fora (tipus taules per reparar, cadires,...). -Localitzar material o installacions que puguin ser defectuoses i avisar a secretaria.Utilitzar i Posada en funcionament i tancament de-Engegar-les al mat i parar-les amanipular les fotocopiadores del centre. darrera hora.Cura del manteniment de les-Fer la comanda de toner quanmquinesfotocopiadores.aquest estigui a punt desgotar-se.reproductores, -Avisar al servei de mantenimentfotocopiadores i quan es presenten problemes.similarsRealitzaci denquadernacions, -Recordatori al professorat que lesfotocpies, transparncies, .... butlletes de sollicitud de fotocpies, etc, sempre shan emplenar. -Noms tindran accs a la fotocopiadora de consergeria els conserges, el personal de secretaria i lequip directiu.Control de les fotocpies i dossiers fets. -Classificaci de les butlletes de sollicitud de fotocpies corresponents (pels diferents codis). Lliurar-les a secretaria cada setmana. -Ordenaci de les butlletes de sollicitud de dossiers (lliurar-les a secretaria juntament amb el full de justificaci de comptes). 85. INSTITUT QUERCUSSant Joan de Vilatorrada NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFC Revisi 1.0 Data: Pgina 85 /102 02/02/2011FUNCIONS TASQUESCONCRECIGENERALSAtendreCollaboraci en el manteniment de -Tancament dels lavabos de lalalumnatlordre de lalumnat en les entrades i planta baixa a les 11,30 hores. sortides.-Tancament dels lavabos 1a i 2aplanta a les 11 hores.-Tancar les portes dels passadissosa les 11 hores i tornar-les a obrir ales 11,30 hores.-Quan hi hagi dos consergesdisponibles, collaborar amb elsprofessors/res de gurdia tancantportes i llums de les aules buides.-Cada dia d11h a 11,30 hores unconserge vetllar a consergeria perla porta del vestbul i laltrevetllar per lobertura i tancamentde portes dels passadissos, lavabosi lordre en la zona dels lavabos iescala interna. Collaboraci en el manteniment de -Indicaci als possibles alumnes lordre quan els professors/res de expulsats de a quina aula han de gurdia estiguin substituint un altredirigir-se per trobar un professor/a professor/a a laula.de gurdia.-Si hi ha constncia que no hi hacap professor de gurdiadisponible, caldr fer una rondasobretot per vigilar lordre en lazona dels lavabos; en el cas que hihagi alumnes passejant pel centre,caldr dur-los a laula on hi hagiun professor/a de gurdia.(aquestaactuaci no es far si noms hi haun conserge disponible al centre). Intervenci en els petits accidents de -Fer petites cures utilitzant la lalumnat segons el protocol dactuacifarmaciola del centre. del centre.-Avisar a secretaria o a lequipdirectiu si laccident requereixassistncia sanitria externa.-En cap cas es pot subministrarmedicaments a lalumnat(aspirines, gelocatils,...). Collaboraci en el control de la-Els alumnes que arriben tard puntualitat i labsentisme de lalumnat. sapunten en la graellacorresponent.-Durant lhorari lectiu, abans dedeixar sortir un alumne/a dESOdel centre caldr comprovarlagenda on constar lautoritzacicorresponent. 86. INSTITUT QUERCUSSant Joan de Vilatorrada NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFCRevisi 1.0 Data:Pgina 86 /10202/02/2011FUNCIONSTASQUESCONCRECIGENERALSAvs dencrrecs telefnics o familiars-Fer arribar als alumnes elsurgents. encrrecs urgents a travs del tutor/a o b dirigint-se a laula corresponent.Venda de dossiers i de fotocpies-Venda de material a lalumnatespordiques dins de lhorari establert.Donar suport al Consultar la llibreta de tasques cada-El personal de consergeria esfuncionament idia. planifica la feina. -Lequip directiu hi anota les datesestructura del de claustres, consells escolars,centre i tamb a cursos...lequip directiuRecepci i distribuci del correu. -Recollida de les cartes i paquets a loficina de correus (cal anar-hi un sol cop, al final del mat, quan a secretaria sha preparat la correspondncia). -Lliurament de la correspondncia generada al centre a loficina del correus.Realitzaci dencrrecs, dins i fora del -Gestions diverses encarregadescentre, relacionats amb les activitats i per secretaria o Direcci (petitesfuncionament propis daquest.compres, lliurament de talons, recollida de rebuts, petits encrrecs).Control de material que sutilitza a -Fer comandes del materialconsergeria. necessari per a les enquadernacions. -Control del material que falta i avisar a secretaria quan faci falta ferne una comanda.Elaboraci de la liquidaci mensual-El full de liquidaci es lliurar adels ingressos i despeses de secretaria al final de cada mes.consergeria. -Aquest full ser elaborat pel conserge amb horari tarda-nit.Participaci en els processos de -Lliurament dimpresos depreinscripci i matriculaci del centrematriculaci i preinscripci. -Atenci de consultes presencials i derivaci si sescau.Funcions dels administratius:a) Mecanografiar i despatxar la correspondncia.b) Elaboraci i/o transcripci de documents, cartes o oficis.c) Tenir cura de la gesti de larxiu, dels fitxers i de la classificaci de documents.d) Manipulaci del maquinari i programari propi de la secretaria.e) Atenci i informaci a les famlies i alumnat del centre.f) Control i gesti de pagaments dels alumnes: emissi de rebuts, control de sortides iactivitats, quotes de matrcula.g) Gesti integrada de lalumnat amb els programaris proporcionats pel Departament.h)Informaci, gesti i control de beques i ajuts convocats per les diferentsadministracions. 87. INSTITUT QUERCUSSant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFC Revisi 1.0 Data:Pgina 87 /102 02/02/2011i) Altres funcions similars, prpies de la secretaria dun centre docent.El personal dadministraci i serveis t dret a:a) Que li sigui abonat el quilometratge en els desplaaments fora de Sant Joan deVilatorrada per compte del centre.b) Poder assistir a cursets de reciclatge i ampliaci de coneixements relacionats amb elseu treball.c) Poder assistir a les reunions del Claustre, si el tema a tractar s de la sevacompetncia.d) En el cas que hagi de realitzar ms hores de treball de les corresponents a la sevajornada, que puguin ser descomptades a voluntat de les persones interessades.e) Que el lloc on treballen sigui respectat pel professorat i per lalumnat.f) Ser consultat per la Direcci en relaci a qualsevol canvi que es vulgui realitzar en ellloc on treballen.En cap cas no es podr exigir dels diversos funcionaris (contractats o de carrera) querealitzin activitats en desacord amb les funcions esmentades.6.6. COMISSIONS MIXTESFormades per representants dels pares, del professorat, de lalumnat i del personaldadministraci i servei, segons escaigui.6.6.1. COMISSI DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLARResponsable destablir i organitzar el procediment per a la venda de llibres a lalumnat.Des daquest curs tamb socupa del programa de la reutilitzaci de llibres de text.En formen part: - la directora - el president de lAMPA - un/a representant dels pares i mares - un representant del professorat - un representant de lalumnat - el secretari 88. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRE Codi: NOFC Revisi 1.0Data:Pgina 88 /102 02/02/20117. SERVEIS DE LINSTITUT7.1 Servei de reprografiaEl Centre disposa dels segents recursos: - una fotocopiadora i una duplicadora a consergeria - una fotocopiadora a la sala de professorat - una fotocopiadora en color a oficinesA lhora de fer fotocpies, shaur de diferenciar entre:a/ fotocpies ds del professorat i exmens: aniran a crrec del seu codi personal.b/ fotocpies de material didctic a lliurar a lalumnat: aniran al codi de lrea segons els nivells.c/ dossiers per vendre a lalumnat: noms es poden fer a consergeria.d/ fotocpies destinades a altres serveis de lInstitut (tutoria, coordinacions...): en aquest cas,cal posar el codi del servei de centre que pertoqui i no el personal.e/ fotocpies particulars: seran abonades directament a consergeria.TerminisLes fotocpies destinades a fer composicions i exmens es faran immediatament.Per a la resta de fotocpies, caldr respectar els terminis segents: 1-4 pgines: sencarregaran amb 24 h. dantelaci ms de 4 pgines: sencarregaran amb 48 h. dantelaci1.1.1. Fotocopiadora i duplicadora de consergeriaQuan es vulgui fer fotocpies/duplicats shaur demplenar una butlleta a consergeria, adjuntar-la als originals i lliurar-ho als conserges o al prestatge que indica originalsLa duplicadora est pensada per fotocpies de no gaire qualitat i per a un nombre de ms dedeu de cada original. En contrapartida, el cost per cpia resulta sensiblement inferior.1.1.2. Fotocopiadora de la sala de professoratPer utilitzar-la fa falta un codi que comunica el Cap drea al professorat. Noms shi poden ferfotocpies dels apartats a/, b/ i d/ amb els lmits pressupostaris de lrea.7.2. Servei de bar i menjadorLInstitut disposa de serveis propis de bar i menjador a la planta baixa. 89. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRE Codi: NOFC Revisi 1.0 Data:Pgina 89 /10202/02/2011El servei de bar funciona durant el mat.El servei de menjador sofereix el dilluns, el dimarts i el dijous.7.3. Transport escolarTenim matriculats al Centre alumnes dESO de Rajadell, Fonollosa i Aguilar de Segarra quevnen a lInstitut fent s del servei de transport escolar contractat pel Consell Comarcal delBages.Cal tenir sempre present que aquest alumnat ha dacabar les activitats escolarspuntualment, ja que lautobs marxa de davant lInstitut 5 minuts desprs dhaver acabat lesclasses:- Dilluns, dimarts i dijous: 17:05 h.- Dimecres: 12:35h- Divendres: 13:35 h.7.4. TelfonTelfon ds pblicSituat al vestbul del centre, serveix per a ls particular i funciona amb monedes.Telfon de centre i ds internEl telfon de centre es pot fer servir per fer qualsevol gesti relacionada amblactivitat pedaggica de lInstitut.Per tal de no saturar la lnia telefnica, cal no utilitzar el telfon de consergeria. Estrucar des de la sala de professorat o b des dels departaments. Per a lescomunicacions exteriors es passen les trucades per consergeria.Aix mateix, es pot fer servir el telfon ds interior per a les comunicacions directesentre els diversos sectors del centre, marcant simplement els tres dgits corresponents.Telfon mbilLalumnat t prohibit dusar-lo dins del recinte escolar. Es demana al professorat dedesconnectar-lo a les classes i passadissos i fer-ne s noms al 3r pis.7.5. Altres serveis del centreTotes les aules estan dotades dun ordinador a prop de la pissarra.A ms, al centre hi ha quatre espais amb equipaments informtics: Les aules info A i info B: situades al segon pis.- Laula de recursos multimdia, a la biblioteca. s un espai utilitzat lliurement per lalumnat enhorari de biblioteca, i on tamb es fan classes.- Laula 05, que s laula dacollida per a tots els nouvinguts. Bsicament shi treballen elsprojectes daula dacollida i aula oberta.El responsable de les aules s el coordinador dinformtica del centre, el professor Josep Ribalta. 90. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFC Revisi 1.0 Data: Pgina 90 /102 02/02/2011Tots els ordinadors estan connectats entre ells i Internet.Els departaments disposen tamb dordinadors per al treball del professorat i per a tasquesdorganitzaci general. El programari ms utilitzat s el que forma part del paquet integratOffice, tot i que es recomana que es vagi migrant cap a OpenOffice.Per accedir a qualsevol ordinador cal posar una contrasenya personal. Cada professor en tindruna de diferent i, en cap cas, aquesta contrasenya la podr saber cap alumne. A tot el centre hi ha connexi WIFI (inalmbric)Per fer servir les aules dinformtica amb alumnat cal parlar, prviament, amb el Cap destudis(responsable dels horaris i aules) si es tracta dun s regular, o b, en un cas espordic, calomplir una graella que es troba a la sala de professorat (NORD).7.5.2. BibliotecaUtilitzaci:Cal tenir en compte que la biblioteca sutilitza, a vegades, com una aula normal per fer-hi classe. Llibres dutilitzaci i retorn en una sola classe (atles, diccionaris, enciclopdies ...).Cal anar a cercar-los a linici de la classe i retornar-los al final, evitant del tot lesentrades i sortides de la biblioteca al mig de les classes. Qui ha danar-los acercar i a retornar s el professor/a. Quan no pugui anar-hi i faci que hi vagin elso les alumnes, el/la professor/a haur descriure una nota que lalumnat lliurar alresponsable de la biblioteca. Aquests llibres, en tornar-los, shan de deixar sobrela taula. Llibres de prstec: Quan un/a professor/a agafi un llibre, revista o CD-Romdestinat al prstec i no hi hagi la persona responsable de biblioteca, caldr deixarla fitxa blava de control sobre la taula de la bibliotecria i deixar-hi un full amb elnom del professor/a que semporta el llibre. Llibres de lectura per a tota la classe: A linici del crdit lalumnat, acompanyat delprofessorat corresponent, va a la biblioteca i semporta el llibre de lectura fent sdel prstec i/o del servei del programa de reutilitzaci de llibres. Un cop acabat elcrdit, el professor/a ser el responsable de controlar que tothom torni el llibre.Tots els llibres, revistes i CD-Roms shan de registrar a la biblioteca, encara que nomsels faci servir el professorat.Pel que fa a laula de recursos multimdia, lalumnat pot consultar-hi CR-Roms iInternet, i tamb utilitzar els ordinadors i la impressora per a treballs escolars.Les normes de funcionament sn les segents:Cal demanar hora prviament. Es fan reserves de mitja hora fins a un mxim de dueshores consecutives. Cal portar-se el paper per a les impressions. Cal demanar els CD-Rom que es volen consultar a la persona encarregada de la biblioteca. Mentre sest consultant el CD-Rom, lusuari deixa en dipsit el seu carnet destudiant o equivalent. 91. INSTITUT QUERCUSSant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRE Codi: NOFC Revisi 1.0 Data:Pgina 91 /10202/02/2011 Sempre que lusuari hagi dutilitzar un disquet propi en algun dels ordinadors, ha de revisar-lo prviament amb un programa antivirus.7.5.3. AudiovisualsLes TV i els vdeos i els DVD dutilitzaci a les classes estan repartits a les tres plantes, 2 a cadaplanta: planta baixa: a laula 01 i aula 06 primera planta: 2 a la biblioteca, 1a laula de msica, 1 aula 10 segona planta: 1 a laula dinformtica B i 1 a larmari del passads.Per poder-los utilitzar i transportar-los a la prpia aula, cal prviament haver-los reservatanotant-ho a la graella de la sala de professorat.Conv que el professorat sigui el responsable dagafar el vdeo corresponent a linici de la classei retornar-lo al final, per tal de molestar el mnim possible les aules on hi ha laparell.El centre disposa de les aules equipades amb canons i ordinadors:Tamb disposem altres materials com projectors de diapositives, retroprojectors, canons deprojecci mbils, ordinadors porttils, cmeres digitals de fotografia, cmeres de vdeo itelfons mbils. Tots aquests recursos cal reservar-los a secretaria.7.5.4. Coordinaci lingsticaA linstitut funciona el servei de correcci lingstica. Per utilitzar-lo hi ha duespossibilitats: via electrnica: enviar el text a la coordinadora lingstica i ella el retornar corregit per la mateixa via. via paper: deixar lescrit per corregir a la casella de la coordinadora lingstica i aquest ser retornat a la casella del professor/a en qesti.Tots els textos es corregiran amb el mnim de temps possible.7.6. Sala del professoratEntrant per la porta ms propera a les escales i continuant en el sentit contrari a les agulles delrellotge, hi ha les cartelleres segents: NORD: o Graelles diverses (aules buides, assistncia del professorat...) o Audiovisuals (graella per reservar els vdeos) o Informtica (graella dhores docupaci de les aules) o Sala dactes (graella per reservar la sala dactes per fer-hi exmens) o Aula didiomes (graella dhores docupaci fixa) Cartellera dActivitats diverses Cartellera de Reunions de professorat i gurdies 92. INSTITUT QUERCUSSant Joan de Vilatorrada NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFCRevisi 1.0Data:Pgina 92 /102 02/02/2011 SUD: Cartellera dInformacions de centre / DOGC/ Cursos de Formaci Cartellera de Coordinaci nivell: informacions (actes, altes, baixes i expulsions...) Cartellera dinformaci sindicalLes caselles sn un mitj de comunicaci interna del professorat. Cal que no siguinutilitzades pels alumnes.A m dreta de les caselles hi ha els calaixets amb impresos dincidncies, dabsncies delprofessorat, de sortides i fulls de control dassistncia.RevisterEl centre disposa habitualment de diverses revistes, algunes de temes generals i algunesaltres de ms prpies de cada matria. A la sala del professorat hi ha el nmerocorresponent al mes; la resta sn a la biblioteca.TelfonEs pot utilitzar per comunicar amb qualsevol despatx o departament del centre, o b pera trucades a lexterior -a travs de consergeria per a gestions relacionades amblactivitat docent.7.7. Manteniment del centreAl centre hi ha un professor responsable de la tutoria tcnica de manteniment.Si un dany ha estat causat per lalumnat, el professor que ho observi ha domplir un fulldincidncies i fer-lo arribar al Cap destudis, al tutor/a individual i al coordinador denivell.Tots els desperfectes observats shan de notificar a consergeria.8. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS i JORNADES DE CENTRE8.1. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CULTURALS: PLA DE LESPORT A LESCOLA 93. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFC Revisi 1.0 Data:Pgina 93 /102 02/02/2011Els alumnes que es queden a dinar tenen diverses opcions per a aprofitar el temps fins alinici de les classes a les 3 de la tarda:Anar a les pistes esportives.Anar a la biblioteca.Anar a la sala dactes (on poden jugar a escacs o a tennis taula).Pel que fa al servei de biblioteca, cal tenir present que pot utilitzar-lo tamb lalumnatque no es queda a dinar.El centre participa en el Pla dEsport a lEscola. Aquest pla permet de desenvoluparactivitats ldiques esportives i culturals per a lalumnat.Enguany es porten a terme activitats esportives de pati tres vegades la setmana, ialgunes altres activitats extraescolars el dimecres i el divendres a la tarda. Tamb es fanactivitats espordiques com ara caminades, bicicletades...8.2. JORNADES I FESTESSn un seguit dactivitats, organitzades per alumnes i professors que, durant un dia ouns quants dies, alteren la vida del centre. Algunes coincideixen amb una dataassenyalada:. la jornada esportiva (Nadal),. la jornada literria i musical (Sant Jordi).Algunes altres pretenen ser una mostra de la preocupaci social pels problemes delsaltres (Jornada per la Pau i la Solidaritat) i unes altres conviden la comunitat educativaa conixer el present i el futur de la cincia (Jornades cientfiques.). 94. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFC Revisi 1.0 Data:Pgina 94 /102 02/02/20119. PROCEDIMENT DE QUEIXES O DENNCIES9.1. Procediment amb qu shan de tractar les queixes o denncies delalumnat, els pares i mares, el professorat o els altres treballadors del centreque puguin qestionar o referir-se a lactuaci professional de qualsevoltreballador del centre en lexercici de les funcions prpies quan escooresponguin a faltes lleus.Correspon al director o la directora del centre educatiu la resoluci dels expedientsdisciplinaris sumaris per faltes lleus, aix com, si sescau, el nomenament de les personesque els han dinstruir, entre els funcionaris de carrera que en depenen.PROCEDIMENTActuacions preliminars. Plec de crrecs1. Quan el personal funcionari realitzi un acte que pugui ser constitutiu de falta lleu ajudici del director o directora del centre en el qual presti els seus serveis, aquest ha deprocedir en el termini ms breu possible a obtenir les dades complementries i realitzarles comprovacions que es considerin necessries per tal daclarir els fets i, si escau,mitjanant la presa de declaraci dels funcionaris o funcionries afectats.2. Si daquestes actuacions preliminars es dedueix una presumpta infracci, lrganesmentat ha de formular immediatament el corresponent plec de crrecs, que haur decontenir els fets imputats, la falta que es consideri comesa, la responsabilitat de lapersona inculpada i la sanci prevista en el Reglament de rgim disciplinari de la funcipblica de lAdministraci de la Generalitat per a la falta de qu es tracti.3. En la tramitaci daquest tipus de procediment, no cal el nomenament formal duninstructor quan els fets no hagin de constituir ms que falta lleu.4. Tanmateix, si es nomena instructor, aquest restar sotms a les normes relatives alabstenci i a la recusaci establertes pel procediment disciplinari ordinari.ALLEGACIONS DE LINTERESSATDel plec de crrecs sha de donar trasllat a la persona inculpada per tal que en el terminide cinc dies formuli les allegacions que consideri convenients per a la seva defensa,proposi les proves de les quals intenta fer-se valer i efectu, si s el cas, la sevacompareixena.PRCTICA DE LA PROVA1. Les diligncies de prova que siguin declarades pertinents shan de practicar en eltermini de cinc dies. 95. INSTITUT QUERCUSSant Joan de Vilatorrada NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFC Revisi 1.0Data: Pgina 95 /10202/02/20112. Noms sha dacceptar la realitzaci de les proves el resultat de les quals puguimodificar, substancialment, la qualificaci provisional de la responsabilitat del funcionari.RESOLUCI1. Tot seguit i en el termini de tres dies, el director o directora ha de dictar resoluci,que posa fi al procediment sumari.2. La resoluci ha de donar resposta a totes les qestions plantejades, incls el resultat ivaloraci de les proves practicades, especificar la responsabilitat, la tipificaci de la falta,la sanci aplicable i el moment i la forma del seu compliment, o declarar la manca deresponsabilitat de linculpat i el sobresement de lexpedient.3. Contra aquesta resoluci les persones interessades poden interposar recurs daladadavant de la direcci dels serveis territorials o de la gerncia del Consorci dEducaci deBarcelona, segons correspongui.FINALITZACI DEL PROCEDIMENT PER CESSAMENT DE LADSCRIPCI EN EL CENTREEl director o la directora del centre ha de resoldre la finalitzaci del procediment, a msde per les causes regulades amb carcter general, quan cessi ladscripci al centre de lapersona expedientada. En aquest supsit, ha de traslladar la documentaci de quconsta lexpedient a la direcci dels serveis territorials o a la gerncia del ConsorcidEducaci de Barcelona, segons correspongui.Normativa de referncia:-Article 50.4 del Decret 102/2010, de 3 dagost, dautonomia dels centres educatius(DOGC nm. 5686, de 5.8.2010) -Article 12 del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcci dels centres educa-tius pblics i del personal directiu professional docent (DOGC nm. 5753, d11.11.2010). -Article 117 del Text nic de la Llei de funci pblica de lAdministraci de la Generalitataprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 doctubre, comeses per personal del centreen relaci amb els seus deures i obligacions.-Reglament de rgim disciplinari de la funci pblica de lAdministraci de la Generalitat,aprovat pel Decret 243/1995, de 27 de juny.9.2 Procediment amb qu shan de tractar les queixes o denncies delalumnat, els pares i mares, el professorat o els altres treballadors del centreque puguin qestionar o referir-se a lactuaci professional de qualsevoltreballador del centre en lexercici de les funcions prpies. 96. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFC Revisi 1.0 Data:Pgina 96 /102 02/02/20111. PROCEDIMENT PER A TRACTAR EN LMBIT ESCOLAR LES QUEIXES DE LALUMNAT,DELS PARES, DELS PROFESSORS O DELS ALTRES TREBALLADORS DEL CENTRE SOBRELACTUACI DUN PROFESSOR O DUN ALTRE TREBALLADOR DEL MATEIX CENTREAquest protocol ser daplicaci directa al tractament de les queixes o dennciesesmentades, que no se circumscriguin a la pura dinmica educativoformativa.1) Presentaci i contingut de lescrit de queixa o denncia. Lescrit normalment espresentar al registre dentrada del centre, adreat a la direcci, i haur de contenir: Identificaci de la persona o persones que el presenten. Contingut de la queixa, enunciat de la manera ms precisa possible (amb especificacidels desacords, de les irregularitats, de les anomalies, etc. que qui presenta la queixacreu que shan produt per acci o omissi del professor o dun altre treballador delcentre a qui es refereixen); Data i signatura.Aix mateix, es recomana que lescrit vagi acompanyat de totes les dades, documents ims elements acreditatius dels fets, actuacions o omissions a qu es faci referncia.Aquest escrit pot ser en paper que es troba a consergeria o b directament per lapgina web, on es demana que hi hagi el correu electrnic a ms de totes les dadesdites anteriorment.2) Actuaci de la direcci del centre respecte a lescrit. Correspon a la Direcci: Rebre la documentaci i estudiar-la. Directament, o per mitj dels altres rgans del centre si escau, obtenir indicis isempre que sigui possible fer-ne les comprovacions dels fets exposats a la realitat. Traslladar cpia de lescrit de queixa rebut al professor o treballador afectat, idemanar-li un informe escrit precs sobre els fets objecte de la queixa, a ms delaportaci de la documentaci provatria que consideri oportuna. Linforme escrit es potsubstituir per una declaraci verbal de la persona afectada que es recollir per escrit enel mateix moment que la formuli, es datar i la signar, com a mnim, la personaafectada.En tot cas, la Direcci ha de vetllar perqu el procediment especfic establert al centreprevegi escoltar linteressat. Estudiar la qesti amb la informaci recollida i, si la Direcci ho considera oport,demanar lopini drgans de govern i/o de participaci del centre sobre el fons de laqesti. Dur a terme totes les actuacions dinformaci, dassessorament, de correcci i, siescau, daplicaci dels procediments de mediaci, en el marc de les funcions que ladirecci t atribudes com a representant de lAdministraci al centre, a la qualcorrespon de vetllar pel compliment de la normativa i exercir la prefectura del personalque hi t adscrit. Respondre per escrit als qui han presentat la queixa, amb constncia de recepci, icomunicar-los la soluci a qu sha arribat o, si escau, la desestimaci motivada de laqueixa. Si ms no, cal respondre al primer signant de la denncia i fer constar en lescritde resposta informaci sobre quin s el segent nivell al qual poden acudir si no quedensatisfets per la resoluci adoptada (o les actuacions empreses) per la Direcci delcentre. 97. INSTITUT QUERCUSSant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFC Revisi 1.0 Data:Pgina 97 /102 02/02/2011En el cas que la Direcci sigui part directament interessada en la queixa, shaurdabstenir i, en el seu lloc, ho far el Cap destudis.3) Actuacions posteriors i arxiu de la documentaci. Conclosa lactuaci de la Direcci,es podr informar la Direcci dels Serveis Territorials de la incidncia produda i lasoluci aplicada. En tot cas, la documentaci generada quedar arxivada, en original ocpies autentificades, a la Direcci o a la secretaria del centre, a disposici de laInspecci dEnsenyament.Un escrit de denncia presentat al centre sha de poder resoldre, en primera instncia,en lmbit de la instituci escolar. Per aix el trmit dinformar la Direcci dels ServeisTerritorials noms sha de considerar com un trmit potestatiu de la Direcci.Una altra cosa s que la persona denunciant reiteri posteriorment la queixa o dennciadavant dels Serveis Territorials o, si escau formalment, hi presenti una reclamaci;aleshores, la Direcci del centre ser requerida posteriorment des dels ServeisTerritorials perqu aporti la informaci i la documentaci a partir de la qual havia resolten primera instncia.2. PROTOCOL PER AL TRACTAMENT EN ELS SERVEIS TERRITORIALS DE LES QUEIXESO DENNCIES DE LALUMNAT, DELS PARES O DALTRES PROFESSORS OTREBALLADORS DUN CENTRE PBLIC SOBRE LACTUACI DUN PROFESSOR O DUNALTRE TREBALLADOR DEL MATEIX CENTRELescrit de queixa o denncia pot ser:1.1. Un escrit inicial presentat als Serveis Territorials.1.2. Un escrit, en segona instncia, de disconformitat (formal o informal) amb la soluciadoptada al centre sobre la qesti, arran dun primer escrit de queixa o denncia queshi hagus presentat.2. Contingut de lescrit de queixa o denncia 2.1. En el cas 1.1, sha de vetllar perqulescrit contingui com a mnim les informacions segents: Identificaci de la persona o persones que el presenten. Contingut de la queixa, enunciat de la manera ms precisa possible (amb especificacidels desacords, de les irregularitats, de les anomalies, etc. que qui presenta la queixacreu que shan produt per acci o omissi del professor o dun altre treballador delcentre a qu es refereixen). Data i signatura.Cal vetllar, tamb, perqu lescrit vagi acompanyat de totes les dades, documents o mselements acreditatius dels fets, actuacions o omissions a qu faci referncia.2.2. En el cas 1.2, sha de vetllar perqu lescrit, a ms de totes les dades didentificacipertinents i dinformaci suficient, especifiqui el motiu pel qual no sest dacord amb lasoluci del cas donada en primera instncia per la Direcci del centre, i perqu shiadjunti cpia de lescrit de la Direcci del centre pel qual els signants eren informats dela queixa daquella primera soluci.3. Tramitaci de lescrit rebut. Shan de seguir els passos segents: Un cop presentat lescrit en el registre dentrada dels Serveis Territorials, la Direccidels Serveis requerir la Direcci del centre perqu aporti, per escrit, els informespertinents. 98. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFCRevisi 1.0Data: Pgina 98 /102 02/02/2011 La Direcci dels Serveis Territorials trametr immediatament lescrit a lafectat per laqueixa. La Direcci dels Serveis Territorials traslladar la documentaci rebuda a la InspeccidEnsenyament, que haur de supervisar com sha resolt el cas en primera instncia,informar-se i informar la Direcci del centre de qualsevol matisaci o aportaci nova quepugui haver sorgit i elaborar el pertinent informe-proposta de resoluci de la queixa odenncia, que la inspecci trametr a la Direcci dels Serveis Territorials. La Direcci dels Serveis Territorials elaborar la proposta de resoluci i la notificar atots els interessats, que podran fer-hi allegacions en el termini de deu dies. Vist all que manifestin els interessats, la Direcci dels Serveis Territorials adoptar laresoluci oportuna sobre la queixa, denncia o reclamaci presentada i indicar elsrecursos que, per via administrativa, escaiguin.A continuaci, els Serveis Territorials hauran de notificar la resoluci adoptada a lapersona afectada i, com a mnim, al primer signant de la queixa, i traslladar-ne cpia ala direcci del centre i a la Inspecci dEnsenyament.4. Alternatives en la resoluci. En resoldre sobre la queixa, denncia o reclamaci, ladirecci dels Serveis Territorials podr decidir entre les possibilitats segents:1) Resposta motivada desestimatria.2) Resposta motivada estimatria, amb segregaci dinstruccions i/o orientacions a ladirecci del centre, entre les quals pot haver-nhi algunes que la Direcci hagi de ferarribar, al seu torn, al professor o treballador afectat. Les instruccions poden preveure,si escau, la correcci o observaci pertinents per aquelles actuacions produdes al centreque siguin manifestament millorables.3) Resposta motivada estimatria, amb segregaci de propostes dobrir procedimentsper tal descatir i, si escau, exigir responsabilitats en lmbit disciplinari o diniciar msactuacions (com expedients administratius contradictoris no disciplinaris previstos alarticle 75.b del Decret legislatiu 1/1997, expedients administratius contradictoris nodisciplinaris dexclusi de la borsa dinterins, etc.), la qual cosa es far sempreponderant la procedncia i loportunitat daltres mesures, de manera que les esmentadesseran lltima alternativa.4) Trasllat, si escau, de la proposta dincoaci dexpedient (recomanant lelaboraciduna informaci prvia, si escau), sigui administratiu contradictori o sigui disciplinari, alrgan competent per incoar-lo, que s: Expedient disciplinari: Secretaria General. Expedient contradictori no disciplinari (en tots els casos excepte el previst en lincssegent). Expedient contradictori de declaraci de la situaci de jubilaci forosa: Direcci delsServeis Territorials.Sempre en ser informada la persona afectada per tal de garantir-ne la mximatransparncia i el dret a la defensa.5. Normativa de referncia. El procediment establert en els punts anteriors sentn en elmarc legal i reglamentari vigent, en el qual es destaquen les normes segents: Legislaci sobre funci pblica de la Generalitat, recollida al Decret legislatiu 1/1997. Decrets destructura del Departament dEnsenyament, que assignen funcions als seusrgans centrals i territorials (Decret 320/2000 i Decret 255/2001). 99. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRE Codi: NOFC Revisi 1.0Data: Pgina 99 /102 02/02/2011 Normativa reguladora de la borsa de treball del professorat inter i substitut i delassignaci de llocs de treball temporals a aquest professorat (Decret 133/2001 i Decret104/2002). Normativa reguladora de la seguretat social aplicable als funcionaris docents (Reialdecret llei 4/2000). Normativa reguladora del reglament de rgim disciplinari dels funcionaris (Decret243/1995). Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenci de riscos laborals. Llei 13/1989, de 14 de desembre, dorganitzaci, procediment i rgim jurdic delAdministraci de la Generalitat.3. PROTOCOL PER A LA INCOACI DUN EXPEDIENT ADMINISTRATIUCONTRADICTORI, NO DISCIPLINARI, QUE PODRIA SER EL RESULTAT DE LESTUDI DELES QUEIXES SOBRE LACTUACI DUN DOCENT O DE LA RESTA DE PERSONAL DELCENTRE, O TENIR UNS ALTRES ORGENS1. Lmits a la possibilitat dactuaci. La incoaci dun expedient administratiucontradictori, no disciplinari, a un funcionari pblic s inclosa a lart. 75 del Decretlegislatiu 1/1997 com a procediment de remoci de funcionaris del seu lloc de treball (sies produeix un rendiment insuficient que no comporta inhibici o si es manifesta unaevident manca de capacitat per ocupar el lloc de treball que els impedeixi de compliramb eficcia les funcions assignades).Aquest procediment s poc utilitzat en els funcionaris docents, amb les excepcions quems endavant sassenyalaran, que ja disposen de reglamentaci especfica. En el cas delpersonal docent inter, el procediment de lexpedient administratiu contradictori per alexclusi de persones de la borsa de treball s previst al Decret 133/2001, sobreregulaci de la borsa de treball per prestar serveis de carcter temporal com a personaldocent inter.Tanmateix, laplicaci del que preveu el Decret 133/2001 s sempre una aplicaciposterior als fets que la puguin determinar, i no resol el problema de la prevenci, apriori, de les possibles situacions dincompetncia docent especfica en una matria enpersones que disposen duna titulaci acadmica considerada administrativamentsuficient per incorporar-se a la borsa de treball dinterins i, eventualment, per optar avacants provisionals de lespecialitat de qu es tracti. I aix s aix tant per laimpossibilitat de reglamentar de manera exhaustiva les molt diverses vies de titulaci idadequaci de lexperincia professional prvia, com pel fet que els contingutsformatius a impartir especialment en el mn de la formaci professional especfica devegades estan associats a tecnologies que evolucionen molt rpidament.2. ProcedimentEn el cas que la resoluci de la Direcci dels Serveis Territorials, a partir de lesdenncies a qu fa referncia el protocol de lannex 2, conclogui la procedncia dinstaro proposar la incoaci dun expedient administratiu contradictori, no disciplinari, enrelaci amb una persona que, amb vinculaci administrativa amb el DepartamentdEnsenyament, treballa en un centre pblic, els Serveis Territorials hauran de: formular a la Direcci General de Recursos Humans la proposta dincoaci dexpedient 100. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFCRevisi 1.0Data: Pgina 100 /102 02/02/2011administratiu contradictori, no disciplinari (i adjuntar-hi tota la documentaci a partir dela qual es fa la proposta), llevat que es tracti dun expedient que condueixi a declarar lajubilaci forosa, cas en qu ser la direcci dels Serveis Territorials qui emetr laresoluci dincoaci de lexpedient corresponent; comunicar a lafectat i als signants de la denncia si s el cas el compliment deltrmit anterior, respectant, en tot cas, el carcter absolutament confidencial de lesdades de tipus personal i mdic que shagin pogut tenir en compte. Es recomana quetamb se ninformi, amb les mateixes reserves, la Direcci del centre docent on prestaels serveis la persona afectada. comunicar-ho, amb les mateixes reserves, a la Junta de personal.3. Actuacions posteriors3.1. En tots els casos, llevat del de la incoaci dexpedient per declarar la situaci dejubilaci forosa, lactuaci que correspon a la Direcci General de Recursos Humans enrebre de la Direcci dels Serveis Territorials una proposta dincoaci dexpedientadministratiu contradictori, no disciplinari, per a la remoci dun funcionari (docent o no)de carrera del seu lloc, o lexclusi dun funcionari docent inter de la borsa de treball, sprendre, basant-se en lestudi de la documentaci aportada per la Direcci dels ServeisTerritorials, la decisi dincoar lexpedient o darxivar la proposta. En el primer cas, escontinua com sindica tot seguit: emetre la resoluci dincoaci de lexpedient i notificar-la a la persona afectada; evacuar el trmit de vista i audincia per tal que la persona afectada la pugui conixeri presentar-hi per escrit totes les allegacions que consideri oportunes; estudiar i adoptar les mesures conduents a lacabament convencial del procediment; fer la proposta de resoluci i obrir el trmit dallegacions; resoldre lexpedient; notificar la resoluci a linteressat i a la Direcci dels Serveis Territorials; executar el que sigui procedent segons el contingut de la resoluci adoptada,respectant els terminis per assegurar-ne la fermesa, i sense perjudici del queposteriorment resulti dels recursos que, en les vies administrativa i jurisdiccional, puguinhaver-se interposat.3.2. Cas particular de les declaracions de jubilaci forosa. En el cas particular delsexpedients incoats amb la finalitat de declarar la situaci de jubilaci forosa de personalfuncionari docent que presta els serveis en un centre docent pblic, els trmits delprocediment corresponen als Serveis Territorials, i sn: emetre la resoluci motivada de la direcci dels Serveis Territorials per la qual, ibasant-se en informes de contingut essencialment mdic, sacorda incoar lexpedient dedeclaraci de jubilaci forosa (que es pot considerar un expedient administratiucontradictori). Aquesta resoluci es pot emetre b dofici, b com a resultat de queixa odenncia presentada, o tamb a instncia de la persona interessada, a qui, en tot cas,se li ha de notificar, i sempre es fonamentar en informes de carcter mdic; notificar la resoluci a lrgan mdic de valoraci (ICAM, abans CRAM), el qualconvoca la persona interessada a la revisi pertinent i emet el corresponent dictamen,preceptiu per no vinculant, que trasllada als Serveis Territorials. (Es recorda que la no-compareixena per dues vegades, no justificada prviament, a la convocatria de lrgan 101. INSTITUT QUERCUSSant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRECodi: NOFC Revisi 1.0Data:Pgina 101 /10202/02/2011mdic, s ra suficient per a la incoaci dun expedient disciplinari al funcionari afectatper presumpte incompliment dels seus deures); preparar lesborrany de resoluci, i evacuar el trmit de vista de lexpedient(documentaci que lintegra i esborrany de resoluci) i audincia a la personainteressada, per tal que aquesta pugui formular les allegacions pertinents; emetre la resoluci de declaraci de la jubilaci forosa (o de denegaci de la jubilaciforosa, si s el cas), i notificar-la a la persona interessada; executar el que sigui procedent segons el contingut de la resoluci adoptada,respectant els terminis per assegurar-ne la fermesa, i sense perjudici del queposteriorment resulti dels recursos que, en les vies administrativa i jurisdiccional, puguinhaver-se interposat.4. Normativa daplicaci. Els diversos procediments establerts en els punts anteriorssentenen sempre en el marc legal i reglamentari vigent, en el qual es destaquen lesnormes segents: legislaci sobre funci pblica de la Generalitat, recollida al Decret llei 1/1997; decrets destructura del Departament dEnsenyament, que assignen funcions als seusrgans centrals i territorials (Decret 320/2000 i Decret 255/2001); normativa reguladora de la borsa de treball del professorat inter i substitut i delassignaci de llocs de treball temporals a aquest professorat (Decret 133/2001 i Decret104/2002); normativa reguladora de la seguretat social aplicable als funcionaris docents(incapacitats laborals temporals i permanents, Reial decret llei 4/2000); normativa reguladora del reglament de rgim disciplinari dels funcionaris (Decret243/1995); normativa reguladora del procediment a seguir per a les jubilacions anticipades perdisminuci de les facultats del funcionari (Resoluci de 29/12/1995 del MinisteridAdministracions Pbliques); Llei 9/1987, de 12 de juny, drgans de representaci, determinaci de les condicionsde treball i participaci del personal al servei de les Administracions Pbliques; Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenci de riscos laborals; Llei 13/1989, de 14 de desembre, dorganitzaci, procediment i rgim jurdic delAdministraci de la Generalitat.5. Jubilacions foroses de la resta de personal.La tramitaci de la jubilaci forosa del personal docent inter correspon a la SeguretatSocial, i la del personal administratiu, a la Secretaria dAdministraci i Funci Pblica dela Generalitat, raons per les quals no els s daplicaci el procediment indicat en el punt3.2. 102. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de VilatorradaNORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DE CENTRE Codi: NOFC Revisi 1.0 Data:Pgina 102 /10202/02/201110. DISPOSICI ADDICIONALEls casos no previstos en aquest reglament seran resolts pel Consell Escolar.