Normes d'organització i funcionament de centre 2011 2012

  • Published on
    14-May-2015

  • View
    2.068

  • Download
    4

Transcript

  • 1.NORMES DORGANITZACI IFUNCIONAMENT DE CENTRE CURS 2011-2012ESCOLA LA CLOSA Esterri dneu

2. ESCOLA LA CLOSA - Esterri dneu0. IntroducciI. Organitzaci general del centre 1. Atenci a les necessitats educatives de lalumnat1.1. Acci tutorial1.2. Atenci a la diversitat 1.2.1. Comissi datenci a la diversitat 1.2.2. Plans individualitzats. Adaptacions 1.2.3. Atenci a lalumnat amb necessitats educatives especials 1.2.4. Atenci a lalumnat nouvingut 2. Projectes del centre2.1. Projecte de llenges estrangeres a Educaci Infantil (PELE)2.2. Projecte de reutilitzaci de llibres de text i material didctic2.3. Projecte de lHort Escolar i Aula de Cincies2.4. Pla Catal dEsport a lEscola (PCEE)2.5. Biblioteca escolar2.6. Projecte dEducaci Emocional a lEducaci InfantilII. Organitzaci del currculum 3. Programacions didctiques. 4. Competncies bsiques 5. Avaluaci5.1. Avaluacions inicials5.2. Comissions davaluaci5.3. Proves davaluaci 6. Tecnologies per a laprenentatge i el coneixementIII. Organitzaci del curs 7. Equip docent 8. Calendari escolar 9. Horari de lalumnat 9.1 Entrades i sortides de lalumnat 10. Horari del professorat 10.1. Llicncies, permisos i substitucions del professorat 10.2. Baixes mdiques i faltes dassistncia i/o puntualitat del professorat 11. Activitats de centre 12. Sortides i colnies 12.1. Sortides 12.2. Colnies 13. Seguiment de lalumnat. Carpeta de curs 14. Coordinaci Llar dinfants Infantil Primria Secundria.IV. Aspectes generals15. Actuacions en el supsit dabsentisme escolar16. Actuacions en el supsit de retard en la recollida de lalumnat17. Actuacions en cas daccident, malaltia o parasitosi dun alumneNormes dOrganitzaci i funcionament del centre curs 2011-2012 2 3. ESCOLA LA CLOSA - Esterri dneu18. Actuacions en cas de necessitat de subministrament de medicaci a lalumnat en horariescolar19. Pla de formaci de centre. Formaci permanent20. Correu electrnic XTEC21. s i publicaci dimatges de lalumnat22. Altres temes dinters22.1. Uniformitat22.2. Fotocopiadora22.3. Espais comuns22.4. Escola sostenible23. Carta de comproms educatiuNormes dOrganitzaci i funcionament del centre curs 2011-20123 4. ESCOLA LA CLOSA - Esterri dneu0. IntroducciEn el Decret 102/2010, de3 dagost, dautonomia dels centres educatius; en el ttol 2:Direcci i autonomia organitzativa dels centres pblics de la Generalitat i ttol 3: Direcci iautonomia de gesti dels centres pblics de la Generalitat queda regulat quines sn les normesdorganitzaci i funcionament del centre i que en aquest document queden concretades iemmarcades dins del projecte educatiu del centre.Aquest document ser una eina que ens serveixi per regular la vida interna del centre, i hadestablir i concretar les relacions entre els diferents sectors que formen part de la comunitateducativa. Lmbit daplicaci daquest document va dirigit als segents membres de la comunitatescolar:a) Alumnat matriculat al centre fins a la seua baixa o cessament.b) Professorat amb destinaci al centre en qualsevol de les seues modalitats: funcionari/a de carrera definitius o provisionals, interins/es , substituts/es,...c) Pares/mares o tutors/es dalumnes.d) Personal no docent: auxiliar administratiu, auxiliar dEE, auxiliar de conversa, etc.e) Totes aquelles persones o entitats que per qualsevol motiu i temporalment entrin dins de la comunitat escolar.I. Organitzaci general del centre1. Atenci a les necessitats educatives de lalumnatLatenci a la diversitat de necessitats educatives de lalumnat i lobjectiu dassolir lescompetncies que li permetin el seu desenvolupament personal i escolar ha de ser un principicom per a tots els docents del centre.1.1. Acci tutorialLacci tutorial, que comporta el seguiment individual i collectiu dels alumnes, ha decontribuir al desenvolupament de la seua personalitat i els ha de prestar lorientaci de carcterpersonal i acadmic que els ajudi a assolir la maduresa personal i la integraci social.Funcions del tutor/a dun grup: Contribuir al desenvolupament duna dinmica positiva en el grup classe i a la implicacide lalumnat i de les seves famlies en la dinmica del centre. Fer el seguiment de lalumnat i vetllat especialment per lassoliment progressiu de lescompetncies bsiques i els objectius proposats. Coordinar lacci educativa en tots els mestres que incideixen en els mateixos alumnes,Normes dOrganitzaci i funcionament del centre curs 2011-20124 5. ESCOLA LA CLOSA - Esterri dneu Realitzar entrevistes i reunions amb els pares i mares o tutors legals, enregistrant elsaspectes ms importants daquestos encontres. Sn preceptives una reuni grupal alinici de curs per a tots els pares, mares i tutors, i dos de manera individualitzada, una alfinalitzar el primer trimestre i un altra al final del curs. Coordinar lelaboraci de plans individualitzats o adaptacions de la programaci a lesnecessitats i caracterstiques de lalumnat.Durant el curs escolar es poden crear comissions de treball segons els criteris quecregui lequip directiu i/o el claustre amb lobjectiu de elaborar materials o coordinarprojectes. Aquestes comissions normalment estaran formades per mestres dels diferentscicles que hi intervinguin, aix com en alguns casos per pares i mares dalumnes.1.2. Atenci a la diversitat1.2.1. Comissi datenci a la diversitatA fi de planificar, promoure i fer el seguiment dactuacions que es duguin a terme peratendre la diversitat de necessitats educatives de lalumnat, es constituir la comissi datenci ala diversitat. Aquesta comissi es reunir un mnim duna vegada al trimestre. Estar composadaper: el cap destudis, el/la mestre/a deducaci especial, els coordinadors de cicle, el coordinadorLIC i la persona professional de lEAP. A ms es podr convocar a qualsevol altre mestre/a en el casque la comissi aix ho determins.Correspon a la comissi datenci a la diversitat les funcions segents: La concreci de criteris i prioritats datenci a la diversitat de lalumnat. Lorganitzaci, ajustament i seguiment dels recursos de qu disposa el centre i de lesmesures adoptades. El seguiment de levoluci de lalumnat amb necessitats educatives especials iespecfiques. La proposta dels plans individualitzats i les altres funcions que en aquest mbit es puguinatribuir.1.2.2. Plans individualitzats. Adaptacions La proposta delaborar un pla individualitzat o una adaptaci concreta pot sorgir dundictamen descolaritzaci, dun informe psicopedaggic o a demanda del tutor/a quan per alprogrs de lalumne sobserva que no s suficient les mesures datenci planificades per al seugrup classe. El disseny daquest pla individualitzat ser responsabilitat del tutor/a, i la seuaaprovaci de la direcci del centre. 1.2.3. Atenci a lalumnat amb necessitats educatives especials Latenci a lalumnat amb NEE, es realitzar segons els criteris i recursos establerts per lacomissi datenci a la diversitat.La demanda duna atenci especialitzada a un alumne a laula dEducaci Especial o perpart de la professional de lEAP, la far el tutor/a de lalumne mitjanant full de demanda al CapdEstudis.Normes dOrganitzaci i funcionament del centre curs 2011-2012 5 6. ESCOLA LA CLOSA - Esterri dneuSetmanalment, existir una reuni de coordinaci entre EAP, Educaci Especial i CapdEstudis, per tal de fer el seguiment, establir i coordinar les actuacions a realitzar, aix com per aestudiar les possibles demandes datenci especial.Latenci per part de la professional de lEAP ser els dijous al mat, i ser el Cap dEstudislencarregat de coordinar les reunions dels mestres EAP, prvia demanda del propi mestre, delCap dEstudis o de la psicopedagoga. 1.2.4. Atenci a lalumnat nouvingut En cas dalumnat nouvingut ser el/la tutor/a de laula dacollida lencarregat de donar unaresposta individualitzada a lalumne seguint el Pla dacollida del centre. El/la tutor/a serlencarregat de coordinar lavaluaci inicial i de realitzar els plans individualitzats si sescau delalumnat nouvingut per facilitar en la mesura del possible laccs al currculum ordinari, aix comfer el seguiment del seu progrs en la integraci en la dinmica del centre i en lentorn social de laseua nova realitat.2. Projectes del centre 2.1. Projecte de llenges estrangeres a Educaci Infantil (PELE) Projecte per donar impuls a les llenges estrangeres des del 2n cicle de lEducaci Infantil. A ms, sinclou una segona llengua estrangera, el francs, al cicle superior de lEducaciPrimria. 2.2. Projecte de reutilitzaci de llibres de text i material didctic Projecte per fomentar ls racional dels recursos, educar per a la conservaci i lareutilitzaci del material i garantir a les famlies un estalvi econmic important. Gestionat perlAMPA amb la collaboraci del centre. Secretari: Marc Farr Cuat Membre mestres Comissi: Mriam Coll Viader 2.3. Projecte interdisciplinari de lHort Escolar i Aula de CinciesProjecte educatiu, interdisciplinari i competencial, que estableix un eix daprenentatgesper a totes les etapes i cicles del centre al voltant de lhort. Projecte extensiu a tota la comunitateducativa, impulsat per un grup motor composat per mestres, pares i altres entitatscollaboradores.Mitjanant la dotaci de laula de cincies de la que disposa el centre el Coneixement delMedi es tractat com una especialitat a partir de CI 2, tal i com recull el Projecte Educatiu. Coordinadora: Ldia Cardona Gasa 2.4. Pla Catal dEsport a lEscola (PCEE)Pla amb la finalitat de posar a labast de tot lalumnat la prctica dactivitats fsiques iesportives i aprofitar el gran potencial daquestes activitats per contribuir a la formaci personal icvica dels infants i joves, aix com establir la prctica esportiva peridica com a eina per contribuira la bona salut dels alumnes. Coordinador: Francisco Peris FolgadoNormes dOrganitzaci i funcionament del centre curs 2011-2012 6 7. ESCOLA LA CLOSA - Esterri dneu2.5. Biblioteca escolarDurant aquest curs es vol seguir donant un nou impuls a la biblioteca escolar, habilitant unespai i recursos personals per a que esdevingui un recurs til per a laprenentatge, donant aixsuport a les biblioteques daula. A ms es coordinar les activitats establertes al Pla Lector deCentre.Coordinador/a: Aitana Guivernau Huguet i Francisco Peris Folgado2.6. Projecte dEducaci Emocionl a lEducaci InfantilProjecte per treballar de manera interdisciplinar aspectes emocionals dins de laula,conjuntament amb un treball per part de les famlies a lmbit familiar. Es contar ambassessorament extern tant per a la programaci de continguts a laula com per a lassessorament ales famlies.Coordinadora: Meritxell Ruiz BanetII. Organitzaci del currculum3. Programacions didctiques Les programacions hauran destar elaborades dacord amb el projecte educatiu del centrei el currculum establert. Cada mestre ha de ser responsable de les programacions didctiques deles rees que li toqui impartir i de lliurar la documentaci al respecte que li pugui ser sollicitada,per tal de garantir la bona prctica docent. Cada equip de cicle ha de prendre les decisions relatives a les opcions metodolgiques,organitzatives i datenci a la diversitat connectades amb la lnia del centre.4.Competncies bsiques Dins lmbit de les programacions didctiques shauran de precisar els objectius quegaranteixin lassoliment de les competncies bsiques i determinar latenci que cal donar a lescompetncies que tenen un carcter ms transversal. Respecte a aquest tema i a les programacions didctiques podeu trobar recursos imaterials al web Currculum i Organitzaci del Departament.5. AvaluaciLavaluaci de lalumnat ha de ser contnua i global amb la finalitat de fer un seguimentexhaustiu del procs daprenentatge i detectar les dificultats que puguin aparixer, analitzant lescauses i prenent les mesures necessries.5.1.Avaluacions inicials Durant les dues primeres setmanes de curs shauran de passar les proves davaluaciinicial als primers cursos de cicle de les rees de llengua catalana, llengua castellana, llenguaNormes dOrganitzaci i funcionament del centre curs 2011-20127 8. ESCOLA LA CLOSA - Esterri dneuanglesa i matemtiques. Tamb la resta drees i cursos podran realitzar-les en el cas que hocreguessin convenient.5.2. Comissions davaluaci Les comissions davaluaci estaran presidides pel cap destudis i estaran formades per totsaquells mestres que intervinguin en un mateix cicle, sigui impartint un rea o com a mesura desuport individual o grupal. Els diferents tutors/es exerciran de secretaris i aixecaran acta de lasessi, entregant-la al cap destudis.Hi haur dues sessions davaluaci a Educaci Infantil, i tres a Educaci Primria, a msduna sessi de preavaluaci a mitjans del primer trimestre per analitzar les avaluacions inicials ialtres proves que es puguin realitzar.Els informes els realitzar cada tutor/a i es coordinar amb els mestres especialistes per talque introdueixin les notes de les seues rees. Els informes estaran durant les setmanes que esrealitzi lavaluaci al servidor, per poder tenir accs des de qualsevol ordinador del centre. 5.3. Proves davaluaciA ms de lavaluaci contnua de cada rea, hi haur una srie de proves preceptives decarcter intern o extern: Avaluaci inicial Avaluaci Diagnstica Avaluaci de sis Avaluaci de comprensi lectoraCALENDARI DE SESSIONS DAVALUACIEDUCACI INFANTIL 1r Informe 20-01-2012 2n informe25-06-2012EDUCACI PRIMRIAPreavaluaci1r trimestre2n trimestre 3r trimestre1r Cicle17-10-20111r Cicle 12-12-2011 1r Cicle 19-03-20121r Cicle 25-06-20122n Cicle19-10-20112n Cicle 14-12-2011 2n Cicle 21-03-20122n Cicle 25-06-20123r Cicle21-10-20113r Cicle 16-12-2011 3r Cicle 23-03-20123r Cicle 25-06-2012CALENDARI DENTREGA DINFORMES DAVALUACIEDUCACI INFANTIL 1r Informe 27-01-2012 2n informe 28/29-06-2012EDUCACI PRIMRIA1r trimestre 2n trimestre3r trimestre 22-12-201130-03-201228/29-06-2012Normes dOrganitzaci i funcionament del centre curs 2011-2012 8 9. ESCOLA LA CLOSA - Esterri dneu6. Tecnologies per a laprenentatge i el coneixement Des de la coordinaci TAC del centre sestabliran els eixos de funcionament aix com elsrecursos per a lacci didctica i per a laprenentatge de lalumnat. Cada curs i rea tindr un bloc que utilitzar com a eina de comunicaci i aprenentatge ique coordinar cada mestre responsable. A ms des de la coordinaci TAC es portarlactualitzaci del bloc i pgina web de lescola.III. Organitzaci del curs7. Equip docentLequip docent per al curs 2010-2011 est format:Equip DirectiuDirector: Antoni Ricou RibCap dEstudis: Francisco Peris FolgadoSecretari: Marc Farr CuatEducaci InfantilTutora P3: Gemma Orteu BigordTutora P4: Araceli Arasa FranchTutora P5: Meritxell Ruiz BanetMestra Educaci Infantil: Meritxell Pamies BartraEducaci PrimriaTutora CI 1: Montserrat Cortina RoigTutora CI 2: Montserrat Biosca CausTutora CM 1: Mriam Coll ViaderTutora CM 2: Natlia Bar ParejaTutor CS 1: Marc Farr CuatTutor CS 2: Albert Fornells CastellMestre dEducaci Primria i Aula dAcollida: Antonio Ricou RibMestra de Llengua Anglesa: Montserrat Garca Agero.Mestra de Llengua Anglesa i refor: Aitana Guivernau HuguetMestra de Medi: Ldia Cardona GasaMestra de Religi: M. Carme Poch TicMestra de Msica: Montserrat Biosca CausMestre dEducaci Especial: Mireia Ruiz PenaMestre dEducaci Fsica: Francisco Peris FolgadoCrrecs de coordinaciCoordinaci dEducaci Infantil: Meritxell Ruiz BanetNormes dOrganitzaci i funcionament del centre curs 2011-2012 9 10. ESCOLA LA CLOSA - Esterri dneuCoordinaci dEducaci Primria: Ldia Cardona GasaCoordinaci de Cicle Inicial: Montserrat Biosca CausCoordinaci de Cicle Mitj: Natlia Bar ParejaCoordinaci de Cicle Superior: Albert Fornells CastellCoordinaci Pla de llenges estrangeres: Montserrat Garca AgeroCoordinaci Pla Catal dEsport a lEscola: Francisco Peris FolgadoCoordinaci TAC: Mriam Coll ViaderCoordinaci Riscos Laborals: Montserrat Garca AgeroCoordinaci de Llengua, Interculturalitat i Cohesi Social: Mireia Ruiz PenaCoordinaci Aula de Cincies: Ldia Cardona GasaCoordinaci de Biblioteca Escolar: Aitana Guivernau Huguet i Francisco Peris FolgadoEquips de Cicle Educaci Infantil: Gemma Orteu, Araceli Arasa, Meritxell Ruiz, Meritxell Pmies. Cicle Inicial: Montserrat Biosca, Montserrat Cortina, Aitana Guivernau, Carme Poch, Francisco Peris. Cicle Mitj: Natlia Bar, Mriam Coll, Montserrat Garca, Mireia Ruiz. Cicle Superior: Albert Fornells, Marc Farr, Antoni Ricou, Ldia Cardona.Comissi de Convivncia: Antoni Ricou Rib, Araceli Arasa Franch, representantpares/mares.Comissi dAtenci a la Diversitat: Francisco Peris, Mireia Ruiz, Meritxell Ruiz, MontserratBiosca, Natlia Bar, Albert Fornells i Ldia Dies (EAP).Comissi Projecte reutilitzaci de material didctic i llibres de text President: Antoni Ricou Rib Secretari: Marc Farr Cuat Membre mestres Comissi: Mriam Coll Viader Membres pares/mares: Eva Batalla PuyalIsabel Raso NavarroPilar de Matas BlzquezConsell EscolarPresident: Antoni Ricou RibSecretari: Marc Farr CuatCap dEstudis: Francisco Peris FolgadoRepresentants mestres: Ldia Cardona Gasa, Meritxell Ruiz Banet, Albert FornellsCastell, Natlia Bar Pareja.Representants pares/mares: Noemi Ruich Cera, Susanna Lapena Canut.Representant AMPA: Maria Luisa lvarez AugeRepresentant Ajuntament: Adriana Vidal BabotAMPAPresident: Lluis Fguls TorrebadellaCorreu electrnic: ampa.closa.morello@gmail.comNormes dOrganitzaci i funcionament del centre curs 2011-2012 10 11. ESCOLA LA CLOSA - Esterri dneuSERVEI MENJADOR ESCOLAR (gesti Consell Comarcal del Pallars Sobir) Responsable: Divina Ramon8. Calendari escolar (annex 1) El professorat comenar la seua activitat l1 de setembre de 2011 i la finalitzar el 29 dejuny 2012. Pel que fa al calendari escolar ser el segent: 12 de setembre de 2011, inici de les classes del 23 de desembre de 2011 al 8 de gener de 2012, vacances de Nadal del 2 al 9 dabril de 2012, vacances de Setmana Santa 12 doctubre de 2011, 1 de novembre de 2011, 6 i 8 de desembre de 2011, 20 i 21 defebrer de 2012, festius nacionals i locals 31 doctubre de 2011, 22, 23 i 24 de febrer de 2012 i 30 dabril de 2012 , dies de lliuredisposici del centre. Del 11 al 22 de juny, jornada intensiva. 22 de juny, finalitzaci de les classes.9. Horari de lalumnatLalumnat romandr a lescola segons lhorari aprovat anualment al Consell Escolar. de 9:00 a 12:30 h. i de 15:30 a 17:00 h. Suport Escolar Personalitzat de 12:30 a 13:30 h. Jornada intensiva: de 9:00 a 13:00 h.Lhorari de pati ser de 11:00 a 11:30 h. per Primria i fins les 11:45 h. per a Infantil. 9.1. Entrades i sortides de lalumnatEls mestres hauran destar abans de sonar el timbre a la seva fila corresponent. Sonar unsenyal acstic tant a les entrades com a les sortides. No est permesa lentrada als passadissos i a les classes, als pares i mares i acompanyants,exceptuant casos especialment autoritzats. Cada tutor/a haur de vetllar per complir aquestanorma. La porta exterior dentrada al recinte es tancar desprs dhaver entrat tots els alumnes enfiles. Totes i tots els alumnes que arribin quan la porta romangui tancada hauran dentrar perlaltra porta, i deixant els nens/es a secretaria que ser qui sencarregar de portar-los a la sevaclasse corresponent.Pel que fa a lentrada dels alumnes: Els/les alumnes faran fila al lloc que tenen assignat al pati, seran acompanyats pel tutor/ao en el seu cas el mestre/a que tinguin a primera hora (mat, pati o tarda) i entraran a laNormes dOrganitzaci i funcionament del centre curs 2011-201211 12. ESCOLA LA CLOSA - Esterri dneuclasse amb ordre. Lentrada es realitzar en lordre segent. Educaci Infantil entrar desde P3 a P5 i Educaci Primria de 6 a 1r, que seran els ltims a entrar. Els alumnes de CM2 i CS 2 entraran i sortiran sempre per la porta posterior que dona a lhort. Cada mat i cada tarda el mestre o la mestra que inici les classes amb el grup passar llistai anotar els alumnes absents ( _ pel mat, | per la tarda i + si s tot el dia).Sanotar tamb a la graella dassistncia amb una "R" els que arribin en retard de ms de5. Pot delegar-ne aquesta tasca com un crrec daula, sota la supervisi del mestre/a. Tamb es realitzar diriament un control dassistncia diari des de secretaria passant percada aula. Si sacumulen retards o absncies no justificades el mestre/a tutor/a ho comunicar al capdestudis per iniciar les accions oportunes. Si s reiteratiu, la direcci del centrecomunicar per escrit la situaci als serveis socials (veure el punt 16 Actuacions en elsupsit dabsentisme escolar). Pel que fa a les sortides dels alumnes:Al migdia Educaci Infantil: Els/les mestres que estiguin a lltima del mat portaran als alumnes fins al transport. Educaci Primria: Els/les mestres que estiguin a lltima del mat prepararan als alumnes que no fan el SEP que seran recollits pels monitors/es de menjador a la mateixa aula. Els alumnes que fan SEP seran recollits de la mateixa manera.Per la tarda Els alumnes sortiran en fila ordenada acompanyats pels respectius mestres que hagin realitzat lltima hora de la tarda. Sacompanyaran fins a la porta exterior i vetllaran per a que tots els nens/es es vagin en els seus acompanyats corresponents i a la lnia de transport que els pertoqui. Els alumnes de Cicle Superior realitzaran aquesta sortida per la porta posterior (la de lhort). Els nens dEducaci Infantil sortiran cinc minuts abans de lhora. Els que van en lnia de transport seran recollits a la porta pels monitors/es dels autocars. Si els venen a buscar persones que habitualment no ho fan, els pares i mares ho han de notificar per escrit als tutors/es dels seus fills/es. En cas que una famlia no estigui a lhora de sortida per recollir el seu fill/a sintentar localitzar la famlia (veure el punt 17 Actuacions en el supsit de retard en la recollida de lalumnat). Els alumnes dEducaci Infantil i Cicle Inicial, ens preocuparem que sempre marxin acompanyats, els alumnes de cicle Mitj i cicle Superior que no van en les lnies de transport, hauran domplir una circular en la qual la famlia indiqui i signi de quina manera marxaran els seus fills i filles (sols, acompanyats dun familiar, germ,...). A totes les aules hi haur visible un full on sindicar com marxen tots els alumnes.Als canvis de classe Els canvis de classe es faran sempre sota la supervisi del mestre responsable, intentanten tot moment no deixar sols els nens/es.Normes dOrganitzaci i funcionament del centre curs 2011-201212 13. ESCOLA LA CLOSA - Esterri dneuSortides dels alumnes dins lhorari lectiu Per poder sortir un alumne dins lhorari lectiu ser imprescindible presentar lacorresponent autoritzaci amb model oficial, i el nen/a haur de ser recollit pels pares opersona autoritzada. En cap cas podr marxar sol/a sense cap responsable. En cas de que lalumne faci servir el servei de transport, tamb haur dentregar unacircular al responsable de la lnia i una cpia al centre (secretaria).Als patis El senyal acstic sonar en iniciar-se i finalitzar lesbarjo. Els/les alumnes accediran puntualment als patis que tenen assignats amb ordre. Els alumnes dEducaci Infantil a la zona del sorral i els de Primria a la zona delimitada del pati a tal efecte. Hi haur tres mestres del torn de pati vigent per a cada rea. Els nens/es solament podran estar durant el pati a lespai que tenen designat per a la seua etapa. A Educaci Infantil tindran un espai (bagul) destinat per a deixar les seues joguines de pati. Els alumnes de Primria no podran utilitzar aquestes joguines. Els mestres daquesta etapa es faran responsables del bon s i manteniment de les joguines. Dins del marc del PCEE es dur a terme el programa Jugapati, amb lobjectiu de posar a labast de lalumnat material esportiu i de jocs que ajudi a diversificar les possibilitats desbarjo. El coordinador del PCEE ser lencarregat de dinamitzar aquest programa. Es tindr cura que els papers de lesmorzar es llencin a les papereres i que els/les alumnes aprofitin lestona desbarjo per anar a lavabo i beure. Els/les alumnes deducaci infantil esmorzaran a laula. Sestabliran uns torns rotatius setmanals de neteja del pati per cursos. Aquest planning de torns estar situat a la sala de mestres amb carcter trimestral. Com a norma general tot els/les alumnes han de gaudir de lestona desbarjo. Si algun ha de quedar-se a la classe per decisi dun mestre/a, sempre ser sota la supervisi de qui pren la mesura. Cap nen o nena romandr a la classe en aquest perode. En cas de pluja o mal estat del pati la direcci decidir si els nens shan de quedar a les aules. Els mestres del torn corresponent de pati seran els encarregats de vigilar igualment els nens a les aules, segons el cicle al que pertanyin.10.Horari del professorat Lhorari laboral establert per al professorat estar distribut de la segent manera pel quefa a les 30 hores de permanncia al centre: Docncia 24 hores: activitats docents, de suport, datenci a la diversitat, de tutoria i gurdies. Activitats de permanncia al centre 6 hores: reunions, programacions, reunions amb els pares,...Dins de les coordinacions i reunions es realitzaran les segents: Dilluns de 12,30 a 13,30 hores: Coordinacions de Cicle. Dimecres de 12,30 a 13,30 hores: Claustre/Reuni de mestres.Normes dOrganitzaci i funcionament del centre curs 2011-201213 14. ESCOLA LA CLOSA - Esterri dneu Divendres de 12,30 a 13,30 hores: Grups de treball. Reunions puntuals coordinadors de cicle Cap destudis. Comissions davaluaci. Coordinacions amb secundria. Mnim una al primer trimestre i una al tercer. Capdestudis, tutor/a CS 2 i coordinador EAP. Coordinacions EAP. Dijous, prvia convocatria amb el cap destudis. Coordinacions de projectes.10.1. Llicncies, permisos i substitucions del professorat Pel que fa la sollicitud de llicncies i permisos es tindran que dirigir a la Direcci del centreomplint la circular corresponent. Hi haur un registre dabsncies, que sha de mantenir al dia, explicitant el motiu delabsncia segons la classificaci segent: malaltia, llicncia, perms, encrrec de serveis,accident laboral o en servei, accident no laboral, fora major, exercici del dret a la vaga osense justificar. Es prega demanar-ho amb la mxima antelaci per tenir una previsi de les substitucions. La Direcci autoritzar un mxim duna absncia per dia, excepte per causes de foramajor. Es prioritzar per estricte ordre de demanda. En cas de malaltia, es prega trucar abans de lhorari escolar per preveure les substitucionsoportunes. Si labsncia est prevista, el mestre absent haur de deixar les tasques corresponents perseguir la normal marxa del grup. Sentregar directament al Cap dEstudis o en el seu cas aSecretaria, des don es far arribar als mestres substituts. Les substitucions de curta durada a assumir directament pel professorat del centre esrealitzar seguint els segents criteris dordre:- Mestre amb hora lectiva sense alumnes o de gurdia.- Mestre de refor, desdoblament i/o agrupament.- Mestre daula dacollida i/o mestre dEducaci Especial.- Mestre en permanncia. Per als permisos que necessiten el vist i plau del Departament, shaur dutilitzar el modeloficial i entregar-los a Direcci per al seu vist i plau i el posterior enviament als ServeisTerritorials. s necessari preveure les sollicituds amb antelaci per la demora de lesgestions i posterior aprovaci o no de la llicncia o perms. Podeu consultar els motius desollicitud a qualsevol sindicat o al web del Departament.10.2. Baixes mdiques i faltes dassistncia i/o puntualitat no justificades del professoratEn el cas dexistncia duna baixa mdica el mestre en qesti shaur de preocupar de ferarribar els documents de baixa i alta b de la Seguretat Social o de MUFACE, degudamentcomplimentats. Els comunicats de successius de confirmaci de baixa hauran de ser en data 1 i 15del mes que correspongui.En quan a les faltes de puntualitat i/o assistncia no justificades, en cas reiteratiu laDirecci notificar individualment al personal en qesti i posteriorment, es comunicar les faltesa la Subdirecci General de la Inspecci de Serveis, obrint la via disciplinria corresponent.Normes dOrganitzaci i funcionament del centre curs 2011-2012 14 15. ESCOLA LA CLOSA - Esterri dneu 11. Activitats de centre (annex 2)Seran aprovades pel Consell Escolar al principi de curs. Es demana a tot el professorat una especial participaci en aquestes activitats. 1r. Trimestre -La Castanyada. 28 doctubre de 2011 Unes setmanes abans es comena a guarnir passadissos (tardor o Castanyada). Mat: cada cicle realitza les activitats acordades en cicle. Tarda: anem al Poliesportiu o a la pista poliesportiva, si fa bo. Els nens i nenes de cicle superiores disfressen de castanyers i castanyeres i reparteixen castanyes i begudes (que porta lAMPA),i els panellets que han fet els/les altres alumnes. -El Nadal. 21 i 22 de desembre de 2011 Guarniment de passadissos amb motiu del Nadal o lhivern. Visita del Patge i entrega de les cartes que els/les alumnes han fet a les seves respectives aules. Tronca. Unes setmanes abans els tutors/es compren els regals que cagar la tronca(subvencionats per lAMPA). La Tronca es colloca a lentrada del centre, aix com lavet queporta lajuntament. Festival de Nadal, lltima dia del 1r trimestre. Cada curs prepara actuacions diversesrelacionades amb el Nadal. El festival es fa al poliesportiu i est obert a les famlies. Acoordinar en Claustre. 2on. Trimestre - Dijous Gras. 16 de febrer de 2012 Ballada de lHereu Riera. Tradici del centre des de fa molts anys. Tots els/les alumnes venenvestits de catalans i catalanes i al mat ballen la dansa, que han assajat setmanes abans alcentre, pel carrer principal dEsterri. Els/les alumnes de CS obren lactivitat amb la ballada de lEsquerrana, el Ball Pla i el Corrido, alpati del centre. Els de 2on. de CS fan la plega per Esterri. A la tarda lEscola Llar i lAMPA conviden els/les alumnes a menjar xocolata i coca. - Carnestoltes. 17 de febrer de 2012 Guarniment de passadissos. El Sr. Carnestoltes ens dna les consignes que hem de seguir. 3r. Trimestre - Sant Jordi. 23 dabril de 2012 Guarniment de passadissos sobre la primavera i Sant Jordi. Entrega de la revista Voliaina, feta pels/les alumnes del centre i daltres entitats que hi collaboren. Tallers i activitats diverses. Visita a les parades de llibres i roses que fan els/les alumnes de secundria i activitats acordades per cicles. - Escacs. Del 23 al 27 dabril de 2012 Durant una setmana els/les alumnes fan un taller descacs guiat pel mestre Enric Oliver. Normes dOrganitzaci i funcionament del centre curs 2011-2012 15 16. ESCOLA LA CLOSA - Esterri dneu - Dansneu. Del 4 al 8 de juny de 2012 Durant una setmana els/les alumnes fan un taller de danses amb monitors especialitzats que depenen del Departament de Cultura de la Generalitat. Lltim dia es fa una representaci oberta als familiars del que sha treballat durant la setmana.- Jornada Esportiva Solidria. 21 de juny de 2012- Festa final de curs. 22 de juny de 2012 Actuaci musico teatral contractada per lAMPA. Desprs es fa el comiat dels/les alumnes de 2on. de CS al poliesportiu, on aquests faran una petita representaci i sels entregar els diplomes. 12. Sortides i colniesHauran destar aprovades al principi de curs pel Consell Escolar. 12.1. Sortides (annex 3) A principi de curs cada cicle ha descollir les sortides i activitats que voldr realitzar,mirant de coordinar-les amb aquells especialistes que puguin estar implicats segons el tipus desortida, amb lobjectiu dambientalitzar-les al currculum i a la programaci anual de les rees en lamesura del possible. Durant la primera quinzena de curs shaur de comunicar les activitats a realitzar al Capdestudis. Aquestes seran les que es presentaran per a laprovaci del pla general anual al ConsellEscolar. Si durant el curs es pretn realitzar alguna activitat no contemplada a la programaciinicial i requereix laprovaci del Consell Escolar, sha de preveure.Autoritzacions- A comenament de curs, a les reunions de curs, es donaran als pares/ mares els fullsdautoritzaci per a les sortides que constin a la programaci general anual.- Requereixen full dautoritzaci especfic aquelles no constin a la PGA i les que es pernocti foradel centre.Acompanyants- No es poden fer sortides amb menys de dos acompanyants.- La rtio alumnes/ mestres acompanyants per a les sortides s:Ed. Infantilcada 10 alumnes 1 adult.C. Inicialcada 15 alumnes 1 adult.C. Mitjcada 15 alumnes 1 adult.C. Superiorcada 20 alumnes 1 adult. 12.2. Colnies (annex 3)- A nivell normatiu no es pot obligar a cap mestre a realitzar-les, per tant es una decisi personal iposteriorment de cicle el realitzar-les o no.- Cada equip de cicle sencarregar de decidir on les realitzar, la programaci dactivitats i elpressupost.Normes dOrganitzaci i funcionament del centre curs 2011-201216 17. ESCOLA LA CLOSA - Esterri dneu- Totes les colnies es realitzaran durant la setmana del 14 al 18 de maig (sempre que hi hagidisponibilitat de dates a la destinaci).- La rtio alumnes/ mestres acompanyants per a les colnies ser de: Ed. Infantilcada 8 alumnes 1 adult. C.inicialcada 12 alumnes 1 adult. C. Mitjcada 12 alumnes 1 adult. C superiorcada 18 alumnes 1 adult. Correspon a cada cicle fer les valoracions de les sortides i activitats que ha triat en el fullcorresponent a tal efecte. El coordinador/a de cada cicle o el tutor/a en cas dactivitats de cursser lencarregat de passar-les a la carpeta del servidor habilitat per a les valoracions de lesactivitats.13. Seguiment de lalumnat. Carpeta de curs Cada classe disposa duna carpeta on hi figuren les dades bsiques del grup aix com laseva evoluci. Aquesta carpeta anir passant de classe amb els/les alumnes i ser entregada pel capdestudis a principi de curs i retornada al mateix al final del curs. A la carpeta ha dhaver la segent documentaci:- Llistats dalumnes.- Documents de centre.- Autoritzacions.- Enregistrament de reunions amb els pares.- Avaluacions.- Activitats.- Altres documents dinters. A ms, tot el professorat t accs als expedients dels alumnes situats a Secretaria, prvia sollicitud al Secretari.14. Coordinaci Llar dinfants Infantil Primria SecundriaDonada la importncia dun correcte i efectiu trasps dinformaci entre les diferents etapeseducatives, quedaran establertes preceptivament, dues reunions anuals de coordinaci entreetapes. La primera per fer el trasps dinformaci dels alumnes que promocionen a una novaetapa al final del curs, i la segona per a fer la devoluci (feedback) del perode dadaptaci a lanova etapa desprs de la primera avaluaci.Ser el Cap dEstudis lencarregat de coordinar aquestes reunions amb els diferentsresponsables.Normes dOrganitzaci i funcionament del centre curs 2011-2012 17 18. ESCOLA LA CLOSA - Esterri dneuIV. Aspectes generals15.Actuacions en el supsit dabsentisme escolar En el cas dabsentisme dun alumne els tutors-es es posaran en contacte amb la famlia perassabentar-se del motiu de labsncia. En el cas de reiteraci, es comunicar a la Direcci del centre que actuar enconseqncia, comunicant de nou als pares de la seves obligacions respecte a lescolaritzaci delsseus fills i filles, i en tot cas si no s efectiu, es comunicar a Serveis Socials i a la InspeccidEducaci.16. Actuacions en el supsit de retard en la recollida de lalumnat En el butllet informatiu a les famlies sindicar que sha de recollir de manera puntual alsalumnes. Sestablir un marge de 5 minuts per a que vinguin a recollir-los, en cas contrari eltutor/a o en el seu cas el mestre/a que realitzi la sortida del grup, trucar des de Secretaria a lafamlia. En el cas de no trobar a la famlia, lalumne es deixar al membre de lequip directiu que estrobi al centre, que en el cas de no poder contactar amb la famlia ho comunicar a lorganismecompetent.En el cas de reiteraci es tractar el cas com en els supsits dabsentisme.17. Actuacions en cas daccident, malaltia o parasitosi dun alumne En cas daccident o lesi lleu, es realitzaran les primeres cures amb el material de lafarmaciola del centre. Si lalumne no pot continuar la marxa normal de la jornada lectiva esposarem en contacte amb la famlia per a que es faci crrec del seu fill/a. En cas daccident greu o molt greu, es comunicar amb celeritat a la Direcci del centre ies trucar als serveis demergncies. En cap cas, es realitzar cap desplaament de lalumne senselautoritzaci de la Direcci. En cas que un nen/a tingui smptomes de malaltia durant la jornada escolar es trucar a lafamlia perqu vingui a buscar-lo/la. Preferentment far la trucada el tutor/a.Mentre la famlia no arribi al centre el nen o nena estar a laula o b a Direcci si ha destar millori si s possible.Si algun alumne/a porta llmenes o polls sinformar a direcci i es passar una notificacia les famlies, tot donant les instruccions per eradicar-los. En cas dalumnes que reiteradament enportin, el tutor/a convocar els seus pares en una entrevista individual. Si persisteixen els parsitses portar a Consell Escolar per tal dacordar el ms escaient.Normes dOrganitzaci i funcionament del centre curs 2011-2012 18 19. ESCOLA LA CLOSA - Esterri dneu18. Actuacions en cas de necessitat de subministrament de medicaci a lalumnat en horari escolarPer poder administrar medicaci (sentn que sense necessitar cap formaci especfica pera la seua administraci i perqu sigui imprescindible fer-ho en horari lectiu), cal que el pare, mareo tutor/a legal aporti una recepta o informe del metge o metgessa on consti el nom de lalumne/a,la pauta i el nom del medicament. Aix mateix, tamb han daportar un escrit dautoritzaci alpersonal docent del centre per a ladministraci del medicament.El tutor/a de lalumne/a del centre arxivar a la seua carpeta de curs, la documentaciesmentada, aix com far arribar una cpia al Cap dEstudis.19. Pla de formaci de centre. Formaci permanent Dins del Pla de Formaci de Zona, pel que fa a lassessorament en centre, durant elpresent curs es realitzar el curs Resoluci de conflictes, on el professoral de centre haurdassistir, Per a tal efecte, caldr fer linscripci pertinent. En el cas de poder realitzar la citadaformaci shauran de comunicar a Direcci les causes. Des del centre es canalitzar tota la informaci relativa a la formaci destinada a ladocncia amb lobjectiu de facilitar laccs al professorat.20. Correu electrnic XTEC El servei del correu electrnic XTEC s ds preferent en lentorn professional dels docents,i per tant, sha datendre amb regularitat la bstia del correu electrnic. Des del centre es realitzencomunicacions a diari que poden interessar al professorat.21. s i publicaci dimatges de lalumnat Per a la publicaci dimatges, dades personals o materials la propietat dels quals recau enlalumnat menor dedat, cal disposar de la corresponent autoritzaci signada per les persones quenexerceixen la ptria potestat.Aquestes autoritzacions es guardaran a les respectives carpetes de curs.22.Altres temes dinters.23.1. UniformitatTots els cursos estan obligats a portar bata segons estableix el Reglament de RgimIntern del centre a excepci dels alumnes de CS 2.Normes dOrganitzaci i funcionament del centre curs 2011-201219 20. ESCOLA LA CLOSA - Esterri dneu Tamb ser dobligatori s el xandall del centre per a la realitzaci de les classesdEducaci Fsica, aix com per a les sortides quan aix ho decideixi lequip de cicle. En el cas reiteratiu de que un alumne no vingui degudament vestit i en condicionsptimes dhigiene shaur de comunicar a la Direcci.23.2. Fotocopiadora Cada mestre/a pot utilitzar la fotocopiadora introduint un codi (DNI sense lletra). Es demana un s responsable i correcte per tal de que no sespatlli, per la qual cosa esdemana que si no es sap utilitzar qualsevol funci es demani ajuda al personaladministratiu o a algun company. Si excepcionalment, senvia un alumne/a a demanar una fotocpia pot ser que no hi hagining per a fer-la. Per tant s bsica la previsi. Per imprimir des de qualsevol ordinador del centre es imprescindible introduir el codi enles propietats de la impressora (fotocopiadora de secretaria Ricoh). Es demana que la impressora de la sala de mestres sigui per imprimir documents solts ique per a imprimir en quantitats significatives (fitxes per classe, programacions o informesdavaluaci, per exemple) sutilitzi la fotocopiadora on resulta molt ms econmic.23.3. Espais ComunsEl centre disposa de diferents espais comuns: - Sala de mestres. - Aula dinformtica (al primer pis). - Aula de msica i plstica (al primer pis compartida amb secundria). - Aules amb PDI. - Aula de psicomotricitat. - Aula didiomes. - Aula de cincies (al primer pis). - Aula deducaci especial. - Aula dacollida (al primer pis). - Aula de tutoria. - Sala polivalent i audiovisuals (al primer pis i compartida amb secundria). - Poliesportiu.A laula de mestres hi haur els planning dutilitzaci de les aules, i per utilitzar-les fora deles hores dutilitzaci normal shaur de reservar amb previsi al planning corresponent. Per lasala polivalent es far el mateix procediment, per el planning est a la sala de professors desecundria i es tindr que realitzar mitjanant el sr. Manolo (conserge).Lltima persona que dona classe a les aules ha de baixar les persianes, deixar les cadires asobre de les taules, tancar els llums i la porta de laula guardant la clau al lloc corresponent.En quan a laula dinformtica tamb haur de tancar tots els ordinadors llevat delservidor.Normes dOrganitzaci i funcionament del centre curs 2011-201220 21. ESCOLA LA CLOSA - Esterri dneu23.4. Escola sostenible Amb lobjectiu de gaudir duna escola respectuosa amb el medi ambient, des del mateixprofessorat shauria de fomentar i posar en prctica algunes accions quotidianes per aconseguir-ho: Realitzar correctament la separaci de residus per al posterior reciclatge o reutilitzaci. Reutilitzar sempre que es pugui el material fungible, com poden ser els fulls. Imprimir sempre per les dues cares. Reciclar a lhora de realitzar treballs a les aules. Fomentar ls denvasos reutilitzables alternatius al paper dalumini per lesmorzar. Racionalitzar ls de laigua i la llum. Apagar els llums de les aules al sortir. Controlar la correcta reutilitzaci dels llibres inclosos al programa de socialitzaci dematerial didctic.23. Carta de comproms educatiuSegons larticle 20 de la Llei dEducaci els centres hauran de signar amb les famlies delalumnat la carta de comproms educatiu, com un document que expressa els objectius per assolirun entorn de convivncia i respecte per al desenvolupament de les activitats educatives. Amb aixes vol potenciar la participaci de les famlies en leducaci dels seus fills i filles.Normes dOrganitzaci i funcionament del centre curs 2011-2012 21 22. ESCOLA LA CLOSA - Esterri dneuGeneralitat de CatalunyaDepartament dEnsenyamentEscola La ClosaEsterri dneu ANNEX 2 Activitats de Centre programades durant el curs 2011/20121r Trimestre DataLa Castanyada28 doctubre 2011Festa de Nadal 21-22 de desembre de 2011- Visita del Camarlenc- Cagar la Tronca- Festival de Nadales2n Trimestre DataDijous gras16 de febrer de 2012Carnestoltes 17 de febrer de 20123r Trimestre DataSant Jordi 23 dabril de 2012 - Revista Escolar La Voliaina - Activitats relacionadesSetmana Escacs Del 23 dabril al 27 dabril de 2012Dansneu Del 4 al 8 de juny de 2012Jornada Esportiva Solidria21 de juny de 2012Festa fi de Curs 22 de juny de 2012Normes dOrganitzaci i funcionament del centre curs 2011-2012 22 23. ESCOLA LA CLOSA - Esterri dneu ANNEX 3 Sortides i activitats programades per cicles durant el curs 2011/2012Ed. InfantilData Entitat OrganitzadoraSortida de la tardor 1r trimestreEscola la ClosaNadales Llar davis21-des-2011 Escola La ClosaLssua i els seus amics 21-feb-2012 Parc Nacional dAigestortes i E. Sant MauriciFauna dels Pirineus7-maig-2012 CX Mn Natura Pirineus Planes de SonColnies 17/18-maig-2012 Escola La Closa CX Mn Natura Pirineus Planes de SonSortida Primavera3r trimestreEscola La ClosaCicle InicialDataEntitat OrganitzadoraDescoberta dEsterri 26-set-2011 cdA Valls dneuBosc de Sensacions 21-oct-2012 CX Mn Natura Pirineus Planes de SonBosc Virs 2n trimestreParc Natural de lAlt PirineuEl sol font de vida (CI 2) Mar 2012 C. Comarcal del Pallars SobirLa vida del paper (CI 1) Mar 2012 C. Comarcal del Pallars SobirColnies Cal Petit 15/16-maig-2012 Escola La ClosaCicle MitjDataEntitat OrganitzadoraEl Gerdar de Sorpe 13-oct-2011 cdA Valls dneuLa via de la fusta 11-nov-2011 CX Mn Natura Pirineus Planes de SonBosc Virs 2n trimestreParc Natural de lAlt PirineuSalines de Gerri Mar-2012 Consorci Salins de GerriCuinem amb el sol (CM 1) Abril-2012C. Comarcal del Pallars SobirLes barquetes solars (CM2) Abril-2012C. Comarcal del Pallars SobirColnies Montblanc 3/4-maig-2012 Escola La ClosaProjecte Orenetes (CM 1) 3r trimestreEscola La ClosaCicle Superior DataEntitat OrganitzadoraOrientaci i paisatge (CS 2) 10-oct-2011 cdA Valls dAneuActivitat de la llana (CS 1) 24-oct-2011 cdA Valls dAneuEl retaule de Son28-nov-2011 cdA Valls dneuBosc Virs 2n trimestreParc Natural de lAlt PirineuGimcana del Sistema Solar4-maig-2012 CX Mn Natura Pirineus Planes de SonTrobada Esportiva Primria Maig 2012 Pla Catal de lEsport a lEscola(CS 2)Colnies Barcelona 16/18-maig-2012 Escola La ClosaCentral Hidroelctrica dePer determinarEscola La ClosaTavascan iSerradoradreuXerrada Internet seguraPer determinarMossos dEsquadraXerrada Educaci SexualPer determinarServei dAtenci PrimriaNormes dOrganitzaci i funcionament del centre curs 2011-201223