Menus

  • Published on
    02-Aug-2015

  • View
    118

  • Download
    0

DESCRIPTION

1. Menu escolar: o ué menarem? Nm b2 O 1 4 (Calendari escolar genéric.No inclou les festes locals i de Iliure eleccié del centre)3 4 i 5 6 7Arrês amb verduretes.Bastonels…

Transcript

1. Menu escolar: o ué menarem? Nm b2 O 1 4 (Calendari escolar genéric.No inclou les festes locals i de Iliure eleccié del centre)3 4 i 5 6 7Arrês amb verduretes.Bastonels de slpia arrebossals. Tofnaquet amanil amb olives verdes i orenga. Taronja. i per sopar. ..Sopa de galeis. Fileis de pit de pollastre i pastanagues al forn amb mostassa a rantiga i mel.logurl, Llacels sallals amb ceba,orenga i lormatge. Llom de poro amb salsa d'amellles. Poma. i per sopar. ..Amanida de toméquet i blal de moro. Orada amb palales al forn.logurl, Sopa de rap i lluç amb pislons. Truita de patala i oeba.Enciam amanit amb pastanaga i blal de moro.Gelalina de maduixa. i per sopar. .. Verdures al vapor. Crepes de sobrassada i lormatge.logurt. Crema de cigrons.Fricandé de vedella amb xampinyons. logurt natural ensucral. i per sopar. ..Endivies amb tires de pebrot escalivat. Salmé ala planxa acompanyal de puré de patata. Mongeta lendra amb patala,Paninis de tonyina. Enciam amanit amb lomaquelvermell i olives negres.Plalan. i per sopar. .. Tassa de caldo vegetal. Arros a la cubana (solregit de ceba i lomaquet,i ou lerrat).logun.Sopa vegetal amb ñdeus.Pastis gralinat de palala amb Crema de carbassñ amb Arrbs amb salsa de lomaquel.Pésois eslofats amb patates.Broqueta de pollaslre (amb solregil d'horlalisses.rosles de pa.Filet de lluç a la planxa.Truila a la lrancesa.salsa de lormatge opsional).Escalopi de porc.Mandonguilles de vedella al Enciam amanil amb Enciam amanit amb pastanaga i Kiwi.Enciam amanit amb tomaquel forn amb salsa de lomaquet.oogombre i olives verdes,olives negres.verd i blat de moro.Plalan.Mandarina,logun natural ensucral.i per sopar. .. Pera.Mongeta tendra amb patala,i per sopar. .. i per sopar. .. i per sopar. .. Varetes de lluç.i per sopar. .. Llacets de blal amb sallal Espinacs a la catalana.Sopa de ñdeus.logun.Amanida d'enciam,tomaquel i de xampinyons,daus de Filet de gali dindi a la planxa.Pa amb loméquel i seilons puntes despérrecs blancs.pollastre i salma,i gambes.logurt.arrebossats.Sandvilx vegetal amb tonyina i Iogurl.Poma.maionesa.logurt.Arrês crembs amb carbassa Fideus a la cassola.Palates guisades amb gali Escudella barrejada (ñdeus,Bledes amb palata. i moniato.Filel de cam magra de porc dindi.cigrons i mengetes seques).Hamburguesa de vedella Filet de bruixa amb ceba,all i a la planxa.Truila de formatge.Cam d'o| |a (cam i verdura amb salsa de xampinyons.Ilorer al fom.Enciam amanit amb raves i Tomaquel amanil amb olives bullida).Poma. Enciam amanil amb lomaquet olives verdes.verdes i orenga.Plalan. vermell i pasianaga.Gelalina de maduixa.logun natural ensucrat.i per sopar. ..Taronja i per sopar. .. Rodanxes de lomaquet ambl per sopar. .. l per sopar. .. Amanida d'enciam i blal de moro. i per sopar. .. Crema de porros.Saltat de mongela lendra i lomêquet.Canelons de peix. Bréquil i coliflor al vapor,Llom d'emperador a la pinyons.Salmé a la planxa logurl. Biquini.planxa.Pizza marinera,acompanyat d'arr6s blanc, logurl.logurl.logurt.Para. 24Tallarines Campeslres.Truila de pernil cuit.Enciam amanit amb pastanaga i blat de moro.Mandarina. i per sopar. .. Sopa de lideus.Conill amb ceba. logurt. 25Sallat de paslanaga,ceba,xampinyons i arrbs. Pil de gali dindi a la planxa.Enciam amanit amb tomêquel vermell i olives negres. logurt nalural ensucral. i per sopar. ..Timbal de palala i verdures.Llenguado a la meniere.Poma. 26Brou de cam amb galels.Rodé de porc al forn.Palates rosses. Pera. i per sopar. .. Wok de verduresacompanyat amb baslonels de pa. Sipia a la planxa amb picada d'a| | ijuliven. Iogurt. 27Crema de mongeia lendra,paslanaga i ceba amb rostes de pa. Eslofal de pollaslre amb guarnicié d'arrés blanc,Platan. i per sopan. . ' Amanida d'enciam,loméqueti blat de moro. Verals a la planxa amb rodanxes de moniato fregides.logurt. 28Llenties eslofadss amb palates i espinacs.Cresles de tonyina.Enciam amanil amb toméquel verd iblat de moro. Coca de sucreIpar sopar, ..Lasanya de verdures amb beixamel,gratinada amb lormalge emmenlal. logurl. Les fruites proposades se serviran sempre i quan reuneixin les condicions de consum idbnies,en cas contrari se servirê una altra fruita.Tots els apats aniran companyats d'una racié de pa:A les escoles de catering la macedbnia sera substituida per una fruita o gelatma.m»7 I TRIA 2. aris&7 l YRIAMenu escolar: o ué men arem? D M a ' g1 5 (Calendari escoiar generic.No inclou les festes locals i de Iliure eleccié del centre)Dillon/ ts 4Tallarines campestres Bastonels de lluç arrebossats Enciam amanit amb col Allombarda i olives negres Perai per sopar. .. Sopa d'arrês Truila de carbassé i ceba logurt natural11Arrbs a la marinera Cuixa de pollastre a la planxaEnciam amanit amb tomaquel vermell i pastanagaPinya naturali per sopar. ..Bréquil gratinatTruila de patata amb ceba logurt natural18Amanida camperola Salsitxes de porc al forn amb salsa de tomaquetPumal per sopar. .. Arrbs amb tomaquetBacalla al forn amb salsa verda logurt natural25Espinacs amb patata Pollastre rostit amb vedrures iherbes aromaliques Perai per sopar. ..Sopa de pastaLluç arrebossat amb tomaquet i pastanaga ratlladalogurt natural5Llenties estofades amb patata Hamburguesa de vedella ala planxaEnciam amanit amb tomaquet verd i blat de morologurt naturali per sopar. .. Pure de carbassaSardines al forn Llesques de kiwi i taronja12Crema de carbassé amb rostes de paCroquetes de pernilEnciam amanit amb col llombarda i blat de moroPumai per sopar. ..Espinacs saltats amb cigrons i pollastre a dauslogurt natural19EL MENU DEL GUSTCrema de cigronsMenjador Escola el Castell (Tuna) Pollastre rostit amb bolels Menjador CollsuspinaKiwil per sopar. ..Sopa de ñdeusSépia a Ia planxa amb all i julivert i tomaquet amb olives logurt natural26Llactes saltats amb ceba i cansaladaAnelles de calamar enfarinadesEnciam amanit amb col llombarda i olives negres Fruita de primaverai per sopar. ..Crema de paslanaga Truita de formatge logurt naturalCaldo de gallina amb estrelletesEslofat de gali dindi guisat amb verduretes i patates rosses Pomai per sopar. .. Quishe de verdures i tonyina logurt natural13Fideus a la cassolaLlom de tonyina al forn amb salsa de tomaquet i herbes aromatiquesPlatani per sopar. ..Mongeta tendra i patata amb all i iulivertHamburguesa a la planxa logurt natural20Arrés a Ia cassolaTruita de lormatgeEnciam amanit amb raves i paslanagalogurt naturali per sopar. .. Puré de verduresCroquetes de pollastre amb escalivadaMacedonia de lruila amb suc de taronja27Mengetes seques estolades amb paslanagues Mandonguilles de vedella al forn a la jardineraSlndria|per sopar. .. Arrês sallejat amb ceba ixampinyons Salsilxes a la planxa logurt naturalArrés amb salsa de tomaquet Truila a Ia francesaEnciam amanit amb raves i olives verdesPlatani per sopar. ..Crema de carbassé i pastanagaLlenguado a Ia planxa logurt natural14Saltat de pésols,patata.ceba i pernil salatRodé de vedella amb saltat de boletslogurt naturali per sopar. .. Arrbs amb verdures i gali dindia daus Maduixes amb logurt natural21Mongeta tendra amb patata Escalopa de vedellaEnciam amanit amb cogombre i olives verdesPerai per sopar. ..Sopa de pistonsOrada al lom amb salsa vinagretalogurt natural28Sopa marinera amb lideus Truila de patata i carbassé Enciam amanit amb tomaquet verd i blal de moroPomai per sopar. ..Colillor saltada amb pernil Gali dindi arrebossat logurt naturalimam;6 7 8Mongeta tendra amb patata Llom de porc al forn amb salsa dametllesMaduixes amb sucrei per sopar. .. Pizza casolana amb verdures ipollastre a daus Amanida verda logurt natural15Sopa d'au amb meraveila Truila de patata i ceba Tomaquet amanit amb olives verdes i orengaPera|per sopar. .. Amanida amb nous i lormatgede cabra Pa amb tomaquet i pernil salat logurt natural22Macarrons a la Napolitana Filel de lluç a la planxaEnciam amanit amb paslanaga i blal de moroPlatani per sopar. .. Amanida verda amb fruils secsCus cus amb pollastre logurt natural29Arrbs amb verduretesFilet de carn magra de porc a la planxaEnciam amanit amb ravesi olives verdesCocaI per sopar. ..Pastls de patata,tomaquet icebaTires de sépia a la planxa amb enciam i pastanagaMaduixes amb suc de taronjaEls menns estan elahorats amb aliments de proximitat,els Iactics sén produits per La lageda,empresa que treballa per a la reinsercib sociolaboral,i en el cas dels Ilegums i larrbs a més,sén de produccié ecolbgica.Les fruites proposades se serviran sempre que reuneixin les oondicions de consum idbnies,en cas contrari se servira una altra fruila.Tots els apats aniran acompanyats d'una racié de pa.La fruila de primavera com les cireres,els alberoocs,les prunes,Ia sindria setan servides depenent de la collila i de les condicions climatolbgiques. 4 3. Menu escolar:o ué menarem? J U 1 5 (Calendari escolar generic.No inclou les festes locals i de Iliure eleccié del centre)@dieu/ is 1Brou de carn amb galets Cuixa de pollastre a la planxa Enciam amanit amb tomaquet vermell i pastanagaFruita de primaverai per sopar. ..Ensaladilla Russa amb ou dur itonyinalogurt natural2Aries amb salsa de tomaquetEscalopi de porc Enciam amanit amb col llombarda i blat de moro Pomai per sopar. ..Espinacs i patates al vapor Filet de resada amb salsa de cebalogurt naturalMengela tendra amb patata Rodé de vedella al forn amb sallat de boletsPerai per sopar. ..GaspatxoTruita de patates i pebrot logurt natural3 4Espirals amb maionesa,pollastre i pinyaLlom de bacalla amb salsa de tomaquelMelei per sopar. .. Arres caldésCroqueles de pollastre amb enciam i blat de moro logurt natural@tx/ andrea5Llenties eslofades amb arrés Truita de tonyinaTomaquel amanit amb olives verdes i orengalogurt naturali per sopar. ..Sopa de pastaLluç arrebessat amb lomaquet i pastanaga ratllada Macedênia de lruilesAmanida d'arr