Departament d'ensenyament avaluaci de la transferncia de la formaci

  • Published on
    03-Jun-2015

  • View
    259

  • Download
    0

Transcript

  • 1. TRANSFERNCIA DE LA FORMACI EN CENTRE

2. El document que presentem ha estat el resultat del grup de treball format pels ICE de la UAB, UB, UdL,UdG i URV, coordinats per la SGFiDPD. Vol ser una guia adreada als tcnics i tcniques dels diferentscentres de recursos pedaggics per ajudar a analitzar el grau de transferncia dels continguts de laformaci en centre en la prctica docent i en la gesti del centre educatiu.En aquest sentit, no pretn ser el model a seguir quant a lavaluaci de la transferncia de la formacien centre, sin que la seva finalitat s sobretot oferir una visi de conjunt que inclogui instrumentsflexibles que fcilment es puguin incloure o adaptar tant als instruments que cada SEZ t com a lesdiferncies existents de centres i territoris.Es tracta del primer pas en el cam de treball conjunt a fer amb les aportacions de tots i totes en limpulsde lavaluaci de la transferncia de la formaci en centre.2 3. ndex1. Introducci.... 42. Avaluaci de la transferncia de la formaci en el centre.... 52.1. Transferncia de la formaci........ 62.2. Fases a. Avaluaci de la situaci inicial.. 6 b. Avaluaci durant la formaci.... 8 c. Avaluaci de la transferncia immediata.... 8 d. Avaluaci de la transferncia diferida..83. Instruments.... 9A. Exemples de formulaci dobjectius especfics .. 10B. Graella per a la formulaci dobjectius....11C. Carta de comproms.. 12D. Comproms de formaci 14E. Gui per a la recollida dinformaci (equip directiu/responsable de formaci)15F. Gui per a la recollida dinformaci (persona formadora). 16G. Gui per a la recollida dinformaci (participant)...17H. Graella sobre evidncies relacionades amb la formaci .... 18I. Qestionari transferncia de la formaci al centre educatiu (participant) .. 19J. Qestionari transferncia de la formaci al centre educatiu (companys) ..21K. Preguntes clau per avaluar la transferencia transcorregut un temps.. 224. Annexos4.1. Quadre resum moments-instruments 244.2. Elements afavoridors de la transferncia .. 253 4. INTRODUCCIUn dels reptes que es plantegen en el Pla Marc de Formaci 2005-10 s el davanar cap a una majorexigncia en el comproms daplicar a la prctica docent i a la gesti dels centres el que saprn a lesactivitats de formaci. Es tracta dimpulsar els centres lanlisi de la incidncia de la formaci com a unelement clau del seu projecte estratgic, implantant la cultura de lavaluaci en la formaci permanentms enll de la cultura de lassistncia i la meritaci.En els quatre anys transcorreguts des de la redacci daquell Pla Marc shan fet molts passos cap a laconsolidaci de centres reflexius, amb objectius clarament establerts i amb plans dacci peraconseguir-los. Partint de la idea que les escoles que aprenen sn organitzacions capaces dautoregularel seu propi procs de desenvolupament, a les instruccions del Pla de Formaci 2009-10 es proposaque a tots el serveis educatius de Catalunya sinicin processos davaluaci de lefectivitat de la formacien relaci amb els objectius de cada instituci, aix com lavaluaci de la transferncia dels contingutsassolits a la prctica docent, amb la finalitat de mesurar la seva incidncia com a mecanisme de millora ide canvi dels centres, ms enll de lavaluaci del grau de satisfacci del professorat assistent, que sel que fins ara savaluava.En aquest context, lavaluaci de la formaci es converteix en un element clau en mans dels centres percomprovar si el cam iniciat s ladient; perqu el centre es plantegi qu est fent i cap a on vol anar. Estracta duna eina de millora dels projectes de centre.Avaluar la formaci, doncs, suposa: Propiciar un procs reflexiu que permeti al professorat valorar quina incidncia ha tingut la formaci realitzada en el centre. Dotar el professorat destratgies danlisi, de reflexi i de millora. Comprovar si sha produt una transferncia efectiva dels aprenentatges assolits durant el procs formatiu. Elaborar propostes de millora (organitzatives, didctiques, de gesti, de formaci, etc.) que se situn en un ambient de millora collectiva en el centre.En resum, impulsar i avaluar la transferncia de la formaci com un component essencial delsprocessos davaluaci interna dun centre s el principal objectiu daquesta pauta dintervenci.4 5. 2. AVALUACI DE LA TRANSFERNCIA DE LA FORMACI EN EL CENTREEn parlar davaluaci de la transferncia es poden establir quatre nivells de valoraci (Kirkpatrick): La satisfacci de les persones participants, Els aprenentatges o competncies adquirides amb la formaci, La transferncia dels aprenentatges al propi lloc de treball, i Limpacte que la formaci genera en les diferents rees de lorganitzaci i en les persones usuriesAquest document, com hem anunciat anteriorment, es centra en lmbit de lavaluaci de latransferncia de la formaci en el centre.Cal destacar que lobjecte de lavaluaci s el propi programa de formaci i els efectes de lacciformativa. No pretn cercar responsabilitats sobre lxit o el fracs del programa ni qestionar lacompetncia professional del professorat assistent i dels formadors. Ha de permetre a la personaformadora i als assistents incrementar el seu coneixement sobre el desenvolupament de lactivitat i laconsecuci dels objectius previstos i s part inherent a lactivitat de formaci, no un projecte allat delprocs.Lavaluaci est, doncs, prioritriament al servei del propi centre, tot i que tamb dels serveis queimpulsen i gestionen el programa.Aquesta avaluaci ha de servir als diferents agents que intervenen en el procs formatiu: A la persona formadora: per planificar, desenvolupar i concretar lactivitat amb mires a provocar canvis individuals o collectius que permetin millorar la tasca docent i lorganitzaci dels centres. A les persones que han rebut la formaci: per reflexionar sobre els aspectes que poden millorar, per adquirir un comprims de canvi i per implementar aquests canvis. A les direccions dels centres/responsables de formaci de centre: per copsar els canvis individuals i collectius que de la formaci sen derivin, per posar-ne els instruments necessaris per a fer-los possibles i dur-los a terme i, finalment, per revisar-los i per seguir amb una roda de qualitat. Als serveis educatius i a la inspecci educativa: per disposar dinformaci sobre els resultats de les activitats formatives i els processos de canvi generats en el centre, dotant-los de major capacitat dintervenci. Als instituts de cincies de leducaci i responsables de la formaci de persones formadores: per adequar la formaci de les persones formadores a les necessitats del sistema.Els rols dels grans agents implicats sn:Responsables de formaci en centre: s competncia especfica del centre educatiu avaluar latransferncia de la formaci rebuda i evidenciar els canvis i millores metodolgiques i organitzativesprodudes. En aquest sentit cada centre ha de disposar dun pla de formaci de centre i duna personaresponsable preparada (el/la cap destudis o el coordinador/a pedaggic/a) per dinamitzar i fer lenllaentre els recursos i les necessitats formatives del centre.Aquesta persona disposar de formaci especfica i del suport dels altres agents implicats (serveiseducatius de zona i institus de cincies de leducaci). Lavaluaci de la transferncia de la formaciestar al servei del centre.Serveis educatius de zona (SEZ): en congruncia amb la concepci de la formaci com a recurs i nocom a finalitat en si mateixa, els SEZ contribueixen a la introducci de lavaluaci de leficcia del recursen el centre educatiu en funci dels canvis i millores produts, amb la finalitat datribuir recursos en elfutur tenint com a referncia aquests resultats. Aix, en la seva funci de dinamitzar els centres i defacilitar recursos perqu el professorat i els centres desenvolupin la seva tasca amb qualitat i millorespermanents, quant a lavaluaci de la transferncia de la formaci, els SEZ acompanyaran elsresponsables de formaci de centre en el procs reflexiu que els permeti valorar el grau dincidncia de 5 6. la formaci realitzada en el centre, oferint estratgies per implicar el professorat i instruments concisos iefectius danlisi, reflexi i millora durant el procs formatiu i una vegada aquest ha finalitzat.Instituts de Cincies de lEducaci (ICE): com a responsables de la formaci de formadors, posenen contacte el professorat fomador amb la innovaci i la recerca educativa facilitant-los la formaci i elsrecursos necessaris perqu puguin desenvolupar una tasca formativa de qualitat.Els ICE poden assessorar els diferents agents implicats aportant lmplia visi de qu disposen pel fetdintervenir en diverses zones educatives i perqu acumulen el coneixement que faciliten les valoracionsdels formadors i de les formadores que han intervingut directament en els centres i que els han estatfacilitades pels SEZ, fet que els permet generar espais de debat i dintercanvi dexperincies entre elprofessorat formador.Per millorar lavaluaci de la transferncia de la formaci s necessari establir uns canals de dilegentre tots els actors de la formaci i implicar el professorat, els centres educatius i la inspecci en elprocs davaluaci de la formaci mateixa2.1. TRANSFERNCIA DE LA FORMACICom especifica el Pla Marc de Formaci Permanent 2005-2010, lavaluaci de la transferncia de laformaci tracta de comprovar el grau en qu els coneixements, les habilitats i les actituds apresosdurant la formaci es reflecteixen en la prctica docent. Avaluar la transferncia de la formaci rebudaen un centre significa, doncs, disposar prviament de la informaci de la situaci inicial per constatarposteriorment els canvis efectius i regulars que aquesta formaci ha provocat, tant a nivell individual(millores en la metodologia de treball) com a nivell de centre (millores que afecten lmbit organitzatiu), iper evidenciar en quina mesura sest produint el canvi esperat i detectar els factors (personals,ambientals o metodolgics) que ho faciliten o que ho obstaculitzen.Cal diferenciar, doncs, quatre momentsa) Avaluaci de la situaci inicial (abans diniciar la formaci)b) Avaluaci dels aprenentatges durant la formacic) Avaluaci de la transferncia immediata (en acabar lacci formativa)d) Avaluaci de la transferncia diferida (transcorregut un perode de temps)i tenir en compte les accions a realitzar, que seran factors crtics dxit per analitzar el grau detransferncia de la formaci donada. Es tracta dun procs en qu tant el centre com els assistents i lespersones formadores han dintervenir:Lexistncia dun grup impulsor de laplicaci de la formaci en el centre amb representants de lequipdirectiu/responsable de formaci de centre i del professorat amb crrecs de coordinaci, entre altres,hauria de ser un requisit necessari per poder iniciar lassessorament.a) AVALUACI DE LA SITUACI INICIAL (abans diniciar la formaci)Quan un centre educatiu fa una demanda formativa s necessari que aquest: identifiqui els coneixements, les expectatives i la prctica realitzada que com a centre t sobre el tema de la formaci i concreti, en termes de canvis desitjats, a linici de lactivitat ,els objectius que es pretenen assolir i els indicadors que podran ajudar a mesurar la seva consecuci per poder analitzar posteriorment la transferncia de la formaciEn aquest sentit, s imprescindible que en la fase de planificaci de lactivitat formativa es faci unareflexi prvia on es plantegi:Lestat actual de la qesti que es pretn millorar amb la formaci i lestat desitjat. 6 7. Lestabliment dobjectius a assolir amb la formaci i dindicadors que permetin mesurar el grau dassoliment del/s lobjectiu/s. La prioritzaci dels objectius en funci del context, les seves possibilitats, durada, recursos, etc. La decisi dels mitjans, recursos i metodologies necessries per desenvolupar el programa formatiu.Quant als objectius, podem definir-los com lexpressi dun resultat que hom desitja obtenir i que pot sermesurat dalguna manera.El model de Sacott & Jaffe (1989), conegut per les seves sigles en angls SMART (Specific,Measurable, Atteinable, Realistic, Time bound/Tractable/Truthful), estableix que els objectius haurien deser: especfics, mesurables, assolibles, realistes i programats en el temps. Especfic: ha de descriure la millora que es desitja (elaborar, incrementar, disminuir, adequar, etc) Mesurable: per poder determinar quan sha acomplert i/o constatar el grau dacompliment. Assolible: ha de ser ambicis per assumible (per exemple, en un assessorament sobre resoluci de conflictes no es pot pretendre eliminar tots els expedients disciplinaris, per pot ser s que disminueixin un 20% ) Realista: ha de tenir en compte el context en qu es desenvolupa i la situaci inicial de qu es parteix. Programat en el temps: ha despecificar el perode de temps en qu es pretn assolir.No sempre els objectius podran formular-se dacord amb el model, ja que pot ser difcil destablir uncriteri de modificaci quantificable, per aix no vol dir que no els puguem concretar. En qualsevol cas,si no queda clar qu volem aconseguir, no sabrem qu avaluar (vegeu a la pgina 10, unsexemples de formulaci dobjectius especfics i a la pgina 11, un possible instrument per ajudar a laformulaci dobjectius)En aquest primer moment la persona formadora ha destudiar el context i origen de la demanda, encaraque aquesta estigui contemplada en el marc de pla de formaci, per tal de redefinir-la, si cal, i planificar-la tant amb lequip directiu/responsable de formaci de centre en un primer moment com amb elsassistents seguidament en un procs de construcci collectiva dels objectius de la formaci.Consensuar els objectius, els indicadors i els instruments de recollida dinformaci s una bona manerade millorar la implicaci de tots els participants i de garantir-ne la participaci activa. Una carta dinmicade comproms amb el formador que es vagi ajustant a les noves necessitats que puguin emergirevidenciaria el resultat dels acords presos i s un instrument til per fer el seguiment de la formaci i perregular el seu procs. Tamb s un referent clau per establir la posterior proposta de millora odaplicaci, un cop finalitzada la formaci.En aquesta carta de comproms hi hauria de constar per escrit: La concreci de les expectatives inicials, desprs de ser compartides i acotades. Els objectius especfics de lactivitat de formaci que haurien de ser avaluables icomprovables. El nivell dincidncia que pot tenir lassessorament en el centre en termes de canvis desitjats(indicadors establerts en clau de futur). Els requeriments i criteris per avaluar laprofitament de lacci formativa. El comproms del centre danar recollint tot all que pot ser til pel psit de lassessorament iper anar-ne avaluant els progressos: actes, material elaborat, activitats proposades amblalumnat, recull de treballs realitzats...(vegeu els documents carta de comproms i comproms de formaci, a les pgines 12 i 14,respectivament).Mentre que laprofitament de la formaci t com a referncia la persona que es forma de maneraindividual, la transferncia t com a referent el centre educatiu. En aquest moment ha de quedar clarque la persona formadora haur davaluar laprofitament de les persones assistents dacord amb criterisnegociats amb lequip directiu i amb les persones assistents a la formaci. Els objectius pactats ensajudaran a apuntar els indicadors del grau de transferncia.7 8. Els serveis educatius i la inspecci hi juguen un paper clau en lacompanyament en aquest procs.b) AVALUACI DELS APRENENTATGES DURANT LA FORMACILobjectiu daquesta fase de lavaluaci s la revisi i adequaci dels continguts, del plantejamentmetodolgic i de les estratgies de treball mentre es realitza lactivitat formativa.La persona formadora ha de remarcar / donar orientacions / pautes dels possibles canvis que podencontribuir a la millora individual i collectiva del centre i ha de conscienciar els assistents sobre lanecessitat de fer petits canvis en busca de la millora. Hauria dutilitzar instruments diversos com araparticipacions en frums, proves dexecuci (procedimentals o habilitats), projecte en curs, portafolis, lareflexi collegiada, etc. per avaluar aquest moment.s recomanable que lequip directiu/responsable de formaci de centre vetlli per lavaluaci daquestafase del procs.c) AVALUACI DE LA TRANSFERNCIA IMMEDIATA (en acabar lacci formativa)Lobjectiu daquesta fase s concretar amb evidncies les transferncies que shan realitzat durant tot elprocs de la formaci i identificar les lnies de treball a seguir per consolidar-les en els cursos segents.Aquesta avaluaci es realitzar en finalitzar lacci formativa/curs escolar i poden utilitzar-se elssegents instruments:Observaci del treball al centre (aula o altres, si sescau),Qestionaris i /o entrevista als participants, a lequip directiu/responsable de formaci i al professoratformador (vegeu els guions amb la proposta dtems per a la recollida dinformaci a les pgines 15,16 i 17)AutoavaluaciInforme de lequip directiu/responsable de formaciEvidncies daquesta transferncia de la formaci amb exemples concrets (vegeu la graella sobreevidncies relacionades amb la formaci).En aquesta fase cal explicitar la transferncia derivada de la formaci rebuda facilitant la reflexi sobreles aplicacions concretes que sen deriven de la mateixa. Lequip directiu/responsable de formaci decentre ha doptar per estratgies organitzatives facilitadores dels plans dacci individuals i el delorganitzaci (vegeu els qestionaris de transferncia de la formaci al centre educatiu claustre iindividual-, a les pgines 19 i 21 ).d) AVALUACI DE LA TRANSFERNCIA DIFERIDA (transcorregut un perode de temps)Aquesta avaluaci s responsabilitat del centre i es far transcurregut el temps pactat en latemportizaci dels objectius per comprovar el grau dincidncia de la formaci en termes de millora i decanvi dels centres aix com el de la consolidaci dels canvis produts. Durant el curs caldria establirterminis i mecanismes de recollida de la informaci.Lequip directiu hauria de revisar alhora el seu pla dacci de centre i evidenciar els canvis/millores.(vegeu les preguntes clau per avaluar la transferncia diferida, a la pgina 22).La inspecci educativa, en la seva tasca dacompanyament, seguiment i supervisi dels centreseducatius, hauria destar assabentada per avaluar,posteriorment, limpacte de la formaci.8 9. Els SEZ, doncs, en la seva tasca dacompanyament els responsables de formaci de centre en elprocs reflexiu que els permeti valorar el grau dincidncia de la formaci realitzada en el centre, hauriende: Acompanyar-los en el procs delaboraci del pla de formaci de centre, aix com en el seu seguiment (revisions anuals) i implementacions derivades de les mateixes. Propiciar eines per al procs reflexiu com a organitzaci que contribueixin a la detecci de necesitats formatives amb objectius compartits. Ajudar-los a planificar i concretar la demanda formativa amb objectius expressats en termes de resultats i amb indicadors que facilitin lavaluaci del grau de transferncia de la formaci en el centre Participar activament en la concreci de la demanda formativa amb la persona formadora i el centre, on sespecifiqui la metodologia i la previsi de transferncia (aplicaci daprenentatges) Elaborar instruments concisos, efectius i de fcil buidat per avaluar els resultats de lactivitat formativa Transferir els resultats del buidat de lavaluaci al responsable de formaci de centre Acompanyar-los en la lectura dels resultats i concretar possibles actuacions immediates i futuresEn definitiva, acompanyar-los en lanlisi prvia i en la reflexi i millora durant el procs formatiu i unavegada aquest ha finalitzat.1.4. INSTRUMENTSEls instruments per dur a terme la fase davaluaci de la transferncia de la formaci, com hem mostratanteriorment, poden ser diversos: es poden utilitzar qestionaris, entrevistes, observaci directa,diferents mitjans dautoavaluaci, etc. Independentment de linstrument que es faci servir, aquest hadestar dissenyat duna manera clara i entenedora per obtenir tota la informaci necessria i ha de serfcil de contestar i de processar.Als documents que trobareu a continuaci oferim exemples dinstruments flexibles per analitzar el graude transferncia de la formaci rebuda en el centre educatiu. a. Exemples de formulaci dobjectius especfics p.10 b. Graella per a la formulaci dobjectius p.11 c. Carta de compromsp.12 d. Comproms de formaci p.14 e. Gui per a la recollida dinformaci (equip directiu/responsable de formaci) p.15 f. Gui per a la recollida dinformaci (persona formadora)p.16 g. Gui per a la recollida dinformaci (participant)p.17 h. Graella sobre evidncies relacionades amb la formaci p.18 i. Qestionari transferncia de la formaci al centre educatiu (claustre)p.19 j. Qestionari transferncia de la formaci al centre educatiu (individual)p.21 k. Preguntes clau per avaluar la transferncia p.229 10. A. Exemples de formulaci dobjectius especfics i dindicadors de transferncia En un assessorament que tingus com a finalitat incrementar ls de les TAC al centre:- Aconseguir que el 50% dels grups de lESO tinguin un blog en arribar al 3r trimestre.Indicador: Nombre de grups que tenen un blog - Procurar que utilitzin el Moodle el 50% dels professors del centre,com a mnim, en una assignatura i en un grup dalumnes en acabar lassessorament. Indicador: nombre de cursos creats i del seu s en el moodle del centre - Augmentar significativament ls dactivitats daula amb suport TAC per part del professorat assistent. Indicadors: nombre dactivitats daula amb suport TAC En un assessorament que tingus com a finalitat la prevenci de conflictes i la mediaci.- Disminuir en un 20% els expedients disciplinaris del centre el proper curs.Indicador: Nombre dexpedients disciplinaris - Que un 20% del professorat del centre adquireixi amb la formaci les competncies necessries per ser mediador de conflictes . Indicador: nombre de professorat format (observaci en simulaci de casos en acabar lactivitat i clcul del percentatge de professorat que es considera preparat) - Implementar el servei de mediaci per al proper curs. Indicador: La creaci o no del servei 10 11. B. Graella per a la formulaci dobjectiusObjectiu general de lactivitat:Qu volem canviar i per qu:Objectius especficsQuan volem aconseguir-lo Qu necessitemIndicadorsQu volem aconseguir, en quin En quin terminiCondicions i recursos Com ens adonarem que hemcontext, amb quins alumnes aconseguit lobjectiu1.2.3.4.5. 11 12. C. Carta de comproms de formaci de la modalitat assessorament a centreAquesta carta de comproms es configura com un instrument per a la adquisici de responsabilitatsentre tots els agents que intervenen en un assessorament a centre, dins els Plans de Formaci de Zonai en lmbit de formaci permanent del professorat del Departament dEducaci de la Generalitat deCatalunya.Aquesta carta de comproms entre els agents implicats vol cobrir els segents objectius: 1. Impulsar que la formaci sadapti a les necessitats del centre, definits en el Pla de Formaci deCentre. 2. Garantir que la formaci incorpori objectius de transferncia, s a dir, que es concreti a prioriquins sn els canvis que sesperen en el centre i en el professorat un cop realitzada la formaci. 3. Propiciar que la formaci es dugui a terme adequadament (qualitat de la persona formadora,dels espais i necessitats tcniques, dels horaris i calendari, ) i amb les condicions que facilitinlassoliment dels objectius de transferncia. 4. Comprometre les persones destinatries de la formaci a implementar el canvis que sen derivin,tant a curt com a llarg termini. 5. Comprometre tots els agents involucrats a avaluar el grau de satisfacci i de transferncia de laformaci seguint els protocols que a tal efecte sestableixin i a extreuren la informacinecessria per a millorar el procs en futures formacions. 6. Impulsar la millora contnua que sen derivi de la formaci i posterior implementaci de canvis.Els agents que intervenen en aquest model de formaci i que signen aquest document sn: Els Serveis Educatius ..corresponents a la zona del centre receptor de laformaci, representats per ......................................................... com a .. El centre educatiu .. receptor de la formaci representat pel seudirector/a o responsable de formaci, en . La persona formadora encarregada de dur a terme lassessorament, en ...COMPROMISOS:PRIMER- El centre educatiu receptor de la formaci es compromet a fer una concreci realista delaspecte que vol solucionar o millorar amb la formaci, dacord amb el Pla de Formaci de Centre.SEGON- El centre es responsabilitza de consensuar amb el claustre els objectius de la formacisollicitada incloent-hi els objectius de transferncia a pactar amb la persona formadora. Tamb esresponsabilitza de comprometre tots els assistents a la formaci a implementar els canvis que senderivin.TERCER- Els Serveis Educatius es comprometen a buscar la persona formadora ms adient, dacord ales necessitats del centre, i a informar-la de tot el que sen deriva daquesta formaci.QUART- La persona formadora es responsabilitza de recollir la informaci prvia necessria del centre ia definir i concretar quins sn els canvis que pot provocar la formaci, que consensuar amb el centre illiurar per escrit al centre i als Serveis Educatius.CINQU- El centre educatiu es responsabilitza de posar els medis necessaris per tal que la formaci esdugui a terme en les condicions ms favorables possibles (horari, lloc, installacions,) i a facilitar lescondicions que propicin els canvis esperats i planificats com a objectius de transferncia.12 13. SIS- Tant el formador, com el centre educatiu, com els Serveis Educatius es comprometen a realitzarles avaluacions de la formaci que estan en vigor a la data daquesta carta de comproms que sn: a- Els qestionaris davaluaci detallats al document Criteris i instruccions Curs 2009-2010.Pla de Formaci de Zona. b- Instrument davaluaci de la transferncia de la formaci proposat pel SEZSET- Els Serveis Educatius, el centre i la persona formadora sobliguen a analitzar les avaluacions queels pertoquin per a corregir tot all que sigui susceptible de millora i ninformaran del resultat delavaluaci de lactivitat formativa i de la persona formadora a lICE corresponent.VUIT- El centre educatiu vetllar per tal que sinici un procs de reflexi sobre els canvis que esderivin de la formaci i entrar en un procs de millora contnua.Lloc i data.13 14. D. Comproms de formaciCENTRE:FORMADOR/A:TTOL :DURADA:El que es proposa en aquest document de formaci s el resultat de lintercanvi i la negociaci realitzatsentre la persona formadora i les persones assistents. CONCRECI DEXPECTATIVES INICIALS:Del conjunt dexpectatives explicitades per les persones assistents, aquesta activitat deformaci es centrar en donar resposta a:DEFINICI DOBJECTIUSEls objectius a assolir en aquesta activitat formativa sn:CANVIS ESPERATSEls resultats que voldrem obtenir en el termini desn:CRITERIS PER AVALUAR LAPROFITAMENT DE LACTIVITAT DE FORMACIPer poder avaluar laprofitament de les persones assistents, caldr:14 15. E. Gui per a la recollida dinformaciEQUIP DIRECTIU DEL CENTRE/RESPONSABLE DE FORMACINom del centreNom de la persona que informa (informaci elaborada per lequip):Crrec que ocupa en el moment dinformar:Ttol de lassessoramentNivell educatiu a qui va dirigida la formaci. Paper de la persona formadora en lajust de la demanda Grau dassoliment dels objectius Continguts tractats que han estat ms significatius en relaci als objectius que es pretenien. Materials i/o recursos aportats per la persona formadora Aspectes organitzatius que han afavorit o dificultat lassessorament (horari, durada de lassessorament i de les sessions, periodicitat, espai, etc.) Participaci dels assistents (molt activa, activa, ms aviat passiva, passiva). Justificaci Metodologia utilitzada per la persona formadora i la seva funci en lassessorament. Dinmica de treball que sha generat (debats, treball en grup, treball diferit, elaboraci de materials, intercanvi dexperincies,,,) Canvis ms significatius del programa previst inicialment que shan fet durant el procs. Aplicaci de la formaci en el centre durant el procs de formaci (en la definici de la lnia descola, en lorganitzaci del centre, en la coordinaci de cicles, en la metodologia del professorat, en lavaluaci, en la dinmica daula, ..) Instruments que shan fet servir per afavorir la incidncia de la formaci durant el procs de formaci. Perspectives daplicaci durant el proper curs. Noves necessitats formatives que shan generat o detectat. 15 16. F. Gui per a la recollida dinformaciPERSONA FORMADORANom de la persona formadora:Nom del centreTtol de lassessoramentNivell educatiu a qui sha dirigit la formaci.Grau dassoliment dels objectius. JustificaciContinguts tractats que han estat ms significatius en relaci als objectius que es pretenienaconseguir i a les expectatives del professorat.Materials i/o recursos aportats i grau dadequaci a la demanda.Aspectes organitzatius que han afavorit o dificultat lassessorament (horari, durada delassessorament i de les sessions, periodicitat, espai)Participaci dels assistents. Justificaci.Metodologia utilitzada i grau dadequaci.Dinmica i ambient de treball que sha generat (debats, treball en grup, treball diferit, elaboraci dematerials, intercanvi dexperincies,,,)Canvis ms significatius del programa i metodologia previstes inicialment que shan fet durant elprocs.Perspectives inicials daplicaci dels continguts a treballar durant la formaci.Aplicaci de la formaci en el centre que sha donat durant el procs formatiu (en la definici de lalnia descola, en lorganitzaci del centre, en la coordinaci de cicles, en la metodologia delprofessorat, en lavaluaci, en la dinmica daula, ..).Orientaci donada a la formaci per facilitar la continutat del treball autnom del centre i delprofessorat.Coordinacions o instruments que shan fet servir per part del centre per afavorir la transferncia de laformaci durant el procs formatiu.Perspectives daplicaci (en el centre o a laula) durant el proper curs.Lnies de treball o formaci durant el proper curs per a donar continutat a la formaci impartida. 16 17. G. Gui per a la recollida dinformaci PARTICIPANTNom del centreNom del participantNivell i cicle on treballa.Ttol de lassessoramentObjectius de lassessorament i inters inicial com a membre del claustreGrau dassoliment dels objectius de la formaci en el moment de realitzaci delqestionari/entrevistaPerspectives inicials daplicaci de la formaci en la prpia activitat educativa.Continguts tractats en la formaci que han estat aplicats. Explicitar si laplicaci ha estat a nivelldaula, cicle/departament o centre i la periodicitat de laplicaci (alguna vegada, amb moltafreqncia o de forma sistemtica).Resultats i mbits de transferncia dels continguts aplicats (observables o previsibles; en la definicide la lnia descola, en lorganitzaci del centre, en la coordinaci de cicles, en la metodologia delprofessorat, en lavaluaci, en la dinmica daula, ..).Canvis significatius generats com a docent i en el centre. Indicadors. Grau de satisfacci segons lesexpectatives. Justificaci.Continguts previstos que no shan pogut aplicar. Aspectes que han afavorit o dificultat laplicaci.Justificaci.Materials i/o recursos que has fet servir derivats directa o indirectament de la formaci.Perspectives de continutat dels canvis aplicats generats per la formaci.Noves necessitats formatives que shan generat o detectat durant el procs daplicaci 17 18. H. Graella sobre evidncies relacionades amb la formaciTipus devidncia:Autoria:Lloc on es pot consultar:Aspecte S No ObservacionsCont aspectes tractats a la formaciEs valoren les millores respecte a algunaaltra evidncia anterior a la formaciEs documenta ls daquesta evidnciaEs documenta el procs delaboraciEs valoren les limitacions de levidnciaSesmenten les possibles futures milloresrespecte a levidnciaAltres aspectes a considerar 18 19. I. Qestionari de transferncia de la formaci al centre educatiu EQUIP DIRECTIU/RESPONSABLE DE FORMACI DE CENTRE a cicles/claustreData: . Nom:Dades de la personaentrevistada:Cicle educatiu:1. Quins canvis heu introdut arrel del pladacci (formaci rebuda)? - Qu no vreu aplicar? - Quins canvis heu mantingut?2. Els canvis que heu introdut, creieuque perduraran en el temps?NO SI - Per qu?Justificaci:Nota: s important saber si han perdurat19 20. 3. Quins creieu que sn els principalsfacilitadors en laplicaci dels El suport de les persones formadoresaprenentatges? Lorientaci prctica de la formaci Bon clima de treball La motivaci personal El suport a la formaci en el centre El suport a la innovaci en el centre El desenvolupament de la formaci Altres:4. Quins creieu que sn els principalsobstacles en laplicaci delsManca de suportaprenentatges? Manca de temps Dificultat en la transferncia Manca de prctica Resistncia al canvi en el centre El desenvolupament de la formaci El clima de treball La motivaci personal Altres:5. Heu fet alguna aportaci a lacoordinaci/cicle al respecte de NO Per qu?laplicaci dels aprenentatges? SI Sha compartitNO Com?informaci alrespecte?SINota: cal indicar com ha fet arribar aquestaaportaci. 20 21. J. Qestionari de transferncia de la formaci al centre educatiu EQUIP DIRECTIU/RESPONSABLE DE FORMACI DE CENTRE a professorat (individual)Data: . Nom:Dades de la personaentrevistada:Cicle:1. Tens coneixement de laplicaci delsaprenentatges derivats de la formaciNOque fan els teus companys i companyesde centre? SI Per quina via?2. Ha fet alguna aportaci al claustre o ala coordinaci/cicle al respecte de la NOformaci rebuda? SI Sha compartitNO Com?Nota: cal indicar com ha fet arribar aquestainformaci alaportaci.respecte? SI3. En general, has notat algun canvi enla seva actuaci docent? NODemanar evidncies SI Evidncies:4. Qu ha facilitat els canvis?Justificaci: - Creus que perduraran? NO SI5. Si no hi ha hagut cap canvisignificatiu o aplicaci delsFalta de tempsaprenentatges, a qu creus que sdegut? Falta de motivaciNota: iniciativa prpia. Falta de capacitat per transferir Clima de treball Altres:6. Quina predisposici vers el canvi hiha en el centre? Positiva NegativaJustifica-ho: - Com ha afectat en la formaci?7. En el centre es dna suport a laformaci i a la innovaci? NO SIJustifica-ho: - Com ha afectat en la formaci?21 22. K. Preguntes clau per avaluar la transferncia diferidaEn quina mesura GensPoc ForaMolt Evidnciessaplica la formaci?es fa un seguiment del quesaplica?es prenen acords per revisarlaplicaci?ha provocat canvis i millores?no shan produt? Per qu?22 23. ANNEXOS23 24. 4.1. Quadre-resum moments-instruments Transferncia Previ INSTRUMENT Moment Inicial Durant Immediata DiferidaA. Exemples de formulaci dobjectius especficsB. Graella per a la formulaci dobjectiusC. Carta de compromsD. Comproms de formaci E. Gui per a la recollida dinformaci (equip directiu/responsable de formaci) F. Gui per a la recollida dinformaci (persona formadora)G. Gui per a la recollida dinformaci (participant)H. Graella sobre evidncies relacionades amb la formaciI. Qestionari transferncia de la formaci al centre educatiu (claustre) J. Qestionari transferncia de la formaci a centre educatiu (individual)K. Preguntes clau per avaluar la transferncia diferida 24 25. 4.2. Elements afavoridors de la transferncia lideratge docent (responsable de formaci de centre/equip directiu o grup impulsor) i claustre cohesionat planificaci de la formaci a mig termini establiment dobjectius redactats en termes de resultats (avaluables i amb indicadors) comproms individual i collectiu daplicaci de la formaci mesures organitzatives afavoridores per a laplicaci (creaci despais de coordinaci per mostrar, comunicar i valorar el que es fa) implicaci de la persona formadora i metodologia emprada (claustre = protagonista del procs) acompanyament extern treball en xarxa i collaboratiu de tots els agents implicats en la formaci 25

Recommended

View more >