Vot per correu i vot des de estranger

  • Published on
    21-Jul-2016

  • View
    216

  • Download
    4

DESCRIPTION

Instruccions per votar per correu i des de l'estranger.

Transcript

Vot per correu

Vot per correu

El procediment de vot per correu s el segent:

Entre el 31 de mar i el 14 de maig, l'elector sollicita personalment, a travs de qualsevol oficina de correus, un certificat d'inscripci al cens electoral provincial. Cal acreditar-se amb el Document d'Identitat.

Noms en cas de malaltia o Incapacitat, acreditades mitjanant certificat mdic, una persona diferent a la interessada pot sollicitar el certificat d'inscripci, i per a aix ha de ser autoritzada per mitj d'un document notarial o consular ests individualment. (aquest document s gratut)

Les persones que sollicitin el vot per correu no poden votar personalment a la mesa encara que no hagin dut a terme totes els operacions del vot per correu

Entre el 4 i el 17 de maig l'oficina del cens comprova la inscripci, estn el certificat i realitza una anotaci per tal que l'elector no pugui votar a la mesa el dia de les votacions. L'oficina del cens li tramet les paperetes, a els sobres electorals, el certificat i un sobre amb l'adrea de la mesa on ha de votar.

Abans del 20 de maig. L'elector ha de trametre el sobre de votaci i el certificat censal per correu certificat. Aleshores el servei de correus fa arribar aquests vots al collegi electoral i aquests vots s'introduiran a l'urna quan hagi finalitzat la votaci.Vot per correu de residents a l'Estranger (CERA). Eleccions municipals

El procediment de vot per correu s el segent:

Emplenar l'imprs de sollicitud que l'Oficina del Cens Electoral li remetr a aquell resident a lestranger, o que es pot obtenir de la web del Ministeri d'Afers Exteriors i signar-lo.

Acompanyar l'imprs de sollicitud d'un dels segents documents:

- Fotocpia del DNI.

- Fotocpia del Passaport expedit per les autoritats espanyoles.

- Certificaci de nacionalitat (d'expedici gratuta pel consolat o ambaixada en qu estigui inscrit).

- Certificaci d'inscripci en el Registre de Matrcula Consular (d'expedici gratuta pel consolat o ambaixada en qu estigui inscrit).

Cal remetre-ho abans del dia 25 d'abril, a la Delegaci Provincial de l'Oficina del Cens Electoral de la provncia en el cens on estigui inscrit en l'estat.NOVETAT: L'enviament de la sollicitud tamb podr ser realitzada de forma telemtica, accedint l'interessat al procediment "Sollicitud de vot CERA" publicat a la web de lInstitut Nacional dEstadstica, i acreditant la seva identitat mitjanant un certificat electrnic reconegut, associat al seu document didentitat. Els qui no disposin de certificat electrnic, podran realitzar l'enviament accedint a la web del Ministeri de lInterior.

No abans del 27 dabril, i finalitzat el termini de recursos, l'Oficina del Cens Electoral li enviar la documentaci per votar.

Els enviaments hauran d'estar realitzats en tot cas abans del 12 de maig, si b a aquest termini haur de sumar-se el temps que tarda a arribar la documentaci al domicili a l'estranger.

La documentaci electoral que remet l'Oficina del Cens Electoral s la segent:

Un full informatiu.

Paperetes i sobre de votaci.

Dos certificats d'inscripci en el cens de residents absents.

Sobre dirigit a la Junta Electoral Provincial.

Sobre dirigit al Consolat o Ambaixada.

Imprs per a la devoluci de les despeses de l'enviament del vot per correu.L'elector introduir la papereta corresponent a la candidatura escollida dins del sobre de votaci (o no inclour papereta alguna si el que desitja s votar en blanc).

A continuaci, en el sobre adreat a la junta electoral provincial, introduir el segent:

Sobre de votaci amb la papereta.

Un dels certificats d'inscripci en el cens.

Fotocpia del passaport o del DNI expedits per les autoritats estatals, o certificaci de nacionalitat o d'inscripci en el Registre de Matrcula Consular expedides pel consolat de lestat espanyol al pas de residncia.

A partir d'aqu, l'elector pot optar per fer el segent amb aquest sobre i el seu contingut: Dipositar personalment a les urnes disposades per a aix en la seva ambaixada o consolat.

Ho podr fer entre el 20 i 22 de maig, ambds inclosos.Haur de lliurar al funcionari consular el segon certificat d'inscripci en el cens.

Remetre per correu certificat.Podr fer-ho fins el dia 19 de maig.

En aquest cas, haur d'introduir en el sobre adreat al consolat o ambaixada el segent:

- Sobre dirigit a la Junta Electoral Provincial amb el contingut ja indicat.- El segon certificat d'inscripci en el cens.- Si aix ho desitja, l'imprs emplenat per a la devoluci de les despeses de l'enviament.

Ser indispensable per a la validesa d'aquests vots que consti clarament en el sobre un mata-segells o una altra inscripci oficial d'una oficina de correus de l'Estat corresponent o, si escau, de l'Oficina Consular de Carrera o Secci Consular de la Missi Diplomtica corresponent, que certifiqui de manera indubtable el compliment dels terminis previstos.

Finalitzat el termini per al dipsit del vot en urna, tots els vots (rebuts per correu o dipositats en urna) hauran de ser remesos a l'Oficina que a aquests efectes es constitueixi al Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperaci, que procedir al seu enviament urgent a les Juntes Electorals encarregades de l'escrutini.

Vot de Persones amb estades temporals a l'Estranger

Els electors que es trobin temporalment a l'estranger entre el 31 de mar i el 24 de maig i vulguin votar, ho han de sollicitar prviament. Amb l'imprs de sollicitud que es podr trobar en els consolats i ambaixades, i descarregar-lo al web del MInisteri de l'Interior

La sollicitud emplenada s'ha de lliurar personalment al consolat o ambaixada.

Per poder formular la sollicitud, l'elector haur d'estar inscrit en el Registre de Matrcula Consular com a no resident. Tots dos trmits (sollicitud i inscripci) poden realitzar-se en el mateix acte.El termini per presentar la sollicitud finalitza el dia 25 abril 2015.

L'Oficina del Cens Electoral li enviar la documentaci per votar.

Els enviaments hauran d'estar realitzats en tot cas abans del 4 de maig. A aquest termini haur de sumar-se el temps que tarda en arribar la documentaci al domicili a l'estranger.

L'elector escriur a la papereta el nom del partit o coalici o que desitgi votar i introduir la papereta en el sobre de votaci.

A continuaci, introduir en el sobre dirigit a la mesa electoral el segent:

Sobre de votaci amb la papereta. El certificat d'inscripci en el cens. Si aix ho desitja, l'imprs emplenat per a la devoluci de les despeses de l'enviament.

T fins al dia 20 de maig de 2015 per remetre aquest sobre per correu certificat.

Ser indispensable per a la validesa d'aquests vots que consti clarament en el sobre un mata-segells o una altra inscripci oficial d'una oficina de correus de l'Estat corresponent, que certifiqui que s'ha rems en el termini previst.

El Servei de Correus conservar fins al dia de la votaci la correspondncia dirigida a la Mesa i la traslladar a les 9 del mat i fins a les 20 hores del mateix dia. Els sobres rebuts desprs de les 20 hores es remetran a la Junta Electoral de Zona.