Reglament d'organització dels estudiants de la Universitat de ...

 • Published on
  14-Feb-2017

 • View
  221

 • Download
  7

Transcript

 • REGLAMENT D'ORGANITZACID'ESTUDIANTS

  Febrer, 2004

 • 2

  Ttol Primer

  Disposicions Generals

  Article 1

  Sn representants de lalumnat de la Universitat de Barcelona aquells o aquelles que

  hagin estat escollits/llides per representar-los a qualsevol dels rgans de govern i de

  gesti que preveu l' Estatut de la Universitat.

  Article 2

  Les associacions, els collectius, assemblees o altres agrupacions d'estudiants

  representen tamb tots aquells/aquelles estudiants que voluntriament s'hi vinculin.

  Article 3

  Per tal de generar el debat, fer el control i seguiment de les poltiques generals de la

  Universitat de Barcelona i vetllar pels drets i llibertats dels/de les estudiants, es

  constitueix el Consell de l'Alumnat que, actuant de forma autnoma respecte a d'altres

  sectors universitaris, representa a tots/totes els/les estudiants de la Universitat de

  Barcelona.

  Article 4

  Per exercir les competncies i representaci de l'alumnat de la Universitat de Barcelona,

  el Consell de l'Alumnat estar conformat per:

  - El Plenari del Consell de l'Alumnat de la Universitat de Barcelona.

  - La Comissi Permanent del Consell de l'Alumnat de la Universitat de Barcelona.

  - La Comissi d'Afers Econmics del Consell de l'Alumnat de la Universitat de

  Barcelona.

  Article 5

  Totes les persones que participin en el Consell de l'Alumnat vindran obligades a intentar

  assolir el consens en la presa de decisions.

 • 3

  Ttol Segon

  El Plenari del Consell de l'Alumnat de la Universitat de Barcelona

  Article 6

  El Plenari del Consell de l'Alumnat s el mxim rgan de representaci de l'alumnat de

  la Universitat de Barcelona.

  Article 7

  El Plenari estar constitut per tots els/les estudiants representants en el Claustre de la

  Universitat de Barcelona.

  Article 8

  Sn funcions del Plenari del Consell de l'Alumnat:

  a) Assessorar i defensar els drets i llibertats del conjunt d'estudiants de la Universitat.

  b) Coordinar la feina dels representants dels/de les estudiants de la Universitat en tots

  els rgans de govern i de gesti on hagi representaci de l'alumnat.

  c) Endegar les accions pertinents per fomentar la participaci dels/ de les estudiants en

  els rgans de govern de la Universitat.

  d) Elaborar les propostes normatives necessries per regular el funcionament de totes

  les estructures de representaci dels/de les estudiants.

  e) Generar la seva organitzaci administrativa.

  f) Encarregar i elaborar informes sobre qualsevol qesti de l'activitat universitria

  que es consideri oport i especialment en tot all relatiu als processos interns

  d'avaluaci.

  g) Aprovar en primera instncia propostes sobre aquelles qestions que consideri

  oport, per tal que es desenvolupin els drets i deures de l'alumnat que recullen

  l'estatut de la Universitat de Barcelona.

  h) Proposar als/les representants de l'alumnat al Consell de Govern de la Universitat de

  Barcelona.

  i) Escollir i revocar als membres de la Comissi Permanent del Consell de l'Alumnat

  de la Universitat de Barcelona.

  j) Escollir i revocar als membres de la Comissi d'Afers Econmics del Consell de

  l'Alumnat de la Universitat de Barcelona.

 • 4

  k) Escollir i revocar als representants del alumnat en les diferents Comissions

  Delegades del Consell de Govern i/o qualsevol altra comissi o grup de treball que

  es pugui constituir.

  l) Aprovar els informes elaborats per la Comissi Permanent del Consell de l'Alumnat

  de la Universitat de Barcelona, en especial l'informe anual d'activitats dels/de les

  estudiants.

  m) Aprovar el reglament de la Comissi d'Afers Econmics.

  n) Aprovar les previsions de pressupost i el seu tancament que elaborar cada any

  natural la Comissi d'Afers Econmics.

  o) Aprovar els criteris per a la concessi dajuts econmics establerts per la Comissi

  dAfers Econmics ateses les competncies daquesta ltima.

  p) Totes aquelles que els propis rgans de representaci de l'alumnat de la Universitat

  de Barcelona consideri oport.

  Article 9

  9.1. En el termini mxim de quinze dies desprs de la confirmaci per la Junta Electoral

  Permanent de la Universitat de Barcelona, dels resultats electorals que cada dos anys

  s'obtindran per la representaci d'alumnat al Claustre de la Universitat de Barcelona, es

  constituir pel vicerectorat encarregat dels afers de lalumnat, el Plenari del Consell de

  lAlumnat.

  9.2 En un termini mxim de tres mesos haur d'escollir els/les representants a totes les

  comissions i grups de treballs previstos en la normativa general de la Universitat.

  Article 10

  El Plenari es reunir, com a mnim, un cop cada dos mesos durant els perodes lectius i

  ser convocat per la secretria o el secretari de la Comissi Permanent, amb cinc dies

  d'antelaci i amb el corresponent ordre del dia i la documentaci corresponent als punts

  previstos. Es podran incorporar punts en l'ordre del dia amb dos dies d'antelaci per

  iniciativa d'un mnim de nou membres del Plenari.

  Article 11

  11.1. El Plenari quedar constitut en primera convocatria per l'assistncia de trenta

  dels seus membres, o per la de quinze en segona convocatria quinze minuts ms tard.

 • 5

  Si per alguna circumstncia no s'obtingus el qurum necessari, ser suspesa la reuni i

  es tornar a convocar amb els requisits previstos en aquest mateix reglament.

  11.2. L'assistncia al Plenari es considerar obligatria a excepci de causes de fora

  major que caldr justificar davant d'algun/a dels secretaris/secretries de la Comissi

  Permanent.

  Article 12

  Si es produeixen votacions:

  12.1. El vot s personal i indelegable.

  12.2. Els acords sadopten per majoria simple.

  12.3. Les votacions sn a ma alada excepte petici expressa de vot secret per una

  desena part del Plenari.

  Article 13

  En les convocatries del Plenari del Consell de l'Alumnat es podran invitar amb veu i

  sense vot:

  a) Al vicerector o vicerectora que s'encarregui dels afers del alumnat.

  b) A un representant de l'alumnat de les Juntes de Facultat o Escola dels centres propis

  de la Universitat de Barcelona.

  c) A un representant de l'alumnat dels rgans de governs dels centres adscrits a la

  Universitat de Barcelona.

  d) A qualsevol persona que es consideri oport.

  Ttol tercer

  Comissi Permanent del Consell de l'Alumnat de la Universitat de Barcelona

  Article 14

  La Comissi Permanent s l'rgan collegiat d'execuci, estudi, treball i consulta del

  Plenari del Consell de l'Alumnat.

 • 6

  Article 15

  La Comissi Permanent estar integrada per set membres, com a mnim un dells del

  tercer cicle, escollits pels membres del Plenari. No poden ser escollits els o les

  representants de l'alumnat al Consell de Govern. Aix mateix, assistir amb veu i sense

  vot de manera rotatria com a mnim una persona representant de l'alumnat al Consell

  de Govern.

  Article 16

  16.1 Dentre els membres de la Comissi Permanent s'escollir pel Plenari un secretari

  o secretria que assumir les tasques de coordinaci de la Comissi Permanent i dels/de

  les becaris/becries de l'Hotel d'Associacions, convocatria, moderaci i aixecament

  d'acta de les reunions, i presentaci de l'informe de la Comissi Permanent al Plenari.

  16.2 El secretari o secretria sotmetr a la aprovaci del Plenari la persona en qui

  delegar les tasques de la secretaria quan no pugui assistir per causa justificada.

  Article 17

  17.1. La Comissi Permanent s'haur de convocar, amb el corresponent ordre del dia,

  de forma ordinria pel secretari o secretria com a mnim un cop cada mes del perode

  lectiu, amb cinc dies lectius d'antelaci, i quedar constituda en primera convocatria

  per l'assistncia de quatre dels seus membres, sempre que d'entre aquests s'hi trobi el

  secretaris o la secretria. I en segona convocatria quedar constituda per lassistncia

  de tres dels seus membres.

  17.2. Es podran efectuar convocatries amb dos dies d'antelaci, sempre que siguin

  lectius, amb el corresponent ordre del dia i la documentaci corresponent als punts

  previstos, per iniciativa de dos dels seus membres.

  Article 18

  Tots els acords de la Comissi Permanent s'adoptaran per majoria simple.

  Article 19

  Sn funcions de la Comissi Permanent del Consell de l'Alumnat de la Universitat de

  Barcelona:

 • 7

  a) Controlar i fer el seguiment en nom del Plenari dels projectes i plans d'actuaci de la

  Universitat en matria de poltica d'estudiants.

  b) Vetllar pel correcte funcionament de la Comissi d'Afers Econmics.

  c) Assessorar i informar als/les estudiants que aix ho demanin.

  d) Complir i fer complir els acords del Plenari del Consell de l'Alumnat.

  e) Fer-se crrec de les relacions institucionals en el marc de l'alumnat de la Universitat

  de Barcelona.

  f) Elaborar linforme anual de les activitats de l'alumnat de la Universitat de Barcelona

  que haur de ser presentat davant del Plenari del Consell de l'Alumnat.

  g) Configurar-se com l'rgan d'assessorament davant dels rgans de govern de la

  Universitat i canalitzar les propostes del Plenari del Consell de l'Alumnat davant

  d'aquest rgans.

  h) Gestionar lHotel dAssociacions i la Xarxa de Dinamitzaci dEstudiants (XAEE),

  alhora de vetllar pel seu bon funcionament.

  i) Totes aquelles funcions que el Plenari consideri oport.

  Article 20

  En les convocatries de la Comissi Permanent del Plenari del Consell de l'Alumnat es

  podr invitar amb veu i sense vot a qualsevol persona que es consideri oport.

  Article 21

  Els membres de la Comissi Permanent seran nomenats pel vicerector o la vicerectora

  responsable dels afers de l'alumnat, identificant especficament la persona que actuar

  com a secretari o secretria.

  Article 22

  22.1. El vicerector o vicerectora que s'encarregui dels afers de l'alumnat convocar

  com a mnim cada mes i mig, i sempre en perode lectiu, a la Comissi Permanent del

  Consell de l'Alumnat per donar compliment al que preveu l'Estatut de la Universitat de

  Barcelona en qesti de la Comissi de Seguiment de la Poltica de l'Alumnat de la

  Universitat de Barcelona.

  22.2. Si la convocatria ordinria de la Comissi Permanent contempla la presncia

  del vicerector o vicerectora encarregada dels afers de l'alumnat es consideraran

  complides les condicions de l'article anterior.

 • 8

  Article 23

  En la sessi constitutiva del Plenari, constar necessriament en el ordre del dia la

  constituci de la Comissi Permanent del Consell de l'Alumnat de la Universitat de

  Barcelona.

  Ttol Quart

  La Comissi d'Afers Econmics

  Article 24

  La Comissi d'Afers Econmics del Consell de l'Alumnat de la Universitat de

  Barcelona s l'rgan responsable de la gesti del pressupost del Consell.

  Article 25

  La Comissi d'Afers Econmics estar integrada per set persones escollides pel Plenari

  d'entre els seus membres, que no podran ser, alhora, membres de la Comissi

  Permanent. El Plenari tamb escollir d'entre els membres de la Comissi d'Afers

  Econmics una secretria o un secretari, que convocar les reunions, i n'aixecar les

  actes.

  Article 26

  Sn funcions de la Comissi d'Afers Econmics:

  a) Elaborar el seu propi reglament de funcionament.

  b) Establir els criteris per la concessi d'ajuts econmics.

  c) Presentar al plenari l'informe anual de les subvencions sollicitades i dels imports

  concedits.

  d) Totes aquelles que el Plenari consideri oport.

  Article 27

  La freqncia de convocatries de la Comissi d'Afers Econmics quedar fixada pel

  propi reglament intern de la Comissi i, en tot cas, es faran de forma que es faciliti

  l'accs i resoluci rpida de les sollicituds de subvenci.

 • 9

  Article 28

  28.1. La Comissi d'Afers Econmics s'haur de convocar, amb el corresponent ordre

  del dia, de forma ordinria pel secretari o secretria amb cinc dies lectius d'antelaci, i

  quedar constituda en primera convocatria per l'assistncia de cinc dels seus membres,

  sempre que d'entre aquests s'hi trobi el secretari o la secretria - o persona en qui

  delegui per raons de fora major -. I en segona convocatria quedar constituda per

  lassistncia de quatre dels seus membres, entre ells el secretari o secretria.

  28.2. Si per alguna circumstncia no s'obtingus el qurum necessari, ser suspesa la

  reuni i es tornar a convocar amb els requisits previstos en aquest reglament.

  3. Igualment, es podran efectuar convocatries extraordinries amb dos dies d'antelaci,

  sempre que siguin dies lectius, amb el corresponent ordre del dia, per iniciativa de dos

  dels seus membres.

  Article 29

  Totes les decisions de la Comissi d'Afers Econmics s'adoptaran per majoria simple.

  Article 30

  En les convocatries de la Comissi d'Afers Econmics del Consell de l'Alumnat es

  podran invitar amb veu i sense vot a qualsevol persona que es consideri oport, en

  especial a la persona responsable de la gesti econmica del servei que tingui al seu

  crrec la partida pressupostria corresponent.

  Article 31

  Els membres de la Comissi d'Afers Econmics seran nomenats pel vicerector o la

  vicerectora responsable dels afers de l'alumnat, identificant especficament la persona

  que actuar com a secretari o secretria.

 • 10

  Article 32

  En la sessi constitutiva del Plenari, constar necessriament en el ordre del dia la

  constituci del la Comissi d'Afers Econmics del Consell de l'Alumnat de la

  Universitat de Barcelona.

  Ttol Cinqu

  Reforma del present Reglament

  Article 33

  La modificaci del present reglament es produir per majoria simple dels membres del

  Plenari, i la posterior aprovaci del Consell de Govern de la Universitat de Barcelona.

  Disposici Transitria

  Primera

  Aquest reglament entrar en vigor el mateix dia de la seva aprovaci pel Consell de

  Govern de la Universitat de Barcelona.

Recommended

View more >