REGLAMENT DE FUNCIONAMENT I DE PARTICIPACIÓ A ?· Ràdio, recull les normes pel bon funcionament de…

  • Published on
    10-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Transcript

Matar Rdio. Juan Sebastian Elcano, 6 1r. 08302 Matar Tel. 93 536 13 10 mataroradio@ajmataro.cat 1

REGLAMENT DE FUNCIONAMENT I DE PARTICIPACI A LEMISSORA MATARRDIO

ndex

! Prembul ! Captol primer. Marc general

a) Carta dels drets humans de la ONUb) Constituci espanyolac) Proposta de reforma de lEstatut de Catalunyad) Decleg de bones prctiques de la comunicaci local pblicae) Criteris del codi deontolgic: declaraci de principis de la professi periodstica a

Catalunya, del Collegi de Periodistes de Catalunyaf) Estatut marc de redacci del Collegi de Periodistes de Catalunyag) Manual destil de la Comissi de periodisme solidari del Collegi de Periodistes de

Catalunya

! Captol segon. Principis generals i objectius ! Captol tecer. Estructura interna

Secci primera. Consell dadministraciSecci segona. Direcci de lemissoraSecci tercera. rees de treballSecci quarta. La participaci de les empreses de serveis (productores, publicitat)Secci cinquena. La participaci de collectius de la ciutatSecci sisena. La participaci a ttol individual. Collaboradors/esSecci setena. La participaci de becaris/es i estudiants en prctiquesSecci vuitena. Soluci de conflictes i defensa dels drets dels oients

! Captol quart. Rgim de sessions i modificacions del reglament

! Disposici final

! Annex 1. Proposta de conveni de Comproms de permanncia i dedicacivoluntria

! Annex 2. Proposta de conveni de Comproms de participaci dentitats a MatarRdio

Matar Rdio. Juan Sebastian Elcano, 6 1r. 08302 Matar Tel. 93 536 13 10 mataroradio@ajmataro.cat 2

PREMBUL

LArticle 5 del reglament de participaci ciutadana de lAjuntament de Matar, aprovat lany1999, sota el ttol Mitjans de comunicaci municipals, especificava que l'Ajuntament deMatar, podr posar en funcionament els mitjans de comunicaci que consideri adientsprvia aprovaci d'un Pla de Comunicaci Municipal. L'aprovaci de la posada enfuncionament d'un mitj informatiu, suposar l'elaboraci d'un reglament intern queestableixi les formes de participaci dels grups municipals i de les entitats ciutadanes.

Posteriorment, El Pla de Comunicaci Municipal de lAjuntament de Matar, que data delsetembre de 2004, proposa diferents accions que modifiquen la poltica comunicativa delAjuntament i, en relaci amb els mitjans de comunicaci a la ciutat, aposta per la posadaen marxa duna emissora de rdio municipal, basada en els principis de promocionar ifomentar la comunicaci local, incentivar l's social del catal, promoure la participaci i laproximitat i cobrir un mbit de participaci de les entitats, mitjans o professionals de lacomunicaci de la ciutat, aix com dels grups poltics que formen part de la corporacimunicipal.

Amb aquest esperit, el present Reglament de funcionament i de participaci de MatarRdio, recull les normes pel bon funcionament de lemissora, contemplant les relacions delstreballadors de la mateixa i dels seus rgans de govern, i aquelles que shan destablir ambles empreses de serveis contratades per la realitzaci dels programes i per la captaci depublicitat, aix com les que es mantindran amb aquelles entitats, persones individuals iestudiants que vulguin collaborar en el funcionament de lemissora, per garantir elsprincipis de la mateixa.

Matar Rdio. Juan Sebastian Elcano, 6 1r. 08302 Matar Tel. 93 536 13 10 mataroradio@ajmataro.cat 3

CAPTOL 1. MARC GENERAL

a) Carta dels Drets Humans de la ONU:

Article 19Tot individu t dret a la llibertat d'opini i d'expressi; aix comporta el dret a no sserinquietat per causa de les opinions i el de cercar, rebre o difondre les informacions i lesidees per qualsevol mitj d'expressi i sense consideraci de fronteres.

b) Constituci Espanyola,

Article 201. Es reconeixen i es protegeixen els drets:a) A expressar i difondre lliurement els pensaments, les idees i les opinions mitjanant laparaula, l'escriptura o qualsevol altre mitj de reproducci..d) A comunicar o a rebre lliurement informaci vera per qualsevol mitj de difusi. La lleiregular el dret a la clusula de conscincia i al secret professional en l'exercici d'aquestesllibertats.2. L'exercici d'aquests drets no pot ser restringit per mitj de cap tipus de censura prvia.3. La llei regular l'organitzaci i el control parlamentari dels mitjans de comunicaci socialque depenguin de l'Estat o de qualsevol entitat pblica i garantir l'accs a aquests mitjansdels grups socials i poltics significatius, respectant el pluralisme de la societat i de lesdiferents llenges d'Espanya.4. Aquestes llibertats tenen el lmit en el respecte als drets reconeguts en aquest Ttol, enels preceptes de les lleis que el desenvolupin i, especialment, en el dret a l'honor, a laintimitat, a la imatge prpia i a la protecci de la joventut i de la infncia.

c) Proposta de reforma de lEstatut de CatalunyaEl 30 de setembre de 2005 el Parlament de Catalunya va aprovar la proposta de reforma de

l'Estatut

Article 52. Mitjans de comunicaci social1. Correspon als poders pblics de promoure les condicions per a garantir el dret a lainformaci i a rebre dels mitjans de comunicaci una informaci vera i uns continguts querespectin la dignitat de les persones i el pluralisme poltic, social, cultural i religis. En el casdels mitjans de comunicaci de titularitat pblica la informaci tamb ha d'sser neutral.

2. Els poders pblics han de promoure les condicions per a garantir l'accs sensediscriminacions als serveis audiovisuals en l'mbit de Catalunya.

Matar Rdio. Juan Sebastian Elcano, 6 1r. 08302 Matar Tel. 93 536 13 10 mataroradio@ajmataro.cat 4

d) Decleg de bones prctiques de la comunicaci local pblica

1. Han dactuar com a elements cohesionadors del municipiHan de fer poble o ciutat fomentant la identitat local, donant a conixer els seusorgens, les mobilitats, les diferents condicions socials de les dones i homes que amb lesseves actuacions i relacions donen vida plural a cada municipi, les tradicions i les activitatsquotidianes: econmiques, culturals, socials, poltiques i els projectes de futur.

2. Han dinformar duna manera vera, plural i transparentHan de donar compte de la gesti que fa lequip de govern mostrant les diferentssensibilitats poltiques que shan expressat a les urnes. A travs de la crnica periodsticadel ple municipal, han dexplicar les diferents propostes dactuaci i reflectir els punts devista dels diferents grups poltics representats i les votacions emeses.

3. Han de ser un referent informatiu per a la ciutadaniaEls professionals responsables dels mitjans de comunicaci local de titularitat pblica hande poder consolidar-los dacord amb les caracterstiques de cada municipi i amb unaperiodicitat regular (diria, setmanal, quinzenal o mensual). Han doferir alternativesinformatives plurals davant la resta de mitjans locals, autonmics o nacionals. No handestar supeditats als canvis que es produeixin als equips de govern o cada vegada que secelebrin eleccions. En perodes electorals, han de ser un vehicle comunicatiu clarificador deles diferents opcions poltiques.

4. Han de fomentar el debat pblic per a la participaci democrticaEls mitjans de comunicaci escrits han de donar un tractament periodstic professional a lesinformacions i han dinserir espais dopini dels crrecs electes, dels grups poltics, detcnics especialitzats, de representants de les organitzacions de la societat civil i de lespersones que hi vulguin intervenir. Leditorial ha de reflectir lopini de la publicaci i no hadestar signat per lalcalde o alcaldessa. En els mitjans audiovisuals sha de fomentartertlies i programes de debat plurals. A travs dInternet, shan de promoure consultespopulars, frums, etc., a ms doferir solucions fcils a problemes concrets i trmitsburocrtics.

5. Han de promoure les activitats de la societat civil i lassociacionismeEls mitjans de comunicaci local de titularitat pblica han de potenciar lassociacionisme i lainiciativa social mitjanant la publicaci o difusi de totes les activitats que realitzen lesorganitzacions de la societat civil, especialment a travs de lagenda dactivitats o daltresformats informatius.

6. Han devitar el partidisme i la manca de professionalitatMitjanant un tractament contrastat i al ms complet possible de les principals informacions,donant veu als diferents protagonistes, retent comptes de la gesti realitzada i fomentant laparticipaci ciutadana. Els mitjans no es poden utilitzar com a eina de propaganda polticadel partit o la coalici que det el poder.

7. Han de despertar linters de la ciutadaniaMitjanant la utilitzaci dun llenguatge clar, precs, respectus amb la diversitat dhomes idones de les diverses procedncies i condicions socials que donen vida al municipi, alabast del gran pblic, amb titulars entenedors i atractius. Han de generar procediments

Matar Rdio. Juan Sebastian Elcano, 6 1r. 08302 Matar Tel. 93 536 13 10 mataroradio@ajmataro.cat 5

que afavoreixin la identificaci i la implicaci de la ciutadania en la informaci i laparticipaci democrtica.

8. Han destar dotats dels recursos humans i tcnics necessarisHan de tenir professionals que rebin una remuneraci adient a les tasques que realitzen ique disposin dels recursos tcnics necessaris, sempre respectant el codi deontolgic queregeix la professi periodstica.

9. Han de funcionar a travs drgans de gesti participatiusEls mitjans de comunicaci local de titularitat pblica han de funcionar amb estructuresorganitzatives consells editorials o consells dadministraci que garanteixin laprofessionalitat de les persones que hi treballen i la participaci del conjunt del consistori,de les organitzacionsde la societat civil i de la ciutadania local.

10. Shan de gestionar ajustant-se a les possibilitats econmiques de cada municipiLes institucions o organismes pblics que gestionin els mitjans de comunicaci local detitularitat pblica han de dissenyar plans municipals de comunicaci a partir dun diagnosi iuna anlisi de la situaci comunicacional local i han de definir els objectius que shandassolir establint els recursos humans i tcnics i les dotacions econmiques necessaris,sempre dacord amb les possibilitats i necessitats de cada municipi.

e) Criteris del Codi Deontolgic: Declaraci de principis de la professi periodstica aCatalunya, del Collegi de Periodistes de Catalunya

1. Observar sempre una clara distinci entre els fets i opinions o interpretacions, evitanttota confusi o distorsi deliberada d'ambdues coses, aix com la difusi de conjectures irumors com si es tracts de fets.

2. Difondre nicament informacions fonamentades, evitant en tot cas afirmacions o dadesimprecises i sense base suficient que puguin lesionar o menysprear la dignitat de lespersones i provocar dany o descrdit injustificat a institucions i entitats pbliques iprivades, aix com la utilitzaci d'expressions o qualificatius injuriosos.

3. Rectificar amb diligncia i amb tractament adequat a la circumstncia, les informacions -i les opinions que se'n derivin- que s'hagin demostrat falses i que, per tal motiu, resultinperjudicials per als drets o interessos legtims de les persones i/o organismes afectats,sense eludir, si calgus, la disculpa, amb independncia d'all que les lleis disposin alrespecte.

4. Utilitzar mtodes dignes per a obtenir informaci o imatges, sense recrrer aprocediments illcits.

5. Respectar l'off the record quan aquest hagi estat expressament invocat, d'acord amb laprctica usual d'aquesta norma en una societat lliure.

6. Reconixer a les persones individuals i/o jurdiques el seu dret a no proporcionarinformaci ni respondre preguntes, sense perjudici del deure dels periodistes a atendreel dret dels ciutadans a la informaci. Aquest dret protegeix molt especialment l'estricte

Matar Rdio. Juan Sebastian Elcano, 6 1r. 08302 Matar Tel. 93 536 13 10 mataroradio@ajmataro.cat 6

confidencialitat sobre la salut o la malaltia d'una persona com a nucli de la sevaprivacitat, malgrat la curiositat que pugui haver-hi en el cas de personatges conegutspblicament, fins i tot ms enll de la seva mort. Pel que fa a assumptes relacionatsamb les administracions pbliques, el dret fonamental a la informaci ha de prevalersempre per damunt de qualsevol restricci que vulneri injustificadament el principi de latransparncia informativa a la que estan obligades.

7. No acceptar mai retribucions o gratificacions de tercers per promoure, orientar, influir ohaver publicat informacions o opinions. En tot cas, no s'ha de simultaniejar l'exercici del'activitat periodstica amb altres activitats professionals incompatibles amb ladeontologia de la informaci, com la publicitat, les relacions pbliques i les assessoriesd'imatge, ja sigui en l'mbit de les institucions o organismes pblics, com en entitatsprivades.

8. No utilitzar mai en profit propi informacions privilegiades obtingudes de formaconfidencial com a periodistes en exercici de la seva funci informativa.

9. Respectar el dret de les persones a la seva prpia intimitat i imatge, especialment ensituacions de vulnerabilitat i malaltia i en casos o esdeveniments que generin situacionsd'aflicci o dolor, evitant la intromissi gratuta i les especulacions innecessries sobreels seus sentiments i circumstncies, especialment quan les persones afectades hoexplicitin.

10. Observar escrupolosament el principi de presumpci d'innocncia en les informacions iopinions relatives a causes o procediments penals en curs.

11. Tractar amb especial cura tota informaci que afecti a menors, evitant difondre la sevaidentificaci quan apareixen com a vctimes (excepte en supsit d'homicidi), testimonis oinculpats en causes criminals, sobretot en assumptes d'especial transcendncia social,com s el cas dels delictes sexuals. Tamb s'evitar identificar contra la seva voluntatles persones prximes o parents innocents d'acusats o convictes en procedimentspenals.

12. Actuar amb especial responsabilitat i rigor en el cas d'informacions o opinions ambcontinguts que puguin suscitar discriminacions per raons de sexe, raa, creences,extracci social i cultural i malaltia, aix com incitar a l's de la violncia, evitantexpressions o testimonis vexatoris o lesius per a la condici personal dels individus i laseva integritat fsica i moral.

Matar Rdio. Juan Sebastian Elcano, 6 1r. 08302 Matar Tel. 93 536 13 10 mataroradio@ajmataro.cat 7

f) Estatut Marc de redacci del Collegi de Periodistes de Catalunya

PREMBULLa consolidaci de la democrcia i la profunda renovaci tecnolgica i estructural hangenerat un nou marc en l'univers de la informaci que, lluny d'estabilitzar-se, pren encarams dinamisme. Conscients d'aquests canvis, les empreses informatives i els professionalsde la informaci consideren que aquesta situaci aconsella crear mbits de dileg msestables i permanents per afrontar un futur ms complexe.Els responsables del fet d'informar sn les empreses informatives, tal com es desprn del'article 20 de la Constituci Espanyola, que assenyala als periodistes i als propietarisd'empreses informatives l'obligaci d'oferir una informaci autntica i rigorosa. Uns i altresno es poden considerar propietaris del fet informatiu, que s un dret hum de cada individu,com assenyala l'article 19 de la Carta de Drets Humans de l'ONU. Empresaris de lainformaci i periodistes poden considerar-se, doncs, com a dipositaris del mandat socialtcit de desenvolupar aquest dret hum i el seu compliment s, en conseqncia, el seuprimer deure professional.

Ara b, el treball propi dels informadors, la seva identitat, consisteix en una tascapredominantment immaterial, simblica, intellectual, que no noms mobilitza els hbitsintellectuals del professional, sin tamb els tics. s per aix que l'exercici d'aquest treballreclama, en benefici del dret del Pblic, indepndencia i llibertat.

s convenient, doncs, que empresaris i professionals de la informaci mantinguin un dilegfluid, com a garantia per al pblic que es respectar el seu dret. Aquest dileg ha de tenirinstruments precisos per fer-lo factible, de manera que els periodistes participin en la presade decisions -tcniques i empresarials- que desprs condicionen la seva tasca professional.Aquests instruments serviran perqu periodistes i empresaris estudin collectivament comresoldre i tractar els problemes professionals en el s de l'empresa, com ho fa la globalitatdels treballadors en els aspectes laborals. Aquests instruments esdevindran tamb un recullde garanties dels drets dels informadors i els seus deures professionals en relaci amb elPblic i l'Empresa.

Periodistes i empresaris consideren convenient que aquests instruments tinguin carcter depacte renovable i renegociable i acorden anomenar-lo Estatut de la Redacci (ER) del'Empresa.

Aquest ER emana de la Redacci i ha de ser respectat pels qui sn part de l'organitzacieconmica, comercial i de gesti que la funci dels mitjans informatius exigeixnecessriament. La responsabilitat de garantir el respecte a les normes d'aquest ERcorrespon al Comit Professional (CP); de cap manera a l'esmentada organitzacieconmica o a la Direcci de la Redacci. Aix doncs, cap disposici de l'ER justifica unaintervenci de l'Empresa o de la Direcci que pretengui garantir l'observana d'aquest ER.

I. PRINCIPIS EDITORIALS DE L'EMPRESA

II. NATURALESA DE L'ESTATUTAquest Estatut de la Redacci (ER) regula les relacions professionals dels membres de laRedacci entre s i amb la Direcci de la Redacci i l'Empresa, amb total independncia deles relacions laborals i sense interferir-les.

Matar Rdio. Juan Sebastian Elcano, 6 1r. 08302 Matar Tel. 93 536 13 10 mataroradio@ajmataro.cat 8

No s'inclouran dins l'ER matries afectes als convenis collectius. El Comit Professional(CP) i el Comit d'Empresa decidiran la inclusi dels aspectes i punts dubtosos i/oconflictius a l'ER o al Conveni Collectiu.

L'ER afecta tots els professionals que elaboren i determinen directament els contingutsinformatius. Resten exclosos els que hi tinguin interessos publicitaris. En qualsevol cas,l'Assemblea de la Redacci decidir la vinculaci a l'ER d'altres professionals del mitj ques'hi vulguin acollir.

III. DRETS I DEURES PROFESSIONALSEls drets i deures de la professi periodstica constitutius del deure primer d'informar, hande basar-se en uns principis tics que tots els professionals han de respectar i que nopoden ser vulnerats per la lnia editorial del mitj informatiu ni per la poltica econmica icomercial de l'Empresa.

Aquests principis es basen en el Projecte de Codi d'Honor Professional de l'ONU i laDeclaraci de Drets i Deures dels Periodistes de la CE, sobre els que es podran ampliar idesenvolupar:

1. Respecte dels Drets Humans reconeguts en la Declaraci Universal de l'ONU i laConvenci Europea dels Drets Humans.

2. La defensa d'una informaci rigorosa, ben fonamentada i obtinguda amb diligncia iimparcialitat per mitjans honestos.

3. La informaci apareixer al pblic clarament diferenciada de les opinions i

4. S'afavorir la publicaci sense demora de les correccions i rectificacions que afectinclarament al sentit final de la informaci publicada.

5. Els membres de la Redacci no podran treballar simultniament en publicitat, relacionspbliques, assessoria de premsa i d'imatge o similars -siguin directament o indirectaremunerades o no- fora o dins del propi mitj.

6. La publicitat ser clarament diferenciada de la informaci: tipogrficament en premsa iamb els corresponents molinets a la rdio i televisi.

7. Els membres de la Redacci es comprometen a mantenir el secret professional. Laprotecci de les fonts informatives s garantia del dret del pblic a rebre una informacilliure, i una salvaguarda del treball professional.

8. En cap cas un membre de la Redacci ni els seus caps faran s en el seu propi profit oen profit de tercers - anullant, retardant, modificant o revelant-les- de les informacions queobtinguin per motius de la professi o del seu crrec. El CP vetllar pel compliment estricted'aquesta norma.

9. Les informacions no es publicaran mai de forma que incitin a la violncia o en facinl'apologia.

Matar Rdio. Juan Sebastian Elcano, 6 1r. 08302 Matar Tel. 93 536 13 10 mataroradio@ajmataro.cat 9

10. Les informacions no es publicaran mai de forma que suposin cap mena de discriminaciper raons d'ideologia o religi, de sexe, de raa o de procedncia social o cultural.

11. Es respectar la intimitat de les persones, de forma especial la dels menors d'edat, si nos per raons d'inters pblic superior.

12. Els professionals de la informaci tenen el dret i el deure de formar-se per a mantenirpermanentment la seva professionalitat i competncia.

Els professionals de la informaci tenen igualment el deure de vetllar pel compliment irespecte d'aquests principis i de corregir les prctiques que els contravinguin i qualsevolintent de limitar els drets d'expressi i informaci.

1. Clusula de Conscincia.Un membre de la Redacci podr rescindir el seu contracte amb l'Empresa on treballa sijustifica raonadament un canvi substancial d'orientaci en el mitj i aquest canvi, fet palsper actes reiterats, afecta les seves conviccions o la seva independncia o b vulnera l'ticaprofessional o els principis del mitj. Aquesta rescissi es considerar com un comiatimprocedent, amb dret a indemnitzaci.

El conflicte laboral derivat de l'aplicaci de la clusula es resoldr preferentment dinsl'Empresa, amb la mediaci del Comit Professional (CP). Si s'arriba a un acord, l'Empresaindemnitzar l'afectat amb la mxima quantitat que, segons la llei i la prctica, corresponguial comiat improcedent.

Si s'invoca la clusula davant els tribunals i aquests estimen la rescissi del contracte enra de l'aplicaci de la clusula, l'afectat tindr dret a rebre l'esmentada indemnitzaci.

La clusula de conscincia pot invocar-se a tots els efectes sense pre-avs i no comportarsanci, trasllat ni perjudicis laborals de cap mena.

Un membre de la Redacci no podr ser obligat a complir un acte professional o aexpressar una opini contrria a les seves conviccions, a l'tica professional o als principiseditorials.

Cap membre de la Redacci no est obligat a signar un treball, fet per encrrec o per prpiainiciativa, si considera que les posteriors modificacions alteren substancialment el contingutd'aquell treball i no sn resultat d'un acord previ.

S 'exclouen d'aquesta norma les modificacions estrictament tcniques i les que s'ajustin alllibre d'estil del mitj, als gneres periodstics o a l'encrrec prviament acceptat pelmembre de la Redacci.

Si el 30% de la Redacci considera que una posici editorial o el tractament d'unainformaci del mitja vulnera l'tica professional o els principis editorials o distorsiona els fetsobjecte de l'editorial o de la informaci, podr exposar la seva opini discrepant en el propimitj en el termini ms breu possible.

L's de l'objecci de conscincia no implicar sancions, trasllats o perjudicis laborals de capmena.

Matar Rdio. Juan Sebastian Elcano, 6 1r. 08302 Matar Tel. 93 536 13 10 mataroradio@ajmataro.cat 10

2. Secret Professional.Tot membre de la Redacci t el dret i el deure de no revelar les fonts de les sevesinformacions ni les dels seus companys. El GP, la Direcci de la Redacci i l'Empresaemparen aquest dret i deure davant els poders pblics i davant qualsevol particular,organisme o entitat.

s prohibit de revelar l'autoria d'un treball per publicar o publicat sense signar.

L'Empresa i la Direcci de la Redacci assumeixen tota informaci feta pblica en el mitj.Si un treball noticis no signat -per raons alienes a l'objecci de conscincia- originadiligncies judicials contra el Director o el seu substitut, aquest podr revelar la identitat del'autor del treball davant l'autoritat judicial competent. Prviament n'informar a l'afectat.

Cas que una informaci origins diligncies judicials contra un membre de la Redacci,l'Empresa posar a la seva disposici una defensa jurdica competent i acceptada perl'afectat. L'Empresa es far carrers de la sanci econmica imposada en una eventualcondemna.

Els membres de la Redacci tenen garantit el dret a la seva intimitat dins el mitj amb lacorresponent protecci de les sries informtiques, arxius, agendes i d'altres materials dequ disposin per al seu treball

3. Drets d'autor.La venda o cessi de material informatiu propi a altres mitjans de comunicaci -inclosos elsparticipats totalment o parcial per aquesta Empresa o per les persones fsiques o jurdiquesque composen el seu accionariat- obliga l'Empresa a informar l'autor/s del material perquho autoritzi/n i a fer constar el nom de l'autor/s en les reproduccions cedides. Dins d'aquestanormes hi inclou el material elaborat genricament a la redacci i la presentaci d'aquestmaterial a concursos, la seva cessi a biblioteques o arxius i altres operacions similars.

L'autor informar l'Empresa del material presentat a concursos i certmens.

4. Rectificaci.Sense perjudici del que disposa la llei, per garantir el dret de rectificar informacionsincompletes o errades, s'habilitar un espai diari a la secci "Cartes al Director" o similar,que quedar a l'abast del pblic i de qualsevol membre de la Redacci.

Qualsevol membre de la Redacci ha de conixer, abans que es facin pbliques, lesrectificacions sobre els seus treballs i manifestar el seu parer sobre la seva publicaci. Encas de dubte, s'optar preferentment per fer pblica la rectificaci, un cop comprovades laidentitat i la pertinena del rectificant pel responsable de la secci afectada.

5. Independncia.Pertoca al Director, als subdirectors, als redactors en cap i crrecs assimilats determinarl'inters i la necessitat dels esdeveniments que exigeixin el desplaament d'un enviatespecial. El mitj cobrir les despeses que generi el correcte cobriment informatiu d'aquestsesdeveniments.

Matar Rdio. Juan Sebastian Elcano, 6 1r. 08302 Matar Tel. 93 536 13 10 mataroradio@ajmataro.cat 11

Per a preservar la independncia en la decisi dels temes que mereixen ser publicats ievitar influncies sobre la Redacci, es rebutjar qualsevol invitaci, viatge, compensacieconmica o regal aliens a l'empresa.

IV. DIRECTOREl Director organitza i coordina els treballs de la Redacci en el marc dels lmits establertsen el present Estatut i en collaboraci amb els altres crrecs de la Redacci.

Com a principal dipositari dels principis editorials, t el dret de vetar, d'acord amb la lleivigent, qualsevol original, publicitari o noticis. Sempre que exerciti aquest dret sobre unoriginal noticis, en donar explicacions al cap de la secci on s'havia de publicar l'originalvetat.

Cas que l'Empresa hagi de crear un crrec Editor, Delegat, Director regional...), ambresponsabilitat sobre la Redacci /o el mitj, superior al de Director, aquest assumir elscompromisos adquirits pels signants d'aquest ER.

V. COMIT PROFESSIONALEl CP s l'rgan de representaci professional de la Redacci. Exerceix les funcions devetllar pel compliment de l'ER i de mitjancer entre la Redacci i el Director de la Redacci il'Empresa en les qestions que afectin l'ER. El CP ser la primera instncia a querecorreran els afectats.

El CP i el Director de la Redacci es reuniran almenys un cop al mes per tractar lesconsultes, iniciatives i conflictes sorgits en la Redacci sobre qestions professionals. Encas d'urgncia, el CP pot sollicitar reuni extraordinria amb la Direcci o, en absncia delDirector, amb la persona amb poder de decisi en qu aquest delegui.

El CP convoca i organitza les Assemblees de la Redacci, excepte les de caire sindical. LaRedacci t dret almenys a una Assemblea semestral i a utilitzar els locals de l'Empresa enhores de treball.

El mandat del CP s de dos anys, comptats des del dia de la seva presa de possessi.

El CP es composa de tres persones per cada 51 membres de la Redacci. A partir de 51,cada fracci de 50 redactors afegir un nou membre al CP. Els candidats es presentaranindividualment i seran elegits per vot secret en llistes obertes.

Els membres del CP n'escolliran un entre ells com a secretari.

Sn elegibles i electors tots els periodistes, independentment de la seva titulaci, quedesenvolupin tasques de redacci, edici, disseny, documentaci, fotografia, cinema i vdeoamb un mnim de sis mesos d'antiguitat a la plantilla (El CP sortint confeccionar i farpblic el cens electoral a ms de composar la taula electoral. El vot ser secret i no espodr delegar. Els membres del collegi electoral que no treballin a la seu central i elsabsents podran votar per correu)

No sn elegibles pel CP: el Director, els adjunts a la Direcci, els subdirectors i els crrecsassimilats (Crrec assimilat: crrec de confiana del Director).

Matar Rdio. Juan Sebastian Elcano, 6 1r. 08302 Matar Tel. 93 536 13 10 mataroradio@ajmataro.cat 12

Perqu l'elecci sigui vlida cal que la totalitat dels vots emesos sumin la meitat ms undels membres de la Redacci.

Qualsevol dels membres del CP pot ser revocat amb l'acord de la majoria dels vots del'Assemblea de la Redacci, convocada a petici d'un mnim del 30% del cens.

VI. RELACIONS PROFESSIONALS DINS LA REDACCI

1.ParticipaciLa Redacci ser informada sempre de tota decisi important que afecti la vida del'Empresa. Tamb ser consultada prviament a la presa d'una decisi definitiva sobrequalsevol mesura referent a la composici de la Redacci (la incorporaci, comiat, canvi ipromoci de periodistes) el llibre d'estil i qualsevol decisi de l'Empresa i de la Direcci dela Redacci que afecti als drets i deures esmentats en aquest ER, a la producci i alproducte.

Si l'Assemblea de la Redacci s'oposa per majoria absoluta, comptada sobre el seu censtotal, a una de les decisions esmentades, l'Empresa escoltar les raons que el CP reculli inegociar amb aquest l'execuci de la decisi reprovada. Mentre s'estudien les diferencies,l'Empresa es compromet a no executar la seva decisi.

2. Nomenaments i DestitucionsAbans de nomenar o destituir el Director, l'Empresa far saber al CP la seva decisi i laproposta que considera adient. El CP sotmetr aquesta proposta a la Assemblea de laRedacci, que la votar. Si l'Assemblea - amb un qurum mnim de dos teros de laRedacci- s'hi oposa per majoria absoluta, l'Empresa presentar un altre proposta.

En el cas de nomenament d'altres crrecs directes (director adjunt, subdirector, redactor encap, cap de secci, director de programa ... ), s'informar al CP perqu se segueixi elprocs abans descrit.

3. Conflictes i ArbitratgeA fi i efecte que els malentesos i diferncies puguin resoldre's rpidament, sense impedir lanormal relaci de dileg i de collaboraci entre l'Empresa i els professionals de lainformaci, ambdues parts convenen en crear la figura de l'rbitre, que recaur en unapersona acceptada per ambdues parts amb coneixement de la matria periodstica iexperincia en arbitratges jurdics, administratius, laborals i professionals.

Les decisions de l'rbitre seran acceptades per les parts en conflicte, sempre que ambdueshagin decidit posar en mans de l'rbitre el tema en discussi. En aquest cas, les dues partses comprometen a portar el conflicte o el debat a d'altres mbits, encara que es considersinjusta la decisi de l'rbitre.

L'Empresa cobrir les despeses originades per la intervenci de l'rbitre.

En cas de desacord final, el CP i l'Empresa, podran dirigir-se al pblic des del propi mitjper exposar de forma clara i detinguda la seva posici. En el cas d'un mitj escrit, la posicide l'Assemblea de la Redacci ser publicada en una plana editorial. En cas d'una emissorade rdio o de TV, el CP disposar d'un espai breu dins el sumar del principal informatiu i d

Matar Rdio. Juan Sebastian Elcano, 6 1r. 08302 Matar Tel. 93 536 13 10 mataroradio@ajmataro.cat 13

una explicaci ms extensa en el seu desenvolupament, sempre dins dels cinc primerstemes emesos.

DISPOSICI ADDICIONALReforma de l'Estatut. Aquest ER t una vigncia de dos anys, comptats des del dia de laseva aprovaci per ambdues parts. S'entn tcitament prorrogat per nous terminis bianualsen els mateixos termes si no sollicita la seva revisi ni l'Empresa ni la Redacci.

Cas de no haver-hi acord entre les parts en el procs de revisi, l'ER queda prorrogat en elsmateixos termes anteriorment establerts.

La modificaci de l'ER requerir el segent trmit:

- Presentaci de l'esmena per escrit al CP.

- El CP far arribar l'esmena a tota la Redacci en un termini d'una setmana. Una altrasetmana desprs, es convocar una Assemblea de la Redacci per debatre l'esmena.

- L'Assemblea consumir els torns de paraules necessaris per a conixer tots els parersprocedir a votar. El vot s secret i no es pot delegar. Dos membres del CP constituiran lataula i faran el recompte dels vots.

- Per aprovar l'esmena cal una majoria de la meitat ms un del collegi electoral. Cas que nohi hagi qurum, s'entn que l'esmena no s'aprova.

DISPOSICI TRANSITRIAAprovaci de l'Estatut. El Comit Professional provisional (CPp), constitut pels membres dela Redacci integrants del Comit d'Empresa, s l'encarregat de portar a terme el procsd'aprovaci de l'ER.

El CP presentar a la Redacci el projecte d'ER i obrir un perode d'informaci per arecollir esmenes, totals o parcials, que hauran de presentar-se redactades com a nousarticles, nous captols o un nou ER.

El CPp presentar tamb el projecte d'ER a la Junta General d'Accionistes de [EMPRESA],que l'aprovar desprs d'examinar el projecte amb el CPp.

Tancat el perode d'informaci, el CPp presentar a la Redacci totes les esmenes i fixarun dia per votar, en secret i sense que es pugui delegar, la seva inclusi o rebuig en elprojecte original d'ER. La Redacci inclou els periodistes en actiu de l'Empresa, amb unmnim de sis mesos d'activitat. En una sola papereta, es presentaran les esmenes,ordenades per captols i ordre d'arribada al CPp. El votant triar les esmenes que vulguiintroduir marcant-les a la papereta. Si jutja bo el projecte original, introduir la papereta al'urna sense marcar. Si el projecte original obt la meitat ms un dels vots de la Redacci,no es recomptaran les paperetes en suport de les esmenes. En cas contrari, el recompte esfar esmena per esmena. Una esmena entrar a formar part de l'ER per majoria simplerespecte a les que se li enfrontin, incls el text del projecte original.

Matar Rdio. Juan Sebastian Elcano, 6 1r. 08302 Matar Tel. 93 536 13 10 mataroradio@ajmataro.cat 14

La Junta General revisar l'ER aprovat per la Redacci. Un cop aprovat definitivament, elpresident de la Junta General far saber al Consell d'Administraci els termes de l'ER i laseva aprovaci.

Aprovat l'ER, aquesta transitria se substituir pel segent Prembul:

Estatut de la Redacci aprovat pel collegi electoral de la Redacci de (MITJ) el dia[DATA] i per la Junta General d'Accionistes de [EMPRESA] el dia [DATA].

Aquest Estatut afecta als membres de la Redacci de [MITJ), que es composa de tots elsperiodistes, independentment de la seva titulaci, que desenvolupen tasques de redacci,edici, disseny, documentaci, fotografia, cinema i vdeo amb un mnim de sis mesosd'antiguitat. Els collaboradors -contractats o no, regulars i temporals-, estudiants enpractiques i altres persones que desenvolupin les esmentades tasques fora de lescondicions assenyalades per a la Redacci, queden afectats pels principis esmentats alcaptol II i poden valer els principis recollits als pargrafs 1, 2, 3, 4, 5 i 6 del mateix captol idel pargraf 3 del captol V.

ANNEX 1- PROFESSIONALS AFECTATS PER L'ER

PremsaRedactors, tinguin la qualificaci que tinguin, siguin collaboradors, corresponsals... ambuna determinada antiguitat en la feina. Responsables d'edici, compaginaci i disseny.Reprters grfics. Documentalistes.

RdioRedactors d'informatius o guionistas de programes. Tcnics de so i realitzadors que tinguincura de l'edici d'informacions. Productors. Locutors i presentadors. Documentalistes.

TVRedactors, corresponsals, collaboradors amb certa antiguitat. Guionistes de programes.Reporters grfics i tcnics de so, muntadors i realitzadors que tinguin cura de l'edicid'informacions. Presentadors. Correctors. Coordinadors. Documentalistes.

Matar Rdio. Juan Sebastian Elcano, 6 1r. 08302 Matar Tel. 93 536 13 10 mataroradio@ajmataro.cat 15

ANNEX 2- PROJECTE DE CODI D'HONOR PROFESSIONAL DE LES NACIONS UNIDES

PrembulLa llibertat d'informaci i de premsa s un dret fonamental de l'home i la pedra de toc detotes les llibertats reconegudes en la Carta de les Nacions Unides i proclamades en laDeclaraci Universal dels Drets de l'Home; d'altra banda, constitueix una exignciaessencial del progrs, de la pacificaci i del manteniment de la pau.

Aquesta llibertat estar salvaguardada si amb un esfor seris de voluntat el personal de lapremsa i de la informaci, sigui quina sigui la forma d'expressi que utilitzi, no deixa maique s'afeblexi el sentiment de la prpia responsabilitat i s'adona, cada vegada msprofundament, de l'obligaci moral que t de ser sincer i d'aspirar a la veritat en l'exposici,l'explicaci i la interpretaci dels fets.

Per aix, el present Codi Internacional d'Honor es promulga per servir com a norma enmatria d'actuaci professional a tota persona encarregada de recollir, de transmetre, dedifondre, de comentar notcies i informacions, de descriure amb la ploma, amb la paraula omitjanant qualsevol altra forma d'expressi, els esdeveniments contemporanis

Article 1El personal de la premsa i de la informaci procurar, amb totes les seves forces, oferir alpblic nicament informacions exactes, conformes amb els fets. Ha de comprovar, pel millorprocediment possible, totes les informacions. No ha d'ometre voluntriament cap fetessencial, ni ha de deformar-lo deliberadament.

Article 2L'exercici honrat de la professi exigeix la dedicaci al b pblic. En conseqncia, s'had'excloure, siguin quins siguin els seus motius, tota recerca d'avantatges personals iqualsevol suport als interessos privats contraris a l'inters general.

La calmnia, la difamaci voluntria, les acusacions sense proves, sn faltes professionalsgreus; cal dir el mateix pel que fa al plagi. La bona fe respecte al pblic constitueix elfonament de tot periodisme autntic. Qualsevol informaci que, una vegada feta pblica, esrevels inexacta o nociva, haur d'sser rectificada espontniament i sense demora. Lesopinions i les notcies no confirmades seran presentats com el que sn i tractades enconseqncia.

Article 3El personal de la premsa i de la informaci no ha d'acceptar per a s mateix, ni en nomd'altres, encrrecs incompatibles amb la integritat i la dignitat de la professi. Estansotmesos a aquesta mateixa regla aquells que formen part de l'organitzaci econmicacomercial que la funci de la premsa i de la informaci exigeixen de forma necessria.

Aquells que publiquen informacions i comentaris han d'assumir la plena responsabilitat delsmateixos, si s que no declinen prviament i expressa tal responsabilitat.

A aquells que haguessin sofert acusacions contra la seva moralitat o contra la sevareputaci, se'ls ha d'oferir la ms mplia possibilitat de respondre.

Matar Rdio. Juan Sebastian Elcano, 6 1r. 08302 Matar Tel. 93 536 13 10 mataroradio@ajmataro.cat 16

Constitueix un principi general el respecte a la reputaci dels individus. Res no pot publicar-se respecte de la vida privada o que afecti a la reputaci, excepte quan ho exigeixi l'intersgeneral, tenint en compte que aquest inters s quelcom ben diferent a la curiositat pblica.

Respecte a les fonts de la informaci, s'imposa la discreci: les informacions comunicadesconfidencialment formen part del secret professional, que ha de ser respectat. El dret alsecret professional pot invocar-se fins al mxim extrem que la llei ho permeti.

Article 4Aquells que tenen com a tasca prpia la descripci o comentari dels esdevenimentsocorreguts en altres pasos, tenen el deure d'adquirir al respecte tots aquells coneixementsque els permeti descriure i comunicar amb equitat i exactitud els fets dels quals hand'informar.

Article 5En virtut del principi que serveix de fonament al present Codi, la responsabilitat d'assegurarel respecte a les normes professionals correspon al personal de la premsa i de la informacii no als governs. En conseqncia, cap disposici del present Codi no pot ser interpretadacom justificativa d'una intervenci governativa, sigui de la classe que sigui, que pretenguiassegurar l'observaci de les obligacions morals que es formulen en aquest Codi.

Matar Rdio. Juan Sebastian Elcano, 6 1r. 08302 Matar Tel. 93 536 13 10 mataroradio@ajmataro.cat 17

ANNEX 3 - DECLARACI DELS DRETS I DEURES DELS PERIODISTES DE LA C.E

PrembulEl dret a la informaci, a la lliure expressi i a la crtica s una de les llibertats fonamentalsde tot sser hum.

D'aquest dret del pblic a conixer els fets i les opinions neix el conjunt de drets i deures delperiodista.

La responsabilitat dels periodistes davant el pblic precedeix qualsevol altra, fins i tot laresponsabilitat davant els seus patrons i els poders pblics.

La missi de la informaci comporta necessriament uns lmits que els mateixos periodistess'imposen espontniament. Tal s l'objecte de la declaraci de deures que aqu es formula.

Per aquests deures noms poden ser respectats efectivament en l'exercici de la professiperiodstica, si les condicions concretes d'independncia i dignitat professional sn unarealitat. Tal s l'objecte de la declaraci dels drets que aqu es formula.

Els Deures:Els deures essencials del periodista en la recerca, la redacci i el comentari delsesdeveniments sn:

1.Respectar la veritat, siguin quines siguin les conseqncies que aix pugui comportar-li,donat el dret que t el pblic de conixer la veritat.

2.Defensar la llibertat d'informaci, de comentar i de crtica.

3.Publicar solament les informacions l'origen de les quals es coneix, o, en cas contrari,acompanyar-les de les necessries reserves; no suprimir les informacions essencials i noalterar els textos o documents.

4.No utilitzar mtodes deshonestos per a obtenir informacions, fotografies o documents.

5. Imposar-se el respecte a la vida privada de les persones.

6. Rectificar tota informaci pblica que es presenti com inexacta.

7. Mantenir el secret professional i no divulgar la font de les informacions obtingudesconfidencialment.

8.Es prohibeix el plagi, la calmnia, la difamaci i les acusacions sense fonament.

9.Es prohibeix rebre qualsevol avantatge en virtut de la publicaci o supressi d'unainformaci.

10.No confondre mai l'ofici de periodista amb el de publicista o propagandista; no acceptarcap consigna, directa o indirecta, dels anunciants.

Matar Rdio. Juan Sebastian Elcano, 6 1r. 08302 Matar Tel. 93 536 13 10 mataroradio@ajmataro.cat 18

11.Rebutjar tota pressi i no acceptar cap directiva redaccional que no vingui delsresponsables de la redacci.

Tot periodista digne d'aquest nom accepta com un deure l'observaci estricta dels principisaqu enunciats, reconeixent el dret en vigor de cada pas; el periodista, en matriaprofessional, accepta solament la jurisdicci dels seus semblants, excloent tota ingernciagovernamental o de qualsevol altre tipus.

Els Drets:1. Els periodistes reivindiquen el lliure accs a totes les fonts d'informaci i el dretd'enquestar lliurement sobre els drets que condicionen la vida pblica. El secret delsassumptes pblics o privats no pot oposar-se, en aquest cas, al periodista, si no s com aexcepci i en virtut de motius expressats clarament.

2.El periodista t el dret de rebutjar tota subordinaci contrria a la lnia general de l'rgand'informaci en el qual collabora, lnia determinada per escrit en el seu contracte, a l'igualque tota subordinaci que no estigui clarament implicada en aquesta lnia general.

3.El periodista no podr ser obligat a complir un acte professional o a expressar una opinique sigui contrria a la seva convicci o conscincia.

4. L'equip redaccional ha d'sser informat obligatriament de tota decisi important queafecti a la vida de l'empresa. La redacci ha de ser consultada prviament a una decisidefinitiva sobre qualsevol mesura referent a la composici de la redacci, l'acceptaci,acomiadament, canvi i promoci de periodistes.

5. El periodista t el dret, per la seva funci i responsabilitats, no solament al benefici de lesconvencions collectives, sin tamb a un contracte personal que garanteixi la sevaseguretat material i moral en la seva feina, aix com a una remuneraci corresponent alpaper social que desenvolupa i suficient per garantir la seva independncia econmica.

Matar Rdio. Juan Sebastian Elcano, 6 1r. 08302 Matar Tel. 93 536 13 10 mataroradio@ajmataro.cat 19

g) Manual destil de la Comissi de periodisme solidari del Collegi de Periodistes deCatalunya

Aquest Manual d'Estil t la finalitat de contribuir a una societat ms oberta i solidria. suna eina de treball oberta a noves aportacions i el seu xit depn de l'actitud decidida delsprofessionals de la comunicaci contra les actituds racistes i xenfobes.

No s'han d'incloure el grup tnic, el color de la pell, el pas d'origen, la religi o la cultura sino s estrictament necessari per a la comprensi global de la notcia.

Una persona s'adequa als arquetips que es formen en el consens social, amb imatgesfavorables que s'han de conservar i potenciar i imatges desfavorables contra les quals callluitar. Els mitjans de comunicaci treballen sobre aquest corpus d'imatges i arquetipscomuns per a la majoria, per tal de facilitar la comprensi del missatge informatiu. Semblanecessari que tothom, emissors i receptors, tinguem una visi fora semblant de la realitatque ens envolta, si ms no, cal que l'anomenem de la mateixa manera.

En la prctica professional quotidiana i en l'afany per tenir presents els elements bsics dela informaci periodstica - qu?, qui?, on?, quan? i per qu?- introdum tems que semblencomplementar la notcia tot i que el resultat final condiciona la lectura que els receptors fande la realitat des de la finestra dels mitjans.

La realitat periodstica ens demostra que el grup tnic, el color de la pell, el pas d'origen, lareligi o la cultura no sn dades susceptibles de ser notcia quan fan referncia a l'arquetipdominant. D'altra banda, hi ha la tendncia - en general inconscient- de destacar aquestsaspectes quan la notcia parla, directa o indirectament, de membres de minories tniques,tot i que per a la comprensi global de la notcia no sigui estrictament necessari.A ms, aquesta tendncia es potencia per la pressi del temps derivada de les rutines deproducci periodstica a qu els mitjans de comunicaci estan sotmesos. La reflexi s elmillor antdot per tal de no reproduir aquests esquemes.

Cal evitar les generalitzacions, els maniqueismes i la simplificaci de les informacions. Elsresidents estrangers no comunitaris sn tan poc homogenis com els autctons.Els mitjans semblen buscar una imatge concreta, un fet real, per a confirmar l'estereotip. Lageneralitzaci sistemtica en els termes, en la forma i en el fons, afavoreix la comprensi dela informaci, per alhora la deforma i simplifica greument. La realitat informativa delsresidents estrangers no comunitaris s molt ms gran del que informen els mitjans.Els tpics negatius tendeixen a reforar l'exclusi del grup o dels individus a qui es fareferncia. Cal evitar, doncs, l'aplicaci de tpics del tipus: "els moros sn bruts", "Elsxinesos sn mafiosos", etc., que noms incideixen en aspectes negatius que quedenenregistrats en el substrat cultural. Les generalitzacions tamb tendeixen a reforarl'associaci, sense fonament, entre minoria tnica i problema social.

L'abs de la generalitzaci dels termes, amb la "bona intenci" de facilitar la comprensi dela notcia, porta el receptor a una concepci maniquea de la realitat. Hi ha una certatendncia periodstica cap a la etnificaci de la realitat social. Els residents estrangers nocomunitaris sn tan poc homogenis entre ells mateixos com ho sn els diferents collectiuspresents en la nostra societat.

Les frases fetes, els tpics, conformen tot una llista de prejudicis que substitueixen l'esfor

Matar Rdio. Juan Sebastian Elcano, 6 1r. 08302 Matar Tel. 93 536 13 10 mataroradio@ajmataro.cat 20

necessari per tal d'utilitzar el gentilici correcte per a cada collectiu. La millor manera de fer-ho s consultar les persones interessades per saber com desitgen ser anomenades, com aindividus i com a collectius.

No s'han de potenciar les informacions negatives ni les sensacionalistes. Cal evitar crearintilment conflictes i dramatitzar-los. S'ha de potenciar la recerca de notcies positives.En molts casos, la recerca d'informaci s la recerca d'objectes i d'imatges que reforcin lanostra manera de veure la vida i entendre la realitat. Dins un context majoritriamentnegatiu l'opini dels receptors s'acaba convertint tamb en negativa. Les notcies deresidents estrangers no comunitaris semblen atreure pel seu sensacionalisme i no pel seucontingut en notcies. Si els periodistes noms parlem de les informacions quan aquestessn negatives, la percepci del carrer, de la societat, no pot ser positiva. Aix no vol dir queles informacions negatives no s'hagin de difondre, sin que s bo donar-ne tamb sempreel contrapunt.

Si fem una ullada rpida als mitjans de comunicaci podem veure que les minories tniquescom a grup, o els seus membres com a individus, apareixen com a delinqents o com apersones a qui els arriben totes les desgrcies. En qualsevol cas, es denigra la seva figura.El tractament informatiu de les persones immigrants i residents estrangers no comunitarishauria de fer-se amb la mxima normalitat.

Tampoc no s'ha d'oblidar la importncia dels termes utilitzats. Cal desterrar termes que enshem acostumat a veure habitualment en els mitjans de comunicaci. Relacionar directamenttermes com invasi, brot, allau o grans onades amb grups o individus immigrants, perjudicasensiblement la imatge social dels residents estrangers no comunitaris.

Equanimitat en les fonts d'informaci. Cal contrastar les institucionals i s'han de potenciarles prpies de les minories tniques i tenir especial cura en les informacions referides alspasos d'origen. Publicar les rectificacions com a elements habituals de qualitat del mitjinformatiu.Els mitjans de comunicaci, segurament com a reflex de la societat a qu pertanyen,institucionalitzen unes fonts d'informaci en perjudici d'unes altres. La fiabilitat periodsticaapunta sempre cap a la mateixa direcci, la de la instituci.

Les fonts d'informaci ms consultades quan cobrim una informaci que afecta un collectiud'immigrants o un membre d'una minoria tnica sn, per aquest ordre: ministeris, experts enimmigraci, serveis socials, ONGs, forces de seguretat, ajuntaments, etc. Quasi b mai snconsultats els immigrants. Les rutines de producci informativa i la manca d'informadorsestables tenen bona part de culpa.

Cal trencar amb la inrcia d'adrear-se, per sistema, a les fonts institucionals. Hi ha altresemissors de la informaci, i all on no n'hi ha, cal potenciar-ne la creaci. Fra til que elscollectius de residents estrangers no comunitaris tingussim la seva prpia agenda deperiodistes sensibilitzats a qui recrrer quan es produs una notcia i volgussim un canald'expressi. Per part dels periodistes, caldria proveir-nos d'una agenda de possiblesinformadors, experts i especialistes, sortits dels collectius de residents estrangers nocomunitaris, que pogussim aprofundir en aquestes qestions o donar un altre punt de vistano oficial o, si ms no, trencar l'estereotip.

Les rectificacions de les informacions que facin referncia directa o indirecta als residents

Matar Rdio. Juan Sebastian Elcano, 6 1r. 08302 Matar Tel. 93 536 13 10 mataroradio@ajmataro.cat 21

estrangers no comunitaris s'haurien d'acceptar com una prctica habitual i beneficiosa. Larectificaci ha de ser espontnia i prxima en el temps. Cal anar cap a una cultura de larectificaci.

Responsabilitzaci dels professionals. La importncia de la ubicaci fsica de la informaci."L'efecte domin". Utilitzaci del material grfic.

s molt important l'espai fsic que dediquem a les informacions que fan referncia, directa oindirectament, als residents estrangers no comunitaris. No tant des d'un punt de vistaquantitatiu, sin des d'un punt de vista ms qualitatiu. Hem de contextualitzar la nostrainformaci amb la resta d'informacions que compartiran espai fsic o hertzi.

Cal intentar que el tarann negatiu d'una informaci -morts, malalties, guerres... - onapareixen aspectes tnics, religiosos o culturals no influeixi, per la seva proximitat en l'espaiinformatiu o pel moment de la seva difusi, en altres notcies ms properes a nosaltres quetinguin un referent tnic, religis i cultural similar. Una notcia negativa afecta -tal i com fariauna fitxa de domin que cau damunt d'una altra- altres notcies que siguin prximesfsicament i tinguin un referent com.

Els editors, caps de secci, d'rea o de tancament dels diferents mitjans, sn responsablesnaturals de la ubicaci de cadascuna de les informacions. s per aix que sn els mscapacitats per tenir una visi global del contingut informatiu del mitj.

Les imatges (fotografies, vdeo, etc.) sn els elements ms susceptibles de ser manipulats ila seva eloqncia coneguda fa que calgui extremar la prudncia a l'hora de seleccionaruna imatge que pot transformar totalment el sentit d'un informaci.

Militncia periodstica: cap a una multi-interculturalitat enriquidora per a tots. La potenciacide les informacions en positiu.

La influncia dels mitjans de comunicaci en la visi que la societat t de la realitat obligaels professional de la informaci a tenir un comproms ms acurat en el moment de reflectirel sentit positiu de la multi-interculturalitat.

La voluntat del professional s de gran importncia per a la recerca i l'elaboraci de notciespositives en un context dins el qual les que trobem sn majoritriament negatives. Aix novol dir reflectir una realitat tova o amagar informacions. Com a informaci positiva, tan aviatpodem considerar la cobertura d'una acci positiva com les declaracions en una informacid'un membre d'un collectiu immigrant, per exemple, o la presentaci positiva en aquestssentit de qualsevol informaci.

Un altre nivell en aquest cam seria la potenciaci de l'aparici, en informatius de televisi irdio i en diaris, revistes i qualsevol producte informatiu, de periodistes i presentadors dediverses minories tniques, la qual cosa t un gran efecte normalitzador.

Matar Rdio. Juan Sebastian Elcano, 6 1r. 08302 Matar Tel. 93 536 13 10 mataroradio@ajmataro.cat 22

CAPTOL SEGON. PRINCIPIS GENERALS I OBJECTIUS

Article 1

Matar Rdio s un servei pblic depenent lEntitat Pblica Empresarial Matar Audiovisual,propietat de lAjuntament de Matar.

Est regida pel Consell dAdministraci de lEntitat Pblica Empresarial Matar Audiovisualque es renova cada quatre anys coincidint amb la constituci dels nous Ajuntaments sortitsde les eleccions municipals.

LEntitat Pblica Empresarial Matar Rdio es regeix per uns Estatuts aprovats pel Ple delAjuntament de Matar.

Article 2

Principis generals de Matar Rdio:

1. Rdio municipal participativa i de proximitat2. Concebuda com un servei pblic.3. Gesti professional.4. Treballa amb rigor informatiu.5. Oberta a la participaci:

dels ciutadans, les entitats, les associacions i les institucions del municipi, dels professionals de la comunicaci de la ciutat, i dels grups poltics de la corporaci municipal.

6. Promou la pluralitat i cohesiona la ciutat.7. Incentiva la normalitzaci de la llengua catalana.8. Potencia la informaci i la vessant recreativa9. Ofereix als periodistes de la ciutat la possibilitat daportar la seva experincia i

professionalitat en benefici dels seus conciutadans.10. Contribueix a desenvolupar la collaboraci entre les rdios locals del Maresme.

Article 3

Objectius bsics de Matar Rdio:

a) Mantenir informada a la poblaci en tot moment, no noms de la gesti municipal, si nodel que passa a la ciutat, posant un mfasi molt especial al paper que hauran de jugarles entitats de la ciutat, en definitiva, el teixit associatiu de la ciutat.

b) Informar de manera vera, plural i transparent, amb un llenguatge clar, precs irespectus amb la diversitat de tot all que tingui com a escenari la ciutat de Matar. Enaquest sentit, donar veu a totes les tendncies ideolgiques, sempre i quan tinguinrespecte per la pluralitat, la diferncia, els drets humans, la diversitat cultural i social deMatar i no propugnin la violncia, el masclisme, la xenofbia, o qualsevol actitud quecontradigui els principis generals de Matar Rdio i aquest Reglament que els regula.

Matar Rdio. Juan Sebastian Elcano, 6 1r. 08302 Matar Tel. 93 536 13 10 mataroradio@ajmataro.cat 23

c) Promoure la comunicaci local amb tecnologies avanades, oferint una programaci deproximitat, de qualitat, de manera que l'espai informatiu d'mbit local no quedi desats,potenciant la identitat cultural i social de la ciutat i contribuint a potenciar el coneixementde les activitats prpies de la vida de la ciutat, les activitats cviques i socials, la cultura,leducaci, lesport, etc. i, en definitiva, fomentant el sentiment i la satisfacci depertinena a la ciutat.

d) Obrir les portes a la participaci de les entitats, mitjans o professionals de lacomunicaci de la ciutat, aix com dels grups poltics que formen part de la corporacimunicipal, mitjanant la seva intervenci en els espais radiofnics. Promoure laparticipaci i la proximitat, garantint la pluralitat i obertura a les entitats i a lesinstitucions del municipi, amb rigor informatiu, amb pluralitat, respecte a la diferncia, alsdrets humans, la diversitat cultural i social de Matar. Matar Rdio no ha destardacord necessriament amb les opinions dun locutor i no es far responsable delscomentaris dels convidats ni de les notcies procedents daltres mitjans de comunicaci,si b, vetllar perqu no es fomenti la crispaci en tot all que sigui ems per antena.

e) Formar nous professionals, a travs de la signatura de convenis de collaboraci i suportal nou Graduat en Mitjans Audiovisuals, entre lAjuntament de Matar i lEscolaUniversitria Politcnica de Matar, aix com amb les facultats de Cincies de laComunicaci, per a estudiants de Periodisme, Comunicaci audiovisual o qualsevolaltre llicenciatura, diplomatura o formaci acadmica que pugui tenir relaci amb lestasques que es desenvolupen a Matar Rdio. Lobjectiu s que lestudiant desenvolupiduna manera prctica els coneixements adquirits a la Universitat o centre acadmic ique aquests siguin assimilats dacord amb les tendncies professionals, mitjanant unpla de treball que asseguri lapropament de lestudiant a la prctica professional.

f) Contribuir a la normalitzaci de la llengua catalana a la nostra ciutat.

Article 4

La programaci de Matar Rdio ser ntegrament en catal i, en aquest sentit, es garantirque en les emissions el catal sigui emprat i no es pugui emetre de manera exclusiva encap altra llengua, dacord amb el Reglament ds de la llengua catalana a lAjuntament.

Article 5

El present reglament de funcionament intern especifica les relacions professionals dels/lestreballadors/es i dels/les collaboradors/es que fan possible el funcionament de lemissora,al marge de les relacions sindicals i laborals.

Article 6

Es consideren membres de lemissora els/les treballadors/es, els/les collaboradors/es, elsprofessionals que realitzen les funcions de redactors, guionistes, documentalistes adscritsde forma expressa als programes contractats a les empreses o collectius professionalsadjudicataris de la programaci bsica de lemissora, amb independncia de la relacicontractual que els vinculi a lemissora, aix com totes aquelles entitats i associacions,

Matar Rdio. Juan Sebastian Elcano, 6 1r. 08302 Matar Tel. 93 536 13 10 mataroradio@ajmataro.cat 24

institucions, etc. que participen en la programaci i que fan possible el funcionament deMatar Rdio.

Article 7

Cap membre de lemissora no podr ser obligat a complir un acte professional o aexpressar una opini contrria a les seves conviccions, a l'tica professional o als principiseditorials, acollint-se a la Clusula de Conscincia.

La Direcci de lemissora, mitjanar en el conflicte i, en ltim terme, es demanar undictamen al Consell de la Informaci de Catalunya i/o al Consell de lAudiovisual deCatalunya. La invocaci de la clusula de conscincia no ser motiu de trasllat, sanci ocessament de cap membre de lemissora.

Com a desenvolupament del respecte al principi abans esmentats:

a) Cap membre de lemissora podr esbiaixar o distorsionar una informaci per afavoriramb aix, directament o indirectament, els seus interessos personals o de persones,grups o entitats de tot tipus relacionades amb ell.

b) Tot membre de lemissora t dret a la propietat intellectual del producte del seu treball.Mitjanant la seva vinculaci amb lemissora, cedeix els seus drets de reproduccidaquest treball. Els originals podran ser reproduts en daltres mitjans amb qulemissora arribi a un acord de venda o cessi, per shaur dinformar prviament alsmembres de lemissora que hagin participat en lelaboraci del treball i hauran de ferconstar els seus noms.

Article 8

Cap membre de lemissora estar obligat a revelar les seves fonts dinformaci. Esconsidera el secret professional com un dret i un deure tic propi. La protecci de les fontsinformatives constitueix una garantia del dret dels oients a rebre una informaci lliure i unasalvaguarda del treball professional.

Si es dons el cas, el Consell dAdministraci i lEntitat Pblica Empresarial MatarAudiovisual de la qual depn, empararan, amb tots els mitjans al seu abast, lexercici delsecret professional davant dels Tribunals de Justcia o davant de qualsevol altre organismepblic o privat.

Matar Rdio. Juan Sebastian Elcano, 6 1r. 08302 Matar Tel. 93 536 13 10 mataroradio@ajmataro.cat 25

CAPTOL TERCER. ESTRUCTURA INTERNA

Secci primera. Consell dAdministraci

Article 9

El Consell dAdministraci de lEntitat Pblica Empresarial Matar Audiovisual, realitza lessegents funcions, pel que fa a Matar Rdio:

- Aprova, a proposta de la Direcci de lemissora:- La Programaci de lemissora Matar Rdio;- Les tarifes de publicitat i/o altres serveis que ofereixi Matar Rdio;- El Reglament de funcionament i de participaci de lemissora, i les seves possibles

modificacions;- Lacomiadament del personal permanent.

- Controla la gesti de la Direcci de Matar Rdio.- Aprova la proposta dels convenis collectius de treball;- Elabora les propostes que hauran de ser aprovades pel Ple de lAjuntament de:

- La plantilla de personal i la relaci de llocs de treball,- La previsi anual dingressos i despeses i els comptes anuals.

- Amonesta i/o cessa, amb carcter definitiu, dels collaboradors que incompleixin aquestreglament, desprs que shagi seguit el procs corresponent.

Secci segona. Direcci de lemissora.

Article 10

El/la directora/a de lemissora s el/la mxim/a responsable intern de la mateixa. El seunomenament correspon al Consell dAdministraci de Matar Audiovisual, a proposta delPresident de lEntitat, entre persones especialitzades per a lexercici del crrec.

Article 11

Les funcions de la Direcci de lemissora seran:

a) La gesti general de Matar Rdio i la coordinaci dels serveis. Dirigir la programaci,els serveis i les dependncies de lemissora, sense prejudici de les facultats que t laGerncia i el Consell dAdministraci.

b) Exercir les funcions de cap de personal i director dels serveis administratius, en el marcde les competncies atribudes al Gerent sobre aquesta matria.

c) Desenvolupar la gesti econmica i disposar de recursos econmics fins a la quantiaque es fixi en les Bases d'execuci del pressupost, que haur delevar als seussuperiors.

d) Elaborar la proposta de pressupost, i tamb l'inventari, balanos, comptes de resultats,liquidacions i comptes generals del pressupost.

e) Assistir a les reunions del Consell dAdministraci amb veu per sense vot, quan esrequereixi la seva presncia.

f) Executar i fer complir els acords i les disposicions del Consell dAdministraci.

Matar Rdio. Juan Sebastian Elcano, 6 1r. 08302 Matar Tel. 93 536 13 10 mataroradio@ajmataro.cat 26

Tota altra funci que el Consell dAdministraci li delegui, dins lmbit de les sevesrespectives competncies. Aquesta delegaci de funcions haur de formalitzar-se per escrit.

Article 12

Les funcions referides al punt anterior podran ser delegades en la Gerncia, sempre i quan

hi doni la conformitat el/la delegat/da.

Article 13

En cas que la Direcci de lemissora estigui vacant, o en els casos de llicncia, malaltia o en

la seva absncia, si no hi ha designat un substitut, la Presidncia podr designar una

persona que temporalment exerceixi les funcions de Direcci o b exercir-les personalment.

Secci tercera. rees de treball

Article 14

A efectes de la coordinaci de tasques per a la millor gesti de lemissora, lestructura defuncionament de la mateixa estar agrupada en les rees de treball:

a) Tcnica. Aquesta rea inclou tot all que fa referncia als equipaments tcnics i a tot elque est relacionat amb la garantia de la correcte emissi de la programaci.

b) Programaci bsica. Aquesta rea agrupa tot all que fa referncia als programes quesemeten a Matar Rdio, contractats per lemissora.

c) Participaci i Collaboracions. Aquesta rea inclou tots aquells aspectes que tenen aveure amb els collaboradors, les activitats corporatives i la programaci cedida a lesentitats de la ciutat.

d) Gesti. Aquesta rea agrupa tot all que fa referncia a ladministraci i a la publicitat deMatar Rdio, la formaci del personal propi de lemissora i el Reglament defuncionament i de participaci.

Article 15

El responsable de cada rea, designat per la Direcci de lemissora, socupar de lacoordinaci del seu mbit amb les directrius marcades des de la Direcci, conjugades ambles prpies iniciatives de les empreses contractades, els collaboradors i els treballadors decada mbit.

Secci quarta. La participaci de les empreses de serveis (productores, publicitat)

Article 16 La programaci bsica de Matar Rdio, sota la direcci de lemissora, s frut deconcessions, contractes puntuals o acords que es facin amb productores o collectius de

Matar Rdio. Juan Sebastian Elcano, 6 1r. 08302 Matar Tel. 93 536 13 10 mataroradio@ajmataro.cat 27

professionals radiofnics, entitats i associacions ciutadanes, sota els principis de latransparncia i concurrncia.

Article 17

Matar Rdio convocar peridicament mitjanant concurs pblic ladjudicaci de laprogramaci bsica de lemissora a empreses productores o collectius professionals, quees composa del conjunt de programes que en cada moment el Consell dAdministracidecideixi portar a concurs com a Programaci bsica.

Aix tamb es convocar peridicament el concurs pblic per a la contractaci dels serveisde captaci de publicitat

Article 18

El concurs establir les condicions i els requisits que hauran de complir les empreses ocollectius professionals que hi vulguin concrrer, aix com el termini de ladjudicaci delsserveis que es contractin.

Article 19

Les tasques que haur de desenvolupar lempresa o collectiu professional adjudicatari dela programaci bsica aniran des de la direcci de programes considerats ProgramaciBsica, la realitzaci dels mateixos, la redacci i lassessorament, fins a qualsevol altrafunci que es consideri oportuna per a la bona marxa de lemissora.

Article 20

Lempresa o collectiu adjudicatari dels serveis complir tot el que queda establert en elpresent Reglament Intern de funcionament, i les directrius fixades en cada moment per laDirecci de lemissora.

Lempresa o collectiu adjudicatari de la programaci bsica tindr el deure datendre laseva funci amb la mxima cura i en particular sestableix el segent:

a) Prviament a la realitzaci del programa, hauran tingut que presentar el projecte delmateix, amb tots els detalls, que ser revisat i aprovat per la Direcci de lemissora, ambles correccions o modificacions que es considerin convenients i que shauran derespectar.

b) Els treballadors de lempresa o collectiu responsables del programa hauran dsser alemissora, llevat de situacions excepcionals i justificades, com a mnim mitja hora abansde lhora prevista per a linici del programa o feina especfica i hauran de lliurar al controltcnic un breu gui o sntesi de lespai.

c) Lempresa o collectiu adjudicatari haur de proporcionar els mitjans que siguinescaients quan algun dels treballadors responsables directes de la programaci nopugui assistir a lhora assenyalada a lemissora per a lexecuci de les tasquespactades. Aix mateix, haur dinformar a la Direcci de lemissora amb temps suficient,

Matar Rdio. Juan Sebastian Elcano, 6 1r. 08302 Matar Tel. 93 536 13 10 mataroradio@ajmataro.cat 28

especificant els canvis que es produiran per poder resoldre la situaci de la millormanera.

d) La durada de cada programa haur dsser la prevista, i haur de subjectar-se alesquema i directrius de programaci aprovades pel Consell dAdministraci.

e) Dins de cada programa no es podran fer obsequis sense el consentiment de la Direccide lemissora. En cap cas els obsequis podran consistir en diners.

f) En el cas que el control tcnic estigui sota la responsabilitat de lempresa o collectiuadjudicatari, aquest haur de subjectar-se a lhorari de programaci que tinguin assignati prestar la collaboraci que els demani el responsable del programa que semeti.

g) Lempresa o collectiu adjudicatari, aix com els treballadors que per aquests treballin,haur de tenir cura del material de lemissora i observar el mxim respecte per a la sevaconservaci i manteniment.

h) Lempresa o collectiu adjudicatari haur de comunicar a la Direcci de lemissora o, enla seva absncia al Cap dEmissions o responsable de lemissora que hi hagi en aquellmoment, qualsevol anomalia que detectin amb la finalitat que aquesta sigui resolta ambla major diligncia.

i) Igualment, haur de ser respectus amb la resta de companys/es de lemissora.j) Des del moment que passen a ser adjudicataris de la programaci bsica, lempresa o

collectiu beneficiari han dassumir i queden sotmesos als principis del presentReglament de Rgim Intern.

k) Un representant de lempresa o collectiu adjudicatari participar a les reunions quesigui convenient portar a terme per garantir el bon funcionament de lemissora.

Article 21

Lempresa o collectiu adjudicatari de la programaci bsica tindr el segents drets:

a) Llibertat de realitzar els programes que tinguin assignats en la forma que creguin msadient, segons els criteris de programaci aprovats per la Direcci de lemissora i pelConsell dAdministraci de lemissora i amb tot el respecte al principis generals delemissora i del present Reglament.

b) Lempresa o collectiu adjudicatari de la programaci bsica de Matar Rdio, sercompensat econmicament, segons quedi establert en la convocatria del concurs per aladjudicaci de la programaci bsica.

c) Els treballadors de lempresa o collectiu adjudicatari rebran el suport tcnic i hum delemissora per al desenvolupament de la seva tasca. La Direcci de lemissora haur defer complir aquest dret.

d) Lemissora haur de facilitar als treballadors de lempresa o collectiu adjudicatari tot elmaterial que necessiti per al desenvolupament de la seva tasca, tret del que hagidaportar directament, segons el que quedi establert a la convocatria del concursdadjudicaci de la programaci bsica.

e) En cap cas lempresa o collectiu adjudicatari utilitzar material personal o particular,sin s amb lexprs consentiment de la Direcci, el qual ho podr permetre per raonsexcepcionals i de forma temporal, quan no quedi establert en ladjudicaci del concurs.

f) En el cas que el material aportat per lempresa o collectiu adjudicatari, i amb el vistiplaude la Direcci de lempresa, es deteriori durant ls pblic per a lemissora, aquestareparar o reposar al seu propietari el valor daquest material, sempre i quan shagincomplert les condicions anteriorment especificades.

g) Els/Les treballadors/es i els/les collaboradors/es de lempresa o collectiu adjudicatarihauran de rebre un tracte respectus per part dels rgans directius de lemissora.

Matar Rdio. Juan Sebastian Elcano, 6 1r. 08302 Matar Tel. 93 536 13 10 mataroradio@ajmataro.cat 29

h) Els/Les treballadors/es i els/les collaboradors/es de lempresa o collectiu adjudicataritindran dret a obtenir un distintiu acreditatiu de lemissora firmat pel director de lamateixa, per a lexercici exclusiu de la seva collaboraci amb lemissora. El seu mal spot ser motiu de sanci.

Article 22

Lempresa adjudicataria del concurs pblic per a la contractaci dels serveis de captaci depublicitat tindr els drets i deures que es determinin en el Plec de Condicions que saprovien cada moment.

Secci cinquena. La participaci de collectius de la ciutat

Article 23

Complint un dels principis de Matar Rdio, aquesta s una emissora municipal oberta a laparticipaci:

dels ciutadans, les entitats, les associacions i les institucions del municipi, dels mitjans i dels professionals de la comunicaci de la ciutat, i dels grups poltics de la corporaci municipal.

Lobjectiu que mou aquest principi no s altre que promoure la participaci i la proximitat,garantint la pluralitat i obertura a les entitats i a les institucions del municipi, amb rigorinformatiu, amb pluralitat, respecte a la diferncia, als drets humans, la diversitat cultural isocial de Matar.Bona part de la programaci de Matar Rdio es destina als programes de participaci iaccs, elaborats per collectius i per associacions de Matar dels que cal garantir unaqualitat de nivell professional.

La cessi dun espai radiofnic a les entitats de la ciutat, per a la difusi de les sevesactivitats, informacions es concreta en el que sanomena Espai de Participaci, que esresumeix com una finestra oberta a les entitats representatives de la ciutat.

Matar Rdio no ha destar dacord necessriament amb les opinions expressades en elsprogrames de lEspai de Participaci i no es fa responsable dels comentaris dels convidatsdels mateixos, ni de les notcies que shi puguin difondre.

Article 24

Matar Rdio portar un cens de les entitats collaboradors/es i ninformar del mateix alConsell dAdministraci.

Article 25

Per a la seva participaci a lemissora aquells collectius que vulguin collaborar en laprogramaci de Matar Rdio, hauran de comunicar-ho a la Direcci de lemissora, amb la

Matar Rdio. Juan Sebastian Elcano, 6 1r. 08302 Matar Tel. 93 536 13 10 mataroradio@ajmataro.cat 30

documentaci que faci falta tant en quant a lentitat interessada com al projecte deprograma que volen emetre i nom del/s responsable/s de la seva programaci.

Lacceptaci de la seva participaci ser competncia de la Direcci de lemissora isinformar al Consell dAdministraci a la primera reuni que es celebri amb posterioritat alacceptaci de la mateixa.

Article 26

Les entitats collaboradores acceptades a participar en la programaci corresponent alespai de Participaci de lemissora de rdio, hauran de signar un conveni de collaboraciamb lEntitat Pblica Empresarial Matar Audiovisual, gestora de Matar Rdio (Annex I1).

Article 27

Les tasques que desenvoluparan seran les relacionades amb la direcci del programaconvingut, la seva realitzaci, la seva redacci, aix com lassessorament en altresprogrames de la seva competncia que es puguin emetre a Matar Rdio.

Matar Rdio proporcionar el suport logstic per a garantir la professionalitat delsprogrames que les entitats vulguin emetre per a lemissora.

Article 28

Cada entitat collaboradora tindr el deure datendre la seva funci amb la mxima cura i enparticular sestableix el segent:

a) Cada entitat collaboradora responsable dun programa prviament a la realitzaci delmateix, hauran tingut que presentar el projecte del mateix, amb tots els detalls, que serrevisat i aprovat per la Direcci de lemissora, amb les correccions o modificacions quees considerin convenients i que shauran de respectar.

b) Els responsables del programa de lentitat collaboradora hauran dsser a lemissora,llevat de situacions excepcionals i justificades, un quart dhora abans de lhora previstaper a linici del programa o feina especfica. En els casos dels responsables deprograma hauran de lliurar al control tcnic un breu gui o sntesi de lespai.

c) En el cas que els responsables del programa duna entitat no puguin assistir a lhoraassenyalada a lemissora per a lexecuci de les tasques pactades, hauran dinformar ala Direcci de lemissora amb temps suficient per poder resoldre la situaci de la millormanera.

d) La durada de cada programa haur dsser la prevista, i haur de seguir lesquema i lesdirectrius de programaci aprovades pel Consell dAdministraci.

e) Seran responsables de proporcionar la informaci per a lactualitzaci i el mantenimenta la pgina web de Matar Rdio de la informaci inherent a la seva producciaudiovisual. Concretament aquestes tasques suposaran, entre daltres, la informaci deles previsions dels guions, el manteniment de la rdio a la carta, amb explicitaci delscontinguts de cada fitxer daudio, lelaboraci dapunts i fotos digitals dentrevistes oaltres fets relacionats amb el programa, la presentaci denquestes i frums, i laincorporaci denllaos recomanats. Tots aquests continguts quedaran en propietat deMatar Audiovisual, qui concretar el protocol per aquesta tasca.

Matar Rdio. Juan Sebastian Elcano, 6 1r. 08302 Matar Tel. 93 536 13 10 mataroradio@ajmataro.cat 31

f) Dins de cada programa no es podran fer obsequis sense el consentiment de la Direccide lemissora. En cap cas els obsequis podran consistir en diners.

g) Hauran de tenir cura del material de lemissora i observar el mxim respecte per a laseva conservaci i manteniment.

h) Hauran de comunicar a la Direcci de lemissora o, en la seva absncia al CapdEmissions o responsable de lemissora que hi hagi en aquell moment, qualsevolanomalia que detectin amb la finalitat que aquesta sigui resolta amb diligncia.

i) Igualment, hauran de ser respectuosos amb la resta de companys/es de lemissora.j) Des del moment que passin a collaborar amb lemissora hauran dassumir i quedaran

sotmesos als principis del present Reglament.

Article 29

Els responsables dels programes de les entitats collaboradores tindran el segents drets:

a) Llibertat de realitzar els programes que tinguin assignats en la forma que creguin msadient, segons els criteris de programaci aprovats per la Direcci de lemissora i pelConsell dAdministraci de lemissora i amb tot el respecte al principis generals delemissora i del present Reglament.

b) Les entitats collaboradores hauran dassumir les despeses que els ocasioni lemissi dela seva programaci.

c) Els responsables dels programes de les entitats collaboradores han de rebre el suporttcnic i hum de lemissora per al desenvolupament de la seva tasca. La Direcci delemissora haur de fer complir aquest dret.

d) Lemissora haur de posar a disposici dels responsables dels programes de lesentitats collaboradores els estudis i materials dins lemissora que necessiti per aldesenvolupament de la seva tasca.

e) Els responsables dels programes de les entitats collaboradores posaran enconeixement de la Direcci de lemissora, o en el seu defecte al Cap dEmissions, larelaci de material de la prpia entitat que shagi dutilitzar en la seva programaci, quihaur de donar el seu vistiplau, previ a la utilitzaci.

f) Les entitats collaboradores seran les ltimes responsables dels continguts de la sevaprogramaci.

g) Els responsables dels programes de les entitats collaboradores hauran de rebre untracte respectus per part dels rgans directius de lemissora.

h) Els responsables dels programes de les entitats collaboradores tindran dret a obtenir undistintiu acreditatiu de lemissora firmat per la Direcci mateixa, per a lexercici exclusiude la seva collaboraci amb lemissora. El seu mal s pot ser motiu de trencament delconveni de collaboraci i, per tant, dacabament de la seva collaboraci amblemissora.

Secci sisena. La participaci a ttol individual. Els collaboradors i collaboradores.

Article 30

Es defineix com a collaborador o collaboradora tota aquella persona que desenvolupi

una feina a lemissora de forma voluntria i sense cap relaci contractual laboral.

Matar Rdio. Juan Sebastian Elcano, 6 1r. 08302 Matar Tel. 93 536 13 10 mataroradio@ajmataro.cat 32

Els/Les collaboradors/es tindran els mateixos deures i drets socials que els/lestreballadors/es contractats/des. Aix, els/les collaboradors/es podran disposar, per exemple,dun perode de vacances, de descans setmanal, dun horari diari no superior a les vuithores, de dispensa per malaltia o per causa justificada, comunicada aquestescircumstncies amb antelaci prvia, sempre que sigui possible.

Matar Rdio portar un cens de collaboradors/es i ninformar del mateix al ConselldAdministraci.

Article 31

Per a la seva participaci a lemissora els/les aspirants a collaboradors/es hauran depresentar una sollicitud, amb les seves dades personals i fites que persegueixen.

Lacceptaci de la seva participaci ser competncia de la Direcci de lemissora, quiinformar al Consell dAdministraci a la primera reuni que es celebri amb posterioritat alacceptaci de la mateixa.

Article 32

Els/les collaboradors/es acceptats/es a participar en el desenvolupament de les tasques alemissora de rdio, hauran de signar un conveni de collaboraci amb lEntitat PblicaEmpresarial Matar Audiovisual, gestora de Matar Rdio (Annex 1).

Article 33

Les tasques que podran desenvolupar els collaboradors aniran des de la direcci deprogrames de collaboraci i de participaci, la realitzaci dels mateixos, el control tcnic, laredacci i assessorament, els serveis informatius, fins a qualsevol altra funci que esconsideri oportuna per a la bona marxa de lemissora.

Article 34

Cada collaborador tindr el deure datendre la seva funci amb la mxima cura i enparticular sestableix el segent:

a) Els/Les collaboradors/es responsables dun programa prviament a la realitzaci delmateix, hauran tingut que presentar el projecte del mateix, amb tots els detalls, que serrevisat i aprovat per la Direcci de lemissora, amb les correccions o modificacions quees considerin convenients i que shauran de respectar.

b) Els/Les collaboradors/es responsables dun programa o duna tasca determinadahauran dsser a lemissora, llevat de situacions excepcionals i justificades, un quartdhora abans de lhora prevista per a linici del programa o feina especfica. En els casosdels responsables de programa hauran de lliurar al control tcnic un breu gui o snteside lespai.

c) Seran responsables de facilitar la informaci per a lactualitzaci i el manteniment a lapgina web de Matar Rdio de la informaci inherent a la seva producci audiovisual.Concretament aquestes tasques suposaran, entre daltres, la informaci de les

Matar Rdio. Juan Sebastian Elcano, 6 1r. 08302 Matar Tel. 93 536 13 10 mataroradio@ajmataro.cat 33

previsions dels guions, el manteniment de la rdio a la carta, amb explicitaci delscontinguts de cada fitxer daudio, lelaboraci dapunts i fotos digitals dentrevistes oaltres fets relacionats amb el programa, la presentaci denquestes i frums, i laincorporaci de links recomanats. Tots aquests continguts quedaran en propietat deMatar Audiovisual, qui concretar el protocol per aquesta tasca.

d) En tots els casos que el collaborador no pugui assistir a lhora assenyalada a lemissoraper a lexecuci de les tasques pactades, haur dinformar a la Direcci de lemissoraamb temps suficient per poder resoldre la situaci de la millor manera.

e) La durada de cada programa haur dsser la prevista, i haur de seguir lesquema idirectrius de programaci aprovades pel Consell dAdministraci.

f) Dins de cada programa no es podran fer obsequis sense el consentiment de la Direccide lemissora. En cap cas els obsequis podran consistir en diners.

g) Els/Les collaboradors/es responsables del control tcnic hauran de seguir lhorari deprogramaci que tinguin assignat i prestaran la collaboraci que els demani elresponsable del programa que semeti.

h) Hauran de tenir cura del material de lemissora i observar el mxim respecte per a laseva conservaci i manteniment.

i) Hauran de comunicar a la Direcci de lemissora o, en la seva absncia al CapdEmissions o responsable de lemissora que hi hagi en aquell moment, qualsevolanomalia que detectin amb la finalitat que aquesta sigui resolta amb diligncia.

j) Igualment, hauran de ser respectuosos amb la resta de companys/es de lemissora.k) En el moment que passin a formar part de lemissora hauran dassumir i quedaran

sotmesos als principis del present Reglament.

Article 35

Els/Les collaboradors/es tindran el segents drets:

a) Llibertat de realitzar els programes que tinguin assignats en la forma que creguin msadient, segons els criteris de programaci aprovats per la Direcci de lemissora, i pelConsell dAdministraci de lemissora i amb tot el respecte al principis generals delemissora i del present Reglament.

b) Els/Les collaboradors/es de Matar Rdio, podran ser compensats de les despesesque els ocasioni la prestaci de la seva activitat a lemissora, sempre i quan ho consultini sollicitin prviament a la Direcci de lemissora i rebin el vistiplau corresponent.

c) Els/les collaboradors/es hauran de rebre el suport tcnic i hum de lemissora per aldesenvolupament de la seva tasca. La Direcci de lemissora haur de fer compliraquest dret.

d) Lemissora haur de facilitar al/la collaborador/a tot el material que necessiti per aldesenvolupament de la seva tasca.

e) En cap cas el collaborador utilitzar material personal o particular, sin s amb lexprsconsentiment de la Direcci, el qual ho podr permetre per raons excepcionals i deforma temporal.

f) No es permetr ls permanent de material particular en el desenvolupament defuncions pbliques de lemissora.

g) En el cas que el material particular es deteriori durant ls pblic per a lemissora,aquesta reparar o reposar al seu propietari el valor daquest material, sempre i quanshagin complert les condicions anteriorment explicades.

h) Els/Les treballadors/es i els/les collaboradors/es que en el desenvolupament de la sevatasca a lemissora siguin inclosos en un procs judicial, tindran dret a acollir-se, previ

Matar Rdio. Juan Sebastian Elcano, 6 1r. 08302 Matar Tel. 93 536 13 10 mataroradio@ajmataro.cat 34

informe favorable del Consell dAdministraci, als serveis jurdics que es determini, quepromouran la defensa del collaborador fins a les ltimes conseqncies, sense cost peral/la collaborador/a.

i) El/la collaborador/a haur de rebre un tracte respectus per part dels rgans directiusde lemissora.

j) El/la collaborador/a tindr dret a obtenir un distintiu acreditatiu de lemissora firmat peldirector de la mateixa, per a lexercici exclusiu de la seva collaboraci amb lemissora.El seu mal s pot ser motiu de trencament del conveni de collaboraci i, per tant,dacabament de la seva collaboraci amb lemissora.

k) El/la collaborador/a haur destar cobert per una assegurana daccidents iresponsabilitat civil que contractar la Direcci de lemissora, previ vistiplau del ConselldAdministraci i que li donar cobertura durant el desenvolupament de la seva tascarelacionada amb lemissora.

Secci setena. La participaci de becaris/es i estudiants en prctiques

Article 36

Els/Les becaris/es i estudiants en prctiques que vulguin realitzar les prctiques dels seusestudis a lemissora municipal Matar Rdio, seran recomanats pel seu centre docent qui,mitjanant conveni, establir els termes de la relaci de lestudiant amb lemissora.

Matar Rdio portar un cens de becaris/es i estudiants en prctiques i ninformar delmateix al Consell dAdministraci.

Article 37

Les tasques que podran desenvolupar els becaris i estudiants en prctiques seran en cadacas les que quedin regulades en el seu conveni particular.

Article 38

Cada becari/a i estudiant en prctiques tindr el deure datendre la seva funci amb lamxima cura i seguir les directrius que li marqui el seu responsable directe dins lemissora.

a) Haur de tenir cura del material de lemissora i observar el mxim respecte per a la sevaconservaci i manteniment.

b) Haur de comunicar a la Direcci de lemissora o, en la seva absncia al CapdEmissions o responsable de lemissora que hi hagi en aquell moment, qualsevolanomalia que detecti amb la finalitat que aquesta sigui resolta amb diligncia.

c) Haur de ser respectus amb la resta de companys/es de lemissora.d) Haur dassumir i quedar sotms/a als principis del present Reglament.

Matar Rdio. Juan Sebastian Elcano, 6 1r. 08302 Matar Tel. 93 536 13 10 mataroradio@ajmataro.cat 35

Article 39

Cada becari/a i estudiant en prctiques tindr el segents drets:

a) Si es dona el cas, podr ser compensats de les despeses que li ocasioni la prestaci dela seva activitat a lemissora, sempre i quan aix ho autoritzi la Direcci de lemissora.

b) Rebr el suport formatiu, tcnic i hum de lemissora per al desenvolupament de la sevaestada formativa a lemissora. La Direcci de lemissora haur de fer complir aquestdret.

c) Lemissora li haur de facilitar tot el material que necessiti per al desenvolupament de laseva tasca.

d) En cap cas utilitzar material personal o particular, sin s amb lexprs consentimentde la Direcci, el qual ho podr permetre per raons excepcionals i de forma temporal.

e) Haur de rebre un tracte respectus per part dels rgans directius de lemissora, elsquals tindran en compte les possibles mancances professionals que pugui tenir adiferncia daltres professionals qualificats que treballin a lemissora.

Secci vuitena. Soluci de conflictes i defensa dels drets dels oients.

Article 40

El Consell dAdministraci ser qui arbitrar els conflictes derivats de les relacions internesdels membres de lemissora i defensar els drets dels oients envers aquesta.

Article 41

Queda expressament disposat que lactuaci de tots i cadascun dels treballadors icollaboradors de lemissora es regir per la bona fe i lhonestedat, ra per la qual nosestableix en aquest reglament cap tipus de normativa sancionadora especfica. Noobstant, les actuacions dels membres de lemissora podran ser reprovades.

En el cas que aquestes actuacions presumptament incorrectes o negligents tinguin aveure amb el desenvolupament de la tasca informativa, els rgans directius de lemissorasinhibir de jutjar-los a favor del Consell de la Informaci de Catalunya i/o Consell delAudiovisual de Catalunya.

Article 42

Sempre que shagi daplicar alguns tipus de sanci laboral es diferenciar el treballador dela mateixa, de la resta de collaboradors o empreses o collectius professionals contractats.

Matar Rdio. Juan Sebastian Elcano, 6 1r. 08302 Matar Tel. 93 536 13 10 mataroradio@ajmataro.cat 36

Aix, el treballador contractat estar sotms a la normativa laboral general i legislaci vigent,que preveu les garanties de defensa i recurs, aix com estableix clarament el rgim desancions.

Mentre, en el cas de collaboradors, el rgim sancionador podr suposar el cessament de laseva activitat dins lemissora, en el cas de les empreses o collectius professionalscontractats es guiar segons el que estableixi el contracte i en el cas dels becaris iestudiants en prctiques, el que es determini en el conveni.

Matar Rdio. Juan Sebastian Elcano, 6 1r. 08302 Matar Tel. 93 536 13 10 mataroradio@ajmataro.cat 37

CAPTOL QUART. RGIM DE SESSIONS I MODIFICACIONS DEL REGLAMENT

Article 43

Si qualsevol treballador o collaborador de lemissora considers que un acord adoptat perqualsevol dels rgans de govern de la rdio contrav els principis indicats en aquestReglament Intern o s contrari a dret, podr efectuar una impugnaci dins dels 10 diesposteriors a ladopci daquest acord, per escrit davant de:

- La Direcci de lemissora- El Consell dAdministraci.- El Consell de la Informaci de Catalunya i/o del Consell de lAudiovisual de Catalunya.- Els tribunals de Justcia.

Article 44

La resoluci de les impugnacions presentades haur de comunicar-se a la persona opersones que les hagin plantejat en el termini de set dies, a comptar des del moment enqu es comuniqui que la reclamaci ha estat denegada.

Article 45

Aquest Reglament es podr modificar en els segents casos:

a) Per imperatiu duna disposici legal de rang superior.b) En el cas de constituci de qualsevol dels rgans de lemissora.c) A proposta de qualsevol dels rgans de lemissora.

Article 46

En cada moment, el Consell dAdministraci ser lrgan competent per aprovar odesestimar la modificaci del present Reglament.. Per tal que una modificaci pugui tenirlloc, ser necessari el vot favorable de la meitat ms un del Consell dAdministraci delemissora.

DISPOSICI FINAL

Aquest Reglament de Rgim Intern haur de ser aprovat per una majoria de dos teros delConsell dAdministraci. Laprovaci definitiva per part del Consell dAdministraci haurdanar acompanyada dun dictamen favorable al document del serveis jurdics. El reglamenttindr validesa dun any i es prorrogar automticament si cap de les parts que shi acullenno en demana la revisi.

Matar, Error!Argumento de modificador desconocido.

Matar Rdio. Juan Sebastian Elcano, 6 1r. 08302 Matar Tel. 93 536 13 10 mataroradio@ajmataro.cat 38

ANNEX 1. PROPOSTA DE CONVENI DE COMPROMS DE PERMANNCIA I DEDICACIVOLUNTRIA

REUNITS:

Duna banda, ----------------------, President de lEntitat Pblica Empresarial MatarAudiovisual

I daltra banda, --------------------------amb DNI. ------------------------amb domicili -------------------------------

ACORDEN:

PRIMER: que en/na ---------------- es compromet a estar assignat/da com a collaborador/a aMatar Rdio.

SEGON: que aquest comproms de collaboraci amb lemissora en cap cas significa relacilaboral i que la seva participaci es realitza de manera desinteressada.

TERCER: que ambdues parts respectaran els drets i els deures corresponents, queespecifiquen el REGLAMENT DE FUNCIONAMNET INTERN DE MATAR RDIO delemissora i la Llei 6/1996 del Voluntariat.

QUART: el voluntari/ria accepta que lemissora no es fa responsable de les opinions queexpressi a ttol personal o en representaci de tercers i es compromet a respectar lesdisposicions de la llei 1/1982, de 5 de maig, de protecci civil del dret a lhonor, a la intimitatpersonal i familiar, i a la prpia imatge.

CINQU: que les tasques que el voluntari realitza a lemissora sn ., i aquellesactivitats organitzades per lemissora en les que vulgui participar. Amb carcter general, elvoluntari tindr una dedicaci de hores setmanals, repartides de la manera segent:..

SIS: El Sr./Sra. . autoritza a lEntitat Pblica Empresarial Matar Audiovisual afacilitar les seves dades a la companyia dassegurances per tal de formalitzar lasseguranadel voluntari/ria.

SET: El Sr./Sra. en relaci a les dades de carcter personal a les quals puguiaccedir mentre realitzi tasques de collaboraci a lemissora, complir estrictament elcontingut de la Llei Orgnica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecci de Dades deCarcter Personal i disposicions que la desenvolupin.

VUIT: Dacord amb la Llei 5/99, de 13 de desembre, de Protecci de Dades de CarcterPersonal sinforma al/la collaborador/a que les dades facilitades seran incloses en el censde collaboradors de lemissora. LEntitat Pblica Empresarial Matar Audiovisual s eldestinatari final daquestes dades i s qui decideix sobre la finalitat, el contingut i ls del

Matar Rdio. Juan Sebastian Elcano, 6 1r. 08302 Matar Tel. 93 536 13 10 mataroradio@ajmataro.cat 39

tractament de les dades de carcter personal que el voluntari faciliti. Amb tot, el voluntaripodr exercir els drets daccs, rectificaci, cancellaci i oposici de les seves dades en eltermes legals dirigint-se per escrit a aquesta Presidncia.

NOV: El voluntari/ria es compromet a no fer mal s dels equipaments informtics i decomunicaci que t a la seva disposici en les installacions de Matar Audiovisual i, enaquest sentit, a atendre a tot el que estigui contingut en els Principis Generals de MatarRdio i al Reglament de funcionament intern de lemissora, aix com a les disposicionslegals que siguin daplicaci.

DES: aquest comproms finalitzar en el moment que sigui denunciat per alguna de lesparts signants, amb un pre-avs de quinze dies.

I com a prova de conformitat signen aquest document a Matar, a .

EL PRESIDENT EL VOLUNTARI/RIA ELS PARES(per a menors dedat)

Nom:DNI:

Matar Rdio. Juan Sebastian Elcano, 6 1r. 08302 Matar Tel. 93 536 13 10 mataroradio@ajmataro.cat 40

ANNEX 2. PROPOSTA DE CONVENI DE COMPROMS DE PARTICIPACI DENTITATSA MATAR RDIO

REUNITS:

Duna banda, -----------------, President de lEntitat Pblica Empresarial, Matar Audiovisual

I daltra banda,amb DNI.en qualitat de President de lentitatamb domicili social al carrerinscrita en el registre dentitats municipal amb nm.

ACORDEN:

PRIMER: que lEntitat ... es compromet a participar a la programaci destinada a les entitatsde Matar, de lemissora municipal Matar Rdio

SEGON: que aquest comproms de collaboraci amb lemissora en cap cas significa relacilaboral i que aquesta s de manera desinteressada.

TERCER: que lEntitat ... eximeix a Matar Audiovisual de qualsevol responsabilitatderivada de la seva participaci en lemissora.

QUART: aquest comproms finalitzar en el moment que sigui denunciat per alguna de lesparts signants, amb un pre-avs de quinze dies.

I com a prova de conformitat signen aquest document a Matar, a ..

EL PRESIDENT EL REPRESENTANT DE LENTITAT

Nom:DNI:

ndexCaptol primer. Marc general PREMBUL

CAPTOL 1. MARC GENERALArticle 19

Article 52. Mitjans de comunicaci social1. Correspon als poders pblics de promoure les condicions per a garantir el dret a la informaci i a rebre dels mitjans de comunicaci una informaci vera i uns continguts que respectin la dignitat de les persones i el pluralisme poltic, social, cultu

f) Estatut Marc de redacci del Collegi de Periodistes de CatalunyaPREMBULLa consolidaci de la democrcia i la profunda renovaci tecnolgica i estructural han generat un nou marc en l'univers de la informaci que, lluny d'estabilitzar-se, pren encara ms dinamisme. Conscients d'aquests canvis, les empreses informatives i elsEls responsables del fet d'informar sn les empreses informatives, tal com es desprn de l'article 20 de la Constituci Espanyola, que assenyala als periodistes i als propietaris d'empreses informatives l'obligaci d'oferir una informaci autntica i rigAra b, el treball propi dels informadors, la seva identitat, consisteix en una tasca predominantment immaterial, simblica, intellectual, que no noms mobilitza els hbits intellectuals del professional, sin tamb els tics. s per aix que l'exercics convenient, doncs, que empresaris i professionals de la informaci mantinguin un dileg fluid, com a garantia per al pblic que es respectar el seu dret. Aquest dileg ha de tenir instruments precisos per fer-lo factible, de manera que els periodistePeriodistes i empresaris consideren convenient que aquests instruments tinguin carcter de pacte renovable i renegociable i acorden anomenar-lo Estatut de la Redacci (ER) de l'Empresa.Aquest ER emana de la Redacci i ha de ser respectat pels qui sn part de l'organitzaci econmica, comercial i de gesti que la funci dels mitjans informatius exigeix necessriament. La responsabilitat de garantir el respecte a les normes d'aquest ER cI. PRINCIPIS EDITORIALS DE L'EMPRESAII. NATURALESA DE L'ESTATUTAquest Estatut de la Redacci (ER) regula les relacions professionals dels membres de la Redacci entre s i amb la Direcci de la Redacci i l'Empresa, amb total independncia de les relacions laborals i sense interferir-les.No s'inclouran dins l'ER matries afectes als convenis collectius. El Comit Professional (CP) i el Comit d'Empresa decidiran la inclusi dels aspectes i punts dubtosos i/o conflictius a l'ER o al Conveni Collectiu.L'ER afecta tots els professionals que elaboren i determinen directament els continguts informatius. Resten exclosos els que hi tinguin interessos publicitaris. En qualsevol cas, l'Assemblea de la Redacci decidir la vinculaci a l'ER d'altres professioIII. DRETS I DEURES PROFESSIONALSEls drets i deures de la professi periodstica constitutius del deure primer d'informar, han de basar-se en uns principis tics que tots els professionals han de respectar i que no poden ser vulnerats per la lnia editorial del mitj informatiu ni per lAquests principis es basen en el Projecte de Codi d'Honor Professional de l'ONU i la Declaraci de Drets i Deures dels Periodistes de la CE, sobre els que es podran ampliar i desenvolupar:1. Respecte dels Drets Humans reconeguts en la Declaraci Universal de l'ONU i la Convenci Europea dels Drets Humans.2. La defensa d'una informaci rigorosa, ben fonamentada i obtinguda amb diligncia i imparcialitat per mitjans honestos.3. La informaci apareixer al pblic clarament diferenciada de les opinions i4. S'afavorir la publicaci sense demora de les correccions i rectificacions que afectin clarament al sentit final de la informaci publicada.5. Els membres de la Redacci no podran treballar simultniament en publicitat, relacions pbliques, assessoria de premsa i d'imatge o similars -siguin directament o indirecta remunerades o no- fora o dins del propi mitj.6. La publicitat ser clarament diferenciada de la informaci: tipogrficament en premsa i amb els corresponents molinets a la rdio i televisi.7. Els membres de la Redacci es comprometen a mantenir el secret professional. La protecci de les fonts informatives s garantia del dret del pblic a rebre una informaci lliure, i una salvaguarda del treball professional.8. En cap cas un membre de la Redacci ni els seus caps faran s en el seu propi profit o en profit de tercers - anullant, retardant, modificant o revelant-les- de les informacions que obtinguin per motius de la professi o del seu crrec. El CP vetllar9. Les informacions no es publicaran mai de forma que incitin a la violncia o en facin l'apologia.10. Les informacions no es publicaran mai de forma que suposin cap mena de discriminaci per raons d'ideologia o religi, de sexe, de raa o de procedncia social o cultural.11. Es respectar la intimitat de les persones, de forma especial la dels menors d'edat, si no s per raons d'inters pblic superior.12. Els professionals de la informaci tenen el dret i el deure de formar-se per a mantenir permanentment la seva professionalitat i competncia.Els professionals de la informaci tenen igualment el deure de vetllar pel compliment i respecte d'aquests principis i de corregir les prctiques que els contravinguin i qualsevol intent de limitar els drets d'expressi i informaci.1. Clusula de Conscincia.Un membre de la Redacci podr rescindir el seu contracte amb l'Empresa on treballa si justifica raonadament un canvi substancial d'orientaci en el mitj i aquest canvi, fet pals per actes reiterats, afecta les seves conviccions o la seva independnciaEl conflicte laboral derivat de l'aplicaci de la clusula es resoldr preferentment dins l'Empresa, amb la mediaci del Comit Professional (CP). Si s'arriba a un acord, l'Empresa indemnitzar l'afectat amb la mxima quantitat que, segons la llei i la pSi s'invoca la clusula davant els tribunals i aquests estimen la rescissi del contracte en ra de l'aplicaci de la clusula, l'afectat tindr dret a rebre l'esmentada indemnitzaci.La clusula de conscincia pot invocar-se a tots els efectes sense pre-avs i no comportar sanci, trasllat ni perjudicis laborals de cap mena.Un membre de la Redacci no podr ser obligat a complir un acte professional o a expressar una opini contrria a les seves conviccions, a l'tica professional o als principis editorials.Cap membre de la Redacci no est obligat a signar un treball, fet per encrrec o per prpia iniciativa, si considera que les posteriors modificacions alteren substancialment el contingut d'aquell treball i no sn resultat d'un acord previ.S 'exclouen d'aquesta norma les modificacions estrictament tcniques i les que s'ajustin al llibre d'estil del mitj, als gneres periodstics o a l'encrrec prviament acceptat pel membre de la Redacci.Si el 30% de la Redacci considera que una posici editorial o el tractament d'una informaci del mitja vulnera l'tica professional o els principis editorials o distorsiona els fets objecte de l'editorial o de la informaci, podr exposar la seva opiniL's de l'objecci de conscincia no implicar sancions, trasllats o perjudicis laborals de cap mena.2. Secret Professional.Tot membre de la Redacci t el dret i el deure de no revelar les fonts de les seves informacions ni les dels seus companys. El GP, la Direcci de la Redacci i l'Empresa emparen aquest dret i deure davant els poders pblics i davant qualsevol particulars prohibit de revelar l'autoria d'un treball per publicar o publicat sense signar.L'Empresa i la Direcci de la Redacci assumeixen tota informaci feta pblica en el mitj. Si un treball noticis no signat -per raons alienes a l'objecci de conscincia- origina diligncies judicials contra el Director o el seu substitut, aquest podrCas que una informaci origins diligncies judicials contra un membre de la Redacci, l'Empresa posar a la seva disposici una defensa jurdica competent i acceptada per l'afectat. L'Empresa es far carrers de la sanci econmica imposada en una eventuEls membres de la Redacci tenen garantit el dret a la seva intimitat dins el mitj amb la corresponent protecci de les sries informtiques, arxius, agendes i d'altres materials de qu disposin per al seu treball3. Drets d'autor.La venda o cessi de material informatiu propi a altres mitjans de comunicaci -inclosos els participats totalment o parcial per aquesta Empresa o per les persones fsiques o jurdiques que composen el seu accionariat- obliga l'Empresa a informar l'autorL'autor informar l'Empresa del material presentat a concursos i certmens.4. Rectificaci.Sense perjudici del que disposa la llei, per garantir el dret de rectificar informacions incompletes o errades, s'habilitar un espai diari a la secci "Cartes al Director" o similar, que quedar a l'abast del pblic i de qualsevol membre de la Redacci.Qualsevol membre de la Redacci ha de conixer, abans que es facin pbliques, les rectificacions sobre els seus treballs i manifestar el seu parer sobre la seva publicaci. En cas de dubte, s'optar preferentment per fer pblica la rectificaci, un cop c5. Independncia.Pertoca al Director, als subdirectors, als redactors en cap i crrecs assimilats determinar l'inters i la necessitat dels esdeveniments que exigeixin el desplaament d'un enviat especial. El mitj cobrir les despeses que generi el correcte cobriment inPer a preservar la independncia en la decisi dels temes que mereixen ser publicats i evitar influncies sobre la Redacci, es rebutjar qualsevol invitaci, viatge, compensaci econmica o regal aliens a l'empresa.IV. DIRECTOREl Director organitza i coordina els treballs de la Redacci en el marc dels lmits establerts en el present Estatut i en collaboraci amb els altres crrecs de la Redacci.Com a principal dipositari dels principis editorials, t el dret de vetar, d'acord amb la llei vigent, qualsevol original, publicitari o noticis. Sempre que exerciti aquest dret sobre un original noticis, en donar explicacions al cap de la secci on sCas que l'Empresa hagi de crear un crrec Editor, Delegat, Director regional...), amb responsabilitat sobre la Redacci /o el mitj, superior al de Director, aquest assumir els compromisos adquirits pels signants d'aquest ER.V. COMIT PROFESSIONALEl CP s l'rgan de representaci professional de la Redacci. Exerceix les funcions de vetllar pel compliment de l'ER i de mitjancer entre la Redacci i el Director de la Redacci i l'Empresa en les qestions que afectin l'ER. El CP ser la primera instEl CP i el Director de la Redacci es reuniran almenys un cop al mes per tractar les consultes, iniciatives i conflictes sorgits en la Redacci sobre qestions professionals. En cas d'urgncia, el CP pot sollicitar reuni extraordinria amb la DirecciEl CP convoca i organitza les Assemblees de la Redacci, excepte les de caire sindical. La Redacci t dret almenys a una Assemblea semestral i a utilitzar els locals de l'Empresa en hores de treball.El mandat del CP s de dos anys, comptats des del dia de la seva presa de possessi.El CP es composa de tres persones per cada 51 membres de la Redacci. A partir de 51, cada fracci de 50 redactors afegir un nou membre al CP. Els candidats es presentaran individualment i seran elegits per vot secret en llistes obertes.Els membres del CP n'escolliran un entre ells com a secretari.Sn elegibles i electors tots els periodistes, independentment de la seva titulaci, que desenvolupin tasques de redacci, edici, disseny, documentaci, fotografia, cinema i vdeo amb un mnim de sis mesos d'antiguitat a la plantilla (El CP sortint confNo sn elegibles pel CP: el Director, els adjunts a la Direcci, els subdirectors i els crrecs assimilats (Crrec assimilat: crrec de confiana del Director).Perqu l'elecci sigui vlida cal que la totalitat dels vots emesos sumin la meitat ms un dels membres de la Redacci.Qualsevol dels membres del CP pot ser revocat amb l'acord de la majoria dels vots de l'Assemblea de la Redacci, convocada a petici d'un mnim del 30% del cens.VI. RELACIONS PROFESSIONALS DINS LA REDACCI1.ParticipaciLa Redacci ser informada sempre de tota decisi important que afecti la vida de l'Empresa. Tamb ser consultada prviament a la presa d'una decisi definitiva sobre qualsevol mesura referent a la composici de la Redacci (la incorporaci, comiat, canSi l'Assemblea de la Redacci s'oposa per majoria absoluta, comptada sobre el seu cens total, a una de les decisions esmentades, l'Empresa escoltar les raons que el CP reculli i negociar amb aquest l'execuci de la decisi reprovada. Mentre s'estudien2. Nomenaments i DestitucionsAbans de nomenar o destituir el Director, l'Empresa far saber al CP la seva decisi i la proposta que considera adient. El CP sotmetr aquesta proposta a la Assemblea de la Redacci, que la votar. Si l'Assemblea - amb un qurum mnim de dos teros de lEn el cas de nomenament d'altres crrecs directes (director adjunt, subdirector, redactor en cap, cap de secci, director de programa ... ), s'informar al CP perqu se segueixi el procs abans descrit.3. Conflictes i ArbitratgeA fi i efecte que els malentesos i diferncies puguin resoldre's rpidament, sense impedir la normal relaci de dileg i de collaboraci entre l'Empresa i els professionals de la informaci, ambdues parts convenen en crear la figura de l'rbitre, que reLes decisions de l'rbitre seran acceptades per les parts en conflicte, sempre que ambdues hagin decidit posar en mans de l'rbitre el tema en discussi. En aquest cas, les dues parts es comprometen a portar el conflicte o el debat a d'altres mbits, encL'Empresa cobrir les despeses originades per la intervenci de l'rbitre.En cas de desacord final, el CP i l'Empresa, podran dirigir-se al pblic des del propi mitj per exposar de forma clara i detinguda la seva posici. En el cas d'un mitj escrit, la posici de l'Assemblea de la Redacci ser publicada en una plana editoriDISPOSICI ADDICIONALReforma de l'Estatut. Aquest ER t una vigncia de dos anys, comptats des del dia de la seva aprovaci per ambdues parts. S'entn tcitament prorrogat per nous terminis bianuals en els mateixos termes si no sollicita la seva revisi ni l'Empresa ni la RCas de no haver-hi acord entre les parts en el procs de revisi, l'ER queda prorrogat en els mateixos termes anteriorment establerts.La modificaci de l'ER requerir el segent trmit:- Presentaci de l'esmena per escrit al CP.- El CP far arribar l'esmena a tota la Redacci en un termini d'una setmana. Una altra setmana desprs, es convocar una Assemblea de la Redacci per debatre l'esmena.- L'Assemblea consumir els torns de paraules necessaris per a conixer tots els parers procedir a votar. El vot s secret i no es pot delegar. Dos membres del CP constituiran la taula i faran el recompte dels vots.- Per aprovar l'esmena cal una majoria de la meitat ms un del collegi electoral. Cas que no hi hagi qurum, s'entn que l'esmena no s'aprova.DISPOSICI TRANSITRIAAprovaci de l'Estatut. El Comit Professional provisional (CPp), constitut pels membres de la Redacci integrants del Comit d'Empresa, s l'encarregat de portar a terme el procs d'aprovaci de l'ER.El CP presentar a la Redacci el projecte d'ER i obrir un perode d'informaci per a recollir esmenes, totals o parcials, que hauran de presentar-se redactades com a nous articles, nous captols o un nou ER.El CPp presentar tamb el projecte d'ER a la Junta General d'Accionistes de [EMPRESA], que l'aprovar desprs d'examinar el projecte amb el CPp.Tancat el perode d'informaci, el CPp presentar a la Redacci totes les esmenes i fixar un dia per votar, en secret i sense que es pugui delegar, la seva inclusi o rebuig en el projecte original d'ER. La Redacci inclou els periodistes en actiu de l'La Junta General revisar l'ER aprovat per la Redacci. Un cop aprovat definitivament, el president de la Junta General far saber al Consell d'Administraci els termes de l'ER i la seva aprovaci.Aprovat l'ER, aquesta transitria se substituir pel segent Prembul:Estatut de la Redacci aprovat pel collegi electoral de la Redacci de (MITJ) el dia [DATA] i per la Junta General d'Accionistes de [EMPRESA] el dia [DATA].Aquest Estatut afecta als membres de la Redacci de [MITJ), que es composa de tots els periodistes, independentment de la seva titulaci, que desenvolupen tasques de redacci, edici, disseny, documentaci, fotografia, cinema i vdeo amb un mnim de sisANNEX 1- PROFESSIONALS AFECTATS PER L'ERPremsaRedactors, tinguin la qualificaci que tinguin, siguin collaboradors, corresponsals... amb una determinada antiguitat en la feina. Responsables d'edici, compaginaci i disseny. Reprters grfics. Documentalistes.RdioRedactors d'informatius o guionistas de programes. Tcnics de so i realitzadors que tinguin cura de l'edici d'informacions. Productors. Locutors i presentadors. Documentalistes.TVRedactors, corresponsals, collaboradors amb certa antiguitat. Guionistes de programes. Reporters grfics i tcnics de so, muntadors i realitzadors que tinguin cura de l'edici d'informacions. Presentadors. Correctors. Coordinadors. Documentalistes.ANNEX 2- PROJECTE DE CODI D'HONOR PROFESSIONAL DE LES NACIONS UNIDESPrembulLa llibertat d'informaci i de premsa s un dret fonamental de l'home i la pedra de toc de totes les llibertats reconegudes en la Carta de les Nacions Unides i proclamades en la Declaraci Universal dels Drets de l'Home; d'altra banda, constitueix una exAquesta llibertat estar salvaguardada si amb un esfor seris de voluntat el personal de la premsa i de la informaci, sigui quina sigui la forma d'expressi que utilitzi, no deixa mai que s'afeblexi el sentiment de la prpia responsabilitat i s'adona,Per aix, el present Codi Internacional d'Honor es promulga per servir com a norma en matria d'actuaci professional a tota persona encarregada de recollir, de transmetre, de difondre, de comentar notcies i informacions, de descriure amb la ploma, ambArticle 1El personal de la premsa i de la informaci procurar, amb totes les seves forces, oferir al pblic nicament informacions exactes, conformes amb els fets. Ha de comprovar, pel millor procediment possible, totes les informacions. No ha d'ometre voluntriArticle 2L'exercici honrat de la professi exigeix la dedicaci al b pblic. En conseqncia, s'ha d'excloure, siguin quins siguin els seus motius, tota recerca d'avantatges personals i qualsevol suport als interessos privats contraris a l'inters general.La calmnia, la difamaci voluntria, les acusacions sense proves, sn faltes professionals greus; cal dir el mateix pel que fa al plagi. La bona fe respecte al pblic constitueix el fonament de tot periodisme autntic. Qualsevol informaci que, una vegaArticle 3El personal de la premsa i de la informaci no ha d'acceptar per a s mateix, ni en nom d'altres, encrrecs incompatibles amb la integritat i la dignitat de la professi. Estan sotmesos a aquesta mateixa regla aquells que formen part de l'organitzaci ecAquells que publiquen informacions i comentaris han d'assumir la plena responsabilitat dels mateixos, si s que no declinen prviament i expressa tal responsabilitat.A aquells que haguessin sofert acusacions contra la seva moralitat o contra la seva reputaci, se'ls ha d'oferir la ms mplia possibilitat de respondre.Constitueix un principi general el respecte a la reputaci dels individus. Res no pot publicar-se respecte de la vida privada o que afecti a la reputaci, excepte quan ho exigeixi l'inters general, tenint en compte que aquest inters s quelcom ben difeRespecte a les fonts de la informaci, s'imposa la discreci: les informacions comunicades confidencialment formen part del secret professional, que ha de ser respectat. El dret al secret professional pot invocar-se fins al mxim extrem que la llei ho peArticle 4Aquells que tenen com a tasca prpia la descripci o comentari dels esdeveniments ocorreguts en altres pasos, tenen el deure d'adquirir al respecte tots aquells coneixements que els permeti descriure i comunicar amb equitat i exactitud els fets dels quaArticle 5En virtut del principi que serveix de fonament al present Codi, la responsabilitat d'assegurar el respecte a les normes professionals correspon al personal de la premsa i de la informaci i no als governs. En conseqncia, cap disposici del present CodiANNEX 3 - DECLARACI DELS DRETS I DEURES DELS PERIODISTES DE LA C.EPrembulEl dret a la informaci, a la lliure expressi i a la crtica s una de les llibertats fonamentals de tot sser hum.D'aquest dret del pblic a conixer els fets i les opinions neix el conjunt de drets i deures del periodista.La responsabilitat dels periodistes davant el pblic precedeix qualsevol altra, fins i tot la responsabilitat davant els seus patrons i els poders pblics.La missi de la informaci comporta necessriament uns lmits que els mateixos periodistes s'imposen espontniament. Tal s l'objecte de la declaraci de deures que aqu es formula.Per aquests deures noms poden ser respectats efectivament en l'exercici de la professi periodstica, si les condicions concretes d'independncia i dignitat professional sn una realitat. Tal s l'objecte de la declaraci dels drets que aqu es formulaEls Deures:Els deures essencials del periodista en la recerca, la redacci i el comentari dels esdeveniments sn:1.Respectar la veritat, siguin quines siguin les conseqncies que aix pugui comportar-li, donat el dret que t el pblic de conixer la veritat.2.Defensar la llibertat d'informaci, de comentar i de crtica.3.Publicar solament les informacions l'origen de les quals es coneix, o, en cas contrari, acompanyar-les de les necessries reserves; no suprimir les informacions essencials i no alterar els textos o documents.4.No utilitzar mtodes deshonestos per a obtenir informacions, fotografies o documents.5. Imposar-se el respecte a la vida privada de les persones.6. Rectificar tota informaci pblica que es presenti com inexacta.7. Mantenir el secret professional i no divulgar la font de les informacions obtingudes confidencialment.8.Es prohibeix el plagi, la calmnia, la difamaci i les acusacions sense fonament.9.Es prohibeix rebre qualsevol avantatge en virtut de la publicaci o supressi d'una informaci.10.No confondre mai l'ofici de periodista amb el de publicista o propagandista; no acceptar cap consigna, directa o indirecta, dels anunciants.11.Rebutjar tota pressi i no acceptar cap directiva redaccional que no vingui dels responsables de la redacci.Tot periodista digne d'aquest nom accepta com un deure l'observaci estricta dels principis aqu enunciats, reconeixent el dret en vigor de cada pas; el periodista, en matria professional, accepta solament la jurisdicci dels seus semblants, excloent tEls Drets:1. Els periodistes reivindiquen el lliure accs a totes les fonts d'informaci i el dret d'enquestar lliurement sobre els drets que condicionen la vida pblica. El secret dels assumptes pblics o privats no pot oposar-se, en aquest cas, al periodista, si2.El periodista t el dret de rebutjar tota subordinaci contrria a la lnia general de l'rgan d'informaci en el qual collabora, lnia determinada per escrit en el seu contracte, a l'igual que tota subordinaci que no estigui clarament implicada en a3.El periodista no podr ser obligat a complir un acte professional o a expressar una opini que sigui contrria a la seva convicci o conscincia.4. L'equip redaccional ha d'sser informat obligatriament de tota decisi important que afecti a la vida de l'empresa. La redacci ha de ser consultada prviament a una decisi definitiva sobre qualsevol mesura referent a la composici de la redacci, l5. El periodista t el dret, per la seva funci i responsabilitats, no solament al benefici de les convencions collectives, sin tamb a un contracte personal que garanteixi la seva seguretat material i moral en la seva feina, aix com a una remuneraciManual destil de la Comissi de periodisme solidari del Collegi de Periodistes de CatalunyaAquest Manual d'Estil t la finalitat de contribuir a una societat ms oberta i solidria. s una eina de treball oberta a noves aportacions i el seu xit depn de l'actitud decidida dels professionals de la comunicaci contra les actituds racistes i xenCAPTOL SEGON. PRINCIPIS GENERALS I OBJECTIUS

Principis generals de Matar Rdio:Com a desenvolupament del respecte al principi abans esmentats:CAPTOL TERCER. ESTRUCTURA INTERNASecci primera. Consell dAdministraciSecci tercera. rees de treballCAPTOL QUART. RGIM DE SESSIONS I MODIFICACIONS DEL REGLAMENTDISPOSICI FINAL