Protocol de Funcionament de l'Espai Social del Gtic La Negreta

 • Published on
  24-Nov-2015

 • View
  701

 • Download
  3

Transcript

 • 1

  PROTOCOL DE FUNCIONAMENT I GESTI DE LESPAI SOCIAL DEL GTIC LA NEGRETA

  2013

  1. Introducci : qui som i quins objectius tenim

  2. Organitzaci Interna i rgans de Funcionament

  2.1. Assemblea General 2.2. Assemblea de Gesti 2.3 Comissions de Treball

  2.3.1. Activitats i gesti de lespai 2.3.2. Manteniment i neteja 2.3.3. Comunicaci 2.3.4. Tresoreria

  3. Activitats i gesti de l'espai 3.1. Definicions i criteris 3.2 Temporalitat i Agenda 3.3 Gesti d'activitats Sollicitud despais 3.4 Retorn de les activitats 3.5 Valoraci de les activitats 3.6 Activitats poltiques sindicals o religioses

  _____________________________________________________________________

  Protocol de funcionament i gesti de lEspai social del Gtic La Negreta carrer Nou de Sant Francesc 21, baixos Barcelona 08002 setembre 2013

 • 2

  1. Introducci : qui som i quins objectius tenim

  La Negreta del Gtic Espai social, carrer Sant Francesc 21 baixos s un espai venal autogestionat democrticament, per les persones i collectius que l'utilitzen regularment, i que vol ser obert a tothom qui comparteixi els nostres objectius i principis generals.

  Un espai propietat de lAjuntament per gestionat per la ciutadania, o sigui que es tracta d'un equipament pblic, del i per al venat.

  s l'Associaci de Vens i Venes del Barri Gtic, qui ha rebut la cessi de lAjuntament i qui ha signat el conveni i per tant, qui ha de complir les obligacions que aquest comporta.

  Creiem fermament que la millor via per la gesti comunitria de lespai s l'autoorganitzaci ciutadana, i que ha de ser, mitjanant, una assemblea conformada pels collectius i persones que utilitzen regularment l'espai, la forma de decidir com ens organitzem.

  La democrcia cooperativa, lautogesti comunitria i la collaboraci en les activitats generals, en el manteniment, i en el bon funcionament general del projecte sn els compromisos essencials per a totes les persones i collectius que formen part del lespai

  Objectius: Enfortiment, dinamitzaci i creaci de xarxes socials i comunitries. Posar les condicions per fer possible un venat actiu, crtic i mobilitzat. Potenciar tots els projectes que treballin per a la transformaci social. Donar aixopluc i infraestructures estables per a tothom que treballi en defensa

  dels drets socials i per al desenvolupament del dret a la ciutat. Lautosuficincia econmica i la independncia ciutadana respecte a fonts

  de finanament extern i institucions.

  2. Organitzaci Interna i rgans de Funcionament

  El protocol t per objectiu facilitar l'organitzaci de l'espai i la comunicaci entre els collectius que l'utilitzen. Tamb vol posar el mitjans per a fer possible activitats, per part dels vens i les venes entitats socials i collectius de Ciutat Vella i Barcelona.

  Totes les decisions, els documents de gesti originats i els pressupostos de l'espai seran pblics i accessibles.

  _____________________________________________________________________

  Protocol de funcionament i gesti de lEspai social del Gtic La Negreta carrer Nou de Sant Francesc 21, baixos Barcelona 08002 setembre 2013

 • 3

  2.1. Assemblea General

  s la trobada de totes les persones que formen els collectius i es trobar al menys un cop a l'any. Poden participar en aquesta assemblea totes les persones vinculades als collectius que utilitzen regularment l'espai, o les persones a ttol individual que organitzin activitats, ja siguin permanents o temporals.

  Les Assemblees sn pbliques i obertes, podr intervenir qualsevol persona que ho solliciti prviament amb dret a veu i sense vot a torn obert de paraula.

  Tasques i funcions: aprovaci del pressupost. aprovaci si s'escauen de modificacions del protocol de funcionament. aprovaci duna memria amb les activitats de lespai la qual ser pblica i

  servir per a entregar al Districte de Ciutat Vella en compliment del conveni de cessi.

  qualsevol tema que proposi lassemblea de gesti.

  Representativitat Els collectius tindran un mxim de 3 vots; cada un dels quals ha de ser exercit per un membre del collectiu corresponent present a la reuni. Els participants noms podran emetre el seu vot en un dels collectius o activitats. Els vots emesos pels membres dun mateix collectiu no han de coincidir necessriament. Les persones individuals tindran 1 vot.

  Si s dons que el nombre de persones a ttol individual fos igual al nmero mxim de persones per collectiu que pogussim votar, automticament, els collectius passarem a tenir 4 vots (igualment presencials). Amb aquest sistema volem potenciar la collectivitat, per damunt d'interessos particulars.

  Presa de decisions: Les decisions s'intentaran prendre per consens. En cas contrari s'aprovar per 2/3 parts en segona votaci i per majoria simple en tercera i definitiva.

  Collectius que actualment utilitzen regularment l'espai Associaci de Vens i Venes del Barri Gtic. Associaci Catalana contra la Contaminaci Acstic. Club Dinmic Sindicat d'arquitectes de Barcelona. Cooperativa de Consum El Brquil del Gtic. Assemblea Gtic. Nucli CUP de Ciutat Vella.

  ______________________________________________________________________

  Protocol de funcionament i gesti de lEspai social del Gtic La Negreta carrer Nou de Sant Francesc 21, baixos Barcelona 08002 setembre 2013

 • 4

  2.2. Assemblea de Gesti

  s lrgan sobir de la gesti de l'espai, que decidir els criteris d'utilitzaci i els mecanismes de decisi. Un rgan que t per objectiu una gesti i organitzaci oberta i transparent, que intenti evitar la divisi tradicional entre gestors i usuaris de lespai, enxarxant i potenciant els nostres collectius.

  Poden participar en aquesta assemblea totes les persones vinculades als collectius que utilitzen regularment l'espai, o les persones a ttol individual que organitzin activitats, ja siguin permanents o temporals.

  Pels collectius que tinguin una activitat permanent la participaci a lassemblea de gesti s obligatria, dues absncies seguides sense justificar faran que es valori demanar lentrega de les claus del local.

  Tasques de l'assemblea: Definir com ens organitzem i definir la pressa de decisions. Impulsar i aprovar comissions que desenvolupin tot all que sigui necessari pel

  bon funcionament de l'espai Admissi de noves activitats permanents, i aquelles altres, temporals o

  puntuals, que requereixin un consens. Admissi de nous collectius a l'assemblea de gesti de l'espai Assumir la gesti qualsevol imprevist o punt no especificat en aquest protocol

  Representativitat Els collectius tindran un mxim de 3 vots; cada un dels quals ha de ser exercit per un membre del collectiu corresponent present a la reuni. Els participants noms podran emetre el seu vot en un dels collectius o activitats. Els vots emesos pels membres dun mateix collectiu no han de coincidir necessriament. Les persones individuals tindran 1 vot.

  Si s dons que el nombre de persones a ttol individual fos igual al nmero mxim de persones per collectiu que pogussim votar, automticament, els collectius passarem a tenir 4 vots (igualment presencials). Amb aquest sistema volem potenciar la collectivitat, per damunt d'interessos particulars.

  Presa de decisions: Les decisions s'intentaran prendre per consens. En cas contrari s'aprovar per 2/3 parts en segona votaci i per majoria simple en tercera i definitiva .

  Funcionament: L'assemblea de gesti es reunir peridicament adaptant-se a les necessitats

  del moment, mnim un cop al trimestre Les assemblees seran convocades pblicament Convocar lAssemblea General i extraordinries quan es decideixi Convocar trobada de collectius un cop a lany.

  _____________________________________________________________________

  Protocol de funcionament i gesti dEspai social del Gtic La Negreta carrer Nou de Sant Francesc 21, baixos Barcelona 08002 setembre 2013

 • 5

  Els collectius o persones que realitzin activitats regulars i permanents han de participar obligatriament a lAssemblea de Gesti; dues absncies seguides sense justificar faran que es valori demanar el retorn de claus del local.

  2.3 Comissions de Treball

  Les comissions porten a la prctica les decisions de l'assemblea de gesti. Es podran crear les comissions que es considerin necessries per nhi haur 4 de bsiques pel bon funcionament del local:

  2.3.1. Activitats i gesti de lespai La comissi dactivitats i gesti de lespai s'encarregar:

  de ladmissi dactivitats de gestionar el calendari i els horaris d'ocupaci dels espais. rebr les demandes de collectius i persones externes que vulguin

  desenvolupar alguna activitat. Presentar les propostes a lassemblea de gesti si sescau aprovaci especfica

  gestionar les necessitats de lactivitat proposada controlar les claus de lespai. Deixant i recollint-les per a activitats puntuals i

  controlant les cpies amb que compten els collectius permanents

  2.3.2.Manteniment i neteja La comissi de manteniment i neteja s'encarregar de:

  la definici del usos, la decoraci i el mobiliari dels espais. manteniment de les installacions: Executar el calendari de manteniment i

  redactar i mantenir actualitzat el manual d'instruccions. Aquest manual haur d'estar en un lloc localitzable per als collectius.

  manteniment dels aparell informtics, xarxa i connexi telemtica, vetllar perqu els collectius mantinguin i tinguin cura de lespai. Crear i

  gestionar un calendari amb els torns de neteja que han de realitzar els collectius.

  No hi hauran espais exclusius dun collectiu o duna activitat, per tots disposaran de lloc de magatzematge propi. En principi es tracta despais el mxim de polivalents possibles per s la comissi de manteniment i neteja qui determina i avalua els usos dels espais, i si ho creu justificat, pot definir usos fixes.

  2.3.3. Comunicaci La comissi de comunicaci ha de facilitar i mantenir les eines necessries per a la comunicaci interna i externa

  _______________________________________________________________________

  Protocol de funcionament i gesti de lEspai social del Gtic La Negreta carrer Nou de Sant Francesc 21, baixos Barcelona 08002 setembre 2013

 • 6

  2.3.4. Tresoreria La comissi de tresoreria s'encarregar de : presentaci de pressupost anual. gestionar els comptes de l'espai. Informar de lestat de comptes proposar frmules per a lautogesti de lespai a lassemblea de gesti que les

  haur daprovar

  No poden formar part d'aquesta comissi persones que no participin permanentment a l'assemblea de gesti.

  3. Activitats i gesti de l'espai

  3.1. Definicions i criteris ds

  Prioritzar les activitats dirigides al venat del barri i del districte, que tinguin el mxim inters i benefici social per davant de les dirigides a la ciutadania en general.

  Sempre es prioritzar l's social respecte a ls particular.

  Mai es permetran activitats destinades a generar guanys econmics individuals. Es permetran activitats que generin lucre o el cobrament d'entrades sempre que es justifiqui la necessitat social o collectiva per generar recursos o cobrir despeses.

  Quan la aplicaci dels criteris no generi consens dins la comissi dactivitats i gesti de lespai es traslladar la decisi a lAssemblea de Gesti.

  3.2 Temporalitat i Agenda

  La temporalitat duna activitat depn de la disponibilitat dels espais, del calendari, dels recursos materials i del funcionament de la mateixa activitat, i laprovaci de la comissi dactivitats i gesti de lespai, o de l'assemblea de gesti.

  El calendari d'activitats shaur dinformar a travs dun calendari compartit.

  3.3 Gesti d'activitats Sollicitud despais

  Les activitats poden venir proposades pels collectius o persones que utilitzen l'espai regularment o per collectius o persones que no estan vinculades a l'espai.

  ______________________________________________________________________

  Protocol de funcionament i gesti de lEspai social del Gtic La Negreta carrer Nou de Sant Francesc 21, baixos Barcelona 08002 setembre 2013

 • 7

  Per sollicitar una activitat sactuar segons sespecifica a continuaci:

  Els collectius o persones que utilitzen l'espai regularment que vulguin realitzar una activitat permanent o peridica, hauran domplir la fitxa tcnica i, un cop sen coneguin les caracterstiques, l'assemblea de gesti decidir si es fa i la comissi d'activitats i gesti de l'espai, organitzar el calendari. A la fitxa han de quedar reflectides la finalitat i el valor social de lactivitat que es proposa.

  Els collectius o persones que utilitzen l'espai regularment que vulguin realitzar una activitat temporal o puntual seran els responsables de gestionar-la i fer-la constar al calendari.

  Els collectius o persones que utilitzen l'espai regularment que proposin una activitat o taller de caire temporal es regiran pels mateixos criteris que les que no en formen part, per sempre tindran preferncia en ladjudicaci duna activitat, de lhorari o de lespai.

  Els collectius o persones que no estan vinculades a l'espai que vulguin realitzar una activitat permanent o peridica s'han d'integrar a l'Assemblea de gesti.

  Els collectius o persones que no estan vinculades a l'espai que vulguin realitzar una activitat temporal o puntual hauran domplir la fitxa tcnica i la comissi d'activitats i gesti de l'espai, l'aprovar el ms rpidament possible. I si s'escau la traslladar a l'assemblea de gesti. A la fitxa ha de quedar reflectida la finalitat i el valor social de lactivitat que es proposa.

  Sexigeix als convocants de lacte o grup promotor que deixin lespai ordenat i net per a ser utilitzat per altres activitats.

  3.4 Retorn de les activitats

  Tant els collectius com les persones que conformen lAssemblea de Gesti, com totes aquelles persones que duguin a terme activitats temporals i puntuals, han de fer un retorn social.

  El retorn social podr ser::

  El foment de la solidaritat i la cooperaci del teixit social i comunitari. Treballar en els objectius de l'espai i compartir els principis. La implicaci en el projecte, amb la participaci a les assemblees, a les

  jornades de treball collectiu i d'altres activitats que s'organitzin des de l'espai.

  Laprovaci del retorn social dependr del tipus dactivitat i la far la comissi dactivitats i gesti de lespai.

  _______________________________________________________________________

  Protocol de funcionament i gesti de lEspai social del Gtic La Negreta carrer Nou de Sant Francesc 21, baixos Barcelona 08002 setembre 2013

 • 8

  En casos concrets es podr demanar un retorn econmic a lespai.

  Quan la ra social no generi consens dins la comissi dactivitats i gesti de lespai es traslladar la decisi a lAssemblea de Gesti.

  3.5 Valoraci de les activitats

  En funci de cada activitat shan de fer avaluacions peridiques del seu funcionament i del seu retorn i social. La sollicitud per realitzar una activitat obliga a facilitar la informaci que fa possible la valoraci.

  Amb les activitats temporals i puntuals es demanar una breu descripci tcnica del resultat de lactivitat i nombre de persones que ha participat via correu electrnic. Tamb es demanar una avaluaci del funcionament del local en temes logstics (clima, llums,, lavabos, tancament ....). Aquesta informaci ser recollida per la comissi d'activitats i gesti de lespai.

  Amb les activitats permanents cada collectiu o persona portar a terme el seu seguiment, mantindr actualitzat el calendari i el seguiment de les reunions o activitats puntuals que generi. Es far una avaluaci anual a l'assemblea de gesti. Aquesta informaci ser recollida per la comissi d'activitats i gesti de lespai.

  3.6 Activitats poltiques sindicals o religioses

  La Negreta del Gtic Espai Social s un espai apartidista i laic.

  En el cas que un partit poltic, plataforma poltica, organitzaci sindical, organitzaci religiosa o qualsevol mena dentitat vinculada a ells solliciti un espai per a la realitzaci duna activitat de carcter espordic, dirigir la sollicitud a l'assemblea de gesti.

  Quan es facin actes puntuals dorganitzacions poltiques, sindicals o religioses amb convocatria pblica no es podran exhibir smbols partidistes a lexterior del l'espai, ni es podr utilitzar la imatge corporativa, el logotip o la tipografia de l'espai de manera que no sidentifiqui la seva imatge amb lentitat convocant ni amb el contingut de lacte, a no ser que l'espai shi adhereixi de forma explcita per decisi de lAssemblea General.

  Cap de les organitzacions que participi en un procs electoral no podr fer actes en perode de campanya o precampanya electoral.

  A l'espai no tindr cabuda cap activitat que enalteixi la xenofbia, el racisme, el feixisme o el nazisme, que no respecti els drets humans, la lliure orientaci sexual o la igualtat de gnere, la llibertat religiosa o que vagi en contra de la solidaritat entre els pobles.

  A l' espai no hi pot haver exhibici permanent de simbologia partidista. El respecte a la pluralitat ideolgica i el lacisme seran signes didentitat de lespai. _____________________________________________________________________

  Protocol de funcionament i gesti de lEspai social del Gtic La Negreta carrer Nou de Sant Francesc 21, baixos Barcelona 08002 setembre 2013