Proposta reglament participacio 2013

  • Published on
    21-Jun-2015

  • View
    168

  • Download
    1

Transcript

  • 1. Esborrany Reglament Participaci Ciutadana REGLAMENT DE PARTICIPACI CIUTADANAPrembul Ttol preliminar.- Disposicions generalsArticle 1.- Objecte de regulaciAquest Reglament desenvolupa el Reglament Orgnic Municipal en tot all que fareferncia a rgans de participaci i a la regulaci de les formes, mitjans iprocediments dinformaci i participaci ciutadana. Ho fa de conformitat amb all quesestableix en la Llei 7/1985, reguladora de les bases del Rgim Local, el decretlegislatiu 2/2003, de 28 dabril, pel que saprova el Text Refs de la Llei municipal i dergim local de Catalunya i la Llei 30/1992, de rgim jurdic de les AdministracionsPbliques i de procediment administratiu com, aix com els reglaments que lesdesenvolupen. En tot all no previst en aquest Reglament sestar a all disposat a lalegislaci estatal i autonmica, bsica i sectorial, i sens perjudici daquesta legislaciArticle 2.- Finalitats del ReglamentLes finalitats daquest Reglament sn:a) Facilitar laccs dels ciutadans i ciutadanes a informaci completa, vera ientenedora sobre la poltica i la gesti municipal.b) Crear punts de trobada i debat entre el govern local i la ciutadania, que permetin laincorporaci al debat pblic de les iniciatives ciutadanes que persegueixin laconsecuci de linters general.c) Afavorir la participaci dels ciutadans i ciutadanes, individualment o collectivament,en la gesti dels serveis pblics locals.d) Facilitar la integraci de les persones nouvingudes a la vida social i poltica de laciutat.e) Promoure les actituds de respecte envers les persones, els grups socials i lacomunitat en el seu conjunt.f) Fomentar el desenvolupament i la millora del teixit associatiu.g) Promoure la solidaritat i lequilibri entre els diferents barris de la ciutat. 1

2. Esborrany Reglament Participaci CiutadanaTtol I.- Dels ciutadans i ciutadanesArticle 3.- Titulars dels drets individualsEls titulars dels drets individuals que regula aquest Reglament, salvant les excepcionsque es determinin de forma explcita en aquest reglament o es limiti lexercici pernormativa sectorial o especfica, sn les persones majors dedat residents al municipide Manresa. A efectes de nomenclatura, i per remarcar el carcter poltic daquestsdrets, sutilitzar la denominaci ciutadans i ciutadanes per referir-se a personesresidents.Article 4.- Drets dels ciutadans i ciutadanes relatius a la participaci1. Als efectes del present reglament, sn drets dels ciutadans i ciutadanes:a) Dret dinformaci individualb) Dret a consultar els arxius, registres i expedientsc) Dret a lobtenci de cpies i certificacionsd) Dret a participar als rgans de participaci ciutadana permanents, en els termesprevistos en el present Reglament. Aquest dret el poden exercir tots els ciutadans iciutadanes majors de 16 anys, excepte els consells dinfants i adolescents en els qualshi podran participar els menors de 16 anys.e) Dret a participar en els processos participatius que sestableixin.f) Dret dassistncia a les audincies pbliquesg) Dret de petici i propostah) Dret a lexercici de la iniciativa ciutadanai) Dret a sollicitar la consulta popular en els termes establerts per la llei i a participaren les consultes populars que convoqui lAjuntament.2. Els drets articulats en aquest Reglament sentenen sens perjudici de lexercicidaltres reconeguts als ciutadans i ciutadanes per les normes de carcter poltic,administratiu o jurisdiccional. Ttol II.- De les entitats ciutadanes Captol I.- Definici, drets i deuresArticle 5.- Concepte dentitat ciutadana1. Als efectes daquest Reglament, lAjuntament reconeix com a entitats ciutadanesaquelles que estiguin regulades al Llibre tercer del Codi civil catal o, amb anloga 2 3. Esborrany Reglament Participaci Ciutadananaturalesa, a les lleis sectorials. Aquestes hauran dacreditar disposar de personalitatjurdica prpia, tenir la seu, domicili social o delegaci permanent en el termemunicipal, no tenir nim de lucre i que el seu objecte social sigui la realitzacidactivitats i la defensa dinteressos collectius de carcter general o sectorial.2. Sentn que una entitat t delegaci permanent a Manresa quan hi disposa dunaseu social, hi ha un mnim de tres socis empadronats a Manresa i es demostra unavoluntat de projectar lactivitat de lentitat a Manresa.3. Excepcionalment, podran ser considerades entitats ciutadanes les entitats que,malgrat tinguin la seu social en un altre municipi, compleixin els requisits de lapartat 1daquest article i acreditin que la seva activitat es realitza de forma prioritria aManresa i els seus socis siguin majoritriament ciutadans de Manresa.4. No tenen la consideraci dentitat ciutadana les persones jurdiques de naturalesamercantil i les que, sigui quina sigui la seva naturalesa jurdica, tinguin per objectesocial una activitat econmica o empresarial amb nim de lucre.Article 6.- Paper social de les entitats ciutadanesLes entitats ciutadanes sn elements fonamentals per al progrs i la cohesi socialduna comunitat. Per aquesta ra sn mereixedores dun conjunt de drets especfics ide suport pblic, per tamb han de complir determinats deures que deriven de laseva responsabilitat social.Article 7.- Drets de les entitats ciutadanes1. Sens perjudici que totes les entitats puguin exercir davant lAjuntament les accions idrets previstos a lordenament jurdic, les entitats ciutadanes inscrites al RegistreMunicipal dEntitats poden gaudir els segents drets:a) Dret a ls espordic o temporal de recursos de titularitat municipal, especialmentels locals, amb les limitacions que imposin la coincidncia ds per part de diversesentitats o pel propi Ajuntament.b) Dret daccs a la informaci municipal en els termes i condicions previstos en el ttoltercer daquest Reglament.c) Dret, dacord amb els actes de convocatria, a rebre subvencions econmiques pera la realitzaci de projectes o activitats que promoguin interessos generals o sectorialsdels ciutadans i ciutadanes de Manresa, llevat que la legislaci que les regulaestableixi un sistema de finanament especfic. 3 4. Esborrany Reglament Participaci Ciutadanad) Dret a rebre les convocatries de les sessions dels rgans collegiats municipalsque celebren sessions pbliques quan a lordre del dia hi figurin qestionsrelacionades amb lobjecte social de lentitat. En els mateixos supsits reben tamb lesresolucions i acords adoptats pel rgans municipals al respecte.e) Dret a rebre publicacions peridiques que editi lAjuntament, sempre que lentitat hosolliciti expressament.f) Dret a participar als mitjans de comunicaci de titularitat municipal.g) Tots aquells altres drets reconeguts als ciutadans i ciutadanes en el presentReglament que no tinguin expressament limitat els subjectes que els podran exercir.2. La realitzaci dels drets reconeguts als punts a, i c haur de ser compatible amb elsobjectius determinats pel pla o programes dactuaci de lAjuntament i els lmits de lahisenda municipal.Article 8.- Deures de les entitats ciutadanesLes entitats ciutadanes tenen els deures segents:1. Deure dassegurar el funcionament legal i democrtic de lentitat.2. Deure de collaborar amb lAjuntament, amb lobjecte daconseguir una millorprestaci dels serveis municipals en benefici de linters general de la ciutat.3. Deure de facilitar lactuaci municipal en tot all relatiu a la inspecci, fiscalitzaci iseguiment de les matries relacionades amb lmbit de competncies de lAjuntament.4. Deure de promoure la convivncia i el respecte entre les persones.5. Deure de procurar, per tots els mitjans, el respecte de les installacions, equipamenti mobiliari urb de la ciutat.6. Deure de transparncia envers la ciutat en tots els casos en qu es gestioninrecursos pblics, b en forma de diners, b en forma de locals, infraestructures o altresserveis.Article 9.- Comproms de lAjuntament amb les entitats ciutadanesLAjuntament es compromet a aportar mitjans per fer possible la realitzaci dels dretsreconeguts a les entitats pel present Reglament, a respectar lautonomia de les entitatsciutadanes, a incentivar la formaci dels seus membres en matries dintersassociatiu i a aportar, en la mesura que sigui possible, assessorament i recursos tilsper al conjunt del teixit associatiu.4 5. Esborrany Reglament Participaci Ciutadana Captol II.-Del Registre Municipal dEntitats CiutadanesArticle 10.- Finalitat del RegistreEl Registre Municipal dEntitats Ciutadanes t per finalitat obtenir un coneixementacurat de les entitats existents al municipi, llurs finalitats i representativitat, per tal depossibilitar una poltica municipal de foment de lassociacionisme local.Article 11.- Obligatorietat dinscripci al RegistreLes entitats ciutadanes shan dinscriure al Registre Municipal dEntitats Ciutadanesper a lexercici dels drets especfics reconeguts en aquest Reglament. s un registreindependent de qualsevol altre registre, estatal o nacional, en el qual tamb hagin deser obligatriament inscrites.Article 12.- Procediment dinscripci al Registre1. Les entitats poden sollicitar la inscripci al Registre mitjanant un escrit adreat alAjuntament. En el moment de fer-ho han daportar els documents segents:a) Estatuts visats de lentitat.b) Nmero dinscripci en el Registre General dAssociacions de la Generalitat i/o enaltres registres pblics on sigui obligatria la inscripci.c) Domicili social.d) Nmero dIdentificaci Fiscal (NIF).e) Nom de les persones que ocupen els crrecs directius.f) Certificaci del nombre de socis.g) Pressupost de lany en curs.h) Programa dactivitats de lany en curs2. LAjuntament notificar a lentitat la seva inscripci en el termini de 15 dies des de larecepci de la sollicitud dinscripci, acompanyada de les dades esmentades. A partirdaquest moment, es considerar donada dalta a tots els efectes. La manca deresoluci expressa en el termini fixat tindr efectes estimatoris de la sollicitud.3. Les modificacions de dades hauran de ser comunicades per lentitat en el terminidun mes des que es produeixin. En tot cas, les entitats hauran de comunicar abansdel 31 de desembre de cada any, la vigncia de les dades que consten al registre i elsmembres de la junta directiva.4. LAjuntament podr donar de baixa del registre, dofici, aquelles entitats que nohagin notificat la vigncia o modificaci de les dades esmentades al pargraf anterioren el termini que shi indica.5 6. Esborrany Reglament Participaci Ciutadana5. La denegaci de la inscripci ha de ser sempre motivada i la resoluci que enaquest sentit sadopti posar fi a la via administrativa. Els interessats podran interposarels recursos pertinents dacord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del RgimJurdic de les Administracions Pbliques i del Procediment Administratiu Com.Article 13.- Dependncia funcionalEl Registre dependr funcionalment de la direcci tcnica de la Regidoria delegada deParticipaci Ciutadana, sota la supervisi de la Secretaria General de lAjuntament.Ttol III.-De la informaci i la comunicaci, bases de la participaci ciutadanaCaptol I.- De la divulgaci i laccs a la informaci municipalArticle 14.- Obligaci de lAjuntament dinformar1. LAjuntament informa puntualment sobre les normes, els acords i els projectesmunicipals, per tal que puguin ser coneguts pels ciutadans i ciutadanes i, enconseqncia, puguin exercir els seus drets i acomplir les seves obligacions alrespecte.2. LAjuntament ofereix un servei dinformaci municipal per via presencial, telefnica itelemtica.Article 15.- Informaci municipal de difusi obligatria1. Totes la informacions municipals que les normes del procediment administratiuobliguen a fer pbliques es posen a disposici del pblic en el tauler danuncis delAjuntament i/o a la seva seu electrnica.2. Sense perjudici del que disposa larticle 70.2 de la Llei 7/1985, de Bases de RgimLocal, lAjuntament dna publicitat resumida de les sessions pbliques dels seusrgans de govern.Article 16.-Informaci municipal daccs pblic immediat1. Poden ser consultats immediatament i sense sollicitud escrita els documents que esrelaciones seguidament, sempre que siguin els vigents en la data de la consulta i noafectin dades de carcter personal, dacord amb la Llei Orgnica 15/99 sobre proteccide dades de carcter personal:a) Padr Municipal dHabitants. Noms les dades prpies o b dades agregades.b) Cens Electoral. Noms les dades prpies. 6 7. Esborrany Reglament Participaci Ciutadanac) Padrons i matrcules fiscals. Noms les dades prpies.d) Instruments de planejament i gesti urbanstica.e) Reglaments i ordenances municipals.f) Pla o programes de govern.g) Pressupostos Generals de lAjuntament.h) Actes de les sessions pbliques.i) Actes de les sessions dels rgans permanents de participaci ciutadana.j) Actes de les audincies pbliques que es celebrin.2. Els documents referits als punts e, f, g, h, i i j tamb poden ser consultats a travsde la pgina web municipal.Article 17.-Informaci municipal daccs pblic condicionat1. La consulta de documents que figuren en expedients municipals que ja no tinguinvigncia en la data de consulta, que siguin de carcter especfic i/o que afectin dadesde carcter personal requereix la sollicitud prvia de linteressat.2. Quan es sollicita laccs a documents de carcter nominatiu, a la sollicitud depetici shan dadjuntar les causes i, en el seu cas, documents que acreditinlexistncia en la consulta dun inters directe i legtim.3. La petici sha de resoldre en un termini de quinze dies, expressant el lloc, elprocediment i, en el seu cas, les condicions per a la consulta de la documentaci.4. La documentaci dipositada a lArxiu Histric de la Ciutat pot ser consultada dacordamb les normes que regulen lexamen de la documentaci daquest carcter.5. La consulta permet lexamen de la documentaci i prendre nota de la mateixa,quedant prohibida la seva reproducci grfica o de qualsevol altra mena i senseperjudici que es puguin sollicitar certificacions o cpies, dacord amb el procedimentque es regula per a lobtenci daquests documents en aquest Reglament.Article 18.-Peticions especfiques dinformaci municipal1. Les entitats ciutadanes, aix com els ciutadans i ciutadanes a ttol individual, podenadrear-se a lAjuntament per carta, per correu electrnic o a travs del telfon 010,per tal de sollicitar informaci o aclariments sobre aspectes de lactivitat municipal i elfuncionament dels serveis pblics, aix com per informar o expressar queixes sobreproblemes detectats als serveis pblics o als procediments administratius.2. Els escrits sn contestats per lAjuntament per escrit, directament per lAlcalde o pelregidor en qui delegui, en el termini dun mes. No es contesten els escrits que fan7 8. Esborrany Reglament Participaci Ciutadanareferncia a deficincies que poden ser corregides per ladministraci municipal deforma prcticament immediata.3. Ls del dret dexpressar una queixa no implica necessriament la resoluci delproblema que lhagi motivada. Captol II.-De la comunicaci dels ciutadans envers lAjuntamentArticle 19.- Obligaci de lAjuntament de copsar lopini dels ciutadans iciutadanesLAjuntament procura en tot moment disposar dinformaci acurada i exhaustiva sobreles necessitats, les opinions i les prioritats dels ciutadans i ciutadanes. Amb aquestafinalitat:a) Recull, processa i integra, en la mesura que sigui possible, les opinions, propostes,queixes i suggeriments que li arribin de la ciutat a travs dels diferents canals decomunicaci i participaci.b) Inverteix recursos en lobtenci dinformaci, quantitativa i qualitativa, sobre la ciutat,mitjanant debats, assemblees, reunions, enquestes de qualitat i deliberatives, cerclesdestudi o qualsevol altre mtode que consideri adient.Article 20.- Informaci i comunicaci reforades en els projectes municipals msimportantsLAjuntament garanteix la participaci de la ciutadania en el disseny de les actuacionsmunicipals. Per a les actuacions municipals ms importants, sigui pel seu volumeconmic o per limpacte que poden tenir en la ciutat, sestableix un procedimentespecfic per assegurar aquesta participaci, el qual es concreta en:* Elaboraci dun projecte de comunicaci i participaci ciutadana per a cadascunadaquestes actuacions municipals.* Comproms municipal de no iniciar la tramitaci relativa a una actuaci municipal finsque no es disposi del respectiu projecte de comunicaci i participaci.* Execuci del projecte de comunicaci i participaci i elaboraci dun informe finalsobre els resultats assolits.La relaci de projectes municipals objecte daquest tractament de comunicaciespecfica reforada constar com a annex al document del programa dactuaci delAjuntament o, en el seu defecte, en cada pressupost municipal.8 9. Esborrany Reglament Participaci CiutadanaTtol IV.- De la participaci ciutadana en els rgans poltics i de gesti de lajuntamentArticle 21.- Participaci al Ple de lAjuntament1. Les sessions del Ple sn pbliques, exceptuades les previsions de larticle 70.1 dela llei reguladora de les bases del Rgim Local i 141.1 de la Llei municipal i de RgimLocal de Catalunya.2. Lordre del dia de les sessions del Ple es trametran als mitjans de comunicacisocial de la ciutat i es faran pbliques al tauler dedictes i a la pgina-web delAjuntament. Aix mateix, es trameten als ciutadans i Entitats que ho sollicitin.3. La forma dexercir aquesta participaci per part de les entitats ciutadanes ser lacontinguda en el Reglament Orgnic Municipal.4. Queden exclosos de la participaci en el Ple de lAjuntament, malgrat estiguininscrits en el registre municipal dentitats ciutadanes, els partits i formacions poltiquesregulats en la llei orgnica 6/2002, de partits poltics, aix com en el rgim electoralgeneral, al disposar de vies prpies de participaci democrtica. Tamb incorren enaquesta exclusi les entitats vinculades als partits poltics, com les fundacions i lesjoventuts poltiques i altres anlogues.Article 22.- Participaci a les comissions informatives de lAjuntament1. Les entitats ciutadanes podran intervenir en les comissions informatives municipalsdacord amb les condicions i requisits establerts en el Reglament Orgnic municipal.2. Queden exclosos de la participaci en les Comissions Informatives de lAjuntament,malgrat estiguin inscrits en el registre municipal dentitats ciutadanes, els partits iformacions poltiques, regulats en la llei orgnica 6/2002, de partits poltics, aix comen el rgim electoral general, al disposar de vies prpies de participaci democrtica.Tamb incorren en aquesta exclusi les entitats vinculades als partits poltics, com lesfundacions i les joventuts poltiques i altres anlogues.Article 23.- Participaci als rgans de gesti de serveis pblics municipals ambpersonalitat jurdica prpiaLAjuntament integra, dacord amb la naturalesa del servei i la reglamentaciespecfica, representants de les entitats ciutadanes en els rgans de gesti de serveispblics municipals amb personalitat jurdica prpia. Amb aquesta finalitat, els rgansde gesti esmentats incorporen als seus estatuts la possibilitat daquesta9 10. Esborrany Reglament Participaci Ciutadanarepresentaci. Correspon al Consell de Ciutat proposar els noms daquestsrepresentants i al Ple de lAjuntament acordar el seu nomenament. Ttol V.- rgans de participaciCaptol I.-rgans de participaci Secci I.- Xarxa de Consells de ParticipaciArticle 24.- Xarxa de Consells de Participaci1. Existeix una xarxa drgans de participaci de carcter consultiu, formada pelConsell de Ciutat, els Consells Sectorials i els Consells de Districte. Les sevesfinalitats i funcions es corresponen amb les diferents temtiques i els seus mbitsterritorials dintervenci. Aquests consells constitueixen lespai per a lassessorament,la informaci, el debat, lestudi i la proposta en relaci a assumptes en una reaconcreta de la poltica municipal o b en un territori determinat sense que en cap cases puguin menystenir o limitar les facultats de decisi que corresponen als rgansrepresentatius regulats per la llei.2. El funcionament i lorganitzaci de cada consell sectorial es podr regular per lesseves prpies normes de funcionament intern, les quals shauran dajustar a aquestreglament.3. La creaci daquests rgans shaur dacordar pel Ple Municipal.4. La designaci, renovaci o revocaci de la condici de membre daquests rganssacordar mitjanant resoluci dalcaldia.5. Els rgans de participaci existents a dia davui es troben relacionats a lAnnex 1daquest reglament, el qual podr ser modificat mitjanant resoluci de lalcaldia. Secci II.- Consells SectorialsArticle 25.- Els consells sectorials1. Sn els rgans de participaci que canalitzen les iniciatives i inquietuds ciutadanesen temes concrets dinters per a la ciutat.2. El Consell Municipal Escolar i altres consells de participaci dmbit local que puguinser establerts i regulats per normes de rang superior, tenen tamb la consideraci deconsells municipals sectorials de participaci ciutadana. 10 11. Esborrany Reglament Participaci Ciutadana3. La constituci dun consell sectorial podr ser a proposta de lalcalde/essa o per unnombre dentitats ciutadanes que suposi el 10% de les inscrites al RMEC en el sectordactivitat o actuaci corresponent.Article 26.- FuncionsLes funcions dun Consell Sectorial sn, per al seu sector dactivitat municipal, lessegents:a) Crear un espai dinformaci, estudi i debat en el qual tinguin cabuda els diversos agents institucionals i socials que treballen en el sector.b) Fer el seguiment de la gesti municipal, a partir dels plans o programes dactuaci aprovats per lAjuntament o, en el seu defecte, a partir del pressupost municipal vigent.c) Ser rgan de consulta en la presa de decisions sobre temes que tinguin incidncia i inters en el sector.d) Presentar suggeriments, queixes, iniciatives i propostes no vinculants a lAjuntament, per tal que siguin discutides pels rgans municipals competents.e) Collaborar amb lAjuntament en lelaboraci de plans, programes, projectes o estudis, en benefici de la ciutat.f) Fomentar la collaboraci i la solidaritat entre les diferents entitats de lmbit sectorial.g) Proposar un representant per al Consell de Ciutat.Article 27.- Composici i funcionament1. Seran presidits per lalcalde/essa o regidor/a en qui delegui2. En formaran part:a) Els representants de les entitats inscrites al Registre municipal dentitats que tinguinla seva activitat principal en el corresponent mbit material o sectorial i que manifestinmitjanant acord de la seva assemblea la seva voluntat de formar-ne part.b) Un representant per cadascun dels grups poltics amb representaci municipal.c) Fins a 4 persones despecial rellevncia i representaci de lmbit sectorialproposades per lalcalde/essa o per qualsevol membre del Consell i aprovades pelmateix Consell.d) Representants daltres organismes i serveis que estiguin directament relacionatsamb el sector de qu es tracti.e) Tots els ciutadans i ciutadanes que ho desitgin, en qualitat doients.f) Un funcionari municipal que donar suport i aixecar acta de la sessi11 12. Esborrany Reglament Participaci Ciutadana3. Els Consells Sectorials es reuniran al menys 2 cops lany i tantes vegades comsiguin convocats per lalcalde/essa o per 1/3 dels seus membres.4. Els Consells Sectorials es renovaran durant el primer trimestre de lany segent ales eleccions municipals.5. Cada any el Consell Sectorial debatr i aprovar un informe de les actuacionsrealitzades durant el perode i en proposar iniciatives per millorar-les. Aquest informeser trams al Consell de Ciutat.6. Els acords es prendran per majoria simple tot i que sempre es procurar assolir elconsens. Noms es comptar un vot per entitat7. Les sessions del consell tindran carcter pblic.Secci III.- Consell dInfncia i adolescnciaArticle 28. El Consell dInfants i el Consell dAdolescents.1. Sn Consells Sectorials amb caracterstiques singulars atesa la composici principaldels seus membres. Tenen la funci principal dincorporar les vivncies de la poblaciinfantil i adolescent i afavorir la intervenci dels nois i noies en els debats, propostes,suggeriments i queixes respecte de qualsevol actuaci municipal, aix com ser-neinformats i opinar sobre totes les actuacions daltres administracions pbliques queactuen a la ciutat.2. La composici i designaci dels seus membres sacordar mitjanant resoluci de laregidoria delegada dEnsenyament.Secci IV.- Consells de DistricteArticle 29.- Els Consells de Districte1. El nombre de districtes, els seus lmits territorials i la seva constituci seran acordatspel Ple de la corporaci.2. El Consell de Districte s lrgan de deliberaci i representaci del districte on estracten els assumptes que afecten al territori i sanalitzen i coordinen les actuacionsque shi desenvolupen.3. Amb la finalitat darticular un sistema eficient i operatiu que complementi lesdimensions del consell de ciutat i dels consells sectorials, la participaci territorial esdesenvolupar en el marc dels equipaments de proximitat.12 13. Esborrany Reglament Participaci CiutadanaArticle 30.- Funcions dels consells de districtea) Formular propostes per a resoldre els problemes que els afecten.b) Fer propostes de noves actuacions a lAjuntament.c) Demanar i rebre informaci sobre temes del seu inters.d) Proposar les inversions que cal fer en el territori per tal que es tingui en compte enel moment delaborar els pressupostos municipals.e) Emetre i formular propostes i suggeriments en relaci amb el funcionament delsserveis, els organismes pblics municipals i les necessitats del barri.f) Fer propostes per lelaboraci de les poltiques sectorials i relatives al territorig) Impulsar projectes que facilitin i promoguin la participaci ciutadana i el compromscvich) Fomentar la collaboraci i la solidaritat entre els diferents barris que composenlrea territorial i entre les diferents entitats ciutadanes que hi treballeni) Participar al Consell de CiutatArticle 31.- Composici i funcionament1. Formen part del Consell:a) un/a regidor/a delegat/da de lalcalde/sa que en ser el/la regidor/a de districte.b) un/a regidor/a membre de la llista ms votada a lrea del districte en les ltimeseleccions municipals, que exerceix la presidncia de la mesa del consell.c) les AVV del territori que ho sollicitind) totes les entitats del territori que ho sollicitine) 1 representant per cadascun dels grups poltics amb representaci municipal.f) tots els ciutadans/es del territori que ho solliciting) un funcionari municipal que donar suport i aixecar acta de la sessi.2. Tots els membres de cadascun dels consells de districte tamb formaran part delConsell de Ciutat.3. Els principals rgans de funcionament del Consell de Districte sn la mesa deldistricte, el plenari del Consell del Districte i la comissi de seguiment.4. La Mesa del districte estar formada per:a) el president de la mesa del Consell de Districte, el qual tindr les funcions deconvocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions.b) el/la regidor/a de districte.c) i, un membre del consell de districte (entitat o ciutad), escollit anualment perlassemblea el qual formar part de la Comissi de Seguiment i representar eldistricte al Consell de Ciutat.13 14. Esborrany Reglament Participaci Ciutadana5. El plenari del Consell del Districte, format per tots els membres del Consell deDistricte, es trobar 3 cops lany i de forma extraordinria sempre que sigui oport.Les sessions de lassemblea estaran presidides per la Mesa del districte la qual tindrles funcions de conduir lassemblea i proposar lordre del dia a la comissi deseguiment.6. Cada consell constituir una comissi de seguiment amb funcions operatives:seguiment dels principals temes que afecten als barris del districte i preparaci de lesassemblees territorials. Aquesta comissi estar formada pels segents membres:I. El/la regidor/a de districte.II. Un representant de les entitats venals.III. Un representant de la resta dentitats.IV. Un ciutad/na.V. Un funcionari, amb veu per sense vot, que donar suport i aixecar acta de lasessi.Aquests membres seran rotatius i es decidiran en la primera assemblea anual de cadaconsell de districte. La seva periodicitat de trobades ser almenys 3 cops lany isempre previ al plenari del districte7. Els Consells de districte es renovaran durant el primer trimestre de lany segent ales eleccions municipals.8. Els acords es prendran per majoria simple tot i que sempre es procurar assolir elconsens.9.La manca dassistncia dun 50% en les convocatries anuals sense justificaci perpart dalgun membre del Consell, provocar la seva baixa durant lexercici segent.10. Les sessions del consell tindran carcter pblicArticle 32.-El Consell de CiutatEl Consell de Ciutat s el mxim rgan de participaci, que es reuneix una vegadalany, amb les funcions dinformaci, estudi, debat i assessorament per a ladeterminaci de les grans lnies de la poltica municipal que incideixen en eldesenvolupament de la ciutat.Article 33.-Composici1. Ser presidit per lalcalde/essa, o persona en qui delegui.2. La resta de membres del Consell de Ciutat sn:a) Un representant de cada Consell Sectorialb) Els membres dels Consells de Districte14 15. Esborrany Reglament Participaci Ciutadanac) Els membres del Ple de la corporaci municipal.d) Fins a 5 persones en representaci de les organitzacions socials, sindicals,professionals i empresarials ms representatives de la ciutat, nomenades pel Ple aproposta prpia o de qualsevol consell de participaci.e) els membres del Consell Assessorf) un funcionari municipal que donar suport i aixecar acta de la sessiArticle 34.-Funcionament del Consell de Ciutat1. El Consell de Ciutat es reunir al menys un cop lany, en sessi ordinria, iextraordinria tantes vegades com sigui convocat per lalcalde/essa o sollicitat per unter dels seus membres.2. El Consell de Ciutat es renovar durant el primer trimestre de lany segent a leseleccions municipals.3. Les sessions del consell tindran carcter pblicSecci V. Altres rgansArticle 35.-El Consell AssessorEl Consell Assessor s format per un mxim de 12 persones nomenades perlalcalde/sa amb la funci dassessorar lequip de govern en temes de ciutat i fer elseguiment de les actuacions de lexercici. Les seves trobades seran mensuals.Article 36.-Comissions i grups de treballQualsevol rgan de participaci pot crear comissions tcniques i grups de treball ambla funci de fer anlisis, recerques i propostes en relaci a un tema determinat.Ttol VI.- Processos participatiusArticle 37. DefiniciComplementriament als rgans de participaci estables considerats en aquestreglament, es podran endegar processos participatius puntuals de finalitats concretes,sobre temes despecial rellevncia en els que hi podran participar tots els ciutadansinteressats. 15 16. Esborrany Reglament Participaci CiutadanaArticle 38. MetodologiaEls processos participatius sempre siniciaran amb la recopilaci, per part del govern,dinformaci tcnica anlisi i diagnosi de la situaci actual- sobre el tema a tractar.Aquesta informaci es far pblica i, seguidament, siniciar el debat en reunions,tallers, seminaris o qualsevol altre sistema presencial o no, per a poder valorar-la iexpressar opinions i propostes prioritzades pel seu desenvolupament. Al finalitzar elprocs seditaran les conclusions pel general coneixement.La metodologia sadaptar a les particularitats de cada procs participatiu.Article 39. Mitjans i canals de participaciLAjuntament es dotar dels mitjans i canals de participaci ms adequats a cadaprocs. A aquestes efectes, disposar dels canals i mitjans establerts en lannex 2, elqual podr ser modificat mitjanant resoluci dalcaldia. Ttol VII.- Dels mecanismes de participaci ciutadana puntualsCaptol I.- LAudincia pblicaArticle 40.-Definici del dretLaudincia pblica s la convocatria duna sessi extraordinria de participaci idebat pblic per tractar, de forma monogrfica, una matria o qesti despecialtranscendncia per a la Ciutat.Article 41.-Procediment de laudincia pblica1. LAjuntament pot convocar audincia pblica per prpia iniciativa o per iniciativa dequalsevol dels consells municipals sectorials o territorials de participaci. En aquestdarrer cas, la sollicitud daudincia es far mitjanant escrit, i en ella es designen elsportaveus que intervindran en la reuni.2. Laudincia s presidida per lAlcalde o Tinent dAlcalde o Regidor en qui ho delegui,el qual s assistit pel Regidor o regidors adscrits a lrea o sector dactivitatcorresponent a les matries a tractar, aix com pels funcionaris que la Presidnciadesigni.3. El Secretari de la Corporaci, o el funcionari en qui aquest delegui, exerceix lesfuncions de secretari de laudincia pblica i aixeca acta de la reuni.16 17. Esborrany Reglament Participaci CiutadanaCaptol II.- La Petici i la PropostaArticle 42.- Definici del dretEls ciutadans poden formular, a ttol individual o a travs duna entitat, peticions ipropostes raonades referents a actuacions dinters local a la prestaci dels serveispblics municipals. Els peticionaris o proposants poden illustrar i reforar les sevesraons amb laportaci de dades, estudis i projectes.Article 43.-Procediment de resposta a la petici o proposta1. En el termini mxim de 10 dies, comptats des de lendem de la presentaci de lapetici o proposta, els peticionaris o proposants rebran un escrit davs de recepci delAjuntament.2. En el termini mxim de tres mesos, les peticions i propostes seran contestades perlAlcalde o pel membre corporatiu en qui delegui, indicant la viabilitat de la sevaacceptaci o les causes de la desestimaci.3. En el supsit que les peticions i propostes estiguin documentades i siguin subscritesper un mnim de 250 ciutadans residents en el Municipi majors dedat i el contingutsigui pres en consideraci per lAjuntament, siniciar lexpedient corresponent i en ellels peticionaris o proposants tindran la consideraci dinteressats i gaudiran del trmitdaudincia en la proposta de resoluci.Captol III.-La iniciativa ciutadanaArticle 44.-Definici del dretEls ciutadans i ciutadanes, a travs duna o ms entitats ciutadanes, poden demanar alAjuntament que realitzi una determinada activitat de la seva competncia i interspblic ciutad que no estigui inclosa en el programa dactuaci municipal, per a la qualcosa poden i estan disposats a aportar mitjans econmics, bns, drets o treballpersonal.Article 45.-Procediment de la iniciativa ciutadanaLentitat o Entitats que proposin la iniciativa ciutadana ho faran mitjanant un escrit enel qual es concretar la proposta i els mitjans que aportaran per a la seva realitzaci.LAjuntament donar resposta a aquestes iniciatives en el termini mxim de tresmesos. 17 18. Esborrany Reglament Participaci CiutadanaCaptol IV.- Del referndum i la consulta popularArticle 46- El referndum i la consulta popularEl referndum i la consulta popular seran regulades segons la legislaci especfica alrespecte.Ttol VIII.- Simplificaci administrativa de lexercici dels drets de participaciciutadana Captol nicArticle 47.- Simplificaci administrativaEls procediments administratius pels quals sarticuli lexercici dels drets de participacicontinguts en aquest reglament es regiran, dacord amb la llei, pel principi desimplificaci administrativa. En particular, lAjuntament posar a disposici de laciutadania models normalitzats que simplifiquin la seva sollicitud i facilitar, all on nohi hagi normativa de rang superior que ho impedeixi, ls de les declaracionsresponsables en el sentit que es preveu a larticle 35 de la llei 26/2010, de 3 dagost,de rgim jurdic i procediment de les administracions pbliques de Catalunya.Article 48.- s dels mitjans electrnicsLAjuntament implementar un sistema de gesti telemtica dels procedimentsadministratius pels quals sarticuli lexercici dels drets de participaci i tots aquellsderivats de la inscripci al registre dentitats ciutadanes. Aquest sistema de gestitelemtica, llevat disposici de rang superior que ho impedeixi, contindr totes icadascuna de les fases i trmits que formin el procediment administratiu i en cap casser limitador de lexercici dels drets quan la persona interessada opti per la sevatramitaci presencial.Disposici derogatriaEs deroga el Reglament de Participaci ciutadana aprovat definitivament per acordplenari de _____ (BOP ----)Disposicions transitriesDisposici transitria primeraDins el termini de 6 mesos a comptar des de lentrada en vigor daquest Reglament,les entitats ciutadanes inscrites al Registre Municipal dEntitats Ciutadanes hauran 18 19. Esborrany Reglament Participaci Ciutadanadadaptar-se a les normes contingudes en aquest Reglament, si estiguessin encontradicci amb els seus preceptes.Transcorregut aquest termini, lAjuntament podr donar de baixa del Registre aquellesentitats que no compleixin els requisits establerts en aquest Reglament.Disposici transitria segonaEn relaci al previst als articles 20 i 21 daquest Reglament, mentre no entri en vigorun nou Reglament Orgnic Municipal que desenvolupi la forma de participaci de lesentitats ciutadanes en el Ple de lAjuntament i en les Comissions informatives, lesentitats ciutadanes podran participar en els rgans poltics de la segent forma: 1. Participaci al ple de lAjuntament Quan alguna entitat ciutadana, dacord amb les previsions de larticle 21, desitgi efectuar alguna exposici davant el Ple en relaci a algun punt de lordre del dia en la tramitaci administrativa del qual hagi intervingut com a interessada, ho sollicitar a lAlcalde, per escrit i amb una antelaci mnima de vint-i-quatre hores abans de comenar la sessi. Amb lautoritzaci de lAlcalde, amb la intervenci dun nic representant, podr exposar el seu parer durant un temps mxim de deu minuts amb anterioritat al debat i votaci de la proposta inclosa en lordre del dia. Aquest mateix representant, amb lautoritzaci de lAlcalde, podr intervenir fins a un mxim de cinc minuts per respondre a allusions, o per a aclariments o matisacions respecte de la primera intervenci. 2.Participaci a les Comissions informatives de lAjuntament 2.1 Les entitats ciutadanes podran intervenir, dacord amb les previsions de larticle 22, amb veu per sense vot, amb la intervenci de dos representants designats a lefecte, a les comissions informatives municipals, en els supsits segents: a) Quan a lordre del dia figurin assumptes que afectin directament lentitat interessada o lmbit dactuaci de la mateixa entitat. b) Quan es debati una proposta presentada per les prpies Entitats interessades. 2.2 LAjuntament, quan es donin les circumstncies fixades en el punt anterior, podr convocar lentitat interessada a una reuni ordinria o extraordinria de la Comissi Informativa pertinent, lordre del dia de la qual es posar prviament a disposici de les entitats o Entitats afectades. Les comissions informatives poden ser convocades a lnic efecte descoltar el parer o rebre informaci duna o vries entitats ciutadanes sobre un tema concret.19 20. Esborrany Reglament Participaci Ciutadana 2.3 Els representants de lentitat o entitats ciutadanes podran intervenir en el debat del punt de lordre del dia de la reuni que sigui del seu inters.Disposici finalAquest Reglament entrar en vigor una vegada aprovat definitivament i publicat el seutext ntegre en el Butllet Oficial de la Provncia i hagi transcorregut el termini de 15dies a que fan referncia els articles 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 dabril,reguladora de les Bases de Rgim Local.20 21. Esborrany Reglament Participaci CiutadanaANNEX 1RGANS DE PARTICIPACI Consell de ciutat o Consell assessor Comissi econmica assessora consells territorials o consell del districte centre comissi de seguiment del districte centre o consell del districte llevant comissi de seguiment del districte llevant o consell del districte nord comissi de seguiment del districte nord o consell del districte ponent comissi de seguiment del districte ponent consells sectorials1. comissi mixta de medi ambient i sostenibilitat2. consell dadolescents3. consell municipal de cooperaci o comissi permanent o comissi de sensibilitzaci o comissi de cooperaci4. consell municipal de cultura5. consell municipal de la dona o comissi sensibilitzaci o comissi reivindicativa6. consell municipal de drogues o comissi de seguiment7. consell escolar municipal8. consell municipal desports9. consell municipal de gent gran o comissi permanent o comissi ciutat amiga de la gent gran o comissi dactivitats i celebracions10. consell dinfants11. consell municipal dinterculturalitat i migracions 21 22. Esborrany Reglament Participaci Ciutadanaocomissi de llengua12. consell municipal de joves13. consell municipal de mobilitat14. consell municipal de salut15. consell municipal de serveis socialsocomissi dinfnciaocomissi de pobresa16. consell municipal de turisme17. consell municipal durbanisme18. Frum de comerANNEX 2MITJANS I CANALS DE PARTICIPACILAjuntament de Manresa per tal de promoure i incentivar la participaci ciutadana shadotat de diferents mecanismes i canals de participaci:A nivell presencial:- consells municipals (de ciutat, territorials i sectorials)- processos participatius especfics- intervenci de les entitats al Ple Municipal- Laudincia pblica-La petici i la proposta- La iniciativa ciutadana- el referndum i la consulta popularA nivell virtual:- web municipal Manresa Participa- Contacte directe amb els regidors a travs del correu electrnic- participaci 2.0: microbloggin, facebook- aplicaci Manresa Participa per smartphone22