Projectes de plantes biotecnolgiques - uab. and Biochemical Engineering Handbook Noyes (1997). - B. Atkinson, F. Mavituna Biochemical Engineering and Biotechnology - Handbook Macmillan (1991).

 • Published on
  06-May-2018

 • View
  220

 • Download
  4

Transcript

 • Utilitzaci d'idiomes a l'assignatura

  NoGrup ntegre en espanyol:

  SGrup ntegre en catal:

  NoGrup ntegre en angls:

  catal (cat)Llengua vehicular majoritria:

  Professor de contacte

  francisco.valero@uab.catCorreu electrnic:

  Francisco Valero BarrancoNom:

  2017/2018

  Projectes de plantes biotecnolgiques

  Codi: 100964Crdits: 6

  Titulaci Tipus Curs Semestre

  2500253 Biotecnologia OT 4 0

  Prerequisits

  Estar seguint l'opci de bioprocessos del grau

  Objectius

  Aprendre la metodologia d'elaboraci d'un projecte de disseny d'una planta industrial. L'mfasi es fa en dosaspectes principals: la planificaci i organitzaci d'un projecte i l'estructuraci i continguts d'una memria deprojecte. Aprendre l's d'un simulador per al disseny i anlisi d'una planta de bioprocs.

  Competncies

  Adquirir nous coneixements i tcniques de forma autnoma.Aplicar els recursos informtics per a la comunicaci, la recerca d'informaci, el tractament de dades iel clcul.Aplicar les normes generals de seguretat i funcionament d'un laboratori i les normatives especfiquesper a la manipulaci de diferents sistemes biolgics.Buscar i gestionar informaci procedent de diverses fonts.Demostrar que es t una visi integrada d'un procs d'R+D+I, des del descobriment del coneixementbsic, el desenvolupament d'aplicacions i la introducci al mercat, i saber aplicar els principalsconceptes d'organitzaci i gesti en un procs biotecnolgic.Fer una presentaci oral, escrita i visual d'un treball a una audincia professional i no professional, tanten angls com en les llenges prpies.Identificar les estratgies de producci i millora de productes de diferents sectors de producci ambmtodes biotecnolgics i demostrar que es t una visi integrada del procs d'R+D+I.Liderar i dirigir equips de treball, i desenvolupar les capacitats d'organitzaci i planificaci.Llegir textos especialitzats tant a llengua anglesa com a les llenges prpies.Pensar d'una forma integrada i abordar els problemes des de diferents perspectives.Raonar de forma crtica.Treballar de forma individual i en equip.Utilitzar els fonaments de matemtiques, fsica i qumica necessaris per a comprendre, desenvolupar iavaluar un procs biotecnolgic.

  Resultats d'aprenentatge

  1

 • 1. 2.

  3. 4. 5. 6.

  7.

  8. 9.

  10. 11. 12. 13.

  1. 1.

  2.

  3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

  10. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

  Adquirir nous coneixements i tcniques de forma autnoma.Aplicar els recursos informtics per a la comunicaci, la recerca d'informaci, el tractament de dades iel clcul.Aplicar les normes de seguretat en el disseny de plantes biotecnolgiques.Buscar i gestionar informaci procedent de diverses fonts.Dissenyar una planta biotecnolgica per a l'obtenci de productes per mitjans biotecnolgics.Dissenyar una planta de procs industrial d'obtenci de productes per mitjans biotecnolgics,incloent-hi les diferents etapes de producci.Fer una presentaci oral, escrita i visual d'un treball a una audincia professional i no professional, tanten angls com en les llenges prpies.Liderar i dirigir equips de treball, i desenvolupar les capacitats d'organitzaci i planificaci.Llegir textos especialitzats tant a llengua anglesa com a les llenges prpies.Pensar d'una forma integrada i abordar els problemes des de diferents perspectives.Raonar de forma crtica.Treballar de forma individual i en equip.Utilitzar les eines de clcul necessries per al disseny de plantes biotecnolgiques.

  Continguts

  Programa:

  Planificaci i gesti de projectesDefinici de projecte. Direcci i execuci. Cicle de vida d'un projecte. Planificaci, enginyeria,construcci, posada en marxa i operaci.Plantejament i desenvolupament d'un projecte. Objectius, definici del producte, mercat,localitzaci, memria, estudis econmics.Planificaci del projecte, programaci temporal.Sntesi d'alternatives. Selecci de les variables de disseny.Planificaci de l'operaci en discontinu.Diagrames de flux. Clculs sobre el diagrama de flux de procs. s de simuladors.Anlisi de la rendibilitat d'un projecte.Mtodes d'optimitzaci en bioprocessos.GMP, PAT i QbD.Estructuraci de la memria del projecte. ndex general

  Informaci bsica, especificacions, abast, altres dades.Informaci grfica. Plnols: procs, enginyeria, implantaci, serveis.Serveis de planta: aigua, aire, vapor, CIP, SIP.Dimensionament d'equips: llistats fulls d'especificacions, llaos de control.Implantaci i zones de treball.Estudis complementaris: seguretat, medi ambient, operaci i procediments.

  Metodologia

  A ms de les classes de teoria, es duran a terme sessions de treball a l'aula d'informtica per tal d'aprendre idominar l's del simulador de bioprocessos SuperproDesigner i sessions de seminari on es treballarconjuntament el desenvolupament de l'avantprojecte d'una planta industrial de bioprocs. Totes aquestsclasses i sessions estan especificades en el calendari de l'assignatura.

  Activitats formatives

  Ttol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

  Tipus: Dirigides

  aula d'informtica 13 0,52 2, 10, 12, 13

  2

 • classes teriques 27 1,08 3, 5, 11

  treball en seminari 12 0,48 3, 4, 5, 6, 7, 9

  Tipus: Supervisades

  Avantprojecte de planta de bioprocs 95 3,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13

  Avaluaci

  Examen final individual escrit: 25% de la nota

  Avaluaci continua en les sessions de seminari i de l'avantprojecte de planta de bioprocs, a presentar idefensar en sessi pblica: 75% de la nota

  Es qualificar com a "No presentat" quan la valoraci de totes les activitats d'avaluaci realitzades perl'alumne no permeti assolir la qualificaci global de 5 en el supsit que hagus obtingut la mxima nota entotes elles.

  Activitats d'avaluaci

  Ttol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

  Examen final 25% 2 0,08 1, 6, 9, 10, 11

  Presentaci de l'Avantprojecte de planta de bioprocs 75% 1 0,04 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

  Bibliografia

  - E. Heinzle, A. Biwer, C. Cooney "Development of Sustainable Bioprocesses". Wiley (2006).

  - R. Turton et al.: "Analysis, Synthesis, and Design of Chemical Processes" 3rd ed. Prentice Hall (2009)

  - Sinnott R.K. " Coulson&Richardson Chemical Engineering. Volume 6: Design". ElsevierButterworth-Heinemann (2005).

  - H.C. Vogel, C.L. Todaro. "Fermentation and Biochemical Engineering Handbook" Noyes (1997).

  - B. Atkinson, F. Mavituna "Biochemical Engineering and Biotechnology

  - Handbook" Macmillan (1991).

  - Rudd D.F. Watson Ch.C. "Estrategia en Ingeniera de Procesos" Alhambra (1976).

  3

Recommended

View more >