Procs de la formaci: Transferncia i avaluaci diferida

 • Published on
  14-Feb-2017

 • View
  214

 • Download
  1

Transcript

 • PROCS DE LAVALUACI DE LA FORMACI: SATISFACCI, TRANSFERNCIA I IMPACTE. INSTRUMENTS. Document de treball pel CRP

 • AVALUACI DE LA FORMACI: SATISFACCI, TRANSFERNCI A I IMPACTE

  Aquest resum s fruit del treball realitzat conjuntament lICE de la UAB i el CRP del Valls Occidental VI sobre lavaluaci diferida. Lavaluaci de la formaci la concretem en tres etapes: - Valoraci de la satisfacci de les persones assistents, si la formaci rebuda sajusta a les expectatives creades i si shan aconseguit els objectius daprenentatge esperats - Valoraci de la transferncia, t diferents aspectes: es centra en el paper de les persones que han rebut la formaci dintre del centre, en mesurar lxit de la formaci pel que fa a lassoliment dels resultats esperats en el lloc de treball, en identificar quins factors han facilitat o obstaculitzat aquest procs, en la capacitat del professorat i del centre en incorporar els aprenentatges adquirits en la formaci a la seva prctica docent. Per un costat, lavaluaci dels resultats de la transferncia fa relaci a la mesura de laplicaci de laprenentatge adquirit en la formaci al lloc de treball. Per un altre costat, lavaluaci dels factors que afecten la transferncia t relaci amb la identificaci i lavaluaci dels aspectes que han afectat positiva o negativament lxit de laplicaci de la formaci. - Valoraci de limpacte de la formaci en lalumnat i en el centre, comprovar si la formaci ha contribut a millorar els aprenentatges dels alumnes i si ha promogut canvis en la prpia estructura organitzativa del centre. Es fa passat un mnim de 6 mesos desprs dacabar la formaci.

  OBJECTIUS DE LAVALUACI - Propiciar un procs reflexiu que permeti al professorat valorar limpacte de la formaci realitzada al centre - Dotar al professorat destratgies danlisi, de reflexi i de millora - Comprovar si sha produt una transferncia efectiva dels objectius immediats que shavia plantejat el centre aconseguir amb la formaci - Elaborar propostes de millora de lacci formativa

  ASPECTES ATENIR EN COMPTE AL PLANIFICAR EL PROCS - Cal tenir present la transferncia de la formaci i lavaluaci de limpacte, des del moment en que es planifica lactivitat form ativa ja que forma part integrada de la mateixa. Una de les conclusions a que vam arribar s que, si la formaci ha de tenir les seves repercussions, sha de planificar com es far i no esperar al cap dun any o dos anys a veure com ha anat. - Per tal de poder analitzar el compliment dels objectius proposats i de la

 • planificaci que ha fet el centre, shan destablir uns indicadors abans de comenar lactivitat. Aquests indicadors han dajudar a evidenciar el psit daquest treball de manera que serveixi de memria i a lhora de base per continuar la tasca en el futur. A lhora de definir els indicadors shaurien de tenir en compte els aspectes segents:

  aspectes relacionats amb els continguts aspectes organitzatius la prctica a laula la valoraci individual del professorat

  - Al mateix temps que es planifica el procs de transferncia, sha de tenir en compte com savaluar aquesta transferncia i, ms a llarg termini, com savaluar limpacte de la formaci, si shan aconseguit els objectius de millora que el centre shavia proposat. Aquest procs hauria de tenir les segents caracterstiques o complir el segents requisits: . publicitat, tothom ha de conixer aquest procs i el qu, com, quan i qui avaluar . ha de ser un procs transparent . aquest procs ha de ser organitzat i rigors pel que fa als calendaris . ha de ser real prctic i el ms simple possible . ha dacabar amb unes propostes de millora . lavaluaci de la transferncia i de limpacte, ha danar lligada a lavaluaci interna dels centres i en els seus processos de millora - Els resultats de lavaluaci no poden ser un recull merament quantitatiu sin que interessa tamb la part qualitativa de les repercussions en el centre. - s important fer lacompanyament i el seguiment durant la formaci. Pel CRP acompanyar significa suggerir, donar suport, recordar, compartir, fer aflorar, recollir, animar... Aconseguir que la formaci formi part de la vida del centre. Aquesta frase s la que defineix el conjunt dobjectius i dactuacions de tot el procs

 • COMPROMS DELS AGENTS IMPLICATS Claustre: . Implicaci dels/les caps destudi, coordinadors/es pedaggics/ques, de les persones responsables de la formaci . Participaci en la decisi i que sigui compartida . La cohesi interna del claustre . Definici clara dels objectius (previ o durant) . Avaluaci constant (alg que detecti i actu) . Organitzaci del centre que permeti laplicaci i la reflexi . Lideratge pedaggic Formador/a :. Claredat i implicaci en el procs. Els formadors han de tenir clar a lhora de fer la formaci que tamb sha dacordar amb el centre com es far laplicaci.

  Competncia assessora, aquests sn els aspectes que shaurien de tenir en compte quan parlem de competncia assessora: - flexibilitat per comprendre al centre - preparaci extensa del formador (tema, metodologia) - equilibri entre lhumilitat i el saber - diferents metodologies i estratgies (per exemple modelatge) - partir de les bones prctiques, de la realitat del centre - canviar prctiques daula per tamb dinmiques de centre - posar laccent en el fer i contrastar-lo amb el pensar i el dir - documentar el que es fa (enregistraments, textos) - ajudar els punts febles del centre per millorar-los, obrir expectatives per tal daconseguir un equip impulsor - donar espais per la reflexi - impulsar converses, relaci entre iguals - introduir el treball cooperatiu entre els assistents a la formaci - necessitat de que hi hagi un producte final, que es vegi el que sha fet - comproms per part del professorat, necessitat de revisar el que sha fet i comprovar si sha deixat petjada, si ha hagut transferncia Entitats de formaci (CRP, ICE) : actitud receptiva i dacompanyament: suggerir, donar suport, recordar, compartir, fer aflorar, recollir, animar... Inspecci: . Seguiment del procs, avaluaci interna del centre i dels seus processos de millora

 • MOMENTS DEL PROCS

  Inici Entrevista amb el centre ( equip directiu, comissi pedaggica, responsables de formaci.....), el formador/a i el CRP amb un gui elaborat per poder recollir la informaci i planificar lactivitat formativa. Aquest gui es pot enviar al centre abans per poder tenir la informaci en la reuni Qu volem saber i concretar abans de comenar lactivitat? 1) Per una banda: Si la demanda va lligada al Pla de Formaci de Centre i a altres Plans del centre, Pla dAutonomia, Pla estratgic, programes dinnovaci, altres projectes del centre Quines idees tenen sobre la formaci en centre Quins efectes creuen que ha tingut lacci formativa que han fet fins ara altres cursos Com la valoren Quins suggeriments farien Com creuen que podem intervenir nosaltres per acompanyar el procs (CRP-ICE) 2) Partir duna diagnosi del centre respecte a la temtica (recollida en la detecci del PFZ i en PFC, historial de formaci del centre) 3) Planificar la formaci i establir els objectius (juntament amb el formador): - expectatives inicials - objectius avaluables i comprovables

  4) Preveure nivells dincidncia de lassessorament (clau de futur)

  - Com es preveu la continutat del treball comenat - Com es garantitza la informaci als mestres que sincorporen de nou - Qui sencarregar de fer-ho extensible

  5) Que el centre es comprometi a anar recollint tot all que pot ser til pel psit de lassessorament i per anar avaluant els progressos: actes, material elaborat, activitats proposades amb els alumnes, recull de treballs realitzats... Adjuntem el gui per la primera entrevista amb el centre, el formador/a i el CRP abans de comenar la formaci a centre. Aquest gui es pot enviar abans de la entrevista per tenir la informaci a la reuni.

 • DURANT

  Contemplar que el claustre amb el formador/a facin una aturada a mig assessorament per comprovar si el cam encetat va responent a les expectatives inicials. Anar veient el que es modifica en el centre: qu sha anat concretant? qu es va mobilitzant? 1) Que sexplicitin les incidncies de lassessorament i les modificacions que es van produint en el centre 2) Redefinir els objectius o b comprovar que sn els que es mantenen i es tracten 3) Elaboraci dun instrument o gui que serveixi per determinar les incidncies de lassessorament i les modificacions que es van produint (si s el cas) al centre: valors afegits amb els que no shi comptava, inconvenients amb els que shan anant trobant... Adjuntem el 2n gui per recollir la informaci

  AL FINAL I A LLARG TERMINI 1) Que es valori collectivament i individual el grau de satisfacci de lassessorament. 2) Que es planifiqui i organitzi laplicaci de la formaci i sinclogui en la seva avaluaci interna. Es tracta de planificar adequadament la integraci de la formaci realitzada en el funcionament intern del propi centre: - Quins aspectes organitzatius inclouran en la dinmica del centre per posar en prctica laplicaci i la reflexi sobre laplicaci? 3) Que es valori la incidncia dels objectius proposats en un inici, si es mantenen i perduren i com es van duent a la prctica. s a dir, qu fa el centre per a que la formaci deixi petjada: - Es mantenen com a projecte de centre els objectius establerts a linici de la formaci?

 • - Com es van duent a la prctica? - Com es preveu la continutat del treball comenat? - Quin tipus darxius o de documentaci recullen les accions i les reflexions realitzades? - Ha hagut interacci amb altres matries? - Qui ho impulsa, qui sencarrega de fer-ho extensible? - Quina organitzaci es crea per fer-ne el seguiment? - Com es traspassa al professorat nou? - En quina mesura shan produt canvis a laula i en el centre? - Han elaborat o tenen previst elaborar instruments de recollida a travs dels indicadors de canvi que ajudin a comprovar els efectes de la formaci en relaci als objectius formulats i el seu grau daplicabilitat?

  4) Els responsables dorganitzar la formaci (CRP) hem de contemplar la possibilitat dafegir a les hores dels formadors/es de la formaci a centre, ms hores per poder realitzar les sessions que calguin durant i un cop finalitzada lactivitat formativa per ajudar al centre en el procs danalitzar i reflexionar sobre la posta en prctica i fer propostes de millora si s necessari. 5) Que es formulin propostes de millora (organitzatives, de gesti, propostes de continutat o de canvi de la formaci...): -Que el centre pugui valorar la incidncia dels objectius proposats en un inici i fer propostes de millora. Adjuntem lenquesta de valoraci del centre i del formador que han domplir un cop acabada lactiviat un cop acabada lactivitat

  ASPECTES QUE AFAVOREIXEN LA TRANSFERNCIA DE LA FOR MACI

  La experincia que hem dut a terme en diferents centres, ens ha perms evidenciar que hi ha uns aspectes que afavoreixen la transferncia: - Abans de parlar de lavaluaci cal fer mfasi en laplicaci: calen mesures organitzatives i alg que ho impulsi - El lideratge docent (equip directiu o grup impulsor) i un claustre cohesionat. - La planificaci de la formaci a mig termini, establint un fil conductor dun mnim de 3 anys (Pla de Formaci de Centre) lligada als objectius estratgics que el centre ha prioritzat. - Una metodologia dintervenci assessora que converteix el claustre en protagonista del procs, reforant la idea de lescola que aprn.

 • - La implicaci de la persona formadora en el proces. - Lestabliment duna previsi pressupostria per fer-ne el seguiment. - Lacompanyament extern, sense prendre el protagonisme al centre. - Leficcia del treball en xarxa i col.laboratiu (CRP/ ICE/formadors/centres) - La implicaci dInspecci en el procs ORIENTACIONS PER FER LAVALUACI DE LA TRANSFERNCI A DIFERIDA (impacte)

  Veure els efectes de la formaci passat un temps de la seva aplicaci: - Respecte a la previsi inicial i a les expectatives prvies - Efectes que ha produt la formaci i que no havem previst - Possibles efectes en el claustre

  - Efectes produts en les aules: alguns fcilment comprovables i altres ms qualitatius. Instruments o materials que ens han ajudat a compro var els efectes de la formaci en relaci als objectius formulats i al seu grau daplicabilitat.

  (Aquesta part s important ja que s la que permetr valorar millor els efectes de la formaci en el centre)

  CONCRECI DELS INDICADORS

  Per tal de poder analitzar el compliment dels objectius proposats i de la planificaci que ha fet el centre, shan destablir uns indicadors de procs abans de comenar lactivitat i tamb de resultats. Shan de concretar quins seran els indicadors que ajudin a evidenciar el psit daquest treball de manera que serveixi de memria i a lhora de base per continuar la tasca en el futur. A lhora de definir els indicadors shaurien de tenir en compte els aspectes segents:

  aspectes relacionats amb els continguts aspectes organitzatius la prctica a laula la valoraci individual del professorat

  Han de ser indicadors diversificats, no noms de resultats de competncies: clima del centre, actualitzaci del professorat, repercussi en els alumnes... Els indicadors davaluaci han de ser coherents amb el que volem avaluar, shan de definir abans de la intervenci, con hem dit anteriorment, i els ha de conixer tothom.

 • Haurien de fixar-se per una banda, indicadors de processos: veure si sest posant en prctica seguint la planificaci prevista i si est repercutint en la organitzaci i funcionament del centre, en la prctica educativa (treball en equip del professorat, metodologies, activitats amb els alumnes). Podrien ser indicadors de procs: - organitzaci i funcionament del centre, relacions en laula i en el centre - prctica educativa: treball en equip del professorat, metodologies - nombre i tipus dactivitats desenvolupades - distribuci del temps i del treball docent - activitats realitzades segons el tema concret i a qui va adreades, i el tipus dintervenci realitzada...... Tamb shan de concretar indicadors de resultats per veure si sha solucionat el tema o la problemtica i si shan assolit els objectius plantejats.

 • 1r GUI DETECCI I CONCRECI INICIAL Escola: Cicle: Assessorament: Formador/a: La demanda va lligada al Pla de Formaci de Centre i a altres Plans del centre, Pla dAutonomia, Pla estratgic, programes dinnovaci, altres projectes del centre? (especifiqueu quins) Repercussi danteriors formacions en el centre. (Quins temes? Quins han deixat ms psit i per qu?) Diagnosi o estat actual del treball de la temtica de la demanda en el centre. (Prctiques ms habituals, temps dedicat, domini per part del professorat, etc.) Expectatives de cara a lassessorament. (Qu ha portat a demanar-lo? Objectius que puguem identificar clarament com a elements de millora i que siguin fcilment aplicables i comprovables. (Avaluaci de la transferncia i de resultats)

 • 2n GUI DURANT EL PROCS FORMATIU Escola: Assessorament: Formador/a: Ja hem fet unes quantes sessions. Tot i que encara sn poques s que fora convenient fer una mica daturada i poder reflexionar sobre el que ens est aportant, tant individualment com collectivament. Amb les sessions fetes fins ara, es perfila quina s la lnia de lassessorament? Sabries definir-la? Qu creus que test aportant aquest assessorament? Respecte a les expectatives inicials o els objectius proposats, nhi ha algun que shagi abordat i al qual se li estigui donant resposta? El podries determinar? (per respondre collectivament) Definir objectius precisos que puguem identificar clarament com a elements de millora i que siguin fcilment aplicables i comprovables. (Avaluaci de resultats) s desperar que durant i desprs dun procs de formaci shagin produt canvis en el plantejament de......(temtica, rea...) o b shagin introdut elements de millora en les prctiques daula. Quin ser linstrument que ajudar a evidenciar el psit daquest treball collectiu de manera que serveixi de memria i alhora de base per a la continutat de la tasca en un futur? Fareu algun tipus de suggeriment respecte a la continutat de lassessorament que no estigui plantejat des dun inici?

 • VALORACI DE LASSESSORAMENT A CENTRE

  Pla de Formaci de zona de Montcada i Reixac, Ripol let i Santa Perptua

  de Mogoda

  Curs: Nm. de lactivitat: Nom del centre: Tema treballat: mbit on ha tingut incidncia (cicle, departament, claustre, equip docent): 1.- OBJECTIUS a.- El centre tenia prou clars els objectius de lassessorament abans del seu inici? b.- Shan redefinit els objectius al llarg de lactivitat? c.- Heu aconseguit els objectius que us proposveu? Especifiqueu-los, valoreu de l1 al 10 (mnim-mxim) lassoliment dels objectius i comenteu les incidncies: Objectius Valoraci

 • Observacions: 2.-METODOLOGIA molt bastant poc gens La proposta del formador/a ha estat efectiva per assolir els objectius?

  El formador/a ha estat obert/a als suggeriments del grup?

  El grup ha estat obert als suggeriments de lassessor/a?

  Sha pogut crear una bona dinmica de treball?

  Que ressaltareu de la intervenci del formador en el procs formatiu? Observacions: 3.-APLICACI EN EL CENTRE a.- Lassessorament, us ha estat til? En quins aspectes?

  molt bastant poc

  Concreteu-los: b.- Quines millores us ha perms dintroduir en el centre? (tant organitzatives, com didctiques, com avaluatives)

 • c.- Heu pogut fixar amb el formador/a algunes evidncies precises que es puguin identificar com a elements de millora o algun sistema que us permeti comprovar la transferncia de la formaci i la millora al cap dun temps de la seva aplicaci per poder avaluar els resultats? Les podeu especificar? d) Com heu pensat de donar continutat a la tasca realitzada fins ara? Observacions, suggeriments i propostes de millora: Comenteu com sha arribat a elaborar aquest informe: en claustre, collectivament, en cicle, a partir de comentaris personals, les impressions de lequip directiu Noms i crrecs dels qui elaboren linforme: Data:

 • AVALUACI DE LA FORMACI A CENTRE PER PART DEL FORMADOR/A

  Curs: 2009-2010 Nom del formador/a: Ttol de lactivitat: Codi activitat: Nom del centre: Poblaci: VALORACI DE LASSESSORAMENT

  - Shan concretat els objectius dels assessorament abans del seu inici? o a linici de lactivitat? En relaci als continguts En relaci a la millora de la competncia del professorat En relaci a la millora del centre En relaci a la millora de les competncies bsiques Altres - Quins tipus de repercussi ha tingut la formaci en la dinmica de centre, en laplicaci a laula, a nivell personal...

 • - Has pogut fixar amb el centre algunes evidncies precises que es puguin identificar com a elements de millora o alguns indicadors els hi permeti comprovar la transferncia i la millora al cap dun temps de la seva aplicaci per poder avaluar els resultats? Les pots especificar? - Si haguessis de tornar a aquest centre quins coses tindries en compte perqu fos ms efica aquesta formaci? - Quin procediment has seguit per avaluar laprofitament dels assistents (metodologia, instrument...)? Data Signatura