Probas de acceso a ciclos - ancoralengua ?· 1 X 2 X 3 X 4 X 5 X 6 X 7 X 8 X 9 X 10 Anulada (+0,5) 11…

  • Published on
    14-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Transcript

Pxina 1 de 6

CSPC001Cdigo

Probas de acceso a ciclosformativos de grao superior

Proba de

Ling

ua g

aleg

a

Linguagalega

Pxina 2 de 6

Parte comn LINGUA GALEGA

[CS.PC.001]

1. Formato da proba

Formato

A proba constar de 20 cuestins tipo test.

As cuestins tipo test teen tres posibles respostas das que soamente unha correcta.

Puntuacin

Puntuacin: 05 puntos por cuestin tipo test correctamente contestada.

Cada cuestin tipo test incorrecta restar 0125 puntos.

As respostas en branco non descontarn puntuacin.

Duracin

Este exercicio ter unha duracin mxima de: 60 minutos.

Pxina 3 de 6

Parte comn LINGUA GALEGA

[CS.PC.001]

2. Exercicio

1. Cal o fonema consonntico correctamente definido?

A // velar oclusivo xordo. B // palatal lateral sonoro. C // alveolar nasal xordo.

2. Cal a serie de palabras correcta?

A Dbida, volvoreta, boda, coviza, hibernar, bbeda. B Absorber, novelo, billa, benvido, rebentar, movible. C Governo, sebe, gaveta, parabns, baa, trovador.

3. Cal a serie que contn s palabras con vogal o tnica aberta //:

A Corvo, roda, soben, dogma, voces, lxico, s. B Ouro, roda, dormen, dogma, voces, curioso, s. C Moito, roda, comen, dogma, voces, risoo, s.

4. O verbo callar significa:

A Penetrar un lquido nun corpo permeable. B Gardar silencio. C Solidificarse un lquido.

5. Cal destas definicins a correcta?

A Nos ditongos homoxneos encntranse nunha slaba das vogais pechadas. B Nos ditongos decrecentes a abertura voclica vai de menos a mis. C Nos ditongos crecentes prodcese o encontro de das vogais de slabas distintas.

6. Cal a serie de palabras parasintticas?

A Cartafol, tampouco, ollomol. B Paspalls, zigzag, tictac. C Reciclar, descampado, botafumeiro.

Pxina 4 de 6

Parte comn LINGUA GALEGA

[CS.PC.001]

7. Cal destas series correcta?

A Os faxes, os bales, os rubes. B Os fieis, os bais, os bulebules. C Os clubes, os hindes, os rubs.

8. Cal destas series correcta?

A A xuda, a ferrolana, a feligresa. B A freira, a egua, a baronesa. C A xudea, a cidadana, a herona.

9. Cal a serie de palabras de xnero masculino?

A Negrume, arte, calor, crcere. B Pesadume, alma, riso, orixe. C Acedume, fel, sangue, labor.

10. Cal a serie de palabras de xnero feminino?

A Epgrafe, sndrome, auga, sebe. B Pantasma, costume, suor, sinal. C Ferruxe, diadema, leite, mel.

11. Cal a serie de palabras correcta?

A Dcimo terzo, doble, vinten, cuarenta. B Dcimo stimo, triplo, cincocentos, trintaavo. C Dcimo octavo, duplo, catro centos, cincuenteavo.

12. Cal o tempo verbal correcto?

A Andei, andaches, andou, andamos, andastes, andaron. B Quepa, quepas, quepa, quepamos, quepades, quepan. C Deca, decas, deca, decamos, decades, decan.

13. Cal o tempo verbal correcto?

A Valga, valgas, valga, valgamos, valgades, valgan. B Dicirei, dicirs, dicir, diciremos, diciredes, dicirn. C Coubese, coubeses, coubese, coubsemos, coubsedes, coubesen.

Pxina 5 de 6

Parte comn LINGUA GALEGA

[CS.PC.001]

14. Cal destas oracins contn un presente histrico?

A Hai un mes que non vou ao cine. B Rosala escribe a sa poesa no sculo XIX. C O ano ten doce meses.

15. En cal destas oracins se pode conxugar o infinitivo?

A Este curso teen que sarme ben os exames. B O tren vai sar s doce e cuarto. C Chamronme xusto despois de sar do teatro.

16. Cal destas oracins impersoal?

A Manqueime. B A casa vendeuse a bo prezo. C Quedaron totalmente abraiados pola noticia.

17. Cal destas oracins compostas contn unha oracin subordinada substantiva?

A Alarmouno que non o chamase. B O rapaz co que falabas fillo seu. C Ana lembrouse cando a chamei.

18. Cal destas oracins contn un pronome de solidariedade?

A Tote por unha persoa moi responsable. B Vouche dar o regalo que comprei. C Foivos tan rpido que gaou a carreira.

19. Cal a serie de adverbios de modo?

A Acaso, disque, seica, talvez. B Talmente, soamente, mesmamente, xustamente. C Adrede, amodo, devagar, gratis.

20. Cal a serie de conxuncins causais?

A Como, pois, porque. B Mais, pero, senn. C Conforme, consonte, segundo.

Pxina 6 de 6

Parte comn LINGUA GALEGA

[CS.PC.001]

3. Solucin para as preguntas tipo test

N A B C

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 Anulada (+0,5)

11 X

12 X

13 X

14 X

15 X

16 X

17 X

18 X

19 X

20 X

Nas preguntas de test, por cada resposta incorrecta descontaranse 0125 puntos. As respostas en branco non descontarn punt uacin.

Recommended

View more >