Pla Anual 0910 Def

  • Published on
    18-Nov-2014

  • View
    630

  • Download
    6

Transcript

PAC 2009-2010

PRESENTACIDacord amb el Projecte de Direcci (01-04-2009), pretem oferir unes propostes realistes, tils i engrescadores per al centre. Volem posar mfasi en aquells aspectes, recollits al nostre Projecte Educatiu, que considerem ms rellevants tenint presents els nous reptes que planteja de leducaci del segle XXI: el pedaggic; el clima de centre i la prevenci de conflictes; i limpuls i l'actualitzaci en TIC. Objectius encaminats a treure el mxim partit dels recursos humans i materials amb qu comptem per tal de millorar la nostra prctica educativa i aconseguir bons resultats acadmics i personals de lalumnat. Aquestes han estat i han de ser, sempre, les motivacions del claustre de professorat de lIES Sers. Els objectius i les tasques que es concreten en aquest Pla Anual volen donar resposta a les lnes clau definides a lesmentat Projecte de Direcci. En resum sn: la millora i la innovaci de la prctica educativa; la millora de resultats acadmics i personals de lalumnat; la voluntat dendegar projectes nous per als quals necessitem la implicaci del claustre i recursos de ladministraci; i lobertura a lentorn. Lestil de direcci que sintenta dur a la prctica no pot ser altre que aquell que promou la gesti participativa de tota la comunitat educativa i que es proposa integrar de manera simultnia les accions que condueixen a la consecuci dels objectius i latenci a les persones sempre sota els principis de dileg, coordinaci, corresponsabilitat, cooperaci, i lleialtat institucional.

Aquest quadern s una eina molt til i de consulta obligada per al claustre de lIES Sers perqu traa les pautes de funcionament del centre i lorganitzaci del nou curs que estem a punt de comenar i que desitgem que sigui bo per a totes i tots nosaltres.

Lequip directiu: M. Carme, Octavi, Carme i Merc

2

PAC 2009-2010

NDEXPG PRESENTACI OBJECTIUS FORMULATS AL PROJECTE DE DIRECCI ORGANIGRAMA DEL CENTRE DISTRIBUCI CURRICULAR DISTRIBUCI CURRICULAR DE 1r a 3r ESO DISTRIBUCI CURRICULAR DE 4t ESO DISTRIBUCI CURRICULAR DE 1r BATXILLERAT DISTRIBUCI CURRICULAR DE 2n BATXILLERAT PROFESSORAT: departaments i tasques CRRECS DE COORDINACI: CAPS DE DEPARTAMENT ALTRES TUTORIES EQUIPS DOCENTS EQUIPS DOCENTS DE PRIMER DESO EQUIPS DOCENTS DE SEGON DESO EQUIPS DOCENTS DE TERCER DESO EQUIPS DOCENTS DE QUART DESO EQUIPS DOCENTS DE BATXILLERAT PROPOSTES DACTUACIONS PRIORITZADES PER AL CURS 2009-2010 DERIVADES DELS OBJECTIUS FORMULATS AL PROJECTE DE DIRECCI RELACI DE LES TASQUES I TEMPORITZACI ACTIVITATS FORMATIVES PER AL CURS 2009-2010 PROJECTES DE LIES: PROGRAMES DINNOVACI EDUCATIVES I ALTRES 2 5 7 9 9 10 11 12 13 13 14 15 16 18 18 19 20 21 22 23

37 39 40

3

PAC 2009-2010

PG ESPAIS CALENDARI CALENDARI DAVALUACIONS PROGRAMA DATENCI A LA DIVERSITAT A. COMISSI DATENCI A LA DIVERSITAT B. MESURES DATENCI A LA DIVERSITAT MATRIES OPTATIVES DESDOBLAMENTS GRUPS DE NIVELL ADAPTAT AULES OBERTES AULA DACOLLIDA AULA USEE C. ESTRATGIES A CADA NIVELL PLA DACCI TUTORIAL DIRECTRIUS DE FUNCIONAMENT DEL CENTRE ACTITUDS COMUNES DEL PROFESSORAT CONTROL DASSISTNCIA DEL PROFESSORAT GURDIES DISCIPLINA I SANCIONS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I COMPLEMENTRIES S DE LA LLENGUA CATALANA CLAUS TELFON MANTENIMENT DEL CENTRE FOTOCPIES RECURSOS MATERIALS SEGURETAT H2O = AIGUA 43 44 45 48 48 49 49 49 49 50 50 51 52 53 54 54 55 55 57 59 63 63 63 63 63 64 65 65

4

PAC 2009-2010

OBJECTIUS FORMULATS AL PROJECTE DE DIRECCI ( mar 2009) Objectius de lmbit pedaggic 1. Definir un pla de formaci de centre que propici la reflexi compartida i ladopci de metodologies ms innovadores que ens ajudin a atendre millor la diversitat a laula i a emprendre projectes nous. 2. Actualitzar el Projecte Lingstic de centre. 3. Actualitzar el PAT. 4. Actualitzar el RRI i vetllar per la seva aplicaci. 5. Potenciar el Pla de llenges estrangeres. 6. Millorar el desenvolupament de les competncies bsiques: comprensi oral i escrita i clcul i de resoluci de problemes. 7. Afavorir la integraci de les TIC en les diferents matries del currculum. 8. Prioritzar laccs de la majoria de lalumnat a optatives dinformtica i mitjans audiovisuals. 9. Promoure en totes les rees l'assoliment d'objectius didctics vinculats amb la coeducaci, la ciutadania, la convivncia, la educaci ambiental, la salut, la comunicaci audiovisual, l'accs a la informaci i el gust per la lectura. 10. Aprofundir en les activitats complementries. 11. Endegar nous projectes dinnovaci. 12. Continuar potenciant ls de la biblioteca escolar. Objectius de lmbit de govern i coordinaci 13. Informatitzar i agilitzar al mxim el trasps dinformaci. 14. Optimitzar els recursos que ens ofereix la intraweb per a transmetre la informaci. 15. Planificar el contingut del treball de coordinaci que sha de dur a terme en cadascuna de les estructures organitzatives: CAD, PAT, Comissi Pedaggica, Equips de nivell, Equips docents... 16. Crear el bloc de lIES i incentivar-ne la implicaci de tota la 5

PAC 2009-2010

comunitat educativa. 17. Optimitzar els recursos humans. OBJECTIUS FORMULATS AL PROJECTE DE DIRECCI

Objectius de lmbit de gesti i recursos 18. Continuar treballant per l'ampliaci i per les millores del centre. 19. Optimitzar els recursos de temps i despai. Objectius de lmbit relacional 20. Vetllar per lescolaritzaci inclusiva daquell alumnat de grups USEE, GNA, AA. i la seva integraci al centre. 21. Millorar les intervencions en la gesti de conflictes i el manteniment de la disciplina 22. Iniciar el Pla de Convivncia, dacord amb les indicacions i pautes del Departament. 23. Dinamitzar la participaci de lalumnat en la vida del centre. 24. Obertura cap a lentorn: els municipis, les escoles, associacions... 25. Continuar potenciant la intraweb del centre com a eina efica de comunicaci entre tots els sectors de la comunitat educativa 26. Crear un bloc que serveixi de mitj d expressi de la vida de la centre i faciliti la informaci entre tota la comunitat educativa i la projecci externa de lIES i vetllar per la seva dinamitzaci. 27. Donar cabuda a lAMPA dins de la intraweb i el bloc perqu puguin expressar-se i donar-se a conixer amb una imatge prpia. Dels objectius formulats el curs passat que no demanen un treball continuat ja es van aconseguir totalment o parcial els segents: De lmbit pedaggic: 1, 2, 3, 11, 12 De lmbit de govern i coordinaci: 16 De lmbit relacional: 26, 27 i 28 6

PAC 2009-2010

ORGANIGRAMA DEL CENTRE

Representants Equip Directiu M. Carme Farr 12-122008 Representants 12-12Octavi Pujol Professorat 2008 Josep M. Iglesias 12Merc Lpez 12-1212-2008 2008

Representant PAS Jordi Sans 12-12Representants Pares i 2008 Mares M. ngels Climent 12-122008 Representant AMPA 1212-2008 Rosa M. Salam 1212-2008 Montserrat Serentill 1212-2008 Representant Ajuntament Vilma Sabone 1212-2008

M. Pilar Pomar 12-12-2008 Jordi Vilanova 1212-2008 Ferran Garcia 1212-2008 Neus Cabr 1212-2008 Representants Alumnat scar Izcara 1409-2009 Marc Puigvert 12-12-

CONSELL ESCOLAR Fabi Ballest

2006 Fernando Grcia 12-122008 Meritxell Pena 12-122008 Chaimae El Morabet 12-122008

Directora Cap dEstudis EQUIP Sarroca Coordinadora Pedaggica Zapater Secretria

DIRECTIU

M. Carme Farr Vilalta Octavi Pujol Carme Messeguer Merc Lpez Vicente

7

PAC 2009-2010

Auxiliar Administrativa Auxiliar USEE Conserge Conserge

Carme Fernndez Magr

PAS

Esther Castell Seuma Jordi Sans Alonso David Iglesias Dez i i

Destinaci definitiva 16 professors professores Destinaci provisional 5 professors professores Comissi de serveis CLAUSTREprofessors i 2 professores Interins i interines 6 professors professores Substituts i substitutes 2 professors professores

i i

CursAlumnes per grupAlumnes repertidorsAlumnes diversitatAlumnes per cursAlumnes a letapa1r ESO A2433481771r ESO B24272n ESO A2247442n ESO B22453r ESO A2427473r ESO B23264t ESO A1901384t ESO B19121r BATX14314392n BATX25225TOTAL215

ALUMNAT

8

PAC 2009-2010

DISTRIBUCI CURRICULAR DE 1r a 3r ESOMATRIES Matemtiques Cincies de la naturalesa Tecnologia mbit de llenges Llengua catalana i literatura Llengua castellana i literatura Llengua estrangera C. Socials, geografia i histria Religi/ Alternativa Educaci fsica Educaci per la ciutadania Educaci visual i plstica Msica Optatives 2 3 2 3 3 3 3 2 2 ----3 3 3 3 3 1 2 --3 --3 3 3 3 1 2 1 1 1 1r ESO 3 3 2 2n ESO 3 3 2 3r ESO 3 4 2

Treball de sntesi Tutoria Total hores 1 30 1 30 1 30

3h 3r A 3r B

1r TRIMEd. visual i plstica Msica

2n TRIMMsica Ed. per la ciutadania

3r TRIMEd. per la ciutadania Ed. visual i plstica

9

PAC 2009-2010

DISTRIBUCI CURRICULAR DE 4t ESOMATRIES Matemtiques mbit de llenges Llengua catalana i literatura Llengua castellana i literatura Llengua estrangera C. Socials, geografia i histria Religi/ Alternativa Educaci fsica Educaci eticocvica Optatives Biologia i geologia Llat Fsica i qumica Francs Informtica Visual i plstica Msica 3 3 3 1 1 30 3 3 3 3 1 2 1

4t ESO 3

Tecnologia Informtica Projecte de recerca Tutoria Total hores

3h 4t A 4t B

1r TRIMReligi/ Alternativa Ed. eticocvica

2n TRIMProjecte Recerca Projecte Recerca

3r TRIMEd. eticocvica Religi/ Alternativa

10

PAC 2009-2010

DISTRIBUCI CURRICULAR DE PRIMER DE BATXILLERAT

MATRIES DE PRIMER DE BATXILLERATMatries comunes Llengua catalana i literatura I Llengua castellana i literatura I Llengua estrangera I Filosofia i ciutadania Cincies per al mn contemporani Educaci fsica Tutoria/ Treball de recerca Matries optatives Modalitat de Cincies i Tecnologia Matemtiques I Modalitat dHumanitats i Cincies Socials Literatura catalana I Estadstica 4 2 2 3 2 2 2 1

Fsica I

Cincies Terra Medi Ambient I

Grec I

Economia de lempresa I

4

Tecnologia Industrial I

Biologia I

Histria del mn contemporani

4

Dibuix Tcnic I

Qumica I

Llat I

Matemtiques aplicades a les Cincies socials I

4

Total hores

30

11

PAC 2009-2010

DISTRIBUCI CURRICULAR DE SEGON DE BATXILLERAT MATRIES DE SEGON DE BATXILLERATMatries comunes Llengua catalana i literatura Llengua castellana i literatura Llengua estrangera Histria de la Filosofia Histria Tutoria / Treball de recerca 2 2 3 3 3 1 14 Matries optatives Modalitat de Cincies i Tecnologia Modalitat dHumanitats i Cincies Socials Matemtiques aplicades a les Cincies socials II Economia de lempresa II

Matemtiques II

Llat II

4

Fsica II

Cincies de la Terra Medi Ambient II Grec II

4

Tecnologia Industrial II

Biologia II

Histria de lArt Economia

4

Dibuix Tcnic II

Qumica II

Literatura castellana

Geografia

4

Total hores

30

12

PAC 2009-2010

PROFESSORAT: departaments i tasquesDepartaments CINCIES SOCIALS Professorat Josep M. Iglesias Assumpta Junc 4 Tate Bonjoch ngels Esteve M. Carme Farr Dolors Molins 3 Maricel Maci Natlia Panads Jess Solans Carme 3 Messeguer Neus Cabr Elisenda Cornet scar Izcara 3 Cristina Reales Pilar Pomar Jordi Vilanova 35 Maite Chico Antol Olona Merc Lpez Glria Seira Ximo Garcia Antoni Rivera 5 Octavi Pujol Tasques Coordinador informtica. Cap de departament. activitats. Coordinadora biblioteca. Directora. Cap de dept. Tutora 4t A. Coordinadora 4t. Tutora 3r B. Cap de departament. Cotutor 2n B. Coordinadora pedaggica. Coordinadora Projecte de coeducaci Tutora 2n A. Cap dept. C. inf. Tutor 2n Batx. Cap de seminari. C. Pla de Llenges Estr. Tutora 2n B. Coordinadora de nivell de 2n. Cap de departament. Tutora 4t B. Secretria. Cap de departament. Cotutora 3r A. Coord. 3r. Cap de seminari. Coord E. Verda. Tutor 1r Batx. Tutor 1r B. Cap dEstudis. Cap departament. Cotutora Coordinadora Pla per lesport 4t A.

Coordinadora

LLENGUA CATALANA

LLENGUA CASTELLANA

LLENGES ESTRANGERES

MATEMTIQUES

CINCIES DE LA NATURALESA

ED. FSICA 1 EXPRESSI 2

Anna Planell Nria Enrich David Vallverd

Cap dept Tutora 1rA. Coordinadora nivell de 1r. Coordinaci dEdici grfica. Tutora USEE i GA1. Cap dept. Coord Riscos laborals. Tutora 3r A. Tutora Aula dAcollida. CLIC. Tutora AO 3r i GA2. Cotutora 1r A. Auxiliar USEE. Cap de departament

ORIENTACI

TECNOLOGIA

Nria Royo M. ngels Capell Mariona 5 Mercad Montse Jov Anna lvaro Esther Castell Albert Sis 2 Ferran Garcia

13

PAC 2009-2010

Crrecs de coordinaci:departamentsDepartaments didcticsLlengua catalana i literatura Llengua castellana i literatura Llenges estrangeres Cincies socials, geografia ihistria

caps de

Caps de departamentDolors Molins Font Jess Solans Gerre scar Izcara Cam Assumpta Junc Costa Jordi Vilanova Arbs Albert Sis Mir Glria Seira Lleds Anna Planell Vallverd M. ngels Capell Palou Nria Enrich Trilla

Matemtiques Tecnologia Cincies de la natura Educaci fsica Orientaci Expressi: msica, i visual iplstica

SeminarisFsica i qumica Francs

Caps de seminariJoaquim Garcia Bautista Cristina Reales

Funcions dels caps de departament Proposar lordre del dia de les reunions i fer les actes de reuni. Coordinar lelaboraci i actualitzaci de les programacions didctiques, recursos didctics i elements davaluaci. A assegurar la coordinaci pedaggica amb altres departaments. Gestionar, si escau, les installacions, aules i materials especfics. Donar suport didctic al professorat de nova incorporaci. Collaborar amb lequip directiu del centre en lelaboraci, seguiment i avaluaci de projectes especfics relacionats amb el departament o interdisciplinaris. Collaborar amb la Inspecci d'Educaci en lavaluaci del professorat del departament didctic. 14

PAC 2009-2010

15

PAC 2009-2010

Funcions i tasques de les coordinadores de nivell Organitzar i gestionar els treballs de sntesi: dins i fora del centre. Participar en la coordinaci de la planificaci de les sortides complentries. Responsabilitzar-se de ladscripci idnia dels alumnes a les matries optatives Encarregar-se de les mesures i protocols datenci a la diversitat proposades i acordades a la CAD i del seu seguiment. Fer les actes de les CAD. Participar en la concreci temtica i dactivitats del pla dacci tutorial i activitats associades: xerrades, tallers... Portar les reunions dequip docent del seu nivell ( divendres )

16

PAC 2009-2010

TUTORIES

Funcions i tasques dels tutors i tutores, cotutors i cotutoresFuncions del tutor/a:

Fer el seguiment de lalumnat i vetllar per lassoliment progressiu de les competncies bsiques. Vetllar per la coordinaci de tot el professorat que incideix en un mateix alumne/a. Orientar lalumne/a en lelecci del currculum optatiu perqu doni resposta als seus interessos i necessitats tant actuals com de futur acadmic i laboral. Vetllar per la coherncia de lacci tutorial amb els continguts relatius a leducaci per al desenvolupament personal i la ciutadania al llarg de letapa.

17

PAC 2009-2010

Tasques del tutor/a: Dur a terme les reunions de pares i mares dinici de curs. Impartir el crdit de tutoria. Coordinar el procs d'avaluaci del seu grup i organitzar i presidir les sessions d'avaluaci. Proposar a l'equip de nivell mesures especials per atendre la diversitat de l'alumnat, si cal. Controlar les incidncies de lalumnat del seu grup. Omplir el document que acompanya un full de conducta contrria i lliurar els dos a secretaria. Encarregar-se de penjar a la sala de profes els dies de privaci dassistncia al centre dun alumne/a acabat de sancionar , posar la nota al phobos i recollir la feina de cada professor/a perqu la faci a casa i fer-ne el seguiment. Encarregar-se de lorganitzaci de lactivitat adjudicada al seu curs: festa talens,... i fomentar la participaci del seu grup en totes les activitats del centre. Ajudar lalumnat a trobar solucions positives en situacions de conflicte o de dificultat. Canalitzar les peticions i inquietuds de lalumnat davant la resta de professorat i equip directiu; i a la inversa. Atendre els pares i mares per informar-los sobre el rendiment acadmic i personal del seu fill/a i mantenir-los informats de possibles incidents o males conductes. Tasques del cotutor/a: Controlar les incidncies de lalumnat del seu grup. Omplir el document que acompanya un full de conducta contrria i lliurar els dos a secretaria. Collaborar amb el tutor/a en la impartici del crdit de tutoria si cal. Collaborar amb el tutor/a en de lorganitzaci de lactivitat adjudicada al seu curs: festa talens,... i fomentar la participaci del seu grup en totes les activitats del centre.Funcions i tasques del tutor/a de grups de diversitat:

Les mateixes que el tutor/a del grup gran excepte impartir els continguts dels crdit de tutoria.

18

PAC 2009-2010

EQUIPS DOCENTS

Equips docents de primer dESO

PRIMER ESOTutoria Matemtiques Cincies de la naturalesa Tecnologia Refor Llengua catalana i literatura Llengua castellana i literatura Llengua estrangera C. Socials, geografia i histria Religi Alternativa a la religi Educaci fsica Msica Aula dAcollida Optatives Comprensi lectora

1r ANria Enrich Pilar Pomar

1r BAntoni Rivera Antoni Rivera Ferran Garcia

Grup de nivell adaptat 1 (GA1)Nria Royo Montse Jov

Nria Royo Maricel Maci Natlia Panads Elisenda Cornet Josep M. Iglesias ngels Esteve Nria Enrich Tate Bonjoch Anna Planell Nria Enrich Mariona Mercad Anna lvaro / Glria Seira Nria Royo Anna lvaro Cristina Reales

19

PAC 2009-2010

Equips docents de segon dESOSEGON ESOTutoria Matemtiques Cincies de la naturalesa Tecnologia Refor Llengua catalana i literatura Llengua castellana i literatura Llengua estrangera C. Socials, geografia i histria Religi Alternativa a la religi Educaci fsica Educaci visual i plstica Aula dAcollida Optatives Maricel Maci Jess Solans Elisenda Cornet Maricel Maci Anna lvaro

2n AElisenda Cornet Octavi Pujol

2n BPilar Pomar Pilar Pomar Merc Lpez

Grup de nivell adaptat 2 (GA2)Montse Jov Montse Jov

Ferran Garcia Anna lvaro Nria Royo Anna lvaro Cristina Reales

ngels Esteve Tate Bonjoch Anna Planell David Vallverd Mariona Mercad Ferran Garcia/Cristina Reales/Pilar Pomar/Antoni Rivera

OPTATIVESPRIMER TRIMESTRE Expressi escrita Cristina Reales Informtica Ferran Garcia Refor de Cincies Antoni Rivera Refor de Matemtiques Pilar Pomar SEGON TRIMESTTRE Introducci al francs Cristina Reales Informtica Ferran Garcia Refor de Cincies Antoni Rivera Refor de Matemtiques Pilar Pomar TERCER TRIMESTTRE Francs I Cristina Reales Informtica Ferran Garcia Refor de Cincies Antoni Rivera Refor de Matemtiques Pilar Pomar

20

PAC 2009-2010

Equips docents de tercer dESOTERCER ESOTutoria Matemtiques Cincies de la naturalesa Tecnologia Refor Llengua catalana i literatura Llengua castellana i literatura Llengua estrangera C. Socials, geografia i histria Religi Alternativa a la religi Educaci fsica Educaci per la ciutadania Educaci visual i plstica Msica Aula dAcollida Optatives M. Carme Farr Natlia Panads scar Izcara Elisenda Cornet ngels Esteve ngels Esteve M. Claustre Bonjoch Anna Planell M. Claustre Bonjoch David Vallverd Nria Enrich Mariona Mercad Cristina Reales / F. Garcia / N. Enrich / Ximo Garcia / Maite Chico Clssiques2 Montse Jov M.A Capell

3r AM. ngels Capell Jordi Vilanova Glria Seira M ngels Capell

3r BNatlia Panads Maite Chico Antoni Rivera Albert Sis

AOMontse Jov Montse Jov

USEENria Royo Anna lvaro

Nria Royo Nria Royo Anna lvaro

OPTATIVESPRIMER TRIMESTRE Francs II Cristina Reales Taller Ferran Garcia Msica Nria Enrich Refor de Matemtiques Ximo Garcia SEGON TRIMESTTRE Francs III Cristina Reales Taller Ferran Garcia Msica Nria Enrich Refor de Matemtiques Ximo Garcia TERCER TRIMESTTRE Francs IV Cristina Reales Taller Ferran Garcia Msica Nria Enrich Refor de Matemtiques Ximo Garcia

21

PAC 2009-2010

Ampliaci de Matemtiques Maite Chico

Ampliaci de Matemtiques Maite Chico

Ampliaci de Matemtiques Maite Chico

22

PAC 2009-2010

Equips docents de quart dESO

QUART ESOTutoria Matemtiques Llengua catalana i literatura Llengua castellana i literatura Llengua estrangera C. Socials, geografia i histria Religi Alternativa a la religi Educaci fsica Educaci eticocvica Projecte de recerca Aula dAcollida Optatives Biologia i geologia Fsica i qumica Tecnologia Llat Francs Informtica Visual i plstica Msica

4t A

4t B

Dolors Molins Maite Chico Jordi Vilanova Maite Chico Dolors Molins Jess Solans scar Izcara Assumpta Junc ngels Esteve Tate Bonjoch Anna Planell Tate Bonjoch Tate Bonjoch Mariona Mercad Octavi Pujol Ximo Garcia M. ngels Capell Josep M. Iglesias Cristina Reales Albert Sis David Vallverd Nria Enrich

23

PAC 2009-2010

Equips docents de BATXILLERATBATXILLERATTutoria Llengua catalana i literatura Llengua castellana i literatura Llengua estrangera Filosofia i ciutadania Filosofia Cincies per al mn contemporani Histria Educaci fsica Optatives Matemtiques Fsica Tecnologia industrial Dibuix tcnic Cincies de la terra i del medi ambient Biologia Qumica Llat Grec Histria del mn contemporani Literatura catalana Matemtiques aplicades a les CS Economia de lempresa Estadstica Histria de lArt Literatura castellana Geografia Economia Jordi Vilanova Ximo Garcia Albert Sis David Vallverd -----------------------Merc Lpez Glria Seira Neus Cabr Neus Cabr Josep M. Iglesias Dolors Molins Jordi Vilanova Antol Olona Maite Chico ---------------------------------------------------------------------------------------------

1rXimo Garcia Dolors Molins Jess Solans Elisenda Cornet Tate Bonjoch -----------------------Ximo Garcia -----------------------Anna Planell

2nscar Izcara M. Carme Farr Jess Solans scar Izcara -----------------------Tate Bonjoch -----------------------Assumpta Junc -----------------------Optatives Jordi Vilanova Ximo Garcia Albert Sis David Vallverd Octavi Pujol Merc Lpez Glria Seira Carme Messeguer Carme Messeguer ----------------------------------------------Maite Chico Antol Olona -----------------------Assumpta Junc Natalia Panads Assumpta Junc Antol Olona

24

PAC 2009-2010

PROPOSTES DACTUACIONS PRIORITZADES PER AL CURS 2009-2010 DERIVADES DELS OBJECTIUS FORMULATS AL PROJECTE DE DIRECCIEls objectius que ens plantegem sn els que estan definits en el Projecte de Direcci, i en el Pla de Formaci de centre els qual es troben en la lnia que marca el Departament dEducaci a travs de la normativa dinici de curs. Objectius tots, encaminats a treure el mxim partit dels recursos humans i materials amb qu comptem, a millorar la nostra prctica educativa i a tenir especialment cura del bon clima de centre per tal daconseguir uns bons resultats acadmics i formatius en el sentit ms ampli de la paraula.

Objectiu nm 2: mbit pedaggic Enllestir lactualitzaci del Projecte Lingstic de centre.

TasquesRedacci definitiva Aprovaci Posada en funcionament de les propostes de millora 4. Celebraci de las diada de les llenges maternes

MecanismesA travs del treball de la Cap de Departament de Llengua catalana amb lassessora LI

Responsabl esDirectora CLIC Departament s de lrea de Llenges

EspaiSessions de treball quinzenal Claustre i Consell Escolar Coordinaci rea de Llenges Sessions de treball

3.

Prctica docent

Treball daula en les matries de lrea de llengua

Temporitzacigener febrer mar setembre octubre novembre desembre abril maig juny

Indicadors davaluaciElaboraci dun model danlisi de resultats de laplicaci del Projecte. Observaci directa de la festa. Valoracions dels Departaments, dels coordinadors de nivell i de lalumnat.

25

PAC 2009-2010

Objectiu nm 3: mbit pedaggic Actualitzar el PAT Tasques1. Actualitzaci del PAT

MecanismesA travs del treball de Coordinadors, tutors/res, professora dorientaci educativa amb lassessorament de lEAP i lELIC

Responsabl esDirectora P. dorientaci educativa Coordinadors Tutors/res

EspaiReuni Directora -P. dorientaci educativaLIC - EAP Reuni quinzenal de PAT Reunions Direcci iCoordinado rs

2. Ajustament de la programaci i activitats per a cada nivell 3. Integraci dofertes dactivitats formatives a la programaci del PAT

Temporitzacigener mar maig febrer setembre octubre novembre desembre abril juny

Indicadors davaluaciValoraci de les aportacions dels tutors i tutores en les reunions. Valoraci de les activitats per lalumnat i tutors i tutores

Objectiu nm 4: mbit pedaggic Actualitzar el Reglament de Rgim Intern. TasquesActualitzaci del RRI dacord amb el decret de drets i deures de lalumnat de 2006 Implementaci del nou RRI

MecanismesTreball conjunt de la comissi que es formi per a realitzar aquesta tasca

Responsabl esDirectora Cap destudis Coordinadors Directora Cap destudis Claustre

EspaiReunions Direcci iCoordinado rs

Treball docent de tot el claustre

Reunions PAT E. Docents

26

PAC 2009-2010

Temporitzacigener mar maig febrer setembre octubre novembre desembre abril juny

Indicadors davaluaciValoraci de les aportacions dels tutors i tutores en les reunions. Valoraci de Prefectura destudis. Valoraci claustre i consell escolar.

27

PAC 2009-2010

Objectiu nm 5: mbit pedaggic Potenciar el Pla de llenges estrangeres. Tasques1 1. Collaboraci amb la CLIC en el desplegament o actualitzaci del projecte lingsitc 2. Promoci Mecanismes Responsabl esCoordinador de Pla

EspaiReunions de departame nt i altres

dacords i criteris per a la bona prctica relativa a la metodologia integrada de les llenges 3. Difusi dels materials elaborats 4. Promoci dactivitats de recerca, i de mobilitat escolar 5. Dinamitzaci daccions educatives en llenges estrangeres dins de la biblioteca

A travs del coordinador del Pla de Llenges estrangeres

Coordinadora pedaggica. Coordinador de Pla

Reunions de Comissi pedaggica Intraweb

Coordinador de Pla Coordinador de Pla

Bloc Plafons i murals

Coordinador de Pla Departament de Llenges

1-Sn tasques que marca la normativa del 0910 per al professorat implicat en el pla de llenges

Temporitzacigener febrer mar setembre octubre novembre desembre abril maig juny

Indicadors davaluaci Valoraci dels responsables i dels usuaris. Valoraci del claustre i de Direcci.

28

PAC 2009-2010

Objectiu nm 6: mbit pedaggic Millorar lassoliment de les competncies bsiques. Tasques1. Millora de les Cb

MecanismesA travs de la reflexi dels departament didctics. A partir de lintercanvi didees en Comissions pedaggiques i CADS Proporcionar estratgies organitzatives per atendre la diversitat per a facilitar el treball daquestes competncies Integrar aquest objectiu en la resta de matries

Responsabl esCoordinadora pedaggica P. dorientaci educativa C. Pedaggica Tot el claustre

EspaiReunions departame nt CPedaggica

Treball Aula

2. mfasi en el treball de comprensi oral i escrita 3. mfasi en el treball dels instruments de clcul i resoluci de problemes

Temporitzacigener mar maig febrer setembre octubre novembre desembre abril juny

Indicadors davaluaciEls resultats acadmics

Objectiu nm 7: mbit pedaggic Afavorir la integraci de les TIC en les diferents matries del currculum. Tasques1. Utilitzaci de les TIC en totes les matries 2. Utilitzaci de les TIC pel professorat

MecanismesPotenciaci de tota la infraestructura de qu disposa el centre , i de la participaci en activitats que exigeixin ls daquestes

Responsabl esDirecci Coordinadors Informtica Tot el claustre

EspaiTreball daula Sessions de treball per grups o ED

29

PAC 2009-2010

tecnologies

Temporitzacigener mar maig febrer setembre octubre novembre desembre abril juny

Indicadors davaluaciProgramacions didctiques i memria del departaments s de laula dinformtica s dels equips multimdia Observaci directa

Objectiu nm 8: mbit pedaggic Prioritzar laccs de la majoria dalumnes a optatives dinformtica i MAV. Tasques1. Prioritzaci de laccs de lalumnat a les matries optatives de MAV

MecanismesMitjanant un disseny acurat de loferta doptatives

Responsabl esCoordinadora pedaggica Cap destudis Tutores i tutors

EspaiTreball Aula

Temporitzacigener febrer mar setembre octubre novembre desembre abril maig juny

Indicadors davaluaci Organitzaci curricular Assignacions alumnat

Objectiu nm 9: mbit pedaggic Promoure en totes les rees l'assoliment d'objectius didctics vinculats amb la coeducaci, la ciutadania, la convivncia, l educaci ambiental, la salut, la comunicaci audiovisual, l'accs a la informaci i el gust per la lectura. Tasques1. Dotaci daquests continguts a la matria Alternativa 2. Celebracions diverses: dia de la llengua

Mecanismes Programacions

Responsabl esCoordinadora pedaggica. Dep. C Socials Direcci Coordinadors Tutores i

EspaiTreball aula

Sessions de treball ED.

30

PAC 2009-2010

3.

materna, e Sant Jordi, del medi ambient, ... Focalitzaci daquests continguts al PAT

tutors Professorat

Treball de lalumnat Reuni Directora -P. dO EdLIC - EAP

Programacions

Directora P. dorientaci educativa Coordinadors

Temporitzacigener mar maig febrer setembre octubre novembre desembre abril juny

Indicadors davaluaciProgramacions didctiques i PAT Observaci directa Valoraci de les activitats per part del claustre i de lalumnat.

Objectiu nm 10: mbit pedaggic Aprofundir en les activitats complementries Tasques1. Programaci de les activitats dins de la matria i reflex en la nota. 2. Treball previ i posterior a lactivitat 3. Oferta dacord amb el nombre de famlies que shi han comproms i en relaci als objectius de cada matria

MecanismesProgramacions consensuades en comissi pedaggica tems davaluaci

Responsabl esCaps de departament Professorat responsable Secretria Coordinadors i Coordinadora dactivitats

EspaiReunions de departame nt Treball daula Reunions direcci iCoordinado rs

Prctica docentDemanar amb la matrcula a les famlies limport calculat de totes les activitats que far el seu fill/a durant el curs

Temporitzacigener mar maig febrer setembre octubre novembre desembre abril juny

Indicadors davaluaci Programacions didctiques Criteris davaluaci

31

PAC 2009-2010

32

PAC 2009-2010

Objectiu nm 11: mbit pedaggic Endegar nous projectes dinnovaci Tasques1. Mediaci escolar 2. Pla de llenges estrangeres: Millora de la competncia comunicativa 3. Coeduquem per millorar la convivncia

MecanismesAssessorament de 40h Desplegament del projecte aprovat

Responsabl esDirecci Coordinadors Coordinador del Pla i de Departament de Llenges Coordinadore s del projecte i Directora

EspaiFormaci Reunions treball Treball daula grup redut Reuni Directora -Coordinadores

Desplegament del projecte aprovat

4. Punt Edu: Lanostra biblioteca: un univers per descobrir, un univers per compartir

Desplegament del projecte aprovat

Coordinadora del projecte i CLIC

Reuni Directora -P. dorientaci educativaLIC EAP. Sessions de treball i de coordinaci Activitats no lectives

5. Pla per lesport

6. Escola Verda

Posada en marxa del Pla amb loferta dactivitats que es determini dacord amb el sondeig que es va fer el curs passat. Continuar el projecte que enguany hem renovat amb noves propostes

Professora EF

Coordinadora

Sessions de treball Tutoria Prctica docent

Temporitzaci

Indicadors davaluaci

33

PAC 2009-2010

juny

gener

febrer

setembre

octubre

novembre

desembre

Els que vagin generant laplicaci dels projectes

mar

abril

maig

34

PAC 2009-2010

Objectiu nm 12: mbit pedaggic Continuar potenciant ls de la biblioteca escolar TasquesObertura de la biblioteca cada a dia a lhora del pati i algun migdia

MecanismesEstudi personal Activitats diverses detallades en el projecte Punt Edu

Responsabl esDepartament s de llenges Coordinadora i CLIC

EspaiHorari lectiu Reunions

Temporitzacigener mar maig febrer setembre octubre novembre desembre abril juny

Indicadors davaluaci Registre dusuaris i de prstecs Participaci en les activitats danimaci a la lectura Funcionament del bloc

Objectiu nm 13: mbit de govern i coordinaci Informatitzar i agilitzar al mxim el trasps dinformaci Tasques1. Trasps per emails 2. Suport informtic fulls de conducta contrria

MecanismesA travs de tota la infraestructura TIC de qu disposa el centre al respecte

Responsabl esSecretria Directora Tutores i tutors

EspaiHores de crrec

Temporitzacigener mar maig febrer setembre octubre novembre desembre abril juny

Indicadors davaluaci Registre de reenviaments Observaci directa i memria anual

35

PAC 2009-2010

Objectiu nm 14: mbit de govern i coordinaci Optimitzar la intraweb per a transmetre la informaci Tasques1. Presncia de les programacions didctiques 2. Anunci activitats complementries al calendari 3. Presncia de tots els documents de centre: actes claustre, consell escolar, protocols..

MecanismesA travs de tota la infraestructura TIC de qu disposa el centre al respecte

Responsabl esC. Pedaggica Caps de departament Cap destudis C. Activitats i Coordinadors Direcci Coordinadors

Espai

Virtual

Temporitzacigener mar maig febrer setembre octubre novembre desembre abril juny

Indicadors davaluaci Observaci directa i nombre de descrregues i visitants

Objectiu nm 15: mbit de govern i coordinaci Planificar el contingut del treball de coordinaci que sha de dur a terme en cadascuna de les estructures organitzatives: CAD, PAT, Comissi Pedaggica, Equips de nivell, Equips docents... Tasques1. Elaboraci de calendaris reunions i ordres del dia

MecanismesPlanificaci i coordinaci entre lequip directiu i els coordinadors

Responsabl esEls i les de cada rgan de coordinaci

EspaiHores de crrec

Temporitzaci

Indicadors davaluaci

36

PAC 2009-2010

juny

gener

febrer

setembre

octubre

novembre

desembre

Valoraci de la documentaci emesa i de la seva operativitat

mar

abril

Objectiu nm 16: mbit de govern i coordinaci Incentivar la implicaci de tota la comunitat educativa al BLOC Tasques 1.Incentivaci de la participaci al BLOC

MecanismesSensibilitzaci de tota la comunitat educativa

maig

Responsabl esCoordinadors Caps de departament

EspaiSessions de treball

Temporitzacigener mar maig febrer setembre octubre novembre desembre abril juny

Indicadors davaluaci Valoraci i acceptaci del nou mitj per part de tota la comunitat educativa

Objectiu nm 17: mbit de govern i coordinaci Optimitzar els recursos humans Tasques1. Optimitzaci dels recursos humans

Mecanismes Prefectura destudis i CAD

Responsabl esCap dEstudis C. Pedaggica

EspaiHores de crrec

Temporitzacigener mar maig febrer setembre octubre novembre desembre abril juny

Indicadors davaluaci Valoraci dels resultats obtinguts amb el recurs per part de la Direcci i claustre

Objectiu nm 19: mbit de gesti i recursos Continuar treballant per l'ampliaci i per les millores del centre Tasques Mecanismes 37 Responsabl es Espai

PAC 2009-2010

1. Insistncia en la demanda 2. Collaboraci Ajuntament,AMPA...

Reunions, entrevistes, cartes...

Directora Equip directiu Claustre i C. Es

Hores de crrec Sessions de treball

Temporitzacigener febrer mar setembre octubre novembre desembre abril maig juny

Indicadors davaluaci Valoraci de la resposta i esforos de tots els agents implicats

Objectiu nm 20: mbit de gesti i recursos Optimitzar els recursos de temps i despai Tasques1. Redistribuci despais i restabliment de laula de projectes

Mecanismes Prefectura destudis i CAD

Responsabl esEquip Directiu

EspaiHores de crrec del juliol i set.

Temporitzacigener febrer mar setembre octubre novembre desembre abril maig juny

Indicadors davaluaci Grau de satisfacci del claustre i alumnat

Objectiu nm 21: mbit relacional Vetllar per lescolaritzaci inclusiva daquell alumnat de grups USEE, GNA, AA. i la seva integraci al centre Tasques1. Disseny horari i curricular molt acurat

MecanismesAmb la dotaci horria i curricular bsica perqu cada grup de diversitat perqu pugui integrar-se a laula

Responsabl esCap destudis Coordinadora pedaggica Dep Orientaci

EspaiHores de crrec dels responsabl es

38

PAC 2009-2010

ordinria

2. Treball tutorial iPAT

Coordinadors i tutors/res i equip docent

Tutoria individual i grupal

Temporitzacigener mar maig febrer setembre octubre novembre desembre abril juny

Indicadors davaluaci Observaci directa Valoraci de lalumnat

39

PAC 2009-2010

Objectiu nm 22: mbit relacional Millorar les intervencions en la gesti de conflictes i el manteniment de la disciplina Tasques1. Actuaci rpida davant problemes de disciplina 2. Convocatria durgncia dels Equips docents per adoptar mesures correctores amb la implicaci de tots

Mecanismes Comunicaci professor/a afectattutor/a amb cap el destudisA travs de les coordinacions, PAT i reunions de nivell

Responsabl esProfessorat i tutors Cap dEstudis

EspaiDurant la jornada lectiva Cada cop que es necessiti

Temporitzacigener febrer mar setembre octubre novembre desembre abril maig juny

Indicadors davaluaci Valoraci de limpacte de les actuacions

Objectiu nm 24: mbit relacional Continuar dinamitzant la participaci de lalumnat en la vida del centre Tasques1. Dinamitzaci del consell de delegats 2. Responsabilitzaci de lalumnat en lorganitzaci dactivitats i projectes de centre

MecanismesMotivar els delegats i delegadesEstimular la participaci en concursos

Responsabl esCap destudis Cap destudis Coordinadors Tutors i tutores Departament s

EspaiSessions de treball puntuals

Inserir l'organitzaci de les festes dins el PAT i per cursos, i facilitar recursos als tutors/res

40

PAC 2009-2010

Temporitzacigener mar maig febrer setembre octubre novembre desembre abril juny

Indicadors davaluaciAugment de la participaci de lalumnat xit de participaci i funcionament de de lactivitat

Objectiu nm 25: mbit relacional Continuar lobertura cap a lentorn: els municipis, les escoles, associacions... Tasques1. Disseny dun pla de relacions amb lentorn que tingui en compte, el municipi, associacions i empreses, lajuntament. 2. Proposta de reuni amb els directorsdirectores dels centres adscrits per a establir procediments i acords de coordinaci 3. Reunions peridiques de coordinaci primriasecundria 4. Revisi de laplicaci de les mesures dacollida de lalumnat de nova incorporaci al centre 5. Planificaci de la Jornada de portes obertes

Mecanismes

Responsabl esDirectora Equip directiu

Espai

Sessions de treball, entrevistes

Planificaci, reunions, suport dInspecci...

Directora Equip directiu

Equip directiu Coordinadors de nivell Directora Equip directiu Equip dorientaci Directora Equip directiu Reunions Sessions de treball PAT i CAD

Sessions de treball

41

PAC 2009-2010

Temporitzacigener mar maig febrer setembre octubre novembre desembre abril juny

Indicadors davaluaciValoraci dels acords i convenis de collaboraci aconseguits. Valoraci dacords i resultats obtinguts Valoraci del funcionament del pla dacollida del grau de satisfacci

42

PAC 2009-2010

Objectiu nm 26: mbit relacional Continuar potenciant la intraweb i lespai moodle Tasques1. Impuls de lespai moodle

MecanismesAmpliaci de loferta de cursos en lentorn

Responsabl esEquip directiu Coordinador Informtica

EspaiCoordinaci pedaggica Reunions

Temporitzacigener mar maig febrer setembre octubre novembre desembre abril juny

Indicadors davaluaciValoraci de la quantitat i qualitat de cursos oferts. Valoraci del grau de participaci i de satisfacci dels formadors i usuaris

Objectiu nm 27 i 28: mbit relacional Vetllar per la dinamitzaci del claustre respecte BLOC i donar cabuda a lAMPA dins de la intraweb i el bloc perqu puguin expressar-se i donar-se a conixer amb una imatge i veu prpies. Tasques1. 2. Sensibilitzaci claustre i AMPA

MecanismesXerrades del coordinador als membres de lAMPA i claustre Utilitzaci de lentorn

Responsabl esDirectora Coordinador audiovisuals Membres de lAMPA Clautre Alumnat

EspaiReunions amb lAMPA Sessions de treball

Assessorament a lAMPA i claustre 3. Participaci de lAMPA i resta de comunitat educativa en aquests entorns

Temporitzacigener mar maig febrer setembre octubre novembre desembre abril juny

Indicadors davaluaciValoraci i acceptaci del nou mitj. Valoraci del grau de satisfacci del formador i dels participants Valoraci de la participaci en aquests mitjans per part de lAMPA, Claustre i alumnat

43

PAC 2009-2010

44

PAC 2009-2010

RELACI DE LES TASQUES I TEMPORITZACIDESEMBRE FEBRER ABRIL SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE MAR

I

Redacci definitiva i Aprovaci PLC Posada en marxa propostes de millora PLC Celebraci de las diada de les llenges maternes Actualitzaci del PAT Ajustament de la programaci i de les activitats Integraci de loferta dactivitats al PAT Actualitzaci del RRI Implementaci del nou RRI Acords metodolgics en tractament de llenges Difusi dels materials elaborats Promoci dactivitats de recerca, i de mobilitat Dinamitzaci dactivitats didioma a la biblioteca Participaci en projectes internacionals Millora de les Competncies Bsiques mfasi en el treball de comprensi oral i escrita Treball de clcul i resoluci de problemes Utilitzaci de les TIC en totes les matries Utilitzaci de les TIC pel professorat Accs de tot lalumnat a optatives dinformtica Dotaci de continguts transversals a Alternativa Focalitzaci daquests continguts al PAT Celebracions relacionades a la transversalitat Programaci activitats comp. i reflex en la nota Treball previ i posterior a lactivitat

45

GENER

MAIG

JUNY

PAC 2009-2010

Projecte dinnovaci: Mediaci escolar Projecte: Millora de la competncia comunicativa Projecte: Coeduquem per millorar la convivncia PuntEdu: La nostra biblioteca: un univers ... Pla per lesport

46

DESEMBRE

FEBRER

ABRIL

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

MAR

II

GENER

PAC 2009-2010

Informatitzaci del trasps dinformaci Suport informtic fulls de conducta contrria Programacions didctiques a la intraweb Utilitzaci de lacces dinspecci per programar Documents de centre a la intraweb Anunci activitats complementries a la intraweb Anunci de notcies a la intraweb Elaboraci calendaris reunions i ordres del dia Incentivaci de la participaci de tots al BLOC Optimitzaci dels recursos humans Optimitzaci dels recursos de temps i despai Insistncia en la demanda dampliaci del centre Disseny horari per a una escolaritzaci inclusiva Treball tutorial i PAT que promogui laintegraci

Actuaci rpida davant problemes de disciplina Convocatries durgncia dels Equips Docents per consensuar i adoptar mesures correctores Dinamitzaci del consell de delegats i delegades Responsabilitzaci de lalumnat en lorganitzaci dactivitats i projectes de centre Disseny dun pla de relacions amb lentorn Reuni amb els directors/res centres adscrits Reunions de coordinaci primriasecundria Revisi de laplicaci de les mesures dacollida de lalumnat de nova incorporaci al centre Planificaci de la Jornada de portes obertes Impuls de lespai moodle Dinamitzaci del Bloc de lIES Sers Participaci de lAMPA en el Bloc de lIES 47 Sers

MAIG

JUNY

PAC 2009-2010

ACTIVITATS FORMATIVES PER AL CURS 2009-2010

SETEMBRE

NOVEMBRE

MAR

GENER

OCTUBRE

DESEMBRE

FEBRER

ABRIL

MAIG

Activitats Formatives per al Curs 2009-2010Sensibilitzaci sobre el tractament de la diversitat des de lequitat Programacions multinivell El PI: filosofia, protocol i indicacions Atenci Diversitat a travs de les TIC Actualitzaci i aprofundiment en TIC Sessions formatives d MIC Sessions formatives de SAGA Sessi formativa de reprografia Iniciaci a la Mediaci- Coeducaci Mediaci i resoluci de conflictes Grup de mediaci- Coeducaci Funcionament Grup de mediaci Sensibilitzaci Educaci emocional Jornada de Dinamitzaci Pedaggica Coordinaci Pedaggica Escoles- IES

48

JUNY

PAC 2009-2010

PROJECTES DE LIES: PROGRAMES DINNOVACI EDUCATIVESESCOLES VERDES [RENOVACI DISTINTIU: 2009]

LIES Sers participa en el projecte Escola Verda des del curs 2000-01 i nobt el distintiu el curs 2002-2003. Aquest projecte t com a objectiu la reorientaci de leducaci vers el desenvolupament sostenible i proposa, en aquest sentit, que les escoles dissenyin plans de treball relacionats amb el medi ambient ben integrats en els seus plans destudi. Cada curs els coordinadors han anat programant actuacions especfiques, tot i que els eixos fonamentals han anat perdurant i evolucionant des de linici: Tractament curricular dels continguts educatius en distintes rees. La tasca de recollida selectiva de residus al centre, amb el component pedaggic i de conscienciaci que porta associat. Les activitats de tutoria que ajuden a mantenir i incrementar la sensibilitat ambiental de la nostra comunitat educativa. Les sortides pedaggiques de diverses rees que shan incls al programa de coneixement del medi i foment del respecte per la natura. Les activitats del dia 5 de juny, dia mundial del medi ambient. Potenciaci dels temes relacionats amb el medi ambient en les alternatives del Treball de Recerca del batxillerat i en les programacions dels crdits de sntesi. De entre les accions concretes dins un determinat curs acadmic destaquem: Concursos fotogrfics. Projectes dambientalitzaci del centre. Setmana de lenergia: divulgaci de les energies alternatives per part dels alumnes del batxillerat. Concursos literaris i artstics. SALUT I ESCOLA [CONVOCATRIA: 2004]

El programa Salut i escola s una actuaci promoguda pels Departaments d'Educaci i de Salut, per tal d'impulsar les actuacions de promoci i prevenci de la salut a l'escola. S'adrea a la poblaci adolescent d'ESO, amb els segents objectius generals: Millorar la salut dels adolescents a travs daccions als centres educatius de promoci de la salut, prevenci de les situacions de risc i atenci preco als problemes de salut. Potenciar la coordinaci dels centres docents, els serveis educatius i els serveis sanitaris en accions de promoci i prevenci de la salut relacionats preferentment amb: la salut mental la salut afectivosexual

49

PAC 2009-2010

el consum de drogues, alcohol i tabac els trastorns relacionats amb lalimentaci Afavorir laccessibilitat de cara a la prevenci de situacions de risc i atenci preco als problemes de salut dels adolescents a latenci sanitria amb garanties de privacitat, confidencialitat i proximitat: Consulta Oberta. Aquest servei . Es basa en la presncia al centre de l infermera del CAP, la Sra Rosa Masot, per atendre alumnat i assessorar el professorat en aspectes deducaci per la salut. Lhorari datenci continua essent els dimarts de 10 a 12 hores a lespai dAcci Tutorial 1. CONVIVNCIA I MEDIACI ESCOLAR [CONVOCATRIA: 2009]

El programa de Convivncia i mediaci escolar t com a objectiu formar en la convivncia fomentant les relacions positives i la resoluci pacfica de conflictes en el si de cada centre. Parteix del diagnstic previ de la prpia realitat escolar i planteja propostes d'actuaci basades en experincies contrastades i bones prctiques de convivncia per tal de crear referents vlids per a les escoles. MILLORA DE LA COMPETNCIA COMUNICATIVA [CONVOCATRIA: 2009] Les actuacions previstes sn les segents: Tots els nivells: Treball de petits dilegs de situacions de la vida quotidiana. Al llarg del curs escolar. Tots els nivells: English Language Day. Un dia concret al final tercer trimestre (a determinar segons la planificaci general dactivitats del centre) 1r dESO: Karaoke. Quinzenalment, al llarg de tot el curs. 2n dESO: Picture description. Al llarg del tot el curs. 3r dESO: Drama. Al llarg de tot el curs. Representaci final al 3r TR. 4t dESO: British Culture. Al llarg de tot el curs. 1r Batxillerat: InfoIes News. Al llarg de tot el curs. Realitzaci duna retransmissi al final de cada trimestre. PUNTEDU: LA NOSTRA BIBLIOTECA: UN UNIVERS ... [CONVOCATRIA: 2009] Els objectius marcats sn assolir a travs del projecte sn els segents:

50

PAC 2009-2010

Ampliaci del fons documental i establiment duna estructura organitzada (espai, horari i prstec). Aconseguir dun ambient de silenci, dun lloc de material comunitari i obert que cal respectar i cuidar. Aconseguir el programa de catalogaci de la biblioteca segons els estndards bibliogrfics acceptats internacionalment. Continuar impulsant el funcionament de la biblioteca escolar com una eina bsica daprenentatge per a totes les rees del currculum i per a fomentar lhbit lector i lhbit de consulta bibliogrfica. Potenciar les activitats de dinamitzaci de la lectura. Volem que la biblioteca sigui el motor de creaci i difusi dactivitats prpies i de daltres organitzacions literries, artstiques i culturals del pas.

COEDUQUEM PER MILLORAR LA CONVIVNCIA [CONVOCATRIA: 2009] El projecte que presentem vol avanar en diversos aspectes: la sensibilitzaci de la comunitat educativa sobre la coeducaci (professorat, alumnat, personal no docent, famlies, associaci de mares i pares), el reconeixement de les aportacions culturals de les dones i la prevenci de la violncia de gnere. Curs Destinaci Accions prioritries Creaci de la comissi de coeducaci Funcionament de la comissi de coeducaci Creaci dun bloc Impulsar activitats per commemorar els dies 25 de novembre i 8 de mar Revisi de la retolaci de linstitut Revisi dels documents Revisi de la documentaci administrativa interna i dels documents de centre (PEC, PCC, RRI, PL...) Taller diniciaci a la coeducaci Participaci en cursos de formaci en coeducaci Disseny dactivitats Revisi de materials didctics: dossiers, llibres detext, Taller de prevenci de relacions abusives (3r i 4t ESO) Concurs contra la violncia de gnere Seguir la lnia iniciada al PAT el curs 2008-2009 Proposta de temes per al Treball de Recerca (1r Batx.) i PR 4t Conferncia: La coeducaci Conferncia: Ni prnceps blaus ni princeses promeses

Famlies

Alumnat

Professorat

2009-2010

Centre

51

PAC 2009-2010

PLA PER LESPORT [CONVOCATRIA: 2009] Programa impulsat pels Departaments dEducaci i de la Vicepresidncia de la Generalitat de Catalunya, aquest ltim mitjanant la Secretaria General de l'Esport, adreat principalment a incrementar la participaci dels infants i joves en activitats fsiques i esportives en horari no lectiu en el propi centre educatiu i, alhora, emprar aquestes prctiques per a la difusi i educaci en valors i per a l'adquisici d'hbits saludables. El Pla pretn posar a l'abast de tots els alumnes secundria la prctica d'activitats fsiques i esportives, i aprofitar el gran potencial d'aquestes activitats per contribuir a la seva formaci personal.

d

52

PAC 2009-2010

ESPAIS

BIBLIO

SECRETARIA DIRECCI

C. DARWIN

EINSTEIN Laboratori 1

MENJA DOR

3 ESO A

2 BATX

1 BATX

4 ESO B

53

PAC 2009-2010

PROFESSORAT 2009- 2010setembre 1r trimestre: 14-09-09 al 27-11-09Competncies Bsiques 3r ESO14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 14 21 Presentaci Claustre/ Famlies 1r i 2n BATX 2n, 3r i 4t ESO 1r ESO 1 8 15 22 29

Generalitat de Catalunya Departament d'Educaci IES SersINICI DE LES CLASSES REUNIONS INFORMATIVES PARES 1r ESO

1r crdit matries 2 hores per setmana: 14-09-09 al 05-02-10

octubre5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

2 5 12 al 16 20 al 23 30 30

FESTA LOCAL REUNIONS INFORMATIVES PARES 2n, 3r i 4t ESO i BATX RECUPERACI PENDENTS 1r BTXJUNTES PREAVALUACI i AVALUACI PENDENTS 1r BATX

LLIURAMENT INFORMES DE LA PREAVALUACI FESTA DE LA CASTANYADA

novembre2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28FORMACI MEDIACI

27

FI DEL PRIMER TRIMESTRE

desembre2n trimestre: 30-10-09 al 5-03-107 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27

1r, 2n ESO i BATX 3r ESO 4t ESO

2

3

4 7 11 11 22

JUNTES DE LA PRIMERA AVALUACI FESTA DE LLIURE DISPOSICI ENTREGA DEL TREBALL RECERCA AL TUTOR/A LLIURAMENT DE NOTES DE LA 1a AVALUACI FESTA DELS TALENTS

gener4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 8 13 14 15 22 25 29 3 i 5 10 al 12 19 19 al 22 22 5 6 19 10 11 12 1r dia de classe desprs de les vacances de Nadal EXPOSICI TREBALL RECERCA JUNTES AVALUACI TREBALL DE RECERCA REUNI DE PARES ALUMNES DE 4t (ORIENTACI) LLIURAMENT INFORMES DEL TREBALL DE RECERCAESO JUNTES D'AVALUACI INTERMDIA 2

2n BATX

2n crdit matries 2 hores per setmana: 08-02-10 al 22-06-10 3r trimestre ESO i 1r BATX: 08-03-10 al 22-06-10

1 8 15 22

febrer2 9 16 23 3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1r, 3r i 4 ESO 2n ESO

CURS D'ESQUCELEBRACI DIA INTERNACIONAL DE LA LLENGUA MATERNA (21-02)

mar3r trimestre 2n BATX: 08-03-10 al 25-05-101 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28

1a Sessi desprs prctiques

VIATGE DEL PROFESSORAT I PAS FESTIU DE LLIURE DISPOSICI FI DEL SEGON TRIMESTRE JORNADA DE PORTES OBERTES LLIURAMENT DE NOTES DE LA 2a AVALUACI JUNTES DE LA SEGONA AVALUACI

2n i 3r ESO i BATX 4t ESO 1r ESO

abril5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

1r, 2n i 4t ESO 3r ESO2a Sessi desprs prctiques

6 al

21 7

i

8 9 23 22

TREBALLS DE SNTESI / SORTIDES 4T ESO i BATX FESTA LOCAL SANT JORDIESO JUNTES D'AVALUACI INTERMDIA 3

maig3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

Matrcula PAU

al 14 i10 17 21 24 26 27 4 8 11 11 18 23 22 29 30

2n BATX 2n BATX

20

juny1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27

Sessi Tancament

26 i 31 al 4 al

7 14 21 28

1r ESO 3r ESO i 1r BATX 2n i 4t ESO 17 i 21 i 21 i 29

PROVES 3a AVALUACI i FINAL 2n BATX FESTIU DE LLIURE DISPOSICI JUNTES 3a AVALUACI i FINAL 2n BATX PROVES EXTRAORDINRIES 2n BATX JUNTA D'AVALUACI EXTRAORDINRIA 2n BATX LLIURAMENT DE NOTES FINALS a 2n BTX i FI 3r Tr 2n BATX RECLAMACIONS 2n BATX PROVES 3a AVALUACI i FINAL 1r BATX JUNTES 3a AVALUACI i FINAL CONTNUA ESO i 1r BATX CELEBRACI DEL DIA MUNDIAL MEDI AMBIENT (05-06) LLIURAMENT NOTES 3a AVA I FINAL CONTNUA ESO i 1r BATXPROVES SUFICINCIA I MILLORA ESO. EXTRAORDINRIA 1rBATX JUNTES D'AVALUACI FINAL ESO i EXTRAORDINRIA 1r BATX

i

FESTA CLOENDA DE CURS I SORTIDES FI DE CURS LLIURAMENT DE NOTES FINAL DE CURS ESO i 1r BATX RECLAMACIONS ESO i 1r BATX

54

PAC 2009-2010

CALENDARI DAVALUACIONS JUNTES de PREAVALUACIdimarts 20 octubre 2009Aula 1A Hora 1730 1815 Grup 1r BTX 2n BTX Hora 1530 1615 1700 1745 1830 1915

dimecres 21 octubre 2009Aula 1A Grup 2A 2B 3A 3B 4A 4B

divendres 23 octubre 2009Aula 1A Hora 1330 1415 Grup 1A 1B

JUNTES de PRIMERA AVALUACIdimecres 2 desembre 2009Aula 1A Hora 1530 1630 1730 1830 1930 Grup 2n BTX 1r BTX 1B 1A 2B Hora 1730 1830 1930

dijous 3 desembre 2009Aula 1A Grup 3B 3A 2A

divendres 4 desembre 2009Aula 1A Hora 1330 1430

Grup4B 4A

JUNTES AVALUACI INTERMDIA 2dimecres 3 febrer 2010Aula 1A Hora 1530 1615 1700 1745 1830 1915 Grup 4A 4B 3A 3B 1A 1B Hora 1330 1415

divendres 5 febrer 2010Aula 1A Grup 2A 2B

55

PAC 2009-2010

JUNTES de SEGONA AVALUACIdimecres 10 mar 2010Aula 1A Hora 1530 1630 1730 1830 1930 Grup 2B 2A 3B 1r BTX 2n BTX Hora 1730 1830 1930

dijous 11 mar 2010Aula 1A Grup 4B 4A 3A

divendres 12 mar 2010Aula 1A Hora 1330 1430 Grup 1B 1A

JUNTES AVALUACI INTERMDIA 3dimecres 21 abril 2010Aula 1A Hora 1530 1615 1700 1745 1830 1915 Grup 4A 4B 3A 3B 1A 1B Hora 1730 1815

Dijous 22 abril 2010Aula 1A Grup 2A 2B

2n BATXILLERATdilluns 17 de maig 2010Aula 1A Hora 1730 1800 Juntes Matries Pendents de 1r BTX 3a i Final

2n BATXILLERATdilluns 24 de maig 2010Aula 1A Hora 1730 Junta Avaluaci Extraordinria

56

PAC 2009-2010

JUNTES de TERCERA AVALUACI i FINAL CONTNUA ESO i 1r BTXdivendres 4 juny 2010Aula 1A Hora 1330 1430 Grup 1B 1A Hora 1730 1830 1930

dilluns 7 juny 2010Aula 1A Grup 1r BTX 3B 3A

Dimarts 8 juny 2010Aula 1A Hora 1730 1830 1930 2030 Grup 2B 2A 4B 4A

JUNTES AVALUACI FINAL ESO i EXTRAORDINRIA 1r BTXdilluns 21 juny 2010Aula 1A Hora 1730 1830 1930 Grup 1r BTX 2A 2B Hora 900 1000 1130 1230 1330 1430

Dimecres 23 juny 2010Aula 1A Grup 4A 4B 3A 3B 1A 1B

57

PAC 2009-2010

PROGRAMA DATENCI A LA DIVERSITATPer als alumnes que per causes diverses presenten mancances significatives en els seus aprenentatges, baix nivell dautoestima i desmotivaci per lactivitat escolar, es va iniciar el curs 2000-2001 un treball a fons amb la finalitat dorganitzar entorns escolars en qu prevalguin plantejaments ms globals i activitats ms funcionals que mantinguin la motivaci de lalumnat per a lassoliment de les competncies bsiques. Lexperincia acumulada durant els darrers anys en laplicaci de diferents mesures datenci a la diversitat ens permet preveure les necessitats datenci per a lalumnat del curs segent abans de lavaluaci final, amb els avantatges segents: participaci de tot el professorat en el projecte, catalogaci destratgies per a lorientaci dels alumnes en el moment de lavaluaci, i detecci ms acurada de les necessitats del centre. Durant el tercer trimestre, basant-nos en la informaci procedent de les juntes davaluaci anteriors, del treball dels equips docents i de la Comissi datenci a la diversitat, sinicia el procs de disseny dels recursos per optimitzar latenci a lalumnat, en un procs de consens en el qual interv tot el professorat. La planificaci es concreta a partir del coneixement de la dotaci de plantilla definitiva i finalitza amb les converses amb les famlies dels alumnes adscrits a grups amb adaptacions importants durant els mesos de juliol i setembre, les quals han de manifestar la seva conformitat amb loferta educativa.

A. COMISSI DATENCI A LA DIVERSITATFUNCIONS Organitzaci i seguiment de les mesures datenci a la diversitat. Seguiment dels recursos (personals, materials, didctics) per atendre la diversitat dins el grup especfic i en laula ordinria. Seguiment individual dels alumnes de diversitat. Proposta i seguiment dels Plans individuals (PI). INTEGRANTS Coordinadora pedaggica CoordinadorEs de nivell Professora USEE Tutores dels grups dadaptaci i dAO Coordinadora LIC Assessora LIC Psicopedagoga de lEAP DINMICA DE TREBALL Reunions cada tres setmanes. Els coordinadors de nivell recullen informaci i demandes o propostes de tutors i equips docents i les comuniquen a la Coordinadora pedaggica. La Coordinadora pedaggica confecciona lordre de la reuni en funci de la informaci rebuda i dels objectius de la CAD. La CAD proposa o valida les estratgies dintervenci tractades.

58

PAC 2009-2010

B. MESURES DATENCI A LA DIVERSITATEn totes les matries cal assenyalar els objectius mnims a assolir en comenar cada unitat. El professor ha de tenir clar que tots els alumnes els entenen i, si cal, fer-los escriure a la llibreta de lrea, lagenda o el dossier. Les competncies bsiques que cal adquirir es poden explicitar en el decurs del trimestre, indicant, per exemple, que les activitats dun tipus determinat o uns conceptes concrets entraran en lavaluaci del tema. La gradaci en les notes de lavaluaci ha de venir determinada pel nombre dobjectius terminals assolits per sobre dels mnims, considerant sempre els tres parmetres (procediments, conceptes, actituds). En el decurs de lavaluaci, cal anar proposant activitats dampliaci a aquells alumnes que manifestin especial facilitat per laprenentatge segons quedi acordat en les reunions dequip docent.

MATRIES OPTATIVESTot i la tendncia a la reducci, es mant a lESO loferta trimestral de matries optatives diverses orientades al desenvolupament de capacitats diverses i a lassoliment de les competncies bsiques; quan les ofertes es repeteixen dun trimestre a laltre tamb es poden fer per grups de nivell. Les assignacions dalumnes a les diferents matries optatives corren a crrec dels tutors de grup en coordinaci amb lequip docent corresponent, prvia manifestaci de preferncies per part dels alumnes. A 1r dESO sofereix una matria de comprensi lectora que es cursa de manera obligatria. A 2n dESO sofereixen, amb durada trimestral, matries optatives dexpressi escrita, de Francs com a segona llengua estrangera, de refor i dampliaci de matemtiques i dinformtica. A 3r dESO sofereixen, tamb amb durada trimestral, Francs com a segona llengua estrangera, refor i dampliaci de Matemtiques, Taller i Msica. Loferta de matries optatives a 4t dESO ve marcada per la implantaci de la LOE el curs 2008|2009: de durada anual, tenen carcter orientador i preparatori per a estudis futurs, tant de batxillerat com de cicles formatius, aix com de preparaci per a la integraci en el mn laboral. En tota letapa dESO pot cursar-se Religi de manera voluntria o una alternativa que inclou continguts deducaci emocional, cvica, mediambiental, etc.

DESDOBLAMENTSLes rees de Cincies experimentals i Tecnologia desdoblen una hora a la setmana en tota lESO per a la realitzaci de prctiques en el laboratori o projectes en laulataller respectivament. A 1r i 2n dESO desdobla una hora a la setmana lAngls i a 4t dESO lAngls i el Catal, amb lobjectiu de garantir, mitjanant el treball en grup redut, lassoliment de les competncies bsiques. A 2n de batxillerat desdoblen una hora setmanal Catal i Angls.

GRUPS DE NIVELL ADAPTAT 59

PAC 2009-2010

A 1r i 2n dESO sofereix la possibilitat de treballar les matries instrumentals en grups reduts de nivell adaptat amb lobjectiu dassolir els objectius mnims de la matria. Cal que el professorat que hi interv tingui sempre presents aquests objectius mnims; per tant, de cada un dels departaments implicats necessita, per una banda, la relaci peridica daquests objectius, i, per una altra, el suport en la dotaci de material o referncies a recursos pedaggics. Aquest professorat intervindr en lavaluaci de lalumnat ats.

AULES OBERTESAquest recurs, enguany doferta noms a 3r dESO, permet que els alumnes que mostrin moltes dificultats a seguir els seus estudis puguin dur a terme uns aprenentatges adaptats que els permetin desenvolupar les seves competncies per tal de poder obtenir el Graduat en Educaci Secundria Obligatria. L alumne adscrit a lAula oberta tamb forma part dun grup-classe ordinari com qualsevol altre alumne i hi comparteix unes hores. Per en aquelles matries en qu predominen els aprenentatges instrumentals disposar d'una adaptaci dels aprenentatges. En aquestes matries es treballa per projectes, s a dir, al voltant de temes motivadors per als alumnes i que permetin integrar els diversos aprenentatges instrumentals. En la resta de matries es programaran activitats per garantir igualment lassoliment de les competncies bsiques. Ladscripci dun alumne a lAula oberta ha destar proposada per lequip docent i acceptada per la Comissi datenci a la diversitat i ha de comptar amb lacceptaci de lalumne i el vist-i-plau de la famlia. Aquesta adscripci no s definitiva, sin que es revisa i valora al final de cada trimestre en funci de l'evoluci de cada alumne.

AULA DACOLLIDAEl curs 2004-2005 sens va atorgar una Aula dacollida. LAula dacollida ha desdevenir un punt de referncia i un marc de treball obert amb una constant interacci amb la dinmica del centre, que permeti una atenci emocional i curricular personalitzada i un aprenentatge intensiu de la llengua catalana. Ha de proporcionar a lalumnat nouvingut una atenci adequada a les necessitats i als progressos relacionals i lingstics, sense perdre el contacte amb la resta de grupclasse al qual estigui adscrit. Sestableixen tres grups segons el nivell de comprensi i expressi en catal amb dedicacions compreses entre 3 i 8 hores a la setmana impartides per la professora tutora del pla dacollida. Aquesta professora assumeix la tutoria daquest alumnat. Les constants dificultats en la comunicaci amb les seves famlies, aix com tamb la necessitat freqent destablir-hi dileg ens condueix a centralitzar aquesta tasca en un professional nic, que ha de vetllar per tots els aspectes vinculats amb la tutoria relacionats amb ells. Els alumnes nouvinguts (incorporats els darrers 24 mesos al sistema educatiu catal) estan ubicats necessriament a laula dacollida. En lassignaci de grup preval el criteri dedat per sobre del de nivell acadmic (molts dells no han estat mai escolaritzats). Aquells alumnes que la junta, en el procs davaluaci, determini que en un perode raonable danys no podran assolir el graduat ni tan sols en

60

PAC 2009-2010

una futura incorporaci a laula oberta, promocionaran encara que no hagin superat el curs, s a dir amb les rees suspeses. Es prioritza lassoliment dobjectius viables i funcionals: aprenentatge de la llengua, continguts dels distints mbits propis dels cicles inicial o mitj de primria, i sobretot ladaptaci al seu grup classe.

61

PAC 2009-2010

AULA USEELes unitats de suport a leducaci especial (USEE) sn unitats de recursos per afavorir la participaci de lalumnat amb necessitats educatives especials greus i permanents en entorns escolars ordinaris. La Unitat de suport a leducaci especial (USEE), enguany doferta a 3r dESO, s un recurs per afavorir la participaci de lalumnat amb necessitats educatives especials greus i permanents en entorns escolars ordinaris. Cal incidir en el fet que no hi ha models dactuaci nics, ja que cada alumne t una realitat prpia. Per tant, sha de tenir molt en compte laspecte emocional en el moment dactuar amb cada alumne per plantejar uns objectius i activitats adients a les seves necessitats i que lajudin a madurar com a persona. Els objectius per assolir amb aquest suport sn: millorar les habilitats adaptatives i capacitats funcionals, contribuir al desenvolupament personal, social i emocional, aconseguir el mxim dels objectius funcionals, i la inclusi en lentorn. Dins un marc global, cal treballar les habilitats socials, les habilitats emocionals i lmbit curricular. Per aconseguir-ho, els professionals assignats a aquestes unitats han de prioritzar lelaboraci, coordinadament amb el professorat del grup ordinari, de materials especfics o adaptats que facilitin la participaci daquest alumnat en les activitats generals del grup i lacompanyament quan calgui daquests alumnes en les activitats a laula ordinria. Aix mateix, desenvoluparan activitats especfiques, individuals o en petit grup.

62

PAC 2009-2010

C. ESTRATGIES A CADA NIVELL1r ESO

2 grups heterogenis de 24 alumnes Desdoblament duna hora setmanal en Cincies naturals, Tecnologia i Angls. Matria de refor de llengua (comprensi lectora) doferta anual per tal dafavorir lassoliment de les competncies bsiques. Grup de nivell adaptat (GN1) per als alumnes amb informe de transici (IT): els alumnes surten de laula ordinria a les hores de catal, castell, idioma i matemtiques (12 hores).

2n ESO

2 grups heterogenis de 22 alumnes Desdoblament duna hora setmanal en Cincies naturals, Tecnologia i Angls. Matries optatives trimestrals de refor o ampliaci de llengua (expressi escrita) i matemtiques per tal dafavorir lassoliment de les competncies bsiques de les rees instrumentals. Grup de nivell adaptat (GN2): els alumnes surten de laula ordinria a les hores de catal, castell, idioma i matemtiques (12 hores).

3r ESO

2 grups heterogenis de 24 i 23 alumnes respectivament Desdoblament duna hora setmanal en Cincies naturals, Tecnologia i Angls. Matries optatives trimestrals de refor o ampliaci de Matemtiques per tal dafavorir lassoliment de les competncies bsiques en les matries instrumentals. Aula Oberta: els alumnes surten de laula ordinria a les hores de catal, castell, idioma i matemtiques (12 hores). Aula USEE: els alumnes surten de laula ordinria a les hores de catal, castell, idioma i matemtiques (12 hores). A ms, els professors de lUSEE poden donar-los suport dins laula ordinria en les altres rees.

4t ESO

2 grups heterogenis de 19 alumnes. Grup flexible de Matemtiques i desdoblament duna hora setmanal a Angls i Catal.

63

PAC 2009-2010

PLA DACCI TUTORIALEntenem que lacci tutorial ha de ser una eina bsica per al desenvolupament i la integraci dels nois i noies, especialment per als qui inicien nova etapa educativa i per a la prevenci de conflictes i millora del clima de classe. La normativa denguany defineix lacci tutorial com: el conjunt daccions educatives que contribueixen al desenvolupament personal dels alumnes, al seguiment del seu procs daprenentatge i a lorientaci escolar, acadmica i professional. El seu objectiu s potenciar la maduresa dels alumnes, la seva autonomia i la capacitat de prendre decisions coherents i responsables, de manera que tots els alumnes aconsegueixin un millor creixement personal i una bona integraci social... L'exercici de l'acci tutorial s responsabilitat del conjunt de professors que interv en un mateix grup en la mesura que lactivitat docent implica --a ms del fet dimpartir els continguts propis de la matria-- el seguiment i lorientaci del procs daprenentatge i ladaptaci dels ensenyaments a la diversitat de necessitats educatives que presenten els alumnes i les alumnes. Les sessions de tutoria de grup obeeixen a la programaci de continguts diversos per a cada curs dacord amb el Pla dAcci Tutorial. Enguany shi tindr en compte el projecte de coeducaci. El refent de lequip directiu daquest Pla ns la directora; qui decidir les activitats a dur a terme seran les coordinadores de nivell amb la participaci de tots els membres que integren les reunions del PAT. En la planificaci i el desenvolupament de lacci tutorial es comptar amb la amb lassessorament de lEAP i de lELIC. Per tal de desenvolupar la seva tasca, la professional de lEAP, la Sra Maite Atienza romandr al centre els dimecres al mat i els dijous (1 de cada 4, no). Tamb lassessora LIC, la Sra Ramona Bosch ser al centre els dijous cada quinze dies.

64

PAC 2009-2010

DIRECTRIUS DE FUNCIONAMENT DEL CENTRE ACTITUDS COMUNES DEL PROFESSORATCal presentar els fulls de treball, fotocpies, exercicis, proves, etc. dels alumnes mecanografiats a ordinador. s convenient llegir els enunciats de les proves d'avaluaci prviament a la seva execuci, per tal de minimitzar els problemes de comprensi dels alumnes. De la mateixa manera, cal que un cop corregida la prova, els alumnes siguin conscients don shan equivocat i per qu. Si aix no ho fem durant una hora lectiva, recordeu que haurem d'habilitar un temps dins el nostre horari per tal datendre aquells alumnes que s'hagin quedat amb algun dubte al respecte. Hem de procurarr elaborar un calendari d'exmens raonable per tal d'evitar als alumnes; sempre que sigui possible, acumulacions de proves en un sol dia.

Sexigeix puntualitat a l'hora d' entrada a les classes i a l'hora de sortida. Tamb a les reunions i claustres. Cal agilitzar els canvis de classe i evitar que lalumnat s'esperi innecessriament. En cas de retard (examen, imprevist, etc.) cal avisar el professorat de gurdia. Als esbarjos ( tant de lESO com de Batxillerat ) i darrera hora del mat cada professor/a sencarrega de no deixar-hi cap alumne/a i tancar les aules.. Si alg, excepcionalment, queda amb alumnes a lhora del pati, ho ha de fer a la biblioteca i shi ha de quedar. En cas d'absncies imprevistes o previstes cal avisar la directora ( 652 93 04 50 ). Tamb en cas de retards. En cas d'absncia sha de deixar feina per als alumnes ( a travs de la intraweb, en cas dabsncies imprevistes)

65

PAC 2009-2010

CONTROL DASSISTNCIA DEL PROFESSORATS'estableixen les segents pautes per al professorat: control de l'assistncia del

Diriament cal signar a la casella respectiva del full de gurdies de la sala de professorat i anotar incidncies si nhi ha hagut. Cal omplir l'imprs corresponent que es troba a la T: dels ordinadors del centre, i a la intraweb i lliurar-lo a la secretria. Es recomana adjuntar-si justificants. Les faltes no justificades mitjanant limprs es consideraran injustificades. Els permisos i baixes es tramiten des del centre.

Les comunicacions de baixa, la confirmaci de baixa i lalta mdica han de lliurar-se a la secretria del centre amb la mxima urgncia la qual sencarrega de trametre-les als serveis territorials.

GURDIES Gurdies ordinriesLes funcions del professorat de gurdia sn: 1. Puntualment a linici de lhora de gurdia, comprovar que tot el professorat que t classe s al centre i es disposa a assistir a classe, per la qual cosa caldr que repassi el full de gurdies i desprs realitzi un tomb pels passadissos per tal de verificar possibles omissions i vetllar per lordre general. Cal recordar a lalumnat que mai es pot tancar i quedar sol dins de laula. 2. En cas d'absncia, substituir el professor/a; comprovar que hagi deixat feina preparada i vetllar perqu lalumnat la faci; passar llista i anotar les incidncies en el terminal Amic. I tamb al full de gurdies. En cap cas es pot deixar l'alumnat sol. Evitar treure el grup al pati, per tal de no interferir en lactivitat deducaci fsica. En cas que no hi hagi prou professorat de gurdia per atendre els grups sense atenci cal: 1. Si sn grups reduts (optatives, idioma, etc.), ajuntar-los en una sola aula. 2. Si sn grups molt nombrosos i no caben en aquests espais o no estan disponibles, s'ajunten els grups al pati on cal continuar-hi la gurdia. Important: en tots els casos, n's el responsable el professor/a de gurdia, el qual haur de romandre sempre amb els alumnes.

66

PAC 2009-2010

En cas dabsncia dalgun professor a batxillerat enmig de lhorari o a darrera hora, lalumnat amb autoritzaci signada podr sortir del centre desprs que el professor/a de gurdia hagi passat llista. No ser obligatria lassistncia a primera hora en cas que el professor/a els hagi comunicat prviament a la seva absncia. 3. Signar el full de gurdies i fer constar el professor/a absent i el grup afectat. 4. Vigilar que el canvi de classe es faci amb ordre i tranquillitat, tot comprovant que els alumnes es dediquin exclusivament a preparar el seu material escolar i a canviar d'espai, si cal. 5. Fer-se crrec de les incidncies que puguin esdevenir-se al centre i actuar en conseqncia a l'hora de gurdia corresponent. 6. Tenir cura de l'alumnat separat de l'aula per qualsevol motiu. En el cas que un professor/a es vegi obligat a fer fora de classe un alumne/a, caldr que nenvi un altre de confiana a buscar el professor de gurdia o, en cas dabsncia, el directiu de gurdia. Aquest anir a buscar lalumne/a expulsat i sen far crrec. Sempre lalumne/a expulsat sortir amb feina de laula i el professor/a omplir un full de conducta contrria. 7. Vigilar que no es produeixi soroll ni aldarull en els passadissos. 8. Responsabilitzar-se davisar a casa de lalumnat que saccidenti o es trobi malament i no pugui romandre a laula, i notificar-ho a direcci. Aquests sesperaran fins que es puguin reincorporar a laula o els de casa els vinguin a buscar. 9. En cas que en una hora de gurdia hi hagi dos professors que no han datendre cap grup, un romandr localitzable a la biblioteca, sempre que no hi hagi substitucions a fer o la biblioteca no estigui ocupada, i laltre, a la sala de professorat 10. Quan hi hagi ms professorat absent que professorat de gurdia, notificar-ho a prefectura destudis. Quan hi ha una sortida, el professorat que t classe amb els grups absents i roman al centre ha datendre els alumnes que no han anat de sortida i

67

PAC 2009-2010

han vingut a linstitut. Aquest mateix professorat, en el cas de no tenir alumnat, passar a assumir les gurdies per davant del professorat que tenia gurdia segons el seu horari personal dacord amb les indicacions del cap destudis. Aix representa lassumpci de les substitucions i totes les altres responsabilitats vinculades amb el servei.

Gurdies de patiGeneralment, hi ha 2 persones de gurdia de pati i leducadora: una hi baixa tot just quan sona el timbre; i l'altra comprova que tot l'alumnat arribi al pati o a la biblioteca. En cap cas els alumnes es quedaran als atres espais de ledifici. Les funcions del professorat de gurdia de pati sn: 1. Romandre al pati: cal repartir-se la vigilncia de tot lespai i tamb del menjador. Cal estar atents que no entrin i ni surtin alumnes de ledifici durant lesbarjo. 2. En acabar, comprovar que tot l alumnat deixa el pati i el menjador i que sincorpora a les aules amb puntualitat i normalitat. Un dels dos docents pot avanar-se i anar obrint les aules minuts abans que toqui el timbre per facilitar que lalumnat no romangui als passadissos. 3. Cal estar alerta que lalumnat no envaeixi lespai descales contiges al pati de primria. 4. Cal estar atents a aglomeracions sospitoses dalumnes, o a maniobres susceptibles damagar alguna conducta contrria a les normes de convivncia.

DISCIPLINA I SANCIONSConductes contrries a les normes de convivncia del centre i mesures correctores. Es consideren conductes contrries a les normes de convivncia del centre aquelles que sn susceptibles duna correcci rpida, sense necessitat de tramitaci dexpedient, que es fa efectiva mitjanant laplicaci duna mesura correctora. Aquestes conductes contrries a les normes de convivncia estan concretades en lapartat 3.4 en el reglament de rgim interior del centre: De lalumnat. Mesures correctores i sancions. Conductes greument perjudicials per a la convivncia en el centre i sancions. Les conductes greument perjudicials per a la convivncia en el centre (faltes) noms es podran sancionar per part de la directora del centre, i

68

PAC 2009-2010

amb la prvia instrucci dun expedient disciplinari que haur de garantir, en tot cas, la possibilitat per part de lalumne o els seus pares o tutors, si aquest s menor, de presentar allegacions en la seva defensa. Aquestes faltes estan concretades en lapartat 3.4 del Reglament de Rgim Interior del centre: De lalumnat. Mesures correctores i sancions. (punt 16). Quan shagin daplicar mesures correctores per una conducta contrria a les normes de convivncia, el professor/a afectat redactar un breu informe explicant els fets i proposar una sanci. Aquest document es passar al tutor/a de lalumne qui a la vegada ratificar la sanci, el signar i trametr la informaci a la directora ( suport informtic ).

Consideracions prvies a laplicaci de sancions: Lexpulsi no ha dsser una mesura sancionadora habitual. Abans cal buscar solucions alternatives: tutor/a, reunions de nivell,... En cas de conductes lleus:

1.

Davant dun retard a lentrada de classe, el professor/a ha danotar-lo al terminal. La reiteraci daquesta mala actitud comportar que el tutor/a li faci un full de conducta contrria a les normes de convivncia.

2.

Els retards o observacions que el professor/a consigna al terminal de faltes les ha de comunicar al mateix moment a lalumne afectat. Animem al professorat de fer ms s del terminal Amic per a anotar observacions del treball i lactitud de lalumnat. s un mecanisme de molta utilitat per als tutors i pares i mares. 3. En cas duna distorsi lleu i puntual dun alumne/a, sel pot treure una estoneta al passads sense que es mogui don li ha dit el professor/a.

En cas de conductes greus:1. Si lalumne/a distorsiona a classe se lexpulsar de laula i copiar les normes de convivncia del centre i els drets i deures dels alumnes. No pot avanar feina ni estudiar. El procediment a seguir ser el segent: 1.1. El professor/a far anar a buscar a un alumne de confiana el professor/a de gurdia perqu sendugui lalumne/a expulsat.

69

PAC 2009-2010

1.2. Aquest el portar a la biblioteca, si no est ocupada, o a lespai habilitat per aquestes situacions i vetllar perqu copi les normes tal i com li ha indicat el professor/a de laula. Desprs anotar la incidncia al full de gurdies. 1.3. Lalumne/a ha de lliurar les cpies al professor/a que lha expulsat un cop hagi sonat el timbre de final de la classe. El fet de no lliurar la feina comportar una nova mesura (un negatiu o restar castigat a lesbarjo o menjador fins que les acabi). 1.4. En aquest moment, el professor/a ha de fer el tancament del fet amb lalumne, s a dir explicar-li clarament la repercussi de la seva mala actuaci: comunicat a casa, avaluaci negativa... Si cal pot demanar-li al professor/a de gurdia que el substitueixi mentrestant a la classe segent. 1.5. El professor/a marcar una E al terminal de control de faltes i far un informe de conducta contrria a lalumne/a que ha expulsat. 2. Cada cop que sexpulsa lalumne/a de classe, caldria trucar a casa. Es pot acordar en cada cas si truca el professor o el tutor. Fora bo que es truqus el mateix dia.

Observacions:Recordem informar sempre al tutor/a i fer-ho el ms aviat possible. En el cas dels alumnes daula oberta i daula dacollida, cal lliurar el full dincidncies i fer les comunicacions als tutors dels grups de diversitat, que ho sn per tot el que fa referncia a les dinmiques individuals i familiars. Recordem de deixar els fulls dincidncia i comunicats en suport informtic, a les carpeta CONDUCTES CONTRRIES que es troba dins de la carpeta DOCUMENTS DE DIRECCI a la unitat T: de lordinador. Els informes i comunicats signats , segellats i retornats de casa el tutor/a els deixar a lexpedient de lalumne/a en qesti a secretaria. Cal avisar a la coordinadora del menjador cada cop que un alumne/a resti castigat a laula en lhorari de migdia. s millor si sel va a buscar. Cal comunicar al professorat de gurdia de pati els alumnes castigats en la franja desbarjo.

CONTRA EL MALTRACTAMENT: TOLERNCIA 0 CONTRA FUMAR DINS DEL RECINTE ESCOLAR: TOLERNCIA 0 ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I COMPLEMENTRIES

70

PAC 2009-2010

Les activitats extraescolars sn sortides de caire ldic i no obeeixen a la programaci de cap matria. Al nostre centre, les activitats extraescolars que sorganitzen sn lesquiada i les excursions de final de curs. En cap cas sn obligatries i la seva organitzaci depn de lorganitzaci del centre i del professorat disponible. Les activitats complementries sn aquelles tasques de treball programades per tal d'arrodonir continguts i objectius de cada matria, per tant sn les activitats que garanteixen el correcte desenvolupament de procs d'ensenyament-aprenentatge. Algunes activitats es desenvolupen al centre i daltres, fora. Les activitats complementries tenen el mateix valor educatiu i acadmic que les activitats que es realitzen en el context de la classe habitual. Aix, cal tenir-les en compte a lhora davaluar.

71

PAC 2009-2010

Seguint la normativa del Departament dEducaci les activitats que impliquin variaci en els espais habituals han de complir els segents punts :

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Han de programar-se a linici del curs o amb lantelaci mnima dun trimestre. Han de ser autoritzades per director/a. Han de ser aprovades pel consell escolar. Les activitats escolars programades tenen per al professorat la mateixa obligatorietat que lhorari normal de treball. Lalumne menor dedat que participi en activitats fora del centre, haur de ser autoritzat pels pares i mares o tutors legals. Quan hi hagi alumnes que no hi participin, el centre garantir la seva atenci educativa, ja que aquests tenen lobligaci dassistir al centre. No es poden realitzar sortides amb menys de 2 acompanyants (un dells professor). La rtio mnima s dun docent per cada 20 alumnes (25, al batxillerat). per la coordinadora

Aquestes activitats sn coordinades dactivitats i serveis escolars. Propostes i acords de centre:

Enguany cada alumne/a ha fet un pagament avanat de 60 (ambla matrcula) en concepte de les sortides complementries de tot el curs 2009-10 (sense incloure el TTSS).

Lalumnat

que no ha fet aquest pagament, i que ha manifestat que no est interessat/da, no tindr dret a fer cap sortida complementria durant el curs. Cal remarcar que les famlies amb dificultats econmiques tenen totes les facilitats per a fer el pagament, les quals es pacten amb la Secretria. Coordinadora dActivitats (Assumpta Junc), i coordinadores de nivell juntament amb la Secretria , planificaran aquestes activitats tenint en compte: - el percentatge dalumnat que ha fet el pagament avanat en cada nivell - si hi ha activitats relacionades amb diferents matries per fer en una mateixa sortida

La

72

PAC 2009-2010

- no realitzar ms de 2 activitats complementries per trimestre. Durant lany no es podran programar daltres activitats no previstes inicialment, a excepci de les extraescolars o les complementries sense cost econmic per lalumnat.

La

Coordinadora dActivitats, juntament amb la Secretria, confegir una graella amb tot lalumnat que ha fet el pagament avanat, per tal de fer un seguiment individualitzat de cadascuna de les sortides realitzades. alumne/a causa baixa a la sortida justificadament, es retornar la part dels diners que no impliquin les despeses originades per la reserva de lactivitat. En cas de sanci per part del centre, es retornar a la famlia la totalitat del cost de la sortida. linici de curs es donaran a conixer a les famlies les activitats complementries programades que afectin els seus fills i filles (veure el model de Full dActivitats). a cada sortida, lalumnat haur de tornar lautoritzaci signada a consergeria dins el termini establert, i sempre en hores de pati. i en donar el nmero a lalumnat per si hi ha alguna emergncia.

Quan un/a

A

Per

El professorat acompanyant portar un mbil de centre a la sortida,

Departament s

Coordinadora Activitats i Coordinadores de Nivell

Professorat responsable

73

PAC 2009-2010

1. Proposar les sortides per a cada nivell i al llarg del curs, indicant el trimestre i/o la data en que les vol realitzar: 1 sortida / nivell / trimestre. 2. Els Caps de Departament lliuraran les seves propostes a la Coordinadora dActivitats, omplint el Proposta dActivitats* per cada una.

3. Planificar les sortides per nivells (Coord. Nivell, conjuntament amb Coord. Activ.) omplint el El full de gesti econmica 4. Establir el calendari global de sortides previst per tot el curs, vetllar pel compliment de nombre dactivitats determinades per alumne/a i trimestre i presentar les propostes al consell escolar, a travs de la secretria, perqu hi puguin ser aprovades. 5. Donar a conixer el calendari global aprovat: - tauler danuncis de la sala de professorat (Notcies del centre) - intraweb - reuni de nivell o dequip docent corresponent. 6. Lliurar el Llistat dActivitats Complementries programades a les famlies, a travs dels tutors. 8. Reserva del transport.

7. Gestionar la sortida: reserves, entrades, horaris, itineraris, control assistncia alumnat, acompanyants... 9. Omplir el Full dActivitats Complementries* i lliurar-lo a lalumnat per retornar lautoritzaci signada. 10. Recollir les autoritzacions lliurades per lalumnat a consergeria o a secretaria. 11. Informar de la relaci de lalumnat que va de sortida i els acompanyants que hi participaran (intraweb i tauler danuncis de la sala de professorat Notcies del dia). 12. A la tornada, cal comunicar a la coordinadora dactivitats si hi ha hagut alumnes absents i el motiu. 13. Omplir el Full de dietes* (si lactivitat implica dinar fora del centre) i lliurar-lo a la secretria.

NOTA:

Tota la documentaci relativa a la planificaci de les sortides es trobar a la unitat T carpeta professorat (plantilles Word Activitats Complementries) i a la intraweb del centre http://agora.xtec.cat/iesseros/intranet Aquests sn els documents per omplir: models de

74

PAC 2009-2010

75

PAC 2009-2010

S DE LA LLENGUA CATALANA En actuacions amb famlies o altres interlocutors no catalanoparlants hem de tenir present que no estem obligats en cap moment a fer el canvi lingstic; ans al contrari, com a professionals de lEducaci tenim el deure dutilitzar amb normalitat la llengua catalana en tots els mbits del nostre treball. CLAUSLa porta dentrada al centre estar tancada durant tota la jornada escolar. Cada professor tindr una cpia de la clau mestra que obre les aules i els departaments. Tots els serveis sobren amb una altra clau. Cal guardar la clau dels serveis en un clauer a part per poder-la deixar a lalumnat quan demani anar al lavabo durant la classe. El professorat rebr aquestes dues claus la primera setmana al setembre i caldr retornar-les a consergeria el darrer dia del curs.

TELFONEl centre disposa dun telfon amb telefax installat a consergeria, i 2 extensions a la sala dAcci Tutorial. El professorat i el personal no docent poden realitzar noms les seves trucades dmbit professional des de les extensions de la sala dAcci Tutorial.

El nmero de telfon s el 973 780275 i el de fax 973 780018. MANTENIMENT DEL CENTRELa secretria del centre t la responsabilitat de vetllar pel manteniment i conservaci general del centre, de les seves installacions, el mobiliari i lequipament i de tenir cura de la seva reparaci quan correspongui. Per tant, s la persona a qui ens hem dadrear per a qualsevol assumpte relacionat directament o indirectament amb algun dels aspectes abans esmentats: trencament de vidres, robatoris, adquisici o reposici de material, etc. El cost de la reparaci dels desperfectes causats per un s inadequat despais o installacions ha de ser abonat pels causants.

FOTOCPIES

En cas de necessitat de fotocpies podeu: Encomanar-les amb antelaci suficient (24 h.) a consergeria i emplenar el full de comanda corresponent:

76

PAC 2009-2010

En qualsevol cas cal evitar deixar les comandes per darrera hora. Les fotocpies realitzades es deixaran al caseller del departament corresponent, a consergeria.

Fer-les directament a la fotocopiadora de la sala de professorat utilitzant el codi particular.

Cada alumne/a ha fet un pagament de 15 en concepte de fotocpies per tot el curs, que equival a unes 15 fotocpies/trimestre/matria. Els dossiers estan exclosos en aquest cmput, i per tant lalumnat els haur de pagar a consergeria. Un cop venuts tots els dossiers cal avisar els conserges per a que no en facin ms cpies i retirar els originals per a que no els facin nosa. Si s possible, intentem imprimir o fotocopiar els documents per les dos cares per aprofitar el paper. Procurem no imprimir o fotocopiar documents personals al centre, especialment si sn molt llargs.

RECURSOS MATERIALS1. Els departaments disposaran d'un inventari del material propi, al seu llapis de memria, que ser revisat anualment i lliurat bianualment (curs 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, ...) a la secretria. 2. Cada departament disposar duna assignaci econmica que sinvertir en recursos pedaggics i materials propis. La Secretria informar daquesta assignaci a principi de curs, i ser el cap del departament el responsable de la gesti, documentaci i informaci a la secretaria del centre. 3. Les dotacions de material que superin la capacitat econmica dels departaments i hagin de crrer a crrec del pressupost anual del centre han de presentar-se a lequip directiu i a la comissi econmica per estudiar-les i, si s possible, aprovar-les. 4. La reposici o reparaci del material anir a crrec del departament que en faci s. 5. El material haur destar correctament emplaat i identificat amb el nom del centre, si escau. Els responsables nestabliran els criteris ds i de control. 6. El professorat que per exercici de la seva tasca docent ha dendur-se material del centre ho comunicar al responsable i en deixar

77

PAC 2009-2010

constncia escrita.

78

PAC 2009-2010

SEGURETATLa Coordinadora de Riscos Laborals vetlla pel compliment de la normativa vigent en el centre. Aix mateix actualitza el Pla dEmergncia i coordina la realitzaci anual del simulacre. Conv tenir presents les segents mesures de seguretat: 1. Els punts de risc potencials: caldera de la calefacci, dipsit de combustible, armari de comptadors, magatzem de neteja, etc. han de romandre tancats. 2. El material de laboratori i el de tecnologia que pugui ocasionar algun perill, per lleu que sigui, romandr tancat. 3. El material de laboratori i de tecnologia noms pot ser usat en presncia del professorat. 4. L'alumnat no pot romandre sol en cap espai que suposi un perill potencial. 5. Tots els professionals del centre han de conixer la seva funci en el Pla dEmergncia.

H2O = AIGUAA la sala de professorat hi ha un dispensador daigua que es pot fer servir lliurement. La despesa del seu lloguer i manteniment corre a crrec del centre, per el consum daigua hauria de corre del nostre compte. Per aix, es demana fer un pagament pel consum daigua de tot el curs, a secretaria. Si el consum fos molt superior al previst, es podria demanar un pagament addicional.

79