Oferta de Formaci Professional de Terrassa

  • Published on
    27-Mar-2016

  • View
    215

  • Download
    3

DESCRIPTION

- Oferta de CFGM i CFGS - Oferta de PQPI

Transcript

FP20122013FormaciProfessionalTria el teu futurTerrassa3030405424607 4908 50La Formaci Professional en 2 minutsEl recorregut de l'educaciEnsenyaments professionals Oferta d'estudisper centresFormaci Professionalper a l'ocupaciPractiques en empreses (FCT)Centres collaboradors del SOCOferta d'estudis per famlies professionalsInformacid'utilitatLA FORMACIPROFESSIONALEN 2 MINUTSQu es el Qualificat?Un programa adreat a les persones i les empre-ses perqu trobin lorientaci, el reconeixement i la formaci professional que millor sadapta a les seves necessitats.Els tres mbits dacci del programa sn:- Loferta de formaci a collectius singulars.- La validaci de formaci impartida per empre-ses o entitats.- La validaci de lexperincia laboral.Qu es lAcreditat?Procediment dacreditaci de competncies adquirides mitjanant lexperincia laboral o vies no formals de formaci. El procediment a seguir seria: - assessorament,- acreditaci de competncies,- avaluaci. Qu s lFP?s un conjunt densenyaments que donen a lalumnat la formaci necessria per poder exer-cir la professi que tria i que ms li agrada.Com sorganitza lFP?Es divideix en: Programes de Qualificaci Professiona Inicial (PQPI): adreats a lalumnat major de 16 anys que no ha acreditat lESO Cicle formatiu de Grau Mitj (per a lalumnat que acredita lESO o prova daccs). Cicle formatiu de Grau Superior (per als i les alumnes que han aprovat el Batxillerat) o Grau superior dArts plstiques i Disseny (per a lalumnat que ha aprovat el batxillerat arts-tic). Tamb shi pot accedir mitjanant una prova daccs. Formaci professional per a locupaci: adreada a les persones majors de 16 anys per facilitar la inserci o la millora laboral mitjan-ant la qualificaci, reconversi o perfecciona-ment professional.- Formaci contnua, pensada per a persones treballadores en actiu que volen adquirir competncies professionals o millorar les que tenen, i afavorir laugment de productivitat i possibilitats professionals.- Formaci ocupacional, dirigida a persones que volen preparar-se per accedir a una ocupaci o promocionar-se en un lloc de treball.10 Perfils i sortides professionals54Aquest grfic indica les diferents possibilitats de formaci una vegada finalitzada lESO.PROGRAMES DEQUALIFICACIPROFESSIONAL INICIALPQPIPROVA DACCS PROVA DACCSESTUDIS UNIVERSITARISCICLES FORMATIUSDE GRAU MITJBATXILLERATTTOL DE TCNIC/A TTOL DE BATXILLER1 o 2 cursos1 curs2 cursosCICLES FORMATIUS DE GRAUSUPERIORTTOL DE TCNIC/ASUPERIOR1 o 2 cursosSENSE TTOLDE GRADUAT ENEDUCACI SECUNDRIATTOLDE GRADUAT ENEDUCACI SECUNDRIA12-16 ANYSEDUCACI SECUNDRIA OBLIGATRIA (ESO)PAU Proves d'accs a la universitatEL RECORREGUT DE L'EDUCACIENSENYAMENTS PROFESSIONALSCertificaci final:En lmbit acadmic:- la qualificaci superior a 8, dona accs directa al CFGM,- possibilitat de cursar els moduls C, amb nota susperior a 6,5 no cal cursar un dels moduls.En lmbit laboral:- acreditaci de competncies professionals.Possibilitas en acabar el PQPI:- CFGM via prova daccs o ser exempt de fer-la,- obtenir el graduat en ESO (mduls C),- accedir al mn del treball.Els cicles formatius de Grau Mitj (CFGM)Per poder cursar un cicle de Grau Mitj cal tenir el ttol de Graduat en Educaci Secundria (ESO) o disposar del ttol dFP1 (o lequivalent). Tamb poden accedir-hi les persones que tinguin aprovat segon de BUP o amb dues assignatures pendents, i els alumnes que hagin superat un PQPI amb nota superior a 8. Finalment, el Grau Mitj tamb est obert a persones que, tot i no disposar de cap ttol, superin una prova daccs.Quan lalumne/a acaba un cicle formatiu de Grau Mitj obt el ttol de Tcnic/a en lespecialitat cursada. A partir daqu, se li obren totes aques-tes opcions: Accedir a un treball de Tcnic/a (en una empre-sa o per compte propi). Estudiar un altre cicle formatiu de grau mitj. Cursar el Batxillerat, tenint en compte les convalidacions que suposa haver fet un cicle formatiu de Grau Mitj. Accedir a un cicle formatiu de Grau Superior un cop superada la prova daccs.Els ensenyaments professionals sorganitzen en programes de qualificaci professional inicial, en cicles formatius de grau mitj i grau superior, i formaci per a locupaci. Aquesta formaci sagrupa segons el seu mbit dactuaci en famlies professionals ben diferen-ciades.Cadascun dels estudis consta de tres parts diferenciades: la formaci terica i formaci prctica en el mateix centre educatiu i posterior-ment les hores destinades a la formaci prctica en centres de treball (FCT).Els Programes de Qualificaci Professional Inicial (PQPI)Adreats a majors de 16 anys que no hagin obtin-gut el graduat en ESO. Modalitats: Programa de Qualificaci professional Inicial (PQPI). Formaci i Aprenentatge Professional (PQPI-FIAP). Pla de Transici al Treball (PQPI-PTT).Estructura: Mdul A, de formaci professional especfica (entre 400 i 770 h. inclou prctica en empreses). Modul B, de formaci general (entre 240 i 550 h.) Modul C, permet lobtenci del graduat en ESO (voluntari).6 7Els cicles formatius de Grau Superior (CFGS)Per poder cursar un cicle de Grau Superior cal te-nir el ttol de Batxillerat o haver superat el COU o tenir el ttol dFP2. Tamb poden accedir-hi les persones que superin una prova daccs.Per poder cursar un cicle dArts plstiques i Disseny cal haver superat el batxillerat artstic o fer una prova especfica si sha superat el COU, FP2 o el Batxillerat, i si no es tenen requisits acadmics fer una prova comuna i una altra despecfica.En acabar un cicle formatiu de Grau Superior, lalumne/a obt el ttol de Tcnic/a Superior en lespecialitat cursada, que li permet tenir aques-tes possibilitats: Accedir a un treball de Tcnic/a Superior (en una empresa o per compte propi). Cursar un altre cicle formatiu de Grau Superior. Accedir als estudis universitaris que es deter-minen per a cada cicle formatiu, en molts casos amb reconeixement de crdits (matries que no caldr cursar en els estudis universitaris).Proves daccs a cicles formatius Es convoquen una vegada lany i possibiliten cursar aquests estudis a persones que no tenen la titulaci acadmica exigida per accedir-hi. Prova daccs a CFGM: cal complir 17 anys lany en qu es fa la prova. Prova daccs a CFGS: cal complir 19 anys lany en qu es fa la prova o b tenir 18 anys per a qui acrediti estar en possessi dun ttol de tcnic/a relacionat amb el cicle de grau superior al qual es vol accedir. Prova daccs a CFGS dArts plstiques i Disseny: cal complir els 19 anys durant lany en qu es fa la prova i acreditar requisits.Les proves daccs a CFGM poden preparar-se a les Escoles dAdults: CFA gara, CFA La Llar, CFA Ramon Llull i CFA Salvador Espriu. I tamb al Centre dEstudis Tcnics Segle XX.Les proves daccs a CFGS poden preparar-se a les Escoles dAdults: CFA Anna Muri, CFA La Llar, CFA Ramon Llull i CFA Salvador Espriu. I tamb a Cultura Prctica, Institut Nicolau Coprnic, Institut Santa Eullia, Institut Terras-sa, Institut Montserrat Roig i el Centre dEstudis Tcnics Segle XX. Requisit grau mitj aprovat, demanar ms informaci a lescola. LIOC tamb prepara per a les proves de GS.Ms informaci al telfon 012, a la pgina web del Departament dEnsenyament http://www.gencat.cat/ensenyamentwww.cfaannamuria.catwww.xtec.cat/cfa-ramonllullwww.xtec.cat/cfaegarawww.cfasalvadorespriu.comwww.terrassa.cat (Estudiar/Escoles Municipals/La Llar)La preparaci per a la prova especfica daccs a CFGS dArts plstiques i Disseny es pot fer a TERRASSA Escola Municipal dArt.Reconeixement de crdits de cicles formatius de grau superior a la universitatDesprs de finalitzar un Cicle Formatiu de Grau Superior, pots accedir a la Universitat.Hi ha moltes Universitats que et reconeixeran els teus estudis de Formaci Professional validant-los per crdits dels seus propis estudis.No totes les universitats per reconeixen el mateix nmero de crdits en la mateixa carrera universitria.Si vols saber en quines Facultats i quines sn les assignatures que et reconeixeran pots consultar la segent pgina web: http://www.gencat.cat/ensenyament Una vegada dins de la web, entra a lapartat den-senyaments professionals i desprs a convalida-cions, equivalncies i acreditacions.La formaci professional a distnciaLInstitut Obert de Catalunya t com a objectiu facilitar que leducaci pugui arribar al mxim de persones superant les limitacions de lespai i del temps. Ofereix una educaci que posa els interessos, les necessitats i les possibilitats de progrs de les persones en el centre dun model educatiu flexible i adaptable, i pretn impulsar la formaci al llarg de la vida, presentant una oferta educativa de qualitat i amb voluntat de millora, que vagi incorporant les innovacions en les tecnologies de la informaci i de la comuni-caci amb lobjectiu de donar un millor servei educatiu.Actualment loferta formativa s:Cicles formatius de grau mitj (CFGM) Installacions elctriques i automtiques. Sistemes microinformtics i xarxes. Gesti administrativa. Atenci sociosanitria. Cures auxiliars dinfermeria.Cicles formatius de grau superior (CFGS) Educaci infantil. Gesti comercial i mrqueting. Administraci i finances. Secretariat. Prevenci de riscos professionals. Administraci de sistemes informtics en xarxa. Desenvolupament daplicacions multiplataforma. Tota la informaci actualitzada i contactes a: http://ioc.xtec.catPRCTIQUES EN EMPRESES:LA FORMACI EN CENTRES DE TREBALL (FCT) La Formaci en Centres de Treball s el conjunt de prctiques formatives no laborals que realitza lalumnat de cicles formatius en centres de tre-ball situats a lentorn dels centres on cursen els estudis, mitjanant un conveni de collaboraci subscrit entre lescola i lempresa.LFCT forma part del programa formatiu (curricular) daquests ensenyaments.Qu suposen les prctiques per a lalumnat? Conixer el mn laboral i de lempresa. Estar en contacte amb la tecnologia ms avanada. Completar la seva formaci professional, per tal de capacitar-se per a la seva incorporaci al treball. Obtenir una formaci adaptada a llocs de treball especfics. Apropar-se a la cultura dempresa. Guanyar experincia en el mn del treball com a pas per a la primera ocupaci. Iniciar el seu historial professional acreditat amb el quadern de prctiques. Superar el crdit de Formaci en Centres de Treball. Qu ofereix lFCT a lempresa? Conixer futurs treballadors especialitzats. Collaborar en la formaci dels i les joves apre-nents i aprenentes. Oferir laccs del jovent a la seva primera ocupaci. Relacionar-se amb els centres educatius. No implica serveis retributs ni vinculaci laboral.Quant duren les prctiques?La durada de la formaci prctica en centres de treball oscilla entre les 300 i les 700 hores, depe-nent de cada cicle formatiu. Entre 150 i 250 hores pels estudis de PQPI, i en funci de la durada del curs pel que fa a formaci ocupacional.Als CFGS dArts plstiques i Disseny el perode de prctiques oscilla entre les 60, 100 i 120 hores.Prctiques a lestrangerPossibilitat de fer estades professionals a lestranger: El Departament dEnsenyament de la Generalitat de Catalunya obre una convocatria anual de concessi dajuts per a la realitzaci de prctiques en empreses de pasos estrangers. Ms informaci al tel. 93 400 69 00 o al web www.xtec.cat/web/projectes/mobinternacional LAjuntament de Terrassa convoca cada any dues beques per a alumnes que hagin finalitzat els estudis de Cicles Formatius per a realitzar prctiques en empreses a lestranger. Ms informaci als centres educatius o al web www.terrassa.cat/consellfp OFERTA D'ESTUDIS PER FAMLIES PROFESSIONALS A TERRASSA CURS 2012-13*Activitats fsiques i esportives (pg. 10) CFGM Conducci dactivitats fisico-esportives en el medi natural.Administraci i gesti (pg. 10) PQPI Auxiliar en activitats doficina i en serveis administratius generals. CFGM Gesti administrativa. CFGS Administraci i finances. CFGS Assistncia a la direcci.Arts grfiques (pg. 12) PQPI Auxiliar darts grfiques i serigrafia.Comer i mrqueting (pg. 13) PQPI Auxiliar en comer i atenci al pblic. PQPI Auxiliar en vendes, oficina i atenci al pblic. CFGM Activitats comercials. CFGS Comer internacional. CFGS Gesti de vendes i espais comercials.Edificaci i obra civil (pg. 15) PQPI-FIAP Auxiliar de pintura. Electricitat i electrnica (pg. 16) PQPI Auxiliar en muntatges dinstallacions electrotcniques en edificis. CFGM Installacions elctriques i automtiques. CFGM Installacions de telecomunicacions. CFGS Manteniment electrnic. CFGS Sistemes electrotcnics i automatitzats. Fabricaci mecnica (pg. 18) PQPI Auxiliar de mecnica i electricitat. CFGM Mecanitzaci. CFGS Disseny en fabricaci mecnica.Fusta, moble i suro (pg. 20) PQPI-PTT Auxiliar en treballs de fusteria i installaci de mobles.Hoteleria i turisme (pg. 20) PQPI-PTT Auxiliar dhoteleria: cuina i serveis de restaurant i bar. PQPI Auxiliar destabliments hotelers. CFGM Cuina i gastronomia. CFGM Serveis en restauraci. NOU** CFGS Agncies de viatges i gesti desdeveniments. CFGS Guia, informaci i assistncia turstiques. Imatge i so (pg. 23) CFGM Laboratori dimatge. CFGS Illuminaci, captaci i tractament dimatge. CFGS Realitzaci de projectes daudiovisuals i espectacles.Imatge personal (pg. 25) PQPI Auxiliar en imatge personal: perruqueria i esttica. CFGM Caracteritzaci. CFGM Esttica i bellesa. CFGM Perruqueria i cosmtica capillar. CFGS Esttica integral i benestar. CFGS Assessoria dimatge personal i corporativa. CFGS Estilisme i direcci de perruqueria. NOU** Informtica i comunicacions (pg. 28) CFGM Sistemes microinformtics i xarxes. CFGS Administraci de sistemes informtics en xarxa. CFGS Desenvolupament daplicacions multi-plataforma. CFGS Desenvolupament daplicacions web.Installaci i manteniment (pg 30) PQPI-FIAP Auxiliar en manteniment i muntat-ges dinstallacions elctriques i daigua i gas. CFGM Manteniment electromecnic. CFGM Installacions de producci de calor. CFGS Prevenci de riscos professionals.Qumica (pg. 32) CFGM Laboratori. CFGM Operacions de fabricaci de productes farmacutics. CFGS Laboratori danlisi i control de qualitat. CFGS Fabricaci de productes farmacutics i afins. CFGS Qumica industrial.Sanitat (pg. 35) CFGM Cures auxiliars dinfermeria.Serveis socioculturals i a la comunitat(pg. 35) CFGM Atenci a persones en situaci de dependncia. CFGS Educaci infantil. CFGS Integraci social.Txtil, confecci i pell (pg. 37) CFGM Fabricaci i ennobliment de productes txtils. NOU** Transport i manteniment de vehicles (pg. 37) PQPI Auxiliar de manteniment de carrosseria de vehicles. PQPI Auxiliar de reparaci i manteniment de vehicles lleugers. CFGM Carrosseria. CFGM Electromecnica de vehicles autombils. CFGS Automoci.Ensenyaments artstics: Arts plstiques i disseny (pg. 40) CGFS Projectes i direcci dobres de decoraci. CFGS Grfica publicitria. CFGS Mobiliari (noms 2n curs). Arts de lespectacle Luminotcnia, maquinria escnica, so (CFGS ttol propi, no homologat). Institut del Teatre (ESTAE).* Aquesta oferta pot estar sotmesa a alguna va-riaci per part del Departament dEnsenyament. Per a ms informaci consulteu la web www.terrassa.cat/consellfp** Pendent daprovaci. Hi ha altres ensenyaments professionals que es poden cursar fora de Terrassa: Agrria Martimopesquera Arts grfiques Edificaci i obra civil Fusta, moble i suro Indstries alimentriesPer obtenir ms informaci sobre ensenyaments professionals de totes i cadascuna de les famlies professionals, pots consultar la web: gencat.cat/ensenyamentALTRES FAMLIES PROFESSIONALS1110Grau mitj Qu shi estudia?El medi natural. Conducci de grups i activitats en el medi natural. Seguretat i supervivncia a la muntanya. Conducci de grups en bicicletes. Conducci de grups a cavall i atencions equines bsiques. Administraci, gesti i comercialitza-ci en la petita empresa. Fonaments de lacti-vitat fsica. Primers auxilis. Activitats fsiques per a persones amb discapacitat. Dinmica de grups. Formaci i orientaci laboral. Formaci en centres de treball. De qu es treballa?Guia de turisme eqestre. Guia ditineraris en bicicleta. Acompanyador/a de muntanya. Coordinador/a dactivitats de conducci i guiat-ge a la natura.On es treballa?En empreses desports daventures, empreses turstiques (hotels, cmpings albergs, cases de colnies), agncies de viatges, etc.On sestudia a Terrassa? Joaquima de Vedruna.Tcnic/a en conducci dactivitatsfsico-esportives en el medi naturalPQPIQu shi estudia?Distribuir, reproduir, transmetre i arxivar la informaci i documentaci requerides en les tasques administratives i de gesti, internes i externes, aix com realitzar operacions den-registrament de dades i trmits elementals de verificaci de dades i documents.De qu es treballa?Auxiliar doficina, auxiliar de serveis generals, auxiliar darxius, classificador i/o repartidor de correspondncia, ordenana, telefonista en serveis centrals dinformaci, operadora/a documental, auxiliar de digitalitzaci.On es treballa?Aquests professionals desenvolupa la seva activitat per compte ali, a qualsevol empresa o entitat del sector privat o pblic, principalment en oficines, despatxos o departaments dadmi-nistraci o serveis generals.On sestudia a Terrassa? Escola Pia de Terrassa.Auxiliar en activitats doficina i en serveis administratius generalsACTIVITATS FSIQUESI ESPORTIVES ADMINISTRACII GESTIGrau superior Qu shi estudia?Gesti de provement. Gesti financera. Recursos humans. Tractament comptable de la informaci. Comptabilitat superior i fiscalitat. Gesti comercial i servei datenci al client Administraci pblica. Productes i serveis financers i dassegurances. Auditoria.Tractament automtic de la informaci. Aplicacions informtiques avanades Projecte empresarial. Formaci i orientaci laboral. Formaci en centres de treball. Cultura Prctica oferta tamb Angls comercial i Nmines i seguretat social com a crdits propis.De qu es treballa?Administratiu/va doficina, comercial i personal. Administratiu/va comptable. Responsable de tresoreria, pagament, cartera de valors, etc. Agent comercial, dassegurances, bancs, etc.Gestor/a administratiu/va. Administratiu/iva de recursos humans. Administratiu/iva de ladmi-nistraci pblica. Administratiu/iva dasses-sories jurdiques, comptables, laborals, fiscals o gestories. Tcnic/a en gesti de cobraments. Responsable datenci al client.On es treballa?En tot tipus dempreses (grans, petites i mitjanes), bancs, corredories dassegurances, despatxos professionals, i tamb en ladminis-traci pblica.On sestudia a Terrassa? Cultura Prctica, Institut Santa Eullia, Institut Terrassa i Fundaci FIAC.Tcnic/a superior en administraci i financesGrau mitj Qu shi estudia?Comunicaci i arxiu. Operatria de teclats. Gesti administrativa de compravenda. Gesti administrativa de personal. Comptabilitat general i tresoreria. Productes i serveis finan-cers i dassegurances bsics. Principis de gesti administrativa pblica. Aplicacions informti-ques. Operacions administratives de recursos humans. Angls. Empresa a laula. Formaci i orientaci laboral. Formaci en centres de treball.De qu es treballa?Auxiliar administratiu/va de cobraments i pa-gaments, de gesti de personal, comercial, o de les administracions pbliques. Recepcionista. Empleat/ada datenci al client, de tresoreria, o en mitjants de pagament. Auxiliar de documen-taci i arxiu.On es treballa?En les oficines de tot tipus dempreses (petites i mitjanes empreses, bancs privats i pblics, asse-gurances, etc.), administraci pblica, etc.On sestudia a Terrassa? Cultura Prctica, Salesians Terrassa, Institut Santa Eullia i Institut Terrassa.Tcnic/a en gesti administrativa1312Grau superior Qu shi estudia?Gesti de la comunicaci. Atenci al pblic i protocol. Organitzaci del servei i dels treballs de secretariat. Gesti de dades. Elaboraci i pre-sentaci de documents i informaci Elements de dret. Llengua estrangera, angls. Segona llengua estrangera. Formaci i orientaci laboral Forma-ci en centres de treball.De qu es treballa?Assistent/a a la direcci. Assistent/a personal. Secretari/ria de direcci. Assistent/a de despat-xos i oficines. Assistent/a jurdic/a. Assistent/a en departaments de recursos humans. Admi-nistratius en les administracions i organismes pblics.On es treballa?En empreses de tot tipus dactivitat i dimensi i en lAdministraci pblica.On sestudia a Terrassa?Fundaci FIAC.Tcnic/a superior en assistncia a la direcciPQPIQu shi estudia?Aquesta especialitat ensenya el funcionament de maquinria i la manipulaci que t lloc en una empresa darts grfiques. Les funcions i tasques ms importants sn: traar, muntar i obtenir la forma impressora, preparar primeres matries, preparaci de maquinria, realitzaci dimpressi, manipulaci deines i mquines denquadernaci, muntatge dobjectes de cartr, paper i plstic, folrat de tota mena darticles, enquadernaci de llibres, control, acabats i manipulats del producte final.De qu es treballa?Operari o operria de reprografia, auxiliar de seri-grafia, auxiliar de tampografia, auxiliar dimpres-si grfica, auxiliar denquadernaci industrial i manipulador o manipuladora de productes de cartr.On es treballa?En empreses darts grfiques dedicades a la impressi fset, de serigrafia o tampografia i impremtes de flexografia. En indstries o tallers denquadernaci i de manipulaci de paper i cartr.On sestudia a Terrassa? Escola Municipal dAdults La Llar.Auxiliar d'arts grfiques i serigrafiaARTS GRAFIQUESPQPIQu shi estudia?Realitzar activitats auxiliars de reposici, condi-cionament en el punt de venda i repartiment de proximitat, seguint les instruccions i els criteris establerts, utilitzant lequip necessari, respec-tant les normes de seguretat i salut, i donant, si escau, latenci i la informaci protocollitzada i estructurada al client en el punt de venda o en el servei de repartiment de proximitat.De qu es treballa?Auxiliar de dependent/a de comer, Reposador/a, preparador/a de comandes, repartidor/a de proximitat.On es treballa?Desenvolupa les seves funcions en establi-ments comercials: botigues, supermercats i hipermercats, per compte daltri, o propi en el cas de repartiment de proximitat, seguint les instruccions rebudes i sota la supervisi directa dun responsable de lestabliment o repartiment comercial.El sector productiu ser el sector del comer i, concretament, en el comer a lengrs i al detall, supermercats, grans superfcies comercials i centres de distribuci comercial.On sestudia a Terrassa?Salesians Terrassa.Auxiliar en comer i atenci al pblic COMER I MRQUETINGPQPIQu shi estudia?Aprendrs a executar les activitats dauxiliar de venda de productes i/o serveis a travs dels diferents canals de comercialitzaci, a establir relacions satisfactries amb els clients o clientes i a fer el tractament documental dels procedi-ments administratius de lactivitat empresarial. Operacions auxiliars en el punt de venda. Pre-paraci de comandes. Atenci bsica al client. Tcniques administratives bsiques doficina. Operacions bsiques de comunicaci. Reproduc-ci i arxiu. De qu es treballa?Dependent/a. Teleoperador/a (centre daten-ci telefnica). Informaci i atenci al client. Caixer/a. Reposador/a. Operador/a de centre datenci multicanal. Auxiliar administratiu co-mercial. Auxiliar administratiu de comptabilitat. Auxiliar administratiu de recursos humans. Au-xiliar administratiu de ladministraci pblica.On es treballa?A lrea de comer destabliments comerci-als. Tamb a lrea dadministraci, recursos humans, comptabilitat o finances de qualsevol empresa. On sestudia a Terrassa ?Escola Pia de Terrassa, Escola lHeura del Valls (per a alumnat amb NEE).Auxiliar en vendes, oficina i atenci al pblic1514Grau mitj Qu shi estudia?Mrqueting en lactivitat comercial. Gesti dun petit comer. Tcniques de magatzem. Gesti de compres. Venda tcnica. Dinamitzaci del punt de venda. Processos de venda. Aplicacions informtiques per al comer. Serveis datenci comercial. Comer electrnic. Angls. Formaci i orientaci laboral Sntesi. Formaci en centres de treball.De qu es treballa?Venedor/a. Venedor/a tcnic/a. Represen-tant i/o orientador/a comercial. Promotor/a. Televenedor/a. Venda a distncia. Teleoperador/a de centre datenci telefnica. Informaci i atenci al client. Administrador/a de continguts en lnia. Comerciant de botiga. Gerent de petit comer. Tcnic/a en gesti destocs i magatzem. Cap de magatzem. Responsable de recepci i /o espedici de mercaderies. Tcnic/a en logstica de magatzems. On es treballa?En comeros a lengrs i al detall, departaments comercials i de magatzem de qualsevol empresa industrial, de serveis, immobiliries, etc.On sestudia a Terrassa? Institut Montserrat Roig i Salesians Terrassa.Tcnic/a en activitats comercialsGrau superior Qu shi estudia?Mrqueting internacional. Negociaci inter-nacional. Gesti administrativa del comer internacional. Emmagatzematge de productes. Transport internacional de mercaderies. Finanament internacional. Mitjans de paga-ment internacional. Aplicacions informtiques de propsit general. Llengua estrangera en el comer internacional, angls. Segona llengua estrangera en el comer internacional. Forma-ci i orientaci laboral Formaci en centres de treball.De qu es treballa?Tcnic/a en comer exterior. Tcnic/a dopera-cions exteriors dentitats financeres i assegu-radores. Tcnic/a en administraci de comer internacional. Assistent/a i adjunt/a de comer internacional. Agent de comer internacio-nal.Tcnic/a de mrqueting internacional. Tcnic/a de venda internacional. Assistent/a al departament doperacions comercials in-ternacionals.Operador/a logstic/a. Cap de magatzem. Tcnic/a en logstica del transport. Coordinador/a logstic/a.On es treballa?En tot tipus dempreses que tinguin activitats comercials dexportaci o importaci.On sestudia a Terrassa? Institut Montserrat Roig i Fundaci FIAC.Tcnic/a superior en comer internacionalGrau superior Qu shi estudia?Aparadorisme i disseny despais comercials. Ges-ti de productes i promocions en el punt de ven-da. Organitzaci dequips de vendes. Tcniques de venda i negociaci. Poltiques de mrqueting. Mrqueting digital. Gesti econmica i financera de lempresa. Logstica demmagatzemament. Logstica daprovisionament. Investigaci comercial. Angls. Projecte de gesti de vendes i espais comercials. Formaci i orientaci laboral.Formaci en centres de treball.De qu es treballa?Cap de vendes. Representant comercial. Agent comercial. Encarregat/ada de botiga. Encarregat/ada de secci dun comer. Coordinador/a de comercials. Supervisor/a de telemrqueting. Aparadorista comercial. Dissenyador/a despais comercials. Responsable de promocions punt de venda. Especialista en implantaci despais comercials.On es treballa?En els departaments comercials i de mrque-ting de qualsevol empresa, comeros associats, centres comercials, grans superfcies, agncies comercials i empreses dinvestigaci de mercats. On sestudia a Terrassa? Institut Montserrat Roig i Fundaci FIAC.Tcnic/a superior en gesti de vendes i espais comercialsEDIFICACI I OBRA CIVILPQPI-FIAPQu shi estudia?Tractament de suports per al revestiment en construcci, pintura i materials demprimaci i protectors en construcci; preparaci dels equips i mitjans daplicaci de vernissos i laques en elements de fusteria i moble; aplicaci de productes dacabat superficial amb mitjans mecnics i manuals en fusteria i moble; revesti-ments murals en paper, fibra de vidre i vinlics; coneixement de materials, tils i eines: tipus, caracterstiques, s i conservaci.De qu es treballa?Ajudant o ajudanta de pintura i empaperador o empaperadora. Auxiliar dacabador o acabadora de mobles de fusta.On es treballa?Aquests professionals desenvolupen la seva activitat per compte ali, a qualsevol empresa o entitat del sector privat o pblic, principalment en empreses de pintura, decoraci, reformes, edificaci, construcci i obra civil en general.On sestudia a Terrassa ?Institut Santa Eullia.Auxiliar de pintura1716ELECTRICITAT I ELECTRNICAGrau mitj Qu shi estudia?Automatismes industrials. Electrnica. Elec-trotecnia. Installacions elctriques interiors. Installacions de distribuci. Infraestructures co-muns de telecomunicaci en vivendes i edificis. Installacions domtiques. Installacions solars fotovoltaiques. Mquines elctriques.Formaci i orientaci laboral. Empresa i iniciativa emprena-dora. Formaci en centres de treball.De qu es treballa?Installador/a-mantenidor/a electricista. Electri-cista de construcci. Electricista industrial. Electricista de manteniment. Installador/a- mantenidor/a de sistemes domtics. Installador/a-mantenidor/a dantenes. Installador/a de telecomunicacions en edificis de vivendes. Installador/a-mantenidor/a dequips i installacions telefniques. Montador/a dinstallacions denergia solar fotovoltaica. On es treballa?En petites i mitjanes empreses, majoritriament privades, dedicades al muntatge i manteniment dinfrastructures de telecomunicacions en edi-ficis, mquines elctriques, sistemes automatit-zats, installacions elctriques de baixa tensi i sistemes domtics.On sestudia a Terrassa? Institut Santa Eullia i Salesians Terrassa.PQPIQu shi estudia?Installacions elctriques/domtiques en edificis, muntatge dels elements de les instal-lacions elctriques en edificis: caixes i armaris, canalitzacions i cables, muntatge dels elements de les installacions elctriques/domtiques en edificis: aparells de protecci, aparells de maniobra, lluminries, reparaci dinstallacions elctriques en edificis. Radiocomunicacions, installacions de telecomunicacions: simbologia, elements i parts, installacions de telecomunica-cions en edificis: canalitzacions i cables, configu-raci i muntatge dinstallacions de telecomuni-cacions, installacions de megafonia, dantenes, de telefonia interior i dintercomunicaci.De qu es treballa?Auxiliar dinstalladors elctrics de baixa tensi.Aux. de muntador dantenes receptores/tele-visi satllits. Aux. dinstallador i reparador dequips telefnics i telegrfics. Aux. dinstal-lador dequips i sistemes de comunicaci. Aux. dinstallador reparador dinstallacions telefniques. Aux. de la indstria de producci i distribuci denergia elctrica.On es treballa?Empreses micro, petites i mitjanes majoritria-ment privades, per compte daltri, dedicades al muntatge i manteniment dinstallacions electro-tcniques en edificis dhabitatges, oficines, locals comercials i industrials.On sestudia a Terrassa? Salesians Terrassa.Tcnic/a en installacions elctriques i automtiquesAuxiliar de muntatges en installacions electrotcniques en edificisGrau mitj Qu shi estudia?Infraestructures comunes de telecomunicacions en habitatges i edificis. Installacions domti-ques. Electrnica aplicada. Equips de microin-formtica. Infraestructures de xarxes de dades microinformtiques. Installacions elctriques bsiques. Installacions de megafonia i sonorit-zaci. Circuit tancat de televisi i seguretat elec-trnica. Installacions de radiocomunicacions. Formaci i orientaci laboral. Empresa i iniciativa emprenadora. Formaci en centres de treball.De qu es treballa?Installador/a de telecomunicacions, dantenes, o de sistemes de seguretat. Tcnic/a en xarxes locals i telemtica. Tcnic/a en installaci i manteniment de xarxes locals o dequips infor-mtics. Installador/a de telefonia. Installador/a i muntador/a dequips telefnics i telemtics. Tcnic/a en installacions de so. Installador/a de megafonia. Installador/a i mantenidor/a de sistemes domtics. Tcnic/a en muntatge i man-teniment de sistemes de radiofusi.On es treballa?En les rees de muntatge i manteniment dinfra-estructures de telecomunicacions, installa-cions de circuit tancat de televisi i seguretat electr-nica, centreletes de telefonia i infraestructures de xarxes de veu i dades, sonoritzaci i mega-fonia, installacions de radiocomunicacions, sistemes domtics i equips informtics.On sestudia a Terrassa? Institut TerrassaTcnic/a en installacions de telecomunicacions Grau superior Qu shi estudia?Circuits electrnics analgics. Equips micropro-gramables. Equips de radiocomunicacions. Man-teniment dequips de veu i dades. Manteniment dequips delectrnica industrial. Manteniment dequips dudio. Manteniment dequips de vdeo. Tcniques i processos de muntatge i man-teniment dequips electrnics. Infraestructures i desenvolupament del manteniment electrnic. Projecte de manteniment electrnic. Formaci i orientaci laboral. Empresa i iniciativa emprene-dora. Formaci en centres de treball.De qu es treballa?Tcnic/a en supervisi i verificaci dequips de sistemes de rdio i televisi i sistemes de producci audiovisual, o dequips de sistemes domtics, immtics i de seguretat electrnica, o en xarxes locals i sistemes telemtics. Tcnic/a en reparaci i manteniment de sistemes de rdio i televisi, o en sistemes de producci audiovi-sual i de radiodifusi, o domtics, immtics i de seguretat electrnica, o dequips de xarxes locals i sistemes telemtics, o dequips professionals dudio, de vdeo i dequips industrials.On es treballa?En empreses que tinguin per activitat la fabri-caci de targetes i equips electrnics, el disseny i la fabricaci de circuits impresos, disseny i construcci de petits productes electrnics fets a mida, i manteniment dequips electrnics.On sestudia a Terrassa? Institut Terrassa.Tcnic/a superior en manteniment electrnic1918Grau superior Qu shi estudia?Installacions delectrificaci per a edificis i habitatges. Installacions de distribuci denergia elctrica. Tcniques i processos en installacions singulars i en installacions automatitzades en els edificis. Gesti del desenvolupament dinstal-lacions electrotcniques. Sistemes microinfor-mtics monousuari. Xarxes locals. Desenvolupa-ment dinstallacions elctriques de distribuci i dinstallacions electrotcniques en el edificis. Qualitat. Seguretat en les installacions electro-tcniques. Formaci en centres de treball. De qu es treballa?Projectista i installador/a de lnies elctriques de distribuci denergia elctrica i centres de trans-formaci, installacions delectrificaci en baixa tensi per a habitatges i edificis i installacions sin-gulars (antenes, telefonia, interfonia, megafonia, seguretat i energia solar fotovoltaica). Tcnic/a en supervisi, verificaci i control dequips i instal-lacions electrotcniques. Tcnic/a de supervisi, verificaci i control dequips i installacions elec-trotcniques i automatitzades, i en installacions denllumenat exterior. Capats/assa dobres en installacions electrotcniques. On es treballa?En empreses de disseny i desenvolupament de projectes dequips i installacions electrotcni-ques i el muntatge, posada al punt i manteni-ment dinstallacions electrotcniques.On sestudia a Terrassa? Institut Santa Eullia.Tcnic/a superior en sistemes electrotcnics i automatitzatsFABRICACI MECNICAPQPIQu shi estudia?Auxiliar en la realitzaci doperacions bsiques de fabricaci i de muntatge. Auxiliar en operacions de muntatge dinstallacions elctriques, de baixa tensi i domtiques en edificis. Activitats auxiliars de magatzem de materials industrials.De qu es treballa?Pe de la indstria de producci. Operari o ope-rria dinstallacions elctriques de baixa tensi.Mosso de magatzem.On es treballa?Suport al personal especialista en installaci i manteniment destructures o installacions. Treball en feines senzilles sense qualificaci.On sestudia a Terrassa ?Escola lHeura del Valls (per a alumnat amb NEE).Auxiliar de mecnica i electricitatGrau superiorQu shi estudia?Representaci grfica en fabricaci mecnica.Disseny de productes mecnics. Disseny duti-llatge de processament de xapa i estampaci. Disseny de motlles i models de fosa. Disseny de motlles per a productes polimrics. Automatit-zaci de la fabricaci. Tcniques de fabricaci mecnica. Projecte de disseny de projectes mecnics.Formaci i orientaci laboral. Empresa i iniciativa emprenadora. Formaci en centres de treball. De qu es treballa?Delineant projectista. Tcnic/a en CAD. Tcnic/a en desenvolupament de productes i motlles. Tcnic/a en desenvolupament de pro-ductes. Tcnic/a en desenvolupament dutillat-ges. Tcnic/a en desenvolupament de motlles. On es treballa?En el sector de les indstries tranformadores de metalls, polmers, elastmers i materials compostos, relacionades amb els subsectors de la construcci de maquinria i equips mecnics, de materials i equips elctrics, electrnicsi ptics i de material de trasport del sector industrial.On sestudia a Terrassa? Institut Santa Eullia.Tcnic/a superior en disseny en fabricacimecnica Grau mitjQu shi estudia?Processos de mecanitzaci. Mecanitzaci per control numric. Fabricaci per abrasi, electro-erosi, tall i conformat, i per processos especials. Fabricaci per arrencament de ferritja. Sistemes automatitzats. Metrologia i assajos. Interpretaci i representaci grfica. Formaci i orientaci la-boral. Empresa i iniciativa emprenadora. Sntesi. Formaci en centres de treball.De qu es treballa?Ajustador/a operari/ria de mquines eines.Polidor/a de metalls i afilador/a deines. Operador/a de mquines per treballar metalls. Operador/a de mquines eina. Operador/a de robots industrials. Treballado/a de la fabricaci deines, mecnic/a i ajustador/a, modelista. Torner/a. Fresador/a. Mandrinador/a. Rectificador/a.On es treballa?En indstries transformadores de metalls relaci-onades amb els subsectors de la construcci de maquinaria i equip mecnic, de material i equip elctric, electrnic i ptic, i de material de trans-port enquadrat en el sector industrial.On sestudia a Terrassa? Salesians Terrassa.Tcnic/a en mecanitzaci2120HOTELERIA I TURISMEFUSTA, MOBLE I SUROPQPI-PTTQu shi estudia?Aprovisionament, preelaboraci i conservaci culinaris. Elaboraci culinria bsica. Servei bsic de restaurant i bar. Aprovisionament, begudes i menjars rpids.De qu es treballa?Com a auxiliar de cambrer i cuiner. On es treballa?En un bar restaurant, hotel o empreses dalimen-taci collectiva.On sestudia a Terrassa? Programa de Transici al Treball a lEscola Muni-cipal dArt (PAME).PQPI-PTTQu shi estudia?Mecanitzat de fusta i derivats. Ajustament i embalatge de productes i elements de fusteria i moble. Magatzematge. Participar en el muntatge i installaci de fusteria i moble. Preparaci dels equips i mitjans daplicaci. Condicionament de la superfcie per laplicaci del producte final.Aplicaci de productes dacabat en superfcie amb mitjans mecnics i manuals. De qu es treballa?Com a suport de fusteria en tasques dalimen-taci de mquines amb mesures de seguretat adients, recepci i desembalatge de productes i accessoris, ajudant de muntatges, preparaci de comandes, embalatge. Mosso de magatzem.On es treballa?En empreses dedicades a la fabricaci o muntat-ge de mobiliari, elements de fusteria, i daltres productes de manufactura i aplicaci dacabats en general.On sestudia a Terrassa ?Programa de Transici al Treball a lEscola Muni-cipal dArt (PAME).Escola lHeura del Valls (per a alumnat amb NEE).Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restaurant i barAuxiliar en treballs de fusteria i installaci de moblesGrau mitj Qu shi estudia?Ofertes gastronmiques. Preelaboraci i conser-vaci daliments. Tcniques culinries. Proces-sos bsics de pastisseria i rebosteria. Productes culinaris. Postres en restauraci. Seguretat i higiene en la manipulaci daliments. Formaci i orientaci laboral. Empresa i iniciativa emprene-dora. Formaci en centres de treball. De qu es treballa?Cuiner/a. Cap de partida. Empleat/ada de mercat dunitats de producci i servei daliments i begudes. On es treballa?En restaurants, bars i cafeteries, empreses de menjars preparats i indstries agroalimentries.On sestudia a Terrassa? Institut Cavall Bernat.PQPIQu shi estudia?Executar operacions bsiques daprovisio-nament de productes, per la preparaci de menjars. Elaboraci culinria bsica: elaborar menjars rapits, preparats per la pre elaboraci i begudes senzilles. Executar operacions bsiques per la conservaci culinria. Executar tasques de servei bsic de restaurant i bar. Executar tasques bsiques de neteja, bugaderia i de serveis hote-lers en general.De qu es treballa?Com a auxiliar de serveis en els mbits de res-tauraci, cuina, bar, neteja i bugaderia.On es treballa?En un bar, restaurant, hotel o empreses dalimen-taci collectiva i serveis de bugaderia (cterings, hospitals, escoles, residncies,...).On sestudia a Terrassa?Escola lHeura del Valls (per a alumnat amb NEE).Tcnic/a en cuina i gastronomiaAuxiliar d'establiments hotelers2322Grau mitj Qu shi estudia?Operacions bsiques en bar i cafeteria. Opera-cions bsiques en restaurant. Serveis en bar i cafeteria. Serveis en restaurant i esdeveniments especials. El vi i el seu servei. Ofertes gastron-miques. Tcniques de comunicaci en restaura-ci. Seguretat i higiene en la manipulaci dali-ments. Angls. Formaci i orientaci laboral. Empresa i iniciativa emprenedora. Formaci en centres de treball. De qu es treballa?Cambrer/a de bar i cafeteria o restaurant.Em-pleat/ada deconomat dunitats de producci i servei daliments i begudes. Brman. Sommelier.Auxiliar de serveis en mitjans de transport.On es treballa?En restaurants, bars i cafeteries i empreses de menjars preparats.On sestudia a Terrassa? Institut Cavall Bernat.Tcnic/a en serveis en restauraciGrau superior Qu shi estudia?Protocol i relacions pbliques. Mrqueting turs-tic. Destinacions turstiques. Gesti de produc-tes turstics. Venda de serveis turstics. Direcci dentitats dintermediaci turstica. Primera llengua estrangera: angls. Segona llengua es-trangera. Projecte d'agncies de viatges i gesti desdeveniments. Recursos turstics. Estructura del mercat turstic.Formaci i orientaci laboral. Empresa i iniciati-va emprenadora. Formaci en centres de treball. De qu es treballa?Cap doficina en agncia de viatges. Cap de departament en agncia de viatges. Agent de viatges. Consultor/a de viatges. Organitzador/a desdeveniments. Venedor/a de serveis de viatges i serveis turstics. Empleat/ada del departament de reserves.On es treballa?En el sector turstic, en el subsector dagencies de viatges detallistes, majoristes i majoristes de-tallistes i agencies especialitzades enrecepci i esdeveniments. Personal empleat o caps dofici-na i de departament en les rees segents: admi-nistraci, reserves, productes, vende de serveis, de productes turstics i desdeveniments.On sestudia a Terrassa? Institut Cavall Bernat.Tcnic/a superior en agncies de viatges i gesti d'esdevenimentsGrau superior Qu shi estudia?Protocol i relacions pbliques. Mrqueting turstic. Destinacions turstiques. Recursos turs-tics. Serveis dinformaci turstica. Disseny de productes turstics. Primera llengua estrangera: angls. Segona llengua estrangera. Projecte de guia, informaci i assistncia turstiques. Forma-ci i orientaci laboral. Estructura del mercat tu-rstic. Processos de guia i dassistncia turstica. Empresa i iniciativa emprenadora. Formaci en centres de treball. De qu es treballa?Guia local. Guia acompanyant. Guia de bens dinters local. Informador/a turstic/a. Tcnic/a dempresa de consultoria turstica. Agent de desenvolupament turstic local. Hoste/essa en mitjans de transport terrestre o martim. Hoste/essa en terminals (estacions, ports i aeroports). Encarregat/ada de facturaci en terminals de transport. Hoste/essa en fires, congressos i convencions. Encarregat/ada de serveis i esde-veniments. Cap doficina dinformaci turstica. Promotor/a turstic/a.On es treballa?En el sector turstic, en tot tipus desdeveni-ments, en terminals de transport de viatgers i en empreses de transport, a ms de les reesturstiques tradicionals, com ara destinacion s i punts dinformaci. En administracions pbli-ques o similars (consorcis, patronals, etc.)On sestudia a Terrassa?Fundac FIAC, Institut Cavall Bernat.Tcnic/a superior en guia, informaci i assistnciaturstiquesGrau mitjQu shi estudia?Revelatge de suports fotosensibles. Positivaci, ampliaci i acabaments. Tractament dimat-ges fotogrfiques per procediments digitals. Administraci, gesti i comercialitzaci en la petita empresa. Processos dimatge fotogrfi-ca. Formaci i orientaci laboral. Formaci en centres de treball. De qu es treballa?Tcnic/a en laboratori fotogrfic i cinemato-grfic. Tcnic/a en tractament digital dimatges fotogrfiques.On es treballa?En empreses que tenen per activitat el tracta-ment de material fotogrfic i cinematogrfic i el tractament digital dimatges.On sestudia a Terrassa? Institut Santa Eullia (Campus Professional Vallparads).Tcnic/a en laboratori d'imatgeIMATGEI SO2524Grau superior Qu shi estudia?Planificaci de la cmera en audiovisuals. Presa dimatge audiovisual. Projectes dilluminaci. Luminotcnia. Control de la illuminaci. Pro-jectes fotogrfics. Presa fotogrfica. Tractament fotogrfic digital. Processos finals fotogrfics. En-registrament i edici de reportatges audiovisuals. Projecte dilluminaci, captaci i tractament dimatge. Formaci i orientaci laboral. Formaci en centres de treball.De qu es treballa?Operador/a de cmera de cine, vdeo i televisi. Ajudant de cmera. Reporter/a dENG (electro-nics news gathering). Illuminador/a de televisi. Ajudant dilluminaci. Responsable dillumi-naci despectacles en viu. Luminotcnic/a despectacles en viu. Tcnic/a de taules de control dilluminaci en espectacles. Fotgraf/a. Reporter/a grfic/a. Retocador/a de fotografia digital. Supervisor/a de sistemes digitals i vecto-rials dimatge.On es treballa?En lmbit de la captaci, lenregistrament dimatges i la illuminaci en productores de cinema i vdeo i en emissores de televisi, aix com en empreses dedicades a la illuminaci de tota classe despectacles i esdeveniments i tam-b en empreses dedicades a lelaboraci, genera-ci i tractament digital dimatges fotogrfiques.On sestudia a Terrassa?Institut Santa Eullia (Campus Professional Vallparads).Tcnic/a superior en illuminaci, captac i tractament d'imatgeGrau superior Qu shi estudia?Realitzaci en cinema i vdeo. Realitzaci en televisi. Realitzaci en multimdia. Muntatge/edici i postproducci daudiovisuals. Represen-tacions escniques i espectacles. Comunicaci i expressi audiovisual. Sistemes i tcniques de realitzaci. Relacions en lmbit de treball. For-maci i orientaci laboral. Formaci en centres de treball.De qu es treballa?Ajudant de producci de cinema. Ajudant de producci de vdeo. Ajudant de producci de televisi. Ajudant de producci danimaci. Ajudant de producci de multimdia. Ajudant de producci de rdio. Cap de producci des-pectacles en viu i esdeveniments. Ajudant de producci despectacles en viu i esdeveniments. Gerent de companyia.On es treballa?En el sector de la producci de tot tipus de pro-grames audiovisuals (cinema, vdeo, multimdia, televisi, rdio i nous mitjans de comunicaci) aix com en la producci despectacles (arts esc-niques, produccions musicals i esdeveniments.On sestudia a Terrassa? Institut Santa Eullia (Campus Professional Vallparads).Tcnic/a superior en realitzaci de projectes audiovisuals i espectaclesIMATGE PERSONALPQPI Qu shi estudia?Esttica: Higiene facial, manicures, pedicures, depilaci, maquillatge docasi (dia, nit i nuvia), anatomia i cosmetologia i angls professional.Perruqueria: Higiene capillar, coloraci per-manent i semipermanent, brussing (assecador de m), marcat de cabells (rullos, ones, etc...), recollits i pentinats de festa.De qu es treballa?Auxiliar de perruqueria. Depilador/a. Ajudant/a de manicur/a. Pedicur/a. Ajudant/a de maqui-llatge.On es treballa?En centres de bellesa, perruqueries i centres des-ttica dhotels, gimnasos, geritrics i balnearis. On sestudia a Terrassa?Escola Vilamany.Grau mitj Qu shi estudia?Disseny de personatges i organitzaci del treball. Fabricaci de prtesis per a la caracteritzaci. Postisseria. Maquillatge de caracteritzaci. Maquillatge amb efectes especials. Transforma-cions del cabell per a la caracteritzaci. Admi-nistraci, gesti i comercialitzaci de la petita empresa. Materials i productes per a la caracte-ritzaci. Processos audiovisuals i espectacles. Anatomofisiologia humanes bsiques. Formaci i orientaci laboral. Formaci en centres de treball.De qu es treballa?Maquillador/a defectes especials. Caracteritzador/a de personatges. Fabricaci de postissos i delements per a la caracteritzaci.On es treballa?En televisi, teatre, cinema, publicitat, etc.On sestudia a Terrassa?Escola Vilamany.Auxiliar en imatge personal: perruqueria i esttica Tcnic/a en caracteritzaci2726Grau mitj Qu shi estudia?Tcniques dhigiene facial i corporal. Maquillat-ge. Depilaci mecnica i descoloraci del borris-sol. Esttica de mans i peus. Tcniques dungles artificials. Anlisi esttica. Activitats en cabina desttica. Imatge corporal i hbits saludables. Cosmtics per a esttica i bellesa. Perfumeria i cosmtica natural. Mrqueting i venda en imatge personal. Formaci i orientaci laboral. Empresa i iniciativa emprenedora. Angls tcnic. Sntesi. Formaci en centres de treball.De qu es treballa?Tcnic/a esteticista en centres de bellesa i gabi-nets desttica. Maquillador/a. Tcnic/a dungles artificials. Tcnic/a en depilaci. Tcnic/a en manicura i pedicura. Recepcionista en empreses esttiques. Demostrador/a dequips, cosm-tics i tcniques esttiques. Agent comercial en empreses del sector. Assessor/a i venedor/a en perfumeries i drogueries. On es treballa?En establiments de bellesa, hospitals, centres geritrics, empreses de serveis funenaris i clni-ques de medicina esttica.On sestudia a Terrassa? Institut Terrassa i Escola Vilamany.Tcnic/a en esttica i bellesaGrau mitj Qu shi estudia?Pentinats i recollits. Coloraci capillar. Cos-mtica per a perruqueria. Tcniques de tall del cabell. Canvis de forma permanent del cabell. Perruqueria i estilisme mascul. Anlisi capillar. Esttica de mans i peus. Imatge corporal i hbits saludables. Mrqueting i venda en imatge per-sonal. Formaci i orientaci laboral. Empresa i iniciativa emprenedora. Angls tcnic. Sntesi. Formaci en centres de treball.De qu es treballa?Perruquer/a. Barber/a. Tcnic/a en coloraci-ons capillars. Tcnic/a en canvis de forma del cabell. Tcnic/a en tall de cabell. Tcnic/a en postisseria. Tcnic/a en manicura. Tcnic/a en pedicura. Tcnic/a o agent comercial dempre-ses del sector. Recepcionista en empreses de perruqueria. Demostrador/a dequips, cosmtics i tcniques de perruqueria.On es treballa?En perruqueries, departaments de perruque-ria de televisions, teatres, cinema, hospitals, residncies geritriques, passarelles de moda, serveis funeraris, etc.On sestudia a Terrassa? Institut Terrassa i Escola Vilamany.Tcnic/a en perruqueriai cosmtica capillarGrau superior Qu shi estudia?Diagnstic i protocol desttica integral. Electroesttica. Massatge. Esttica hidrotermal. Depilaci. Microimplantaci de pigments. Tcniques de maquillatge prvies a la microim-plantaci de pigments. Administraci, gesti i comercialitzaci en la petita empresa. Anatomia i fisiologia humanes adaptades a lesttica inte-gral. Cosmetologia aplicada a lesttica integral. Formaci i orientaci laboral. Formaci en centres de treball. De qu es treballa?Esteticista. Director/a tcnic/a en empreses desttica, rees dimatge personal i balnearis.Tcnic/a en tractaments esttics integrals. Espe-cialista en tcniques dhidroesttica. Tcnic/a en micropigmentaci. Tcnic/a en depilaci mecnica i avanada. Tcnic/a en aparells desttica. Especialista en bronzejat mitjanant radiaci ultraviolada. Tcnic/a en massatges esttics. Tcnic/a en drenatge limftic est-tic. Treballador/a qualificat/ada en centres de medicina i cirurgia esttica. Tcnic/a comercial. Assessor/a en esttica i cosmtica. On es treballa?En instituts i salons de bellesa, balnearis, clni-ques de medicina esttica, centres de massatge, hospitals, centres geritrics, serveis funeraris i assessorament en tractaments i productes cosmtics.On sestudia a Terrassa?Escola Vilamany i Institut Terrassa.Tcnic/a superior en esttica integral i benestarGrau superior Qu shi estudia?Assessoria de bellesa. Assessorament en maqui-llatge personal. Assessorament en els canvis de forma de cabells. Estilisme al vestir. Protocol i usos socials. Imatge personal i comunicaci. Administraci, gesti i comercialitzaci en la petita empresa. Relacions en lmbit de treball. Formaci i orientaci laboral. Formaci en cen-tres de treball.De qu es treballa?Director/a tecnicoartstic/a en produccions audiovisuals, escniques i de moda. Tcnic/a de protocol i cerimonial en institucions pbliques i privades. Expert/a en etiqueta i usos socials. Assessor/a i consultor/a destilisme en el vestir. Assessor/a destils i tendncies, o dimatge en mitjans audiovisuals i de moda o en comeros de vestuari i complements. Assistent/a tcnic/a dimatge poltica, cultural i artstica. Tcnic/a comercial. Assessor/a i consultor/a dimatge corporativa. Tcnic/a especialista en gabinets de relacions pbliques. Director/a de gabinet dassessoria dimatge. Consultor/a i assessor/a de protocol i organitzaci dactes i esdeveniments.Assessor/a en la compra de vestuari comple-ments, regals i cosmtics.On es treballa?En empreses de perruqueria i instituts de belle-sa, clniques de medicina esttica, clniques de medicina esttica, publicitat, televisi i cinema.On sestudia a Terrassa?Escola Vilamany.Tcnic/a superior en assessoria dimatge personal i corporativa2928Grau superior Qu shi estudia?Dermotricologia. Recursos tcnics i cosmtics. Tractaments capillars. Procediments i tcniques de perruqueria. Pentinats per a produccions audiovisuals i de moda. Estilisme en perruqueria. Estudi de la imatge. Direcci i comercialitzaci. Perruqueria en cures especials. Processos fisio-lgiques i dhigiene en imatge personal. Projecte destilisme i direcci de perruqueria. Formaci i orientaci laboral. Formaci en centres de treball.De qu es treballa?Director/a tcnic/a en empreses de perruqueria. Director/a tcnic/a i artstic/a de perruqueria en produccions audiovisuals, escniques i de moda. Especialista en tractaments capillars, o en prtesis capillars i postisseria. Assessor/a artstic/a de perruqueria. Estilista. Conseller/a avaluador/a dempreses de perruqueria. Expert/a en cures capillars en clients amb necessitats es-pecials. Tcnic/a en anlisi capillar. Perruquer/a especialista. Treballador/a qualificat/ada en cl-niques capillars i centres de medicina i cirurgia esttica. Assessor/a dimatge. On es treballa?En la direcci de processos de perruqueria en empreses dedicades al sector i en produccions audiovisuals i escniques, tot desenvolupant tasques individuals de disseny i innovaci, orga-nitzaci i prestaci de serveis, comercialitzaci, logstica, qualitat, prevenci de riscos.On sestudia a Terrassa? Escola VilamanyTcnic/a superior en estilisme i direcci de perruqueriaINFORMTICA I COMUNICACIONSGrau mitj Qu shi estudia?Xarxes locals. Muntatge i manteniment dequips. Aplicacions ofimtiques. Serveis de xarxa. Apli-cacions WEB. Empresa i iniciativa empresarial. Sistemes operatius mono lloc. Sistemes opera-tius en xarxa. Seguretat informtica. Formaci i orientaci laboral. Formaci en centres de treball. Empresa i iniciativa emprenadora.De qu es treballa?Tcnic/a en muntatge i manteniment de sistemes informtics en entorns monousuari i multiusuari. Tcnic/a en manteniment de serveis dinternet. Tcnic/a en manteniment daplicacions Web. Tcnic/a en manteniment de xarxes drea local. Tcnic/a en vendes de TIC per a sectors industrials. Reparador/a de perif-rics de sistemes microinformtics. Comercial de microinformtica. Operador/a de teleassitncia. Operador/a de sistemes.On es treballa?En empreses en diversos sectors dactivitat econmica, en el departament dinformtica o de processament de dades, departament tcnic, etc.; en empreses provedores/distribudores de serveis informtics, en el sector de serveis a les empreses; en empreses de comunicacions; en empreses provedores de serveis dInternet.On sestudia a Terrassa? Institut Nicolau Coprnic i Salesians Terrassa.Tcnic/a en sistemes microinformtics i xarxesGrau superior Qu shi estudia?Sistemes informtics. Bases de dades. Programa-ci. Llenguatges de marques i sistemes de gesti dinformci. Entorns de desenvolupament. Accs dades. Desenvolupament dartifcies. Programaci multimdia i dispositius mbils. Programaci de serveis i processos. Sistemes de gesti empresarial. Projecte de desenvolupa-ment daplicacions per a web. Formaci i orien-taci laborals. Empresa i iniciativa emprenado-ra. Formaci en centres de treball.De qu es treballa?Tcnic/a en desenvolupament daplicacions in-formtiques. Per a gesti empresarial i de nego-cis. Tcnic/a en desenvolupament daplicacions informtiques de propsit general i en lambit de lentreteniment i de linformtica mbil.On es treballa?En empreses o entitats pbliques o privades, per compte propi o daltri, en diversos mbits de lrea de desenvolupament daplicacions in-formtiques multiforma. En entorns dinternet, extranet i internet, en la implantaci i adaptaci de sistemes de planificaci de recursos empresa-rials i de gesti de relaci amb clients.On sestudia a Terrassa? Institut Nicolau Coprnic.Tcnic /a superioren desenvolupament d'aplicacionsmultiplataformaGrau superiorQu shi estudia?Implantaci de sistemes operatius. Planificaci i administraci de xarxes. Fonaments de ma-quinari. Gesti de base de dades. Llenguatges de marques i sistemes de gesti dinformaci. Administraci de sistemes operatius. Serveis de xarxa i internet. Implantaci daplicacions web. Administraci de sistemes gestors de bases de dades. Seguretat i alta disponibilitat. Projectedadministraci de sistemes informtics en xarxa. Empresa i iniciativa emprenadora. Formaci i orientaci laboral. Formaci en centres de treball. De qu es treballa?Tcnic/a en manteniment de sistemes inform-tics. Tcnic/a en informaci i assessorament en sistemes i aplicacions informtiques. Cap dexplotaci de sistemes informtics en petites i mitjanes empreses. Administrador/a de xarxa local. Responsable dinformtica. Tcnic/a en serveis dinternet, en serveis de missatgeria electrnica. Personal de suport tcnic. Tcnic/a de teleassistncia. Tcnic/a en administraci de base de dades. Tcnic/a de xarxes. Supervisor/a de sistemes. Tcnic en serveis de comunicaci-ons. Tcnic/a en entorns web.On es treballa?En el departament dinformtica de qualsevol empresa i empreses de serveis informtics.On sestudia a Terrassa? Institut Nicolau Coprnic.Tcnic/a superior en administraci de sistemes informtics en xarxa3130Grau superior Qu shi estudia?Sistemes informtics. Bases de dades. Programa-ci. Llenguatges de marques i sistemes de gesti dinformci. Entorns de desenvolupament. Desenvolupament web en entorn client. Desen-volupament en entorn servidor. Desplegament daplicacions web. Dissent dinterfcies web. Projecte de desenvolupament daplicacions per a web. Formaci i orientaci laborals. Empresa i iniciativa emprenadora. Formaci en centres de treball.De qu es treballa?Programador/a de webs. Programador/a mul-timdia. Desenvolupador/a daplicacions per a webs.On es treballa?En empreses o entitats pbliques o privades, per compte propi o daltri, en lrea de desenvolupa-ment daplicacions informtiques relacionades amb entorns per a webs (intranet, extranet i Internet).On sestudia a Terrassa? Institut Nicolau Coprnic.Tcnic /a superior en desenvolupament daplicacions webINSTALLACI I MANTENIMENTPQPI-FIAPQu shi estudia?Installaci de canonades, installaci i manteni-ment daparells sanitaris i elements de climatit-zaci, operacions de muntatge dinstallacions elctriques de baixa tensi i domtiques en edificis.De qu es treballa?Auxiliar de lampista. Auxiliar dinstallaci i manteniment de xarxes de reg i fonts decora-tives. Auxiliar dinstallaci i manteniment de xarxes contra incendis. Auxiliar de climatitza-ci. Operari o operria dinstallacions elc-triques de baixa tensi. Pe de la indstria de producci i distribuci denergia elctrica.On es treballa?En petites i mitjanes empreses, majoritriament privades, dedicades al muntatge i manteniment dinfraestructures de telecomunicacions en edificis, mquines elctriques, sistemes automa-titzats, installacions elctriques de baixa tensi i sistemes domtics. Tamb en empreses que tenen per activitat el disseny i desenvolupament de projectes dequips i installacions electrotc-niques i el muntatge, posada a punt i manteni-ment dinstallacions electrotcniques.On sestudia a Terrassa?Institut Santa Eullia.Auxiliar en manteniment i muntatges dinstallacions elctriques i d'aigua i gasGrau mitj Qu shi estudia?Mquines i equips trmic. Tcniques de muntage dinstallacions. Installacions elctriques i automatismes. Configuraci dinstallacions calorfiques. Muntatge i manteniment dins-tallacions daigua. Muntatge i manteniment dinstallacions denergia solar. Muntatge i man-teniment dinstallacions de gas i combustibles lquids. Formaci i orientaci laborals. Empresa i iniciativa emprenadora. Formaci en centres de treball. De qu es treballa?Installador/a frigorista ens installacions comercials. Installador/a i mantenidor/a dequips de producci de calor. Installador/a i mantenidor/a dinstallacions de calefacci iDaigua calenta corrent. Installador/a i mantenidor/a dinstallacions solars termiques. Installador/a i mantenidor/a dinstallacions daigua. Installador/a i mantenidor/a dinstal-lacions de gas i combustibles lquids.On es treballa?En indstries de muntatge i manteniment dinstallacions trmiques i de fluids, relacio-nades amb els subsectors de la calefacci, les installacions solars trmiques per a la producci daigua calenta sanitria i gasos, en el sector induatrial i dedificaci i obra civil.On sestudia a Terrassa?Institut Santa Eullia.Tcnic/a en installacions de producci de calorGrau mitj Qu shi estudia?Tcniques de fabricaci. Tcniques duni i muntatge. Electricitat i automatismes elc-trics. Automatismes pneumtics i hidrulics. Muntatge i manteniment mecnic. Muntatge i manteniment elctric/electrnic. Muntatge i manteniment de lnies automatitzades. For-maci i orientaci laboral. Empresa i iniciativa emprenedora. Angls tcnic. Sntesi. Formaci en centres de treball.De qu es treballa?Muntador/a industrial. Muntador/a dequips elctrics. Muntador/a dequips electrnics. Mantenidor/a de lnia automatitzada. Muntador/a de bns dequip. Muntador/a dau-tomatismes pneumtics i hidrulics.Installador/a electricista industrial. Electricista de manteniment i reparaci dequips de control, mesura i precisi.On es treballa?En indstries metallrgiques i de fabricaci de productes metllics, indstries de la construcci de maquinria i equips mecnics, construcci i muntatge de vehicles autombils, indstria txtil, edici i arts grfiques, etc.On sestudia a Terrassa?Institut Santa Eullia.Tcnic/a en manteniment electromecnic 3332QUMICAGrau mitj Qu shi estudia?Operacions bsiques de laboratori. Assajos fsics i fsicoqumics. Qumica bsica. Qumica ana-ltica clssica. Qumica analtica instrumental. Proves microbiolgiques. Informaci i seguretat en el laboratori. Formaci i orientaci laboral. Formaci en centres de treball. De qu es treballa?Auxiliar de laboratori. Analista.On es treballa?En laboratoris de plantes de tractament daiges, laboratoris dinvestigaci i desenvolupament, laboratoris de control de qualitat i plantes pilot.On sestudia a Terrassa? Institut Terrassa.Tcnic/a en laboratoriGrau superiorQu shi estudia?Gesti de la prevenci. Riscos derivats de les condicions de seguretat. Riscos fsics ambi-entals. Riscos qumics i biolgics ambientals. Prevenci de riscos derivats de lorganitzaci i la crrega de treball. Emergncies. Relacions en lmbit de treball. Formaci i orientaci laboral. Formaci en centres de treball. De qu es treballa?Coordinador/a de prevenci. Tcnic/a de prevenci. Tcnic/a de seguretat i higiene. On es treballa?En qualsevol sector dactivitat econmica, en general dins lrea de prevenci de riscos lligada directament al procs de producci de bns i serveis, tant en empreses grans com en mitjanes o petites, de carcter pblic o privat. Tamb pot ubicar-se en empreses de servei mitjanes o petites, externes a la indstria.On sestudia a Terrassa? Institut Terrassa.Tcnic/a superior en prevenci de riscos professionals Grau superior Qu shi estudia?Mostreig i preparaci de la mostra. Anlisi qumics. Anlisi instrumental. Assaigs fsics. Assaigs fisioqumics. Assaigs microbiolgics. Assaigs biotecnolgics. Qualitat i seguretat en el laboratori. Projecte de laboratori danlisi i de control de qualitat. Formaci i orientaci labo-ral. Formaci en centres de treball.De qu es treballa?Analista de laboratori qumic, microbiolgic, de materials, o dindstries agroalimentaries. Ana-lista de laboratori dindstries transformadores. Analista de centres de formaci, investigaci i desenvolupament. Analista microbiolgic dindstries alimentries, empreses medioam-bientals, indstries biotecnolgiques. Analista microbiolgic daiges potables i residuals. Analista de control microbiologic de la Indstria Farmacutica. Analista de primeres matries i acabats. Tcnic/a de laboratori de qumica in-dustrial. Tcnic/a de control de qualitat. Tcnic/a dassaigs de productes de fabricaci mecnica. On es treballa?En laboratoris de control de qualitat, laboratoris de plantes de tractament daiges, laboratoris dinvestigaci i desenvolupament i plantes pilot. Empreses o laboratoris on es realitzin assaigs fsics. Fisicoqumics, anlisi qumics, proves microbiolgiques i biotecnolgiques en rees ambientals o dalimentaci.On sestudia a Terrassa? Institut Terrassa.Tcnic/a superior en laboratori d'anlisi i control de qualitatGrau mitjQu shi estudia?Qumica aplicada. Serveis auxiliars de procs qumic. Operacions de procs farmacutic. Dosificaci i condicionament de productes farmacutics. Organitzaci, seguretat i ambient qumic. Instrumentaci i control de processos qumics. Formaci i orientaci laboral. Formaci en centres de treball. De qu es treballa?Tcnic/a en fabricaci de productes farmacutics. Operador/a de control de qualitat.On es treballa?En indstries de fabricaci de productes far-macutics, fabricaci de colorants, fabricaci de plaguicides, fabricaci dolis essencials i substncies aromtiques, fabricaci de sabons i altres productes de perfumeria i cosmtics i indstria dalimentaci.On sestudia a Terrassa? Institut Terrassa.Tcnic/a en operacions de fabricaci de productes farmacutics3534Grau superior Qu shi estudia?Organitzaci i gesti en indstries de procs. rees i serveis de planta farmacutica. Opera-cions unitries aplicades a la preparaci de pro-ductes farmacutics i afins. Fabricaci industrial de productes farmacutics i afins. Gesti de la qualitat en la fabricaci de productes farma-cutics i afins. Anlisi i control de les primeres matries, els elements de condicionament i els productes acabats. Seguretat i ambient qumic. Relacions en lmbit de treball Formaci i orien-taci laboral. Formaci en centres de treball. De qu es treballa?Tcnic/a en fabricaci de productes farmacutics. Cap de lnia i cap dequip de fabricaci de productes farmacutics. Tcnic/a de control. Inspector/a de processos.On es treballa?En indstries de fabricaci de productes far-macutics, fabricaci de colorants, fabricaci de plaguicides, fabricaci dolis essencials i substncies aromtiques, fabricaci de sabons i altres productes de perfumeria i cosmtics i indstria dalimentaci.On sestudia a Terrassa? Institut Terrassa.Tcnic/a superior en fabricaci de productes farmacutics i afinsGrau superior Qu shi estudia?Organitzaci i gesti en indstries qumiques. Transports de slid i fluids. Generaci i recupera-ci denergia. Operacions bsiques en la indstria qumica. Reactors qumics. Regulaci i control de procs qumic. Manteniment electromecnic en indstries de procs. Acondicionament i em-magatzematge de productes qumics. Prevenci de riscos en indstries qumiques. Projecte din-dstries de procs qumic. Formaci i orientaci laboral. Formaci en centres de treball. De qu es treballa?Encarregat/ada de planta qumica i doperacions de mquines per fabricar, transformar i acondi-cionar productes qumics. Supervisor/a drea de producci denergia, de serveis auxiliars, o dacondicionament. Supervisor/a de refineries de petroli i gas natural. Cap dequip en installacions de tractament qumic. Cap dequip en magatzems en indstries qumiques. Cap de parc de tancs en indstries qumiques. Cap de zona de recepci i expedici de matries i productes qumics. Supervisor/a de sistemes de control. Supervisor/a en plantes de qumica de transformaci. On es treballa?En indstries qumiques de diferents sectors (refinament de petroli, petroqumica, gasos, pintures, olis, sabons, explosius, etc.). En les rees de producci de plantes qumiques, de cogeneraci denergia i de serveis auxiliars.On sestudia a Terrassa? Institut Terrassa.Tcnic/a superior en qumica industrialSANITATGrau mitj Qu shi estudia?Operacions administratives i documentaci sanitria. Lsser hum davant la malaltia. Benestar del pacient/client: higiene i moviment. Cures bsiques dinfermeria aplicades a les necessitats de lesser hum. Primers auxilis. Higiene del medi hospitalari i neteja de material. Recolzament psicolgic al pacient/client. Educaci per a la salut. Tcniques dajuda odon-tolgica/estomatolgica. Relacions en lequip de treball. Formaci i orientaci laboral. Formaci en centres de treball. De qu es treballa?Tcnic/a auxiliar dinfermeria. Tcnic/a auxiliar datenci primria. Tcnic/a datenci domicili-ria. Tcnic/a auxiliar dunitats especials i salut mental.On es treballa?En hospitals, consultes mdiques, clniques den-tals, centres geritrics, centres de salut mental, centres de balneoterpia, centres o hospitals de dia, unitats datenci sociosanitria dentitats pbliques o privades.On sestudia a Terrassa? Cingle i Escola Edgar.Tcnic/a en cures auxiliars d'infermeriaSERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITATGrau mitj Qu shi estudia?Organitzaci de latenci a les persones en situa-ci de dependncia. Destreses socials. Caracte-rstiques i necessitats de les persones en situaci de dependncia. Atenci i suport psicosocial. Suport a la comunicaci. Suport domiciliari. Atenci sanitria. Atenci higinica. Teleassis-tncia. Primers auxilis. Formaci i orientaci la-boral. Empresa i iniciativa emprenedora. Angls tcnic. Sntesi. Formaci en centres de treball.De qu es treballa?Assistent/a de persones en situaci de depen-dncia en institucions i/o domicilis. Governant/a i subgovernant/a de persones en situaci de dependncia en institucions. Auxiliar responsa-ble de planta de residncies de persones grans i persones amb discapacitat. Auxiliar dajuda a domicili. Assistent/a datenci domiciliria Treballador/a familiar. Auxiliar deducaci especial. Assistent/a personal. Teleoperador/a de teleassistncia.On es treballa?En centres residencials de persones grans o amb dispacacitats fsiques, psquiques o sensorials, en pisos tutelats, centres de dia, centresde rehabilitaci, centres doci i temps de lleure, centres dinserci ocupacional amb persones amb discapacitat, serveis datenci a domicilii domicilis particulars.On sestudia a Terrassa? Institut Montserrat Roig.Tcnic/a en atenci a les persones en situaci de dependncia3736Grau superior Qu shi estudia?Didctica de leducaci infantil, autonomia personal i salut infantil, el joc infantil i la seva metodologia, expressi i comunicaci, desen-volupament cognitiu i motor, desenvolupament scioafectiu, habilitats socials, intervenci amb famlies i atenci a menors amb risc social. Pro-jecte datenci a la infncia. Primers auxilis. For-maci i orientaci laboral. Formaci en centres de treball. Empresa i iniciativa emprenedora.De qu es treballa?Educador/a infantil de primer cicle deducaci infantil, sota la supervisi dun/a mestre/a. Educador/a en institucions i/o en programes es-pecfics de treball en menors (0-6 anys) en situ-aci de risc social, seguint les directrius daltres professors. Educador/a en programes o activitats doci i temps lliure infantil: ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatiusOn es treballa?En programes de serveis socials i culturals.En el sector de leducaci formal i no formal.On sestudia a Terrassa? Institut Montserrat Roig.Tcnic/a superior en educaci infantilGrau superior Qu shi estudia?Context i metodologia de la intervenci social. Atenci a les unitats de convivncia. Habilitats dautonomia personal i social. Inserci ocupaci-onal. Pautes bsiques i sistemes alternatius de comunicaci. Bases antropolgiques i psico-sociolgiques. Formaci i orientaci laboral. Formaci en centres de treball. De qu es treballa?Educador/a de persones amb discapacitat (fsics, psquics i sensorials). Tcnic/a en programes dajut a domicili. Tcnic/a en programes de prevenci i inserci de persones en risc de mar-ginaci social. Tcnic/a en inserci ocupacional. Tcnic/a en Integraci Social als IES (TIS).On es treballa?En administracions, centres de serveis socials, centres dacolliment, centres dinserci ocupa-cional i professional, programes de prevenci o inserci social.On sestudia a Terrassa? Institut Montserrat Roig.Grau mitj Qu shi estudia?Principis de manteniment electromecnic. Matries txtils i pell. Tcniques daplicaci daprests, dacabats txtils, de preparaci i tintu-ra, destampaci, de fabricaci de filatura i teles no teixides, de teixidoria de calada, de teixidoria de punt per recollida, de teixidoria de punt per ordit. Formaci i orientaci laboral. Empresa i iniciativa emprenedora. Angls tcnic. Sntesi. Formaci en centres de treball. De qu es treballa?Operador/a de mquines. Classificador/a. Tcnic/a en tints txtils i desgreixatge textil. Acabador/a. Tcnic/a dennobliment textil. Preparador/a de dissolucions per a ennobliment textil. Teixidor/a de mquines dordir. Teixidor/a de punt.On es treballa?En empreses dedicades a la producci de fils, teles no teixides i teixits de calada i de punt destinats a la confecci, a txtils per a la llar i a txtils ds tcnic. Tamb en empreses lactivitat de les quals est dirigida a lennobliment de fils, teles no teixides, teixits de calada i de punt i peces.On sestudia a Terrassa? Institut Terrassa.Tcnic/a superior en integraci socialTXTIL, CONFECCI I PELLTcnic/a en fabricaci i ennobliment de productes txtilsPQPIQu shi estudia?Aprendrs les operacions auxiliars de mante-niment de vehicles autombils, motocicletes, vehicles industrials, maquinria agrcola i dobres pbliques, embarcacions i material ro-dant ferroviari en lrea de carrosseria. Mecanit-zaci bsica. Tcniques bsiques de substituci delements amovibles. Tcniques bsiques de preparaci de superfcies. Materials metllics emprats en els vehicles. Metrologia de mesures angulars. Operacions de despuntament i tall delements. Mtodes de soldadura. Normativa ds dels equips de seguretat, salut laboral i dimpacte mediambiental aplicables als proces-sos de soldadura.De qu es treballa?Auxiliar en lrea de carrosseria de lautombil. Auxiliar de magatzem de recanvis. Operari/ria dempreses de substituci de llunes. On es treballa?En empreses de manteniment de vehicles. On sestudia a Terrassa? Centre dEstudis Tcnics Segle XX.Auxiliar de manteniment de carrosseria de vehiclesTRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES3938PQPIQu shi estudia?Aprendrs a fer les operacions auxiliars de man-teniment de motocicletes en lrea de carros-seria. Mecanitzaci bsica. Tcniques bsiques de mecnica. Tcniques bsiques delectricitat. Tcniques bsiques de substituci delements amovibles. Tcniques bsiques de preparaci de superfcies.De qu es treballa?Auxiliar de lrea de carrosseria. Auxiliar de magatzem de recanvis. Operari/ria en empre-ses de substituci de vidres. Auxiliar de lrea delectromecnica. Operari/ria de taller de mecnica rpida. On es treballa?En empreses de manteniment de motocicletes. On sestudia a Terrassa? Centre dEstudis Tcnics Segle XX.Auxiliar de reparaci i manteniment de vehicles lleugersGrau mitj Qu shi estudia?Elements amobibles. Elements metllics i sin-ttics. Elements fixes. Preparaci de superfcies. Elements estructurals dels vehicle. Embelliment de superfcies. Mecanitzat bsic. Formaci i orientaci laboral. Empresa i iniciativa emprena-dora. Formaci en centres de treball.De qu es treballa?Planxista, reparador/a de carrosseries dautom-bils i altres tipus de vehicles. Installador/a de llunes i muntador daccessoris. Pintor/a de car-rosseries dautombils i altres tipus de vehicles. On es treballa?En tallers de reparaci i construcci de carrosse-ries dautombils, maquinria agrcola, motoci-cletes, material ferroviari i aeronaus.On sestudia a Terrassa? Centre dEstudis Tcnics Segle XX.Tcnic/a en carrosseriaGrau mitj Qu shi estudia?Motors. Sistemes auxiliars del motor. Circuits de fluids, suspensi i direcci. Sistemes de transmissi i frenada. Circuits electrotcnics bsics, sistemes de crrega i engegada del vehicle. Circuits elctrics auxiliars del vehicle. Sistemes de seguretat i confort. Administraci, gesti i comercialitzaci en la petita empresa. Tcniques de mecanitzaci per al manteniment de vehicles. Seguretat en el manteniment de vehicles. Formaci i orientaci laboral. Formaci en centres de treball. De qu es treballa?Mecnic/a dautombils. Electricista dautom-bils. Electromecnic/a dautombils. Electricista de manteniment i reparaci en automoci. Mecnic/a de motors i sistemes auxiliars dautombils i motocicletes. Reparador/a de sistemes pneumtics i hidrulics, de sistemes de transmissi i frens, de sistemes de direcci i suspensi. Operari/a dITV. Electromecnic/a de motocicletes. Installador/a daccessoris. On es treballa?En tallers de reparaci dautombils, maqui- nria agrcola, motocicletes i vehicles pesants. En empreses de lloguer de vehicles, de fabri-caci de vehicles i components de lautombil, dedicades a la inspecci tcnica de vehicles, a la fabricaci, venda i comercialitzaci dequips de comprovaci, diagnosi i recanvis de vehicles.On sestudia a Terrassa? Centre dEstudis Tcnics Segle XX.Tcnic/a en electromecnica de vehicles autombilsGrau superiorQu shi estudia?Sistemes elctrics, i de seguretat i confort. Sistemes de transmissi de fores i trens de rodatge. Motors trmics i els seus sistemes auxiliars. Elements amovibles i fixos no estruc-turals. Preparaci i embelliment de superfcies. Estructures de vehicles. Gesti del manteniment de vehicles industrials i logstica associada. Administraci, gesti i comercialitzaci en la petita empresa. Seguretat en el manteniment de vehicles industrials. Relacions en lmbit de treball. Formaci i orientaci laboral. Formaci en centres de treball. De qu es treballa?Tcnic/a receptor/a i reparador/a de vehicles. Mecnic/a de vehicles industrials. Encarregat/da de taller o de seccions de vehicles industri-als. Perit /a taxador/a de vehicles.On es treballa?En tallers de manteniment i reparaci de vehi-cles industrials, lleugers, pesats i de transport de viatgers. Companyies dassegurances i empreses dedicades a la inspecci tcnica de vehicles i empreses de fabricaci i muntatge de carrosse-ries i equips.On sestudia a Terrassa? Centre dEstudis Tcnics Segle XX.Tcnic superior en automoci4140ENSENYAMENTS ARTSTICS: ARTS PLSTIQUES I DISSENYGrau superior Qu shi estudia?Histria de larquitectura i del seu entorn ambi-ental. Histria de linteriorisme. Dibuix artstic. Dibuix tcnic. Expressi volumtrica. Mitjans informtics i audiovisuals. Projectes i direcci dobres. Tecnologia i sistemes constructius: pro-jectes i direcci dobres. Programaci dobres. Formaci i orientaci laboral. Formaci prctica en empreses, estudis o tallers. Projecte final. De qu es treballa?Comprn lactivitat de projecci i direcci dobres de decoraci (valoraci daspectes plstics, artstics, tcnics, organitzatius i econ-mics).On es treballa?Com a artista autnom o associat a una empresa relacionada amb decoraci, interiorisme, arqui-tectura, enginyeria civil o immobiliries.On sestudia a Terrassa? Escola Municiapal dArt (Vapor Universitari).DISSENY DINTERIORS: Tcnic/a superior en projecte i direcci dobres de decoraciGrau superior Qu shi estudia?Histria de la imatge grfica. Tcniques dex-pressi grfica. Mitjans informtics. Tcniques grfiques industrials. Projectes de grfica publi-citria. Fotografia. Llenguatge audiovisual. Teoria de la imatge publicitria. Teoria del disseny grfic. Tipografia. Formaci i orientaci laboral. Formaci prctica en empreses, estudis o tallers. Projecte final. De qu es treballa?Desenvolupament de dissenys de productes grfics, realitzaci de projectes comunicatius per a la seva reproducci, execuci de propos-tes grfiques amb diversos mitjans artstics i tcnics, creaci dimatges visuals dacord amb les caracterstiques dels productes o serveis i els seus canals comunicatius, anlisi dels diferents sistemes dinformaci visual, exercici de la direcci artstica de campanyes publicitries, organitzaci de la producci editorial, i gesti i supervisi de la producci en els processos de preimpressi.On es treballa?Com a artista autnom o associat en grau divers a una empresa relacionada amb el disseny grfic, les arts grfiques, les relacions pbliques, la pro-moci darticles diversos, el grafisme editorial, la premsa, la publicitat, lambientaci despais, la imatge grfica del producte, la imatge corporati-va i senyalitzaci i el material didctic.On sestudia a Terrassa? Escola Municiapal dArt (Vapor Universitari).DISSENY GRFIC: Tcnic/a superior en grfica publicitriaGrau superior Qu shi estudia?Histria del moble. Teoria i cincia del disseny. Ergonomia i antropometria. Dibuix artstic i comunicaci grfica. Geometria descriptiva. Disseny assistit per ordinador. Tcniques de comunicaci. Materials i tecnologia. Projectes i metodologia: mobiliari. Taller de mobiliari. Formaci i orientaci laboral. Formaci prctica en empreses, estudis o tallers. Projecte final.De qu es treballa?Realitzar activitats relacionades amb el disseny delements de mobiliari per tal de ser produts en srie, i definir esquemes, croquis, plnols de fabricaci i muntatge, establir materials i acaba-ments de productes mobiliaris, i experimentar tecnologies per racionalitzar la producci.On es treballa?Com a professional autnom o integrat en grau divers a una empresa o indstria, o a un equip pluridisciplinari dedicats a lequipament de la llar, lequipament doficina i llocs de treball, lequipament urb, lequipament per al lleure i complements personals, la illuminaci, les eines, instruments i estris, aix com envasos i embalatges.On sestudia a Terrassa? Escola Municiapal dArt (Vapor Universitari).DISSENY INDUSTRIAL: Tcnic/a superior en mobiliari42 43OFERTA D'ESTUDIS DE FORMACI PROFESSIONALPER CENTRES.CURS 2012-13*CENTRES PBLICSInstitut Santa EulliaAv. Santa Eullia, 72 | 08223 TerrassaTel. 93 731 40 80 / 93 731 40 89e-mail: a8043516@xtec.cat http://iessantaeulaliaterrassa.com Administraci i gesti CFGM Gesti Administrativa. CFGS Administraci i finances.Edificaci i obra civil PQPI-FIAP Auxiliar de pintura.Electricitat i electrnica CFGM Installacions elctriques i automtiques. CFGS Sistemes electrotcnics i automatitzats. Fabricaci mecnica CFGS Disseny en fabricaci mecnica.Imatge i so CFGM Laboratori dimatge. CFGS Illuminaci, captaci i tractament dimatge. CFGS Realitzaci de projectes daudiovisuals i espectacles. Installaci i manteniment PQPI-FIAP Axiliar en manteniment i muntatges dinstallacions elctriques daigua i gas. CFGM Manteniment electromecnic. CFGM Installacions de producci de calor. Escola Municipal la Llar (PAME)Sant Isidre, 1 | 08221 TerrassaTel. 93 788 18 86e-mail: llar@terrassa.catArts grfiques PQPI Auxiliar darts grfiques i serigrafia.Institut Cavall BernatLa Castellassa, s/n | 08227 TerrassaTel. 93 785 11 43e-mail: a8053251@xtec.catwww.xtec.cat/centres/a8053251Hotelera i turisme CFGM Cuina i Gastronomia. CFGM Serveis en restauraci. NOU CFGS Agncies de viatges i gesti desdeveniments. CFGS Guia, informaci i assistncia turstiques. NOUInstitut Nicolau CoprnicTorrent del Batlle, 10 | 08225 TerrassaTel. 93 780 75 17e-mail: a8034059@xtec.catwww.copernic.catInformtica i comunicacions** CFGM Sistemes microinformtics i xarxes. CFGS Desenvolupament daplicacions multi-plataforma. CFGS Administraci de sistemes informtics en xarxa. CFGS Desenvolupament daplicacions web.Institut Montserrat RoigCervantes, 46 | 08221 TerrassaTel. 93 733 65 80e-mail: iesmontserratroig@xtec.catwww.xtec.cat/iesmontserratroigComer i mrqueting CFGM Activitats comercials CFGS Comer internacional. CFGS Gesti de vendes i espais comercials.Serveis socioculturals i a la comunitat CFGM Atenci a persones en situaci de de-pendncia. CFGS Educaci infantil. CFGS Integraci social.Institut TerrassaRambla dgara, 331 | 08224 TerrassaTel. 93 733 04 90e-mail: a8030339@xtec.catwww.iesterrassa.catAdministraci i gesti CFGM Gesti administrativa. CFGS Administraci i finances.Electricitat i electrnica CFGM Installacions de telecomunicacions. CFGS Manteniment electrnic.Imatge Personal CFGM Perruqueria i cosmtica capillar. CFGM Esttica i bellesa. CFGS Esttica integral i benestar. NOUInstallaci i manteniment CFGS Prevenci de riscos professionals.Qumica CFGM Laboratori. CFGM Operacions de fabricaci de productes farmacutics. CFGS Laboratori danlisi i control de qualitat. CFGS Qumica industrial. CFGS Fabricaci de productes farmacutics i afins.Txtil, confecci i pell CFGM Fabricaci i ennobliment de productes txtils. NOUTerrassa Escola Municipal dArt (PAME)Colom, 114 (Edifici Vapor Universitari) 08222 Terrassa Tel. 93 785 00 70 e-mail: artidisseny@terrassa.cat www.artidisseny.comFusta, moble i suro PQPI-PTT Auxiliar en treballs de fusteria i installaci de mobles.Hoteleria i turisme PQPI-PTT Auxiliar dhoteleria: cuina i serveis de restaurant i bar.* Aquesta oferta pot estar sotmesa a alguna va-riaci per part del departament dEnsenyament. Per a ms informaci consulteu la web www.terrassa.cat/consellfp** Aquests cicles es poden cursar en modalitat presencial, semipresencial (assistncia al 50% de les classes, en jornada de tarda-nit de 19:00h a 22:00h, i la resta del curs es fa en modalitat telemtica) o b per crdits solts. Ms informaci a www.copernic.cat 44 45CENTRES PRIVATSCONCERTATSFundaci FIACColom, 114 | 08222 TerrassaTel. 93 731 18 69e-mail: info@fiaccicles.comwww.fiaccicles.comAdministraci i gesti CFGS Assistncia a la direcci. CFGS Administraci i finances.Comer i mrqueting CFGS Comer internacional. CFGS Gesti de vendes i espais comercials.Hoteleria i turisme CFGS Guia, informaci i assistncia turstiques.Escola Superior de Tcniques de les Arts de lEspectaclePlaa Did, 1 | 08221 TerrassaTel. 93 788 74 40e-mail: it.terrassa@institutdelteatre.catwww.institutdelteatre.org Luminotcnia, maquinria escnica i so(CFGS, ttol propi no homologat).CingleCtra. De Montcada, 512 | 08223 TerrassaTel. 93 783 55 10e-mail: cingle@cingle.eswww.cingle.esSanitat CFGM Cures auxiliars dinfermeria.Centre dEstudis Tcnics Segle XXPare Font, 143-157 | 08223 TerrassaTel. 93 783 16 70e-mail: info@cetseglexx.comwww.cetseglexx.com/cetseglexx.htm Transport i manteniment de vehicles PQPI Auxiliar de manteniment de carrosseria de vehicles. PQPI Auxiliar de reparaci i manteniment de vehicles lleugers. CFGM Carrosseria. CFGM Electromecnica de vehicles autombils. CFGS Automoci.Cultura PrcticaSant Pere, 36 | 08221 TerrassaTel. 93 783 25 88e-mail: culturapractica@culturapractica.catwww.culturapractica.catAdministraci i gesti CFGM Gesti administrativa. CFGS Administraci i finances.Escola Edgar Prat de la Riba, 68 | 08222 TerrassaTel. 93 785 98 76e-mail: a8038120@xtec.cat / esc-edgar@xtec.catwww.xtec.cat/esc-edgarSanitat CFGM Cures auxiliars dinfermeria.Joaquima de VedrunaCtra. Castellar, 398 | 08227 TerrassaTel. 93 786 01 46 e-mail: a8029611@xtec.catwww.jvedrunaterrassa.catActivitats fsiques i esportives CFGM Conducci dactivitats fisico-esportives en el medi natural.Salesians TerrassaMaria Auxiliadora, 45 | 08224 TerrassaTel. 93 733 60 13e-mail: diresc.terrassa@salesians.cathttp://terrassa.salesians.catAdministraci i gesti CFGM Gesti administrativa.Comer i mrqueting PQPI Auxiliar en comer i atenci al pblic. CFGM Activitas comercials.Electricitat i electrnica PQPI Auxiliar en muntatges dinstallacions electrotcniques en edificis. CFGM Installacions elctriques i automtiques (amb carnet dinstallador delectricista).Fabricaci mecnica CFGM Mecanitzaci (amb contracte laboral).Informtica i comunicacions CFGM Sistemes microinformtics i xarxes.Escola VilamanyPi i Margall, 63-65 | 08224 TerrassaTel. 93 789 28 15e-mail: ana@escolavilamanya.comwww.escolavilamanya.comImatge personal PQPI Auxiliar en imatge personal: perruqueria i esttica. CFGM Caracteritzaci. CFGM Esttica i bellesa. CFGM Perruqueria i cosmtica capillar. CFGS Esttica integral i benestar. CFGS Assessoria dimatge personal i corporativa. CFGS Estilisme i direcci de perruqueria. NOUEscola PiaCam Fondo, 29-33 | 08221 TerrassaTel. 93 788 17 65http://terrassa.escolapia.catAdministraci i gesti PQPI Auxiliar en activitats doficina i en serveis administratius generals.Comer i mrqueting PQPI Auxiliar en vendes, oficina i atenci al pblic.Escola lHeura del Valls Egara, 16 | 08225 TerrassaTel. 93 784 25 25heura@heura-cet.cat | www.heura.catOferta en PQPI dirigit a persones que han tingut o tenen necessitats educatives especials per una discapacitat psquica lleugera o moderada.Comer i mrqueting PQPI Auxiliar en vendes, oficina i atenci al pblic.Fabricaci mecnica PQPI Auxiliar de mecnica i electricitat.Fusta, moble i suro PQPI Auxiliar en treballs de fusteria i installaci de mobles.Hoteleria i turisme PQPI Auxiliar destabliments hotelers.Terrassa Escola Municipal dArt (PAME)Colom, 114 (Edifici Vapor Universitari) 08222 Terrassa Tel. 93 785 00 70 e-mail: artidisseny@terrassa.cat www.artidisseny.comEnsenyaments artstics: Arts plstiques i Disseny Disseny grfic CFGS Grfica publicitria. Disseny industrial CFGS Mobiliari (noms 2n curs). Disseny dinteriors CFGS Projectes i direcci dobres de decoraci.46 47FORMACIPROFESSIONAL PER A L'OCUPACILa formaci professional per a locupaci s un dels subsistemes de formaci professional, integrat pel conjunt dinstruments i accions que tenen per objecte impulsar i estendre entre les empreses i les persones treballadores, tant desocupades com ocupades, una formaci que respongui a les seves necessitats de qualificaci i competitivitat i que contribueixi al desenvolu-pament econmic i a la cohesi social.Es caracteritzen per tenir una oferta despecia-litats formatives molt mplia en tots els sectors econmics i per oferir la possibilitat de realitzar prctiques professionals en empreses catalanes o de lestranger. Podeu trobar tota loferta formativa (cursos de formaci per a locupaci) del Servei dOcupaci de Catalunya en lenlla segent:http://www.oficinadetreball.cat/socfuncions/CercadorCursosSimple.doEls certificats de professionalitatEl certificat de professionalitat s un document oficial, vlid a tot el territori espanyol, que acre-dita a qui lobt que s competent per a desenvo-lupar una activitat i que t els coneixements i les habilitats per desenvolupar-la de forma correcta dacord amb les exigncies del mercat.Qu acredita?Cada certificat de professionalitat acredita una qualificaci professional del Catleg Nacional de Qualificacions Professionals i est configurat per una o ms unitats de competncia. La unitat de competncia constitueix la unitat mnima acreditable i acumulable per obtenir un certificat de professionalitat. Quines sn les vies per obtenir-lo?- Formaci a travs de lAdministraci laboral: superar amb avaluaci positiva tots els mduls associats a totes les unitats de competncia cor-responents al certificat de professionalitat.- Formaci a travs de lAdministraci educati-va: tenir certificaci acadmica que acrediti la superaci de tots els mduls professionals associats a les unitats de competncia que conformin certificat de professionalitat.- Reconeixement de lexperincia laboral i for-maci no formal.Qui els expedeix?A Catalunya, lorganisme competent per expedir i registrar els certificats de professionalitat i les acreditacions parcials acumulables s el Servei dOcupaci de Catalunya (SOC), que els expedir a instncia de la persona sollicitant. Podeu trobar la informaci corresponent als certificats de professionalitat a la pgina web del SOC.http://www.oficinadetreball.cat/socfuncions/CertificatsProfessionalitat.doAcreditats un procediment dacreditaci de competnci-es professionals adquirides mitjanant lexperi-ncia laboral o vies no formals de formaci que permet a les persones que hi participen aconse-guir una certificaci que els pot servir per arribar a obtenir un certificat de professionalitat. En definitiva, aquest procediment permet de-mostrar que la persona capacitada per desenvo-lupar una activitat professional en la qual ja t experincia pugui aconseguir una acreditaci oficial.El procediment consta de tres etapes:- Assessorament- Acreditaci de la competncia- AvaluaciEl centre acreditat a Terrassa es:Institut Montserrat RoigPer a ms informaci:http://www.gencat.cat/acreditatQualificatAdreat a les persones i les empreses perqu trobin lorientaci, el reconeixement i la forma-ci professional que millor sadapta a les seves necessitats.Els tres mbits dacci del programa sn:- La validaci de formaci a collectius singulars.- La validaci de formaci impartida per empre-ses o entitats.- La validaci de lexperincia laboral. Les persones interessades podran validar la seva experincia laboral segons les titulacions de formaci professional. Podran tamb realitzar la resta de mduls que els manquin per acabar la formaci i obtenir el ttol corresponent.Aquestes validacions noms les poden realitzar els centres autoritzats i noms en les especiali-tats que imparteixen.Els centres qualificat a Terrassa sn:Institut Montserrat RoigInstitut Nicolau CoprnicInstitut Santa EulliaInstitut TerrassaSalesians TerrassaPer a ms informaci:http://gencat.cat/ensenyament/qualificatMs informaci a: - Foment de Terrassa, SA. Ctra. de Martorell, 95. Tel. 93 789 11 11- OSOC (Oficina del Servei dOcupaci de Catalunya) Terrassa. C/ Edison, 9-15. Tel. 93 733 65 90 www.oficinadetreball.cat - Fundaci CECOT Formaci. C/ Sant Pau, 6. Tel. 93 736 11 00 www.cecot.org/formacio- CIFO del Valls. Ctra. N-150, km 15, Mancomunitat Sabadell-Terrassa Tel. 93 736 29 10- CCOO C/ Uni, 23 1. Tel. 93 789 12 07- UGT C/ Uni, 23. Tel. 93 780 93 6649Ara treballoen el departamentde control de qualitat de la meva empresaJlia, 20 anysTcnica en operacions de fabricaci de productes farmacutics4035302520Actiuhum, S.L. Joaquim Costa, 34 | Tel. 93 784 15 16 www.actiuhuma.comAFPESCollegi, 5, 1r | Tel. 93 733 21 41vallesoccidental1@usoc.esAEMUSMI Irineu, 26 | Tel. 93 788 05 85 merce_albert@hotmail.comAutoescola Matadepera Ctra. Montcada, 180, baixos | Tel. 93 783 56 78 www.autoescolamatadepera.catCENTECIrineu, 26 | Tel. 93 788 05 85 | www.centec.esCEPROM Uni, 23, 1a | Tel. 93 789 12 07 www.ccoo.cat/fppuertoCET Segle XX, S.L. Pare Font, 143-157 | Tel. 93 783 16 70 www.cetseglexx.comCreu Roja TerrassaGalileu, 260 | Tel. 93 733 12 44creuroja.terrassa.netEgara FormacioAusias Marc, 9. Local 2 | Tel. 93 733 98 20 www.egaraformacio.comEscola Pia Cam Fondo, 29-33 | Tel. 93 788 17 65http://terrassa.escolapia.catFoment de Terrassa, S.A.Ctra. Martorell, 95 | Tel. 93 789 11 11www.terrassa.catFundaci CECOT FormaciSant Pau, 6 | Tel. 93 736 11 00 www.cecot.org/formacioFundaci Privada President Amat Roumens Campiones Olmpiques, 36 | Tel. 93 788 36 62 www.fupar.esGESTCOOPTorrent, 146 | Tel. 93 780 29 44gestcoopformacio@telefonica.netIDFO-UGTUni, 23, 1a | Tel. 93 733 41 85 | www.idfo.comINTA InformaticaPasseig de les lletres, 10B | Tel. 93 788 62 41 www.intainformatica.comLestudem JBF, S.L.Cardaire, 28-30 | Tel. 93 731 38 15www.lestudem.comCentre de Jardineria lHeura, SLL Avda. Portugal, 133 | Tel. 93 735 02 20www.heura.catTroba Formaci, S.L.Ancianitat, 81 | Tel. 93 734 21 20info@iemasei.comSalesians Terrassa Maria Auxiliadora, 45 | Tel. 93 733 60 13 http://terrassa.salesians.catCENTRES COLLABORADORS DEL SOC (SERVEI DOCUPACI DE CATALUNYA)50INFORMACI D'UTILITAT.COM SABER MS DE LA FORMACI PROFESSIONAL Consell de la Formaci Professional de Terrassa La Rasa, 24 | Tel. 93 739 74 05 www.terrassa.cat/consellfp Patronat Municipal dEducaci La Rasa, 24 | Tel. 93 780 35 11 Foment de Terrassa, S.A. Ctra. Martorell, 95 | Tel. 93 789 11 11 Campus Professional Vallparads Badalona, 1 bis | Tel. 93 784 76 13 Als Centres de Formaci Professional Tria el teu futur: www.terrassa.cat/connectafp Telfon gratut dinformaci dels PQPI del Departament dEnsenyament: 900 15 11 76 Web del Departament densenyament: www.gencat.cat/ensenyament Servei de Joventut i Lleure (Casa Baumann) Av. Jacquard, 1 | Tel. 93 784 83 90 casa.baumann@terrassa.cat Mostra de lEnsenyament de l11 al 27 dabril de 2012. Horari: de dilluns a divendres de 9-14h per a visites concertades amb grups. Mapa de recursos per a joves de 16 anys: (veure grfic inferior) A la web del projecte Ser Jove desprs de lESO: Tutoria dacompanyament Pots consultar les opcions formatives, laborals i de lleure per a joves al moment de finalitzar lESO. www.terrassa.cat/serjovedespreseso www.facebook.com/serjovedespresesopatrocinenorganitzacollaborendisseny grfic: Txell Grcia / www.txellgracia.comPQPIPresentaci de sollicituds: del 7 al 18 de maig 2012.Matrcula: del 3 al 13 de setembre.CFGM i Arts Plstiques i DissenyPresentaci de sollicituds:del 14 al 25 de maig 2012.Matrcula: del 2 al 10 de juliol.CFGSPresentaci de sollicituds:del 29 de maig al 8 de juny 2012.Matrcula: del 2 al 10 de juliol.Preinscripcii matrcula