NOVENA A NUESTRA SEORA DE BELEN (1)

  • Published on
    30-Oct-2014

  • View
    119

  • Download
    14

Transcript

NOVENA A NUESTRA SEORA DE BELENTungod han tigaman han Santa Cruz, + | ha amon mga kaaway, + | bawi-on mo kami, Ginoo nga Dios namon. + | Ha ngaran han Amay, ug han Anak, + ug han Espirito Santo. Amen. IKINAADLAW NGA PAG-AMPO O Harangdon nga Reyna han langit ug han tuna, | nga dida han talahuron nga ladawan ha Belen, | nga nagkugos ka man han imo mahal nga Anak, | hi Jesucristo, | totoo nga Dios ug totoo nga tawo, | basi ha pagtalwas |ug pagkuha han amon mga kaluyahan, |nagpakatakos ka nga puroy-anan | han gisasantosi nga tinapay nga tikang ha langit, | ug tungod ha imo |ngan ikaw man an kalipay | han mga naguguol ug nasusubo, | darangpanan han mga makasasala | ug panabang han mga devotos nga pinili mo | basi mahimo nga trono han kagamhanan ha langit, | nga tikang hito | nahatag ka hin mga mag-upay para han tawo, | nag-aampo ako ha imo maloloy-on nga Seora, | tungod han gahum han imo Anak, | ug tungod han imo kalooy nga waray katapusan, | itugot mo ha akon | an akon pinangangaro | ha mapainubsanon nga kasingkasing | dida hini nga novena, | ha pag-alagad sa Dios, | kaupayan han devocion | ug katalwasan han akon kalag. | Amen. (Mangadie hin tolo ka Maghimaya ka Maria) Maghimaya ka Maria,| nga puno ka hin gracia. |An Ginoo nga Dios aada ha imo. | Gindadayaw ka labi han mga babaye ngatanan, | ngan gindadayaw man an bunga han tiyan mo na si Jesus. | Santa Maria, | Iroy han Dios, | ig-ampo mo kami an magpakasasala, | yana ug ha oras | han amon ikamatay. | Amen. SYAHAN NGA ADLAW Maghimaya ka Maria, | hiripusan nga baraan, | pinili nga humaratag kasunod sa Dios, | dida hini nga devocion | ug pagtahud han mga misterio | han pagpanamkunan ha imo dida han gracia, | ginpahayag mo ha imo mga devotos, | dida han imo

ladawan ha Belen, | an katahum han ka-uray nga waray sama | basi malipay adton nasiplat | ha mainiton nga kasingkasing ha imo | ug han kamabaysay han imo ladawan. | Nag-aampo ako nga tungod han putli nga pagpanamkunan ha imo, | igawas ako han mga kabaraka, | basi an pagtugot mo han akon pinangangaro | dida hini nga novena | makadugang han misterio han himaya | han pagpanamkunan ha imo | nga waray hidum-iti han sala nga panurundon | ug makahatag hin pagpalambo | han devocion han ladawan ha Belen. Amen. (Mangadie hin Maghimaya Ka Hadi) Maghimaya ka Hadi, | Iroy han kalooy, | kinabuhi, kinatam-is ug ginlalauman namon. | Maghimaya ka, |nagpapanawag kami ha imo, | an mga pinanhingilinan nga mga anak ni Eva. | Kami ha imo nangangaraba, | nagngunguynguy | ug nananangis | dinhi hinin kalibutan nga luhaan. | Tara, Seora, nga mag-arampo ka namon, | ilingi mo ha amon | an imo mga mata nga maloloy-on. | Ngan kon tapus na an panhingilin, | ipakita mo ha amon | an imo anak, si Jesus. | Ay maaghupon, | ay maloloy-on, | ay matam-is nga Virgen Maria. KATAPUSAN NGA PAG-AMPO O maloloy-on nga Maria Santisima, | tikang han kahimo han kalibutan, | waray pa mahibaroi | nga imo ginsalikway | an bisan hin-o nga nadangup ha imo | ug nga waray pa hibatii | nga adton dinmangup ha imo atubangan | ha dako nga kalooy | imo ginpaiwas ug waray tagi. | Sanglit malinaomon ako | han imo maloloy-on nga kasingkasing | ug naluhod ha imo tiilan. | O Iroy han Dios, | pamatii gad ngan dungga | an akon pinangangaro dida hini nga novena, | kon ha imo kaburut-on | makakaupay han akon kasingkasing ug kalag. | Amen. GOZOS Natawo hi Jesus nga bata Han kanan hayop pasungan Tana, duaw kita ha iya Paghatag hin kalatahuran

Tungod kay kan Cesar man sugo, Pagpalista han mga tawo; Jose, Maria, hinmadto, Han natawhan nira nga bungto. Ha sirongan han kahayupan, Ha katutnga han kagab-ihon; Puros kamingaw dinuyugan, Natawo an bata nga diosnon. Bitoon masanag sinmirang, Nagtugway han kapastoresan; Ngadto han lungib nga natawhan, Han tag-iya han kalibutan. Kahadian ha sinirangan, Ginpakita hin orosahon; Talagsaon ha kalangitan, Masanag ug dako nga bitoon. An bata han kahadian hinagi-an, Ngan hin bogay ira gintagan; Huyayag nga ira pagtug-an, Han Hadi han kalibutan. Ig-ampo mo kami santos nga Iroy sa Dios. -Basi matakus kami pakasangpot han iginsaad ha amon ni Jesucristo. Gimamahali nga Virgen Maria, nagsisingba kami ha imo dida hini nga payag nga gin-uukyan han bata nga Jesus. Ihalad ta ha iya an aton kalag: pasakop kita kan Maria, Iroy ni Jesus, basi tagan han mga kaupayan nga inaaro naton dida hini nga novena. Amen. PAG-AMPO Mag-ampo kita: Nangangamuyo kami, Ginoo, nga ibubo mo unta an imo gracia nganhi ha amon hunahuna, basi kami an

kinmilala, dida han pagpasabot han angel, han pagkatawo ni Cristo nga imo Anak, tungod han iya pagsakit ug kamatay ha kros, pagdad-on unta kami ngadto han himaya han iya pagkabanhaw. Amon ini pinangangaro pinaagi kan Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. IKADUHA KA ADLAW O Iroy han kalooy, | Bukad nga Espirituhanon, | sugad han biyoos, | matahum ug mahamot, |natawo ka diri la paglipay ug paghatag hin kaupayan ha kalibutan, | kundi dida liwat han imo ladawan ha Belen, | naghatag ka hin kaupayan | hadton nagtawag ha imo | ha dako nga pagdevocion. | Nag-aampo ako ha imo | tungod han imo malipayon uyamot nga pagkatawo, |nga itugot mo an pinangangaro ko | dida hini nga novena. | Amen. (Maghimaya Ka Hadi) IKATOLO KA ADLAW O mahimayaon uyamot nga Virgen Maria, | ikaw an kinabuhi | ug panalipod nga madig-on nga David | nga amo hi Cristo. | Dida ha imo matam-is nga ngaran | ug ladawan nga mahal ha Belen, | nagpahayag ka han kinabuhi | han imo mga devoto ug mga anak, | tungod han gamhanan mo nga panabang, | kay ikaw man an madig-on nga sinarigan nira | ha pagtabang kontra han panulay, | ipakita mo, Seora, an imo pagkaharangdon | ha paghatag han akon kinabuhi ha kalag | ug kalipay nga pinamumulat ko. | Magdayeg unta an akon mga im-im | han imo matam-is | ug uyamot nga ngaran nga Maria, | nga akon pagbalikbalikon | ha atubangan han imo buhi nga ladawan | hasta ha katapusan | dida hini nga pagnovena | nga hinahalad ko ha imo. | Amen. (Maghimaya Ka Hadi) IKAUPAT KA ADLAW O mahigugmaon uyamot nga Iroy sa Dios, | kamatam-is ug gingangaranan ka han santos nga Singbahan nga Torre, |

kay an ngatanan nga nakadto | han imo presentacion ha templo ha Jerusalem | nawad-an han ira mga kagul-anan ug nalipay. | Ha pagyakan mo han santos nga pulong | dida han paghatag mo hin katalahuran | napuno hin kalipay diri la an balay ni Zacarias | kundi an katilingban | kay nagdara ka sugad han Arko han Testamento | nga amo hi Cristo nga manunubos | nga nakada han imo putli nga tiyan, | nagpahayag ka | dida han imo ladawan ha Belen, | nga ikaw an mananabang namon, | an tinikangan han kalinaw | ug pagbalik namon | han diosnon nga kamahalan. | Naglalaum ako han imo kalooy | nga ipakita mo hi Jesus | nga bunga han imo putli nga tiyan | ug idangat mo ha amon | an pinangangaro ko dinhi hini nga novena. | Amen. (Maghimaya Ka Hadi) IKALIMA KA ADLAW O Virgen ug Iroy sa Dios, | ikaw an amon ginlalauman, | kay ikaw man an balay nga bulawan | nga ginpuy-an hin siyam ka bulan | han Verbo nga Diosnon, | nga amo an Hadi han bugos nga kalibutan. | Dida ha misterio han iya pagkatawo, | ug han iya pagkanhi | pagtubos han mga Anak ni Eva, | ginpasabot ka han Arcangel Gabriel ha dako nga pagtahod | ug dida pagtikang an mga tawo | pagkilala han imo pagka-reyna, | kay an tigaman han hadianon | amo an corona nga ginbutang | han mahal nga ulo dida han ladawan ha Belen, | kay ikaw man an ginlauman namon | ug nahimo nga uray han gugma sa Dios, | makilala ko unta |an gugma nga ginbuhat mo ha akon Seora, | ug an pagtugot nimo | han akon ginpapangaro | dida hini nga pagnovena | ha atubangan han imo ladawan. | Amen. (Maghimaya Ka Hadi) IKAUNOM KA ADLAW O Iroy nga mananabang namon ngatanan, | nga pinanhingilinan nga mga anak ni Eva, | natawag kami nga nagbabakhu, | nagngunguynguy hinin walug nga luhaan, | ha atubangan han harangdon mo nga kalooy, | kay ikaw man an mahal nga tinipigan nga testamento | nga gin-abuyunan sa Dios

| ug han mga tawo, | nagdali ka paglakat | basi bumisita kan Isabel, | basi lipayon an bata nga hi Juan Bautista | nga santos na | ha sulod han tiyan han iya iroy, | ha pagpamulong mo | han matam-is nga pulong | ha paghatag hin katalahuran | napuno hin kalipay | diri la an balay ni Zacarias, | sugad man an katilingban | kay nagdara ka han Arko han testament, | nga amo hi Cristo nga manunubos namon | nga nag-ukoy han mahal ug putli mo nga tiyan, | nagpahayag ka | dida han imo ladawan ha Belen | nga ikaw an mananabang namon, | an gintikangan han kalinaw | ug naglalaum ako han imo kalooy | nga kahuman hini nga paghingilin, | ipakita mo hi Jesus | nga bunga han mahal mo nga tiyan | ug makadangat ako | han akon ginpapangaro hini nga novena. | Amen. (Maghimaya Ka Hadi) IKAPITO KA ADLAW O maaghup uyamot nga Seora, | nga ginngangaranan nga portahan han langit | han mga santos padres ha limbo, | kay tungod ha imo | nalukba hira han sala ni Adan | ngan naabrehan an porta han langit: | nagsisingba ako ha dako nga pagtahud, | ha pagtalinguha nga matan-aw sa Dios | nga matatawo dida han imo pag-anak. | Ihatag mo ha amon | an Verbo nga Diosnon | nga mahihimo nga tawo | tikang han imo putli uyamot nga tiyan. | Hikaplagan unta han imo mga devotos | an kasayon han pagsulod | ha kalipayan nga waray katapusan. | Busa, nag-aampo ako, | Iroy sa Dios, | nga itugot mo ha akon | an akon pinangangaro | dinhi hini nga novena | nga akon halad | ha imo ladawan ha Belen. | Amen. (Maghimaya Ka Hadi) IKAWALO KA ADLAW O Bitoon nga masiga | ug makabugwas han kaagahon, | dida ha pagdad-a mo han Bata nga Dios | basi ighalad didto ha templo | nakalamrag han kalibutan, | nagsisingba ako dida han ladawan ha Belen | nga nagkugos han Dios nga Bata, | tungod han pagpaubos ug pagsugot, | ug tungod Seora | ha pagkavirgen mo | ha waray ka pa mag-anak, | waray mabalhin an katahum han imo bayhon | nagpahayag ka nga Iroy ha imo

ngahaw nga kaputli | nga ginpakita mo han imo mga devotos | nga nakalimpyo han ira mga kasingkasing. | Nag-aampo ako | nga itugot mo ha akon |an akon pinangangaro dida hini nga novena. | Amen. (Maghimaya Ka Hadi) IKASIYAM KA ADLAW O matam-is uyamot nga Virgen Maria, | kay ikaw man an bulong han mga masakiton, | an mahimayaon nga pagsak-an ha imo ha langit, | tungod kay ikaw man liwat | an nakakaupay hin sakit ha kalag ug lawas, | ginsasaurog ka | dida han imo mahal nga ladawan ha Belen. | Ha labi nga kahimayaan, | basi maghadi ka ha mga kasingkasing han tawo, | nangangamuyo ako ha dako nga pagpaubos, | Reyna ug Iroy sa Dios, | nga dunggon mo unta |inin amon pag-ampo, | basi kami mahino nga takus dumangat | han mga iginsaad ni Jesucristo | ug matuman an amon mga pinangangaro | dinhi hini nga novena | ug makita namon | an imo buhi nga dagway | didto ha langit. | Amen. (Maghimaya Ka Hadi)