Normes i hàbits de convivència a l’Escola de Secundà ?? · Pàgina 1 de 5 Resum de les normes de convivència Es egrí at Normes i hàbits de convivència a l’Escola de Secundària L’alumnat ha de portar sempre el carnet ...

 • Published on
  04-Feb-2018

 • View
  214

 • Download
  1

Transcript

 • Pgina 1 de 5

  Resum de les normes de convivncia

  Escola

  Joan

  Pele

  gr /

  Consell d

  e C

  ent

  14 /

  08014 B

  arc

  elo

  na /

  Tel. 9

  3 4

  31 6

  2 0

  0 /

  Fax 9

  3 2

  96 4

  6 0

  7 /

  escola

  @jo

  anpele

  gri.c

  at

  / w

  ww

  .joanpele

  gri.c

  at

  Normes i hbits de convivncia a lEscola de Secundria

  Lalumnat ha de portar sempre el carnet de lEscola i lagenda.

  Cal ser respectus amb tots els membres de la comunitat educativa (alumnes, monitors/es, personal dadministraci i serveis, conserges,

  professorat, pares, mares...) Cridar, crrer, jugar o bloquejar les escales, els passadissos o les sortides

  demergncia perjudica a tothom, per tant no sha de fer sota cap

  circumstncia. Qui trenqui, espatlli o embruti alguna part del material o de les

  installacions haur de reparar el dany causat. Noms es podr menjar i beure durant lesbarjo a les zones de descans

  (bar, pati, poliesportiu i sala Reguant).

  A lescola no es podr menjar pipes o altres coses semblants, ni portar llaunes de begudes.

  A laula no es podr mastegar xiclet. A lESO, durant lesbarjo les aules quedaran tancades i ning podr quedar-

  shi. Entre classe i classe no es pot accedir a les taquilles. LEscola no es fa responsable de mbils, mp3 o similars.

  Mobilitat per lEscola. A 1r i 2n dESO laccs a les aules es far per lescala vella i laccs al

  poliesportiu i laboratori de cincies per lescala metllica. Els grups de 3r, 4t dESO i Batxillerat circularan per lescala nova i lescala

  metllica Ii/o interior del tercer al cinqu pis.

  Durant lesbarjo de Batxillerat la sortida i lentrada seran per lescala nova. s correcte dels lavabos. Per tal devitar el seu mal s i els constants

  desperfectes que shi produeixen, noms estaran oberts durant les hores desbarjo.

  LEscola no es fa responsable dels objectes perduts per lalumnat. Cal que

  poseu el vostre nom i curs als objectes personals. A final de curs els objectes perduts que no hagin estat reclamats, seran donats a una ONG.

  No es permet la circulaci per lEscola de cap persona que no pertanyi a la Comunitat Educativa, tot i que vagi acompanyat per algun membre daquesta.

  LEscola Joan Pelegr s un espai sense fum, dacord amb la legalitat vigent (Llei 42/2010, de 30 de novembre, BOE 31/12/2010), per la qual cosa est

  prohibit fumar a tot el recinte, accessos i voreres circumdants. Recordem que hi pot haver sanci administrativa a part de lestipulada per lEscola.

  Servei de menjador. Lalumnat dESO que es queda a dinar no pot sortir de

  lescola sota cap circumstncia. Biblioteca. Lhorari de la biblioteca de Secundria s de dilluns a divendres

  de 9:00 a 19:00. El servei de prstec s obert al professorat, personal no docent, alumnat, pares i mares.

 • Pgina 2 de 5

  ESCO

  LA JO

  AN

  PELEG

  R / C

  on

  sell d

  e C

  en

  t 14

  / 08

  01

  4 B

  arcelo

  na / T

  el. 9

  3 4

  31

  62

  00

  / Fax 9

  3 2

  96

  46

  07

  / escola

  @jo

  an

  pele

  gri.c

  at / w

  ww

  .joan

  pele

  gri.c

  at

  Resum de les normes de convivncia

  LEscola proporcionar a tot lalumnat de Secundria un nom dusuari i una contrasenya per accedir al Campus Virtual. Cada persona s responsable de

  les seves dades daccs i es compromet a no fer-ne difusi per tal devitar que altres puguin suplantar la seva personalitat digital. Tamb es proporcionar a el/la pare/mare/representant legal una contrasenya per

  poder accedir a les notes dels/les seus/seves fills/es a travs del Campus Virtual.

  Telfons mbils i altres dispositius multimdia

  La utilitzaci daparells multimdia amb capacitat de comunicaci,

  enregistrament o reproducci de so, imatges o vdeo o de difusi massiva de qualsevol mena de contingut que no sigui propi del procs densenyament-

  aprenentatge no estar permesa a lescola. Seran excepci a aquesta privaci els descansos de mat, migdia i tarda a partir de Batxillerat i Cicles Formatius.

  En aquest sentit, a ESO i Batxillerat, i per tal dafavorir la concentraci i

  lestudi, el docent, personal de lescola o monitor/a que trobi un/a alumne/a emprant aquests aparells, encara que sigui amb finalitats diferents a les abans esmentades, li requerir perqu li sigui lliurat i el dipositar a lespai reservat

  dels despatxos de coordinaci.

  Si lalumnat no compleix aquest requeriment llavors incorrer, a ms, en un acte de desconsideraci a un membre de la comunitat educativa.

  Lalumnat podr recuperar el dispositiu el divendres en acabar les classes del mat o, si lha lliurat en divendres shaur desperar al divendres de la setmana segent. En cas de festes o perodes de vacances aquests aparells electrnics

  no es podran recuperar fins lendem daquest perode de descans. A final de curs, en el moment de lliurar les notes finals, es recolliran tots els dispositius que encara romanguin a coordinaci.

  Pel fet destar emplaat en un altre edifici, en el Cicle Formatiu de Grau Mig, el procediment ser el mateix per el mbil ser guardat a la sala de professorat i retornat al final de la jornada lectiva.

  Extracte del rgim disciplinari

  La Llei 12/2009, de 10 de juliol, dEducaci de Catalunya estableix el

  segent marc dactuaci:

  Article 35.1. Tipologia i competncia sancionadora

  1. Les irregularitats en qu incorrin els alumnes, si no perjudiquen greument la convivncia, comporten l'adopci de les mesures que estableixin la carta de

  comproms educatiu i les normes d'organitzaci i funcionament del centre.

  2. Les conductes i els actes dels alumnes que perjudiquin greument la convivncia es consideren faltes i comporten la imposici de les sancions que

  aquesta llei determina.

 • Pgina 3 de 5

  ESCO

  LA J

  OAN

  PELEG

  R

  / C

  on

  sell d

  e C

  en

  t 1

  4 /

  08

  01

  4 B

  arcelo

  na /

  Tel.

  93

  43

  1 6

  2 0

  0 /

  Fax 9

  3 2

  96

  46

  07

  / e

  sco

  la@

  joan

  pele

  gri.

  cat

  / w

  ww

  .joan

  pele

  gri.

  cat

  Resum de les normes de convivncia

  3. Les conductes i els actes contraris a la convivncia dels alumnes sn objecte de correcci pel centre si tenen lloc dins el recinte escolar o durant la

  realitzaci d'activitats complementries i extraescolars o la prestaci de serveis escolars de menjador i transport o d'altres organitzats pel centre. Igualment, comporten l'adopci de les mesures correctores i sancionadores

  que escaiguin els actes dels alumnes que, encara que tinguin lloc fora del recinte escolar, estiguin motivats per la vida escolar o hi estiguin directament

  relacionats i afectin altres alumnes o altres membres de la comunitat educativa.

  Article 36. Criteris d'aplicaci de mesures correctores i sancions

  1. L'aplicaci de mesures correctores i sancions no pot privar els alumnes de l'exercici del dret a l'educaci ni, en l'educaci obligatria, del dret a l'escolaritzaci. En cap cas no es poden imposar mesures correctores ni

  sancions que atemptin contra la integritat fsica o la dignitat personal dels alumnes.

  2. La imposici de mesures correctores i sancionadores ha de tenir en compte el nivell escolar en qu es troben els alumnes afectats, llurs circumstncies

  personals, familiars i socials i la proporcionalitat amb la conducta o l'acte que les motiva, i ha de tenir per finalitat contribuir al manteniment i la millora del

  procs educatiu dels alumnes. En el cas de les conductes greument perjudicials per a la convivncia, la imposici de les sancions s'ha d'ajustar al que disposa aquesta llei.

  3. Les normes de desplegament d'aquesta llei han de regular els criteris per a la graduaci de l'aplicaci de les mesures correctores i les sancions, i el procediment i els rgans competents per a aplicar-les.

  Article 37. Faltes i sancions relacionades amb la convivncia

  1. Es consideren faltes greument perjudicials per a la convivncia en el centre educatiu les conductes segents:

  a) Les injries, ofenses, agressions fsiques, amenaces, vexacions o humiliacions a altres membres de la comunitat educativa, el

  deteriorament intencionat de llurs pertinences i els actes que atemptin greument contra llur intimitat o llur integritat personal.

  b) L'alteraci injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del centre, el deteriorament greu de les dependncies o els equipaments del centre, la falsificaci o la sostracci de documents i

  materials acadmics i la suplantaci de personalitat en actes de la vida escolar.

  c) Els actes o la possessi de mitjans o substncies que puguin sser perjudicials per a la salut, i la incitaci a aquests actes.

  d) La comissi reiterada d'actes contraris a les normes de convivncia del centre.

  2. Els actes o les conductes a qu fa referncia l'apartat 1 que impliquin discriminaci per ra de gnere, sexe, raa, naixena o qualsevol altra

  condici personal o social dels afectats s'han de considerar especialment greus.

 • Pgina 4 de 5

  ESCO

  LA JO

  AN

  PELEG

  R / C

  on

  sell d

  e C

  en

  t 14

  / 08

  01

  4 B

  arcelo

  na / T

  el. 9

  3 4

  31

  62

  00

  / Fax 9

  3 2

  96

  46

  07

  / escola

  @jo

  an

  pele

  gri.c

  at / w

  ww

  .joan

  pele

  gri.c

  at

  Resum de les normes de convivncia

  3. Les sancions que es poden imposar per la comissi d'alguna de les faltes tipificades per l'apartat 1 sn la suspensi del dret de participar en activitats

  extraescolars o complementries o la suspensi del dret d'assistir al centre o a determinades classes, en tots dos supsits per un perode mxim de tres mesos o pel temps que resti fins a la finalitzaci del curs acadmic, si sn

  menys de tres mesos, o b la inhabilitaci definitiva per a cursar estudis al centre.

  4. Entre les conductes contrries a la convivncia que han de constar a les normes d'organitzaci i funcionament de cada centre hi ha d'haver, si ms no, totes les que tipifica l'apartat 1, quan no siguin de carcter greu, i tamb les

  faltes injustificades d'assistncia a classe i de puntualitat.

  Article 38. Responsabilitat per danys

  Els alumnes que, intencionadament o per negligncia, causin danys a les installacions o el material del centre o en sostreguin material han de reparar

  els danys o restituir el que hagin sostret, sens perjudici de la responsabilitat civil que els correspongui, a ells mateixos o a les mares, als pares o als tutors, en els termes que determina la legislaci vigent.

  Per la seva banda, el Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius concreta el procediment per al procediment en cas de faltes greument perjudicials per a la convivncia:

  Article 25. Garanties i procediment en la correcci de faltes greument perjudicials per a la convivncia

  1. Les faltes greument perjudicials per a la convivncia en el centre tipificades a l'article 37.1 de la Llei d'educaci es corregeixen mitjanant una sanci de

  les previstes a l'article 37.3 de la Llei esmentada. Correspon a la direcci del centre imposar la sanci en la resoluci de l'expedient incoat a l'efecte, sense

  perjudici que la mesura correctora incorpori alguna activitat d'utilitat social per al centre i, en el seu cas, del rescabalament de danys que es puguin establir de manera complementria en la resoluci del mateix expedient.

  2. La instrucci de l'expedient a qu fa referncia l'apartat anterior correspon a un o una docent amb designaci a crrec de la direcci del centre. A l'expedient s'estableixen els fets, i la responsabilitat de l'alumnat implicat, i es

  proposa la sanci aix com, si escau, les activitats d'utilitat social per al centre i, en el seu cas, l'import de reparaci o restituci dels danys o materials que

  eventualment hagin quedat afectats per l'actuaci que se sanciona.

  3. De la incoaci de l'expedient la direcci del centre n'informa l'alumnat afectat i, en el cas de menors de 18 anys, tamb els progenitors o tutors legals. Sense perjudici de les altres actuacions d'instrucci que es considerin

  oportunes, abans de formular la proposta definitiva de resoluci, l'instructor o instructora de l'expedient ha d'escoltar l'alumnat afectat, i tamb els

  progenitors o tutors legals, i els ha de donar vista de l'expedient completat fins a la proposta de resoluci provisional per tal que puguin manifestar la seva conformitat amb all que a l'expedient s'estableix i es proposa o hi

 • Pgina 5 de 5

  ESCO

  LA J

  OAN

  PELEG

  R

  / C

  on

  sell d

  e C

  en

  t 1

  4 /

  08

  01

  4 B

  arcelo

  na /

  Tel.

  93

  43

  1 6

  2 0

  0 /

  Fax 9

  3 2

  96

  46

  07

  / e

  sco

  la@

  joan

  pele

  gri.

  cat

  / w

  ww

  .joan

  pele

  gri.

  cat

  Resum de les normes de convivncia

  puguin formular allegacions. El termini per realitzar el trmit de vista de l'expedient, de la realitzaci del qual n'ha de quedar constncia escrita, s de

  cinc dies lectius i el termini per formular-hi allegacions s de cinc dies lectius ms.

  4. Per tal d'evitar perjudicis majors a l'educaci de l'alumnat afectat o a la de

  la resta d'alumnat del centre, en incoar un expedient la direcci del centre pot aplicar, de manera excepcional, una suspensi provisional d'assistncia a classe per un mnim de tres dies lectius prorrogables fins a un mxim de 20

  dies lectius, que ha de constar en la resoluci de la direcci que incoa l'expedient. Aquesta suspensi pot comportar la no-assistncia al centre.

  Altrament, l'alumne/a haur d'assistir al centre, per no podr participar en les activitats lectives amb el seu grup mentre duri la suspensi provisional d'assistncia a classe. En tot cas, en la suspensi provisional d'assistncia a

  classe, que s'ha de considerar a compte de la sanci, s'han de determinar les activitats i mesures educatives a dur a terme durant aquest perode.

  5. Un cop resolt l'expedient per la direcci del centre, i a instncies dels progenitors o tutors legals, o de l'alumnat afectat si s major d'edat, el consell escolar pot revisar la sanci aplicada, sens perjudici, de la presentaci dels recursos o reclamacions pertinents davant els serveis territorials

  corresponents. En qualsevol cas, la direcci del centre ha d'informar peridicament el consell escolar dels expedients que s'han resolt. Les faltes i

  sancions a qu es refereix aquest article prescriuen, respectivament, als tres mesos de la seva comissi i de la seva imposici.

  6. Per garantir l'efecte educatiu de l'aplicaci de les sancions que comportin la prdua del dret a assistir temporalment al centre en les etapes d'escolaritzaci obligatria es procurar l'acord del pare, mare o tutor o tutora legal. Quan no s'obtingui aquest acord, la resoluci que imposa la sanci expressar

  motivadament les raons que ho han impedit. La sanci d'inhabilitaci definitiva per cursar estudis en el centre, en les etapes obligatries, ha de garantir a

  l'alumne/a un lloc escolar en un altre centre. El Departament d'Educaci ha de disposar el que sigui pertinent quan el centre afectat no pugui gestionar directament la nova escolaritzaci de l'alumnat en qesti.

  7. Quan, en ocasi de la presumpta comissi de faltes greument perjudicials per a la convivncia, l'alumne/a, i la seva famlia en els i les menors d'edat, reconeixen de manera immediata la comissi dels fets i accepten la sanci

  corresponent, la direcci imposa i aplica directament la sanci. Tanmateix, ha de quedar constncia escrita del reconeixement de la falta comesa i de

  l'acceptaci de la sanci per part de l'alumne/a i, en els i les menors d'edat, del seu pare, mare o tutor o tutora legal.

Recommended

View more >