Normes d'organitzaci i funcionament

 • Published on
  22-Jul-2016

 • View
  213

 • Download
  1

DESCRIPTION

Document de Normesd'Organitzaci i Funcionament. Escola Les Fonts (Argentona)

Transcript

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament ESCOLA LES FONTS

  NOF Escola Les Fonts Argentona 1

  NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT

  ESCOLA LES FONTS ARGENTONA

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 2

  1. Introducci i marc normatiu

  I. Principis bsics II. Normativa reguladora III. mbits daplicaci IV. Documents de Centre

  2. Concreci de les previsions del Projecte Educatiu

  3. Estructura organitzativa de govern i de coordinaci del centre

  4.1 rgans unipersonals de direcci 3.1.1. Director/a 3.1.2. Cap destudis 3.1.3. Secretari/a

  4.2 rgans collegiats de participaci 3.2.1. Consell Escolar 3.2.2. Claustre del professorat

  4.3 Equip directiu 4.4 rgans unipersonals de coordinaci

  3.4.1. Coordinadors/es de cicle 3.4.2. Coordinador /a dinformtica 3.4.3. Coordinador/a lingstic 3.4.4. Coordinador/a de riscos laborals

  4. Organitzaci pedaggica del centre

  4.1 Organitzaci del professorat 4.1.1. Equips docents de cicle 4.1.2. Mestres tutors i tutores 4.1.3. Mestres especialistes 4.1.4. Altres professionals que intervenen en el Centre 4.1.5. Comissions

  4.2. Organitzaci de lalumnat 4.3. Atenci a la diversitat 4.3.1. Protocol dActuaci dAtenci a la Diversitat 4.4. Acci i coordinaci tutorial 4.5. Admissi i matriculaci 4.6. Adscripci i promoci de lalumnat

  5. De la convivncia en el centre

  5.1. Lalumnat 5.1.1. Drets de lalumnat 5.1.2. Deures de lalumnat 5.1.3. Normes de convivncia 5.1.4. Correcci dactes contraris a les normes de convivncia i de conductes

  greument perjudicials per a la convivncia en el centre 5.1.5. Garanties i procediment en la correcci de faltes greus 5.1.6. Mediaci escolar

  5.2. Professorat 5.2.1. Drets del professorat 5.2.2. Deures del professorat 5.2.3. Rgim del professorat

  5.2.3.1. Horari del professorat 5.2.3.2. Permisos dabsncia i llicncies

  NDEX

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 3

  5.2.3.3. Substitucions dels mestres 5.2.3.4. Adscripci dels mestres a cursos i nivells 5.3. Pares, mares i tutors/es legals de lalumnat

  5.3.1. Drets dels pares, mares i tutors/es legals de lalumnat 5.3.2. Deures dels pares, mares i tutors/es legals de lalumnat

  5.4. Personal dAdministraci i Serveis (PAS)

  5.4.1. Conserge 5.4.2. Auxiliar Administrativa 5.4.3. Rgim de funcionament

  6. Collaboraci i participaci dels sectors de la comunitat escolar

  6.1. Informaci a les famlies 6.2. Associaci de pares i mares dalumnes (AMPA) 6.3. Participaci dels alumnes

  6.3.1. Alumnes delegats 6.4. Pares/mares delegats/des daula 6.5. Carta de comproms educatiu

  7. Funcionament del centre 7.1. Aspectes generals

  7.1.1. Calendari i horari 7.1.2. Entrades i sortides del Centre 7.1.3. Retard en la recollida de lalumnat 7.1.4. Visites de pares 7.1.5. Sortides i colnies. Autoritzacions 7.1.6. Incidents o accidents 7.1.7. Administraci de medicaments 7.1.8. Salut i higiene 7.1.9. Esbarjo. Vigilncia 7.1.10. Control de lalumnat 7.1.11. Consum daliments 7.1.12. Activitats complementries i extraescolars 7.1.13. Consumisme i propaganda privada 7.1.14. Protecci de dades, s dimatge, s dInternet i protecci de materials

  elaborats. 7.1.15. Queixes i reclamacions 7.1.16. Supsits i reclamacions 7.1.17. Supsits dactuacions relacionades amb els progenitors, la policia o

  DGAIA

  7.2. Dels serveis escolars 7.2.1. Servei de menjador 7.2.2. Servei dacollida matinal i permanncies de tarda 7.3. Gesti econmica 7.4. Gesti acadmica i administrativa 7.4.1. Documentaci acadmica dels alumnes 7.4.2. Documentaci administrativa

  8. Disposicions finals

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 4

  1. Introducci i marc normatiu

  I. Principis bsics.

  Les NOF s el conjunt dacords i de normes de funcionament del nostre centre, que sn

  coherents amb els principis, valors, objectius i criteris educatius que el centre determina en

  el Projecte Educatiu i que esdev un instrument de gesti clau per a lexercici de la nostra

  prctica diria.

  Entenem les NOF com una eina que ha de servir per regular la vida interna del centre i

  establir, de forma clara i coherent, les relacions entre els diferents sectors que formen part

  de la comunitat escolar, tot plasmant les regles que obliguin a tots els qui, duna manera o

  altra, participin en lacte educatiu, i garanteixin, al mateix temps, els drets que igualment la

  legislaci vigent els atorgui.

  II. Normativa reguladora.

  La normativa de referncia a lhora delaborar les Normes dOrganitzaci i Funcionament del

  Centre s la segent:

  Llei Orgnica 2/2006, de 3 de maig deducaci LOE.

  Llei 12/2009, de 10 de juliol, deducaci LEC.

  Decret 102/2010, de 3 dagost, dautonomia dels centres educatius.

  Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcci dels centres educatius pblics i

  del personal directiu professional docent

  Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de lalumnat i regulaci de la

  convivncia en els centres educatius no universitaris de Catalunya, derogat

  parcialment (art. 4 i Ttol IV) pel Decret 102/2010 dautonomia dels centres educatius.

  Resolucions de 21 de juny de 2013, per les quals saprova el document per a

  lorganitzaci i el funcionament dels diferents centres educatius pblics i privats per al

  curs 2013-2014.

  III. mbits daplicaci.

  L'aplicaci d'aquestes normes afecta tots els membres de la comunitat escolar prpia de

  lEscola Les Fonts, integrada per alumnes, professorat, pares i mares o tutors legals dels

  alumnes i personal d'administraci i serveis.

  El seu mbit fsic d'aplicaci ser:

  - Els edificis i el pati propis de la comunitat escolar.

  - Qualsevol lloc on s'hagus desplaat la comunitat escolar, en la seva totalitat o en

  part, amb l'entitat i la representativitat que li s prpia.

  - Qualsevol lloc on es produeixin actuacions de lalumnat que, encara que dutes a terme fora

  del recinte escolar, estiguin motivades o directament relacionades amb la vida escolar i

  afectin els seus companys o altres membres de la comunitat educativa.

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 5

  IV. Documents de Centre.

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 6

  2. Concreci de les previsions del Projecte Educatiu

  Per orientar lorganitzaci, la gesti del centre i lorientaci pedaggica.

  Lestructura dorganitzaci i gesti ha de permetre i facilitar, en el marc del Projecte

  Educatiu:

  a. Lautonomia de gesti organitzativa i pedaggica de lEscola i la definici dels seus

  objectius.

  b. Lassoliment dels objectius didctics i pedaggics dels ensenyaments que shi

  imparteixen i la seva adequaci a les necessitats de lentorn i context sociocultural.

  c. La participaci de la comunitat educativa en la direcci i gesti del centre i lexercici

  dels drets i deures dels membres que la componen.

  d. La millora dels processos densenyament, aprenentatge i avaluaci dels alumnes.

  e. La investigaci i innovaci educatives i la formaci del personal docent.

  Per orientar el rendiment de comptes al consell escolar de la gesti del PEC.

  El PEC s un document escolar a llarg termini. Els Projectes de Direcci han de concretar, per a quatre anys els objectius del PEC a assolir.

  Per tal de fer el rendiment de comptes al Consell Escolar, es seguiran els indicadors davaluaci que sestableixen en el Projecte de Direcci, aix com els indicadors que sestableixen anualment a les Programacions Generals Anuals (PGA). Els resultats i propostes que sen deriven de lanlisi daquests indicadors, es recullen a les Memries Anuals, i serviran per formular les successives PGA.

  Aprovaci, revisi i actualitzaci del PEC.

  El PEC ser revisat totalment com a mxim cada deu anys, sens perjudici que es facin

  revisions parcials sempre que la comunitat educativa a travs del Consell Escolar o la

  direcci, ho considerin oport.

  El Consell Escolar aprovar cada modificaci total o parcial que es realitzi del PEC.

  El PEC estar publicat al bloc de lescola per facilitar-ne laccs i la lectura a qualsevol membre de la comunitat educativa.

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 7

  3. Estructura organitzativa de govern i de coordinaci del centre

  3.1 rgans unipersonals de direcci

  En el marc normatiu vigent, els rgans unipersonals de govern dels centres de primria

  sn: director, cap destudis i secretari.

  3.1.1 Director/a

  El/la director/a s responsable de lorganitzaci, el funcionament i ladministraci del centre.

  Exerceix la direcci pedaggica i s el cap de tot el personal.

  El/la director/a t funcions de representaci, funcions de lideratge pedaggic i de lideratge

  de la comunitat escolar i funcions de gesti.

  Funcions de representaci: a. Vehicular al centre els objectius i les prioritats de les poltiques educatives adoptades per ladministraci. b. Presidir el Claustre de professorat i el Consell Escolar i els actes acadmics del centre. c. Representar el centre davant totes les instncies administratives i socials i, en aquesta condici, li correspon traslladar a ladministraci educativa les aspiracions i necessitats del centre, les necessitats de la comunitat educativa i formular-li les propostes que siguin pertinents. Funcions de direcci pedaggica i lideratge: a. Formular i representar al claustre del professorat la proposta inicial del Projecte Educatiu i les posteriors modificacions i adaptacions. b. Vetllar per la realitzaci de les concrecions curriculars en coherncia amb el Projecte Educatiu, garantir el seu compliment i intervenir en la seva avaluaci. c. Dirigir i assegurar laplicaci dels criteris dorganitzaci pedaggica i curricular, aix com dels plantejaments del Projecte Educatiu inherents a lacci tutorial, a laplicaci de la carta de comproms educatiu, a laplicaci de plantejaments coeducatius, dels procediments dinclusi i de tots els altres plantejaments educatius que tingui incorporats, dacord amb la seva concreci en el Projecte de Direcci. d. Coordinar lequip directiu i orientar, dirigir i supervisar totes les activitats del centre dacord amb les previsions de la Programaci General Anual, amb la collaboraci de lequip directiu, i sense perjudici de les competncies atribudes al claustre del professorat i al Consell Escolar. e. Impulsar, dacord amb els indicadors de progrs, lavaluaci del projecte educatiu i del funcionament general del centre. f. Participar en lavaluaci de lexercici de les funcions del personal docent i de laltre personal destinat al centre. g. Convocar i presidir els actes acadmics i les sessions del Consell Escolar i del claustre de professors del centre i executar els acords adoptats en lmbit de les seves competncies.

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 8

  Funcions en relaci amb la comunitat escolar: a. Vetllar per la formulaci i el compliment de la carta de comproms educatiu del centre, i garantir el funcionament de les vies i els procediments de relaci i cooperaci amb les famlies, per facilitar lintercanvi dinformaci sobre levoluci escolar i personal dels seus fills. b. Afavorir la convivncia al centre, garantir la mediaci en la resoluci dels conflictes i imposar les mesures disciplinries que corresponguin als alumnes, en el compliment de la normativa vigent, sense perjudici de les competncies atribudes al Consell Escolar. Amb aquesta finalitat, sha de promoure lagilitaci dels procediments per a la resoluci dels conflictes en els centres. c. Garantir lexercici dels drets i deures de tots els membres de la comunitat escolar, i orientar-lo a lassoliment dels objectius del Projecte Educatiu. d. Establir canals de relaci amb les associacions de mares i pares dalumnes. e. Impulsar la collaboraci amb les famlies, amb institucions i amb organismes que facilitin la relaci del centre amb lentorn, i fomentar un clima escolar que afavoreixi lestudi i el desenvolupament de totes les actuacions que propicin una formaci integral en coneixements i valors dels alumnes. Funcions en matria dorganitzaci i funcionament: a. Impulsar lelaboraci, aprovaci i aplicaci de les Normes dOrganitzaci i Funcionament del centre, i de les seves successives adequacions a les necessitats del Projecte Educatiu. b. Proposar la programaci general anual del centre, que tamb ha dincloure les activitats i els serveis que es presten durant lhorari escolar, coordinar-ne laplicaci amb la resta de lequip directiu i retren comptes mitjanant la Memria Anual. Funcions especfiques en matria de gesti: a. Emetre la documentaci oficial de carcter acadmic que estableix la normativa vigent. b. Visar les documentacions acadmiques, i totes les altres que escaiguin, per acreditar continguts documentals arxivats en el centre. c. Assegurar la custdia de la documentaci econmica, acadmica i administrativa mitjanant la secretaria del centre i aplicar les mesures per garantir la seguretat i confidencialitat de les dades dacord amb la legislaci especfica en matria de protecci de dades. d. Dirigir la gesti econmica del centre i laplicaci del pressupost que aprova el Consell Escolar, autoritzar-ne les despeses i ordenar-ne els pagaments. e. Contractar bns i serveis dins dels lmits que estableix lordenament i, dacord amb els procediments de contractaci pblics, actuar com a rgan de contractaci. f. Dirigir i gestionar el personal del centre de manera orientada a garantir el compliment de les seves funcions. Lexercici daquesta funci comporta a la direcci del centre la facultat dobservaci de la prctica docent a laula i del control de lactuaci dels rgans collectius de coordinaci que shagi dotat el centre. g. Gestionar el manteniment del centre, i instar a ladministraci o la instituci que se nencarregui perqu hi faci les accions oportunes en els altres casos. h. Exercir aquelles funcions que en matria de prevenci de riscos laborals li assigni el Pla de Prevenci de Riscos del Departament dEnsenyament. Funcions especfiques com a cap de personal del centre:

  a. Proposar a ladministraci educativa el nomenament i el cessament dels altres membres de lequip directiu, amb la informaci prvia al claustre de professors i al Consell Escolar del centre.

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 9

  b. Assignar al professorat del centre altres responsabilitats de gesti i de coordinaci docent i les funcions de tutoria i de docncia que siguin requerides per a laplicaci del Projecte Educatiu i siguin adequades a la seva preparaci i experincia. c. Fomentar la participaci del professorat en activitats de formaci permanent i dactualitzaci de les seves capacitats professionals en funci de les necessitats derivades del Projecte Educatiu. d. Vetllar per ladequat compliment de la gesti administrativa del procs de preinscripci i matriculaci dalumnes, tot garantint la seva adequaci a les disposicions vigents. e. Facilitar al professorat lacreditaci corresponent daccs gratut a les biblioteques i els museus depenents dels poders pblics. f. Exercir la direcci pedaggica, promoure la innovaci educativa i impulsar plans per a la consecuci dels objectius del Projecte Educatiu del Centre. g. Impulsar les avaluacions internes del centre i collaborar en les avaluacions externes i en lavaluaci del professorat. Atribucions en matria de jornada i horari personal: a. Assignar la jornada laboral als funcionaris docents adscrits al centre, en aplicaci de la normativa que estableix el Govern. b. Resoldre les faltes dassistncia i de puntualitat no justificades de tot el personal del centre. c. Comunicar les jornades no treballades quan el personal del centre exerceix el dret de vaga. Altres:

  a. Proposar la potestat disciplinria en relaci a les faltes lleus comeses pel personal que presti serveis al centre. b. Proposar lincoaci dexpedient disciplinaris per faltes greus o molt greus del personal del centre presumptament comeses en relaci amb els seus deures i obligacions. c. Qualsevol altra que li encomani ladministraci educativa.

  3.1.2 Cap destudis

  El/la cap destudis s nomenat per la direcci del centre, per un perode no superior al del mandat de la direcci, entre el professorat que s destinat al centre, com a mnim, per un curs sencer. El/la cap destudis substitueix el/la director/a en cas dabsncia, malaltia o vacant.

  Correspon al/la cap d'estudis exercir les funcions relacionades amb els mbits curriculars, la planificaci, el seguiment i l'avaluaci del procs densenyament-aprenentatge de lalumnat del centre, aix com lorganitzaci i coordinaci daltres activitats del centre. Aquestes es concreten en: a. Vetllar perqu saprovi un desplegament i una concreci del currculum coherents amb el Projecte Educatiu i garantir-ne el compliment. b. Assegurar laplicaci de la carta de comproms educatiu, el projecte lingstic i dels desplegaments tutorials, coeducatius i dinclusi, i tamb de tots els altres plantejaments educatius del Projecte Educatiu recollits en el Projecte de Direcci. c. Coordinar les activitats escolars reglades, tant en el si del centre com amb els centres pblics que imparteixen l'educaci secundria obligatria, als quals estigui adscrit.

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 10

  d. Coordinar tamb, quan escaigui, les activitats escolars complementries i dur a terme l'elaboraci de l'horari escolar i la distribuci dels grups, de les aules i altres espais docents segons la naturalesa de l'activitat acadmica, una vegada escoltat el claustre. e. Coordinar les activitats extraescolars en collaboraci amb el Consell Escolar del centre i les associacions de pares. f. Coordinar les relacions amb els serveis educatius del Departament dEnsenyament i especialment amb els equips d'assessorament psicopedaggic. g. Coordinar l'elaboraci i l'actualitzaci del projecte curricular de centre i vetllar per l'elaboraci de les adequacions curriculars necessries per atendre la diversitat dels ritmes d'aprenentatge i la singularitat de cada alumne, especialment d'aquells que presentin necessitats educatives especials, tot procurant la collaboraci i participaci de tos els mestres del claustre en els grups de treball. h. Vetllar perqu l'avaluaci del procs d'aprenentatge dels alumnes es dugui a terme en relaci amb els objectius generals d'rea i d'etapa i en relaci amb els criteris fixats pel claustre de professors en el projecte curricular de centre. i. Coordinar la realitzaci de les reunions d'avaluaci i presidir les sessions d'avaluaci de fi de cicle. j. Vetllar per la coherncia i l'adequaci en la selecci dels llibres de text i del material didctic i complementari utilitzat en els diferents ensenyaments que s'imparteixen en lescola. k. Coordinar la programaci de l'acci tutorial desenvolupada en el centre i fer-ne el seguiment. l. Coordinar les accions d'investigaci i innovaci educatives i de formaci i reciclatge del professorat que es desenvolupin en el centre, quan s'escaigui. m. Vetllar per portar a terme el pla de formaci del centre i contribuir en la formaci permanent del professorat. n. Dinamitzar i vetllar per laplicaci de projectes dinnovaci educatives, com Puntedu, Escola Verda, lhort escolar, PILE,... o. Aquelles altres que li siguin encomanades pel/la director/a o atribudes per disposicions del Departament dEducaci.

  3.1.3 Secretari/a

  El/la secretari/a s nomenat per la direcci del centre, per un perode no superior al del mandat de la direcci, entre el professorat que s destinat al centre, com a mnim, per un curs sencer.

  Correspon al/la secretari/a dur a terme la gesti de l'activitat econmica i administrativa del centre, sota el comandament del/la director/a, i exercir, per delegaci seva, la prefectura del personal d'administraci i serveis adscrits a lEscola, quan el/la director/a ho determini. Sn funcions especfiques del/la secretari/a: a. Exercir la secretaria del claustre i del Consell Escolar i aixecar les actes de les reunions que celebrin. b. Tenir cura de les tasques administratives de lEscola, atenent la seva Programaci General Anual i el calendari escolar. c. Estendre les certificacions i els documents oficials de lEscola, amb el vist i plau del/la director/a. d. Dur a terme la gesti econmica del centre, la comptabilitat que se'n deriva i elaborar i custodiar la documentaci preceptiva.

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 11

  e. Obrir i mantenir els comptes necessaris en entitats financeres, juntament amb el/la director/a. f. Elaborar i gestionar el pressupost anual de centre. g.Gestionar els ingressos i despeses derivades de diferents activitats realitzades pel lalumnat com sortides i material escolar. h. Portar a terme la justificaci de comptes i la liquidaci de les despeses del centre. i. Vetllar per l'adequat compliment de la gesti administrativa del procs de preinscripci i matriculaci d'alumnes, tot garantint que sadeqi a les disposicions vigents. j. Tenir cura que els expedients acadmics dels alumnes estiguin complets i diligenciats d'acord amb la normativa vigent. k. Ordenar el procs d'arxiu dels documents del centre, assegurar la unitat dels registres i expedients acadmics, diligenciar els documents oficials i custodiar-los. l. Confeccionar i mantenir l'inventari general del centre. Coordinar la gesti dels inventaris especfics. m. Vetllar pel manteniment i conservaci general del centre, de les seves installacions, mobiliari i equipament d'acord amb les indicacions del/la director/a i les disposicions vigents. n. Tenir cura de la seva reparaci quan correspongui. o. Dur a terme la correcta preparaci dels documents relatius a l'adquisici, alienaci o lloguer de bns i els contractes de serveis i subministraments, d'acord amb la normativa vigent. p. Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel/la director/a del centre o atribudes pel Departament dEnsenyament.

  3.2 rgans collegiats de participaci

  3.2.1 Consell Escolar

  El Consell Escolar s lrgan de participaci dels diferents membres de la comunitat escolar en el govern del centre. El Consell Escolar est format per:

  El/la director/a del centre que el presideix.

  El/la cap destudis. 6 mestres escollits pel claustre.

  5 pares/mares dalumnes. 1 representant de lAjuntament. 1 representant de lAMPA. 1 representant del personal dadministraci i serveis (PAS). El/la secretari/a del centre que actuar de secretari amb veu per sense vot.

  Renovaci de les persones membres: a. Les persones membres del Consell Escolar, representants dels diferents sectors, ho sn per un perode de quatre anys. b. El Consell Escolar renovar la meitat de les persones representants electes de cada sector cada dos anys, en el primer trimestre del curs escolar. El Consell Escolar renovat sha de constituir abans de finalitzar el perode lectiu de desembre. c. Les eleccions per a la constituci o renovaci de les persones membres del Consell Escolar les convoca el/la director/a dins de les dates que fixi amb carcter general el Departament dEnsenyament.

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 12

  d. Si es produeix una vacant, tant en el sector pares i mares, com en el sector mestres i personal dadministraci i serveis, aquesta ser ocupada pel segent candidat ms votat en les darreres eleccions. e. El nou membre ser nomenat per al temps que li restava del mandat de la persona representant que ha causat la vacant. f. La condici de membre del Consell Escolar es perd quan se cessa en el crrec que comporta ser-ne membre, quan es deixa de complir alguns requisits per ser elegible o quan lrgan que lha designat en revoca la designaci. Les funcions del Consell Escolar sn: a. Aprovar el Projecte Educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres. b. Aprovar la Programaci General Anual del centre (PGA) i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats (Memria Anual). c.Aprovar les propostes dacords de corresponsabilitat, convenis i altres acords de collaboraci del centre amb entitats o institucions. d. Aprovar les Normes dOrganitzaci i Funcionament i les modificacions corresponents. e. Aprovar la carta de comproms educatiu. f. Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes. g. Intervenir en el procediment dadmissi dalumnes. h. Participar en el procediment de selecci i en la proposta de cessament del director o directora. i. Intervenir en la resoluci dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes. j. Aprovar les directrius per a la programaci dactivitats escolars complementries i dactivitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament. k. Participar en les anlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conixer levoluci del rendiment escolar. l. Aprovar els criteris de collaboraci amb altres centres i amb lentorn. m. Qualsevol altra que li sigui atribuda per les normes legals o reglamentries. Funcionament del Consell Escolar: Presidncia i secretaria a. Correspon al/la director/a presidir el Consell Escolar. b. El/la cap destudis substitueix el/la director/a en cas dabsncia, malaltia o vacant. c. El/la secretari/a del centre no s membre del Consell Escolar, per hi assisteix amb veu i sense vot i exerceix la secretaria del Consell. d. La persona que ocupa la secretaria, en cas dabsncia o malaltia ser substituda pel/per la cap destudis i en cas dabsncia daquest/a, pel membre del consell que designi el/la president/a. Funcions del/la president/a: a. Exercir la representaci de lrgan. b. Ordenar la convocatria de les reunions ordinries i extraordinries. c. Fixar lordre del dia de les sessions, tenint en compte, si sescau, les peticions de la resta de membres de lrgan collegiat, formulades amb la suficient antelaci. d. Presidir les sessions i moderar el desenvolupament de les deliberacions i els debats. e. Assegurar el compliment de les lleis. f. Dirimir els empats amb el seu vot a lefecte de ladopci dacords. g. Suspendre les sessions per causa justificada.

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 13

  h. Visar les actes de les reunions de lrgan. i. Complir les altres funcions inherents al crrec. Funcions del/la secretari/a: a. Estendre lacta de la sessi. b. Tenir cura que es practiquin els actes de comunicaci necessaris. c. Estendre els certificats pertinents. d. Custodiar i arxivar les actes. e. Facilitar als membres de lrgan collegiat la informaci necessria per a lexercici de llurs funcions. El Consell Escolar aprova les seves normes de funcionament. En all que aquestes normes no estableixin, sapliquen les normes reguladores dels rgans collegiats de lAdministraci de la Generalitat. El Consell Escolar actua normalment en ple. Reunions: a. El Consell Escolar es reunir preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el convoqui el seu president/a o ho solliciti el seu president o almenys un ter dels seus membres. A ms, preceptivament, es far una reuni a linici i al final de curs. b. La convocatria de les reunions sha de trametre per la presidncia del Consell amb una antelaci mnima de 48 hores, llevat del cas durgncia apreciada pel/per la president/a, la qual es far constar a la convocatria juntament amb la documentaci necessria que hagi de ser objecte de debat, i en el seu cas daprovaci. c. La convocatria de la sessi es far preferentment per mitjans electrnics, i ha danar acompanyada de la documentaci necessria per a la deliberaci i ladopci dacords. Constituci del Consell Escolar: a. Per a la constituci vlida de lrgan en primera convocatria, als efectes de la realitzaci de sessions i deliberacions i de la presa dacords, cal la presncia dels titulars de la presidncia o la secretaria, o si sescau de qui els substitueixin, i de la meitat, com a mnim dels seus membres. b. Si no hi hagus qurum, lrgan es constituir en segona convocatria mitja hora desprs de lassenyalada per la primera, amb un mnim de tres. Desenvolupament de les sessions i de les deliberacions: a. Noms poden ser tractats els assumptes que figuren en lordre del dia, llevat que hi siguin presents tots els membres de lrgan collegiat i es declari la urgncia de lassumpte amb vot favorable de la majoria absoluta. b. Les sessions dels rgans collegiats seran presencials. c. Sha de garantir el dret dels membres a participar en les sessions, i tamb la possibilitat de defensar i de contrastar llurs posicions. Adopci dacords i rgim de votacions. a. Les decisions del Consell Escolar es prenen normalment per consens. Si no s possible arribar-hi, la decisi sadopta per majoria dels membres presents amb dret a vot, llevat dels

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 14

  casos en qu la normativa determina una altra majoria qualificada i dirimir els empats del/de la president/a. b. Els membres que fan constar en acta llur vot contrari o llur abstenci amb relaci a un acord adoptat resten exempts de la responsabilitat que sen pugui derivar. c. Les votacions de lrgan collegiat, normalment, es faran a m alada, llevat de casos molt excepcionals en que la majoria dels seus membres decideixin vots secrets. Actes de les sessions: a. En lacta shan de fer constar els assistents, lordre del dia de la reuni, el lloc i el temps en que sha efectuat, els punts a tractar i el contingut dels acords adoptats. b. Qualsevol membre t dret a sollicitar la transcripci ntegra de la seva intervenci o proposta, sempre que aporti a lacta, o en el termini que assenyali el/la president/a, el text que es correspongui fidelment amb la seva intervenci, cosa que es far constar en acta o b se nhi ha dadjuntar una cpia. c. Els membres que discrepin de lacord majoritari poden formular un vot particular per escrit que en el termini de setanta-dues hores, el qual sha dincorporar al text de lacord. d. El/la secretari/a, amb el vistiplau del/de la president/a, ha de signar lacta, que sha daprovar en la mateixa reuni o en la segent. e. Les actes de les sessions sn un document intern que ha de poder ser consultat per tots els membres, per b que no s preceptiu facilitar-ne cpies. Amb tot, tant els membres del Consell Escolar com altres membres de la comunitat educativa a travs dels seus representants podran sollicitar certificaci, que estendr el/la secretari/a amb el vistiplau del/de la president/a, dacords concrets que constin a lacta. f. Els acords presos seran executats, dins lmbit de la seva competncia, pel/per la director/a del centre. g. Qui presideixi la reuni del Consell Escolar conjuntament amb la resta dels membres, procurar facilitar el dileg, la recerca del consens, el compliment de les lleis, la regularitat de les deliberacions i moderar el debat. Comissions especfiques del Consell Escolar: En si del Consell Escolar es constituiran les segents comissions: Comissi Permanent, Comissi Econmica, Comissi de Convivncia, Comissi de Menjador i Comissi de Reutilitzaci de llibres.

  Aquestes comissions tenen les competncies que estan recollides en aquest document i les que expressament li delega el Consell Escolar, excepte aquelles que per normativa no sn delegables.

  Qui convoca les comissions s el/la president/a del Consell Escolar.

  Comissi Permanent

  La Comissi Permanent est integrada pel/per la director/a, el/la cap destudis, un/a mestre/a, un/a pare/mare del Consell Escolar i el/la secretari/a amb veu i sense vot. Les competncies de la Comissi Permanent sn: a.Estudiar, informar i elevar propostes al Consell Escolar del centre sobre els aspectes del seu mbit que sels solliciti o consideri convenient aportar.

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 15

  b.Preparar els temes a tractar en les sessions del Consell Escolar que requereixin un treball previ. c.Collaborar, si sescau, en lestudi de mesures correctores imposades als alumnes i en el seu compliment efectiu. d. Promoure un bon clima de convivncia entre tots els membres de la comunitat educativa. e.Realitzar les funcions de seguiment, modificacions i avaluaci de les Normes dOrganitzaci i Funcionament. f. Es reuneix per tractar aspectes que li encomani el Consell Escolar, i tamb prendr les decisions oportunes en casos urgents que no puguin esperar a la convocatria del Consell Escolar. En aquest segons cas, els acords presos seran provisionals fins que la propera reuni del Consell Escolar els ratifiqui o no.

  Comissi Econmica

  La Comissi Econmica est integrada pel/per la director/a, el/la secretari/a, un/una mestre/a, i un/a pare/mare del Consell Escolar. Les competncies de la Comissi Econmica sn: a. Supervisar la gesti econmica del centre i formular, dofici o a requeriment del Consell Escolar, les propostes que siguin escaients en aquesta matria. b. Altres competncies que expressament li encomani el Consell Escolar. Comissi de Convivncia

  La Comissi de Convivncia est integrada pel/per la director/a, dos/dues mestres, dos/dues pares/mares del Consell Escolar i el/la secretari/a. En les seves sessions hi podran participar altres professionals, amb veu i sense vot, quan la temtica a tractar aix ho aconselli. Les competncies de la Comissi de Convivncia sn: a. Garantir una aplicaci correcta de la legislaci vigent en temes de drets i deures dalumnes. b. Imposar les mesures correctores previstes a les conductes contrries a les normes de convivncia del centre. c. Vetllar pel compliment efectiu de les mesures correctores. d. Assessorar el/la director/a en determinats casos sobre laplicaci de mesures correctores i sancions. e. Les actes de la reuni de la Comissi de Convivncia seran fetes pel/per la secretari/a. Els membres del Consell Escolar deleguen la gesti de la Comissi de Reutilitzaci de Llibres i de la Comissi de Menjador a lAMPA. Comissi de Reutilitzaci de Llibres

  La Comissi de Reutilitzaci de Llibres est integrada pel/per la director/a, un/a mestre/a, dos/dues pares/mares i el/la secretari/a. Les competncies de la Comissi de Reutilitzaci de Llibres sn: a. Redactar el Projecte de Reutilitzaci. b. Informar a tota la comunitat del projecte i la normativa que regir ls dels llibres. c. Dissenyar letiqueta de registre dels usuaris del llibre.

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 16

  d. Fomentar la participaci de les famlies. e. Conscienciar a tothom dels objectius que es volen aconseguir. f. Fer el seguiment i la memria anual del projecte. Comissi de Menjador La Comissi de Menjador est integrada pel/per la director/a, tres pares/mares, el/la secretari/a i un membre de lempresa del servei de menjador. Sn funcions de la Comissi de Menjador: a. Vetllar perqu lempresa adjudicada compleixi les normes del contracte pel que fa a laplicaci del Pla de Funcionament del Menjador. (Annex) b. Vetllar per al bon funcionament daquest servei, aix com de les activitats complementries que es duen a terme durant la franja horria del migdia.

  3.2.2. Claustre del professorat

  El claustre de mestres s lrgan de participaci del professorat en la gesti i la planificaci de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius del centre. Est integrat per tot el professorat i el presideix el/la director/a. Correspon al/a la secretari/a del centre lexercici de les funcions prpies de la secretaria del claustre. El/la director/a pot convocar a les sessions de claustre de professors, professionals datenci educativa destinats al centre perqu informin amb relaci a lexercici de les seves funcions. Les funcions que corresponen al claustre de professorat sn les que estableix larticle 146.2 de la Llei dEducaci. A ms, ha de vetllar i donar suport a lequip directiu per al compliment de la Programaci General Anual del centre, i per al compliment del Projecte de Direcci que, en el marc del Projecte Educatiu del Centre, vincula lacci del conjunt drgans de govern unipersonals i collegiats del centre.

  Sn funcions del claustre: a. Formular a lequip directiu i al Consell Escolar propostes per a lelaboraci dels projectes de centre i de la Programaci General Anual. b. Exercir la responsabilitat del procs educatiu i lautoritat que sen desprn. Aquesta responsabilitat, en el marc definit per larticle 104, inclou la transmissi de coneixements, destreses i valors. c. Exercir la funci docent dacord amb els principis, els valors, els objectius i els continguts del Projecte Educatiu. d. Establir ladequada programaci de les rees: objectius, disseny de les activitats, seqncia, criteris davaluaci del desenvolupament i dels resultats, mesures dactuaci i suport. e. Analitzar els resultats que sobtenen, per tal dintroduir les modificacions que es considerin convenients. f. Fixar criteris referents a lorientaci, tutoria, avaluaci i suport en els aprenentatges dels alumnes. g. Proposar a la direcci els materials didctics i textos que shauran dusar en les activitats densenyament aprenentatge. h. Assegurar latenci individualitzada de lalumnat en funci de les seves necessitats i del seu procs daprenentatge.

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 17

  i. Vetllar pel benestar educatiu i personal de cada alumne dins laula, procurant latenci adient en funci de les seves necessitats pedaggiques, socials i emocionals. j. Contribuir al desenvolupament de les activitats del centre en un clima de respecte, tolerncia, participaci i llibertat que fomenti entre els alumnes els valors propis duna societat democrtica. k. Establir directrius per a la coordinaci docent i lacci tutorial. l. Vetllar per ladequada conservaci i, en el seu cas, actualitzaci, del material didctic. m. Promoure iniciatives en lmbit de lexperimentaci i de la recerca pedaggica. n. Mantenir-se professionalment al dia i participar en les activitats formatives necessries per a la millora contnua de la prctica docent. o. Analitzar i valorar el funcionament general del centre, levoluci del rendiment escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en qu participi el centre. p. Conixer el Pla de Convivncia del centre, la resoluci de conflictes disciplinaris i la imposici de sancions i vetllar perqu aquestes satinguin a la normativa vigent. q. Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivncia al centre. r. Collaborar en lorganitzaci i realitzaci de les activitats de les celebracions escolars: castanyada, Nadal, Dia de la Pau, Carnestoltes, Sant Jordi, fi de curs... s. Elegir els seus representants en el Consell Escolar del centre i participar en la selecci del/de la director/a en els termes que estableix la LOE. t. Conixer les candidatures a la direcci i els projectes de direcci presentats pels candidats. u. Emetre informes sobre les Normes dOrganitzaci i Funcionament del centre. Funcionament del claustre Presidncia i secretaria del claustre. a. Correspon al/a la director /a presidir el claustre del professorat. b. Correspon al/a la secretari/a lexercici de les funcions prpies de la secretaria del claustre. c. La persona que ocupa la secretaria s substituda, en casos dabsncia, malaltia o per qualsevol causa justificada pel/per la cap destudis. d. En el cas que el/la cap destudis hagus de substituir al/a la director/a, la persona que substituiria al/a la secretari/a seria el/la mestre/a ms jove del centre. Funcions del/de la president/a: a. Exercir la representaci de lrgan. b. Formular la convocatria de les sessions ordinries i extraordinries. c. Fixar lordre del dia de les sessions, tenint en compte, si sescau, les peticions de la resta de membres formulades amb suficient antelaci. d. Presidir les sessions i moderar el desenvolupament de les deliberacions, les quals podran ser suspeses en qualsevol moment per causa justificada. e. Assegurar el funcionament de les lleis. f. Dirimir els empats amb el seu vot a lefecte de ladopci dacords. g. Visar les actes de les reunions de lrgan. h. Complir les altres funcions inherents al crrec. Funcions del/de la secretari: a. Estendre lacta de cada sessi. b. Estendre els certificats pertinents. c. Custodiar i arxivar les actes. d. Complir les altres funcions inherents al crrec.

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 18

  Reunions: a. Es procurar una reuni mensual del claustre de professors. Es realitzar el primer dimarts de cada mes amb carcter ordinari i sempre que el convoqui el/la director/a o ho solliciti un ter, al menys, dels seus membres. s preceptiu celebrar un claustre al comenament i al final de cada curs. b. Lassistncia al claustre s obligatria per a tots els seus membres. c. Pel bon funcionament de la reuni es procurar puntualitat. d. Cal garantir latenci i escolta dels membres del claustre durant les sessions. e. La permanncia s obligatria fins que el/la president/a, aixequi la sessi. f. Cal respectar el torn de paraula i la participaci del professorat. Convocatria de les reunions: Les reunions ordinries seran convocades amb 48 hores dantelaci, llevat dels casos urgents, per escrit i amb lOrdre del dia a tractar, el qual ser fixat pel/per la director/a, tenint en compte, si fa al cas, les peticions dels altres components formulades amb prou antelaci. Desenvolupament de les sessions: a. Les decisions en el si del claustre es prendran normalment per consens. Si no s possible arribar a un acord, es determinar per majoria dels membres presents amb dret a vot, llevat dels casos en qu la normativa determina una altra majoria qualificada, i dirimir els empats del/de la president. b. El qurum necessari perqu tingui validesa la reuni ser de la majoria absoluta dels seus components i tamb caldr la presncia del/de la president/a i el/la secretari/a, s a dir, la meitat ms un del nombre de persones que formen lrgan collegiat; i si no hi hagus qurum, lrgan es constituir en segona convocatria, una hora desprs de lassenyalada per la primera. c. Saixecar acta de cada sessi del claustre. d. En lacta shan de fer constar els assistents, lordre del dia de la reuni, el lloc i el temps en que sha efectuat, els punts a tractar i el contingut dels acords adoptats. e. Les actes de les sessions sn un document intern que ha de poder ser consultat per tots els membres, per b que no s preceptiu facilitar-ne cpies. Amb tot, els membres del claustre podran sollicitar certificaci, que estendr el/la secretari/a amb el vistiplau del/de la president/a, dacords concrets que constin a lacta. f. Els acords presos seran executats, dins lmbit de la seva competncia, pel/per la director/a del centre. g. La durada del claustre ser la que marqui lordre del dia establert. Noms es tractaran els temes de lordre del dia, llevat que hi siguin tots els mestres presents i sigui declarada la urgncia de lassumpte amb el vot favorable de la majoria abans diniciar la reuni.

  3.3. Equip directiu Lequip directiu s lrgan executiu de govern del centre pblic i les persones membres han de treballar coordinadament en lexercici de les seves funcions. Correspon a les persones membres de lequip directiu la gesti del Projecte de Direcci. Lequip directiu del centre est format pel/per la director/a, que el presideix, el/la cap destudis, el/la secretari/a.

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 19

  Sn funcions de l'equip directiu: a. Assessorar el/la director/a en matries de la seva competncia. b. Elaborar el Projecte Educatiu, les NOF, la Programaci General Anual i la Memria Anual. c. Afavorir la participaci de la comunitat educativa, implicant tots els sectors en la tasca collectiva del centre. d. Establir els criteris per a l'avaluaci interna del centre. e. Impulsar i determinar el procediment d'elaboraci i execuci del pla d'avaluaci interna. f. Collaborar amb l'avaluaci externa del centre que realitzi la inspecci d'ensenyament. g. Elaborar, si escau, el pla estratgic del centre. h. Vetllar per la promoci i la bona imatge del centre. L'equip directiu impulsar el treball collaboratiu dels seus membres com a model de treball que pretn que es desenvolupi tamb en els treball de tots els equips del centre.

  3.4. rgans unipersonals de coordinaci

  Equip de coordinadors/es

  LEquip de coordinadors/es actua com una comissi delegada del claustre. Es constitueix amb la finalitat de coordinar, bsicament, lacci educativa tant a efectes organitzatius com didctics. Es nomena per exercir les funcions de coordinadors/es, prioritriament els funcionaris docents en servei actiu i amb destinaci definitiva al centre. Els/les coordinadors/es de cicle sn nomenats pel/per la director/a per un curs escolar. El/la director/a pot acceptar la renncia motivada o aprovar el cessament dels coordinadors/es abans de la finalitzaci del perode per al qual havien estat nomenats, una vegada escoltat lequip de cicle i amb audincia de linteressat. Del nomenament o cessament, segons correspongui, del/de la coordinador/a de cicle, el/la director/a ninformar al Consell Escolar del centre i a la delegaci territorial.

  Composici: Els components de lequip de coordinadors sn:

  o Coordinadors/es de Cicle o Coordinador/a dInformtica, Lingstic i de Riscos Laborals

  Els/les diferents coordinadors/es disposaran de temps lectiu per a realitzar les seves funcions, segons la normativa establerta en els Documents per a lOrganitzaci i la Gesti dels Centres de linici de curs.

  3.4.1. Coordinadors/es de cicle

  Sestableix un/a coordinador/a per a cada cicle (EI, CI, CM i CS). Li corresponen les segents funcions: a. Vetllar per la coherncia i continutat de les accions educatives al llarg de leducaci infantil i leducaci primria, segons correspongui, sota la dependncia del/la cap destudis. b. Convocar les reunions del seu cicle, presidir-les, fer el resum escrit dels acords, donar-lo a conixer al/a la cap destudis, i fer-ne el seguiment.

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 20

  c. Fer la representaci davant dels altres rgans de lEscola. d. Formar part de lequip de coordinaci unificant criteris dactuaci i ser el portaveu en el seu cicle. e. Vetllar per lacompliment de la normativa del centre. f. Vetllar per la consecuci dels objectius proposats en el Pla de Cicle i de centre. g. Mantenir actualitzat l'inventari del material didctic del cicle, fer-se crrec de les comandes i de la seva actualitzaci i conservaci en collaboraci amb l'equip de mestres. h. Fer les diligncies necessries per organitzar i gestionar les activitats que sorganitzen al cicle (sortides, festes, tallers...). i. Recollir i canalitzar les propostes que provenen dels membres de lequip de cicle. j. Fer propostes a lequip directiu per lelaboraci de la Programaci General Anual (PGA) en els aspectes didctics i acadmics. k. Fer propostes per a la redacci de la Memria Anual en els aspectes dassoliment dobjectius didctics i acadmics. Els/les coordinadors/es de cicle es reuniran setmanalment amb lequip directiu formant lEquip de Coordinaci de Centre. Els acords presos seran transmesos pels coordinadors als mestres que integren el cicle. De totes les reunions, el/la secretari/a, en far un resum per escrit fent-hi constar els punts de lordre del dia i el contingut dels acords presos. Les informacions referents als mbits dorganitzaci i gesti del centre senviaran per correu electrnic a tots els membres del claustre.

  3.4.2. Coordinador/a dinformtica Sn funcions del/la coordinador/a dinformtica: a. Proposar a lequip directiu del centre els criteris per a la utilitzaci i optimitzaci dels recursos TIC (Tecnologies de la Informaci i la Comunicaci) del centre i per adquirir-ne de nous. b. Assessorar lequip directiu, el professorat i el personal dadministraci i serveis del centre en ls de les aplicacions de gesti acadmica del Departament dEducaci. c. Vetllar pel manteniment de les installacions i els equipaments informtics i telemtics del centre, en coordinaci amb els serveis de manteniment preventiu i dassistncia tcnica. d. Assessorar el professorat en la utilitzaci educativa de programes i equipaments informtics en les diverses rees del currculum i orientar-lo sobre la seva formaci permanent en aquest tema. e. Impulsar ls didctic de les TIC en el currculum escolar i assessorar els mestres per a la seva implantaci, aix com orientar-los sobre la formaci en TAC (Tecnologies de lAprenentatge i el Coneixement), dacord amb el suport dels serveis educatius de zona. f. Aquelles que el/la director/a li encomani en relaci amb els recursos informtics i telemtics o que li pugui atribuir el Departament dEnsenyament.

  3.4.3. Coordinador/a lingstic/a

  Sn funcions del/la coordinador/a lingstic: a. Assessorar lequip directiu en lelaboraci del Projecte Lingstic. b. Assessorar el claustre en el tractament de les llenges en lelaboraci del Projecte Curricular del Centre, dacord amb els criteris establerts en el Projecte Lingstic.

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 21

  c. Assessorar lequip directiu en la programaci de les activitats relacionades amb la concreci del Projecte Lingstic incls en la Programaci General del Centre i collaborar en la seva realitzaci. d. Aquelles que el/la director/a del centre li encomani en relaci amb el Projecte Lingstic o que li pugui atribuir el Departament dEnsenyament.

  3.4.4. Coordinador/a de riscos laborals

  Sn funcions del/la coordinador/a de riscos laborals: a. Coordinar les actuacions en matria de seguretat i salut, aix com la promoci i el foment de linters i la cooperaci dels treballadors en lacci preventiva, dacord amb les orientacions del Servei de PRL i les instruccions de la direcci del centre. b. Collaborar amb la direcci del centre en lelaboraci del Pla demergncia, la implantaci, la planificaci i la realitzaci dels simulacres. c. Revisar peridicament el Pla demergncia per assegurar-ne ladequaci a les persones, els telfons i lestructura. d. Revisar peridicament la senyalitzaci del centre amb la finalitat dassegurar la seva adequaci i funcionalitat. e. Comprovar peridicament els equips contra incendis, com a actuaci complementria a les revisions oficials. f. Promoure i fer el seguiment dactuacions dordre i neteja. g. Donar suport a la direcci del centre per formalitzar i trametre als Serveis Territorials el Full de notificaci daccident, incident laboral o malaltia professional. h. Collaborar amb el personal tcnic del Servei de Prevenci de Riscos Laborals en lavaluaci i el control dels riscos generals i especfics del centre. i. Collaborar amb el personal tcnic del Servei de Prevenci de Riscos Laborals en la investigaci dels accidents que es produeixin en el centre. j. Promoure i potenciar la formaci del personal treballador del centre en matria de riscos laborals. k. Collaboraci amb els/les mestres en les etapes educatives que escaigui, dins el currculum de lalumne, per al desenvolupament de continguts de prevenci de riscos. l. Coordinar i assessorar lequip directiu en els procediments dactuaci de:

  Coordinaci dactivitats empresarials. Control de plagues.

  Informaci en matria de seguretat i salut laboral. m. Realitzar i mantenir actualitzat informacions sanitries dels alumnes (cartellera de salut). n. Fer el manteniment i reposici de les farmacioles del centre.

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 22

  4. Organitzaci pedaggica del centre

  4.1. Organitzaci del professorat

  4.1.1 Equips docents de cicle

  Els equips de cicle sn els rgans de coordinaci del centre i la funci principal s organitzar i desenvolupar els ensenyaments de cicle en el marc que marquen els Projectes Curriculars de Centre aprovats pel claustre. El centre sorganitza en els segents cicles: Educaci Infantil (P3,P4,P5), Cicle Inicial (1r/2n), Cicle Mitj (3r/4t) i Cicle Superior (5/6) de Primria. Cada cicle est format per tots els mestres que imparteixen docncia als alumnes dun mateix cicle. Els especialistes que fan classe a cicles diferents quedaran adscrits a un dells, en funci de la quantitat dhores que imparteixi docncia i de lequilibri numric dels cicles, a principi de curs, malgrat puguin incorporar-se a daltres cicles de forma puntual. Els membres de lequip directiu estaran adscrits en els diferents cicles. Poden quedar excusats de les diferents reunions per a la realitzaci de les funcions prpies del seu crrec.

  Les funcions dels equips de cicle sn: a. Coordinar l'organitzaci i el desenvolupament dels ensenyaments propis del cicle, com a criteri prioritari. b. Formular propostes relatives a la Programaci General Anual. c. Dur a terme les accions establertes en la PGA per a lassoliment dels objectius aprovats. d. Desenvolupar les propostes i acords presos a la reuni de lEquip de Coordinaci. e. Organitzar i preparar les sortides, activitats complementries i celebracions que saprovin en la Programaci General Anual i fer-ne la posterior valoraci. f. Planificar, analitzar i revisar els agrupaments d'alumnes, els processos de suport i l'atenci individualitzada i els recursos esmerats. g. Coordinar-se amb els professionals de suport i especialistes que intervenen en el procs educatiu dels alumnes del cicle. h. Revisar programacions i fer propostes de millora. i. Establir lligams entre les programacions dels diversos cicles afavorint l'intercanvi d'experincies i valoracions. j. Proposar projectes i treballs que facilitin el tractament interdisciplinari dels continguts curriculars. k. Valorar els llibres de text i el material didctic utilitzat i fer-ne la tria per el curs segent. l. Vetllar pel manteniment i la conservaci dels materials i espais propis del cicle i proposar-ne per nova adquisici. m. Portar a terme les sessions d'avaluaci dels seus alumnes, per la qual cosa es constituiran en comissions davaluaci. n. Collaborar en l'avaluaci externa del centre que realitzi la inspecci d'ensenyament. o. Harmonitzar la metodologia i l'avaluaci que s'ha d'emprar en el cicle, d'acord amb els criteris fixats en el centre i revisar-ne els resultats. p. Fer el seguiment del procs d'ensenyament-aprenentatge dels diferents grups d'alumnes, especialment dels aspectes relacionats amb l'atenci a la diversitat de necessitats dels alumnes, i en concret dels alumnes amb necessitats educatives especials i/o dificultats d'aprenentatge.

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 23

  q. Acollir el professorat nou introduint-lo en la cultura, costums i hbits del centre, facilitant-li materials i/o formaci per tal que pugui integrar-se plenament i participar activament a lEscola. r. Interpretar les NOF, adaptant les actuacions que sen derivin a ledat de cada grup d'alumnes. s. Plantejar al claustre les propostes de formaci permanent del professorat vinculades als interessos i necessitats del cicle i amb implicaci a nivell de centre. t. Totes aquelles relacionades amb els processos organitzatius del cicle, aix com les que d'acord amb la funci general, l'equip directiu li vulgui encomanar. Funcionament: Els equips de cicle estan coordinats pel corresponent coordinador o coordinadora de cicle. Els equips de cicle es reuneixen setmanalment i sempre que els convoca el/la coordinador/a o ho sollicita almenys un ter dels seus membres. El/la coordinador/a deixar un resum escrit en lacta de cicle, fent-hi constar la indicaci de persones que hi han intervingut, les circumstncies de lloc i de temps en qu s'han tingut, els punts de l'ordre del dia i el contingut dels acords presos. El/la coordinador/a el donar a conixer al cap d'estudis i passar a formar part de la documentaci general del centre. Les Comissions dAvaluaci: Les Comissions d'Avaluaci sn formades per tots els mestres que exerceixen en el cicle i presidides pel/per la cap destudis o la persona en la que delegui. Les funcions de les Comissions d'Avaluaci sn: a. Analitzar collectivament l'evoluci dels aprenentatges de cada alumne. b. Establir, si escau, mesures d'adequaci i refor. c. Proposar la modificaci d'estratgies i els ajustaments de programaci que convinguin per a les activitats educatives del cicle. d. Realitzar una valoraci final per rees i global, del progrs de cada un dels alumnes en finalitzar el cicle. e. Decidir si els alumnes promocionen de nivell o hi resten un any ms, en el cas que no hagin assolit completament els objectius del curs. f. Explicitar les activitats que convenen en el cicle segent per assolir els objectius del cicle anterior, per a aquells alumnes que hagin passat als segents havent assolit de forma incompleta els objectius del cicle anterior. g. En finalitzar cada cicle, aprovar la proposta de distribuci de lalumnat dels dos grups del mateix nivell, feta pels tutors, per tal de compensar les diferncies que shagin pogut produir i dafavorir la cohesi social entre lalumnat. Funcionament de les Comissions dAvaluaci: Les Comissions dAvaluaci sn presidides pel/per la cap destudis o per qui, a aquest efecte, nexerceixi les funcions. A ms dels/les mestres del cicle, tamb hi participar el/la mestre/a dEducaci Especial. Les Comissions dAvaluaci es reuniran com a mnim un cop al trimestre. Els/les mestres hi assistiran amb les graelles davaluaci dels alumnes i les qualificacions posades. Aquestes es poden veure modificades si aix ho decideix la Comissi dAvaluaci.

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 24

  Els/les mestres tutors/es hi assistiran amb lacta davaluaci i en lliurar una cpia al/la cap destudis. El/la mestre/a dEducaci Especial hi assistir amb els informes dels alumnes atesos per aquesta, i en lliurar una cpia al/la cap destudis. De cada sessi, qui la presideix, naixecar una acta.

  4.1.2 Mestres tutors i tutores

  La tutoria i lorientaci dels alumnes forma part de lactivitat docent. Tots els mestres integrants del claustre poden exercir les funcions de mestre tutor quan correspongui. Cada grup dalumnes t assignat un tutor o tutora de grup, responsable immediat de lacci tutorial conjunta sobre el grup i sobre cadascun dels alumnes individualment. Els/les tutors/res es nomenen pel/per la director/a del centre per un curs acadmic. Les funcions del/la tutor/a sn: a. Tenir coneixement del procs daprenentatge i devoluci personal de lalumne. b. Coordinar la coherncia de les activitats densenyament-aprenentatge i les activitats davaluaci de tots els docents que intervenen en el procs daprenentatge del seu grup dalumnes. c. Participar en l'avaluaci interna del centre. d. Responsabilitzar-se de lavaluaci del seu grup dalumnes en les sessions davaluaci. e. Vetllar per lelaboraci dels documents acreditatius dels resultats de lavaluaci i de la comunicaci daquests als pares i mares o representants legals dels alumnes. f. Dur a terme la informaci i orientaci acadmica dels alumnes. g. Mantenir una relaci suficient i peridica amb els pares i mares dels alumnes o representants legals per informar-los del seu procs daprenentatge i de la seva assistncia a les activitats escolars. h. Vetllar per la convivncia del grup dalumnes i la seva participaci en les activitats de lescola. i. Aquelles altres que li encomani el/la director/a o li atribueixi el Departament dEnsenyament.

  4.1.3 Mestres especialistes

  Sn els encarregats dimpartir aquelles especialitats que contempla la legislaci vigent: llengua anglesa, educaci fsica, educaci musical i educaci especial. Funcions dels/les mestres especialistes dEducaci Especial: a. Atendre als alumnes amb necessitats educatives especials. b. Prioritzar latenci dels/de les alumnes que presenten disminucions greus i permanents. c. Prioritzar latenci dels/de les alumnes que presenten dificultats daprenentatge i mancances degudes a la situaci sociocultural de les famlies. d. Participar en lelaboraci dadaptacions curriculars, conjuntament amb els/les mestres tutors/res i amb la collaboraci de lEAP del sector. e. Collaborar amb els/les tutors/es en lelaboraci de materials especfics i/o adaptats.

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 25

  f. Intervenir dins laula ordinria, conjuntament amb el/la tutor/a, per oferir una atenci ms individualitzada als/a les alumnes que ho requereixen. g. Intervenir en situacions escolars de treball individual o de petit grup fora de laula ordinria. h. Participar en les reunions de la Comissi Social del Centre i fer-ne el posterior trasps al/a la mestre/a tutor/a dels casos tractats.

  Funcions del/de la mestre/a especialista de Msica:

  a. Coordinar les activitats curriculars musicals del centre, fins i tot en aquells cicles en qu no sigui preceptiva la seva intervenci directa com a docent. b. Impartir les classes a lEducaci Primria, atenent a les dedicacions horries establertes. c. Impartir classes a Educaci Infantil, si el seu horari li ho permet. d. Programar i dinamitzar les activitats derivades de la sensibilitzaci musical. e.Satisfetes aquestes necessitats i les coordinacions derivades del seu carcter despecialista, es dedicar a altres activitats prpies de la seva condici de mestre/a.

  Funcions del/de la mestre/a especialista dEducaci Fsica:

  a. Coordinar les activitats curriculars de leducaci fsica del centre. b. Impartir les classes a lEducaci Primria. c. Assessorar i supervisar convenientment el/la mestre/a no especialista, en cas de qu el/la mestre/a especialista no pugui impartir amb intervenci directa totes les hores destinades a lrea. d. Promoure i dinamitzar les activitats derivades dels hbits de vida saludables. e.Satisfetes aquestes necessitats i les coordinacions derivades del seu carcter despecialista, es dedicar a altres activitats prpies de la seva condici de mestre/a.

  Funcions dels/de les mestres especialistes de Llengua Anglesa: a. Impartir la docncia de la Llengua Anglesa a lEducaci Primria, conjuntament amb els/les mestres amb titulaci de coneixements adients per impartir idiomes. b. Tenint en compte el nombre despecialistes en llengua estrangera, poden impartir hores de lespecialitat a lEducaci Infantil, tal com contempla el Projecte Lingstic del Centre. c.Satisfetes aquestes necessitats i les coordinacions derivades del seu carcter despecialista, es dedicar a altres activitats prpies de la seva condici de mestre/a.

  4.1.4. Altres professionals que intervenen en el Centre

  Els membres de lequip dassessorament psicopedaggic (EAP), aix com els vetlladors, CREDA, fisioterapeuta, treballadora social i educadora social sn professionals que actuen de forma puntual en el centre amb tasques dassessorament, detecci de necessitats i collaboraci escola/famlia per no formen part del claustre. Sn funcions de lEAP: a. Identificar i avaluar les necessitats educatives especials de l'alumnat i fer la proposta descolaritzaci, en collaboraci amb els serveis educatius especfics quan sescaigui.

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 26

  b. Assessorar el professorat i les famlies en la resposta educativa a lalumnat amb necessitats educatives especials, en collaboraci amb els docents especialitzats i els serveis educatius especfics. c. Assessorar els equips docents, lalumnat i les famlies sobre aspectes dorientaci personal, educativa i professional. d. Donar suport als centres educatius en la millora de latenci a la diversitat i la inclusi. e. Collaborar conjuntament amb els altres equips del servei educatiu de zona i els especfics per tal de promoure activitats dintercanvi i de formaci del professorat. f. Collaborar amb els serveis socials i sanitaris de lmbit territorial dactuaci, per tal doferir una atenci coordinada als alumnes i famlies que ho necessitin.

  Sn funcions del CREDA:

  a. Realitzar la valoraci i seguiment del procs evolutiu audiolgic, comunicatiu i lingstic de linfant amb sordesa. b. Realitzar la valoraci i seguiment de les necessitats psicolingstiques i educatives de lalumnat amb greus trastorns de llenguatge i/o comunicaci. c. Proporcionar atenci logopdica especfica a lalumnat amb greus trastorns de laudici, el llenguatge i/o la comunicaci. d. Orientar i assessorar a les famlies de lalumnat amb greus trastorns de laudici, el llenguatge i/o la comunicaci. e. Proporcionar suport i assessorament als centres i al professorat de lalumnat amb greus dificultats daudici, llenguatge i/o comunicaci. f. Posar a disposici de la comunitat educativa materials, recursos, assessorament i formaci especialitzada per a ladequaci de la tasca docent a les necessitats especials de lalumnat amb dificultats daudici, llenguatge i/o comunicaci.

  4.1.5. Comissions

  Les comissions sn rgans auxiliars de la funci docent que porten a terme treballs concrets encaminats a donar agilitat i eficcia al funcionament del centre. En el si del claustre es creen aquestes comissions que es constituiran durant el mes de setembre i a cada curs es revisaran els seus membres. Tamb es poden crear, modificar o substituir comissions durant el curs, segons les necessitats del centre. La comissions es reuniran peridicament dacord amb les sessions que marca el Pla de Treball del Centre. Tots els membres de la comissi tenen lobligaci dassistir a totes les reunions que marca el Pla de Treball del Centre. Hi ha constitudes les segents comissions: - Comissi dAtenci a la Diversitat (CAD) - Comissi dEscola Verda - Comissi dInformtica (TAC) - Comissi de Biblioteca - Comissi de Pati - Comissi Social - Comissi de Filosofia - Comissi de Material

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 27

  Comissi dAtenci a la Diversitat (CAD)

  Lobjectiu de la Comissi dAtenci a la Diversitat s planificar les mesures de centre per atendre la diversitat de lalumnat, fer el seguiment daquestes mesures, revisar-les i promoure canvis per millorar els resultats, lacollida i lxit de tot lalumnat.

  Formen la Comissi dAtenci a la Diversitat un membre de lequip directiu, els/les mestres dEducaci Especial, el/la psicopedagog/a de lequip dassessorament i orientaci psicopedaggica (EAP) i els/les coordinadores de cada cicle. Les seves funcions sn:

  a. Concretar els criteris i prioritats que el centre estableix per latenci a la diversitat dels alumnes. b. Organitzar i fer un seguiment dels recursos de qu disposa el centre i de les mesures adoptades. Posar en com les dificultats que sorgeixen a les aules en relaci a la diversitat i als alumnes que troben barreres en laprenentatge i la participaci. c. Fer el seguiment de levoluci dels alumnes amb necessitats educatives especials i especfiques, daquells que tenen dificultats per aprendre. d. Proposar els plans individualitzats i planificar les actuacions i reunions necessries pel seu desenvolupament i concreci. e. Collaborar en la construcci dun marc de referncia com a nivell de centre per avanar en la inclusi i en les respostes i formes de suport que sofereixen a lalumnat, segons les seves diferents necessitats. Comissi dEscola Verda Lobjectiu de la Comissi dEscola Verda s el de coordinar i impulsar tots els processos educatius que estan relacionats amb els principis bsics de sostenibilitat. Les seves funcions sn:

  a. Potenciar el coneixement i respecte pel medi natural. b. Desenvolupar conductes i activitats per a la millora del medi natural. c. Conscienciar de limpacte natural que algunes de les activitats humanes tenen sobre el medi. d. Promoure la inclusi dactivitats densenyament-aprenentatge de caire mediambiental en el currculum de totes les etapes educatives. e. Incloure principis mediambientals bsics en la gesti de les installacions del centre (recollida selectiva de residus, estalvi daigua, estalvi denergia, ...). f. Facilitar la difusi de les activitats ambientals del centre per tal daconseguir la mxima implicaci de professors, pares, mares, alumnes i personal no docent. g. Sensibilitzar a la comunitat educativa perqu tingui cura del medi ambient.

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 28

  Comissi dinformtica (TAC)

  Lobjectiu de la Comissi TAC s el de coordinar i impulsar tots els processos educatius que estan relacionats amb ls de les noves tecnologies. Les seves funcions sn: a. Concretar i desplegar el pla TAC. b. Coordinar la integraci de les TAC. c. Vetllar pel desplegament curricular de les TAC. d. Promoure ls de les TAC en la prctica educativa. e. Vetllar per loptimitzaci de ls dels recursos TIC al centre. f. Dinamitzar la presncia dInternet al centre. g. Proposar la compra de nou material. Formen la comissi TAC un membre de lequip directiu, un/a mestre/a de cada cicle, i el/la coordinador/a dinformtica. Comissi de Biblioteca

  La Biblioteca Escolar s un bon medi per fomentar el gust per la lectura i la Comissi de la Biblioteca tindr per objectiu impulsar aquest servei i vetllar pel seu ptim funcionament. Les seves funcions sn: a. Ordenar, catalogar i adquirir els llibres i la de rebre assessorament al respecte. b. Organitzar la biblioteca escolar i vetllar pel seu manteniment i funcionament. c. Facilitar informaci al professorat i a lalumnat sobre els recursos disponibles per al desenvolupament del currculum i laccs a la documentaci. d. Impulsar el Pla de Lectura del Centre. e. Establir coordinaci amb els serveis educatius i amb altres organismes de lentorn. Comissi de Pati

  Lobjectiu de la Comissi de Pati s dinamitzar, coordinar i impulsar tots els processos ldico-recreatius que es duen a terme durant lestona desbarjo. Les seves funcions sn: a. Elaborar el Projecte de Pati. b. Dinamitzar lestona desbarjo. c. Optimitzar i distribuir els espais. d. Gestionar els diferents materials de joc (selecci, comanda, distribuci,...). e. Ampliar i diversificar el bagatge d'activitats ldiques en temps d'esbarjo.

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 29

  Comissi Social

  Lobjectiu de la Comissi Social s el davaluar les demandes dintervenci sobre lalumnat de lEscola en situaci social desafavorida o de risc i donar suport a la tasca socioeducativa i inclusiva de lEscola. La Comissi Social est integrada per leducadora social de lAjuntament, els/les mestres dEducaci Especial, el/la psicopedagog/a de lEAP, el/la cap destudis i el/la director/a del centre que la presideix. La Comissi Social interv en casos de: a. Absentisme. b. Situacions socials o familiars de risc. c. Casos que requereixen intervencions o coordinacions amb serveis externs. d. Situacions familiars problemtiques derivades als serveis socials de lAjuntament. Les funcions de la Comissi Social sn: a. Donar suport a la tasca socioeducativa. b. Recollir i compartir informacions respecte situacions socials i familiars que afecten el desenvolupament integral i escolar de lalumne/a, analitzant conjuntament aquestes situacions. c. Acordar i planificar la intervenci dels professionals de la comissi per afavorir la millor escolaritzaci dels menors en situacions socials i/o familiars desfavorides i/o de risc social. d. Fer un seguiment de les actuacions portades a terme. e. Planificar accions preventives individualment, en grup i/o comunitat. f. Generar propostes de millora, adreades a les instncies pertinents i altres agents socioeducatius del territori. La Comissi Social es reuneix trimestralment. Les mestres dEducaci Especial sn les encarregades de fer el trasps dinformaci dels casos als diferents tutors/es i fer-ne el seguiment. Comissi de Material

  Lobjectiu de la comissi es gestionar i coordinar el material fungible de lEscola. Les seves funcions sn: a. Endrear el material i posar ordre a la sala. b. Fer les comandes de les demandes fetes pels/per les mestres. c. Fer les comandes del material necessari al llarg del curs. d. Comprovar que els albarans corresponguin amb el material portat. e. Fer arribar les factures, juntament els albarans a lAMPA. f. Repartir a linici del curs el material a cada nivell.

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 30

  4.2 Organitzaci de lalumnat (formaci de grups)

  Lalumnat sorganitza en grups-classe, els quals tindran com a referncia un/a tutor/a. Quan els/les alumnes sincorporin a lescola a P3 es distribuiran, si escau, en els dos grups de manera que aquests quedin equilibrats tenint en compte els criteris segents:

  a. Nombre total dalumnes b. Nombre de nens i nenes c. Nombre dalumnes que han anat a lescola bressol. d. Data de naixement dels alumnes (grans i petits als dos grups) e. Germans/es bessons/es o cosins/es. f. Nombre dalumnat estranger g. Nombre dalumnat amb necessitats educatives especials

  Per a la resta de nivells, quan hi hagi incorporacions un cop comenat el curs, sequilibraran en nmero dalumnes els dos grups del mateix nivell. La pertinena de l'alumnat a un mateix grup-classe ser estable durant un cicle escolar complet. No obstant, es podr proposar un canvi durant el cicle per qestions objectives d'aprofitament escolar o per transacci i acord amb la famlia, en inters de l'alumne/a. Tamb, quan correspongui a una mesura disciplinria. A final de cada cicle es barrejaran els alumnes dels dos grups del mateix nivell amb lobjectiu dassolir una bona competncia social per part de lalumnat. La proposta de nous grups la realitzaran els/les tutors/es amb el vistiplau de la Comissi dAvaluaci. Els criteris a tenir en compte per a noves reagrupacions sn: a. Nombre total dalumnes b. Nombre de nens i nenes c. Rendiment acadmic d. Cercles damistat e. Trencament de dinmiques de grup poc favorables f. Dependncia i/o compatibilitat g. Nombre dalumnat amb necessitats educatives especials h. Germans/es bessons/es o cosins/es. Per donar resposta al criteri d. es realitzaran sociogrames dafectivitat i de productivitat al final de cada cicle.

  4.3. Atenci a la diversitat

  Latenci educativa de tots els alumnes es regir pel principi descola inclusiva. Latenci a les necessitats educatives de tots els alumnes es plantejar des de la perspectiva global del centre, formar part de la planificaci i facilitar, tant com sigui possible, la participaci dels alumnes en entorns ordinaris. Els mecanismes generals que es posaran en prctica per atendre la diversitat seran organitzatius (desdoblaments, SEP, dos mestres a laula, atencions individuals i/o en petits grups), metodolgics i/o curriculars.

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 31

  Lalumnat amb necessitats educatives especials que ho requereixi disposar dadaptacions dels continguts i dels criteris davaluaci, amb la finalitat de facilitar-ne ladquisici del currculum (PI). Les famlies dels alumnes afectats seran coneixedores del seu PI. Lavaluaci i la promoci de lalumnat amb aquestes adaptacions prendran com a referent els objectius i criteris davaluaci fixats en les programacions adaptades. Lescola aplicar les mesures necessries perqu lalumnat amb necessitats especfiques tingui els suports necessaris per a assolir el mxim desenvolupament de les seves capacitats personals i els objectes del currculum. Per als alumnes de letapa dEducaci Primria que no assoleixin els objectius del cicle es podr decidir la permanncia en el mateix curs, en qualsevol dels tres cicles i per una sola vegada en tota letapa, tenint sempre present que caldr establir les mesures educatives necessries per afavorir la consolidaci daquests aprenentatges. Es garantir un bon trasps dinformaci entre el centre de primria i el de secundria per tal de facilitar el coneixement de les caracterstiques dels alumnes que sincorporen a la nova etapa educativa. A la PGA es concretaran les tasques, lhorari i la periodicitat dels recursos segents per atendre la diversitat: hores de suport, SEP, Educaci Especial, tasca de lEAP, CAD i Comissi Social.

  4.3.1.Protocol dActuaci dAtenci a la Diversitat

  1. MESURES GENERALS

  1.-Atenci individualitzada (ATENCI A LA DIVERSITAT):

  Refor individual dels continguts.

  Activitats complementries de refor o ampliaci.

  Coaprenentatge entre alumnes.

  2a.-Mesures organitzatives.

  Donar-li ms temps per realitzar les

  activitats.

  Segmentar els continguts davaluaci en

  ms duna sessi.

  Planificar canvis amb antelaci.

  2b.-Mesures metodolgiques.

  Reduir i/o adaptar les activitats sense reduir els

  continguts.

  Donar ms autonomia als alumnes amb ms

  capacitats.

  Ampliar les activitats daprenentatge dels

  alumnes amb ms capacitats.

  3.- Informar a tots els mestres que intervenen amb lalumne de les mesures adoptades i, si

  escau, prendre nous acords.

  4.- Informar a la famlia de les mesures adoptades, i donar recomanacions de suport extern,

  estratgies de treball i materials per reforar i/o assolir els continguts.

  5.- Valorar la no promoci si lalumne no ha assolit el nivell bsic de competncies.

  2. MESURES ESPECFIQUES

  1.-Observaci individual de lalumne per la mestra deducaci especial.

  1.1. Establir mesures especfiques dactuaci.

  1.2. Elaborar demanda a lEAP, si escau.

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 32

  2.-Observaci individualitzada de la psicopedagoga de lEAP.

  2.1. observaci i valoraci de lalumne/a.

  2.2. Devoluci dinformaci a lescola.

  2.3. Possible reuni amb la famlia.

  2.4. Derivaci, si escau, a altres serveis externs.

  LEAP, el tutor/a i la MEE realitzaran seguiment de lalumne conjuntament amb els

  especialistes externs (CSMIJ, CDIAP, CREDA, CREDV i Serv. Munic. ). I amb altres

  especialistes externs, quan es consideri necessari.

  2.5.Devoluci a lescola per establir mesures especfiques dactuaci al centre.

  2.2.1. Adaptacions metodolgiques.

  2.2.2. Pla Individualitzat de continguts.

  2.2.3. Atenci de la M.E.E.

  2.2.4. Altres mesures.

  2.6. Trasps dinformaci a lequip de cicle.

  4.4. Acci i coordinaci tutorial

  Per dur a terme lacci tutorial cada tutor/a tindr assignada una hora dins el seu horari lectiu de dedicaci a la tutoria grupal, una altra a la tutoria individual i una altra datenci a les famlies. Lacci tutorial estar dirigida en tres vessants: Atenci a lalumnat: a. Seguir el procs individual. b. Integrar cada alumne al seu grup. c. Interaccionar positivament els diferents alumnes que formen el grup. d. Incentivar la participaci grupal com a mitj educatiu. e. Vetllar per lassoliment de les competncies bsiques. f.Contribuir al desenvolupament de la personalitat dels/de les alumnes i prestar-los lorientaci de carcter personal i acadmic que els ajudi a assolir la maduresa personal i la integraci social. Coordinaci amb lequip docent: a. Facilitar el coneixement de lalumnat individualment i com a grup. b. Possibilitar una ptima collaboraci i coordinaci entre els diferents professors. c. Establir i acordar criteris dactuaci davant de situacions especfiques. d. Promoure activitats internivells i paralleles. Respecte a les famlies:

  a. Facilitar lintercanvi dinformaci pares-escola. b. Promoure la collaboraci i la participaci de les famlies en la vida de la comunitat educativa.

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 33

  c. Orientar a les famlies en el procs de desenvolupament dels seus fills/es des d una visi positiva.

  4.5. Admissi i matriculaci dalumnes

  Tot nen i nena en edat escolar t dret a ser adms com a alumne en lEscola Les Fonts dacord amb la normativa vigent. En cap cas no hi haur discriminaci per raons ideolgiques, religioses, morals, de raa o de naixement. La matriculaci en el centre suposa, per part de lalumne i la seva famlia o tutors legals, lacceptaci daquestes Normes dOrganitzaci i Funcionament, del qual se lhaur informat. El decret de matriculaci del Departament dEnsenyament de la Generalitat establir la baremaci dels alumnes, aix com els procediments a seguir per lEscola en el procs de matriculaci. Els pares i mares o tutors legals presentaran la documentaci necessria per fer la preinscripci i la matriculaci aprovada pel Departament dEnsenyament dacord amb la normativa del curs vigent. En la complementaci de la documentaci que cal presentar per a la inscripci dun/a alumne/a en el centre, es vetllar per a qu pares i mares o tutors legals especifiquin si lalumne/a t alguna malaltia especfica, retard daprenentatge o pateix algun tipus dallrgia que en algun moment precisi dalguna atenci especial. En aquest cas es sollicitar el corresponent informe mdic. Es consideraran tutors legals aquells que ho acreditin mitjanant document oficial o sentencia judicial i, en aquest cas, tindran els mateixos drets dins el centre que els pares naturals. El centre organitzar una jornada de portes obertes abans de la preinscripci dels alumnes per al proper curs per a informar als pares sobre el seu funcionament, organitzaci, mostrar-los les installacions i per a respondre a totes aquelles qestions que siguin del seu inters.

  4.6. Adscripci i promoci de lalumnat

  Els alumnes ingressaran en el Cicle Inicial de lEducaci Primria lany natural en qu compleixin sis anys, excepte aquells alumnes que hagin necessitat ms temps en el seu procs maduratiu i/o daprenentatges. Si les famlies opten per escolaritzar els seus fills i filles a lEducaci Infantil, tamb es tindr en compte la seva data de naixement per inscriurels al nivell, excepte els alumnes amb necessitats educatives especials. Tot aquell alumne que vingui dun altre estat es matricular al curs que li correspongui per edat.

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 34

  Permanncia en el mateix cicle

  Quan un alumne o alumna no hagi aconseguit els objectius de curs i/o cicle ha de romandre un any ms en el mateix cicle. Aquesta mesura, que sha de prendre preferentment a la finalitzaci del cicle, es pot adoptar una sola vegada al llarg de leducaci primria i ha d'acompanyar-se d'un pla especfic de refor o recuperaci que ha dorganitzar el centre.

  La permanncia dun/a alumne/a en el mateix curs haur de comptar amb laprovaci de la Comissi dAvaluaci, escoltats el/la mestre/a dEducaci Especial i el/la psicopedagog/a de lEAP. La decisi que un alumne romangui un any ms en qualsevol dels cursos de Primria podr ser adoptada una sola vegada al llarg de la seva escolaritzaci. Aquesta repetici sefectuar en acabar el cicle tal com marca la normativa vigent, excepte en aquells casos que escoltada la Comissi dAvaluaci, el/la mestre/a dEducaci Especial i el/la psicopedagog/a de lEAP considerin que sha de fer abans. Els/les alumnes no podran repetir ms dun curs excepte en aquells casos que el Departament dEnsenyament autoritzi la modificaci curricular individual prvia petici del centre.

  Promoci. Aspectes educatius a tenir en compte.

  a.Veure el nombre drees suspeses i analitzar-ne els motius (dificultats intellectuals, manca destudi, problemtica familiar) b. En el cas de primer cicle, es considera prioritari repetir a primer si no sha assolit el grau suficient de lectoescriptura i matemtiques. c. Valorar si lalumne amb una repetici en sortiria beneficiat, si podrem ajudar-lo a aconseguir o aconseguir una millora en la seva formaci acadmica i en la maduraci personal. d. Valorar el nivell dintegraci del nen/a dins el curs, i possibles efectes de la repetici. e. Valorar el suport de la famlia en cas de repetici, i la implicaci que es preveu en ajudar-lo a aconseguir el ritme daprenentatge dels companys. f. Valorar els efectes de ledat madurativa de lalumne (si s de gener o de desembre). g. Valorar si el nombre dalumnes dins el curs actual i dins el curs al qual accedir amb la repetici, podr tenir una influncia beneficiosa o no en el seu desenvolupament acadmic i personal. h. Valorar si el nombre dalumnes amb dificultats i de NEE dins el curs actual i dins el curs al qual accedir, pot ser un factor a tenir en compte. i. Mirar si t algun germ en el curs o el nivell al qual accedir. Valorar la influncia que aquest fet pugui tenir.

  Els alumnes de sis curs de Primria rebran, al llarg del curs, informaci completa, precisa i entenedora sobre lEnsenyament Secundari Obligatori (ESO).

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 35

  5. De la convivncia del centre

  5.1. Lalumnat. Decret de drets i deures de lalumnat

  5.1.1 Drets de lalumnat

  Els alumnes, com a protagonistes del procs educatiu, tenen dret a rebre una educaci integral i de qualitat. A ms dels drets reconeguts per la Constituci, lEstatut i la regulaci orgnica del dret a leducaci, tenen dret a: a. Accedir a leducaci en condicions dequitat i gaudir digualtat doportunitats. b.Rebre una educaci que nestimuli les capacitats, en tingui en compte el ritme daprenentatge i nincentivi i en valori lesfor i el rendiment. c. Rebre una valoraci objectiva de llur rendiment escolar i de llur progrs personal. d. sser informats dels criteris i els procediments davaluaci. e. sser educats en la responsabilitat. f. Gaudir duna convivncia respectuosa i pacfica, amb lestmul permanent dhbits de dileg i de cooperaci. g. sser educats en el discurs audiovisual. h. sser atesos amb prctiques educatives inclusives i, si sescau, de compensaci. i. Rebre una atenci especial si es troben en una situaci de risc que eventualment pugui donar lloc a situacions de desemparament. j. Participar individualment i collectivament en la vida del centre. k. Rebre orientaci, particularment en els mbits educatiu personal i professional.

  5.1.2 Deures de lalumnat

  Estudiar per aprendre s el deure principal bsic dels alumnes que comporta el desenvolupament de les seves aptituds personals i laprofitament dels coneixements que simparteixen, amb la finalitat dassolir una bona preparaci humana i acadmica. Comporta els deures segents: a. Assistir a classe.

  b. Participar en les activitats educatives del centre.

  c. Esforar-se en laprenentatge i en el desenvolupament de les capacitats personals.

  d. Respectar els altres alumnes i lautoritat del professorat.

  e. Respectar i no discriminar els membres de la comunitat educativa. f. Complir les normes de convivncia del centre. g. Contribuir al desenvolupament correcte de les activitats del centre. h. Respectar el Projecte Educatiu i, si escau, el carcter propi del centre. i. Fer un bon s de les installacions i el material didctic del centre.

  Aix comporta una srie de deures i obligacions pels pares/mares o representants legals dels alumnes: a. Procurar que els alumnes disposin del material necessari per desenvolupar les tasques encomanades pels mestres.

  b. Controlar que cada dia els alumnes portin els llibres i material necessari per poder realitzar les tasques encomanades pels mestres.

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 36

  c. Fer arribar als alumnes puntualment a lescola per respectar els horaris establerts i no pertorbar el dret a lestudi dels seus companys.

  d. Controlar que els alumnes estudin i facin les tasques encomanades pels mestres a casa.

  e. Justificar raonadament les faltes assistncia dels alumnes a lEscola.

  f. Procurar que els alumnes participin en totes les activitats programades i aprovades pel Consell Escolar.

  g. Ensenyar en lmbit familiar unes normes de convivncia que facilitin aquesta dintre de lEscola.

  5.1.3 Normes de convivncia

  La resoluci de conflictes, que sha de situar en el marc de lacci educativa, t per finalitat contribuir al manteniment i la millora del procs educatiu dels alumnes i queden recollits en el Pla de Convivncia de Centre. Els procediments de resoluci dels conflictes de convivncia shan dajustar als principis i criteris segents: a. Han de vetllar per la protecci dels drets dels afectats i han dassegurar el comp liment dels deures dels afectats. b. Han de garantir la continutat de les activitats del centre, amb la mnima pertorbaci per a lalumnat i el professorat. c. Han demprar mecanismes de mediaci sempre que sigui pertinent. mbit daplicaci: Les conductes i actes contraris a la convivncia sn objecte de correcci quan es produeixin:

  Dins el recinte escolar.

  Durant la realitzaci dactivitats extraescolars o complementries. Durant la prestaci de serveis escolars de menjador i transport.

  Durant altres activitats organitzades pel centre.

  Actes dels alumnes que, encara que tinguin lloc fora del recinte escolar, estiguin motivats per la vida escolar o estiguin directament relacionats i afectin altres alumnes o membres de la comunitat educativa.

  5.1.4. Correcci dactes contraris a les normes de convivncia i de conductes greument perjudicials per a la convivncia en el centre

  CONDUCTES CONTRRIES A LES

  NORMES DE CONVIVNCIA

  MESURES CORRECTORES a)Lacumulaci de faltes injustificades de puntualitat o dassistncia a classe. Seguir protocol absentisme. b)Els actes dincorrecci o desconsideraci amb els altres membres de la comunitat escolar (barallar-se amb un company/a, fer burla o riure dun alre,...) 1,2,4,7. c)Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les

  Protocol dabsentisme escolar. 1.Amonestaci oral. 2.Privaci del temps desbarjo. 3.Compareixena immediata davant de la cap destudis o de la directora del centre. 4.Amonestaci escrita: a- Comunicat informatiu del fet b- Entrevista amb les famlies i el/la tutor/a de lalumne, el/la cap destudis o del director/a de centre per a que els pares o tutors tinguin coneixement de lamonestaci.

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 37

  activitats del centre (parlar quan no toca, aixecar-se, molestar als companys/es... Tot duna manera reiterada) 1,2,4a,7. d)Els actes dindisciplina i les injries o les ofenses contra membres de la comunitat escolar. 3,4, (4a,4b), 6 (a valorar per la comissi de convivncia), 7. e)El deteriorament, causat intencionadament o per negligncia o mal s, de les dependncies del centre, o del material daquest o del de la comunitat escolar. 1,2,3,4 (4a,4b), 5. f)Lacumulaci dincidents anlegs als anteriors per de carcter lleu (Incidncia).

  (Representant de la comissi de convivncia). c- Citaci immediata a la famlia per una entrevista amb la direcci del centre. Lalumne no podr entrar a les classes fins que la famlia no assisteixi a lentrevista. 5.Realitzaci de tasques educadores per a lalumne, en horari lectiu, i/o la reparaci econmica dels danys causats al material del centre. La realitzaci daquestes tasques no es podr prolongar per un perode superior a dues setmanes. 6.Suspensi del dret a participar en activitats complementries del centre que es creguin adients. 7.Canvi de grup o classe de lalumne o de lalumna per un perode no superior a cinc dies, durant el qual efectuar els treballs que se li encomanin.

  Laplicaci de les mesures correctores anteriors correspon a qualsevol mestre/a del centre amb el vistiplau del/de la tutor/a i de la direcci. Ls de lagenda s essencial per tal de comunicar-se les famlies amb el/la tutor/a o a linrevs, comunicant faltes dassistncia o qualsevol incidncia que es cregui convenient. En el cas que un/a mestre/a posi una nota a lagenda i no tingui resposta de la famlia, intentar contactar telefnicament, i si tampoc ho aconsegueix, senviar una carta.

  CONDUCTES GREUMENT

  PERJUDICIALS A LES NORMES DE CONVIVNCIA

  MESURES CORRECTORES

  a.-Els actes greus dindisciplina, les injries, ofenses contra membres de la comunitat escolar que depassen la incorrecci o la desconsideraci previstes com a conductes contrries a les normes de convivncia. b.- Les agressions fsiques, amenaces o actes que atemptin contra la integritat personal dels membres de la comunitat educativa. c.- Les vexacions, humiliacions i els actes que atemptin greument contra la intimitat de qualsevol membre de la comunitat escolar, particularment aquelles que tinguin una implicaci de gnere, sexual, racial o xenfoba, o e realitzin contra lalumnat ms vulnerable per les seves caracterstiques personal, socials o educatives. d.- La suplantaci de personalitat en actes de la vida docent i la falsificaci o

  1.- Amonestaci oral 2.- Compareixena davant la cap destudis o de la directora del centre. 3.- Amonestaci escrita. Comunicat informatiu del fet. Citaci immediata a la famlia per a una entrevista amb la direcci del centre. Lalumne no podr entrar a les classes fins que la famlia no assisteixi a lentrevista. 4.- Realitzaci de tasques educadores per a lalumne, en horari lectiu, i/o reparaci economia dels danys causats al material del centre. La realitzaci daquestes tasques no es podr prolongar per un perode superior a dues setmanes. 5.- Suspensi del dret a participar en activitats complementries que no pot ser superior a la finalitzaci del corresponent curs acadmic. 6.- Canvi de grup o classe de lalumne o de lalumna per un perode a valorar en el cicle.

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 38

  sostracci de documents i material acadmic. e.-El deteriorament greu, causat intencionadament o per negligncia o mal s, de les dependncies del centre, del seu material o dels objectes i les pertinences dels altres membres de la comunitat educativa. f.- Els actes injustificats que alterin greument el desenvolupament normal de les activitats del centre. g.- La reiterada i sistemtica comissi de conductes contrries a les normes de convivncia en el centre, en concret, a partir de tres conductes contrries a les normes de convivncia del centre, es considerar falta GREU. h.-Les actuacions i les incitacions a actuacions perjudicials per a la salut i la integritat personal dels membres de la comunitat educativa del centre.

  7.- Suspensi del dret dassistncia al centre la propera mitja jornada. Si el succs s al mat, no podr assistir a la tarda i si s a la tarda no podr assistir al mat del dia segent. Es comunicar per via telefnica i per escrit a la famlia. 8.- Suspensi del dret dassistncia al centre dentre un dia i tres mesos. Es comunicar per via telefnica i per escrit a la famlia. 9.- Inhabilitaci per cursar estudis al centre per un perode de tres mesos o pel que resti per a la fi del corresponent curs acadmic. 10.- Inhabilitaci definitiva per a cursar estudis al centre. ** Les sancions 8, 9, 10 noms es duran a terme si sobre expedient disciplinari. ** Les sancions a les conductes greument perjudicial a les normes de convivncia saplicaran ntegrament. MESURES PROVISIONALS: El/la director/a pot adoptar la decisi daplicar una mesura provisional amb finalitats cautelars i administratives. Poden ser mesures provisionals: el canvi de grup, la suspensi dassistir a determinades classes o activitats, o el dret dassistir al centre per un perode mxim de cinc dies. En casos molt greus, es pot prolongar la suspensi temporal a quinze dies lectius.

  *Protocol dAbsentisme (Annex) 5.1.5. Garanties i procediment en la correcci de faltes greus

  El/la director/a acorda incoar expedient disciplinari, designa un/a docent com a instructor/a, ninforma a lalumnat afectat i, tamb als progenitors o tutors. En incoar lexpedient el/la director/a, pot aplicar de manera excepcional mesures provisionals (suspensi de lassistncia a classe per un mnim de tres dies lectius i un mxim de 20 dies lectius). L/la instructor/a practica les actuacions que consideri pertinents per a laclariment dels fets, aix com per a la determinaci de les persones responsables. L/la instructor/a de lexpedient ha descoltar lalumnat afectat, i tamb els progenitors o tutors legals, i els ha de donar vista de lexpedient completat fins a la proposta de resoluci provisional per tal que puguin manifestar la seva conformitat amb all que a lexpedient sestableix i es proposa o hi puguin formular allegacions. El termini per realitzar el trmit de vista de lexpedient, de la realitzaci del qual nha de quedar constncia escrita, s de cinc dies lectius i el termini per formular-hi allegacions s de cinc dies lectius ms. L'/la instructor/a formula proposta definitiva de resoluci. El/la directora/a dicta resoluci imposant la sanci que correspongui. El/la directora/a notifica a lalumnat/pares la resoluci adoptada.

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 39

  Possible presentaci dels recursos o reclamacions pertinents davant els Serveis Territorials.

  Procediment abreujat. Quan, en ocasi de la presumpta comissi de faltes greument

  perjudicials per a la convivncia, l'alumne/a, i la seva famlia en els/les menors d'edat, reconeixen de manera immediata la comissi dels fets i accepten la sanci corresponent, la direcci imposa i aplica directament la sanci. Tanmateix, ha de quedar constncia escrita del reconeixement de la falta comesa i de lacceptaci de la sanci per part de l'alumne/a i, en els/les menors dedat, del seu pare, mare o tutor o tutora legal.

  5.1.6. Mediaci escolar

  La mediaci escolar constituir un mtode de resoluci de conflictes en el centre. La mediaci escolar es basar en els principis segents: 1. La voluntarietat, segons la qual les persones implicades en el conflicte es poden acollir a

  la mediaci, i tamb desistir-ne en qualsevol moment del procs. 2. La imparcialitat de la persona mediadora que ha d'ajudar els participants a assolir l'acord pertinent sense imposar cap soluci ni mesura concreta ni prendre-hi part. La persona mediadora no pot tenir cap relaci directa amb els fets que han originat el conflicte. 3. La confidencialitat, que obliga els participants en el procs a no revelar a persones

  alienes la informaci confidencial que obtinguin, llevat dels casos previstos a la normativa vigent. 4. El carcter personalssim, que suposa que les persones que prenen part en el procs

  de mediaci han d'assistir personalment a les reunions de mediaci, sense que es puguin valer de representants o intermediaris. La direcci del centre oferir la mediaci en la resoluci de conflictes generats per conductes de l'alumnat contrries a les normes de convivncia o greument perjudicials per a la convivncia del centre, llevat que es doni alguna de les circumstncies segents: 1. Agressi fsica a membres de la comunitat educativa. 2. Vexacions o humiliacions a qualsevol membre de la comunitat escolar, particularment aquelles que tinguin una implicaci de gnere, sexual, racial o xenfoba, o es realitzin contra l'alumnat ms vulnerable per les seves caracterstiques personals, socials o educatives o s'hagi emprat greu violncia o intimidaci. 3. Reiterada i sistemtica comissi de conductes contrries a les normes de convivncia en el centre. 4. Que ja s'hagi utilitzat el procs de mediaci en la gesti de dos conflictes amb el mateix alumne durant el mateix curs escolar, qualsevol que hagi estat el resultat d'aquests processos. Es pot oferir la mediaci com a estratgia de reparaci o de reconciliaci, un cop aplicada una mesura correctora o una sanci, per tal de restablir la confiana entre les persones i proporcionar nous elements de resposta en situacions semblants que es puguin produir.

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 40

  5.2. Professorat

  5.2.1. Drets del professorat

  Els mestres tenen dret a: a. Desenvolupar la seva funci docent dins el principi de llibertat de ctedra i densenyament tenint com a lmit la Constituci, lEstatut, les Lleis, el Projecte Educatiu de Centre i el present document. b. Guiar, sota la seva responsabilitat, la formaci del grup dalumnes que li hagin estat encomanats. c. No ser obligat a impartir lensenyament de religi, ni a ser impedit a fer-ho als que hi estiguin disposats i capacitats per impartir-la. d. Participar activament en la creaci de la lnia pedaggica de lEscola. e. Disposar del material, instruments i equipament necessaris per a impartir un ensenyament digne, per a la realitzaci del PEC i de la prpia programaci. f. Rebre informaci sobre els seus alumnes i sollicitar la collaboraci dels pares per a la formaci dels alumnes. g. Convocar pares/mares/tutors legals dels alumnes, de manera individual o collectiva, per a parlar sobre temes relacionats amb leducaci daquests. h. Treballar en condicions dignes. i. Ser respectats en la seva dignitat personal i professional pels superiors, companys de feina, alumnes i familiars daquests. j. Rebre crtiques i suggeriments constructius, en presncia de linteressat i en un to respectus. k. Ser informat de la gesti del centre en el marc del claustre de professors. l. Assistir a totes les reunions del claustre de professors amb veu i vot. m. Assistir a totes les reunions de cicle i altres que li corresponguin amb veu i vot. n. Ser elector i elegible per a accedir als rgans unipersonal i collegiats del centre, dacord amb la normativa vigent. o. La lliure reuni, tant per a tractar assumptes laborals com pedaggics, desprs dhaver-ho comunicat al/la director/a. p. Altres drets que els corresponguin segons la normativa vigent per la seva condici de mestres de lEscola Pblica. q. Rebre informaci puntual i exacta sobre els acords presos pels rgans de decisi i gesti de lEscola.

  5.2.2. Deures del professorat

  Els mestres tenen el deure de:

  a. Participar en les reunions del claustre de professors, del cicle i dels altres rgans a qu pertanyin, amb una predisposici per a la cooperaci, complint els acords que shi prenguin. b. Tenir les hores lectives setmanals que marqui la normativa en el curs o matries assignades, tenint en compte les seves especialitats, la seva idonetat i, segons les possibilitats del centre o b les seves necessitats. c. Complir la jornada i lhorari de treball, lhorari de les classes i el calendari dactivitats establert en la Programaci General Anual. d. Tenir cura dels nens a lhora del pati a qui li pertoqui. e. Controlar lassistncia dels seus alumnes a lEscola. f. Mantenir lordre de la classe i vetllar per la bona educaci i comportament dels alumnes.

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 41

  g. Realitzar les programacions de curs i desenvolupar-les correctament. h. Prendre part, juntament amb el seu grup dalumnes, en les activitats aprovades a la Programaci General Anual dins lhorari lectiu. i. Efectuar lavaluaci contnua dels seus alumnes, donar a conixer a la seva famlia el resultat de la mateixa, dacord amb el calendari establert. j. Complimentar tota la documentaci acadmica referida als seus alumnes k. Entrevistar-se amb els pares sempre que aquests ho requereixin i en lhorari establert per a aquestes entrevistes i mantenir amb ells un clima de collaboraci per a leducaci dels seus fills. l. Estar al corrent dels canvis en les orientacions pedaggiques. m. Autoavaluar peridicament la seva activitat com a docent. n. Corregir les conductes anmales de qualsevol alumne, actuant en conseqncia quan aquestes es detectin. o. Fer les substitucions pertinents, que li siguin encomanades. p. Afavorir la consecuci dels objectius que proposa el centre en el seu Projecte Educatiu. q. Respectar i fer respectar les directrius daquestes NOF. r. Participar en lorganitzaci del centre a travs dels rgans corresponents. s. Exercir els crrecs per als quals fos escollit dacord amb les normes establertes en cada cas. t. Assistir amb puntualitat a les classes i reunions de les quals sigui membre. u. Qualsevol altre deure que es derivi de la seva condici de mestre de lEscola Pblica, segons la normativa i la legislaci vigent. v. Respectar la llibertat de pensament, de conscincia i de religi dels seus alumnes. w. Respectar les opinions dels altres i mantenir un tracte correcte amb els alumnes, professors i pares. x. Les normes i els models de comportament que es proposen als alumnes i lorganitzaci que es dna a la vida collectiva shan dajustar als valors que inspiren el funcionament del centre.

  5.2.3. Rgim del professorat

  5.2.3.1. Horari del professorat

  La participaci, la professionalitat i la implicaci dels mestres sn la base fonamental per al bon funcionament del centre. Els mestres estan obligats a complir lhorari i el calendari dactivitats establert en la Programaci General Anual del Centre. El seu horari laboral s actualment de 37 hores i . Aquestes inclouen 25 hores lectives, 5 hores no lectives i 7 i hores dactivitats relacionades amb la docncia que no shan de fer necessariament al centre.

  5.2.3.2. Permisos dabsncia i llicncies

  El/la director/a del centre, prvia sollicitud per escrit per part del/de la mestre/a interessat/da podr concedir perms en els supsits que marqui la normativa vigent de cada curs. A banda de les situacions del punt anterior, el Departament dEnsenyament concedir les llicencies per matrimoni, malaltia, embars, funcions sindicals, estudis o assumptes propis sense retribuci. La durada daquestes llicncies ser la que estableixi la normativa legal vigent en el moment de la sollicitud de la llicncia.

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 42

  En cas de previsi duna absncia per part del professorat cal: - Demanar el perms dabsncia al/la director/a, emplenar el full de sollicitud amb

  antelaci i lliurar-lo a direcci per a qu li doni el vistiplau. - Deixar la programaci amb les instruccions i activitats a realitzar per lalumnat a laula

  corresponent o b al/la mestre/a que ha de fer la substituci. - Cal portar el justificant de labsncia per adjuntar-lo a la sollicitud i arxivar-lo.

  Si la falta s imprevista savisar a direcci el ms aviat possible. Aquesta es justificar a direcci igualment per escrit a posteriori. Mensualment es comunicaran les absncies al Departament dEnsenyament mitjanant laplicatiu que ha creat per aquest fi.

  5.2.3.3. Substitucions dels mestres

  En tots els casos de permisos i llicncies el/la director/a del centre haur de preveure i assegurar ladequada atenci als alumnes durant les absncies del professorat que ha sollicitat el perms o llicncia, intentant perjudicar el menys possible el normal funcionament educatiu del grup classe. En el cas dels permisos que dna el/la director/a de lEscola, es cobrir labsncia del /de la mestre/a organitzant la substituci dacord amb el quadre de substitucions que elabora lequip directiu. En el cas de les llicncies i en base a all que estableixi la normativa vigent, el/la director/a del centre sollicitar als Serveis Territorials del Departament dEnsenyament la presncia dun/una mestre/a substitut durant el temps que falti el/la mestre/a titular. El/la cap destudis s la persona encarregada dassignar i comunicar al/a la mestre/a que ha de fer la substituci, seguint els criteris segents: a. Les substitucions les faran els/les mestres disponibles que fan suport, SEP o desdoblaments. b. Si el/la mestre/a a substituir forma part dun desdoblament, es suprimeixen els desdoblaments o suports. c. Si el tutor que falta s d'Educaci Infantil la substituci la far el/la mestre/a de suport d'Educaci Infantil. d. En cas de disponibilitat de ms dun mestre sassignar al/la mestre/a que normalment t ms presncia al grup daquests alumnes. Si calgus, els alumnes es repartirien entre les classes del nivell superior segent i/o inferior, segons decisi del/de la director/a del centre. 5.2.3.4. Adscripci dels mestres a cursos i nivells

  Correspon al/a la director/a del centre adscriure el professorat als cicles, cursos i rees en la forma ms convenient per a leducaci dels alumnes, tenint en compte lespecialitat del lloc de treball al qual estigui adscrit cada mestre/a i a les especialitats que tingui reconegudes, en el marc general de les necessitats del centre i del seu Projecte Educatiu. Ladscripci la far el director del centre desprs dhaver escoltat el claustre de professors i dhaver valorat la proposta amb la resta de lequip directiu.

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 43

  En la mesura que sigui possible, els/les tutors/es impartiran les rees instrumentals al grup assignat.

  5.3. Pares, mares i tutors/es legals de lalumnat

  5.3.1. Drets dels pares, mares i tutors/es legals de lalumnat

  Els pares, mares i tutors legals dalumnes tenen dret a: a. Participar en la gesti educativa de conformitat amb la legislaci vigent sense marginaci per creences, raa o religi. b. Rebre informaci peridica del desenvolupament del procs educatiu i del rendiment acadmic dels seus fills. c. Ser informats del PEC i de les seves modificacions. d. Ser informats del contingut de les NOF i lobligaci de complir-les. e. Mantenir intercanvi dopinions amb el/la director/a, cap destudis i mestres per tal de millorar el desenvolupament del procs educatiu i el rendiment acadmic dels seus fills. f. Assistir a les reunions que es convoquin des del centre per a pares i mares dalumnes. g. Recrrer davant les anomalies certes o preteses seguint les vies establertes. h. Escollir i ser escollits membres del Consell Escolar o daltres rgans amb representaci de pares. i. Pertnyer a les associacions de mares i pares dalumnes segons els seu reglament especfic. j. Collaborar en lorganitzaci de les activitats extraescolars programades. k. Defensar els seus drets respecte a leducaci dels seus fills. l. Ser tractats amb respecte per part de la resta de la comunitat escolar.

  5.3.2. Deures dels pares, mares i tutors/es legals de lalumnat

  Els pares, mares i tutors legals dalumnes tenen el deure de: a. Assistir a les convocatries individuals o collectives dels tutors o altres rgans de lEscola, per a tractar assumptes relacionats amb la conducta o procs educatiu en general dels seus fills.

  b. Assumir els acords presos pels rgans collegiats del centre a travs dels seus representants.

  c. Collaborar amb els/les mestres i altres rgans educatius per al millor desenvolupament de les activitats del centre.

  d. Contribuir en la tasca de leducaci dels hbits dels seus fills i a fer crixer en ells actituds favorables a lEscola.

  e. Seguir les normes dhigiene que per algun motiu puntual formuli el centre (polls, ...).

  f. Comunicar al centre si el fill pateix malalties infecto-contagioses i parasitries.

  g. Vetllar per la salut i benestar dels seus fills, per la qual cosa en cas de smptomes de malaltia (estats gripals, processos de febre, conjuntivitis,...) no portar-los a lescola fins que shagin recuperat, segons all estipulat en aquest NOF. h. Facilitar als seus fills els mitjans adients per portar a terme les activitats indicades pel professorat.

  i. Justificar adequadament, si escau, les absncies dels seus fills davant el/la tutor/a de la seva classe.

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 44

  j. Estimular els seus fills en el compliment de les normes de convivncia i a lexercici dels seus drets i deures.

  k. Cooperar amb lequip directiu i mestres amb el procs educatiu i progrs acadmic dels seus fills.

  l. Atendre i respondre la crida de lequip directiu o mestres en tot all que concerneix la vida escolar dels seus fills: educaci, instrucci i conducta.

  m. Conixer i acceptar el contingut del PEC i de les NOF, com tamb els mecanismes previstos per a fer-ne la modificaci. Qualsevol falta dassistncia dun alumne a classe lhaur de justificar la famlia o tutor a lescola el ms aviat possible ( telfon, per escrit o personalment). Lassistncia de lalumnat al centre s obligatria. El/la tutor/a comunicar les absncies dels alumnes no justificades als pares o tutors. En cas dabsncies persistents no justificades, lescola procurar en primer lloc resoldre el problema amb lalumne i els seus pares o tutors i, si cal, sollicitar la collaboraci dels equips dassessorament i orientaci psicopedaggica, lassistent social que pertoqui i/o educador del municipi.

  5.4. Personal dAdministraci i Serveis (PAS)

  El personal no docent forma part de la comunitat escolar i facilita el desenvolupament de lensenyament mitjanant lexercici de la seva activitat professional: administraci i serveis. El personal de serveis propis del centre s aquell que dna els seus serveis a consergeria, administraci i auxiliar a lEducaci Infantil. Tot el personal no docent que presti serveis en el centre dependr funcionalment del/de la director/a. El personal no docent t el deure de complir i fer complir les normes de convivncia establertes al centre que es regulen en aquest document. Participar en el Consell Escolar del centre mitjanant el seu representant, el qual ser escollit dacord amb el que estableix la regulaci del procs electoral dels rgans de govern.

  5.4.1 Conserge

  La jornada laboral del conserge estar subjecte a la normativa dictada per lAjuntament dArgentona quant al cmput dhores. Per les caracterstiques del lloc de treball, el seu horari i les condicions laborals seran establertes en funci de les necessitats del centre i de les directrius donades per lAjuntament. Per altres qestions laborals com, les vacances, lhorari del conserge en perode de vacances escolars, o quan les necessitats del servei requereixin treballs de consergeria en hores fora de les habituals, i per tot all no especificat en aquest reglament li correspon a lAjuntament. Les funcions del conserge sn: 1. De les funcions referides a la vigilncia i custdia de ledifici:

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 45

  a. Tenir cura de la vigilncia general del centre i del control de les persones alienes al mateix que poguessin entrar-hi, vetllant que no es pertorbi lordre i informant la direcci de qualsevol situaci anormal que observin a fi que aquesta pugui adoptar les mesures pertinents. b. Atendre totes les persones que vulguin visitar el personal docent, facilitant-los aquella informaci que sollicitin respecte a lEscola i que hagin estat autoritzats. c. Vigilar i custodiar les installacions de comptadors i motors, aix com les dentrada denergia elctrica, aigua i combustible, mantenint les dependncies sempre tancades i no permetent-hi lentrada de persones no autoritzades per ra de les seves funcions, tot informant lAjuntament dels incompliments daquestes normes per part de les companyies subministradores que disposen daccs directe a les installacions esmentades. d. Controlar i vetllar pel manteniment de comptadors, aparells i motors connectats a les xarxes daigua, combustible o electricitat del centre, abstenint-se de manipulacions que impliquin risc i advertint la direcci del centre i lAjuntament de les deficincies i insuficincies que pogus observar. e. Obrir les portes a linici de la jornada escolar i vetllar per a qu a lacabament de la jornada, les portes, finestres i persianes siguin convenientment tancades, aix com les claus de pas o connexions de les installacions daigua, combustible i electricitat, sempre que sigui possible en relaci a ls que es faci de lequipament. f. Tenir custdia de les claus de ledifici escolar que li siguin confiades, i facilitar cpia a les persones que aix ho designi la direcci del centre. g. Encendre, apagar i vigilar la installaci de calefacci i llum dacord amb les instruccions rebudes des de lAjuntament i des de la direcci del centre, i tamb dacord amb el seu propi criteri per tal devitar consums innecessaris. h. Controlar a intervals regulars, i sobretot abans i desprs dels esbarjos, les installacions daigua del centre i reposar el material auxiliar necessari dacord amb les instruccions rebudes de lAjuntament i de la direcci del centre. i. Vigilar laccs al recinte escolar a les hores dentrada i sortida dalumnes que hauran de ser acomiadats i recollits per als seus familiars. j. Cooperar en el bon desenvolupament daquelles activitats extraescolars dels alumnes o daltres entitats associatives, culturals i esportives que hagin estat degudament autoritzades, ajudant els usuaris a localitzar i utilitzar convenientment aquelles installacions i serveis que els hagin estat concedits.

  k. Facilitar l'accs al centre als serveis de neteja i manteniment, empreses de reparaci de l'Ajuntament i d'altres que hagin estat autoritzades, amb la identificaci prvia dels qui siguin responsables. 2. De les funcions referides al manteniment de ledifici escolar: a. Efectuar petites reparacions de manteniment i conservaci pertanyents als rams de lelectricitat, lampisteria, fusteria i construcci. b. Inspeccionar i mantenir netes les boques dels collectors, embornals, canalons de la pluja a les terrasses, patis..., revisant-los peridicament i molt especialment en dies de pluja. c. Vetllar pel compliment de les obligacions de la neteja de ledifici (servei que s contractat a tercers) i informar a la direcci de lescola de qualsevol incompliment. d. Complir les instruccions de la direcci del centre relatives a la neteja quan per qualsevol circumstncia fos necessria una neteja immediata durant lhorari escolar. e. Encarregar-se de la neteja dels patis, zones desbarjo i altres espais del recinte escolar. f. Encarregar-se de la conservaci de les installacions esportives, dels arbres i espais enjardinats dacord amb les instruccions i assistncia rebudes pels serveis tcnics municipals. g. Mantenir en bon estat de conservaci i en condicions de ser utilitzades en qualsevol moment aquelles eines i materials que li hagin estat lliurats per a lexercici de les seves funcions. Igualment, disposar habitualment a m daquells recanvis i complements

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 46

  necessaris per a efectuar reparacions normals pel que lAjuntament facilitar els recursos necessaris. 3. De les funcions referides a la participaci dins la comunitat escolar: a. El personal de consergeria no intervindr en el desenvolupament de les activitats didctiques del centre, ja que aquestes sn competncia del personal docent. Amb tot, cal que el personal de consergeria mostri una disponibilitat pel que fa als actes que la comunitat escolar organitzi, participant-hi o facilitant el seu desenvolupament, tenint en compte les funcions que li sn prpies. b. Mantenir en tot moment un tracte correcte i deferent amb la direcci del centre, el professorat, els companys de treball, els alumnes i les seves famlies i impregnar les seves relacions d'un carcter tan educatiu com sigui possible. c. Mostrar disponibilitat de participar en el Consell Escolar del Centre o altres rgans de participaci com el Consell Escolar Municipal, dacord amb la normativa vigent. 4. Altres funcions: a. Complir els encrrecs, avisos o altres comissions dordre intern de lEscola que els siguin encomanats per la direcci del centre. Fer-se crrec de la custdia i lliurament puntual de la correspondncia, comunicats, informacions externes o documents que es rebin adreats a la direcci o a la resta de la comunitat educativa.

  b. Atendre el telfon i les crides a la porta d'entrada de l'edifici o al recinte de l'Escola. c. Mantenir en bon estat de conservaci i en condicions d'sser utilitzades en qualsevol moment aquelles eines i materials que els hagin estat entregats per a l'exercici de les seves funcions. Igualment, tenir habitualment a m aquelles eines, recanvis i complements necessaris per efectuar reparacions normals, per la qual cosa faran arribar a la direcci del centre les comandes oportunes.

  d. Presentar-se obligatriament a l'Ajuntament quan se'ls solliciti i quan es consideri necessari per assumptes de relaci entre l'Ajuntament i el centre, reunions relatives al personal, assumptes de manteniment dels centres i cursets de formaci complementria.

  e. Mantenir una bona disposici a l'assistncia a cursets que els siguin proposats per l'Ajuntament on s'imparteixin aquelles matries especficament relacionades amb les seves funcions.

  5.4.2. Auxiliar Administrativa

  La jornada laboral de lauxiliar administrativa estar subjecte a la normativa dictada per Departament dEnsenyament quant al cmput dhores. Per les caracterstiques del lloc de treball, el seu horari sadaptar a les necessitats del centre i a les directrius donades pel Departament dEnsenyament. Per altres qestions laborals com, les vacances, lhorari de lauxiliar administrativa tamb depn del Departament dEnsenyament. Amb carcter general, les seves funcions i tasques concretes sn les segents: a. Gesti administrativa dels processos de preinscripci i matriculaci dalumnes. b.Gesti administrativa dels documents acadmics: llibres descolaritat, expedients acadmics, ttols, beques i ajuts, certificats, diligncies, etc. c. Gesti administrativa i tramitaci dels assumptes propis del centre. d. Arxiu i classificaci de la documentaci del centre.

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 47

  e. Despatx de la correspondncia: recepci, registre, classificaci, tramesa, franqueig, etc. f. Transcripci de documents i elaboraci i transcripci de llistats i relacions. g. Gesti informtica de dades; domini de laplicaci informtica corresponent: SAGA o altres. h. Atenci telefnica i personal sobre els assumptes propis de la secretaria administrativa del centre. i. Recepci i comunicaci davisos, encrrecs interns i incidncies del personal: baixes, permisos, etc. j. Comandes de material, comprovaci dalbarans, etc., dacord amb lencrrec rebut de la direcci o la secretaria del centre. k. Manteniment de linventari. l. Control de documents comptables simples. m. Exposici i distribuci de la documentaci dinters general que estigui al seu abast: disposicions, comunicats, etc.

  5.4.3. Tcnica dEducaci Infantil (TEI)

  El/la tcnic/a dEducaci Infantil collabora amb els/les mestres tutors/es de P3 en el procs educatiu de lalumnat, principalment en el desenvolupament dhbits dautonomia i en latenci a les necessitats bsiques dels infants. Correspon al/a la tcnic/a dEducaci Infantil les funcions segents: a.Participar en la preparaci i el desenvolupament dactivitats densenyament i aprenentatge: organitzaci de laula, elaboraci de materials didctics, suport al desenvolupament de les sessions.

  b.Collaborar en la planificaci i el desenvolupament dactivitats densenyament i aprenentatge dhbits dautonomia de lalumnat.

  c. Dur a terme activitats especfiques amb alumnes pautades pel mestre/a tutor/a.

  d. Collaborar en les activitats datenci a les necessitats bsiques dels infants.

  e. Participar en processos dobservaci dels infants.

  El/la tcnic/a dEducaci Infantil pot participar en les reunions del claustre, amb veu i sense vot, i s elector i elegible del PAS al Consell Escolar.

  El/la tcnic/a dEducaci Infantil ha de participar en les reunions de cicle i de nivell i en les activitats de formaci que es realitzin relacionades amb les seves funcions. Tamb pot participar en les entrevistes amb les famlies, sempre en presncia del/de la tutor/a.

  La jornada ordinria del/de la tcnic/a dEducaci Infantil s de 37,5 hores setmanals, que es desenvoluparan entre les 8 i les 18 hores, amb la distribuci segent:

  - 25 hores datenci directa a lalumnat de P3 durant lhorari lectiu.

  - 5 hores de participaci en les activitats no lectives del centre: reunions de cicle, de nivell i de claustre, entrevistes amb les famlies, elaboraci de materials

  - 5 hores de collaboraci en lacollida de lalumnat dEducaci Infantil a linici i a la finalitzaci de la jornada escolar o en la realitzaci de tasques socioeducatives relacionades amb els hbits i actituds personals en el temps de migdia.

  - 2,5 hores de preparaci de material i participaci en activitats de formaci externa, que no han de ser realitzades necessriament al centre.

  - Correspon al/la director/a del centre, escoltats els implicats i en funci del pla de treball, determinar la distribuci horria daquests professionals.

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 48

  6. Collaboraci i participaci dels sectors de la comunitat

  escolar

  6.1. Informaci a les famlies Reunions: A finals del mes de juny, el centre convocar una reuni amb els pares, les mares o tutors legals dels alumnes que iniciaran P-3 i a totes les famlies noves a lEscola. En aquesta reuni sinformar als pares, mares i tutors legals del funcionament general de lEscola i especficament daquells aspectes que afectin directament als alumnes de P3. Les reunions de la resta de nivells es portaran a terme durant el mes de setembre o la primera setmana doctubre. Entrevistes: Tot el professorat del centre destinar una hora, un dia a la setmana, durant tot el curs, per a reunions amb els pares, mares o tutors legals. Aquesta hora quedar estipulada en la PGA. Cada tutor/a informar als progenitors del dia i lhora daquestes reunions a principi de curs. Cada tutor/a tindr una entrevista al llarg del primer o segon trimestre del curs, amb els pares i mares o tutors legals de cada un dels seus alumnes i una altra a final de curs per a lentrega de linforme davaluaci del tercer trimestre i la valoraci del curs. En quedar constncia escrita. Es podr sollicitar, a travs de lagenda de lalumne/a, una entrevista amb el/la tutor/a o amb els/les mestres especialistes. El/la mestre/a proposar una data i hora que caldr confirmar lassistncia. Per tal de mantenir entrevistes amb els membres de lequip directiu, caldr demanar hora per via telefnica a secretaria. Informes: Els/les tutors/es lliuraran als pares i mares o tutors legals linforme on es valorar el rendiment acadmic del alumne/a, el grau dassoliment dels hbits i les tcniques de treball, aix com les absncies del trimestre amb la segent periodicitat: a. Educaci Infantil: Es donaran dos informes, el primer el mes de gener i el segon a final de curs. b. Educaci Primria: Es donaran tres informes que correspondran amb el final dels tres trimestres del curs, aproximadament per Nadal, Setmana Santa i final de curs. c. En el cas de sorgir un cas particular dun/a alumne/a, es resoldria a travs de lentrevista amb els pares i mares o tutors legals. En el cas de famlies separades saplicar la normativa tant pel que fa a rebre cpia de linforme com a assistir a les entrevistes.

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 49

  Comunicacions: Les comunicacions famlia-mestres es realitzaran de manera escrita. Per els alumnes dEducaci Infantil i de primer de Primria en un full que es far arribar al/la tutor/a i per els alumnes de segon a sis de Primria sutilitzar lagenda. Lagenda s un instrument de comunicaci directa i permanent entre les famlies i els/les mestres. Les comunicacions puntuals es realitzaran per telfon o per correu electrnic. LEscola realitzar la comunicaci amb les famlies a travs del correu electrnic i/o el bloc de lEscola. Per a les famlies que no disposin de correu electrnic sels hi donar la informaci en paper. Aquelles informacions/comunicacions en les que sigui necessari un retorn (inscripcions a activitats,...) es faran arribar en format paper. Quan sigui noms per famlies, no per alumnes, es lliurar als germans petits. Peticions de les famlies: Quan les famlies volen expressar la seva opini sobre determinats aspectes del funcionament de lEscola tenen dret a presentar les seves peticions. Quan la petici es refereix a un/a mestre/a del centre primer, sempre, shan de dirigir al mestre/a en concret. De no solucionar-se el problema i si la gravetat daquest ho requereix, la famlia pot demanar una entrevista amb la direcci de lEscola. Quan arribi a direcci una queixa que afecti a un/a mestre/a en concret se li demanar un escrit que contingui la identificaci de la persona o persones que el presenten, el contingut de la queixa, petici,...la data i la signatura, i, sempre que sigui possible, el mxim delements acreditatius dels fets, actuacions o omissions a qu es fa referncia.

  6.2. Associaci de pares i mares dalumnes (AMPA) Els pares i les mares o tutors dalumnes que estiguin matriculats al centre podran organitzar-se en associacions de mares i pares dalumnes dacord amb la legislaci vigent. LAMPA t per finalitat essencial facilitar la participaci de les mares i els pares en les activitats del centre, dacord amb els seus estatuts i normativa daplicaci. Les activitats prpies de les associacions de mares i pares dalumnes sn aquelles que contribueixin i afavoreixin la implicaci de les famlies en leducaci dels fills i la millora daquesta, com: a. Donar suport i assistncia als membres de lassociaci i, en general, els pares, mares i tutors legals, als professors, personal i als alumnes del centre i als seus rgans de govern i participaci en tot el que es refereix a leducaci dels seus fills i, en general, de tots els alumnes matriculats al centre, mitjanant entre daltres, la programaci i organitzaci dactivitats extraescolars i serveis, dacord amb el que estableixin els seus estatuts i normativa daplicaci. b. Promoure les activitats de formaci de les mares i pares, tant en el vessant cultural, com lespecfica de responsabilitzaci en leducaci familiar.

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 50

  c. Promoure la representaci i la participaci dels pares dels alumnes en el Consell Escolar i altres rgans collegiats del centre i, en general, en la vida de la comunitat escolar. d. Facilitar la participaci del centre en lmbit social, cultural, econmic i laboral de lentorn. Les associacions de mares i pares dalumnes podran tenir com a domicili soc ial el centre docent prvia comunicaci al Consell Escolar. Un membre de les associacions de mares i pares dalumnes ser designat per aquesta per formar part del Consell Escolar com a representant de lassociaci. Les associacions de mares i pares dalumnes, a travs dels seus rgans de representaci, gestionaran de manera autnoma els seus recursos, dacord amb el que disposin els seus estatuts. Els fons propis del centre i els fons propis de les associacions de mares i pares dalumnes es gestionaran de manera autnoma i separada amb comptabilitats independents. Les associacions de mares i pares dalumnes podran aportar voluntriament al centre mitjans materials i econmics per a la realitzaci o millora dalgun aspecte de la vida educativa del centre. La donaci o cessi de mitjans materials hauran de quedar recollits a linventari del centre si passen a la seva propietat i en qualsevol cas selaborar un document on sespecifiquin les condicions de laportaci. Les aportacions econmiques hauran destar aprovades pel Consell Escolar, i ser assignades exclusivament a la finalitat que correspongui segons la voluntat manifestada per lassociaci de mares i pares dalumnes que la faci.

  6.3. Participaci dels alumnes

  Els alumnes participaran en la vida del centre: a. Per mitj de la seva integraci personal en lactivitat acadmica. b. Per mitj dels encarregats, dels delegats de classe, segons all que sestipuli els equips de cicle per a cada cicle i nivell. c. Mitjanant grups constituts per a fins concrets.

  6.3.1. Alumnes delegats

  Per potenciar la participaci de lalumnat en el funcionament de lEscola, a partir de primer de Primria, cada grup-classe escollir dos alumnes que en seran els/les delegats/des. Aquests es reuniran peridicament amb lequip directiu i formaran el Consell de Delegats/des.

  Els/les alumnes delegats/des de classe assumiran les segents funcions: a. Participar de les reunions del Consell de Delegats. b. Representar el grup en la vida escolar i en el Consell de Delegats del centre emetent lopini majoritria del grup i no la prpia. c. Fer de portaveu davant els alumnes, del tutor i mestres que formen part de la classe. d. Recollir la opini, inquietuds i propostes dels companys en temes dinters general o quan siguin consultats per algun rgan del centre.

  e. Presidir les assemblees de classe (Les assemblees es realitzaran peridicament durant el curs escolar).

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 51

  f. Proposar temes per lelaboraci de lordre del dia de les assemblees de classe i ajudar a redactar els resums o actes de les reunions realitzades.

  g. Informar els seus companys de classe de les propostes i de la informaci que rebi com a delegat de classe.

  h. Ajudar en la resoluci de petits conflictes. i. Vetllar per lordre de la classe. j. Altres funcions que li siguin encomanades pel mestre tutor.

  6.4. Pares/mares delegats/des daula

  En el si de les famlies de cada aula, sescolliran dues mares/pares delegats/des daula amb lobjectiu dafavorir la comunicaci entre famlies de la classe i lEscola i aconseguir el mxim de representaci i participaci dels pares i mares en el funcionament del centre. Els/les delegats/des daula sn pares i mares que sofereixen de forma voluntria a fer aquesta tasca durant un curs escolar i tenint en compte el qu es relaciona a continuaci. El/la delegat/da daula s una figura integradora, que collabora amb una actitud positiva, sense inferir en el funcionament de les classes i que fomenta la relaci entre els pares. Els pares o mares delegats de classe sn elegits a la reuni de pares de principi de curs que realitza el/la tutor/a. Els delegats/des daula tenen les funcions segents: a. Assumir el comproms, sempre que sigui possible, dassistir a les reunions que sigui convocat/da. b. Actuar com a membre de la Comissi de Festes de lEscola. c. Dinamitzar les propostes per dur a terme les diferents festes i celebracions de lEscola. d. Informar a les famlies de la classe daquells aspectes que es determini. e. Servir denlla i comunicaci entre els tutors i les famlies de la seva classe. f. Recollir les inquietuds, iniciatives i suggeriments dels pares i mares del curs, potenciant que sacostin a lEscola amb una actitud positiva i dialogant. g. Canalitzar les propostes cap al tutor/a, la direcci o lAMPA segons escaigui. h. Collaborar amb els/les tutors/es corresponents en aspectes com ara la participaci en diverses activitats: festes, sortides,... A lEducaci Infantil, i sempre que sigui necessari a lEducaci Primria, caldr que cerquin voluntaris acompanyants a les diferents sortides seguint les directrius segents: - LEscola facilitar al llarg del primer trimestre el calendari de sortides i el nombre necessari dacompanyants per a cadascuna. - En primera instncia es demanar que els acompanyants siguin mares i/o pares dels alumnes, en segons instncia, i si no shan trobat els primers en el termini establert,es demanar altres familiars dels alumnes. - Els acompanyants a les sortides, es faran crrec dels alumnes que els hi encomani el/la tutor/a, actuaran duna manera activa i, en la mesura que sigui possible, no faran s del telfon mbil, en cap cas podran fer fotografies i enviar-les a la resta de les famlies. i. Actuar en confidencialitat en relaci a la informaci que disposa de la seva funci com a delegat/da. Linterlocutor/a del/la delegat/da a lEscola s el/la tutor/a. s a ell a qui ha dadrear-se en primer lloc per a fer qualsevol proposta o per a exposar-li alguna preocupaci de la majoria de pares del grup en relaci al normal funcionament de la vida escolar. En cas de no rebre la resposta adequada o de persistir una situaci conflictiva el/la delegat/da ho posar en coneixement de la direcci de lEscola.

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 52

  6.5. Carta de comproms educatiu La carta de comproms educatiu expressa els compromisos que cada famlia i el centre savenen a adquirir en relaci amb els principis que la inspiren, i que han de ser els necessaris per garantir la cooperaci entre les accions educatives de les famlies i la del centre educatiu en un entorn de convivncia, respecte i responsabilitat en el desenvolupament de les activitats educatives. Els compromisos expressats en cada carta sentenen en el marc del respecte als drets i les llibertats de les famlies recollits a les lleis i pressuposen el respecte de la famlia al carcter propi del centre. Els compromisos es refereixen, com a mnim, al seguiment de levoluci dels/de les alumnes, a lacceptaci dels principis educatius del centre, al respecte a les conviccions ideolgiques i morals de la famlia en el marc dels principis i valors educatius establerts a les lleis, a ladopci de mesures correctores en matria de convivncia i a la comunicaci entre el centre i la famlia. Els continguts de la carta de Comproms Educatiu sn elaborats pel centre, en el marc de les orientacions del Departament dEnsenyament, amb la participaci de la comunitat escolar, i sn aprovats pel Consell Escolar. La carta s revisada peridicament en els termes i terminis que acordin el Centre i el pare, mare o tutor o tutora legal. Lactualitzaci de la carta sha de realitzar, almenys, a l'inici de cada etapa educativa. La carta de Comproms Educatiu i les seves modificacions s signada per la direcci del centre i pel pare o la mare o tutor o tutora legal de lalumne/a en el moment de formalitzar la matriculaci de lalumne/a. De la carta signada nha de quedar constncia documental al centre i a la famlia. (Annex)

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 53

  7. Funcionament del centre

  7.1. Aspectes generals

  7.1.1. Calendari i horari

  El calendari escolar ser el que per a cada curs aprovi el Departament dEnsenyament de la Generalitat als Centres dEducaci Infantil i Primria. Els perodes de jornada intensiva, la incorporaci gradual dels alumnes de tres anys i els dies de lliure elecci seran triats pel Consell Escolar un cop escoltat el claustre de professorat i havent estat consensuat per la resta de centres del municipi. El/la director/a dels Serveis Territorials dEnsenyament els autoritzar. Els horaris corresponents als diferents grups, mestres i espais seran elaborats pel/per la cap destudis en iniciar-se el curs. La jornada lectiva diria, excepte en aquells perodes que sautoritzi la sessi nica, es fixa de la manera segent:

  Alumnes dEducaci Infantil: de 9h a 12:30h i de 15h a 16:30h. Alumnes dEducaci Primria: de 9h a 13h i de 15h a 16:30h dilluns, dimecres i

  divendres. De 9h a 12:30h i de 15h a 16:30h dimarts i dijous.

  Les activitats que suposin el desenvolupament de la dedicaci exclusiva docent del professorat es realitzaran segons acord en la PGA. El/la cap destudis elaborar el pla de treball on es concretaran i planificaran aquestes activitats. El pla de treball ser aprovat pel claustre de professors.

  7.1.2. Entrades i sortides del Centre Lentrada a lEscola es far pel carrer Nadal. Lhorari dobertura del centre ser a les 8:55h i es tancar la porta dentrada a les 9:05h. A la tarda, sobrir la porta a les 14:55h i es tancar a les 15:05h. A les sortides, la porta sobrir a les 12:25h, a les 12:55h (dilluns, dimecres i divendres) i a les 16:25h, i es tancaran a les 12:40h, 13:10h i a les 16:40h. Els membres de la comunitat educativa (alumnat, famlia i acompanyants) seran escrupolosament puntuals en el compliment dels horaris dentrada i sortida de lEscola. En cas que un/a alumne/a arribi tard, caldr entrar per la Plaa dels Enamorats, sempre acompanyat per la famlia. El conserge, ladministrativa o la direcci del centre seran els encarregats dacompanyar lalumne/a a la seva aula. Alumnes dEducaci Infantil: A les entrades, les famlies acompanyaran als alumnes fins a la porta de ledifici dEducaci Infantil (urna), els infants entraran sols fins a les seves aules. Al llarg del mes de setembre, les famlies de P3, podran acompanyar als seus fills/es fins a la porta de laula.

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 54

  A les sortides, la recollida dels alumnes de P3 i P5 es realitzar a les aules, per les portes d'accs al pati. Als alumnes de P4 es podran recollir al passads de les seves aules. Els/les alumnes dEducaci Infantil noms seran entregats a les persones autoritzades en el full corresponent. En cas que la persona que reculli al vostre fill/a no sigui cap de les autoritzades, caldr notificar-ho a la tutora en una nota escrita. En cas dordre dallunyament o privaci de la ptria potestat dalgun dels progenitors, caldr entregar a la direcci linforme judicial on consti lordre. Alumnes dEducaci Primria: Els/les alumnes dEducaci Primria entraran sols a lEscola. Les famlies els acompanyaran fins a la porta dentrada de lEscola (C/ Nadal). A les sortides, els alumnes de 1r i 2n faran files al pati i els/les mestres entregaran els infants a les persones autoritzades en el full corresponent. Els dies de pluja les famlies sesperaran al davant de la porta de ledifici de Primria. A partir de 3r de Primria els/les alumnes podran marxar sols, els/les mestres acompanyaran als alumnes fins la porta de sortida de ledifici. Les circulacions pels passadissos i escales es faran amb ordre, pas normal, sense crits ni empentes. Els/les mestres acompanyants seran els/les responsables daquest ordre per part dels seus alumnes. Per a tots els alumnes: Cap pare, mare o tutor/a legal, llevat casos excepcionals, pot entrar a les aules. No es sortir abans de lhora assenyalada. A les hores de sortida els/les alumnes i les seves famlies hauran dabandonar el centre excepte aquells que facin s del servei del menjador escolar i els que fan activitats organitzades per lAMPA. Cap nen/a pot sortir sol/a del recinte escolar en horari lectiu si no s acompanyat d'un adult. Quan una famlia vingui a recollir al seu fill/a dins lhorari lectiu i fora de lhorari habitual de recollida dels alumnes, caldr que avisi al/a la tutor/a de lhora de recollida de lalumne/a per tal de tenir-lo preparat. Quan la famlia arribi a lEscola avisar a consergeria, a administraci o a direcci, per tal que vagin a buscar al nen o la nena. La famlia no podr anar a recollir a lalumne/a a laula.

  7.1.3. Retard en la recollida de lalumnat Els/les alumnes que, un cop tancat el recinte, no els hagin vingut a buscar, el/la mestre/a contactar amb la famlia per telfon i lliurar lalumne/a a la persona responsable de les permanncies de tarda. Arribat el cas de no contactar amb ning, transcorreguts 30 minuts des de lhora de sortida telefonar a la Policia Municipal per comunicar la situaci. La reiteraci freqent daquests fets amb una mateixa famlia ha de ser tractada de manera similar als supsits dabsentisme. (Annex)

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 55

  7.1.4. Visites de pares A fi dinterrompre el mnim possible el treball que realitzen els/les docents en el centre, sinformar als pares i mares i representants legals de lhorari dentrevistes. A Educaci Infantil els pares i mares entraran regularment a lEscola per realitzar lactivitat del protagonista de la setmana. Es relacionar el dia de laniversari del nen/a amb el fet de ser el protagonista de la setmana. Aquest dia es donar la possibilitat als pares a venir a lEscola i fer alguna activitat que hagi preparat conjuntament amb el fill/a i que els destinataris siguin els alumnes de laula i el/la mestre/a.

  7.1.5. Activitats complementries (sortides i colnies). Autoritzacions

  Les sortides i les colnies formen part del currculum, estan acordades en cicle i aprovades pel Consell Escolar. Noms podran participar en les activitats complementries fora del centre els/les alumnes quins responsables legals hagin signat lautoritzaci corresponent. Aquesta autoritzaci sentregar a les famlies a la reuni dinici de curs i tindr validesa dun curs escolar. El/la tutor/a s lencarregat/da de revisar i guardar les autoritzacions. Trimestralment es facilitar a les famlies el llistat de sortides i limport a ingressar de cada trimestre. Les colnies tindran una autoritzaci a part. En el cas de les colnies de 6 (viatge de final descolaritzaci) es lliurar als pares/mares o tutors legals la normativa especfica daquest per al seu coneixement. Caldr retornar signada lacceptaci daquesta normativa juntament amb lautoritzaci per a poder realitzar lactivitat.

  Normativa del viatge de fi de curs.

  Respectar els horaris marcats pels professors acompanyants i/o pels monitors:

  danar al menjador, de trobada en un lloc determinat, dapagar els llums, ...

  Respectar el material: de la casa de colnies, dels mitjans de transport, dels espais

  visitats, dels companys...

  Respectar els companys, mestres, monitors, altres...

  Mantenir la cohesi del grup: no perdre de vista el grup, anar al mateix ritme...

  En cas de mal comportament els alumnes poden ser retornats a casa amb totes les

  despeses derivades (prpies i dacompanyant) a crrec de les famlies

  corresponents.

  Acomplir la normativa recollida a les NOFC.

  L ingrs corresponent a cada sortida sha dabonar en els terminis establerts al full de comunicaci trimestral. Si un alumne fa lingrs fora del termini no se li podr assegurar lassistncia. En cas de malaltia o motiu justificat pel qual no pugui assistir, se li abonar la part corresponent a limport de lactivitat. No es poden fer sortides ni altres activitats fora del centre amb menys de dos acompanyants, un dels quals ha de ser necessriament mestre/a.

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 56

  Les rtios dacompanyants per les sortides escolars sn:

  CICLE MESTRE ALUMNES

  C. Infantil 1 10

  C. Inicial 1 15

  C. Mitj 1 15

  C. Superior 1 20

  Les rtios dacompanyants per les colnies sn:

  CICLE MESTRE ALUMNES

  C. Infantil 1 8

  C. Inicial 1 12

  C. Mitj 1 12

  C. Superior 1 18

  Els/les alumnes que no assisteixin a les sortides es quedaran al centre en una aula propera al seu nivell daprenentatge, amb feina per fer. La feina caldr que la deixi preparada el/la tutor/a. Li correspon al/la director/a o designar en quina aula aniran aquests alumnes.

  7.1.6. Incidents o accidents

  En cas daccident dun/a alumne/a, lEscola actuar de la segent manera:

  -Accident o incident lleu: El/la mestre/a li far la cura utilitzant la farmaciola del centre (aigua, sab i apsits si sn necessaris). En aquest cas el/la mestre/a tutor/a ho comunicar per escrit a lagenda i/o amb una explicaci oral.

  -Accident o indisposici mitjana: En aquests casos el/la mestre/a localitzar per telfon a

  la famlia perqu pugui portar al seu fill/a al metge. En cas que no es localitzi a la famlia i es consideri que la situaci pot prendre caire durgncia, es portar a lalumne/a a lrea bsica ms propera o a lHospital de Matar amb una ambulncia o taxi.

  -Accident o incident molt greu: El/la mestre/a tutor/a o algun/a altre/a mestre/a de lequip trucar urgentment una ambulncia per portar el/la nen/a a lHospital de Matar. Es localitzar per telfon a la famlia per explicar els fets i per adrear-los a lhospital.

  - Cal que el/la tutor/a estigui assabentat si un alumne seu es fa mal. El/la responsable dun alumne/a s el/la mestre/a que est amb ell en aquell moment. A les hores desbarjo els/les responsables sn els vigilants del pati.

  7.1.7. Administraci de medicaments

  Per qualsevol medicament que shagi de subministrar indispensablement en horari escolar, ser necessria la prescripci facultativa amb les instruccions pertinents de ladministraci daquest per escrit. Cal que el pare, mare o tutor aporti una recepta o informe del metge on

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 57

  hi consti el nom de lalumne/a, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre. Aix mateix cal aportar un escrit on es demani i sautoritzi al personal del centre docent que administri al/a la fill/a la medicaci prescrita. (Annex) El personal del centre noms podr administrar una medicaci quan aix podria fer-ho el pare o mare sense una especial formaci; en cas contrari caldr que el centre es posi en contacte amb el Centre dAssistncia Primria ms proper.

  7.1.8. Salut i higiene

  Per disminuir raonablement el risc de contagi, lescola demana respectar les segents normes dactuaci: No sacceptar lentrada de cap alumne quan presenti:

  a) Febre (temperatura superior a 37).

  b) Diarrees lquides.

  c) Erupcions i altres alteracions de la pell (tret si duen informe del pediatra amb el diagnstic i indicant que no sn contagioses).

  d) Conjuntivitis.

  e) Polls (fins a la seva desaparici total de linsecte i de les llmenes).

  f) Malalties vriques.

  7.1.9. Esbarjo. Vigilncia

  El temps desbarjo s considerat com a part del procs formatiu i com a tal ser tutelat i sota la responsabilitat dels/les mestres que els correspongui segons el torn establert en la PGA. El temps desbarjo es considera temps dhorari lectiu. Lhorari de lesbarjo ser de 30 minuts diaris: de 10:50h a 10:20h pels alumnes dEducaci Primria i de 10:30h a 11:00h pels alumnes dEducaci Infantil. En cas de pluja lesbarjo es far a la classe. Els/les mestres tutors/es han de vigilar les seves aules. Els/les mestres no tutors/es faran el suport al seu cicle. A lhora del pati els/les alumnes han de deixar lliures les classes i els passadissos. Si algun/a alumne/a, per diversos motius, sha de quedar a laula a lhora de lesbarjo, ho far acompanyat dun/a mestre/a. Els/les alumnes dEducaci Primria esmorzaran al pati. Caldr vigilar que el pati quedi net. Els/les mestres responsables de la vigilncia del pati hauran de ser puntuals en els espais corresponents i hauran de tancar les portes de ledifici dEducaci Primria. Tamb seran els responsables de posar la msica de finalitzaci del temps desbarjo cinc minuts abans. Els/les alumnes faran les files al lloc corresponent i aniran a les classes amb el/la mestre/a que hagi datendre el grup en aquell moment. Caldr ser molt puntual en les sortides i entrades del pati.

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 58

  7.1.10. Control de lalumnat

  Un dels deures ms importants dels/de les alumnes s lobligaci dassistir a classe. Per a la major efectivitat possible daquest deure, conv tenir en compte els segents aspectes: a. Correspon al/a la mestre/a tutor/a de laula el control de lassistncia dels seus alumnes. Aquesta tasca es portar a terme, diriament, mitjanant un registre dassistncia. b. Els fulls de registre dassistncia seran lliurats en iniciar-se el curs per lequip directiu. c. Totes les faltes dassistncia hauran de ser justificades pels pares i mares o tutors legals per escrit, personalment, o mitjanant una trucada telefnica. d. En cas dabsncies repetides el/la tutor/a procurar en primer lloc la soluci del problema amb lalumne/a i el seu pare, mare o representant legal, i, si cal, es sollicitar la collaboraci dels equips dassessorament i orientaci psicopedaggica, dels serveis dassistncia social del municipi a travs de la Comissi Social i activar el protocol dabsentisme de lAjuntament dArgentona. e. Els/les alumnes que arribin amb retard podran entrar a laula i el/la mestre/a anotar el retard. Hauran de portar el justificant dels pares escrit a lagenda, full o volant de visita mdica. El justificant shaur de lliurar al/la tutor/a. En cas de no portar justificant es comptabilitzar com un retard injustificat. f. En cas de preveure una llarga absncia, els pares, mares o tutors/es legals hauran davisar el/la tutor/a perqu aquest/a o ho comuniqui a la direcci del centre.

  7.1.11. Consum daliments Es recomana i demana a les famlies que els/les seves fills/es portin esmorzars saludables per lhora desbarjo: entrepans, fruita, fruits secs, cereals...evitant al mxim la brioixeria industrial i els aliments rics en greixos. Un dia a la setmana ser el dia de la fruita. Aquest dia ser obligatori que els alumnes portin fruita, fruits secs o cereals per esmorzar. Els/les alumnes no podran portar llaminadures a lEscola ni a cap de les activitats complementries que aquesta proposa (sortides, colnies, extraescolars...). La celebraci dels aniversaris ser voluntria i noms fins a segon dEducaci Primria. Del menjar que portin les famlies sen guardar una mostra al congelador indicant la data i el nom de lalumne/a.

  7.1.12. Activitats extraescolars Les activitats extraescolars sn aquelles que no tenen continguts propis de les activitats lectives ni de les activitats complementries. Seran planificades, programades, organitzades i desenvolupades prioritriament per lAMPA, lAjuntament, o altres entitats i associacions. Tenen carcter voluntari per a lalumnat. Es desenvolupen en tot cas fora de lhorari lectiu i sense que puguin interferir en el normal desenvolupament de les activitats escolars lectives o complementries. Es poden realitzar dins o fora de les installacions del centre, sense perjudici dels requisits que puguin establir, dins de les seves competncies, lAjuntament i els rgans de govern del centre. Tant el Consell Escolar com la direcci del centre hi collaboraran facilitant i estimulant la seva realitzaci amb la cessi despais i material del centre, i en tots aquells aspectes que siguin de la seva competncia, dacord amb el procediment previst en aquesta normativa, el

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 59

  que estableixi el Consell Escolar, i tenint en compte el normal desenvolupament de la vida escolar. La direcci del centre facilitar el desenvolupament de les esmentades activitats i la seva integraci en la seva vida escolar i les inclour en la PGA que anualment aprova el Consell Escolar. Les activitats extraescolars seran organitzades, programades, dirigides i quedaran sota la responsabilitat de les entitats o persones que hagin fet la sollicitud. Aquesta mateixa entitat ser responsable de les actuacions del personal contractat per a portar a terme aquestes activitats. Qualsevol activitat que es porti a terme en el centre per part de lAMPA, haur de ser aprovada pel Consell Escolar, seguint el principi duniversalitat, fent constar a la corresponent acta que la seva realitzaci tindr lloc fora de lhorari escolar i dins els espais que preceptivament es delimitaran per la seva execuci, amb la responsabilitat exclusiva de lAMPA del compliment de les condicions ds que sacordin. Les associacions de mares i pares dalumnes disposaran de lautonomia i competncies previstes a la Llei i als seus estatuts per a lorganitzaci, direcci i desenvolupament de les activitats extraescolars corresponents, i de les quals sen fa responsable. LAMPA, com a persona jurdica, podr contractar, sota la seva responsabilitat, personal o empreses per a realitzar les activitats que organitzi dins les seves competncies. El personal que tingui cura de la realitzaci daquestes activitats extraescolars haur destar degudament contractat i donat dalta a la Seguretat Social, b sigui com a treballador/a per compte aliena o b com a treballador/a per compte prpia. Els organitzadors de les activitats extraescolars seran responsables de: a. Supervisar el bon funcionament i la utilitzaci del material escolar. b. Informar els/les monitors/es, de les activitats que es portaran a terme en el centre durant el curs escolar. c. Informar de la normativa pactada, prviament, entre lAMPA i lEscola a comenament de curs i el coneixement de les NOF aprovades pel Consell Escolar. d. Coordinar amb lequip directiu i coordinador dactivitats i serveis escolars el seguiment i lavaluaci de les activitats extraescolars que es porten a terme durant el curs escolar. El Consell Escolar vetllar pel bon desenvolupament de les activitats extraescolars aix com de la correcta actuaci del personal contractat per lentitat organitzadora, i es reserva el dret dinterrompre aquestes activitats en cas de fora major o quan no sajustin a les disposicions daquest document.

  7.1.13. Consumisme i propaganda privada

  Per norma general, no sexposar o distribuir publicitat dentitats privades o lucratives dins el recinte escolar. El/la director/a podr repartir i recollir informaci que es refereixi a activitats avalades per les associacions de mares i pares dalumnes, lAjuntament dArgentona i altres que consideri dinters pedaggic. La distribuci i repartiment de publicitat entre el professorat de material pedaggic, recursos educatius i de tota mena dactivitats o elements de possible inters educatiu ser regulada pel claustre. Lexposici de publicitat ser regulada per lequip directiu.

  7.1.14. Protecci de dades, s dimatge, s dInternet i protecci de material elaborat.

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 60

  Al moment de formalitzar la matrcula al centre, es far signar a totes les famlies el dret ds de la imatge dels seus fills/es per tal de poder publicar fotografies on aquests apareguin, aix com tamb lautoritzaci ds dInternet als menors de 14 anys i lautoritzaci per publicar materials elaborats pels alumnes. Aquests documents romandran a larxiu del nen/a, a la secretaria de lEscola. La informaci individual que lEscola t en els seus arxius i bases de dades quedar restringida a ls intern del personal docent i estar subjecta al que dicta la legislaci vigent al respecte. Noms el pare, mare o tutor legal de lalumnat podr tenir accs a la informaci personal dels seus fills/es. La informaci general o estadstica sobre lEscola noms podr ser facilitada a entitats pbliques.

  7.1.15. Queixes i reclamacions

  El procediment per tractar les queixes o denncies de lalumnat, pares i mares, professorat o altres treballadors del centre que puguin qestionar o referir-se a lactuaci professional dun/a docent o dun/a altre/a treballador/a del centre en lexercici de les seves funcions, sajustar al protocol segent: Presentaci i contingut de lescrit de queixa o denncia. Les queixes o denncies es presentaran per escrit al registre dentrada del centre, adreat a la direcci i hauran de contenir: a. Identificaci de la persona o persones que el presenten. b. Contingut de la queixa, enunciat de la manera ms precisa possible (amb especificaci dels desacords, de les irregularitats, de les anomalies, etc., que qui presenta la queixa creu que sha produt per acci o omissi del professor o dun altre treballador del centre a qu es refereixen). c. Data i signatura. d. Lescrit anir acompanyat, si s possible, de totes les dades, documents i altres elements acreditatius dels fets, actuacions o omissions a qu es faci referncia. Correspondr a la direcci del centre:

  a. Rebre la documentaci i estudiar-la. b. Directament, o a travs daltres rgans del centre si escau, obtenir indicis i sempre que sigui possible fer comprovacions per arribar a evidncies sobre lajustament dels fets exposats a la realitat. c. Traslladar cpia de lescrit de queixa rebut al mestre/a o treballador/a afectat/da, i demanar-li un informe escrit precs sobre els fets objecte de la queixa, aix com laportaci de la documentaci probatria que consideri oportuna. d. Linforme escrit es podr substituir per una declaraci verbal de la persona afectada que es recollir per escrit en el mateix moment que la formuli, es datar i la signar, com a mnim, la persona afectada. En tot cas, es respectar el dret daudincia de linteressat. e. Estudiar el tema amb la informaci recollida i, si ho considera oport, demanar lopini drgans de govern (Consell Escolar, claustre) i/o de participaci del centre sobre el fons de la qesti. f. Dur a terme totes les actuacions dinformaci, dassessorament, de correcci i, si fa al cas, daplicaci dels procediments de mediaci, en el marc de les funcions que la direcci t atribudes com a representant de ladministraci en el centre, concretament les de vetllar pel compliment de la normativa i exercir la prefectura del contestar per escrit als que han presentat la queixa, amb constncia de recepci, comunicant-los la soluci a qu sha arribat o, si escau, la desestimaci personal que hi t adscrit.

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 61

  g. Motivada la queixa, com a mnim, es contestar al primer signant de la denncia, i es far constar en lescrit de resposta informaci sobre quin s el segent nivell al qual poden acudir si no queden satisfets per la resoluci adoptada (o les actuacions empreses) per la direcci del centre. h. En el cas que la direcci sigui part directament implicada en la queixa, shaur dabstenir i, en el seu lloc, ho far el/la cap destudis. Actuacions posteriors i arxivament de la documentaci: a. Conclosa lactuaci de la direcci, es podr informar a la direcci dels Serveis Territorials de la incidncia produda i la soluci que se li ha donat. b. En tot cas, la documentaci generada quedar arxivada, en original o cpies autenticades, a la direcci o a la secretaria del centre, a disposici de la Inspecci densenyament.

  7.1.16. Supsits i reclamacions

  Els pares, mares o tutors legals podran discrepar amb el/la mestre/a corresponent respecte a les qualificacions obtingudes pels seus/ves fills/es. En cas de no coincidir amb la resoluci final que el/la mestre/a hagi pres, podran presentar allegacions escrites. Els escrits de queixa sobre les qualificacions obtingudes pels alumnes hauran dadrear-se a la direcci del centre i hauran de contenir la identificaci de la persona o persones que el presenten, el contingut de la queixa, la data i la signatura, i les dades i/o documents en les que es basa la queixa.

  7.1.17. Supsits dactuacions relacionades amb els progenitors, la policia o DGAIA

  En els supsits de problemes sorgits entre els progenitors o tutors legals dalumnes, caldr tenir en compte els criteris segents: 1. Com a regla general: a. No prendre partit ni adoptar cap posicionament en les relacions privades entre els pares dels/de les alumnes, referents als seus drets i deures envers aquests. b. Complir sempre les resolucions i requeriments judicials escrits sobre les relacions esmentades. 2. Com a qestions especfiques: a. Cap persona, sigui o no funcionria, no est obligada a proporcionar informes de lalumnat, a petici dun advocat. Cal exigir loport requeriment judicial. b. Els pares, mares o tutors legals, si no han estat privats judicialment de la ptria potestat, tendran dret a rebre informaci sobre el desenvolupament educatiu dels seus fills/es. c. Els pares, mares o tutors legals que hagin estat privats de la ptria potestat, shauran de sotmetre al rgim de relacions amb el/la fill/a que hagi estat establert mitjanant sentncia judicial. d. Les decisions de canvi de centre dun alumne correspondran a les persones qui en tinguin atribuda la ptria potestat. Aquesta sexerceix per ambds progenitors o per un de sol amb el consentiment exprs o tcit de laltre, i seran vlids els actes que faci un dells segons ls social i les circumstncies. e. En cas de desacord entre progenitors, caldr complir el que determini el jutge.

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 62

  f. Els infants ms petits hauran de ser lliurats, a lhora de la sortida, als pares que en tinguin atribuda la guarda i custdia o a les persones que en tinguin lencrrec. g. Davant de qualsevol exigncia que depassi els criteris que shauran expressat anteriorment, caldr demanar el corresponent requeriment judicial. En el supsit que funcionaris de la policia es presentin en les dependncies d'un centre educatiu, caldr tenir presents els criteris d'actuaci segents: 1. Si demanen endur-se algun alumne, caldr fer el segent: a. Que s'acreditin com a policia, tot exhibint el carnet professional. b. Que aportin el requeriment judicial, o de la fiscalia, que n'ordeni l'actuaci. c. Avisar els pares o tutors legals, si l'alumne s menor d'edat, per tal que acompanyin el fill/a. Si no s possible comptar amb els pares o tutors legals, els menors han de ser acompanyats pel tutor/a o per un altre mestre/a. 2.Si demanen identificaci o dades d'algun alumne, caldr fer el segent: a. Que s'acreditin com a policia, tot exhibint el carnet professional. b. Que la petici s'efectu amb la motivaci deguda, que acrediti la relaci amb els supsits exposats, deixant constncia de la petici. Es considerar admissible un requeriment judicial o de la fiscalia i tamb una ordre o un ofici expedit per la mateixa autoritat policial que estigui al crrec de les actuacions. El centre podr comunicar tamb les dades personals identificatives d'un alumne/a a la policia de proximitat, sense necessitat de consentiment, en la mesura que aquesta cessi es fonamenti en la protecci de l'inters del menor (Llei orgnica 1/1996, de 15 de gener, de Protecci Judicial del Menor, article 11.2 a) i s'emmarqui dins la funci educativa que el centre t atribuda per la Llei orgnica 2/2006, de 3 de maig, d'educaci. El centre haur de cedir informaci personal dels seus alumnes a la policia, sense necessitat de consentiment, quan es tracti de dades personals necessries per a la prevenci d'un perill real per a la seguretat pblica o per a la repressi d'infraccions penals i sempre que aquestes dades siguin sollicitades per la policia de manera motivada, concreta i especfica en el marc d'una investigaci en curs. D'altra banda, cal assenyalar que el centre podria tamb per iniciativa prpia (s a dir, sense sollicitud policial) comunicar o cedir dades personals de l'alumne/a a la policia sense consentiment quan hi hagi indicis que aquest ha coms una infracci penal, ja que en aquest cas compta amb habilitaci legal suficient en la Llei d'Enjudiciament Criminal (article 262). Si no es compleisin prviament les actuacions precedents, no es lliurar cap alumne/a a la policia ni proporcionar dades que aquesta pugui sollicitar, llevat que els agents de policia es trobin davant una situaci d'urgncia perqu l'alumne/a intenti fugir o cometre alguna illicitud penal dins el centre. Menors en situaci de desemparament En el supsit que es presentin al centre funcionaris de la Direcci General d'Atenci a la Infncia i l'Adolescncia (DGAIA) per recollir un menor que ha estat declarat en situaci de desemparament per resoluci administrativa de la DGAIA, els funcionaris hauran d'acreditar-se i lliurar al centre una cpia de l'autoritzaci emesa pel cap del servei territorial d'Atenci a la Infncia i l'Adolescncia en qu consti la referncia de la resoluci esmentada. En aquest supsit, el centre lliurar el menor als funcionaris i conservar una cpia de l'autoritzaci presentada, aix com de les dades de l'acreditaci dels funcionaris que hagin dut a terme la recollida.

  7.2. Dels serveis escolars

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 63

  7.2.1. Servei de menjador

  El Consell Escolar del centre aprova la gesti i el funcionament que es detalla en el document Pla de funcionament del menjador escolar. (Annex) 7.2.2. Acollida matinal i permanncies de tarda

  El Consell Escolar del centre aprova la gesti i el funcionament que es detalla en el document Servei dactivitats extraescolars. (Annex) 7.3. Gesti econmica El/la secretari/a de lEscola s qui sencarrega de la gesti econmica del centre, amb el vistiplau del/la director/a. Les tasques que realitza sn: elaboraci del pressupost, seguiment del mateix, pagaments i liquidaci. Tota la gesti econmica del centre queda recollida en el programa de gesti SAGA.

  7.4. Gesti acadmica i administrativa 7.4.1. Documentaci acadmica dels alumnes

  Per tal de facilitar lorganitzaci, cada alumne disposar dun arxiu personal on saplegui tota la informaci referida a la seva histria escolar. Aquesta informaci quedar sota custodia del/la secretari/a del centre i al mateix temps ser accessible a aquells mestres que tinguin relaci directa amb lalumne/a. Aquest arxiu personal de lalumne/a recollir: a. Documents obligatoris amb model i contingut prescriptiu:

  - Expedient acadmic. - Informe davaluaci individual (si escau).

  b. Documents obligatoris amb model i contingut a decidir en el PCC: - Registres i fulls de seguiment significatiu dels/les alumnes. - Cpia dels informes a les famlies.

  c. Altres informacions: - Fitxa de dades bsiques. - Fitxa resum dentrevistes. - Informes despecialistes. - Informes de serveis (Psicopedaggics, mdics...) - Informe escrit als centres deducaci secundria. - Plans Individualitzats. - Altres informacions i documentaci que el centre estableixi o ladministraci indiqui

  com a necessaris (documentaci procs matriculaci, opci religiosa, carta de comproms, dret dimatge ...) Altra documentaci acadmica: Sota la custdia del centre, a disposici de les sollicituds de ladministraci educativa, restar tamb la segent documentaci:

  - Actes davaluaci final de cicle. - Actes de les sessions davaluaci. - Llistats dassistncia.

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 64

  7.4.2. Documentaci administrativa L'activitat administrativa es formalitzar en arxius, registres i documents tcnics. El centre disposar de tots els llibres de registre preceptius degudament habilitats i diligenciats:

  - Registre dentrada i sortida de correspondncia - Matrcula dalumnes - Historials acadmics dels alumnes - Registre de certificacions - Llibre dabsncies i permisos del professorat - Llibre dactes de claustre - Llibre dactes del Consell Escolar - Llibres de comptabilitat - Pressupost del centre i justificaci anual despeses amb les corresponents actes

  daprovaci del Consell Escolar - Inventari

  El centre disposar d'un arxiu actiu: documentaci activa del centre que sutilitza per a la realitzaci de les seves tasques ordinries. Aquesta sha de custodiar un mxim de 5 anys, excepte aquells que puguin generar certificacions posteriors (per exemple dades anuals). La documentaci de gesti econmica shaur de custodiar un mnim de 6 anys. Larxiu histric i els historials acadmics, mentre no siguin lliurats al titular o enviats a un altre centre per canvi en lescolaritzaci, shauran de conservar permanentment. Les actes dels rgans collegiats fets amb mitjans informtics senquadernaran, assegurant la numeraci de pgines, amb la diligncia dobertura i certificaci final de tancament on constaran les actes que cont el llibre, degudament signat pel director/a i el/la secretari/a.

  8. Disposicions finals Aquestes NOF sn dobligat compliment per a tots els membres que constitueixen la comunitat escolar de lEscola Les Fonts dArgentona i entrar en vigor a partir de la seva aprovaci definitiva pel Consell Escolar del centre. El/la director/a del centre s el mxim responsable de fer complir aquestes NOF. Els membres del Consell Escolar, del claustre de professors i de la junta de lAMPA tenen tamb el deure de conixer, complir i fer complir les NOF. Es faculta el/la director/a per a la interpretaci del present reglament. Aquest reglament s susceptible de ser modificat per les causes segents: a. Perqu no sajusti o canvi la normativa de rang superior segons el control que efectua el Departament dEnsenyament. b. Perqu concorren noves circumstncies a considerar o nous mbits que shagin de regular. El Consell Escolar ha daprovar per majoria les modificacions de les NOF. Les possibles modificacions es presentaran a la comissi permanent del Consell Escolar per consensuar-les. Superat aquest trmit, les modificacions aniran en lordre del dia del segent Consell Escolar per la seva aprovaci definitiva. En el cas que es produeixin situacions no previstes en les NOF, que per les seves caracterstiques requereixin una intervenci urgent, que no hi hagi temps de convocar la

 • NOF Escola Les Fonts Argentona 65

  Comissi Permanent, ser la direcci qui prendr la decisi que estimi ms oportuna i posteriorment ho comunicar a lrgan que sigui necessari. Aquest reglament es difondr a tots els membres de la comunitat educativa a travs del mitj que cregui oport la direcci del centre. Aquest reglament entrar en vigor a partir del dia que laprovi el Consell Escolar.