NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT Escola ? normes dorganitzaci i funcionament escola ngel

 • Published on
  28-Jun-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Transcript

 • NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  NORMES DORGANITZACI I

  FUNCIONAMENT

  Escola ngel Guimer

  Trrega

 • NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  NDEX TTOL I INTRODUCCI 5

  TTOL II ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE COORDINACI DEL

  CENTRE 6

  - CAPTOL 1 EQUIP DIRECTIU 6

  SECCI 1 Equip directiu

  - CAPTOL 2 RGANS UNIPERSONALS DE DIRECCI 7

  SECCI 1 Funcions del/ director/a

  SECCI 2 Funcions del/la cap destudis

  SECCI 3 Funcions del/la secretari/ria

  - CAPTOL 3 RGANS COLLEGIATS DE GOVERN 11

  SECCI 1 Consell Escolar

  SECCI 2 Claustre de professors

  - CAPTOL 4 RGANS DE COORDINACI 16

  SECCI 1 Coordinaci de cicle

  SECCI 2 Coordinadors amb responsabilitats addicionals

  SECCI 3 Coordinador dinformtica

  SECCI 4 Coordinador LIC

  SECCI 5 Coordinador de riscos laborals

  SECCI 6 Coordinador de festes

  SECCI 7 Coordinador descola verda

  TTOL III ALUMNAT I PROFESSORAT 22

  - CAPTOL 1 PROFESSORAT 22

  SECCI 1 Drets i deures del professorat

  SECCI 2 Permisos i substitucions

  - CAPTOL 2 ALUMNAT 24

  SECCI 1 Drets dels alumnes

  SECCI 2 Deures dels alumnes

  TTOL IV ORGANITZACI PEDAGGICA DEL CENTRE 26

  - CAPTOL 1 ORGANITZACI DEL PROFESSORAT 26

 • NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  SECCI 1 Equips de cicle

  SECCI 2 Comissions

  - CAPTOL 2 ORGANITZACI DE LALUMNAT 29

  SECCI 1 Atenci a la diversitat

  - CAPTOL 3 ACCI TUTORIAL 30

  TTOL V CONVIVNCIA EN EL CENTRE 32

  - CAPTOL 1 QESTIONS GENERALS 32

  SECCI 1 Normes de convivncia

  SECCI 2 Mesures de promoci de la convivncia

  SECCI 3 Graduaci de les sancions

  - CAPTOL 2 RGIM DISCIPLINARI DE LALUMNAT. CONDUCTES

  CONTRRIES A LA CONVIVNCIA EN EL CENTRE. 36

  SECCI 1 Conductes contrries a la convivncia en el centre

  SECCI 2 Mesures correctores i sancionadores

  SECCI 3 Aplicaci de les mesures correctores

  SECCI 4 Informaci a les famlies

  TTOL VI COLLABORACI I PARTICIPACI DELS SECTORS DE LA COMUNITAT

  ESCOLAR 40

  - CAPTOL 1 COMUNICACI AMB LES FAMLIES 40

  - CAPTOL 2 ASSOCIACIONS DE MARES I PARES DALUMNES 40

  TTOL VII FUNCIONAMENT GENERAL DEL CENTRE 42

  - CAPTOL 1 ASPECTES GENERALS 42

  SECCI 1 Entrades i sortides del centre. Actuacions en cas de retard en

  la recollida de lalumnat

  SECCI 2 Visites dels pares

  SECCI 3 Sortides, excursions i activitats complementries

  SECCI 4 Vigilncia de lesbarjo

  SECCI 5 Horaris del centre

  SECCI 6 Utilitzaci dels recursos materials

 • NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  SECCI 7 Absncies de lalumnat

  SECCI 8 Admissi dalumnes malalts i daccidents

  SECCI 9 Seguretat, higiene i salut

  - CAPTOL 2 QUEIXES I RECLAMACIONS 50

  SECCI 1 Actuacions en cas de queixes que qestionin lexercici

  professional del personal del centre

  SECCI 2 Reclamacions sobre qualificacions

  - CAPTOL 3 SERVEIS ESCOLARS 52

  SECCI 1 Servei de menjador

  SECCI 3 Servei de transport escolar

  - CAPTOL 4 GESTI ECONMICA 53

  - CAPTOL 5 GESTI ACADMICA I ADMINISTRATIVA 54

  SECCI 1 Documentaci acadmico-administrativa

  SECCI 2 Altra documentaci

  - CAPTOL 6 PERSONAL DADMINISTRACI I SERVEIS DE SUPORT

  SOCIOEDUCATIU 58

  - CAPTO 7 EQUIP DASSESSORAMENT PSICOPEDAGGIC 60

  TTOL VIII DISPOSICIONS DEROGATRIES FINALS 62

 • 5

  NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  TTOL I. INTRODUCCI

  Les presents Normes dOrganitzaci i Funcionament han estat elaborades per lequip

  directiu del centre, amb laportaci per part del claustre de criteris i propostes per a la

  seva elaboraci, i aprovat pel Consell Escolar del Centre, dacord amb la normativa

  vigent.

  Correspon al Director/a del centre vetllar pel compliment daquestes normes, essent

  obligaci de tots els membres daquesta comunitat educativa conixer-lo i complir-lo.

  Entenem les Normes dOrganitzaci i Funcionament com linstrument regulador de la

  vida interna del centre, que concreta les relacions entre els diferents sectors que formen

  part de la comunitat educativa, que plasma normes i/o pautes que obliguen a tots

  aquells que participen en el procs educatiu dels alumnes del centre; que garanteix, al

  mateix temps, els drets que la legislaci preveu.

 • 6

  NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  TTOL II. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE

  COORDINACI DEL CENTRE

  CAPTOL 1. EQUIP DIRECTIU

  Secci 1. EQUIP DIRECTIU (LEC)

  L'equip directiu s l'rgan executiu de govern dels centres pblics i s integrat pel director

  o directora, el secretari o secretria, el cap o la cap d'estudis i els altres rgans

  unipersonals que s'estableixin per reglament o en exercici de l'autonomia organitzativa del

  centre.

  Els membres de l'equip directiu sn responsables de la gesti del projecte de direcci

  establert per l'article 144.

  El director o directora pot delegar en els membres de l'equip directiu les funcions

  establertes pels apartats 5.b, 5.c, 6.a i 7.e de l'article 142.

  Correspon al director o directora nomenar i fer cessar els membres de l'equip directiu.

  Tamb li correspon l'assignaci o la delegaci de funcions a altres membres del

  claustre, i la revocaci d'aquestes funcions.

  El director o directora respon del funcionament del centre i del grau d'assoliment dels

  objectius del projecte educatiu, d'acord amb el projecte de direcci, i ret comptes davant

  el consell escolar i l'Administraci educativa. L'Administraci educativa avalua l'acci

  directiva i el funcionament del centre.

  Seran funcions de la seva competncia:

  a) Elaborar la Programaci General Anual del Centre, el P.E.C i les Normes

  dOrganitzaci i Funcionament (NOF)

  b) Elaborar la Memria oficial del centre.

  c) Afavorir la participaci de la comunitat educativa, implicant tots els sectors en la

  tasca collectiva del centre.

  d) Collaborar amb el/la cap destudis en lelaboraci dels horaris de les

  activitats dels alumnes, tenint en compte els recursos humans i materials

  disponibles i dacord amb criteris pedaggics.

  e) Establir els criteris per a lavaluaci interna del centre.

  f) Collaborar amb lavaluaci externa que realitzi la inspecci dEnsenyament.

  g) Plantejar i orientar els contactes collectius amb les famlies dels alumnes,

 • 7

  NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  especialment amb aquelles que sn noves al centre o els fills de les quals

  finalitzen lescolaritat.

  h) Coordinar, si sescau, les actuacions dels rgans unipersonals de coordinaci.

  i) Vetllar per la promoci i la bona imatge del centre

  CAPTOL 2. RGANS UNIPERSONALS DE DIRECCI

  SECCI 1. FUNCIONS DEL DIRECTOR/A. ARTICLE 142 (LEC)

  1.1. El director o directora del centre pblic s responsable de l'organitzaci, el

  funcionament i l'administraci del centre, n'exerceix la direcci pedaggica i s cap de

  tot el personal.

  1.2. La selecci del director o directora es porta a terme pel procediment de concurs,

  en qu participen la comunitat escolar i l'Administraci educativa.

  1.3. El director o directora t funcions de representaci, funcions de lideratge

  pedaggic i de lideratge de la comunitat escolar i funcions de gesti. Aquestes

  funcions s'exerceixen en el marc de l'ordenament jurdic vigent, del projecte educatiu

  del centre i del projecte de direcci aprovat.

  1.4. Corresponen al director o directora les funcions de representaci segents:

  a) Representar el centre.

  b) Exercir la representaci de l'Administraci educativa en el centre.

  c) Presidir el consell escolar, el claustre del professorat i els actes acadmics del centre.

  d) Traslladar les aspiracions i les necessitats del centre a l'Administraci educativa i

  vehicular al centre els objectius i les prioritats de l'Administraci.

  1.5. Corresponen al director o directora les funcions de direcci i lideratge pedaggics

  segents:

  a)Formular la proposta inicial de projecte educatiu i les modificacions i adaptacions

  corresponents.

  b) Vetllar perqu s'aprovin un desplegament i una concreci del currculum coherents

  amb el projecte educatiu i garantir-ne el compliment.

  c) Assegurar l'aplicaci de la carta de comproms educatiu, del projecte lingstic i dels

  plantejaments tutorials, coeducatius i d'inclusi, i tamb de tots els altres

  plantejaments educatius del projecte educatiu del centre recollits en el projecte de

  direcci.

  d) Garantir que el catal sigui la llengua vehicular de l'educaci, administrativa i de

  comunicaci en les activitats del centre, d'acord amb el que disposen el ttol II i el

  projecte lingstic del centre.

 • 8

  NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  e) Establir els elements organitzatius del centre determinats pel projecte educatiu.

  f) Proposar, d'acord amb el projecte educatiu i les assignacions pressupostries, la

  relaci de llocs de treball del centre i les modificacions successives.

  g) Instar que es convoqui el procediment de provisi de llocs a qu fa referncia

  l'article 124.1 i presentar les propostes a qu fa referncia l'article 115.

  h) Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre i dirigir l'aplicaci de la

  programaci general anual.

  i) Impulsar, d'acord amb els indicadors de progrs, l'avaluaci del projecte educatiu i,

  eventualment, dels acords de coresponsabilitat.

  j) Participar en l'avaluaci de l'exercici de les funcions del personal docent i de l'altre

  personal destinat al centre, amb l'observaci, si escau, de la prctica docent a l'aula.

  1.6. Corresponen al director o directora les funcions segents amb relaci a la comunitat

  escolar:

  a) Vetllar per la formulaci i pel compliment de la carta de comproms educatiu del centre.

  b) Garantir el compliment de les normes de convivncia i adoptar les mesures

  disciplinries corresponents.

  c) Assegurar la participaci del consell escolar.

  d) Establir canals de relaci amb les associacions de mares i pares d'alumnes i, si

  s'escau, amb les associacions d'alumnes.

  1.7. Corresponen al director o directora les funcions relatives a l'organitzaci i la gesti

  del centre segents:

  a) Impulsar l'elaboraci i l'aprovaci de les normes d'organitzaci i funcionament del

  centre i dirigir-ne l'aplicaci.

  b) Nomenar els responsables dels rgans de gesti i coordinaci establerts en el

  projecte educatiu.

  c) Emetre la documentaci oficial de carcter acadmic establerta per la normativa

  vigent.

  d) Visar les certificacions.

  e) Assegurar la custdia de la documentaci acadmica i administrativa pel secretari o

  secretria del centre.

  f) Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments d'acord amb el pressupost aprovat.

  g) Contractar bns i serveis dins els lmits establerts per l'Administraci educativa i

  actuar com a rgan de contractaci.

  h) Dirigir i gestionar el personal del centre per garantir que compleix les seves

  funcions, la qual cosa comporta, si escau, l'observaci de la prctica docent a l'aula.

 • 9

  NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  1.8. El director o directora t qualsevol altra funci que li assigni l'ordenament i totes

  les relatives al govern del centre no assignades a cap altre rgan.

  1.9. El director o directora, en l'exercici de les seves funcions, t la consideraci

  d'autoritat pblica i gaudeix de presumpci de veracitat en els seus informes i

  d'ajustament a la norma en les seves actuacions, llevat que es provi el contrari. El

  director o directora, en l'exercici de les seves funcions, s autoritat competent per

  a defensar l'inters superior de l'infant.

  1.10. La regulaci del complement retributiu del director o directora relatiu a les

  funcions de direcci ha de tenir en compte la complexitat del centre que dirigeix.

  SECCI 2. FUNCIONS DEL/LA CAP DESTUDIS. ARTICLE 17 (ROC)

  Correspon al/a cap destudis la planificaci, el seguiment i avaluaci interna de

  les activitats del centre, i la seva organitzaci i coordinaci, sota el comandament del/a

  director/a del collegi.

  Sn funcions especfiques del/a cap destudis:

  2.1. Coordinar les activitats escolars reglades, tant en el si del propi centre com amb

  els centres pblics que imparteixen leducaci secundria obligatria, als quals

  estigui adscrit .Coordinar tamb quan sescaigui, les activitats escolars

  complementries i dur a terme lelaboraci de lhorari escolar i la distribuci dels grups ,

  de les aules i altres espais docents segons la naturalesa de lactivitat acadmica,

  escoltat el claustre.

  2.2. Coordinar les activitats extraescolars en collaboraci amb el consell escolar del

  centre i les associacions de pares i mares . Coordinar les relacions amb els serveis

  educatius del Departament dEnsenyament i especialment amb els equips

  dassessorament psicopedaggic.

  2.3. Substituir el director en cas dabsncia.

  2.4. Coordinar lelaboraci i lactualitzaci del projecte curricular de centre i vetllar

  per lelaboraci de les adequacions curriculars necessries per atendre la diversitat dels

  ritmes daprenentatge i la singularitat de cada alumne, especialment daquells que

  presentin necessitats educatives especials, tot procurant la collaboraci i participaci

  de tots els mestres del claustre en els grups de treball.

  2.5. Vetllar perqu lavaluaci del procs daprenentatge dels alumnes es dugui a

  terme en relaci amb els objectius generals drea i detapa, i en relaci amb els criteris

  fixats pel claustre de professors en el projecte curricular de centre. Coordinar la

  realitzaci de les reunions davaluaci o presidir les sessions davaluaci de fi de cicle.

 • 10

  NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  2.6. Vetllar per la coherncia i ladequaci en la selecci dels llibres de text, del

  material didctic i complementari utilitzat en els diferents ensenyaments que

  simparteixen en el collegi.

  2.7. Coordinar la programaci de lacci tutorial desenvolupada en el centre i fer-ne el

  seguiment.

  2.8. Coordinar les accions dinvestigaci i innovaci educatives i de formaci i

  reciclatge del professorat que es desenvolupin en el collegi, quan sescaigui.

  2.9. Aquelles altres que li siguin encomanades pel director/a o li siguin

  atribudes per disposicions del Departament dEnsenyament.

  SECCI 3. FUNCIONS DEL/LA SECRETARI/RIA. ARTICLE 18 (ROC)

  Correspon al/a secretari/ria dur a terme la gesti de lactivitat econmica i

  administrativa de lescola sota el comandament del director/a.

  Sn funcions especfiques del secretari/a les segents:

  3.1. Exercir la secretaria dels rgans collegiats de govern i aixecar les actes de les

  reunions que celebrin.

  3.2. Tenir cura de les tasques administratives de lescola, atenent la seva

  programaci general i el calendari escolar.

  3.3. Estendre les certificacions i els documents oficials, amb el vistiplau del

  director.

  3.4. Dur a terme la gesti econmica del centre, la comptabilitat que sen deriva i

  elaborar i custodiar la documentaci preceptiva. Obrir i mantenir els comptes necessaris

  en entitats financeres, juntament amb el director. Elaborar el projecte de pressupost del

  centre.

  3.5. Vetllar per ladequat compliment de la gesti administrativa del procs de

  preinscripci i matriculaci dalumnes, tot garantint la seva adequaci a les

  disposicions vigents.

  3.6. Tenir cura que els expedients acadmics dels alumnes estiguin complets i

  diligenciats dacord amb la normativa vigent.

  3.7. Ordenar el procs darxiu dels documents del centre, assegurar la unitat dels

  registres i expedients acadmics, diligenciar els documents oficials i custodiar-los.

  3.8. Confegir i mantenir linventari general del centre.

  3.9. Vetllar pel manteniment i la conservaci general del centre, de les seves

  installacions, mobiliari i equipaments dacord amb les indicacions del director/a i

  les disposicions vigents. Tenir cura de la seva reparaci, quan correspongui.

 • 11

  NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  3.10. Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel director/a del collegi o

  atribudes per disposicions del Departament dEnsenyament.

  CAPTOL 3. RGANS COLLEGIATS DE GOVERN

  SECCI 1. CONSELL ESCOLAR

  s lrgan de participaci de la comunitat escolar en el govern dels centres i lrgan de

  programaci, seguiment i avaluaci general de les seves activitats. El presideix el/la

  director/a del centre que actuar com a president/a.

  Dins del termini establert per la normativa reguladora el/la director/a constituir el

  Consell Escolar del centre i les seves comissions.

  Els membres representants dels diferents sectors de la comunitat educativa seran

  renovats dins els terminis establerts per la normativa reguladora .

  Les reunions ordinries es celebraran com a mnim una vegada al trimestre i les

  extraordinries les vegades que siguin necessries per raons durgncia. A ms,

  preceptivament, es far una reuni a linici i al final del curs.

  1.1. Les funcions del Consell Escolar de Centre seran les establertes a la normativa

  vigent. Correspon al Consell Escolar: (article 148 LEC)

  a) Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una

  majoria de tres cinquenes parts dels membres.

  b) Aprovar la programaci general anual del centre i avaluar-ne el

  desenvolupament i els resultats.

  c) Aprovar les propostes d'acords de coresponsabilitat, convenis i altres

  acords de collaboraci del centre amb entitats o institucions.

  d) Aprovar les normes d'organitzaci i funcionament i les modificacions

  corresponents.

  e) Aprovar la carta de comproms educatiu.

  f) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.

  g) Intervenir en el procediment d'admissi d'alumnes.

  h) Participar en el procediment de selecci i en la proposta de

  cessament del director o directora.

  i) Intervenir en la resoluci dels conflictes i, si escau, revisar les

  sancions als alumnes.

  j) Aprovar les directrius per a la programaci d'activitats escolars

 • 12

  NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  complementries i d'activitats extraescolars, i avaluar-ne el

  desenvolupament.

  k) Participar en les anlisis i les avaluacions del funcionament

  general del centre i conixer l'evoluci del rendiment escolar.

  l) Aprovar els criteris de collaboraci amb altres centres i amb l'entorn.

  m) Qualsevol altra que li sigui atribuda per les normes legals o reglamentries.

  El consell escolar ha d'aprovar les seves normes de funcionament. En all que

  aquestes normes no estableixin, s'apliquen les normes reguladores dels rgans

  collegiats de l'Administraci de la Generalitat.

  El consell escolar actua normalment en ple. Els centres de titularitat pblica han de

  comptar amb una comissi econmica, amb les excepcions que estableixi el

  Departament.

  1.2. Composici del Consell Escolar:

  a. El/la directora/a, que ns el/a president/a.

  b. El/la cap destudis.

  c. Un/a regidor/a o un/a representant de lajuntament.

  d. Un nombre determinat de mestres elegits pel claustre de professors/es.

  e. Un nombre de pares/mares d alumnes elegits entre ells/es.

  f. Un pare o mare designat/da per lassociaci de pares i mares dalumnes ms

  representativa, dacord amb el seu nombre dassociats.

  g. Un membre del Personal dAdministraci i Serveis.

  h. El/la secretari/a de lescola, que hi actua de secretari, amb veu i sense vot.

  El nombre de representats electes del professorat no pot ser inferior a un ter del

  total dels components del consell.

  El nombre de representants electes dels pares i mares dalumnes no pot ser inferior a

  un ter del total de components del consell.

  El consell escolar del centre estableix el nombre de representants de cada sector

  respectant els criteris esmentats en lapartat anterior. Daquesta configuraci del consell

 • 13

  NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  escolar, el president daquest en dona compte a Serveis Territorials del Departament

  dEducaci.

  Quan a lordre del dia sincloguin temes o qestions relacionades amb la normal activitat

  del centre i que estiguin sota la tutela o responsabilitat immediata dalgun membre de la

  comunitat educativa que no s membre del consell escolar, sel podr convocar a la

  sessi per tal que informi sobre el respectiu tema o qesti.

  1.3. Procediment delecci dels membres del Consell Escolar de centre

  Les eleccions per a la constituci inicial o renovaci parcial dels membres del consell

  escolar sn convocades pel/la director/a del centre, preferentment amb dies

  diferents per cadasc dels sectors de la comunitat educativa, dins les dates

  previstes que, a aquest respecte, fixi amb carcter general el Departament

  dEducaci. Els/les candidats/tes poden donar a conixer les seves propostes utilitzant

  mitjans que no interfereixin la marxa ordinria del centre.

  En relaci amb els/les candidats/tes dels diferents sectors:

  a. Sn candidats/tes els/les professors/es del centre i els pares i les mares o

  tutors/les dels/les alumnes que presentin la seva candidatura al/la president/a

  de la mesa electoral corresponent, amb cinc dies dantelaci al dia de lelecci.

  b. Aquells qui en un mateix centre, formen part de ms dun sector de la

  comunitat escolar noms poden presentar-se com a candidats/tes per a un dels

  sectors.

  c. Si el nombre de candidats/tes a membres del consell escolar dun determinat

  sector s inferior al nombre de llocs a cobrir, tots els membres del sector

  passen a ser elegibles. Si el membre elegit en aquestes circumstncies s

  un/a professor/a, ha dassumir el nomenament. Si s un pare/mare dalumne/a i

  no vol assumir-ho, el lloc quedar vacant fins a la segent convocatria.

  d. Poden ser candidats/es els pares i les mares o els tutors/es dalumnes

  del centre que exerceixen la ptria potestat o la tutela daquest/a i que figuri

  en el corresponent cens electoral. Les candidatures poden presentar-se

  acompanyades de laval duna associaci de pares i mares dalumnes o duna

  relaci de pares/mares que avalin el candidat/a.

  e. Les associacions de pares i mares dalumnes o el grup de pares/mares que

  avalin un candidat/a poden designar-ne un, entre ells, que actu a la mesa

  electoral com a supervisor.

 • 14

  NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  En relaci amb les meses electorals:

  a) Per a cada sector de la comunitat escolar es constitueix una mesa electoral

  presidida pel/la director/a, encarregada d'aprovar el cens electoral, publicar amb

  tres dies d'antelaci a la votaci la relaci de candidats, organitzar la votaci,

  fer l'escrutini i fer constar en acta pblica els resultats de la votaci, aix com

  resoldre els dubtes i les reclamacions que puguin presentar-se.

  b) En tot cas, el cens electoral ser publicat al tauler d'anuncis del centre,

  amb set dies d'antelaci a la data de la votaci.

  En relaci amb la constituci de la mesa electoral del claustre de professors:

  a) Per a l'elecci dels representants del claustre, la mesa electoral estar

  formada pel/la director/a, pel/la professor/a amb ms antiguitat en el centre i

  pel/la professor/a amb menys antiguitat, que actua de secretari/a. Quan

  coincideixin mestres de la mateixa antiguitat, en forma part el de major o menor

  edat, respectivament.

  b) L'elecci s'efectua en una sessi extraordinria del claustre convocada pel/a

  director/a amb aquest nic punt a l'ordre del dia.

  c) Cada professor/a pot votar, com a representants d'aquest sector, un nombre

  mxim igual al que per a aquest collectiu s'estableix a l'article 34.1 d'aquest

  reglament.

  En relaci amb la constituci de la mesa electoral dels representants dels pares i mares:

  a) Per a l'elecci dels representants dels pares/mares, la mesa electoral estar

  formada pel/la director/a, i per dos pares o mares designats per sorteig entre tots els

  pares, mares o tutors del cens.

  b) L'elecci s'efectua prvia convocatria del/la director/a que haur de tenir en

  compte les caracterstiques del centre i la possibilitat horria dels/les electors/es

  per tal dafavorir i garantir lexercici del dret de vot dels pares i mares.

  c) Cada pare o mare pot votar, com a representants d'aquest sector, un nombre

  mxim igual al que per a aquest collectiu s'estableix a l'article 34.1. d'aquestes Normes

  dOrganitzaci i Funcionament .

  Les votacions sn personals, directes i secretes. No s'hi admet la delegaci de vot, ni el

  vot per correu. En el cas dels/les pares/mares d'alumnes pot votar el pare i la mare o tutor

  legal respectiu, llevat que la ptria potestat de l'alumne/a estigui conferida en exclusiva al

 • 15

  NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  pare o a la mare, i en aquest cas noms aquest tindr dret a vot.

  La condici de membre electe del consell escolar del centre s'adquireix per quatre

  anys. Cada dos anys es renova la meitat dels membres del sector del professorat i la

  meitat dels membres del sector dels pares, sens perjudici que es cobreixin

  immediatament les vacants que es produeixin. En aquest darrer supsit, la condici de

  membre electe s'estendr fins a la data de finalitzaci prevista pel mandat del membre

  substitut.

  Quan un membre del consell escolar causi baixa, aquell/a candidat/a que hagi obtingut

  major nombre de vots en les darreres eleccions i que no hagi sortit representant electe,

  ser el que ocupar el lloc.

  Una vegada finalitzats aquests processos electorals es constitueix el consell escolar

  del centre en el termini de quinze dies a partir de l'ltima elecci . El/la secretari/a del

  consell aixecar acta de la constituci i l'enviar l'endem a la delegaci territorial del

  Departament d'Ensenyament, degudament visada pel director.

  SECCI 2. CLAUSTRE DE PROFESSORS

  2.1. s lrgan propi de participaci dels mestres en la gesti i la planificaci educativa

  del centre. Est integrat per la totalitat dels/les mestres que hi presten serveis i s presidit

  pel/la director/a.

  Les reunions de claustre se celebraran mensualment, el dia de les reunions es

  determinar a linici de cada curs escolar a la programaci anual del centre. Les

  reunions extraordinries i per motius durgncia es celebraran tantes vegades com sigui

  necessari.

  Ser obligatria l'assistncia del professorat a totes les reunions sempre que se'ls hagi

  convocat reglamentriament. Les absncies seran justificades al/la directora/a abans de

  la celebraci de la sessi. En casos de fora major la direcci excusar la falta de

  presncia del/la professor/a.

  2.2. Les funcions del claustre de professors seran les establertes a la normativa vigent

  (art. 146 LEC):

 • 16

  NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  a) Intervenir en l'elaboraci i la modificaci del projecte educatiu.

  b) Designar els mestres o els professors que han de participar en el procs de selecci

  del director o directora.

  c) Establir directrius per a la coordinaci docent i l'acci tutorial.

  d) Decidir els criteris per a l'avaluaci dels alumnes.

  e) Programar les activitats educatives del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els

  resultats.

  f) Elegir els representants del professorat en el consell escolar.

  g) Donar suport a l'equip directiu i, si escau, al consell de direcci, en el compliment de

  la programaci general del centre.

  h) Les que li atribueixin les normes d'organitzaci i funcionament del centre, en el marc

  de l'ordenament vigent.

  i) Qualsevol altra que li sigui atribuda per les normes legals o reglamentries.

  CAPTOL 4. ORGANS DE COORDINACI

  Sn rgans de coordinaci del centre els segents:

  1. Els coordinadors de cicle.

  2. Els coordinadors amb responsabilitats addicionals.

  3. El coordinador dinformtica.

  4. El coordinador de Llengua i Cohesi Social.

  5. El coordinador de riscos laborals.

  6. El coordinador de festes.

  7. El coordinador d escola verda.

 • 17

  NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  SECCI 1. COORDINADORS DE CICLE

  Cada un dels equips de cicle actuar sota la direcci dun coordinador, nomenat pel

  director del centre per un perode dun curs acadmic, a proposta de lequip de cicle.

  Sempre que sigui possible es procurar la seva continutat dos o tres cursos.

  Els coordinadors de cicle hauran de ser professors adscrits al cicle corresponent i,

  preferentment, amb horari complet al centre.

  Hi haur un coordinador deducaci infantil, un de cicle inicial, un de cicle mitj i un de

  cicle superior.

  1.1. Sn funcions del coordinador de cicle les segents:

  a) Fer les diligncies necessries per gestionar les activitats que sorganitzen en

  el cicle.

  b) sser el portaveu del cicle en les diferents reunions.

  c) Fomentar el treball en equip i dinamitzar la participaci del cicle dins el centre,

  essent impulsors de propostes i no simples receptors.

  d) Informar a la resta del membres de cicle dels acords presos en les reunions

  de coordinaci.

  e) Convocar les reunions peridiques de lequip de cicle.

  f) Responsabilitzar-se delaborar el pla anual i la memria de curs corresponent

  al cicle.

  g) Dur la comptabilitat de cicle.

  SECCI 2. COORDINADORS AMB RESPONSABILITATS ADDICIONALS

  2.1. El director del centre nomenar dos coordinadors amb responsabilitats addicionals.

  Aquests coordinadors tindran les segents funcions:

  a) Coordinar les actuacions a realitzar dins del PAC i promoure les actuacions

  amb la resta del claustre.

 • 18

  NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  b) Collaborar amb la direcci del centre en lelaboraci del PAC i en la

  implantaci, la planificaci i la realitzaci dels objectius, estratgies i activitats.

  c) Assistir a les reunions de la comissi PAC.

  d) Confeccionar juntament amb lequip directiu , la documentaci del projecte.

  SECCI 3. COORDINADOR DINFORMTICA

  3.1. Sn funcions del coordinador dinformtica les segents:

  a) Proposar a l'equip directiu del centre els criteris per a la utilitzaci i

  l'optimitzaci dels recursos informtics i per a l'adquisici de nous recursos.

  b) Assessorar l'equip directiu, el professorat i el personal d'administraci i serveis

  del centre en l's de les aplicacions de gesti acadmica del Departament

  d'Ensenyament.

  c) Vetllar pel manteniment de les installacions i els equipaments informtics i

  telemtics del centre, en coordinaci amb el servei de manteniment i dassistncia

  tcnica.

  d) Assessorar el professorat en la utilitzaci educativa de programes i

  equipaments informtics en les diverses rees del currculum i orientar-lo sobre

  la seva formaci permanent en aquest tema.

  e) Aquelles altres que el director del collegi li encomani en relaci amb els

  recursos informtics i telemtics que li pugui atribuir el Departament

  d'Ensenyament.

  f) Atendre les necessitats del professorat en relaci a la installaci dels recursos

  TIC.

  SECCI 4. COORDINADOR LIC

  La coordinaci de la comissi ser exercida per un professor dels que formen

  part de la comissi de normalitzaci lingstica, designat pel director per un

  perode dun curs acadmic.

  4.1. Sn funcions del coordinador LIC les segents:

  a) Assessorar l'equip directiu en la elaboraci del projecte lingstic i mantenir-lo

  actualitzat.

  b) Promoure actuacions en el centre i en collaboraci amb lentorn, per potenciar la

 • 19

  NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  cohesi social mitjanant ls de la llengua catalana i leducaci intercultural,

  afavorint la participaci de lalumnat i garantint-ne la igualtat doportunitats.

  c) Participar, si sescau, en les actuacions derivades del pla educatiu dentorn.

  d) Assessorar l'equip directiu en la programaci de les activitats relacionades amb la

  concreci del projecte lingstic, incls en la programaci general del centre i

  collaborar en la seva realitzaci.

  e) Aquelles altres que el director del centre li encomani en relaci al projecte

  lingstic o que li pugui atribuir el Departament d'Ensenyament.

  SECCI 5. COORDINADOR DE RISCOS LABORALS

  El director designar una persona per a la coordinaci de la prevenci de riscos laborals i

  comunicar la designaci als serveis territorials.

  La coordinaci ha de recaure en mestres que tinguin formaci en la matria. Quan aix

  no sigui possible podr ser nomenat qualsevol altre docent.

  5.1. Les funcions del coordinador de riscos laborals sn les segents:

  a) Coordinaci de les actuacions en matria de seguretat i salut, aix com la

  promoci i el foment de linters i la cooperaci dels treballadors en lacci preventiva,

  dacord amb les orientacions del Servei de Prevenci de Riscos Laborals i les

  instruccions de la direcci del centre.

  b) Collaborar amb el director del centre en lelaboraci del pla demergncia, i tamb

  en la implantaci, la planificaci i la realitzaci dels simulacres.

  c) Revisar peridicament la senyalitzaci del centre amb la finalitat dassegurar-ne

  ladequaci i la funcionalitat.

  d) Revisi peridica del pla demergncia per assegurar-ne ladequaci a les

  persones, els telfons i lestructura.

  e) Revisi peridica dels equips contra incendis, com a actuaci complementria a

  les revisions oficials.

  f) Promoci i seguiment dactuacions dordre i neteja.

 • 20

  NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  g) Suport al director del centre per formalitzar i trametre als serveis territorials o al

  Consorci d'Educaci de Barcelona el "Full de notificaci daccident, incident laboral o

  malaltia professional.

  h) Collaboraci amb el personal tcnic del Servei de Prevenci de Riscos Laborals

  en la investigaci dels accidents que es produeixin en el centre.

  i) Collaboraci amb el personal tcnic del Servei de Prevenci de Riscos Laborals

  en lavaluaci i el control dels riscos generals i especfics del centre.

  j) Collaboraci amb el personal tcnic del Servei de Prevenci de Riscos Laborals

  en lavaluaci i el control dels riscos generals i especfics del centre.

  k) Collaboraci amb els professors en les etapes educatives que escaigui, per al

  desenvolupament, dins el currculum de lalumne, de continguts de prevenci de riscos.

  SECCI 6. COORDINADOR DE FESTES

  La coordinaci de la comissi ser exercida per un professor dels que formen part de la

  comissi, designat pel director per un perode dun curs acadmic. Socupar de:

  a) Convocar peridicament la comissi de festes.

  b) Aportar propostes de cara a les celebracions del centre.

  c) Establir una relaci peridica amb lAMPA per tal dorganitzar les activitats que

  es proposen conjuntament.

  d) Aportar al claustre els acords presos en la comissi de festes.

  e) Donar idees pel que respecta la decoraci de lescola.

  f) Deixar constncia en la memria anual de tots els actes festius realitzats a

  lescola.

  SECCI 7. COORDINADOR DESCOLA VERDA

  La coordinaci de la comissi ser exercida per un professor dels que formen part de la

  comissi, designat pel director per un perode dun curs acadmic. Socupar de:

 • 21

  NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  a) Establir una coherncia entre la gesti dels recursos materials i energtics i

  residus del centre i leducaci ambiental de tota la comunitat educativa, amb la finalitat de

  generar hbits, actituds i valors respectuosos amb el medi ambient.

  b) Coordinar la recollida i evacuaci dels residus del centre.

  c) Assessorar lequip directiu i el claustre de professors en tots els temes relatius a

  lambientalitzaci del centre.

  d) Coordinar lelaboraci i revisi del pla dambientalitzaci.

 • 22

  NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  TTOL III. ALUMNAT I PROFESSORAT

  CAPTOL 1. PROFESSORAT

  SECCI 1. DRETS I DEURES DEL PROFESSORAT

  Tots els mestres tindran els segents drets:

  a) Assistir a les reunions de claustre, cicle o comissi amb veu i vot.

  b) Guiar sota la seva responsabilitat, la formaci del grup que li hagi estat

  encomanat.

  c) Convocar els pares o tutors dels alumnes. En cas dels mestres especialistes, en

  coordinaci amb els tutors.

  d) Disposar de llibertat de ctedra i ensenyament respectant les lleis vigents.

  e) Ser informat de la gesti del centre.

  f) A sancionar les faltes lleus.

  g) Presentar la seva candidatura a qualsevol dels rgans unipersonals i collectius

  del centre.

  h) Autonomia, dins el seu curs o rea, a fi d'assolir els objectius de la programaci

  general del centre i del seu projecte educatiu.

  i) Coordinar-se amb els mestres de nivell o rea.

  Tots els mestres tindran els segents deures:

  a) Exercir la funci docent dacord amb els principis, els valors, els objectius i els

  continguts del projecte educatiu.

  b) Contribuir al desenvolupament de les activitats del centre en un clima de

  respecte, tolerncia, participaci i llibertat que fomenti entre els alumnes els valors

  propis duna societat democrtica.

 • 23

  NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  c) Mantenir-se professionalment al dia i participar en les activitats formatives

  necessries per a la millora contnua de la prctica docent.

  d) Assistir amb puntualitat a les classes i reunions de les quals sigui membre.

  e) Prendre part en les activitats aprovades en la Programaci Anual del centre.

  f) Realitzar les funcions de coordinaci i representaci per a les quals va ser elegit.

  g) Collaborar en el compliment de les decisions aprovades pels rgans collegiats

  relatives a la funci docent.

  h) Mantenir amb els alumnes i els pares un clima de collaboraci amb assistncia a

  les reunions o entrevistes peridiques programades a aquest efecte.

  i) Desenvolupar una avaluaci contnua dels alumnes, i informar-ne als pares.

  j) Autoavaluar peridicament la seva activitat educativa.

  k) Conixer l'entorn en el que es mouen els seus alumnes.

  l) Controlar l'assistncia, puntualitat i comportament dels alumnes.

  m) Participar, sempre que sigui possible, en les activitats extraordinries

  (celebracions dins lhorari escolar). En el cas de lliurar, s recuperar tan aviat

  com sigui possible.

  SECCI 2. PERMISOS I SUBSTITUCIONS

  2.1. El professorat est obligat a complir l'horari i el calendari d'activitats establert en la

  programaci general del centre i a assistir als claustres, a les reunions de cicle i altres

  reunions extraordinries no previstes en la programaci general del centre i que siguin

  degudament convocades per la direcci, coordinadors de cicle o responsables de

  comissions.

  2.2.Totes les absncies es comunicaran , amb el mxim d'antelaci que sigui possible a

  lequip directiu per tal que les classes puguin ser degudament ateses i alterin el menys

  possible el normal funcionament de les activitats del centre.

  En el cas que hi hagi dhaver una substituci previsible shauria de deixar un pla de treball

  a l'aula per al temps previst que hagi de durar labsncia.

 • 24

  NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  2.3. Una vegada reincorporat al lloc de treball es presentar el corresponent document

  justificant o, en cas que no sigui possible, omplir el document que es podr recollir a

  secretaria.

  Les absncies quedaran anotades en el llibre de registre de permisos i absncies que

  mensualment es passen al departament densenyament i es publica al tauler danuncis.

  2.4. Les faltes d'assistncia sn justificades quan hi ha llicncia o perms. Aquestes

  llicncies i permisos es concediran en funci de la normativa del curs escolar que estigui

  vigent.

  2.5.En casos de llicencia i perms no cobertes pel Departament les classes quedaran

  ateses de la segent manera: a comenament de curs es far un quadrant de

  substitucions entre les hores de permanncia al centre, els grups de suport, els

  desdoblaments i els agrupaments flexibles i/o grups reduts. Les hores en les que no hi

  hagi cap professor per fer la substituci, els alumnes es repartiran entre les classes del

  cicle corresponent o sadjudicar a membres de lequip directiu amb hores de dedicaci.

  En cas de coincidncia de disposici de ms dun/a mestre/a es valorar en funci de

  les substitucions ja realitzades.

  CAPTOL 2. LALUMNAT

  Segons la LEC tots els alumnes daquest centre escolar tindran els segents drets i

  deures.

  SECCI 1. DRETS DELS ALUMNES

  Es reconeix als alumnes els segents drets bsics:

  1. Els alumnes, com a protagonistes del procs educatiu, tenen dret a rebre una

  educaci integral i de qualitat.

  2. Els alumnes, a ms dels drets reconeguts per la Constituci, lEstatut i la

  regulaci orgnica del dret a leducaci, tenen dret a:

  a) Accedir a leducaci en condicions dequitat i gaudir digualtat doportunitats.

  b) Accedir a la formaci permanent.

  c) Rebre una educaci que nestimuli les capacitats, en tingui en compte el ritme

  daprenentatge i nincentivi i en valori lesfor i el rendiment.

  d) Rebre una valoraci objectiva de llur rendiment escolar i de llur progrs

  personal.

 • 25

  NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  e) sser informats dels criteris i els procediments davaluaci.

  f) sser educats en la responsabilitat.

  g) Gaudir duna convivncia respectuosa i pacfica, amb lestmul permanent

  dhbits de dileg i de cooperaci.

  h)sser educats en el discurs audiovisual.

  i) sser atesos amb prctiques educatives inclusives i, si escau, de compensaci.

  j) Rebre una atenci especial si es troben en una situaci de risc que eventualment pugui

  donar lloc a situacions de desemparament.

  k) Participar individualment i collectivament en la vida del centre.

  l) Rebre orientaci en lmbit educatiu.

  m) Gaudir de condicions saludables i daccessibilitat en lmbit educatiu.

  n) Gaudir de protecci social, en lmbit educatiu, en els casos dinfortuni familiar o

  accident.

  SECCI 2. DEURES DELS ALUMNES

  1. Estudiar per aprendre s el deure principal dels alumnes i comporta els deures

  segents:

  a) Assistir a classe.

  b) Participar en les activitats educatives del centre.

  c) Esforar-se en laprenentatge i en el desenvolupament de les capacitats

  personals

  d) Respectar els altres alumnes i lautoritat del professorat.

  2. Els alumnes, a ms dels deures que especifica lapartat 1, i sens perjudici de

  les obligacions que els imposa la normativa vigent, tenen els deures segents:

  a) Respectar i no discriminar els membres de la comunitat educativa.

  b) Complir les normes de convivncia del centre.

  c) Contribuir al desenvolupament correcte de les activitats del centre.

  d) Respectar el projecte educatiu i, si escau, el carcter propi del centre.

  e) Fer un bon s de les installacions i el material didctic del centre.

 • 26

  NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  TTOL IV. ORGANITZACI PEDAGGICA DEL CENTRE

  CAPTOL 1. ORGANITZACI DEL PROFESSORAT

  SECCI 1. EQUIPS DE CICLE

  1.1. L'equip docent de cicle estar format per tots els/les mestres que imparteixen

  docncia en el corresponent cicle. Sn coordinats pel corresponent coordinador/a de

  parvulari o de primria, sota la supervisi del/la Cap dEstudis.

  En la primera reuni de claustre la direcci procedir a lassignaci dels mestres als

  diferents cicles, cursos i rees, tot respectant lespecialitat del lloc de feina al qual estan

  adscrits els mestres.

  Al centre hi ha els segents equips docents de cicle: Cicle de Parvulari, Cicle inicial,

  Cicle mitj i Cicle superior, que es reuniran amb la periodicitat establerta al

  comenament de cada curs escolar en la corresponent Programaci General Anual de

  Centre. El/la coordinador/a dels equips docents recollir els acords presos a les

  reunions.

  Les seves funcions principals sn:

  a) Organitzar i desenvolupar els ensenyaments propis del cicle en les escoles

  d'educaci infantil i primria d'estructura lineal.

  b) Formular propostes relatives als projectes educatiu i curricular del centre i a

  llur programaci general.

  c) Avaluar els seus alumnes i constituir-se en comissi d'avaluaci, presidida pel

  cap d'estudis, per a l'avaluaci i promoci dels alumnes que finalitzen un cicle.

  d) Harmonitzar la metodologia i lavaluaci que sha demprar en el cicle, dacord

  amb els criteris fixats en el projecte curricular i revisar-ne els resultats.

  e) Fer operatius en el cicle tots aquells aspectes relacionats amb

  lorganitzaci i funcionament dels ensenyaments en el cicle: sortides, celebracions,

  activitats complementries, etc.

  f) Afavorir lintercanvi dexperincies i valoracions entre els membres de lequip i

  tamb amb membres daltres equips.

 • 27

  NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  g) Plantejar al claustre les propostes de formaci permanent del professorat

  vinculades als interessos i necessitats del cicle.

  h) Altres que determini lequip directiu del centre.

  SECCI 2. COMISSIONS

  2.1. COMISSINS DAVALUACI

  2.1.1. Les comissions davaluaci de cicle estaran formades per tots els/les mestres

  que exerceixen en el cicle, presidits pel/la cap destudis o per qui, a aquest efectes,

  nexerceixi les funcions. Es podran incorporar a les sessions davaluaci aquells

  professionals (EAP, Logopeda, etc.) que tamb hagin intervingut en el procs

  densenyament dels alumnes.

  Aquestes comissions es reuniran com a mnim un cop per trimestre, convocades pel/la

  cap destudis, director del centre o coordinador/a. El/la coordinador/a de cicle actuar

  com a secretari/a de la sessi i naixecar acta.

  Sn funcions daquestes comissions analitzar col lectivament levoluci dels

  aprenentatges de cada alumne/a i establir com a conseqncia les mesures

  dadequaci i refor, la modificaci destratgies i els ajustaments de programaci que

  convinguin per a les activitats educatives del cicle.

  En la darrera sessi del cicle es far la valoraci final per rees i la valoraci global del

  progrs de cada alumne/a, i es prendr la decisi de la promoci o no de cicle, tot

  explicitant quines activitats convenen en el cicle segent per assolir objectius no

  acomplerts.

  2.2. COMISSI DE SEGUIMENT DE LEVOLUCI DELS ALUMNES AMB

  ESCOLARITAT COMPARTIDA

  Funcions:

  Fer el seguiment de levoluci dels alumnes i introduir, si escau, modificacions en

  latenci educativa. Aportar a la comissi davaluaci informaci sobre la seva evoluci i

  els seus aprenentatges.

  Components:

  - 1 professional centre E.E.

  - 1 professional de lescola

  - 1 professional de lEAP

 • 28

  NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  - Coordinador

  - Tutor del centre on es trobi matriculat lalumne

  2.3 COMISSI DATENCI A LA DIVERSITAT (CAD)

  Funcions:

  Fer una planificaci global del centre de latenci a la diversitat de lalumnat.

  Components:

  - Mestre/a EE

  - Mestre/a daudici i llenguatge

  - Mestre daula dacollida

  - Professional de lEAP

  - Cap destudis

  2.4 COMISSI DORGANITZACI

  Est formada per lequip directiu, els/les coordinadors/es de cicle i els coordinadors amb

  responsabilitats addicionals amb la finalitat dorganitzar la lnia pedaggica del centre.

  Normalment es reunir un cop a la setmana, el dia que es determini en el pla anual de

  cada curs.

  2.5. ALTRES COMISSIONS

  COMISSI LIC

  COMISSI DE FESTES

  COMISSI DESCOLA VERDA

  COMISSI DINFORMTICA

  Les comissions estaran formades per un o dos mestres de cada cicle, de manera que tots

  els mestres del centre formin part duna comissi.

  Cada comissi collaborar amb el coordinador per tal de dur a terme les funcions

  esmentades en el captol 4.

 • 29

  NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  CAPTOL 2. ORGANITZACI DE LALUMNAT

  SECCI 1. ATENCI A LA DIVERSITAT

  1.1.La intervenci educativa es regir pel principi datenci a la diversitat, base duna

  escola inclusiva. Es posaran en prctica diferents mecanismes organitzatius, curriculars i

  metodolgics per tal de fer-la possible:

  a) Plans individualitzats.

  b) Suport escolar personalitzat dins o fora de laula.

  c) Agrupaments flexibles.

  d) Desdoblaments

  1.2.Lalumnat amb necessitats educatives especials disposar dadaptacions que

  saparten significativament dels continguts i dels criteris davaluaci, amb la finalitat de

  facilitar-li ladquisici del currculum. Lavaluaci i la promocions de lalumnat amb

  aquestes adaptacions prendran com a referent els objectius i criteris davaluaci fixats en

  les programacions adaptades.

  1.3.Lalumnat dincorporaci tardana o alumne nouvingut ser objecte duna acollida

  personalitzada i de mesures organitzatives i curriculars que permetin la seva integraci

  escolar i laprofitament dels seus estudis (Aula dacollida), dacord amb les

  caracterstiques personals, daprenentatge i del context social.

  Laula dacollida tindr un carcter obert, els alumnes han de poder incorporar-shi en

  qualsevol moment del curs i tamb es pot decidir la incorporaci dun alumne a laula

  ordinria si ja domina la llengua.

  1.4.Lalumnat que presenti retards o algun tipus de trastorn en la parla ser ats pel

  mestre/a especialista daudici i llenguatge. Les funcions daquests mestres sn les

  descrites per als mestres especialistes deducaci especial en relaci amb lalumnat amb

  retards i trastorns en la comunicaci, la parla i el llenguatge.

  Aquest suport es pot proporcionar:

  dins laula ordinria, en collaboraci amb els mestres tutors,

  en grup redut dalumnes,

  en atenci individual,

 • 30

  NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  A ms, els mestres especialistes daudici i llenguatge han de collaborar amb els

  mestres en:

  Lelaboraci del pla datenci i les adaptacions curriculars individualitzades dels alumnes

  amb trastorns de llenguatge.

  Lelaboraci o ladaptaci de materials didctics que facilitin laprenentatge

  daquest alumnat i la seva participaci en les activitats del grup classe ordinari.

  La formulaci de propostes de modificaci curricular de carcter individual per a

  lalumnat que ho requereixi.

  1.1. Els alumnes amb necessitats educatives especials (NEE) rebran atenci

  directa del mestre/a especialista en educaci especial. Les seves funcions

  seran les segents:

  Identificaci, amb la collaboraci de l'EAP, de les necessitats educatives

  daquest alumnat i collaboraci en la concreci del corresponent pla

  dintervenci.

  Collaboraci amb els tutors i tutores en la concreci dadaptacions del

  currculum (PI) i en la preparaci i adaptaci dactivitats i materials didctics

  que facilitin laprenentatge daquest alumnat i la seva participaci en les

  activitats del grup- classe ordinari.

  Suport en la participaci de lalumnat amb discapacitat en les activitats del

  grup classe ordinari.

  Desenvolupament de les activitats i programes especfics que aquest

  alumnat requereixi.

  Collaboraci en el seguiment i avaluaci daquest alumnat.

  CAPTOL 3. ACCI TUTORIAL

  Lacci tutorial comporta el seguiment individual i collectiu dels alumnes, amb la finalitat

  de contribuir al desenvolupament de la seva personalitat i prestar-los lorientaci de

  carcter personal i acadmic que els ajudi a assolir la maduresa personal i la integraci

  social. Per aconseguir-ho cal que el tutor es coordini i estigui en contacte amb les famlies

  i la resta del professorat.

 • 31

  NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  En el pla dacci tutorial annex queden especificats tots els objectius i les activitats

  necessries per dur a terme aquesta acci tutorial.

 • 32

  NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  TTOL V. CONVIVNCIA EN EL CENTRE

  CAPTOL 1 QESTIONS GENERALS

  SECCI 1. NORMES DE CONVIVNCIA

  La convivncia en el centre pretn, bsicament, aprendre a viure en comunitat.

  Per aix es necessita el compliment de les normes segents:

  1. Respectar la dignitat i les funcions dels mestres i de totes les persones que fan feina

  en el centre.

  2. Els alumnes hauran datendre les explicacions del mestre i complir les instruccions que

  els doni.

  3. Els alumnes posaran en coneixement de la seva famlia tota la informaci, comunicats i

  encrrecs que es rebin del centre.

  4. Respectar i complir les sancions imposades.

  6. Evitar agressions, insults i humiliacions envers els seus companys.

  7. Evitar jocs violents.

  8. Els alumnes no poden dur joguines o jocs que no siguin ds comunitari.

  9. Respectar totes les participacions dels altres.

  10. Collaborar amb els companys en les activitats escolars i extraescolars.

  11. Mantenir en el centre lambient necessari per la feina i silenci, respectant en tot

  moment, les activitats dels altres.

  12. Assistir puntualment a les activitats lectives i extraescolars, aportant tot el material

  que sigui necessari.

  13. Per sortir del centre durant lhorari lectiu, cal lliurar al seu tutor o tutora lautoritzaci,

  degudament signada pels pares.

  14. Comunicar i justificar les faltes dassistncia i els retards.

  16. Entrar i sortir del centre amb ordre.

  18. Durant el temps de classe, caminar pels passadissos amb ordre i sense aixecar la

  veu, per tal de no destorbar la feina a les aules.

  19. Durant el temps desbarjo, queda prohibida la permanncia dels alumnes a les aules,

  excepte si es tracta dactivitats dirigides per un mestre i amb la seva presncia.

  20. En el temps desbarjo les aules romandran tancades, essent el responsable el tutor.

 • 33

  NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  21. Els dies de pluja, a lhora de lesbarjo, els alumnes es quedaran dins laula, i el

  mestre tutor ser el responsable de la seva vigilncia i haur de quedar amb ells a laula.

  22. Les entrevistes i reunions dels pares amb els mestres es faran a lhorari establert,

  sempre fora del temps de classe, excepte en casos molt excepcionals.

  23. Est prohibida lentrada a les aules durant les hores de classe a tota persona aliena al

  centre, llevat dautoritzaci expressa del director del centre.

  24. Mantenir una correcta higiene personal.

  25. Els alumnes han dassistir al centre amb la roba adequada pel desenvolupament de la

  tasca educativa.

  26. Durant el temps de classe, nicament es podr anar al bany en casos dautntica

  necessitat.

  27. Els alumnes no poden dur cap tipus daparell electrnic (joguines, rdios...). Noms

  seran permesos si shan dutilitzar per desenvolupar alguna activitat docent.

  28. Els alumnes no poden dur mbil a lescola. Si els duen podran ser requisats. Els

  mbils es retornaran als pares dels alumnes, que hauran de venir a recollir-los al centre.

  El centre no es fa responsable de la desaparici de cap mbil ni de la seva recerca.

  29. Fer un bon s de ledifici, de les installacions, del mobiliari i el material escolar.

  30. Mantenir totes les dependncies del centre netes i ordenades.

  31. Respectar les plantes del jard.

  33. Respectar el material dels mestres i companys.

  34. No menjar ni beure dins les aules sense autoritzaci del mestre.

  35. No s perms menjar xiclets, pipes i llepolies en tot el recinte escolar.

 • 34

  NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  SECCI 2. MESURES DE PROMOCI DE LA CONVIVNCIA

  Les actituds amb les quals senfronten els conflictes sn ms importants que els

  conflictes en si mateixos. Lesfor, per tant, sha de centrar en buscar solucions amb un

  talant de collaboraci i de flexibilitat per al canvi.

  Actituds que afavoreixen la resoluci de conflictes:

  Tranquillitzar-se.

  Saber escoltar.

  emprar un llenguatge respectus.

  Diferenciar el problema de la persona.

  Proposar solucions.

  Saber defensar les posicions respectant els sentiments daltres.

  Saber demanar disculpes quan es comet una falta.

  Cercar acords i respectar-los.

  Tenir espais i temps per afrontar els conflictes.

  Actituds que dificulten la resoluci de conflictes:

  Insultar.

  Acusar.

  Amenaar.

  Menysprear.

  Generalitzar.

  culpabilitzar.

  ridiculitzar.

  Etiquetar.

  Agredir.

  Veure sols una versi.

  Treure qestions que no venen al cas.

  Les mesures de prevenci contemplades en aquest pla les classificarem en sis mbits

  dactuaci:

 • 35

  NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  1. En lorganitzaci de lactivitat docent.

  a) Pla dAcollida de lalumnat immigrant.

  b) La tutoria coma element fonamental dels alumnes en la vida escolar (PAT).

  c) Lagrupament de lalumnat (dins el Pla dAtenci a la Diversitat).

  2. En lorganitzaci del temps desbarjo. En acabar les classes, el professorat

  recordar als alumnes que no poden romandre als passadissos i procedir a

  tancar la porta de laula. Durant les hores de pati, hi haur mestres de vigilncia.

  3. Entre classe i classe. Es fonamental que el professorat sigui puntual en el canvi.

  Si no t altra classe, romandr a laula fins que arribi el segent. Si t un altra

  classe haur de considerar i valorar quina s laula que requereix ms atenci.

  4. Entrades i sortides de ledifici. El professorat vetllar per vetllar que les

  entrades i sortides no siguin motiu ni origen de conflictes.

  5. En lmbit familiar. Per millorar la convivncia es demanar al pares:

  - Que valorin i recolzin la tasca del mestre dins laula.

  - Que inculquin als seus fills valors com el respecte, la responsabilitat i la tolerncia.

  - Que estimulin als fills a dedicar un temps a lestudi.

  - Que la relaci amb el professorat tamb inclogui suggeriments constructius.

  6. En lmbit social. Es cercaran el mxim de sinrgies amb el Pla dEntorn: estudi

  assistit, aules de llengua, escola de pares, classes de catal...

  SECCI 3. GRADUACI DE LES SANCIONS. CRITERIS (ART. 24.3 I 4 DECRET

  102/2010)

  2.1. Per a la graduaci en laplicaci de les sancions que corregeixen les faltes

  esmentades a larticle 37.1 de la Llei deducaci, shan de tenir en compte els criteris

  segents:

  a) Les circumstncies personals, familiars i socials i ledat de lalumnat afectat.

  b) La proporcionalitat de la sanci amb la conducta o acte que la motiva.

  c) La repercussi de la sanci en la millora del procs educatiu de lalumnat afectat i

  de la resta de lalumnat.

  d) Lexistncia dun acord explcit amb els progenitors o tutors legals, en el marc d e

  la carta de comproms educatiu subscrita per la famlia, per administrar la sanci

  de manera compartida.

  e) La repercussi objectiva en la vida del centre de lactuaci que se sanciona.

  f) La reincidncia o reiteraci de les actuacions que se sancionen.

 • 36

  NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  2.2. Circumstncies atenuants:

  a) El reconeixement espontani de la seva conducta incorrecta.

  b) No haver coms amb anterioritat faltes ni conductes contrries a la convivncia en

  el centre.

  c) La petici dexcuses en els casos dinjries, ofenses i alteraci del

  desenvolupament de les activitats del centre.

  d) Loferiment dactuacions compensadores del dany causat.

  e) La falta dintencionalitat.

  2.3. Circumstncies agreujants:

  a) Que lacte coms atempti contra el deure de no discriminar a cap membre de la

  comunitat educativa per ra de naixement, raa, sexe, religi o per qualsevol altra

  circumstncia personal o social.

  b) Que lacte coms comporti danys, injries o ofenses o companys dedat inferior o

  als incorporats recentment al centre.

  c) La premeditaci i la reiteraci.

  d) Collectivitat i/o publicitat manifesta.

  CAPTOL 2. RGIM DISCIPLINARI DE LALUMNAT. CONDUCTES

  CONTRRIES A LA CONVIVNCIA EN EL CENTRE.

  SECCI 1. CONDUCTES CONTRRIES A LES NORMES DE CONVIVNCIA DEL

  CENTRE. (LES QUE TIPIFICA LART. 37,1 LEC, QUAN NO SIGUIN DE CARCTER

  GREU).

  a) Les injries, ofenses, agressions fsiques, amenaces, vexacions o humiliacions a

  altres membres de la comunitat educativa, el deteriorament intencionat de llurs

  pertinences i els actes que atemptin greument contra llur intimitat o llur integritat

  personal.

 • 37

  NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  b) Lalteraci injustificada i greu del desenvolupament normal de les equipaments

  del centre, la falsificaci o la sostracci de documents i materials acadmics i la

  suplantaci de personalitat en actes de la vida escolar.

  c) Els actes o la possessi de mitjans o substncies que puguin sser perjudicials

  per a la salut, i la incitaci a aquests actes.

  d) La comissi reiterada dactes contraris a les normes de convivncia del centre.

  SECCI 2. MESURES CORRECTORES I SANCIONADORES.

  Les conductes contrries a les normes de convivncia del centre podran ser corregides

  amb les mesures educatives segents:

  a. Conversar privadament amb lalumne.

  b. Reconixer els fets davant la persona o les persones que hagin pogut resultar

  perjudicades i demanar-los disculpes.

  c. Reunir-se amb lalumne i la seva famlia.

  d. Dur a terme activitats daprenentatge amb la finalitat dinterioritzar pautes de conducta

  correctes.

  e. Negociar acords educatius.

  f. Desenvolupar tasques relacionades amb la norma de convivncia incomplerta, dins o

  fora del seu horari lectiu, com la realitzaci de tasques acadmiques o la reparaci dels

  danys causats a installacions o material del centre o a pertinences daltres membres de

  la comunitat educativa. La realitzaci daquestes tasques no es pot perllongar ms de

  cinc dies lectius.

  g. Amonestar per escrit.

  h. Comparixer davant lequip directiu.

  i. Suspendre el dret a romandre al lloc on es dugui a terme lactivitat durant el temps que

  duri la sessi corresponent, com a mxim.

  Aquesta correcci noms es pot imposar en el cas que es pugui garantir latenci

  immediata de lalumne per part dun professor i shan de determinar les tasques que

  lalumne ha de fer durant aquest temps.

  A ms, sha de comunicar al tutor i al cap destudis.

  j. Privar del temps desplai per un perode mxim de cinc dies lectius.

  k. Suspendre el dret a participar en determinades activitats complementries dins i/o fora

  del centre per un perode mxim de quinze dies lectius, sempre que durant lhorari

  escolar lalumne sigui ats dins el centre.

 • 38

  NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  l. Canviar de grup per un termini mxim de quinze dies. Desprs daquest perode, la

  comissi de convivncia ha de valorar loportunitat de continuar amb el canvi de grup o de

  retornar al grup dorigen.

  m. Suspendre el dret dassistncia a algunes classes o a totes per un perode mxim de

  tres dies lectius. Durant la impartici daquestes classes, lalumne ha de romandre al

  centre fent la feina acadmica que els professors que li imparteixen docncia li

  encomanin, a fi devitar interrompren el procs formatiu. El cap destudis organitzar

  latenci a lalumne.

  n. Suspendre el dret al servei de menjador i/o de transport escolar per un perode mxim

  de tres dies lectius, quan la conducta contrria a la convivncia afecti lmbit daquests

  serveis.

  o. Suspendre el dret de lalumne dassistir al centre per un perode mxim de tres dies

  lectius. Durant el temps que duri la suspensi, lalumne ha de fer els treballs acadmics

  que hagin determinat els professors que li imparteixen docncia a fi devitar interrompren

  el procs formatiu.

  Faltes lleus

  Si la falta comesa s lleu, saplicaran les segents sancions:

  i. Conversar privadament amb lalumne i/o amonestaci verbal.

  ii. Reconixer els fets davant la persona o les persones que hagin pogut resultar

  perjudicades i demanar-los disculpes.

  iii. Desenvolupar tasques relacionades amb la norma de convivncia incomplerta per tal

  de reparar les conseqncies de la falta.

  iv. Les faltes lleus shan danotar al registre de classe i es notificaran als pares mitjanant

  lagenda.

  Aquestes sn algunes exemplificacions dactuacions davant les faltes lleus, tenint en

  compte que sempre shan dadaptar a cada cas concret, de manera que no perdin el seu

  carcter educatiu i siguin el ms efica possible:

  FALTA ACTUACI

  Tirar guixos o papers Recollir papers de laula o del lloc on sha produt la falta.

  Escriure a les taules, cadires o mobiliari

  Netejar el mobiliari

  Menjar dins laula 1a vegada: avs verbal 2a vegada: avs per escrit a lagenda

  Menjar xicles o llaminadures Tirar la llaminadura a la paperera 1a vegada: avs verbal 2a vegada: avs per escrit a lagenda

  No dur el material imprescindible de la 1.Avs a lagenda- tutoria amb lalumne

 • 39

  NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  classe de manera reiterada. 2. entrevista tutor- famlia direcci

  Insultar-se Demanar disculpes.

  Crrer o cridar pels passadissos Tornar a fer el recorregut de manera correcta.

  Utilitzar les pilotes a linterior de lescola o en els moments que no est perms

  Arrestar les pilotes

  Mal comportament al pati Estar un cert temps sense jugar

  Distreures amb joguines en el temps de classe

  Prendre la joguina.

  SECCI 3. APLICACI DE LES MESURES CORRECTORES.

  a. Qualsevol professor. 1, 2 , 3 i 4.

  b. El tutor. 4

  c. Equip directiu. 5, 6, 7 i 8

  d.

  SECCI 4. INFORMACI A LES FAMLIES

  La imposici de les mesures correctores, llevat de lamonestaci oral, la compareixena

  immediata davant del cap destudis o del director del centre, de la privaci del temps

  desbarjo i dun canvi de classe per un perode inferior a un dia, shauran de comunicar

  formalment als pares dels alumnes.

  De la mesura correctora aplicada, llevat de les mencionades en el pargraf anterior, en

  quedar constncia escrita, i amb explicaci de la conducta de lalumne/a que lha

  motivada.

 • 40

  NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  TTOL VI. COLLABORACI I PARTICIPIACI DELS SECTORS DE

  LA COMUNITAT ESCOLAR

  CAPTOL 1. COMUNICACI AMB LES FAMLIES

  La comunicaci amb les famlies es far a travs dels segents mitjans:

  1.1. Reuni general de principi de curs. Sinformar del pla anual i del

  funcionament i les normes de laula. Aquestes reunions es duran a

  terme per nivells i hi assistiran tots els mestres adscrits al cicle.

  1.2. Full informatiu. A principi de cada curs sentregar a cada famlia un full

  informatiu on sespecifica: el calendari escolar, les sortides, la

  composici del claustre i del consell escolar, normes bsiques de

  funcionament i altres activitats i serveis.

  1.3. Web i blocs de lescola. En la web del centre es poden trobar

  informacions vries sobre les diferents activitats que realitzen els

  alumnes dins i fora laula, aix com tamb notificacions sobre el

  funcionament del centre.

  1.4. Circulars. Totes les informacions que es considerin necessries al llarg

  del curs (ex. activitats extraordinries, festivals...), es faran arribar a les

  famlies a travs dun document que sentregar al germ petit.

  1.5. Tauler danuncis.

  1.6. Entrevistes. Durant el segon trimestre cada tutor realitzar una entrevista

  amb el pare/mare o tutor legal per tal de parlar sobre levoluci de

  lalumne/a. Les famlies o els mestres, sempre que hi hagi una

  circumstncia que aix ho aconselli, poden demanar tutoria.

  CAPTOL 2. ASSOCIACINS DE MARES I PARES DALUMNES

  (AMPA)

  LAMPA s el collectiu format pels pares i mares dalumnes matriculats al centre, que es

  regiran dacord amb els seus estatuts, tot respectant les presents Normes dOrganitzaci i

  Funcionament.

  2.1. L associaci de pares d'alumnes assumir, entre d'altres, les segents finalitats:

 • 41

  NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  Assistir els pares o tutors en tot all que fa referncia a l'educaci de llurs fills.

  Collaborar en les activitats educatives del Centre.

  Promoure la participaci dels pares dels alumnes en la gesti del Centre.

  Promoure la representaci i la participaci dels pares dels alumnes en els Consells

  escolars.

  Promoure activitats de formaci de pares.

  Totes aquelles que reglamentriament li siguin donades per la normativa d'associacions

  de pares.

  Portar la gesti del servei de menjador.

  Promoure activitats extraescolars.

  2.2. L'AMPA podr utilitzar les installacions del centre necessries per al

  desenvolupament de les activitats extraescolars planificades i aprovades pel Consell

  Escolar, sempre i quan hi hagi un adult que se'n faci responsable.

  2.3.Les associacions de pares seran responsables de les accions derivades de la

  realitzaci de les seves activitats, aix com de l'abonament de les despeses.

 • 42

  NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  TTOL VII. FUNCIONAMENT GENERAL DEL CENTRE

  CAPITOL 1. ASPECTES GENERALS

  SECCI 1. ENTRADES , SORTIDES DEL CENTRE I ACTUACIONS EN CAS DE

  RETARD EN LA RECOLLIDA DE LALUMNAT

  1.1. Entrades

  Lencarregat dobrir i tancar les portes ser el conserge, que sesperar fins que tots

  els alumnes hagin entrat a lescola.

  Els alumnes entraran per la porta que hi ha a la pista, sense files, tret dels deducaci

  infantil i cicle inicial. Els mestres tutors sesperaran a les classes i els especialistes

  estaran repartits en diferents espais per controlar, per organitzar i vigilar els nens.

  Els alumnes que arribin tard, hauran de passar per direcci. En cas que es tracti dun

  fet reiteratiu i no portin la corresponent justificaci, seran sancionats.

  1.2. Sortides

  Els/les alumnes noms sortiran del centre dins l'horari escolar per motius justificats,

  prvia petici al director/a o tutor/a per part dels pares/mares o representants legals.

  Caldr que estiguin acompanyats per u n a persona responsable, pare, mare o

  tutor/a legal, o que aquests hagin donat la corresponent autoritzaci escrita, cas que

  deleguin tal responsabilitat en altra persona. Es recolliran a secretaria.

  Els alumnes deducaci infantil, sortiran per la segona porta (la gran del mig)

  acompanyats per les tutores que lliuraran els alumnes a la persona responsable.

  Els alumnes de cicle inicial, sortiran per la primera porta acompanyats pels mestres.

  Els alumnes de cicle mitj i superior sortiran tamb per la segona porta.

  Els nens/es de primria que hagin de recollir germans deducaci infantil, hauran de

  fer-ho dins del pati i caldr que hagin signat una autoritzaci que guardaran les

  tutores.

  En el cas que un alumne dinfantil hagi de marxar amb una persona que no s

  lhabitual, aquesta haur de signar lautoritzaci corresponent a les tutores.

  1.3. Actuacions en el supsit de retard en la recollida de lalumnat a la sortida

  del centre

 • 43

  NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  La recollida de lalumnat a la sortida del centre no haur de fer-se ms tard de

  5 minuts desprs de lhora de sortida establerta.

  Quan es produeixi un retard fora dels marges raonables (entre 6 i 10 minuts) en la

  recollida de lalumnat un cop acabat lhorari escolar, es procurar contactar amb la

  famlia o els tutors legals, i desprs dun marge de temps prudencial, la persona que

  fins en aquell moment hagi roms a crrec de lalumne/a, comunicar telefnicament

  la situaci a la gurdia urbana o policia local i acordar amb ells la frmula per lliurar-

  lo a la seva custdia .

  La reiteraci freqent daquests fets amb la mateixa famlia, en la mesura que

  comporten una manca dassumpci de les responsabilitats de custdia dels menors,

  es comunicar als serveis socials.

  En el cas que no hi hagi soluci efectiva a la reiteraci de recollides tardanes

  desprs de la comunicaci als serveis socials del municipi, la direcci del collegi

  ninformar a la direcci dels Serveis Territorials corresponents.

  En el cas que els/les alumnes dEducaci Primria hagin desperar les persones

  encarregades de recollir-les, ho podran fer dins les dependncies de lescola,

  habitualment al pati desbarjo.

  Les persones que es faran crrec dels alumnes un cop es superi el temps fixat

  per a la recollida seran, per ordre de preferncia:

  - El/la mestre/a tutor/a de lalumne o el/la mestre/a que est a crrec de lalumne/a

  en aquell moment.

  - Qualsevol altre personal del centre que accepti lencrrec de fer-ho a petici del

  mestre/a tutor/a.

  El control de freqncia daquests fets correspon al mestre/a tutor/a de lalumne o

  del/la mestre/a que estigui a laula en aquell moment.

  SECCI 2. VISITES DELS PARES

  Les visites o entrevistes dels pares/mares dels alumnes amb els/les

  mestres es realitzaran, de manera ordinria, el dia de la setmana i en l'horari que al

 • 44

  NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  comenament de curs es determina en la corresponent Programaci General Anual

  del Centre. Per tal dun millor aprofitament de les visites i entrevistes, llevat

  dexcepcions que ho justifiquin, caldr sollicitar-les almenys amb un dia dantelaci.

  El mitj de comunicaci entre lescola i la famlia ser lagenda, excepte en leducaci

  infantil que ser mitjanant el telfon o b personalment.

  Per tal de no obstaculitzar la tasca docent, queden prohibides les visites als mestres i

  nens/es durant les hores de classe.

  Quan un alumne/a hagi de sortir abans dhora, haur desperar-se al vestbul

  (ladministrativa ser lencarregada danar a buscar el nen/a a la classe).

  SECCI 3. VISITES ,EXCURSIONS I ACTIVITATS COMPLEMENTRIES 3.1. Visites i excursions

  La programaci de les activitats que hagin de ser realitzades fora del recinte escolar,

  s'hauran d'incloure a la Programaci General Anual del Centre. En el marc d'aquesta

  programaci, les activitats concretes seran autoritzades pel/la director/a i aprovades

  pel Consell Escolar en la seva propera reuni.

  Les visites i/o excursions estaran degudament programades, sinformar els/les

  pares/mares dels alumnes afectats. Per les sortides fora del municipi shaur de

  signar la corresponent autoritzaci, sense la qual no hi podran assistir. Per les

  sortides que es realitzin dins el municipi, caldr una nica autoritzaci que es donar

  a linici de cada curs escolar.

  Si un alumne/a no participa en una sortida, t dreta a assistir al centre. Se lacollir en

  el grup classe que la direcci consideri adient en aquell moment.

  Les sortides es faran amb un mnim de dos acompanyants, un dels quals haur de

  ser, necessriament, mestre/a.

  En les sortides es respectaran les rtios alumnes/mestres establertes al respecte en

  la normativa:

  La relaci dalumnes/professor o acompanyants per a les sortides ha de

  ser la segent: cicle de parvulari, 10/1; cicle inicial i mitj, 15/1; cicle

  superior, 20/1. En el cas que les activitats es perllonguin ms

 • 45

  NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  dun dia, les relacions alumnes/professors o acompanyants sn de:

  cicle de parvulari, 8/1; cicle inicial i cicle

  mitj, 12/1; cicle superior, 18/1. Excepcionalment el consell escolar del centre,

  justificant-ho adequadament i valorant les implicacions de seguretat,

  podr, per a una activitat concreta, acordar el canvi daquesta relaci

  establerta amb carcter general.

  Les activitats no previstes a la Programaci General Anual del Centre i en les que es

  cregui adient participar-hi, seran autoritzades pel/la director/a dels centre i aprovades

  per la comissi permanent del consell escolar.

  Totes aquelles autoritzacions i/o pagaments lliurats ms enll del termini establert,

  seran desestimats llevat de casos molt excepcionals.

  Els/les alumnes hauran de portar el material i/o equipament necessari que es demani

  per la sortida: No podran portar llaminadures, begudes en llauna o vidre i aparells

  electrnics.

  3.2 Activitats complementries

  LAMPA podr organitzar activitats complementries a les docent fora de lhorari escolar,

  aix com realitzar les seves reuni i assemblees.

  LAMPA haur de notificar lhorari daquestes activitats, aix com tamb els espais i

  materials del centre que empraran i les persones responsables de les activitats.

  SECCI 4. VIGILNCIA DE LESBARJO

  4.1. El temps d'esbarjo ser tutelat per mestres del centre segons els torns que

  consideri adients la direcci del centre.

  En la Programaci General Anual del Centre es determinaran els torns dels mestres

  encarregats de l'esmentada tutela.

  4.2. No podr quedar-se cap nen dins ledifici sense control dun mestre.

 • 46

  NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  4.3. Cal vetllar perqu tots els embolcalls i envasos es llencin a les papereres adients.

  Cada dia hi haur un grup classe, a partir de cicle inicial, encarregat de mantenir net el

  pati.

  4.4. Els alumnes dinfantil i primria coincideixen un quart dhora desbarjo, temps que

  podr ser modificat segons els horaris del centre.

  4.5. Una senyal acstica ens indica que lhora desbarjo ha finalitzat.

  SECCI 5. HORARIS DEL CENTRE

  5.1. El centre s'haur d'ajustar al calendari escolar aprovat amb carcter general per a

  tots els centres de nivell no universitari de Catalunya.

  5.2. Fora de l'horari lectiu destinat a l'ensenyament reglat, el centre podr programar

  activitats complementries i extraescolars. La realitzaci d'aquestes activitats, que seran

  de carcter voluntari, no podran comportar, per als/les alumnes que no hi participin,

  discriminaci o modificaci de l'horari lectiu o del calendari escolar.

  5.3. Les dependncies del centre podran ser utilitzades fora de l'horari escolar de la

  forma prevista a la normativa vigent (Decret 218/2001, de 24 de juliol DOGC 6.8.01).

  SECCI 6. UTILITZACI DE RECURSOS MATERIALS

  6.1 Els/les alumnes han de dur a l'escola el material necessari per a la realitzaci de les

  tasques prpies del seu procs d'aprenentatge. Aquesta obligaci s'estn a

  l'equipament esportiu.

  6.2. Els professors hauran de preveure el material didctic que utilitzaran els/les

  alumnes al llarg del curs i hauran de vetllar per tal que tots en puguin disposar.

 • 47

  NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  SECCI 7. ABSNCIES DE LALUMNAT

  7.1. Absncies dalumnes

  7.1.1. Les absncies i la manca de puntualitat dels alumnes a classe, hauran de ser

  justificades per escrit o per telfon pels pares dels alumnes implicats als seus respectius

  tutors/es. Si sacumulen faltes dassistncia sense justificar, es parlar amb la famlia. Si

  les faltes sn freqents, es passar comunicaci a serveis socials, seguint el protocol

  municipal dabsentisme escolar.

  7.1.2. En cas de malaltia del fill/a o en cas de preveure una absncia llarga, cal tenir

  informada lescola i interessar-se per les activitats fetes a classe a fi que lalumne/a no

  quedi endarrerit/da.

  7.2. Absentisme

  7.2.1. Quan es produeixi un cas dabsentisme escolar en lEtapa de Primria, el/la

  mestre/a tutor/a de lalumne/a es posar en contacte amb els seus pares o tutors legals

  per tal dassabentar-los de la situaci i recordar-los les obligacions que tenen de vetllar

  per la correcta escolaritzaci dels seus/seves fills/es.

  7.2.2. Si daquesta actuaci no en resulta la rectificaci del comportament absentista, la

  direcci del centre realitzar les actuacions segents en la mesura que siguin

  necessries:

  - Enviar escrit a la famlia recordant-los les obligacions envers els/les

  seus/seves fills/es. Una cpia s'arxivar en el centre.

  - Comunicar per escrit la situaci als serveis socials del municipi. Una cpia

  sarxivar en el centre.

  - Comunicar per escrit la situaci als serveis de lE.A.P. i a la Inspecci Educativa.

  7.2.3. Quan labsentisme es produeixi en el Segon Cicle dEducaci Infantil, el/la

  mestre/a tutor/a es posar en contacte amb els pares de lalumne/a recordant-los la

  necessitat descolaritzar correctament els seus fills/es per tal devitar llacunes

  irrecuperables en el seu procs densenyament - aprenentatge. La direcci del centre

  ho far per escrit. Si no es corregeix lesmentada situaci ho comunicar als serveis

 • 48

  NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  educatius o socials corresponents.

  7.2.4. En tot cas, les faltes injustificades dassistncia a classe podran ser

  considerades, dacord amb el Decret que regula els drets i deures dels/les alumnes,

  com a conductes contrries a les normes de convivncia del centre, i podran ser

  objecte de totes les mesures correctores que es contemplen a tal efecte en lesmentat

  Decret regulador dels drets i deures dels/les alumnes.

  SECCI 8. ADMISSI DALUMNES MALALTS I DACCIDENTS

  8.1. Si un/a alumne/a t febre o una malaltia infecto-contagiosa es localitzaran els/les

  pares mares o tutors legals per tal que sen facin crrec.

  8. 2 . En el cas que algun/a alumne/a pateixi un accident durant el temps en qu es

  troba sota la tutela de l'escola, rebr les primeres cures al centre. Si es considera

  necessria la intervenci de personal especialitzat, sels avisar, aix com tamb s

  passar avs als pares/mares perqu se'n facin crrec. En cas de no localitzar-los

  se'n far crrec el/a professor/a tutor/a o altre personal del centre per encrrec de la

  direcci.

  8.3. Si es creu necessria la consulta a un centre hospitalari i no es possible localitzar la

  famlia, o la situaci es considera urgent, es trucar a lambulncia.

  8.4. El Departament de Salut i la Societat Catalana de Pediatria han recomanat introduir

  el paracetamol a la farmaciola dels centres educatius de Catalunya amb unes

  recomanacions ds del medicament.

  Per poder administrar aquest medicament en els casos exposats a les recomanacions,

  cal tenir lautoritzaci del pare, mare o tutor legal, que el centre educatiu ha de demanar

  en el moment de la inscripci de lalumne al centre.

  Per poder administrar medicaci als alumnes, cal que el pare, mare o tutor/a legal,

  aporti un informe del metge o metgessa on consti el nom de lalumne/a, la pauta i el

  nom del medicament que ha de prendre. Aix mateix, el pare, mare o tutor/a legal ha

  daportar un escrit on es demani i sautoritzi al personal del centre educatiu que

  administri al fill/a la medicaci prescrita, sempre que sigui imprescindible la seva

  administraci en horari lectiu.

 • 49

  NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  Tamb, a prop de cada farmaciola, i en un lloc visible, hi ha dhaver la fitxa de situacions

  demergncia.

  8.5. s convenient que el centre mantingui en un arxiu les receptes o informes mdics i

  els escrits dautoritzaci i prevegi qui ha dadministrar el medicament i, en absncia

  daquesta persona, a qui correspon fer-ho.

  8.6. El personal del centre podr administrar un medicament noms en els casos en

  qu poguessin fer-ho el pare, la mare o el tutor/a legal sense una formaci especial; en

  cas contrari, si el medicament ha de ser administrat per personal amb una formaci

  determinada, caldr que el centre es posi en contacte amb el centre dassistncia

  primria ms proper.

  8.7. EL centre disposa de set farmacioles fixes: menjador, lavabo monitors, lavabo

  mestres, consergeria, tutoria educaci infantil, tutoria de cicle mitj i cuina. Hi ha un

  protocol de primers auxilis amb indicacions clares per dur a terme les primers

  actuacions en cas de lesi, mentre arriba, si cal, latenci sanitria corresponent.

  Tamb es disposa de dos farmacioles mbils per atendre lesions que poden produir-se

  quan es va dexcursi.

  SECCI 9. SEGURETAT , HIGIENE I SALUT

  9.1. El rgans de govern del centre vetllaran per la seguretat del recinte i de les

  installacions escolars.

  9.2. Els rgans de govern tindran cura que la realitzaci dobres i tasques de

  manteniment, reparaci i conservaci, no interfereixin lactivitat del centre. Si ha dentrar

  algun vehicle al recinte, haur de fer-ho en hores en que no hi hagi alumnes al pati.

  9.3. El centre disposa dun pla demergncia i evacuaci. Les normes que cont es

  donaran a conixer a linici de cada curs a lalumnat, professorat, personal de menjador i

  altres persones que intervenen en el centre. Anualment es realitzar un simulacre

  devacuaci. La valoraci daquest simulacre sincorporar a la memria anual i es

  remetr a la delegaci territorial del departament densenyament.

  9.4. Est prohibit fumar en el centre.

 • 50

  NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  9.5. No est perms portar llaminadures ni cap tipus dobsequi per celebrar els

  aniversaris.

  9.6. Quan es detectin casos dalumnes que presentin infestacions per polls, es

  comunicar primer, de manera general, a tota la classe. Si el problema persisteix, es

  comunicar de forma individual a les famlies, per tal que aquestes adoptin les

  mesures adients per solucionar el problema.

  Si continua sense solucionar-se, i donat que la presncia del nen o la nena al centre

  suposar un problema de tipus sanitari, caldr que lalumne assisteixi a un centre

  mdic i sigui el facultatiu qui indiqui si aquest/a alumne/a ha de quedar-se a casa fins

  que el problema sigui solucionat de forma definitiva.

  CAPTOL 2. QUEIXES I RECLAMACIONS

  SECCI 1. ACTUACIONS EN CAS DE QUEIXES SOBRE LA PRESTACI

  DE SERVEI QUE QESTIONIN LEXERCICI PROFESSIONAL DEL

  PERSONAL DEL CENTRE

  1.1. El procediment per tractar les queixes o denncies de lalumnat, pares i mares,

  mestres o altres treballadors del centre que puguin qestionar o referir-se a lactuaci

  professional dun/a docent o dun altre treballador/a del centre en lexercici de les seves

  funcions, sajustar al protocol segent:

  1. Presentaci i contingut de lescrit de queixa o denncia.

  - Les queixes o denncies es presentaran per escrit al registre dentrada del centre,

  adreat a la direcci i hauran de contenir:

  Identificaci de la persona o persones que el presenten.

  - Contingut de la queixa, enunciat de la manera ms precisa possible (amb

  especificaci dels desacords, de les irregularitats, de les anomalies, etc.,

  que qui presenta la queixa creu que sha produt per acci o omissi del/la

  mestre/a o dun/a altre treballador/a del centre a qu es refereixen).

 • 51

  NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  Data i signatura.

  - Lescrit anir acompanyat, si s possible, de totes les dades, documents i

  altres elements acreditatius dels fets, actuacions o omissions a qu es faci

  referncia.

  2.- Correspondr a la direcci del centre:

  - Rebre la documentaci i estudiar-la; directament o a travs d'altres rgans del

  centre si escau, obtenir indicis i, sempre que sigui possible, fer comprovacions

  per arribar a evidncies sobre l'ajustament dels fets exposats a la realitat;

  traslladar cpia de l'escrit de queixa rebut al/la mestre/a o treballador/ a afectat, i

  demanar-li un informe escrit ,precs, sobre els fets objecte de la queixa, aix

  com l'aportaci de la documentaci probatria que consideri oportuna.

  - L'informe escrit es podr substituir per una declaraci verbal de la

  persona afectada que es recollir per escrit en el mateix moment que la formuli,

  es datar i la signar, com a mnim, la persona afectada. En tot cas es respectar

  el dret daudincia de linteressat.

  - Estudiar el tema amb la informaci recollida i, si ho considera oport, demanar

  l'opini dels rgans de govern i/o de participaci del centre sobre el fons de la

  qesti.

  - Dur a terme totes les actuacions d'informaci, assessorament, correcci i, si fa al

  cas, d'aplicaci dels procediments de mediaci, en el marc de les funcions que la

  direcci t atribudes com a representant de l'Administraci en el centre,

  concretament les de vetllar pel compliment de la normativa i exercir la prefectura

  del personal que hi t adscrit.

  - Contestar per escrit qui ha presentat la queixa, amb constncia de recepci,

  comunicant-li la soluci a qu s'ha arribat o, si escau, la desestimaci motivada

  de la queixa. Com a mnim, es contestar al primer signant de la denncia, i es

  far constar en l'escrit de resposta, informaci sobre quin s el segent nivell al

  qual poden acudir si no queden satisfets per la resoluci adoptada (o les

  actuacions empreses) per la direcci del centre.

 • 52

  NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  En el cas que la direcci sigui part directament interessada en la queixa, s'haur

  d'abstenir i, en el seu lloc, ho far el/la cap d'estudis.

  3.- Actuacions posteriors i arxivament de la

  documentaci.

  Conclosa l'actuaci de la direcci, es podr informar la direcci dels Serveis

  Territorials de la incidncia produda i la soluci que se li ha donat. En tot cas, la

  documentaci generada quedar arxivada, en original o cpies autenticades, a la

  direcci o a la secretaria del centre, a disposici de la Inspecci d'Educaci.

  SECCI 2. RECLAMACIONS SOBRE QUALIFICACIONS

  En les reunions de principi de curs sinforma als pares del criteris generals davaluaci.

  Els pares tenen dret a sollicitar aclariments, per part dels mestres, respecte les

  qualificacions dels seus fills/es.

  CAPTOL 3. SERVEIS ESCOLARS

  SECCI 1. SERVEI DE MENJADOR

  1.1. L'escola ofereix a tots els/les alumnes del centre el servei de menjador. Tots

  els alumnes matriculats al centre tenen dret a fer s del servei de menjador. Tan sols

  greus i/o repetits problemes de conducta, o b la manca d'autonomia personal

  d'algun alumne/a, podria fer que el centre s'hagus de replantejar la seva admissi

  i/o permanncia en ls del servei si no compts amb la necessria assistncia de

  personal auxiliar.

  1.2. Els/les alumnes podran utilitzar el menjador de manera continuada, o b de

  manera espordica, avisant al centre puntualment.

  1.3. El servei de menjador es regir pel seu Pla de Funcionament.

  1.4. Tots/es els/les alumnes que utilitzin el servei de menjador hauran de respectar

  el professorat i el personal encarregat del funcionament del servei.

 • 53

  NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  1.5. Els/les alumnes satendran a les normes d'higiene i dordre establertes.

  1.6. Els/les alumnes de menjador no podran abandonar el recinte escolar sense

  autoritzaci signada pels pares/mares.

  SECCI 2. SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR

  2.1. El consell comarcal de lUrgell ofereix transport escolar gratut al alumnes dels

  pobles agregats (La Figuerosa, Claravalls, Altet, El Talladell, Riudovelles i Santa Maria

  de Montmagastrell).

  2.2. Durant el trajecte els alumnes estaran acompanyats per un adult.

  CAPTOL 4. GESTI ECONMICA

  1.1. La gesti de lactivitat econmica correspon al secretari/secretria sota el

  comandament de la resta de lequip directiu.

  Sn funcions especfiques del secretari/a les segents:

  Dur a terme la gesti econmica, la comptabilitat que sen deriva i elaborar i

  custodiar la documentaci.

  Obrir i mantenir els compte necessaris en entitats financeres juntament amb

  la resta de lequip directiu.

  Elaborar el projecte de pressupost del centre, la liquidaci i rendir-ne

  comptes al Consell Escolar.

  Cada cicle autogestiona la comptabilitat de les despeses en material fungible. A finals de

  cada trimestre es far una revisi de lestat dels comptes per si cal fer-ne algun

  ajustament.

 • 54

  NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  CAPTOL 5. GESTI ACADMICA I ADMINISTRATIVA

  SECCI 1. DOCUMENTACI ACADMICO-ADMINISTRATIVA

  .

  1.1. Per tal de facilitar lorganitzaci, cada alumne/a disposar dun arxiu personal on

  saplegui tota la informaci referida a la seva histria escolar.

  Aquesta informaci quedar sota custodia del/la secretari/a del centre i al

  mateix temps ser accessible a aquells mestres que tinguin relaci directa amb

  l'alumne.

  1.2. Aquest arxiu personal de l'alumne/a recollir:

  - Expedient acadmic: s un document que t la funci de recollir, de manera

  acumulativa, els resultats de lavaluaci obtinguts per lalumne/a en cadascun del

  cicles al llarg de leducaci primria, aix com qualsevol altra informaci rellevant

  de lalumne/a.

  - Historial acadmic: shan de recollir les dades identificatives de lalumne/a, les

  rees cursades en cada un dels cicles de lescolaritzaci i els resultats de

  lavaluaci obtinguts en cada cicle en rea, aix com les decisions sobre el pas al

  cicle segent i la data dadopci, la data de la proposta daccs a leducaci

  secundria obligatria i la informaci relativa als canvis de centre, i tamb hi

  ha de figurar si lalumne/a ha seguit un pla individualitzat.

  - Informe individualitzat: elaborat pel/la tutor/a en finalitzar letapa, un cop

  escoltat lequip de mestres, i ha dinformar del procs seguit per lalumne/a i del

  nivell dadquisici dels aprenentatges i de les competncies bsiques. Tamb shi

  ha de fer constar la informaci necessria per a la continutat del procs

  daprenentatge i altres aspectes que es considerin rellevant per garantir una

  atenci personalitzada.

  - Carta de comproms: El DECRET 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres

  educatius, estableix a larticle 7, lobligatorietat de signar la carta de comproms

  educatiu per garantir la cooperaci entre la famlia i lescola.

  Compromisos per part de lescola

 • 55

  NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  1. Facilitar una formaci que contribueixi al desenvolupament integral de la

  personalitat de lalumne/a.

  2. Vetllar per fer efectius els drets de lalumne en lmbit escolar.

  3. Informar la famlia del projecte educatiu i de les normes dorganitzaci i

  funcionament del centre i dels mecanismes de participaci.

  4. Informar la famlia i lalumne/a dels criteris que saplicaran per avaluar el rendi

  ment acadmic, fer-ne una valoraci objectiva. Donar a conixer, i si sescau,

  comentar a la famlia els resultats de les avaluacions.

  5. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementries adients per

  atendre les necessitats especfiques de lalumne/a i mantenir-ne informada la

  famlia.

  6. Mantenir comunicaci regular amb la famlia amb, com a mnim, una reuni de

  grup classe i una entrevista personal anuals per informar-la de levoluci

  acadmica i personal de lalumne/a.

  7. Facilitar una formaci que contribueixi al desenvolupament integral de la

  personalitat de lalumne/a.

  8. Vetllar per fer efectius els drets de lalumne en lmbit escolar.

  9. Informar la famlia del projecte educatiu i de les normes dorganitzaci i

  funcionament del centre i dels mecanismes de participaci.

  10. Informar la famlia i lalumne/a dels criteris que saplicaran per avaluar el rendi

  ment acadmic, fer-ne una valoraci objectiva. Donar a conixer, i si sescau,

  comentar a la famlia els resultats de les avaluacions.

  11. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementries adients per

  atendre les necessitats especfiques de lalumne/a i mantenir-ne informada la

  famlia.

  12. Mantenir comunicaci regular amb la famlia amb, com a mnim, una reuni de

  grup classe i una entrevista personal anuals per informar-la de levoluci

  acadmica i personal de lalumne/a.

  Per part de la famlia

  1. Respectar el carcter propi del centre i reconixer lautoritat del professorat i de

  lequip directiu.

  2. Compartir amb el centre leducaci del fill o filla i desenvolupar i afavorir les

  complicitats que sn necessries per aplicar el projecte educatiu del centre.

  3. Instar el fill o filla a respectar les normes especfiques de funcionament del

  centre, en particular, les que afecten la convivncia escolar i el

 • 56

  NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  desenvolupament normal de les classes. Informar el fill o filla del contingut

  daquests compromisos.

  4. Vetllar perqu el fill o filla compleixi el deure bsic de lestudi i dassistncia

  regular i puntual a les activitats acadmiques, i tamb perqu faci les tasques

  encomanades a casa pel professorat. Ajudar el nostre fill o filla a organitzar el

  temps destudi a casa i a preparar el material per a lactivitat escolar.

  5. Adrear-se directament al centre per contrastar les discrepncies, coincidncies

  o suggeriments en relaci amb laplicaci del projecte educatiu o del

  desenvolupament de les activitats dins de lescola, per tal devitar que una

  inadequada difusi pugui perjudicar el desenvolupament acadmic i emocional

  de lalumne/a.

  6. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al

  procs daprenentatge.

  7. Atendre en un termini duna setmana, com a mxim, les peticions dentrevista o

  de comunicaci que formuli el centre.

  8. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill o filla.

  9. Collaborar per tal que els seus fills/es disposin dels estris imprescindibles i

  necessaris per les activitats daprenentatge.

  10. Garantir els hbits dhigiene, puntualitat i assistncia diria al centre.

  11. Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels compromisos

  de la carta i, si escau, el seu contingut.

  12. Interessar-se i collaborar en les iniciatives de pares i mares i de la prpia

  lescola.

  - Informe personal per trasllat (noms en cas de trasllat de lalumne).

  Altres informacions:

  Fitxa de dades bsiques.

  Informes despecialistes.

  Informes de serveis (psicopedaggics i mdics...)

  Documentaci aportada en la matrcula:

  - fotocpia DNI

  - targeta sanitria

 • 57

  NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  - fotocpia llibre de famlia

  - carnet de vacunes

  - certificat dempadronament

  - Carta de comproms

  - Perms de publicaci dimatges

  - confirmaci de matrcula i revisi de dades.

  - acords econmics assistent social

  1.3. La carpeta daula, que est a disposici dels tutors i que es traspassa cada curs

  tindr la segents documentaci:

  Llistats, adreces i telfons

  Autoritzacions a sortides Trrega

  Plans individuals

  Resum entrevistes

  Resultats avaluacions

  Graella informaci inters

  Recull de sortides que ha fet el grup

  Graella datenci a la diversitat

  Qualsevol altra informaci que en el seu moment es consideri pertinent.

  SECCI 2. ALTRA DOCUMENTACI

  2.1. Sota la custdia del centre, a disposici de les sollicituds de l'administraci

  educativa, restar tamb la segent documentaci:

  - Actes d'avaluaci final de cicle.

  - Actes de les sessions d'avaluaci.

  - Qualsevol altra documentaci acadmica que en el seu moment

  determini lrgan corresponent.

 • 58

  NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  CAPTOL 6. PERSONAL DADMINISTRACI I SERVEIS DE

  SUPORT SOCIOEDUCATIU

  El personal no docent es regir pels drets assenyalats en els seus contractes laborals.

  2. Personal dadministraci i serveis

  Funcions del personal subaltern:

  - Lobertura i tancament del centre escolar, portar un control de les claus.

  - Recepci i atenci de totes les persones que visiten el centre

  - Controlar lentrada i sortida de persones al centre.

  - Gestionar la fotocopiadora.

  - Exercir la vigilncia del centre.

  - Posar en funcionament i tancament de les installacions de llum, aigua, gas,

  calefacci i dels aparells que sescaiguin, dacord amb els encrrecs rebuts.

  - Tasques de manteniment.

  - Trasllat de mobiliari i aparells que pel seu volum i/o pes no requereixi la intervenci

  de especialistes.

  - Altres tasques que li encomani la direcci.

  3. Auxiliar administrativa:

  - Collaborar a les gestions administratives del centre que li encomani la direcci:

  - Preinscripci i matriculaci dalumnes.

  - Gesti administrativa de documents acadmics: historials acadmics, beques i

  ajuts, certificacions,...

  - Tramitaci dels assumptes propis del centre.

  - Arxiu i classificaci de la documentaci del centre.

  - Despatx de la correspondncia.

  - Recepci i comunicaci davisos, encrrecs interns i incidncies del personal

  (baixes, permisos...)

  - Transcripci de documents i elaboraci i transcripci de llistes.

  - Gesti informtica de dades.

  - Atenci telefnica i personal propis de la secretaria administrativa del centre.

 • 59

  NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  - Realitzaci de comandes de material.

  - Repartir documentaci per les aules.

  4. Tcnic especialista en educaci infantil

  Collabora amb els mestres tutors de P3 en el procs educatiu dels alumnes,

  principalment en el desenvolupament dhbits dautonomia i en latenci a les seves

  necessitats bsiques.

  Correspon al tcnic:

  - Participar en la preparaci i el desenvolupament dactivitats densenyament i

  aprenentatge: organitzaci de laula, elaboraci de materials didctics, suport al

  desenvolupament de les sessions

  - Dur a terme activitats especfiques amb alumnes pautades pel mestre tutor/a

  - Collaborar en les activitats datenci a les necessitats bsiques dels infants

  - Participar en processos dobservaci dels infants

  5. Personal integrador social

  Collabora en el desenvolupa dhabilitats socials i dautonomia personal en alumnes que

  es troben en situaci de risc, intervenint directament amb els infants, les seves famlies i

  els agents socials de lentorn.

  Correspon a lintegrador social:

  - Desenvolupar habilitats dautonomia personal i social amb alumnes en situaci de

  risc

  - Afavorir relacions positives dels alumnes amb lentorn

  - Collaborar en la resoluci de conflictes

  - Intervenir en casos dabsentisme escolar

  - Acompanyar els alumnes en activitats lectives i extraescolars

  - Donar suport a les famlies

  - Collaborar en lorganitzaci dactivitats de dinamitzaci de ls del temps lliure i de

  sensibilitzaci social.

  -

  6. Personal auxiliar deducaci especial.

  Les seves funcions sn:

  - Ajudar els alumnes amb NEE en els desplaaments amb el seu mitj de mobilitat

  (cadira de rodes, caminadors, crosses,...)

 • 60

  NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  - Ajudar els alumnes amb NEE en aspectes de la seva autonomia personal ( higiene,

  alimentaci,...) per garantir que puguin participar en totes les activitats.

  7. Personal de neteja

  Al personal de neteja li correspon mantenir el centre en perfectes condicions

  higiniques. Aquestes tasques es realitzaran en lhorari establert sense interferir en

  lactivitat docent i respectant el material que hi ha a les classes.

  CAPTOL 7. EQUIPS DASSESSORAMENT PSICOPEDAGGIC

  (EAP)

  Els Equips d'Assessorament Psicopedaggic (EAP) sn un servei educatiu pblic que

  treballa com a equip multidisciplinari en l'avaluaci, seguiment i orientaci de l'alumnat,

  en la resposta a la diversitat de lalumnat i en relaci als alumnes que presenten

  necessitats educatives especials, aix com tamb a les seves famlies.

  Els principals objectius dels EAP sn:

  Identificar i avaluar les necessitats educatives especials dels alumnes i fer la

  proposta descolaritzaci en collaboraci amb els serveis especfics quan

  sescaigui.

  Assessorar el professorat i les famlies en la resposta educativa a lalumnat amb

  necessitats educatives especials, en collaboraci amb els docents especialitzats i

  els serveis educatius especfics.

  Assessorar els equips docents, lalumnat i les famlies sobre aspectes dorientaci

  personal, educativa i professional.

  Donar suport als centres educatius en la millora de latenci a la diversitat i la

  inclusi

  Collaborar conjuntament amb el servei educatiu de zona i els especfics per tal de

  promoure activitats dintercanvi i de formaci del professorat

 • 61

  NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  Collaborar amb els serveis socials i sanitaris de lmbit territorial dactuaci, per tal

  doferir una atenci coordinada als alumnes i famlies que ho necessitin.

  Les principals funcions dels EAP sn:

  Identificaci i avaluaci de les necessitats formatives,

  Elaboraci i seguiment de les adaptacions curriculars

  Assessorament a mestres famlies i alumnes.

  7.1. Els CREDA sn serveis educatius especfics de suport a la tasca docent del

  professorat pel que fa a alumnes amb greus dificultats daudici i/o llenguatge que,

  juntament amb els serveis educatius de zona, collaboren amb els centres educatius per

  donar suport i orientaci a la tasca docent del professorat i facilitar la seva adequaci a

  les necessitats educatives especfiques daquest alumnat, a ms de proporcionar

  atenci directa i orientaci a aquests alumnes i a llurs famlies.

  Lactuaci dels CREDA la finalitat dafavorir lxit escolar i lequitat als alumnes amb

  dificultats daudici i/o llenguatge que interfereixen en el seu desenvolupament personal,

  social i curricular, fonamentades en:

  orientaci de la intervenci a partir de les necessitats educatives que les dificultats

  auditives, lingstiques i/o comunicatives generen en els alumnes,

  orientaci de latenci en el marc de lescola inclusiva i a partir de ls de recursos propis

  del centre i el suport al professorat,

  organitzaci de la resposta educativa i latenci del CREDA als alumnes amb dificultats

  auditives i/o lingstiques a partir de les competncies dels alumnes i de les necessitats

  lingstiques i educatives especfiques que cal compensar,

  reserva de latenci a crrec despecialistes dels CREDA quan les dificultats auditives,

  lingstiques i/o comunicatives dels alumnes els dificultin laccs al currculum.

 • 62

  NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT ESCOLA NGEL GUIMER

  TTOL VIII. DISPOSICIONS DEROGATRIES I FINALS

  1 Queden derogades totes les normes que hagin estat acordades amb

  anterioritat i que s'oposin a l'establert en les presents NOF

  2 Segona.- Sota la supervisi de lequip directiu del centre es podran elaborar

  concrecions i/o matisacions daspectes regulats en aquestes NOF, sempre

  que no contradiguin el seu contingut.

  3 Tercera.- Aquestes NOF entraran en vigor l'endem de la seva aprovaci pel

  Consell Escolar centre.

  Trrega , .....de ..................................... de 2013

  Signatura

  El Director del Centre i president del Consell Escolar

  El present reglament ha estat aprovat pel Consell Escolar del Centre en la seva reuni de data 20 de febrer de 2012

  Vist i plau El director del centre El secretari