NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE.

 • Published on
  22-Mar-2016

 • View
  215

 • Download
  1

DESCRIPTION

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DEL CENTRE. NOFC Curs 2011/ 12 INSTITUT RBIV 1

Transcript

 • Curs20112012

  NORMESDORGANITZACII

  FUNCIONAMENTDELCENTRE.NOFC

 • NORMESDORGANITZACIIFUNCIONAMENTDELCENTRE. NOFC

  Curs2011/ 12

  INSTITUTRBIV 1

  NDEX

  TTOLI.ESTRUCTURAORGANITZATIVADELCENTRE

  1.rganscollegiatsdegovernidecoordinacidocentdelscentrespblics

  1.1. Ladirectoraodirector...........................................3

  1.2. Claustredeprofessorat........................................3

  1.2.1.LLEI12/2009,del10dejuliol,d'educaci.Art.146....................3

  1.2.2.DecretdAutonomia.Art.29....................................4

  1.3. Equipdirectiu................................................4

  1.3.1.Capsdestudis.............................................5

  1.3.2.Secretaria................................................5

  1.3.3. Altresrgansunipersonalsdedirecci.............................5

  1.4. Consellescolar..............................................6

  1.4.1. Comissionsdelconsellescolar.................................7

  1.5. rgansunipersonalsdecoordinaci..............................7

  TTOLII.FUNCIONAMENT

  2.Funcionamentdelcentre

  2.1.Elprofessorat..................................................9

  2.1.1.Gurdies.................................................9

  2.1.2.Tutories.................................................10

  2.2.Lalumnat ...................................................13

  2.2.1.Delcontroldassistnciaaclasse.................................13

  2.2.2.Drets...................................................13

  2.2.3.Deures..................................................13

  2.2.4.Delegadesidelegats.......................................14

  2.2.5.Conselldedelegadesidelegats.................................15

  2.3.Delsestudis.................................................. 15

  2.3.1.Delsciclesformatius... ....................................15

  2.4.Tractamentdelesincidncies.....................................17

  2.4.1.Expulsionsdeclasse........................................17

  2.4.2.Incidnciesforadelaula . ...................................17

  2.5.sdaparellstecnolgics.........................................18

  2.6.Ordre,conservacidelcentre......................................18

  2.7.Aulesdinformtica.Informticaalaula.Kitinternet .....................18

  2.7.1.Instruccionsdsdelsporttils..................................19

  2.8.sdelserveidereprografia.......................................19

  2.9.sdelsaparellsaudiovisuals......................................20

 • NORMESDORGANITZACIIFUNCIONAMENTDELCENTRE. NOFC

  Curs2011/ 12

  INSTITUTRBIV 2

  2.10.Labiblioteca ................................................20

  2.10.1.Criteris.................................................20

  2.10.2.Normesdefuncionament....................................20

  2.11.ServeideMediaci ............................................21

  2.11.1.Objectius...............................................21

  2.11.2.Llocihorari......... ....................................21

  2.12.Larevistadelcentre...........................................22

  2.12.1.Redacciiconsellderedacci.................................22

  2.12.2.Criterisadmissiarticles......................................22

  2.12.3.Criterisdefuncionament.....................................22

  2.12.4.LallenguadApunt........................................22

  2.13.Pladimpulsalesterceresllenges.................................22

  2.14.Competnciesbsiques.........................................23

  2.15.Atencialadiversitat...........................................24

  2.15.1. AtencialadiversitatalESO.................................24

  2.15.2. Atencialadiversitatenelsestudispostobligatoris.................24

  2.15.3. LaComissidAtencialadiversitat............................24

  2.16.Coordinacientreprimriaisecundria...............................24

  2.17.Protocoldesortidadelcentre ....................................25

  2.18.Viatgesescolars ..............................................26

  2.19.Prevencideltabaquismeidelalcoholisme ...........................27

  2.20.Protocoldabsentisme ..........................................28

  3.Normativareguladora...............................................29

  4.Annexos........................................................31

  4.1.Documents.................................................31

  4.1.1.Fulldequeixes............................................31

 • NORMESDORGANITZACIIFUNCIONAMENTDELCENTRE. NOFC

  Curs2011/ 12

  INSTITUTRBIV 3

  1.RGANSDEGOVERNI DECOORDINACIDOCENTDELSCENTRESPBLICS

  1.1.Ladirectoraodirector

  Dacordamb larticle31 (Projectededirecci i exercici de ladireccidel centre)delDecretdAutonomiadelscentreseducatius:

  1. Eldirectorodirectoradelcentrepblicrepresentaenelcentreladministraciquenstitular i li corresponen les funcions que li atribueixen la Llei deducaci i la resta delordenamentjurdic.

  2. Elprojectededirecciordenaeldesplegamentilaplicacidelprojecteeducatiuperalperodedelmandatiprecisaelsindicadorsquehandeservirderefernciaperalasevaavaluacidacordambels indicadorsdeprogrsestablertsenelprojecteeducatiu.Almateix,quanescaigui,elprojectededireccicontlespropostesielementsnecessarisper a la revisi del projecte educatiu. En qualsevol cas, la modificaci del projecteeducatiuhadeseguirelprocedimentestablertperalasevaaprovaci.Elprojectededirecci vigent orienta i vincula lacci del conjunt drgans de governunipersonals icollegiatsdelcentreenelperodedemandatdeladireccicorresponent.

  3. Enlaplicacidelqueshagiprevistenelprojectededirecci,ienexercicidelessevesfuncions,corresponaldirectorodirectora:

  a) Formular, quanescaigui, la proposta inicial de projecte educatiu i lesmodificacions iadaptacions corresponents, posar el projecte educatiu a disposici de lAdministracieducativai,eventualment,ladelsacordsdecorresponsabilitat.

  b) Assegurar laplicaci de la carta decomproms educatiu, del projecte lingstic i delsplantejamentstutorials,coeducatiusidinclusi.

  c) Impulsar lelaboraci i laprovaci de les normes dorganitzaci i funcionament delcentreidirigirnelaplicaci,establirelselementsorganitzatiusdelcentredeterminatspelprojecteeducatiuiimpulsariadoptarmesurespermillorarlestructuraorganitzativadelcentre.

  d) Proposar,dacordambelprojecteeducatiuilesassignacionspressupostries,larelacide llocs de treball del centre i lesmodificacions successives, aix com la definici derequisitsoperfilspropisdalgunsllocsdetreball.

  e) Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre i dirigir l'aplicaci de laprogramacigeneralanualivetllarperqusaprovinundesplegamentiunaconcrecidelcurrculumcoherentsambelprojecteeducatiuigarantirneelcompliment.

  Gestionarelcentre,dacordamblarticle99.1delaLleideducaci

  1.2. Claustredeprofessorat

  (LLEI12/ 2009,del10dejuliol,d'educaci,TtolIX,Art.146iDecretdAutonomia,Art.27).

  1.2.1. LLEI12/ 2009,del10dejuliol,d'educaci.Article146

  Elclaustredelprofessoratsl'rgandeparticipacidelprofessoratenelcontrolilagestidel'ordenaci de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius del centre. sintegratpertotelprofessoratielpresideixeldirectorodirectoradelcentre.Elclaustredeprofessorattlescompetnciessegents:

  a) Intervenirenl'elaboraciilamodificacidelprojecteeducatiu.b) Designarelsmestresoelsprofessorsquehandeparticiparenelprocsdeselecci

  deldirectorodirectora.c) Establirdirectriusperalacoordinacidocentil'accitutorial.d) Decidirelscriterisperal'avaluacidelsalumnes

 • NORMESDORGANITZACIIFUNCIONAMENTDELCENTRE. NOFC

  Curs2011/ 12

  INSTITUTRBIV 4

  e) Programarlesactivitatseducativesdelcentreiavaluarneeldesenvolupamentielsresultats.

  f) Elegirelsrepresentantsdelprofessoratenelconsellescolar.g) Donarsuportal'equipdirectiui,siescau,alconselldedirecci,enelcompliment

  delaprogramacigeneraldelcentre.h) Les que li atribueixin les normes d'organitzaci i funcionament del centre, en el

  marcdel'ordenamentvigent.i) Qualsevolaltraquelisiguiatribudaperlesnormeslegalsoreglamentries.

  1.2.2 DecretdAutonomiadecentreseducatius.Article27

  1. Elclaustredeprofessoratslrgandeparticipacidelprofessoratenelcontrolilagestidelaccieducativadelcentre.

  2. El claustre s presidit pel director o directora i est integrat per tot elprofessoratdelcentre.

  3. Les normes dorganitzaci i funcionament del centre concreten la participacidaltresprofessionalsdatencieducativa,queshadajustaralqueestableixen,respectivamentperal centrespblics i privats concertats,els articles 146.3 i151.2delaLleideducaci.

  1.3. Equipdirectiu

  Dacord amb LLEI12/ 2009, del 10 de juliol, d'educaci,Ttol IX.De la direcci i elgovern dels centres educatius. Captol I . El govern dels centres educatius detitularitatpblica, alarticle147sestableix:

  1. Acadacentrepblics'hadeconstituirunequipdirectiu.2. L'equip directiu s l'rgan executiu de govern dels centres pblics i s integrat pel

  directoro3. directora, el secretari o secretria, el cap o la cap d'estudis i els altres rgans

  unipersonalsques'estableixinperreglamentoenexercicidel'autonomiaorganitzativadelcentre.

  4. Elsmembresdel'equipdirectiusnresponsablesdelagestidelprojectededirecciestablertperl'article144.

  5. Els centres pblics, en exercici de llur autonomia, poden constituir un consell dedirecci, integrat per membres del claustre del professorat d'entre els que tenenassignadesodelegadestasquesdedirecciodecoordinaci.

  6. Corresponaldirectorodirectoranomenarifercessarelsmembresdel'equipdirectiuidel consell de direcci. Tamb li correspon l'assignaci o la delegaci de funcions aaltresmembresdelclaustre,ilarevocacid'aquestesfuncions.

  7. Eldirectorodirectorarespondelfuncionamentdelcentreidelgraud'assolimentdelsobjectius del projecte educatiu, d'acord amb el projecte de direcci, i ret comptesdavantel consell escolar i l'Administracieducativa. L'Administracieducativaavalual'accidirectivaielfuncionamentdelcentre.

  Dacordamblarticle30(rgansunipersonalsdedirecci)delDecretdAutonomiadecentreseducatius:

  1. Elsrgansunipersonalsdedireccidelscentrespblicssneldirectorodirectora,elsecretari o secretria, el cal o la cap destudis i els que estableixin les normesdorganitzaciifuncionamentdelcentre,dacordambelquepreveularticle34.

  2. Elmnimdrgansunipersonalsdedirecciduncentreeducatiusnladirecci,elolacap destudis i el/la secretari/ria. Correspon al Departament dEducaci establir lescondicions excepcionals que han de permetre lexercici de dos daquests rgansunipersonals per part duna mateixa persona. Llevat del cas excepcional en qu

 • NORMESDORGANITZACIIFUNCIONAMENTDELCENTRE. NOFC

  Curs2011/ 12

  INSTITUTRBIV 5

  correspongui acumular en una sola persona tots els rgansunipersonals de direcci,unamateixapersonanohadexercirsimultniamentladirecciilasecretaria.

  1.3.1. Capdestudis

  Dacordamblarticle32delDecretdAutonomiadecentres:

  1. Elolacapdestudissnomenat/daperladireccidelcentre,perunperodenosuperioralmandatdeladirecci,entreelprofessoratquesdestinantalcentre,comamnim,peruncurssencer.

  2. Correspon al o la cap destudis exercir les funcions que li delegui la direccidentrelesprevistesalarticle147.4delaLleideducaciitoteslesaltresqueliencarregui la direcci, preferentment en els mbits curricular, dorganitzaci,coordinaci iseguimentde la imparticidelsensenyaments i altresactivitat6sdel centre i datenci a lalumnat, dacord amb el que prevegi el projecte dedirecciisincorporialesnormesdorganitzaciifuncionamentdecentre.

  3. Perrade ladiversitatdelsensenyamentsodels tornshoraris, ladireccidelcentrepotencarregarfuncionsdelesesmentadesalapartatanterioraunrganunipersonaldedirecciaddicionalque,enaquestcas,espodrdenominarcapdestudisdelsensenyamentsotornsquecorrespongui.

  4. Llevat que les normes dorganitzaci i funcionament del centre ho preveginaltrament, el o la cap destudis substitueix el director o directora en casdabsncia,malaltiaovacant.

  1.3.2.SecretariaDacordamblarticle33delDecretdAutonomiadecentres:

  1. Elsecretariolasecretriasnomenat/daperladireccidelcentre,perunperodenosuperiordelmandatdeladirecci,entreelprofessoratquesdestinatalcentre,comamnimperuncurssencer.

  2. Corresponalsecretariolasecretrialexercicidelesfuncionsquelideleguiladireccidentre les previstes a larticle 147.4 de la Llei deducaci i totes les altres que liencarregui la direcci, preferentment en lmbit de la gesti econmica, documental,delsrecursosmaterial ide laconservaci imantenimentdelesinstallacions,dacordambel que prevegi el projecte de direcci i sincorpori a lesnormes dorganitzaci ifuncionamentdecentre.

  3. Correspontambalsecretariosecretriadelcentrelexercicidelesfuncionsprpiesdela secretaria del claustre u del consell escolar del centre, i daquells altres rganscollegiats en qu les normes dorganitzaci i funcionament del centre aix hoestableixin.

  1.3.3. AltresrgansunipersonalsdedirecciDacordamblarticle34delDecretdautonomiadecentrespblicsespotdisposardecrrecsunipersonalsdedirecciaddicionals,enelnostrecassndos:coordinadorapedaggicaicapdestudisadjunta.

  1. Coordinadora pedaggica: correspon, amb carcter general, al coordinadorpedaggicelseguimentilavaluacidelesaccionseducativesqueesdesenvolupena linstitut, sota la dependncia del director. Sn funcions especfiques de lacoordinacipedaggica:

  a) Coordinar lelaboraci i lactualitzaci del projecte curricular del centre, totprocurantlacollaboraciiparticipacidetotselprofessoratdelclaustreenels grups de treball. Vetllar per la seva concreci en les diferents rees imatries dels cicles, etapes, nivells i graus que simparteixen a linstitut.Aquest reglament, a ms, considera tamb com a funci especfica la desupervisarlesprogramacionscorresponents.

 • NORMESDORGANITZACIIFUNCIONAMENTDELCENTRE. NOFC

  Curs2011/ 12

  INSTITUTRBIV 6

  b) Vetllarperladequadacorrelacientreelprocsdaprenentatgedelalumnatdels ensenyaments que simparteixen en el primer cicle de leducacisecundaria obligatria i els corresponents als del cicle superior deducaciprimriaenelsidelazonaescolarcorresponent.

  c) Coordinarlesaccionsformativesalllargdelsdiferentscicles,etapes,nivellsigraus dels ensenyaments impartits a linstitut, i vetllar per la sevacoherncia.

  d) Vetllarperlelaboracidelesadequacionscurricularsnecessriesperatendrela diversitat dels ritmes daprenentatge i la singularitat de cada alumne,especialmentdelquepresentinecessitatseducativesespecials,totprocurantlacollaboraciiparticipacidetotelprofessoratdelclaustreenelsgrupsdetreball.ProposarlesmodificacionscurricularsquehagindeserautoritzadespelDepartamentdEducaciquanescaigui.

  e) Vetllarperqulavaluacidelprocsdaprenentatgedelalumnatesduguiatermeenrelaciambelsobjectiusgeneralsde letapa iambelsgenerals iterminals de cada rea o matria, juntament amb els caps i les caps dedepartament.

  f) Vetllarperladequadacohernciadelavaluacialllargdelsdiferentscicles,etapes,nivellsigrausdelsensenyamentsimpartitsalcentre.

  g) Coordinar les accions dinvestigaci i innovaci educatives i de formaci ireciclatgedelprofessoratqueesdesenvolupinalinstitut,quanescaigui.

  h) Sollicitar la participaci dels equips dassessorament i orientacipsicopedaggicaenaquellesactuacionsdescritesenaquestarticle,quaneltemaaixhorequereixi.

  i) AquellesaltresfuncionsquelisiguinencomanadesperladirectoraodirectoroatribudesperdisposicionsdelDepartamentdEducaci.

  2. Capdestudisadjunta:Lesfuncionsdelcapolacapdestudisadjuntaseranlesqueli assigni elDepartamentdEducacienelmomentde la sevacreaci i lesque lideleguielcapdestudis.

  1.4. Consellescolar

  Dacordamblarticle27delDecretdAutonomiadelscentreseducatius:

  1. Elconsellescolarslrgancollegiatdeparticipacidelacomunitatescolarenelgoverndelcentre.

  2. Corresponen al consell escolar les facultats establertes, respectivament per acentrespblicsiprivatsconcertats,alsarticles148i152delaLleideducaci.

  3. El centre determina la composici del consell escolar en les normesdorganitzaci i funcionament,dacordambelprojecteeducatiu i respectant lalegislaci vigent. El reglament del consell escolar, un cop aprovat per aquest,sintegraenlesnormesdorganitzaciifuncionamentdelcentre.

  4. Elsilesrepresentantsdelalumnatsescullenapartirdelprimercursdeducacisecundriaobligatria.

  5. En els centres especfics deducaci especial i en els que tinguin unitatsdeducaciespecialtambesmembredelconsellescolarunounarepresentantdel personal datenci educativa. La representaci daquest personal no t laconsideraci de representaci del professorat als efectes de determinar lacomposicidelconsellescolar.

  6. En els centres que imparteixen cicles formatius de dues o ms famliesprofessionals,oenqualmenysel25%delalumnatestcursantensenyamentsde formaci professional o darts plstiques i disseny, ensenyaments de graumitj de msica o de dansa o ensenyaments artstics superiors, es potincorporar a les sessions del consell escolar una persona proposada per les

 • NORMESDORGANITZACIIFUNCIONAMENTDELCENTRE. NOFC

  Curs2011/ 12

  INSTITUTRBIV 7

  institucions empresarials o laborals presents en lmbit dacci del centre,dacordamb les sevesnormesdorganitzaci i funcionament,ambveu isensevolt.

  7. Uncopconstitut,elconsellescolardelcentrehadedesignarunapersonaqueimpulsimesureseducativesdefomentdelaigualtatrealiefectivaentrehomesidones.

  1.4.1. Comissionsdelconsellescolar

  Per al funcionament i organitzaci del centreesmantenen dues comissions dins del consellescolar:

  a) La comissi econmica, integrada per la directora, el secretari, unaprofessora o professor, un persona representant de mares i pares i unarepresentantdelalumnat.

  b) Lacomissideconvivncia,integradaperladirectora,elscapsdestudi,dosmembres del claustre, dos representants de mares i pares i dosrepresentantsdelalumnat.

  1.5. rgansunipersonalsdecoordinaci

  Dacord amb el Decret dAutonomia, article 41 del Document per a lorganitzaci ifuncionamentdecentrespblicsdeducacisecundriaperalcurs201112:

  1. En funci de les necessitats del centre, dacord amb els criteris del seu projecteeducatiuconcretatsenelprojectededirecciqueencadamomentsiguivigent, itamb quan aix ho prescriguin normes amb rang de llei, els centres es dotendrgans unipersonals de coordinaci, amb les limitacions a qu fa referncialarticle43.

  2. Elsrgansunipersonalsdecoordinacirebendeladireccielsencrrecsdefuncionsdecoordinacioespecialitzadesprevistesaleslleisoadientsalesnecessitatsdelcentre derivades de laplicaci del projecte educatiu, entre les quals hi ha lacoordinacidequipsdocent idedepartaments.De lexercicide lesseves funcionsresponendavantdelequipdirectiu.

  3. El nomenament dels rgans unipersonals de coordinaci sha destendre, com amnim,alcursescolarsenceri,comamxim,alperodedemandatdeldirectorodirectora.Enelscentresqueimparteixeneducacisecundriahihadhaver,comamnim, dues persones caps de departament, el nomenament de quals ha derecaurepreferentmentenpersonalfuncionaridocentdelscossosdecatedrtics.

  4. La direcci del centre pot revocar el nomenament dun rgan unipersonal decoordinaciabansquenofinalitzielterminipelqualvanomenarse,tanasollicitudde la persona interessada com per decisi prpia expressament motivada i ambaudinciadelapersonainteressada.

  5. El director o directora nomena els rgans unipersonals de coordinaci haventescoltatelclaustreenrelaciambelscriterisdaplicaci,iinformaalconsellescolarialclaustredelsnomenamentsicessamentscorresponents.

  Dacord amb larticle 22.2 (rgans unipersonals de coordinaci) del Document per alorganitzaci i el funcionamentdels centrespblicsdeducacisecundriaperal curs20112012, perexercirlesfuncionsatribudesalsrgansunipersonalsdecoordinaciesnomenenprofessorsfuncionarisdecarrera,enserveiactiuiambdestinacialcentre.Sicapdellsnohioptaisentconstnciaexpressa,potnomenarsequalsevolaltreprofessor/aqueimparteixiensenyamentsenelcentredurantelcursescolar.Enels institutstenenprioritatperoptara

 • NORMESDORGANITZACIIFUNCIONAMENTDELCENTRE. NOFC

  Curs2011/ 12

  INSTITUTRBIV 8

  capdedepartamentdidcticelsprofessorsiprofessoresquepertanyenalcosdecatedrticsdensenyament secundari, dacord amb el lloc que ocupen el la plantilla coma a titularsdalgunadelesespecialitatsintegradesenelrespectiudepartament.Sicapdellsnohioptaisentconstnciaexpressa,oencasdabsnciadecatedrtics,elnomenamentpodrrecaureenqualsevolaltreprofessorqueimparteixiensenyamentsdacordambelllocqueocupaenlaplantilla del centre coma titular dalguna de les especialitats integrades en el respectiudepartament.

  Dacord amb larticle 16 (Tecnologies per a laprenentatge i el coneixement TAC) delDocument per a lorganitzaci i el funcionament dels centres pblics deducaci secundria,Curs20112012) les tecnologies de la informaci i la comunicaci (TIC) ofereixenmltiplesrecursosperalaccididcticaiperalaprenentatgedelsalumnes,esdevenenunelementdemotivaciidedinamitzaciperaladquisicidelescompetnciesbsiquesi,enespecial,delacompetnciadigital,idecanviimilloraenelsprocessosdensenyamentidaprenentatge,sadir, esdevenen tecnologies per a laprenentatge i el coneixement (TAC). Correspon a ladirecci del centre definir les frmules que es considerin ms adequades per garantir lacoordinaci ptima dels usos de les tecnologies en tots els seus vessants organitzatius,pedaggicsotcnics.Esrecomanalestablimentdemecanismesdecoordinacicollegiadaoncadascundelsseusmembresesresponsabilitzidaspectesconcrets.EltipusdecoordinaciTAChadequedarreflectitenelprojecteeducatiuieneldedirecci.

 • NORMESDORGANITZACIIFUNCIONAMENTDELCENTRE. NOFC

  Curs2011/ 12

  INSTITUTRBIV 9

  2.FUNCIONAMENTDELCENTRE

  2.1.Elprofessorat

  1. El professorat que hagi de faltar al seu horari docent haur domplir l'imprs desollicituddepermsambladegudaantelaciisemprequelisiguipossible.Sinolispossibleferhoaix,justificarlasevafaltasempreabansd'acabarelmes.Aixmateix,deixar explicades les activitats que haur de realitzar lalumnat durant laseva absncia en limprs adient, que demanar i que lliurar al cap o la capdEstudis.

  2. El professorat complir amb el seu horari docent, respectant la puntualitat quant al'entradailasortidadelesclasses.

  3. Elprofessoratnoallargarnilesclassesnielsexmenspernoalterarelfuncionamenthabitual, adaptantlos a lhorari de classe. Lalumnat que hagi acabat lexamenabansdelhoraromandrdinslaulapertaldevitarquemolestinlarestadegrups. El professorat, quan ho cregui necessari, demanar lalumnat de deixar elsaparellstecnolgicsimaterialescolaralllocqueseliindiquidurantlarealitzacidelesprovesqueconsideri.

  4. Elprofessoratqueatnungrupdalumnesserelresponsabledegestionarelsretardsilafaltadematerialdelalumnatdinslespaiassignat.

  5. El professorat podr fer s dels telfons mbils a la sala de professorat. Per tant,sabstindrdetenirlosconnectatsifernesalesclassesialtresdependncies.

  2.1.1.Gurdies

  a) El professorat de gurdia t l'obligaci de romandre al Centre per a solucionarqualsevolproblemaqueespresenti.

  b) RecorrertoteslesdependnciesdelCentreidonarconstnciadelesfaltesiretardsdelprofessorat,anotantlesalfullcorresponent.

  c) Esfarcrrecdelsgrupsdalumnessenseprofessor/a,aniralaulailliurarlafeinadeixadapelprofessor/aabsentper talquees facidurant lhoradegurdia.En casquenoquedincoberteslesabsnciessinformaraunmembredelequipdirectiu.

  d) Si el professorat de gurdia est ocupat substituint les absncies, un membre del'EquipDirectiuesfarcrrecdelesincidncies.

  e) Elprofessoratdegurdiapodrdonarpermsper sortirdelCentrea lalumnatqueaixhosolliciti.Lalumnathadepresentarcomplimentatl'imprsdautoritzacidelesfamliesopersonestutores.

  f) El professorat de gurdia anotar el nom i grup de l'alumnat privat dassistir aclasse, aix com el nom del professor o professora que l'ha expulsat, al fulldincidnciesielfarpassaralasalaadjuntaaldespatxdedirecci.Farlestasquesencomanadespelprofessoratque lhaexpulsat i/o lencomanadapelprofessoratdegurdia.Aquestatascaunavegadarealitzadalalliurarlalumnatalprofessoratquelhaexpulsatbalfinaldelaclasse,balaproperaquetinguinconjuntament. Elprofessorathademantenirunaxerradaamblalumnatamblafinalitatdaconseguiruna millora en el seu comportament. Quan hi ha alumnes expulsats/des un/aprofessor/adegurdiaromandrambellsalasala.

  g) Sencarregar que no hagi alumnat fora de les aules en horari lectiu. En cas detrobarhialumnatlacompanyaralaula.

  h) El professorat atendr lalumne/a que presenti una indisposici durant lhora declasse i lenviaralprofessoratdeGurdiaenelcasquenosiguimoltgreu.Sisms greu acompanyar lalumne/a fins al professorat de Gurdia que prendr lesmesuresoportunes.

 • NORMESDORGANITZACIIFUNCIONAMENTDELCENTRE. NOFC

  Curs2011/ 12

  INSTITUTRBIV 10

  i) ElprofessoratdeGurdiaquerebiunalumneounaalumnaambindisposicifarlesgestions pertinents per tal que sel pugui atendre. Savisar la seua famlia o lespersonestutorespertalqueelvinguinabuscar, informarelsmembresdelequipdirectiu i el personal no docent si s necessari. En cas de necessitar assistnciasanitria, quan sigui necessari, savisar lambulncia o un taxi. En cap cas eldeixarsortirdelcentresensepersonaacompanyant.

  j) Elprofessoratdegurdiadurantlesbarjoesdistribuirperzones,vigilarlalumnatiqueesrespectinles installacions.Enacabar lagurdia informarelcapo lacapdestudisdequalsevolincidnciaqueshagiprodut.

  2.1.2.Tutories

  Laccitutorial,quecomportaelseguimentindividualicollectiudelalumnat,hadecontribuiral desenvolupament de llur personalitat els ha de prestar orientaci de carcter personal,acadmici,siescau,professionalqueelsajudiaassolir lamaduresapersonali laintegracisocial.Perfacilitaralesfamlieslexercicideldretieldeuredeparticiparidimplicarseenelprocseducatiudellursfills,elscentreshandestablirelsprocedimentsderelaciicooperaciamblesfamliesprevistosalacartadecompromseducatiu,ielshandefacilitarlainformacisobrelevoluciescolaripersonaldellursfills(article57.7delaLleideducaci).

  Dacordamblarticle15(Accitutorial),delDecretdAutonomiadelscentreseducatius:1. Lacci tutorial t per finalitat contribuir, en collaboracions amb les famlies, al

  desenvolupamentpersonalisocialdelalumnatenelsaspectesintellectual,emocionalimoral, dacord amb la seva edat, i comporta el seguiment individual i collectiu delalumnatperpartdetotelprofessorat.

  2. Lesactuacionsassociadesalaccitutorial,comamnim,hande:a) Informar lesmares, els pares o tutors/es sobre levoluci educativa dels seus

  fillsifilles,ioferirlosassessoramentiatenciadequada.b) Facilitat a pares, mares i tutors/es legals lexercici del dret i el deure de

  participariimplicarseenelprocseducatiudelsseusfillsifilles.c) Vetllarpelsprocessoseducatiusdelalumnatipromoure,especialmentaletapa

  deducaci secundria obligatria, la implicaci de cada alumne/a en el seuprocseducatiu.

  d) Dur a terme la informaci i lorientaci de carcter personal, acadmic iprofessionaldelalumnat,totevitantcondicionantslligatsalgnere.

  e) Vetllar per la convivncia del grup dalumnes i la seva participaci en lesactivitatsdelcentre.

  f) Aquelles altres actuacions de carcter individual o collectiu especficamentestablertesenelsdecretsreguladorsdelcurrculumdecadaensenyament,entreles quals, en els ensenyaments professionalitzadors que escaigui, hi haur latutoritzacidelesprctiquesenlesempreses.

  Dacordamblarticle38,delDecretdAutonomiadelscentreseducatius:1. Latutoriai lorientacidelalumnatspartdelafuncidocent.Totelprofessoratdel

  claustre dun centre pblic ha dexercir les funcions de tutor o tutora quancorrespongui.

  2. La tutoria individual s element essencial en la tasca educativa dels centres. Cadaalumneoalumnatassignatuntutorotutora,responsableimmediatdelaccitutorialprevista en el centre i, com amnim, de lesactuacions a), b), c) i d) establertes alarticle 15.2. En els ensenyaments professionalitzadors sha de preveure tamb l atutoritzacidelesprctiquesenlesempresesdelsidelesalumnescorresponents.

  3. Eldirectorodirectorainformaelconsellescolardelcentreielclaustredeprofessoratdelnomenamenticessamentdetutorsitutores.

 • NORMESDORGANITZACIIFUNCIONAMENTDELCENTRE. NOFC

  Curs2011/ 12

  INSTITUTRBIV 11

  Dacordamblarticle3.1.(Aspectesgenerals itutoria)delDocumentperalorganitzaciielfuncionamentdelscentrespblicsdeducacisecundria,peralcurs20112012,estableix:

  1.AccitutorialalESOElsprofessorsqueexerceixenlatutoriasnresponsablesdelseguimentdelsalumnesihandevetllarperlamilloradelsresultatsdaprenentatgeilxitescolardetotselsalumnesquetenenassignats,iespecialmentperlassolimentdelescompetnciesbsiquesilacoordinaci,ambaquestsefectes,detoselsprofessorsqueincideixenenunmateixalumneoalumna.

  Eltutorotutora,quepreferentmentserunounadocentambexperincia,hadetenircuraqueleleccidelcurrculumoptatiuperpartde l0alumneoalumnasiguicoherental llargdeletapaidonirespostaalsseusinteressosinecessitats,tantpelquefaalasevasituaciactualcomalessevesopcionsdefuturacadmicilaboral.

  En les tres primers cursos de letapa els alumnes han de decidir entre diverses matriesoptativesofertespelscentresdinselmargehorariestablert,pertaldereforar,consolidaroampliarelsseusaprenentatges.EnelquartcursdESOla franjadoptativitatsmsgran i,per tant,els centreshandinformar i orientarels alumnesperqu leleccide lesmatriesoptatives especfiques serveixi per consolidar aprenentatges bsics o puguin ser tils per aestudis posteriors o per incorporarse al mn laboral. Aquesta elecci ajuda a perfilar unpossible itinerari formatiual finalde letapa, sense condicionardemaneradefinitivael futuracadmicoprofessionaldelalumne/a.

  Entotselscasoscalvetllarperunaorientaciacadmicaiprofessionalenigualtatentreelsnoisilesnoies,superantelsestereotipslligatsalgnere.Accitutorialalbatxillerat

  2.AccitutorialalbatxilleratLorientaci en el batxilleratha de facilitar recursos perquels alumnes canalitzin les sevespreferncies i capacitats. Sha dorientar lalumne o alumna per prendre decisions dinslopcionalitat que ofereix lestructura mateixa del batxillerat i, en acabarlo, respecte a lacontinutatdelsseusestudisolaccsalmnlaboral.

  Lacci orientadora ha de permetre identificar i desenvolupar les capacitats de lalumne/a isuperarestereotipsipatronsdegnere.Laprevencidelabandprematurdelsestudistambhadeserunaprioritatdelaccitutorialdeletapa.

  Lorientacienelbatxillerathade facilitat informacialsalumnesenrelaciamblesprovesdaccsalauniversitat(inscripci,estructuradelesproves,qualificacions,etc).

  3.LaccitutorialilorientacienlaformaciprofessionalEn les activitats dorientaci acadmica i professional s important incidir en els hbits detreball i el coneixement del mn laboral, aix com proporcionar a lalumne/a els recursos ilorientacinecessarisperaccedirelmnlaboralopercontinuarelseuitinerariformatiu.

  Ambaquestsefectes,enelsciclesformatiusdegraumitjespodranemprarhoreslectivesdeles que el currculum posa a disposici del centre per dur a terme accions de tutoria decarcter presencial, a fi daprofundir en el desenvolupament de la professionalitzaci delsalumnesque formenelgrup (FCT itineraris formatiushoritzontals i verticals competnciesprofessionals, personals i socials, i altres recursos i elements dorientaci). Aquesteshores,quenoescomptabilitzenaafectesdavaluacidelsalumnesencapdelsmdulsdelcicle,

 • NORMESDORGANITZACIIFUNCIONAMENTDELCENTRE. NOFC

  Curs2011/ 12

  INSTITUTRBIV 12

  shan dincloure en la programaci dels cicles formatius corresponents que sincorpora a laprogramacigeneralanualdelcentrequesadisposicidelaInspeccidEducaci.

  Peralfuncionamentiorganitzacidecentreconsideremcomafuncionsprpiesdelatutoraotutor:

  a) Tenir coneixement del procs daprenentatge i devoluci personal de lalumnatcorresponentsalasevatutoria.

  b) Tenir cura de la coherncia de les activitats densenyament aprenentatge i lesactivitatsdavaluacidelsdocentsque intervenenenelprocsdensenyamentdelseugrupdalumnes.

  c) Presidir i coordinar les reunionsde lequipdocent (REDs) corresponentsa la seuatutoria,iaixecarneacta.

  d) Proposar motivadament a la coordinaci pedaggica la convocatria de REDsextraordinries,sisescau.

  e) Presidiricoordinarlessessionsdavaluacicorresponentsalaseuatutoriaiaixecarneacta.

  f) Dur a terme les tasques dinformaci i dorientaci acadmica i professional delalumnatdelaseuatutoria.

  g) Participarenlaconfeccidegrupsclasseintercursos.h) Mantenirunarelacisuficientiperidicaamblesfamliesdelalumnatperinformar

  losdelseuprocsdaprenentatgeidelaseuaassistnciaalesactivitatsescolars.i) Informarperescritperidicamentlesfamliesdelevolucieducativaidelsresultats

  acadmicsdelalumnatdelaseuatutoria.j) Introduiralordinadorlesjustificacionsdelesfaltesdassistnciadelalumnatdel

  seugrup.Amblaperiodicitatestablerta,imprimirunanotatipificadaalesfamliesquelliuraranalcapoalacapdestudisadjuntaonconstaranlesfaltesjustificadesi no justificades. Si no ho comunica de forma escrita, lorganitzaci del centreatendrlalumnatmajorde18anysambelsistemaestablert.

  k) Facilitaripotenciarlacooperacientrelesfamliesielprofessoratcorresponentalaseuatutoria.

  l) VetllarperlaconvivnciadelgrupdalumnesilaseuaparticipacienlesactivitatsdelCentre.

  m)Informar lalumnat de la seua tutoria dels seus drets i deures, aix com de lesnormesprpiesdelCentre(Normesdorganitzaciifuncionamentdelcentreialtradocumentaciescaient).

  n) Informar lalumnat de la seua tutoria de les activitats escolars i extraescolarsprogramadesfacilitantloslaparticipaciilsdelsrecursosdisponibles.

  o) EscoltarlespropostesdelalumnatdelaseuatutoriareferentsalmbiteducatiuideconvivnciaenelsdelCentre.

  p) Informar lalumnat que s absentista a partir de la no assistncia al 25% de lessessions setmanals,s a dir, a partir de8 sessions lectives sense justificar a lasetmana.

  q) Quan la tutora o tutor sassabenti de lamonestaci o expulsi dalumnat del seugrup,perpartdunaprofessoraoprofessor,monitoraomonitor,buscarinformaciper tal de prendre, juntament amb el cap o la cap destudis adjunt, lesmesuresadients.

  r) Informarlalumnatacomenamentdecursdelseuhoraridevisites.s) El tutor o tutora del grup, com a responsable del seguiment de lalumnat, ha de

  vetllarespecialmentperlassolimentprogressiudelescompetnciesbsiquesiperla coordinaci,aaquestsefectes,de totelprofessoratque incideixenunmateix

 • NORMESDORGANITZACIIFUNCIONAMENTDELCENTRE. NOFC

  Curs2011/ 12

  INSTITUTRBIV 13

  alumneoalumna.Aixmateix,hadecoordinarambel tutoro tutorade lauladacollida lacci tutorial referida a lalumnat nouvingut que hi assisteix durant unapartdelseuhorari.

  t) CollaborarenlaplicacidelPLAD'ACCITUTORIAL.

  2.2. Lalumnat

  2.2.1.Delcontroldassistnciaaclasse

  a) Lassistncia a classe s un dret i un deure de lalumnat. Per tant, les faltesreiteradesespodransancionardacordamblanormativavigent.

  b) Lafamliaolespersonestutoreslegalsjustificaranlesfaltesdassistncia,ambelsimpresosadientsqueelsfacilitaranaconsergeria,enunterminimximdetresdiesdesdelareincorporacidelalumne/aaclasse.

  c) Elsjustificantsespresentaranprimeralprofessoroprofessoradelassignaturaalaqual sha faltat i desprs es lliurar a la tutora o tutora. No sadmetran com ajustificableslesfaltesprodudesenmigdelajornadaescolar,sensequesenhagiinformatprviament.

  d) El professorat podr verificar, si ho creu convenient, la veracitat dels esmentatsjustificants.

  e) Les faltes dassistncia les controlar cada professora o professor en la seuaassignatura,ieltutorolatutoraenelcompteglobaldetoteslesassignaturesdelseugrup.

  f) A partir de tercer dESO, les decisions collectives de no assistncia a classe permotiusdevagaconvocadadeformalegalpelssindicatsicomunicadaamb48horesdantelacinoesconsiderarfaltadassistncia.

  2.2.2.Drets

  a) Lalumnat estar informat, a cada matria, sobre els diferents tipus de proves,criterisdequalificaciiavaluaciperpartdelsprofessorat.

  b) Lalumnatjuntamentambelsprofessoratconfeccionaranuncalendarid'exmensdelseugrup i esprocurarevitarquehihagimsdedosexmensenundia.Aquestcalendariesfarpblicaltaulelld'anuncisdelaclasse.

  c) Tenen el dret a conixer la convocatria de les diferents proves i exmensd'avaluaci,almenysamb48horesd'antelaci.

  d) Podran revisar totes les seves proves d'examen i comentar amb el professor o laprofessoralesseveserradesdesprsdelasevaqualificaciiabansdel'Avaluaci.

  e) A cada aula hi haur un tauler d'anuncis a disposici de lalumnat on rebraninformacions sobre el funcionament del Centre i on podran expressar les seuesopinionssemprequeesrespectinelsdretsdetots.

  2.2.3.Deures

  a) Tot lalumnat t l'obligaci d'assistir a totes les classes dels seu horari docent ihaurandejustificaradequadamentllursfaltesd'assistncia.Latutoraotutor,iendarrertermeelcapolacapd'Estudis,decidiransobrelajustificaci.Encasquelafalta sigui a un examen, s'exigir certificat mdic o justificant oficial i/ olavisitadelafamliaopersonestutoreslegalsalprofessoratimplicat.

  b) Respecte a les persones, idees i coses dins del recinte del Centre. Per tant,

 • NORMESDORGANITZACIIFUNCIONAMENTDELCENTRE. NOFC

  Curs2011/ 12

  INSTITUTRBIV 14

  lalumnatsresponsabledelmaterialposatalasevadisposiciihaurderestituiri/ onetejarelquepelseumalss'hagimalms.

  c) Lalumnathaurd'arribarpuntualmentalesclasses.d) Durantlesbarjo,lalumnatnopodrromandresolal'aula.e) Lalumnat,encasquehagid'absentarsedelCentre,haurdesollicitarpermsdel

  professoratdegurdia,presentantcomplimentatl'imprscorresponent.f) Lalumnatquehagiestatexpulsatdeclasseperunaprofessoraoprofessor,anira

  laSaladeProfessoratihocomunicaralprofessoratdeGurdia.g) Lalumnatemprarlespapereresperatirarlesdeixalles.Siembrutenelterraoles

  installacions,selsimposaranmesurescorrectores.Setmanalment,dacordambuncalendariplanificat,lalumnatsortir,percursos,ambel/laseu/vatutor/aanetejarelpati.

  h) Lalumnat de lESO no han de sortir del recinte del Centre que romandr tancatduranttotlhorarilectiuitamblesbarjo.Lalumnaoalumnequereincideixienaquestafaltasersancionatperlacomissideconvivnciadelcentre..

  i) En cap cas lalumnat sacumular als llocs de pas, ni cridar, ni correr pelspassadissosa fi de respectar lordre i la circulaci fludaper lesdependnciesdelCentre. Per evitar aglomeracions als passadissos i depenent de les necessitatsdespai,algunsgrupsdalumnesnopodransortirdelasevaaulaenelscanvisdeclasse(elcurs20112012afectara1r.i2n.dESO).

  j) Lalumnat no podr fumar dins del recinte escolar. Aix mateix, no es potmenjarnibeuredinsdelesaules.

  2.2.4.Delegadesidelegats

  La persona delegada (no podr ser sancionats per l'exercici de les seues funcions en lescondicions establertes reglamentriament) sn representants dels estudiants i podran serrevocatsperlamajoriadelalumnatqueelshaelegitquanesconsideriquenoacompleixenelpaperquese'lshaviaencomanat.Lapersonadelegadas,entotmoment,laportaveudelavoluntatdelsseuscompanysicompanyesideladefensadelsseusdrets.Lesfuncionsdeladelegadaodelegatsnlessegents,amsd'aquellesqueespecficamentestableixinelgrupdestudiantsquel'hanescollit:

  a) Fad'interlocutorenqualsevolproblemaentrelalumnatielsprofessoratoelsrgansdegestiidegoverndelCentre.

  b) Mantinformatslarestad'estudiantsdelesdecisionspresespelsrgansdedireccidel Centre, aix com de qualsevol esdeveniment que pugui afectar la seva vidad'estudiant.

  c) Gaudeix, juntament amb la sotsdelegada o sotsdelegat, del dret d'assistir a laprimerapartde lessessionsd'avaluaci trimestralsdelseugrupper informar iserinformats sobre les qualificacions obtingudes i de les qestions generals defuncionamentdelgrup.

  d) Dna suport i collabora amb les persones conselleres escolars en les tasques dediscussiielaboracirelacionadesambelConsellEscolar.

  e) Es pot coordinar amb les representants o els representants d'altres Centres, ipotenciar l'associacionisme en el propi Centre d'estudis i la participaci delsestudiantsentoteslesesferesimbits.

  f) Per dur a terme aquestes funcions s necessari que s'acompleixin les segentscondicions:

  Calquedisposideltempsnecessariperaldesenvolupamentdelasevatasca. Ha de ser informat pels rgans de govern sobre el funcionament del Centre onestudia i sobre qualsevol altre esdeveniment que pugui afectar les estudiants o elsestudiants.

 • NORMESDORGANITZACIIFUNCIONAMENTDELCENTRE. NOFC

  Curs2011/ 12

  INSTITUTRBIV 15

  Ha de rebre suport econmic del Centre per a facilitar la realitzaci de les sevesfuncions(desplaaments,tramesesdecartes,...).Calquerebielsuportdelsestudiantsquel'hanelegit.TeldretdereunirseenelpropiCentre,pertaldecoordinarseambelsdelegatsilesdelegadesdelesclassesrestantsilespersonesconsellersescolars,enelmarcdelConselldeDelegadesiDelegats.

  2.2.5.ConselldeDelegadesiDelegats

  ElsmembresdelConselldeDelegadesiDelegatsnopodransersancionatsperl'exercicide les seves funcions en les condicions establertes reglamentriament. El Consell deDelegadesiDelegats dels estudiants s un rgancollegiat de participacii formatpelsdelegatsidelegadesdecurselegitslliurementperlespersonesestudiantsdecadacursoclasseiperlespersonesrepresentantsdelsestudiantsenelConsellEscolardelCentre.EsregirpelDecret279/2006,de4dejuliol,sobredretsideuresdelalumnatiregulacidelaconvivnciaenelscentreseducatiusnouniversitarisdeCatalunya.

  LesfuncionsbsiquesdelConselldeDelegadesoDelegatssnlessegents:a) DonarassessoramentisuportalsrepresentantsdelConsellEscolardelCentre,als

  qualsfaranarribarlaproblemticaespecficadecadascundelscursos,classesquerepresenten.

  b) Elaborar informesperalConsellEscolardelCentre,ba iniciativaprpia,obarequerimentd'aquestrgancollegiat.

  c) Ser informat respecte de l'ordre del dia de les reunions del Consell Escolar delCentreambl'antelacisuficient,idelsacordsadoptatsafidedonarnedifusipersertractatsenelsdiferentscursos.

  d) InformardelesseuesactivitatsatotlalumnatdelCentre.e) Collaborariparticiparenlestasquesiactivitatsescolarsiextraescolarsafiiefecte

  de promoure les activitats culturals, professionals, esportives i totes aquelles quefomentinl'accieducativaiformativa.

  f) TractarlesqueixesdelsestudiantspersihandesertramesesalConsellEscolar.g) Valorarlesavaluacions.h) Informar les persones delegades i sotsdelegades sobre les actuacions dels

  Sindicatsd'Estudiantsocorreudirigitalespersonesrepresentantsdelalumnat.i) ElConsellEscolardelCentrepodratribuiraltresfuncionscomaprpiesalConsell

  deDelegatsiDelegades.

  2.3. Delsestudis

  2.3.1.Delsciclesformatius

  2.3.1.1.DacordamballquedisposaelReialdecret1538/2006,de15dedesembre,pelqualsestableixlordenacigeneraldelaformaciprofessionaldelsistemaeducatiu(BOEnm.3,de28de3.1.2007),alsciclesformatiusshiaccedeixmitjanantlatitulacisuficientoperlaprovadaccs.2.3.1.2. Lassistncia de lalumnat s obligatria a totes les hores previstes per a cadascundelscrditslectiusquecursiiatotesleshoresprevistesdelcrditdeformaciencentresdetreball. Lassistncia de lalumnat s condici necessria per a lavaluaci contnua. Si unalumnefaltaaun40%delessessions,tantdeformajustificadacominjustificada,perdrel

 • NORMESDORGANITZACIIFUNCIONAMENTDELCENTRE. NOFC

  Curs2011/ 12

  INSTITUTRBIV 16

  dret a lavaluaci contnua. En aquest cas, lalumnat sha de presentar a les provesextraordinries.2.3.1.3. En els cicles formatius que es distribueixen enms dun any, lalumnat que, unavegada realitzada la convocatria extraordinria, hagi superat un nombre de crdits ambcrregahorriasuperioral60% delconjuntdelscrditsdelprimerany,esmatricularenelsegoncursdelcicleihaurdecursarelscrditspendentsdelprimerany.2.3.1.4. El centre ha signat un conveni amb els Serveis Assistencials dAmposta amb lafinalitatquelalumnatdelciclemitjadeCuresAuxiliarsdInfermeriarealitzilesprctiquesenaquestcentre.Perpoderregularlesrelacionsquesestableixenentreelcentreilalumnatcalqueaquestcompleixiamblanormativadelcentreassistencial.2.3.1.5. Com a personal en prctiques a lHospital dAmposta haur dadoptar les segentsnormes:Higienepersonal.Lesnormesdhigienehandeserestrictespelquehaurdetenirmoltencomptelasevahigienecorporal.Lesnormesbsiquesdhigienesn:

  a) Portarlesunglesdelesmansnetesicurtes.Elfetdeportarunglesllarguessunriscdefermalalpacientolapacientquemanipulem.smillornoportarlespintadespertaldevitarqueelsgrmenssacantoninentrelaunglailapintura.

  b) Els cabells llargs han danar recollits en una cua, o si no s possible portar unadiademaqueelsreculli.

  c) No portar colnies amb un perfum molt intens. A vegades lolor molt forma potmolestaralspacientsolespacients.

  d) No portar anells ni joies i ni tan sols rellotge de polsera. Aix en el moment detreballaramblapacientoelpacientsunanosa iunperilldinfeccionsodepetitsaccidents.

  e) Portarsempreluniformenetienbonescondicions.f) Les sabates que utilitzin per les prctiques, no han de ser socs, poden ser unes

  sabatillesnormals,apoderserdecolorblanciqueelssiguincmodes.

  Confidencialitat.Aquestsunpuntclauenlarelaciambelcentre.Dinslesprofessionsqueestan al servei de les persones i entre elles les sanitries, s fonamental el guardarelsecretprofessional.

  a) Toteslessituacionsqueespuguinviuredinselrecintehospitalari,totalainformacique rebin, lhan de deixar dins el recinte, una vegada surtin a fora ning ha desaberelquehapassatmentrehanestatfentlesprctiques.

  b) Elssentimentssndecadasciespodenexpressaraoniaquiesvulgui,perelssentimentsdelsaltressndellsinopodem,perquhiestemtotsobligatsanoferho,explicaraunaaltrapersonaelquesabemdelsaltres.

  c) CalsaberquenomantenirelsecretprofessionalpotestarpenatperlaLlei,ipotsermotiudexpulsidelesprctiques.

  d) Mainoshadedonarinformacipertelfondelestatodelasituacidunapacientodunpacient.Sihofan,estaranvulnerantelsdretsdelapacientodelpacient.Siselsdemana informacidunpacientodunapacientsmillorque sadrecina lapersonaresponsabledellloconestanfentprctiques.

  Respecteper lespersones i tracteacurat. El tractea lespersonesamblesque faran lesprctiqueshadeserelmseducatiamablepossible.

  a) Pel que fa al personal del centre, han de tenir en compte la seva tasca tantprofessionalcomdocent.Sitenendubtes,preguntarisinoestansegursdelquefer,millor preguntar que no actuar i equivocarse. Han de respectar lopini i latasca del professional del que depenen i intentar ser el ms autnoms possible,persensedepassarlesseveslimitacions.

 • NORMESDORGANITZACIIFUNCIONAMENTDELCENTRE. NOFC

  Curs2011/ 12

  INSTITUTRBIV 17

  b) Les normes serien: ajudar en tot el possible, preguntar tot el que no se sap ointeressasaberiagrairlesfordelsprofessionalsenlaformacienprctiques.

  c) Quant a les persones ingressades, davant de tot, el respecte i la amabilitat. Notractarmaiaunapersonadedatavanadadetu.Primerpreguntarsinolisapgreuque li parlin de tu, o sigui, demanarli perms per tractarlo de tu. Encara quesembli estrany, per a una persona gran el tracte de tu s unmenyspreu i shadevitar.

  d) Quanentrinaunahabitacinooblidarmaidetrucaralaportaisaludarambbondiaobonatarda.

  e) Tenirsemprerespecteperlamalaltiadelapacientodelpacientipelssentimentsdelafamliaoacompanyants.

  Respecte per lentorn. El lloc on estan fent les prctiques no els pertany, per lhan derespectarcomsifosseu.Handerespectartotelmaterialqueutilitzinihandemantenirenordre les installacions on desenvolupen la seva tasca. Aix els donar una imatge depersonesacuradesiresponsables.

  Mesuresgenerals.a) Noportarresdevaloralabossa(diners,joies,targetes,etc.),elcentrenoesfar

  responsabledecapprduaosostracci.b) La puntualitat s important tant per a la valoraci de les prctiques com per la

  responsabilitatdecadasc.c) Siundianopodenveniralesprctiques,avisaralapersonaresponsabledelllocon

  estem.

  2.4. Tractamentdelesincidncies

  2.4.1.Expulsionsdeclasse

  Elprofessoratqueexpulsaunaalumnaounalumnedeclasseenviarde forma immediata(quan es disposa dautoritzaci de ls delmbil amb aquesta finalitat, quan no es disposadautoritzaciodenmerodembil,elprofessoratestablircontactetelefnicambelsparesperainformarlosiaclarirelsfets)unSMSdExpulsialsparesotutorslegalsonsindicadeformabreuelmotiu.

  Amshadinformarlalumneolalumnaquehadepresentarsealprofessoratdegurdiailiencarregar activitats per a realitzar. Posteriorment, el professor o la professora tractar laincidnciaamblapersonaafectadaperlaexpulsiiamblatutoraoeltutordelgrup.

  Shadecomplimentarelfulldeconvivncia,lliurantloalalumneoalumnaperaentregarloalprofessoratdegurdia.Lalumnathadepresentarsealprofessoratdegurdiaihaderealitzar lesactivitats.Posteriorment, laprofessoraoprofessor tractar la incidnciaamb lapersonatutora.

  Enfinalitzarlaclasseobalapropera,elprofessoratquehaexpulsatlalumneoalumnarecollirlafeinaquelihaencomanatihademantenirunaxerradaamblapersonaafectadaperlexpulsiamblafinalitatdaconseguirunamilloraenelseucomportament.

  2.4.2. Incidnciesforadelaula

  Elprofessoratqueatnunaincidnciaforadelaulacomplimentarelfulldeconvivnciaqueentregaralcapolacapdestudisadjunta.Siesconsideraquelaincidnciasgreuportarlapersonaafectadaaldespatxdelcapolacapdestudispertractareltema.Posteriorment,

 • NORMESDORGANITZACIIFUNCIONAMENTDELCENTRE. NOFC

  Curs2011/ 12

  INSTITUTRBIV 18

  tractarlaincidnciaamblapersonatutora.Enqualsevoltipusdincidncia,quansiguiadient,esderivarlalumnatalServeideMediaci.

  2.5. sdaparellstecnolgics

  Actualmentgairebtothomtalseuabastaparellstecnolgics(mbils,dispositiusmp3,mp4,ipods,iphones,pdas,...)quepermetenlenregistramentdigitaldimatgesideveu.Atsqueeldretalaprpiaimatgeestreconegutenlarticle18.1delaConstituciiregulatperlaLleiorgnica1/1982,de5demaig,sobreeldretalhonor,alaintimitatpersonalifamiliarialaprpiaimatge,iqueeldretalautodeterminaciinformativatambestreconeguteneltextconstitucional en lart. 18.4 i regulat per la Llei orgnica 15/1999, de 13 de desembre, deproteccidedadesdecarcterpersonal,esfanecessarique,prviamentalapublicacialespgines web dels centres educatius dimatges dalumnes on aquests o aquestes siguinclarament identificables o d'altres dades personals susceptibles de ser tractadesinformticament,shagiobtingutelconsentimentdelspares,maresotutorslegals.

  Lalumnat no podr utilitzar ni tenir connectats els telfons mbils en horari escolar en elsdependnciesdelcentreeducatiu.Peraquestmotiulalumnatquefacisdequalsevolaparelltecnolgicquepermetilatransmissiienregistramentdimatgesideveuenhoresdeclasse,serveis, vestidors, o qualsevol altra dependncia del centre seran sancionats i qualsevolmembre de la comunitat educativa els el requisar i les famlies o persones tutores legalshaurandeveniralInstitutarecollirlo.

  Excepcionalment ambautoritzaci del professorat de laula i sota la seua responsabilitat espodrfersdaquestsaparellstecnolgics(mbils,MP3...)perausosestrictamenteducatius.

  2.6.Ordre,conservacidelcentre

  a) Enacabarlaclasselalumnatordenarpupitresicadires,tancarelsllumsinodeixarcappaperforadelapaperera.Elprofessorattindrcuraqueaixesfaciitancar la porta amb clau. Al final del mat i de la tarda es tancaran persianes ifinestres.

  b) Elprofessoratinformaralsecretariosecretriadelsdesperfectesquedetecti.

  2.7.Aulesdinformtica.Informticaalaula.Kitinternet.

  a) Lalumnat sasseur en els llocs assignats. El professorat que porta a terme unaactivitatfarunquadreambelsnomsielllocqueocuparcadaalumneialumnaielpassaralapersonacoordinadora.

  b) Lalumnat,dirigitpelprofessoroprofessora,farunatascaperidicademantenimentinetejadelsequipsitaulesdelaulaperidicament,dinsdeltrimestres.

  c) Sil'alumnatfaunmalsdelmaterialhaurdepagarladespesaquesuposilasevareparaciosubstituci.

  d) LalumnatnopodrutilitzardisquetspropisniCDnillapisdememria,nidispositiusmp3,mp4,ipods,iphones,nimbilsnipdas.

  e) El professorat no deixar en cap cas, lalumnat treballant sols dins les aulesd'informtica.

  f) La installaci de programes la far la persona coordinadora. El professoratargumentar, per escrit, a la persona coordinadora la necessitat de la sevainstallaci.

  g) Noespotmenjarnibeurealesaules.h) Laccs a Internet s nicament per a s didctic. Noms es podran visionar les

  adrecesautoritzadespelprofessorat.

 • NORMESDORGANITZACIIFUNCIONAMENTDELCENTRE. NOFC

  Curs2011/ 12

  INSTITUTRBIV 19

  i) Selaboraruncalendaridocupacidaulaambperiodicitatquinzenal.j) Per poder fer s dels kits informtics sha de demanar la clau a consergeria. En

  acabarlasessi,esdeixarlequiprecollit,desconnectatitancat.

  2.7.1.Instruccionsdsdelsporttils

  1. COMHADARRIBARALCENTRE?a) Amblabateriacarregada.b) Lordinador ha de disposar duna enganxina que lidentifiqui amb el nom

  complet,grupinmerodesrie.

  2.ALCENTREa) Lordinadorsunaeinadetreballilasevafuncihadeseracadmica.b) Shandeseguirlesindicacionsdelprofessoratsobreelseus.Quanhoindicael

  professoratespotiniciarlasessiamblordinador.c) Tothomtdretapreservarlsdelasevaimatge.Peraquestmotiulawebcam

  nomsshadutilitzarquanhodemanaelprofessorat.Maishadefotografiaraaltrespersonesdelcentre,nigravarlasevaveu.

  d) Els llocsdestinatspera lsdelsporttilssnlesclassesi labiblioteca.Noespoden utilitzar els porttils a altres dependncies compassadissos,menjador,patis,etc.

  e) En les aules de primer cicle, quan laula quedi buida, els ordinadors podenquedarsetancatsa larmarihabilitat iestindrcuraentancar laportade laclasse.

  3.GESTIIMANTENIMENTa) Per al seu manteniment, es recomana disposar dun ratol i una funda per

  protegirelporttildecops.b) Acompanyantelporttilshandeportarauriculars.c) Lordinador s propietat decada alumne, per tantha de prendre lesmesures

  necessriesperevitarneel furt, lesavaries iels accidents. Lalumnat serelresponsabledelesavariesquepuguicausarenelsordinadorsdaltrespersones.

  d) Lnicapersonausuriaautoritzadade lordinadors lalumne. La contrasenyahadesersecretainoespotcompartiramblarestadalumnat.

  e) Segonsindicacionsdelacartadegarantiadelaparell,fersdeprogramariquenosiguilincorporatdefbricasuposaperdrelagarantia.

  f) Una installaci excessiva de programes pot provocar alentiment, etc. delfuncionamentdelordinador.Enelcasquehihagiproblemesesprocediralarestauracidelsistemaoperatiu,lasevaconfiguracidinici.

  g) Tots els documents es guardaran organitzats per carpetes de matries a launitat D. Es recomana fer peridicament cpies de seguretat al llapis dememria.

  2.8. sdelserveidereprografia

  Pertalqueelsusuarisd'aquestserveiutilitzinelsistemadereproduccimsadient,enrelacialcostpernombredecpies,esfanecessrialaredaccid'aquestesnormes.a) FOTOCOPIADORA: Noms es podran fer fotocpies d'aquells documents que pel nombreredutdecpiesnos'aconselliutilitzarelclix.Elmximsde15cpiesperoriginal.

  Casos especials (Es necessitar sempre l'autoritzaci expressa de la Secretria o delSecretari):

  enelscasosenquelnombred'originalssuperiels15.peralesfotocpiesdellibressencers,manuals,etc.nomss'autoritzaransielllibreest

  exhauritodescatalogat.

 • NORMESDORGANITZACIIFUNCIONAMENTDELCENTRE. NOFC

  Curs2011/ 12

  INSTITUTRBIV 20

  LesfotocpiesparticularsescobraranalcomptatialpreuqueelConsellEscolardetermini.b)MULTICOPISTA:Esfarservirquanesnecessitiunnmerodecpiesperoriginalsuperiora15.Persollicitarlareproduccidedocumentslespersonesusurieshifaranconstar:nombredecpies,nomdelsollicitantinomdelDepartamentEntotcass'haurdeferambunaantelacide24hores,isemprequeespugui,saprofitarelpaperperlesduescares.

  2.9. sdelsaparellsaudiovisuals

  a) Amb periodicitat setmanal es confeccionar l'horari d'utilitzaci dels aparellsd'Audiovisuals (TV,vdeo, DVD)elqual estenel tauler informatiude laSaladelProfessorat.

  b) El professorat usuari dels Serveis Audiovisuals vetllar per la bona utilitzaci delmaterialicomunicarqualsevolanomaliaodesperfecteal'inicioalfinaldelasessi,comunicanthoperescritalSecretari.

  2.10. Labiblioteca

  LabibliotecaselcentrededocumentacidelInstitut.Totelmaterialdelcentre(llibresdeconeixements, llibres de text, DVD, CD, llibres dimaginaci) sest catalogant amb elprograma eprgam. Anualment, coincidint amb el curs escolar, es poden fer prstecs dematerials als diferents departaments didctics, a les biblioteques daula o dintercanvi ambaltrescentreseducatius.Enacabarelcurstotaquestmaterialhaderetornaralabiblioteca.

  Labibliotecasunespaionespodenrealitzaractivitatsrelacionadesamblalectura,larecercai el tractament de la informaci i lestudi. Les persones que shi troben han de tenir unaactitudquefacilitilarealitzacidaquestesactivitats.

  Aprincipidecurs,lequipdirectiudefinirlhoraridsideserveideprstecdelabiblioteca,atenentlesnecessitatsdelacomunitateducativa.Aquesthorariesfarpblicalentradadelabiblioteca,albutllet informatiudelcentredeprincipidecurs,altaulerdelabibliotecaialespaiweb.

  2.10.1. Criteris

  Elscriterisrecomanatspertaldedefinirelmarchorarisnelssegents:a) Garantirquelabibliotecaestiguiobertaaleshoresdesbarjo.b) Quelalumnatnoestiguisolalabiblioteca.c) Queelmarchorarisiguielmsamplipossible.d) Quelessessionsqueesrealitzenestiguinsemprerelacionadesamblalecturai/ola

  recercaitractamentdelainformaci.e) Que el professorat que tingui horari de biblioteca tingui tasques assignades

  programacianualdebiblioteca.Aquestnombredeprofessoresiprofessorshadeserelmsredutpossiblequeforminpartdelacomissidebiblioteca pertaldefacilitarlestasquesdecoordinaci.

  f) Assignarunhorariperagestionarelprstec,mitjanantelprogramainformticeprgam.

  2.10.2. Normesdefuncionament:

  a) Lhorarideprstecdedocumentsatotalacomunitateducativasestabliraprincipidecadacurs.

  b) Elprstecdedocumentsserperunperodede15diesperalsllibres.Pelquefaa

 • NORMESDORGANITZACIIFUNCIONAMENTDELCENTRE. NOFC

  Curs2011/ 12

  INSTITUTRBIV 21

  lesrevistes,eldarrernmeroesconsultaalabiblioteca(espotferelprstecdunasetmana per als nmeros endarrerits). El termini per al material audiovisual (CDDVD)serdunasetmana.

  c) Sisnecessriaunaampliacideltempsdeprstec,shadecomunicaralprofessoratbibliotecari.

  d) Elmaterialqueestrobienexposiciespotconsultaralabibliotecapernoespotagafarenprstecfinsqueesretornialsprestatges.

  e) AlaBibliotecanoespotmenjarnibeure,anaraferpetarlaxerrada,ferservirelsmbils,mp3,...,molestarelsaltresusuaris,ferservirelsordinadorsperjugaroperasnoacadmic,trencarelsllibresonorespectarelsmaterials.

  2.11. ServeideMediaci

  Desprs de participar en la formaci durant el curs 200708 (famlies o persones tutoreslegals,alumnat,PAS iprofessorat) sinstaura lestructura formaldelServeideMediaci iunequipdepersonesmediadores.

  Durant els cursos 20082009, 20092010 i 20102011 sha impartit el crdit variableConvivnciaimediaciaESOperaformarnoualumnat.

  2.11.1. Objectius

  a) Millorarlaconvivnciadelnostrecentre,creantunambientrelaxatiproductiupertaldemillorarlesrelacionsentrelespersones.

  b) Potenciar la prevenci, la creaci dun clima i ambient de treball que ajudi alcreixement personal lalumnat. Caldria assenyalar altres complementarisdestimulaci i desenvolupament de lempatia i dorientaci i suport emocional,igualmentpreventius.

  c) Fomentarlaculturadelapauitransmetrelanecessitatdepotenciarlacooperaciilainterdependnciatrametentvalorscomlaigualtat,ladiversitat,lajustciasocial,lasolidaritat...

  d) Potenciar tots aquells objectius actitudinals recollits tant en el currculum de lesdiversesmatriescomenelPCCiNOFC.

  e) Aconseguirunaformaciintegradoraqueensportiaensenyaralsnoisinoiesaviurejuntsiaresoldreconflictesquepodensorgirdelaconvivnciadeldiaadia.

  f) Dinamitzar i consolidar un Equip i un Servei de Mediaci al centre. Volem quesinstauri aquesta estructura en la qual participin alumnat i professorat, pares imares,tutoresitutorslegals,PAS,elsqualsjahanrebutlaformaciperpartdelDepartamentdEducaci.

  g) Semprequees consideri escaient i amb lobjectiudereforarel carctereducatiuquehandetenirelsprocessosilesaccionsques'emprenguin,tantperprevenircomper corregir conductes inadequades, es recorrer a la mediaci entre alumnat iprofessoratperaresoldreconflictesdeconvivncia.

  2.11.2. Llocihorari

  El Servei de Mediaci est ubicat al Departament dOrientaci, espai que reuneix lescaracterstiquesnecessriesperalestrobades.Horari:dimarts,dimecresidijousd11,30ha12h.(esbarjo).

 • NORMESDORGANITZACIIFUNCIONAMENTDELCENTRE. NOFC

  Curs2011/ 12

  INSTITUTRBIV 22

  2.12. Larevistadelcentre

  2.12.1. RedacciiConsellderedacci

  LelaboracidelarevistaApuntvaacrrecdelalumnatdelInstitutRamonBerenguerIV.slalumnatquecursa,atercerdESO,lamatriaoptativaFemlanostrarevista.

  ElConselldeRedacciestformatperprofessorat,perunmembredelequipdirectiui,sihoconsideren,perunmembredelPASiperunmembredelAMPA.

  2.12.2. Criterisd'admissid'articles

  a) Elsarticleshaurand'anarsignatsperlespersonesautores.Noespublicaranarticlessensesignaroambpseudnim,anoserqueelConselldeRedaccihoaproveperunanimitatianoteenlactaelnomdelautoroautoraveritable.

  b) Els articles observaran sempre una clara distinci entre els fets i opinions ointerpretacions, evitant tota confusi o distorsi deliberada d'ambdues coses, aixcomladifusideconjecturesirumors.

  c) Elsarticlesdifondrannicamentinformacionsoopinionsfonamentadesevitantentotcas afirmacions o dades imprecises i sense base suficient que puguin lesionar omenysprear la dignitat de les persones i provocar dany o descrdit a persones,institucions i entitats pbliques i privades, aix com la utilitzaci d'expressions oqualificacionsinjurioses.

  d) Elsarticles respectaraneldretde lespersonesa la sevaprpia intimitat i imatge,especialment en casos o esdeveniments que generin situacions d'aflicci o dolor,evitant la intromissi gratuta i les especulacions innecessries sobre els seussentimentsicircumstncies.

  e) Elsarticlesactuaranambespecial responsabilitat i rigorenel casd'informacionsoopinionsambcontingutsquepuguinsuscitardiscriminacionsperraonsdesexe,raa,creencesoextraccisocialicultural,aixcomaincitaral'sdelaviolncia,evitantexpressionsotestimonisvexatorisolesionsperalacondicipersonaldelsindividusilasevaintegritatfsicaimoral.

  2.12.3.Criterisdefuncionament

  a) Laredaccidelarevistapublicartotselsarticlesquealseuentendres'ajustinalsanteriorscriteris.

  b) TotselsarticlesseranllegitspelConselldeRedacciabansdelasevapublicaci.

  2.12.4 LallenguadApunt

  a) Larevistasescriuencatal.Lestndardlingsticquetriaslebrenc,totirespectarelmodeldellenguadelscollaboradors.

  b) Elpercentatgedsdelesdiversesllengesdiferentsdelcatalgiraralvoltantde10% (1 o 2 pgines) per nmero (al voltant de 32 pgines), llevat del nmeroespecial del tercer trimestre, dedicat bsicament a publicar obres (en qualsevolllengua)presentadesalconcursliterarideSantJordi.

  2.13. P ladimpulsalesterceresllenges

  Dacordamblart.2.2.(Impulsalesterceresllenges)delDocumentperalorganitzaciielfuncionamentdelscentrespblicsdeducacisecundriaperalcurs20112012quanuncentredesenvolupa un projecte per donar impuls a les terceres llenges, correspon al professoratimplicatenelprojecte:

 • NORMESDORGANITZACIIFUNCIONAMENTDELCENTRE. NOFC

  Curs2011/ 12

  INSTITUTRBIV 23

  a) Collaborar en el desplegament o actualitzaci del projecte lingstic,conjuntament amb el coordinador/a LIC del centre i amb lassessoramentpuntualdelcoordinador/aoreferentdellengesdelsserveisterritorialsi,alaciutatdeBarcelona,delrgancompetentdelConsorcidEducaci.

  b) Promoureacordsicriterisperalabonaprcticaenlacoordinaci,ladocnciai el treball conjunt amb la resta del professorat relatius a lesmetodologiesintegradesdelesllenges.

  c) Ferdifusienelcentredelsmaterialselaboratsenelmarcdelpla,aixcompromourenelbons.

  d) Promoure, conjuntament amb el coordinador/a LIC del centre i la personacoordinadoraoreferentdellengesestrangeresdelsserveisterritorialsi,alaciutatdeBarcelona, lrgancompetentdelConsorcidEducaci, lesactivitatsde recerca, demobilitat, dassociaci escolar,daprofundiment en la reflexipedaggica i de coordinaci amb la resta de projectes, dacord amb laplanificacidelplaidelprojectedelcentre.

  e) Dinamitzar accions educatives en llenges estrangeres a la biblioteca, enespecial si el centre participa en el programa de biblioteques escolarspunteduoprojectesinternacionalsendiferentsidiomes.

  Totes les accions tenen com a finalitat la millora dxit educatiu de lalumnat, eldesenvolupament professional del professorat i la promoci de les accions de sensibilitatplurilingeiinterculturaldetotalacomunitateducativa.Enelscentresqueestiguindesenvolupantunplaexperimentaldellengesestrangeres(PELE)convquehihagiun/aresponsabledelacoordinaci.

  2.14.Competnciesbsiques

  Dacord amb lart. 10.2. (Competncies bsiques i proves davaluaci) del Document per alorganitzaci i el funcionamentdels centrespblicsdeducacisecundriaperal curs20112012,en leducacisecundriaobligatriacalprioritzar lassolimentperpartde lalumnatdelescompetnciesbsiquesqueafavoreixenlautonomianecessriaperalaprenentatgeiperaldesenvolupamentpersonalisocial.Enlannex1delDecret143/2007,de26dejuny,pelqualsestableix lordenaci dels ensenyaments de leducaci secundaria obligatria (DOGC nm.4915,de29.6.2007)sestableixenlescompetnciesbsiques,quesnlesmateixesperatotlensenyamentobligatori.

  Lafinalitatcentraldecadascunadelesmatriesdelcurrculumseldesenvolupamentdelescompetncies bsiques. Cadascuna de les matries contribueix al desenvolupament dediferentscompetnciesi,alavegada,cadaunadelescompetnciesbsiquessassoleixcomaconseqnciadeltreballenlesdistintesmatries.

  Enelmarcdelseuprojecteeducatiu,elscentreshandeprecisarelsobjectiusquegaranteixenlassolimentde les competnciesbsiques i determinar latenciquecaldonar,desde cadaunadelesmatries,alescompetnciesquetenenuncarctermstransversal.

  2.15. Atencialadiversitat

  La Llei deducaci (article 91) i el Decret dautonomia (article 5) estableixen que entre elselementsquehadecontenirelprojecteeducatiudelcentrehihaelsprocedimentsdinclusieducativa,elscriterisqueorientinlatencialadiversitatielsquehandorientarlesmesuresorganitzatives,sempredacordambelsprincipisdeleducaciinclusivailacoeducaci.El centre ha dadoptar les mesures per garantir ladequada planificaci, implementaci iseguiment de les actuacions especfiques datenci a la diversitat de necessitats educatives

 • NORMESDORGANITZACIIFUNCIONAMENTDELCENTRE. NOFC

  Curs2011/ 12

  INSTITUTRBIV 24

  dels alumnes, i amb aquests efectes s convenient mantenir una adequada coordinacidactuacionsambparticipacideresponsablesdeladireccidelcentreidelscentresdocentsquehitinguin,perradelcrrecolafunci,responsabilitatsespecfiques.

  2.15.1. AtencialadiversitatalESO

  Perpoderatendreladiversitatelcentresorganitzadelasegentmanera:a) RealitzemsuportsintraaulaalprimercicledelESO.b) Realitzemelsdesdoblamentsprescriptius.c) Elaborem els plans individualitzats per a lalumnat amb necessitats

  educatives.d) Disposemdauladacollida.e) UtilitzemelrecursdelaulaobertaperaquartdESO.f) Participem en els programes de diversificaci curricular en unitats

  descolaritzacicompartida(UEC).

  2.15.2. Atencialadiversitatenelsestudispostobligatoris

  Enelsestudisdebatxilleratexisteixlapossibilitatdincorporarmesuresdadaptaciiautoritzarplans individuals. Dacord amb larticle 3.2. (Atenci a la diversitat) del Document per alorganitzaciifuncionamentdelscentrespblicsdeducacisecundriaperalcurs20112012espotelaborarunplaindividualencasdhaverdadoptarmesuresmsespecfiquesperaundeterminatalumne/auncopexhaurideslesmesuresdetipusmsgeneral.Elplaindividualespotelaborarperalalumne/aenquiconcorrealgunadelescircumstnciessegents:presentaaltes capacitats intellectuals i un rendiment acadmic elevat, presenta trastornsdaprenentatge, t alguna discapacitat, s dincorporaci recent al sistema educatiu catal,compagina els estudis de batxillerat ambelsestudis demsica o de dansa, compagina elsestudis de batxillerat amb la prctica intensiva de lesport, presenta altres circumstnciessingulars.

  Enelsestudisdeformaciprofessional,elDepartamentdEnsenyamenthadestablirelmarcreglamentari de les modificacions curriculars per a alumnes amb necessitats educativesespecfiquespertaldefacilitarloslassolimentdelsobjectiuspropisdelsensenyamentsdelaformaciprofessionalinicial.

  Aixmateix,enelsestudispostobligatorisespodendonaraltrescircumstnciesquecomportinmodificacions i adaptacions curricularsmitjanantexempcions i convalidacionsdematries imduls.

  2.15.3.LaComissidAtencialadiversitat

  Peralorganitzaciifuncionamentdelcentre,formenpartdelaCADelssegentsmembres:ladirectora, la coordinadora pedaggica, el cap destudis, els dos coordinadors dESO, lacoordinadoraLIC,lapersonaresponsabledelAuladAcollida,lapiscopedagoga,lespersonescaps de departament de les rees instrumentals, la persona que representa lEAP i dacordamblordredeldia3o4membresdelclaustrevinculatsalatencialadiversitatisegonselstemestractats.

  2.16. Coordinacientreprimriaisecundria

  Dacord amb lart. 6 (Coordinaci entre primria i secundria) del Document per alorganitzaci i el funcionamentdels centrespblicsdeducacisecundriaperal curs20112012,amblafinalitatdegarantirunaadequadatransicidelsalumnesentreletapadeducacisecundriaobligatria,elsinstitutsilesescolesdelesqualsprocedeixilalumne/aplanificaran

 • NORMESDORGANITZACIIFUNCIONAMENTDELCENTRE. NOFC

  Curs2011/ 12

  INSTITUTRBIV 25

  la realitzaci, durant el curs escolar, de sessions de coordinaci que contribueixin a lacoherncia del procs educatiu i de litinerari formatiu de lalumne/a, acordant criterisdactuacicomunsicompartits.

  Entre els aspectes rellevants que la coordinaci entre centre vincultas hauria dincloure,figurenelsrelatiusa:

  1. Coneixementdelalumne/a(desenvolupamentpersonal,situacifamiliar,capacitatsihabilitatsbsiques).

  2. Concreci i desenvolupament del currculum (prioritzaci dobjectius i continguts,estratgiesdidctiquesimetodolgiquesicriterisdavaluacidelalumnat).

  3. Organitzacidelcentreidelsalumnes,dinsdelsplantejamentsdescolainclusiva.4. Treball conjunt descola i institut per establir els criteris per a lelaboraci de les

  activitatsderefordestiudelsalumnesde6deducaciprimriaquenohansuperatsatisfactriamentalgunadelesreesdellenguaimatemtiques.

  5. Seguimentdelprocsdadaptacialinstitutdelsalumnesde1rdESO.

  Enla informacidetraspsalcentredesecundriatambsinclour larelacidelsalumnesquehandeferlesactivitatsderefordestiuiunacpiadelesactivitatsencomanades.

  Els equips directius dels centres vinculats determinen lestructura de la coordinaci i laplanifiquen. Amb aquests efectes, es podran formular, si escau, propostes de formaciconjuntadelprofessoratperincorporaralPladeformacipermanentdezona.

  Enlaprogramacidelessevesactivitats,iespecialmentenlesdelprimertrimestredelcurs,sha de preveure la realitzaci dentrevistes entre els tutors del darrer cicle de leducaciprimriaielstutorsdelprimercursdeleducacisecundriaobligatriadelcentreocentresvinculats, per tal de completar la informaci sobre els alumnes en relaci amb els seusaprenentatges.

  Lesactuacionsprevistesenelmarcdelacoordinacientreprimriaisecundriaperalcurs20112012snlessegents:

  a) Ferelseguimentiavaluacidelesactivitatsdereforencarregadespelscentresdeprimriaalalumnatquepromocionaambmatriespendents.

  b) Elaboraruninformederetorn.c) Informarelcentredeprocednciadelevolucidelseualumnat.d) Oferirelrecursdelestudiassistit,quanesconsideriadientperamillorarelseu

  procsdaprenentatge.

  2.17. Implicaci i participaci de les famlies en el procs educatiu. Carta de

  compromseducatiu

  Dacordamblart.41(Implicaciiparticipacidelesfamliesenelprocseducatiu.Cartadecompromseducatiu)delDocumentperalorganitzaciielfuncionamentdelscentrespblicsdeducacisecundriaperalcurs20112012,laimplicacidelesfamliesenelprocseducatiudels seus fills s imprescindible per assolir lxit educatiu i contribuir a lamillor integraciescolarisocialde lalumne/a.Enaquestsentit, lacartadecompromseducatiusunaeinaquefacilitalacooperacientrelesaccionseducativesdelesfamliesilesdelcentreeducatiu.

  Dacordamblarticle20delaLlei12/2009,de10dejuliol,deducaci,lacartadecompromseducatius ha dexpressar els compromisos que la famlia i el centre educatiu savenen aadquirir en relaciambelsprincipisque la inspiren i amb la finalitatdassolirunentorndeconvivncia,respecteiresponsabilitateneldesenvolupamentdelesactivitatseducatives.

 • NORMESDORGANITZACIIFUNCIONAMENTDELCENTRE. NOFC

  Curs2011/ 12

  INSTITUTRBIV 26

  Dacordamblarticle7delDecret102/2010,de3dagost,dautonomiadelscentreseducatius,els continguts comuns de la carta shan de formular amb la participaci de la comunitatescolar,especialmentelsprofessionalsde leducaci i les famlies i handeseraprovatspelconsellescolar.

  El centre i la famlia hauran de formalitzar la carta de comproms ambels seus contingutscomunsenelmomentdelamatrcula.Aquestdocumentanirsignatpelpare,mareotutor/alegal de lalumne/a i per la direcci del centre educatiu pblic o per la persona titular delcentre privat concertat o, en el seu nom, per qui disposin les normes dorganitzaci ifuncionamentdelcentre.

  Daltrabanda,idacordamblarticle7.4delDecret102/2010,lacartadecompromseducatiuhadeferrefernciaalseguimentdelevolucidelsalumnes.Enaquestsentit,iamblafinalitatque la carta de comproms educatiu pugui ser una eina ms efectiva en el seguimentindividualitzat de lalumne/a, s convenient afegir als continguts comuns de la carta altrescontinguts addicionals per al seguiment de cada alumne/a. Per aix, els centres educatius,dacord amb cada famlia, poden completar cada carta de comproms ambuna addenda decontinguts especfics addicionals on, un cop detectades les necessitats de cada alumne/a,sespecifiquenlesmesuresqueesduranatermepermillorarelseurendimentescolarilasevaintegraciescolarisocial,elscompromisosquecadafamliaielcentresavenenaadquirirenrelaci ambaquestes accions, i el seguiment i els resultats de lesmesures dutes a terme.Aquesta addenda, que ha ser signada tamb per lalumne/a a partir del primer curs deleducaci secundria obligatria, es formalitza durant el primer trimestre de curs i t unarevisianualcomamnim.

  2.18. Protocoldesortidadelcentre

  a) Silalumnatportaeljustificantsignatperlamareopareopersonestutoreslegalssadrearalprofessoratdegurdia.Aquesthoanotaralfulldincidnciesideixarel justificantasotadel fulldincidncies.Hoconfirmartelefnicamentsihocreunecessariiacompanyarlalumnatalasortida.Enelcasdelalumnatquecursa1ri2n dESO lamare o pare o persona tutora legal o persona encarregadahaur derecollirloalcentre.

  b) Si lalumnatnoportaeljustificant,sadrearalprofessoratdegurdia.Aquesthoanotaralfulldincidnciesilacompanyaratrucaracasa.Unavegadaefectuatelcontacte el far esperar dins del centre fins que arribin els familiars o personestutoreslegals(olapersonaencarregada)abuscarlo.

  2.19. Viatgesescolars

  a) Elsviatgesescolarsqueesfandintredelperodeescolar,encaraqueesrealitzinforadel recinte del centre, tenen la consideraci d'una activitat escolar ms i estansotmesosalanormativavigent.

  b) Laparticipacidalumnatmenord'edatenaquestesactivitatsforadelcentre,requereixdel'autoritzacidelesfamliesopersonestutoreslegals.

  c) PelquefarefernciaalviatgefinaldetapadelESO,caltenirencompteelssegentspunts:

  Serunviatgecultural. Shaur tractat com a activitat de tutoria al llarg del2n cicle.Hihaur una

  comissiformadaperlesdelegadesidelegatsdecadaclasse. Perpoderparticiparestindrencompteelcomportamentdelalumnatalllarg

  delcicle. LesdatesseranlasetmanaabansdePasquaouncopfinalitzadeslesclasses

 • NORMESDORGANITZACIIFUNCIONAMENTDELCENTRE. NOFC

  Curs2011/ 12

  INSTITUTRBIV 27

  apartirdelfinaldecursmarcatpelDepartamentdEducaciacriteridelstutorsitutoresiacompanyants.

  Elsparesseraninformatsapartirde3rdESO. Pelquefaasortidesnocturnescalquelesfamliesopersonestutoreslegalses

  pronunciensiestandacordono.d) Per talqueelsviatgesescolarssiguincobertsper l'asseguranaescolar,cal trametre

  prviament (10 dies) a la corresponent oficina de l'INSS (a travs de Secretaria) larelacid'alumnat,lesdatesil'itinerariprevist.

  e) No es podr realitzar cap viatge escolar ambmenys de dos acompanyants, un delsquals haur d'sser, necessriament un membre del professorat, llevat d'aquellessituacionsenquelConsellEscolarpuguideterminaraltrescondicions.

  f) L'organitzaciprviadelsviatgesescolarsestarsupervisadaicontroladaperlaCapoelCapd'Estudis,l'rganunipersonaldegovernquesegonslesdisposicionsvigentstlafunciespecficadecoordinarlesactivitatsescolarsreglades.ElCapolaCapd'Estudispodr delegar aquestes funcions en qualsevol rgan de coordinaci unipersonal: lapersonacoordinadoradactivitatsiserveisescolars, lapersonacoordinadorad'ESO,lapersonacoordinadoradeBatxillerat.

  g) ElConsellEscolarvalorarelsobjectius,activitatsiladestinacid'aquestsviatgeielspodrautoritzarono.Lalumnatestaranassabentatsd'aquestescondicions.

  h) Regulacidelesactivitatsextraescolarsqueafectinatotselsgrupsdunmateixnivellidecarcterldic:

  Perparticiparestindrencompteelcomportamentdelalumnat. Siesvolferenhorarilectiuhaurdeparticiparcomamnimel80%deltotal

  delalumnatdelcurs. Sielpercentatgedeparticipacisinferiorshaurdeferdesprsdelcrditde

  sntesi,afinalsdejunyperalessortidesdemsde3dies. Hihaurclasseperal20%restantsilasortidaesfaduranteltempslectiu. Silasortidasdundia(casPortAventura)esfarpreferentmentendimecres

  odivendres.

  2.20. Prevencidetabaquismeidelalcoholisme

  Lesmesures i accionspera laprevenci i assistnciaenmatriadesubstnciesquepodengenerar dependncia estan regulades per la Lleis 20/1985, de 25 de juliol de 1985 (DOGC572,de7081985),modificadaperlaLlei10/1991,de10demaig(DOGC1445,de22051991)iperlaLlei8/1998,de10dejuliol(DOGC2686,de22071998).

  La Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitries per fer front al tabaquisme ireguladoradelavenda,elsubministrament,elconsumilapublicitatdelsproductesdetabac(BOE 309, de 27122005) implanta mesures adreades a la prevenci de les patologiesderivadesdelconsumdetabac.

  Dacord amb tota la normativa esmentada, es prohibeix la venda i el subministrament deproductesdeltabac,itambfumarentoteslesdependnciesdelscentresdocents,elsserveiseducatius i altres centres dependents del Departament dEducaci. La prohibici afecta alprofessorat,elpersonal dadministraci iserveis i altrepersonaldel centre i a totapersonaqueestiguialinteriordequalsevoldelsrecintesesmentats.

  Tampocnospermesalavendanielconsumdebegudesalcohliquesencentreseducatius.Esrecordaquesnalcohliquestoteslesbegudesambmsde0,5grausdalcohol.Lacervesaesconsiderabegudaalcohlica.

 • NORMESDORGANITZACIIFUNCIONAMENTDELCENTRE. NOFC

  Curs2011/ 12

  INSTITUTRBIV 28

  2.21. Protocoldabsentisme

  INTERVENCIABSENTISMEESCOLARIES

  Tornenfaltes

  SEGUIMENTABSENTISME

  Respostainadequada

  Senseresposta

  Resposta adequada dela famlia o personestutoreslegals

  Citaci famlia o persones tutoreslegals per correu amb justificant derecepci (tutora o tutor i referentabsentisme)

  Nojustificada

  Senseresposta

  ABSENTISMEESCOLAR

  Justificadainoacceptable

  2mesossensefaltesinjustificades

  SOLUCIABSENTISME

  Controldiaripersessilectivadelassistnciaaclasse(professorat)

  Comunicacidefaltesdiria/setmanal/quinzenal(segonscentre)alsparesi

  mares

  Justificada

  ComunicacialEAP

  Intervencifamiliar:EAPTcnicabsentismeEducador/asocialEBASP

  Relaciquinzenaldefaltesdassistnciaaltcnicdabsentismeescolar

  DerivacidelcasalEBASP

  Valoracievolucidelcas

 • NORMESDORGANITZACIIFUNCIONAMENTDELCENTRE. NOFC

  Curs2011/ 12

  INSTITUTRBIV 29

  3. NORMATIVAREGULADORA

  LOE.LleiOrgnica2/2006,de3demaig,deducaci(BOE,106,de4052006).

  LOGSE.Decret 75/1992, de 9 demar, pel qual sestableix lordenaci general delsensenyaments de leducaci infantil, leducaci primria i leducaci secundriaobligatriaaCatalunya.(DOGC1578,de3041992).

  LLEI12/2009,del10dejuliol,d'educaci(DOGC5422,de16072009).

  Decret102/2010,de3dagost,dautonomiadelscentreseducatius(DOGC5686,de5082010).

  Decret155/2010,de2denovembre,deladireccidelscentreseducatiuspblicsidelpersonaldirectiuprofessionaldocent.(DOGC5753,de11112010).

  ROC.Decret 199/1996, de 12 de juny, pel qual saprova el Reglament orgnic delscentresdocentspblicsqueimparteixeneducacisecundriaiformaciprofessionaldegrausuperior.(DOGC2218,de14061996)

  Decret279/2006, de4 de juliol, sobre drets i deures de lalumnat i regulaci de laconvivnciaenelscentreseducatiusnouniversitarisdeCatalunya.(DOGC4670,de6072006).Derogatslarticle4ielttolIV.

  Decret 56/2007, de 13 demar, pel qual es regula la selecci del director o de ladirectora i el nomenament i cessament dels rgans unipersonals de govern decoordinacidelscentresdocentspblics.(DOGC4842,de15032007)

  Decret143/2007,de26dejuny,pelqualsestableixlordenacidelsensenyamentsdeleducacisecundriaobligatria.(DOGC4915,de29062007)

  OrdreEDU/295/2008,de13dejuny,perlaqualesdeterminenelprocediment ielsdocumentsirequisitsformalsdelprocsdavaluacialeducacisecundriaobligatria(DOGC5155,de18062008)

  OrdreEDU/554/2008,de19dedesembreperlaqualesdeterminenelprocediment,els documents i requisits formals del procs davaluaci i diversos aspectesorganitzatius del batxillerat i la seva adaptaci a les particularitats del batxillerat adistnciaidelbatxilleratnocturn(DOGC5287de30.12.2008)

  Decret142/2008,de15dejuliol,pelqualsestableixlordenacidelsensenyamentsdebatxillerat.(DOGC5183,de29072008)

  ReialDecret1538/2006,de15dedesembre,pelqualsestableix lordenacigeneraldelaformaciprofessionaldelsistemaeducatiu(BOE3,de3012007)

  Lleiorgnica10/1995,de23denovembre,delCodiPenal(BOE281,de24111995),modificada per la Llei orgnica 15/2003, de 25 de novembre /BOE 283, de 25112003)

  Document per a lorganitzaci i el funcionament dels centres pblics deducacisecundriaperalcurs20112012.

 • NORMESDORGANITZACIIFUNCIONAMENTDELCENTRE. NOFC

  Curs2011/ 12

  INSTITUTRBIV 30

  AquestesNormes dorganitzaci i funcionament del centre es considerenmodificades, sensecapaltretrmit,entotallquesoposialesnormesvigentspercanvioaparicidaquestes.

  Cadascunade lespartsde la comunitatdocentpodrproposaralConsell Escolarels canvisqueconsiderioportunsenaquestesNormesdorganitzaciifuncionamentdelcentre.LasevamodificacilaprovarelConsellEscolar.

 • NORMESDORGANITZACIIFUNCIONAMENTDELCENTRE. NOFC

  Curs2011/ 12

  INSTITUTRBIV 31

  4.ANNEXOS

  4.1.Documents

  FULLDEQUEIXES

  DATA:......................................

  NOMICOGNOMSDELAPERSONAQUEFALAQUEIXA(alumnes,indicarelcurs)

  ..........................................................................................................................

  CONDICI: alumne/apare/marePersonalnodocent

  NOMICOGNOMDELAPERSONASOBRELAQUALRECAULAQUEIXA:

  ...................................................................................................................................

  FETSQUEMOTIVENLAQUEIXA:

 • NORMESDORGANITZACIIFUNCIONAMENTDELCENTRE. NOFC

  Curs2011/ 12

  INSTITUTRBIV 32

 • CARTADECOMPROMSEDUCATIU Curs201011

  Les persones sotasignades, Lucrcia Bernaltes i Tenesa directora de linstitut Ramon Berenguer IVi......................................................................................... (com a pare, mare o persona responsablelegal)delalumne/amatriculatenelcentreencurs.............,grup.............denivelldelESO,reunitsaAmposta,ambdata......................conscientsqueleducacidinfantsijovesimplicalacciconjuntadelafamliaidelescolasignenaquestacartadecompromseducatiu,laqualcomportaelssegents:

  COMPROMISOS

  Perpartdelcentre

  1.Facilitarunaformaciquecontribueixialdesenvolupamentintegraldelapersonalitatdelalumnat.2.Vetllarperferefectiuselsdretsdelalumnatenlmbitescolar.3.Respectarlesconviccionsreligioses,moralsiideolgiquesdelafamliaidelalumnat.4.Informarlafamliadelprojecteeducatiuidelesnormesdorganitzaciifuncionamentdecentre.5.Informarlafamliailalumnatdelscriterisquesaplicaranperavaluarelrendimentacadmic.6.Adoptar lesmesureseducativesalternativesocomplementriesadientsperatendre lesnecessitatsespecfiquesdelalumnatimantenirneinformadalafamlia.7.Mantenir comunicaci regular amb la famlia per informarla de levoluci acadmica i personal delalumnat.8.Comunicara la famliales inassistnciesno justificadesde lalumnaoalumnealcentreiqualsevolaltracircumstnciaquesiguirellevantperalseudesenvolupamentpersonaliacadmic.9.Atendreenun termini raonable lespeticionsdentrevistaodecomunicacique formuli la famlia(dinsdelhoraridevisitadeparesdelprofessoratilequipdirectiudelcentre).10.Revisarconjuntamentamblafamliaelcomplimentdaquestcompromisosi,siescau,elcontingutenelterminidunasetmana.

  Perpartdelafamlia1.RESPECTARELCENTREILESNORMESDEFUNCIONAMENT.

  Respectarelcarcterpropidelcentreireconixerlautoritatdelprofessorat,delpersonalquehitreballaidelequipdirectiu.

  Compartirambelcentreleducacidelfillofillaidesenvolupariafavorirlescomplicitatsquesnnecessriesperaplicarelprojecteeducatiu.

  Instarelseufillofillaarespectarlesnormesespecfiquesdefuncionamentdelcentre,enparticular,lesqueafectenlaconvivnciaescolarieldesenvolupamentnormaldelesclasses.

  Enelcasdelprojecteeducat1x1,vetllarpelcomplimentdelesinstruccionsdsdelsporttils.

  Acceptarlesmesurescorrectoresisancionadores(perexemple:suspensidassistnciaaclasse,...)aplicadesalalumnaoalumneperqulaplicacidaquestesmesurestperfinalitatcontribuiralamilloradelseuprocseducatiuievitarperjudicismajors.Tamb,lafamliahadaprofitaraquestasituaciperferliunareflexieducativaimadurativa.

  2.EXERCIRLAPRPIARESPONSABILITATENLEDUCACIPERSONALDELSEUFILLOFILLA. Vetllarperquelfillofillacompleixieldeurebsicdelestudiidassistnciaregularipuntual

  a les activitats acadmiques, i tamb perqu faci les tasques encomanades a casa pelprofessorat.

  Estarpendentqueelfillofillaaorganitzieltempsdestudiacasaiaprepararelmaterialperalactivitatescolar.

 • Aconseguirqueelfillofillarespectilescompanyesielscompanys,lesnormesespecfiquesde funcionamentdel centre i,moltespecialment, lesqueafectena laconvivnciaescolar.Tambhaderespectarelsmaterialsilesinstallacions.

  Interessarme pels seus aprenentatges i pel seu comportament i valorar les qualificacionsobtingudesencadaavaluaciperpoderprendrelesmesuresnecessriesperdemillorarelsresultatsacadmics.

  Informarelfillofilladelcontingutdaquestscompromisos.

  3. MANTENIR LA COMUNICACI AMB EL CENTRE PER MANTENIRSE INFORMAT ICOLLABORARENLAMILLORADELPROCSDAPRENENTATGEDELSEUFILLOFILLA.

  Adrearse directament al centre per contrastar les discrepncies, coincidncies osuggerimentsenrelaciamblaplicacidelprojecteeducatiuenlaformacidelfillofilla.

  Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procsdaprenentatge.

  Atendre en un termini raonable (mxim una setmana) les peticions dentrevista o decomunicaciqueformulielcentre.

  Assistiralesreunionsinformativesalesqualsemconvoquilinstitutolapersonatutoradelmeufillofilla.

  Mantenirelscontactessuficients(presencial,formal,telemtic,permanent,...)perconixerlasituaciacadmica,disciplinriairelacionalalllargdetotelprocseducatiu,comamnimtrimestralment.

  Revisarconjuntamentambelcentreeducatiuelcomplimentdelscompromisosdelacartaielseucontingut,enelterminide14dies.

  I,perquaixconsti,signemaquestacartadecompromseducatiu.

  Elcentre, Lafamlia(pare,mareopersonaresponsablelegal)

  Ladirectoradelcentre NomiCognoms:LucrciaBernaltes D.N.I:

  Amposta,......de......de2011

Recommended

View more >