NORMES D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE

  • Published on
    03-Jun-2015

  • View
    803

  • Download
    1

Transcript

  • 1. 1 Escola Cam del Cros Ronda Cros, 13 08303 MATAR Telf/fax: 93-7993563 NORMES D'ORGANITZACI I FUNCIONAMENT DEL CENTRE Actualitzaci 2013

2. 2 Les presents NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DEL CENTRE , han estat aprovades en el Consell Escolar del centre el dia 3 de desembre del 2001 , revisat al juny de 2009 i ACTUALITZAT 2013. 3. 3 NORMES D'ORGANITZACI I FUNCIONAMENT DEL CENTRE. NDEX. 0. NDEX. 3 1. INTRODUCCI. 6 2. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 7 2.1. RGANS COL.LEGIATS.. 7 2.1.1. Consell Escolar.. .. 7 2.1.2. Claustre. . 7 2.1.3. Equip de Coordinaci/Consell Direcci. .. 7 2.1.4. Equips de Cicle.. 8 2.1.5. Tasques de centre. 8 2.1.6. Comissi datenci a la diversitat (CAD) 8 2.2. RGANS UNIPERSONALS 9 2.2.1. Director/a. 9 2.2.2. Cap destudis 9 2.2.3. Secretari/a. 9 2.2.4. Coordinaci de cicle........ 9 2.2.5. Coordinaci dinformtica....... 9 2.2.6. Coordinaci de prevenci de riscos i manteniment 10 2.2.7. Tutor/es. 10 2.2.8. Crrecs delegaci de gesti (material). 10 2.3.SERVEIS. 10 2.3.1. Relaci amb EAP. 10 2.3.2. Relaci amb Serveis Socials. 11 2.3.3. Relaci amb el Servei de Menjador. 11 2.3.4. Relaci amb lAMPA.. 11 3. RECURSOS HUMANS 12 3.1. PROFESSORAT 12 3.1.1. Aspectes generals. 12 3.1.2. Adscripci de tutories 12 3.1.3. Absncies/Substitucions.. 13 3.1.4. Colnies.. 13 3.1.5. Regulaci del professorat nou a l Escola ........... 13 3.1.6. Regulaci dels mestres NO tutors.. 14 3.2. ALUMNAT 15 3.2.1. Matriculaci 15 3.2.2. Adscripci dalumnes 15 3.2.3. Baixes. 15 3.2.4. Alumnes immigrants. 15 3.2.5. Drets-Deures 15 3.3. PARES /MARES DALUMNES. 16 3.3.1. Associaci de mares i pares (A.M.P.A.). 16 3.3.2. Associaci Esportiva ( A.E.)............................................. 16 3.3.3. Drets i deures de les famlies 16 4. 4 3.4. PERSONAL DADMINISTRACI I SERVEIS 18 3.4.1. Conserge 18 3.4.2. Auxiliar administrativa ..................................................... 19 4. RECURSOS MATERIALS 19 4.1. EMMAGATZEMENT I CONSERVACI 19 4.1.1. Material fungible 19 4.1.2. Material inventariable 19 4.2. S I CONSERVACI DE LES INSTAL.LACIONS (Normes ds) 20 4.2.1. Espais ds com: Aspectes generals 20 4.2.2. Lavabos.. 20 4.2.3. Passadissos.. 20 4.2.4. Aules.. 21 4.2.5. Material com fungible 21 4.2.6. Material pedaggic.. 21 4.2.7. Sala de mestres 21 4.2.8. Informtica I.. 22 4.2.9. Informtica II. 22 4.2.10. Biblioteca 22 4.2.11. Psicomotricitat. 22 4.2.12. Msica.. 22 4.2.13. Aula Taller 23 4.2.14. Espais externs: patis de Parvulari 23 4.2.15. Espais externs: patis de Primria. 24 4.3. SEGURETAT 26 4.3.1. Control de punts perillosos.. 26 4.3.2. Pla demergncia 26 4.3.3. Protocol en cas daccidents. 26 5. RECURSOS FUNCIONALS 27 5.1. ORGANITZACI DE LENSENYAMENT. 27 5.1.1. Normes de funcionament: Aspectes generals.. 27 5.1.2. Horari dassistncia dalumnes 27 5.1.3. Entrades i sortides dels alumnes 27 5.1.4. Sortides i excursions. 28 5.1.5. En la Convivncia... 28 5.1.6. En lalimentaci.. 29 5.1.7. Salut i higiene. 29 5.1.8. Referent al tabac 29 5.1.9. En el treball. 29 5.1.10. Relaci amb les famlies. 30 5.1.11. s de la imatge ................................................................ 30 5.2. ASPECTES ACADMICS.. 31 5.3. ASPECTES EXTRAACADMICS. 32 5.4. RGIM ADMINISTRATIU 33 5.5. RGIM ECONMIC. 33 5. 5 6. RGIM DISCIPLINARI. 34 6.1. Principis generals.. 34 6.2. Del professorat.. 34 6.3. De lalumnat 34 6.3.1. Incompliment de les normes dEscola. 34 6.3.2. Faltes dassistncia i puntualitat 35 6.3.3. En cas de malaltia i parasitosis. 35 6.3.4. En cas de no portar el material.. 36 6.3.5. Faltes greus.. 36 7. ASPECTES EXTERNS. 37 7.1. Concursos 37 7.2. Presncia de lEscola en activitats publicitries 37 7.3. Presentaci dEditorials 37 8. DISPOSICIONS FINALS.. 37 ANNEXOS 39 6. 6 INTRODUCCI. Entenem les NORMES D'ORGANITZACI I FUNCIONAMENT DEL CENTRE com una eina que ha de servir per regular la vida interna del centre, i establir de forma clara i coherent les relacions entre els diferents sectors que formen part de la comunitat escolar, plasmant les regles que obliguin a tots els que duna manera o altra participin en lacte educatiu, i garanteixen al mateix temps els drets que igualment la legislaci vigent els atorgui. A ms haur destructurar normes: Tcniques, funcionals, pedaggiques i administratives del centre i harmonitzar les postures de tots els sectors que hi tenen incidncia. Laplicaci de les N.O.F.C. afecta a tots els integrants de la Comunitat Escolar prpia del Collegi Pblic Cam del Cros, de la localitat de Matar amb ladrea social Ronda Cros, 13. Aquests membres integrants seran els segents: a/ Alumnes inscrits en aquest collegi des de la seva matriculaci o integraci al centre fins a la seva baixa o cessament, sigui per fi destudis i escolaritzaci o per ra de qualsevol tipus de trasllat. b/ Mestres en funcions al centre en qualsevol de les seves modalitats: definitius/ves, provisionals, interins/es o contractats/des, de suport c/ Pares i mares dalumnes o tutors legals, des del moment de la matriculaci del seu fill/a i fins a la seva baixa del collegi i amb la possessi de la ptria potestat sobre ells/es. d/ Personal de suport a la docncia : Tcnics dEd. Infantil, Vetlladors/es, monitors de suport ... e/ Personal no docent, conserge, personal dadministraci, personal de neteja, monitors de menjador, monitors dextraescolars, ... durant el perode de temps que romanen dins la comunitat escolar. f/ Totes aquelles persones o entitats que per qualsevol motiu i temporalment entrin dins de la Comunitat Escolar. El seu mbit fsic daplicaci ser: a/ Les installacions prpies de la Comunitat Escolar. b/ Qualsevol lloc o edifici on shagus desplaat la Comunitat escolar en la seva totalitat o un grup disgregat (nivell, cicle, petit grup, etc) amb lentitat i representativitat que li s prpia, sigui a la mateixa localitat, a la seva comarca, una altra comarca, autonomia o pas. 7. 7 2. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA. 2.1. RGANS COL.LEGIATS. 2.1.1. CONSELL ESCOLAR. El Consell Escolar del centre s lrgan de participaci de la comunitat escolar en el govern de lEscola i lrgan de planificaci, seguiment i avaluaci general de les activitats. Les competncies, composici, procediment delecci dels membres, funcionament i comissions especfiques que hi ha, consten en lannex del present Reglament dacord amb el Decret 102/2010 de 3 d'agost d'autonomia de centres educatius.. El Consell Escolar tindr les segents comissions: - Comissi Permanent - Comissi de Convivncia. - Comissi econmica. - Comissi de menjador (si cal). La composici i competncies estan regulades pel esmentat decret i la de menjador sacordar , si cal, en una sessi de Consell dinici de curs. 2.1.2. CLAUSTRE. El Claustre de professors/es s lrgan propi de participaci daquests/es en la gesti i la planificaci educatives del centre. Est integrat per la totalitat del professorat que hi presten servei aix com el/la tcnic/a dEd. Infantil i s presidit pel director. Les funcions i el funcionament estan regulades i consten en lannex del present Reglament dacord amb el Decret 102/2010 de 3 d'agost d'autonomia de centres educatius.. 2.1.3. EQUIP DE COORDINACI/CONSELL DE DIRECCI. Est format per un/a coordinador/a de cada cicle (Ed. Infantil, C. Inicial, C. Mitj i C. Superior), el/la Cap destudis i Direcci. De manera puntual i depenent del tema a tractar tamb hi formar part la Secretaria. Sn funcions de lEquip de Coordinaci: - Assumir la coordinaci pedaggica i de gesti de lEscola. - Impulsar, coordinar i supervisar les activitats del equips de cicle, nivell, grups de treball emergits de lestructura interna de funcionament adoptada pel Claustre. - Convocar les sessions de Claustre aix com els temes a tractar. - Complir i fer complir els acords de Claustre. - Coordinar els Serveis externs de lEscola. - Supervisar les activitats extraescolars. - Supervisar el personal que treballa al centre: Mestres, monitors/es, personal de neteja, consergeria - Controlar els aspectes materials i dinstallacions de l Escola i supervisar el correcte s i estat dels mateixos. - Informar dactivitats relacionades amb la formaci del professorat i daltres dinters per al Claustre i lalumnat. - Coordinar les feines de preinscripci i matriculaci. - Comunicar als respectius cicles totes les propostes, acords, demandes, informacions que provenen daltres estaments de lEscola o de fora della. 8. 8 - Exercir la mediaci i les pautes de soluci de possibles conflictes en el si de lEscola en el que respecta al professorat, alumnat, pares LEquip de coordinaci s reunir preceptivament una vegada a la setmana en una sessi de mat o tarda (segons lorganitzaci horria del curs) i sempre que la situaci de lEscola aix ho requereixi. 2.1.4. EQUIPS DE CICLE. Els equips de cicle sn rgans de coordinaci la funci principal dels quals s organitzar i desenvolupar els ensenyaments propis del cicle. Els/les mestres que no tenen tutoria i que imparteixen classe a ms dun cicle formaran part del cicle que es consideri ms convenient. Ser lequip de Coordinaci que, mesurades totes les possibilitats resoldr aquesta assignaci a linici de cada curs escolar. 2.1.5. TASQUES DE CENTRE . Cada comenament de curs a proposta de lequip de coordinaci es repartiran les tasques descola a realitzar i els/les seus/ves responsables . Els grups de treball/comissions s reuniran, dintre de lhorari de permanncia al centre el temps necessari per portar a terme la seva tasca. Cada inici de curs cada grup de treball es marcar uns objectius que es revisaran i avaluaran al final de curs per fer-ho constar al Pla de Centre i a la Memria. Es far un seguiment per part de Coordinaci del treball que s va realitzant. 2.1.6. COMISSI DATENCI A LA DIVERSITAT (C.A.D.). La C.A.D. s lencarregada d'organitzar i coordinar el conjunt dactivitats datenci a la diversitat, tant en lo referent a lalumnat com a lassessorament del professorat. La C.A.D. estar formada per: Direcci, Cap dEstudis, especialistes dEducaci Especial , Coordinadors/es de cicle, EAP , mestre/a dAula dAcollida ( si n'hi ha) . Puntualment i depenent del tema a tractar hi podran participar altres professionals interns o externs a lEscola. La C.A.D. es reunir com a mnim tres cops al curs (un per trimestre) i cada vegada que sigui necessari. 9. 9 2.2. RGANS UNIPERSONALS DE DIRECCI 2.2.1. DIRECCI. La designaci i competncies consten en lannex del present reglament dacord amb el Decret 102/2010 de 3 d'agost d'autonomia de centres educatius.. La Direcci del nostre centre actuar sempre conjuntament amb lequip de coordinaci, consensuant les actuacions i propostes a seguir. Prendr unilateralment les mesures durgncia que es requereixin i sinformar amb posterioritat a lequip de coordinaci i/o el Claustre. 2.2.2. CAP DESTUDIS. La designaci i competncies consten en lannex del present reglament dacord amb el Decret 102/2010 de 3 d'agost d'autonomia de centres educatius.. El/la Cap destudis del nostre centre actuar conjuntament amb lequip de coordinaci, consensuant les propostes i actuacions a seguir. Prendr unilateralment les mesures durgncia que es requereixin, informada la direcci i amb posterioritat lequip de coordinaci i/o el Claustre. 2.2.3. SECRETARI/A. La designaci i competncies consten en lannex del present reglament dacord amb el Decret . 102/2010 de 3 d'agost d'autonomia de centres educatius.. La Secretaria de la nostra escola actuar coordinada amb la direcci del centre i amb lequip de coordinaci. Prendr unilateralment les mesures durgncia que es requereixin, informada la direcci i amb posterioritat lequip de coordinaci i/o el Claustre. 2.2.4. COORDINADORS/ES DE CICLE. La designaci i competncies consten en lannex del present reglament dacord amb el Decret 102/2010 de 3 d'agost d'autonomia de centres educatius.. Els/les coordinadors/es romandran en el seu crrec, sempre que la situaci de lescola i del cicle ho permeti, un mnim de dos cursos i un mxim de quatre. Tots/es els/les mestres de lEscola poden ser coordinadors i es procurar que tots/es passin per lequip de coordinaci. El/la coordinador/a de cicle s el responsable de la marxa pedaggica i organitzativa del seu cicle i de fer de pont de comunicaci entre el cicle i lequip de coordinaci. El/la coordinador/a s la responsable de lacondicionament i manteniment de la sala del cicle. El/la coordinador/a ha de complir i fer complir en el seu cicle els acords de Claustre i les pautes acordades a lequip de coordinaci. 2.2.5. COORDINACI DINFORMTICA. Actua coordinadament amb lequip de Coordinaci i lequip directiu. 10. 10 2.2.6. COORDINACI DE PREVENCI DE RISCOS I MANTENIMENT. La Direcci del nostre centre li delega el seguiment del manteniment del centre. El/la mestre/a accepta voluntriament aquest nomenament, en cas de no ser aix aquesta tasca la segueix fent la Direcci. El/la mestre/a coordina el manteniment amb el conserge i vetllar per: - Les reparacions petites que es poden fer directament a l Escola. - Les que necessiten demanda a lAjuntament per sn de petita envergadura. - Les demandes de millores a lAjuntament. Es coordinar amb Direcci que ser la que far la demanda oficial. Recollir les demandes per part del cicles i en far el trasps a Direcci i/o equip de coordinaci. Portar a terme totes les tasques derivades del seu crrec segons resoluci del 21 de juny de 1999. (consta en lannex). 2.2.7. MESTRES TUTOR/ES. La designaci i competncies consten en lannex del present reglament dacord amb el Decret 102/2010 de 3 d'agost d'autonomia de centres educatius.. 2.2.8. CRRECS DE DELEGACI DE GESTI. MATERIAL. La Secretaria de la nostra escola delega lorganitzaci del material fungible del centre a un/a mestre/a per fer-ho. El/la mestre/a accepta voluntriament aquest nomenament, en cas de no ser aix aquesta tasca la segueix fent la Secretaria. El/la mestre/a i/o la secretaria vetllar per: - Recollir les comandes de cicle. - Redactar la comanda de general descola. - Passar la comanda a secretaria per tal que la gestionin. - Rebre la comanda. - Organitzar la sala. - Repartir el material. - Proposar nous distribudors i nous materials. - Fer seguiment dalbarans i despeses conjuntament amb secretaria. Es coordinar amb la secretaria del centre. 2.3. SERVEIS. Totes les relacions amb els serveis externs a lEscola estaran supervisades per lEquip de Coordinaci del centre i/o lequip directiu. 2.3.1. RELACI AMB LEAP. La relaci amb LEAP la coordinar la Comissi dAtenci a la Diversitat (CAD). Al llarg del curs escolar lEAP es reunir amb la Comissi dAtenci a la Diversitat a linici de curs (pel Pla de Treball), a mig curs (Seguiment) i a final de curs (Valoraci) i sempre que es cregui convenient. 11. 11 Al llarg del curs escolar els interlocutors de lEAP seran els mestres dEducaci Especial. Totes les demandes destinades a lEAP han de passar primer pels mestres dEducaci Especial i valorar la prioritzaci en Comissi dAtenci a la Diversitat. Totes les demandes destinades a lEscola procedents de lEAP seran recollides pels mestres dEducaci Especial i valorades en la CAD. 2.3.2. RELACI AMB SERVEIS SOCIALS. La relaci amb Serveis Socials la coordinar la CAD. Al llarg del curs escolar es tindran les trobades acordades a linici de curs depenent de la disponibilitat dels serveis socials. Linterlocutor/a amb Serveis Socials ser un membre de la CAD a poder ser la Direcci del centre. Totes les demandes destinades a Serveis Socials han de passar primer per linterlocutor/a designats i valorar-les i prioritzar-les en la CAD. Totes les demandes de Serveis Socials destinades a lEscola seran recollides per linterlocutor/al i valorades en la CAD. 2.3.3. RELACI AMB EL SERVEI DE MENJADOR. La relaci amb el servei de Menjador estar coordinada per la Direcci del centre. Si el Consell Escolar creu convenient es crear una comissi de seguiment entre els membres de consell formada per un pare, un mestre i la Direcci. Al llarg del curs es tindran les trobades de coordinaci organitzativa i pedaggica que per la bona marxa del servei es cregui convenient. Hi haur, per, com a mnim tres trobades al llarg del curs (planificaci-seguiment- valoraci). 2.3.4. RELACI AMB LA.M.P.A. La relaci amb lA.M.P.A. es coordinar des de lequip de Coordinaci. Linterlocutor/a per part de lEscola ser la Direcci i depenent de la telemtica tamb Cap dEstudis i Secretaria. Hi haur un/a interlocutor/a per part de LA.M.P.A. que es designar cada inici de curs. Hi haur una trobada per lelaboraci del Pla de Treball del curs. Es plantejaran conjuntament totes aquelles activitats fixes i/o espordiques que impliquin a la Comunitat Educativa ( Activitats Extraescolars, festes amb alumnes i pares). Al llarg del curs hi haur les sessions de coordinaci que calgui per a la bona marxa de lEscola. 12. 12 3. RECURSOS HUMANS. 3.1. PROFESSORAT. 3.1.1. ASPECTES GENERALS. El professorat del centres regeix i ha de seguir la normativa derivada del Decret 198/1996 del 12 de juny pel qual saprova el Reglament Orgnic dels Centres (ROC) i a totes aquelles resolucions posteriors que es comuniquen en la Normativa dInici de cada curs escolar. Tots els mestres de lEscola han de conixer, consultar i dur a terme els continguts del Projecte Educatiu i Projecte Curricular del Centre. Cap mestre/a, a iniciativa personal, pot variar o eliminar cap apartat del PEC i PCC. Cal presentar una proposta al cicle que un cop argumentada passar a aprovar-se en Claustre i incorporar-se com a modificaci al document corresponent. La revisi del PEC i el PCC es far peridicament en algun dels seus aspectes o en la seva totalitat, incorporant-hi aspectes de modificaci que shagin aprovat en Claustre i/o Consell escolar. Els acords presos en Claustre sn dobligat compliment per part de tots el professorat i personal de suport docent. Cada mestre/a s responsable de tenir cura de tots els documents de la seva aula, ja sigui generals del centre o particulars del cicle. 3.1.2. ADSCRIPCI DE TUTORIES. El nomenament i cessament de tutors/es est regulat pel decret 102/2010 de 3 d'agost d'autonomia de centres educatius.. Cada final/inici de curs es tractar en Claustre aquest tema tenint en compte la realitat de la plantilla de mestres i els llocs de treball de que es disposa, aix com de les possibles baixes, permisos La Direcci tindr en compte com a criteris principals la bona marxa de lEscola, la bona atenci a alumnat i la garantia de seguiment del PEC i el PCC. Garantir, sempre que es pugui , que tots els mestres de Primria facin tot el cicle amb els mateixos alumnes i els dEducaci Infantil estiguin al llarg del cicle , com a mnim, dos cursos amb la mateixa tutora. Sempre que sigui possible plantejar-se el canvi de mestres dun cicle a laltre ,es tindran en compte els segents criteris: + Canviar un cop acabat el cicle. + Poder canviar havent fet un mnim de 4 cursos en aquell cicle o 2 cursos si el canvi no ha estat voluntari per part del mestre. + Si dos/dues mestres del mateix cicle volen canviar, opta primer el/la ms antic/ga en aquell cicle. + A cada nivell ha de quedar un/a mestre/a que conegui els continguts i dinmica daquell nivell. + Prioritzar la distribuci dels crrecs directius. Quan un mestre vulgui canviar de cicle, a Primria, cal que ho notifiqui a la Direcci del centre. El canvi de cicle es contempla tant ascendent com descendent en edats dels alumnes. Quan es plantegi una possible vacant, la Direcci valorar les demandes dels/de les mestres que han sollicitat canvi. Es valoraran les condicions i els criteris i es decidir qui hi opta. 13. 13 3.1.3. ABSNCIES/SUBSTITUCIONS. El professorat del centre es regeix i ha de seguir la normativa derivada del Decret 198/1996 del 12 de juny pel qual saprova el Reglament Orgnic dels centres (ROC) i a totes aquelles resolucions posteriors que es comuniquen a la Normativa dInici de cada curs escolar. Quan un/a mestre/a ha de faltar a lEscola cal avisar a Direcci i/o Cap destudis amb anellaci si s una absncia programada i el ms aviat possible si s una urgncia . Cal omplir el full de notificaci dabsncia/baixa i entregar-lo a Secretaria abans de labsncia programada i amb posterioritat en absncies durgncia. Cal presentar justificant a secretaria i signar el registre dabsncies. Les Baixes mdiques shan de notificar el ms aviat possible. Sha de presentar loriginal degudament complimentat amb les dades personal, mdiques i el segell i n de collegiat del metge. El/la interessat/da s responsable de complimentar totes les renovacions seguint la normativa vigent. Si un/a mestre/a arribar tard cal avisar telefnicament al centre. 3.1.4. COLNIES. El centre realitzar colnies escolars a P5, 2n., 4rt. i 6. Els objectius, acords organitzatius etc. estan regulats en lapartat Colnies escolars del PCC. En cas que algun/a mestre/a no pugui assistir-hi, ho comunicar a la Direcci que organitzar la seva suplncia. 3.1.5. REGULACI DEL PROFESSORAT NOU A LESCOLA. Tota persona que vingui nova (nomenament anual i/o substituci) ser rebuda per un/s membre/s de lequip directiu del centre seguint el protocol establert en el Pla dacollida del centre. Lequip directiu seguir el segent protocol: - Li demanar la credencial i el telfon de contacte. - Si el seu treball al centre ha de ser llarg (a partir de 10 dies) li donar una fitxa per omplir amb les seves dades que haur de retornar a secretaria. Li lliurar el fullet de normes descola fent-li el comentari pertinent sobre el seu contingut. (Annex 4). Aix mateix li donar una cpia del full de N.O.F.C. relacionat amb els mestres de nova incorporaci (Annex 5 ) fent incs en el paper del/ de la Cap destudis, del/ de la Coordinador/a i del / de la parallel/a i el joc de claus del centre. Lequip directiu, a poder ser El/la Cap dEstudis, seguir els segents passos: - Assabentar del cicle, nivell i classe que li pertoca. - Donar els detalls i pautes a seguir tant de tipus pedaggic com funcional tenint en compte el cicle i nivell que li correspon. - Mostrar-li laula, la seva distribuci i lhorari. - Informar-lo/la de les prioritats de lEscola davant una substituci: Control de lalumnat, respecte al material i ordre a laula... - Informar dels passos a seguir en cas de problema, dubte: Parallela/coordinador de cicle/cap destudis. Que cal no deixar passar el problema i abordar-lo quan ms aviat millor. - Presentar-lo/la a la Coordinadora de cicle i al/la parallel/a. 14. 14 Ser responsabilitat de la Coordinaci de cicle: - Presentar-la a totes les persones del cicle. - Informar-li i designar-li les tasques extres: Grup de treball, tallers, vigilncia de patis, racons, reforos, grup flexible que assumeix la persona a la qual substitueix. - Posar-la al corrent del tipus de serveis i/o activitats de qu disposa la nostra escola per atendre la diversitat dalumnat (Ed. Especial, Refor, ) i en quins i quines el seu grup classe hi participa. - Facilitar-li la informaci i els materials necessaris i/o que cregui oport aix com les normes ds i conservaci. - Interessar-se per la seva feina. - Intervenir a laula en cas de conflicte i/o irregularitats que afectin al PEC i el PCC del centre. Ser responsabilitat del/ de la parallel/a: - Programar conjuntament. - Explicar-li lorganitzaci concreta del seu nivell i facilitar-li aquells aspectes concrets de la dinmica diria de laula: Normes de disciplina, metodologies concretes, llistes dabsncies, crrecs, horaris, materials especfics aix com el seu funcionament. - Informar del tarann concret del seu grup classe. - Aconsellar en el COM, QU i QUAN ho cregui convenient. - Oferir ajuda i/o intervenir per poder controlar els alumnes i poder portar a la prctica de manera correcta la seva tasca. - En cas dobservar en aquesta persona alguna actitud poc respectuosa amb lentorn hum i/o material haur dintervenir (donat que s la persona ms propera a ella) i, si cal, amb posterioritat el/la Coordinador/a i lequip de Coordinaci. Acomiadament: - Un cop acabada la seva feina, el/la mestre/a substitut/a haur de deixar la classe ordenada i en les mateixes condicions que la va trobar. - Haur de deixar a lEscola o tornar als seus companys/es qualsevol tipus de material que se li hagi facilitat durant la seva estada en el centre. - Recollir de Direcci la seva credencial. - Si disposa de claus, les tornar al conserge. - Deixar pagades les despeses que hagi fet de menjador. 3.1.6. REGULACI DELS MESTRES NO TUTORS. INICIS DE SESSIONS. Si fa la primera classe del mat o la tarda s responsable de passar llista i marcar-ho a la llista dabsncies. FINALS DE SESSIONS. Els/les mestres especialistes una vegada acabada la seva classe, si s hora de pati, han de controlar que la classe quedi en ordre i que els/les alumnes surtin ordenadament al pati, sense quedar-ne cap a la classe. Els/les mestres especialistes una vegada acabada la classe si es lltima sessi del mat o de la tarda i els/les alumnes han de marxar hauran dorganitzar lacomiadament dels/de les alumnes: - Fer que deixin laula endreada. 15. 15 - Recordar les normes de sortida: no crrer ni cridar - Mirar que no quedi cap nen/a a laula. - Acomiadar-los dins laula o, segons el nivell (1r./2n.) acompanyar-los en fila fins la porta de sortida. Aquesta mateixa responsabilitat lhaur dassumir qualsevol persona docent o no que per qualsevol circumstncia puntual assumeixi la classe. 3.2. ALUMNAT. 3.2.1. MATRICULACI. Els alumnes al fer la matriculaci al centre se'ls enviar per correu electrnic: Extracte del PEC , Extracte de les NOFC. Sels informar de : Convocatria de la reuni de pares ( Ed. Infantil) o convocatria dentrevista amb Direcci ( Primria) i dinformacions vries sobre el proper curs. Per les famlies dels alumnes de P3 nou matriculats es far una reuni de preparaci de curs, un cop feta la matrcula. Anualment hi haur un pla dadaptaci dels alumnes de P3, proposat pel Claustre i acordat pel Consell Escolar. Es disposa dun Pla dAcollida per lalumnat. 3.2.2. ADSCRIPCI DALUMNES. L agrupament dalumnes a P3 es far tenint en compte: Igualar nombres de nens/es, data de naixement, assistncia a l Escola Bressol. Es revisar al llarg de Parvulari per tal dequilibrar nivells, si cal. Es valorar el canvi dagrupament quan hi hagi criteris suficients per portar-ho a terme. Per les noves matrcules es faran tenint en compte: - El n dalumnes per aula. - Les caracterstiques del grup classe. Les noves matrcules sn adjudicades al grup classe directament des de secretaria excepte casos especials que es demana opini del cicle. 3.2.3. BAIXES. Les famlies que vulguin donar de baixa el/la seu/va fill/a en el centre hauran de comunicar-ho personalment a la Secretaria de lEscola on signar un full perqu consti la baixa. Si algun/a mestre/a rep la notificaci de baixa duna famlia ha dinformar-los que no ser efectiva fins que passin per Secretaria i al mateix temps informar a la secretria del centre perqu en tinguin coneixement. A linici de curs si es detecta labsncia dalgun/a alumne/a sha de comunicar a Secretaria. 3.2.4. ALUMNES IMMIGRANTS. Es disposa dun Pla dacollida per rebre els alumnes immigrants tant en el procs de matrcula habitual com si la incorporaci s tardana . (Annex) 3.2.5. DRETS I DEURES. Els drets i deures dels alumnes, les normes de convivncia i del rgim disciplinari estan regulats pel decret 279/2006 del 4 de juliol i totes les esmenes que puguin sortir posteriorment (consta a lannex). 16. 16 En lapartat Rgim disciplinari del present Reglament es detallen els passos i aspectes a tenir en compte tant en quan a la tipificaci de faltes com en les mesures correctores. 3.3. PARES/MARES DALUMNES. 3.3.1. ASSOCIACI DE MARES I PARES (A.M.P.A.). Les Associacions de Mares i Pares dalumnes estan regulades pel Decret 202/1987 de 19 de maig (annex.) i modificacions posteriors. LAssociaci de Mares i Pares del centre est formada per totes aquelles persones, pares, mares o tutors dels/de les alumnes que shagin associat. Es passa a formar part de lAssociaci abonant la quota familiar cada inici de curs escolar. LAssociaci disposa duns estatuts (annex) que regulen el seu funcionament. LAMPA designar un interlocutor amb lequip de coordinaci de lEscola per tractar temes de coordinaci entre pares-mestres i per planificacions conjuntes. Les famlies que no formin part de lAMPA no es podran beneficiar dalguns dels seus serveis que sespecificaran en cada cas. LAssociaci gestiona les Activitats Extraescolars coordinant el contingut pedaggic i organitzatiu amb lequip de Coordinaci del centre. Un representant de lAMPA forma part, no electa, del Consell Escolar del centre. LAMPA disposar dun espai a lEscola pel seu s. El responsable de lordre i conservaci daquell espai ser el/la president de lAMPA a qui es podran demanar responsabilitats. LAMPA es reunir en el seu local en horaris establerts i pactats amb la Direcci del centre. 3.3.2. ASSOCIACI ESPORTIVA DEL CENTRE ( A.E.) LAssociaci disposa duns estatuts que regulen el seu funcionament. LAssociaci est formada per tot lalumnat ( amb la tutoritzaci corresponent) que shagin associat. LAssociaci disposa duna junta rectora que es reuneix peridicament. La junta rectora amb la conformitat de lAssemblea de socis designa un/a coordinador/a desport. El /la Coordinador/a desport fa denlla entre lesport en horari lectiu i no lectiu. LAssociaci gestiona les activitats extraescolars esportives del centre aix com el Casal destiu conjuntament amb lAMPA. 3.3.3. DRETS I DEURES DE LES FAMLIES. Les famlies tenen lobligaci de fer assistir els/les seus/ves fills/es a classe. Qualsevol falta dassistncia cal que vagi acompanyada dun justificant (nota, nota a lagenda, verbal en cas de Parvulari i CI). En cas de malaltia llarga, caldr que aquest justificant sigui del metge. Les famlies tenen lobligaci de fer que els/les seus/ves fills/es assisteixin amb puntualitat a lEscola. Les hores dentrada seran a les 9:00h. i a les 15:00h. La porta daccs a lescola es tancar 10 minuts desprs daquestes hores. Lalumne que arribi a partir daquesta hora, podr entrar presentant un justificant dels pares o del metge. 17. 17 Desprs de tres vegades reiteratives darribar tard i sense justificant, lalumne de Primria no podr entrar a laula fins acabada la primera sessi de classe. Les hores de sortida seran les 12:30h. i les 16:30h. Els/les nens/es que per la seva edat sn recollits pels pares, tutors o familiars i restin a lescola a partir de 10 minuts desprs de lhora establerta i lEscola no tingui cap notificaci del perqu de lendarreriment, el/la tutor/a contactar amb la famlia i el deixar a Direcci que amonestar a la famlia si el retard s reiterat. Quan calgui que un/a alumne/a surti de lescola durant lhorari escolar haur davisar al/a la mestre/a mitjanant una nota a lagenda o una nota. Al venir-lo a buscar cal esperar-se a la porta principal fins que el/la nen/a surti. Els pares i mares podran entrar en el recinte escolar per assistir a una cita concertada i/o activitat organitzada. Per fer visites a les exposicions dels passadissos haur de ser a partir de les 12:30h. i/o de les 16:30h. avisant al conserge i/o mestre/a que estigui al crrec de les portes. La connexi entre pares/mares i mestres ha de ser lalumne, donant-li una nota, fent una nota a lagenda, esperant a la sortida quan el/la mestre/a acompanya als/les nens/es (E.I. i C.I.) o donant una nota al conserge o mestre/a que est a la porta, per tal de no interrompre la classe. Els pares/mares tenen lobligaci danar a lEscola sempre que el/la mestre/a els citi per assabentar-los del procs educatiu del seu fill/a com per la resoluci dels problemes de convivncia que puguin presentar. En cas de no poder assistir-hi cal avisar telefnicament o amb una nota. Les famlies han de concertar amb una nota escrita o telefnicament, amb la deguda antelaci qualsevol entrevista que es vulgui tenir amb el/la mestre/a. Les hores de visita es notificaran a comenament de curs. Davant qualsevol problema, dubte o queixa cal concertar entrevista amb el/la tutor/a. Les famlies han de comunicar a la Secretaria de lescola qualsevol canvi de domicili o dades personals. Les famlies han de mantenir contacte peridic amb els/les tutor/es dels/de les alumnes, mitjanant reunions convocades, els informes o les entrevistes. (La normativa que regeix aquest consta a lannex del present reglament). Per les sortides que shagin de realitzar dintre de lhorari escolar senviar un document a linici de curs i els pares hauran de signar-ne la conformitat de lautoritzaci. Si la sortida inclou hores fora dhorari lectiu (Colnies) hauran de signar una autoritzaci especfica. Les famlies han de proveir als seus fills daquell material (llibres de text/material fungible) que no est cobert per laplicaci del dret a la gratutat de lensenyament. El sistema acordat a lEscola i gestionat per lAMPA per proveir els alumnes del material fungible s abonant una quota cada curs i lalumne disposar de tot el material que requereixi. LEscola disposa dun Pla de socialitzaci de llibres de text. Les famlies signen un document de comproms a linici de lescolaritzaci i/o a linici de cada cicle. Per poder fer s dels llibres socialitzats cal labonament de la quota de material. Els alumnes que no abonin la quota de material si no disposen de material sels dotar nicament de paper i llapis per realitzar les activitats. Les famlies tenen el dret i el deure de conixer i respectar el Projecte Educatiu del centre (PEC), el Projecte Curricular del Centre (PCC) i el Reglament Intern (RRI). Les famlies tenen el deure de collaborar i recolzar les tasques educatives proposades pels mestres. 18. 18 Els pares i mares tenen dret en constituir-se en Associaci i tamb a reunir-se en els locals de lEscola per tractar tot el que estigui relacionat amb leducaci dels seus fills, sense perjudicar, per, el normal desenvolupament de les activitats docents i del personal que presta els seus serveis. Les famlies es responsabilitzen que els/les seus/ves fills/es assisteixin a classe nets/es tant de cos com de roba. Sha dinformar a LEscola de qualsevol malaltia que afecti la seva escolaritat i avisar en cas de malaltia contagiosa. La famlia ha de revisar la higiene del/de la seu/va fill/a i constatar que no tingui parasitosi ( polls/llmenes) . En cas de tenir-ne cal avisar a lEscola i no assistir fins la total neteja del nen/a. La famlia haur de presentar un certificat mdic oficial en aquells casos en que lalumne no pugui realitzar amb normalitat lrea deducaci fsica (a CI inclou lactivitat de Piscina). En cas de no poder realitzar lEducaci Fsica en algun dia puntual, cal portar una nota o fer una nota a lagenda. La famlia s la responsable de lalimentaci correcta del/de la seu/va fill/a per tenint en compte que el tema de lalimentaci s un tema de treball a lEscola, caldr que segueixi les pautes indicades pels/per les mestres de lEscola. Si rep un avs sobre temes dalimentaci per part dels mestres caldr que el tingui en compte. Per poder administrar medicaci als/a les alumnes cal que el pare, mare o tutor legal aporti una recepta o informe mdic on consti el nom de lalumne/a, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre. Aix mateix, el pare, mare o tutor legal ha daportar un escrit on es demani i sautoritzi al personal del centre educatiu que administri al fill o filla la medicaci prescrita, sempre que sigui imprescindible la seva administraci en horari lectiu. Ni els/les mestres ni el servei de menjador administraran cap medicament que no compleixi els requisits. s obligaci de les famlies complir i fer complir als seus fills/es totes les normes de lEscola. 3.4. PERSONAL DADMINISTRACI I SERVEIS. 3.4.1. CONSERGE. El conserge t un conveni i un Reglament amb lAjuntament que marca les seves tasques. La Direcci del centre coordina i supervisa la feina del conserge. La Direcci notificar al conserge la persona que supervisar les tasques de manteniment dins del centre i qualsevol canvi al respecte. Es coordinar amb lencarregat de manteniment per tal de: - Fer les demandes a lAjuntament. - Supervisar tot ledifici per comprovar-ne lestat. - Atendre els desperfectes i gestionar-ne la reparaci. - Observar el dficit de ledifici i fer propostes de millora. Ha de ser tractat amb respecte i educaci per qualsevol membre de la comunitat educativa. Ha davisar a qualsevol alumne que estigui infringint les normes i juntament amb el seu tutor i/o membre de lequip de coordinaci posar-li un cstig. Assumeix la tasca dencarregat de mquines que consisteix en : - Vigilar el funcionament de la fotocopiadora i la multicopista. - Contactar amb els equips tcnics en cas davaria. - Supervisar lexistncia de paper, tinta i fer la comanda a qui correspongui i quan calgui. 19. 19 - Tenir informat a lequip de coordinaci dels possibles desperfectes o mal s que tinguin les mquines. - Peridicament (un cop al mes) netejar-les. - Desconnectar-les i protegir-les quan calgui. 3.4.2. AUXILIAR ADMINISTRATIU. Les seves tasques aix com la regulaci horria consten en les instruccions dinici de cada curs escolar Aquest personal est coordinat i rep demandes i organitzaci de feina noms per part de lequip directiu del centre. 4. RECURSOS MATERIALS 4.1. EMMAGATZEMAMENT I CONSERVACI. 4.1.1. MATERIAL FUNGIBLE. La comanda la far cada cicle i el/la coordinador/a la passar a lencarregat de material que la tramitar. Un cop rebuda la comanda, lencarregat de material comprovar que hi sigui tot i en bon estat, comprovar els albarans i els passar a la Secretria. El material es disposar a la sala de material, ordenat per cicles i general descola. Cada inici de curs sinformar del mtode a utilitzar per demanar el material setmanalment. Un cop a la setmana es repartir el material segons el sistema acordat. Qualsevol canvi o particularitat relativa a aquesta sala i la seva organitzaci ser responsabilitat de lencarregat/da que ho posar en coneixement de lequip de coordinaci i/o Claustre per a la seva aprovaci. El respecte al material i la conscincia daprofitar-lo al mxim ha de ser una premissa de tots/es els/les mestres. No es canviar el material si est en condicions de ser utilitzat. Al final de curs es recollir tot el material no usat o reutilitzable per poder-lo utilitzar el proper curs. Les comandes es faran en base al material ja existent. Al final de curs i seguint les pautes de lencarregada i de coordinaci, es recollir el material utilitzat i no reutilitzable pels nostres alumnes i soferir a alguna humanitria. 4.1.2. MATERIAL INVENTARIABLE. Considerarem material inventariable: Mobiliari, material audovisual, material informtic, eines, material pedaggic (lmines, llibres text, calculadores, material per treballar les diferents rees, dossiers, mapes, jocs), llibres, material de msica (cintes, instruments) Cada aula disposar dun material concret, acordat pel Claustre i/o Cicle. Les sales ds com disposaran dun material propi de laula i un altre que pot ser de prstec (caldr omplir el full de prstecs). El/els responsables de cada sala hauran de fer linventari i fer el seguiment del material al llarg del curs. Cada inici i final de curs es comprovar linventari. Linventari sactualitzar cada cop que sadquireixi un nou material i/o es deteriori i es doni de baixa. 20. 20 Lequip de coordinaci es far crrec de organitzar lactualitzaci dels inventaris. Si qualsevol mestre detecta un material deteriorat caldr notificar-ho a coordinaci o a lencarregat de manteniment per tal que es pugui arreglar o reposar. 4.2. S I CONSERVACI DE LES INSTAL-LACIONS. (Normes ds). Tots els espais de lEscola requereixen un s adequat i ens pertoca als mestres i usuaris/es vetllar per la bona utilitzaci daquests espais. A tal fi tenim unes normes que conegudes per tots, hem de complir i fer complir. 4.2.1. ESPAIS DS COM: ASPECTES GENERALS. Els espais ds com de lEscola han de quedar sempre en condicions per poder-los utilitzar. Cadasc sha de fer responsable dordenar el que ha de desendreat. Si observa un espai sovint desendreat o mal utilitzat, cal notificar-ho a coordinaci. No sha de guixar, ratllar ni embrutar: Parets, portes, taules, cadires de cap espai de lEscola. No shan de tirar papers ni altres objectes al terra i cal recollir i/o fer recollir els que veiem. Si sobserva alguna cosa que no va b i/o est espatllada cal avisar al mestre/a. 4.2.2. LAVABOS. Sha dhabituar als alumnes a anar als del pati, abans dentrar a classe desprs del pati. Els del passads sutilitzaran en hores de classe, noms en cas de molta necessitat. Si alguns/es alumnes hi van en hores de classe, cal que shi vagi dun/a en un/a i amb el control i responsabilitat del/la mestre/a. Vetllar perqu no es jugui als lavabos, ni sembrutin innecessriament amb sorra, aigua o brutcia. Cal educar lhbit de tirar de la cadena sempre que es va al lavabo i rentar- se les mans. Cal educar lhbit de tancar les aixetes. Els lavabos dels mestres sn ds exclusiu per mestres i altres adults. 4.2.3. PASSADISSOS. No es pot crrer pels passadissos, el/la que crrer cal que torni a iniciar el cam sense crrer. Els/les germans/es no shan desperar a les portes de les classes, sels ha de fer esperar a la porta principal. Shan de respectar tots els treballs penjats i/o exposats. No es pot jugar ni botar la pilota. Quan sesperen per menjador i/o Activitats Extraescolars, cal que ho facin en el lloc establert i correctament asseguts. Si es fa sortir un/a alumne/a a treballar al passads, cal que el/la mestre/a tingui un control de lespai que utilitza, aix com que treballi correctament assegut. 4.2.4. AULES El/la mestra s el responsable del material de la seva aula, del seu s i conservaci. A tal fi cal que peridicament revisi lestat de les taules, cadires 21. 21 Sha de respectar i fer respectar tota la dotaci de material i mobiliari de laula. Cada classe disposa dun espolsador per espolsar el esborrador als patis petits. Si alguna cosa de la classe es trenca o es necessita i no es t, cal omplir limprs de demandes de manteniment i donar-lo a la coordinadora o als encarregats de manteniment. Hem de vetllar pels respectes al material escolar que tenen els alumnes i controlar el que es gasta. Cap alumne/a ni pare/mare hauria dentrar a laula desprs de classe sense el perms dels/de les mestres tutors/es o de la direcci del centre. Cada aula disposa duna caixa amb tots els dossiers corresponents aix com del llistat del qu ha de contenir. 4.2.5. MATERIAL COM: FUNGIBLE. Hi ha una/es mestra/es amb delegaci de gesti que sencarrega del material fungible: Comandes, ordenaci Cada trimestre es fa, per cicles, una comanda de material descomptant el material ja en existncies. Un cop a la setmana es reparteix material (segons comanda feta seguint els acords dinici de cada curs ). La comanda setmanal sha de realitzar seguint les indicacions establertes a linici de cada curs. A linici de cada curs sindicar com procedir en el tema de les plastificacions. Es pot disposar de recull de material fungible a la sala del cicle. En aquest cas el/la coordinadora de cicle es fa responsable del seu ordre. 4.2.6. MATERIAL PEDAGGIC. Cada cicle disposa duna sala i un material ds com de cicle. El/la coordinador/a s el/la responsable de que tot estigui correcte. A les aules ds com (Biblioteca, Psicomotricitat, Informtica I i II, Audovisuals, Taller, Sala de mestres) es disposa dunes normes especfiques de funcionament que cal seguir. El material com lha danar a buscar el/la mestre/a, sha dapuntar al full de prstecs o retornar-lo immediatament. Al retornar-lo cal apuntar-se, tamb. No es pot tenir el material com molts dies a laula, doncs altres el podrien necessitar. Si algun material el trobem deteriorat, cal notificar-ho a la coordinadora i/o cap destudis. Si hi ha propostes dadquisici de nou material, cal presentar-les al cicle i si sn dalt pressupost cal presentar-les a coordinaci. 4.2.7. SALA DE MESTRES. La sala de Mestres inclou: - Espai per reunions. - Espai per treball individual del/de la mestre/a. - Material pedaggic de consulta: Llibres de text, apartats per rees transversals, lmines, mapes, material reciclable per retallar - Informacions. - Cafetera/ microones / nevera Lencarregat/da de lordre de la Sala s el/la Cap dEstudis. Si sagafa un material cal apuntar-se al full de prstecs de laula (pissarra), retornar-lo el ms aviat possible i apuntar la tornada. 22. 22 Si un material no es troba o no se sap on s, demanar a Cap dEstudis. Si es troba un material deteriorat, incomplet notificar a Cap dEstudis. Un cop utilitzat el servei de cafetera/microones/nevera cal deixar-ho endreat (llenar els gots, tovallons a la paperera) i rentar el que shagi embrutat. Cal deixar les taules i cadires ben posades. No deixar el material descollocat, cal tornar-ho al seu lloc. 4.2.8. INFORMTICA I. Normes especfiques entregades a cada mestre/a a linici de cada curs. Estan penjades a les sales corresponents. 4.2.9. INFORMTICA II. Normes especfiques entregades a cada mestre/a a linici de cada curs. Estan penjades a les sales corresponents. 4.2.10. BIBLIOTECA. Llegir asseguts i amb silenci. Cal que respectem els llibres per tal que no sens trenquin. Un cop llegit el llibre cal retornar-lo al carret de la biblioteca. En acabar deixar-la com lhem trobat: Cadires ben posades, llums apagats, porta tancada 4.2.11. PSICOMOTRICITAT. El/la responsable de lordre i cura de laula sn els especialista dEd. Fsica i les mestres que fan la Psicomotricitat a Ed. Infantil. Comenament de la sessi: - Treures les sabates i deixar-les juntes i ordenades. - Es pot entrar en sabates de sola blanca, el que no les tingui se les haur de treure. Acabament: - Ordenar el material, comptar-lo si cal. - Deixar el material endreat al seu lloc. - Posar-se les bambes. - Deixar les persianes baixades i les cortines ben posades. - Tancar el llum i la porta. Si es troba algun material deteriorat cal retirar-lo i notificar-ho a la coordinadora. Si es t una proposta de compra cal notificar-la a coordinaci. 4.2.12. MSICA. La responsable de lordre i cura s lespecialista de msica. El material ha destar disposat de manera que es pugui trobar i utilitzar en qualsevol moment. Si es vol utilitzar laula cal comprovar horaris amb lespecialista de Msica. Comprovar el bon funcionament dels aparells que vulguis utilitzar i que els endolls estiguin connectats a la xarxa. Disposar adequadament la sala per a lactivitat que vagis a realitzar. Acabada la sessi, recolliu la sala: - Pantalla enrotllada. - Recollir els aparells, deixar-los tancats, recollir cintes - Baixar persianes. - Tancar el llum i la porta. 23. 23 Si trobeu algun aparell en mal estat o que no funciona, fer-ho saber a la cap destudis o als responsables de manteniment. Si trobes a faltar un material que abans hi era i ara no hi s, comunicar-ho a la cap destudis i/o manteniment. 4.2.13. AULA TALLER. El responsable de lordre i cura del material s el/la coordinador/a de Cincies 6-12. El material que es vulgui utilitzar sha de demanar al responsable. El material de Cincies cal demanar-lo al coordinador de Cincies 6-12 amb temps suficient per poder-lo preparar. Quan sutilitza laula per fer classe cal: - Protegir les taules amb paper. - Pujar els tamborets a sobre la taula, en acabar la sessi. - Tancar llums i porta. - Baixar persianes en acabar la sessi de tarda (16:30h.). No es pot tocar cap de les eines sense perms i supervisi del mestre. 4.2.14. ESPAIS EXTERNS: PATIS DE PARVULARI. El pati es considera espai educatiu i per tant els/les mestres hem dutilitzar-lo per educar i observar als alumnes en situacions diverses. SORRA. - Els forats noms es podem fer al sorral, fora dell es pot apilar sorra amb les mans per no fer forats. Cal escampar la sorra abans dentrar. - Vigilar que no es tirin sorra, s perills pels ulls. - Amb les pales i les galledes es juga al sorral. No es pot buidar de sorra el sorral. Si algun/a nen/a ho fa cal que la torni i anar rectificant lhbit. - No tirar sorra als llocs emportlanats, escales, vorera o desaiges. Si algun/a nen/a ho fa caldr fer-li netejar amb les mans o lescombra de classes. PEGAR, BARALLES, INSULTS. - Observar i respondre a les demandes dajuda: Hi intervindrem quan calgui: * 1r. raonant i fent raonar el que ha passat al/als nen/nens. * 2n. haur de demanar disculpes i reconixer el que ha fet. * 3r. deixar el/la nen/a dret/a a la paret perqu pensi. * 4rt. si hi torna caldr castigar-lo/la sol/a a la classe o altres mesures. LAVABOS. - Caldr fer alguna ullada per tal que no juguin als lavabos. - Caldria acostumar-los anar-hi abans de sortir. - P3 i P4 durant el pati aniran al lavabo de P4B. - P5 abans de sortir i de manera organitzada amb el control del/de la mestre/a aniran al lavabo del seu passads. Si hi ha alguna urgncia a lhora de pati aniran al lavabo de P4B. ALTRES ASPECTES. - Les persianes de psicomotricitat no es poden colpejar. - Les cadenes de separaci despais no sn per seure ni es pot saltar. 24. 24 - Cal fer respectar tot el material de pati (tanques, paperera, arbres, joguines...) - A lhora del pati no es pot jugar a la classe ni als patis petits. - No es poden baixar les escales del pati de Primria. - Cal respectar les plantes i els arbres. No sarrenquen ni saixafen. - Educar lhbit de respondre al xiulet i/o timbre. TORNS DE PATI. EL/LES MESTRES DE VIGILNCIA EN EL PATI SN ELS RESPONSABLES DEL COMPLIMENT DE LES NORMES. - Els/les mestres es distribuiran per diferents espais del pati per poder controlar : els diferents materials, llocs estratgics de bona visi sobre el pati, passejar-se sovint, - El/La que li toqui el torn ha de sortir molt puntual. - Mai poden estar els/les nens/es sols/es al pati. - Els/Les tutors/es que no tenen vigilncia estaran al pati abans de lhora establerta per entrar. - A lhora en punt toca el timbre o cal tocar el xiulet i: * P3 i P4 entraran a classe. Si una de les tutores no hi s, la mestra del nivell que s al pati controlar lentrada i que no en quedi cap al pati. * P5 entrar fent filera. Si laltra tutora no hi s entrar les dues classes. EN CAS DE PLUJA: - Si plou no s pot sortir al pati i shauran de fer jocs a la classe. - Si ha parat de ploure i el pati de parvulari est inundat (cosa freqent), tampoc es pot sortir. - Si la situaci dura ms de 2 dies seguits sarticular un sistema per poder sortir a jugar coordinats per el/la Coordinador/a de cicle i el/la Coordinador/a de riscos i manteniment. - Si per raons meteorolgiques o per obres sha de fer un s diferent del pati, savisar per part de coordinaci i/o manteniment. QUAN ANEM A VISITAR I/O JUGAR AMB ELS NENS DEDUCACI INFANTIL A ALTRES ESPAIS DE LESCOLA, CALDR RESPECTAR LES NORMES ACORDADES PER AQUELLS ESPAIS. 4.2.15. ESPAIS EXTERNS: PATI PRIMRIA. Els/les mestres que estan al pati son els/les responsables en aquell horari i a qui es pot demanar responsabilitats donat el cas. MAI poden estar els nens/es sols/es al pati. El/la mestre/a de TORN ha de ser el/la primer/a a sortir i lltim/a dentrar. Els/les mestres shan de passejar per tal de donar cap a tota la zona que els toca controlar. Educar lhbit de respondre al timbre. Cal acostumar als nens a anar al lavabo a lhora de sortir. El/la mestre/a que t torn de pati no deixar cap nen/a castigat/da o acabant treballs tot/a sol/a a classe. 25. 25 No sha de deixar entrar als nens i nenes als passadissos i a les classes en hores de pati. Tot lalumnat de Primria han danar als lavabos de la pista. Es pot jugar a pilota (jocs esportius) als espais preparats a tal fi: Pistes asfaltades, pista de sorra CM i pista de sorra CI. Fora daquests espais es pot jugar a jocs organitzats amb pilota sota el control del mestre de pati i respectant les zones arbrades i de natura. Si la pilota cau en un tancat, es penja dun arbre o surt fora de lEscola, cal comunicar-ho al/la mestre/a de pati que resoldr el tema adequadament. Els patis de Primria no es pot jugar amb la sorra, ni fer forats. El sorral de la pista s per s dEducaci Fsica (salt de llargada), no es pot utilitzar per jugar-hi, per aix restar tapat. Els espais limitats amb un fil i/o corda, volen dir que no es poden trepitjar. Shan de respectar tots els arbres i plantes: No es poden trencar fulles, fruits, penjar-se de les branques ni colpejar els troncs. Tampoc no sarrencar herba ni flors. Els bancs sn per seure, no per enfilar-nos o pujar-hi de peus. A la font dels pins no shi poden enfilar, ni esquitxar deliberadament. Hi poden beure aigua correctament. No traslladarem ni mourem pedres, ni adoquins dels seu lloc. Els animals es respectaran, tant els del tancat ( si n'hi han ) com tots aquells que es trobin lliures al pati. Cal explicar als nens i nenes de C.M. i C.S. que no poden anar als gronxadors de C.I. En cas que algun nivell estigui dexcursi assumeix la vigilncia altres mestres del seu cicle. Si tot el cicle s dexcursi el mestre de la zona del costat assumir la vigilncia daquella zona. No utilitzar les porteries de futbol i cantxes de bsquet per gronxar-se i enfilar-se . No llenar pedres ni pals. Vigilar les empentes en llocs susceptibles de perill. No es poden portar baldufes ni cap joc que pugui causar accidents o deteriorament de les installacions. En cas de conflicte cal observar i respondre a les demandes dajuda, intentant solucionar el conflicte en aquell moment i que no segueixi al tornar a classe: - 1r. Raonar i fer raonar als alumnes implicats: el per qu, com - 2n. Shaur de demanar disculpes i reconixer el que sha fet - 3r. Deixar al nen/a dreta a la paret perqu pensi. - 4rt. Si hi torna caldr deixar-lo castigat sense pati el dia segent o altres mesures correctores. ZONES DE CONTROL: S'especificaran i es distribuiran a l'inici de cada curs escolar. Al tocar el timbre tots els nens i nenes entraran sols a classe, el/la mestre/a de pati es quedar lltim/a per tal de que no quedi ning endarrerit. A lentrada del pati els altres mestres estaran a la classe i/o al passads per tal de controlar lentrada i que sigui ordenada i sense carreres. A l'inici de cada curs s'especificaran i es distribuiran responsabilitats entre tots/es els/les mestres. 26. 26 TORN ESPECIAL PLUJA. - Seliminen els torns de patis habituals i sactivar el torn de pluja que cada mestre/a ha de saber i que estar penjat a la sala de mestres des de linici de cada curs. - Si per causa meteorolgica o obres cal fer una atenci especial als patis, savisar per part de lequip de manteniment per tal de fer-ne ls ms adient. 4.3. SEGURETAT. 4.3.1. CONTROL DE PUNTS PERILLOSOS. El coordinador de prevenci de riscos i manteniment juntament amb Direcci vetllaran perqu. - Tots els punts relacionats amb llum, gas i aigua siguin revisats peridicament. - Revisi peridica dextintors. - Revisi dinstallacions defectuoses i/o susceptibles de millores. 4.3.2. PLA DEMERGNCIA. LEscola disposa dun Pla dEmergncia explicitat en el document que consta a la Secretaria del centre. Es considera situaci demergncia la que es motiva per un incendi, anunci de bomba, fuita de gas, inundaci, explosi o qualsevol altre tipus dalarma que justifiqui levacuaci rpida de ledifici. Tots/es els/les mestres, alumnes i personal relacionat amb lEscola estar assabentat del Pla. Cada mestre/a tutor/a es fa responsable dinstruir als seus alumnes en aquells apartats del Pla que els hi pertoqui, aix com de portar-lo i fer-lo portar a terme seguint les indicacions del Pla. Cada persona del centre es fa responsable de portar a terme la part que li pertoca en el Pla. Un cop durant el curs (1r. trimestre) es realitzar un simulacre i sen far la revisi i comentaris a totes les parts implicades. La planificaci i supervisi del Pla correr a crrec del Coordinador de prevenci de riscos i manteniment i la Direcci del centre. 4.3.3. PROTOCOL EN CAS DACCIDENT. Quan durant una activitat escolar lectiva es produeix qualsevol accident caldr seguir els segents passos: - Mirar la magnitud de laccident i comprovar si es pot curar a lEscola. - Si cal intervenci mdica: * Preparar lalumne pel trasllat. * Informar a la parallela, tutor/a (si s un especialista) i/o al/la coordinador/a de cicle (en absncia dell/a Direcci o Cap dEstudis) per atendre als alumnes. * Telefonar a la famlia per informar-la: *Es contacte amb la famlia i ells el porten a curar. Es procurar el transport (ambulncia) si no en tenen. * Si no es contacte amb la famlia, portar lalumne/a a curar, telefonant a una ambulncia. Des de lEscola 27. 27 (direcci/conserge) intentar contactar amb la famlia perqu acudeixin al Centre de Salut. * Si els pares no shan localitzat la tornada hauria de ser en taxi, depenent del cas, que si s greu, ser en ambulncia. * La tornada del/de la mestre/a es far amb taxi, cal demanar tiquet per poder cobrar del fons descola. 5. RECURSOS FUNCIONALS. 5.1. ORGANITZACI DE LENSENYAMENT. 5.1.1. NORMES DE FUNCIONAMENT: ASPECTES GENERALS. La vida diria de lEscola requereix dunes normes que, acordades i conegudes per tots, mestres i alumnes, ens facilitin la convivncia. Tots sabem, per, que tota norma requereix un seguiment i control de compliment. Pertoca als mestres vetllar pel compliment daquestes normes tant en la seva persona com en la dels alumnes. Per tant caldr rectificar la norma mal feta en el moment que es veu, independentment de que lalumne sigui o no de la teva tutoria, s un alumne de lEscola i un/una mestre de lEscola. LEscola no es fa responsable de la prdua dobjectes personals que els alumnes portin per la seva prpia decisi. 5.1.2. HORARI DASSISTNCIA DELS ALUMNES. Sha de demanar el justificant al nen/a que arribi tard o no assisteixi a classe. A C.M. i C.S. sha dutilitzar lagenda. A C.I. i E.I. sacceptaran, tamb, justificacions orals. Sha de portar control diari dassistncia ( mat i tarda) en el full-llistat corresponent. Sha de guardar a laula el full dabsncies en acabar el mes, degudament omplert amb el codi acordat per fer-ho. En qualsevol moment es pot demanar des de Secretaria per fer-ne alguna comprovaci. Cal comunicar a la famlia i al coordinador/a del cicle les faltes reiterades dassistncia. 5.1.3. ENTRADES I SORTIDES DELS ALUMNES. Hem de fer entrar i sortir als nens/es pels llocs establerts a comenament de cada curs. Cal respectar i fer respectar els horaris dentrades i sortides. A lhora de sortir no pot quedar cap alumne a la classe sense la supervisi dun mestre. Si a lhora dentrar, un mestre/a no ha arribat, el/la mestre/a parallel/a organitzar els nens/es. Al pujar les persianes de les classes i aules comuns cal arribar noms fins la lnia inferior a la caixa de persianes per tal devitar que quedin enganxades. Comenar i acabar puntualment les classes. En acabar qualsevol sessi de classe de mat i/o tarda cal deixar la classe recollida: Material al seu lloc, netejar el que sha embrutat, deixar taules i cadires al seu lloc En acabar la sessi del mat, cal deixar portes tancades i llums apagats, aix com les cadires ben posades. 28. 28 En acabar la sessi de tarda, cal deixar les cadires ben posades, persianes baixades i portes i llums apagats. 5.1.4. SORTIDES I EXCURSIONS. Insistir que les sortides i excursions forma part del contingut pedaggic de la matria del curs. No permetre portar diners. Les sortides sn activitats escolars, per tant sha de fer complir totes les normes de lEscola. En casos greus dactitud, lassistncia de lalumne/a a les sortides quedar a criteri de lequip de mestres. El pagament de les sortides, sempre que es pugui, es far mitjanant rebut a La Caixa. Es donar un termini de pagament per a cada sortida. Al nen/a que hagi pagat i no assisteixi se li retornar els diners (si les condicions de lactivitat ho permeten), descomptant el 20% del total que quedar per lescola en concepte dels pagaments ja anticipats. Les depeses de la sortida inclouran, si cal, tamb el pagament dels acompanyants. La quantitat a pagar i la llista de possibles acompanyants es revisar cada inici de curs i estar a disposici de cada cicle. Sempre que es pugui es podr disposar dun mestre (sense tutoria) acompanyant: Caldr coordinar des de Coordinaci les sortides i els mestres que poden acompanyar. El nombre dacompanyants per les sortides sn els que marca la normativa vigent. Quedar en acta del Consell Escolar algunes matisacions relatives a activitats amb monitors. 5.1.5. EN LA CONVIVNCIA Fomentar el parlar b, amb educaci i sense cridar. Treballar a classe, insistentment: +Demanar i respectar la paraula. +Trucar a la porta quan es va a una altra classe. +Respectar a qualsevol persona: company/a, mestre/a o personal relacionat amb lescola. Hem dactuar adequadament orientant i/o recriminant a qualsevol alumnes/a de lEscola que incompleixi una norma, independentment que sigui o no de la nostra tutoria. No treure nen/es castigats sols/es fora de laula, sempre cal portar-los a una altra classe amb treball per fer. No es poden deixar al passads. Cal treballar en les sessions de tutoria de linici de curs les normes dEscola i fer-ne un seguiment al llarg del curs. Cal treballar les mesures de prevenci i actuaci que consten en el document : La nostra actuaci amb lalumnat amb problemes conductuals greus ( dins el PCC del centre). Per tant shan de treballar prescriptivament els dossiers dAcci Tutorial collectiva i Acci tutorial individual que formen part dels dossier de dotaci de cada aula. 5.1.6. EN LALIMENTACI. 29. 29 Lesmorzar sha de portar en carmanyola sense utilitzar ni plstics ni paper dalumini En cas que lalumne/a porti de manera reiterada aliments de pastisseria industrial es far notificaci a la famlia recomanant altres aliments. A lEscola no es pot portar ni menjar llaminadures (caramels, pipes, xiclets, patates, ganxitos). En les celebracions daniversaris es pot portar per repartir galetes o coques sempre que no siguin llaminadures, ni beguda ni menjars de pastisseria industrial. Si es porten aquests productes no es repartiran i es retornaran a casa. 5.1.7. SALUT I HIGIENE. Quan lalumne/a presenti smptomes de malaltia cal avisar a la famlia perqu el vinguin a buscar. No sha dadmetre cap alumne/a amb febre, erupcions a la pell i fongs (excepte si certifica el metge que no s contagis), polls/llmenes, falta dhigiene... Qualsevol malaltia crnica o altament infecto-contagiosa (hepatitis, meningitis, pneumnies) sha de comunicar quan es spiga a Coordinaci, per tal de prendre les mesures oportunes. Cal insistir en els hbits de neteja del propi cos i roba. Fer rentar les mans abans de treballar a aquell alumne que els porti molt brutes. Qualsevol medicament ha destar acompanyat de la recepta mdica i duna nota signada pels pares amb les normes dadministraci i la dosi. Sense aquests requisits no sadministrar cap medicament. 5.1.8. REFERENT AL TABAC. s prohibit fumar a tot el recinte escolar inclosos els patis. espais ds com (informtica, aula taller, patis), biblioteca, sales de cicle i qualsevol lloc on hi hagi convivncia entre alumnes i professors. El compliment daquesta norma afecta a qualsevol membre de la comunitat escolar o persona que es trobi en el centre. Hi haur a les entrades principals del centre la corresponent indicaci de prohibit fumar. 5.1.9. EN EL TREBALL. Sha dexigir una presentaci acurada i dacord amb la pauta establerta al PCC de lEscola. Sha de portar un control dels treballs fets a casa i avisar als pares en cas dincompliment freqent dels treballs. Sha dexigir que els alumnes assisteixen a classe amb el material necessari. Sha de tenir (de 3r. a 6.) disponible lagenda que no pot estar guixada ni bruta. En cas destar-ho aquell alumne nhaur de comprar una altra per ls diari. El material ds escolar: Llibretes, dossiers i agendes no es poden guixar ni embrutar en cas destar-ho aquell alumne nhaur de comprar una altra per ls diari. 30. 30 5.1.10. RELACI AMB LES FAMLIES. Els pares/mares no poden entrar al recinte escolar en hores lectives. Els/les mestres no atendran als pares/mares si tenen classe. Per qualsevol comunicat urgent, cal escriure una nota i/o esperar a lhora de sortir. Els/les mestres tindran un dia per rebre els pares, per caldr demanar cita amb antelaci, ja sigui mitjanant lagenda, una nota i/o per telfon. Tenir en compte les normes que consten en el fullet que tots els pares/mares han rebut i fer-les complir. Respectar la normativa en quan a entrevistes preceptives a fer al llarg del curs i/o cicle. El/la mestre/a tutora disposa dun arxivador amb el registre de totes les entrevistes amb els pares/mares, temes tractats, acords, aix com si no shan presentat ( es disposa a secretaria dun full normalitzat a tals efectes). Portar un full dincidncies de cada alumne/a amb dades que siguin dinters. 5.1.11. S DE LA IMATGE. La famlia signar el dret dimatge al matricular lalumne/a al centre. Aquesta signatura ser vigent fins que lalumne/a es doni de baixa al centre o la famlia vulgui canviar-ne lopci. No es pot enregistrar cap alumne/a sense el consentiment del/de la seu/va tutor/a. Lalumnat no pot fer s de telfons mbils, cmera de fotos, gravadores, MP3/4... en el centre sense la supervisi dun/a mestre/a. Es podr fer s daquests aparells com a treball daula encarregat i supervisat pel professorat. Si sobserva la seva utilitzaci en hores escolars ( incls : sortides, colnies, menjador, extraescolars) ladult a crrec ( mestre/a , monitor/a , conserge...) el portar a Direcci on es custodiar fins que no el recullin els tutors de lalumne/a. El centre no es fa responsable de prdues i subtraccions. 31. 31 5.2. ASPECTES ACADMICS. L'horari del centre s de 9 a 12:30 h. i de 15 a 16:30 h. Lhorari desbarjo ser d'11 h. a 11:30 h. amb una variaci per P3 que consta en el Pla anual aix com lorganitzaci desbarjo de les tardes per P3 que es concretar cada inici de curs. Lhora de permanncia en el centre del professorat per a les activitats conjuntes: Reunions de cicle, claustre, nivell ... ser de 12:30 h. a 13:30 h.. El Pla Anual selaborar al llarg del mes de setembre. Planificat per lequip de coordinaci i treballat en cicles. La coordinaci del Pla Anual estar a crrec de Direcci i Cap dEstudis. El Pla haur de contemplar el mxim possible totes les activitats previstes per aquell curs de tots els estaments escolars. LEscola realitzar, amb coordinaci amb el Servei de Salut les segents intervencions sanitries: - Prevenci de cries: glopeig de fluor de 1r. a 4rt. - Vacunacions (seguint el pla estratgic ). - Seguiment de lentrega de les cartilles de vacunaci per part de les famlies. - I totes aquelles intervencions que es requereixin a totes les escoles. LEscola seguir el programa dEducaci Vial plantejat per lAjuntament de Matar sollicitant cada curs el calendari. Cada curs es plantejar un Tema de lAny treballant aquells aspectes que per la seva magnitud o complicaci no es poden incloure en el Currculum habitual. Cada final de curs es plantejar el tema pel curs segent i a linici de curs es planificar detalladament. Totes les festes populars i ambientaci estar relacionat amb el Tema. El Claustre decidir tots els aspectes relacionats amb el Tema de lAny i lequip de coordinaci en portar el seguiment. LEscola disposa duns temes dAcci Tutorial i de Cultura Religiosa per a cada nivell de Primria. Cada mestre/a es compromet a portar-los a terme al llarg del curs seguint la planificaci i acords del seu cicle. LEscola segueix la metodologia prpia duna escola dimmersi lingstica i el seu desenvolupament i objectius consten en el Projecte Lingstic del centre. 32. 32 5.3. ASPECTES EXTRAACADMICS. LEscola oferta activitats extraescolars, organitzades i coordinades per lAMPA. I l Associaci Esportiva del centre. Les activitats extraescolars han de proposar a lalumne lampliaci daspectes treballats a laula i/o la realitzaci dactivitats educatives no presents en el Currculum per positives per la seva educaci global. El contingut de les activitats extraescolars ha destar dacord amb el PEC i els principis bsics del PCC de lEscola. Per tal de garantir aquests continguts hi haur una coordinaci entre lAMPA i el Claustre de mestres, mitjanant una trobada prvia a la planificaci, una de seguiment i una de valoraci. Cada curs es decidir qui entoma de cada sector aquesta coordinaci. Lhorari de les activitats extraescolars ser de tardes, lhorari especfic es concretar a cada activitat. Durant el desenvolupament de les activitats extraescolars hi haur un responsable de lAMPA per poder respondre a qualsevol eventualitat. Les despeses daquestes activitats correran a crrec de les famlies mitjanant una quota. Les despeses de manteniment dels instruments i maquinries que sutilitzin i que siguin ds com amb lhorari lectiu, hauran de crrer a crrec de lAMPA i lEscola, acordant-ne els percentatges a linici de cada curs escolar. Els espais ds de les activitats extraescolars estaran acordats per lEquip de coordinaci de lEscola i lAMPA. Durant la utilitzaci daquests espais shan de complir les normes establertes per ls correcta daquelles installacions. Els monitors encarregats de cada activitat han destar assabentats de les normes generals de lEscola, aix com de les particulars de cada espai, per tal de mantenir en hores extraescolars la manera de funcionar de lEscola. Per tal de poder fer aquesta informaci, es far una reuni (com a mnim) amb els monitors, el responsable dactivitats extraescolars de lAMPA i un representant de lequip de coordinaci de lEscola. LEscola participar en aquelles activitats extra acadmiques que es considerin adequades pel Consell Escolar i sempre que hi hagi un responsable que les coordini, ja sigui del Claustre, de l AMPA i lAE. Qualsevol participaci externa de lEscola ha destar acordada pel Claustre i/o lAMPA i/o AE informant-ne a tots els sectors escolars. 33. 33 5.4. RGIM ADMINISTRATIU. Tots els alumnes del centre estan registrats a lOrdinador central i al llibre de matrcula. Cada alumne t un expedient que consta de: - Full de dades personals. - Llibre dEscolaritat (Primria) fins a la seva total eliminaci. - Vacunacions. - Tarja de lAssegurana familiar. - Dades davaluaci (Primria). - Dret dimatge. - Cpia dels informes als pares. - Altres documents propis de lalumne (Dictamen, informes psicolgics). Els expedients dels alumnes estan arxivats per classes i per ordre alfabtic en els arxivadors de direcci. Hi consta el nom del tutor/a i el nivell. Es disposa dels segents registres: - Registre dactes de Claustre. - Registre dactes de Consell Escolar. - Registre dacte davaluaci dalumnes. - Registre de Llibres dEscolaritat. - Registre dentrada i sortida de documents. - Registre de permisos i absncies dels mestres. - Llibre dactes de la Comissi de Menjador. - Registre dactes de coordinaci. 5.5. RGIM ECONMIC. La Secretria de lEscola porta lEconomia. El cobrament de la quota de material pagada per les famlies est gestionat per lAMPA. Lencarregada de material escolar fungible revisa els albarans i el material i els presenta a la persona encarregada de gestionar les despeses de material escolar. Selabora un pressupost anual i una justificaci de comptes. Les compres que representen una despesa considerable les realitza cada sector prvia notificaci i/o aprovaci de lEquip de Coordinaci i assabentada la Secretaria. Les compres de baixa despesa les fa qui ho necessita, paga dels seus diners i presenta factura, tiquet a la Secretria i ella li abona en efectiu o tal els diners que ha gastat. Hi ha un registre informtic amb: - Pressupost anual. - Llibre de caixa. 34. 34 - Llibre de banc. - Control de factures. - Balan de comptes. - Justificaci de comptes. 6. RGIM DISCIPLINARI. 6.1. PRINCIPIS GENERALS. La regulaci dels Drets i Deures dels alumnes, la tipificaci de faltes i mesures correctores i sancions consten en el Decret 266/1997 del 17 doctubre (annex) i modificacions posteriors. La regulaci del professorat, la tipificaci de faltes i sancions consta en el Decret 336/1986 del 6 de novembre i modificacions posteriors. La Comissi de Convivncia formada amb membres del Consell Escolar complir les seves funcions en els casos establerts en el Decret abans esmentat. 6.2. DEL PROFESSORAT. Tot mestre/a pot i ha dintervenir en cas dobservar que les normes de lEscola no sestan portant a terme per part dun altre mestre. Caldr una comunicaci individualitzada. El/la coordinador de cicle hi intervindr en cas que la conducta sigui reiterada i/o a petici dalgun mestre del cicle. Lequip de coordinaci i/o cap destudis/direcci hi intervindr en casos greus dincompliment de normes i/o deures. La intervenci partir sempre del dileg individual i/o de cicle intentant arribar a acords pactats. De totes les intervencions saixecar acta dacords i temps de revisi. Si seguits aquesta passos no hi ha rectificaci shaur de seguir la via ordinria de comunicaci amb Inspecci i/o el Departament. 6.3. DE LALUMNAT. 6.3.1. INCOMPLIMENT DE LES NORMES DESCOLA. Cal que lalumne faci un altre vegada i de forma correcta laspecte abans infringit (si embruta, cal netejar, si es tiren pedres, sen recolliran del pati i es tiraran a la paperera). Si es fa malb un material, per negligncia, lalumne/es responsables lhauran de reparar i/o restituir abonant la quantitat per comprar-ne un altre. Si lactuaci s linsult i/o la baralla caldr escoltar les raons de cadascun i deixar-los sense realitzar lactivitat que feien. Cal que els protagonistes es quedin sols i entre els dos expliquin el que ha passat i com resoldre-ho. Quedar-se sense jugar i pensant qu, com i per qu ha passat. Si es reincideix caldr seguir el mateix procs i ampliar-lo amb una sanci personalitzada ms severa, dacord amb el criteri del mestre i/o cicle i 35. 35 ajustant-se al decret de drets i deures (sense pati, castigat a una altra classe,). Aquest tipus de sancions correran a crrec del/de la mestre/a, b sigui en el mateix moment de produir-se o amb posterioritat (a curt pla) un cop parlat amb el tutor i/o cicle. Si la sanci suposa restituir algun material, un cstig fora dhorari lectiu i/o la no assistncia a sortides i colnies caldr comunicar-ho a les famlies i per tant amb anterioritat a la Direcci del centre. Si lalumne s castigat sense assistir a una sortida del nivell es quedar a lEscola a laltre nivell de cicle. Si lalumne s castigat sense assistir a una sortida de cicle es quedar a lEscola a laltre cicle ms proper. Si lalumne s castigat sense assistir a una sortida on hi participen tots els cicles es quedar a Direcci. En tots aquests casos cal deixar feina suficient per a totes les hores i avisar amb antelaci als implicats. Els alumnes de CM i CS que no fan els deures: Es fa una nota mensual a lagenda amb els dies que no ha fet els deures. Quan els dies sn superiors a la meitat del mes, es fa una carta oficial (model en lannex). ???? 6.3.2. FALTES DASSISTNCIA I PUNTUALITAT. Quan un/a alumne/a falta una setmana sense avisar, cal que el/la mestre/a telefoni a la famlia per demanar explicacions. Quan les faltes reiterades es justifiquen com a malaltia sha de demanar el justificant mdic i/o fer signar als pares/mares lexplicaci del que li passa al/a la seu/va fill/a (model annex). Si les faltes dassistncia sn molt reiterades caldr avisar a Direcci per encetar un protocol dabsentisme. Aquell/a alumne/a que arribi a lEscola passats deu minuts de lhora dentrar, el conserge en prendr nota del nom, curs i hora darribada aix com el motiu del retard. Si les faltes de puntualitat son reiterades i sense justificar lalumne/a de Primria es quedar fora de laula fins que la seva presencia no interrumpeixi els protocols dinici de les classes i/o fins la sessi segent de classe. Arribat el cas Direcci far una nota oficial a la famlia comunicant-li aquesta norma i els passos a seguir amb el/la seu/va fill/a. 6.3.3. EN CAS DE MALALTIA I/O PARASITOSI. En cas que un/a alumne/a assisteixi a lescola amb erupcions caldr demanar un certificat mdic i/o una nota signada pels pares conforme no hi ha perill dinfecci (model en lannex). Si observem polls i/o llmenes i lalumne/a assisteix a lescola caldr recordar la norma i avisar a la famlia per tal que es quedi a casa fins la soluci del problema. 36. 36 Si es reincideix o no hi ha una resposta adequada a la famlia caldr avisar des de Direcci , prvia informaci per part del/de la mestre/a implicat explicant tots els passos que ha seguit i fer les actuacions oportunes. 6.3.4. EN CAS DE NO PORTAR EL MATERIAL. A linici de curs no es donar material ( ni carpeta/dossiers/agenda...) a cap alumne/a que no hagi presentat el rebut o la notificaci de pagament fraccionat a secretaria. Si labonament de la quota de material s fraccionat es pot fer en tres pagaments : 1r abans del 30 de setembre / 2n abans del 31 de gener / 3r abans del 30 dabril . Si no es compleix aquest pagaments lalumne deixa de tenir dret a ls del material com i als llibres socialitzats. Per poder optar a la fragmentaci del pagament del material limport del curs anterior ha destar abonat integrament. Els/les tutors/es reclamaran el material a les famlies i donaran un termini de 10 dies (finals de setembre). Passats aquests dies sinformar a les famlies de les normes de funcionament en cas de no portar material (model en lannex). A primers doctubre si lalumne/a no ha portat el material o no ha pactat portar-lo a terminis, disposar a laula de fulls i llapis i savisar a la famlia daquesta actuaci (model en lannex). Lalumne/a no podr fer tallers ni altres treballs que suposin ls de material especfic. Tots/es els/les mestres han de seguir el procs establert i es comprometen a tenir un bon registre de material dels/es lalumnes. Es considera que el tema de material ha destar tancat a lacabar el primer trimestre, excepte casos de pagament fraccionat, seguits per Secretaria. No es podr fer s dels llibres socialitzats si no sabona la quota de material en les condicions establertes i la quota de lAMPA . 6.3.5. FALTES GREUS. Tres faltes lleus ( petites baralles, faltes de respecte, molestar i interrompre la classe ...) suposen una falta greu. Quan un/a alumne/a t tres faltes lleus : - El/la tutor/a seguir el protocol indicat en el Dossier dAcci Tutorial individual : parlar amb el/la nen/a individualment , analitzar la situaci a fons, pensar solucions i arribar a compromisos. - El/la mestre/a portar un full de seguiment rigors amb el coneixement de lalumne/a implicat. - Si cal es pot plantejar iniciar u quadre de seguiment dactitud a totes les hores lectives ( coordinadament amb EE / cap destudis o Direcci ) i informant a la famlia. 37. 37 Tres faltes greus ( reincidir en els aspectes anteriors, baralles fortes i reiterades, faltes de respecte als mestres, interrupci constant de les classes, agressions fortes als companys/es, destrucci del material escolar...) suposen una interrupci de les activitats programades : assistncia a la seva aula, participaci en festes o sortides... Lalumne/a no far lactivitat especial i/o sortida programada o no assistir a la seva aula durant un dia , restar en una altra aula fent els treballs indicats pel mestre/a. Tres expulsions daula dun dia suposar que si sen produeix una altra ser a Direcci/Cap destudis. Si senvia un/a alumne/a a Direcci/Cap destudis sha dacompanyar del full dincidncies amb totes les actuacions que ha fet prviament el/la mestre/a amb aquest/a alumne/a. Direcci/Cap destudis obrir un full dincidncies informant a lalumne/a del procs : dos incidncies a Direcci suposa avisar als pares, si no hi ha canvi dactitud es reunir la Comissi de Convivncia per valorar altres mesures a realitzar i en ltim extrem lobertura dun expedient sancionador. 7. ASPECTES EXTERNS. 7.1. CONCURSOS. LEscola no participar a cap concurs organitzat per entitats publicitries. Es decidir la participaci a concursos organitzats pel Departament dEnsenyament, mnium Cultural, Ajuntament Puntualment es pot debatre la possibilitat dalgun altre que estigui directament relacionat amb el tema de lany i/o aspectes molt concrets del currculum. 7.2. PRESNCIA DE LESCOLA EN ACTIVITATS PUBLICITRIES. LEscola no formar part de cap activitat que representi mostrar la imatge explicita dels alumnes, donant publicitat a una entitat comercial. 7.3. PRESENTACIONS EDITORIALS. LEscola no realitzar presentacions editorials dirigides a la venda individual al professorat. Si les presentacions sn de material per lEscola, es concretar un horari per poder ser ats per la/les persona/es encarregades. 38. 38 8. DISPOSICIONS FINALS. El present reglament entrar en vigor a partir de la data de la seva aprovaci definitiva pel Consell Escolar del centre i sen trametr una cpia al Departament dEnsenyament a lefecte de constataci de la seva adequaci a la legislaci vigent. El present Reglament podr ser modificat, ampliat o revisat quan ho solliciti una tercera part dels membres del Consell Escolar. Tanmateix podran sollicitar modificacions, ampliacions o revisions el Claustre de mestres o les juntes directives de lAMPA i lAE previ acords respectius per majoria absoluta dels seus membres. El present Reglament necessitar per a la seva modificaci, quan les circumstncies ho aconsellin i es compleixin els requisits necessaris, lacord favorable de les dues terceres parts dels membres del Consell Escolar. Si dun apartat o aspecte sen presenta una modificaci aquesta no entrar en vigor fins a la seva aprovaci. Seguir en vigor el Reglament existent mentre sest discutint la modificaci. Es far una revisi complerta passats 5 cursos de la implantaci del Reglament i sanir revisant cada 5 anys successivament. Peridicament es far una reuni extraordinria del Claustre per valorar pedaggicament laplicaci del present reglament. Com a mnim un cop al curs a poder ser al segon trimestre. El contingut del present Reglament es far arribar a tots els sectors implicats en el procs educatiu: - Mestres: un exemplar a cada aula i un a cada sala de cicle aix com un a la Sala de Mestres. - AMPA. - AE. - PAS. Una cpia daquest Reglament romandr dipositada a la secretaria del centre a disposici de qualsevol persona reconeguda com a part implicada. Del present Reglament sen far un abstracte de la normativa que afecta els pares i alumnes i sen donar una cpia a cada famlia. Aquest abstracte sentregar al fer la matrcula dun alumne nou al centre i constar a les agendes escolars. Els casos no previstos en el present Reglament seran resolts per la Coordinaci i el Consell Escolar del Centre i passaran automticament a articular-se com a disposicions addicionals en el present Reglament. 39. 39 ANNEXOS Decret 102/2010 de 3 d'agost d'autonomia de centres Decret 155/2010 de 2 novembre de la direcci de centres educatius pblics. ROC ( derogat) Assistncia del professorat decret llei 20/2012 de 13 de juliol. Estatuts AMPA del centre 1991 ( nous). Pla dacollida. Projecte Lingstic Document: La nostra actuaci amb lalumnat amb problemes conductuals Documents formals de procs davaluaci. Normativa educativa vria. Protocol : sinistres/danys materials. Estatuts Associaci Esportiva escolar. Guia prctica d'infraccions penals. Dossier Documental: tramitaci sinistres. Protocol marc d'actuacions: abusos... Esquema expedient sancionador Full mestres substituts . ( revisar-lo !!!) ORIGINALS: - Administraci medicaments - s de mbils - Dret dimatge - Notificaci No deures - Notificaci No malaltia - Full registre dentrevistes amb famlies - Full convocatria dentrevistes. - Notificaci polls: classe / individual - Notificaci de retards continuats - Notificaci de sortides. - Model full incidncies. 40. 40 - Notificaci pagament material: inicial / reclamaci - Graella de registre de retards. - Notificaci absncies mestres.