Normes de producci ecolgica.

  • Published on
    17-May-2015

  • View
    296

  • Download
    4

Transcript

  • 1. Generalitat de CatalunyaDepartament dAgricultura, Ramaderia,Pesca, Alimentaci i Medi NaturalQUADERN DE NORMESTCNIQUES DE LAPRODUCCI AGROALIMENTRIA ECOLGICAndexSecci 1. Disposicions daplicaci generals sobre producci i etiquetatge delsproductes ecolgics (pgina 2).Secci 2. Disposicions daplicaci dels requisits de control i de les normesdetiquetatge especfiques pels operadors que venen productes ecolgicsdirectament al consumidor final (pgina 7).Secci 3. Normes de producci especfiques aplicables a les explotacions decunicultura ecolgica (pgina 9).Secci 4. Normes de producci especfiques aplicables a les explotacionsdhelicicultura ecolgica (pgina 11).Quadern de Normes Tcniques de la producci agroalimentria ecolgica (versi 15/05/2012) 1

2. Generalitat de CatalunyaDepartament dAgricultura, Ramaderia,Pesca, Alimentaci i Medi NaturalSecci 1. Disposicions daplicaci generals sobre producci i etiquetatge delsproductes ecolgics.1. mbit daplicaciEn aquesta secci sestableixen una srie de disposicions generals que afecten a laproducci i etiquetatge dels productes ecolgics, relacionades amb les normesestablertes pel Reglament (CE) 834/2007, del Consell, de 28 de juny de 2007, i pelReglament (CE) 889/2008 de la Comissi, de 5 de setembre de 2008.2. Prohibici dutilitzar organismes modificats genticament [article 9 del Reglament (CE) 834/2007]La certificaci dagricultura ecolgica s retirar daquelles llavors o material dereproducci vegetativa en els quals lentitat de certificaci constati la presnciadOMG.3. Normes generals de producci en explotacions [articles 11 del Reglament (CE) 834/2007 i 17.1 del Reglament (CE) 889/2008]Quan es comenci a fer ramaderia ecolgica, ser possible mantenir lots danimals noecolgics que encara no hagin acabat el seu cicle productiu, amb lots danimalsecolgics de la mateixa espcie que el comencen. Aquesta situaci, per, no podrallargar-se ms de la meitat del cicle productiu de lanimal en qesti, i en qualsevolcas un mxim de tres mesos. En aquest cas, els animals no ecolgics hauran destarclarament separats dels ecolgics i loperador haur de notificar la situaci i detallarles mesures de separaci a la entitat de certificaci en el moment de la inscripci.4. Normes de producci vegetal [article 12 del Reglament (CE) 834/2007]4.1. A excepci de les pastures permanents, els conreus perennes i els conreusinundables, loperador haur destablir i seguir un programa plurianual de conreus queinclogui el conreu dalguna espcie lleguminosa i/o adob en verd cada tres anys deconreu dins de la rotaci, com a mnim.4.2. El conreu dun adob en verd haur de tenir una durada mnima de 70 dies. [articles 4 a) iv) del Reglament (CE) 834/2007 i 63.1.c) del Reglament (CE)889/2008]4.3. En el cas de que sestableixin franges de seguretat com a mesura per evitar lacontaminaci, els productes collits en aquestes no es podran comercialitzar usant capde les indicacions protegides de la producci agrria ecolgica. El dest daquestsproductes shaur dacreditar mitjanant factures o altres documents que justifiquinque shan venut sense fer s daquestes indicacions. [article 12.1.d) del Reglament (CE) 834/2007 i Annex I del Reglament (CE)889/2008]4.4. La ramaderia intensiva, en lmbit de les normes de producci agroalimentriaecolgica, s aquella producci ramadera en la que es compleix almenys una de lessegents condicions: - Els animals es mantenen en absncia de llum natural o en condicions de llum controlada artificialment durant tot el cicle productiu. - Els animals estan permanentment estabulats sobre paviments engraellats o gbies o, en qualsevol cas, no disposen de llit durant el cicle productiu.Quadern de Normes Tcniques de la producci agroalimentria ecolgica (versi 15/05/2012) 2 3. Generalitat de CatalunyaDepartament dAgricultura, Ramaderia,Pesca, Alimentaci i Medi Natural5. Normes de producci ramadera [articles 14 del Reglament (CE) 834/2007 i 10.4 del Reglament (CE) 889/2008]5.1. Les aus de corral dengreix, fins a 4 setmanes dedat, podran estar confinades auna densitat de 24 animals /m2, amb un mxim de 21 kg pes viu/m2. [articles 14 del Reglament (CE) 834/2007 i 12.5 del Reglament (CE) 889/2008]5.2. Les races daus de corral de creixement lent reconegudes a Catalunya, en lmbitde les normes de producci agroalimentria ecolgica, sn: - Pollastres penedesencs. - Pollastres del Prat - Pollastres empordanesos - Es poden reconixer altres races de creixement lent, sempre i quan hagin estat autoritzades com a tals per una altra autoritat competent. [articles 14 del Reglament (CE) 834/2007 i 18.1 del Reglament (CE) 889/2008]5.3. Es prohibeix la collocaci de gomes a la cua de les ovelles.5.4. El raspat de dents dels garrins noms es permetr prvia sollicitud a lautoritatcompetent. Lautoritzaci es podr sollicitar de forma indefinida. Es prohibeix el retallde dents dels garrins.5.5. El tall de la cua de les ovelles i dels garrins, aix com el retall de bec en aus decorral, noms es permetr en casos excepcionals i prvia sollicitud a lautoritatcompetent. El retall de bec noms podr afectar, com a mxim, a 1/3 part de lalongitud del bec. Lautoritzaci shaur de sollicitar cada cop que sigui necessari iespecificant el nombre danimals afectats.5.6. Es prohibeix el desbanyat de les vaques adultes, i noms es permetr, prviasollicitud a lautoritat competent, el desbanyat danimals joves menors de 24 mesos.En casos excepcionals, es permetr el desbanyat danimals adults. Lautoritzacishaur de sollicitar cada cop que sigui necessari, especificant el nombre danimalsafectats.5.7. La castraci dels garrins sha de fer abans dels 15 dies de vida. [articles 14 del Reglament (CE) 834/2007 i 20.1 del Reglament (CE) 889/2008]5.8. La llet natural, en lmbit de les normes de producci agroalimentria ecolgica,s la llet sencera o desnatada i lquida o en pols.5.9. En el cas de que la mare es mori o rebutgi la seva cria, sautoritza la utilitzaci dellet natural no ecolgica per a lalimentaci daquesta cria.5.10. Excepcionalment, en el cas dexplotacions lleteres dov i cabrum, es permetr,prvia autoritzaci de lautoritat competent, la utilitzaci de llet natural no ecolgicaper a lalimentaci de les cries.5.11. En els dos casos anteriors, els productes derivats daquests animals alimentatsamb llet no ecolgica no podran vendres com a productes ecolgics i els animalshauran de sotmetres als perodes de conversi establerts en larticle 38.1 delReglament (CE) 889/2008. [articles 14 del Reglament (CE) 834/2007 i 23 del Reglament (CE) 889/2008]5.12. El perode de descans en que els patis romandran buits ser de 40 dies, mentreque la durada del buit sanitari de les zones cobertes coincidir amb el perodeestablert legalment. [articles 14 del Reglament (CE) 834/2007 i 24 del Reglament (CE) 889/2008]5.13. El tractament amb productes antisptics daplicaci externa no es comptabilitzacom un tractament alloptic de sntesi, sempre que tingui un perode despera de 0dies i no contingui cap tipus dantibitic. La seva utilitzaci shaur de registrar en elquadern de camp.Quadern de Normes Tcniques de la producci agroalimentria ecolgica (versi 15/05/2012)3 4. Generalitat de CatalunyaDepartament dAgricultura, Ramaderia,Pesca, Alimentaci i Medi Natural6. Productes i substncies utilitzats en lactivitat agrria i criteris per a laseva autoritzaci [articles 16.1.f) del Reglament (CE) 834/2007 i 95.6 del Reglament (CE)889/2008]6.1. Amb lobjectiu de netejar i evitar incrustacions en els locals i installacionsutilitzades per a la producci vegetal, incloses les demmagatzematge en lesexplotacions agrries, sautoritza ls dels segents productes: - cid sulfric - cid ntric - cid actic - cid ctric [article 16.4 del Reglament (CE) 834/2007]6.2. Lannex I daquest quadern de normes tcniques estableix el llistat de productes isubstncies que es poden utilitzar en producci ecolgica, dacord al que preveularticle 16.4 del Reglament (CE) 834/2007.7. Conversi [articles 17 del Reglament (CE) 834/2007 i 38.2 del Reglament (CE) 889/2008]Quan sinici la producci simultnia, en la unitat de producci no hi ha dhaver estocde pinsos no ecolgics. Malgrat tot, sadmetr un perode inicial de fins a 2 mesos pera exhaurir les existncies de productes procedents de la prpia unitat de produccidestinats a lalimentaci del bestiar.8. Normes generals de producci de pinsos i aliments transformats [articles 18 i 19 del Reglament (CE) 834/2007 i 26.5 del Reglament (CE) 889/2008]8.1. Els operadors que elaborin aliments ecolgics i no ecolgics hauran de comunicara lentitat de control les dates de les operacions delaboraci: - Si les operacions sefectuen de forma contnua durant una campanya, shaur de notificar a lentitat de control, amb un mnim de 5 dies dantelaci, linici de lelaboraci, aix com els dies de la setmana i lhorari previst per a lelaboraci dels productes ecolgics. En finalitzar la campanya delaboraci, el seu acabament shaur de comunicar immediatament a lentitat de control. - Si les operacions delaboraci no sefectuen en dates i hores fixes, shaur de notificar a lentitat de control, amb un mnim de 5 dies dantelaci, cada vegada que shagi previst elaborar productes de lagricultura ecolgica. En la comunicaci sindicar el dia i lhorari de les operacions. - En el cas que loperador, per les especials caracterstiques de determinat procs delaboraci, no pugui complir el que es disposa en els dos guions anteriors, acordar amb lentitat de control el sistema de notificaci previ de les operacions delaboraci.8.2. Quan els sistemes de neteja aplicats a les installacions i els equips industrials nopermetin ladequada separaci dels productes, shaur de proposar un sistemaalternatiu que la permeti, els detalls de la qual shauran dincloure en una memriatcnica detallada a lentitat de control.8.3. En el cas concret defectuar una neteja per arrossegament, la memria haur decontemplar les quantitats utilitzades i el dest de les mateixes, que hauran dedescartar-se i no es podran comercialitzar amb la denominaci ecolgica. Lesquantitats descartades durant cada procs delaboraci shauran danotar al full defabricaci.Quadern de Normes Tcniques de la producci agroalimentria ecolgica (versi 15/05/2012)4 5. Generalitat de CatalunyaDepartament dAgricultura, Ramaderia,Pesca, Alimentaci i Medi Natural [articles 19 del Reglament (CE) 834/2007 i 30 del Reglament (CE) 889/2008]8.4. Tots els vehicles utilitzats per al transport de productes de lagricultura ecolgicahan destar subjectes a programes regulars de neteja per assegurar que nosacumulen restes de productes. Si han estat utilitzats prviament per al transport deproductes no ecolgics, han de ser acuradament netejats i assecats abans dutilitzar-los per al transport de productes de lagricultura ecolgica.8.5. Abans de carregar els productes, els vehicles i els equips de crrega han de serinspeccionats a fi dassegurar que estan nets i lliures de restes de qualsevol materialque pugui contaminar o afectar la integritat dels productes de lagricultura ecolgicaque seran transportats.8.6. Tots els recipients que sutilitzen per transportar productes ecolgics han de serds exclusiu per a aquest tipus de productes. Si aix no fos possible, shauran denetejar cada cop desprs de ser utilitzats en el transport de productes no ecolgics.9. Normes excepcionals de producci [articles 22 del Reglament (CE) 834/2007 i 47 del Reglament (CE) 889/2008]Alta mortaldat, en lmbit de les normes de producci agroalimentria ecolgica, saquella que superi el 10 % del total danimals de la mateixa espcie de lexplotaci.10. s de termes referits a la producci ecolgica [article 23 del Reglament (CE) 834/2007]En catal sutilitzar la traducci dels corresponents termes espanyols.11. Rgim de control [articles 27 del Reglament (CE) 834/2007 i 65.2 i 91 del Reglament (CE)889/2008]11.1 Es considera que els resultats de les anlisis de contingut de plaguicides iproductes fitosanitaris no inclosos en lAnnex II del Reglament (CE) 889/2008 quedonin valors per sota dels 0,01 mg/Kg, sempre que loperador hagi pres totes lesmesures precautries de control i que aquesta presncia sigui accidental i tcnicamentinevitable, no comportar laplicaci de cap mesura dactuaci especfica sobre elproducte afectat, ni per part de lentitat de control ni per part del propi operador.11.2 En el supsit de que la situaci descrita en lanterior apartat es doni de formarepetida, correspondr a lautoritat de control decidir les mesures dactuaci.11.3 En el cas en qu els resultats de lanlisi detectin la presncia de ms dunasubstncia activa no permesa, dacord amb el que preveu lapartat 11.1, caldr iniciarles investigacions adients per dissipar qualsevol dubte sobre la naturalesa del producteafectat llevat de que la seva comercialitzaci es realitzi sense cap indicaci dereferncia al mtode de producci ecolgic.11.4 En el cas de productes o ingredients dessecats o concentrats, per a poder aplicarlanterior apartat 11.1, prviament shaur de considerar el corresponent factor deconcentraci. [articles 27 del Reglament (CE) 834/2007 i 78 del Reglament (CE) 889/2008]11.5 El termini mnim en que loperador haur davisar a lentitat de control deldesplaament de les arnes ser de 10 dies.Quadern de Normes Tcniques de la producci agroalimentria ecolgica (versi 15/05/2012)5 6. Generalitat de CatalunyaDepartament dAgricultura, Ramaderia,Pesca, Alimentaci i Medi NaturalAnnex I. Productes i substncies que es poden utilitzar en producci ecolgica,dacord al que preveu larticle 16.4 del Reglament (CE) 834/2007(Pendent destablir el contingut)Quadern de Normes Tcniques de la producci agroalimentria ecolgica (versi 15/05/2012) 6 7. Generalitat de CatalunyaDepartament dAgricultura, Ramaderia,Pesca, Alimentaci i Medi NaturalSecci 2. Disposicions especfiques daplicaci dels requisits de control i deles normes detiquetatge pels operadors que venen productes ecolgicsdirectament al consumidor final.1. mbit daplicaci1.1 Aquesta secci s daplicaci a tots els operadors que comercialitzen productesagroalimentaris ecolgics destinats directament al consumidor o usuari final.1.2 Dacord amb el que preveu larticle 28.2 del Reglament (CE) 834/2007, quedaraneximits del compliment de les normes establertes en aquesta secci els segentsoperadors i/o les segents activitats realitzades per aquests:i) Productors i/o elaboradors exclusius de productes ecolgics que tamb comercialitzin els seus propis productes al consumidor final i que no comercialitzin productes de tercers, excepte si es tracta de productes ja envasats i etiquetats per al consumidor final que no reben cap preparaci, manipulaci o fraccionament posterior. Aquests operadors han de notificar a lentitat de control aquesta activitat.ii) Cooperatives i associacions de consum legalment constitudes que compren productes ecolgics i els subministren exclusivament als seus socis. iii) La comercialitzaci de productes ecolgics que ja es troben envasats i etiquetats per al consumidor final i que no reben cap preparaci, manipulaci o fraccionament.iv) Punts de venda de productes ecolgics que sn fraccionats directament a la vista del consumidor final, sense patir cap mena de transformaci, i directament des del seu envs o contenidor original, sempre que el valor de compra acreditat daquests no sobrepassi els 6.000 euros anuals. Aquests operadors han de notificar a lentitat de control aquesta activitat.2. Requisits de control2.1 Els operadors de productes ecolgics inclosos en lmbit daplicaci daquestasecci hauran de dur un registre dentrades, existncies i sortides de productesecolgics en el que sespecifiqui: i)Els provedors, la naturalesa i les quantitats de productes ecolgics que hagin estat subministrats a la unitat, especificant la qualificaci dels productes i el seu dest, aix com de la comprovaci dels certificats vigents dels provedors dels productes ecolgics. ii) la naturalesa i les quantitats dels productes ecolgics emmagatzemats en els locals. iii) la denominaci de venda dels productes ecolgics venuts, la seva qualificaci i les quantitats venudes de cadascun dells als consumidors finals.2.2 Aquest registre dentrades, existncies i sortides shaur dactualitzar amb unaperiodicitat mnima setmanal, llevat daquells casos que, per les caracterstiquesespecfiques de loperador, aquest acordi un termini ms llarg dactualitzaci amblentitat de control, sempre i quan aquest perode permeti un coneixement suficientdels moviments dels productes i no comprometi lefectivitat de les actuacions decontrol.2.3 Lentitat de control, sempre i quan ho consideri necessari per garantir el correctecontrol sobre els productes ecolgics, pot sollicitar informaci i exercir activitats decontrol sobre els productes no ecolgics presents en les dependncies de loperador.Quadern de Normes Tcniques de la producci agroalimentria ecolgica (versi 15/05/2012) 7 8. Generalitat de CatalunyaDepartament dAgricultura, Ramaderia,Pesca, Alimentaci i Medi Natural3. Etiquetat dels productes3.1 Els operadors de productes ecolgics inclosos en lmbit dactuaci daquestasecci hauran dexposar els productes ecolgics de tal forma que el consumidor puguiidentificar perfectament la denominaci de venda del producte i seva la qualificaciecolgica i aquests puguin ser diferenciats inequvocament dels productes noecolgics.Aquests operadors hauran de tenir exposat en tot moment, a la vista dels seus clients,un certificat vigent ems per lentitat de control amb la relaci actualitzada de tots elsproductes ecolgics disponibles a la venda, on sespecifiqui la segent informaci: i)la denominaci de venda dels productes ecolgics disponibles. ii) el nom o el codi numric de lentitat de control.3.2 En el cas doperadors que confeccionen comandes de productes ecolgicsdestinades a ser enviades o lliurades al domicili del consumidor o usuari final,aquestes hauran danar acompanyades dun document dirigit al destinatari, onsespecifiqui la segent informaci:i) La identificaci de loperador responsable de la comanda,ii) La data de confecci i el llistat dels productes lliurats, juntament amb la sevaqualificaci i quantitats, diferenciant clarament, si escau, els productesecolgics dels no ecolgics,iii) El nom o el codi numric de lentitat de control.iv) Si sescau, la marca didentificaci del lot, dacord amb el sistema convingutamb lentitat de control que permeti vincular el lot amb el registre establert enel punt 2.1 daquesta secci.Quadern de Normes Tcniques de la producci agroalimentria ecolgica (versi 15/05/2012) 8 9. Generalitat de CatalunyaDepartament dAgricultura, Ramaderia,Pesca, Alimentaci i Medi NaturalSecci 3. Normes de producci especfiques aplicables a les explotacions decunicultura ecolgica.1. mbit daplicaci1.1 Aquesta secci s daplicaci a tots els operadors es dediquin a la cria de conilldomstic i que vulguin comercialitzar els seus productes amb els distintius de laproducci agrria ecolgica.1.2 Els productors de conills ecolgics estan sotmesos al Reglament (CE) 834/2007 delConsell i al Reglament (CE) 889/2008 de la Comissi. Les disposicions quesestableixen a continuaci complementen les disposicions del Reglament (CE)889/2008.2. Procedncia dels animals2.1 Els conills dengreix destinats a la comercialitzaci hauran dhaver nascut i estatcriats segons les normes de la cunicultura ecolgica.2.2 Es podran introduir animals no ecolgics en una explotaci amb fins de crianicament quan no es disposi dun nombre suficient danimals ecolgics i sempre quees compleixin les condicions segents:a) Quan es constitueixi per primera vegada un ramat, els llorigons no ecolgics es criaran segons les normes de la producci agrria ecolgica des del deslletament. A ms, els animals reproductors que entrin al ramat no podran tenir ms de 4 mesos.b) Per poder reposar els animals reproductors, es podran introduir anualment fins un 20% de femelles nullpares no ecolgiques en un ramat ecolgic. Aquest percentatge es calcula sobre el total danimals adults presents a lexplotaci.c) Aquest percentatge pot elevar-se fins al 40%, subjecte a lautoritzaci prvia de lautoritat competent, en els casos segents:i) Quan semprengui una important ampliaci de lexplotaciii) Quan es procedeixi a un canvi de raa3. Conversi dels animals3.1 Qualsevol animal no ecolgic que entri en una explotaci ecolgica haur depassar un perode de conversi mnim de 3 mesos.3.2 Els animals reproductors que ja estiguin a lexplotaci en el moment en quesinicia lactivitat segons les normes de la producci agrria ecolgica, aix com elsseus productes, podran ser ecolgics desprs de passar el perode de conversiestablert en el punt anterior.4. Allotjaments i mtodes de cria4.1 Es prohibeix la producci de conills ecolgics i no ecolgics en una mateixaexplotaci.4.2 Els conills han de tenir accs a espais a laire lliure. Aquests espais podran serparcialment coberts.4.3 Els animals shauran de criar sobre el sl. Aquest sl ha destar constitut per terraferm i no est perms ls de reixetes.4.4 s obligatori ls de ja en tots els cubicles on hi hagi animals, constitut per pallao altres materials naturals no tractats qumicament. Aquest ja shaur de mantenirnet i sec.Quadern de Normes Tcniques de la producci agroalimentria ecolgica (versi 15/05/2012) 9 10. Generalitat de CatalunyaDepartament dAgricultura, Ramaderia,Pesca, Alimentaci i Medi Natural4.5 Les superfcies mnimes dels allotjaments per a conills seran les segents:a) per a les femelles i els mascles reproductors: 2 m2 per animalb) per a cada llorig des del deslletament al sacrifici: 0,2 m2 per animalc) per als animals de reposici (des de finals dengreix i fins als 6 mesos dedat): 0,5 m2 per animal.4.6 Per raons sanitries, sha de realitzar un buit sanitari dels allotjaments entre laproducci de diferents lots danimals. Durant aquest perode, els allotjaments i elsequips de producci noms s podran netejar i desinfectar amb productes inclosos enla part 1 de lannex VII del Reglament (CE) 889/2008. Si sescau, la durada del buitsanitari de les pastures ha de ser, com a mnim, de 40 dies.4.7 La crrega ramadera total haur de ser tal que no superi els 170 quilograms denitrogen anuals per hectrea de superfcie agrcola. Per calcular la crrega ramaderasutilitzaran les taules de coeficients de generaci de nitrogen aprovades pel DAAM.5. Gesti dels animals5.1 La primera cobrici de les femelles de reposici no podr efectuar-se abans dels 4mesos.5.2 El cobriment es realitzar en el cubicle del mascle i es realitzar, com a mnim, 30dies desprs del part.5.3 El deslletament es realitzar, com a mnim, als 30 dies.5.4 Els conills destinats a la producci de carn no es podran sacrificar abans dels 90dies dedat.6. Alimentaci6.1 Els conills salimentaran amb matries primeres ecolgiques. Shauran de satisferles necessitats nutritives de cadascuna de les etapes productives dels animals.6.2 Els llorigons hauran de ser alimentats amb llet natural, preferentment de la mare.6.3 Un mnim dun 60% (referit en matria seca) de la raci haur destar constitutobligatriament per farratges.6.4 La incorporaci daliments en conversi en la raci dels animals sestableix alarticle 21 del Reglament (CE) 889/2008.6.5 Els additius, auxiliars tecnolgics i altres productes utilitzats en alimentaci animales poden utilitzar en producci agrria ecolgica sempre i quan estiguin inclosos enlannex VI del Reglament (CE) 889/2008.7. Profilaxi i tractaments veterinaris7.1 Les disposicions relatives a la profilaxi i a les atencions veterinries sestableixenen els articles 23 i 24 del Reglament (CE) 889/2008.Quadern de Normes Tcniques de la producci agroalimentria ecolgica (versi 15/05/2012)10 11. Generalitat de CatalunyaDepartament dAgricultura, Ramaderia,Pesca, Alimentaci i Medi NaturalSecci 4. Normes de producci especfiques aplicables a les explotacionsdhelicicultura ecolgica.1. mbit daplicaci1.1 Aquesta secci s daplicaci a tots els operadors que es dediquin a la cria decargols i que vulguin comercialitzar els seus productes amb els distintius de laproducci agrria ecolgica.1.2 Els productors de cargols ecolgics estan sotmesos al Reglament (CE) 834/2007del Consell i al Reglament (CE) 889/2008 de la Comissi. Les disposicions quesestableixen a continuaci complementen les disposicions del Reglament (CE)889/2008.2. Procedncia dels animals2.1 Els cargols destinats a la comercialitzaci hauran dhaver nascut i estat criatssegons les normes dhelicultura ecolgica.2.2 Es podran introduir animals no ecolgics en una explotaci amb finalitats dereproducci, i noms si no hi ha disponibles cargols produts ecolgicament en nombresuficient i sempre que es compleixin les condicions segents:a) Quan es constitueix un ramat per primera vegada, els cargols no ecolgics han de ser introduts a la fase declosi.b) Per a la renovaci dun ramat, es poden introduir un 20% dels animals adults destinats a la reproducci procedents dexplotacions convencionals, sempre que no hi hagi animals ecolgics disponibles.c) Aquest percentatge pot elevar-se fins al 40%, subjecte a lautoritzaci prvia de lautoritat competent, en els casos segents:- Quan semprengui una important ampliaci de lexplotaci- Quan es procedeixi a un canvi de raa3. Conversi dels animals3.1 Qualsevol animal no ecolgic que entri en una explotaci ecolgica haur depassar un perode de conversi mnim de 4 mesos.3.2 Els animals reproductors que ja estiguin a lexplotaci en el moment en quesinicia lactivitat segons les normes de la producci agrria ecolgica, aix com elsseus productes, podran ser ecolgics desprs de passar el perode de conversiestablert en el punt anterior.4. Allotjaments i mtodes de cria4.1 Es prohibeix la producci de cargols ecolgics i no ecolgics en una mateixaexplotaci.4.2 La producci de cargols sha de portar a terme en espais a laire lliure.Eventualment, per, es pot realitzar a linterior dhivernacles freds. La producci decargols noms dins dallotjaments est prohibida, a excepci dels perodes dereproducci, hibernaci i incubaci.4.3 En condicions climtiques extremes, quan perilli la producci de cargols, la fase decreixement dels cargols es pot fer, de forma transitria, a linterior dels allotjaments, acondici que durant aquest perode no siguin alimentats.4.4 Allotjaments i installacions de reproducci, emmagatzematge i hibernaci delscargols 4.4.1 Es permet la reproducci dins dallotjaments, a condici que les cries no salimentin abans de sortir als patis exteriors.Quadern de Normes Tcniques de la producci agroalimentria ecolgica (versi 15/05/2012) 11 12. Generalitat de CatalunyaDepartament dAgricultura, Ramaderia,Pesca, Alimentaci i Medi Natural 4.4.2 Totes les operacions demmagatzematge dels cargols (hibernaci, reproducci, incubaci o en condicions climtiques extremes), excepte durant lestoc abans de la venda, shan de dur a terme en llocs suficientment ventilats i amb una densitat mxima de 100 Kg de cargols/m3. Per mantenir-hi una temperatura constant, est autoritzada la utilitzaci de fred artificial. Aquesta temperatura ha de correspondre a la temperatura natural dhibernaci de la raa que sestigui produint. 4.4.3 La neteja i desinfecci dels locals, dels allotjaments i dels tancats de reproducci, sha de fer raspant, o amb productes inclosos dins lannex VII del Reglament (CE) 889/2008, una vegada buits els locals. 4.4.4 En el cas de reproducci dins dhivernacle es prohibeixen els tractaments fitosanitaris. Noms estan autoritzades les prctiques mecniques de desherbat i de lluita contra les plagues. 4.4.5 Durant la reproducci, la neteja quotidiana sha de fer amb aigua a pressi.4.5 Patis exteriors 4.5.1 Els patis exteriors han de disposar duna coberta vegetal densa permanent, amb la finalitat de facilitar, al mateix temps, alimentaci, ombra i una humitat adequada. La humitat pot regular- se mitjanant laspersi daigua sobre els patis. 4.5.2 Si la hibernaci dels cargols no es fa en els patis exteriors, aquesta sha de fer durant el perode natural dhibernaci, en funci del perode dhibernaci propi de la regi en la que es produeix. 4.5.3 Els patis i les subdivisions dels patis han destar dissenyats de manera que es puguin mantenir els lots allats uns dels altres. Per fer-ho, es poden utilitzar xarxes (enterrades en el sl), vores equipades amb tanques elctriques o qualsevol producte natural autoritzat per la reglamentaci general (sab negre o greix sempre que seviti lescolament cap al sl). 4.5.4 s obligatori fer un buit sanitari dels patis de quatre mesos, com a mnim, entre dues bandes. 4.5.5 Els refugis de protecci dels cargols han destar fabricats a partir de materials no tractats, naturals o inerts. 4.5.6 La protecci contra els depredadors dels cargols (rosegadors, insectes, etc.) durant el perode de producci ha de ser nicament mecnica o de lluita biolgica, amb excepci de la desratitzaci que pot fer-se amb lajuda de tractaments convencionals aplicats a lexterior dels patis i sense contacte directe amb el sl. Aquests tractaments shan de fer amb trampes tancades i evitant qualsevol dispersi accidental. 4.5.7 Est prohibit utilitzar tractaments fitosanitaris, excepte repulsius en la zona perimetral dels patis, o fertilitzants i esmenes en els patis durant la fase de producci. Fora daquests perodes i, com a molt, 30 dies abans dintroduir els cargols en els patis, es pot fer s dels productes autoritzats pels annexes I i II del Reglament (CE) 889/2008.4.6 Densitats i superfcies 4.6.1 A linterior dels edificis, el volum net disponible per als cargols ha de ser, com a mnim, de 0,005 m3/cargol 4.6.2 La densitat en els patis exteriors no pot sobrepassar:- Espcies de cargol de calibre mitj i petit: 350 animals/m2 (per exemple, Helixaspersa aspersa)- Espcies de cargol de calibre gran: 250 animals/m2(per exemple, Helixaspersa maxima)Quadern de Normes Tcniques de la producci agroalimentria ecolgica (versi 15/05/2012)12 13. Generalitat de CatalunyaDepartament dAgricultura, Ramaderia,Pesca, Alimentaci i Medi Natural Aquestes densitats han de ser calculades pel productor en el moment de la introducci dels cargols en els patis. 4.6.3 La superfcie dun pati no pot excedir els 300 m2 de sl.5. Identificaci dels animals i prctiques abans del sacrifici5.1 La identificaci dels cargols sha de fer per lots. La traabilitat es posa en prcticades de linici dels lots i ha destar sempre a disposici de lautoritat de control. Lainformaci addicional que sha de registrar en el quadern de camp que estableixlarticle 76 del Reglament (CE) 889/2008 s la segent:- el nmero del pati o de la subdivisi del pati on est ubicat el lot de cargols.- la data dintroducci en el pati.- la data o les dates de recollida dels cargols.5.2 Lorigen dels individus o dels grups dindividus ha destar registrat en el quadernde camp en funci de:- la compra externa de cries de cargols.- la selecci o la compra de reproductors.5.3 Abans del sacrifici, els cargols han dhaver estat un perode de 90 dies, com amnim, en un pati exterior.5.4 Abans del sacrifici, els cargols han de retirar-se dels patis exteriors i shauran dedejunar durant un perode mnim de 5 dies.5.5 El sacrifici es fa per escaldat dels animals.6. Alimentaci dels animals6.1 Els cargols shan dalimentar amb matries primeres de la prpia explotaci o, siaix no s possible, hauran de ser alimentats en collaboraci amb altres explotacionsecolgiques, principalment de la mateixa zona.6.2 La incorporaci en la raci alimentria de matries primeres en conversi estautoritzada segons les condicions que preveu larticle 21 del Reglament (CE)889/2008.6.3 Lalimentaci dels cargols ha de basar-se en el pasturatge dels patis i en lesbarreges de cereals, oleaginoses, proteaginoses, distribudes en forma de farina,granulada o en forma de pellets. Aquests aliments han destar disponibles sobre unessuperfcies en les que es pugui controlar el seu estat i retirar-se en cas que no esconsumeixin o shagin contaminat per fongs.6.4 La incorporaci de matries primeres dorigen animal o de qualsevol alimentderivat de protenes animals en la raci dels cargols est prohibida.6.5 Els additius per lalimentaci animal, els auxiliars tecnolgics i altres productesutilitzats en lalimentaci animal es poden utilitzar en helicicultura ecolgica nicamentsi estan inclosos en lannex VI del R (CE) 889/2008 i si es respecten les restriccionsque es preveuen en el mateix reglament.7. Profilaxi i tractaments veterinaris7.1 La prevenci de malalties est basada en la selecci de races, prctiqueszootcniques, lalta qualitat dels aliments, lexercici, una densitat animal adequada iun allotjament adequat que ofereixi bones condicions higiniques.7.2 La utilitzaci de medicaments veterinaris alloptics de sntesi qumica, inclosos elsantiparasitaris o els antibitics administrats de forma preventiva o curativa, sobre elscargols destinats al consum est prohibida i comporta la desqualificaci dels animals.____Quadern de Normes Tcniques de la producci agroalimentria ecolgica (versi 15/05/2012) 13 14. Diari Oicial de la Generalitat de CatalunyaNm. 6134 23.5.201226791 CVE-DOGC-B-12136018-2012DEPARTAMENTODE AGRICULTURA, GANADERA, PESCA,ALIMENTACIN Y MEDIO NATURALAAM/951/2012, de 15 de mayo, por la que se aprueba el Cuaderno de NormasRESOLUCINTcnicas de la produccin agroalimentaria ecolgica. El 28 de junio de 2007 se aprob el Reglamento (CE) 834/2007 del Consejo, de 28de junio de 2007, sobre produccin y etiquetado de los productos ecolgicos y porel que se deroga el Reglamento (CEE) 2092/91. Esta regulacin establece el nuevomarco jurdico de la Unin Europea para la produccin agroalimentaria ecolgica,como sistema general de gestin agrcola y produccin de alimentos que combinalas mejores prcticas ambientales, un elevado nivel de biodiversidad, la preservacinde recursos naturales, la aplicacin de normas exigentes sobre bienestar animal yuna produccin conforme a las preferencias de determinados consumidores porproductos obtenidos a partir de sustancias y procesos naturales que contribuyen ala proteccin del medio ambiente y al desarrollo rural. Este marco jurdico entr enaplicacin el da 1 de enero de 2009 y define explcitamente los objetivos, principiosy normas aplicables a la produccin ecolgica, contribuyendo a la transparenciay la confianza de los consumidores, estableciendo una definicin armonizada delconcepto de produccin ecolgica. Mediante la aprobacin del Reglamento (CE) 889/2008 se establecieron las dis-(CE) 834/2007. Estas disposiciones concretaron los principios, objetivos y normasposiciones de aplicacin de los requisitos bsicos establecidos en el Reglamentogenerales de la produccin ecolgica, fijando determinadas definiciones y garan-tizando su aplicacin uniforme.A pesar de todo, la aplicacin de estas normas a la casustica concreta en laque se encuentran los operadores catalanes de la produccin ecolgica genera, enocasiones, ciertas situaciones ambiguas que hace falta concretar y establecer, paraevitar disfunciones y aportar seguridad y garantas, tanto a los responsables de laproduccin, elaboracin y comercializacin, como a los responsables del control ycertificacin de los productos ecolgicos. Asimismo, y en el mbito de las normas especficas de produccin ganadera, elReglamento (CE) 889/2008 no las establece para todas las especies ganaderas deinters, como es el caso de los conejos y de los caracoles.En la elaboracin de este Cuaderno de Normas Tcnicas ha participado elConsejo Cataln de la Produccin Agraria Ecolgica (CCPAE), de acuerdo conlas funciones que tiene atribuidas en el Decreto 180/2001, de 26 de junio, deAgraria Ecolgica, y ha sido consultado a la Mesa Sectorial Agraria de la Pro-regulacin de la composicin y funciones del Consejo Cataln de la Produccinduccin Agraria Ecolgica.Consecuentemente, y despus de la experiencia recogida desde la entrada enaplicacin de este nuevo marco jurdico, se ha visto necesario establecer una serieCuaderno de Normas Tcnicas de la produccin agraria ecolgica que se aprobde normas tcnicas que lo complementen y completen, y derogar el contenido delmediante Resolucin de la Direccin General de Produccin, innovacin e industriasAgroalimentarias de 26 de julio de 2006.Este Cuaderno se ir modificando y desarrollando a medida que vaya evolucio-nando la normativa reguladora de la produccin ecolgica y se vaya teniendo msexperiencia en su aplicacin.En consecuencia, a propuesta de la Direccin General de Agricultura y Ganaderay en uso de las atribuciones que me han sido conferidas, Disposicioneshttp://www.gencat.cat/dogcISSN 1988-298XDL B-38015-2007 15. Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Nm. 6134 23.5.201226792CVE-DOGC-B-12136018-2012RESUELVO:Artculo nico Aprobar el Cuaderno de Normas Tcnicas de la produccin agroalimenta-ria ecolgica, que se har pblico a travs de la pgina web del Departamen-to de Agricultura, Ganadera, Pesca, Alimentacin y Medio Natural (DAAM)(www.gencat.cat/agricultura/eco).DISPOSICIN DEROGATORIASe deroga la Resolucin de la Direccin General de Produccin, innovacin eindustrias Agroalimentarias de 26 de julio de 2006.DISPOSICIN fINAL Esta Resolucin entrar en vigor al da siguiente de su publicacin en elDOGC.barcelona, 15 de mayo de 2012MIqUEL MOLINS ELIzALDEDirector general de Agricultura y Ganadera(12.136.018) * Disposiciones http://www.gencat.cat/dogcISSN 1988-298X DL B-38015-2007 16. 31403RESOLUCI15 de maig, per la qual saprova el Quadern de Normes Tcniques de la producciagroalimentria ecolgica.En data 23 de maig de 2012 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitatde Catalunya la Resoluci AAM/951/2012, de 15 de maig, per la qual saprova elQuadern de Normes Tcniques de la producci agroalimentria ecolgica (DOGCnm. 6134, de 23.5.2012).La disposici derogatria de la citada Resoluci deroga la Resoluci de la DirecciGeneral de Producci, Innovaci i Indstries Agroalimentries, de 26 de juliol de2006, que havia aprovat lanterior Quadern de Normes Tcniques de la producciecolgica. En relaci amb les normes especfiques que regulen lelaboraci de vi, el Regla-ment dexecuci (UE) 203/2012 de la Comissi de 8 de mar de 2012 que modificael Reglament (CE) nm. 889/2008, per el qual sestableixen disposicions daplicacidel Reglament (CE), nm. 834/2007, del Consell, en all relatiu a les disposicionsdaplicaci referides al vi ecolgic, disposa que les modificacions introdudes enla regulaci de lelaboraci del vi ecolgic seran aplicables a partir de l1 dagostde 2012. En conseqncia, es considera necessari modificar la disposici derogatria dela Resoluci AAM/951/2012, de 15 de maig, per tal de mantenir vigents les normesque regulen lelaboraci del vi de la Resoluci de 26 de juliol de 2006 fins el 31 dejuliol de 2012. A proposta de la Direcci General dAgricultura i Ramaderia, i en s de lesatribucions que mhan estat conferides,RESOLC:Article nicEs modifica la disposici derogatria de la Resoluci AAM/951/2012, de 15 demaig, que queda redactada de la manera segent:Es deroga la Resoluci de la Direcci General de Producci, Innovaci i IndstriesAgroalimentries, de 26 de juliol de 2006, llevat de les normes especfiques queregulen lelaboraci de vi, que seguiran vigents fins al dia 31 de juliol de 2012.DISPOSICI FINALLentrada en vigor daquesta Resoluci es retrotrau al dia de lentrada en vigorde la Resoluci AAM/951/2012, de 15 de maig.Barcelona, 7 de juny de 2012MIQUEL MOLINS ELIZALDEDirector general dAgricultura i Ramaderia(12.158.096)*