NORMES DE FUNCIONAMENT Tipus (VERSIÓ FINAL JUNY 2013)1

 • Published on
  14-Feb-2017

 • View
  219

 • Download
  3

Transcript

 • NORMESDEFUNCIONAMENTCentreEsportiuMunicipalAiguajoc

 • CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC

  2 / 31

  INDEX pg.

  1. INSTALLACIONS 4

  1.1. ESPAISESPORTIUS1.2. PROCEDIMENTDENTRADAISORTIDA

  a) AbonatdelCentreEsportiuMunicipalAiguajoc.b) Cursetistesnoabonatsqueparticipenenactivitatsdirigides.c) Personesquefanspuntualdelcentre.d) Grupsquerealitzenunaactivitatorganitzada.

  1.3. ACCSPERACOLLECTIUSESPECIALS

  2. REGLAMENT 7

  2.1. PROCESSOSADMINISTRATIUSa) Pagamentdequotes.b) Cobramentdequotesimpagades.c) Modificaciibaixes.d) Baixestemporals.e) RevisimdicaiQestionaridInicialActivitatFsica(QIAF)f) Devolucionscasalsiactivitats.g) Reservadespais.h) Lloguertennisipdelnoabonats.i) Altres.

  3. NORMESGENERALS 9

  3.1. DEFINICIDUSUARI3.2. DRETSDELSUSUARIS3.3. OBLIGACIONSDELSUSUARISDECOMPLIMENTGENERAL3.4. DECOMPLIMENTESPECFICPERAUSUARISQUEPERTANYINAUNCOLLECTIU.3.5. CONDICIONSDACCSALESINSTALLACIONSESPORTIVES.3.6. ALTRESCONDICIONSDACCS

 • CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC

  3 / 31

  4. UTILITZACIGENERALDESPAISIDEMATERIALESPORTIU 13

  4.1. SDELSESPAIS4.2. SDELMATERIALESPORTIU 4.3. PAUTESDECOMPORTAMENTGENERAL4.4. PAUTESDECOMPORTAMENTSALUDABLES4.5. ORDENACIIPROGRAMACIDELESACTIVITATS4.6. OBJECTESPERDUTSIDISPONIBILITATDARMARIETS4.7. ARMARIETS4.8. PLAFONSINFORMATIUSIWEBDAIGUAJOCi/oENTITATGESTORA4.9. PROTECCIDELAIMATGEPRPIA

  5. NORMATIVAD'ESPAIS 18

  5.1. SALADEFITNESS5.2. SALESDACTIVITATSDIRIGIDES5.3. PISCINA5.4. HIDROMASSATGE5.5. SAUNESIBANYSDEVAPOR5.6. SOLRIUM5.7. ESPAISOL-UVA5.8. VESTIDORS5.9. PAVELL5.10. GRADES

  6. INCOMPLIMENTDELANORMATIVAISANCIONS 31

  6.1. INCUMPLIMENTSLLEUS6.2. INCUMPLIMENTSGREUS6.3. INCUMPLIMENTSMOLTGREUS6.4. MESURESAAPLICARPERINCOMPLIMENTDELESCONDICIONSDS,COMPETNCIAENLAPLICACIIPRESCRIPCIDELESMATEIXES.6.5. RESPONSABILITATS6.6. GARANTIESITERMINIS

  1. INSTALLACIONS

 • CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC

  4 / 31

  El CEMAIGUAJOC s un equipament esportiu de 4.484m2, titularitatmunicipal i gestionat per AiguajocBorrellS.L

  LhorariordinaridelCentresde6.55a23.00dedillunsadissabteide8,00a15,00diumengeifestiusde9a14h

  1.1. ESPAISESPORTIUS

  Piscinaizonatermal

  3salesdactivitatsdirigidesi1decycling

  1esquaix

  1saladefitness

  1pavell

  1solrium

  1.2.PROCEDIEMTDENTRADAISORTIDA

  TenenaccsalesinstallacionsdelCentreEsportiuMunicipalAiguajoc:

  a) Elsseusabonats.b) Lespersonesqueparticipenenalgunaactivitatorganitzada.c) Lespersonesqueenfanunspuntualpagantlentrada.d) Grupsquerealitzenunaactivitatorganitzada.e) Pblicassistentacompeticions.

  Laccsilasortidadelsusuarisdelcentreselsituatnicaiexclusivamentenlentradaprincipal.

  a) AbonatdelCentreEsportiuMunicipalAiguajoc Hadaccediralcentrepel lectordigitalaqualsevoldelstorniquets.Alasortidahadeferlamateixa

  operaci,tambindiferentmentaqualsevoldelstorniquets. Si labonat est inscrit en una franja horria determinada, el control automtic daccs li autoritza

  lentradailasortida15minutsabansidesprsdelasevafranjahorria.

  b) Cursetistesnoabonatsqueparticipenenactivitatsdirigides Elsinfantsmenorsde12anyshandanaracompanyats. Espermetlentradaalcentre15minutsabansdelinicidelactivitat.

 • CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC

  5 / 31

  Shadutilitzarelvestidorilespaireservatalactivitatcontractada.

  c) Personesquefanspuntualdelcentre.Entradespuntuals:

  Esvenensemprequelaforamentdelcentrehopermeti. Alpagarlacorresponententrada,esrepeltiquetdepagamenticalportar-loasobreentotmoment. El personal datenci a lusuari prendr les dades personals dels usuaris puntuals per raons de

  seguretat,prviafacilitacideldocumentoficialquelacrediti Lentradadnadreta ls lliuredelsespaisesportius i lassistnciaa lesactivitatsdirigides incloses

  enlagraelladabonaments. Elsespaisquenecessitenreservaprvia,espodenutilitzarsiestanlliuresisilaDireccihopermet. Uncopabandonatelcentre,noespottornaraentrarambelmateixtiquet.

  Lloguers: Shadabonarlimportcorresponentalespaireservatabansdentraralcentre. Espermetlentradaalcentre15minutsabansdelinicidelactivitatilasortida30minutsdesprsde

  finalitzar-la. Nomsespotfersdelespaireservat.

  d) Grupsquerealitzenunaactivitatorganitzada El responsabledelgrupdisposaduncarnetdeproximitatperentrar totelgrupa lavegadaper la

  portaexteriorisemprehaderomandreambelsseusjugadors/alumnes. Elresponsabledelgruphadedipositarundocumentidentificatiupersonalambfotoinomarecepci

  iacanviselilliuralaclaudelvestidor.Elcarnetpersonalelrecuperaralretornarlaclaudelvestidor,enelmomentquetotlequipabandonielcentre.Pertant,noespotretornarlaclausihiquedaalgunmembredelequipdins.

  Shandutilitzarelsvestidorsdegrupsdesignats. Enelcasdequipsquefacincompetici,enelsentrenamentsespermetlentradaalcentre15minuts

  abansdelinicide lactivitat i lasortida30minutsdesprsdefinalitzar-la.Eldiadelacompeticiespermetlentrada45minutsabansdecomenarelpartitilasortidaals30minutsdhaveracabat.

  En el cas de les lligues organitzades per CEM AIGUAJOC, es permet lentrada al centre 15minutsabansdeliniciishadesortir30minutsdesprsdefinalitzar.

  Entotselscasos,elsvestidorsshandedeixartancatsambclau,buitsienbonestat.

  1.3.ACCSPERACOLLECTIUSESPECIALS

 • CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC

  6 / 31

  Abonatiusuarisambmobilitatreduda

  Lsdelelevadorestlimitatapersonesambmobilitatreduda.ElCentreEsportiuMunicipalAiguajoces reservaeldretdedemanarelcertificatmdiccorresponentquanhoconsiderioport.

  Normativaperaabonatsinfantilsmenorsde12anysNomspodenaccediralesinstallacionsenelscasossegents:

  Assistnciaauncursetoactivitatsdirigidasemprequevaginacompanyatsdunadult(tutorotcnicdelCentre)

  Que vagin acompanyats dun abonat familiar adult (major de 18 anys), que es farresponsable del menor. Sempre que es faci s del centre tots dos han de romandre ,necessriament,alesmateixesdependnciesi/oalapiscina.

  Apartirdels7anyshandutilitzarelvestidorqueelscorresponguipersexe.2. REGLAMENT

  ElCentreEsportiuMunicipalAiguajocdisposadunreglamentdsidunrgimdisciplinariquesdaplicaciatotselsabonatsiusuarisdelcentreesportiu,ialscollectiusexternsusuarisdelcentre,aixcomatoteslespersones que accedeixen al centre de forma espordica mitjanant el pagament de lentrada o lloguerpuntual.

  Lainterpretaciiaplicaciomodificacidaquestreglamentsfacultatdelrgancompetentdelseguimentdelcentre.

  Ls indegutde les installacions idincomplimentdel reglamentpodenssermotiudexpulsi temporalodefinitiva.Lexpulsidefinitivalhadedecidirlrgancompetentdelseguimentdelcentre.

  2.1.PROCESSOSADMINISTRATIUS

  a) Pagamentdequotes LaltaalcentreesformalitzaralesoficinesdelCentreEsportiuMunicipalAiguajoc. Elsrebutsescobraranenelsprimers5diesdecadamesmitjanantrebutbancari. Encasdaturadatcnicadunespaioserveipertasquesdemanteniment i/oadequaci, lusuarino

  tindrdretacapcompensacieconmica. Lesquotesesrevisaranunavegadaalany

  b) Cobramentdequotesimpagades

 • CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC

  7 / 31

  Ladevolucide2 rebutsdomiciliats consecutiusocasionar laprduade la condicidabonat.Pertornararecuperar-lacalpagarelsimportspendents,lesdespesesdedevoluciielsdretsdinscripcivigents.

  c) Modificaciibaixes Lesnotificacionsdebaixailesmodificacionsdelesdadesbancriescalpresentar-lesabansdeldia25

  delmesanterior.Noesfarcapdevolucisilabaixaescomunicaambposterioritat. Lanotificacicaldrfer-lapersonalmentoperfax,detalmaneraquelapeticiquedienregistrada

  amb la signatura del sollicitant, a qui senviar una confirmaci de la baixa. No sacceptar capdaquestesgestionsperviatelefnica.

  El canvi de quotamotivat per lamodificaci del tram dedat es far de forma automtica, prvianotificacialinteressat.

  d) Baixestemporals Enelscasosqueelcentreesportiuestipuli,labonatpotsollicitarlabaixatemporalprviaaportaci

  deladocumentacijustificativa. Si la baixa sallarga ms enll dels 12 mesos caldr renovar la documentaci justificativa de les

  situacions mdica, treball i estudis. En cap cas es reconeixer una baixa temporal amb carcterretroactiu,ouncophagigeneratunaquotaimpagada.

  e) RevisimdicaiQestionaridInicialActivitatFsica(QIAF)

  Esrecomanalarevisimdicaesportivaabansdiniciarunaactivitatfsicaiespecialmentalcollectiu

  depersonesdemsde65anys.

  f) Devolucionscasalsiactivitats Esretornarel50%delimportsilabaixaescomunica10diesabansdecomenarlactivitatisempre

  quesiguipermalaltiaolesi,previjustificantmdic.

  g) Reservadespais Lareservadelsespaisinclososadeterminadesquotes,comlasaladesquaix,esfarperlawebovia

  telefnica.LarestadespaisesreservaranprviaconfirmacideDirecci.

  h) Altres Encasdeprduadelaclaudelsarmarietsdelloguercalabonar-nelimportaladministraci. Suggerimentsiqueixes:elsusuarisdisposendunimprsperferarribarelssuggerimentsilesqueixes

  quecreguinoportunsaladireccidelcentre,dipositant-loenlabstiasituadaarecepci.Enrebrrespostaenelterminimximde15dies.3. NORMESGENERALS

 • CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC

  8 / 31

  3.1 DEFINICIDUSUARI

  Sentnperusuari/riaqualsevolpersonafsicaojurdicaquefacisdelainstallaciesportiva,enqualsevolmodalitat o disciplina, ja sigui de manera puntual o perllongada i sota qualsevol de les modalitats ds.Tamb restaran obligades al compliment daquesta normativa aquelles persones que hi romanguin perparticiparopresenciarunesdevenimentquehitinguilloc.

  Abonat

  Per adquirir la condici dabonada, la persona interessada haur de realitzar el pagament del preu pbliccorresponentiaportarlesdadespersonalsnecessriesaladministracidelcentre,perpodertramitarlalta.

  UsuarisPuntualsoTemporals

  Peradquiriraquestacondici,nicamenthadabonarelpreudelentradaodelabonamentprevist,ifacilitarelnomieldocumentoficialquelacrediti.

  UsuarisdeCursosi/oActivitats

  Per adquirir la condici de persona inscrita a un curs o activitat, caldr fer la sollicitud corresponent i lapersonaseradmesaen funcide lesplacesprevistes iperordredinscripci.Quanaquestanopugui seratesapermancadedisponibilitatdeplaces, sintegrarenun llistadesperaperordredepresentaci, alsefectesdaccediralcursoa lactivitatenelmomentqueesprodueixiunavacantoampliacideplaces,siaixspossible.

  Clubs,entitatsiassociacionsesportivesSn aquelles entitats jurdiques que figuren legalment inscrites en el Registre dentitats esportives de laGeneralitati/oenelRegistredEntitatsdelAjuntamentdeBarcelona.CentresdocentsCentreseducatiusdeprimriaisecundriaaixcomescolesespecials.AltresAssociacionsculturalsi/osocialslafinalitatbsicadelesqualsnosiguilaprcticafisicoesportivanielfomentde lactivitat fsica/lesport, per que portin a terme activitats fisicoesportives per als seus associats iassociades,aixcomelsgrupsinformalsdusuaris/riesquehosollicitin.Elrgimdautoritzacidelsdelesinstallacionsserelprevistperalsusuaris/riesindividuals,lentitatgestorapodrdemanarlarelacidelespersonesqueenfaranscomaintegrantsdaquestgrup.

  3.2. DRETSDELSUSUARIS

 • CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC

  9 / 31

  a) Accediralainstallaciirealitzarlesactivitatsfsico-esportivesenlhorariestablertiperalafinalitatperalaqualacreditiestarautoritzat.

  b) Realitzarlesactivitatsfisicoesportivesperalesqualstinguinautoritzaci.c) Utilitzarelsserveisdaccsgeneraldelesinstallacionsesportives.d) Formularreclamacions,queixesisuggerimentsenrelaciambelservei,seguintelprocediment

  quehihagiestablertirebrerespostadelesqueixesoreclamacionsenelterminide15dieshbilsacomptardesdeladatadelasevapresentaci.

  e) Sollicitar informaci sobre el funcionament o la gesti de les installacions, aix comsobreprogramesiactivitatsesportives.

  f) Exercir els drets daccs, de rectificaci i de cancellaci, dacord amb el que determina la Lleiorgnica15/1999,de13dedesembre,deProteccideDadesdeCarcterPersonal.

  g) Conixer les caracterstiques de les installacions. Amb aquesta finalitat, AiguajocBorrellS.Lmantindractualitzatelscanalspropisdinformacirelativaalessevescaracterstiquesprincipals.

  h) Disposardunreglamentdseneltaulelldinformaci.

  3.3. OBLIGACIONSDELSUSUARISDECOMPLIMENTGENERAL

  a) Fer un bon s de les installacions esportives, respectar-les i cuidar-les, aix com el mobiliari iqualsevolaltreelementquehihagiinstallat.

  b) Mostrar al personal al servei de les installacions lautoritzaci per usar-les, en elmomentdaccedir-hiienqualsevolmomentenquelslademanin.

  c) Collaborar en elmanteniment de la neteja de la installaci i, amb aquesta finalitat, fer s de lespapereresidelsrecipientshiginicsquehiha.

  d) Respectarlhoraridefuncionament.e) Seguirlesindicacionsiinstruccionsquefacielpersonaldeservei.f) Esaconsellablecomunicaralpersonalquehiprestaserveilesalteracionsdefuncionament,els

  desperfectesolesdeficinciesenelfuncionamentdelainstallaci.g) Tractarambrespectelarestadusuarisidusuriesielpersonalquehitreballa.h) Respectaritenircuradelmobiliariidelmaterialesportiu.i) Abonarpuntualmentlestaxesi/opreuspblicsestablertsperacadaserveioespaiesportiui

  peracadamodalitatdsdeterminada.j) Efectuarlaprcticaesportivaambelmaterialilavestimentaadientperacadatipusdinstallaci.k) Abandonarlainstallaciquanhaginestatadvertits/desdelincomplimentdelanormativaies

  neguinarectificar lasevaconducta.Aaquestefecte,elpersonalde la installacit la capacitatdexpulsar qualsevol persona o entitat que no compleixi la normativa vigent, general oespecfica,quefigurarecollidacomanopermesaocomaobligatriaperacadaespai,dacordamblapresentnormativadsiamblarestadenormativalegalquesiguidaplicaci.

  l) Aportarlesdadesnecessriesperaadquirirlacondicidepersonausuriadelesinstallacionsolacondicidepersonainscritaauncursoactivitat.

  m) Noespotgravarimatgesnisons.

 • CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC

  10 / 31

  n) Noespotferentrenamentsambpersonalali.o) Noespotfumar,nimenjar.p) Noespotaccedirambenvasosdevidreq) Nousarelmbileneldecursdelesactivitatsdirigides.

  3.4. DECOMPLIMENTESPECFICPERAUSUARISQUEPERTANYINAUNCOLLECTIU

  a) Designar, davant AiguajocBorrell S.L i per escrit, la persona que representa lentitat als efectesdelaborarelpladusosdecadatemporadaoperode.

  b) Subscriureimantenirlavignciadelesplissesdasseguranaderesponsabilitatcivilquecobreixinles activitats que shan de realitzar i les persones participants, tantpracticants compblicassistent,sisescau.

  c) Comunicar, amb la urgncia necessria, qualsevol incidncia derivada de les activitats que esprodueixidurantlasevapermannciaenlainstallaci.

  d) Utilitzar la installaci per a la finalitat determinada en lacord dutilitzaci i segons el calendariprevistenelpladusos.

  e) Respectarelnombredusuries idusuarisdacordamblacomunicaciefectuadaenelmomentdelautoritzaci.

  f) SollicitarautoritzaciexpressadeAiguajocBorrellS.Lpermodificarlescondicionsdsdelsdosapartatsanteriors.

  g) Adoptarlesmesuresnecessriespernointerferirenelshorarisienlesactivitatsdelarestadusuarisidusuriesdelesinstallacions.

  3.5. CONDICIONSDACCSALESINSTALLACIONSESPORTIVES

  a) Per accedir a la installaci, lusuari/ria shaur didentificar de la formaque sestableixi, i utilitzaradequadamentelssistemesdecontroldaccsqueexisteixinacadacentre.

  b) Elshorarisdoberturaitancamentdelesinstallacionsestaranexposatsalarecepci.c) Els/lesusuaris/rieshaurandajustar-sealsdies ihoresdobertura i tancamentde les installacions i

  alsdiesiperodesdetancamentestablertsanualment.d) En cas darribar a laforamentmxim,AiguajocBorrell S.L es reserva el dret de tancar laccs a la

  installaci,espaisoalesdiferentsactivitats.e) Lesentradespuntualsnicamentpermetenunnicaccsalainstallaci;noespodrsortiritornara

  entraruncopshagiacceditalespai.f) En les activitats de grup que es vinguin a fer a les installacions, el responsable de les persones

  participants mostrar a la persona encarregada del control daccs a la installaci, el seu DNI odocumentacreditatiu,perpoderaccediralsvestidors ia larestadespaisesportius.Perobtenir lesclaus dels espais que shagin dutilitzar, la persona responsable haur de dipositar un documentidentificatiu,queliserretornatunavegadalliuradeslesclausalasortida.

  g) Enelscentresambvasosdepiscines,elDecret95/2000delDepartamentdeSanitatiSeguretatSocialdelaGeneralitatdeCatalunyaindicaqueelsmenorsde14anyshandestaracompanyatsdunadult.

 • CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC

  11 / 31

  Ladulthaurdestarenelmateixespaiqueelmenorivetllarpelseuboncomportament.Unadultpotaccedirambunmximde2menors.AiguajocBorrellS.Lfaextensivaaquestasituacialsnois inoies de 14 anys, tot i que podran accedir-hi sols desprs dhaver realitzat una provadautosuficinciaalapiscinaidisposardunaautoritzacisignadapelspares,queserlaresponsablequeesrespectinicompleixinlesnormesespecfiquesdecadaespai.

  3.6. ALTRESCONDICIONSDACCS

  a) La resta de persones que accedeixin a les installacions hauran dacreditar pels mitjans que esconsiderinsuficientslasevaradentradaenelsdiferentsespais.

  b) Els usuaris i les usuries no podran accedir a les installacions amb vehicles, monopatins, patins,bicicletesosimilars,niambcapestriomaterialquenoestiguidestinatalaprcticaesportivaperalaqualestanautoritzats,llevatdaquellespersonesquehonecessitinperraonsdemobilitatredudaenatencialseugraudediscapacitat.

  c) Noespermetlentradadanimals,llevatdelsgossospigall.

  4. UTILITZACIGENERALDESPAISIDEMATERIALESPORTIU

  4.1. SDELSESPAIS

  a) Noespodrrealitzarcapcanvienelsserveisi/oespaisqueconstenalpladusos,sinoesdisposadelautoritzaciprviadAiguajocBorrellS.L.

  b) Tant els usuaris i usuries com les entitats alienes a Aiguajoc Borrell S.L que han llogat algunainstallaci, hauran de respectar els horaris concedits i no podran utilitzar-la fora del tempsautoritzat.

  c) Noespermetocuparelsespaisonsestandesenvolupantactivitats,ointerferir-hi.Tampocespermetocuparespaislliuressenseautoritzaciprviadelsresponsablesdelesinstallacions.Noespermetls lliure de les sales dactivitats i sales polivalents, si no es tracta dactivitats dirigides i/osupervisadesperpersonaltcnic.

  d) Shaderespectarlanormativaespecficareferentacadaespaiilaforamentmximprevistperacadainstallaci.

  4.2. SDELMATERIALESPORTIU

  a) Respectealmaterialesportiuquenosiguide la installaci,per raonsdehigiene i seguretatnoespodrferservir,exceptuantaquellmaterialsupervisatpelresponsabledelespai.

  b) Elsusuaris/essnresponsablesdelmaterialesportiuqueutilitzen,i lhauranderetornaralsseullocuncoplhanutilitzat.

 • CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC

  12 / 31

  c) Cada entitat esportiva s responsable del material esportiu que utilitzi. Aix mateix, les entitatshauran de respectar lordre dels magatzems del material esportiu i tenir-lo ordenat i guardat enlespaiassignat.

  d) Lentrenador/aolapersonaresponsabledecadaentitathaurdedurelcontroldelmaterialutilitzatperalesactivitats.Tambesfarresponsableque,unavegadafinalitzadalactivitat,lainstallaci,elmaterialielsespaisesportiusutilitzatsestiguinencondicionsdetornar-seautilitzar.

  e) Totdesperfecteocasionatalainstallacioalmaterialacausadelmalsserresponsabilitatde la persona que lhagi causat i, subsidiriament, de lentitat a laqupertanyi, siaquestapersonaestfentsdelainstallacicomaintegrantdungrup.Lesdespesesdereparacianiranacrrecdeldeclaratresponsable.

  4.3. PAUTESDECOMPORTAMENTGENERAL

  a) Lespersonesusuriesmantindranlanetejailordredetotalainstallaci,delequipamentidelmaterialesportiu,aixcomuncomportamentrespectusenverselpersonalilarestadegentquehisiguipresent.

  b) Shadevetllarperques respectin almximtots els elementsde la installaci i lesnormesespecfiquesds: ferbonsde lespapereres,deixarels vestidorsenbonescondicionsperalespersonesquevindranmstard,etc.

  c) Calrespectarlesnormesielsconsellsdelpersonaldelainstallaciesportiva.d) En general, no es permet realitzar cap actuaci que alteri lordre pblic o la convivncia normal i

  pacficadelespersonesusuries.e) Peralautilitzacidelespaiesportiu,lesusuriesielsusuaristenenlobligacidecanviar-se

  lessabatesdel carrer i ferservir calatexclusiu i adequata lactivitatesportiva,aixcomdeportarrobaesportiva.Noespodrferactivitatfsicaambrobadecarrer.

  f) sobligatoriutilitzarsempreelsvestidorspercanviar-sederoba.Noespermetdefer-hoencapaltradependnciadelainstallaci.

  g) Saconsellanoportarobjectesdevaloralainstallaci,jaqueladireccinoesresponsabilitzadelsobjectesperdutsooblidats.

  4.4. PAUTESDECOMPORTAMENTSALUDABLES

  a) srecomanableunarevisimdicaprviaperalcasqueesvulguiiniciarunaactivitatesportiva.Entotcas,serresponsabilitatexclusivadelapersonausuriaqualsevoltipusdincidentquepermotiusdesalutpuguipatir, jasiguiperdesconeixementdunapossiblemalaltiaoper la realitzacidunsobreesfordurantlaprcticaesportiva.

  b) AiguajocBorrellS.Lposaadisposicidelespersonesusuries,duranttotelperodedoberturadelesinstallacions,adrear-sealpersonaltcnicquepotassessorar-lessobrelamillormaneradeferactivitatfsica.

  c) srecomanableferunescalfamentadientabansdecomenarlactivitatfsicaienacabar-la,ferexercicisdestirament iderelaxacipertornara lacalma,abansdanara ladutxa.Entotcas,ser

 • CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC

  13 / 31

  responsabilitat exclusiva de la persona usuria qualsevol tipus de lesi provocada per una malaprctica.

  d) Durantlessessions,srecomanablehidratar-sebevent,sovint,petitesquantitatsdaigua.e) srecomanablenomenjardesdedueshoresabansdeferexercici.f) Alessessionsdirigides,calseguirelsconsellsdelpersonaltcniciconsultar-liqualsevoldubtequees

  puguitenir.

  4.5. ORDENACIIPROGRAMACIDELESACTIVITATS

  a) EncadaundelscentresAiguajocBorrellS.L far pblic, per a cada espai, el quadre dhorarisdactivitatsprogramadesdacordambelpladusos,iserobligatorirespectar-lo.

  b) AiguajocBorrellS.L,mitjanatladireccidelcentre,esreservaeldretdemodificari/oanullarelshorarisdutilitzacidelesinstallacionsquanlescircumstncieshorequereixin.Toteslesactivitatscomenaraniacabaransegonslhorariprevist,inoespermetrdampliar-losi,perqualsevolincidncia,lactivitathacomenatmstard.

  c) Laccsalessessionsdirigideshadeseralhorariindicat.Transcorreguts5minutsdesdelinicidelasessi,noshipermetrlaccs.

  d) No es permet, en cap cas, dur a terme cursets particulars ni assessorament tcnic a nivellparticularalesinstallacionsesportives,exceptuantelserveidentrenadorpersonaldelainstallaci.

  4.6. OBJECTESPERDUTSIDISPONIBILITATDARMARIETS

  a) AiguajocBorrellS.Lnoesresponsabilitzadelsobjectesdipositatsalsarmariets,igualmenttampocesresponsabilitzadelsobjectesperdutsooblidatsalesinstallacions.

  b) Elsobjectesperdutsqueshaginpogutrecollirestaranadisposicide lespersonesusuriesdurantunmes.Transcorregutaquesttermini,el/laresponsabledelainstallacielsdestruirodonaraorganitzacionsnogovernamentals.

  c) Noesrecolliranniguardaransabons,cremescorporals,nirobainterior.

  4.7. ARMARIETS

  LsdelsarmarietssunserveiqueofereixAiguajocBorrellS.Lperquelsusuarisde la installacipuguinguardar-hielsefectespersonalsmentreduena terme lactivitat fisicoesportiva.Encapcassunserveideconsigna.HihadostipusdarmarietsalscentresdeAiguajocBorrellS.L:

  Armarietspuntualsadisposicidelsusuarisdeformatemporal,outilitzantuncadenat.

  a) Enfinalitzarlactivitatolestadaalainstallaci,lapersonausuriahaurdedeixarlarmarietlliure,buitinet.

 • CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC

  14 / 31

  b) Cadadia,enacabarlhoraridoberturadelesinstallacions,elpersonalresponsabledesallotjarelsarmarietsquenoestiguinlliuresielsobjectesquehihagipassaranatenirlacondicidobjectesperduts.AiguajocBorrellS.Lnoesfarcrrecdelescandalltrencatperalliberarlarmariet.

  Armarietsdelloguersnelsquelespersonesusuriespodenllogarperunperodedeterminatdetemps,previpagamentdelataxacorresponent,isndspropidurantaquestperode.

  Recomanacions:

  a) Saconsellaguardarlabossa,larobailessabatesdinslarmariet.Perraonshiginiques,lessabates

  shandeguardarprotegidesambunabossadeplstic.Caltractarelpanyambcura.b) Encasdeprduadelaclauodeproblemesambelpany,calavisaralarecepcidelcentre.Encasde

  prduadelaclauoaltreelementdetancament,sabonarlataxacorresponentalasevareposici.c) Es recomananodeixar-hiobjectesdevalor,perquAiguajocBorrellS.Lnoes far responsabledel

  contingutencasdeprduaosostracci.

  Aiguajoc Borrell S.L es reserva el dret de comprovar el contingut de tots els armariets quan ho estimiconvenient per motius de seguretat de les installacions i de la resta de persones usuries o quan espresumeixi,demanerafonamentada,lasevautilitzaciindeguda.

  4.8. PLAFONSINFORMATIUSIWEBDAIGUAJOC

  a) Elsplafonsinformatius,elstelevisorsielwebsnelsespaisdestinatsaladifusiialacomunicacidelfuncionamentdelcentreidAiguajocBorrellS.Lidelesactivitatsqueshifan.

  b) ElsresponsablesdelscentresiAiguajocBorrellS.Lgestionaranelcontingutdelwebielsdiferentsplafons informatius i aaquestefectedeterminarelscriterisdsi lassignacidaquests, ipodrfer-hiqualsevoltipusdemodificacidacordamblesnecessitatsexistents.

  c) No es permet collocar cap element de comunicaci, difusi, cartell ni publicitat foradelsespaisadientsiassignatsencadaplafsenselautoritzacidAiguajocBorrellS.L.

  4.9. PROTECCIDELAIMATGEPRPIA

  AefectesdelaLleiOrgnica10/1995de23denovembre,deproteccicivildelhonor,delaintimitatidelaprpiaimatge,lagravacidimatges(fotografies,pellcules...)dequalsevoltipusestractarandelasegentmanera:

  a) AiguajocBorrellS.Lpertaldegarantirelsinteressosdelsusuarisestableixquenoespodrrealitzar

  enregistramentdimatgesnideso,enelsespaisesportius icomplementaristancatsalpblic,figuradelespectador,comanormageneral.

 • CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC

  15 / 31

  b) Davant de requeriments concrets denregistrament dins dels espais esportius tancats shaur de

  realitzar una sollicitud per escrit que anir acompanyada de lautoritzaci de la persona a serenregistradaodelseututor/a.Lasollicitudrecollirlavoluntatdenopenjarnipublicarlesimatgesencasquesurtinaltrespersonesquenohagindonatlasevavoluntatexpressaperalafilmaci.

  c) EnelcasdelsespaisesportiusobertsdeAiguajocBorrellS.Lfomentarelcarcter informatiudelanormaiseximeixdelaresponsabilitatexistententreusuaris.

  d) Respectealesactivitatsdeportesobertesrealitzadesalainstallaci,informaralsusuaris,jaqueenaquestcasfuncionarcomunespaiobert.

 • CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC

  16 / 31

  5. NORMATIVAD'ESPAIS

  LaDireccidelcentregarantiratotselsusuaris:

  elcorrectemantenimentdelsespaisaixcomdelmaterialiaparellsesportius lapresnciadetcnicsesportius/socorristespermanentenlasaladefitnessipiscina Elserveid'assessoramentiseguimentalsabonats Puntualitatiqualitatenl'inicidelesactivitatsdirigides

  5.1. SALADEFITNESS

  Eltcnicdesalalimitaroprohibirlarealitzacidaquellsexercicisqueconsideriinapropiats,perillososoderealitzaci dubtosa que incideixin en la prpia seguretat de lusuari o daltres usuaris, o puguin deteriorarlequipamentoelmaterial.

  Horari:

  NOESPERMET:

  a) Accedir a la Sala de Fitness a les persones menors de 15 anys. Les persones amb 15 anys nomspodranutilitzarlesmquinescardiovasculars,isempreamblasupervisideltcnic.

  b) Nofercasdelsconsellsdelstcnics,nidelesnormesdelaSala.c) Entrarmotxillesobossesalasala.d) Portarlaiguaolesbegudesenrecipientsquenosiguinhermticsiqueespuguintrencar.e) Monopolitzarlesdiferentsestacions,niguardartanda.f) Excedirdeltempsdetreballmarcatalesmquinescardiovasculars.g) Utilitzarsabatesdecicloindoor.

  SOBLIGATORI:

  h) Dur una tovallola per usar-la en lesmquines o elsmatalassos. I, permotius dhigiene, eixugar lamquinaquanshagifetservir.

  i) Portarrobaicalatesportiuadequat.Noesconsideraquehosiguin: lesxancletes, lessabatesambplataforma,elsbanyadorsoelspantalonstexans.Noespotentrarambeltorsnu.

  j) Cedirlsdelaparellquanesfaunapausaderecuperacientresries.k) Tornar al seu lloc el material que shagi estat utilitzant, per tal de facilitar-ne l's a la resta de

  personesusuriesdelasala.

 • CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC

  17 / 31

  ESRECOMANA:

  l) Ferunescalfamentgeneral,ambexercicisaerbicsidestiramentsdurant10-15minuts.m) Consultaralpersonaltcnicdelasalaperassessorar-sedeltreballadientenfuncidelsobjectiuside

  les necessitats de cadasc/na, o per aclarir qualsevol dubte relacionat amb la prctica saludable iresponsabledexercicifsic.

  5.2. SALESDACTIVITATSDIRIGIDESHorari:

  NOESPERMET:

  a) Laccsalesactivitatsamenorsde13anys.Elsusuarisde13i14anysnomspodranparticiparenlesactivitatsdemenys intensitat. Espotdemanarelquadrantdaquestes activitats en la recepcidelcentre. Els usuarismajors de 15 anys tindran accs lliure a totes les activitats incloses en la quotadabonament.Accediralasalapassats5minutsdelinicidelactivitatoquanshagiarribatalmximde laforament. Cadascuna de les activitats t un nombre mxim de places en funci de lespossibilitats daforament de la sala i de la qualitat docent. Cada centre esportiu determinar elscriterisdaccsencasdoverbooking.

  b) Lautilitzaciindividualocollectivasenselapresnciad'untcnic.

  SOBLIGATORI:

  c) Durrobaesportivaadequadaperaferlesactivitatsdirigides.Eltorshadestarcobertilessabatillesno poden venir del carrer. Es desaconsellen les sabates amb plataforma. Es recomana dur robacmodasilactivitataferaixhorequereix.Estprohibitcalatambsolaquemarqui.

  d) Durunatovallolademperaposardamuntdelesmrfegues,encasquesenutilitzin.e) Durlaiguaolesbegudesenrecipientshermticsiirrompibles.f) Tornaralseullocelmaterialqueshagiutilitzat.g) Deixarqualsevolmotxillaobossaforadelasala.

  ESRECOMANA:

  h) Seguirlesindicacionsdelpersonaltcniciinformar-lodequalsevollesi,dolor,malaltiaodubtequepuguemtenirenrelacialactivitatquefem.

  i) Assegurar-sequeelnivelldedificultatdelasessisadequatalnivellicondicifsicaactual.j) Ferlessessionsfinsalfinal,noobviareltreballdestiramentsirelaxaci.k) Hidratar-seduranteltempsdedicatalaprcticaesportiva.

  *AiguajocBorrellS.Lesreservaeldretdemodificar,canviaroeliminaralgunaactivitat,encasdenecessitatdelaprpiaentitatodelmateixAjuntamentdeBarcelona.

 • CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC

  18 / 31

  SALADECICLOINDOOR

  Horari:

  NOESPERMET:

  a) Laccsalactivitatamenorsde13anys.b) Elsusuarisde13i14anysnomspodranparticiparenlesclassesdecicloindoordemenorintensitati

  sotalasupervisideltcnic.c) Accediralasalapassats5minutsdelinicidelactivitatoquanshagiarribatalmximdelaforament.d) L'slliuredelasalaquannohihagiactivitatprogramadasenseautoritzacideltcnic.

  SOBLIGATORI

  e) Dur robaesportivaadequadapera fer lactivitat.El torshadestarcobert i lessabatillesnopodenvenirdelcarrer.Esdesaconsellenlessabatesambplataformaoambsolamoltprima.

  f) Durunatovallolademperassecar-selasuor.g) Netejarlasuordelesbicicletesidelterra.h) Afluixarelscaragolsdelseientidelmanillarquanhagiacabatlactivitat.i) Durlaiguaolesbegudesenrecipientshermticsiirrompibles.j) Deixarqualsevolmotxillaobossaforadelasala.

  ESRECOMANA:

  k) Seguirlesindicacionsdelpersonaltcniciinformar-lodequalsevollesi,dolor,malaltiaodubtequepuguemtenirenrelacialactivitatquefem.

  l) Ajustarlesbicicletesalallargadadelesnostresextremitats.m) Ferlessessionsfinsalfinal,noobviareltreballdestiramentsirelaxaci.n) Hidratar-secontnuament,finsitotabansdetenirsensacideset.

 • CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC

  19 / 31

  5.3. PISCINAHorari:

  NOESPERMET:

  a) Els menors de 14 anys han dentrar acompanyats dun adult (segons la Ordre de 31-5-1960 delMinisterio de la Governacin) que sen faci responsable, excepte si participen dun curset. Ladulthaur destar en elmateix espai que elmenor i vetllar pel seubon comportament.Un adult potaccedirambunmximde2menors.

  b) Les persones amb 14 anys podran fer nataci lliure si passen una prova de nivell realitzada pelsocorrista.

  c) Laccsamenorsde2mesos,perqestionsdesalut.d) Accedirorestaralespaidepiscinavestitdecarreroambcalatdecarrer.e) Utilitzarcaptipusdesabocremesalesdutxesdepiscinaizonacomunadaiges.f) Realitzarcapactivitatperillosaojocsquecomportinriscfsic.g) Noestpermesalaprcticadapnealliure.h) Ls del material de piscina sense el perms. Es responsabilitat de labonat tornar al seu lloc el

  materialutilitzat.i) Recolzar-senirepenjar-sealessureres.j) Lsdulleresoobjectesdevidrefcilmentesmicolables.k) Fumaromenjaralazonadeplatjadepiscina.l) L'sdeflotadorsrecreatiusi/oinflables.m) Fersdelapiscinaatotapersonaquepresentiunaferidaobertai/omalaltiainfecciosa.

  SOBLIGATORI:

  n) Dursabatillesdegomanetes,casquetdebanyibanyador.Estprohibitportarrobainteriorsotaelbanyador.

  o) Dutxar-seabansdentraralapiscina.p) Seguirlanormadesentitdenatacidelscarrils,nedantperladretadelcarrilideixantlliureelcostat

  esquerre.q) Elsusuarisdepiscinahauranderespectarelsespaisdestinatsa lesdiferentsactivitats ielscartells

  indicatiusdecarrillent,migorpid.r) Qualsevolusuaride lapiscinaambalgunadisfunci, lesi,malaltiacardacaodetipusepilptic,no

  hauriadevenirsol,hohadecomunicaraltcnicosocorristaabansdintroduir-sealaigua.s) Queelsnadonsentrinal'aiguaambbolquersespecials.

  ESRECOMANA:

  t) No dur cap tipus de joies o bijuteria mentre es resti al recinte de piscina. En cas de prdua odeteriorament,lainstallacinosenfaresponsabledecaptipusdobjecte,amsderepresentarunriscdelesipelpropiusuariquelesportaiperlaresta.

 • CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC

  20 / 31

  5.4. HIDROMASSATGE

  Horari:SOBLIGATORI:

  a) Complirlesindicacionsiconsellsdelstcnics.b) Durcasquetdebanyibanyador.c) Abansdentraralaiguasobligatoridutxar-se.d) Que els usuaris i usuries que pateixin o hagi patit algunamalaltia cardaca, respiratria, de caire

  epilptic,infecciosa-contagiosaodaltrescaracterstiques,handeconsultarambelseumetgeabansdefersdaquestsserveis.

  NOESPERMET:

  e) Utilitzarcaptipusdesab,gelocremes.f) Noestpermsaccediralsmenorsde14anys.g) Perapersonesquepateixenmalaltiesinfecciosesohemorrgiesdequalsevoltipus

  ESRECOMANA:

  h) Utilitzar lhidromassatge a totes les persones que pateixen reumatisme, refredats lleus, fatiga iestrs.

  i) Nosrecomanableestar-himsde10minuts,iencapcasespodensuperarels20minuts.j) Descansarunsminutsforadelhidromassatgedesprsdelasevautilitzaci.k) Consultaral/lasocorristadelapiscinaencasdetenirqualsevoldubte.

  SCONTRAINDICATl) Perapersonesambhipertensiarterialgreuohipotensi.m) Perapersonesquepateixendiabetis.n) Peralembarsiperapersonesambvarius.o) Enelcasdecompliralgunadelescondicionsabansesmentadesiesdesitgifersdelespaihaura-ho

  deconsultar-hoambelseumetge.

 • CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC

  21 / 31

  5.5. SAUNESIBANYSDEVAPORHorari:

  SOBLIGATORI:

  a) sobligatoricomplirlesindicacionsiconsellsdelstcnics.b) AlrecintedeSaunaibanydeVaporshandedursabatillesdegomanetes,banyador itovallolaper

  evitarelcontactedirecteambelselementsdereps.c) Abansdelseussobligatoridutxar-se.

  NOESPERMS:

  d) Nospermsutilitzarcaptipusdesab,gelocremesalessaunes,banydevaporialazonacomunade descans. Tamb est prohibit ls de guants de crill o daltres elements dexfoliaci. Aix comafaitar-seodepilar-seenaquesteszones.

  e) Noespotpujaralsbancsambsabatilles.f) Quedaabsolutamentprohibitabocaraiguaalasaunasecaialbanydevapor.g) Noestpermsaccediralsmenorsde15anys.h) Nospermsfumarnimenjar.i) Noestpermsportarjoiesniobjectesmetllicsperriscdecremades.j) Perapersonesambproblemesdevarius,hipertensiarterial,problemescardacs,trastornsde

  pressi,epilpsia,hipertirodisme,diabetis,infeccionsagudes,insuficinciarenal,malaltiabronquialsevera,edemes,estatsanmics,ambdermatitis,oproblemesdevasodilataci.

  k) Perapersonesambproblemesdevarius,hipertensiarterial,problemescardacs,trastornsdepressi,epilpsia,hipertirodisme,diabetis,infeccionsagudes,insuficinciarenal,malaltiabronquialsevera,edemes,estatsanmics,ambdermatitis,oproblemesdevasodilataci.

  ESRECOMANA:

  l) Consultaralpersonaltcnicdelapiscinaencasdetenirqualsevoldubte.m) s recomanable hidratar-se durant elsmoments previs o immediatament desprs de gaudir de les

  saunes,sempreiquanlenvsnosiguidevidreiesfaciunsacuratdelsenvasosiembolcalls.n) Nosrecomanableestar-himsde10minuts,iencapcasespodensuperarels20minuts.o) Recomanem que davant de qualsevol signe o smptoma de trobar-se malament, avisar

  immediatamentalpersonaldelcentre.

  SCONTRAINDICATp) Peralembarsoperalespersonesquevulguinquedar-seenestat.q) Adonesamblamenstruaci.r) Entraralasaunaambmoltaganaoamblestmacmoltple.s) Entrarambunestatdemoltesgotament.t) Perapersonesquehaginestatoperadesrecentment.u) Enelcasdecompliralgunadelescondicionsabansesmentadesiesdesitgifersdelespaishauria

  deconsultaraunmetge.

 • CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC

  22 / 31

  5.6. SOLRIUMHorari:

  SOBLIGATORI:

  a) Durunatovallolaperusar-laenlesgandules.b) Tornaralseullocelmaterialqueshagiestatutilitzant,lesgandulesolescadires.c) Utilitzarxancles

  NOESPERMET:

  d) Accediraaquestespaialespersonesmenorsde14anys.e) Fumar,menjar,niportarenvasosdevidre.f) Accedirosortitdelaterrassamullat.g) Abocar-sealcarrer,llenar-hiobjectesocridaralespersonesquehitransiten.h) Queda restringit ls de pilotes o altresmaterials quepuguin destorbar la tranquillitat de la resta

  dusuaris,exceptuantaquellscasosenquehagiactivitatsprogramades.

  ESRECOMANA:

  i) Tenirencompteeltipusdepellieltempsmximdexposicirecomanatencadacas.Lesexposicionsmolt llargues i repetidespodenprovocarunenvellimentprematurde lapell i tambaugmentenelriscdedesenvolupamentduncncerdepell.

  j) Informardequalsevolanomaliaquesucceeixienlainstallaci.k) Utilitzaradequadamentlescremessolars.l) Certsmedicamentsialgunscosmticsaugmentenlasensibilitatalesradiacions,consulteualvostre

  metge.

 • CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC

  23 / 31

  5.7. ESPAISOL-UVAHorari:

  SOBLIGATORI:

  a) Laprimeravegadaquesutilitzaaquestservei,sobligatoriomplirelformularifacilitatperlempresadeSol-Uva.

  b) Utilitzarsempreulleresdeproteccic) Desmaquillar-seiportarlapellneta.

  NOESPERMET:

  d) Lsalsmenorsde18anys.e) Entrarmullat.f) Laccsapersonesquepateixenmalaltiescontagioses.g) Menjar,entrarbegudesambenvasosdevidreofumar.h) Portarrellotges,joiesobijuteria.i) Lsdefiltressolarsicremes.

  ESRECOMANA:

  j) Tenirencompteeltipusdepellieltempsmximdexposicirecomanatencadacas.Lesexposicionsmolt llargues i repetidespodenprovocarunenvellimentprematurde lapell i tambaugmentenelriscdedesenvolupamentduncncerdepell.

  k) Informardequalsevolanomaliaquesucceeixienlamquina.l) Nosrecomanableelseusalesdonesembarassades,hipertensosiaquellsquepateixinmalalties

  cardaques.m) Certsmedicamentsialgunscosmticsaugmentenlasensibilitatalesradiacions,consulteualvostre

  metge.n) saconsellableposar-secremeshidratantsibeureaiguadesprsdecadasessi.o) Nofermsdunasessiperdia,nimsde4persetmana.

 • CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC

  24 / 31

  5.8. VESTIDORSHorari:

  LaDireccidelcentregarantiratotselsusuaris:

  Serveidenetejaidesinfeccidiari Armarietsperadipositarrobaiobjectespersonals Assecadorsdecabell Dutxes,lavabosivestuarisadaptatsapersonesambmobilitatreduda

  SOBLIGATORI:

  a) Vetllarpelseubonmantenimentideixar-losenbonescondicionsperalsusuarisposteriors.b) Dutxar-seeneltempsestrictamentnecessariiferunconsumresponsabledelaigua.c) Ferusdelespaidinslazonadedutxesperassecar-se,aixcomtambperescrrerlequipdebany.d) Nodeixarenvasosalterradelesdutxes,niembolcalls,nirestesdesaboqualsevolaltreobjecte.e) Deixarlliurelarmarietenabandonarlainstallaci.Cadanitesprocedirabuidar-lospernetejar-los.

  ElsobjectesquehihagipassaranaAtencialusuari,elpropietaristindranunmesperarecollir-los.f) Queelsmenorsde7anysescanvinambelseuacompanyantienelmateixvestidor.

  NOESPERMET:

  g) Menjarnifumar.h) Introduir-hiobjectesdevidreodequalsevolaltrematerialquepuguiesclatarotrencarenbocinets

  petits.i) Est prohibit prctiques que afectin la salubritat com depilar-se, afaitar-se, tenyir-se, fer-se la

  manicuraopedicura,etc.j) Rentarlessabatilles,banyadorsoqualsevoltipusderobapermotiusdhigiene.

  ESRECORDA:

  k) Esrecomanaferservirsabatilles.l) Uncopfetservirlarmariet,recordeudeixarlaportatancadaafidevitaraccidents.m) AiguajocBorrellS.Lnoesfaresponsabledelsobjectesdipositatsalsvestidorsiarmariets.n) Elsnensde7anysenendavantqueparticipinenactivitatslliuresacompanyatsdunadult,shauran

  decanviarenelvestidorcorresponentalseusexe.o) Elsnensde7anysenendavantqueutilitzinelsvestidorsdegrup,shaurandecanviarellssls,sense

  acompanyant.

 • CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC

  25 / 31

  5.9. PAVELL

  Horari:

  LsdelsespaisdePavelliPistaExteriortindranunanormativadsdiferenciatenfuncideltipusdusuariqueelfaciservir.

  Elsusuaristenendreta:

  Fer s del pavell per jugar a futbol els dilluns, dimecres i divendres de 14 a 15h(semprequeestiguilliure)

  Fersdelpavellper jugarabsquetelsdivendresde 16:30a 18:30 (semprequeestiguilliure)

  Reservarelpavell/pistaperpoderfer-nes. Elcorrectemantenimentdelsespaisaixcomdelmaterialiaparellsesportius.

  A)ENTRENAMENTSICOMPETICIONS

  Podranaccedirtotsaquellsequipspertanyentsaclubsoentitatsquetinguinconvenid'sendiesihorarisespecficsambAiguajocBorrellS.L.

  SOBLIGATORI

  a) Realitzarlasessipreparatriaambunresponsabletcnicdelpropicluboentitatb) Per a poder realitzar la sessi preparatria a dhaver com a mnim el 50% de la

  plantilladelequip.c) Elcluboentitatusuaridelainstallacihadevetllarperqulesactuacionsdelpblic

  assistent a les competicions o entrenaments, aix com la dels seus esportistes,segueixin el present reglament, i impedir que es pugui ocasionar qualsevoldesperfectealpavimentolarestadelequipament.

  d) Portar calat i roba adequada (esportiva) tant per als esportistes com per alstcnics

  e) Respectarlesnormesdefuncionamentintern.

  NOESPERMET:

  f) Utilitzaraltresarmariets,gbies,espaisopanells informatiusqueelsdesignatspelCentre.

  g) Fumar,menjaroportarbegudes,imenjarxicletsalinteriordelapistaialeszonesprximes,aixcomutilitzarsubstnciesabrasives,comalcohols,dissolvents,etc.

 • CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC

  26 / 31

  h) Que els acompanyants estiguin en la pista o en els passadissos durant el perodequedurilactivitat.

  i) LautilitzacidelaparelldemegafoniasenseelpermsdelCentre.j) Lautilitzacidelpavell/pistaforadelshorarisdeterminatsperaells.

  ESRECORDA/ALTRESASPECTES

  k) Encasdenotarqualsevolmolstia,aturarlactivitaticomunicar-hoaltcnic.l) LaDireccidelcentrepodrmodificarelnombreiordredelessessionsielshoraris

  daquestes,quanhoconsiderioportpernecessitatsdelservei.m) Elpersonaldemantenimentdel centrees far crrecde lapreparacidelpavell

  per la realitzaci de les activitats que figurin al quadrant. En aquestes activitats,sutilitzarelmaterialesportiupropidelcentre.

  n) En lesactivitatsesportivesorganitzadesper la installacis'haurde respectar lesnormesparticularsdeljocilesbsiquesdecomportamentdejocnet.

  B)ABONATS

  Els abonats majors de 18 anys podran fer-ne s daquests espais de forma individual,sempreiquannoestiguinocupats.

  SOBLIGATORI

  o) Portarelpropimaterialesportiu.p) Utilitzarrobaesportivaicalatesportiuambsolaneta.

  NOESPERMET:

  q) Nospermetrealitzarcapesportcollectiusensereservarpista.r) Estprohibit desplaar lesporteries,manipular les cortineso cistellesdebsquet

  senselautoritzacidelpersonaldelainstallaci.

  C)LLOGUERSDESPAIS

  SOBLIGATORI

  s) FerlareservaalreadAtencialUsuari.t) ElresponsabledelgrupshadepresentaralpersonaldAtencialUsuari.u) Realitzarelpagamentdelaquotaestipulada.v) Portarelpropimaterialesportiu.w) Utilitzarrobaesportivaicalatesportiuambsolaneta.

 • CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC

  27 / 31

  NOESPERMET:

  x) Desplaar les porteries, manipular les cortines o cistelles de bsquet senselautoritzacidelpersonaldelainstallaci.

  5.10. GRADES

  Horari:Els espectadors i espectadores, aix com els/les acompanyants noms podran accedir alsespaisassignats.AiguajocBorrellS.Lnoesresponsabilitzadelsobjectesperdutsooblidatsala installaci.Elsobjectesextraviatsesmantindranalarecepcidelainstallacidurantun perode dun mes; passat aquest termini seran lliurats a entitats o organitzacionsbenfiques.

  SOBLIGATORI

  a) Respectaricomplirlesindicacionsiconsellsdelpersonaldelesinstallacions.b) Tenir un comportament cvic i respectus cap al personal de la installaci, els

  jugadors/esilarestadepblic.c) Quelesbegudesutilitzadesestiguinenenvasosdeplstic,hermticsiirrompibles.

  NOESPERMET:

  d) Fumarenlesinstallacions.e) Menjaralesgrades,inclosestottipusdellaminaduresofruitssecs.f) Entrar-hiampollesdevidre.g) Entrar-hiambbanyador,oanarambeltorsnu.h) Lentradadevehicles,patins,monopatins,bicicletesianimals.i) Fersdelesescalesollocsdepascomaseients.j) Romandreenleszonesdepas.k) Accedir als espais esportius per la zona de grades; shan dutilitzar els accessos

  habilitats.l) Ferescalfaments,crrerojugarambpilotesjaquelespaidegradesnosunazona

  adaptadaperaquestesfuncions.

  COMPORTAMENT

  m) Enelsentrenamentso Noespodrcridaralespersonesqueestiguinrealitzantalgunaactivitat,el

  todeveuenaquestespaihaurdeserelnormaldunaconversapertaldenomolestaralsnois/esquerealitzenlesactivitats.

  n) Durantelspartits

 • CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC

  28 / 31

  o Respectelequip/jugadorcontrario Animaelteuequip/jugadoro Siguesbon/aamfitrio Respectealesdecisionsdelrbitreo Amb els infants recorda de fomentar la participaci, lesfor,... envers la

  victria,laderrota...

  6. INCOMPLIMENTDELANORMATIVAISANCIONS

  Noajustar-sealescondicionsdsquemarcaaquestanormativaconstitueixincompliment.Elsincomplimentsesqualificaranenlleus,greusimoltgreus.

  6.1. Incomplimentslleus:

  a) Noajustar-sealescondicionsrecollidesenlaNormativarelativesalbonsdeles installacions,mobiliari,etc.,quannocomportindanysaaquests,quenorepresentin maltracta, ni faltin al respecte a les persones, ni suplantacidaltrespersones.

  b) Nocomplirelpladusosi/olhoraridefuncionamentdelesinstallacions.c) Noseguirlesinstruccionsiindicacionsdelpersonaldeserveienrelaciamb

  lscorrectedelesinstallacionsielfuncionamentdelesactivitats.d) Noajustar-sea lescondicionsestablertescomaobligatriesenlanormativa

  especficadsdelsdiferentsespaisesportiusielementsdelesinstallacions.e) Larestade lescondicionsdscontingudesen lapresentNormativa ique

  noestiguintipificadescomaincomplimentsgreusomoltgreus.f) Lareincidnciadetresfalteslleusdurantunany,comportarunafaltagreu.

  6.2. Incomplimentsgreus:

  a) Noajustar-se a lescondicions recollidesen laNormativa relativesalsespaisesportius,albonsdelesinstallacions,mobiliari,etc.,quancomportindanysaaquests.

  b) Comportamentincvicalarestadusuarisi/oalpersonalqueprestaserveialesinstallacions.

  c) Negar-seaabandonarlainstallaci,quanhorequereixielpersonal,pernohaver-seajustatalanormativaiencasdemergnciai/osimulacre.

  d) Utilitzar la installaci, de manera individual, per a finalitats diferentsdaquellesperalesqualsshaconceditlautoritzaci.

  e) No ajustar-se al pla dusos i/o lhorari de funcionament de lesinstallacionsquancomportiafectacialarestadusuaris/riesoalservei.

 • CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC

  29 / 31

  f) Utilitzar les installacions per part dun collectiu ambpersones diferents i/oactivitats diferents de les que consten en la relaci que en tenen elsresponsablesdelcentre.

  g) Accedira les installacionssenseautoritzacioamb lacreditacidunaaltrapersona.

  h) Noajustar-sealanormativadaccsdemenorsdedatalesinstallacions.i) Els incompliments quecausin danys greus a les installacions,perjudicis

  greusaaltresusuarisopertorbingreumentlamarxadelsserveis iquenoestrobinqualificadesdemoltgreus.

  j) La reincidncia en incompliments lleus es considerar tamb incomplimentgreu.

  k) Lareincidnciadetresfaltesgreusdurantunany,comportarunafaltamoltgreu.

  6.3. Incomplimentsmoltgreus

  a) Proferirinsults,amenacesi/oagressionsalarestadusuaris/riesi/oalpersonalqueprestaserveienlesinstallacions.

  b) Utilitzarla installaciperaactivitatscollectivesdiferentsdaquellesperalesqualsshaconceditlautoritzaci.

  c) Utilitzar les installacions esportives per a finalitats diferents a lesesportives,senselautoritzacicorresponent.

  d) Dur a terme activitats prohibides en aquesta Normativa quan aquestessiguinsusceptiblesdegenerarunrendimenteconmic.

  e) Elsincomplimentsquancausindanysgreusalesinstallacions,perjudicisgreusaaltresusuaris/usuriesopertorbingreumentlamarxadelsserveis.

  f) Lareincidnciaenincomplimentsgreusesconsiderarincomplimentmoltgreu.

  6.4. Mesuresaaplicarperincomplimentdelescondicionsds,competnciaenlaplicaciiprescripcidelesmateixes.

  1 No ajustar-se a les condicions d's del Aiguajoc Borrell S.L per part de l'usuaricomportarl'adopcidelesmesuressegents:

  a) Incompliments lleus: comunicaci per escrit, expulsi temporal de lesinstallacionsperunperodedundiaaunmes.

  b) Incomplimentsgreus:comunicaciperescrit,suspensideldretaentradaalesinstallacionsperunperodedunmesfinsaunany.

  c) Incomplimentsmoltgreus:suspensidelacondicidusuari,perunperodedunanyfinsacincanys,aixcomrescabalarelsdanyseconmicsquegenerialainstallaci.

  2-L'expulsidelesinstallacions,oqualsevolaltramesuraencaminadaagarantirlaseguretatilordreenelServei,podrseracordadaperqualsevoldelsresponsables

 • CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC

  30 / 31

  dels centres o per qualsevol treballador de les installacions en cas d'absnciad'aquests,sensperjudicidepoderproposaraldirectordelcentrel'adopcidelesaltresmesures previstes en aquest article. L'expulsi de les installacions tindr carcterimmediatilasevaduradaafectaralarestadelajornadaenquesprodueixielfetquemotival'aplicacid'aquestamesura.

  3-Lasuspensideldretalentradaalesinstallacionspodrseracordadapeldirector,enprimerainstncia,encasdenoajustar-sealescondicionsd'sprevistesalsapartatsb) i c) de l'article anterior, i posteriorment pel Consell dEquipament, en segonainstncia.

  5 - El director del centre resoldr imposar alguna de les mesures abansesmentades, vist l'informe previ dels treballadors i coordinador/a de lrea. Lapersona afectada tindr la possibilitat dallegar els arguments que consideriadequatsidaportarelementsdeprovaenlasevadefensaenlaudinciaprviaquese li faci, sensperjudicid'altresactuacions idilignciesquecreguioportunes.Contra la resoluci del director del centre es podr interposar recurs ordinaridavantdelgerentodelaJuntaDirectivadeAiguajocBorrellS.L.

  6-Laduradadelamesuraaplicableesdeterminar,d'acordambelprincipideproporcionalitat, atenent la intencionalitat en l'actuaci de l'interessat, lanaturalesadelsperjudicisocasionats,lareiteraciilareincidncia.

  7 - El director del centre podr arbitrar lesmesures cautelars necessries pergarantirelcomplimentdelescondicionsd'sdelainstallaci,sensperjudicidelacompetnciadelscoordinadorsi,entotcas,haurandeserconfirmadesperaquest.

  8 - Les mesures que es preveuen en aquest article s'aplicaran sens perjudici de lesaccionsdisciplinries,civilsopenalsquecorresponguinsegonslalegislacivigent.

  9 - LAjuntamentdeBarcelonai la juntadeAiguajocBorrellS.L ser informadadelessancionsques'imposinalspossiblesinfractorsdelanormativad'utilitzaci.

  6.5. Responsabilitats

  SeranresponsablesdirectesdelesinfraccionsaaquestaNormativa:

  a. Lespersonesautoresmaterialsdelesinfraccions,siguiperaccioperomissi,tretdelssupsitsquesiguinmenorsdedatoqueconcorrienellsalgunacausalegaldinimputabilitat.Enaquestcas,enrespondranelspares,lesmares,elstutors,lestutoresoaquellespersonesqueposseeixinlacustdiaoguardalegal.

  b. Les entitats o les persones responsables de lusuari/ria, quanlinfractor/a realitzi lactivitat formant part dun collectiu, seran, tamb,responsablesdelesinfraccionsqueaquellapersonarealitzi.

 • CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC

  31 / 31

  c. Les persones titulars dautoritzacions o llicncies, quan, ambmotiu delexercicidundretqueselshaconcedit,cometinunadelesinfraccionsespecificadesenaquestaNormativa.

  Ladeclaracideresponsabilitatper infraccii laplicacidelamesuracorresponentnoevitaran,encapcas,lobligacidindemnitzarelsdanysiperjudiciscausats.

  6.6. Garantiesiterminis.

  a) Nopodranimposar-sesancionssenselainstrucciprviadunexpedient.b) La Comissi Tcnica de Gesti de lequipament s lrgan competent per

  iniciar lexpedient dofici o a instncia de qualsevol part; a aquest efecteescoltari,redactaruninformeenelqualesdetallarelsupsitdelfetilaresolucidelexpedient,enunterminimximde10dies.

  c) Excepcionalment i quan siguin necessries per garantir el normaldesenvolupament de les activitats o en el supsit que sen puguin deduirperjudicis greus, com a mesura cautelar, en iniciar-se un expedientsancionadoroenqualsevolmomentdelainstrucci,laComissiTcnicadeGestipotacordarlasuspensidelassistnciaelsentrenamentsopartitsolaccs a les installacions per un perode no superior al de la resoluci delexpedient.

  d) La Comissi Tcnica de Gesti iniciar les actuacions que estimi pertinentspertaldelaborarelplecdecrrecsoblapropostadesobresementi,amblaudincia prvia dels inculpats i en els eu cas de pares o representantslegals i del seu entrenador sempre que aquests siguin menors dedat, elsquals podran presentar les allegacions, justificacions i proves que estiminpertinents.

  e) Laresolucidelexpedienthaurdeproduir-seenelterminimximdunmesdesdeladatadelseuinici.Anoserquecausesjustificadesdeterminadesperla complexitat de la instrucci aix ho requereixin.En posterioritat serratificatperlaComissideSeguiment/Equipament.

  f) Lanotificacide lesresolucionsals interessantsesfaranperescritenmomitjanantcorreucertificatocorreuelectrnic.

  g) Contraaquestaresoluci,espotinterposarrecurspotestatiudereposicienel termini de quinze dies davant el mateix rgan que lha dictat o,directament, recursdalada,queexhaureix la via administrativa,davant laRegidoria competent. Amb ladvertiment que contra la resoluci daquestdarrerrecursnomsrestapresentarrecurscontencisadministratiudavantelsJutjatsContencionsAdministratiusenelterminidedosmesos,ambdsacomptardesdelendemdelarecepcidelasevanotificaci.