Normes ?· Capítol 3r. : LA COMUNITAT EDUCATIVA DE L'ESCOLA ..... 8 TÍTOL PRIMER: ÒRGANS DE GOVERN…

  • Published on
    09-Mar-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Transcript

Document general CODI: SVH-G99

Normes dOrganitzaci i

Funcionament del Centre

(NOF)

EDICI: 05

DATA: 02-11-16

Normes dorganitzaci i funcionament

APROVAT PER:

Consell Escolar

2/11/2016

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 2 de 108

Control de modificacions:

Edici Data Descripci

E01 24 de gener de 2006 Edici dimplantaci

E02 21 de juny de 2007 Adaptaci LOE

E03 25 de gener de 2013 Adaptaci LEC i decret 102/2010

E04 27 de maig de 2013 Adaptaci a la legislaci de les NOF

E05 2 de novembre de 2016 Revisi adoptant criteris FECC i nou organigrama de

CENTRE

Contingut:

1. PRESENTACI ................................................................................................................. 4 2. PRIMERA PART REGLAMENT DE RGIM INTERIOR .................................................. 5

TTOL PRELIMINAR: NATURALESA I FINALITAT DEL CENTRE ............................................... 6 Captol 1r. : DEFINICI DE L'ESCOLA .............................................................................. 6 Captol 2n. : EL MODEL EDUCATIU DE L'ESCOLA .......................................................... 7 Captol 3r. : LA COMUNITAT EDUCATIVA DE L'ESCOLA ................................................ 8

TTOL PRIMER: RGANS DE GOVERN I GESTI DE LESCOLA ............................................ 9 Captol 1r. : LA INSTITUCI TITULAR DEL CENTRE ....................................................... 9 Captol 2n. : RGANS DE GOVERN I DIRECCI UNIPERSONALS ...............................11

El director titular del centre ............................................................................................11 El sotsdirector del centre ...............................................................................................15 El Cap dEstudis ............................................................................................................18

Captol 3r. : RGANS COLLEGIATS I DASSESSORAMENT .........................................19 El consell escolar ..........................................................................................................19 El Claustre de Professors ..............................................................................................26 LEquip Directiu del Centre ............................................................................................29 LEquip dEconomia .......................................................................................................31 Els Equips de Coordinaci dEtapa................................................................................32

Captol 4t. : CRRECS DE COORDINACI EDUCATIVA ................................................34 El Coordinador de Cicle .................................................................................................34 El Cap de Pastoral ........................................................................................................35 El Cap de Servei dAssessorament Psicopedaggic .....................................................36 El Coordinador de Qualitat ............................................................................................38 El Coordinador TIC ........................................................................................................38

Captol 5. : CRRECS DE GESTI ADMINISTRATIVA ..................................................39 LAdministrador .............................................................................................................39 El Secretari ....................................................................................................................40

TTOL SEGON: ORDENACI DE LACCI EDUCATIVA ESCOLAR ........................................41 Captol 1r. : PROGRAMACI, REALITZACI I AVALUACI DE LA TASCA EDUCATIVA ..........................................................................................................................................41

El Tutor .........................................................................................................................42 Captol 2n. : LACCI DOCENT DEL PROFESSORAT ....................................................44

Els Departaments ..........................................................................................................46

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 3 de 108

El Departament Escola Empresa ...................................................................................49 Els Responsable de Comunicaci .................................................................................50 Els Coordinador TIC ......................................................................................................51

Captol 3r. : LAVALUACI DEL CENTRE ........................................................................52 Captol 4t. : LANIMACI PASTORAL ...............................................................................52 Captol 5. : LASSESSORAMENT PSICOPEDAGGIC ..................................................54 Captol 6. : LAPRENENTATGE I PROMOCI DE LA CONVIVNCIA ...........................55 Captol 7. : LES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTRIES I LES EXTRAESCOLARS ...........................................................................................................60

TTOL TERCER: COMPONENTS DE LA COMUNITAT EDUCATIVA ........................................61 Captol 1r. : LALUMNAT ...................................................................................................61

Faltes de puntualitat i assistncia ..................................................................................65 Participaci de lalumnat ................................................................................................66 Reclamacins contra les qualificacions ...........................................................................68 Comissi de convivncia ...............................................................................................69 Circumstncies que poden augmentar o disminuir la gravetat .......................................71 Les faltes lleus i les mesures correctores ......................................................................72 Les faltes greus i les sancions .......................................................................................74 La imposici de les sancions: lExpedient ......................................................................77

Captol 2n. : EL PROFESSORAT ......................................................................................83 Captol 3r. : EL PERSONAL DATENCI EDUCATIVA .....................................................88 Captol 4t. : LES MARES I ELS PARES DALUMNES .......................................................89 Captol 5. : EL PERSONAL D'ADMINISTRACI I SERVEIS ...........................................93

3. SEGONA PART CRITERIS I MECANISMES DE COORDINACI PEDAGGICA ........96 INTRODUCCI .........................................................................................................................97

1. Previsions del Projecte Educatiu per orientar lorganitzaci pedaggica ....................97 2. Criteris organitzatius del centre .................................................................................97 3. Lacci i la coordinaci tutorial ...................................................................................97 4. Mecanismes per garantir la globalitat de lacci educativa .........................................98 5. LAtenci a la diversitat ..............................................................................................98 6. Lorientaci acadmica i professional ........................................................................98 7. Procediment daprovaci, revisi i actualitzaci del projecte Educatiu .......................98 8. Pla de convivncia .....................................................................................................98 9. Horari escolar ............................................................................................................99 10. Comproms famlia escola ......................................................................................99 11. Organitzaci i concreci curricular ........................................................................... 100 12. Comunicaci a les famlies ...................................................................................... 100 13. Absncies professorat ............................................................................................. 100 14. Sortides extraordinries ........................................................................................... 101 15. Criteris dadaptaci horria FP ................................................................................ 101 16. DUAL ....................................................................................................................... 101 17. INNOVA FP ............................................................................................................. 101 18. EMPRENEDORIA ................................................................................................... 101 19. ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT (EMPRESES, PERSONES ADULTES) . 101 20. MOBILITAT ............................................................................................................. 102

4. DISPOSICIONS FINALS ................................................................................................. 103 PRIMERA .............................................................................................................................. 103 SEGONA ............................................................................................................................... 103 TERCERA ............................................................................................................................. 103

5. DOCUMENTACI ANNEXA ........................................................................................... 104 DOCUMENTS GENERALS ........................................................................................................ 104 PROCEDIMENTS .................................................................................................................... 105 INSTRUCCIONS ..................................................................................................................... 107

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 4 de 108

1. PRESENTACI

LEscola forma part de la Instituci Salesiana, compartint amb les altres escoles el

carisma de Don Bosco, que s'ha de traduir en la nostra manera de fer i organitzar-nos.

Aquesta "marca de la casa" s un model corporatiu compartit que es fa visible,

concretant-se en els diferents mbits de I'escola i que en aquestes Normes dorganitzaci

i funcionament es normativitza.

Hem seguit el document marc inspectorial com a referent i model especfic dorganitzaci

i actuaci. Aix ens permet tenir un llenguatge com a I'hora de parlar de la nostra

documentaci, funcions, crrecs, organismes de govern i gesti de I'escola. Aquest

llenguatge com facilita la coordinaci entre escoles i el seu desenvolupament

institucional.

El document t dues parts, una que inclou el Reglament de Rgim Interior amb tot el seu

articulat i altra que explicita lorganitzaci de lacci educativa escolar referenciant tots

els documents que la configuren.

El document utilitza el gnere mascul com a forma no marcada o inclusiva per designar

crrecs, funcions i destinataris, podent ser referits tant a homes com a dones. Aix es fa

per facilitar-ne una lectura gil.

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 5 de 108

2. PRIMERA PART Reglament de Rgim Interior

PRIMERA PART:

Reglament de Rgim

Interior

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 6 de 108

Ttol preliminar: NATURALESA I FINALITAT DEL CENTRE

Captol 1r. : DEFINICI DE L'ESCOLA

Article 1

El centre docent Salesians Sant Vicen dels Horts, situat a Sant

Vicen dels Horts, carrer Rafael Casanova, 132, s una escola

privada, creada d'acord amb el dret reconegut en l'article 27.6 de la

Constituci espanyola i explicitat en l'article 21 de la Llei Orgnica

8/1985, de 3 de juny, reguladora del Dret a l'Educaci (LODE).

CE, 27.6

LODE, 21

Article 2

La nostra escola imparteix els nivells, etapes i cicles educatius

segents: Educaci Secundria Obligatria (ESO), Batxillerat, Cicles

Formatius de Grau Mig, Cicles Formatius de Grau Superior, Curs

dAccs al Grau Superior (CAS) i Programa de Formaci Inicial (PFI),

ha estat degudament autoritzada, t el nmero de codi 08032063 en

el registre del Departament dEnsenyament de la Generalitat i

gaudeix de la personalitat jurdica que li atorguen les lleis.

Amb data 1 doctubre de 1986, el centre ha accedit al rgim de

concerts establert per la LODE.

LODE, 13

LEC, 74

LODE, Ttol IV

LOE, 116-117

LEC, 205

Article 3

Els ensenyaments impartits en el centre s'ajusten a la legislaci

vigent i a les disposicions reglamentries publicades pel Govern de

la Generalitat, en particular als decrets que estableixen els

currculums de les etapes educatives que lescola imparteix.

Article 4

El carcter propi del centre reuneix els requisits establerts en

l'article 115 de la LOE, i tots els membres de la comunitat educativa

el coneixen i el respecten com a descripci del model educatiu que

l'escola ofereix a la societat en el marc de la llibertat d'ensenyament.

CE, 27.1

LOE, 115

STC 5/81, FJ 8

STC 77/85, FJ 8-9

LEC,22,25.3,74,91

Article 5

Aquest reglament de rgim interior ha estat elaborat en fidelitat al

carcter propi de lescola, seguint la Proposta Educativa de les

Escoles Salesianes, les lleis orgniques vigents (LOE, LODE) i les

disposicions que les desenvolupen. Aix mateix, tamb ha respectat

LODE 6.4,8

LOE 120.2, 124, 129

LEC 74, 95, 98, 149

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 7 de 108

en tot moment la normativa establerta pel Parlament de Catalunya

mitjanant la Llei 12/209, de 10 de juliol, deducaci, en lmbit de la

seva competncia.

Amb aquests criteris el present reglament recull el conjunt de normes

i orientacions que regulen el funcionament ordinari del centre en els

aspectes ms importants i, de manera especial, el seu model de

gesti.

Captol 2n. : EL MODEL EDUCATIU DE L'ESCOLA

Article 6

1. El centre docent diniciativa social Salesians Sant Vicen dels

Horts s una escola cristiana, segons el que estableix el Codi

de Dret Cannic en el cnon 803, i t la finalitat de promoure

el ple desenvolupament de la personalitat dels alumnes, s a

dir, la seva educaci integral.

2. Aquest model d'educaci integral est descrit en la Proposta

Educativa de les Escoles Salesianes, que sexpressa en el

carcter propi del centre, en el projecte educatiu i en els

projectes curriculars dels diferents nivells i etapes educatives,

en el respecte al que preveuen els currculums establerts per

lAdmistraci educativa per a les diferents etapes escolars.

CE, 27.2

LOE, 2

LEC, 91

LOE 121

LEC 91

Article 7

La proposta religiosa de l'escola s la prpia de l'Esglsia Catlica,

i tindr sempre el carcter d'un oferiment respectus envers la

llibertat de tots els alumnes, els mestres i les seves famlies.

LODE, 52

LOE , DA 2a

Article 8

L'assumpci de la realitat sociocultural de Catalunya i el

comproms de servei al poble sn, tamb, expressi concreta de la

identitat cristiana i de la vocaci evangelitzadora de la nostra l'escola.

Article 9

1. La nostra escola s oberta a tothom qui desitja l'educaci que

s'hi imparteix, defuig qualsevol discriminaci i s'ofereix a la

societat com una comunitat en la qual tothom s acceptat i

tothom pot dialogar, escoltar i ser escoltat, i tots els qui hi

participen se'n senten corresponsables.

2. En el marc de la llibertat delecci de centre, els pares que

solliciten plaa per a llurs fills en la nostra escola coneixen el

seu projecte educatiu i el respecten. El projecte educatiu

LOE, 84

STC 5/81, FJ 8

LOE, 52 i 84.9

LEC, 4.1,25 i 46.1

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 8 de 108

explicita loferta de formaci prpia de lescola, que inclou els

ensenyaments de carcter religis i el respecte a les diverses

creences i opcions religioses de les famlies. Les prctiques

de carcter confessional sofereixen obertes a tots els

alumnes, per tenen carcter voluntari.

Captol 3r. : LA COMUNITAT EDUCATIVA DE L'ESCOLA

Article 10

La comunitat educativa s fruit de la integraci harmnica de tots

els sectors que intervenen a l'escola: titularitat, alumnes, personal

docent i altres educadors, pares dalumnes i personal d'administraci

i serveis.

La configuraci de l'escola com a comunitat educativa es manifesta

sobretot en la comuni de criteris en el treball conjunt i en la

participaci de tots els estaments en la gesti i la tasca educativa del

centre. En tot cas sestar al que la normativa estableixi.

LEC, 19.2

Article 11

La Instituci Titular, s responsable d'expressar i donar continutat

als principis del carcter propi que defineixen l'educaci que l'escola

imparteix, i vetlla per la cohesi de tots els qui collaboren en la marxa

del centre.

LODE, 21

LOE, 115

Article 12

Els alumnes sn els principals protagonistes del propi creixement,

intervenen activament en la vida de l'escola segons les exigncies

de l'edat i de la normativa, i hi assumeixen responsabilitats

proporcionals a llur capacitat.

LODE, 8 i 55

LOE, 2

LEC,23

Article 13

El professorat constitueix un sector fonamental de la comunitat

educativa, i juga un paper decisiu en la vida de lescola. Orienta i

ajuda els alumnes en el procs educatiu i complementa aix lacci

formativa dels pares. El seu perfil competencial ve definit

institucionalment en el document marc, Perfil competencial del

personal de les Escoles. El personal datenci educativa collabora

amb el professorat en lacci educativa. Ambds constitueixen

sectors fonamentals de la comunitat educativa i tenen un paper

decisiu en la vida de lescola.

LODE, 3, 8 i 55

LOE, 91-95

LEC,29

ESC-M26

Article 14

Els professionals datenci educativa i el personal

d'administraci i serveis realitza tasques i assumeix

LODE, 8 i 55

LEC, 119 i 108

ESC-M26

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 9 de 108

responsabilitats molt diverses, totes al servei de la comunitat

educativa i en collaboraci amb la instituci titular, la direcci del

centre, el professorat, els alumnes i les famlies. El seu perfil

competencial ve definit institucionalment en el document marc, Perfil

competencial del personal de les Escoles.

Article 15

Els pares i les mares d'alumnes han exercit el dret a decidir

l'educaci que desitgen per als seus fills quan han escollit l'escola i

han esdevingut membres de la comunitat educativa. La seva

collaboraci activa en la tasca formativa del centre es realitza,

sobretot, a travs de l'associaci de pares i mares dalumnes.

LODE, 4 i 55

LOE, 1.q i 84.1

LEC, 25

Article 16

El consell escolar s l'rgan de participaci representatiu de la

comunitat educativa, i la seva composici garanteix que la titularitat,

la direcci, els mestres i professors, els pares d'alumnes, els

alumnes, el personal dadministraci i serveis tenen ocasi de fer-se

corresponsables de la gesti global del centre.

LODE, 56-58

LOE, 119

LEC 152

Ttol primer: RGANS DE GOVERN I GESTI DE LESCOLA

Captol 1r. : LA INSTITUCI TITULAR DEL CENTRE

Article 17

La instituci titular de l'escola Salesians Sant Vicen dels Horts s

la Inspectoria Salesiana Maria Auxiliadora. Com a tal, defineix la

identitat i l'estil educatiu del centre, i en t la responsabilitat ltima

davant la societat, l'Administraci educativa, els pares d'alumnes, el

professorat i el personal d'administraci i serveis.

El representant oficial de la instituci titular s el Provincial de la

Inspectoria Salesiana Maria Auxiliadora, i resideix a C. Salesianos

3A, 41008 Sevilla.

LODE, 62

LOE, 115

LEC, 73.3

Article 18

Les funcions prpies de la instituci titular en relaci al centre

escolar sn les segents:

1. Establir el carcter propi de l'escola, posar-lo en coneixement

de la comunitat educativa, del Departament dEnsenyament de

LOE, 115

STC 5/81, FJ 8

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 10 de 108

la Generalitat i dels pares i mares que manifesten inters a

sollicitar-hi plaa per als seus fills.

2. Signar el concert educatiu amb l'Administraci educativa amb

vista al sosteniment del centre amb fons pblics, d'acord amb

la legislaci vigent i en el seu cas, la subscripci del contractes

programa.

3. Exercir la direcci global de l'escola, s a dir, garantir el

respecte al carcter propi del centre i assumir en ltima

instncia la responsabilitat de la gesti, especialment a travs

de l'exercici de facultats decisries en relaci amb la proposta

d'estatuts i el nomenament i cessament dels rgans de

direcci administrativa i pedaggica, dels rgans de

coordinaci i del professorat.

4. Nomenar el director del centre i l'administrador del centre

sense perjudici de les funcions que la Llei assigna al consell

escolar.

5. Designar tres membres del consell escolar del centre.

6. Assumir la responsabilitat ltima en la gesti econmica del

centre i en la laboral, i establir les relacions laborals

corresponents.

7. Respondre davant l'Administraci educativa del compliment de

tot el que prescriu la legislaci vigent respecte als centres

concertats.

8. I totes aquelles que ladministraci i el present reglament no

atribueixi expressament a altres rgans.

STC 77/85, FJ 9

LEC, 74.3

LOE, 116

Decret 56/1993

LEC, 152.2

LODE, 21, 57,l) i 59-

60

STC 77/85, FJ 20

LODE, 57.a

STC 77/85, FJ 22-

27

LODE, 56.1

LODE, 62

Article 19

1. El Provincial de la Inspectoria Salesiana Maria Auxiliadora

designa la persona, el Titular del centre, que ha de representar

la titularitat en el centre de forma habitual, i delega en ell i en

altres rgans de govern i gesti unipersonals l'exercici concret

d'algunes de les funcions prpies de la titularitat, tant en el

camp econmic com en l'acadmic i el de lanimaci pastoral,

com s'estableix en el present reglament.

2. La instituci titular podr designar tamb representants

ocasionals quan ho consideri oport.

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 11 de 108

Captol 2n. : RGANS DE GOVERN I DIRECCI UNIPERSONALS

El director titular del centre

Article 20

El Director titular del centre s el representant ordinari de la

instituci titular, que s la Inspectoria Salesiana, en la comunitat

educativa i davant lAdministraci. Per tant, assumeix les funcions

prpies de la titularitat en la gesti directa del centre.

El Director titular del centre dirigeix i coordina lactivitat educativa i

docent global del centre segons les disposicions vigents i el seu

carcter propi i convoca i presideix lEquip directiu, el Consell escolar

i el Claustre de professors

El Director titular acompanya i treballa conjuntament amb tots els

qui participen en la tasca educativa pastoral, interessant-se, valorant,

suggerint, motivant i acompanyant les persones en els seus

processos personals i com a educadors.

LODE, 56.2

Article 21

Les Competncies del Director titular del centre sn:

1. La representaci oficial de lescola

2. La garantia del carisma

3. La relaci amb lAdministraci Pblica

4. Presidncia dels actes acadmics

5. Selecci i contractaci del personal

6. Lacompanyament del personal

7. Cap del personal

8. La formaci del personal

9. Ladmissi de lalumnat

10. La gesti de Qualitat

11. Lorganitzaci de lescola

12. La responsabilitat econmica de lescola

13. La convivncia a lescola

14. Protecci de dades personals

15. Les relacions amb lAMPA

16. Les relacions amb el Director de lObra

17. La comunicaci i promoci externa de lescola

18. Vetllar pel compliment de les lleis

19. Les NOF

Article 22

Funcions assignades a les competncies

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 12 de 108

El Director titular en lexercici de les seves competncies

desenvolupar les segents funcions:

1. La representaci oficial de lescola.

a) Ostentar habitualment la representaci de l'escola davant

tot tipus d'instncies civils i eclesials i davant els diferents

sectors de la comunitat. Pot delegar en determinats actes

aquesta representaci en la persona del sotsdirector.

b) Signar els concerts i les certificacions i els documents

acadmics del centre, excepte quan la normativa vigent ho

reguli duna altra manera.

2. La garantia del carisma.

a) Promoure l'assumpci de la Proposta Educativa de les

Escoles Salesianes per part de la comunitat educativa,

fer-ne la interpretaci oficial i vetllar perqu sigui aplicada

correctament en el treball escolar.

b) Impulsar lelaboraci, realitzaci i revisi del Carcter Propi

dacord amb la Proposta Educativa de les Escoles

Salesianes.

c) Promoure lelaboraci del Projecte Educatiu i la

programaci general del centre, i vetllar pel seu

compliment i per la seva contnua actualitzaci.

3. La relaci amb lAdministraci Pblica.

a) Impulsar la tramitaci dexpedients dautoritzaci i

concertaci i la realitzaci de quantes gestions de caire

administratiu shagin de realitzar en relaci amb els

concerts, i mantenir relacions del collaboraci amb

lAdministraci educativa.

b) Impulsar i coordinar el procs de constituci del consell

escolar i renovar-lo cada dos anys, i comunicar-ne la

composici al lAdministraci educativa.

4. Presidncia dels actes acadmics.

Convocar i presidir els actes acadmics propis del centre i les

reunions del consell escolar i del claustre de professors.

5. Selecci i contractaci del personal.

a) Exercir facultats decisries en el nomenament i cessaci

dels rgans de direcci i coordinaci unipersonals i del

professorat, respectant les competncies del Provincial.

Designar, els rgans unipersonals que han de completar

lequip directiu.

Els nomenaments seran per escrit i ordinriament per un

trienni.

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 13 de 108

b) Proposar i acordar amb el consell escolar els criteris de

selecci per a la provisi de vacants del personal docent i

baixes temporals, seguint els criteris inspectorials.

c) Designar, seguint el protocol inspectorial (M20), els

mestres i professors que hagin d'incorporar-se en la

plantilla del centre, tenint en compte els criteris de selecci

acordats amb el consell escolar del centre. Daquesta

designaci en donar informaci al consell escolar

d) Vetllar per la formalitzaci dels contractes de treball amb

el personal i la presentaci a lAdministraci educativa de

les nmines del pagament delegat.

6. Acompanyament.

Realitzar lacompanyament del personal, fent la valoraci del

seu desenvolupament professional i la millora de la seva

acci educativa. En aquest procs dacompanyament hi

poden participar altres persones, segons el disseny local que

shagi fet daquest procs.

7. Cap del personal.

a) Aprovar la distribuci de les hores lectives i les hores no

lectives del personal docent, d'acord amb el conveni

collectiu vigent i respondre dels horaris dels diferents

grups classe. Determinar el calendari i la jornada laboral

del personal dadministraci i serveis.

b) Exercir com a cap del personal de lescola, pel que

respecte a la programaci, realitzaci i revisi de l'acci

educativa escolar. Resoldre conflictes amb el personal.

c) Designar els tutors de curs, prvia consulta als caps

destudis.

8. La formaci del personal.

a) Promoure la qualificaci professional dels directius,

professors i personal d'administraci i serveis del centre,

amb la collaboraci de lequip directiu.

b) Responsabilitzar-se de la formaci del personal, impulsar

el Pla de Formaci i la concreci del seu programa anual.

c) Promoure i coordinar, amb la collaboraci de lequip

directiu, la renovaci pedaggica i didctica del centre i el

funcionament dels equips de professors i els departaments

didctics.

9. Ladmissi de lalumnat.

Responsabilitzar-se del procs dadmissi dels alumnes que

sollicitin plaa en el centre, i informar-ne el consell escolar.

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 14 de 108

10. La gesti de Qualitat.

Incentivar la millora contnua i la gesti en qualitat del centre.

11. Lorganitzaci de lescola.

a) Respondre, en ltima instncia, de la marxa general de

l'escola, sense detriment de les facultats que la llei o

aquest reglament confien a d'altres rgans de govern

unipersonals o collegiats.

b) Vetllar pel compliment del calendari escolar, de l'horari

lectiu dels professors i alumnes.

c) Donar el vist-i-plau a les sortides culturals, els viatges i les

convivncies escolars dels alumnes.

12. La responsabilitat econmica del centre.

a) Presidir lequip deconomia i supervisar la gesti

econmica del centre

b) Presentar el pressupost anual per a la seva aprovaci al

Consell Inspectorial, desprs dhaver passat pel Consell de

la Comunitat o el Consell del Titular i tamb al consell

escolar junt amb la rendici de comptes, i proposar al

mateix consell escolar les directrius per a la programaci i

el desenvolupament de les activitats complementries, les

activitats extraescolars i els serveis escolars.

c) Concedir beques i ajudes econmiques..

d) Sollicitar autoritzaci de l'Administraci educativa, previ

acord del consell escolar, per a les percepcions

econmiques corresponents a les activitats

complementries dels alumnes.

e) Proposar a l'aprovaci del consell escolar les percepcions

econmiques corresponents a les activitats extraescolars i

els serveis escolars, i comunicar-ne l'aprovaci a

l'Administraci educativa.

13. La convivncia en el centre.

a) Vetllar per l'ordre i disciplina dels alumnes

b) Resoldre, seguint la normativa vigent, els assumptes de

carcter greu plantejats en el centre en matria de

disciplina dalumnes.

14. La protecci de dades personals.

Responsabilitzar-se de ls adequat de les dades personals i

de la imatge, vigilant la confidencialitat de la seva utilitzaci,

seguint la llei de protecci de dades.

15. Les relacions amb lAMPA.

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 15 de 108

Vetllar perqu hi hagi una relaci habitual amb el president i

la junta de l'associaci de mares i pares d'alumnes en ordre

a assegurar l'adequada coordinaci entre l'escola i

lAssociaci.

16. Les relacions amb el Director de lObra.

Participar en el Consell de lObra i portar les relacions amb el

Director de lObra, sobretot a lhora de coordinar la gesti dels

espais i les activitats per part dels diferents mbits

17. La comunicaci i promoci externa de lescola.

Impulsar la comunicaci i promoci externa de lescola

18. Vetllar pel compliment de les lleis.

a) Complir i fer complir les lleis i disposicions vigents en el

marc de les seves competncies.

b) Executar els acords dels rgans collegiats en l'mbit de

les seves competncies i donar-ne la informaci adient als

diversos sectors de la comunitat educativa.

19. Les NOF.

Assumir la responsabilitat de l'elaboraci i eventual

modificaci De les Normes dorganitzaci i funcionament

(NOF) del centre, que inclou el RRI.

Article 23

El Director titular del centre s nomenat pel Provincial de la

Inspectoria salesiana per tres anys; podr ser renovat per un altre

trienni i, ordinriament, fins a un mxim de tres triennis consecutius

en el crrec dacord amb la legislaci vigent, com a Director.

El Director titular del centre ha de posseir la titulaci bsica requerida

per a impartir la docncia en algun dels nivells impartits a lescola.

El Provincial de la Inspectoria Salesiana es reserva el dret de

separar la representaci de la Titularitat i la Direcci de lEscola en

persones diferents, aix com del seu cessament, segons las

normativa establerta.

El sotsdirector del centre

Article 24

El Sotsdirector del centre s la persona nomenada pel Provincial,

dacord amb el Director, per tal dajudar a aquest ltim en lexercici

de les seves funcions.

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 16 de 108

El Sotsdirector del centre participa de la direcci de lescola en

aquelles competncies i funcions que li vnen assignades en aquest

RRI i en aquelles que la direcci de lescola li delegui o encomani.

Forma part de lEquip Directiu i de lEquip dEconomia.

Article 25

Les Competncies del Sotsdirector sn:

1. La representaci oficial de lescola

2. La garantia del carisma

3. Presidncia dels actes acadmics

4. La formaci del personal

5. Ladmissi de lalumnat

6. La gesti de Qualitat

7. Lorganitzaci de lescola

8. La participaci en la gesti econmica de lescola

9. Protecci de dades personals

10. La comunicaci i promoci externa de lescola

11. Vetllar pel compliment de les lleis

Article 26

Funcions assignades a les competncies

El Sotsdirector en lexercici de les seves competncies

desenvolupar les segents funcions:

1. La representaci oficial de lescola.

Ostentar, per delegaci del director, la representaci de

lescola davant tot tipus dinstncies externes i davant els

diferents sectors de la comunitat educativa.

2. La garantia del carisma.

Participar en lelaboraci del Projecte Educatiu i la

programaci general del centre, i vetllar pel seu compliment i

per la seva contnua actualitzaci.

3. Presidncia dels actes acadmics.

Convocar i presidir actes acadmics propis del centre i

reunions sectorials del claustre de professors, per delegaci.

4. La formaci del personal.

a) Gestionar amb la collaboraci de lequip directiu, la

formaci continuada i la qualificaci professional dels

directius, professors i personal dadministraci i serveis del

centre.

b) Coordinar la renovaci pedaggica i didctica del centre i

el funcionament dels equips de professors i els

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 17 de 108

departaments didctics i tcnics, Aix com la implantaci

de les tecnologies en lensenyament/aprenentatge.

5. Ladmissi de lalumnat.

Collaborar amb el director en el procs dadmissi dels

alumnes que sollicitin plaa en el centre.

6. La gesti de Qualitat.

Fomentar la millora contnua i la gesti en qualitat del centre.

7. Lorganitzaci de lescola.

Vetllar, de manera ordinria, pel compliment del calendari

escolar, de lhorari lectiu dels professors i alumnes, de lordre

i disciplina dels alumnes, amb la collaboraci de lequip

directiu i dels caps destudis.

8. La participaci en la gesti econmica de lescola.

Participar en lequip deconomia i en la gesti econmica del

centre

9. La protecci de dades personals.

Supervisar ls adequat de les dades personals i de la imatge,

vigilant la confidencialitat de la seva utilitzaci, seguint la llei

de protecci de dades.

10. La comunicaci i promoci externa de lescola.

Fomentar i coordinar activitats de comunicaci i promoci

externa de lescola.

11. Vetllar pel compliment de les lleis.

Executar els acords dels rgans collegiats en l'mbit de les

seves competncies i donar-ne la informaci adient als

diversos sectors de la comunitat educativa.

Article 27

1. El Sotsdirector del centre s la persona nomenada pel

Coordinador inspectorial dEscoles, a proposta del Director,

per tal dajudar a aquest ltim en lexercici de les seves

funcions.

2. El Sotsdirector del centre participa de la direcci de lescola

en aquelles competncies i funcions que li vnen assignades

en aquest RRI i en aquelles que la direcci de lescola li

delegui o encomani. Forma part de lEquip Directiu i de lEquip

dEconomia.

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 18 de 108

Article 28

1. El Sotsdirector del centre s nomenat pel Coordinador

inspectorial dEscoles de la Inspectoria Maria Auxiliadora per

tres anys; podr ser renovat per un altre trienni i,

ordinriament, fins a un mxim de tres triennis consecutius en

el crrec.

2. El Sotsdirector del centre ha de posseir la titulaci bsica

requerida per a impartir la docncia en algun dels nivells

impartits a lescola.

El Cap dEstudis

Article 29

1. El Cap destudis dirigeix i coordina lactivitat educativa i

docent global de letapa per a la qual ha estat nomenat i de

realitzar-hi les funcions que el Director del centre li delegui.

2. El Cap destudis s designat pel Titular del centre, amb el vist

i plau del responsable de lmbit descoles

3. El Cap destudis forma part de lequip directiu del centre i

presideix lequip de coordinaci de letapa respectiva.

Article 30

Les funcions del Cap destudis sn les segents:

1. Impulsar i coordinar lacci educativa dels professors i

convocar i presidir les reunions de lequip de coordinaci de

letapa.

2. Promoure i dirigir lelaboraci del projecte educativopastoral i

del projecte curricular de letapa, el Pla dacci tutorial i la part

que correspongui de la programaci general anual del centre

(programa educativopastoral anual).

3. Vetllar per la correcci dels documents acadmics

corresponents a la seva etapa i proposar-los a la firma del

Director titular del centre.

4. Participar en les reunions de lequip directiu i aportar-hi la

informaci i responsabilitzar-se de lexecuci dels acords

presos referents a letapa.

LOE, 6.4,121.1 i 125

LEC 52

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 19 de 108

5. Presidir, per delegaci del Director titular del centre, les

reunions de la secci del claustre de professors corresponent

a letapa.

6. Collaborar amb el Director titular del centre en la designaci

dels coordinadors de cicle i els tutors de curs i, si sescau, en

la coordinaci dels departaments didctics.

7. Coordinar lequip de tutors amb lajuda de lequip de pastoral i

del SAPP.

8. h)Supervisar les actes de les juntes davaluaci.

9. Vetllar per la coherncia en els criteris generals de realitzaci

dhoraris, desdoblaments i agrupacions flexibles.

10. Planificar ls de les aules comunes.

11. Supervisar laplicaci dels processos de qualitat.

Article 31

1. El nomenament ser per tres anys; podr ser renovat per un

altre trienni i, ordinriament, fins a un mxim de tres triennis

consecutius en el crrec. No obstant aix, amb lacord del

Titular del centre pot decidir, per causes justificades, el

cessament del Cap dEstudis.

2. En cas dabsncia prolongada del Cap dEstudis, el Director

del centre exercir les seves funcions, o b el Titular designar

un substitut amb carcter provisional.

Captol 3r. : RGANS COLLEGIATS I DASSESSORAMENT

El consell escolar

Article 32

El Consell escolar s l'rgan de participaci representatiu de la

comunitat educativa del centre, i exerceix les seves funcions en el

respecte als drets dels alumnes i dels seus pares, dels professors,

del personal d'administraci i serveis, i de la instituci titular.

LODE, 55-57

STC 77/85, FJ 21

LEC, 19.2, 152

Article 33

1. La composici del consell escolar s la segent:

LODE, 56.1

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 20 de 108

a) El Director Titular del centre, que el presideix.

b) Tres representants de la Instituci titular del centre,

designats per la mateixa Instituci.

c) Quatre representants del professorat, elegits pel claustre

en votaci secreta i directa, seguint els segents criteris

de representaci:

i. Donat que lmbit dactuaci del consell escolar s tota

lescola, tots els professors i professores que

imparteixen docncia i el personal datenci educativa

(USEE) sn elegibles i podran ser elegits per a

participar en el consell escolar.

ii. El claustre de professors estar representat per dos

representants de letapa dESO i dos representants de

les etapes de postobligatria (Batxillerat, FP, CAS i

PFI), elegits per les seccions corresponents.

iii. Si els membres del claustre de professors no

presenten cap candidatura es considera que tots

poden ser representants i, per tant, tamb elegibles,

excepte que algun d'ells manifesti expressament de

forma raonada el contrari i sigui acceptat pel president

de la comissi electoral. Es considera causa raonada

dexempci el fet de participar en lequip directiu i haver

estat ja membre del consell escolar.

d) Quatre representants dels pares d'alumnes: tres elegits

en votaci secreta i directa pels pares dels alumnes del

centre i un designat per la junta directiva de lassociaci

de pares ms representativa.

i. Donat que lmbit dactuaci del consell escolar s tota

lescola, tots els pares i mares dels alumnes de tots els

nivells educatius que simparteixen a lescola sn

elegibles i podran ser elegits per a participar en el

consell escolar.

ii. Un representant ser designat per la junta directiva de

l'associaci de mares i pares i tres representants seran

elegits entre les candidatures presentades entre tots

els pares i mares. Noms aquells pares que hagin

estat privats de la ptria potestat mitjanant una

sentncia judicial ferma han de ser exclosos del procs

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 21 de 108

i no poden ni escollir ni ser escollits. La gurdia i

custodia concedida noms a un dels pares no exclou

laltre de poder escollir o de ser escollit membre del

consell escolar

e) Dos representants dels alumnes, a partir del primer curs

de l'etapa deducaci secundria obligatria, en votaci

secreta i directa dels alumnes del centre seguint els

segents criteris de representaci:

i. Donat que lmbit dactuaci del consell escolar s tota

lescola, tots els alumnes de tots els nivells educatius

que simparteixen a lescola sn elegibles i podran ser

elegits per a participar en el consell escolar.

ii. Representaran letapa deducaci secundria

obligatria i les etapes densenyament postobligatori

(Batxillerat, FP, CAS i PFI). Ambds representants

seran escollits per tots els alumnes de lescola.

f) Un representant del personal d'administraci i serveis,

elegit en votaci secreta i directa.

i. Si els membres del PAS no presenten cap

candidatura es considera que tots poden ser

representants i, per tant, tamb elegibles, excepte

que algun d'ells manifesti expressament de forma

raonada el contrari i sigui acceptat pel president de la

comissi electoral. Es considera causa raonada

dexempci el fet de participar en lequip directiu i

haver estat ja membre del consell escolar.

2. Els centres que imparteixen formaci professional especfica

podran incorporar en el consell escolar, amb veu per sense

vot, un representant del mn de lempresa designat per les

organitzacions empresarials a proposta del Director Titular de

lescola.

3. A les deliberacions del consell escolar podran assistir, amb

veu per sense vot, altres rgans unipersonals del centre aix

com convidats externs, segons al temtica a tractar i a criteri

del Director Titular

LODE, 56.1

Decret 102/2010,

27.6

LODE 56.2

LODE, 57, a)

STC 77/85, FJ 22-

23

LEC 152.2.a

Article 34

Les funcions del consell escolar daplicaci als nivells concertats

sn:

LODE 57,b) i 60

STC 77/85 FJ 24-25

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 22 de 108

1. Intervenir en el procs de designaci del director mitjanant

la realitzaci dun informe, que ser adoptat per majoria dels

assistents. En cas de que el director finalitzi el seu mandat

abans del termini, rebre del titular les raons per les quals ha

estat cessat.

2. Intervenir en l'establiment dels criteris de selecci de

professors del centre, dacord amb la normativa vigent. I rebre

les comunicacions dle Director Titular en aquest tema.

3. Participar en el procs dadmissi dalumnes i garantir el

compliment de les normes sobre el mateix.

4. Conixer la resoluci de conflictes disciplinaris i vetllar perqu

satenguin a la normativa vigent. Quan les mesures

disciplinries adoptades pel director corresponguin a

conductes de lalumnat que perjudiquin greument la

convivncia en el centre, i a instncia de pares o tutors, el

Consell Escolar podr revisar la decisi adoptada i, si fa al cas,

proposar al Director les mesures oportunes.

5. Aprovar, a proposta del Director Titular del centre, el

pressupost anual en relaci amb el fons procedents de

lAdministraci i el rendiment de comptes i a les quantitats

autoritzades.

6. Aprovar, a proposta del Director Titular del Centre i en

referncia a les etapes concertades, les directrius per al

desenvolupament de les activitats complementries,

extraescolars i serveis, aprovar la sollicitud dautoritzaci de

percepcions per a activitats complementries i la comunicaci

de lestabliment de percepcions per activitats extraescolars i

serveis que lescola ofereixi i que no estiguin coberts pels

contractes programa i informar de les directrius per la

programaci i desenvolupament daquestes activitats i serveis

7. Aprovar, a proposta del Director Titular, la carta de comproms

educatiu

8. Participar en laplicaci de la lnia pedaggica global del

centre, informar la programaci general que amb carcter

anual elaborar lequip directiu, participar en lavaluaci del

desenvolupament daquest programa en lmbit docent i

administratiu, i dels resultats que se nobtenen, i informar la

programaci general del centre que lequip directiu elaborar

cada any i aprovar les estratgies didctiques prpies.

LEC 152.2a

LODE, 57,c)

STC 77/85, FJ 5

LEC, 152.2.b)

LODE, 5,d)

LEC, 152.2

LODE, 57,e) i h)

STC 77/85, FJ 27

LEC 152.2

LODE, 53.3, 57, g),

h) i i)

LEC 152.2.c)

LEC, 152.2. e)

LODE, 57, h) i f)

STC 77/85, FJ 27

LEC, 95 i 152.2 g) i

h)

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 23 de 108

9. Informar els criteris per a la participaci de lescola en activitats

cuturals, esportives, recreatives, a proposta de lequip directiu

del centre, aix com de les accions assistencials a les que el

centre pogus prestar la seva collaboraci

10. Informar les decisions pertinents sobre lestructura

organitzativa del centre, les normes dorganitzaci i

funcionament i el reglament de rgim interior i les normes per

a la renovaci del consell escolar a proposta del Director

Titular del centre

11. Proposar mesures i iniciatives per afavorir la convivncia en el

centre, la igualtat entre homes i dones, la igualtat de tracte i la

no discriminaci per ra de naixement, raa, sexe, rreligi o

opini, la resoluci pacfica de conflictes, i la prevenci de la

violncia de gnere

12. Designar una persona del mateix consell escolar que impulsi

mesures educatives que fomentin la igualtat real efectiva entre

homes i dones

13. Aprovar els criteris de collaboraci amb altres centres i amb

lentorn del centre i, a proposta del Director Titular, aprovar els

acords de coresponsabilitat i de subscripci de contractes

programa i avaluar-ne laplicaci

14. Participar en lavaluaci de la marxa general del centre en els

aspectes administratius i docents

15. Quan escaigui, nomenar per majoria absoluta la persona que

ha de representar al Consell Escolar en la comissi de

conciliaci dentre els professors i apres dalumnes membres

del consell

Decret 102/2010,

17.2

LODE, 57, j)

LODE, 57. l)

STC 77/85, FJ 27

LEC, 98.4 i 152.2.f)

Decret 102/2010, 21

i 28.5

LODE, 57. m

LODE, 56.1

LEC, 152.2

LODE, 57, ll)

LODE, 61.2

Article 35

Les reunions del consell escolar seguiran aquestes normes de

funcionament:

1. El Director del centre convoca i presideix les reunions del

consell, i en designa el secretari. Correspon al president el

compliment de les lleis, la regularitat i ordre de les

deliberacions i ordenar els debats.

2. El president preparar i far distribuir la convocatria amb

l'ordre del dia de la reuni i la documentaci oportuna almenys

LODE, 54.2,c)

LEC, 150,2,b)

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 24 de 108

amb una setmana danticipaci, llevat de cas durgncia

apreciada pel president, la qual cosa sha de fer constar en la

convocatria. En lordre del dia el president tindr en compte

les peticions dels altres membres formulades amb la suficient

antelaci. La convocatria podr fer-se per mitjans electrnics.

3. En primera convocatria, el qurum de constituci s la

majoria absoluta dels components; en segona convocatria, el

qurum sassoleix amb lassistncia duna tercera part dels

membres, amb un mnim de tres. Malgrat no haver-se

acomplert els requisits de la convocatria, un rgan collegiat

queda vlidament constitut quan shan reunit tots els seus

membres i ho acorden per unanimitat.

4. El consell escolar quedar constitut quan hi participi la meitat

ms un dels seus membres amb dret a vot.

5. El president del consell podr invitar amb veu, per sense

vot-, altres membres de lequip directiu i rgans unipersonals

a participar en les reunions quan shi hagin de tractar temes

de la seva competncia.

6. El consell escolar estudiar els diversos temes de l'ordre del

dia amb l'ajuda de la documentaci oportunament preparada

pel Director Titular del Centre i lequip directiu, segons el tema

a tractar. La documentaci necessria per a la deliberaci i

ladopci dacords que no pugui acompanyar la convocatria

ha destar a disposici dels components de lrgan collegiat

des de la data de la recepci, llevat que hi hagi motius

justificats que ho impedeixin. En aquest cas, es far constar

en acta els motius que han impedit la disposici daquests

documents als membres de lrgan.

7. Noms poden sser tractats els assumptes que figuren en

lordre del dia, llevat que en sigui declarada la urgncia del nou

tema proposat per acord de la majoria simple dels assistents.

8. Si un membre del consell proposa de tractar algun tema no

incls en lordre del dia de la reuni, caldr lacceptaci de dos

teros dels assistents a la reuni per ser-hi incls.

9. El consell tendir a adoptar les decisions per consens a travs

del dileg i el contrast de criteris. Quan s'escaigui, els acords

es prendran per majoria simple dels assistents, llevat que una

norma especfica exigeixi una majoria qualificada o reforada.

En cas dempat, dirimeix el resultat de les votacions el vot del

LODE, 56.2

STC 77/85, FJ 22

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 25 de 108

president. Les votacions del consell seran ordinries en el cas

que no shagi promogut debat; altrament, sn nominals.

10. En la primera reuni del curs escolar lequip directiu sotmetr

a la consideraci del consell el programa educatiu. Tamb i la

programaci general del centre (pla anual) que haur

dinformar.

11. El secretari ser la persona de menys antiguitat en el centre

entre els professors membres del consell. El secretari del

consell redactar l'acta de la reuni i en dipositar cpia a la

secretaria del centre. Lacta de les reunions contindr la

indicaci de les persones que hi han intervingut, les

circumstncies de lloc i de temps, els punts principals de la

deliberaci, la forma i els resultats de la votaci i el contingut

dels acords. En lacta es podran incloure els vots particulars

dels seus membres en alguna deliberaci. Lacta ha danar

signada pel secretari, amb el vistiplau del president, i sha

daprovar en la mateixa reuni o en la segent.

12. Si no s membre del consell, el Director Titular del centre

podr participar habitualment en les reunions, per no

intervindr en les votacions.

13. Tots els membres del consell i altres assistents que en

lexercici de les seves funcions accedeixin a dades personals

i familiars, o que afectin a lhonor o intimitat dels menors o de

les seves famlies, queden subjectes al deure sigil, seguretat i

confidencialitat, dacord amb la llei de protecci de dades. Aix

mateix, guardar discreci sobre aquells assumptes que

conegui per ra del seu crrec de representaci sense que

pugui fer-ne s de la informaci obtinguda per a benefici propi

o de tercers, excepte de la informaci del sector al que

corresponguin.

LODE, 57 h) i f)

LODE, 56.2

STC 77/85, FJ 20-

25

Llei de lEstatut

bsic de locupaci

pblica, art. 53.12

Article 36

El consell escolar es reunir, com a mnim, en sessi ordinria a linici

de les activitats lectives del curs escolar a la final. En sessi

extraordinria, el consell es reunir sempre que el seu president ho

consideri oport, i tamb a proposta de la instituci titular del centre

o duna tercera part dels membres del consell.

Article 37

1. Per a l'elecci o designaci dels membres del consell escolar

i la posterior constituci d'aquest rgan collegiat representatiu

de la comunitat educativa, o per la seva renovaci, se seguiran

LODE, 56.3

Decret 102/2010,

28.5

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 26 de 108

les normes de procediment establertes pel Director Titular del

centre, de les quals el consell escolar haur informat i amb el

respecte a la normativa orgnica publicada i a lAdministraci

educativa.

2. El consell escolar es renovar cada dos anys per meitats,

d'acord amb el procediment que lAdministraci Educativa

estableixi i que el consell, a proposta del Director Titular,

informii i sense perjudici que es cobreixin les vacants

produdes durant aquest perode.

3. La vacant produda per baixa dun membre del consell escolar

ser coberta per la persona que, en les darreres eleccions

respectives, hagi tingut ms vots desprs de les que ja siguin

membres del consell, sempre que mantingui els requisits que

la van fer elegible com a representant. Si no hi hagus ms

candidats per cobrir-la, la vacant romandr sense cobrir fins a

la propera renovaci del consell; la nova persona membre sha

de nomenar pel temps que restava de mandat a la persona

representant que ha causat la vacant.

Article 38

1. El consell escolar designar a una persona que impulsi

mesures educatives que fomentin la igualtat real i efectiva

entre homes i dones.

2. En el s del consell escolar sescollir un pare i un alumne per

formar part de la comissi de convivncia. En el cas que en

el consell escolar no hi hagus cap membre del sector de

pares o alumnes, aquest lloc quedaria compensat per un

membre ms de laltre sector.

LODE 65.1

Decret 279/2006,

6.3

Article 39

Quan un assumpte de la competncia del consell s'hagi de tractar

amb carcter d'urgncia i no hi hagi possibilitat de convocar la reuni,

lequip directiu assumir el tema i prendr la decisi oportuna. En la

primera reuni del consell escolar el president informar de la decisi

adoptada i la sotmetr a la seva ratificaci.

El Claustre de Professors

Article 40

1. El claustre de professors s l'rgan collegiat de participaci

en el control i la gesti educativa del centre, format per la

totalitat del personal docent de lescola.

LODE, 54.1,c)

LEC 151

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 27 de 108

2. El Director del centre presideix el claustre de professors.

3. El claustre de professors est constitut per dos seccions, i

cada una de les seccions estar formada pels professors

segents:

a) Secci professors d'Educaci Secundria.

b) Secci professors de Formaci Professional, CAS i PFI.

4. El director del centre podr delegar la presidncia de les

seccions en els Caps destudis dels sectors que

corresponguin.

5. Quan escaigui, el director podr convidar a les sessions del

claustre o a llurs seccions a professionals datenci educativa

que treballin en el centre perqu informin en relaci a lexercici

de les seves funcions o per informar-se dels temes que sn de

la seva competncia.

Decret 102/2010,

29.1

LEC, 151.2

Decret 102/2010,

29.3

Article 41

Les funcions del Claustre de Professors, realitzades habitualment

per les seccions que el constitueixen, sn les segents:

1. Participar en lelaboraci del Projecte Educatiu, la

programaci general anual i avaluaci del centre,

especialment en els projectes curriculars detapa, el pla

danimaci pastoral i el pla dacci tutorial, aprovant a proposta

de lequip directiu la concreci dels currculums i el pla dacci

tutorial.

2. Aprovar els criteris d'avaluaci i els criteris de promoci dels

alumnes al llarg de les diferents etapes impartides en el

centre, a proposta de l'equip directiu.

3. Proposar a lequip directiu del centre i als equips de

coordinaci detapa iniciatives en l'mbit de la innovaci

pedaggica i impulsar-ne la realitzaci.

4. Estudiar temes de formaci permanent i d'actualitzaci

pedaggica i didctica.

5. Collaborar en lavaluaci del centre realitzada per lequip

directiu i analitzar i valorar-ne els resultats.

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 28 de 108

6. Elegir els representants dels professors en el consell escolar

del centre dacord amb el procediment indicat en larticle

segent.

7. Proposar iniciatives que afavoreixin la convivncia en el

centre.

8. Participar en lelaboraci i revisi de les normes dorganitzaci

i funcionament i del reglament de rgim intern, sens perjudici

de les competncies del Director Titular i del consell escolar.

LODE, 56.1

LEC151.1

LEC, 98.4

Article 42

1. Les sessions plenries del Claustre de Professors seguiran

les normes de funcionament que s'indiquen a continuaci:

a) El Director convocar i presidir les reunions i designar

el secretari. La convocatria, que podr fer-se per mitjans

electrnics, la far amb una antelaci mnima de 48 hores

a la data de la reuni, i hi adjuntar lordre del dia.

b) El claustre de professors restar vlidament constitut

quan hi participin dos teros dels seus membres. Si el

Titular del centre no imparteix docncia en el centre,

podr participar en les reunions del claustre, per no

intervindr en les votacions.

c) El president del claustre podr invitar experts en temes

educatius a participar en les reunions en qualitat

d'assessors.

d) El claustre tendir a prendre les decisions per consens.

Quan s'escaigui, els acords es prendran per majoria

absoluta dels seus membres, i les votacions seran

secretes. En cas d'empat, el vot del president ser

decisiu. En les eleccions dels representants per al

Consell Escolar bastar la majoria simple.

e) Les reunions seguiran l'ordre del dia, i si un professor

proposs de tractar altres temes de la competncia del

claustre seria necessria l'acceptaci de dues terceres

parts dels assistents per ser tractats.

f) El secretari del claustre, que ser el professor/a de menys

antiguitat del centre, aixecar acta de la reuni, que haur

de ser aprovada en la reuni segent i tindr el vist i plau

del president.

LEC, 151.2

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 29 de 108

2. Sempre que convingui, a criteri de lEquip Directiu, les

sessions plenries del claustre de professors seran

precedides per reunions diferenciades de les seccions, que

aplicaran criteris de procediment anlegs als de les sessions

plenries.

Igualment, lEquip Directiu pot decidir la convocatria de

reunions duna secci del claustre per tractar temes

especfics de la secci.

3. Quan calgui elegir els representants del claustre de professors

per al Consell Escolar del centre, es procedir de la forma

segent:

Dos representants de letapa dESO i dos representants de les

etapes de postobligatria (Batxillerat i FP), elegits per les

seccions corresponents.

Article 43

El Claustre de Professors es reuneix un cop cada trimestre; sempre

que el Director del centre ho consideri oport i quan ho solliciti una

tercera part dels seus membres. Una de les reunions tindr lloc al

comenament del curs i una altra al final del curs.

LEquip Directiu del Centre

Article 44

1. LEquip Directiu del Centre s lrgan collegiat executiu de

govern que dna cohesi i continutat a lacci educativa que

es realitza en les diferents etapes del centre i collabora amb

el Director Titular del centre en lorganitzaci, direcci,

coordinaci i avaluaci de lacci educativa realitzada pels

diferents equips de mestres i professors.

2. LEquip Directiu del Centre est format pel Director Titular

del centre, el Sotsdirector, els Caps dEstudis, el Cap de

Pastoral del centre, el Cap del servei dAssessorament

Psicopedaggic, el Coordinador de Qualitat i lAdministrador.

Hi podran participar altres membres de la comunitat educativa

quan es tractin temes de la seva competncia.

3. LEquip Directiu del Centre impulsa i mant tota la vida del

centre: els seus projectes, plans i programes; el seguiment

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 30 de 108

dels equips; lacci pastoral i tutorial; lorientaci

psicopedaggica, la gesti administrativa; la qualitat i la millora

contnua; la reflexi sobre la prospectiva de futur. Aquesta

animaci es concreta en les funcions que sexpliciten en

larticle segent.

Article 45

Les funcions de lEquip Directiu del Centre sn les segents:

1. Impulsar lacci dels equips de coordinaci de les diferents

etapes i vetllar per la correcta aplicaci del Projecte Educatiu

del centre.

2. Elaborar el Projecte Educatiu i el programa educatiu pastoral

anual, la programaci general del centre (pla anual).

3. Promoure una acci coordinada dels equips de mestres i

professors de les diferents etapes en lelaboraci, revisi i

aplicaci dels projectes curriculars respectius, proporcionant

uns protocols per a lelaboraci de les programacions

acadmiques.

4. Responsabilitzar-se de la gesti del Projecte Educatiu, de la

Programaci General i, en el seu cas, del projecte de direcci.

5. Estudiar i preparar els assumptes que calgui sotmetre al

Consell Escolar, excepte els que siguin de la competncia

exclusiva del Titular del centre.

6. Preparar la documentaci per a les reunions del claustre de

professors.

7. Participar en lelaboraci del pressupost anual i conixer el

tancament de lexercici econmic.

8. Aprovar la selecci dels materials curriculars i daltres mitjans

pedaggics que calgui adoptar en el centre, a proposta dels

equips de coordinaci detapa.

9. Fomentar lactualitzaci pedaggica i la formaci permanent

dels directius i professors del centre i elaborar el pla de

formaci del personal de lescola.

10. Avaluar peridicament lorganitzaci i el funcionament general

del centre i revisar i actualitzar la seva documentaci,

especialment el reglament de rgim intern

LODE, 57. h) i f)

LOE, 120 i 125

LOE, 6.4 i 121.1

STC 77/85, FJ 27

LOE, 102

LODE, 54

LOE, 124

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 31 de 108

11. Participar en lelaboraci dels criteris de selecci del personal

del centre i en el seguiment i avaluaci del desenvolupament

del seu treball educatiu i professional. Aix com tamb per a la

programaci i el desenvolupament de les activitats

complementries, les activitats extraescolars i els serveis

escolars.

12. Tenir cura de lordre i la disciplina dels alumnes, i donar suport

al Director en la soluci dels assumptes de carcter greu.

13. Impulsar la millora contnua i els processos de qualitat.

LODE, 51 i 60

LOE, 88

LODE, 54.f i 57,d) i

m)

Article 46

1. lEquip Directiu del Centre ha de treballar de manera

coordinada.

2. Les reunions de lEquip Directiu del centre seguiran les

normes de funcionament que sindiquen a continuaci:

a) El Director Titular convocar i presidir les reunions de

lEquip directiu. De cada reuni saixecar un acta resum

dels seus acords.

b) Els acords de lequip directiu seran adoptats per consens,

en el respecte a les funcions especfiques del Director

Titular del centre.

Article 47

LEquip Directiu celebrar reunions ordinries amb una periodicitat

mnima mensual i extraordinries sempre que ho solliciti el Director

Titular del centre o dos teros dels seus components.

LEquip dEconomia

Article 48

LEquip deconomia s lrgan que ajuda i assessora el Titular i

lAdministrador en la gesti econmica del centre.

Article 49

LEquip deconomia est format pel Director Titular, el Sotsdirector

del centre i lAdministrador. El Director Titular h pot convidar altres

membres de la comunitat educativa quan es tractin temes de la seva

competncia.

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 32 de 108

Article 50

Les seves funcions sn:

1. Fer el seguiment trimestral dels pressupostos.

2. Fer una anlisi anual dels comptes dexplotaci i el balan del

centre.

3. Estudiar els pressupostos de les diferents seccions per

presentar-los a lEquip Directiu.

4. I aquelles altres funcions que el Director Titular li encomani.

Article 51

Les reunions de lEquip dEconomia seguiran les segents normes

de funcionament:

1. Far ordinriament una reuni trimestral, i sempre que el

Titular ho cregui oport.

2. El Titular el convocar, comunicant lordre del dia i donant la

documentaci necessria.

3. LAdministrador naixecar acta, en la qual constaran: les

desviacions observades dels pressupostos, i les seves

causes, i les resolucions preses.

4. LAdministrador donar informaci de les reunions de

seguiment a lEquip Directiu.

Els Equips de Coordinaci dEtapa

Article 52

Els equips de coordinaci detapa sn els rgans collegiats

ordinaris de gesti de les diferents etapes educatives de lescola.

Tenen la missi de facilitar la participaci corresponsable en

lorganitzaci i coordinaci de lacci educativa realitzada pel conjunt

de professors de letapa i treballar per la millora contnua.

STC 77/85, FJ 27

Article 53

1. En el centre hi ha els equips de coordinaci segents: lequip

de coordinaci de deducaci secundria i lequip de

coordinaci de la Formaci Professional.

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 33 de 108

2. LEquip de coordinaci de letapa deducaci secundria est

format pel Cap dEstudis de letapa, els coordinadors de cicle

i de batxillerat i el coordinador de pastoral i del SAPP de

letapa i els caps de departament.

LEquip de coordinaci de la Formaci Professional est format

pel Cap destudis de lFP, els coordinadors dels cicles

formatius, els caps de departament i el coordinador de pastoral

i del SAPP de letapa.

3. El Caps dEstudis presideixen els equips de coordinaci de les

etapes respectives.

4. El Director del centre podr participar en les reunions dels

Equips de coordinaci, prvia comunicaci al Cap dEstudis

que correspongui.

Article 54

Les funcions de l'equip de coordinaci detapa sn les segents:

1. Promoure i coordinar l'elaboraci del projecte curricular de

letapa corresponent i vetllar per la seva adequada aplicaci.

2. Programar les sessions davaluaci ordinria i extraordinria i

de recuperaci.

3. Elaborar la part de programaci general del centre (pla anual)

corresponent al nivell o etapa que correspongui i sotmetre-la

a l'equip directiu del centre.

4. Programar i impulsar les activitats educatives no curriculars

segons les directius aprovades pel consell escolar.

5. Proposar a lequip directiu la selecci dels materials curriculars

i d'altres mitjans pedaggics que calgui adoptar.

6. Informar el Director del centre i el Cap dEstudis sobre la

marxa dels diversos sectors d'activitat encomanats a cada un

dels membres de l'Equip, i proposar el que es consideri oport

per a la millora contnua de l'acci educativa.

7. Collaborar amb lequip directiu del centre en la formaci

permanent dels professors.

8. Preparar la part de la memria anual del curs acadmic, en

collaboraci amb el secretari del centre.

LOE, 6.4 i 121.1

Ordre EDU/295/2008

Ordre EDU/554/2008

LODE, 57,f)

LOE, 125

LODE, 51,

LOE, 88

LOE, 102

LODE, 57,d) i m)

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 34 de 108

9. Collaborar amb el Cap dEstudis en la cura de l'ordre i la

disciplina dels alumnes.

10. Elaborar els criteris d'avaluaci i els criteris de promoci dels

alumnes de letapa corresponent i sotmetre'ls a l'equip directiu

del centre.

11. Promoure i coordinar l'avaluaci global del sector i donar-ne

informaci a lequip directiu.

Article 55

Les reunions de l'Equip de coordinaci seguiran aquestes normes

de funcionament:

1. El Cap dEstudis preparar l'ordre del dia de la reuni i el

comunicar a tots els membres de l'Equip i al Director almenys

amb tres dies d'anticipaci. Un cop celebrada la reuni,

n'aixecar l'acta corresponent.

2. L'Equip de coordinaci tendir a adoptar les decisions per

consens, a travs del dileg i el contrast de criteris.

3. L'Equip de coordinaci tractar els assumptes de l'ordre del

dia amb l'ajuda de la documentaci prviament preparada per

qui correspongui.

4. Els assumptes que lEquip de coordinaci hagi de sotmetre a

lequip directiu del centre sempre seran objecte d'estudi previ,

i seran presentats al Director del centre acompanyats de la

documentaci corresponent.

Article 56

L'Equip de coordinaci es reunir en sessi ordinria almenys dos

cops cada mes i sempre que ho creguin oport el Director del centre

o b el Cap d'Estudis.

Captol 4t. : CRRECS DE COORDINACI EDUCATIVA

El Coordinador de Cicle

Article 57

1. El coordinador de cicle s el professor que collabora amb

el Cap dEstudis en l'orientaci i coordinaci de la tasca

educativa de l'equip de professors de cicle.

LOE, 115; LEC, 91

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 35 de 108

2. El coordinador s nomenat pel Director Titular del centre,

desprs dhaver escoltat el Cap dEstudis respectiu, i forma

part de l'equip de coordinaci de l'etapa. El nomenament es

realitza per a un perode de tres anys, renovable. Per causa

justificada, a criteri del Titular del centre, el coordinador de

cicle pot ser cessat.

Article 58

Les funcions del coordinador de cicle sn les segents:

1. Fer-se crrec de la gesti ordinria del seu mbit, juntament

amb els altres membres de lequip de coordinaci del nivell,

etapa o secci.

2. Vetllar per la correcta aplicaci del projecte curricular.

3. Collaborar amb Cap dEstudis en la coordinaci de l'acci

educativa de lequip de professors.

4. Coordinar la programaci i realitzaci de les activitats

educatives complementries dels alumnes.

5. Respondre de lordre i disciplina dels alumnes.

6. Informar el Cap dEstudis sobre les necessitats dels

professors pel que fa als recursos materials d's com,

horaris, sortides culturals i altres activitats del cicle.

7. Qualsevol altra funci que el Cap dEstudis li confi en lmbit

de les seves competncies.

El Cap de Pastoral

Article 59

1. El Cap de Pastoral de lescola s el responsable de la

coordinaci i del desenvolupament dels aspectes

evangelitzadors escolars i extraescolars del Projecte Educatiu

Pastoral Salesi de tota lEscola, de manera que tota ella sigui

pastoral.

2. El Cap de Pastoral s nomenat pel Coordinador inspectorial

dEscoles de la Inspectoria Maria Auxiliadora per tres anys,

prorrogables ordinriament, fins un mxim de nou anys

consecutius. Per causa justificada, a criteri del Provincial, el

coordinador de pastoral pot ser cessat.

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 36 de 108

3. Realitza les seves funcions en estreta relaci amb el Director

titular i els Caps dEstudis, per tal de potenciar i daconseguir

una pastoral unitria.

4. El Cap de Pastoral forma part de lequip directiu del centre.

Article 60

Les funcions del Cap de Pastoral sn les segents:

1. Animar i coordinar l'acci dels equips de Pastoral i convocar i

presidir-ne les reunions.

2. Promoure lelaboraci, realitzaci i avaluaci del Pla

dAnimaci Pastoral del centre.

3. Impulsar la programaci i realitzaci de les iniciatives i

activitats tendents a l'animaci pastoral de l'escola i vetllar

perqu el conjunt de l'acci educativa es dugui a terme d'acord

amb el carcter propi de l'escola.

4. Coordinar l'ensenyament-aprenentatge de l'rea de religi, el

dileg fe-cultura i totes les activitats complementries i

extraescolars de carcter especficament evangelitzador.

5. Collaborar en la programaci i realitzaci de les activitats

educatives del centre tot vetllant perqu es facin dacord amb

el Projecte Pastoral i conjuntament amb el SAPP en la

coordinaci que el Cap dEstudis fa de la tasca orientadora

dels tutors .

6. Orientar l'acci pastoral de l'escola vers una participaci

responsable en la comunitat cristiana.

7. Mantenir relaci habitual amb els responsables de l'acci

pastoral de lobra, de l'Esglsia local i prestar-los una

collaboraci efica.

8. Collaborar amb el Director del centre en lelaboraci del

Programa Educatiu Pastoral Anual.

El Cap de Servei dAssessorament Psicopedaggic

Article 61

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 37 de 108

1. El Cap del Servei dassessorament psicopedaggic

(SAPP) de lescola s responsable de coordinar lactivitat del

SAPP en ordre a assolir la seva finalitat: la millora qualitativa

dels processos ensenyament- aprenentatge i la recerca

destratgies per afrontar situacions de conflicte o dificultat en

aquests processos.

2. s nomenat pel Director titular del centre, amb el vist i plau del

Responsable de lmbit dEscoles, per tres anys prorrogables

ordinriament, fins a un mxim de nou anys consecutius. Per

causa justificada, a criteri del Director Titular del centre, el cap

del SAPP pot ser cessat.

3. Forma part de lequip directiu i realitza les seves funcions en

estreta collaboraci amb el Director del centre i els Caps

dEstudis.

Article 62

Les funcions del Cap del Servei dassessorament

psicopedaggic sn les segents:

1. Coordinar lacci del SAPP en el conjunt de lescola.

2. Assessorar en aspectes psicopedaggics, metodolgics i

organitzatius a la direcci de lescola.

3. Assessorar i coordinar lelaboraci, aplicaci i seguiment del

PAT del centre, dacord amb Pastoral.

4. Collaborar en la tasca de concreci del currculum, en les

adaptacions curriculars especfiques per als alumnes amb

necessitats especfiques de suport educatiu, i en el disseny

dels programes de diversificaci curricular i de millora de

laprenentatge i el rendiment.

5. Participar en lelaboraci del Programa Educatiu Pastoral

Anual.

6. Collaborar en les activitats de formaci per a les famlies.

7. Coordinar-se amb altres centres i serveis de la zona en

aspectes psicopedaggics i socials.

8. Analitzar i autoavaluar la prctica professional del SAPP,

promovent la formaci i reflexi de lassessor individualment i

com a equip dassessorament i proposar estratgies per a la

millora.

LOE, 27 i 71-83

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 38 de 108

El Coordinador de Qualitat

Article 63

1. El Coordinador de Qualitat s responsable de coordinar la

poltica de qualitat a lescola i de vetllar per la seva gesti en

les diferents etapes educatives i en els sectors dactivitat del

centre.

2. s nomenat pel Titular del centre per tres anys prorrogables,

ordinriament fins a un mxim de nou anys consecutius. Per

causa justificada, a criteri del Titular del centre, pot ser cessat.

Realitza les seves funcions en estreta collaboraci amb el

Director del centre i els Caps dEstudis.

Article 64

Les funcions del Coordinador de qualitat sn les segents:

1. Assegurar que els processos del Sistema de Gesti de

Qualitat sn establerts, implantats i mantinguts.

2. Informar a la Direcci del funcionament del Sistema de Gesti

de Qualitat incloent les necessitats de millora.

3. Promoure la presa de conscincia dels requisits dels

destinataris a tots els nivells de lescola.

4. Coordinar els processos dauditoria interna i gestionar els

dauditoria externa.

El Coordinador TIC

Article 65

1. El coordinador de TIC s la persona responsable de les TIC

en el centre.

2. El coordinador TIC s nomenat i cessat pel Director Titular.

Les funcions del coordinador de TIC seran:

1. Coordinar lactualitzaci de lescola en les tecnologies de la

informaci i les comunicacions internes i externes.

2. Assessorar la titularitat, direcci i administraci en relaci als

equipaments i pressupostos informtics de lescola.

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 39 de 108

3. Tenir cura de lactualitzaci, renovaci i manteniment del

sistema informtic de lescola tant pel que fa al programari com

al maquinari.

4. Assessor i donar suport al personal de lescola en els aspectes

relatius al funcionament de les eines de gesti i de

comunicaci.

5. Tenir cura de la provisi, conservaci i reposici del material

consumible.

6. Tenir al dia linventari del material de les TIC.

7. Coordinar-se amb la Inspectoria pels temes de TIC.

Captol 5. : CRRECS DE GESTI ADMINISTRATIVA

LAdministrador

Article 66

1. L'administrador respon de la gesti econmica del centre.

Exerceix les seves funcions en nom de la Instituci Titular, en

dependncia directa del Titular i en estreta collaboraci amb

el Director per a les qestions que tenen incidncia en lacci

educativa. Forma part de lequip directiu i de lequip

deconomia.

2. L'administrador es nomenat per contracte i cessat pel

Provincial de la Inspectoria Maria Auxiliadora.

Article 67

Les funcions de l'Administrador sn les segents:

1. Tenir al dia linventari dels bns propis de l'escola i prendre

cura de la seva actualitzaci constant, en funci de la tasca

educativa i segons les exigncies i possibilitats de cada

moment.

2. Elaborar, amb la participaci de lequip directiu, el pressupost

general del centre i la rendici anual de comptes, requerint les

dades necessries dels responsables directes dels diferents

sectors dactivitat.

3. Presentar al Titular i a lequip directiu del centre informes

peridics sobre laplicaci del pressupost anual.

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 40 de 108

4. Tramitar les comandes de material didctic, ordenar els

pagaments, organitzar, administrar i gestionar el servei de

compres i emmagatzematge de material fungible, atendre la

conservaci de l'edifici escolar, obres i installacions i els

serveis comunitaris.

5. Supervisar la recaptaci o liquidaci de les quotes dels

alumnes, subvencions i pagaments diversos, i ratificar els

llibres de comptabilitat, tenint-ne cura del seu arxiu,

conservaci i protecci, segons la normativa vigent.

6. Disposar dels comptes bancaris d'acord amb els poders que li

hagin estat atorgats.

7. Gestionar ajudes i subvencions per a l'escola i orientar els

alumnes i llurs pares en la sollicitud de beques.

8. Coordinar el treball del personal d'administraci i serveis no

adscrit a altres rgans de govern del centre.

9. Supervisar el compliment de les disposicions relatives a

higiene i sanitat escolar, liderar la gesti de prevenci de

riscos laborals i el Comit de Seguretat i Salut.

10. Responsabilitzar-se de la preparaci dels contractes laborals

i nmines; aplicar la normativa referent a salaris i gratificacions

i presentar a lAdministraci educativa les nmines i dades

necessries relatives al sistema de pagament delegat, d'acord

amb la legislaci vigent.

11. Participar en les reunions de lEquip deconomia, del qual

forma part. Aixecar acta de les seves reunions i, de les de

seguiment, ninformar a lequip directiu.

12. Tenir cura de larxiu, conservaci i protecci de totes les dades

administratives dacord amb la LODP.

El Secretari

Article 68

1. El secretari respon de l'arxiu documental del centre en els

aspectes acadmics, i realitza les seves funcions en

dependncia directa del Director del centre.

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 41 de 108

2. El secretari s nomenat pel Director Titular del centre, prvia.

Per causa justificada, a criteri del Titular del centre, el secretari

pot ser cessat.

Article 69

Les funcions del secretari sn les segents:

1. Organitzar i coordinar el treball del personal adscrit a la

secretaria del centre.

2. Tenir al dia els expedients dels alumnes, expedir les

certificacions que aquests sollicitin i fer els trmits relatius als

informes d'avaluaci i a les titulacions acadmiques.

3. Atendre la correspondncia oficial del centre i custodiar els

informes davaluaci.

4. Preparar la documentaci que cal presentar anualment a

lAdministraci educativa.

5. Estar al corrent de la legislaci que afecta lescola i passar-ne

informaci als interessats.

6. Elaborar la memria anual del curs escolar, dacord amb els

Caps dEstudis i sotmetre-la a l'aprovaci de lequip directiu

del centre.

7. Vetllar per la correcci de tot el que est relacionat amb el

tractament i la protecci de les dades de carcter personal,

dacord amb all que la normativa vigent estableix al respecte.

LOE, DA 23.3

LEC, DA 14

RD 994/1999

Ttol segon: ORDENACI DE LACCI EDUCATIVA ESCOLAR

Captol 1r. : PROGRAMACI, REALITZACI I AVALUACI DE LA TASCA

EDUCATIVA

Article 70

1. La programaci de l'acci educativa de l'escola s'inspira en

el model definit en el document La Proposta educativa de les

Escoles Salesianes que defineix el seu carcter propi i esdev

aix el criteri bsic d'actuaci de tots els sectors d'activitat del

centre i dna coherncia i continutat al treball realitzat pel

conjunt de la comunitat educativa.

LOE, 115

LEC, 91

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 42 de 108

2. La selecci i el desplegament d'alguns dels aspectes

fonamentals del carcter propi, segons ho demanen les

circumstncies, donar lloc a opcions preferents de carcter

anual que determinaran prioritats en l'acci educativa global

de l'escola. Dacord amb els objectius comuns inspectorials,

tamb configuraran el contingut del Programa Educatiu

Pastoral Anual i formaran part de la programaci general que

lequip directiu sotmetr a la consideraci del consell.

3. Els equips de coordinaci detapa impulsaran el treball

referent a la selecci de les opcions preferents aplicant els

objectius comuns inspectorials i la concreci de les prioritats

en els diferents mbits de lescola, amb la collaboraci dels

equips de professors, l'equip de pastoral i la junta de

l'associaci de mares i pares.

LOE 121 i 125

Article 71

1. Els equips de coordinaci d'etapa i els equips de professors

elaboren, apliquen i avaluen els projectes curriculars, que

resultin d'adaptar els currculums establerts pel Govern de la

Generalitat a la realitat de l'escola i a les necessitats dels

alumnes, tenint en compte el carcter propi del centre, els

objectius anuals inspectorials i el context sociocultural.

2. Un cop elaborats o revisats, els projectes curriculars sn

aprovats pel claustre de professors.

3. El centre gaudeix d'autonomia en l'mbit pedaggic i

dorganitzaci, en el respecte al que estableixen les

disposicions legals vigents.

LOE, 6

LOE, 120-125

LEC, 90-100

Decret 102/2010 14-

29

El Tutor

Article 72

1. El tutor de curs s el professor responsable de vetllar per

l'aplicaci del projecte educatiu i del projecte curricular en

l'acci docent i educativa adreada a un grup d'alumnes, i t

la missi d'atendre a la formaci integral de cada un d'ells i

seguir dia a dia el seu procs d'aprenentatge i maduraci

personal, ajudant-los a prendre decisions amb vista a les

opcions posteriors, de continuaci d'estudis o d'entrada en el

mn del treball.

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 43 de 108

2. El tutor de curs s nomenat pel Director del centre, prvia

consulta al Cap dEstudis de letapa respectiva, per a un

perode d'un any renovable.

Article 73

Les funcions principals del tutor de curs sn les segents:

1. Conixer la situaci real de cada alumne i del seu medi familiar

i social.

2. Mantenir relaci personal amb els alumnes del grup i llurs

pares a travs de les oportunes entrevistes i reunions

peridiques.

3. Efectuar el seguiment global dels processos daprenentatge

dels alumnes amb la intenci de descobrir les dificultats i

necessitats especials, articular les respostes educatives

adequades i cercar els oportuns assessoraments i suports.

4. Coordinar l'avaluaci dels processos d'aprenentatge dels

alumnes, presidir les sessions de la junta d'avaluaci

corresponents al seu grup-classe, donar-ne la informaci

adient als interessats i als seus pares, i trametre l'acta de la

reuni a la secretaria del centre.

5. Informar el coordinador de cicle i el cap destudis sobre les

incidncies i situacions que puguin pertorbar el procs

formatiu dels alumnes i l'aplicaci del projecte curricular.

6. Fomentar en el grup d'alumnes el desenvolupament d'actituds

participatives, la inserci en l'entorn sociocultural i natural i

l'educaci en valors, complementant la tasca realitzada en el

marc de les rees.

7. Afavorir en els alumnes l'autoestima personal i ajudar-los en

la superaci dels fracassos en els processos d'aprenentatge i

les dificultats de qualsevol altre tipus.

8. Contribuir a desenvolupar lnies comunes d'acci amb els

altres tutors.

9. Contribuir a l'establiment de relacions fludes amb els pares i

mares dels alumnes, informar-los de tots aquells assumptes

que afectin l'educaci de llurs fills i facilitar la connexi entre

l'escola i les famlies.

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 44 de 108

10. Fer de mediador en les situacions de conflicte entre alumnes i

professors, i informar-ne oportunament a les famlies.

11. Establir relaci amb les institucions que collaboren en els

processos d'escolaritzaci i atenci educativa a aquells

alumnes que procedeixen de contextos socials o culturals

marginats.

12. Assistir els delegats de curs en llur gesti i, si s'escau, atendre

el moviment associatiu dels alumnes i ajudar-los en la

promoci d'activitats socials i recreatives.

13. Orientar, en el seu cas, els alumnes a l'hora de configurar el

seu currculum personal mitjanant l'elecci de matries

optatives i especfiques que han de cursar al llarg de l'etapa.

14. Coordinar l'acci tutorial realitzada pels professors que

imparteixen docncia al seu grup-classe i afavorir l'ajustament

de les matries a la situaci en qu es troben els alumnes,

especialment pel que fa a les respostes educatives davant

necessitats especials i/o de suport.

15. Realitzar la matria de tutoria adreada al seu grup d'alumnes,

programada en lequip de tutors, seguint el Pla dacci tutorial

del centre.

Article 74

1. Lequip de tutors mant reunions peridiques amb la finalitat

dassegurar la mxima coordinaci en la seva tasca. Els

equips de tutors supervisen i avaluen el procs de formaci

integral dels alumnes i procuren els serveis psicopedaggics

necessaris per a llur orientaci vocacional i professional.

2. El treball de lequip de tutors s impulsat i coordinat pel Cap

dEstudis, en coordinaci amb lequip de Pastoral i el SAPP.

3. Lequip de tutors detapa elabora el pla dacci tutorial i en

coordina laplicaci a travs dels tutors de curs. El pla dacci

tutorial constitueix un dels components del projecte educatiu

del centre.

LOE, 121.2

Captol 2n. : LACCI DOCENT DEL PROFESSORAT

Article 75

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 45 de 108

1. L'acci docent dels professors i el treball d'aprenentatge

dels alumnes ocupen un lloc decisiu en l'acci educativa global

de l'escola, ja que aquesta educa sobretot a travs de la

proposta sistemtica i crtica de la cultura.

2. Els mbits propis de l'intercanvi sobre l'acci docent del

professorat sn els equips docents de cicle i les seccions del

claustre de professors; i, en l'educaci secundria i Formaci

Professional tamb els departaments.

3. Els Caps dEstudis sn els responsables de coordinar el treball

educatiu dels professors, vetllar per la seva renovaci

pedaggica i didctica, i complir i fer complir el que est

establert pel que fa al currculum escolar, amb la collaboraci

dels coordinadors de cicle.

Article 76

1. Els equips de professors orienten la seva acci educativa

amb vista a la formaci integral dels alumnes, d'acord amb la

Proposta Educativa de les Escoles Salesianes i el que preveu

el projecte curricular.

2. Amb aquest criteri, les programacions docents incorporen de

manera equilibrada els objectius educatius de lany, els

diferents tipus de continguts densenyament-aprenentatge i

els criteris i les activitats davaluaci i de qualificaci, dacord

amb el procediment pertinent, amb vista a lassoliment de les

competncies bsiques corresponents als ensenyaments

obligatoris.

3. En l'acci docent els professors procuraran de respondre de

forma adequada a les caracterstiques, ritmes d'aprenentatge

i singularitats de cada alumne.

Decret 142/2007

Decret 143/2007

Decret 142/2008

Decret 181/2008

Article 77

1. Els professors que imparteixen la docncia en un mateix cicle

o curs formen l'equip de professors corresponent, amb la

finalitat d'assegurar la coherncia i complementarietat en

l'acci docent duta a terme amb els alumnes del cicle.

2. Les funcions ms importants dels equips de professors de

cicle o curs sn:

a) Participar en la distribuci temporal d'objectius generals,

continguts d'ensenyament i objectius terminals de les

rees de coneixement, i establir criteris d'actuaci per a la

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 46 de 108

preparaci de les unitats didctiques i de les matries

corresponents a les rees de coneixement.

b) Aprofundir en el coneixement de les capacitats i

necessitats dels alumnes del cicle, preveure les

adaptacions curriculars i programar i avaluar les activitats

formatives requerides per l'atenci als alumnes que

manifestin necessitats educatives especfiques.

c) Participar en l'adopci de les decisions relatives a la

promoci dels alumnes en acabar el cicle o el curs.

d) Responsabilitzar-se, duna manera conjunta i coordinada,

de realitzar les tasques educatives programades per als

alumnes del cicle.

e) Aplicar, si sescau, criteris de flexibilitzaci dels

agrupaments d'alumnes per a la realitzaci de les matries

optatives/especfiques.

f) Elaborar els diferents tipus de matries compartint

(unificant i/o racionalitzant) els criteris didctics, les

activitats d'aprenentatge i avaluaci, les adaptacions

curriculars, etc

3. A ms, els equips de professors de leducaci secundria

realitzaran de forma coordinada els criteris per a lelecci de

les matries i lorientaci acadmica i professional.

4. Un professor de lequip en ser el coordinador. Ser designat

pel Director del centre a proposta del Cap dEstudis de letapa

i formar part de lequip de coordinaci de.

5. Lequip de professors de cicle o de curs es reunir almenys un

cop cada quinze dies, i sempre que el convoquin el

coordinador o el Cap dEstudis.

LOE,71-79

Els Departaments

Article 78

1. En l'etapa d'educaci secundria tamb funcionen els

departaments didctics, constituts pels professors que

imparteixen les rees incloses en cada un dels mbits

establerts pel Departament d'Ensenyament

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 47 de 108

2. Els departaments didctics sn dos en lESO i Batxillerat

a) El departament cientfic-tecnolgic, format pels professors

que imparteixen rees de les Matemtiques, Cincies de

la naturalesa i Tecnologia.

b) El departament d'humanitats, format pels professors que

imparteixen les rees de Llengua, Llenges estrangeres,

Cincies socials, Religi, Filosofia, Psicologia, tico-cvica,

Educaci fsica, Educaci visual i plstica, i Msica.

3. Les funcions dels departaments didctics sn les

segents:

a) Participar en la distribuci vertical dels components

curriculars de les rees (programaci vertical) de l'mbit

corresponent en els diferents cursos, en el marc de

l'elaboraci del projecte curricular de letapa.

b) Aplicar les decisions de lequip de coordinaci de letapa

relatives a lelaboraci de matries interdisiciplinries,

optatives/especfiques i treballs de recerca.

c) Proposar a lequip de coordinaci de letapa les

caracterstiques de loferta de matries optatives i Treballs

de recerca corresponents al propi mbit.

d) Actualitzar i orientar la metodologia didctica i la prctica

de l'avaluaci sobre la base del contrast amb la prctica

diria a l'aula, i intercanviar les experincies i les

innovacions d'inters.

e) Incrementar l'eficcia dels recursos disponibles, fer

propostes relatives als materials curriculars a utilitzar i

adequar-los a la lnia pedaggica adoptada pel centre.

f) Determinar, dacord amb la normativa del centre, els

criteris comuns dins de lmbit del propi departament sobre

lavaluaci i la qualificaci, i confeccionar els exmens

davaluaci.

g) Afavorir l'actualitzaci didctica i elaborar propostes

concretes referents a la formaci permanent dels membres

del propi departament.

h) Analitzar els resultats de les avaluacions i, si cal, introduir

les modificacions pertinents a les programacions.

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 48 de 108

i) Gestionar les infraestructures del departament, tant pel

que fa a pressupostos com a inventaris.

j) A ms a ms de les funcions prpies dels departaments,

tindran aquelles funcions que direcci els encomani.

4. Un dels professors del departament realitzar les funcions

prpies de cap de departament, i ser designat pel Director,

per tres anys renovables.

5. Els departaments es reuniran a linici del curs escolar,

acabades les activitats lectives dels alumnes i sempre que ho

programi lequip de coordinaci de letapa. El Cap dEstudis

programar les reunions, previ acord amb els caps de

departament, que les convocaran i presidiran.

Els departaments disposaran dels recursos necessaris per a

realitzar les funcions encomanades.

6. El professorat de Cicles Formatius sestructura en

departaments segons les famlies professionals. Un dels seus

professors realitzar les funcions prpies de cap de

departament, i ser designat pel Director, per tres anys

renovables, fins un mxim de nou ordinriament. En letapa de

formaci professional sanomenen departaments tcnics i

estan constituts pels professors que imparteixen els mduls

/UF de cada cicle formatiu.

A ms a ms de les funcions prpies dels deparatents

didctics, tindran aquelles funcions de gesti en els grups

classe i professorat que la direcci els encomani.

a) El departament administratiu: cicle formatiu de grau mitj

(CFGM) de Gesti administrativa, CFGM dActivitats

comercials i el cicle formatiu de grau superior (CFGS)

dAdministraci i finances.

b) El departament elctric: CFGM dInstallacions elctriques

i automtiques i CFGS dAutomatitzaci i Robtica

Industrial.

c) El departament de metall: CFGM de Mecanitzaci i CFGM

de Carrosseria.

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 49 de 108

El Departament Escola Empresa

Article 79

1. El cap del departament Escola-Empresa coordina el conjunt

de relacions i serveis que lescola mant amb el mn de

lempresa, la formaci contnua i la borsa de treball.

2. s nomenat pel Titular per tres anys prorrogables fins a un

mxim de nou anys consecutius.

3. Realitza la seva tasca en dependncia del director.

Article 80

Les funcions del cap del departament Escola-Empresa sn les

segents:

1. Establir i consolidar una estreta relaci amb empreses i

institucions per a una collaboraci mtua, sobretot en vistes

al mdul de Formaci en Centres de Treball, prctiques en

alternana, FP Dual i adquisici o renovaci de materials

diversos.

2. Promoure i gestionar la formaci contnua (ocupacional i de

reciclatge), tot cercant els mitjans educatius, de promoci, i

econmics que la facin possible.

3. Collaborar amb el Titular en la selecci del professorat de la

formaci contnua.

4. Mantenir viva i operativa la borsa de treball.

5. Gestionar el servei dassessorament i reconeixement de

lexperincia laboral.

6. Gestionar el servei de Relacions Internacionals.

7. Estar al dia de la legislaci i normativa referents als mbits de

la seva competncia

8. Custodiar la documentaci generada pel departament.

9. Fer lavaluaci i la memria de les accions realitzades durant

el curs escolar per a presentar-la a lEquip Directiu.

10. Coordinar-se amb el Cap dEstudis de Formaci Professional

i amb els Caps de departament tcnics per la impartici de

cursos ocupacionals, de reciclatge i a mida i per la recerca

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 50 de 108

dempreses que puguin acollir alumnes per la Formaci de

Centres de Treball, alternana o FP dual.

11. Coordinar-se amb lAdministrador per la gesti econmica de

les accions que gestiona el departament.

12. Establir contactes amb aquelles institucions que afavoreixin

lintercanvi i la mobilitat cultural o laboral dalumnes i

professors i gestionar-ne la documentaci necessria.

Els Responsable de Comunicaci

Article 81

1. El responsable de comunicaci s la persona encarregada

de promoure i gestionar, en dependncia del director de

lescola, les accions per afavorir la comunicaci interna i la

projecci externa de lescola.

2. Exerceix aquesta funci, per a la qual ha de tenir la formaci

universitria requerida, en virtut, del contracte laboral amb el

centre.

Article 82

Les funcions del responsable de comunicaci sn:

1. Potenciar la captaci dalumnes amb mitjans com jornades de

portes obertes, sessions formatives a famlies i centres

escolars, visites descoles, entrevistes, fires, accions de

promoci...

2. Promoure la comunicaci web i la presncia a les xarxes

socials.

3. Impulsar els mitjans audiovisuals, fer reportatges fotogrfics i

tenir cura darxivar-los convenientment.

4. Augmentar i regular la presncia als mitjans de comunicaci

locals i la publicitat.

5. Unificar la imatge corporativa, la senyalstica interna i

lornamentaci plstica de lescola.

6. Afavorir la fidelitzaci dels antics alumnes mitjanant

estratgies de comunicaci en xarxa.

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 51 de 108

7. Collaborar en la gesti de la comunicaci interna dacord amb

els procediments especfics del manual de qualitat de lescola.

8. Elaborar i actualitzar dacord amb el director titular, el Pla de

comunicaci i promoci i el Programa anual dactivitats i

sotmetrels a laprovaci de lequip directiu.

9. Custodiar la documentaci generada pel departament.

10. Fer lavaluaci i la Memria de les accions realitzades durant

el curs escolar

11. Retre comptes de la gesti econmica a ladministrador del

centre.

12. Intervenir en la preparaci del pressupost del seu

departament.

13. Organitzar i coordinar el treball del personal adscrit al

departament.

14. Proposar a la direcci del centre les iniciatives i activitats

compatibles amb el departament, que puguin ser dinters per

a lescola.

15. Exercir les seves funcions dacord amb el que disposa el Pla

de comunicaci i promoci del sistema de qualitat del centre.

Els Coordinador TIC

Article 83

1. El coordinador de TIC s la persona responsable de les TIC

en el centre.

2. El coordinador TIC s nomenat i cessat pel Titular.

Article 84

Les funcions del coordinador de TIC seran:

1. Coordinar lactualitzaci de lescola en les tecnologies de la

informaci i les comunicacions internes i externes.

2. Assessorar la titularitat, direcci i administraci en relaci als

equipaments i pressupostos informtics de lescola.

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 52 de 108

3. Tenir cura de lactualitzaci, renovaci i manteniment del

sistema informtic de lescola tant pel que fa al programari com

al maquinari.

4. Assessorar i donar suport al personal de lescola en els

aspectes relatius al funcionament de les eines de gesti i de

comunicaci.

5. Tenir cura de la provisi, conservaci i reposici del material

consumible.

6. Tenir al dia linventari del material de les TIC

Captol 3r. : LAVALUACI DEL CENTRE

Article 85

1. Lavaluaci del centre, dacord amb la gesti de qualitat, s

un procs d'anlisi que ajuda a conixer si l'acci educativa

global de l'escola respon als objectius proposats i si progressa

amb el ritme previst, i orienta la millora contnua del treball

escolar.

2. Tots els aspectes o dimensions de l'escola i del procs

educatiu sn objecte d'avaluaci en el moment oport: els

projectes curriculars detapa, lacci docent dels professors,

l'organitzaci del centre i el funcionament dels rgans de

govern i gesti, lacci tutorial, la pastoral educativa,

lassessorament psicopedaggic, etc.

3. Lequip directiu i els equips de coordinaci detapa sn

responsables de promoure i coordinar l'avaluaci general del

centre i de cada una de les etapes, amb la collaboraci de les

persones i els equips que tenen responsabilitat directa en

cada un dels camps.

4. En acabar cada curs, i en el marc de la memria anual, lequip

directiu preparar una sntesi de l'avaluaci global del centre i

en donar l'oportuna informaci al consell escolar.

LOE, 91.1. K, 119.1,

120.3,129.b i g, 144-

147

LEC 152. H, 178,

183-186

LODE, 57,m

LODE, 57,II

Captol 4t. : LANIMACI PASTORAL

Article 86

1. L'educaci integral que l'escola promou s'inspira en una

concepci cristiana de l'home, la vida i el mn, explicitada

en la Proposta Educativa de les Escoles Salesianes; demana

LODE, 52, 2-3

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 53 de 108

que tota lescola sigui pastoral i tingui en compte la situaci

personal dels alumnes i de les seves famlies pel que fa a les

seves creences religioses, amb un respecte total a la seva

llibertat de conscincia.

2. L'escola ofereix a tots els alumnes els ensenyaments de religi

catlica i la possibilitat de plantejar-se la prpia existncia

segons l'Evangeli en un marc de respecte i llibertat. La lliure

elecci de l'escola per part dels pares implica el desig que llurs

fills rebin els ensenyaments de carcter religis, que no

suposen en cap cas la professi de la fe catlica i sn impartits

amb un respecte absolut a totes les creences.

3. El projecte d'educaci integral de l'escola inclou respostes a

les inquietuds religioses dels professors, de les famlies i dels

alumnes creients a travs de serveis de catequesi,

convivncies formatives, relaci amb associacions i

moviments parroquials i diocesans, etc.

4. Lobertura de la nostra escola a totes les famlies, sense

discriminar ning per motius religiosos, comporta que els

moments de celebraci explcita confessional siguin voluntaris

per a lalumnat.

LOE, 84.9

STC 5/1981, FJ8

LOE, 115

LODE, 52.3

Article 87

1. L'equip de pastoral s el responsable de la programaci i

realitzaci dels aspectes de l'acci educativa que es

relacionen directament amb la formaci, vivncia i orientaci

cristiana dels alumnes i del conjunt de la comunitat educativa.

2. L'equip de pastoral est format pel Cap de pastoral, els

coordinadors de Pastoral detapa i representants dels

diversos sectors de lescola. Tamb hi participa el Director del

centre.

3. Les funcions prpies de l'equip de pastoral sn les

segents:

a) Impulsar i animar iniciatives referents a la missi

evangelitzadora de lescola, amb la collaboraci dels

professors, tutors, pares d'alumnes i altres, tenint en

compte les caracterstiques de la comunitat educativa.

b) Collaborar activament en la preparaci dels projectes

curriculars d'etapa i la programaci general del centre,

sobretot pel que fa a les activitats relatives al dileg fe-

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 54 de 108

cultura, les classes de religi, les tutories, a les iniciatives

que expressen la dimensi especfica de lescola cristiana.

c) Promoure l'animaci cristiana del conjunt de la comunitat

educativa, amb la collaboraci de la junta de l'associaci

de mares i pares d'alumnes.

d) Facilitar la inserci de lacci evangelitzadora de lescola

en la realitat pastoral de l'Esglsia diocesana.

e) Avaluar peridicament la tasca realitzada i el grau

d'assoliment dels objectius proposats.

4. L'equip de pastoral es reuneix almenys un cop cada mes, i

sempre que el convoqui el Cap de Pastoral dacord amb el

Director del centre.

Captol 5. : LASSESSORAMENT PSICOPEDAGGIC

Article 88

1. El projecte deducaci integral de lescola promou el ple

desenvolupament de la personalitat de cada alumne,

adequant-se a les seves necessitats. El Servei

dassessorament psicopedaggic (SAPP) s un instrument

indispensable a lhora de prevenir, avaluar i orientar la

intervenci educativa en tots els mbits. El Servei

dassessorament psicopedaggic est format pel Cap del

servei, els coordinadors del SAPP detapa, que coordinen

lacci del SAPP que es fa en letapa.

2. Els Caps destudis i els equips de tutors, amb la collaboraci

del SAPP i de lEquip de Pastoral, impulsen i animen la tasca

dorientaci dels alumnes.

3. El Servei psicopedaggic orienta i assessora lacci tutorial i

el seguiment dels alumnes, vetllant per a la seva adequaci a

ledat i a les necessitats dels alumnes atesos els diferents

nivells.

Article 89

Les funcions principals que t Servei dassessorament

psicopedaggic sn:

1. Avaluar individualment o collectivament els alumnes de nova

incorporaci al centre, els alumnes amb necessitats

educatives especfiques, o en situacions personals de

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 55 de 108

conflicte o dincorporaci tardana, per tal de proposar la

mesura datenci a la diversitat ms adequada dins lhorari

escolar.

2. Assessorar en els processos densenyamentaprenentatge,

en els acadmicsprofessionals i en els de canvi afectiu-social

dels alumnes.

3. Recolzar els professors en la seva funci tutorial.

4. Collaborar amb el tutor en lorientaci a la famlia sobre els

processos de decisi i maduresa personal dels alumnes.

5. Orientar els alumnes i famlies que necessitin una intervenci

psicopedaggica, teraputica o social externa i fer-ne el

seguiment.

6. Assessorar els professors i tutors com a pas posterior de

lavaluaci psicopedaggica dun alumne i/o grup dalumnes,

pel que fa a la intervenci i ls dinstruments ms adients.

7. Assessorar els professors i tutors en lavaluaci, el consell

orientador i la promoci del alumnes.

8. Orientar i assessorar en el tractament de la diversitat,

adaptacions curriculars i altres mesures metodolgiques i

organitzatives.

9. Fer madiaci en les relacions educatives en conflicte.

10. Promoure la formaci i autoreflexi dels equips de treball en

temtiques psicopedaggiques.

Captol 6. : LAPRENENTATGE I PROMOCI DE LA CONVIVNCIA

Article 90

1. Laprenentatge i la promoci de la convivncia, aix com la

prevenci i resoluci de conflictes, sn elements fonamentals

de procs educatiu.

2. El centre incorpora mesures per a la promoci de la

convivncia i, especficament, mecanismes i frmules per a la

prevenci i resoluci de conflictes, mitjanant elements com

els segents:

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 56 de 108

a) El carcter propi i el projecte educatiu pel que fa al model

de persona i educaci.

b) El reglament de rgim intern.

c) Els propis plans destudis que incorporen objectius,

competncies i continguts que promouen la convivncia.

d) La planificaci de lacci tutorial.

e) Lactuaci dels equips de professors i especialment del

tutor de cada grup en lexercici de les seves funcions.

f) Lexistncia de plans especfics de convivncia com per

exemple el Programa de competncia social, i

mecanismes de resoluci de conflictes com el Programa

de mediaci.

g) La carta de comproms educatiu.

Decret 279/2006, 23 i

24

Article 91

1. La mediaci escolar s un mtode de resoluci de conflictes

mitjanant la intervenci duna tercera persona, amb formaci

especfica i imparcial, amb lobjecte dajudar les parts a obtenir

per elles mateixes un acord satisfactori.

2. La mediaci escolar es basa en els principis segents:

a) La voluntarietat, segons la qual les persones implicades en

el conflicte sn lliures dacollir-se o no a la mediaci, i

tamb de desistir-ne en qualsevol moment del procs.

b) La imparcialitat de la persona mediadora que ha dajudar

els participants a assolir lacord pertinent sense imposar

cap soluci ni mesura concreta ni prendre-hi part. La

persona mediadora no pot tenir cap relaci directa amb els

fets que han originat el conflicte.

c) La confidencialitat, que obliga els participants en el procs

a no revelar a persones alienes la informaci confidencial

que obtinguin, llevat dels casos previstos a la normativa

vigent.

d) El carcter personalssim, que suposa que les persones

que prenen part en el procs de mediaci han dassistir per

Decret 279/2006, 23 i

24

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 57 de 108

elles mateixes a les reunions de mediaci, sense que es

puguin valer de representants o intermediaris.

Article 92

1. El procs de mediaci pot utilitzar-se com a estratgia

preventiva en la gesti de conflictes entre membres de la

comunitat escolar, encara que no estiguin tipificats com a

conductes contrries o greument perjudicials per a la

convivncia en el centre.

2. Es pot oferir la mediaci en la resoluci de conflictes generats

per conductes de lalumnat contrries a les normes de

convivncia o greument perjudicials per a la convivncia del

centre, llevat que es doni alguna de les circumstncies

segents:

a) Que shagi emprat greu violncia o intimidaci o que hi hagi

reiteraci sistemtica en la comissi de conductes greus

b) Que ja shagi utilitzat el procs de mediaci en la gesti de

dos conflictes amb el mateix alumne o alumna, durant el

mateix curs escolar, qualsevol que hagi estat el resultat

daquests processos.

3. Es pot oferir la mediaci com a estratgia de reparaci o de

reconciliaci, un cop aplicada una mesura correctora o una

sanci, per tal de restablir la confiana entre les persones i

proporcionar nous elements de resposta en situacions

semblants que es puguin produir.

Decret 279/2006, 25

Article 93

1. El procs de mediaci es pot iniciar, amb el vist i plau del

Director, a instncia de qualsevol alumne, per tal daclarir la

situaci i evitar la possible intensificaci del conflicte, o per

oferiment del centre, un cop detectada una conducta contrria

o greument perjudicial per a la convivncia, dacord amb

lestablert a larticle.

2. Si el procs sinicia durant la tramitaci dun procediment

sancionador, el centre ha de disposar de la confirmaci

expressa de lalumne i dels seus progenitors o tutors legals En

aquest cas, satura provisionalment el procediment

sancionador, sinterrompen els terminis de prescripci

previstos i no es poden adoptar les mesures provisionals o b

se suspn provisionalment la seva aplicaci si ja shaguessin

adoptat.

Decret 279/2006, 26

i 27

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 58 de 108

3. Si la demanda sorgeix de lalumnat, el procs de mediaci

ser gestionat, a petici daquest, per persones de la

comunitat educativa prviament acreditades com a mediadors

o mediadores. Si el procs sinicia per lacceptaci de

loferiment de mediaci fet pel centre, el Director ha de

proposar, en el termini mxim de dos dies lectius, una persona

mediadora, dentre els mediadors de que disposi el centre amb

la formaci adequada.

El Director o la directora tamb pot designar un alumne o una

alumna perqu collabori amb la persona mediadora en les

funcions de mediaci si ho considera convenient per facilitar

lacord entre els implicats. En tot cas, lacceptaci de lalumne

o de lalumna s voluntria.

4. La persona mediadora, desprs dentrevistar-se amb lalumne

o lalumna, sha de posar en contacte amb la persona

perjudicada per exposar-li la manifestaci favorable de

lalumne o de lalumna de resoldre el conflicte per la via de la

mediaci i per escoltar la seva opini pel que fa al cas.

Quan shagin produt danys a les installacions o al material

dels centres educatius o shagi sostret aquest material, el

Director del centre o la persona en qui delegui ha dactuar en

el procs de mediaci en representaci del centre.

5. Si la persona perjudicada accepta participar en el procs de

mediaci, la persona mediadora ha de convocar una trobada

de les persones implicades en el conflicte per concretar lacord

de mediaci amb els pactes de conciliaci i/o de reparaci a

qu vulguin arribar.

Article 94

1. Els acords presos en un procs de mediaci shan de recollir

per escrit.

2. Si la soluci acordada inclou pactes de conciliaci, aquesta

sha de dur a terme en el mateix acte. Noms sentn produda

la conciliaci quan lalumnat reconegui la seva conducta, es

disculpi davant la persona perjudicada i aquesta accepti les

disculpes. Si la soluci acordada inclou pactes de reparaci,

sha despecificar a quines accions reparadores, en benefici

de la persona perjudicada, es compromet lalumnat i, si s

menor, els seus pares i, en quin termini shan de dur a terme.

Noms sentn produda la reparaci quan es duguin a terme,

de forma efectiva, les accions reparadores acordades.

Aquestes accions poden ser la restituci de la cosa, la

Decret 279/2006, 28

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 59 de 108

reparaci econmica del dany o la realitzaci de prestacions

voluntries, en horari no lectiu, en benefici de la comunitat del

centre.

3. Si el procs de mediaci es duu a terme un cop iniciat un

procediment sancionador, produda la conciliaci i, si nhi

haguessin, complerts els pactes de reparaci, la persona

mediadora ho comunicar per escrit al Director del centre i

linstructor o instructora de lexpedient formular la proposta

de resoluci de tancament de lexpedient disciplinari.

4. Si el procs de mediaci finalitza sense acord, o si

sincompleixen els pactes de reparaci per causes imputables

a lalumne o lalumna o als seus pares, la persona mediadora

ho ha de comunicar al Director del centre per tal diniciar

laplicaci de mesures correctores o el procediment

sancionador corresponent. Si el procs de mediaci es duia a

terme un cop iniciat un procediment sancionador, el Director

del centre ordenar la continuaci del procediment

sancionador corresponent i es reprn el cmput de prescripci

previst en aquest reglament. Aix mateix es poden adoptar les

mesures provisionals previstes en el reglament.

5. Quan no es pugui arribar a un acord de mediaci perqu la

persona perjudicada no accepti la mediaci, les disculpes de

lalumne o el comproms de reparaci ofert, o quan el

comproms de reparaci acordat no es pugui dur a terme per

causes alienes a la voluntat de lalumne o lalumna, aquesta

actitud ha de ser considerada com a circumstncia que pot

disminuir la gravetat de la seva actuaci, en els termes

previstos en el reglament.

6. La persona mediadora pot donar per acabada la mediaci en

el moment que apreci manca de collaboraci en un dels

participants o lexistncia de qualsevol circumstncia que faci

incompatible la continuaci del procs de mediaci dacord

amb els principis establerts en aquest ttol.

7. El procs de mediaci sha de resoldre en el termini mxim de

quinze dies des de la designaci de la persona mediadora. Les

vacances escolars de Nadal i de Setmana Santa interrompen

el cmput del termini.

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 60 de 108

Captol 7. : LES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTRIES I LES

EXTRAESCOLARS

Article 95

1. Les activitats educatives complementries tenen la finalitat

de facilitar el creixement i la maduraci dels alumnes en tots

els aspectes de la seva personalitat, d'acord amb els objectius

de l'educaci integral definida en la Proposta Educativa de les

Escoles Salesianes, complementant aix loferta de formaci

establerta en el currculum de letapa.

Les activitats complementries formen part de loferta

educativa global del centre, donada a conixer a les famlies

quan hi solliciten plaa per a llurs fills, i sintegren en el conjunt

dactivitats formatives que tenen lloc en el marc de lhorari

escolar dels alumnes.

2. Les activitats extraescolars es gestionen seguin el model

inspectorial i es desenvolupen al marge de lhorari escolar i hi

participen els alumnes els pares dels quals ho han sollicitat

expressament.

3. El programa d'aquestes activitats educatives forma part de la

programaci general del centre.

LODE, 51.3-4

Article 96

1. Lequip directiu del centre s el responsable de preparar i

informar el consell escolar les directrius per a la

programaci i el desenvolupament de les activitats educatives

complementries i de les activitats extraescolars, com tamb

els criteris de participaci del centre en activitats culturals,

esportives i recreatives fora de l'mbit escolar.

2. El consell escolar, a proposta del Titular del centre, aprovar

les percepcions econmiques dels pares d'alumnes per al

desenvolupament de les activitats educatives

complementries i de les activitats extraescolars i, quan

s'escaigui, decidir la tramitaci de l'autoritzaci corresponent

a lAdministraci educativa.

3. La responsabilitat de coordinar les activitats formatives dels

alumnes ms enll de laula (visites, sortides, xerrades...)

correspon als equips de coordinaci detapa.

4. Els Caps dEstudis vetllaran perqu totes les activitats

educatives complementries s'insereixin adequadament en el

treball educatiu escolar d'acord amb els projectes curriculars.

LODE, 57,h) i j)

STC 77/1985, FJ 27

Decret 198/1987

LODE, 57,g) i

62.1,b)

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 61 de 108

5. Les sortides culturals, els viatges, les convivncies escolars i

la participaci dels alumnes en activitats formatives i

recreatives fora del centre en horari escolar hauran de

comptar amb la corresponent autoritzaci del Director del

centre.

LODE, 54.2.a)

Decret 198/1987,

4.1

Article 97

El Titular del centre, a travs de l'Administrador, respon de la gesti

econmica relativa a les activitats complementries i a les activitats

extraescolars realitzades en el centre, i en donar la informaci

adient al consell escolar en el marc de la rendici anual de comptes.

LODE, 57,e) i h)

i 62.1,b)

Ttol tercer: COMPONENTS DE LA COMUNITAT EDUCATIVA

Captol 1r. : LALUMNAT

Article 98

1. En el procs d'admissi d'alumnes el Titular del centre tindr

en compte el dret preferent dels pares a escollir l'escola que

desitgen per a llurs fills. Amb aquesta finalitat donar la

informaci adequada a les famlies interessades per tal que

coneguin en grau suficient el carcter propi del centre. Aix, el

fet de sollicitar-hi plaa per a llurs fills ser expressi del desig

que aquests rebin formaci religiosa cristiana.

2. En les etapes concertades, quan el centre no pugui admetre

tots els alumnes que hi sollicitin plaa, el Titular s'atendr a la

normativa daplicaci al llarg de tot el procs dinscripci i

matriculaci dels alumnes en les etapes concertades.

3. Un cop formalitzades les matrcules, el Titular del centre en

donar la informaci oportuna al consell escolar en la primera

reuni del curs.

LODE,4

LOE, 84 i 115

LEC, 4.1 i 46.1

Decret 75/2007,2.3

Decret 75/2007

LODE 57. C

Article 99

1. Els alumnes tenen dret a rebre una formaci que els permeti

aconseguir el ple desenvolupament de la seva personalitat

d'acord amb el model educatiu propi de l'escola cristiana tal

com est expressat en el document que defineix el carcter

propi del centre, segons la Proposta Educativa de les Escoles

Salesianes.

CE, 27,2

LODE,2,a) i 6.3,a)

LEC, 21.2.c

Decret 75/2007,2

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 62 de 108

2. Els alumnes tenen dret a una valoraci acurada del seu

progrs personal i rendiment escolar, per la qual cosa els

professors respectius els informaran dels criteris i

procediments d'avaluaci i qualificaci previstos en el projecte

curricular de letapa respectiva, en el respecte al que est

establert en el currculum corresponent.

Igualment, els alumnes o b els seus pares o tutors, tenen dret

a sollicitar aclariments respecte als resultats de les

avaluacions i a les decisions relatives a la promoci d'un cicle

al segent, i a presentar les reclamacions pertinents, seguint

la normativa vigent.

Aquestes reclamacions hauran de fonamentar-se en la

inadequaci de les proves proposades o b en laplicaci

incorrecta dels criteris i procediments davaluaci establerts en

la normativa vigent i en el projecte educatiu.

3. Els alumnes tenen dret al respecte a la seva llibertat de

conscincia i les seves conviccions religioses, morals i

ideolgiques, i a la seva intimitat en relaci amb aquelles

creences i conviccions.

L'exercici d'aquest dret es garanteix mitjanant la informaci

prvia i completa sobre el carcter propi del centre, el respecte

a les diferents creences en la formaci religiosa cristiana

impartida en el centre, i la impartici d'un ensenyament basat

en criteris objectius i excloents de tota manipulaci

propagandstica i ideolgica.

4. Els alumnes tenen dret al respecte a la seva integritat fsica i

de la seva dignitat personal, com tamb a portar a terme la

seva activitat acadmica en condicions de seguretat i higiene

adequades i en un ambient de convivncia que afavoreixi el

respecte entre els companys. La instrucci Protocol marc

dactuacions (ESC-I018) marca les pautes a seguir en

aquests casos.

Igualment, els alumnes tenen dret a la reserva daquella

informaci relativa a les seves circumstncies personals i

familiars, sens perjudici de satisfer les necessitats dinformaci

de lAdministraci educativa i els seus serveis, de conformitat

amb lordenament jurdic, i sens perjudici de lobligaci de

comunicar a lautoritat competent totes aquelles

circumstncies que puguin implicar maltractaments per a

lalumne o qualsevol altre incompliment dels deures establerts

per les lleis de protecci del menor.

LODE, 6.3,c)

LEC, 21.2.d

Decret 279/2006,9

LEC, 21.2.d)

LODE, 6.3,e)

Decret 279/2006,10

LODE, 6.3,f)

LDOIA,6

Decret 279/2006,11

LOE, DA,23

LODE, 6.3,g)

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 63 de 108

5. Els alumnes tenen dret a participar en el funcionament i la vida

del centre en els termes que preveu les lleis en vigor i aquest

reglament.

6. Els alumnes tenen dret a associar-se i reunir-se en el centre.

La direcci facilitar l'exercici d'aquest dret i la utilitzaci dels

locals necessaris dins els lmits imposats pels espais

disponibles i d'acord amb la legislaci vigent, bo i garantint el

desenvolupament normal de les activitats docents.

7. Els alumnes tenen dret a manifestar amb llibertat,

individualment i collectiva, les seves opinions, sempre en el

respecte als professors i companys i al carcter propi del

centre.

8. Els alumnes tenen dret a gaudir d'una orientaci escolar i

professional que asseguri la seva llibertat de decisi d'acord

amb les seves aptituds, els seus coneixements i les seves

capacitats.

El centre tindr cura especial de l'orientaci escolar dels

alumnes amb dificultats fsiques o psquiques o amb

mancances socials i culturals.

9. Els alumnes tenen dret a rebre els ajuts necessaris per

compensar possibles mancances de tipus familiar, econmic i

sociocultural, i a la protecci social en supsits d'infortuni

familiar o d'accident, amb la finalitat de crear les condicions

adequades que garanteixin una igualtat d'oportunitats real.

L'Administraci educativa garantir l'exercici d'aquest dret

mitjanant els ajuts necessaris.

10. Lalumnat t dret a ser educat en la responsabilitat i a gaudir

duna convivncia respectuosa i pacfica.

LEC, 21.2.k

Decret 279/2006,12

LODE, 7-8

LDOIA, 12

LEC, 21.2.1

Decret 279/2006,12

Decret 279/2006,15

STC 77/1985, FJ 9

LODE, 6.3,d)

LEC, 21.2

Decret 279/2006,16

LODE, 6.3,i)

LEC, 21.2.j.o

Decret 279/2006,

17-18

LEC, 21.2.f.g

Article 100

1. Els drets dels alumnes obliguen els altres membres de la

comunitat educativa, que hauran de respectar-los. Les

accions que es produeixin dins lmbit del centre que suposin

una transgressi dels drets dels alumnes podran ser

denunciades per aquests o els seus representants legals

davant el Director del centre i, quan sescaigui, davant el

consell escolar.

2. Amb l'audincia prvia dels interessats i la consulta, si

s'escau, al consell escolar, el director del centre adoptar les

mesures adequades d'acord amb la normativa vigent.

Decret 279/2006,19

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 64 de 108

3. Les denncies tamb podran ser presentades davant els

serveis territorials del Departament dEnsenyament. Les

resolucions corresponents podran ser objecte de recurs

dacord amb les normes de procediment administratiu

aplicables.

Article 101

1. Els alumnes tenen el deure de respectar l'exercici dels drets

i les llibertats dels altres membres de la comunitat educativa i,

en particular, l'exercici de les atribucions prpies dels

professors i de la direcci del centre.

2. L'estudi constitueix el deure bsic dels alumnes, que comporta

l'aprofitament de les seves aptituds personals i dels

coneixements que s'imparteixen amb la finalitat d'assolir una

bona preparaci humana i acadmica. Aquest deure es

concreta en l'obligaci d'assistir a classe, respectar el

calendari escolar i l'horari establert, realitzar les tasques

encomanades pels professors i respectar l'exercici del dret a

l'estudi dels seus companys.

3. El respecte a les normes de convivncia dins del centre, com

a deure bsic dels alumnes, s'estn a les obligacions

segents:

a) Adoptar un comportament que sigui adequat amb el model

educatiu de l'escola cristiana, tal com est definit en el

carcter propi del centre.

b) Respectar el carcter propi del centre i el seu projecte

educatiu.

c) Assistir a classe i esforar-se en laprenentatge i en el

desenvolupament de les seves capacitats.

d) Complir el reglament de rgim interior en tot all que els

correspongui.

e) Complir les decisions dels rgans unipersonals i collegiats

del centre, sens perjudici que puguin impugnar-les quan

considerin que lesionen els seus drets.

f) Respectar la llibertat de conscincia i les conviccions

religioses, morals i ideolgiques, com tamb la dignitat, la

integritat i la intimitat de tots els membres de la comunitat

educativa.

LODE, 4,e)

LEC,22

Decret 279/2006,20

LODE, 4,a) i d)

LEC, 22.2

Decret 279/2006,21

LODE, 4,f),g) i h)

LEC,22

Decret 279/2006,22

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 65 de 108

g) No discriminar cap membre de la comunitat educativa per

ra de naixement, sexe o qualsevol altra circumstncia

personal o social.

h) Participar i collaborar activament en la vida de l'escola

amb la resta de membres de la comunitat educativa.

i) Respectar, utilitzar correctament i compartir els bns

mobles i les installacions del centre.

j) Propiciar un clima de convivncia i de respecte al dret dels

altres alumnes pel que fa al manteniment de lambient de

treball i lactivitat normal a lescola.

k) Lalumnat, en assistir al centre, vestir de forma adequada

per a lestudi o, en el seu cas, per a les activitats que hagi

de realitzar. La direcci del centre podr requerir a un

alumne el canvi dindumentria quan, al seu judici, no sigui

adequat. El no compliment daquest requeriment podr

comportar una mesura correctora en els termes establerts

en aquest reglament

LEC, 35.1

Faltes de puntualitat i assistncia

Article 102

1. La falta de puntualitat a classe de manera reiterada i

injustificada s una conducta contrria a les normes de

convivncia, pot provocar dificultats en le procs

densenyament aprenentatge i dificultar el dret a leducaci de

la resta dalumnes

2. La falta de puntualitat ser resolta aplicant les mesures

educatives correctores que es considerin ms apropiades.

3. En el seu cas, el Director del centre es coordinar amb

ladministraci local i educativa per a implementar les mesures

contra labsentisme que shagin elaborat en el territori.

Decret 279/2006,

5.2

Article 103

1. La falta dassistncia a classe de manera reiterada i

injustificada pot provocar la impossibilitat de laplicaci

correcta dels criteris generals davaluaci i de la prpia

avaluaci continua. Sense perjudici de les mesures educatives

correctores que sadoptin davant de les faltes dassistncia

LEC, 22.2 i 37.4

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 66 de 108

injustificades i contnues, quan aquestes facin impossible

laplicaci de lavaluaci contnua i en concret quan superin el

20% dalguna rea o matria al llarg dun trimestre, el Director

aplicar els procediments extraordinaris davaluaci que

lalumne haur de realitzar previstos, en els acords davaluaci

del projecte educatiu del centre.

2. Es consideren faltes reiterades i injustificades dassistncia a

classe dun alumne les que no siguin excusades

raonablement, de manera escrita pels seus pares o

representants legals, per lalumnat si aquest s major dedat,

en un termini mxim de 48 hores, b a linici o al final de

labsncia

Article 104

1. Les faltes de puntualitat i assistncia seran comunicades a les

famlies en el temps ms breu possible i per mitjans escrits,

telefnics o electrnics ms adients.

2. Les faltes de puntualitat i assistncia podran ser autoritzades

i justificades pels pares o tutors legals de manera escrita i

raonable.

Article 105

1. A partir del tercer curs de leducaci secundria obligatria,

les decisions collectives adoptades per lalumnat en

relaci a la seva assistncia a classe, en lexercici del dret

de reuni i prviament comunicades a la direcci del centre i,

en cas dalumnes menors de 18 anys, amb la corresponent

autoritzaci dels progenitors o tutors, no tindran la

consideraci de falta de conducta ni seran objecte de sanci.

2. En cas contrari seran considerades faltes i seran resoltes pels

mitjans que el present reglament regula.

LODE, 8

Decret 102/2010,

24.2

Participaci de lalumnat

Article 106

1. Lalumnat intervindr en la vida del centre, sobretot a travs

del propi treball escolar i de la participaci activa en el

funcionament ordinari del propi grup-classe.

2. Dos representants dels alumnes que cursen ensenyaments

secundaris, elegits pels propis companys, formaran part del

consell escolar del centre.

LODE, 6.3g

DECRET 279/2006,

12

LODE, 56.1e

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 67 de 108

Article 107

1. Amb aquesta finalitat, cada grup dalumnes elegir un alumne

que realitzar les funcions prpies del delegat de curs, que

seran les segents:

a) Representar els seus companys en les relacions amb els

professors del propi grup i, en particular, amb el professor

tutor.

b) Impulsar i coordinar la participaci dels companys en les

activitats educatives organitzades pel centre.

c) Collaborar amb el Titular del centre en la preparaci de les

eleccions dels representants dels alumnes en el consell

escolar

d) Participar en les reunions de la junta de delegats.

2. El delegat de curs tindr la representaci durant un curs

escolar, sense perjudici de la possibilitat dopci a la seva

reelecci o reeleccions posteriors.

3. Les eleccions per escollir delegats de curs es realitzaran

dacord amb el procediment que decideixi el tutor, si b se

seguir el principi delecci democrtica.

4. No podr ser delegat de curs lalumne que hagi estat

sancionat amb una resoluci amb conformitat o al qual se

lhagi obert un expedient disciplinari que hagi comportat

qualsevol tipus de sanci durant el curs escolar present o

anterior. Aix mateix, la resoluci consensuada contra un

alumne o la resoluci dun expedient disciplinar amb qualsevol

tipus de sanci comportar el seu cessament immediat com a

delegat de curs.

5. El conjunt dalumnes elegits formaran la junta de delegats, que

tindr les funcions segents:

a) Promoure la participaci dels alumnes en les activitats

educatives del dintre.

b) Facilitar als alumnes lexerccici dels drets i el compliment

de les normes.

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 68 de 108

c) Collaborar amb els rgans de lescola en aquelles tasques

que sels requereixi.

6. Els alumnes membres de la junta de delegats que tinguin

coneixement pel seu crrec de dades de carcter personal, no

podran comunicar-les a tercers. Lincompliment daquest

deuere pordr comportar per part del director la inhabilitaci

com a delegats desprs de la corresponent instrucci dun

expedient en el que es posi de manifest aquesta falta de

reserva.

LODE, 6,3g)

LDOIA

Decret 279/2006, 12

LOPD, 11

Article 108

Lalumnat podr constituir altres tipus dassociaci que tinguin

finalitats educatives coherents amb el projecte educatiu del centre.

Aquestes shan dinscriure en el registre corresponent i han de

presentar al centre lacta de constituci i els estatuts.

LODE,7

LEC,24

Decret 197/1987

Decret 79/2006,13

Reclamacins contra les qualificacions

Article 109

1. Per tal de regular el dret a reclamar contra les decisions i

qualificacions que, com a resultat del procs davaluaci

sadoptin al final del curs, cicle o etapa, dacord amb el

procediment establert. Aquestes es realitzaran dacord amb el

procediment que es descriu a continuaci.

2. Pel que fa a les qualificacions obtingudes al llarg del curs

escolar atorgades durant el curs escolar, si no es resolen

directament entre el professor/a i lalumne/a afectats, es

presentaran al tutor/a, el qual les traslladar al departament o

equip docent corresponent per tal que sestudin. En tot cas, la

resoluci definitiva correspondr al professor o professora i la

reclamaci i la resoluci adoptada es faran constar en el llibre

dactes del departament o seminari o registre documental amb

funci equivalent i es comunicaran a lequip docent del grup

corresponent de lalumne.

3. Pel que a les reclamacions contra les qualificacions finals de

curs, cicle o etapa, com tamb contra les decisions que shagin

adoptat respecte a la promoci de curs, sactuar dacord amb

les normes segents:

a) El centre establir un dia en qu lequip docent estudiar i

resoldr les possibles reclamacions, que shauran de

presentar per escrit en el termini de 48 hores posteriors a

Ordre

EDU/295/2008

Ordre

EDU/554/2008

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 69 de 108

la data de lliurament de les qualificacions, adreades al

Director del centre, que convocar, si sescau, una reuni

extraordinria de lequip docent.

b) La decisi de lequip docent pel que fa a la reclamaci

presentada es prendr per consens o per majoria simple si

no s possible; en cas dempat, decidir el vot del tutor/a.

c) Les reclamacions formulades i la seva resoluci raonada

es faran constar en una acta elaborada a aquest efecte pel

tutor/a i signada pels membres de lequip docent.

d) A la vista de la decisi de lequip docent, el Director/a del

centre emetr resoluci relativa a la reclamaci, resoluci

que es notificar a linteressat.

e) En el cas que la reclamaci sigui acceptada, es modificar,

en diligncia signada pel Director, lacta davaluaci

corresponent i es comunicar la modificaci a lequip

docent del grup.

f) Linteressat podr presentar recurs contra la resoluci del

centre davant dels serveis territorials corresponents.

Comissi de convivncia

Article 110

1. Els alumnes no podran ser privats de lexercici del dret a

leducaci i, en leducaci obligatria, del seu dret a

lescolaritat.

En cap cas no simposaran als alumnes mesures correctores

ni sancions contra la integritat fsica i la dignitat personal.

2. El consell escolar del centre vetllar pel correcte exercici dels

drets i deures dels alumnes i el compliment efectiu de les

mesures correctores i les sancions.

Per facilitar aquesta tasca, en el si del consell es constituir

una comissi de convivncia i disciplina formada pel

Director del centre, dos representant dels professors, un

representant dels pares dalumnes, elegits aquests darrers

pels respectius companys membres del consell. Sempre que

sescaigui, a criteri del Director del centre, un representant dels

alumnes membre del consell tamb participar en les reunions

de la comissi.

LEC 36.1

LDOIA

Decret 279/2006, 6

i 7

LOPD,11

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 70 de 108

3. Les funcions de la comissi de convivncia seran:

a) Garantir una aplicaci correcta de la normativa de

disciplina dalumnes.

b) Intervenir, a requeriment del Director, en la qualificaci de

les faltes presumptament comeses pels alumnes.

c) Collaborar en la planificaci de mesures preventives i en

la mediaci escolar.

d) Ser escoltada en el cas que el Director adopti mesures

provisionals simultniament a lobertura dun expedient.

4. Els membres de la comissi de convivncia que tinguin

coneixement de dades de carcter personal, excepte en

aquells casos especialment previstos per la normativa, no

podran comunicar-les a tercers. Lincompliment manifest

daquest deure, comprovat pel Director del centre de manera

fefaent, podr comportar la inhabilitaci automtica del

membre de la comissi en el si daquesta.

5. En cas que el Director apreci la necessitat dactuar amb

urgncia, algun membre de la comissi podr ser consultat per

mitjans telefnics o electrnics.

6. La imposici als alumnes de les mesures correctores i de les

sancions previstes en el present reglament ser

proporcionada a la seva conducta i tindr en compte la seva

edat i les circumstncies personals, familiars i socials, mirant

de contribuir al manteniment i la millora del seu procs

educatiu de lalumnat.

7. Es podran corregir els actes dels alumnes contraris a les

normes de convivncia realitzats en horari escolar, ja sigui

dins del recinte escolar o fora; en activitats complementries i

extraescolars organitzades pel centre; i tamb es podran

corregir o sancionar les actuacions dels alumnes que, encara

que realitzades fora de lhorari i/o recinte escolar, estiguin

motivades o directament relacionades amb la vida escolar i

afectin els seus companys o altres membres de la comunitat

educativa.

LOPD, 11

LDOIA

LEC, 36.2

LEC, 35.3

LEC, 37.2

DECRET 102/2010,

24.4

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 71 de 108

Circumstncies que poden augmentar o disminuir la gravetat

Article 111

1. Algunes circumstncies poden fer disminuir la gravetat de les

actuacions dels alumnes contrries a les normes de

convivncia. Sn les segents:

a) El reconeixement espontani per part de lalumne de la seva

conducta incorrecta.

b) No haver coms amb anterioritat faltes ni conductes

contrries a la convivncia en el centre.

c) La petici dexcuses en els casos dinjries, ofenses o

alteraci del desenvolupament de les activitats del centre.

d) La falta dintencionalitat.

2. Les circumstncies que poden augmentar la gravetat de les

actuacions dels alumnes contrries a les normes de

convivncia sn aquestes:

a) Les que causin danys, injries o ofenses als companys

dedat inferior o als incorporats recentment al centre.

b) Les que indiquin premeditaci o reincidncia o reiteraci

de la falta.

c) Les que suposin una acci collectiva o comportin publicitat

manifesta.

d) Les que atemptin contra els rgans unipersonals o

collegiats del centre i els seus docents.

3. Sn circumstncies especialment greus les que, per la seva

naturalesa, comportin discriminaci per ra de naixement,

raa, sexe o la situaci personal o social.

4. Les circumstncies que poden fer disminuir o augmentar la

gravetat de les actuacions poden implicar ladopci de

procediments dactuaci, mesures correctores i sancions

diferents.

5. Per a la graduaci en laplicaci de les sancions que

corregeixen les faltes, shan de tenir en compte els criteris

segents:

Decret

102/2010,24.3

Decret

102/2010,24.3

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 72 de 108

a) Les circumstncies personals, familiars i socials i ledat de

lalumnat afectat.

b) La proporcionalitat de la sanci amb la conducta o acte que

la motiva.

c) La repercussi de la sanci en la millora del procs

educatiu de lalumnat afectat i de la resta de lalumnat.

d) Lexistncia dun acord explcit amb els progenitors o tutors

legals, en el marc de la carta de comproms educatiu

subscrita per la famlia per administrar la sanci de manera

compartida.

e) La repercussi objectiva en la vida del centre de lactuaci

que se sanciona.

f) La reincidncia o reiteraci de les actuacions que se

sancionen.

Les faltes lleus i les mesures correctores

Article 112

1. Les conductes dels alumnes considerades contrries a les

normes de convivncia, o conducte lleus, i que seran

mereixedores de correcci sn les segents:

a) Les faltes injustificades de puntualitat a l'horari de l'escola

b) Les faltes injustificades d'assistncia a classe o a altres

activitats educatives organitzades pel centre

c) Qualsevol acte d'incorrecci i desconsideraci amb els

altres membres de la comunitat educativa

d) Qualsevol acte injustificat que alteri el desenvolupament

normal de les activitats del centre

e) El deteriorament no greu, causat intencionadament, de les

dependncies del centre, del material daquest o dels

objectes i les pertinences dels altres membres de la

comunitat educativa

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 73 de 108

f) Els actes dindisciplina que, a criteri del professor

corresponent o del tutor, no tinguin carcter greu

g) Les injries, ofenses, amenaces, vexacions o humiliacions

a qualsevol membre de la comunitat educativa o que

atemptin contra llur intimitat inclosos quan es facin per

mitj de les xarxes digitals, quan no tinguin la consideraci

de greus

h) La captura, emmagatzematge, tractament o difusi per

mitjans analgics o digitals, de dades de carcter personal,

inclosa la imatge i veu de membres de la comunitat

educativa quan no tinguin la consideraci de greu.

2. Les mesures correctores daquestes conductes contrries a

les normes de convivncia de lescola seran les segents,

segons les circumstncies:

a) Mesures correctores que pot aplicar qualsevol professor:

Amonestaci oral.

Compareixena immediata davant del coordinador, Cap

dEstudis o del Director del centre.

Privaci del temps desbarjo.

Amonestaci escrita, que ser donada a conixer a

lalumne i, si s menor de 18 anys, als progenitors o

tutors legals.

b) Mesures correctores que pot aplicar el Cap dEstudis de

letapa corresponent, escoltat lalumne i la comissi de

convivncia i disciplina del consell escolar:

Realitzaci de tasques educadores per a lalumne, en

horari no lectiu i per un perode no superior a dues

setmanes, i/o reparaci econmica dels danys causats

al material del centre o b al daltres membres de la

comunitat educativa.

Suspensi del dret a participar en activitats no lectives

del centre per un perode mxim dun mes.

Canvi de grup per un perode mxim duna setmana.

Suspensi del dret dassistncia a determinades

classes per un perode no superior a cinc dies lectius,

durant el qual lalumne romandr en el centre i realitzar

els treballs acadmics que se li encomanin.

3. De qualsevol mesura correctora de les indicades en la lletra b)

de lapartat anterior, nha de quedar constncia escrita en

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 74 de 108

lexpedient escolar de lalumne amb explicitaci de quina s la

conducta que lha motivada, i els seus pares o tutors en seran

oportunament informats.

Article 113

Lalumne o els seus pares o tutors podran reclamar contra les

mesures correctores que se li hagin imposat.

La reclamaci ser feta davant el Director del centre o, en el cas que

lautor de la correcci hagi estat el Director, davant la comissi de

convivncia i disciplina del consell escolar, que la podr revisar i fer,

si sescau, propostes oportunes.

Article 114

Les conductes contrries a les normes de convivncia prescriuran

pel transcurs del termini dun mes comptat a partir de la seva

comissi.

Les mesures correctores prescriuran en el termini dun mes des de la

seva imposici.

Article 115

Quan, en ocasi de la presumpta comissi de faltes greus

perjudicials per a la convivncia, lalumne/a, i la seva famlia en el cas

dels i les menors dedat, reconeixen de manera immediata la

comissi dels fets i accepten la sanci corresponent, la direcci fa

una resoluci consensuada i imposa i aplica directament la sanci.

Tanmateix, ha de quedar constncia escrita del reconeixement de la

falta comesa i de lacceptaci de la sanci per part de lalumne/a i, en

menors dedat, del seu pare, mare, tutor o tutora legal.

Decret 102/2010,

25.7

Les faltes greus i les sancions

Article 116

1. Les conductes dels alumnes greument perjudicials per a

la convivncia que seran considerades faltes greus i, en

conseqncia, seran mereixedores de sanci sn les

segents:

a) Els actes greus dindisciplina, injries, ofenses, agressions

fsiques, amenaces, canvis o suplantaci de la identitat

digital, vexacions o humiliacions a qualsevol membre de la

comunitat educativa, el deteriorament intencionat de llurs

pertinences i els actes que atemptin greument contra llur

intimitat o llur integritat personal, inclosos quan es facin per

mitj de les xarxes digitals i/o aparells tecnolgics.

LEC 37,1

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 75 de 108

b) Lalteraci injustificada i greu del desenvolupament normal

de les activitats del centre, especialment les davaluaci, la

falsificaci o la sostracci de documents i materials

acadmics i la suplantaci de personalitat en actes de la

vida escolar, inclosa la suplantaci de la identitat en xarxes

informtiques.

c) El deteriorament greu causat intencionadament de les

dependncies o equipaments del centre, del material

daquest.

d) Els actes o la possessi de mitjans o substncies que

puguin sser perjudicials per a la salut i especialment la

incitaci al consum

e) La comissi reiterada dactes contraris a les normes de

convivncia del centre

f) Les actuacions i les incitacions a actuacions perjudicials

per a la salut i la integritat personal dels membres de la

comunitat educativa del centre

g) La captura, emmagatzematge, tractament o difusi, per

mitjans analgics o digitals, de dades de carcter personal,

inclosa la imatge, el vdeo, lanimaci, el text o la veu, de

qualsevol membre de la comunitat educativa sense el seu

consentiment exprs, quan sen derivin conseqncies

greus pels mateixos

2. Els actes o les conductes a qu fa referncia lapartat 1 que

impliquin discriminaci per ra de gnere, sexe, raa,

naixena o qualsevol altre condici personal o social dels

afectats shan de considerar especialment greus. Tamb quan

es realitzin contra lalumnat ms vulnerable per les seves

caracterstiques personals, socials o educatives.

3. En cas de dubte pel que fa a la gravetat de la falta comesa per

un alumne, satendr al criteri del Director de lescola.

LEC,37.1

LDOIA; LEC 37.2

Article 117

1. La imposici de sancions per conductes greument perjudicials

per a la convivncia del centre i considerades faltes greus en

larticle anterior correspondr al Director de lescola.

Les sancions que podran imposar-se per la comissi de les

faltes considerades greus seran les segents:

LODE, 54.2,f)

LEC,37.3

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 76 de 108

a) Suspensi del dret de participar en activitats no lectives,

extraescolars complementries

b) Suspensi del dret dassistir al centre o a determinades

classes, en tots dos supsits per un perode mxim de tres

mesos o pel temps que resti fins a la finalitzaci del curs

acadmic, si sn menys de tres mesos.

c) Inhabilitaci definitiva per cursar estudis al centre

d) Realitzaci de tasques educadores en horari lectiu i per un

perode no superior a un mes

e) Reparaci econmica dels danys causats al material del

centre o b daltres membres de la comunitat educativa

f) Realitzaci dactivitats dutilitat social per al centre

g) Restituci dall que shagi sostret

2. Aix mateix, lalumne al qual se li hagi obert un expedient en

els termes previstos en aquest reglament i que hagi finalitzat

amb qualsevol tipus de sanci, no podr ser delegat de curs

ni durant el curs en qu se li hagi obert lexpedient ni en el

posterior.

3. La sanci a un alumne amb la suspensi del dret a participar

en determinades activitats educatives no implicar la prdua

del dret a lavaluaci contnua ni lobligaci de lalumne a

realitzar determinats treballs acadmics. Per a aquest fi, el

tutor lliurar a lalumne un pla de treball de les activitats que

ha de realitzar i establir les formes de seguiment i control

durant els dies de no assistncia al centre. Aquest pla de

treball podr consistir en la realitzaci de lectures, exercicis,

en lestudi de temes, etc.

4. Per garantir lefecte educatiu de laplicaci de les sancions que

comportin la prdua del dret a assistir temporalment al centre

en les etapes descolaritzaci obligatria, es procurar lacord

del pare, mare, tutor o tutora legal. Quan no sobtingui aquest

acord, la resoluci que importa la sanci expressar

motivadament les raons que ho han impedit.

5. La sanci dinhabilitaci definitiva per cursar estudis en el

centre en les etapes obligatries, ha de garantir a lalumne/a

Decret

102/2010,25.2

LEC, 38

LEC, 37.3

Decret 102/2010,

25.2

LEC, 38

LEC, 38

LEC 25.6

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 77 de 108

un lloc escolar en un altre centre. El de Departament

dEnsenyament ha de disposar el que sigui pertinent quan el

centre afectat no pugui gestionar directament la nova

escolaritzaci de lalumnat en qesti.

6. Quan simposin les sancions previstes en les lletres b) i d) de

lapartat 1, i a petici de lalumne, el Director de lescola podr

aixecar la sanci o acordar la readmissi, prvia constataci

dun canvi positiu en la seva actitud.

La imposici de les sancions: lExpedient

Article 118

4. Les faltes considerades greus podran ser objecte de sanci

amb la prvia instrucci dun expedient.

El director del centre s la persona competent per iniciar la

instrucci de lexpedient, per prpia iniciativa o a proposta de

qualsevol membre de la comunitat educativa.

5. La instrucci de lexpedient es realitzar en la forma que

sindica en larticle segent:

LEC 35.2

Article 119

1. El Director del centre s lrgan competent per iniciar

lexpedient, per prpia iniciativa o a proposta de qualsevol

membre de la comunitat educativa. En iniciar lexpedient, el

Director:

a) Informar lalumne afectat i, en el cas de menors de 18

anys, tamb els progenitors o tutors legals.

b) Nomenar linstructor dentre els docents. Lalumne afectat

i, en el cas de menors de 18 anys, tamb els progenitors o

tutors legals, podran recusar linstructor. Si s el cas,

presentaran la sollicitud, que haur de ser motivada

davant del Director, que la resoldr.

c) Per tal de formalitzar aquesta diligncia, elaborar un

document que inclour:

i. Data, les dades del centre, del Director i de lalumne.

ii. Les conductes presumptament imputades.

iii. La presumpta responsabilitat de lalumne.

Decret 102/2010, 25

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 78 de 108

iv. El nomenament de linstructor.

v. La possibilitat de recusar linstructor.

vi. Si s el cas, les mesures provisionals contemplades en

lapartat segent.

d) Per tal devitar perjudicis majors a leducaci de lalumnat

afectat o a la resta dalumnat del centre, en incoar un

expedient la direcci del centre, prvia consulta a la

comissi de convivncia, pot aplicar, de manera

excepcional, i com a mesura provisional, una suspensi

provisional dassistncia a classe per un mnim de 3 dies

lectius prorrogables fins a un mxim de 20 dies lectius, que

constar en la resoluci de la direcci que incoa

lexpedient. Aquesta suspensi pot comportar la no

assistncia al centre. Altrament, lalumne/a haur dassistir

al centre, per no podr participar en les activitats lectives

amb el seu grup mentre duri la suspensi provisional

dassistncia a classe. En tot cas, en la suspensi

provisional dassistncia a classe es considera sanci. En

tot cas, es determinaran les activitats i mesures educatives

a dur a terme durant aquest perode.

2. Linstructor realitzar les actuacions que estimi necessries

per tal desclarir els fets i determinar les responsabilitats. Totes

les actuacions de linstructor han destar presidides pel principi

de raonable protecci de la informaci de carcter personal

que aparegui a lexpedient.

3. Linstructor, amb tota la informaci recollida, elaborar la

resoluci provisional, en la qual inclour:

a) Data, les dades del centre, linstructor i lalumne.

b) Els fets imputats.

c) La responsabilitat de lalumne imputat.

d) La proposta de sanci.

e) En el seu cas, les activitats dutilitat social per al centre.

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 79 de 108

f) En el seu cas, la reparaci o restituci dels danys o

materials que hagin quedat afectats per lactuaci que se

sanciona.

g) La possibilitat de presentar allegacions.

4. Linstructor donar vista de la resoluci provisional incoada

fins a aquells moments a lalumne afectat i, en el cas de

menors de 18 anys, tamb els progenitors o tutors legals. El

termini per efectuar aquest trmit s de 5 dies lectius a

comptar des de la data de la resoluci provisional Aix mateix,

comunicar a lalumne i, en el cas de menors de 18 anys

tamb els progenitors o tutors legals, la possibilitat de formular

allegacions respecte de la resoluci provisional. Daquest

trmit quedar constncia escrita.

5. Per a realitzar el trmit daudincia, linstructor en el termini de

5 dies lectius a comptar des del trmit de vista, convocar

lalumne i, en el cas de menors de 18 anys, tamb els

progenitors o tutors legals per tal que puguin manifestar la

seva conformitat amb all que a lexpedient sestableix i es

proposa o hi puguin formular allegacions. En el cas que

lalumne i, si s menor de 18 anys els seus progenitors o

tutors, no vulguin formular allegacions, es prosseguir amb la

tramitaci de lexpedient. En el cas que lalumne i, si s menor

de 18 anys els seus progenitors o tutors legals, vulguin

formular allegacions, aquestes es tindran en consideraci en

la tramitaci de lexpedient. Daquest trmit quedar

constncia escrita.

6. Linstructor valorar les allegacions de lalumne i, si s menor

de 18 anys, tamb les dels progenitors o tutors legals i

elaborar la proposta de resoluci definitiva, que transmetr al

director, en la qual inclour:

a) Data, la identificaci del centre, linstructor i lalumne

b) Els fets imputats.

c) La responsabilitat de lalumne implicat.

d) La proposta de sanci.

e) En el seu cas, les activitats dutilitat social per al centre.

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 80 de 108

f) En el seu cas, la reparaci o restituci dels danys o

materials que hagin quedat afectats per lactuaci que se

sanciona.

g) En el seu cas, les allegacions presentades per la famlia i

la seva valoraci.

7. El Director, valorar el document anterior i elaborar la

resoluci definitiva, que comunicar a lalumne i, en el cas de

menors de 18 anys, tamb els progenitors o tutors legals . En

aquest document, informar la famlia dels possibles trmits de

revisi, reclamaci i recurs. La resoluci definitiva contindr

com a mnim la segent informaci:

a) Data, la identificaci del centre, el director i lalumne.

b) Els fets imputats.

c) La valoraci de la responsabilitat de lalumne amb

lespecificaci, si escau, de les circumstncies que poden

augmentar o disminuir la gravetat de la seva actuaci.

d) En el seu cas, les allegacions presentades per la famlia i

la seva valoraci.

e) La sanci, inclosa, si s el cas, les mesures provisionals ja

realitzades.

f) En el seu cas, les activitats dutilitat social per al centre.

g) En el seu cas, la reparaci o restituci dels danys o

materials que hagin quedat afectats per lactuaci que se

sanciona.

h) Lespecificaci de la competncia del director de lescola

per imposar les sancions que corresponguin.

i) i.La possibilitat de revisar, reclamar o recrrer la resoluci.

8. Lalumne o, en el cas de menors de 18 anys, tamb els

progenitors o tutors legals, poden demanar la revisi de

lexpedient per part del consell escolar. El termini per

presentar la revisi s de tres dies lectius i el termini per

resoldrel s de cinc dies lectius. Si s el cas, el consell escolar

revisar la instrucci de lexpedient i emetr les

consideracions que cregui oportunes respecte de la

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 81 de 108

responsabilitat de lalumne i de la sanci. Si lalumne i, en el

cas de menors de 18 anys, tamb els progenitors o tutors

legals, no demanen el trmit de revisi, lexpedient

prosseguir amb la seva tramitaci.

9. Si sha efectuat el trmit de revisi, el Director, a la vista de les

consideracions, far la resoluci final, que pot implicar la

modificaci de la sanci o daltres mesures. Si no sha efectuat

el trmit de revisi, la resoluci definitiva passar a considerar-

se resoluci final quea contindr:

a) Data, la identificaci del centre, el director i lalumne

b) Els fets imputats a lexpedient.

c) Les infraccions que aquests fets han constitut.

d) La valoraci de la responsabilitat de lalumne amb

lespecificaci, si escau, de les circumstncies que poden

augmentar o disminuir la gravetat de la seva actuaci.

e) La sanci definitiva, inclosa, si s el cas, les mesures

provisionals.

f) Lespecificaci de la competncia del director de lescola

per imposar les sancions que corresponguin.

g) La possibilitat de reclamaci i revisi de la resoluci.

Article 120

Els membres de lEquip Directiu i el professorat seran considerats

autoritat pblica. En els procediments dadopci de mesures

correctores, els fets constatable pel professorat i pels membres de

lEquip directiu tindran valor probatori i gaudiran de presumpci de

veracitat iuris tantum excepte prova en sentit contrari, sense

perjudici que, en la defensa dels respectius drets i interessos puguin

assenyalar o aportar els propis alumnes

LOE, 124.3

Article 121

1. Qualsevol fet que pugui ser constitutiu de delicte o falta penal,

el Director del centre el comunicar al Ministeri Fiscal i a la

Delegaci Territorial dEnsenyament que correspongui. Aix

no s obstacle perqu continu la tramitaci de lexpedient fins

a la seva resoluci i imposici de la sanci, si escau.

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 82 de 108

2. Els alumnes que, intencionadament o per negligncia, causin

danys a les installacions o el material del centre o en

sostreguin material han de reparar els danys o restituir el que

hagin sostret, sens perjudici de la responsabilitat civil que els

correspongui, a ells mateixos o a les mares, als pares o als

tutors, en els termes que determina la legislaci vigent.

LEC 38

Article 122

3. Contra la resoluci final del Director de lescola, es pot

presentar reclamaci davant el Director dels serveis

territorials en el termini de cinc dies.

4. Contra aquesta resoluci, les persones interessades poden

interposar, en el termini mxim dun mes, recurs dalada

davant el Director general de Centres Concertats i Privats o

lrgan que el substitueixi.

5. Les sancions acordades no es podran fer efectives fins que

shagi resolt el corresponent recurs o hagi transcorregut el

termini per a la seva interposici.

Article 123

Les faltes i sancions prescriuen respectivament als tres mesos de la

seva comissi i de la seva imposici.

Decret 102/2010,

25.5

Article 124

1. Quan, per motiu de ladopci de mesures correctores o de la

instrucci dun expedient, no sigui possible posar-se en

contacte amb els progenitors o tutors legals per carta o trucada

telefnica, lescola podr adoptar alguns dels procediments

segents:

a) Carta certificada al domicili que consti en les dades de

matrcula.

b) Burofax al domicili que consti en les dades de matrcula.

c) Trucada telefnica en horaris diferents i davant la

presncia de testimonis al telfon que consti en les dades

de matrcula.

d) SMS al telfon que a lescola consti com un dels telfons

de la famlia i davant la presncia de testimonis.

e) Correu electrnic a ladrea que consti a lescola.

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 83 de 108

f) Altres mitjans adients.

2. En el cas de no poder-se posar en contacte amb els

progenitors o tutors legals, desprs dhaver emprat ms dun

dels procediments anteriors, lescola adoptar les mesures

correctores o prosseguir la tramitaci de lexpedient.

3. En el cas de no poder-se posar en contacte amb els

progenitors o tutors legals, qualsevol actuaci posterior

signada per la famlia en la que consti haver-se realitzat un

trmit anterior, servir de comprovaci del mateix.

4. Quan no sigui possible posar-se en contacte amb la famlia,

en el document corresponent es far menci de la dificultat per

fer-ho i dels mitjans que lescola ha emprat.

5. Quan en el transcurs de la instrucci dun expedient lalumne

o, si s menor de 18 anys, els progenitors o tutors legals no

vulguin signar els documents corresponents a la realitzaci

dalgun dels trmits, es requerir la signatura dun testimoni

conforme aquest trmit sha realitzat i on conti la negativa de

linteressat a signar-lo.

Article 125

Els alumnes, en assistir al centre, vestiran de forma adequada per a

lestudi o, en el seu cas, per a les activitats que hagin de realitzar. La

direcci del centre podr requerir a un alumne el canvi dindumentria

quan, a judici daquell, aquest no sigui adequat donades les

circumstncies. El no compliment daquest requeriment podr

comportar una mesura correctora, en els termes establerts en aquest

reglament.

Captol 2n. : EL PROFESSORAT

Article 126

El professorat s el primer responsable de l'ensenyament en el marc

dels respectius cicles i rees, i comparteix la responsabilitat global de

l'acci educativa de l'escola juntament amb els altres sectors de la

comunitat educativa.

Article 127

1. La contractaci del professorat correspon al Titular del centre,

que seguir la normativa inspectorial al respecte i que tindr

en compte la legislaci vigent pel que fa a la intervenci del

LODE, 60

STC 77/85, FJ 24

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 84 de 108

consell escolar en el procs de selecci, tal com s'indica tot

seguit.

2. Els criteris de selecci dels professors seran els segents:

titulaci idnia, capacitaci professional, perfil competencial

marcat el el document Perfil competencial del personal de les

Escoles (M26), qualitat educativa, capacitat per al treball en

equip, aptitud tutorial i disponibilitat per assumir i fer realitat el

carisma salesi, explicitat en el carcter propi del centre. Si

calgus adoptar altres criteris de selecci, el Titular del centre

els acordaria amb el consell escolar, tenint en compte all que

el Conveni Collectiu estableix al respecte.

3. Quan shagi de cobrir una plaa vacant en la plantilla del

centre i calgui contractar un nou professor, se seguir el

procs segent:

a) El Titular de lescola far pblica aquesta circumstncia,

juntament amb els requisits de titulaci i altres aspectes

que defineixen la plaa vacant, informant-ne tamb la

Inspectoria. Els interessats presentaran la sollicitud

respectiva i el currculum personal.

b) El Titular de lescola estudiar les sollicituds presentades

en ordre a valorar les qualitats dels aspirants tenint en

compte els criteris indicats en l'apartat 2 i seguint el

procediment inspectorial. Adoptada la decisi definitiva, el

Titular de lescola formalitzar el corresponent contracte de

treball d'acord amb la legislaci laboral vigent.

4. Mentre es realitza el procs de selecci d'un professor, o quan

sigui necessria una substituci temporal, el Titular del centre

nomenar un professor substitut amb carcter provisional, i

n'informar el consell escolar, si sescau.

Article 128

1. Els drets dels professors sn els segents:

a) Impartir l'ensenyament amb llibertat, en el marc del lloc

docent que ocupen, s a dir, d'acord amb el currculum

establert pel Govern de la Generalitat i el carcter propi i

projecte educatiu del centre

b) Reunir-se en el centre, prvia autoritzaci del cap destudis

de l'etapa i respectant el normal desenvolupament de les

activitats docents.

LODE, 3

STC 5/81, FJ 9-11

STC 77/85, FJ 9

LEC, 29

LODE, 8

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 85 de 108

c) Fer s dels mitjans instrumentals i de les installacions de

l'escola per a la realitzaci de la tasca educativa

d) Participar en la gesti del centre mitjanant el claustre de

professors, departaments/seminaris i a travs dels

representants elegits per a formar part del consell escolar.

e) Rebre la remuneraci econmica adient com a

professionals de l'educaci d'acord amb el conveni laboral

vigent, tenir dadequada estabilitat en el treball i les

condicions de seguretat i salut necessries.

f) Participar en cursos i activitats de formaci permanent,

d'acord amb els criteris o prioritats establerts per lequip

directiu del centre.

g) Participar en actes oficials i reunions quan hi siguin

convocats per ra de la seva responsabilitat en el centre.

h) Rebre el tracte i la consideraci que mereixen en el si de

la comunitat educativa per ra de la funci que hi realitzen,

i presentar peticions o recursos a l'rgan unipersonal o

collegiat que correspongui a cada cas.

i) Gaudir dinformaci fcilment accessible sobre lordenaci

docent.

2. Els mestres i els professors, en lexercici de llurs funcions

docents, tenen els deures especfics segents:

a) Exercir la funci docent dacord amb els principis, els

valors, els objectius i els continguts del projecte educatiu.

b) Contribuir al desenvolupament de les activitats del centre

en un clima de respecte, tolerncia, participaci i llibertat

que fomenti entre els alumnes els valors propis duna

societat democrtica.

c) Mantenir-se professionalment al dia i participar en les

activitats formatives necessries per a la millora contnua

de la prctica docent.

LODE, 56

LOE,102

LEC,110.2

LEC,29.1.c

LEC, 29.2

Article 129

1. Els professors respectaran el carcter propi del centre i

collaboraran a fer-lo realitat, juntament amb lequip directiu i

LOE, 115

STC 5/81, FJ 9-11

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 86 de 108

els pares d'alumnes, d'acord amb el que estableix aquest

reglament.

2. En particular, les funcions dels professors sn les segents:

a) Desenvolupar la seva tasca docent i educativa seguint

lestil salesi i dacord amb el Sistema de Gesti de

Qualitat del centre.

b) Elaborar la programaci de les rees d'ensenyament que

imparteixen, seguint els models proposats per lescola, i

d'acord amb el projecte curricular; secundar les

orientacions rebudes relatives a la preparaci de les

unitats de programaci i els diferents tipus de matries o

crdits. Participar activament en lelaboraci, aplicaci i

avaluaci dels projectes curriculars de nivell i detapa,

dacord amb les orientacions del Cap dEstudis respectiu.

c) Exercir la tutoria dels alumnes, la direcci i orientaci del

seu aprenentatge i lacompanyament del seu procs

educatiu en collaboraci amb les famlies.

d) Avaluar els processos d'aprenentatge dels alumnes tenint

en compte llur situaci personal i atenent a la diversitat de

necessitats segons letapa educativa que estiguin cursant,

aplicant la normativa de lescola sobre els criteris

davaluaci i qualificaci.

e) Collaborar amb els professors tutors en la formaci

integral dels alumnes i en la creaci d'un clima d'ordre i

disciplina, fent de la seva acci docent un instrument efica

deducaci i pastoral, mitjanant laplicaci del sistema

preventiu.

f) Mantenir una actitud de respecte i comprensi en el tracte

amb els alumnes i els companys de claustre, bo i

respectant les conviccions i creences de cadasc.

g) Participar activament en les reunions de l'equip de

professors de cicle, dels departaments didctics i del

claustre, en les sessions d'avaluaci i en els treballs de

formaci permanent programats per la direcci del centre.

h) Collaborar en la recerca, lexperimentaci i la millora

contnua dels processos densenyament mitjanant la

participaci en els plans davaluaci

STC 77/85, FJ 9

LEC, 104.5

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 87 de 108

i) Exercir la coordinaci i fer el seguiment de les activitats

escolars que els siguin encomanades i la participaci en

lactivitat general del centre

j) Donar als rgans de govern i de coordinaci la informaci

que els sigui sollicitada sobre l'acci docent i educativa,

com tamb sobre qualsevol altre assumpte que hi estigui

relacionat.

k) Exercir les activitats de gesti, de direcci i de coordinaci

que els siguin encomanades en la mesura de les seves

possibilitats

l) Complir el calendari i lhorari escolar dacord amb la

normativa vigent i el que estigui previst en el conveni

collectiu

m) Complir el comproms de confidencialitat en ls de les

dades personals, dacord amb la normativa vigent.

n) Utilitzar els sistemes de comunicaci, com telfon, correu

electrnic, etc i de reprografia per a s exclusiu de la seva

feina professional a lescola

3. Les funcions que especifiquen lapartat anterior sexerceixen

en el marc dels drets i els deures establerts per les lleis.

4. La funci docent sha dexercir en el marc dels principis de

llibertat acadmica, de coherncia amb el projecte educatiu

del centre i respecte al carcter propi del centre i ha

dincorporar els valors de la collaboraci, de la coordinaci

entre els docents i els professionals datenci educativa i del

treball en equip.

5. El Director de lescola i els Caps dEstudis vetllaran pel

compliment de les obligacions dels professors en la seva acci

docent. En cas de faltes reiterades, en donaran l'oportuna

informaci al Titular del centre per tal que prengui les decisions

que consideri adients en cada cas, d'acord amb la legislaci

vigent.

LOE, 91

LEC 29 I 104

LEC,104.3

LEC,104.5

LODE, 54.2,b)

STC 77/85, FJ 25

LODE, 54.2,b)

STC 77/85, FJ 25

Article 130

6. La participaci dels professors en la vida de l'escola es realitza

sobretot mitjanant l'acci docent que realitzen, el treball en

LODE, 56

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 88 de 108

els equips de professors i en els departaments didctics, i

l'exercici de la funci tutorial.

7. La participaci dels professors en el govern i la gesti del

centre t lloc a travs del claustre, el consell escolar i l'exercici

de les funcions assignades als altres rgans de coordinaci.

8. Els professors que han de formar part del consell escolar sn

elegits pels seus companys de claustre en sessi convocada

a l'efecte pel Director del centre.

Els quatre representants correspondran les etapes segents:

a) Dos representants dels professors deducaci secundria

obligatria escollits per ells i entre ells.

b) Dos representants dels mestres de les etapes

postobligatria escollits per ells i entre ells.

c) Si un docent imparteix la docncia en dues etapes, direcci

li assignar letapa i podr escollir i ser escollit en aquella

en qu imparteixi major proporci de docncia.

LODE, 54.1,c) i 56

Captol 3r. : EL PERSONAL DATENCI EDUCATIVA

Article 131

1. El personal datenci educativa s aquell que sense tenir

funcions docents, t encomanades tasques datenci

educativa als alumnes amb estreta collaboraci amb el

personal docent.

2. La contractaci del personal datenci educativa correspon al

Titular del centre, que seguir els criteris de selecci que

consideri ms adients, en funci del perfil del personal que

calgui contractar.

3. Les funcions del personal datenci educativa seran les

segents:

a) Realitzar les tasques datenci educativa que se li

encomanin sota la supervisi del personal docent, dacord

amb el carcter propi i amb el projecte educatiu del centre.

b) En la mesura de les seves possibilitats, contribuir al

desenvolupament de lalumne en els diferents mbits.

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 89 de 108

c) Informar el personal docent de les qestions que siguin

pertinents, en el seu mbit dactuaci.

d) En la mesura de les seves possibilitats, usar les

tecnologies de la informaci i comunicaci actuar sempre

amb la supervisi dun docent i tindr les funcions que

aquest li encomani

e) En el seu mbit dactuaci, contribuir en la creaci dun

clima de respecte, tolerncia, participaci i llibertat

f) Mantenir una actitud de respecte i comprensi en el tracte

amb els alumnes i els docents

g) En lmbit de les seves responsabilitats, participar

activament en les reunions corresponents i en les activitats

de formaci permanent programats per la direcci del

centre

h) Donar als rgans de govern i de coordinaci la informaci

que els sigui sollicitada

i) Complir el calendari i lhorari laboral escolar dacord amb

la normativa vigent i el que estigui previst en el conveni

collectiu.

4. El personal datenci educativa participar en la vida i govern

del centre en la forma que la normativa estableixi.

5. Les funcions del personal datenci educativa sha dexercir en

el marc dels principis de coherncia amb el projecte educatiu

i de respecte al carcter propi del centre i ha dincorporar els

valors de la collaboraci, de la coordinaci amb els docents

LODE, 56

LEC, 104.5

Captol 4t. : LES MARES I ELS PARES DALUMNES

Article 132

1. Els pares tenen reconegut el seu dret a la lliure elecci

descola i a donar als seus fills la formaci religiosa i moral

dacord amb les prpies conviccions.

2. Pel fet d'haver escollit l'escola lliurement, els pares

d'alumnes han manifestat que desitgen que llurs fills rebin

CE,27.3

LODE,4,b) i c)

LOE, 84.9 i 115

LEC, 25.3)

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 90 de 108

una educaci cristiana, volen collaborar en la tasca que

l'escola realitza i estan d'acord amb el carcter propi del

centre.

3. Les famlies que no han pogut fer s de la seva llibertat en

l'elecci d'escola, i ho han fet per raons alienes a loferta de

formaci cristiana prpia del centre, seran respectades en llurs

conviccions, i elles respectaran igualment el carcter propi i

l'organitzaci del centre i renunciaran a exigir canvis en loferta

de formaci prpia de lescola.

STC 5/81,FJ 12

Article 133

Els drets de les mares, els pares i els tutors dels alumnes, com

a membres de la comunitat educativa, a ms dels ja citats en larticle

anterior, sn els segents:

1. Que llurs fills rebin educaci integral dacord amb les finalitats

establertes en la Constituci, lEstatut dAutonomia de

Catalunya i les lleis vigents, tal com est definida en el carcter

propi del centre i el projecte educatiu del centre.

2. A rebre informaci sobre:

a) El projecte educatiu

b) El carcter propi del centre

c) Els serveis que ofereix el centre i les caracterstiques que

t

d) Les normes dorganitzaci i funcionament del centre

e) Les activitats complementries, si nhi ha, les activitats

extraescolars i els serveis que sofereixen, el carcter

voluntari que aquestes activitats i serveix tenen per a les

famlies, laportaci econmica que, si sescau, els

comporta i la resta dinformaci rellevant relativa a les

activitats i els serveix oferts

f) La programaci general anual del centre

g) Les beques i els ajuts a lestudi

3. Estar informats sobre el procs daprenentatge i la integraci

socioeducativa dels seus fills.

LODE, 4.1

LOE, 102 i 115

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 91 de 108

4. Collaborar, amb els professors i els tutors , en el procs

densenyament i aprenentatge dels seus fills, dacord amb el

que est previst en el present reglament ,i ser escoltats en

ladopci de les decisions que afectin lorientaci acadmica i

professional dels seus fills

5. Formar part de lassociaci de parres i mares dalumnes i

participar en les activitats que organitzi en els termes que fixin

els estatuts de lassociaci.

6. Conixer el funcionament del centre i la manera com

s'apliquen els seus projectes curriculars, i rebre informaci

peridica sobre el progrs de llurs fills, tant en els aspectes

acadmics com en la seva maduraci afectiva, social i

religiosa.

7. Participar en el control i la gesti del centre mitjanant els seus

representants en el consell escolar.

8. Tenir reunions en el centre per tractar assumptes relacionats

amb l'educaci de llurs fills, en la forma i freqncia que

preveu la normativa educativa de letapa corresponent en el

marc de la programaci general.

9. Contribuir a la convivncia entre tots els membres de la

comunitat escolar.

LODE, 5.1;

Decret 202/1987

LODE, 56

LODE, 8

Ordre 296/2008

Ordre 295/2008

Ordre 554/2008

Ordre 484/2008

LEC, 25.3

Article 134

Les mares, els pares o els tutors dels alumnes tenen els deures

segents:

1. Adoptar les mesures necessries o b sollicitar lajut

corresponent en cas de dificultat per tal que els seus fills

puguin cursar els ensenyaments obligatoris i assisteixin

regularment a classe.

2. Mantenir relaci amb els tutors de llurs fills i donar-los la

informaci que sollicitin en ordre a assegurar la deguda

orientaci del procs educatiu.

3. Conixer i respectar el model educatiu de l'escola tal com est

definit en el carcter propi i les normes contingudes en el

present reglament.

4. Estimular els seus fills perqu duguin a terme activitats

formatives que els siguin encomanades a lescola.

LODE,4.2

STC 5/81,FJ 12

LOE 84.9 i 115

LEC 25.3

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 92 de 108

5. Participar activament en leducaci de llurs fills, en les

reunions a les quals siguin convocats i en les activitats que

sorganitzin a lescola, amb vista a millorar en el rendiment

escolar dels seus fills.

6. Donar suport a levoluci del procs educatiu dels seus fills i

a les decisions de la direcci i del consell escolar del centre en

el marc de les competncies respectives i expressar aix la

seva corresponsabilitat en lorganitzaci i el funcionament de

lescola dels seus fills.

7. Conixer i respectar les normes establertes pel centre i

lautoritat i les orientacions educatives del professorat.

8. Collaborar amb els altres sectors de la comunitat educativa

en el manteniment i consolidaci de l'escola.

9. Contribuir a la convivncia entre tots els membres de la

comunitat escolar i fomentar el respecte i mantenir en tot

moment un comportament educat amb els components de la

comunitat educativa, especialment amb lequip directiu i el

personal docent.

10. j.Respectar els compromisos adquirits a travs de la carta de

comproms educatiu.

LEC, 25.3

Decret 102/2010,

7.2

Article 135

Quan el comportament de les mares, pares o tutors dels alumnes

vers la comunitat educativa i, especialment, vers lequip directiu i el

personal docent sigui clarament inadequat i violent, a judici del

Director, el centre podr prohibir la presncia dels pares, mares o

tutors en el centre.

En aquest cas, per ser informats del procs daprenentatge o tractar

assumptes de leducaci de llurs fills o daltres es far arribar la

informaci per mitjans que no requereixin la seva presncia fsica.

LEC, 25.3

Article 136

1. La participaci dels pares d'alumnes en el control i la gesti

del centre es realitza mitjanant els seus representants en el

consell escolar.

2. L'elecci de tres representants dels pares d'alumnes en el

consell escolar en realitza prvia convocatria del titular del

centre d'acord amb el president de l'associaci de pares i

segons sexplicita en larticle 32. L'elecci s directa, nominal

LODE, 55-57

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 93 de 108

i secreta. Tots els pares i mares dels alumnes tenen dret a vot,

i els tres pares/mares que obtinguin ms vots seran els elegits.

El quart representant dels pares d'alumnes en el consell

escolar ser designat per la junta directiva de l'associaci de

pares, a invitaci del Titular del centre i d'acord amb all que

lAdministraci educativa determini.

Article 137

1.Els pares d'alumnes poden associar-se d'acord amb la normativa

vigent. L'associaci de pares es regir pels propis estatuts aprovats

per l'autoritat competent.

2.Tots els pares d'alumnes seran invitats a donar-se d'alta en

l'associaci, ja que aix podran assolir ms fcilment les finalitats de

l'escola i de l'associaci, i es facilitar la relaci escola-famlia

3.L'associaci de mares i pares collaborar amb la direcci del

centre per tal de garantir l'oferta d'una educaci que promogui el ple

desenvolupament de la personalitat dels alumnes d'acord amb el

projecte curricular i el present reglament.

4.El president i la junta de l'associaci mantindran relaci freqent

amb el titular i el director de lescola, amb vista a assegurar la mxima

collaboraci en l'acci educativa.

5.L'associaci de mares i pares podr utilitzar els locals de lescola

prvia autoritzaci del titular, que vetllar per normal

desenvolupament de la vida escolar.

6.Els pares dels alumnes d'un mateix curs o cicle designaran un

delegat que els representar en les relacions amb els tutors i

professors respectius.

Captol 5. : EL PERSONAL D'ADMINISTRACI I SERVEIS

Article 138

1. El personal d'administraci i serveis forma part de la

comunitat educativa i collabora en el treball escolar mitjanant

la realitzaci de les tasques encomanades a cadasc.

2. El personal d'administraci i serveis s nomenat i cessat pel

Titular de lescola, i realitza el seu treball en dependncia del

mateix Titular, del Director o de l'Administrador, segons els

casos.

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 94 de 108

Article 139

3. Els drets del personal d'administraci i serveis sn els

segents:

a) Tenir la dedicaci adequada i disposar els mitjans

necessaris per a realitzar les funcions encomanades amb

eficcia i realitzaci personal.

b) Rebre la remuneraci econmica adient com a

professionals de leducaci dacord amb el conveni laboral

vigent, tenir dadequada estabilitat en el treball i les

condicions de seguretat i salut necessries.

c) Reunir-se en el centre prvia autoritzaci del Titular,

respectant el normal desenvolupament de les activitats

educatives i d'acord amb les corresponents

responsabilitats laborals.

d) Participar en la vida i la gesti de l'escola d'acord amb el

que estableix el present reglament.

e) Presentar peticions i recursos a l'rgan de govern que

correspongui en cada cas.

4. Un membre del personal dadministraci i serveis, elegit pels

seus companys, forma part del consell escolar del centre.

LODE, 8

LODE, 56.1

Article 140

Els deures del personal d'administraci i serveis sn els segents:

1. Conixer i respectar el carcter propi del centre i collaborar a

fer-lo realitat en l'mbit de les competncies respectives.

2. Complir el comproms de confidencialitat en ls de les dades

personals, seguint la normativa vigents.

3. Utilitzar els sistemes de comunicaci, com telfon, correu

electrnic, etc., i de reprografia per a s exclusiu de la seva

feina professional a lescola.

LOE, 115

LODE, 56.1

Article 141

1. La participaci del personal d'administraci i serveis en el

control i la gesti del centre t lloc a travs d'un representant

en el consell escolar, d'acord amb la legislaci vigent.

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 95 de 108

2. El procs d'elecci del representant en el consell escolar ser

coordinat pel titular, i podran participar-hi totes les persones

que collaboren en l'escola en tasques no docents. L'elecci

ser directa, nominal i secreta, i la persona que obtingui ms

vots ser la designada per a formar part del consell escolar.

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 96 de 108

3. SEGONA PART Criteris i Mecanismes de Coordinaci Pedaggica

SEGONA PART:

Criteris i Mecanismes

de Coordinaci Pedaggica

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 97 de 108

Introducci

Les normes dorganitzaci i funcionament del centre apleguen el conjunt dacords i

decisions dorganitzaci i de funcionament que shi adopten per fer possible, en el dia a

dia, el treball educatiu i de gesti que permet assolir els objectius proposats en el Projecte

Educatiu i en la seva programaci anual.

Lorganitzaci de lacci educativa escolar est dissenyada seguint els principis marcats

en el Projecte Educatiu de lEscola i planificada segons els criteris que el Sistema de

Qualitat Salesians (SQS) determina seguint la Norma ISO 9001-2008.

Aquesta planificaci es concreta de la segent manera:

1. Previsions del Projecte Educatiu per orientar lorganitzaci pedaggica

El Carcter propi dEscola (G01), nucli bsic del Projecte Educatiu, aix com les Opcions

preferencials, que en el mateix Projecte Educatiu es defineixen, orienten tota

lorganitzaci pedaggica de lEscola i anualment es concreta en el Programa educatiu

anual (D01) on es defineixen els objectius per al curs. En el document marc, Perfil

competencial del personal de les Escoles (M26), es defineixen les competncies

associades als llocs de treball.

2. Criteris organitzatius del centre

Lapartat 4 del Projecte Educatiu (G22) defineix els criteris organitzatius pels quals

lescola es regeix en la organitzaci de lacci educativa, ja sigui en la confecci dels

horaris, la constituci dels grups alumnes, lestructuraci dels diferents equips docents i

la normativa del centre.

En el Pla dacci tutorial (G03) lescola explica lorganitzaci de les tutories i dels grups

tutorials.

Els Procediments sobre lAcci Docent, els Departaments i els Caps dEstudis defineixen

el funcionament dels equips docents i la seva coordinaci en les respectives etapes.

3. Lacci i la coordinaci tutorial

Els Procediments de lAcci Tutorial (P27, P31 i P35) defineixen lactivitat tutorial i el

seguiment del procs educatiu individual i grupal de lalumnat, aix com les tasques

dorientaci acadmica, professional i personal que la seva situaci requereixi. El tutor/a

comparteix la responsabilitat global de l'acci educativa de l'escola juntament amb el

professorat i altres rgans directius de la comunitat educativa.

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 98 de 108

4. Mecanismes per garantir la globalitat de lacci educativa

La feina dels Departaments, definida en els respectius Procediments (P30 i P34) est

orientada a ordenar lacci docent en la seva gradualitat, coherncia i globalitat. Per

superar la parcellaci del procs Ensenyament/Aprenentatge es treballen les

competncies. La globalitat tamb ve garantida pel treball dels diferents equips,

laplicaci dels itineraris pastorals, definida en els plans pertinents (G19 i G32) i els

projectes sobre diferents eixos transversals en lacci acadmica i tutorial.

5. LAtenci a la diversitat

L'Atenci a la Diversitat a lescola es guia per una srie de principis que han d'orientar

l'acci educativa i que es referencien en el document marc Latenci a la diversitat (M06)

i es procedimenta en el Pla dAtenci a la diversitat (G04), concretant els objectius, les

estratgies, els mecanismes i el funcionament de la Comissi datenci a la diversitat,

tenint especial cura de latenci als alumnes de necessitats educatives especfiques,

especialment cuidats en latenci tutorial.

6. Lorientaci acadmica i professional

El document marc El Servei Psicopedaggic a les escoles de la inspectoria (M07), els

Procediments tutorials i el Procediment El Servei dassessorament psicopedaggic

(P17) defineixen lorientaci acadmica i professional que lescola ofereix als alumnes.

7. Procediment daprovaci, revisi i actualitzaci del projecte Educatiu

Correspon al Titular del centre aprovar el Projecte Educatiu del centre, havent escoltat el

consell escolar. El claustre del professorat ha de participar en la formulaci del projecte

educatiu, dacord amb el que estableixin les normes dorganitzaci i funcionament del

centre.

El Manual de Qualitat (M11) determina el protocol per a laprovaci i revisi dels

documents del centre i que cal aplicar tamb al Projecte Educatiu en el seu conjunt,

seguint les pautes del procediment El control de la Documentaci (P05).

8. Pla de convivncia

Per tal dimpulsar laplicaci de mesures per promoure la convivncia i els mecanismes

de mediaci, el document marc Pla de Convivncia (G07) recull i sistematitza el marc

normatiu i de convivncia per afrontar les situacions de conflicte i per desenvolupar la

convivncia positiva a lescola . Aquest document s el marc de referncia global on

sobjectiva que sentn per situacions conflictives i en ell es marquen els criteris i

estratgies a seguir en matria de convivncia i disciplina.

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 99 de 108

9. Horari escolar

Lhorari general de lescola s de 8.00 a 21.30, essent per a cada etapa el segent:

ESO: matins de 8.00 a 13.30 i les tardes de dilluns, dimarts i dijous de 15.00 a

17.00

Batxillerat: matins de 8.00 a 14.30

CFGM: matins de 8.00 a 14.30

CFGS: tardes de 15.00 a 21.30

PFI: matins de 8.00 a 13.30

CAS: tardes de dilluns a dijous de 15.30 a 21.00 i divendres de 15.30 a 17.30

La concreci de lhorari de professors, grups, permanncies i reunions queda recollit en

el registre (R037).

10. Comproms famlia escola

Lescola promou el comproms amb les famlies o tutors legals dels alumnes amb la

finalitat de millorar el rendiment acadmic dels alumnes, explicitant uns objectius

educatius que garanteixin un entorn de convivncia i respecte que permeten

desenvolupar les activitats educatives. Aquesta proposta queda recollida en la carta de

comproms educatiu que famlia i el centre savenen a adquirir (R027).

Les concrecions sobre la participaci en el centre de la comunitat escolar i sobre

lintercanvi dinformaci entre centre i famlies vnen definides en Reglament de rgim

intern (G99).

Lintercanvi dinformaci entre famlies i escoles es realitzar conforme estableix la

normativa. Concretament es garantir:

a) La realitzaci de com a mnim una reuni collectiva del grup classe cada curs

b) La realitzaci de com a mnim una reuni individual del tutor amb els progenitors

o tutors legals cada curs excepte en Grau Superior i CAS on es far si sescau.

c) La realitzaci de reunions individuals extraordinries que calguin en funci de les

circumstncies

d) La tramesa dinformes i butlletins de qualificacions i altres observacions conforme

la normativa estableixi. Concretament, es garantir una tramesa dinformaci cada

trimestre escolar i una altra a final de curs i al final de cada etapa.

e) La tramesa daltres informacions dinters per a les famlies quan sigui necessari.

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 100 de 108

11. Organitzaci i concreci curricular

Per garantir lorganitzaci i la concreci curricular dels diferents estudis i lorganitzaci

dels alumnes en grups els criteris emprats els podem trobar en lexcel dorganitzaci del

curs que es pot trobar en la carpeta de direcci.

12. Comunicaci a les famlies

Lintercanvi dinformaci entre famlies i escoles es realitzar conforme estableixi la

normativa.

Concretament es garantir:

La realitzaci de com a mnim una reuni collectiva del grup classe cada curs.

La realitzaci de com a mnim una reuni individual del tutor amb els progenitors

o tutors legals cada curs.

La realitzaci de reunions individuals extraordinries que calguin en funci de les

circumstancies.

La tramesa dinformes i butlletins de qualificacions i altres observacions. Lequip

directiu, a principi de curs, establir els moments i la manera de transmetre els

informes, dacord amb el que la normativa estableixi.

La tramesa daltres informacions dinters per a les famlies quan sigui necessari

El centre realitzar altres comunicacions amb les famlies mitjanant:

Correus electrnics

Mdul de famlies de la plataforma esemtia

La web del centre (on es podr accedir a circulars i documents

I diferents xarxes socials 2.0

En la instrucci (SVH-I134) Relaci famlia escola es detallen les diferents trobades entre

famlia i escola.

13. Absncies professorat

Per a garantir el servei de docncia mnims dels continguts de les matries/mduls el

centre disposa duna srie destratgies i recursos que seran desplegats segons

necessitats:

a) Professor substitut

b) Intercanvi dhores entre matries/Mduls

c) Realitzaci de tasques a casa

d) Realitzaci de tasques en plataformes informtiques

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 101 de 108

14. Sortides extraordinries

En el cas dalumnes que no assisteixen a les sortides extraordinries organitzades per

lescola, el centre garantir en tot moment el dret dels alumnes a assistir a classe.

15. Criteris dadaptaci horria FP

Com a norma general els alumnes que repeteixen UF de primer ho faran de manera

presencial.

En el registre dHorari especial postobligatria (SVH-R114) constar els casos excepci

a aquesta norma.

16. DUAL

Per establir una major vinculaci i corresponsabilitat entre la formaci professional i les

empreses en el procs formatiu dels alumnes.

17. INNOVA FP

Collaborem amb les empreses i entitats, de l'entorn d'influncia del centre, per

desenvolupar projectes dinnovaci i transferncia de coneixement, que incentivin

l'actualitzaci dels coneixements del professorat, la millora de la capacitaci dels

alumnes dels cicles formatius i augmenti els vincles CENTRE FORMATIU - EMPRESA,

tot contribuint a la millora de la competitivitat de les organitzacions

18. EMPRENEDORIA

Per promoure els valors i lesperit de foment i suport a les persones emprenedores i a la

creativitat dins de lescola i treballar: la responsabilitat, la presa de decisions i lassumpci

de risc, la flexibilitat, la perseverana, la recerca i loptimitzaci de recursos com la

informaci i les tecnologies, la cooperaci i la solidaritat i el treball collaboratiu i en equip.

19. ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT (EMPRESES, PERSONES

ADULTES)

Realitzar serveis personalitzats dassessorament i reconeixement de lexperincia

professional que posin en valor els coneixements adquirits i permetin accedir al sistema

educatiu per a aconseguir un ttol oficial de FP.

I la validaci de la formaci realitzada per les empreses com a part del currculum dels

cicles dFP.

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 102 de 108

20. MOBILITAT

El centre disposa de la carta Erasmus amb lobjectiu realitza projectes dintercanvi i

prctiques dmbit internacional per tal dafavori la mobilitat i la competncia lingstica

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 103 de 108

4. DISPOSICIONS FINALS

Primera

Lequip directiu del centre ser directament responsable de laplicaci i interpretaci

daquest reglament i de complementar-ne el contingut en aquells assumptes que

requereixin una regulaci ms detallada.

Segona

Quan sescaigui, el Titular de lescola adaptar el present reglament a les disposicions

de lautoritat educativa competent i a les disposicions inspectorials que lafectin i el

revisar peridicament en ordre a garantir-ne ladequaci a les necessitats del centre.

Els canvis que cregui oport dintroduir en el reglament seran sotmesos a linforme del

consell escolar, havent rebut prviament lautoritzaci del Responsable inspectorials

dEscoles.

Tercera

El Consell escolar del centre ha estat informat sobre el present reglament de rgim

interior el dia 2 de novembre de 2016

Sant Vicen dels Horts, 24 de febrer de 2017

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 104 de 108

5. DOCUMENTACI ANNEXA

Documents generals

El Carcter propi (SVH-G01) s la concreci a la nostra escola del document

marc La proposta educativa de les escoles salesianes (ESC-M03).

Pla danimaci pastoral (SVH-G02) Defineix el model dacci Pastoral i les seves

lnies dactuaci. Es concreta anualment en el programa danimaci pastoral (D02)

Pla dacci tutorial (SVH-G03) Organitza i planifica lacci tutorial de lescola.

Pla datenci a la diversitat (SVH-G04) Defineix el model descola inclusiva i els

criteris dintervenci en latenci a la diversitat. Es concreta en el programa

datenci a la diversitat anual (D08)

Pla dacollida (SVH-G05) Organitza les diverses accions que es duen a terme

per realitzar una bona acollida a tot lalumnat.

Pla lingstic (SVH-G06) Defineix el tractament de les diferents llenges a

lescola i latenci en aquest sentit dels alumnes nouvinguts. Tenint present

lentorn sociocultural on es troba ubicada lescola.

Pla de convivncia (SVH-G07) Explicita la intervenci de lescola en la normativa

del centre i es regulen les intervencions educatives en les situacions de conflicte.

Pla estratgic de direcci (SVH-G08) Recull la reflexi de lescola sobre qu ha

de ser Salesians Sant Vicen dels Horts en els propers anys. A partir daquesta

anlisi shan determinat quines seran les opcions estratgiques de Salesians Sant

Vicen dels Horts a llarg termini.

Pla de formaci (SVH-G11) Marca les lnies prioritries en la formaci del

personal. Anualment selabora a la llum daquest pla el programa de formaci

(D06).

Pla de comunicaci i mrqueting (SVH-G12) Indica els objectius, la seva

temporalitzaci, i les accions a desenvolupar per tal de donar a conixer el que

sest portant a terme en el centre. Es concreta anualment en el Programa de

comunicaci i mrqueting (D13).

Pla per a lEducaci en la recerca de Sentit (SVH-G19) s la concreci escolar

del document marc Educar la recerca de sentit (INS-M24) i, a ms s una de les

lnies dacci fonamentals del Pla dAnimac Pastoral (G02) de lescola.

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 105 de 108

Criteris de Centre sobre lavaluaci dalumnes (SVH-G21) T per objectiu

definir alguns criteris orientadors per a garantir que el plantejament que fem de

lavaluaci s respectus amb el marc legal existent i coherent amb el nostre

projecte educatiu.

Projecte educatiu de centre (SVH-G22) Marca les lnies de la nostra identitat

com a escola, el disseny curricular i criteris organitzatius.

Document de seguretat (SVH-G23) aquest document recopila les normes i els

procediments necessaris per aplicar aquestes mesures de seguretat.

Pla de manteniment (SVH-G36) queda emmarcat dins de la proposta general

que fa la Guia del manteniment preventiu (INS-G77), tenint en compte les

caracterstiques diferencials dels nostre centre. Anualment es concreta en el

programa de manteniment (D36)

Normes dorganitzaci i funcionament del Centre (NOFC) (SVH-G99)

Procediments

Planificaci i organitzaci del centre (SVH-P01) Descriu quines sn, com es

fan, quan i quins documents contemplen les activitats de planificaci i organitzaci

que permeten dirigir i coordinar el centre.

Elaboraci de la programaci general anual del centre (SVH-P03) Estableix el

procediment per a elaborar la programaci, seguiment i avaluaci del curs escolar

segons les directrius del Departament.

Gesti de la comunicaci (SVH-P04) Estableix els mecanismes de comunicaci

eficients i eficaos entre tots els estaments de lescola.

Admissi de lalumnat (SVH-P09) Defineix les accions de la secretaria escolar,

com a suport administratiu dels diferents processos relacionats amb la

incorporaci del nou alumnat del centre.

Gesti acadmica (SVH-P14) Descriu les activitats que es realitzen des de la

secretaria escolar del centre pel que fa a la gesti de la documentaci i informaci

generada en aplicaci dels processos densenyament i aprenentatge.

Satisfacci del destinatari (SVH-P15) procediment que defineix com es far el

seguiment del grau de satisfacci dels alumnes, famlies i altres destinataris dels

serveis del centre educatiu.

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 106 de 108

Servei dassessorament psicopedaggic (SVH-P17) Defineix lactivitat del

servei d'asssessorament psicopedaggic per a tots els seus mbits dintervenci

dins la comunitat educativa.

Departament danimaci pastoral (SVH-P18) Defineix lactivitat del departament

danimaci pastoral en tots els seus mbits dintervenci dins la comunitat

educativa.

Compres i avaluaci dels provedors (SVH-P20) estableix el sistema per a

assegurar el control de les compres i verificar que compleixen els requisits

prviament establerts, aix com lavaluaci dels provedors de productes i serveis

Formaci del personal (SVH-P22) Defineix, desenvolupa i avalua les accions

formatives perqu el personal de lescola pugui adquirir els coneixements

necessris per a desenvolupar correctament les seves activitats, seguint la

Proposta Educativa de les Escoles Salesianes.

Tractament de les dades personals (SVH-P24) Defineix el procediment per al

tractament de les dades de carcter personal en suport paper i informtic dacord

amb la normativa vigent.

L'Acci tutorial (SVH-P31 i SVH-P35) Defineixen lactivitat tutorial a realitzar en

el diversos nivells educatius del centre.

L'Acci docent (SVH-P32 i SVH-P36) Defineixen lactivitat docent del professorat

dels diversos nivells educatius del centre

Formaci en centres de treball (SVH-P37) Defineix les accions docents i la

tramitaci de convenis de seguiment del crdit de Formaci en centres de treball

(FCT) de formaci professional.

Avaluaci de l'alumnat (SVH-P45 i SVH-P49) Estableixen els procediment per a

avaluar el procs densenyament / aprenentatge de lalumnat dels diversos cursos

i nivells de lescola.

Relacions internacionals (SVH-P55) Regula lorganitzaci i gesti dels

intercanvis i de tot el que fa de lescola un centre amb dimensi internacional,

dacord amb el director del centre.

Pla demergncia (SVH-P66) Elaborar un procediment per a definir qu cal fer en

el cas de produir-se una situaci demergncia, dacord amb el que est establert

en la legislaci vigent.

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 107 de 108

Instruccions

Criteris en ls de les TIC en la comunicaci (SVH-I103) criteris pedaggics

que des de lescola volem que guin ls daquests nous mitjans.

Documents i programes a explicar als professors novells (SVH-I104) pautes

que shan dexlicar als professors novells.

Protocol de vaga dalumnes (SVH-I109) pautes a seguir per en cas de vaga

dalumnes.

Consells orientadors (SVH-I128) proposta conjunta de les diferents etapes de

lescola entorn a lorientaci dels nostres alumnes.

Protocol baixes dalumnes (SVH-I126) i Protocol daltes durant el curs (SVH-

I133) documents que expliquen els passos que shan de seguir quan hi ha una

baixa o una alta dalumnes.

Relaci famlia-escola (SVH-I134) instrucci que guia en lorganitzaci de les

reunions amb pares.

Com omplir la programaci a secundria (SVH-I155), a FCT i Mduls(SVH-

I157), pauta per a gestionar les programacions (SVH-I158), Com omplir el

seguiment de programacions (SVH-I212) instruccions que donen les pautes

necessries per a la gesti de les programacions.

LFP dual als Salesians Sant Vicen dels Horts (SVH-I160) instrucci que dna

les pautes del funcionament de lFP dual a lescola

Sistema davaluaci a secundria (SVH-I200) estableix el sistema davalauci

a secundria, tant a lESO com al Batxillerat

Sistema davaluaci a FP (SVH-I201) estableix el sistema davaluaci a FP, CAS

i PFI.

Protocol actuaci amb primria (SVH-I203) estableix les actuacions que es

realitzaran amb les escoles de primria adscrites.

Gui entrevistes acollida ESO (SVH-I204) estableix el gui que se seguir en

les entrevistes amb direcci amb les famlies dels alumnes de 1r dESO.

Protocol sessions dacollida a secundria (SVH-I211) estableix la planificaci

de les acollides dels primers dies de curs en els diferents cursos dESO i de

Batxillerat.

NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT - NOF SVH-G99-E05

SVH-G99T-E05 Normes d'organitzaci i funcionament del Centre (NOFC).docx Pgina 108 de 108

Instrucci Graella relaci alumnat i estratgies datenci a la diversitat (SVH-

I213) aquesta instrucci t com a objectiu ajudar a recollir la informaci de totes

les estratgies datenci a la diversitat de lescola.

Com emplenar un Pla Individualitzat (PI) (SVH-I263) aquesta instrucci dna

les pautes i indicacions necessries per elaborar un PI.

Inici de curs a FP (SVH-I301) i Jornada de benvingudes a FP (SVH-I302)

aquesta instrucci gestiona els primers dies de curs a FP.

Posar notes a FP (SVH-I305) explica com posar les notes en laplicatiu esemtia

a FP.

Funcionament dels PNT (SVH-I306)explica el funcionament dels Procediments

Normalitzats de Treball en els departaments dFP

Criteris pels desdoblaments del Cicles Formatius (SVH-I307) instrucci on es

marquen els criteris que es segueix per assignar els desdoblaments a FP.

Avaluaci diferida a FP (SVH-I309) instrucci que explica com es far lavaluaci

diferida a FP.

Seguiment de lassistncia a FP (SVH-I311) instrucci que dna les pautes per

realitzar el seguiment de lassistncia a FP.

Recommended

View more >