Nom de lassignatura: TRASTORNS DE LA PARLA I LA VEU I ? coneixements, habilitats (saber i saber fer) ... Evaluacion clinica Classe Magistral 3 Exploracion de la voz Classe Magistral 4 Fisiopatologia artiuclacin del

  • Published on
    04-Feb-2018

  • View
    215

  • Download
    0

Transcript

Facultat de Psicologia Curs 2007/08 Diplomatura en Logopdia 1. IDENTIFICACI: Nom de lassignatura: TRASTORNS DE LA PARLA I LA VEU I LA SEVA INTERVENCI Codi: 50008 Professorat: J. Lorente, A. Pujol, C. Cambra, N. Calaf Titulaci: Diplomatura de Logopdia Tipologia dassignatura:Troncal Crdits (ECTS): 9 Perode en que simparteix: Anual Departament: Departament de Psicologia Bsica, Evolutiva i de lEducaci Idioma en que simparteix: Catal i Castell Grup: Curs acadmic: 2007/2008 2. CONTEXTUALITZACI DE LASSIGNATURA: 3. OBJECTIUS FORMATIUS DE LASSIGNATURA: Al finalitzar lassignatura lestudiant ser capa de: Comprendre coneixements ms avanats Aplicar als coneixements i saber argumentar-los Emetre un judici crtic Comunicar informacions relacionades amb el contingut als seus iguals, supervisors i clients Desenvolupar les seves habilitats daprenentatge en estudis posteriors de manera autnoma Tenir una visi mplia del conjunt drgans que intervenen en la parla i la veu aix com el seu funcionament. Detectar els signes i smptomes que ens fan sospitar que estem davant dun trastorn vocal de patologia greu. Aprendre a valorar els diversos trastorns de la parla i de la veu. Conixer i analitzar tcniques i estratgies per a la rehabilitaci. 1Facultat de Psicologia Curs 2007/08 Diplomatura en Logopdia Posar de manifest una visi pluridisciplinar de la intervenci logopdica en els trastorns de la parla i la veu. 4. COMPETNCIES DE LASSIGNATURA: o Especfiques i transversals Relaci de les competncies especfiques: coneixements, habilitats (saber i saber fer) que sesperen dels estudiants Relaci de les competncies transversals: treball en equip, comunicaci, resoluci de problemes, etc. Tenir coneixements generals danatomia i fisiologia dels rgans de la veu i de la parla, aix com del seu funcionament, la qual cosa facilitar la comprensi dels trastorns de la veu que poden aparixer en moltes situacions patolgiques. Relacionar les dades dels trastorns de la parla i la veu amb el tipus destratgia dintervenci adequades per a cada cas. Utilitzar i aplicar les tcniques dintervenci especfiques segons el trastorn de la parla i la veu. Reconixer quan ha de derivar un cas i quan ha de comptar amb la collaboraci daltres professionals. Aprendre a treballar en equip Adquirir habilitats comunicatives Saber com resoldre problemes 5. BLOCS TEMTICS DE LASSIGNATURA: CONTINGUTS DE LA 1 PART: 1.- Anatoma funcional de la voz. Fisiologa de la fonacin. Notas bsicas de acstica vocal. Trastornos de la comunicacin verbal. Vas nerviosas y fisiologa de la fonacin. Funciones de la laringe. Fisiologa de la laringe: mecnica larngea. Movimientos de las articulaciones larngeas. Dinmica de los msculos larngeos intrnsecos y extrnsecos. Integracin de las interacciones musculares. Voz hablada, voz cantada profesionales de la voz 2.- Evaluacin clnica del paciente con trastornos de la voz. Concepto de voz normal Niveles de uso de la voz. Sntomas vocales. Examen funcional de la voz (protocolo Teatinos). Historia clnica. Exploracin fsica general. Exploracin fsica y funcional del aparato respiratorio, de las fosas nasales, del velo del paladar, faringe y cavidad oral. Alteraciones funcionales de las: fosas nasales, faringe, cavidad oral y aparato respiratorio. Malformaciones congnitas de la cavidad oral. 3.- Exploracin de la voz. Exploracin clnica de la laringe: inspeccin y palpacin, laringoscopia indirecta, directa, endoscopia, fotografa laringea y radiologa. Estudio aerodinmico de la funcin vocal y laringea. Tiempo de fonacin, fonetograma. Estroboscopia. Odeograma. Espectografia. Sonograma. Electroglotografa. Filtrado inverso. registro. Ventajas de la espectografia respecto al analisis acstico. Electromiografia larngea. 2Facultat de Psicologia Curs 2007/08 Diplomatura en Logopdia 4.- Fisiologa de la articulacin del habla. Exploracin del habla. Trastornos de la voz de origen nasosinusal y pulmonar. Alteraciones de la resonancia: faringolalias y rinolalias. Traumatismos yatrognicos de la laringe y de la traquea. 5.-Fisiopatologa faringo-laringea. Funciones mediadas por el IX y X pares craneales. Trastornos funcionales de la laringe: tos, aspiraciones, disfona y disnea. Disfonas: etiologa, fisiopatologa, clasificacin de las disfonas, diagnostico y diagnostico diferencial 6.- Disfonas: a) endocrino-metablicas. b) patologa interna. (Pulmonar, aparato locomotor, genitourinaria), txicos. c) Reflujo gastro-esofgico y patologa ORL. d) malformaciones laringeas 7.- Disfonas. a) inflamatorias. b) tumores (benignos y malignos). Y quistes de laringe. c) postcirugia laringea d) traumticas. 8.- Disfonas. a) funcionales. Hipoquinesia, hiperquinesia, fonastenia, afona funcional y voz ventricular. Trastornos orgnicos de la voz. Ndulos vocales, plipos y edema larngeo. b) psiquitricas. c) por enfermedades neurolgicas. d) parlisis laringeas perifricas y centrales. Parlisis laringes. 9.-Desarrollo y trastornos del lenguaje y habla en el nio. Alteraciones de la voz y de la articulacin en el nio. Exploracin ORL en el nio. Disfonas infantiles 10.- Deglucin normal y patolgica. Fisiologa de la deglucin. Fases de la deglucin. Disfagia: etiologa, clnica y diagnostico. 11.- Diglosias. Hendiduras maxilofaciales y problemas del habla. Hendiduras faciales. disglosia labial. Labio leporino. 12.- Diglosias. Lingual. 13.- Diglosias. a) palatina: insuficiencia velofarngea. b) mandibular 14. Dislalias. Disfemias concepto, definicin. Clasificacin y semiolgica. 15. Relacin Otorrinolaringlogo y logopeda. 16. Les disartrias concepto i definicin. Clasificacin y semiolgia. Programa prctic exploraci audiofonitrica (1part): paciente, signos y sntomas neurolgicos, etc. 2.- EXPLORACIN OTOLOGICA GENERAL. Historia Clnica. Inspeccin y palpacin. Otoscopia, Otomicroscopia. Exploracin de la trompa de Eustaquio. 3.- EXAMEN DE LA AUDICION. Objetivos (umbral de audicin, topodiagnostico de la lesin, tratamiento y pronstico). 3. 1.- Acumetria 3. 2.- Audiometra y enmascaramiento. 3. 3.- Impedanciometria 3. 4.- Otoemisiones acsticas 4.- EXPLORACION DE LAS FOSAS NASALES. Historia clnica. Inspeccin macizo facial. Rinoscopia. Endoscopia. Rinomanometria. 3. 4.- Audiometra infantil: generalidades 3. 5.- Potenciales Evocados auditivas 5.- EXPLORACION REGION CERVICAL. Historia clnica. Inspeccin. Palpacin. Exploracin de pares craneales. 6.- EXPLORACIN DE LA CAVIDAD ORAL Y FARAINGE. Historia clnica. Inspeccin y palpacin (Motricidad facial. Arcadas dentarias. Lengua. Paladar seo). Pruebas funcionales del velo del paladar. 7.- EXPLORACIN DE LA VOZ Y DEL HABLA. Valoracin subjetiva e historia clnica 7.1.-Examen de la laringe. Laringoscopia. Fibroscopia .Estroboscopia 7.2.- Estudio aerodinmica de la funcin vocal y laringea 3Facultat de Psicologia Curs 2007/08 Diplomatura en Logopdia 7.3.- Registro de la voz. Espectrofotografia 7.4.- Electromiografia larngea 7.5.-.Exploracin por imagen de la laringe CONTINGUTS DE LA 2 PART: INTERVENCI 1. INTERVENCI EN ELS TRASTORNS DE LA PARLA. 1.1 Intervenci logopdica en els trastorns de parla dorigen perceptiu-auditiu 1.2 Orientacions a la famlia i a lescola. 2. INTERVENCI EN ELS TRASTORNS OROFACIALS. LA TERPIA MIOFUNCIONAL. 2.1 Rehabilitaci dels rgans fonoarticulatoris. 2.2 Rehabilitaci de les funcions orofacials. 2.3 Relaci entre terpia miofuncional i ortodncia 3. INTERVENCI EN LA TARTAMUDESA. 3.1 Programa dintervenci a letapa infantil. Orientaci i consell a la famlia i a lescola 3.2 Programa dintervenci a les altres etapes educatives. Orientaci i consell a la famlia i a lescola/entorn socio-laboral 4. INTERVENCI EN ELS TRASTORNS DE LA VEU. 4.1 Introducci 4.2 Intervenci logopdica les diferents dimensions dels trastorns vocals Orgnica Funcional Personal Social 4.3 Conclusions 6. METODOLOGIES DOCENTS DENSENYAMENT APRENENTATGE 1 part: Classes teriques : exposici dels temes amb material iconogrfic estimulant la discussi de la matria. Prctiques: lalumnat estaran integrats en un equip assistencial on passaran visita en consultes externes. Observaran cm es realitza una histria clnica i lexploraci anatmica i funcional de laudici i de la veu per a comprendre que sols amb una bona histria clnica i una bona exploraci arribarem a fer un bon diagnstic. 2 part: a) Estratgies dEnsenyament-Aprenentatge desenvolupades pel professor: sessions prctiques, tutories, resoluci de problemes, classes magistrals. b) Activitats que realitzaran els alumnes: treball cooperatiu, presentaci de treballs a classe, assistncia a classes, recerca dinformaci, elaboraci dinformes, participaci en tutories, treballs prctics. 4Facultat de Psicologia Curs 2007/08 Diplomatura en Logopdia 7. TEMPORALITZACI DEDICACI DOCENT o Realitzar una taula mostrant: n setmana, tema que es treballar en aquella setmana, la metodologia que sutilitzar i les hores que es destinaran. 1 part:SETMANA TEMA MTODE HORES 1 Introduccin: Classe Magistral 3 hores 2 Evaluacion clinica Classe Magistral 3 Exploracion de la voz Classe Magistral 4 Fisiopatologia artiuclacin del habla Classe Magistral 5 Fisiopatologia faringo-laringea Classe Magistral 6 Disfonias Classe Magistral 7 Dsifonias Classe Magistral 8 Disfonias Classe Magistral 9 Disfonias infantiles Classe Magistral 10 Deglucin Classe Magistral 11 Disglosias Classe Magistral 12 Disglosias Classe Magistral 13 Disglosias Classe Magistral 14 Dislalias Classe Magistral 15 Relacin ORL-Logopedia Classe Magistral 1 part: SETMANA TEMA MTODE HORES 1 Introducci Classe Magistral 1 hora 2 Trastorns de la veu Classe Magistral 1 hora 3 Semiologia de la disfonia Classe Magistral 1 hora 4 Mesures Classe Magistral 1 hora 5Facultat de Psicologia Curs 2007/08 Diplomatura en Logopdia dhigiene vocal 5 Escolta de veus normals i patolgiques Classe Prctica 1 hora 6 Disfonia infantil Classe Magistral 1 hora 7 Disartria. Concepte Classe Magistral 1 hora 8 Disartria. Semiologia i classificaci Classe Magistral 1 hora 9 Disrtria. Tipus de disarties Classe Magistral 1 hora 10 Disllia-retard de prla. Concepte Classe Magistral 1 hora 11 Disllia prxica-productiva Classe Magistral 1 hora 12 Disllia fonolgica-retard de parla Classe Magistral 1 hora 13 Disllia fonolgica-retard de parla Classe Magistral 1 hora 14 Trastorns de la fluidesa verbal.Concepte.Classe Magistral 1 hora 15 Trastorns de la fluidesa verbal. Classe Magistral 1 hora 2 part: SETMANA TEMA MTODE HORES 1 Introducci Classe Magistral3 hores (1 h de teoria i 2 h prctiques) 2 Coneixements Previs Classe Magistral 3 h 3 Parla Classe magistral + recerca dinformaci 3 h 6Facultat de Psicologia Curs 2007/08 Diplomatura en Logopdia 4 Parla Classe magistral + presentaci de treballs a classe 3 h 5 Fludesa Classe magistral + recerca dinformaci 3 h 6 Fludesa Classe magistral + presentaci de treballs a classe 3 h 7 Veu Classe magistral + taller 3 h 8 Veu Classe magistral + taller 3 h 9 Veu Classe magistral + recerca dinformaci 3 h 10 Veu Classe magistral + presentaci de treballs a classe 3 h 11 Parla Classe magistral 3 h 12 Parla Classe magistral 3 h 13 Recapitulaci i conclusions debat 3 h 8. SISTEMA DAVALUACI DE LASSIGNATURA La evaluacion ser sobre un examen tipo test (habra preguntas sobre las clases magistrales, y practicas hospitalarias), adems se tendra en cuenta en clase. A lavaluaci final es tindr en compte: informes, participaci a classe, presentaci de treballs a laula, participaci en les tutories i en les sessions prctiques, treball de prctiques i resultat de lexamen. 9. BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAFIA DE LA 1 PART BASICA: 1. Courtat P.,Peytral C, Elbaz P. Exploraciones funcionales en ORL. Edt. Masn Barcelona 1994 2. Perell J. Trastornos del habla. Edt. Masn 5 edicin Barcelona 1995. 3. Garca Tapia R. y Cobeta I.. Diagnotico y tratamiento de los trastornos de la voz. Ponencia Oficial de la Sociedad Espaola de ORL y Patologa Cervico-Facial. Edt. Garsi Madrid 1996 4. Salaloff R.T.. Professional voice. Raven Press. New York,1991. 7Facultat de Psicologia Curs 2007/08 Diplomatura en Logopdia 5. Love RJ., Webb WB. Neurologa para los especialistas del habla y del lenguaje. Edt. Panamericana 3 edicin Madrid 1998. 6. Le Huche F, Allali A. La voz Tomo (1,2,3, 4). Edt. Masn Barcelona 2004 7. Ramrez C. Manual de Otorrinolaringologa, Edt. McGrawHill. Madrid 2007 8. Perell J. Evaluacin de la voz, lenguaje y audicin. Edt. Lebn Barcelona 1996 9. Bermdez R. Exploracin clnica de los trastornos de la voz, el habla y la audicin. Edt. Aljibe 2003. 10. Educacin de la voz. Anatoma, patologas y tratamiento. Editorial Ideaspropias. 2004 11. Casado J. A. La evaluacin clnica de la voz. Fundamentos mdicos y logopdicos. Edt. Aljibe 2002. 12. Menaldi J. La Voz Patolgica. Edt. Panamericana 2002. 13. Bleeckk. Disfagia: Evaluacin y reeducacin de los trastornos de la deglucin. Edt. McGrawHill 2004. 14. Rodriguez, Smith, Agreda. Anatoma de los rganos del lenguaje, visin y audicin. Edt. Panamericana 2004. BIBLIOGRAFIA DE LA 1 PART COMPLEMENTARIA: - Clinicas ORL de Norteamerica Fonocirugia Febrero 2006. - Revias. Acta Otorrinolaringologia Espaola - Enciclopedia Medico Quirrgicas ORl Edt. Elservier. BIBLIOGRAFIA DE LA 2 PART: a) Bibliografia relacionada amb la intervenci logopdica en problemes de parla i trastorns orofacials: Agustoni,D.H. (1989). Deglucin atpica. Buenos Aires: Ed.Puma. Habbaby,A.N. (2000). Enfoque integral del nio con fisura labiopalatina. Buenos Aires: Editorial Mdica Panamericana. Gispert,D. i Ribas,L. (2002). Els sons entremaliats (s/l-r-d/ll/rr). Edicions llber. Vic. Gonzlez, J.N. (2003). Alteraciones del habla en la infancia. Aspectos clnicos. Ed. Mdica Panamericana. Massana,M. (2003). Tractament i prevenci de la disllia. EPL. Barcelona. Pascual,P. (1978) La dislalia. Madrid: CEPE. Queiroz,I. (2002). Fundamentos de fonoaudiologa. Ed.Mdica-Panamericana. Ribas,L. i Gispert,D. (2000). Jocs fonolgics. Ed. Llber, Vic. Segovia, ML. (1977) Interrelaciones entre la odontoestomatologa y la Fonoaudiologa. La deglucin atpica. Buenos Aires: Ed.Mdica Panamericana. (2ed.). Villegas,F. (2004). Manual de logopedia. Evaluacin e intervencin de las dificultades fonolgicas. Ed.Psicologia Pirmide. Barcelona. Zambrana,N i Dalva,L. (1998) Logopedia y ortopedia maxilar en la rehabilitacin orofacial. Barcelona:Masson. b) Bibliografia relacionada amb la intervenci logopdica en la tartamudesa: Cautela,J.R i Groden,J. (1987). Tcnicas de relajacin. Biblioteca de Psicologa, Psiquiatra y Salud. Manual prctico para adultos, nios y educacin especial. Ed. Martnez Roca. LeHuche, F. (2000). La tartamudez. Opcin curacin. Ed.Masson. 8Facultat de Psicologia Curs 2007/08 Diplomatura en Logopdia 9 Santacreu,J. i Frojn,M.J. (1993). La tartamudez. Madrid: Ed.Pirmide. Col.lecci Ojos solares. Rodrguez Morejn, A. (2003). La tartamudez: naturaleza y tratamiento. Ed.Herder. Barcelona. c) Bibliografia relacionada amb la intervenci logopdica en els trastorns de la veu: Bibliografia bsica ARIAS, C. (1993) Parlisis larngeas. Diagnstico y tratamiento fonitrico de las parlisis cordales unilaterales en abduccin. Masson. Barcelona. BUSTOS, I. (2002 [1995]) Tratamiento de los problemas de la voz. Nuevos enfoques CEPE, Madrid BUSTOS, I. (2000) Trastornos de la voz en edad escolar Aljibe, Mlaga LE HUCHE, F. (1982) La voz sin laringe. Manual de reeducacin vocal Mdica y Tcnica, Barcelona LE HUCHE, F., ALLALI, A. [2004(1994)] La voz. Teraputica de los trastornos vocales Volum II Masson, Barcelona MORRISON, M; RAMMAGE, L. (1996) Tratamiento de los trastornos de la voz. Ed Masson. Barcelona Bibliografa complementria ARIAS, C. (1993) Examen funcional de la fonacin de la exploracin fonitrica. Bases para la aplicacin en logopedia Revista de Logopedia, Foniatra y Audiologa, vol. XII, n2 (111.118) BARRAGN, A., DEL BARRIO, J. A. y GUTIRREZ, J. N. (1999) El juego vocal para prevenir problemas de voz Aljibe, Mlaga BERTHERAT, T. y BERNSTEIN, C. (1987 [1976]) El cuerpo tiene sus razones. Autocura y antigimnasia Paids, Barcelona BERTHERAT, T (1990) El cos t les seves raons. Llar del llibre. Barcelona. BUSTOS, I. (2003) La voz. La tcnica y la expresin Paidotribo, Barcelona CHUN-TAO CHENG, S. (1993 [1991]) El Tao de la voz Gaia, Madrid CORNUT, G. (1985) La Voz Fondo de Cultura Econmica. Mxico CORNUT, G. (2002) Moyens dinvestigation et pdagogie de la voix chante Symtrie, Lyon FELDENKRAIS, M. (1985[1972]) Autoconciencia por el movimiento Paids, Barcelona GASSULL, C., GODALL, P, MARTORELL, M (2004) La veu. Orientacions prctiques. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Barcelona HEUILLET-MARTIN, G; GARSON-BAVARD, H; LEGR, A (2003) Una voz para todos. Volum 1 i 2. Marsella: Solal LE HUCHE, F., ALLALI, A. [2003(1993)] La voz. Anatoma y fisiologa de la voz y del habla Volum I Masson, Barcelona LE HUCHE, F., ALLALI, A. [2003(1994)] La voz. Patologa vocal de origen funcional Volum II Masson, Barcelona LE HUCHE, F., ALLALI, A. [2004(2001)] La voz. Patologa vocal de origen orgnico Volum III Masson, Barcelona LINKLATER, K. (1976) Freeing the natural voice Drama QSM, New York LODES, H. (1999 [1977]) Aprende a respirar Integral, Barcelona NELSON i BLADES-ZELLER (2002) Singing with Your Whole Self. The Feldenkrais Method and Voice The Scarecrow press, Inc. Londres. PERELL, J. i SALV, J. M. (1980) Alteraciones de la voz Cientfico Mdica, Barcelona PERELL, J. i CABALL, M. (1975) Canto-Diccin Cientfico Mdica, Barcelona RODENBURG, P. (1992) The right to speak. Working with the voice Methuen Drama, Edinburg TORRES, B. i GIMENO, F. (1995) Bases anatmiques de la veu Proa, Barcelona WILFART, S. (1999 [1994]) Encuentra tu propia voz Urano, Barcelona Facultat de Psicologia Curs 2007/08 Diplomatura en Logopdia Titulaci: Diplomatura de Logopdia Assignatura: Trastorns de la parla i la veu i la seva intervenci Codi: 50008 Curs: 2007/2008 Tipus: Troncal Objectius: Crdits ECTS: 9 Hores Continguts per blocs temtics Indicadors de competncies que es desenvolupen Tipus dactivitats docents (1) 1,2,3,4,5,6,7 Prof. Alumne. Activitat davaluaci (2) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Ponderaci respecte el valor final % 1 PART Anatoma funcional de la voz. Fisiologa de la fonacin. Evaluacin clnica del paciente con trastornos de la voz. Exploracin de la voz. Fisiologa de la articulacin del habla. Fisiopatologa faringo-laringea. Disfonas. Disfonas. Desarrollo y trastornos del lenguaje y habla en el nio. Deglucin normal y patolgica. Diglosias. Diglosias. Dislalias. Disfemias Relacin Otorrinolaringlogo y logopeda. Las disartrias. 2 PART: Intervenci en disllies i retards de parla. Tenir coneixements generals danatomia i fisiologia dels rgans de la veu i de la parla, aix com del seu funcionament, la qual cosa facilitar la comprensi dels trastorns de la veu que poden aparixer en moltes situacions patolgiques. Relacionar les dades dels trastorns de la parla i la veu amb el tipus destratgia dintervenci adequades per a cada cas. Utilitzar i aplicar les tcniques dintervenci especfiques segons el trastorn de la parla i la veu. Reconixer quan ha de derivar un cas i quan ha de comptar amb la collaboraci daltres professionals. Lalumnat estaran integrats en un equip assistencial on passaran visita en consultes externes Relacionar les dades dels trastorns de la parla i la veu amb el tipus destratgia dintervenci adequades per a cada cas. Utilitzar i aplicar les tcniques dintervenci especfiques segons el trastorn de la parla i la veu. Reconixer quan ha de derivar un cas i quan ha de comptar amb la collaboraci daltres professionals. Mostrar una actitud reflexiva sobre la seva prpia activitat. 210 90 Informes, participaci a classe, presentaci de treballs a laula, participaci en les tutories i en les sessions prctiques, i resultat de lexamen. 10Facultat de Psicologia Curs 2007/08 Diplomatura en Logopdia Intervenci en els trastorns orofacials. Terpia miofuncional. Intervenci en disfmia. Intervenci en els trastorns de la veu Mostrar una actitud reflexiva sobre la seva prpia activitat. (1) Activitats daprenentatge possibles:1Directes, 2Tutelades,3Treball de camp,4Laboratori,5 Seminari-Frum,6 Treball autnom,7Preparaci avaluaci. (2) Activitats davaluaci: 1. Prova/entrevista diagnstica inicial, 2. Informe de progrs, 3. Proves, exercicis, problemes, de procs, 4. Autoavaluaci de lalumne (individual, en grup) de procs, segons pauta, 5. Observacions de procs segons pauta, 6. Valoraci final dinformes, treballs, projectes, etc., (individual, o en grup), 7. Proves finals (escrites, orals, ...) , 8. Proves finals dopci mltiple, 9.Portfolio alumne, Memria, 10. Autoavaluaci de lalumne final. 11Bibliografia bsica Bibliografa complementria

Recommended

View more >