Memria 2009 | 2010

 • Published on
  30-Mar-2016

 • View
  221

 • Download
  2

DESCRIPTION

Memria del Collegi Major Monterols del curs 2009-2010 || Memoria del Colegio Mayor Monterols del curso 2009-2010

Transcript

 • memriamemoria

  Corint, 3 08006 Barcelona | tel 932 014 777 | fax 932 016 332info@monterols.es | www.monterols.es

  2009-201009-10.indd 33 23/09/2010 23:22:12

 • memriamemoria 2009-2010Corint, 3 08006 Barcelona | tel 932 014 777 | fax 932 016 332

  info@monterols.es | www.monterols.es

  La portada La portada

  La intensa nevada del passat mes de mar, que va agafar a tota la ciutat de Barcelona per sorpresa, ens ofereix una imatge poc habitual de ledifici de Monterols. La neu, que en altres contrades forma part de la vida quotidiana a lhivern, a casa nostra s sempre un esdeveniment tan inslit que es mereix la foto de portada.

  La intensa nevada del pasado mes de marzo, que cogi por sorpresa a toda la ciudad de Barcelona, nos ofrece una imagen poco habitual del edificio de Monterols. La nieve, que en otros lugares forma parte de la vida cotidiana en invierno, en nuestra ciudad es siempre un acontecimiento tan inslito que se merece la foto de portada.

  09-10.indd 30 23/09/2010 23:22:08

 • Todas las grandes ideas nacen con el riesgo de ser simplificadas. La formacin universitaria es una de ellas: un estudiante corre el riesgo de estar en la universidad sin ser universitario; de acabar

  obteniendo un ttulo que slo acredite una determinada capacidad tcnica. Esta memoria os quiere hacer participar de lo que en Monterols nos gusta llamar intensidad univer-sitaria, una apuesta por sacar lo mejor de los estudiantes.

  En estos das en que se est escribiendo y hablando tanto de la figura de John H. Newman, relea una conferencia que este humanista escribi sobre la idea de universidad. Permi-tidme una cita, algo extensa, de unas lneas antolgicas:

  La educacin universitaria proporciona a la persona capa-cidad de de estar a la altura de las circunstancias en cual-quier puesto de trabajo que ocupe. La capacita para acertar en el trato con los dems y comprender su mentalidad, as como manifestar la suya propia. Proporciona capacidad de entenderse con nobleza, sabiendo conllevarse mutuamen-te. Una persona as formada es capaz de hablar con gente de todas las clases sociales. Sabe cundo hablar y cundo callar, conversar y escuchar. Sabe preguntar cosas perti-nentes y aunque nada pueda aportar, sabe sacar lecciones de lo que los dems dicen. En todo tiempo est disponible sin ser pesado. Es un compaero agradable, alguien con quien contar. Sabe cundo estar serio y cundo alegre. Tiene tacto para decir cosas graciosas as como para volver a la serie-dad cuando conviene. Tiene, aun en medio de la multitud, la paz de un espritu capaz de vivir en el interior de s mismo, que encuentra en l razones para ser feliz, cuando no las halle en su exterior. Estos dones le sirven en pblico y le sostienen cuando est aislado, pues sin ellos el xito es algo trivial, mientras que con ellos incluso el fracaso y la desilu-sin tienen su encanto.

  Estoy convencido de que cuando Newman escriba estas l-neas, lo haca porque se las crea. En Monterols tambin nos creemos que es posible formar universitarios con todas las letras, y trabajamos con este horizonte. En ese sentido, quie-ro agradecer especialmente el esfuerzo e impulso constante del Patronato de Gobierno a lo largo de este curso, econ-micamente difcil para todos. Del mismo modo, tambin estamos agradecidos a tantas personas y entidades que nos estis ayudando muy generosamente con vuestros recursos: os puedo asegurar que estn bien invertidos!

  T otes les grans idees neixen amb el risc de ser simplificades. La formaci universitria ns una: un estudiant corre el risc destar a la universitat sense ser universitari; dacabar obtenint un ttol que noms acrediti una determinada capacitat tcnica. Aquesta memria vol fer-vos participar del que a Monterols ens agrada anomenar intensitat universitria, una aposta per treure el millor dels estudiants.

  En aquests dies en qu sest escrivint i parlant tant de la figura de John H. Newman, rellegia una conferncia que aquest humanista va escriure sobre la idea duniversitat. Permeteu-me que en citi, una mica llargament, unes lnies antolgiques:

  Leducaci universitria proporciona a la persona la capacitat destar a lalada de les circumstncies en qual-sevol lloc de treball que ocupi. La capacitat per encertar en el tracte amb els altres i comprendre la seva mentalitat, i tamb per manifestar-ne la seva. Proporciona capacitat dentendres amb noblesa, sabent-se suportar mtuament. Una persona formada aix s capa de dialogar amb gent de totes les classes socials. Sap quan ha de parlar i quan ha de callar, conversar i escoltar. Sap preguntar coses adients, i encara que no tingui res a aportar, sap treure llions del que els altres diuen. Est disponible en tot moment sense fer-se pesat. s un company agradable, alg amb qui comp-tar. T tacte per dir coses amb grcia, aix com ser seris quan conv. T, fins i tot en mig de la multitud, la pau dun esperit capa de viure en linterior de si mateix, on trobar raons per ser feli, quan no les trobi en lexterior. Aquests dons li serveixen en pblic i el sostenen quan est allat, ja que sense ells lxit s una cosa trivial, mentre que amb ells fins i tot el fracs i la desillusi tenen el seu encant.

  Estic convenut que quan Newman escrivia aquestes ratlles, ho feia perqu se les creia. A Monterols tamb ens creiem que s possible formar universitaris amb totes les lletres, i treballem amb aquest horitz. En aquest sentit, vull agrair especialment lesfor i impuls constants del Pa-tronat de Govern al llarg daquest curs, econmicament di-fcil per a tots. De la mateixa manera, tamb estem agrats a tantes persones i entitats que ens esteu ajudant molt generosament amb els vostres recursos: us puc assegurar que estan ben invertits!

  Presentaci PresentacinJordi PuJol Soler, Director

  09-10.indd 1 23/09/2010 23:18:11

 • Nuestra web va desarrollndose con el paso de los aos para presentar de forma actualizada todas las actividades que se realizan a lo largo del curso: actos acadmicos, tertulias cultura-les, liga de futbol sala... Para eso hay que ponerse al da: la web de Monterols se ha dado un lavado de cara y ahora cuenta con aplicaciones de Web 2.0. El rediseo ha sido realizado por Easymov.

  El nostre web va desenvolupant-se amb el pas dels anys per pre-sentar de forma actualitzada totes les activitats que es realitzen al llarg del curs: actes acadmics, tertlies culturals, lliga de futbol sala... Per aix ens hem de posar al dia: la web de Monterols sha posat maca, i ara compta amb aplicacions de Web 2.0. El redisseny ha estat realitzat per Easymov.

  Una de les tasques prioritries de Monterols s mantenir un ambient que faciliti el creixement del talent personal. Ho fa possible, molt ms que lacurada preparaci de les nostres activitats i cursos, lestmul constant dactituds que sn decisives en la vida professional: la iniciativa, la responsabilitat, la confiana, lordre, la passi per aprendre.

  Una de las tareas prioritarias de Monterols es mantener un ambiente que facilite el crecimiento del talento personal. Lo hace posible, ms que la cuidada preparacin de nuestras actividades y cursos, el estmulo constante de actitudes que son decisivas en la vida profesional: la iniciativa, la responsabilidad, la confianza, el orden, la pasin por aprender.

  Nou disseny web Nuevo diseo web

  Projecci acadmica i professional Proyeccin acadmica i profesional

  Cultivar el talent

  09-10.indd 2 23/09/2010 23:18:16

 • Dos estudiants conversen al comenament duna reuni setmanal dequip per discutir un dels casos del curs Approach to Business Management.

  Dos estudiantes conversan al comienzo de una reunin semanal de equipo para discutir uno de los casos del curso Approach to Business Management.

  09-10.indd 3 23/09/2010 23:18:18

 • EstudiLestudi segueix sent leix central de les ac-tivitats del Collegi Major. s molt freqent veure els collegials dedicar al llarg de tota la setmana llargues estones a estudiar. En poques dexmens no han faltat les con-vivncies destudi i els dies dintens estudi (Nine hours).

  Cursos de redacci, oratria i dissenyCom cada any, tots els residents i amics que ho van desitjar van poder dur a terme els cursos de perfeccionament de lescriptu-ra i de tcniques per parlar en pblic.

  Al igual que la passada edici, el curs de redacci daquest any, impartit per Ricardo Jimnez, va ser on-line, amb dues sessions presencials dobertura i clausura del curs. Durant les 5 setmanes que va durar el curs, el professor feia arribar als alumnes a tra-vs del correu electrnic una proposta de redacci, amb la corresponent part terica. Els alumnes realitzaven la feina, lenviaven al professor i la rebien amb suggeriments i correccions. El curs doratria va ser im-partit per Alejandro Gonzlez i Jaume Figa, que tractaren les bases per poder parlar en pblic i analitzaren les intervencions dels participants.

  A lestiu es va impartir el curs de disseny grfic, consolidat com un tercer eix essenci-al de la comunicaci.

  EstudioEl estudio sigue siendo el eje central de las actividades del Colegio Mayor. Es muy fre-cuente ver a los colegiales dedicar a lo largo de toda la semana largos ratos a estudiar. En pocas de exmenes no han faltado las convivencias de estudio y los das de intenso estudio (Nine hours).

  Cursos de redaccin, oratoria y diseoComo cada ao, todos los residentes y ami-gos que lo desearon pudieron llevar a cabo los cursos de perfeccionamiento de la escri-tura y de tcnicas para hablar en pblico.

  Al igual que en la pasada edicin, el curso de redaccin de este ao, impartido por Ri-cardo Jimnez, fue on-line, con dos sesiones presenciales de apertura y clausura del cur-so. Durante las 5 semanas que dur el curso, el profesor haca llegar a los alumnos a travs del correo electrnico una propuesta de redaccin, con la correspondiente parte terica. Los alumnos realizaban el traba-jo, lo enviaban al profesor y lo reciban de vuelta con sugerencias y correcciones. El curso de oratoria fue impartido por Alejan-dro Gonzlez y Jaume Figa, que trataron las bases para poder hablar en pblico y anali-zaron las intervenciones los participantes.

  En verano se imparti el curso de diseo grfico, consolidado como un tercer eje de la comunicacin.

  1. lvaro Ferrer-Bonsoms (Arquitectu-ra UIC) llegint a la sala destar.

  2. Alejandro Gonzlez durant una de les sessions del Curs dOratria.

  3. Dos assistents al Curs de lIESE durant una reuni dequip.

  4. Manel Gonzlez (ADE UIC) treba-llant en un article per a Novadiagonal.

  5. Vista de la Sala de Estudi de Mon-terols.

  6. Francesc Cano, Pablo Muoz (Periodisme UPF), Juan Miguel Borda (Economia UB) i Jordi Claret (Magis-teri UIC) visitant les instalacions de Catalunya Rdio.

  1. lvaro Ferrer-Bonsoms (Arquitec-tura UIC) leyendo en la sala de estar.

  2. Alejandro Gonzlez durante una de las sesiones del Curso de Oratoria.

  3. Dos asistentes al Curso del IESE durante una reunin de equipo.

  4. Manel Gonzlez (ADE UIC) traba-jando en un artculo para Novadia-gonal.

  5. Vista de la Sala de Estudio de Monterols.

  6. Francesc Cano, Pablo Muoz (Periodismo UPF), Juan Miguel Borda (Economa UB) y Jordi Claret (Magis-terio UIC) visitando las instalaciones de Catalunya Rdio.

  Estudi Estudio

  1

  3

  4

  2

  5

  09-10.indd 4 23/09/2010 23:18:30

 • Novament, Monterols ha omplert les universitats catalanes de la seva publi-caci Novadiagonal, trilinge, escrita, maquetada i distribuda exclusivament per residents i amics del Collegi Major. Lequip de la revista va publicar aquest any els nmeros 56 i 57 i va planificar els nmeros del curs segent.

  Ms de 15.000 universitaris van poder gaudir de la revista que, malgrat ser elaborada per un equip sempre jove i renovat, s dalta qualitat i amb una personalitat prpia.

  El Club de Premsa tamb va organitzar les Jornades de Comunicaci i Creati-vitat, orientades a joves interessats en estudiar carreres de comunicaci. Van comptar amb la presencia den Fran-cesc Bada, creatiu que ha passat per les principals agncies de publicitat daquest pas, amb una visita a Cata-lunya Rdio de la m de en Francesc Cano i una tertlia plena de debat amb Arturo San Agustn.

  Nuevamente, Monterols ha llenado las universidades catalanas de su publica-cin Novadiagonal, trilinge, escrita, maquetada y distribuida exclusivamen-te por residentes y amigos del Colegio Mayor. El equipo de la revista public este ao los nmeros 56 y 57 y planific los nmeros del curso siguiente.

  Ms de 15.000 universitarios pudieron disfrutar de la revista que, pese a ser elaborada por un equipo siempre joven y renovado, es de alta calidad y con una personalidad propia.

  El Club de Prensa organiz tambin las Jornadas de Comunicacin y Creativi-dad, orientadas a jvenes interesados en estudiar carreras de comunicacin. Contaron con la presencia de Francesc Bada, creativo que ha pasado por las principales agencias de publicidad de este pas, con una visita a Catalunya Rdio de la mano de Francesc Cano y una tertulia llena de debate con Arturo San Agustn.

  Entrada gratuta

  Av. de Ferrer i Gurdia, 6-8

  www.laCaixa.es/ObraSoc

  ial

  UN MN FLOTANT

  FOTOGRAFIES DE

  JACQUES HENRI LARTIG

  UE (1894-1986)

  EXPOSICI

  FINS AL 3 DOCTUBRE D

  E 2010

  Suzanne Lenglen . Nia, 1

  921

  Fotografia de J.H. Lar

  tigue Ministre de la

  Culture France / AA

  JHL

  C

  M

  Y

  CM

  MY

  CY

  CMY

  K

  Lartigue 160x230.pdf

  1 13/05/10 9:

  59

  N.57 2N SEMESTRE 2

  009-10 1 EURO (GRATUTA

  A UNIVERSITATS)

  UNIVERSITAT ideologa, no gr

  acias | a ritme de lipdub MOSA

  IC Iran nuclear |

  cita con la belleza DIAGONALIA

  social media revolution | Alessa

  ndro dAvenia

  Sandro Rosell

  57

  Entrevista amb un dels

  personatges ms meditics

  de lactualitat catalana

  coberta 57 retocada.indd 2

  15/05/2010 16:13:54

  Portada dels nmeros 56 i 57 de la Revista Novadiagonal editats durant el

  curs 2009-10.

  Portada de los nmeros 56 y 57 de la Revista Novadiagonal editados durante el

  curso 2009-10.

  3

  5

  6

  Club de Premsa i Novadiagonal Club de Prensa y Novadiagonal

  09-10.indd 5 23/09/2010 23:18:43

 • Sobre aquestes lnies, Juan Lpez (Dret UB) posant per una fotografia experi-mental.

  1. Ignacio Sols (Catedrtic dlgebra UCM) va impartir la Conferncia dObertura de la Universitat dEstiu.

  2. Desprs del tradicional pat a Can Cat, durant la tertlia musical amb el President de Monterols.

  A la dreta, Carlos Arco (Belles Arts Uni-versitat de Sevilla) abans de comenar un partit de futbol.

  Sobre estas lneas, Juan Lpez (Derecho UB) posando para una fotografa experi-mental.

  1. Ignacio Sols (Catedrtico de lgebra UCM) imparti la Conferencia de Apertu-ra de la Universidad de Verano.

  2. Despus de la tradicional comida en Can Cat, durante la tertulia musical con el President de Monterols.

  A la derecha, Carlos Arco (Bellas Artes Universidad de Sevilla) antes de comenzar un partido de ftbol.

  Este verano, como cada ao, Monterols y el Colegio Mayor Almonte de Sevilla se trasladaron a Sant Cugat para desarro-llar las actividades de la cuadragsimo sptima edicin de la Universidad de Verano de Filosofa, para tratar sobre las races filosficas y humansticas del pensamiento contemporneo.

  Durante los meses de julio y agosto, estudiantes de toda la geografa espaola contando con la presencia de univer-sitarios de Nigeria y Eslovenia com-partieron deporte, excursiones, intereses culturales e inquietudes filosficas.

  La formacin, tal y como la planteamos en la Universidad de Verano, responde a este nfasis en las competencias, pero lo impulsa ms all de la inmediatez de la aplicabilidad de los conocimientos. Nuestra visin del universitario pone de relieve que para poder hacer con eficacia es fundamental saber y ser. La filosofa responde estructuralmente a esta necesidad, porque el saber con el que trabaja est inevitablemente orientado a pensar qu y quin es el hombre. Concete a ti mismo: el orculo de Delfos, referente de los griegos, y particularmente de S-crates, debe seguir siendo hoy el leitmotiv de la universidad.

  Aquest estiu, com cada any, Monterols i el Collegi Major Almonte de Sevilla es van traslladar a Sant Cugat per a desen-volupar-hi les activitats de la quaranta-vuitena edici de la Universitat dEstiu de Filosofia, per tractar sobre les arrels filosfiques i humanstiques del pensa-ment contemporani.

  Durant els mesos de juliol i agost, es-tudiants de tota la geografia espanyola comptant amb la presncia duniversita-ris de Nigria i Eslovnia van compartir esport, excursions, interessos culturals i inquietuds filosfiques.

  La formaci, tal com la plantegem a la Universitat dEstiu, respon a aquest mfa-si en les competncies, per limpulsa ms enll de la immediatesa de laplicabilitat dels coneixements. La nostra visi de luniversitari posa de relleu que per poder fer amb eficcia s fonamental saber i ser. La filosofia respon estructuralment a aquesta necessitat, perqu el saber amb qu treballa est inevitablement orientat a pensar qu i qui s lhome. Coneix-te a tu mateix: loracle de Delfos, referent dels Grecs, i particularment de Scrates, ha de seguir sent avui el leitmotiv de la univer-sitat.

  Universitat dEstiu de filosofiaUniversidad de Verano de filosofa

  1

  2

  09-10.indd 6 23/09/2010 23:18:50

 • Imparti la Sesin Inagural el Dr. Ig-nacio Sols, catedrtico de lgebra de la Universidad Complutense de Madrid, bajo el ttulo Con ciencia y sin verdad.

  En esta edicin, diversos estudiantes de Monterols participaron en las Jornadas Universitarias de los Pirineos (JUP). Cer-ca de doscientos universitarios de toda Espaa y decenas de profesores se dan cita en el valle del Somontano (Huesca). Las JUP son el momento para pensar y hablar, sin la presin de los exmenes, temas de rabiosa actualidad para los que el da a da del ao acadmico deja poco tiempo.

  Tambin existi la posibilidad de realizar una parte del Curso de Monitor de Tiem-po Libre Infantil y Juvenil, que certifica que se han adquirido las competencias necesarias para organizar actividades de tiempo libre con gente joven.

  Enguany impart la sessi inaugural el Dr. Ignacio Sols, catedrtic dlgebra de la Universitat Complutense de Madrid, sota el ttol Con ciencia y sin verdad.

  En aquesta edici, diversos estudiants de Monterols van participar a les Jornades Universitries dels Pirineus (JUP). Prop de dos-cents universitaris de tota Espanya i desenes de professors es donen cita a la Vall del Somontano (Osca). Les JUP sn el moment per pensar i parlar, sense la pressi dels exmens, temes de rabiosa actualitat per als quals el dia a dia de lany acadmic deixa poc temps.

  Tamb exist la possibilitat de realitzar una part del Curs de Monitor de Lleure Infantil i Juvenil, que certifica que shan adquirit les competncies necessries per organitzar activitats de temps lliure amb gent jove.

  Introducci a la filosofia Dr. Enrique Bans Filosofia de la naturalesa I Sr. Victor RomeroMetafsica I Dr. Carlos RuizAntropologia filosfica I Dr. Joan MagranerLlengua llatina 1-1 Sr. Ricardo JimnezFilosofia de la naturalesa II Sr. Melchor MurH. de la filosofia antiga Sr. Francisco MuliternoAntropologia filosfica II Sr. Jos Torrestica I Dr. Antonio DazH. de la filosofia medieval Dr. Alfons PuigarnauLlengua llatina 1-2 Dr. Juan Jos GuardiaFilosofia de la religi Sr. Jos Torres

  Filosofia del coneixement Dr. Manel MallolMetafsica II Sr. Jos M GallardoLgica i filosofia del llenguatge Dr. Ricardo IslaH. de la filosofia moderna Dr. Juan Ramn Medina Filosofia social i poltica Dr. Joan Fontrodona tica II Dr. Xavier SerraH. de la filosofia contempornia Dr. Ricardo IslaLlengua llatina II Dr. Jos Carmona Esttica Sr. Jos Mara GallardoIntroducci a la teologia Dr. M. ngel CastellTeologia natural Sr. Josep M RossinyolKant i la Illustraci Sr. Jos Carmona

  Professors que han impartit les assignatures Profesores que han impartido las asignaturas

  09-10.indd 7 23/09/2010 23:18:54

 • Durant el primer trimestre, un gran nombre des-tudiants de diverses universitats van participar a la quarta edici del Curs dIntroducci al Mana-gement, que organitzen conjuntament el Collegi Major Monterols i IESE Business School, a les installacions daquest darrer.

  Les sessions es van desenvolupar seguint el mtode del cas desenvolupat per lIESE i Harvard Business School, que s lutilitzat en els progra-mes MBA. Es varen formar equips de treball de deu persones de diferents cursos i carreres. Els dissabtes, els grups es reunien en sales de treball de lIESE per preparar conjuntament el cas, de manera que cadasc podia aportar els seus conei-xements des del punt de vista de la seva especiali-tat: els enginyers feien nmeros, els economistes miraven ms cap als beneficis, els humanistes als treballadors, etc.

  Els dimarts es resolia el cas en una sessi plen-ria dirigida per un professor de lIESE. A travs del dileg i la discussi, els participants arribaven a una solluci unitria i viable desprs de consi-derar totes les alternatives.

  LActe dObertura del curs el presid el Dr. Leopoldo Abada, que dict una lli magis-

  En el primer trimestre numerosos estudiantes de distintas facultades participaron en la cuarta edicin del Curso de Introduccin al Manage-ment que organizan conjuntamente el Colegio Mayor Monterols con IESE Business School en las instalaciones de ste.

  Las sesiones se desarrollaron siguiendo el mto-do del caso desarrollado por el IESE y Harvard Business School, que es el utilizado en los pro-gramas MBA. Se formaron equipos de trabajo de diez personas de distintos cursos y carreras. Los sbados, los grupos se reunan en salas de trabajo del IESE para preparar conjuntamente el caso, de tal modo que cada uno poda aportar conocimientos desde su especialidad: los inge-nieros calculaban, los economistas miraban ms hacia los beneficios, los humanistas a los traba-jadores, etc.

  Los martes se resolva el caso en una sesin ple-naria dirigida por un profesor del IESE. A travs del dilogo y la discusin, los participantes llega-ban a una solucin unitaria y viable despus de considerar todas las alternativas.

  La sesin de apertura del curso la presidi el Dr. Leopoldo Abada, que dict una leccin

  Sessions del curs Sesiones del curso

  Obertura: La crisi NinjaDR. LEOPOLDO ABADA Experto en economa

  Una nova lnia low cost DR. VICENTE FONTProfessor de Direcci Comercial

  Business plans for new projects DR. MARC BADAProfessor de Comptabilitat

  Entrepreneurial marketing DR. JORGE GONZLEZProfessor de Marketing

  Ltica a lempresa DR. JOAN FONTRODONAProfessor dtica empresarial

  Entrepreneurial leadership DR. PABLO CARDONAProfessor de Direcci de persones a lOrganitzaci

  Producci i optimitzaci DR. FREDERIC SABRIProfessor de Producci, Tecnologia i Direcci dOperacions

  Cloenda: Presa de decisionsSR. JAVIER GUILLN Headhunter

  Approach to Business Management 2009Approach to Business Management 2009

  1

  09-10.indd 8 23/09/2010 23:18:58

 • 1. Els participants del curs posen davant ledifici histric de lIESE.

  2. Andreu Martorell, Albert Muoz, lvaro Cuquerella (Economia UB) i Enric Buxeres (Economia UPF) discutint un dels casos del curs de lIESE.

  3. Leopoldo Abada durant lActe dObertura del Curs Approach to Business Management.

  4. La resoluci dels casos al IESE es feia amb la collaboraci dun profesor de lEscola de Negocis.

  5. Uchenna Uzo (Doctorand IESE) fa una explicaci durant una visita a les installacions del IESE.

  1. Los participantes en el curso posan ante el edificio histrico del IESE.

  2. Andreu Martorell, Albert Muoz, lvaro Cuquerella (Economa UB) y Enric Buxeres (Economa UPF) discutiendo uno de los casos del curso del IESE.

  3. Leopoldo Abada durante el Acto de Apertura del Curso Approach to Business Management.

  4. La resolucin de los casos en el IESE se haca con la colaboracin de un profesor de la Escue-la de Negocios.

  5. Uchenna Uzo (Doctorando IESE) hace una explicacin durante una visita a las instalacio-nes de IESE.

  3

  4

  2

  5

  magistral sobre la Crisis Ninja. La sesin despert la curiosidad de todos los asistentes y gener un interesante dilogo con el ponente. La sesin de clausura, por su parte, corri a cargo de Javier Guilln, headhunter. Explic en su leccin magistral cules deberan ser las caractersticas del perfecto empre-sario y qu criterios se deberan seguir para descubrir el talento. Tras la conferencia tuvo lugar la en-trega de diplomas a los asistentes. Una animada cena y una tertulia con Javier Guilln completaron este cierre de la cuarta edicin de Approach to Business Management.

  El programa tuvo su continuidad entre los meses de enero y abril. Algunos participantes tuvieron la oportunidad de prepararse para participar en Semana Santa en la Univ Case Competition con profeso-res del IESE como Pablo Cardo-na, Vicente Font o Jorge Gon-zlez. Otros dos pequeos grupos prepararon dos casos de IESE con el profesor Joan Fontrodona.

  tral sobre la Crisi Ninja. La sessi va despertar la curiositat de tots els assistents i va generar un interes-sant dileg amb el ponent. LActe de Cloenda, al seu torn, va ser a crrec de Javier Guilln, headhunter. Explic a la seva lli magistral quines hauri-en de ser les caracteristiques del per-fecte empresari i quins criteris shau-rien dobservar per descobrir el talent. Desprs de la conferncia tingu lloc lentrega de diplomes als assistents. Un animat sopar i una tertlia amb Javier Guilln completaren aquest tancament de la quarta edici dAp-proach to Business Management.

  El programa va tenir la seva continu-tat entre els mesos de gener i abril. Alguns dels participants tingueren loportunitat de preparar-se per a participar durant la Setmana Santa a lUniv Case Competition amb profes-sors de lIESE com Pablo Cardona, Vicente Font o Jorge Gonzlez. Dos petits grups ms prepararen dos casos de lIESE amb el professor Joan Fontrodona.

  09-10.indd 9 23/09/2010 23:19:07

 • En el mes de mayo se celebr con gran xito de pblico la tercera edicin de Inedit, un foro para estudiantes de arquitectura donde, con la intervencin de arquitectos de primera fila, se reflexiona sobre las nuevas tendencias e intuiciones en arquitectura.

  El tema escogido por el Dr. Ignacio Vicens, director del curso, fue nuevos materiales y nuevas tecnologas. Los invitados en esta edicin fueron tres arquitectos con un sello muy propio: Jor-di Fernndez y Eduardo Gutirrez del estudio ON-A; y Enric Ruiz Geli de Cloud 9. Desde medioda, los profesionales presenta-ron algunas de sus obras, generando muchas preguntas por parte del pblico universitario.

  Despus de comer, los participantes pudieron expresar sus inquietudes a los invitados en una tertulia final. En un ambiente distendido, uno de los temas ms importantes de la discusin fue el mtodo actual de enseanza universitaria, quizs no suficiente-mente adaptado a las nuevas tendencias.

  Adems de este coloquio informal, lo que ms gust a los jvenes arquitectos fue la visita aquella misma tarde al estudio ON-A con Jordi y Eduardo.

  En el mes de maig es va celebrar amb gran xit dassistncia la tercera edici dInedit, un frum per a estudiants darquitectu-ra que, al voltant darquitectes de primera fila, reflexiona sobre les noves tendncies i intucions en larquitectura.

  El tema escollit pel Dr. Ignacio Vicens, director del curs, va ser nous materials i noves tecnologies. Els convidats en aquesta edici van ser tres arquitectes amb un segell molt propi: Jordi Fernndez i Eduardo Gutirrez de lestudi ON-A; i Enric Ruiz Geli de Cloud 9. Des del migdia, els pro-fessionals van presentar algunes de les seves obres, generant moltes preguntes per part del pblic.

  Desprs de dinar, els participants van poder expressar les seves inquietuds als convidats en una tertlia final. En un ambient dists, uns dels temes importants de la discussi va ser el mtode actual densenyament a les universitats, potser no prou adaptat a les noves tendncies.

  A ms daquest colloqui informal, el que ms va agradar als joves arquitectes va ser la visita aquella mateixa tarda a lestudi de ON-A amb Jordi i Eduardo.

  1. Ignacio Vicens, Catedrtic del ETSAM i reconegut arquitecte, ens va guiar durant una visita per la Milla dOr de Barcelona | 2. Vam poder compartir una agradable estona de tertulia amb Enric Ruiz Geli, un dels ponents del frum Inedit. | 3. Jordi Fernndez i Eduardo Gutirrez Munn durant la seva conferncia, en la qual van explicar els seus projectes.

  1. Ignacio Vicens, Catedrtico del ETSAM y reconocido arquitecto, nos gui durante una visita a la Milla de Oro de Barcelona. | 2. Pudimos compartir un agradable rato de tertulia con Enric Ruiz Geli, uno de los ponentes del Foro Inedit. | 3. Jordi Fernndez y Eduardo Gutirrez Munn durante su conferencia, en la cual explica-ron sus proyectos.

  Frum Inedit 2009Foro Inedit 2009

  1

  32

  09-10.indd 10 23/09/2010 23:19:14

 • Frum Inedit 2009Foro Inedit 2009

  1

  3

  Formaci cultural Formacin cultural

  Una visi contrastada

  Dos minuts de conversa sovint poden ser suficients per saber quin tipus de persona tenim al davant. Hi ha qui, potser inconscienment, es limita a repetir idees que no ha processat. I hi ha tamb qui ha volgut repensar i contrastar el que ha sentit, perqu no se sent cmode amb idees precunades: ments amb un horitz clar i obert al mateix temps.

  Dos minutos de conversacin pueden bastar muchas veces para saber qu tipo de persona tenemos delante. Hay quien, quiz inconscientemente, se limita a repetir ideas que no ha procesado. Y hay tambin quien ha querido repensar y contrastar lo que ha odo, porque no se siente cmodo con ideas precocinadas: mentes con un horizonte claro y abierto al mismo tiempo.

  09-10.indd 11 23/09/2010 23:19:16

 • 1Sobre aquestes lnies, una foto de grup dels participants del viatge a Sevilla.

  1. Marc Ferrer (Enginyeria Industrial UPC) i David Vias (Medicina UB) davant de la Cate-dral de Sevilla. | 2. Lucas Calonje (ADE UB) a Algeciras. | 3. Javier Carande i Sebastien Terrana.

  4. Jordi Pujol, Joan Riera (Dret UN), lvaro Herrera (Dret UPF) i Josep Mel (Enginyeria Indus-trial i Matemtiques UPC) en una casa tradicional de Jerusa-lem. | 5. Joan Riera, Jordi Pujol, Josep Mel, lvaro Herrera i David Vias (Medicina UB) a la Vall de Josafat. | 6. Josep Mel, lvaro Herrera, David Vias, Joan Riera i Jordi Pujol davant duna vista de Jerusalem.

  Sobre estas lneas, una foto de grupo de los participantes del viaje a Sevilla

  1. Marc Ferrer (Ingeniera Industrial UPC) y David Vias (Medicina UB) delante de la Catedral de Sevilla. | 2. Lucas Calonje (ADE UB) en Algeciras. | 3. Javier Carande y Sebastien Terrana.

  4. Jordi Pujol, Joan Riera (Dere-cho UN), lvaro Herrera (Dere-cho UPF) y Josep Mel (Inge-niera Industrial y Matemticas UPC) en una casa tradicional de Jerusaln. | 5. Joan Riera, Jordi Pujol, Josep Mel, lvaro Herrera y David Vias (Medici-na UB) en el Valle de Josafat. | 6. Josep Mel, lvaro Herrera, David Vias, Joan Riera y Jordi Pujol delante de una vista de Jerusaln.

  Convivncia a SevillaConvivencia en Sevilla

  Nous colors Nuevos colores

  Este ao hemos acometido algunas mejoras de restaura-cin y decoracin en el comedor de invitados, en el de los residentes, y en una sala de estar conocida como el TUC, manteniendo el estilo propio de la casa. Una de las princi-pales novedades son los cuadros nuevos, regalo del autor, Vctor Dez Retolazza.

  Enguany hem fet algunes petites millores de restauraci i decoraci al menjador de convidats, al dels residents, i a la sala destar coneguda com el TUC, mantenint lestil propi de la casa. Una de les principals novetats sn els quadres nous regal de lautor Vctor Dez Retolazza.

  A finales de septiembre de 2009, tuvo lugar una convivencia de universitarios en el sur de la Penn-sula. El viaje fue iniciativa de algunos residentes de Monterols y sus amigos que queran empezar el curso con buen ritmo.

  Al llegar a Sevilla fueron estupendamente recibi-dos por los residentes del Colegio Mayor Almonte. Tras una primera toma de contacto con la ciudad, fueron a la provincia de Cdiz, para instalarnos en un cortijo cerca de Sotogrande. Al da siguiente nos levantamos pronto para ver amanecer en la playa de Algeciras, con el pen de Gibraltar de fondo. Regresaron a Sevilla y visitaron con el artista Nacho Valds el Museo de Bellas Artes. El ltimo da subieron a lo ms alto del lugar ms esperado: la Giralda. Luego recorrieron el casco antiguo con los jazmines rebosando los patios de las casas y se perdieron por el barrio de Triana, hasta que consi-guieron orientarse con los jardines de Maria Luisa.

  A finals de setembre de 2009, va tenir lloc una convivncia duniversitaris al sud de la Pennsu-la. El viatge va ser iniciativa dalguns residents de Monterols i els seus amics que volien co-menar el curs a bon ritme.

  En arribar a Sevilla van ser prodigiosament rebuts pels residents del Collegi Major Almonte. Havent pres contacte amb la ciutat, van marxar a la provincia de Cadis, per installar-se a un cortijo prop de Sotogrande. Lendem es van aixecar ben dhora per anar a veure sortir el sol des de la platja dAlgeciras, amb el roc de Gibraltar de fons. Tornaren a Sevilla i visitaren amb lartista Na-cho Valds el Museu de Belles Arts. El darrer dia pujaren al lloc ms alt i ms esperat: la Giralda. Desprs van recrrer el casc antic amb els gessa-mins desbordant els patis de les cases i ens vam perdre pel barri de Triana, fins que vam conseguir orientar-nos amb els jardins de Maria Llusa.

  caf

  1 32

  09-10.indd 12 23/09/2010 23:19:30

 • Aquest estiu tres membres del club universitari i el director de Monterols han assistit a la IV Trobada Intercultural a Jerusalem, organitzada per la Univer-sitat de Navarra amb collaboraci amb la Universitat Hebrea de Jerusalem, un dels centres ms punters en innovaci del mn.

  Juntament amb una quarantena des-tudiants i professors universitaris espanyols han pogut visitar en profun-ditat molts llocs de Terra Santa, entre els quals destaquen: el Sant Sepulcre, Betlem, el mar de Galilea, Cafarnam, lesglsia de la Visitaci, Getseman i Na-zareth. Tamb han tingut loportunitat de observar el problema palestino-israel de primera m dirigits per Jos Levi, el prestigis corresponsal de la CNN a Prxim Orient.

  En el mateix carrer es poden trobar per-sones de tots els llocs, cultures i religi-ons. Jerusalem, ciutat proclamada Santa per les tres grans religions monotestes, ha sigut maltractada per la histria contnuament. Per, tot i aix, segueix essent una ciutat de gran actualitat que impressiona profundament, no noms pel que va ser en el passat, sin tamb pel que s ara.

  Este verano tres miembros del club uni-versitario y el director de Monterols han asistido al IV Encuentro Intercultural en Jerusalen, organizado por la Universi-dad de Navarra en colaboracin con la Universidad Hebrea de Jerusalen, uno de los centros ms punteros en innova-cin del mundo.

  Junto con unos cuarenta estudiantes y profesores universitarios espaoles han podido visitar en profundidad diversos lugares de Tierra Santa, de entre los que destacan: el Santo Sepulcro, Beln, el mar de Galilea, Cafarnan, la iglesia de la Visitacin, Getseman y Nazareth. Tambin han tenido la oportunidad de observar el problema palestino-israel de primera mano dirigidos por Jos Levi, prestigioso corresponsal de la CNN en el Oriente Prximo.

  En una misma calle se pueden encontrar personas de todos los lugares, culturas y religiones. Jerusaln, ciudad proclama-da santa por las tres grandes religiones monotestas, ha sido maltratada por la historia continuamente. Pero pese a todo, sigue siendo una ciudad de gran actualidad que impresiona profunda-mente, no slo por lo que fue en el pasa-do, sino tambin por lo que es ahora.

  Jerusalem: IV Trobada interculturalJerusaln: IV Encuentro Intercultural

  4

  5

  6

  09-10.indd 13 23/09/2010 23:19:36

 • Tertlies CulturalsTertulias Culturales

  Ismael Nafra Director de continguts de La Vanguardia Digital

  Carlos Prez de RozasFotoperiodista i Consultor de Cases & Associats

  Pedro Algorta Superviviente en accidente de avin

  Antonio Gonzlez BarrosPresidente de Intercom

  Joan Vehils Director del diari Sport

  Antonio Rubio Adjunt al Vicerectorat de Recerca a lUPC

  En lmbit cultural, les tertlies dels dijous sn la tradici ms slida de la casa. Compartim amb personalitats de primera lnia de la societat civil ca-talana els debats dactualitat poltica, cultural, cientfica i periodstica.

  Les desenes destudiants que shan reunit en aquestes tertlies han trobat en la conversa informal amb aquests homes i dones de mn lingredient idoni per completar la formaci pro-fessional que reben a la universitat, ampliant els seus horitzons personals.

  En aquestes pgines es poden veure alguns dels tertuliants daquest darrer curs.

  En el mbito cultural, las tertulias de los jueves son la tradicin ms slida de la casa. Compartimos con personalidades de primera lnea de la sociedad civil ca-talana los debates de actualidad poltica, econmica, cientfica y periodstica.

  Las decenas de estudiantes que se han reunido en estas tertulias han encon-trado en la conversacin informal con estos hombres y mujeres del mundo el ingrediente idneo para completar la formacin profesional que reciben en la universidad, ampliando sus horizontes personales.

  En estas pginas pueden verse algunos de los tertuliantes de este ltimo curso.

  09-10.indd 14 23/09/2010 23:19:49

 • Javier Guilln Headhunter

  Ismael Nafra Director de continguts de La Vanguardia Digital

  Carlos Prez de RozasFotoperiodista i Consultor de Cases & Associats

  Guillermo Benlloch Magistrat de lAudincia de Barcelona

  Pedro Algorta Superviviente en accidente de avin

  Antonio Gonzlez BarrosPresidente de Intercom

  Jordi Hereu Alcalde de Barcelona

  Sebasti Taltavull Bisbe Auxiliar de la Dicesi de Barcelona

  Daniel Ferrs Economista expert en subdesenvolupament

  Joan Vehils Director del diari Sport

  Antonio Rubio Adjunt al Vicerectorat de Recerca a lUPC

  Nicols de Salas Director del Foro Legal de Abogados

  Francesc de Carreras Catedrtic de Dret Constitucional UAB

  Joan Ridao Secretari General dERC

  Francesc Homs Exconseller dEconomia i Finances

  Fernando Echegaray Director de lAeroport de Barcelona

  Julio Fernndez President de Filmax

  Robert Brufau Professor destructures a lUPC

  Arturo San Agustn Periodista i creador dopini

  Jaume Lanaspa Director General de la Fundaci La Caixa

  Josep Hernndez Publicista, director de Wunderman Spain

  Antoni Garrido Catedrtic dHisenda Pblica UB

  Alessandro DAvenia Escriptor best-seller

  Joaqun LorentePublicista i escriptor

  Xavier Gil Vicerector de Recerca de la UPC

  Jaume Trib Apuntador del Liceu

  ngel Alcaraz Professor de Criminologia a la UIC

  Luis Montuenga Vicerrector de Recerca de la U. de Navarra

  Enric Juliana Sotsdirector de La Vanguardia

  Pep Masabeu Director de lONG Braval

  09-10.indd 15 23/09/2010 23:20:25

 • II Concurs fotogrfic NovadiagonalII Concurso de fotografa Novadiagonal

  4

  A finals de mar es va celebrar la segona edici del Certamen de Foto-grafia Novadiagonal. El tema escollit en aquesta ocasi va ser: Quins principis i valors poden ser la base duna cultura global?. Malgrat lapa-rent dificultat del tema, el tribunal, composat per Carlos Prez de Rozas, fototoperiodista i consultor de Cases & Associats, i el professor dEsttica a la UIC, Alfons Puigarnau, va tenir problemes seriosos per escollir als guanyadors, degut a lalt nombre i la qualitat de les fotografies.

  Lentrega de premis va ser seguida per una interessantsima tertlia, a la qual el Sr. Prez de Rozas va confiar-nos molts dels secrets de la professi i ens va introduir en lapassionant mn de la fotografia de la m dels reporters grfics ms importants del passat segle.

  A finales de marzo se celebr la segunda edicin del Certamen de Fotografa Novadiagonal. El tema escogido en esta ocasin fue: Qu principios y valores pueden ser la base de una cultura global?. A pesar de la aparente dificultad del tema, el tribunal, compuesto por Carlos Prez de Rozas, fotoperiodista y consultor de Cases & As-sociats, y el profesor de Esttica en la UIC Alfons Puigarnau, tuvo serios problemas a la hora de escoger a los ganadores, dado el elevado nmero y la calidad de las fotografas.

  La entrega de premios fue seguida por una interesantsima tertulia, en la que D. Carlos Prez de Rozas nos confi muchos de los secretos de la profesin y nos introdujo en el apasionante mundo de la fotografa de la mano de los ms importantes reporteros grficos del pasado siglo.

  1

  3

  4

  2

  5

  09-10.indd 16 23/09/2010 23:20:32

 • Frum Univ09 Foro Univ09

  Un ao ms, un autobs entero de residen-tes y amigos de Monterols se desplaz a Roma para participar en el Congreso UNIV y asistir a los Oficios del Triduo Pascual junto al Papa durante la Semana Santa.

  De la mano de un gua experto, descubrieron los secretos de la Ciudad Eterna. Visitaron los principales lugares de la ciudad: los Museos Vaticanos, Piazza Navona, las catacumbas de San Calixto, el Coliseo, la plaza de San Pedro Tambin tuvieron la oportunidad de ir a la Embajada Espaola ante la Santa Sede y estar de tertulia con el embajador. Adems, dos de los estudiantes que haban presentado una ponencia al Congreso UNIV fueron pre-miados con una mencin de honor.

  Un any ms, un autobs sencer de residents i amics de Monterols es va desplaar a Roma per participar en el Congrs UNIV i assistir als oficis del Trduum Pasqual amb el Papa durant la Setmana Santa.

  De la m dun guia expert, van descobrir els secrets de la Ciutat Eterna. Van visitar els principals llocs de la ciutat: els Museus Vaticans, Piazza Navona, les catacumbes de Sant Calixt, el Coliseu, la plaa de Sant Pere... Tamb van tenir loportunitat danar a lAmbaixada Espanyola davant la Santa Seu i estar de tertlia amb lambaixador. A ms, dos dels estudiants que havien presen-tat una ponncia al Congrs UNIV van ser premiats amb una menci dhonor.

  Un grup destudiants seleccionat dentre els assistents al curs Appro-ach to Business Management va participar a lUniv Case Compe-tition. En competici amb altres equips, els participants van haver danalitzar un cas sobre Social Media i proposar una recomanaci slida que havia de combinar rentabilitat, competitivitat, mrqueting, estratgies i tica.

  Un grupo de estudiantes seleccionado de entre los asistentes al curso Approach to Business Management particip en el Univ Case Competition. Compitiendo con otros equipos, los participantes tuvieron que analizar un caso sobre Social Media y proponer una recomendacin slida que combinara rentabilidad, competitividad, mrketing, estrategia y tica.

  Sobre aquestes lnies, Joan Fontrodona (Professor a lIESE), Juan Miguel Borda (Economia UB) i Miguel Ginel (Huma-nitats UPF) sortint de laudincia amb el Sant Pare.

  1. Panells, dEduardo Judenes (Econo-mia UB) va guanyar el primer premi. | 2. El segon premi va ser per La Veritat, de Juan Miguel Borda (Economia UB). | 3. Mirror, de Miguel Ginel (Humanitats UPF), va completar el tercet guanyador. | 4. El primer Accsit va ser per a La be-llesa de Pablo Muoz (Periodisme UPF) | 5. El segon Accsit el va guanyar Yago Escol (Enginyeria Industrial UPC) amb Ulls nous.

  6. Una conferncia al Congrs UNIV | 7. Edgar Preixens (Dret UPF) i altres a lAmbaixada Espanyola davant la Santa Seu | 8. Un record sobre un pont el Tber.

  Sobre estas lneas, Joan Fontrodona (Prefesor del IESE), Juan Miguel Borda (Economa UB) y Miguel Ginel (Humani-dades UPF) saliendo de la audiencia con el Santo Padre.

  1. Paneles, de Eduardo Judenes (Eco-noma UB) gan el primer premio. | 2. El segundo premio fue para La Verdad, de Juan Miguel Borda (Economa UB). | 3. Mirror, de Miguel Ginel (Humanidades UPF), complet el tercerto ganador. | 4. El primer Accsit fue para La belleza de Pablo Muoz (Periodismo UPF). | 5. El segundo Accsit lo gan Yago Escol (Ingeniera Industrial UPC) con Ojos nuevos.

  6. Una conferencia en el Congreso UNIV | 7. Edgar Preixens (Derecho UPF) y otros en la Embajada de Espaa ante la Santa Sede. | 8. Un recuerdo sobre un puente del Tber.

  Frum UNIV 2010 Foro UNIV 2010

  Univ Case Competition

  6 7 8

  09-10.indd 17 23/09/2010 23:20:39

 • Creixement personal Crecimiento personal

  Histries compartides

  Un dels valors ms preuats a qualsevol instituci s la capacitat de comprometres i implicar-se. No es tracta simplement de posar unes capacitats al servei dels altres; es tracta de ser persona en el sentit ms genu: concebir la prpia vida com una histria on els altres sn prota-gonistes principals.

  Uno de los valores ms preciados en cualquier institucin es la capacidad de comprometerse e implicarse. No se trata simplemente de poner unas capacidades al servicio de los dems; se trata de ser persona en el sentido ms genuino: concebir la propia vida como una historia en la que los de-ms son protagonistas principales.

  09-10.indd 18 23/09/2010 23:20:40

 • Nou retrat de Sant Josepmaria Nuevo retrato de San Josemara

  Histries compartidesUchenna Uzo, estudiant de doctorat de lIESE, engalanat amb un dels vestits de festa tradicionals a Nigria. Al fons, el pessebre de la sala destar, preparat pels collegials.

  Uchenna Uzo, estudiante de doctorado del IESE, engalanado con uno de los trajes de fiesta tradiciona-les en Nigeria. Al fondo, el pesebre de la sala de estar, preparado por los colegiales.

  Enguany hem encarregat a la pintora Montse Per un retrat de Sant Josepmaria per a loratori de Monterols. El retrat substitueix la litografia que hi havia al presbiteri de loratori, des de la beatifi-caci al maig de 1992. Lnica orientaci que vam donar a lautora era que la mirada de Sant Josepmaria ajuds a resar. Pensem que ho ha conseguit amb escreix.

  Este ao hemos encargado a la pintora Montse Per un retrato de San Josemara para el oratorio de Monterols. El retrato sus-tituye la litografa que haba en el presbiterio del oratorio, desde la beatificacin en mayo de 1992. La nica orientacin que dimos a la autora era que la mirada de San Josemara ayudase a rezar. Pensamos que lo ha conseguido con creces.

  09-10.indd 19 23/09/2010 23:20:42

 • El creixement personal abraa la convivn-cia diria: mil detalls que transcendeixen les possibilitats de qualsevol memria. Un mbit privilegiat daquesta convivncia, perqu trenca gels i facilita el coneixement mutu, sn els esports.

  Futbol i futbol salaEl futbol va tenir les seves acostumades cites tots els divendres de lliga universi-tria, tamb al campionat Novadiagonal de 6 hores al mar i la Lliga Novadiagonal de futbol 7 i futbol sala, que va tenir lloc durant la Universitat dEstiu. Totes aquestes competicions van comptar amb una mplia participaci dequips de bona part de les universitats catalanes.

  TUCEl TUC, el club de muntanya de Monterols s una de les activitats ms ben acollides i amb ms tradici. En aquest curs, es van fer diverses excursions dalta muntanya: Puig-mal, Carlit, Ballibierna, el Tuc de Mulleres, etc.; sempre acompanyats del convenient fog i xistorra o botifarra de pags.

  AltresNo falten aficionats a altres esports: esqu, bsquet, pdel, tennis, fronton, mountain bike o footing per Collserola; alternatives que han anat sorgint de liniciativa dels collegials durant el curs.

  El crecimiento personal abraza la convi-vencia diaria: mil detalles que trascienden las posibilidades de cualquier memoria. Un mbito privilegiado de esta convivencia, porque rompe hielos y facilita el conoci-miento mutuo, son los deportes.

  Ftbol y ftbol salaEl ftbol tuvo sus acostumbradas citas todos los viernes de liga universitaria, tambin en el campeonato Novadiagonal de 6 horas en marzo y la Liga Novadiagonal de ftbol 7 y ftbol sala, que tuvo lugar durante la Uni-versidad de Verano. Todas estas competicio-nes contaron con una amplia participacin de equipos de buena parte de las universida-des catalanas.

  TUCEl TUC, el club de montaa de Monterols es una de las actividades mejor acogidas y con ms tradicin. En este curso se hicieron varias excursiones de alta montaa: Puig-mal, Carlit, Ballibierna, el Tuc de Mulleres, etc.; siempre acompaados del conveniente hornillo y chistorra o botifarra de pags.

  OtrosNo faltan aficionados a otros deportes: esqu, bsquet, pdel, tenis, frontn, mountain bike o footing por Collserola; alternativas que han ido surgiendo de la iniciativa de los colegiales durante el curso.

  Esports i excursions Deportes y excursiones

  1

  1 1

  2

  09-10.indd 20 23/09/2010 23:20:47

 • Cine-club Monterols

  La Tuna s un punt de trobada per tots aquells universitaris amants del romanti-cisme, la nit, la msica i els viatges. I aques-ta Tuna un any ms sha vist plena de dinamisme i vitalitat. Ha omplert de color diversos esdeveniments familiars i collegials, i fins i tot, ha arribat a cantar pels carrers de la Ciutat Eterna, amb ocasi de lUNIV.

  Formen part de la Tuna de Monterols quinze estudiants universitaris amb guitarres, llats, bandrries, veus, panderetes i acordi.

  Daltra banda, el Cor Universitari amenitz les diferents celebracions i dates assenyalades durant lany.

  La Tuna es un punto de encuentro para todos aquellos universitarios amantes del romanti-cismo, la noche, la msica y los viajes. Y esta Tuna un ao ms se ha visto plagada de dinamismo y vitalidad. Ha llenado de color diversos acontecimientos familiares y colegiales e, incluso, ha llegado a cantar por las calles de la Ciudad Eterna, con ocasin del UNIV.

  De la Tuna de Monterols forman parte quince estudiantes universitarios con guitarras, la-des, bandurrias, voces, panderetas y acorden.

  Por otro lado, el Coro Universitario ameniz las diferentes celebraciones y fechas sealadas durante el ao.

  Tuna i Cor universitari Tuna y Coro universitario

  El Cine-Club Monterols es una de las actividades de ms tradicin en el Co-legio Mayor. Como cada ao, diferentes expertos dirigieron Cine-frums de pelculas de distintos gneros y pocas como Gran Torino, Espartaco o Cinco minutos de gloria.

  El Cine-Club Monterols s una de les activitats de ms tradici al Collegi Major. Com cada any, diversos experts van dirigir cinefrums de pellcules de gneres i poques diferents com Gran Torino, Espartaco o Cinco minu-tos de gloria.

  1. David Vias (Medicina UB) pre-parant el dinar al Tuc de Mulleres.

  2. lvaro Cuquerella i Juan Miguel Borda (Economia UB) lluitant per la pilota en un dels clssics partits de Diumenge.

  3. La Tuna de Monterols en una de les seves actuacions. En primer pla, Ferran Parcerisa (Arquitectura UPC), Pablo Muoz (Periodisme UPF), Lucas Calonje (ADE UB), Ignacio Ramoneda (Economia UB), Edgar Preixens (Dret UPF) i Guiller-mo Dez (ADE UB).

  1. David Vias (Medicina UB) preparando la comida en el Tuc de Mulleres.

  2. lvaro Cuquerella y Juan Miguel Borda (Economa UB) luchando por la pelota en uno de los clsicos partidos de domingo.

  3. La Tuna de Monterols en una de sus actuaciones. En primer plano, Ferran Parcerisa (Arquitectura UPC), Pablo Muoz (Periodismo UPF), Lucas Calonje (ADE UB), Ignacio Ramoneda (Economa UB), Edgar Preixens (Derecho UPF) y Guillermo Dez (ADE UB).

  1

  3

  2

  09-10.indd 21 23/09/2010 23:20:50

 • La Companyia La Compaa

  La Banda La Banda

  Lactuaci en pblic, el treball en equip, lesfor, vncer la timidesa, lexercici de la memria... El teatre no s noms un entreteniment sin tamb una escola; per aix es fomenta des de fa anys aquesta iniciativa des del Collegi Major.

  Durant el curs, els collegials del grup de teatre han representat amb freqncia diferents gags de producci prpia amb motiu de celebracions. La Companyia va interpretar tamb a festes ms senyala-des diverses obres dAlejandro Casona o Miguel de Cervantes, entremesos plens dhumor i enginy.

  La actuacin en pblico, el trabajo en equipo, el esfuerzo, vencer la timidez, el ejercicio de la memoria... El teatro no es slo un entretenimiento sino tambin una escuela; por eso se fomenta desde hace aos esta iniciativa desde el Colegio Mayor.

  Durante el curso, los colegiales del grupo de teatro han representado a menudo diferentes gags de produccin propia con motivo de celebraciones. La Compaa interpret tambin en fiestas ms seala-das diversas obras de Alejandro Casona o Miguel de Cervantes, entremeses llenos de humor e ingenio.

  La msica s, des de fa molts anys, un element de gran tradici i popularitat entre els residents del Collegi Major i els seus amics.

  Molts dels residents, dotats de talent musical, aprofitaven qualsevol ocasi per agafar els instruments. Al llarg de les celebracions shan deixar escoltar des de canons populars fins a altres de produc-ci prpia o versions dels grups de moda.

  La msica es, desde hace muchos aos, un elemento de gran tradicin y popularidad entre los residentes del Colegio Mayor y sus amigos.

  Muchos de los residentes, dotados de talento musical, aprovechaban cualquier ocasin para coger los instrumentos. A lo largo de las celebraciones se han dejado or desde canciones populares hasta otras de produccin propia o versiones de los grupos de moda.

  1. Santiago Vigo (Dret UB) fent el paper de jutge en una de les actuacions amb La Com-panyia.

  2. Miguel Ginel (Humanitats UPF) durant un gag.

  3. Lucas Calonje (ADE UB) i Luis Cabral (Pro-fessor a lIESE) interpreten una pea de Jazz.

  4. Marc Xipell (Medicina UB) i Albert Guiver-nau (ADE UB) en la representaci de lobra Farsa y justicia del corregidor.

  1. Santiago Vigo (Derecho UB) haciendo el papel de juez en una de las actuaciones con La Companyia.

  2. Miguel Ginel (Humanidades UPF) durante un gag.

  3. Lucas Calonje (ADE UB) y Luis Cabral (Profesor de IESE) interpretan una pieza de Jazz.

  4. Marc Xipell (Medicina UB) y Albert Guiver-nau (ADE UB) en la representacin de la obra Farsa y justicia del corregidor.

  1

  3

  4

  2

  09-10.indd 22 23/09/2010 23:21:00

 • Voluntariat Voluntariado

  La formaci cristiana forma una unitat amb el creixement personal i per aix sofereix a tots aquells que shi interessen. Latenci espiritual del Collegi Major Monterols est encomanada a la Prelatura de lOpus Dei. El Collegi Major ha ofert durant aquest curs xerrades de formaci en les virtuts cristianes aix com diver-ses classes i sessions sobre qestions de doctrina cristiana, tant al Collegi Major com a les diferents universi-tats de Barcelona.

  Cada setmana tenia lloc a loratori del Collegi Major una meditaci per a universitaris. Es varen orga-nitzar tamb alguns cursos de recs distributs al llarg del curso acad-mic. La capellania del Collegi Major ofereix diriament un ampli horari de confessions i la celebraci de la Santa Missa. El capell de Monterols s Mn. Miguel ngel Castell.

  La formacin cristiana forma una unidad con el crecimiento personal y por eso se ofrece a todos los que se interesen por ella. La atencin espiritual del Colegio Mayor Mon-terols se encomienda a la Prelatura del Opus Dei. El Colegio Mayor ha ofrecido durante este ao charlas de formacin en las virtudes cristianas as como diversas clases y sesiones sobre cuestiones de doctrina cristia-na, tanto en el colegio mayor como en las diferentes universidades de Barcelona.

  Cada semana tuvo lugar en el oratorio del Colegio Mayor una meditacin para universitarios. Se organizaron tambin varios cursos de retiro distribuidos a lo largo del curso acadmico. La capellana del Colegio Mayor ofrece diariamente un amplio horario de confesiones y la celebracin de la Santa Misa. El capelln de Monterols es Mn. Miguel ngel Castell.

  Un mbit fonamental del creixement perso-nal s el voluntariat: ens fa prendre consci-ncia duns deures comuns a tota la societat i ens apropa a la realitat en qu vivim. Els collegials han dedicat part del seu temps collaborant amb dues entitats del Raval de Barcelona: Braval, centre de suport socioeducatiu; i Acci Social Montalegre. Han ajudat com a monitors al Casal dEstiu organizat pel Braval, al qual van participar uns noranta nois del barri.

  Un mbito fundamental del crecimiento personal es el voluntariado: nos hace to-mar conciencia de unos deberes comunes a toda la sociedad y nos acerca a la realidad en que vivimos. Los colegiales han dedica-do parte de su tiempo colaborando con dos entidades del Raval de Barcelona: Braval, centro de apoyo socioeducativo educativo; y Acci Social Montalegre. Han ayudado como monitores en el Casal de verano organizado por Braval, en el cual partici-paron unos noventa chicos del barrio.

  Atenci espiritual i formaci cristiana Atencin espiritual y formacin cristiana

  1

  09-10.indd 23 23/09/2010 23:21:06

 • 1Les nostres tradicions i festes, la msica de fons que sentrecreua amb les novetats de cada any, marquen el comps del curs i deixen entreveure com el caliu de la gran famlia de Monterols creix amb cada nou resident.

  Nuestras tradiciones y fiestas, la msica de fondo que se entrecru-za con las novedades de cada ao, marcan el comps del curso y dejan entrever cmo el calor de la gran familia de Monterols crece con cada nuevo residente.

  Tradicions i festes Tradiciones y fiestas

  La msica de fons

  Cerimnia de benvinguda als Collegis Majors adscrits a la Universitat de Barcelona, al Paranimf de lEdifici Histric

  Ceremonia de bienvenida a los Colegios Mayores adscritos a la Universitat de Barcelona, en el Paraninfo del Edificio Histrico.

  09-10.indd 24 23/09/2010 23:21:08

 • 1. Sopar de final de Curs amb els socis del Club Universitari. | 2. Detall de la taula presidencial el dia de lacte de clo-enda. Desquerra a dreta: Ddac Ramrez (Rector de la UB), Jordi Pujol (Director del Collegi Major Monterols) i D. Juan Jos Lpez Burniol (Notari). | 3. Alguns membres de la famlia Mellado Rosique desprs de lActe de Cloenda.

  4. Alguns dels collegials i socis del Club Universitari becats aquest any. Desquerra a dreta: Edgar Preixens (Dret UPF), lvaro Cuquerella (Economia UB), Marc Xipell (Medicina UB), Jos Mara Mellado (Enginyeria Industrial UPC), Uchenna Uzo (Doctorant IESE) i Albert Guivernau (ADE UB).

  1. Cena de final de curso para los socios del Club Universitario. | 2. Detalle de la mesa presidencial el da del acto de clausura. De izquierda a derecha: Ddac Ramrez (Rector de la UB), Jordi Pujol (Director del Colegio Mayor Mon-terols) y D. Juan Jos Lpez Burniol (Notario). | 3. Algunos miembros de la familia Mellado Rosique despus del Acto de Clausura.

  4. Algunos de los colegiales y socios del Club Universitario becados este ao. De izquierda a derecha: Edgar Preixens (Derecho UPF), lvaro Cuquerella (Economa UB), Marc Xipell (Medicina UB), Jos Mara Mellado (Ingeniera Industrial UPC), Uchenna Uzo (Docto-rando IESE) y Albert Guivernau (ADE UB).

  Actes acadmics Actos acadmicos

  2

  1

  2

  3

  4

  Acte dObertura del CursLacte acadmic de benvinguda als re-sidents dels Collegis Majors adscrits a lUniversitat de Barcelona va tenir lloc al Paranimf. Va presidir lacte el Rector Mgfc. de la UB, Ddac Ramrez, i la Vicerectora dEstudiants i Poltica Lingstica, la Dra. Gemma Fonrodona.

  Abans de donar pas a la conferncia, el Sr. Miquel Serra (director del CMU Sant Jordi), en nom de tots els Collegis Majors, va mostrar el seu recolzament i agra-ment a lacte i, al costat del Rector Ddac Ramrez, va animar als collegials a viure intensament aquests anys universitaris, aprofitant aquest ambient de convivncia que no es dna en altres llocs.

  La lli magistral titulada LEdifici His-tric de la Universitat de Barcelona va anar a crrec de la Dra. Mireia Freixa, catedrtica del Departament dHistria de lArt de la UB. Ens va fer un recorregut comentant els emplaaments, obres i estils arquitectnics de la Central de Barcelona.

  En acabar, desprs dinaugurar solemne-ment el curs acadmic i dentonar el tra-dicional Gaudeamus igitur, els convidats vam tenir loportunitat de conixer altres collegials durant laperitiu i el cava que va oferir la Universitat.

  Acto de aperturaEl acto acadmico de bienvenida a los resi-dentes de los Colegios Mayores adscritos a la Universidad de Barcelona tuvo lugar en el Paraninfo. Presidieron el acto el Rector Mgfco. de la UB, Ddac Ramrez; y la Vicerrectora de Estudiantes y Poltica Lingstica, la Dra. Gemma Fonrodona.

  Antes de dar paso a la conferencia, el Sr. Mi-quel Serra (director del CMU Sant Jordi), en nombre de todos los Colegios Mayores, mostr su apoyo y agradecimiento al acto y, junto al Rector Ddac Ramrez, anim a los colegiales a vivir intensamente estos aos universita-rios, aprovechando al mximo ese ambiente de convivencia y dilogo que no se da en otros lugares.

  La leccin magistral titulada LEdifici Histric de la Universitat de Barcelona corri a cargo de la Dra. Mireia Freixa, catedrtica del Departamento de Historia del Arte de la UB, quien hizo un recorrido comentando los empla-zamientos, obras y estilos arquitectnicos de la Central de Barcelona.

  Al acabar, despus de inaugurar solemnemente el curso acadmico y de entonar el tradicio-nal Gaudeamus Igitur, los invitados tuvieron la oportunidad de conocer a otros colegiales durante el piscolabis y el cava que ofreci la Universidad.

  09-10.indd 25 23/09/2010 23:21:18

 • Com s tradici a Monterols, a principi de curs tingu lloc lElecci del Deg dels residents i membres del Club Universitari dentre els residents de segon curs. Lescrutini dels vots va do-nar com a guanyador Albert Gui-vernau, estudiant de Economia-EUS (UB), que va representar els estudiants durant el curs 2009-10. El deg va assumir amb gran empenta part de lorganitzaci de les celebracions del Club Univer-sitari: sopar de Nadal i caga-ti, sopar de fi de curs, etc.

  Como es tradicin en Monterols, a principio de curso tuvo lugar la Eleccin del Decano de los residentes y miembros del Club Universitario de entre los residentes de segundo curso. El escrutinio de los votos dio como ganador a result elegido Albert Guivernau, estudiante de Economa-EUS (UB) que represent a los estudiantes durante el curso 2009-10. El decano asumi con gran empuje parte la organizacin de las celebraciones del Club Universi-tario: cena de Navidad y caga-ti, cena de fin de curso, etc.

  El decano de los estudiantes El deg dels estudiants

  1. Jos Mara Mellado (Enginyeria Industrial UPC), Uchenna Uzo (doctorant IESE) i Albert Guivernau (Economia-EUS UB) durant lActe de Colenda de Curs. | 2. Lucas Calonje (ADE UB) i Carles Ayxel (Professor de la UIC) cantant.| 3. Albert Guivernau Molina (Economia-EUS UB) va dur a terme el seu paper de deg dels estudiants durant el curs 2009-2010.

  4. Durant el Concert Benfic Manuel Ruiz (pianista), Mar Jordana (soprano) i Ricardo Velsquez (barton) interpreten una pea a la Sala dActes del Collegi Ma-jor | 5. Desprs de lactuaci els artistes van gaudir del sopar amb els assistents.

  1. Jos Mara Mellado (Ingeniera Industrial UPC), Uchenna Uzo (doctorando IESE) y Albert Guivernau (Economa-EUS UB) durante el Acto de Clausura de Curso. | 2. Lucas Calonje (ADE UB) y Carles Ayxel (Professor de la UIC) cantando.| 3. Albert Guivernau Molina (Economa-EUS UB) desempe su papel de Decano de los Estudiantes durante el curso 2009-2010.

  4. Durante el Concierto Benfico Manel Ruiz (pianista), Mar Jordana (soprano) y Ricardo Velsquez (bartono) interpretan una pieza en el Saln de Actos del Colegio Mayor | 5. Despus de la actuacin, los artistas disfrutaron de la cena con los asistentes.

  1

  2

  4

  Acto de Clausura de Curso y solemne Imposicin de Becas

  Este ao presidi el acto D. Ddac Ramrez i Sarri, Rector Mgfco. de la Universitat de Barcelona.

  La leccin magistral, en torno a la evolucin a lo largo del tiempo del Continente Europeo y sus perspec-tivas de cara al futuro, la ofreci D. Juan Jos Lpez Burniol, Notario y lder de opinin.

  Se impuso la Beca de Honor a Jo-s-Luis Ayxel y Tona Frigola, padres de Carlos Ayxel. Sald esta deuda de gratitud el Presiden-te, Don Leopoldo, agasajndoles con un abrazo mediante el cual les transmiti el cario de todos.

  Despus el Acto, los asistentes dis-frutaron de una animada cena y una actuacin de la Tuna Univer-sitaria del Colegio Mayor.

  Acte de Cloenda del Curs i so-lemne Imposici de Beques

  Aquest any va presidir lacte el Sr. Ddac Ramrez i Sarri, Rector Mgfc. de la Universitat de Barcelona.

  La lli magistral, al voltant de la evoluci al llarg del temps del Con-tinent Europeu i les seves perspec-tives de cara al futur, la va oferir el Sr. Juan Jos Lpez Burniol, notari i lider dopini.

  Es va imposar la Beca dHonor a Jos-Luis Ayxel i Tona Frigola, pares de Carlos Ayxel. El deute de gratitud va ser saldat pel President, Don Leopoldo, obsequiant-los amb una abraada mitjanant la qual els va transmetre lafecte de tots.

  Desprs de lacte els assistents van gaudir dun animat sopar i duna actuaci de la Tuna Universitria del Collegi Major.

  09-10.indd 26 23/09/2010 23:21:25

 • 1El 26 de Febrer Monterols es va convertir en un magnfic auditori: va tenir lloc la quarta edici del ja clssic Concert Benfic. En un ambient ntim, els assistents van poder gaudir de peces molt variades i emotives dautors com Puccini, Rossini, Barbieri o Martinez Valls. El recital va ser interpretat per Manel Ruz Segarra, pianista; Mar Jordana Prez, soprano; i Ricardo Velsquez, barton. En acabar laudici un collegial va entregar a la so-prano un ram de flors en agrament per la seva interpretaci i hi va haver sopar de gala servit.

  Al concert van assistir familiars i amics dels residents i membres del Club Universitari, aix com membres del Patronat del Collegi Major.

  Els fons que sobtenen del concert es destinen a finanar el viatge a Roma dels estudiants que volen assistir al Congrs UNIV durant la Setmana Santa. Tots ells collaboren en lorga-nitzaci del concert.

  El 26 de febrero Monterols se convirti en un magnfico auditorio: tuvo lugar la cuarta edicin del ya clsico Concierto Benfico. En un ambiente ntimo, los asistentes pudieron disfrutar de piezas muy variadas y emotivas de autores como Puccini, Rossini, Barbieri o Martinez Valls. El recital fue interpretado por Manuel Ruz Segarra, pianis-ta; Mar Jordana Prez, soprano; y Ricardo Velsquez, bartono. Al terminar la audicin un colegial entreg a la soprano un ramo de flores en agradecimiento a su interpretacin y hubo cena de gala servida.

  Al concierto asistieron familiares y amigos de los residentes y miembros del Club Universitario, as como miembros del Patronato del Colegio Mayor.

  Los fondos que se obtienen del concierto se destinan a financiar el viaje a Roma de los estudiantes que quieren asistir al Congreso UNIV durante la Sema-na Santa. Todos ellos colaboran en la organizacin del concierto.

  Concert Benfic Concierto Benfico1

  5

  09-10.indd 27 23/09/2010 23:21:28

 • Memria Econmica Memoria Econmica del curs 2009-10, a 31 dagost del 2010 del curso 2009-10, a 31 de agosto de 2010

  INGRESSOS

  PensionatActivitats CulturalsSubvencions OficialsDonatiusAltresIngressos financers

  TOTAL INGRESSOS

  DESPESES

  Salaris i Seguretat SocialGestoria laboral i comptableComestiblesNetejaManteniment edifici / installacionsSubministresSecretariaBibliotecaComunicacionsRepresentaci i Relacions PbliquesActivitats CulturalsBeques a collegialsPrimes dAssegurancesTributsDespeses Financeres i Serveis BancarisAltres

  TOTAL DESPESES

  Supervit abans de lamortitzaciAmortitzacions

  SUPERVIT 2009-10 Romanent 2008-09Supervit 2009-10Romanent 2009-10

  INGRESOS

  PensionadoActividades CulturalesSubvenciones oficialesDonativosVariosIngresos financieros

  TOTAL INGRESOS

  GASTOS

  Salarios y Seguridad SocialGestora LaboralComestiblesLimpiezaMantenimiento edificio / instalacionesSuministrosSecretaraBibliotecaComunicacionesRepresentacin y Relaciones PblicasActividades CulturalesBecas a colegialesPrimas de SegurosTributosGastos Financieros y Servicions BancariosVarios

  TOTAL GASTOS

  Supervit antes de la amortizacinAmortizaciones

  SUPERVIT 2009-10

  Remanente 2008-09Supervit 2009-10Remanente 2009-10

  333.163,35 66.372,15 0,00 368.807,56 1.596,50 0,07

  769.939,63

  363.870,38 20.393,42 107.245,36 12.433,46 57.027,11 50.625,56 4.132,40 2.552,63 14.900,29 6.846,57 86.996,14 1.800,00 4.499,18 1.990,62 623,96 10.332,92

  746.270,00

  23.669,63 4.823,44

  18.846,19

  -46.725,12 18.846,19 -27.878,93

  09-10.indd 28 23/09/2010 23:21:29

 • Patronat de Govern del Collegi Major Monterols

  President: Dr. LeopoLDo GiL Nebot Arquitecte, Excm. Dr. Acadmic Numerari i Secretari de la Reial Acadmia Catalana de Belles Arts de St. Jordi

  Vicepresident: Dr. Jos CarLos CarboNeL piNtaNeL Doctor en Dret i MBA IESE

  Secretari: CarLos eGiDo sobriNo Advocat i professor universitari

  Vocals: Joaquim Ferrer FraNCh Empresari

  JoaN roseLL CoDiNaChs Doctor en Enginyeria Industrial i empresari

  ALFreDo iNGeLmo torres Economista i MBA IESE

  Gerent: Josep tramuNs DomNeCh Llicenciat i Mster en Cincies Empresarials

  Junta directiva

  Director: JorDi puJoL soLer Llicenciat en Dret

  Sotsdirectors: peDro GarCa DeL barrio Doctor en Economia i professor universitari

  DaNieL moLas GiNer Llicenciat en Dret

  Secretari: FeDeriCo GueDe FerNNDez Estudiant dEnginyeria

  Director destudis: CarLes ayxeL FriGoLa Llicenciat en Humanitats i professor universitari

  Consell Acadmic

  Dr. JorDi boNet armeNGoL Arquitecte director de les obres de la Sagrada Famlia Excm. President de la Reial Acadmia Catalana de Belles Arts de St. Jordi

  Dr. FraNCesC xavier GiL mur Vicerector de Recerca i Innovaci (UPC)

  Dr. Jaume armeNGou ors Vicerector dOrdenaci Acadmica i Professorat (UIC)

  Dr. GerarDo CoNesa bertraN Neurocirurgi (Hospital del Mar, Barcelona) i professor universitari (UB)

  Dr. Jos mara Caparrs Crtic de Cinema. Professor universitari i director del Centre dinvestigacions Film-Histria (UB)

  Dr. Jos CarLos CarboNeL piNtaNeL Doctor en Dret i MBA IESE

  Dr. JoaN LLus paLos pearroya Professor universitari i codirector del Mster Cultura Histrica y Comunicacin (UB)

  Representaci dels estudiants

  Deg: aLbert GuiverNau moLiNa Estudiant dEconomia-EUS (UB)

  Vicedeg: saNtiaGo bieL boatas Estudiant de Medicina (UB)

  Secretari: GuiLLermo Dez Deusta Estudiant dADE (UB)

  09-10.indd 31 23/09/2010 23:22:09

 • Corint, 3 08006 Barcelona | tel 932 014 777 | fax 932 016 332info@monterols.es | www.monterols.es

  COLLEGI MAJOR UNIVERSITARI

  09-10.indd 32 23/09/2010 23:22:11

  Memoria 09_10 (1)Memoria 09_10 (2)Memoria 09_10 (3)Memoria 09_10 (4)Memoria 09_10 (5)Memoria 09_10 (6)Memoria 09_10 (7)Memoria 09_10 (8)Memoria 09_10 (9)Memoria 09_10 (10)Memoria 09_10 (11)Memoria 09_10 (12)Memoria 09_10 (13)Memoria 09_10 (14)Memoria 09_10 (15)Memoria 09_10 (16)Memoria 09_10 (17)Memoria 09_10 (18)Memoria 09_10 (19)Memoria 09_10 (20)Memoria 09_10 (21)Memoria 09_10 (22)Memoria 09_10 (23)Memoria 09_10 (24)Memoria 09_10 (25)Memoria 09_10 (26)Memoria 09_10 (27)Memoria 09_10 (28)Memoria 09_10 (29)Memoria 09_10 (30)Memoria 09_10 (31)Memoria 09_10 (32)