LLENGUATGE I PRCTICA MUSICAL

  • Published on
    28-Jan-2017

  • View
    218

  • Download
    1

Transcript

LLENGUATGE I PRCTICA MUSICALLLENGUATGE I PRCTICA MUSICALIntroducciEl llenguatge i prctica musical, matria prpia de la modalitat darts escniques, msica i dansa del batxillerat, t per objecte aprofundir en la formaci musical que lalumnat ha anat adquirint durant lensenyament obligatori per tal de dotar-lo de les eines necessries per conixer, comprendre, apreciar i valorar el fet musical. s una matria bsica dins daquesta modalitat de batxillerat ja que ofereix a lalumnat els coneixements bsics de lectura i escriptura musical i les destreses bsiques per a la prctica musical. A ms, introdueix a lalumnat en la utilitzaci comprensiva de laudici i en ls de la tecnologia per a la creaci i ledici musical.La matria t una doble vessant: per una banda el coneixement dels aspectes sintctics i morfolgics del llenguatge musical i, per laltra, laplicaci daquest coneixement en el desenvolupament de les capacitats expressives de la msica com sn la interpretaci i la creaci. Les intencions educatives de la matria es concreten en deu objectius que preveuen el desenvolupament de capacitats auditives, cognitives, expressives i creatives, com tamb ls de les tecnologies aplicades al so.Els continguts sorganitzen en quatre blocs corresponents cadascun als quatre eixos de la matria. El primer bloc, Destreses per a la prctica musical, engloba les habilitats necessries per poder expressar-se musicalment tant amb la veu, els instruments o mitjanant el moviment. Inclou continguts vinculats a lexpressi mitjanant la interpretaci per tamb amb el desenvolupament de la capacitat creativa de lalumnat. El bloc de LAudici, tracta de desenvolupar les destreses per discriminar mitjanant laudici comprensiva els elements del llenguatge musical, a la vegada que es desenvolupa la capacitat per identificar-los i relacionar-los amb els smbols musicals, la lectoescriptura i la memria. El tercer bloc, Teoria musical, se centra en el coneixement de les diverses grafies utilitzades en la partitura musical i en les regles bsiques que regeixen els processos harmnics de la msica tonal, fonamentals per comprendre els procediments de la creaci musical, sense oblidar levoluci de la composici musical contempornia i dels recursos utilitzats en altres tipus de msica com el flamenc, el jazz, etc. En darrer lloc, el bloc Les tecnologies aplicades al so analitza els fonaments fsics del so, el coneixement i ls dels recursos tecnolgics aplicats a la msica. Lexperincia personal en la producci del so ha estat i est present en qualsevol persona i societat, sent aix insubstituble. Les Illes Balears tenen un ventall ampli de msics i agrupacions musicals, que van des de la msica tradicional a la msica contempornia, passant pel jazz, el pop rock o la msica clssica. Tots ells desenvolupen una activitat creadora i interpretativa intensa que contribueix a qu la nostra societat gaudeixi duna bona oferta musical a labast tant dels professionals de la msica com dels amateurs.La msica t com a finalitat la comunicaci, per la qual cosa shan de desenvolupar les destreses i habilitats musicals necessries per a la creaci i interpretaci dobres vocals i instrumentals mitjanant les quals es produeix el desenvolupament de les capacitats expressives prpies. Des daquest punt de vista, la matria de llenguatge i prctica musical ofereix els instruments bsics necessaris per poder comprendre el fet musical des de la prpia experincia, base de labstracci conceptual i de la participaci activa en el fet musical. Aix lalumnat podr entendre que el discurs musical adquireix sentit quan els seus elements sorganitzen i sentrellacen com a resultat duna sintaxi. En aquest sentit, la prctica musical ser leix vertebrador de la matria a partir de la qual cobraran sentit els continguts proposats. Per assolir aquest visi de la matria, el professorat ha de descartar considerar els 4 blocs de contingut calaixos estancs per treballar cronolgicament. Teoria i prctica musical han de marxar en parallel; ls del programari musical pot fer ms atractiva la prctica de lescriptura musical, o els arranjaments harmnics necessaris per a la creaci; laudici referma els exemples de la teoria musical i de la prctica interpretativa; la lectura musical es pot treballar juntament amb la interpretaci vocal. Aquests noms sn una mostra de la possibilitat i necessitat que tots els blocs de continguts sentrellacin i es treballin conjuntament amb la finalitat que lalumnat adquireixi una visi global del fet musical i no una seqncia daspectes musicals inconnexos. Ser responsabilitat de professorat vetllar perqu la seqenciaci es faci per grau de complexitat, des dels aspectes ms bsics i simples fins als ms complexos o de major dificultat tcnica, i sevitar separar en la temporalitzaci de la programaci didctica uns blocs de continguts dels altres. Sha de procurar aix, tant com sigui possible, treballar en cada unitat aspectes procedents de tots o dalguns blocs de contingut.Per les caracterstiques descrites, la matria de llenguatge i prctica musical participa activament en lassoliment dels objectius generals del batxillerat, i contribueix a desenvolupar la sensibilitat artstica i el criteri esttic, a refermar la creativitat i el sentit crtic, a accedir als coneixements tecnolgics de la modalitat i a fomentar, entre daltres, hbits destudi i disciplina.ObjectiusLensenyament de llenguatge i prctica musical en letapa de batxillerat t com a objectius desenvolupar en lalumnat les capacitats segents:1. Expressar-se musicalment mitjanant el cant, la interpretaci instrumental, el moviment, la improvisaci, la composici, laudici, gaudint i compartint la vivncia amb els companys i companyes.2. Percebre els elements constitutius del llenguatge i els diversos parmetres musicals a partir de laudici, de la prpia interpretaci, de la improvisaci o la creaci de peces musicals. 3. Interioritzar la pulsaci i desenvolupar la coordinaci motriu mitjanant ritmes, danses i moviments.4. Utilitzar una emissi de la veu per al cant correcta.5. Realitzar i percebre estructures rtmiques i meldiques simultnies mitjanant la dissociaci auditiva i motriu.6. Desenvolupar la memria i loda interna per reconixer timbres, estructures, formes, dinmiques, tempo, etc., i relacionar audici i partitura. 7. Reconixer mitjanant laudici, lexperimentaci i la lectura, els acords, les estructures harmniques bsiques, les seves normes, els ornaments i altres intensificacions expressives (apoggiatura, retards, etc.). 8. Practicar i conixer els elements bsics del llenguatge musical utilitzats tant en msica clssica com en jazz, pop, rock, flamenc, msica contempornia i msica daltres cultures. 9. Conixer i utilitzar les tecnologies musicals aplicades a la msica i la dansa per escriure, compondre o per a lenregistrament audiovisual. 10. Respectar les normes que regeixen lactivitat musical en grup, mitjanant lassumpci de la responsabilitat que, com a membre dun grup, sadquireix amb els companys i amb la msica. ContingutsBloc 1. Destreses per a la prctica musical Realitzaci amb la veu o amb instruments de ritmes bsics originats per pulsacions binries i ternries, les seves variants, grups especials, canvis de comps, sncopes, anacrusis, contratemps, etc. Desenvolupament de la lateralitat mitjanant la prctica simultnia de ritmes diferents. Prctica de la lectura i la escriptura melodia i harmnica en les claus de sol i de fa en quarta. Entonaci, individual i collectiva dintervals meldics, arpegis i acords. Utilitzaci de la veu, individualment i en grup, a partir del coneixement de laparell fonador, del funcionament daquest, de la respiraci, lemissi, larticulaci, etc. Interpretaci vocal i instrumental correcta segons les indicacions dexpressi, dinmica, tempo, articulaci del so, atac, ornamentaci, etc. Interpretaci collectiva i memoritzada dobres vocals a una i diverses veus. Interpretaci individual o en grup dobres musicals utilitzant els instruments daula, mantenint el tempo i respectant les indicacions de la partitura. Interioritzaci de la pulsaci i realitzaci de ritmes mitjanant la prctica de danses i activitats de moviment. Respecte per les normes dinterpretaci en grup, segons les indicacions del director o directora. Creaci musical, improvisada o no, utilitzant els elements del llenguatge musical lliurement o amb una proposta prvia. Realitzaci darranjaments per a canons mitjanant la selecci i combinaci dels elements del llenguatge musical. Creaci i improvisaci dobres musicals, individualment o en grup, a partir delements formals treballats prviament. Prctica dun repertori dobres i fragments musicals, vocals, instrumentals o de dansa, que inclogui arranjaments de msica clssica, msica pop rock i msica tradicional de les Illes Balears. Bloc 2. Laudici Percepci i identificaci de la pulsaci, dels accents i dels compassos binaris, ternaris i quaternaris. Percepci, identificaci i transcripci de frmules rtmiques bsiques originades per la pulsaci binria i ternria, grups especials de valors, signes que modifiquen la durada, canvis de comps, sincopa, anacrusi, etc. Reconeixement auditiu de melodies, reproducci i transcripci dintervals i fragments meldics. Percepci i identificaci auditiva i transcripci dacords majors i menors, de les funcions tonals, dels modes i desquemes harmnics de les obres escoltades o interpretades. Percepci i identificaci de timbres i textures musicals en les obres escoltades o interpretades. Identificaci auditiva de les caracterstiques formals bsiques dobres musicals de qualsevol procedncia (msica culta, jazz, pop, flamenc, etc.) Identificaci de diferncies entre fragments escoltats i escrits. Prctica de la lectura de partitures dobres musicals.Bloc 3. Teoria musical Les grafies de les frmules rtmiques bsiques, els grups de valoraci especial, els signes que modifiquen la durada, polirtmies, sincopa, anacrusi, etc. Les grafies i terminologia especfica relativa a la dinmica musical, el tempo i les seves variacions, lexpressi, larticulaci, latac del so, lornamentaci musical, etc. Els ritmes propis i caracterstics de les danses. La tonalitat, modalitat, funcions tonals, intervals, acords bsics i complementaris, cadncies, modulaci i escales. Normes descriptura meldica, mbit de les claus i principals sistemes de xifrat harmnic. Les grafies de la msica contempornia. Els sons dornamentaci i intensificaci expressiva (pizzicato, frullato, collegno, etc.) i el seu efecte en la msica. Bloc 4. Les tecnologies aplicades al so El fenomen fisicoharmnic, el moviment ondulatori, la descomposici del so en harmnics. Els fonaments dels sistemes dafinaci. Les proporcions matemtiques associades als intervals. La transmissi i amortiment del so. Caracterstiques acstiques dels instruments. El senyal analgic i el digital. Digitalitzaci del so. La sntesi del so: addici, subtracci i mostratge. MIDI El maquinari musical: ordinadors, targetes de so, connexions, etc. Tipus de programari musical: editors de partitures, seqenciadors, programes generadors dacompanyaments, etc. Sistemes denregistrament analgic i digital. Prctica de lenregistrament i processament del so, en interpretacions o creacions prpies. s de la msica amb suport electrnic en produccions escniques o audiovisuals. Realitzaci de sonoritzacions de textos o imatges mitjanant la improvisaci, composici o selecci musical.Criteris davaluaci1. Realitzar exercicis psicomotrius i improvisar estructures rtmiques sobre un fragment musical escoltat (bloc 1).Es pretn estimular la capacitat creativa i expressiva de lalumnat amb la msica mitjanant la prctica del moviment i la dansa.2. Improvisar, individualment o en grup, breus melodies tonals o modals i petites formes musicals, a partir de diferents aspectes del llenguatge musical (blocs 1 i 2).Es pretn comprovar lassimilaci dels conceptes tonals i models bsics, el desenvolupament de la creativitat, la capacitat per seleccionar i utilitzar els elements del llenguatge musical i estructurar-los en una forma musical, aix com tamb lactitud per integrar-se com a un membre ms en el grup.3. Entonar amb una correcta emissi de la veu, individual o conjuntament, una melodia amb o sense acompanyament (blocs 1 i 3).T com a objectiu comprovar la capacitat per aplicar la tcnica vocal, cantar afinadament i entonar un fragment musical aplicant les indicacions de la partitura.4. Improvisar o compondre i interpretar una obra musical breu utilitzant els coneixements musicals adquirits (blocs 1 i 3)Amb aquest criteri es pretn comprovar el grau dassoliment dels conceptes terics del llenguatge musical i la capacitat de lalumnat per utilitzar-los i combinar-los en la creaci duna petita obra musical que pugui incloure diversos participants i incorporar moviment coreogrfic.5. Interpretar de memria, individualment o conjuntament, fragments dobres del repertori seleccionat (blocs 1 i 3).Es tracta davaluar el coneixement i grau de domini del repertori per part de lalumnat, la seva capacitat memorstica, la seva sensibilitat musical, la capacitat expressiva i lactitud cap a la msica i cap als companys i companyes.6. Identificar i realitzar amb la veu o amb instruments, estructures rtmiques o meldiques dun obra o fragment, en un tempo establert i amb possibilitat de canvis de comps (blocs 1, 2 i 3).Es tracta de comprovar la percepci de la pulsaci com a referncia bsica per lexecuci rtmica que permeti una execuci individual i collectiva adequada. 7. Identificar i reproduir intervals, models meldics senzills, escales o acords arpegiats a partir daltures diferents (blocs 1, 2 i 3).Es tracta de comprovar la destresa de lalumnat per reproduir un fragment meldic des de qualsevol altura, mantenint la intervlica del model i entenent la tonalitat com un fet constant. 8. Reconixer auditivament i saber descriure les caracterstiques de les obres escoltades o interpretades (bloc 2).Es pretn comprovar la capacitat de lalumnat per percebre i identificar aspectes rtmics, meldics, tonals, modals, de cadncia, formals, de timbre, articulacions, tipus datac, etc. a partir duna selecci prvia daquells aspectes que shagin didentificar o b reconeixent-los en una audici lliure. 9. Reconixer auditivament la pulsaci duna obra o fragment, la seva accentuaci, i interioritzar-la per mantenir-la durant un perode de silenci breu (bloc 2).Aquest criteri tracta de contrastar la percepci de la pulsaci com a referncia bsica per a lexecuci rtmica, juntament amb la identificaci de laccent peridic base del comps i assolir una interioritzaci correcta de la pulsaci que permeti a lalumne o alumna una interpretaci individual o collectiva adequada. 10. Realitzar exercicis i treballs amb les eines que ofereixen les tecnologies per a la creaci musical (bloc 4).Es pretn comprovar el desenvolupament assolit per lalumnat en ls dels editors de partitures, seqenciadors i programaris per a aplicacions audiovisuals. 1Passatge particular de Guillem de Torrella, 1 07002 PalmaTel. 971 17 65 00 Fax: 971 17 71 12 Web: http://dgadmedu.caib.esPAGE 2Passatge particular de Guillem de Torrella, 1 07002 PalmaTel. 971 17 65 00 Fax: 971 17 71 12 Web: http://dgadmedu.caib.es_1266127471.doc

Recommended

View more >