Llenguatge i prctica musical La matria de llenguatge i prctica ...

  • Published on
    05-Feb-2017

  • View
    333

  • Download
    15

Transcript

Currculum batxillerat Decret 142/2008 - DOGC nm. 5183Llenguatge i prctica musical 1Llenguatge i prctica musicalLa matria de llenguatge i prctica musical aprofundeix en la formaci musicalen l'mbit del llenguatge des de dos vessants: el coneixement i la prctica, iproporciona les destreses comunicatives, expressives i creatives que s'apliquenen el fet musical.El llenguatge musical, com a acte comunicatiu, se situa en la base de laprctica musical, tant individual com en grup. L'aprofundiment en el seuconeixement possibilita una major capacitat d'expressi, augmenta la capacitatde gaudir de la msica en tots els seus vessants i permet acostar-s'hi amb uncriteri ampli, afavorint la visi crtica i la comprensi d'altres cultures musicals.Les finalitats de la matria sn diverses i abasten el coneixement i la prcticade les destreses musicals, el cant i la interpretaci instrumental, l'escoltasignificativa i la creaci, i la dimensi esttica, social i cultural del fet musical.Dins el carcter terminal dels estudis de batxillerat, la matria continua i ampliaels coneixements i les destreses desenvolupats en etapes anteriors i els aportacoherncia en relaci amb la comunicaci i la posada en escena. L'alumnat hade poder prendre decisions davant situacions molt diverses: participar enprojectes artisticomusicals, donar la seva opini amb esperit crtic i sabervalorar l'esfor en relaci amb els resultats. Aquests aspectes tan importantshan de tenir el seu propi espai dins la programaci de la matria, s'han de ferpalesos i s'han de poder avaluar no com una competncia a assolir a llargtermini, sin com a part d'un procs de millora que cal observar i incentivar. Lamotivaci compartida, la constncia, la prctica, tant individual com en grup, elgust esttic i la comprensi de l'exigncia dalt de l'escenari s'aniran construintdes d'aquesta base.La prctica musical en grup potencia l'autoestima de l'alumnat, que prenconscincia del paper decisiu que t individualment i amb tot el grup. Alhoraimplica respecte, participaci, corresponsabilitat, habilitats socials, atenci,memria, constncia, presa de decisions compartida, negociaci constantdurant el procs i reflexi crtica. Aquesta dimensi personal, social icomunicativa del fet musical situa l'alumnat en el centre del protagonisme de lavida musical del seu entorn, i enriqueix la seva experincia d'expressar icanalitzar emocions i sentiments.Competncies especfiques de la matriaLes competncies especfiques de llenguatge i prctica musical sn lacompetncia artstica i cultural, i la competncia en la integraci de lestcniques i els recursos dels diferents llenguatges artstics.La competncia artstica i cultural implica interpretar i crear, que s l'activitatartstica de primer ordre. Situa l'alumnat en una posici activa davant el fetartstic i millora la competncia de comprensi i gaudi de l'art.El llenguatge musical augmenta les possibilitats expressives, ja que s unllenguatge polifnic. Aquesta caracterstica abasta l'escolta, la interpretaci, laCurrculum batxillerat Decret 142/2008 - DOGC nm. 5183Llenguatge i prctica musical 2lectura i l'escriptura, i situa l'alumnat davant d'una prctica i un aprenentatgeespecfics de la matria, que no es produeix en cap altra.La creaci musical, contingut preferent de la matria, situa l'alumnat davant latasca d'imaginar de manera abstracta el resultat sonor. L'alumnat anirmillorant a partir de l'experincia, de l'assaig i l'error, i anir construint unpensament musical cada cop ms ric i eficient i, per tant, ms competent.L'alumnat, com a intrpret de msiques d'altres indrets i poques, esdevtestimoni privilegiat de la riquesa i la diversitat cultural del mn que habita i aixl'ajuda a comprendre'l. Aquesta prctica aporta valor a les aportacions musicalsde totes les procedncies, pot esdevenir una activitat creativa i de recerca irefora la llibertat d'expressi com a valor universal.La matria desenvolupa la competncia en la integraci de les tcniques i elsrecursos dels diferents llenguatges artstics, ja que situa l'alumnat davant lapossibilitat del treball per projectes en qu s'interaccionen i es coordinen elsdiferents llenguatges artstics. Aix implica un desenvolupament de lacompetncia de recerca, del coneixement de les diferents tcniques d'aquestsllenguatges, i del criteri propi, la creativitat i la imaginaci per poder triar-los irelacionar-los.Contribuci de la matria a les competncies generals del batxilleratLa matria de llenguatge musical aporta coneixements, destreses i actituds quecontribueixen al desenvolupament de les competncies genriques delbatxillerat.Tant en la situaci d'intrpret com en la de creador, l'alumnat expressa idees isentiments, propis o d'altri, i enriqueix la seva competncia comunicativa ambuna dimensi no verbal, que es construeix amb els elements que sn propis delllenguatge musical, com la dinmica, l'estructura ritmicomeldica, la textura i eltimbre.L'enfocament prctic d'aquesta matria, tenint en compte que hi ha una relacimolt estreta entre la msica i els processos d'identitat social i cultural, i ja ques'impregna del valor del respecte per totes les msiques, antigues i modernes,occidentals o d'altres cultures, possibilita la transferncia dels aprenentatgesals contextos socioculturals quotidians en qu la msica forma part, icontribueix al desenvolupament de la competncia en el coneixement iinteracci en el mn.Quant a la competncia en autonomia i iniciativa personal, es fa pals quel'alumnat que interpreta i crea ha de prendre decisions constantment i valorar elresultat musical de la seva actuaci individual i en grup, i tamb ha d'assumir elcomproms del treball personal i collectiu.Pel que fa a la competncia digital, llenguatge i prctica musical participa en elseu desenvolupament perqu comporta l's dels diferents programes iCurrculum batxillerat Decret 142/2008 - DOGC nm. 5183Llenguatge i prctica musical 3maquinari musical bsic per a l'escolta, la interpretaci, la composici, l'edici,l'enregistrament i la difusi de produccions musicals.Pel que fa a la competncia interpersonal, cal tenir en compte que l'assaig i elconcert sn situacions d'aprenentatge immillorables, on t lloc el treball engrup, el respecte pel treball individual i collectiu, i on s'han de seguir lesindicacions interpretatives de la persona que dirigeix. A l'assaig es valoren elsresultats i les propostes de millora, i en el concert s'expressa tot el treballrealitzat tant d'mbit tcnic com de musicalitat i alhora s'aprn a confiar en lesprpies possibilitats.Estructura dels contingutsEls continguts de la matria s'estructuren en tres apartats: interpretaci, creacii destreses musicals.Els continguts demanen un enfocament de valoraci constant del procs demillora en relaci amb l'esfor individual i a l'augment progressiu decoresponsabilitat amb el grup. La motivaci esdev l'eix d'una prctica musicalque busca la millora i la formaci del gust esttic. Aquesta motivaci pelsresultats ser la que donar sentit a l'estudi individual i a la prctica diria, ambconstncia i autodisciplina.Els alumnes i les alumnes que toquen i canten junts comparteixen una mateixafita, ja que desenvolupen aprenentatges cooperatius basats en lacorrespondncia, l'ajuda mtua, els criteris i el gust esttic compartits, lanegociaci de significats i la responsabilitat.El coneixement i el domini progressius del llenguatge musical permeten al'alumnat enfrontar-se a la tasca creativa i reforcen la seva competnciamusical.Un aspecte com als tres apartats s l's i el domini de les possibilitats de lesTIC i les MAV per a la comunicaci del treball realitzat, aix com a font derecerca i de coneixement i com a eina per a la creaci, l'expressi i la difusi dela msica.Connexi amb altres matriesEls continguts de la matria llenguatge i prctica musical tenen connexionsespecialment amb les matries de la modalitat d'arts, concretament ambl'anlisi musical, pel que fa a l'educaci de l'oda i la forma musical. Tambcomparteix continguts amb la matria d'arts escniques, ja que la msica s uncomponent rellevant en la dansa i el teatre. La msica tamb s present en lamatria de cultura audiovisual per les relacions que s'estableixen entre msica,arts plstiques i el mn audiovisual. Tamb comparteix amb la matriad'anatomia aplicada els coneixements sobre l'aparell fonador (autonomia ifuncionament).Aix mateix, la matria de llenguatge i prctica musical presenta fora relacionsamb continguts propis d'algunes matries comunes, com sn l'educaci fsica,Currculum batxillerat Decret 142/2008 - DOGC nm. 5183Llenguatge i prctica musical 4la llengua i la literatura i la filosofia i ciutadania. En efecte, mant relacions ambl'educaci fsica pel que fa al control corporal: ritme i pulsaci. Amb llengua iliteratura, pel que fa a diversos continguts com la intenci comunicativa,l'arbitrarietat i la linealitat del signe, i la mtrica i musicalitat del text literari. Iamb la filosofia i ciutadania pel que fa a l'esttica i els contextos religis i profon t lloc la cultura.Finalment, la matria e llenguatge i prctica musical presenta tamb connexiamb altres matries de modalitat del batxillerat, com la fsica (la fsica del so);les matemtiques (anlisi d'elements de la melodia, l'harmonia i el ritme, lamtrica, les qualitats del so); i amb la geografia i la histria (cultures i contextoshistrics).Consideracions sobre el desenvolupament del currculumLa matria de llenguatge i prctica musical proposa un espai molt vivencial enqu la prctica se situa en la base de l'aprenentatge. s imprescindible comptaramb la motivaci de l'alumnat per superar les dificultats tcniques i/oconceptuals i per assolir constncia en el procs de millora dels resultatsindividuals i collectius.La metodologia activa s la que ms s'adiu amb aquestes necessitats del'aprenentatge. s l'alumnat qui actua i reflexiona sobre el treball a realitzar isobre els resultats parcials i finals. Tamb cal considerar la demostraci demodels com a font d'informaci per a l'aprenentatge, ja sigui del model delprofessorat, dels altres alumnes, o de professionals del mn musical i artsticen general.La interdisciplinarietat es demostra en els diferents projectes i/o produccionsartisticomusicals que poden esdevenir treballs de recerca propis de lamodalitat. Aquests treballs exigeixen una actitud de recerca, competnciaespecfica del batxillerat.L'avaluaci s'ha de concebre com un procs continuat i integral on l'alumnat had'estar informat de les caracterstiques particulars i de la demanda deconstncia necessria per a una millora progressiva. El professorat avaluar nosols el resultat final .materialitzat en els concerts, escoltes o espectacles. sintot el procs: l'assaig, el treball individual i de grup, la cura de l'instrument i dela prpia veu, el gust esttic i totes les actituds que envolten el fet musical.OBJECTIUSLa matria de llenguatge i prctica musical del batxillerat t com a finalitat eldesenvolupament de les capacitats segents:1. Interpretar en grup o individualment peces musicals, vocals i/oinstrumentals, a partir de la imitaci, la memria, la improvisaci, les basesrtmiques, meldiques i harmniques donades, la lectura de partitures o lescomposicions prpies i collectives.Currculum batxillerat Decret 142/2008 - DOGC nm. 5183Llenguatge i prctica musical 52. Cantar a veus, parlar i declamar utilitzant les possibilitats de la prpia veu,msiques i textos de cultures, gneres i estils diversos, adequant lainterpretaci individual a l'acci collectiva amb una actitud respectuosa i decomproms amb el grup.3. Adquirir un domini de la tcnica vocal i tenir cura de la posici corporal, larespiraci, la ressonncia, l'articulaci i el fraseig.4. Conixer els instruments de percussi, les seves possibilitats sonores i lesdel propi cos com a instrument rtmic, i aplicar les tcniques instrumentalsbsiques per a la interpretaci, improvisaci i creaci musicals.5. Conixer i utilitzar els elements del llenguatge musical .ritme, melodia iharmonia. i les formes musicals simples per a la comprensi, la interpretacii la creaci.6. Escoltar, interpretar i valorar msiques de cultures, poques, gneres i estilsdiversos i identificar elements del llenguatge musical.7. Dissenyar i interpretar propostes musicals o artstiques on la msica espresenti interrelacionada amb altres arts, cercant el bon gust i el plaeresttic, amb actitud de recerca, comproms amb els resultats,responsabilitat escnica i esperit crtic.8. Fer servir els recursos tecnolgics per escoltar, interpretar, crear, escriure idifondre la msica.CONTINGUTSInterpretaci Prctica de la imitaci rtmica, meldica i harmnica. Prctica del cant collectiu: a l'unson, cnons i a veus i l'escolta del conjunten la interpretaci coral i adequaci de la prpia veu. Prctica de la veu parlada. La declamaci de textos teatrals, narratius ipotics. Interpretaci individualment i en grup de composicions vocals i/oinstrumentals prpies. Utilitzaci dels instruments amb una tcnica correcta. Reflexi i valoraci de l'assaig com a activitat bsica en la interpretacimusical. Interpretaci d'un repertori musical variat pel que fa a cultures, poques,gneres i estils diferents. Comprensi, atenci i interpretaci del gest de direcci. Interpretaci pblica de les obres treballades amb una actitud d'exigncia ide respecte envers l'oient, envers la persona mateixa i el grup.Currculum batxillerat Decret 142/2008 - DOGC nm. 5183Llenguatge i prctica musical 6Creaci Expressi d'idees, experincies o sentiments de manera creativa. Creaci rtmica, meldica i/o harmnica seguint les estructures formalssimples: lied binari, ternari, frase quadrada, rond i tema amb variacions iobstinats. Elaboraci d'arranjaments de canons i peces instrumentals a partir delsconeixements del llenguatge musical adquirits. Coneixement i s de les caracterstiques de l'escriptura a veus: escripturavertical, tessitures i equilibri tmbric. Utilitzaci de recursos TIC i MAV com a eines per a l'escolta, lainterpretaci, la composici, l'edici, l'enregistrament i la difusi d'obresmusicals. Recerca i elaboraci de projectes artisticomusicals. Connexions entre elsllenguatges artstics.Destreses musicals Coneixement i s dels elements constitutius del llenguatge musical: ritme,melodia, harmonia, textura, dinmica i timbre per a la interpretaci i lacreaci. Coneixement de l'aparell fonador: rgans, funcions i higiene. Exercitaci d'una tcnica vocal individual i collectiva: posici, respiraci,ressonncia i articulaci. Exercitaci i s de la memria musical i l'escolta interior. Ritmificaci de textos potics i teatrals i de textos escrits per ser cantats. Seguiment de partitures a una o ms veus. Reconeixement dels llenguatges de les msiques de diferents cultures,poques, gneres i estils. Valoraci de la prctica musical com un mitj de gaudi esttic personal i decomunicaci. Valoraci del fet musical amb actitud crtica fonamentada en valors esttics,culturals i socials.Connexi amb altres matriesAnlisi musical- Educaci de l'oda.- La forma musical.Currculum batxillerat Decret 142/2008 - DOGC nm. 5183Llenguatge i prctica musical 7Arts escniques- La msica en el teatre.- La msica en la dansa.Cultura audiovisual- Msica i arts plstiques.- La msica en el mn audiovisual.Anatomia aplicada- L'aparell fonador: anatomia i funcionament.Educaci fsica- El control corporal: ritme i pulsaci.Llengua i literatura- Intenci comunicativa.- Arbitrarietat i linealitat del signe.- Mtrica i musicalitat del text literari.CRITERIS D'AVALUACI1. Interpretar amb partitura i de memria peces instrumentals i/o vocalstreballades de cultures, poques, gneres i estils diferents.2. Interpretar una pea vocal amb acompanyament instrumental o sense,demostrant domini de la tcnica vocal.3. Llegir diferents textos en forma de dileg, prosa o poesia, demostrantdomini de la tcnica vocal.4. Interpretar obres per a grup redut (trio o quartet).5. Fer arranjaments de canons i peces instrumentals a partir delsconeixements del llenguatge musical adquirits.6. Identificar auditivament estructures ritmicomeldiques i harmniques.7. Interpretar davant el pblic les peces treballades.8. Crear fragments musicals individualment o en grup a partir de premissesrelatives a diferents aspectes del llenguatge musical.9. Cercar les relacions entre les arts entorn d'una idea per tal de crear unaexperincia musical.Currculum batxillerat Decret 142/2008 - DOGC nm. 5183Llenguatge i prctica musical 810. Utilitzar de manera autnoma i efica els recursos que ofereixen les TIC iles MAV per a l'escolta, la interpretaci, la composici, l'edici,l'enregistrament i la difusi d'obres musicals.