Les Olimpades canviaran la Xina, o la Xina canviar les Olimpades?

 • Published on
  28-Mar-2016

 • View
  216

 • Download
  1

DESCRIPTION

"Han passat cent anys des que es va fer la pregunta que avui s famosa a la Xina: 'Quan podr la Xina convidar el mn sencer a Pequn per a una competici internacional olmpica?'. Al 2008, els Jocs Olmpics es duran a terme a la naci menys 'occidentalitzada' on mai shan celebrat. Ser la tercera vegada que els Jocs Olmpics dEstiu se celebrin fora dOccident o duna de les seves antigues colnies, i ser la trobada ms important entre Orient i Occident en temps de pau. Ser un moment crucial quan la Xina comenci a ocupar el seu lloc com a pea fonamental de la poltica mundial, en leconomia i en la cultura desprs de gaireb 170 anys de subordinaci als poders occidentals i al Jap. Per als xinesos, l'eslgan olmpic 'Un mn, un somni' significa que tota la gent del mn vol un bon nivell de vida i seguretat, i que totes les nacions desitgen modernitzar-se i arribar a condicions poltiques i econmiques estables (...)".

Transcript

 • Aquesta obra ha estat publicada com a part del projecte educatiu del Centre d'Estudis Olmpics (CEO-UAB), Llions universitries olmpiques, promogut a travs de la Ctedra Internacional dOlimpisme (CIO-UAB). El projecte t com a objectiu oferir l'accs en lnia a textos elaborats per experts internacionals i dirigits a estudiants universitaris i professors que tracten sobre les principals temtiques relacionades amb els Jocs Olmpics. Aquesta obra est subjecta a la llicncia Reconeixement-No comercial-Sense obres derivades 2.5 Espanya de Creative Commons. Ets lliure de copiar, distribuir i comunicar pblicament l'obra, sempre que reconegueu lautor i editor, no sigui utilitzada per a finalitats comercials o generar una obra derivada daquesta.

  Per citar aquest document, pots usar la referncia: Brownell, Susan (2010): Les Olimpades canviaran la Xina, o la Xina canviar les Olimpades? [article en lnia]. Barcelona: Centre dEstudis Olmpics (CEO-UAB). Ctedra Internacional dOlimpisme (CIO-UAB). [Data de consulta: dd/mm/aa] Del contingut, 2007 Susan Brownell De ledici, 2010 Centre dEstudis Olmpics (CEO-UAB) ISBN: 978-84-693-2895-8

 • Sumari

  1. Introducci ................................................................................................. 12. DedeblesOlimpadespodencomportaruncanvisocial?.......................... 23. ElsJocsOlmpicscanviaranlaXina?............................................................... 3 3.1.Elllegatlegal............................................................................................ 4 3.2.LaCartaOlmpica..................................................................................... 4 3.3.Dretsdepropietatintellectual................................................................ 4 3.4.RadiodifusiOlmpicadePequn(BeijingOlympicBroadcasting)(BOB) 5

  3.5.LleitemporalquegaranteixlallibertatmediticaperalsperiodistesestrangersquecobreixenelsJocsOlmpics................................................... 63.6.LaresolucideNagoya........................................................................... 73.7.Quantduraran?........................................................................................ 8

  4.Elllegatintangible............................................................................................ 8 4.1.ElCOIcomamestrededemocrcia?..................................................... 95.Elllegatmsimportant:lespersonesilacultura.............................................. 10 5.1.Educaciolmpica.................................................................................... 10 5.2.Lentrenamentdelsvoluntaris................................................................. 11 5.3.Lapromocidelcosmopolitismeilangls............................................. 13 5.4.Escrutiniintensdelsmitjansinternacionals............................................ 14 5.5.Xarxesinternacionalsformadespercorporacionspatrocinadores......... 156.LaXinacanviarlesOlimpades?....................................................................... 15 6.1.LeurocentrismedelMovimentOlmpic.................................................. 16 6.2.NmerodemembresdelCOIpercontinentsipercentatgetotalde membres ................................................................................................. 17 6.3.Elproblemadelwushu............................................................................ 177.Expressionsdelaculturaxinesa......................................................................... 18 7.1.Lhoradecomenar................................................................................. 18 7.2.LsdelFengshui...................................................................................... 18 7.3.Lactuacicultural.................................................................................... 198.Estempreparats?.............................................................................................. 20Notes ................................................................................................. 21

 • CentredEstudisOlmpics,CEOUABCollecciLlionsuniversitries|22

  1

  1.Introducci

  HanpassatcentanysdesqueesvaferlapreguntaqueavuisfamosaalaXina:Quanpodr

  laXina convidarelmn sencer aPequnper auna competici internacionalolmpica?2.Al

  2008, els JocsOlmpics esduran a terme a lanacimenys occidentalitzadaonmai shan

  celebrat. Ser la tercera vegada que els JocsOlmpics dEstiu se celebrin fora dOccident o

  dunade lessevesantiguescolnies, iser latrobadams importantentreOrient iOccident

  en tempsdepau.Serunmomentcrucialquan laXinacomenciaocuparel seu lloccoma

  peafonamentaldelapolticamundial,enleconomiaienlaculturadesprsdegaireb170

  anysdesubordinacialspodersoccidentalsialJap.

  Peralsxinesos,l'eslganolmpicUnmn,unsomnisignificaquetotalagentdelmnvolun

  bon nivell de vida i seguretat, i que totes les nacions desitgen modernitzarse i arribar a

  condicionspoltiquesieconmiquesestables.

  PerlarestadelmnhavistambambivalncialatornadadelaXinaalaimportnciamundial

  queteniaenelsegleXVIIIpelquefaapodeririquesa.Alseglepassathadeixatunllegatque

  hadesuperarse.Entermespoltics,elsgovernsoccidentalsencaradesconfienmoltdelPartit

  Comunista xins, una desconfiana que va deixar la Guerra Freda. Quant a aspectes de

  comprensi acadmica, moltes de les opinions occidentals de la cultura xinesa estan

  deformadesacausade ideeserrniesquevancomenaraconsolidarsedurantelsegleXIX

  ambladisciplinad'estudisorientals,laqualvaprendreunaformadiferentalameitatdelsegle

  XX amb la teoria de la modernitzaci i, ms recentment, amb el concepte del xoc de

  civilitzacionsproposatperSamuelHuntington3.

  Pel que fa a l'opini pblica, els Jocs de Pequn s'han vist com el presagi d'una nova era

  d'imperialisme oriental i com l'alament de l'amenaa xinesa. Els editorials dels diaris

  occidentalsa lany2001,durant lacandidaturaolmpicadePequn,vanmostrarunaltnivell

  d'hostilitat:LaXinanoesmereix lesOlimpades,Candidatura inoportunadePequn,Les

  Olimpades atrapades en el trencaclosques xins, entre d'altres. El fams estereotip que

  presentaelsistemadelsinternatscomaencobrimentdunabsinfantilorganitzatvaproduir

  etiquetes com fbriquesd'esport, mquinaesportiva comunista4, lniademuntatgede

  dolor5 ianeuambcompteambels sinistres supercampionsde laXina6.Almaigde2007,

 • LesOlimpadescanviaranlaXinaolaXinacanviarlesOlimpades?SusanBrownell

  2

  l'actriuMiaFarrowvaencapalarunatacencontradelsuportdelaXinaalgoverndeSudani

  vaqualificarlesOlimpadesdePequncomelsJocsdelGenocidi.

  La gent dels pasos occidentals desenvolupats sembla fixarse en la qesti de si els Jocs

  Olmpics canviaran la Xina.Milloraran els drets humans en aquest pas? Lobriranms a la

  restadelmn?ComelsvadefinirelComitOlmpicInternacional(COI),sesuposaqueelsJocs

  Olmpicssnunaocasipera l'intercanvicultural i lamillorade lacomprensi internacional,

  unvehicleperadirigiralmncapalapauatravsdel'esport:elMovimentOlmpic.Sembla

  queaOccidentsesuposaquequalsevolintercanviculturalamblaXinanomsseriaunilateral,

  enelqual laXinaaprendriad'Occident, inoundilegbilateral.Elsxinesosesperenqueels

  occidentalsaprenguemunamicadelseupasatravsdelsJocsOlmpics,perserpossible,

  aix?

  Avuim'agradariaplantejar tresqestions:1)Dedebpodenels JocsOlmpicscomportarun

  canvisocial?;2)ElsJocsOlmpicscanviaranlaXina?;3)LaXinacanviarelsJocsOlmpics?

  2.DedeblesOlimpadespodencomportaruncanvisocial?

  Amesuraque s'aproximenels Jocs,elspolticsoccidentals,elsgrupsprodretshumans iels

  comentaristesdelsmitjansdecomunicaciels faranservirenbeneficide lessevesmateixes

  agendespoltiques.SeguramentcriticaranelsJocsOlmpicspernocomplirlasevapromesade

  contribuir a crear un mn millor i ms pacfic. s una part necessria en la societat

  democrtica que elsmembres del congrs dels EstatsUnits i els grups comHuman Rights

  Watchutilitzin lesOlimpadescomaplataformaperaguanyaratencimeditica.Tanmateix,

  aixsuns instrumentaldelsmitjans iunscnicdels JocsOlmpics.Peraanarmsenll

  d'aquestaexplotaci superficialdelsmitjansdecomunicaci,necessitemunbonperiodisme

  d'investigaciiunaanlisicientficasocial.

  Actualment, el COI no est preparat per a respondre a les crtiques dels JocsOlmpics de

  Pequn, perqu manca de proves cientfiques slides per a afirmar que les Olimpades

  comportaranuncanvi socialpositiu.Enelsdarrersanys,elmateixCOIha reconegutquees

  necessitaunamajorcomprensicientficadelsJocs,sobretotenlaqestidelllegat,elqual

 • CentredEstudisOlmpics,CEOUABCollecciLlionsuniversitries|22

  3

  esrefereixatotallquequedadesprsqueelsJocss'hagincelebratiacabat.Iaix,Pequnser

  la primera ciutat hoste que produeixi un informe complet de l'Impacte dels Jocs Olmpics

  (informe OGI, en les seves sigles en angls). s un projecte d'investigaci que implica la

  collaboracientreelcomitorganitzador local iunauniversitatde la ciutathoste; totsdos

  treballen de forma conjunta amb el COI per a recollir informaci sobre 150 indicadors

  econmics, socials i ambientals7. Aquesta recollida d'informaci per a lOGI comena quan

  s'anuncia lacandidaturade laciutathoste iacabadosanysdesprsques'hagincelebratels

  Jocs, fetquesuposaunperodede11anys.Pequnser laprimeraciutathosteenportara

  termeunOGI completdurantaquests11anys, ieldua termeelCentred'EstudisOlmpics

  Humanstic de la Universitat de Renmin. Aquest s un gran pas cap a la comprensi del

  MovimentOlmpiccomun fenomensocialcomplex,per lOGIest formatengranpartper

  mesuresquantitativessobreeldesenvolupamenteconmic iesportiu,com lesmilloresen la

  qualitatde l'aigua, l'incrementen laparticipacienesports, l'augmentd'espaisd'ocia l'aire

  lliure, o el creixement del nombre dinfrastructures hoteleres. Encara que lOGI intentar

  calcularalgunscanvisculturalsipoltics,aquestsunterrenygairebimpossibledemesurar.

  3.ElsJocsOlmpicscanviaranlaXina?

  El94%d'aprovaciquevacalcular l'enquestaGallup, laqualesvaencarregarcompartde la

  candidaturadePequnel2001,mostravaqueelshabitantstenienunndexaltdeconfianaen

  les promeses dels Jocs. Per les seves esperances i somnis no sn elms important per a

  Occident, sin la qesti dels drets humans. Els canvis que Occident espera que els Jocs

  Olmpicsduguina laXinanosnexactamentelsmateixosqueesperenelsxinesos.Defet,el

  primerquediuen lamajoriadexinesosquanse'lspreguntaper lessevesexpectativessque

  elsJocsmostraranalmnlaimatged'unaXinaforta,exposaranlaculturailahistriaxineses

  almniesborraranl'estereotipdelmalaltd'siaoriental.Podemesperarqueelssomnisde

  lamajoria de xinesos no seran oblidats en la coberturameditica dels Jocs de la Xina.Als

  ciutadans de Pequn tamb els preocupa si les preparacions per als Jocsmilloraran la seva

  qualitatdevidaono.Lainfrastructuraques'estduentatermeperalesOlimpadescanviar

  Pequn amb una nova arquitectura monumental, carreteres, lnies de metro, millores

  mediambientals i installacionsesportives. Les inversionspera controlar la contaminacide

 • LesOlimpadescanviaranlaXinaolaXinacanviarlesOlimpades?SusanBrownell

  4

  l'aire ide l'aigua i, sobretot,pera reforestar lazona,hauriendemillorar laqualitatdevida

  bsicaperagranpartdelapoblaci.

  3.1.Elllegatlegal

  UndelscanvisfonamentalsquepodenocrreralaXinaacausadeelsJocsOlmpicsselllegat

  legal. Mentre que el canvi social pot donarse quan una naci es veu pressionada per

  l'examen internacionaldelsmitjans,smsprobableque talcanvi siguipermanentquanes

  veureforatper la llei.Com la llei internacionalsunade lesviesprincipalspera forarals

  pasosaadaptarsealsestndardsinternacionalsd'avui,dominatsperOccident,simportant

  entendreelsfonamentslegalsdelMovimentOlmpic.

  3.2.LaCartaOlmpica

  El Moviment Olmpic t com a guia la Carta Olmpica, el seu document fonamental, per

  aquestsecentraenelmndel'esport,inoesrefereixdirectamentamoltsdelsassumptesque

  preocupen als qui tenen agendes poltiques. L'nic dret hum reconegut en la Carta s el

  Principi Fonamental nm. 4, que diu: La prctica esportiva s un dret hum8. El dret a

  participarenelsesportsno s'ha vist comadrethuma la llei internacional,ni tan solsals

  EstatsUnits9.LaCartaOlmpicanopotservircomabaselegalperacanviarelsdretshumans

  encapnaci,ienaixlaXinanosdiferent.Pelquefaalsfonamentslegalsquepreocupenals

  periodistesialspoltics,l'nicdocumentlegalrellevantselManualdelesciutatscandidates

  peralsJocsielcontracteassociatalaciutathoste10.

  Encertesrees,elsistemalegaldelaXinas'estmodificantperacomplirambelsestndards

  internacionalsiaixferpossiblel'organitzacidelesOlimpades.

  3.3.Dretsdepropietatintellectual

  Laproteccide lesmarquesolmpiqueseraunade lesgranspreocupacionsdelCOIdesdel

  comenament.LaXinatambveuaixcomunaoportunitatperaensenyaralagentelsdrets

  de propietat intellectual, els quals es consideren importants per al desenvolupament de

  l'economiaxinesaiperalesrelacionsinternacionals,jaquelesimitacionsdemarquesfamoses

  hanestatungranproblema tantpera lesmarques localscompera lesestrangeres.ElCOI

  estavaengeneralsatisfetamblaproteccidelesmarquesolmpiques.Vahaverunaproducci

 • CentredEstudisOlmpics,CEOUABCollecciLlionsuniversitries|22

  5

  agranescalad'imitacions,peresvadescobririesvapodersolucionar.Tanmateix,l'efecteva

  ser limitat perqu la gent va entendre que les marques olmpiques no podien usarse

  lliurementi,alatardordel2007,lesmesuresgovernamentalsjahavieneliminatprcticament

  lesfalsificacions.Noobstantaix,elsCDspirata,perexemple,encaraespodenveurepertot

  arreu. Tot i aix, es va notar de forma general que els Jocs Olmpics havien mostrat la

  importnciadelaproteccidelapropietatintellectualalgoverncentral,desprsd'anysd'un

  aparentcompromsambivalent.

  3.4.RadiodifusiOlmpicadePequn(BeijingOlympicBroadcasting)(BOB)

  La lleixinesanopermetquehihagi inversionsestrangeresdirectesa la televiside laXina,

  peresvaaprovaroferirformaciaunconjuntd'empresesnoxinesesperaretransmetreel

  materialinternacional,laproductoraRadiodifusiOlmpicadePequn(BOB,enlessevessigles

  en angls). Aquest fet, que el Consell d'Estat hagi decidit deixar de banda una llei que es

  considerava crucial per a la seguretat nacional, no s'ha declarat pblicament, sin que el

  comunicat oficial emfatitzava que la decisi s'havia pres d'acord amb les lleis sobre

  collaboracionsempresarialsxinesesestrangeres11.ElprincipalproblemavavenirquanelCOI

  vadecidiremprendrelasevaprpiaagnciaderadiodifusiinterna,elsServeisdeRadiodifusi

  Olmpica(OBS,enlessevessiglesenangls)comaEmissoraOficialdelsJocs(enangls,OBO,

  OfficialBroadcasterfortheOlympics),laqualcomenariapelsquesecelebraranal2008,sense

  pensarqueaixpodiaanarencontrade les lleisnacionalsd'unpas.Noobstantaix,esva

  arribaraunacord:pertalquelaOBSnohofestot,esvaestablirunacooperaciempresarial.

  EldirectorexecutiudelBOBsenManoloRomero,delaOBS,ielseudirectorgeneralenMa

  Guoli,l'anteriordirectordel'AgnciaEsportivadelaTelevisiCentrallaXina.Elpresidentdela

  JuntadeDirectorssen JiangXiaoyu,vicepresidentexecutiudelBOCOG (siglesenanglsde

  ComitOrganitzadordelsJocsOlmpicsdePequn),mentrequeelvicepresidentsenHein

  Verbruggen,presidentdelaComissideCoordinacidelCOI.EntreelsDirectorsExecutius,els

  DirectorsdeDepartamentilaJuntadeDirectors,elpersonalesquedaambdeumembresdel

  COIidotzexinesos,laqualcosadnasuperioritatnumricaaaquestsltims.

 • LesOlimpadescanviaranlaXinaolaXinacanviarlesOlimpades?SusanBrownell

  6

  3.5.Lleitemporalquegaranteix la llibertatmediticaperalsperiodistesestrangersquecobreixenelsJocsOlmpics

  Capalfinaldel2006,esvananunciara laXinanovesmesuresrestrictivesperalsperiodistes.

  Desprs d'una protesta internacional, el Ministeri d'Afers Exteriors va aprovar una llei

  temporalquegaranteix la llibertatmediticaperalsperiodistesestrangersquecobreixenels

  JocsOlmpics iassumptesrelacionatsdesde l1degenerdel2007 finsal17d'octubredel

  2008.Aquestalleiharebutcrtiques,jaquenogaranteixqueelsperiodistesxinesostinguinles

  mateixesllibertats.Ams,hanarribatinformesquediuenqueperiodistesestrangerss'hanvist

  acorralatsperfuncionarisenzones locals,potserperqunoconeixien la llei,operqucreien

  queelsperiodistesestaveninvestigantassumptesquenotenienrelaciamblesOlimpadeso,

  el que s potserms probable, perqu tenien els seus propismotius per a resistirse a la

  transparnciaqueelcentreestintentantreforar.Peraltrabanda,elfetqueespromulgus

  una lleid'aquest tipusesvaconsiderarungranpascapaunamajor llibertatmediticaa la

  Xina.

  Eldilluns,12denovembredel2007,eldiariescritenanglsChinaDaily(laveudelgovern)va

  iniciar una tempestameditica quan va publicar un article basat en una entrevista amb el

  ministre de l'Administraci General de Premsa i Publicacions, qui declarava que s'estava

  emprantunabasededades sobreels28.000periodistesestrangersque s'esperenpera les

  Olimpades.Encaraque l'articleafirmavaqueaquestabasededadeseraperaevitarquehi

  hagi impostors que es presentin com a periodistes acreditats, els mitjans occidentals van

  interpretaraixcomqueaquesta informacis'usariaperacontrolarals reporters12.Lagran

  atenciqueselivaprestaraaquestarticledemostralasusceptibilitatdelapremsaoccidental

  sobrequalsevolcosaquepuguisuposarunintentdecensura.Existeixunsentimentcreixentde

  desconfianaentreelsmitjansoccidentalsilesorganitzacionsxinesesques'encarreguend'ells,

  lesquals,segonselmeuparer,snraonablementprudentstractantambaquestsacausade

  les seves reaccions exagerades i impredictibles. Qualsevol pensaria que la censura de la

  premsaselproblemamsgrandelsJocsdePequnper,defet,hihamoltsaltresassumptes

  ms importants, i lesrestriccionsque tantelsperiodistesxinesoscomelsoccidentalstroben

  nosnlesmateixesqueperalsprofessionalsd'altresrees(laqualcosaincloualsacadmics),

  persovintsemblaquealapremsaoccidentalliinteressaespecialmentlescosesqueliafecten

  directament.

 • CentredEstudisOlmpics,CEOUABCollecciLlionsuniversitries|22

  7

  3.6.LaresolucideNagoya

  UnaltredocumentlegalimportantperalaXinaiTaiwanslaResolucideNagoyadelCOIdel

  1979,laqualvareadmetrelaXinaalCOIsotalafrmulaolmpica.Entoteslespublicacionsi

  esdevenimentsdelCOI,alaXinaselaconeixcomelComitOlmpicdelaRepblicaPopular

  de laXina icompeteixsotaelseuhimne i lasevabanderanacional.ATaiwanse lireconeix

  comunadivisidintredelComitOlmpicXinsambelnomde ComitOlmpicdelTaipei

  xinsicompeteixsotal'himneilabanderadelseuComitOlmpic.ATaiwannoselipermet

  usarelnomdeRepblicade laXina,aixcom lasevabandera ihimne.Elprincipid'unasola

  Xina de la poltica exterior xinesa no permet l'expressi del separatisme taiwans ni

  l'existncia de la Repblica de la Xina com a un estat sobir. Aquestes tamb sn les

  precondicionsperatotselsacordsdiplomticsdelaXinaamblesNacionsUnidesiambles168

  nacionsdelmnquelareconeixendiplomticament.

  EntrelaXinaiTaiwansemprehapassatelsegent:laRepblicaPopulardelaXinas'esforava

  peramostraraTaiwancomapartde laXina i ferque s'adaptsa laResolucideNagoya,

  mentre que aquest tractava deminarla. La Resoluci deNagoya t una fissura legal: est

  escritaenangls ien francs,pernoen xins. La traducci xinesade Taipei xinsesva

  resoldremstardendebatsentrelaXinaiTaiwanabansdelsJocsAsiticsde1990.Elresultat

  vaserunacordenelqualComitOlmpicdelTaipeixinsestraduacomZhongguoTaibei

  Aoweihui a la Xina continental, mentre que a Taipei es tradua com Zhonghua Taibei

  Aoweihui13. Aix, durant les Olimpades de Pequn, tots els documents oficials que es

  produeixinenel continent ielsmitjansd'all,utilitzaranZhongguoTaibeiAoweihui,mentre

  queelsmaterialsqueesprodueixinenTaiwanutilitzaranZhonghuaTaibeiAoweihui.La lluita

  deTaiwanpelnomes vaproduirperqu semblavaque si vosaltres souelComitOlmpic

  Zhongguo,llavorsnosaltresnoensdiremsimplementComitOlmpicdeTaipeiZhongguoper

  evitarqueestiguem lligats iensconvertimenunrgan localdelComitOlmpicZhongguo.

  Desprsd'estudiar l'assumpte, laXinavadecidirque ladifernciad'uncarcternoviolavael

  principid'unasolaXinaivaaccediralapeticideTaiwan14.

  QuanesvaintroduirlarutadelViatgedelaTorxaOlmpicaal'abrildel2007,Taiwanvainsistir

  que noms la rebria si aquesta entrava i sortia d'un tercer pas independent, i si no venia

  directamentdelapartcontinentalnid'unadelessevesRegionsAdministrativesEspecialscom

 • LesOlimpadescanviaranlaXinaolaXinacanviarlesOlimpades?SusanBrownell

  8

  HongKongoMacao.AixsimbolitzariaqueTaiwantambsunaRegiAdministrativaEspecial

  ipartdel'estructurad'unpas,dossistemes.

  Aquestestira iarronsacontinuardurantelsJocsOlmpics.Aquestsunassumptepolticde

  vital importnciapera laXina, isgaireb impossiblequeesprodueixiun canvien la seva

  posiciperqumoltade la legitimitatdelPartitComunistadepnd'aix.Per tant,qualsevol

  movimentcapa la independnciadeTaiwanpodriaprovocarunareaccimilitaraPequn, la

  qualcosapertorbariaeldesenvolupamentdels Jocs.Pera laXina,Taiwansms important

  quelesOlimpades.FinsitotlamajoriadexinesoscreuenfermamentqueTaiwanspartdela

  Xina,queelstaiwanesossnxinesosipensenquelaindependnciad'aquestterritoriseriaun

  ataccontralasobiranianacionaldelaXina.Fapoc,unestudiantgraduatal'institutd'educaci

  fsica va arribar a dirme que si la Xina prengus accionsmilitars en contra de Taiwan, ell

  s'uniriaal'exrcitiquesesentiriahonoratdesacrificarlasevavidaperaquestacausa.

  3.7.Quantduraran?

  Lamajoriadelscanvis legalsesmentatsaqusntemporals.La llibertatde lesrestriccionsde

  lesduanesidelacensuraperalsqueposseeixinuncarnetd'identitatolmpic,lesllibertatsper

  a informar de les que gaudiran els periodistes estrangers, l'empresa de televisi xinesa

  estrangera...seguramenttotaixdesapareixerunsmesosdesprsqueacabinlesOlimpades.

  Malgrataix,mentresiguinvigents,centenarsopotsermilersdexinesostindranl'oportunitat

  detreballaricomunicarsedeformamsproperaambelsestrangersiesfamiliaritzaranamb

  els estndards i les prctiques internacionals. El que s continuar ser la protecci de la

  propietat intellectual, aix que el sistema que la refora potser sigui una mica millor que

  abans.

  4.Elllegatintangible

  Encara que siguin importants, els terrenys on es notar el llegat legal sn bastant limitats.

  Normalment,nospasgrciesalsmitjanslegalsqueelsJocsOlmpicspodentenirunefectea

  granescala,sinatravsdeprocessosallargterminiqueseguramentnocrearantitulars.Enel

  Simposidel2002sobreelLlegatdels JocsOlmpics,organitzatpelmuseuOlmpic ielCentre

 • CentredEstudisOlmpics,CEOUABCollecciLlionsuniversitries|22

  9

  d'EstudisOlmpics de laUniversitat Autnoma de Barcelona, es va afirmar que existeix un

  llegatintangibleiquelaculturaslafontsupremadetotselsaltresllegats.

  Enparticular,snecessariassenyalarlaimportnciadelsconegutsllegatsintangibles,

  com la producci d'idees i de valors culturals, d'experincies interculturals i no

  exclusives (basades en el sexe, l'tniao leshabilitats fsiques), lamemria popular,

  l'educaci,elsarxius,l'esforcollectiuielvoluntarisme,elsnouspracticantsd'esport,

  la notorietat a escala mundial, l'experincia, els coneixements, etc. Aquests llegats

  intangiblestambactuencomamotorperalstangiblesperadesenvoluparunllegata

  llargtermini.[...]

  Laculturaesvaassenyalarcomundelsaspectes fonamentalsdel llegatolmpic,que

  podriaconsiderarsecomlabasedelasevaexistnciaicontinutat.Defet,laculturaes

  vaidentificarnonomscomunaspectedelllegatolmpic,sincomlafontsupremade

  totselsaltres15.

  4.1.ElCOIcomamestrededemocrcia?

  AHeZhenliangselvapresentarquanlabanderadelaRepblicaPopulardelaXinaesvaalar

  perprimera vegadaen laVilaOlmpicadeHlsinkial1952.Ell tenia22anys.Vanhaverde

  passar28anysmsperqu latornessinahissarenelsJocsd'HiverndeLakePlacid, i32anys

  finsqueesvaveureenelsJocsd'EstiudeLosngeles.HeZhenlianghainvertitelsmillorsanys

  de la seva joventut treballant en la diplomcia dels esports i finalment ha condut a la

  readmissidelaXinaenelCOIl'any1979,iellenvasernomenatmembreal1981.Enaquells

  anys, no li quedava altra sortida que convertirse en un expert dels procediments

  parlamentaris, la qual cosa pot resultar estranya per als que no tenen en els seus pasos

  reunionspoltiquesdemocrtiques.QuanvaestardintredelCOI,Heesvaconvertirenundels

  mestresdelaCartaOlmpica.AixvaserresultatdelsanysenelsqualsacusavaalCOIdeviolar

  la seva prpia carta en el moment que van admetre a dos Comits Olmpics Xinesos. El

  presidentdelCOI, JuanAntonioSamaranch,elvaelogiarper laseva lleialtata laCartaenel

  prlegquevaescriureperalabiografiad'He16.UndelsmembresdelaComissisobreCulturai

  EducaciOlmpica, la qual presideix He, el va descriure com la personams democrtica

  dintredelCOI.

 • LesOlimpadescanviaranlaXinaolaXinacanviarlesOlimpades?SusanBrownell

  10

  Entre1988i1996,HeZhenliangvasermembredelaSetenaiVuitenaConfernciaConsultiva

  Poltica del Poble Xins (CCPPC), una de les dues assemblees representatives del govern

  central xins.Durant lamajorpartdel temps,elCCPPCva seguirelprocsparlamentarien

  teoria, jaque totes lespropostesquevanserpresentadess'aprovavendemaneraunnime,

  aixque,alaprctica,noeraunprocsdemocrtic.HevadurlasevaexperinciaenelCOIal

  CongrsConsultiuPoltic,onva iniciarviusdebatssobre lapolticanacionald'esport ionva

  formarpartd'unatendnciacapaunprocsdemocrticmslegtim17.Avuidia,lespropostes

  enlaConfernciaesdebatenactivament,elsvotsnosnunnimesi,devegades,lespropostes

  noarribenaseraprovades.

  5.Elllegatmsimportant:lespersonesilacultura

  Elmajor llegatdels JocsdePequn ser l'hum iel cultural.Existeixen tres temespera les

  Olimpades:lesOlimpadesdel'altatecnologia,lesOlimpadesVerdesilesOlimpadesrenwen.

  Renwensdifcilde traduir;barreja lespersonesamb lacultura,es formaambelscarcters

  deren, sser hum, ywen, literatura, cultura. Normalment, la seva traducci esrefereixaleshumanitatsacadmiques,aixquedevegadess'hatradutcomlesOlimpades

  humanstiques.Defet,tduesfacetes,unaonestraduiriacomlesOlimpadesdelagent,i

  l'altra com les Olimpades humanstiques. La primera significa que els Jocs donarien

  l'oportunitat als ciutadans de la Xina d'entrenarse per al mn globalitzat. La segona, que

  promourien la barreja de la cultura xinesa amb l'occidental, enriquintles totes dues i a la

  culturaglobal.

  5.1.Leducaciolmpica

  Latradicidintredelconfucianismetmoltaveureen l'educacicomamtodeperacrear

  unasocietatharmoniosa.Unade lesmillorsmaneresderealitzar lesOlimpadesde lagent

  ser mitjanant l'educaci olmpica a un nivell com mai no sha vist abans. Ja hi ha

  confernciesacadmiques iprofessionals, llibresde text,cursosa lesescolespbliques i les

  universitats,televisieducativaiprogramesderdio,assajosenrevistesidiaris,entrenaments

  ainternetimoltms.

 • CentredEstudisOlmpics,CEOUABCollecciLlionsuniversitries|22

  11

  Desprsquelacandidaturatingusxitlany2001,l'escolaprimriaYangfangdianvainiciarles

  primeres activitats d'educaci olmpica a la Xina sota la supervisi de Donnie Pei, qui va

  completar un mster en el Centre Internacional d'Estudis Olmpics de la Universitat de

  WesternOntario(Canad),ivaferunpostgraulany2001al'AcadmiaOlmpicaInternacional.

  Durant el 2005, seguint el model de Yangfangdian, la Comissi Educativa de la ciutat de

  Pequn, juntament amb el BOCOG, va expandir els programes d'educaci olmpica a 200

  escolesprimriesisecundriesdePequniaaltres356detotelpas,lesqualsesvandesignar

  escoles model d'educaci olmpica. El sistema d'escoles model s un exemple duna

  prctica comuna a la Xina de redissenyar rees especials experimentals (com la Zona

  EconmicaEspecialdeShenzhen),aixcompersones(comelstreballadorsmodel)iunitatsde

  treball(comlesescolesmodel)perapromulgarpoltiquesnoves.Sisurtenb,aquestsmodels

  han d'expandirse ms enll del seu entorn original en el que sanomena un efecte de

  radiaci.Capalafidel2007,altres395escolesprimriesisecundrieshaurandonatlam

  aaquestsistemad'escolesmodeld'educaciolmpica.

  Elmomentvaserperfecteperqu l'educaciolmpicaocupsunespaibuitques'haviacreat,

  donada la recent reforma del currculum anteriorment estandarditzat per a tot el pas.

  L'objectiude la reforma era estimular la creativitatdels administradorsde les escoles,dels

  professors i dels alumnes, oferintlos certa llibertat per a crear el contingut de les seves

  prpiesclassesencertesaulesdesignadescomespecfiquesdel'escola.Elresultatd'aquesta

  conjunturafortutavaserqueeldesenvolupamentde lesactivitatspera l'educaciolmpica

  fouincreble:latornadadelpentatldel'antigaGrcia,lacerimniad'oberturaolmpicaamb

  un cord'ngels olmpics, la creacid'unminicomitorganitzadorolmpic,aprendre jocs i

  dansestradicionalsxineses,dissenyarnaipsolmpics,utilitzarl'anticartderetallarpaperpera

  recrearalsFuwa,lesmascotes,imoltms.

  5.2.Lentrenamentdelsvoluntaris

  ElBOCOGielsacadmicsolmpicsveuenl'entusiasmedelsvoluntariscomunaoportunitatde

  millorarelnivelld'educacipblicilamoralitat,boiensenyantlahistriaielsvalorsolmpics,

  la cultura tradicional xinesa, la histria de Pequn, el protocol pblic, els costums

  internacionals, les llenges estrangeres i habilitats de primers auxilis. Al principi, es va

  programarque100.000voluntarisrebessinentrenament,perdesprsd'avaluarelpotencial

 • LesOlimpadescanviaranlaXinaolaXinacanviarlesOlimpades?SusanBrownell

  12

  de modelar la prxima generaci, el BOCOG va decidir multiplicar aquest nombre fins a

  500.000 en tot el pas.A causa de la importncia de l'habilitat amb llenges estrangeres i

  l'objectiu d'influenciar a generaci segent, la majoria dels voluntaris seran estudiants

  universitaris.

  Al2007,elCOIvaassenyalarelproblemadelsvoluntarisambpocnivelld'anglsdesprsque

  escompletessinlamajoriadeproves.ElsldersdelBOCOGvanpressionaralDepartamentde

  Voluntarisperquelseuanglsmillorsperquanarribessinels JocsOlmpics.Aprincipisde

  novembre, vaig assistir a una reuni d'experts estrangers per a desenvolupar un pla per a

  ensenyar angls als voluntaris. Entre els altres exmens que es feien per a seleccionar els

  voluntaris,es va incloureunorald'angls (o,de formams reduda,und'unaaltra llengua

  estrangera), i s'eliminavaaquellsestudiantsque fossin incapaosdemanteniruna conversa

  bsica.LesuniversitatsdePequnvanserlabaseperaaquestsexmens,quevanhaverdeser

  administrats fins per 80.000 voluntaris per a poder comenar el procs de selecci que

  finalment acabaria amb els 40.000 voluntaris que es necessiten per a treballar a les

  delegacionsdurantlesOlimpades.

  El Departament de Voluntaris no volia emprar estrangers en el procs perqu no

  s'involucressin angloparlants nadius. El BOCOG noms va comptar amb un redut nombre

  d'estrangersacausadelacreenaqueelstreballadorshandeserdefiar,aixqueseriamolt

  durcomprovarrigorosamentelsantecedentsdelsestrangers,cosaperlaqualtotselsxinesos

  handepassarpertaldaconseguirfeina.Pelquefaallengesestrangeres,elproblemageneral

  de laXinasque lamajoriadelsseusciutadans, inclososelsdelBOCOG,han tingut tanpoc

  contacte amb estrangers que no s'adonen de com ns, de baix, el seu nivell d'angls (o

  d'altresidiomes),inotenencomprensiprcticaniexperinciaperaensenyarlagentaarribar

  aunnivellfuncional.Desprsdedebatre laqueixadelCOI,esvaarribara laconclusiqueel

  principalproblemanoeraqueelnivelldellengesfosbaix,sinqueelsvoluntariserenmassa

  tmidscomperobrirlaboca.ElsmembresdelCOIqueesqueixavendelpocnivelld'anglsdels

  voluntariserenafricans,aixqueaquestnonomseraunproblemalingstic,sincultural,ja

  queels xinesos solen sentirse intimidatsdavant gentde color.Ams,es va veurequeels

  voluntaris no estaven familiaritzats amb els accents dels angloparlants no nadius.

  Personalment, jonohiesticd'acordambaquestesconclusions, icrecque l'obstacleprincipal

 • CentredEstudisOlmpics,CEOUABCollecciLlionsuniversitries|22

  13

  segueixsenteldelsproblemesinherentsenl'ensenyamentdellengesestrangeres,queinclou

  l'excessiva mfasi en el text escrit i en el vocabulari de frases olmpiques inadequat i, de

  vegades,finsitotridcul.

  Elresultatd'aquestafaltad'experinciaambestrangersvaserque la incomprensid'aquests

  enelDepartamentdeVoluntariseraextremadamentalta.Finsitotemvanpreguntarsobrela

  traducci proposada de l'eslgan dels voluntaris, el somriure del voluntari, la imatge de

  Pequn,perqulagentdelBOCOGhaviasentitqueelsestrangersnoveienelsomriurecoma

  unsigned'amistaticalidesa...defet,havienescoltatque,peralsestrangers,unsomriureera

  unacosadolenta!

  5.3.Lapromocidelcosmopolitanismeidelangls

  Lademandadeproduirdocumentsoficialsenangls ien francs i lanecessitatque lagent

  parls llengesestrangereshasignificatpera laXinaunagrancrrega.El laboristreballde

  traduir ideogramesxinesosa l'angls ial francs, lesdues llengesque requereixelCOI,va

  mantenir amolta gent desperta fins ben tard a lamatinada amesura que els terminis de

  lliuraments'acostaven.MoltdelsempleatsdelBOCOGestanestudiantangls.Elsfuncionaris

  delBOCOGidelgovernmunicipaldePequnquenoelparlenestanendesavantatgeentractar

  amb les visites gaireb setmanals del COI i de les Federacions Esportives Internacionals. El

  vicetinentd'alcaldedePequn ielmembredelcomitde lacandidaturaWangWei,elsquals

  vancursarunmsterd'anglsalaUniversitatdIowa,vanpujarrpidamentalajerarquiadel

  BOCOG. Laprximageneracide ldersdePequn (ipotser tamb capdavantersdelgovern

  central)seranmscosmopolitesgrciesalsJocsOlmpics.

  Elnivellgenerald'anglsdelaciutats'elevarunamica,jaques'esperaquelestudindesdels

  voluntarisfinsalstreballadorsdelshotelsielstaxistes.Encaraquehihagigentqueespregunti

  siaprendreunamicad'anglstindrefectesduradors, laveritatsqueaixformapartd'un

  procsms ampli en elqual gentnormal i corrent comena a veure's a simateixos com a

  membresd'unacomunitatglobal.

 • LesOlimpadescanviaranlaXinaolaXinacanviarlesOlimpades?SusanBrownell

  14

  5.4.Lescrutiniintensdelsmitjansinternacionals

  Durantels Jocs, s'esperaquehihagi21.600mitjansacreditats, ialvoltantde10.000 sense

  acreditar,cosaquesumauntotaldegaireb32.000,itotsellss'aglomeraranaPequn.Podem

  estarsegursqueelsperiodistes,sentallquesn,nosecentrarannicamentenleshistries

  quehanpassatperlacensura.Elsdissidentsielscrticsguanyaranmsatencimediticaque

  d'altramaneranohaguessin tingutmai.Durantdues setmanes, laXina s'obriralmncom

  mainohafetabans.

  Estudisacadmicsmostrenque lacoberturadelsmitjansoccidentalsdels JocsdePequnha

  estat ms dominada per temes poltics que per assumptes Olmpics18. Els xinesos veuen

  hipcritaaquestapolititzacidelsmitjansoccidentals, jaqueOccidentsemprehacriticatels

  mitjansxinesospelsseusprejudicispolticsi,desde1978,lareduccidelcontingutpolticen

  aquestss'haconsideratcomungranassolimentperalapolticad'obrirsealmnexterior.

  La culturaxinesaposagranmfasipelque faa ladignitatde lespersones ide lesnacions.

  Cara,mianzi (prestigipersonalodignitat)s crucialpera les relacions socials, ihihauna

  gran diferncia entre el comportament i el llenguatge en pblic i que s'usa en privat. La

  vergonyafamiliarnohauriadefersepblica,jiachoubukewaiyang,sunaditaqueserveix

  peraillustraraix.

  Personalment,semprem'hasorprscomensn,d'oberts,elsxinesos(ambmi).M'hasemblat

  ms fcilaprendre com funcionen lesorganitzacionsd'altnivellxinesesque lesamericanes,

  per aix s perqu tinc un bon nivell de xins i he desenvolupat contactes en elmn de

  l'esportxinsdurant22anys.Perdefinici,qualsevolcosaque se lidiguiaunperiodistas

  pblicai,pertant,hiapliquenlesreglesdelacara.Existeixunprotocolmoltrefinatentreels

  amfitrions i els convidats; aix tamb s'estn a les convencions xineses per a expressar el

  respectemutuentreestats,elqualhistricaments'hadesenvolupatmsqueaOccident19.Les

  informacionsnegativesdurantels Jocs segurament faranempiparalgunsxinesos,perqus

  com siun amfitri convids alg a casa seva i aquest el critiqus. En la tradici xinesa, les

  trobadesentreamfitri iconvidatestanmoltritualitzades inosesuposaquesiguinocasions

  peradebatsdirectes.Engeneral, se sentque alsmitjansoccidentalsnoels interessen les

  construccionsnoves,lamilloradelnivelldevida,nielsassolimentseconmicsdelesdcades

 • CentredEstudisOlmpics,CEOUABCollecciLlionsuniversitries|22

  15

  passades, que s el que ms interessa als xinesos. Informar sobre aix satisfaria lnsia

  d'Occident per les curiositats, ressaltant les diferncies amb la Xina en lloc de les seves

  semblances, laqualcosaesconsidera irrespectuosapera laXina iperals idealsolmpics.Al

  mateix temps,elscomentarisnegatiuspodrienduranous idevegadesdolorososnivellsde

  autoconscincia,jaquelaXinaesveuasimateixaatravsdelsullsdelarestadelmn.

  5.5.Xarxesinternacionalsformadespercorporacionspatrocinadores

  L'estiu del 2005 jo era a Qingdao (Tsingtao) pel Festival Internacional de la Cervesa de

  Tsingtao.Ams,secelebravaelfetquel'acabavendedesignarcopatrocinadoranacionaldels

  Jocs, juntament amb la cervesa Yanjing. Em va sorprendre veure que el nostre hotel de

  Qingdaoestavaavessardenordamericansdelamevaciutatnatal,SanLlus,laseucentralde

  la companyia cervesera AnheuserBusch, que fabrica la cervesa Budweiser. Ells eren all

  perqu AnheuserBusch, el patrocinador de cervesa global dels Jocs, s companya de la

  cervesa Tsingtao. Vaig saber llavors que la majoria delsmeus amfitrions xinesos ja havien

  visitat San Llus diverses vegades; em van dir que encara tenienmolt per aprendre de les

  tcniquesdemrquetingamericanesperamaximitzarelpatrocini.

  Elsxinesosestanorgullososque lacompanyiad'ordinadorspersonalsLenovosigui laprimera

  empresa xinesa amb un paper principal en el patrocini i, al mateix temps, est treballant

  juntamentambuncompanyestrangerperaaprendreamilloraraquestpatrocini.

  Les corporacions patrocinadores olmpiques sn una manera que les companyies xineses

  aprenguinlesestratgiesdemrquetingoccidentalsambl'objectiu,sclar,demillorarlaseva

  habilitatdemoure'spermercatsestrangers.

  6.LaXinacanviarlesOlimpades?

  Encara que els xinesos creuen que el resultat dels Jocs ser una combinaci d'Orient i

  Occident, si les Olimpades sn noms un procs unilateral en el qual la Xina aprn

  d'Occident,llavorsaquestintercanvinosertotalmentmutu.

 • LesOlimpadescanviaranlaXinaolaXinacanviarlesOlimpades?SusanBrownell

  16

  El segonobjectiudels Jocshumansticssmostrar la cultura xinesa almn.De fet,hiha

  moltsaspectesdelafilosofiaxinesaquepodriencontribuirperalafilosofiadel'Olimpisme,en

  particularelconcepteverdde larelacientreelsssershumans i lanaturalesa,tianreheyi,

  elshumansilanaturacomundesol.Elwushuxins(lesartsmarcials)expressaelconcepte

  tradicionalsegonselqualelshumansilanaturasnuntot.Aixuneixalshumansil'entorn

  mitjanantelqi,energiavital,al,unaespcied'energiaqueflueixpelcoshum ielmedi.

  Instrueixsobreunafilosofiaesportivaverdaquepodriaresultarunanovacontribucipera

  l'Olimpisme,jaquemancadetalconcepte.

  Tanmateix,no resulta senzillper aunanacinooccidental,ni tan solsper auna ambuna

  hernciacultural tan fortacom laXina, impulsarelMovimentOlmpicperqusiguiunacosa

  universal. Un exemple d'aix s la decisi del COI de no incloure el wushu com a esport

  olmpic,finsitotdesprsdeduesdcadesd'esforosperpartdelaComissiEsportivaEstatal

  depromoure'l internacionalment (tractatmsbaix).Ladificultatde laXinadepromoure les

  sevesprpiestradicionsdintredelcontextdelsJocsOlmpicsillustralalentitudamblaqualels

  canvisarribenaunaorganitzaci internacionalcomelCOI ia l'esdevenimentculturalglobal

  quepresideix.Si laXinanopotaugmentar lasevapresnciaen laculturaolmpicamundial,

  llavorslespossibilitatssnencaramsredudesperaaltresnacionsnooccidentals.

  6.1.LeurocentrismedelMovimentOlmpic

  Sipogussimdeixardebandalahistriadelxocdecivilitzacionsidel'amenaaxinesaper

  aduratermeunavaloracimenysparanoica imsmoderadadelsltims100anys,aixcom

  lesprevisionsde futur,esveuriaque lapolticaglobal i laculturasegueixensentdominades

  perOccident, iaixseguirsentenel futurproper.ElCOI,desde laseva fundaci,haestat

  dominat numricament i polticament per pasos d'Europa Occidental. Actualment, el

  percentatge demembres europeus en el COI s del 42%, dels quals un 33% son d'Europa

  Occidental. No obstant aix, laugment ms gran de membres no occidentals ha estat

  d'africans (de zero a 18%)desde 1960,mentre que laproporcidemembres asitics s'ha

  mantingut relativament constant des de la Segona Guerra Mundial. Lany 1945, sia

  representava el 18% del COI amb 10 membres; en 2006, constitueixen un 20% amb 23

  membres.QuanesvafundarlaRPCal1949,hihaviatresmembresxinesosalCOI.Al2007,hi

  haquatremembresxinesos:dosdelaXinacontinental,undeTaiwaniunaltredeHongKong.

 • CentredEstudisOlmpics,CEOUABCollecciLlionsuniversitries|22

  17

  6.2.NombredemembresdelCOIpercontinentsipercentatgetotaldemembres20

  Ams,alvoltantdel80%de lesFederacionsEsportives Internacionalstenen lessevesseusa

  EuropaOccidental,inomsun6%lestenenasia.

  Regi 1894 1920 1945 1960 2006Europa 12(80%) 35(66%) 31(55%) 30(47%) 48(42%)Occidental 10(67%) 27(51%) 23(41%) 24(37%) 38(33%)Oriental 2(13%) 8(15%) 8(14%) 6(9%) 10(9%)sia 0(0%) 2(4%) 8(14%) 7(11%) 17(15%)frica 0(0%) 1(2%) 0(0%) 2(3%) 20(18%)OrientMitj 0(0%) 1(2%) 2(4%) 6(9%) 6(5%)AmricaCentral/delSud 1(7%) 6(11%) 9(16%) 11(16%) 13(11%)AmricadelNord 1(7%) 6(11%) 4(7%) 4(6%) 5(4%)Oceania 1(7%) 2(4%) 2(4%) 4(6%) 5(4%)Total 15 53 56 64 114

  6.3.Elproblemadelwushu

  AlprogramaOlmpic,nomshihadosesportsqueclaramentnosnoriginarisd'Occident:el

  judo,queesvaafegiral1964peralsJocsOlmpicsdeTquio;ieltaekwondo,peralsJocsde

  Selde1988.Desprsde l'inicide l'eradereformaci, laChineseStateSportsCommisionva

  comenarapromoureelwushupertotelmnambl'objectiufinaldeveure'linclsenelsJocs

  Olmpics.DesdesempreesvasuposarquesiJapiSelvanpoderincloureelsseusesports

  en el programa Olmpic quan van ser els hostes, si la Xina tamb ho aconseguia, seria el

  momentqueelwushuesconvertsenesportolmpic.

  PeraPequnselivanconcedirelsJocsenlamateixasessidelCOIonJacquesRoggevaser

  escollitpresident.UndelsprincipisdelseuprogramahaestatcontrolarelgegantismedelsJocs

  Olmpics.De fet, elmotiu principal d'aquesta iniciativa va ser intentar beneficiar el Tercer

  Mn:acausadelagrandriaenormedelsJocsOlmpics,nomsunespoquesciutatsdelmn

  podienpermetre's celebrarlos, i cada vegada resultavamsdifcil,pera les ciutatsqueno

  pertanyen a l'Occident desenvolupat, aspirar a ser les hostes, sobretot les d'frica, onmai

  s'han celebrat unes Olimpades. El president Rogge va establir la Comissi del Programa

  Olmpicel2002peraestudiarelsesportsquehihaviaenelprogramaireduirneelnombre.La

  Comissivaestablir33criterispera incloure'lsenelprogramaOlmpic,enelsqualsesvan

  basarperaconsideraraltrescincesportsamsdels28que jaestanenelprograma:esports

  sobre rodes,esquaix,golf,karate i rugby.A lesFederacions Internacionalsd'aquestsesports

 • LesOlimpadescanviaranlaXinaolaXinacanviarlesOlimpades?SusanBrownell

  18

  se'ls va enviarms informaci i, aix, a principis del 2004, elwushu va quedar fora de ser

  consideratunesportOlmpic.Ipersinofospoc,desdelpuntdevistaxins,esvapreferirl'art

  marcialjaponesadelkarateabansqueelwushu iesvavotarenelCOI,encaraquenovaser

  aprovada. Un dels arguments del karate era la seva popularitat: la Federaci Mundial de

  Karateesvaestabliren1970itenia173federacionsnacionalsafiliadesen2007,mentrequela

  FederaciInternacionaldeWushu,queesvafundaren1990,tenia112federacionsnacionals

  afiliades21.ElprogramaOlmpicde2008esvafinalitzaral'abrildel2006.

  7.Expressionsdelaculturaxinesa

  Laculturaxinesas'expressaralcomenamentdelescerimniesd'obertura(ales8delatarda

  del882008),eneldissenydelVerdOlmpical llargde l'eixnordsuddePequn segonsels

  principis del fengshui (geomncia), en les interpretacions culturals de les cerimnies

  d'oberturaiclausura,id'altresmaneres.

  7.1.Lhoradecomenar

  Les cerimniesd'oberturadels JocsOlmpicsdePequn comenaran a les8de la tardadel

  vuitdiadelvuitmesde l'any2008.Elvuitselnombrede lasorten laculturatradicional

  xinesa.Elsvuittaoistes immortalseren l'equivalentxinsdelssuperheroisoccidentalsd'avui.

  Lapronunciacidelaparaulavuit,ba,sonacomlaparaulafa,queselprimercarcterdels

  quals formen fazhan, desenvolupament, i facai ferse ric. Aquestes dues paraules han

  definitl'esfordelaXinaperamodernitzarseenl'ltimsegleisnelsprincipalselementsdel

  somniqueesreflecteixenl'eslgan,Unmn,unsomni.

  7.2.Lsdelfengshui

  Les cerimnies d'obertura es duran a terme en un estadi que es troba en la part ms

  septentrionaldel'eixnordsuddelaciutatdePequn.Aproximadamentenaquestmateixeix,a

  mesuraqueesvacapalsud,est laViladelsJocsAsitics, laCiutatProhibida ielTempledel

  Cel.Desdetempsantics,lesciutatsxinesess'hananattraantenuneixnordsudd'acordamb

  elsprincipisdelfengshui.Comelpoderfavorabledelsfamososmonumentsfluircapamunt

  des del sud (la qual s la ms favorable dels Quatre Punts Cardinals) en direcci al Verd

  Olmpic,elqualestardecara,elfetdeposarl'estadiielParcOlmpicenaquesteixsagratno

 • CentredEstudisOlmpics,CEOUABCollecciLlionsuniversitries|22

  19

  nomsassegurarunsbonsJocs,sinquetambajudaracanalitzarlabonasortalaciutatde

  Pequnperal futur.ElgovernmunicipaldePequnhamantingutaquest lloc triatperalParc

  OlmpicdesdelaprimeracandidaturaOlmpicadePequnel1993.

  7.3.Lactuacicultural

  ElBOCOGcreuque lamilloroportunitatperamostrar laculturaxinesaalmnsdurant la

  cerimnia d'obertura. S'est d'acord amb qu les cerimnies d'obertura dels JocsOlmpics

  dAtenesvantenirmoltxit,perlarestadelmnjaestavafamiliaritzadaamblahistriadela

  civilitzacioccidental,per tant, les imatgesd'aquestacerimnias'entenienmolt fcilment.

  LaXinaafrontaelreptedepresentarsmbolsculturalsperaunaaudinciamundialquepocen

  sap, d'ells.Hi va haver descontentament pel segment sobre Pequn coreografiat pel fams

  directordecinemaZhangYimouper lacerimniadeclausurad'Atenes,perqumoltsxinesos

  elvanveurecarregatd'estereotipsoccidentals.Aquestainsatisfacciesvadirigirespecialment

  capa l'actuacimusicalqueva ferunadona tocant instruments tradicionalsxinesosvestida

  amb un vestit tradicional icnic, el qipao, per amb una diferncia: els qipaos duien el

  tradicional coll mandar i els tpics botons laterals, per tenien unes minifaldilles

  extremadamentcurtes.Peraalgunsobservadors,aixvasersacrificar l'autenticitatenfavor

  del'sdescaratdel'erotisme.Ams,esdiuqueelnenqueestavaassegutdamuntd'ungran

  fanal vermell que es va elevar per l'escenari no erams que un anunci de la seva prpia

  pellcula,Risetheredlantern(latraducciliteraldelaqualseriaalalallanternavermella).

  A l'estiu del 2005, es van fer cerimnies perqu es pogus competir amb propostes. La

  companyia cinematogrfica de Zhang Yimou es va presentar, aix com la dun altre fams

  director,ChenKaige,entrealtres.Alfinal,ZhangYimouvaserreelegitcomcoregraf.

  Tot i aix, hi ha qui reconeix que potser la cultura xinesa occidentalitzada sigui ms

  comprensibleperalpblicquenosxins,unamicacomallquepassaambelmenjar,jaque

  elsoccidentalssolenpreferirelmenjarxinsoccidentalitzataunaversimsautntica,amb

  sabors ms forts i amb coses que no solen menjar. Tamb es va debatre sobre com de

  xinesoshauriendeserelssegmentsculturals.Elresultatvaserunaseriosareflexipblica

  sobrequsexactamentlaculturaxinesa,laqualcosaajudaraformarunanovavisid'ella

  per al segle XXI.Comque els ldersde laXina almenys coneixien la coreografiade Zhang i

 • LesOlimpadescanviaranlaXinaolaXinacanviarlesOlimpades?SusanBrownell

  20

  potser la van aprovar oficialment, a causa del descontentament pblic que va generar,

  seguramentellsmateixostambestanreexaminantlessevesprpiesconcepcions.

  8.Estempreparats?

  Hi ha poca gent que s'estigui fent aquesta pregunta de deb: la Xina canviar els Jocs

  Olmpics? A Occident, hi ha ms preocupaci per aquesta altra qesti: Els Jocs Olmpics

  canviaranlaXina?L'eslganxinsperalacandidaturadePequn,xinBeijing,xinAoyun,Nou

  Pequn,NovesOlimpades,esvatraduiral'anglsperaNouPequn,GransOlimpades.Els

  membresdelcomitdelacandidaturavancreurequeelsquenofossinxinesosnoentendrien

  comlaXinapodriacrearaquestesnovesOlimpades.LaXinaesperaqueaixajudiaferlloc

  enelsJocsOlmpicsaunestradicionsculturalsdiferents,perdedebestOccidentoberta

  aquestapossibilitat?DedebestempreparatsperaUnmn,unsomni?

  _____

 • CentredEstudisOlmpics,CEOUABCollecciLlionsuniversitries|22

  21

  Notes2 La qesti es troba a : C.H. Robertson, A Plan for PromotingMissionaryActivity amongAssociationBoys,AnnualReportsof theForeignSecretariesof the InternationalCommittee,October1,1909 toSeptember30,1910 (NovaYork: InternationalCommittee,YMCA,1910),192; vegeu tamb Andrew Morris, Marrow of the Nation: A History of Sport and PhysicalCultureinRepublicanChina(Berkeley:UniversityofCaliforniaPress,2004),12.3 Sotaelmeupuntde vista, ieldemoltsespecialistesdel tema,elXocde civilitzacionsdeSamuelHuntingtonvaferservirideesantiguessobrecivilitzaciquehavienestatrebutjadesperacadmicsqueesvanespecialitzarenOrientMitjisia,moltsdefetestimulatspeltreballdEdwardSaid.TheClashofCivilizationsandtheRemakingofWorldOrderdeSamuelP.Huntington (NovaYork:Touchstone,1997);OrientalismdeEdwardSaid (NovaYork:VintageBooks,1978).UntericinfluentdelamodernitzaciambunavisierrniadsiavaserTalcottParsons,quitambvatenir influnciesdeMaxWeber, lopinidelqualsobre lsiaOrientaltambesvamodelarperaadaptarsea lessevesteories.MaxWeber,TheReligionofChina:Confucianism and Taoism (Nova York: Free Press 1951), tradut i editat perHansH.Gerth;TalcottParsons,Societies:EvolutionaryandComparativePerspectives(EnglewoodCliffs,N.J.:PrenticeHall,1966).4BrookLarmer,TheCreationofYaoMing,aSportsIllustrated(setembre26,2005),66.5 Hannah Beech, The Price of Gold, a Time Asia Magazine (agost 16, 2004):http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,6786861,00.html(juliol14,2007).6DonaldTrelford,TalkingSport:BewarethemarchofChina'ssinistersuperracechampions,penjataTelegraph.co.uk,el12desetembrede2004:http://www.telegraph.co.uk/sport/main.jhtml?xml=/sport/2004/09/13/sotalk13.xml (accs el6degenerde2008).7MeasuringGlobal Impact,OlympicReview:OfficialPublicationoftheOlympicMovement,juny2006,2.82004OlympicCharter(Lausanne,InternationalOlympicCommittee,2004),9.9 James A.R. Nafziger, International Sports Law, 2a ed. (Ardsley, Nova York: TransnationalPublishers,Inc.,2004).10 Manual for Candidature Cities for the Games of the XXIX Olympiad 2008 (Lausanne,Switzerland:InternationalOlympicCommittee,2001).11WeboficialdelBeijingOlympicBroadcasting,www.bob2008.com/about.html(15dejuliolde2007).12FoxNewsonline:http://www.foxnews.com/wires/2007Nov12/0,4670,ChinaReporterDatabase,00.html (accsel18denovembrede2007).13TantzhongguocomzhonghuasignifiquenXina.Totesduesparaulesescomponenperdos

  ideogramesxinesos.Elprimer,zhong,selmateixa lesduesparaules,perelsegonideograma sdiferent. Zhong significa centre,guosignifica pas, Zhongguosignifica literalmentpasdelcentre, iselnomdeXina.HuasignificaXina iZhonghuasunaaltradenominacideXinaperalsxinesos.14LiangLijun,HeZhenliangandChinasOlympicDream, tradutperSusanBrownell (Pequn:BeijingForeignLanguagesPress,2007),35455.15 Conclusions andRecommendations, International Symposiumon Legacyof theOlympicGames:19842000,simposiconjuntdelCentredEstudisOlmpicsdelCOIidelCentredEstudisOlmpicsde laUniversitatAutnomadeBarcelona,1416denovembredel2002 (Lausanne:

 • LesOlimpadescanviaranlaXinaolaXinacanviarlesOlimpades?SusanBrownell

  22

  Documents of theOlympicMuseum Collection, 2003), 2, en: http://www.olympic.org (juny2007).16LiangLijun,HeZhenliangandChinasOlympicDream, tradutperSusanBrownell (Pequn:BeijingForeignLanguagesPress,2007),ix.17Liang,HeZhenliangandChinasOlympicDream,51011.18Dong Xiaoying et. al., Aoyunhui yu guojia xingxiang:Guowaimeiti dui sige aoyun jubanchengshide baodao zhuti fenxi [LesOlimpades i la imatge nacional: anlisi dels temes enreportatges de quatre ciutats hostes olmpiques en els mitjans estrangers], Universitat dePequn,manuscritnopublicat.19 Veure, per exemple, JamesHevia, CherishingMen from Afar:QingGuest Ritual and theMacartneyEmbassyof1793(Durham:DukeUniversityPress,1995).20FiguresextretesdAllenGuttmann,TheGamesMustGoOn:AveryBrundageandtheOlympicMovement (Nova York: Columbia University Press, 1984), 263271, i Members a:http://www.olympic.org,(18dejunyde2006).21 Karate, wushu,web oficial del ComitOlmpic Internacional: http://www.olympic.org(juny2007).

 • !"

  "#$%&''()*+"

  ,-./$0 *+"-1/-+-

  2) /++$0

  3")-/45'

  /

  *$

  !

  6)2"7)/),8

  /

  "2/9$$$:

  !

  1+"7%2;

  1