LA NOVA FORMACI PROFESSIONAL slide 0

LA NOVA FORMACI PROFESSIONAL

  • Published on
    10-Jan-2016

  • View
    33

  • Download
    0

DESCRIPTION

LA NOVA FORMACI PROFESSIONAL. GUIA DE LA PROGRAMACI Juliol 2012. A - PLANIFICACI DEL CICLE FORMATIU B - FASES DE LA PROGRAMACI DEL MDUL PROFESSIONAL. A - PLANIFICACI DEL CICLE FORMATIU (I) Anlisi del Ttol i del Perfil Professional - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

LA NOVA FORMACI PROFESSIONALGUIA DE LA PROGRAMACIJuliol 2012 A - PLANIFICACI DEL CICLE FORMATIUB - FASES DE LA PROGRAMACI DEL MDUL PROFESSIONAL A - PLANIFICACI DEL CICLE FORMATIU (I)Anlisi del Ttol i del Perfil ProfessionalAnlisi de les competncies professionals, personals i socials del ttol en relaci als mduls professionalsDistribuci de mduls professionals al llarg del cicleDistribuci de les hores de lliure disposici (HLLD) A - PLANIFICACI DEL CICLE FORMATIU (II)Establiment de criteris generals sobre la metodologia a emprarEstabliment de criteris generals dutilitzaci despais, equipaments i recursosEstabliment de criteris generals sobre lavaluaci i la recuperaci dels mduls Determinaci de les lnies generals dorganitzaci del mdul de Formaci en centres de treball (FCT)B - FASES DE LA PROGRAMACI DEL MDUL PROFESSIONAL1.- Temporalitzar les unitats formatives 2.- Definir les estratgies metodolgiques i dorganitzaci del mdul professional3.- Definir lavaluaci del mdul professional4.- Establir els espais, els equipaments i els recursos del mdul professional5.- Programar cada unitat formativa5.- Programar cada unitat formativa5.1.- Contextualitzaci dels Resultats daprenentatge i Criteris davaluaci de la Unitat formativa5.2.- Concreci dels continguts5.3.-Disseny de les activitats densenyament i daprenentatge5.4.- Determinaci de Nuclis formatius (NF), si escau5.5.- Definici de lavaluaci de la unitat formativa5.6.- Definici de la metodologia emprada en la unitat formativa5.7.- Determinaci dels espais, equipaments i recursos de la unitat formativaProgramaci del mdul professional1.- RELACI DUNITATS FORMATIVES I NUCLIS FORMATIUS2.- ESTRATGIES METODOLGIQUES I ORGANITZACI DEL MP3.- AVALUACI I QUALIFICACI DEL MP4.- ESPAIS, EQUIPAMENTS I RECURSOS DEL MP5.- PROGRAMACI DUNITATS FORMATIVES:a) Resultats daprenentatge, criteris davaluaci i contingutsb) Activitats densenyament i aprenentatgec) Metodologia de la UFd) Instruments davaluaci i recuperaci de la UFe) Espais, equipaments i recursos de la UF1.- Temporalitzar les unitats formativesExemple del Mdul professional Esttica hidrotermal del ttol de Tcnic superior en esttica integral i benestarMP : Recursos tcnics i cosmtics 165 h (145 + 20)Unitats FormativesHores mn. + HLLDDuradaData in.Data fin.UF 1: Aparatologia capillar 202017/09/1215/10/12UF 2: Massatge capillar30 + 154517/09/1219/11/12UF 3: Cosmetologia capillar 95 + 510026/11/1214/05/13Aquest Mdul disposa de 20 hores de lliure disposici, que sassignen a dues de les UF del MP.Les Unitats Formatives UF1 i UF2 es realitzaran conjuntament i la UF3 seqencial a elles.Per poder realitzar la UF3 s imprescindible haver superat la UF2.1.- Temporalitzar les unitats formativesExemple del Mdul Mrqueting i venda en imatge personal del ttol de Tcnic en perruqueria i cosmtica capi.larMP: Mrqueting i venda en imatge personal 99 h (84+15)Unitats FormativesHores mn + HLLDDuradaData in.Data fin.UF 1: mrqueting i comunicaci34 3417/09/1203/12/12UF 2: promoci i venda de productes i serveis50 + 156510/12/1228/05/13Sassignen totes les HLD a la UF2.Les Unitats Formatives simpartiran de forma seqencial, primer la UF1 i desprs la UF2.2.- Definir les estratgies metodolgiques i dorganitzaci del mdul professional.Indicar les estratgies especfiques per a lassoliment de la unitat de competncia associada al mdul professionalDeterminar ls de langlsDeterminar la incorporaci de les tecnologies de laprenentatge i el coneixement (TAC)Concretar i justificar el desdoblamentIndicar la concreci de les mesures flexibilitzadores del currculum.3.- Definir lavaluaci del mdul professionalExemple: Coloraci capil.lar del ttol Perruqueria i cosmtica capil.lar:Per a superar el Mdul professional cal superar les 2 unitats formatives.La qualificaci del Mdul professional sobt segons la segent ponderaci:4.- Establir els espais, els equipaments i els recursos del mdul professionalCaldr definir els espais i els equipaments on es portar a terme la docncia, i els recursos que sutilitzaran, aix com tota aquella informaci que es cregui necessria (bibliografia, material didctic, etc.)5.- Programar cada unitat formativa del mdul professional.5.1.- Contextualitzaci dels Resultats daprenentatge i Criteris davaluaci de la Unitat formativa.Per exemple, en el segent criteri davaluaci:CA: Enregistra les dades obtingudes en la fitxa tcnica dels clientsEs decideix que no noms cal identificar i emplenar, sin que lalumnat ha de saber elaborar una fichaCA: Elabora i emplena les fitxes tcniques dels clients5.2.- Concreci dels continguts.1.Tallada de cabell amb tisora:1.1Utilitzaci de la tisora en les diferents tcniques: tallat recte, desfilat, dentat, buidat i puntejat1.2Criteris de selecci de la tcnica de tallada de cabells amb tisora1.3Operacions prvies a la tallada amb tisora1.4Protocol de realitzaci:1.4.1 Seccions: pautes i criteris de realitzaci1.4.2 Particions1.4.3 Metxa guia1.4.4 Angle de projecci1.4.5 Lnia de tall 5.3.- Disseny de les activitats d'ensenyament i d'aprenentatge (I)Caldr determinar totes les activitats d'ensenyament i d'aprenentatge de la unitat formativa (o del nucli formatiu si s'escau) que portar a l'alumnat a adquirir els resultats d'aprenentatge desitjats.El disseny de cada Activitat es concretar en:La denominaci de l'activitat La seva duradaUna breu descripci de les tasques que cal realitzar en la activitatEls RA's de referncia que es treballaran5.3.- Disseny de les activitats d'ensenyament i d'aprenentatge (II)UF2: Pentinats i recollits (92 hores)MP Pentinats per a produccions audiovisuals i de modaActivitatsAvaluacid'ensenyament i aprenentatgeRAContingutsCAInstruments davaluaciA1- Pentinats recollits70 h1,2,41,2,4Descripci-Explicaci - Demostraci i exercicis prctics (E1) (E2) (E3)-Prova prctica (PP1)A2 Prtesis capil.lars22 h1,31,3Descripci5.4.- Determinaci de Nuclis formatius (NF), si escau En cas dunitats formatives de durada mitjana o llarga, pot resultar til subdividir les unitats formatives en caixes ms petites anomenades Nuclis Formatius, amb la finalitat de facilitar lorganitzaci de la unitat formativa.Unitat formativa 2: Tcniques associades (MP Massatge)Nuclis formatiusHoresResultats daprenentatgeNF1 : Tcniques respiratries associades al massatge201NF2 : Aromaterpia, musicopterpia i cromoterpia302,35.5.- Definici de lavaluaci de la unitat formativa (I)El primer pas consistir en referenciar els criteris davaluaci amb els instruments davaluaci, i ubicar-los en les activitats densenyament-aprenentatge corresponents.UF2: Pentinats i recollits (92 hores)MP Pentinats per a produccions audiovisuals i de modaActivitatsAvaluacid'ensenyament i aprenentatgeRAContingutsCAInstruments davaluaciA1- Pentinats i recollits70 h1,2,41,2,41.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10Graella de qualificacions diria. (G)-Prova prctica (PP1)Descripci-Explicaci - Demostraci i exercicis prctics (E1) (E2) (E3)-Prova prctica (PP1)A2 Protesis capil.lars22h1,31,3Descripci5.5.- Definici de lavaluaci de la unitat formativa (II)El segent pas consistir en definir els instruments davaluaci utilitzats, aix com el procs davaluaci seguit per a determinar lavaluaci i qualificaci de cada RAHi ha moltes formes de explicitar el procs davaluaci de les unitats formatives, per en totes elles ha de quedar clar: La denominaci de l'activitat Els instruments davaluaci utilitzats Lobtenci de lavaluaci i qualificaci de cada RA Lobtenci de lavaluaci i qualificaci de la UF Les estratgies de recuperaci de la UF5.6. - Definici de la metodologia emprada en la unitat formativa. El paper del professorat i de lalumnat en el procs formatiu La tipologia general dactivitats (prctiques de laboratori, dramatitzacions, ) El tipus dagrupaci de lalumnat (petites, grups, parelles, grup-classe,) Les tcniques i mtodes didctics especfics (aprenentatge basat en problemes, projectes, estudi de casos, dinmiques de grup, el portafoli,. ..) ...5.7.- Determinaci dels espais, equipaments i recursos de la unitat formativa Lespai o els espais on es duran a terme les activitats de la unitat formativa Principals recursos (materials, eines, llibre, vdeos, webs de referncia, )GLOSSARI (I) - Activitats densenyament-aprenentatge.Entenem les activitats com el conjunt daccions densenyament i aprenentatge contextualitzades en funci de lalumnat, els recursos i ladaptaci a lentorn que es proposen per lassoliment dels resultats daprenentatge establerts.- Nuclis formatius (NF)Els nuclis formatius sn agrupacions dactivitats densenyament i aprenentatge amb una lgica organitzativa sobre funcions, sobre processos de treball, sobre productes, sobre tcniques, sobre el procs tecnolgic en general, establertes en la unitat formativa.GLOSSARI (II)- Criteris dAvaluaci (CA)Els criteris davaluaci indiquen les accions i els continguts de lactivitat o condicions que permeten valorar si sha aconseguit el resultat daprenentatge establert.Cada RA es concreta amb diversos criteris davaluaci (CA).Els criteris davaluaci es redacten en 3 persona del present (verb) ms objectiu directe (continguts)- Continguts (C)Els Continguts sn el conjunt de coneixements fonamentals que lalumnat ha dassimilar per assolir una determinada capacitat professionalA cada RA li correspon un bloc de continguts que integra els continguts procedimentals (saber fer), els conceptuals (saber ) i els actitudinals (saber ser i saber estar)GLOSSARI (III)- Resultats dAprenentatge (RA)El RA expressa la competncia que ha dadquirir lalumnat, a travs de laprenentatge per a poder desenvolupar funcions o processos i obtenir productes o resultatsCada RA descriu la capacitat que ha daconseguir lalumnat, lobjecte de lactivitat i la situaci daprenentatge. http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp/modelcurricular/progavaluahttp://www.xtec.cat/web/recursos/famprof/imatgepersonal