GUIA PRCTICA DEL PROCS DE CONSTITUCI ? GUIA PRCTICA DEL PROCS DE CONSTITUCI DUNA EMPRESA

 • Published on
  13-Sep-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Transcript

 • GUIA PRCTICA DEL PROCS DE CONSTITUCI DUNA EMPRESA COOPERATIVA

  GENER DE 2015

 • NDEXINTRODUCCI 3

  1. TRMITS DE CONSTITUCI 41.1. Sollicitud del nom de la cooperativa 5

  1.2. Redacci dels estatuts socials 9

  1.3. Celebraci de lassemblea constitutiva 13

  1.4. Aportacions inicials al capital social. Obertura dun compte bancari 14

  1.5. Escriptura pblica de constituci 15

  1.6. Sollicitud del CIF provisional 17

  1.7. Autoliquidaci de lITP-AJD 18

  1.8. Inscripci de la societat al Registre de Cooperatives 19

  1.9. Sollicitud del CIF definitiu 22

  1.10. Documentaci social 23

  2. TRMITS DINICI DACTIVITAT 242.1. Declaraci censal. Inici de lactivitat 24

  2.2. Alta a la Seguretat Social 26

  2.3. Perms municipal dobertura destabliment 28

  2.4. Comunicaci dobertura del centre de treball 29

  2.5. Llibre de visites de la Inspecci de Treball i Seguretat Social 30

  3. ANNEXOS 313.1. Capitalitzaci del pagament nic de la prestaci per desocupaci 31

  3.2. Models normalitzats dels trmits de constituci 35

  3.3. Recomanacions per a lelaboraci del contingut mnim dels estatuts 36

 • GUIA PRCTICA DEL PROCS DE CONSTITUCI DUNA EMPRESA COOPERATIVA

  Introducci Trmits de constituci Trmits dinici dactivitat Annexos

  INTRODUCCILa cooperativa s un model viable i transformador a lhora demprendre, crear ifercrixeruna empresa. Les seves caracterstiques centralitat de les persones, cooperaci, arrelament al territori i comproms social- la fan especialment indicada en el context social i econmic del segle XXI ja que fa compatible lefecte econmic amb un impacte social positiu.

  Per tal de facilitar el coneixement sobre les particularitats del seu procs de constituci, sha elaborat aquesta Guia prctica del procs de constituci duna empresa cooperativa, una eina senzilla per tenir a labast tota la informaci necessria per crear una empresa cooperativa. En les seves pgines trobareu de forma entenedora informaci sobre les passes a seguir en tot el procs de creaci, enllaos a impresos, exemplesi informaci sobre entitats.

  La guia ha estat elaborada en el marc del programa aracoop per ampliar, renovar i enfortir leconomia social i cooperativa, un programa impulsat pel Departament dEmpresa i Ocupaci amb la participaci activa de les federacionsi de la Confederaci de Cooperatives i la collaboraci de 80 entitats darreu de Catalunya.

  Esperem que aquest recurs sigui dutilitat i faciliti la creaci de ms empreses cooperatives, contribuint al desenvolupament dun teixit empresarial ms competitiu, slid i sostenible.

 • GUIA PRCTICA DEL PROCS DE CONSTITUCI DUNA EMPRESA COOPERATIVA

  Introducci Trmits de constituci Trmits dinici dactivitat Annexos

  1. TRMITS DE CONSTITUCI1.1. Sollicitud del nom de la cooperativa

  1.2. Redacci dels estatuts socials

  1.3. Celebraci de lassemblea constitutiva

  1.4. Aportacions inicials al capital social. Obertura dun compte bancari

  1.5. Escriptura pblica de constituci

  1.6. Sollicitud del CIF provisional

  1.7. Autoliquidaci de lITP AJD

  1.8. Inscripci al Registre de Cooperatives

  1.9. Sollicitud del CIF definitiu

  1.10. Documentaci social

  Esquema dels trmits de constituci:

 • GUIA PRCTICA DEL PROCS DE CONSTITUCI DUNA EMPRESA COOPERATIVA

  Introducci Trmits de constituci Trmits dinici dactivitat Annexos

  1.1. SOLLICITUD DEL NOM DE LA COOPERATIVATRAMITACI TELEMTICAEl primer pas del procs formal de constituci s triar el nom de la futura cooperativa, s a dir la seva denominaci social.

  Aquest nom, triat per les persones scies promotores, sha de sollicitar mitjanant el model de sollicitud i annex de dades especfiques normalitzat a travs de la Tramitaci telemtica de la sollicitud del nom de la cooperativa.

  Sha de fer constar a la sollicitud necessriament les dades duna de les persones scies fundadores, tot i que la presentaci formal de la sollicitud la pot efectuar una altra persona.

  INFORMACI TIL: En la tramitaci telemtica cal seguir els passos: Descarregar el formulari genric de

  sollicitud i lannex de dades especfiques. Un cop emplenat i validat, caldr enviar-ho. En el moment denviar el formulari, la persona sollicitant rebr lacusament de

  rebuda i cpia del formulari enviat.

  CONSELL:No oblideu indicar expressament a lapartat corresponent del formulari que voleu rebre els avisos sobre la tramitaci per correu electrnic.

  El Registre Central de Cooperatives de Catalunya, garanteix que no existeix cap societat inscrita abans amb el mateix nom.

  En cas que existeixi una altra societat amb la mateixa denominaci o amb una identitat substancial (en els termes que estableix larticle 87 del Decret 203/2003, d1 dagost, sobre lestructura i el funcionament del Registre General de Cooperatives de Catalunya), no semetr cap certificaci, per la qual cosa cal sollicitar una altra denominaci per a la cooperativa.

  Quan la resoluci de la sollicitud formulada ha estat favorable, el Registre lliura una certificaci de denominaci social.

  El nom demanat sha dexpressar amb lafegit societat cooperativa catalana o la seva abreviatura (ScoopC o SCC), i el rgim de responsabilitat de les persones scies, que pot ser limitada (L) o illimitada (I). No shaur dincloure repetit el terme cooperativa com a part del nom.

  Exemple del format ms freqent de denominaci social: EL NOM, SCCL

  En la sollicitud de nom es recomana incloure ms duna denominaci social, per ordre, de major a menor preferncia. Aix sevita haver de fer un nou trmit en cas que ja existeixi una societat amb el mateix nom o amb una identitat substancial.

 • GUIA PRCTICA DEL PROCS DE CONSTITUCI DUNA EMPRESA COOPERATIVA

  Introducci Trmits de constituci Trmits dinici dactivitat Annexos

  INFORMACI TIL

  A lhora de triar un nom, cal tenir en compte principalment les consideracions segents (article 3 de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives de Catalunya1, i el Captol IV de la secci tercera del Decret 203/2003, d1 dagost, sobre lestructura i el funcionament del Registre General de Cooperatives de Catalunya):

  Ha destar format per lletres de lalfabet de qualsevol de les llenges oficials espanyoles.

  Pot incloure lletres o expressions numriques i utilitzar parntesis i cometes.

  Quan es cre una cooperativa amb secci de crdit, el nom ha dincloure lexpressi i secci de crdit abans dels termes societat cooperativa catalana o la seva abreviatura.

  Es poden utilitzar inicials en tota o una part de la denominaci de la societat, sempre que vagin abans dabreviatures indicatives de la forma social (SCCL o SCCI.) i no coincideixin amb abreviatures de cap altra forma social.

  Es pot referir a una activitat econmica, sempre que sigui la realitzada per la cooperativa.

  Pot ser un nom inventat (paraula o paraules sense un significat concret).

  Pot incloure, totalment o parcialment, el nom de persones (naturals o jurdiques) sempre que siguin scies i donin el seu consentiment de forma expressa.

  No es poden incloure expressions o mots contraris a la llei o als bons costums.

  No es poden incloure termes que indueixin a errors sobre la naturalesa o classe de cooperativa o b que portin a confusi amb altres tipus de persones jurdiques o entitats.

  CLAU: En qualsevol cas, no es pot inscriure una cooperativa si existeix una altra societat amb la mateixa denominaci o amb una identitat substancial.

  CERTIFICACI NEGATIVA DE DENOMINACI SOCIAL

  En el termini mxim dun mes, a comptar des de la data dentrada de la sollicitud, el Registre haur verificat si la composici de la denominaci sajusta al que estableixen els articles 82 a 88 del Decret 203/2003, d1 dagost, sobre lestructura i el funcionament del Registre General de Cooperatives de Catalunya. Aleshores, ha demetre una resoluci i lha de comunicar a la persona sollicitant.

  En cas de resoluci favorable, el Registre Central emet la certificaci de denominaci, que sha dadjuntar a lescriptura pblica de constituci.

  En cas de resoluci no favorable per cap de les denominacions sollicitades (tant la preferent com les alternatives), sha de tornar a comenar el trmit i demanar un altre o altres noms diferents.

  1. Dara endavant, sempre que parlem de la Llei, ens referim a la Llei 18/2002 de cooperatives de Catalunya, en vigor en la data de publicaci de la primera edici daquesta guia.

 • GUIA PRCTICA DEL PROCS DE CONSTITUCI DUNA EMPRESA COOPERATIVA

  Introducci Trmits de constituci Trmits dinici dactivitat Annexos

  No es pot anar al notari per signar lescriptura pblica de constituci de la cooperativa si no es t el certificat original i vigent favorable, de reserva del nom, ems pel Registre Central de Cooperatives de Catalunya.

  LLOCS DE TRAMITACI

  Si voleu una tramitaci rpida amb estalvi de temps i desplaaments presenteu la vostra sollicitud de forma telemtica mitjanant el canal:

  Tramitaci telemtica de la sollicitud del nom de la cooperativa.

  En cas datenci presencial:

  OficinesdeGestiEmpresarial(OGE)Xarxa doficines OGE i Cita prvia

  Altres centres de suport

  Registre Central de Cooperatives de Catalunya C/ Seplveda, 148-150, 2a.08011 - Barcelona Tel. 93 228 57 57 Fax 93 552 41 90

  Registre Territorial de Cooperatives de BarcelonaC/ Albareda, 2-4, 2a. 08004 BarcelonaTel. 93 622 04 00Fax 93 622 04 01

  RegistreTerritorialdeCooperativesdeGironaPl. Pompeu Fabra, 117002 - GironaTel. 872 97 50 00Fax 872975074

  Registre Territorial de Cooperatives de LleidaC/ General Britos, 325007 - LleidaTel. 973 23 00 80Fax 973 23 36 23

  Delegaci Territorial del Departament dEmpresa i Ocupaci a les Terres de lEbre(BaixEbre,Montsi,RiberadEbreiTerraAlta)C. Montcada, 3243500 TortosaTf. 97749333Fax. 977449575

 • GUIA PRCTICA DEL PROCS DE CONSTITUCI DUNA EMPRESA COOPERATIVA

  Introducci Trmits de constituci Trmits dinici dactivitat Annexos

  Registre Territorial de Cooperatives de TarragonaC/ Joan Baptista Plana, 29-3143005 - TarragonaTel. 977 23 36 14Fax 977 24 33 74

  OficinesdeGestiEmpresarial(OGE)Des de qualsevol poblaci, a loficina de correus, es pot enviar la sollicitud de reserva de nom per correu administratiu.

  CORREU ADMINISTRATIU

  En els enviaments per correu administratiu, cal dirigir-se a qualsevol oficina de correus i presentar el document original de sollicitud, juntament amb una cpia dins dun sobre obert, i el funcionari de correus els ha de segellar i lliurar-ne una cpia. Lenviament es fa mitjanant correu certificat.

  TERMINIS

  La denominaci social queda reservada al Registre Central durant un termini de 12 mesos, a comptar des de la data de la certificaci.

  Ara b, transcorreguts 4 mesos des de la data demissi del certificat, si no sha formalitzat lescriptura pblica de constituci de la cooperativa, la certificaci caduca i se nha de demanar la prrroga al Registre Central.

  DOCUMENTACI (MODELS NORMALITZATS)

  En lenlla Tramitaci telemtica de la sollicitud del nom de la cooperativa, trobareu els dos models:

  Formulari de sollicitud

  Annex de dades especfiques

  COST

  Podeu consultar en aquest Enlla informaci sobre les taxes vigents

 • GUIA PRCTICA DEL PROCS DE CONSTITUCI DUNA EMPRESA COOPERATIVA

  Introducci Trmits de constituci Trmits dinici dactivitat Annexos

  1.2. REDACCI DELS ESTATUTS SOCIALSEls estatuts socials regulen les normes principals de funcionament de la societat cooperativa, aix com alguns trets bsics com la definici de lobjecte, el domicili o el capital social.

  La Llei de cooperatives permet que les persones scies, dins del marc legal, puguin decidir en molts aspectes com volen que funcioni la seva cooperativa.

  Per aquest motiu s important dedicar un temps a lelaboraci i comprensi dels estatuts de la cooperativa.

  Els estatuts han de ser aprovats per lassemblea constitutiva de les persones scies fundadores.

  RECOMANACIONS PER ELABORAR ELS ESTATUTS

  Formar-se prviament sobre les caracterstiques de la societat cooperativa.

  Partir dun model estndard destatuts i cenyir-se al contingut mnim dels estatuts socials. Podeu veure models destatuts en el segent enlla: models destatuts . Igualment, teniu ms informaci a Models i formularis.

  Confeccionar el text entre el conjunt de les persones scies fundadores redactant-los de manera entenedora i adequada al projecte empresarial i a les persones scies.

  Sollicitar orientaci en cas de dubte durant la redacci dels estatuts. Podeu fer-ho a:

  o A les oficines dels Registres territorials de cooperatives segons correspongui per domicili social de la cooperativa.

  o Al Registre central de cooperatives (depenent de la Direcci General dEconomia Social i Cooperativa i Treball Autnom del Departament dEmpresa i Ocupaci). Tel. 932 28 57 57, carrer Seplveda, 148-150, 2a planta de Barcelona o mitjanant la bstia del ciutad http://ves.cat/gZv5

  o A les entitats de la Xarxa Catalunya Emprn: La xarxa Catalunya Emprn, ofereix a les persones emprenedores serveis dinformaci i orientaci, assessorament en lelaboraci del pla dempresa, formaci en gesti empresarial i suport tcnic a la consolidaci dempreses aix com daltres serveis complementaris per crear i fer crixer una empresa. Portal Catalunya Emprn.

 • GUIA PRCTICA DEL PROCS DE CONSTITUCI DUNA EMPRESA COOPERATIVA

  Introducci Trmits de constituci Trmits dinici dactivitat Annexos

  o A les entitats representatives de leconomia social i cooperativa:

  Confederaci de Cooperatives de Catalunya

  Federaci de Cooperatives de Treball de Catalunya

  Federaci de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya

  Federaci de Cooperatives dEnsenyament de Catalunya

  Federaci de Cooperatives Agrries de Catalunya

  Federaci de Cooperatives dHabitatge

  o Aix mateix, tamb pot ser dutilitat aquest enlla a preguntes freqents.

  En lannex III daquesta guia trobareu un seguit de recomanacions i elements a tenir en compte per a lelaboraci dels estatuts de la cooperativa.

  CONTINGUT MNIM DELS ESTATUTS

  Els estatuts tenen un contingut mnim obligatori, fixat per la Llei. s recomanable, per, regular en els estatuts altres aspectes relatius al funcionament de la cooperativa. Els continguts mnims que han dincloure els estatuts sn els segents:

  Lempresa cooperativa La denominaci El domicili social Lactivitat que constitueix lobjecte social La durada Lmbit territorial de lactivitat cooperativa principal La responsabilitat social

  Rgim social Requisits per a ladmissi i la baixa de persones scies Els drets i les obligacions de les persones scies Normes de disciplina social, tipificaci de faltes i sancions, procediments sancionadors i recursos Les diverses classes de persones scies

  Rgim econmic El capital social mnim i aportacions obligatries inicials El dret de reembossament de les aportacions i el rgim de transmissions Criteris daplicaci de resultats

  GestidemocrticaForma i termini de convocatria dassemblees, rgim dadopci dacords Estructura dels rgans socials dadministraci i control obligatoris, i el seu rgim dactuaci Normes sobre el procs electoral i la remoci dels rgans socials Els membres del consell rector als quals es confereix el poder de representaci

 • GUIA PRCTICA DEL PROCS DE CONSTITUCI DUNA EMPRESA COOPERATIVA

  Introducci Trmits de constituci Trmits dinici dactivitat Annexos

  Criteris de participaci intercooperativa i de foment de la formaci Dest del fons deducaci i promoci cooperatives Collaboraci amb altres cooperatives.

  Les causes de dissoluci de la cooperativa

  CONDICIONS ESPECIALS DE LES COOPERATIVES

  Les cooperatives, a ms de pertnyer a una classe en concret, poden tenir condicions especials que cal reflectir en els estatuts. Aquestes poden ser:

  Cooperatives diniciativa social. Les cooperatives que tenen per finalitat la integraci laboral, la plena inserci o la defensa de persones o collectius amb dificultats especials dintegraci o afectades per lexclusi social es consideren cooperatives diniciativa social. Aquestes cooperatives, independentment de la classe que siguin, han de complir els requisits establerts en larticle 129 de la Llei.

  Cooperatives sense nim de lucre. Pel que fa als concursos pblics, la contractaci amb ens pblics, els beneficis fiscals, les subvencions i les altres mesures de foment, tenen la consideraci de cooperatives sense nim de lucre aquelles entitats que compleixen determinats requisits dacord amb el que estableix larticle 129 de la Llei:

  la no distribuci dexcedents de lliure disposici entre les persones scies.

  la no remuneraci dels crrecs del consell rector ni de les persones interventores de comptes.

  que les aportacions de les persones scies no meritin un inters superior a linters legal del diner.

  que les remuneracions de les persones scies treballadores no superin el 150% de les retribucions fixades en el conveni collectiu corresponent.

  En cas que es decideixi constituir una cooperativa diniciativa social i/o sense nim de lucre, cal recollir expressament als estatuts les condicions definides segons la Llei, indicant aquesta condici dentrada en larticle referent a la denominaci (generalment larticle 1 dels estatuts).

  Cooperatives - societats professionals. Les cooperatives que tenen per objecte lexercici en com duna o diverses activitats professionals shan de sotmetre a la Llei 2/2007 de 15 de mar, de societats professionals i han dadaptar els seus estatuts a aquesta normativa. En la denominaci social continguda als estatuts ha de figurar, juntament a la indicaci de la forma social de cooperativa, lexpressi professional o la forma abreujada (P).

  Als efectes de la Llei de societats professionals, s activitat professional aquella per al desenvolupament de la qual es requereix titulaci universitria oficial o titulaci professional, i s necessari acreditar una titulaci universitria oficial i si sescau, inscripci al collegi professional corresponent (per exemple: advocats, metges, psiclegs, arquitectes, entre daltres ).

 • GUIA PRCTICA DEL PROCS DE CONSTITUCI DUNA EMPRESA COOPERATIVA

  Introducci Trmits de constituci Trmits dinici dactivitat Annexos

  LLOC DE TRAMITACI

  Els estatuts redactats shan daprovar formalment a lassemblea constituent i el text aprovat sha de portar a la notaria per a la signatura de lescriptura pblica de constituci.

  DOCUMENTACI

  Model estndard destatuts socials per a diferents classes de cooperatives

  Notes explicatives a lelaboraci dels estatuts per a diferents classes de cooperatives

  1.3. CELEBRACI DE LASSEMBLEA CONSTITUTIVAUn cop elaborats els estatuts, el conjunt de persones scies fundadores ha de celebrar lassemblea constitutiva per prendre els acords segents:

  Constituir la cooperativa

  Aprovar els estatuts socials

  Designar les persones que han defectuar els actes necessaris per legalitzar la societat fins al moment destar inscrita al registre

  Nomenar les persones scies que constituiran el primer consell rector, un cop inscrita la societat. El consell rector estar format per un mnim de 3 persones. La regulaci del seu funcionament, com sha dit, s la fixada als estatuts

  Nomenar la persona o les persones scies, en el cas de cooperatives de ms de tres persones scies, que seran interventores de comptes. Igual que amb el consell rector, el funcionament de la intervenci de comptes es regula als estatuts

  Lacta de lassemblea constitutiva ha de ser signada per totes les persones scies de la cooperativa i shi han de fer constar, almenys, el seus noms oficials complets i el seu nmero didentificaci fiscal (NIF), o dalgun altre document didentificaci (NIE o passaport, segons el cas).

  ATORGAMENT DE PODERS

  La cooperativa, per poder operar amb normalitat amb entitats financeres, lAdministraci pblica, clients, provedors de bns o serveis i tercers en general, ha de ser representada per persones fsiques, que actuen en nom de lentitat i que, per tant, han destar degudament apoderades.

 • GUIA PRCTICA DEL PROCS DE CONSTITUCI DUNA EMPRESA COOPERATIVA

  Introducci Trmits de constituci Trmits dinici dactivitat Annexos

  Les facultats que es confereixen es poden incloure als estatuts de la cooperativa o b es poden atorgar en una escriptura pblica separada, ja sigui en lassemblea constituent o b en una assemblea posterior, i shan dinscriure al Registre de Cooperatives.

  Es recomana que les facultats generals estiguin recollides als estatuts, ats el carcter estable del text, i que les facultats ms especifiques satorguin en una escriptura a part, que sigui fcil de modificar si les necessitats de la cooperativa canvien o evolucionen.

  Els poders es poden atorgar a favor de persones fsiques determinades, per es recomana atorgar-los a favor dels crrecs del consell rector, aix sevita haver de modificar lescriptura de poders cada vegada que es renova lrgan de govern.

  Cal decidir a qui es donen poders, per a quines operacions i amb quins lmits, i si les persones apoderades podran actuar sempre de manera individual o si, per segons quins actes, es requerir la signatura de dues de les persones amb poders.

  Tamb cal donar poders a la persona que tingui la funci de direcci o gerncia de la cooperativa.

  En cas que no es donin poders, qui representa la cooperativa davant de tercers s la persona que shagi escollit president o presidenta del consell rector.

  Aquesta persona podr actuar directament per fer les accions prpies del crrec (funcions socials, dins de la cooperativa) i davant de tercers, en nom i representaci de la cooperativa. Aix no obstant, per actuar correctament davant de tercers, contractar i assumir obligacions o adquirir drets com a cooperativa, li caldr un acord previ del consell rector que lautoritzi expressament per a cada acte.

  TERMINIS

  Abans delevar a pblic, cal portar els documents a la notaria per tal de preparar lescriptura.

  DOCUMENTACI

  Model dacta dassemblea constitutiva

  Model certificat dacord de lassemblea general

  COST

  Podeu consultar en aquest Enlla informaci sobre les taxes vigents

 • GUIA PRCTICA DEL PROCS DE CONSTITUCI DUNA EMPRESA COOPERATIVA

  Introducci Trmits de constituci Trmits dinici dactivitat Annexos

  1.4. APORTACIONS INICIALS AL CAPITAL SOCIAL. OBERTURA DUN COMPTE BANCARILa cooperativa sha de constituir amb un capital social inicial, que com a mnim ser de 3.000 euros, format per les aportacions de les persones scies, dinerries i no dinerries.

  Les aportacions dinerries han de ser en moneda de curs legal. En el cas de les aportacions no dinerries, el consell rector nha de fixar el valor, amb un informe previ dexperts independents, en el qual shan de descriure les esmentades aportacions, les dades registrals (si escau) i la valoraci econmica.

  Les aportacions socials dinerries shan de dipositar en un compte o llibreta duna entitat financera a nom de la cooperativa. Aquest compte o llibreta anir amb el nom de la cooperativa seguit den constituci.

  Ats que en aquest moment no tenim cap document jurdic que acrediti la constituci de la societat, hem daportar a loficina bancria aquella documentaci que justifiqui el procs de constituci (cpia del document didentificaci de les persones scies constituents, cpia del certificat de reserva de la denominaci social ems pel Registre Central de Cooperatives, cpia dels estatuts i cpia de lacta de constituci aprovada per lassemblea constituent).

  Una vegada el compte o llibreta estigui oberta i les aportacions ja estiguin dipositades a lentitat financera, aquesta ha demetre un certificat on es detalli el capital social de la cooperativa i les aportacions efectuades per cada una de les persones scies.

  LLOC DE TRAMITACI

  Oficina de lentitat financera escollida per les persones scies constituents de la cooperativa.

  TERMINIS

  Abans danar a la notaria per formalitzar la constituci de la cooperativa en lescriptura pblica.

  DOCUMENTACI

  Certificat bancari.

  COST

  Possibles comissions bancries.

 • GUIA PRCTICA DEL PROCS DE CONSTITUCI DUNA EMPRESA COOPERATIVA

  Introducci Trmits de constituci Trmits dinici dactivitat Annexos

  1.5. ESCRIPTURA PBLICA DE CONSTITUCILa constituci de la cooperativa es formalitza en una escriptura pblica, atorgada per totes les persones scies fundadores davant de notari o notria.

  Lescriptura pblica de constituci cont els documents segents:

  Acta de lassemblea constituent signada per totes les persones scies fundadores. LAssemblea constituent de la cooperativa ha daprovar els estatuts socials, designar les persones que han defectuar els actes necessaris per a inscriure la projectada societat i nomenar les persones que un cop inscrita la cooperativa, nhan dintegrar el consell rector, i, si escau, la intervenci de comptes.

  Certificaci negativa de denominaci social, ems pel Registre Central de Cooperatives, dins dels quatre mesos anteriors al moment de signar lescriptura pblica de constituci. s molt important tenir en compte que aquest certificat sha demetre a nom duna de les persones scies constituents que signen lescriptura pblica de constituci.

  El certificat acreditatiu de les aportacions de les persones scies al capital social, ems per lentitat financera on shagi obert el compte de la cooperativa en constituci. En el cas que les aportacions al capital social siguin no dinerries sha dincloure linforme dexpert.

  s necessari dur amb antelaci a la notaria tota aquesta documentaci original, aix com la relaci dels noms de les persones scies fundadores i una cpia dels seus documents didentificaci (NIF, NIE o passaport). Al dia i hora acordats amb la notaria, caldr que totes les persones scies constituents hi vagin personalment i portin el document didentificaci original i en vigor. En cas que una persona scia fundadora no pugui assistir a la signatura de constituci, cal sollicitar uns poders de representaci atorgats davant de notaria perqu una altra persona la representi.

  Informaci til: Lassemblea constituent es pot dur a terme en lacte de compareixena davant del/de la notari/a, sense necessitat, doncs, de celebrar-la prviament, si b per raons operatives, cal aportar a la notaria prviament la proposta o esborrany dels estatus socials de la cooperativa (sense signar).

  Uns dies desprs de la signatura, la notaria facilita una cpia autntica de lescriptura i la possibilitat de disposar dalgunes cpies. Cal pensar en la necessitat de disposar de ms cpies i demanar-les a la notaria, en cas que alguns trmits legals durant el procs de creaci de la societat ho requereixin (compra dimmobles, obertura de comptes bancaris, trmits amb la Seguretat Social, acreditaci davant lAdministraci amb la qual es treballi, etc.).

  En aquest sentit s important tenir en compte que cal presentar al Registre de Cooperatives una cpia autntica de lescriptura pblica de constituci.

  El Registre es queda la cpia autntica de lescriptura mentre es produeix el trmit dinscripci.

 • GUIA PRCTICA DEL PROCS DE CONSTITUCI DUNA EMPRESA COOPERATIVA

  Introducci Trmits de constituci Trmits dinici dactivitat Annexos

  LLOC DE TRAMITACI

  Notaria escollida per les persones scies fundadores.

  TERMINIS

  Abans de la inscripci de la societat al Registre de Cooperatives.

  Si la constituci de la cooperativa sefectua amb lajut de la capitalitzaci de la prestaci de latur, sha de constituir en el termini dun mes des que shagi rebut el pagament.

  DOCUMENTACI

  Abansdeldiadelasignatura,calportaralanotaria:

  o Acta de lassemblea constituent signada per totes les persones scies fundadores.

  o Certificat vigent de reserva de la denominaci social.

  o Els estatuts socials de la cooperativa.

  o El certificat bancari acreditatiu de les aportacions de les persones scies al capital social. I, si hi ha aportacions no dinerries, el valor atribut als bns aportats en la forma prevista a larticle 55 de la Llei de cooperatives.

  o Cpia del document didentificaci (NIF, NIE o passaport) de les persones scies constituents.

  o Document amb les dades personals de les persones scies constituents en cas que siguin diferents de les que consten als seus documents didentificaci.

  Dia de la signatura: totes les persones scies constituents han de portar loriginal del document didentificaci vigent (NIF, NIE o passaport).

  COST

  Aranzelsnotarials. Els aranzels notarials canvien en funci de les pgines de lescriptura i del capital social de la cooperativa, el cost pot oscillar entre els 250 i els 750 euros. La Disposici addicional 5a, 8) de la Llei estatal 27/1999, de 16 de juliol, de cooperatives estableix que sha daplicar una reducci (la mateixa que saplica a les administracions pbliques, el 50%) en els aranzels notarials de lescriptura de constituci.

  Informaci til: Aquesta reducci del 50% dels aranzels notarials s aplicable a les cooperatives a Catalunya dacord amb la Llei 10/2011, de 29 de desembre de simplificaci i millorament de la regulaci normativa (art. 57) Addici de la disposici addicional sisena a la Llei 18/2002.

 • GUIA PRCTICA DEL PROCS DE CONSTITUCI DUNA EMPRESA COOPERATIVA

  Introducci Trmits de constituci Trmits dinici dactivitat Annexos

  1.6. SOLLICITUD DEL CIF PROVISIONALUna vegada la notaria lliura lescriptura de constituci de la societat, el pas segent s dirigir-se a lAgncia Tributria per tal dobtenir el codi didentificaci fiscal (CIF), mitjanant limprs normalitzat (model 036). Inicialment, lAgncia Tributria ens lliurar un CIF provisional fins que la societat estigui inscrita al Registre de Cooperatives.

  s molt important tenir present que en el moment de sollicitar el CIF provisional ja sorgeix lobligaci de presentar limpost de societats corresponent a lexercici en el qual sha obtingut el CIF provisional.

  LLOC DE TRAMITACI

  Delegaci de lAgncia Tributria corresponent al domicili social de la cooperativa. El telfon dinformaci de lAgncia Tributria s el 901 33 55 33.

  Atenci: aquest trmit noms es pot dur a terme en persona. Per fer-lo cal sollicitar cita prvia al telfon 901 200 346.

  Tamb podeu trobar informaci al respecte a lOficina Virtual de Trmits.

  TERMINI

  Abans de linici dactivitat.

  DOCUMENTACI

  Model 036

  Original i fotocpia de lescriptura de constituci (loriginal es retorna al mateix moment)

  Cpia del DNI del representant legal

  COST

  Gratut per Internet o cost de limprs a pagar a la taquilla on se sollicita.

 • GUIA PRCTICA DEL PROCS DE CONSTITUCI DUNA EMPRESA COOPERATIVA

  Introducci Trmits de constituci Trmits dinici dactivitat Annexos

  1.7. AUTOLIQUIDACI DE LITP-AJDLa constituci duna societat est gravada amb limpost de transmissions patrimonials i actes jurdics documentats (ITP-AJD), un impost autonmic. Les cooperatives, en el moment de la constituci, estan exemptes del pagament. Tot i aix, cal fer el trmit de presentaci de lautoliquidaci (model 600).

  Un cop autoliquidat limpost (trmit), ja es pot presentar lescriptura pblica de constituci al Registre Territorial de Cooperatives corresponent.

  LLOC DE TRAMITACI

  Qualsevol oficina tributria de la Direcci General de Tributs del Departament dEconomia i Finances de la Generalitat de Catalunya.

  Per consultar la xarxa doficines de Catalunya aneu a aquest enlla.

  TERMINI

  Un mes des de la data de la signatura de lescriptura pblica de constituci a la notaria.

  DOCUMENTACI

  El model 600 de lAgncia Tributria de Catalunya emplenat degudament. Limprs es pot adquirir:

  o a qualsevol oficina de lAgncia .

  o descarregant-lo del web.

  Document original de lescriptura pblica, que es retorna en aquell moment.

  Una cpia simple o una fotocpia del document original, que restar a loficina tributria per a comprovaci posterior.

  COST

  Gratut per Internet o cost de limprs a pagar a la taquilla on se sollicita.

 • GUIA PRCTICA DEL PROCS DE CONSTITUCI DUNA EMPRESA COOPERATIVA

  Introducci Trmits de constituci Trmits dinici dactivitat Annexos

  1.8. INSCRIPCI DE LA SOCIETAT AL REGISTRE DE COOPERATIVES Per inscriure lentitat al Registre de Cooperatives, cal que les persones designades per fer els actes constituents, nomenades a lacta de constituci, presentin la sollicitud normalitzada, acompanyada duna cpia autntica de lescriptura pblica de constituci.

  El Registre disposa dun termini mxim de tres mesos per inscriure la cooperativa. Si la documentaci de constituci s correcte, semet una resoluci favorable i es retorna lescriptura segellada amb la diligncia dinscripci. En cas contrari, quan es detectin defectes a lescriptura pblica o als estatuts socials, el Registre ho comunicar amb un escrit enviat al domicili de la cooperativa o a aquell que shagi indicat per a notificacions.

  El termini per fer les esmenes que calgui s de 15 dies hbils a comptar des de la data de recepci de la notificaci del Registre de Cooperatives.

  INSCRIPCI URGENT (COOP. EXPRESS)

  Si necessiteu constituir la vostra cooperativa de treball associat, serveis, agrria o de consumidors i usuaris, de forma urgent, podeu optar pel procediment Coop Express utilitzant els models predefinits al web.

  La utilitzaci daquests models simplifica els trmits de qualificaci i en redueix el termini per resoldre a 48 hores. Si la documentaci de constituci s correcte, semet una resoluci favorable i es retorna lescriptura segellada amb la diligncia dinscripci. En cas contrari, quan es detectin defectes a lescriptura pblica o als estatuts socials, el Registre ho comunicar amb un escrit enviat al domicili de la cooperativa o a aquell que shagi indicat per a notificacions i disposareu de 15 dies hbils per fer esmenes, a comptar des de la data de recepci de la notificaci.

  LLOCS DE TRAMITACI

  Registre Central de Cooperatives de Catalunya C/ Seplveda, 148-150, 2a.08011 - Barcelona Tel. 93 228 57 57 Fax 93 552 41 90

  Registre Territorial de Cooperatives de BarcelonaC/ Albareda, 2-4, 2a. 08004 BarcelonaTel. 93 622 04 00Fax 93 622 04 01

 • GUIA PRCTICA DEL PROCS DE CONSTITUCI DUNA EMPRESA COOPERATIVA

  Introducci Trmits de constituci Trmits dinici dactivitat Annexos

  RegistreTerritorialdeCooperativesdeGironaPl. Pompeu Fabra, 117002 - GironaTel. 872 97 50 00Fax 872975074

  Registre Territorial de Cooperatives de LleidaC/ General Britos, 325007 - LleidaTel. 973 23 00 80Fax 973 23 36 23

  Delegaci Territorial del Departament dEmpresa i Ocupaci a les Terres de lEbre(BaixEbre,Montsi,RiberadEbreiTerraAlta)C. Montcada, 3243500 TortosaTf. 97749333Fax. 977449575

  Registre Territorial de Cooperatives de TarragonaC/ Joan Baptista Plana, 29-3143005 - TarragonaTel. 977 23 36 14Fax 977 24 33 74

  OficinesdeGestiEmpresarial(OGE)

  Les entitats segents han de sollicitar la inscripci al Registre Central de Cooperatives:

  Les cooperatives dassegurances, les cooperatives sanitries i les cooperatives mixtes que es puguin constituir entre aquestes classes de cooperatives

  Les seccions de crdit

  Les cooperatives de segon grau

  Els grups cooperatius

  Les Federacions de cooperatives de Catalunya

  Les Confederacions de cooperatives de Catalunya

  TERMINIS PER PRESENTAR A INSCRIPCI LESCRIPTURAPBLICA DE CONSTITUCI

  Lescriptura pblica de constituci sha de presentar en el termini mxim de sis mesos des del seu atorgament notarial. En el cas que, transcorregut aquest termini, la cooperativa no hagi presentat la sollicitud dinscripci de la societat al Registre, sha dadjuntar un altre document pblic de ratificaci dels acords, tal com preveu larticle 28.1 del Decret del Registre de Cooperatives.

 • GUIA PRCTICA DEL PROCS DE CONSTITUCI DUNA EMPRESA COOPERATIVA

  Introducci Trmits de constituci Trmits dinici dactivitat Annexos

  Si la societat cooperativa ha iniciat o continua duent a terme lactivitat del seu objecte social sense haver sollicitat la inscripci en el Registre de Cooperatives, una vegada hagin transcorreguts els sis mesos des de latorgament de lescriptura, la cooperativa ser una societat irregular, situaci que t com a conseqncia que les persones scies responen amb el seu patrimoni personal de les obligacions que la cooperativa adquireixi davant de tercers. La societat irregular i la responsabilitat de les persones scies s illimitada i solidria (article 9 de la Llei).

  DOCUMENTACI

  Sollicitud de qualificaci i dinscripci de lacte de constituci al Registre de Cooperatives.

  Sollicitud de qualificaci i dinscripci de lacte de constituci al Registre de Cooperatives Coop Express.

  A tenir en compte per altres tipus de sollicituds objecte dinscripci al registre:

  Altres actes objecte dinscripci al Registre de Cooperatives

  COST

  El cost de la inscripci est subjecte a taxes dacord amb la normativa vigent. En aquest enlla podeu trobar ms informaci sobre les taxes.

  1.9. SOLLICITUD DEL CIF DEFINITIUUna vegada la cooperativa est inscrita al Registre de Cooperatives, t un nmero dinscripci registral que sha de fer constar a la documentaci pblica de la cooperativa.

  Amb lescriptura pblica original, que tingui la diligncia dinscripci on consti el nmero de registre, es pot sollicitar la targeta del CIF definitiva.

  LLOC DE TRAMITACI

  Per Internet

  Presencial:

  o Sense cita prvia: delegaci de lAgncia Tributria corresponent al domicili fiscal de la cooperativa.

  o Amb cita prvia: delegaci de lAgncia Tributria que sesculli.

 • GUIA PRCTICA DEL PROCS DE CONSTITUCI DUNA EMPRESA COOPERATIVA

  Introducci Trmits de constituci Trmits dinici dactivitat Annexos

  La cita prvia

  La cita prvia serveix per estalviar-se cua i per poder fer els trmits en loficina que sesculli. Telfon cita prvia: 901 200 346

  DOCUMENTACI

  Per Internet (enviament telemtic), si es disposa de certificat digital:

  Model normalitzat 036.

  Escriptura de constituci, juntament amb la resoluci i el segell acreditatiu de la inscripci al Registre. (Es pot enviar en format electrnic, pdf o altres.)

  Presencial:

  Imprs normalitzat. Model 036 que es pot descarregar per Internet.

  Original i fotocpia de lescriptura de constituci.

  TERMINI

  Un mes des de la data dinscripci de lescriptura pblica al Registre de Cooperatives.

  1.10. DOCUMENTACI SOCIALLa cooperativa t lobligaci de portar en ordre i al dia els llibres segents i diligenciar-los al Registre de Cooperatives:

  Llibre de registre de persones scies i les seves aportacions socials

  Llibre dactes de lassemblea general, llibre dactes del consell rector i, si escau, llibre dactes de les assemblees preparatries i o de secci.

  Llibre dinventaris i balanos.

  Llibre diari.

  LLOC DE TRAMITACI

  Registre de cooperatives competent.

 • GUIA PRCTICA DEL PROCS DE CONSTITUCI DUNA EMPRESA COOPERATIVA

  Introducci Trmits de constituci Trmits dinici dactivitat Annexos

  TERMINIS

  Quan shagi inscrit lescriptura de constituci al Registre de Cooperatives. Ats que els llibres han destar enquadernats, per evitar transcriure les actes manualment, el llibre dactes es pot portar a diligenciar una vegada shagi omplert, en aquest cas han de ser legalitzats en el termini de sis mesos des de la data de tancament de lexercici (article 70 del Reglament del Registre de Cooperatives).

  DOCUMENTACI

  Sollicitud de diligncia dels llibres de la cooperativa

  Els llibres obligatoris que es presentin per ser legalitzats hauran destar enquadernats i foliats, tenir els fulls en blanc per numerats correlativament (article 69 del Decret del Registre General de Cooperatives de Catalunya).

  Els llibres obligatoris formats per fulls enquadernats amb posterioritat a la realitzaci dassentaments i anotacions per procediments informtics o per altres procediments adequats hauran de tenir el primer full en blanc i els altres numerats correlativament i per lordre cronolgic que correspongui als assentaments i anotacions fets. Els espais en blanc hauran de ser convenientment anullats (article 70.1 del Decret del Registre General de Cooperatives de Catalunya).

  COST

  Aquest trmit t una taxa per cada volum de llibre. En aquest enlla podeu trobar ms informaci sobre les taxes.

 • GUIA PRCTICA DEL PROCS DE CONSTITUCI DUNA EMPRESA COOPERATIVA

  Introducci Trmits de constituci Trmits dinici dactivitat Annexos

  2. TRMITS DINICI DACTIVITAT2.1. Declaraci censal / Inici de lactivitat

  2.2. Alta a la Seguretat Social

  2.3. Perms municipal dobertura destabliment

  2.4. Comunicaci dobertura del centre de treball

  2.5. Llibre de visites de la Inspecci de Treball i Seguretat Social

  2.1. DECLARACI CENSAL. INICI DE LACTIVITATQuan la societat decideix comenar la seva activitat econmica, ha de fer la declaraci censal de lempresa davant lAgncia Tributria, mitjanant autoliquidaci del model 036. Aquest trmit es pot fer per Internet, via presentaci telemtica, si es disposa de certificaci digital.

  Tamb es pot fer simultniament amb la sollicitud del CIF provisional. En aquest cas sha de fer de forma presencial a lAgncia Tributria, aportant-hi la documentaci requerida en el trmit de sollicitud del CIF provisional.

  A la declaraci censal sha de detallar:

  Les dades identificatives de la societat

  La data dinici de lactivitat

  Les obligacions fiscals a les quals la cooperativa estar subjecta: impost de societats, impost del valor afegit i impost dactivitats econmiques (especificar-ne lepgraf), locals on es faci lactivitat (locals directament o indirectament afectes a lactivitat)

  Retencions per rendiments de treball i, si s el cas, altres retencions (lloguers, capital mobiliari, etc.)

  Les dades de totes les persones scies i dels representants legals de la cooperativa

 • GUIA PRCTICA DEL PROCS DE CONSTITUCI DUNA EMPRESA COOPERATIVA

  Introducci Trmits de constituci Trmits dinici dactivitat Annexos

  IMPOST DACTIVITATS ECONMIQUES

  La declaraci dalta es presenta a Hisenda o a lajuntament del municipi on es portar a terme lactivitat principal.

  Actualment, seximeix del pagament dels 2 primers perodes impositius de lIAE als qui inicien lactivitat. Aix mateix, nestan exemptes les cooperatives que tinguin un volum doperacions inferiors a 1 mili deuros anual. A ms, en cas de superar el mili deuros, les cooperatives tenen una bonificaci de fins al 95% de la quota desprs dels exercicis en qu es gaudeix de lexempci, com a conseqncia del que estableix la Llei 20/1990, de 19 de desembre, de rgim fiscal de cooperatives.

  LLOC DE TRAMITACI

  Per Internet, si es t certificat digital.

  Presencial:

  Sense cita prvia: delegaci de lAgncia Tributria corresponent al domicili social de la cooperativa.

  Amb cita prvia: delegaci de lAgncia Tributria que sesculli.

  La cita prvia

  La cita prvia serveix per estalviar-se cua i per poder fer els trmits en loficina que sesculli. Telfon cita prvia: 901 200 346

  TERMINI

  En el moment diniciar lactivitat econmica de la cooperativa.

  DOCUMENTACI

  Model normalitzat 036.

  COST

  El cost de limprs si no es tramita per Internet.

 • GUIA PRCTICA DEL PROCS DE CONSTITUCI DUNA EMPRESA COOPERATIVA

  Introducci Trmits de constituci Trmits dinici dactivitat Annexos

  2.2. ALTA A LA SEGURETAT SOCIALDacord amb el que estableix el RD 84/1996, de 26 de enero (Art. 8 del Reglamento General sobre inscripcin de las empresas y afiliacin, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social) sobre condicions dincorporaci al sistema de Seguretat Social de les persones scies treballadores de cooperatives de treball associat, als estatuts socials cal fixar si sopta pel rgim general o pel rgim especial dautnoms. Al cap de cinc anys es pot sollicitar un canvi de rgim dafiliaci a la Seguretat Social.

  ALTA AL RGIM GENERAL DE SEGURETAT SOCIAL

  En primer lloc cal donar dalta la cooperativa a la Seguretat Social, la qual ha dassignar un nmero dinscripci que ser tamb el primer i principal codi de compte de cotitzaci (CCC). Aquest codi permetr que les persones scies treballadores de la cooperativa quedin excloses de cotitzar al Fons de Garantia Salarial (FOGASA).

  La cooperativa ha de donar dalta a totes les persones scies treballadores, amb lexclusi de cotitzar al FOGASA, en el CCC assignat a les persones scies treballadores, sense que sigui necessari formalitzar cap mena de contracte laboral entre aquestes i la cooperativa.

  Aquest nmero de CCC identifica i controla les obligacions de la cooperativa davant el sistema de la Seguretat Social i s obligatori tenir-lo. s vlid per a tot el territori de lEstat espanyol, com tamb per desplaar persones treballadores temporalment de la provncia on hi ha el centre de treball a prestar serveis en una altra provncia. Si la cooperativa t un centre de treball en una altra provncia, ha de demanar un altre CCC, s a dir, cal un CCC per cada provncia on hi hagi centre de treball.

  Si la cooperativa t persones treballadores contractades no scies, ha de demanar un nou CCC, sense cap exclusi de cotitzaci, i cal donar dalta a cadascuna de les persones treballadores no scies de la cooperativa.

  ALTA EN EL RGIM ESPECIAL DAUTNOMS

  Si sopta pel Rgim Especial de Treballadors Autnoms, cada persona scia treballadora shaur de donar dalta daquest rgim a la Seguretat Social. Lalta al rgim de persones autnomes s individual, per sha de fer en qualitat de persona scia de la cooperativa de treball associat. (model especfic que ha danar signat per la persona scia i per la representant legal de la cooperativa).

  Si la cooperativa, al llarg de la seva activitat, necessita tenir personal treballador contractat no soci, haur de demanar un CCC, sense cap exclusi de cotitzaci.

  En el cas que la cooperativa encara no estigui inscrita, en el moment de la sollicitud del CCC, a ms de la documentaci que cal aportar, que es relaciona en el model TA6, caldr presentar una cpia simple de lescriptura de constituci i el resguard de la sollicitud dinscripci al registre.

 • GUIA PRCTICA DEL PROCS DE CONSTITUCI DUNA EMPRESA COOPERATIVA

  Introducci Trmits de constituci Trmits dinici dactivitat Annexos

  LLOC DE TRAMITACI

  Tresoreria de la Seguretat Social. Oficina ms propera al domicili social de la cooperativa.

  TERMINI

  Abans de linici de lactivitat cooperativitzada.

  DOCUMENTACI

  Hi ha diversos impresos que caldr emplenar segons la situaci de la cooperativa:

  El TA6 s el model per fer lalta de lempresa a la Seguretat Social i lobtenci del primer CCC.

  El TA7 s per fer variaci de dades del CCC o b una nova alta o baixa de CCC (per exemple si hi ha persones scies o treballadores shan de demanar dos CCC: un per a persones scies cooperatives, amb exclusi de FOGASA, i un altre per a persones treballadores, per a la cotitzaci de les quals al FOGASA s que hi ha obligaci per part de la cooperativa.

  EL TA2 s el model per fer altes, baixes o variacions de treballadors per compte ali (tamb per a persones scies de cooperatives que estiguin al rgim general).

  El TA521/4 s el model per fer altes, baixes o variacions de persones scies cooperatives al rgim dautnoms (quan la cooperativa opti pel rgim especial dautnoms)

  Documentaci corresponent al sistema de cobertura de riscos daccidents de treball i malaltia professional.

  Impost sobre activitats econmiques. Original i cpia.

  Alta de les persones treballadores: model TA.2 i cartilla de la Seguretat Social. En cas dafiliar-se per primera vegada, model TA.1 per duplicat.

  Fotocpia de lescriptura de constituci i sollicitud conforme sha tramitat la inscripci al Registre de Cooperatives

  COST

  Gratut.

 • GUIA PRCTICA DEL PROCS DE CONSTITUCI DUNA EMPRESA COOPERATIVA

  Introducci Trmits de constituci Trmits dinici dactivitat Annexos

  2.3. PERMS MUNICIPAL DOBERTURA DESTABLIMENTEstar obligada a sollicitar la llicncia dobertura destabliment qualsevol cooperativa que inici una activitat mercantil o industrial. En el supsit que la cooperativa no tingui seu, no ser necessari tramitar aquest perms.

  Existeixen dues classes de llicncies:

  Llicncia dobertura per a activitats inncues (activitats no incloses en el reglament dactivitats molestes, insalubres, nocives i perilloses).

  Llicncia dobertura per a activitats qualificades.

  LLOC DE TRAMITACI

  Departament dUrbanisme del municipi on subiquin les installacions de lactivitat a desenvolupar.

  TRAMITACI

  Abans de lobertura de lestabliment.

  DOCUMENTACI

  La documentaci requerida canvia en funci del municipi, per en general sha daportar:

  Plnols de lemplaament.

  Plnol del local: planta i seccions.

  Cpia de limpost dactivitats econmiques.

  Cpia del CIF.

  Cpia de lanterior llicncia dobertura, en cas que dins del local sexercs amb anterioritat alguna activitat.

  Llicncia dobres, en cas de no haver obtingut cap llicncia dobertura amb anterioritat.

  En cas de fer-hi activitats qualificades:

  Projecte tcnic i memria corresponent, redactat i signat pel professional facultatiu competent i visat pel collegi oficial corresponent.

 • GUIA PRCTICA DEL PROCS DE CONSTITUCI DUNA EMPRESA COOPERATIVA

  Introducci Trmits de constituci Trmits dinici dactivitat Annexos

  COST

  Variable, segons el municipi on subiqui la seu de lactivitat.

  2.4. COMUNICACI DOBERTURA DEL CENTRE DE TREBALLUna vegada constituda la cooperativa, caldr indicar on es troba el centre de treball, i caldr comunicar-ho al Departament dEmpresa i Ocupaci de la Generalitat de Catalunya.

  Si la cooperativa no s de treball associat ni s una cooperativa mixta, i no t personal treballador contractat, aquest trmit no s necessari.

  Per a ms informaci es pot consultar el web.

  LLOC DE TRAMITACI

  Per Internet o b als serveis territorials del Departament dEmpresa i Ocupaci corresponents a lmbit geogrfic on subiqui el centre de treball afectat per la comunicaci.

  TRAMITACI

  La comunicaci sha de fer durant els 30 dies segents a lobertura dun centre de treball o a la represa de lactivitat, un cop acabades les alteracions, ampliacions o transformacions dimportncia.

  DOCUMENTACI

  Si shi fan obres de construcci, cal adjuntar el pla de seguretat i salut en el treball i la documentaci daprovaci del pla de seguretat i salut en el treball en fase dexecuci feta pel coordinador de seguretat.

  Si es tracta dactivitats amb incidncia ambiental (sotmeses al rgim dautoritzaci, llicncia o comunicaci ambiental), cal aportar el projecte tcnic i la memria descriptiva de les caracterstiques daquesta activitat.

  COST

  Gratut.

 • GUIA PRCTICA DEL PROCS DE CONSTITUCI DUNA EMPRESA COOPERATIVA

  Introducci Trmits de constituci Trmits dinici dactivitat Annexos

  2.5. LLIBRE DE VISITES DE LA INSPECCI DE TREBALL I SEGURETAT SOCIALEls titulars de centres o establiments, encara que no tinguin personal treballador per compte ali i independentment del rgim de Seguretat Social que shi apliqui, han de tenir un Llibre de visites de la Inspecci de Treball i Seguretat Social, a disposici permanent del personal funcionari de la Inspecci de Treball i Seguretat Social i del personal funcionari tcnic habilitat per a les actuacions comprovadores en matria de prevenci de riscos laborals.

  Si la cooperativa no s de treball associat ni s una cooperativa mixta, i no t personal treballador contractat, aquest trmit no s necessari.

  Per a ms informaci es pot consultar el web del catleg de Serveis de la Generalitat.

  LLOC DE TRAMITACI

  Inspeccions Provincials de Treball i Seguretat Social a Catalunya

  DOCUMENTACI

  Llibre oficial que es compra a llibreries especialitzades o tamb pot ser electrnic.

  Qualsevol document que acrediti lactivitat de la cooperativa (per exemple, la comunicaci dobertura del centre de treball).

  COST

  Gratut.

 • GUIA PRCTICA DEL PROCS DE CONSTITUCI DUNA EMPRESA COOPERATIVA

  Introducci Trmits de constituci Trmits dinici dactivitat Annexos

  3. ANNEXOSAnnex 1. Capitalitzaci de latur i procediment de constituci

  Annex 2. Models de formularis i documents de constituci

  Annex 3. Recomanacions per a lelaboraci del contingut mnim dels estatuts

  3.1. CAPITALITZACI DEL PAGAMENT NIC DE LA PRESTACI PER DESOCUPACILa capitalitzaci de la prestaci de latur s una mesura de foment docupaci que pretn facilitar la posada en marxa diniciatives dautoocupaci i que contribueix al finanament inicial duna nova activitat empresarial en forma dempresa cooperativa.

  El pagament nic de la prestaci per desocupaci sha daportar a la cooperativa en forma daportacions al capital social, tant obligatries com voluntries. En aquest moment coincidir a fixar el valor de les aportacions als estatuts socials, dins del procs de constituci de la cooperativa.

  s recomanable fixar una aportaci obligatria estndard, ajustada a la realitat del projecte cooperatiu, i posar la resta de la quantitat per capitalitzar com a aportaci voluntria al capital social.

  Podeu obtenir informaci sobre el pagament nic de la prestaci al Canal Empresa o b a lOficina virtual de trmits.

  REQUISITS PER SOLLICITAR LA CAPITALITZACI

  Els requisits sn els segents:

  Tenir dret a rebre una prestaci contributiva per desocupaci.

  Disposar, almenys, de tres mesos de dret de prestaci a percebre.

  No haver obtingut el reconeixement del pagament nic durant els 4 anys anteriors a la data de presentaci de la sollicitud.

  Acreditar la constituci duna cooperativa com a persona scia fundadora o la incorporaci com a persona scia treballadora o de treball, i laportaci de limport del pagament nic al capital social.

 • GUIA PRCTICA DEL PROCS DE CONSTITUCI DUNA EMPRESA COOPERATIVA

  Introducci Trmits de constituci Trmits dinici dactivitat Annexos

  Iniciar lactivitat en el termini dun mes des del cobrament de la capitalitzaci, i en tot cas, amb data posterior a la presentaci de la sollicitud.

  En cas dhaver impugnat el cessament de la relaci laboral origen de la prestaci per desocupaci, la sollicitud de capitalitzaci sha de presentar desprs que shagi resolt el procediment corresponent.

  A limprs de sollicitud cal escollir entre una de les segents modalitats per capitalitzar latur:

  Pagament nic. Abonament de limport en una sola vegada, per facilitar el finanament inicial necessari per comenar una activitat empresarial. En aquest cas, la quantia mxima a percebre ser lestablerta com a aportacions al capital, tant les obligatries com les voluntries. En aquest ltim cas, la persona scia sha de comprometre a mantenir-les a la cooperativa el mateix temps que les obligatries, incloent-hi la quota dingrs a la cooperativa. Shi descompta linters legal del diner establert en la Llei de pressupostos generals de lEstat. Es recomana fer un clcul previ de limport a capitalitzar, per tal dajustar les previsions de les inversions.

  Subvenci de les quotes. Pagament mensual per subvencionar la cotitzaci de la persona treballadora a la Seguretat Social, ja sigui la quota obrera, en el cas que la cooperativa opti pel rgim general, o b la quota de persones autnomes si sopta pel rgim dautnoms.

  Les dues modalitats descrites conjuntament. Si limport de les aportacions fixades sn inferiors al valor de la prestaci pendent a percebre, es pot sollicitar simultniament labonament de limport restant per finanar el cost de les quotes a la Seguretat Social de la persona treballadora.

  Atenci:lamodalitatsollicitada,oqualsevolmodificacidelstermesdelasollicitud,nomsespodenrealitzarabansderebrelanotificacideldretsollicitat.

  INFORMACI TIL

  Es recomana optar per la modalitat de pagament nic de la prestaci, ja que s una manera de capitalitzar lempresa.

  PROCEDIMENT

  1) Sollicitud dalta inicial o represa de la prestaci contributiva per desocupaci

  Presentar la sollicitud dalta inicial o represa de la prestaci contributiva per desocupaci, o en qualsevol moment posterior, sempre que no shagi iniciat una activitat o alta a la Seguretat Social.

  2) Sollicitud de capitalitzaci de latur

  Presentar la sollicitud de capitalitzaci de latur, juntament amb la documentaci complementria segent:

 • GUIA PRCTICA DEL PROCS DE CONSTITUCI DUNA EMPRESA COOPERATIVA

  Introducci Trmits de constituci Trmits dinici dactivitat Annexos

  Sollicitud individual signada per linteressat/ada (2 exemplars)

  DNI/NIE original.

  Projecte dels estatuts de la societat

  Escrit signat per tots els socis/scies fundadors/ores, on constin:

  o les dades personals de cada soci/scia

  o laportaci obligatria i voluntria, i quota dingrs, de cada soci/scia , si s el cas, al capital social de lempresa

  o el tipus de participaci

  o que el lloc de treball ser estable i si es fixar o no un perode de prova i la seva durada

  o que no hi ha impediments legals per a la futura constituci de la societat i el seu posterior registre.

  Declaraci de comproms per part de tots els socis/scies fundadors/ores

  Certificaci negativa de nom (original i fotocpia)

  Memria del projecte empresarial.

  Precontracte de lloguer, trasps o compra-venda del local, si es dna el cas (original i fotocpia)

  3) Un cop reconegut el dret de pagament nic, i havent efectuat el SEPE el desemborsament de limport corresponent al compte bancari titular del sollicitant, transferir la quantitat al compte obert en nom de la cooperativa en constituci.

  4) Constituci de la societat, i inscripci al Registre de Cooperatives.

  Atenci:Sempreshadecontinuarrenovantlademandadocupaci(segellat)aloficinadeTreballfinsqueesdonidaltaalaSeguretatSocial.

  1) Justificaci del cobrament ( en el termini dun mes dhaver cobrat la capitalitzaci ).

  Escrit per duplicat amb les dades personals i la documentaci que aporta.

  Escriptura de constituci de la societat (original i fotocpia).

  Document de la inscripci efectiva de la societat en el Registre de Cooperatives del Departament dEmpresa i Ocupaci. (original i fotocpia).

  En el cas de no haver capitalitzat la totalitat de la prestaci datur:

  o en el cas destar incls en el rgim dautnoms, cpia del primer rebut pagat.

  o en el cas destar incls en el rgim general, cpia de la nmina o TC2 del mes dinici de lactivitat.

 • GUIA PRCTICA DEL PROCS DE CONSTITUCI DUNA EMPRESA COOPERATIVA

  Introducci Trmits de constituci Trmits dinici dactivitat Annexos

  LLOC DE TRAMITACI

  Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya.

  Recomanaci: la presentaci lha defectuar cada persona scia treballadora a lOficina de Treball que li correspon pel seu domicili personal. En cas de cooperatives, ats que diferents treballadors presenten la mateixa documentaci, ho pot fer una nica persona, en nom i representaci de totes les persones scies fundadores que capitalitzin, a lOficina de Treball que correspongui pel domicili social de la cooperativa.

  TERMINI

  Presentaci de la sollicitud: en cas de constituci de la cooperativa, se sollicita abans de la formalitzaci davant el notari.

  Inici de lactivitat: termini mxim dun mes des de la concessi del dret de capitalitzaci, s a dir, des de lingrs dels diners al compte bancari titular de la persona sollicitant.

  Justificaci de la resoluci: presentaci de la documentaci dins del termini dun mes des de labonament de la capitalitzaci, s a dir, des que ingressen els diners al compte de la persona sollicitant; per tant, es recomana presentar al ms aviat possible la documentaci al Registre per constituir la cooperativa, amb lobjectiu de disposar de marge per portar a terme els trmits posteriors dins del termini esmentat.

  Informaci til: Tamb es pot sollicitar la capitalitzaci per a la incorporaci de noves persones scies una vegada la cooperativa est creada. En aquest cas cal presentar la sollicitud abans de lalta de la Seguretat Social.

  DOCUMENTACI

  Documentaci per sollicitar el pagament nic per a la nova creaci duna societat

  Documentaci per sollicitar el pagament nic per a la incorporaci a una societat

  Model de certificat dincorporaci de soci/scia

  Contingut de la memria

  Memria del pagament nic de la prestaci contributiva

  Sollicitud de pagament nic de la prestaci contributiva

  COST

  Gratut.

 • GUIA PRCTICA DEL PROCS DE CONSTITUCI DUNA EMPRESA COOPERATIVA

  Introducci Trmits de constituci Trmits dinici dactivitat Annexos

  3.2. MODELS NORMALITZATS DELS TRMITS DE CONSTITUCI

  SOLLICITUD DEL NOM

  Sollicitud de certificaci negativa de denominaci social cooperativa (reserva de denominaci)

  Sollicitud de prrroga del certificat de denominaci social

  Sollicitud de certificat de canvi de denominaci social

  REDACCI DELS ESTATUTS

  Model estndard destatuts socials per a diferents classes de cooperatives.

  Model estndard destatuts socials simplificats Coop Express per a diferents classes de cooperatives incloses en aquesta modalitat

  Notes explicatives a lelaboraci dels estatuts per a diferents classes de cooperatives.

  CELEBRACI DE LASSEMBLEA CONSTITUTIVA

  Model dacta dassemblea constitutiva

  Model certificat acord assemblea general

  APORTACIONS AL CAPITAL SOCIAL. OBERTURA DECOMPTE BANCARI

  Certificat bancari

  ESCRIPTURA PBLICA DE CONSTITUCI

  Model escriptura pblica

  SOLLICITUD DEL CIF PROVISIONAL I DEFINITIU

  Model 036, Hisenda

 • GUIA PRCTICA DEL PROCS DE CONSTITUCI DUNA EMPRESA COOPERATIVA

  Introducci Trmits de constituci Trmits dinici dactivitat Annexos

  AUTOLIQUIDACI ITP-AJD

  Model 600, Economia i Finances

  INSCRIPCI AL REGISTRE DE COOPERATIVES

  Sollicitud dinscripci al Registre de Cooperatives Coop Express

  Sollicitud dinscripci i qualificaci de lacte de constituci al Registre de Cooperatives

  Sollicitud de dipsit de comptes i, si sescau, nomenament dauditors

  DOCUMENTACI SOCIAL

  Sollicitud de diligncia dels llibres de la cooperativa

  ALTRES TRMITS AMB EL REGISTRE DE COOPERATIVES:

  Sollicitud dinscripci dactes al Registre de Cooperatives

  Sollicitud de certificat dacord de renovaci de crrecs

  CAPITALITZACI DE LATUR

  Sollicitud de capitalitzaci de la prestaci de latur

  Document privat de comproms de les persones scies.

  3.3. RECOMANACIONS PER A LELABORACI DEL CONTINGUT MNIM DELS ESTATUTSA banda del contingut mnim que han de tenir els estatuts duna societat cooperativa esmentats en el punt 2 daquesta guia, presentem un seguit de recomanacions i elements a considerar a lhora delaborar els estatuts.

  DENOMINACIEn els estatuts de la cooperativa, cal indicar la seva denominaci social, amb la indicaci de si sopta per un rgim de responsabilitat limitada o illimitada. En larticle que indica

 • GUIA PRCTICA DEL PROCS DE CONSTITUCI DUNA EMPRESA COOPERATIVA

  Introducci Trmits de constituci Trmits dinici dactivitat Annexos

  la denominaci, tamb cal afegir la classe de cooperativa de qu es tracta (treball associat, consumidors i usuaris, de serveis, etc.), o si la cooperativa s diniciativa social i/o sense afany de lucre, o si es tracta duna cooperativa subjecta a la Llei de societats professionals (vegeu el primer punt daquesta guia).

  DOMICILIEl domicili social s la seu on es dur a terme lactivitat. En cas que la cooperativa no tingui un local on desenvolupar lactivitat, es pot designar inicialment el domicili particular duna de les persones scies com a domicili social.

  OBJECTE SOCIALCal definir les activitats que ha de desenvolupar la cooperativa. Shi poden incloure activitats complementries a lactivitat principal i en cas dactivitats que requereixen titulaci especfica, es recomana fer-ho constar (per exemple, una cooperativa de pediatres, advocats, arquitectes...).

  A lhora de redactar lobjecte social, cal tenir en compte els epgrafs de limpost dactivitats econmiques (IAE), en el qual sha de donar dalta lactivitat. Tamb cal tenir present el tipus de cooperativa que es constitueix, per exemple, si s diniciativa social.

  DURADASha de fixar el temps pel qual es constitueix la cooperativa, que pot ser per temps indefinit o per una durada determinada (en aquest cas, arribada la data fixada, caldr dissoldre-la i liquidar-la). Gaireb la totalitat de cooperatives es constitueixen per temps indefinit, sense termini preestablert de finalitzaci. Els estatuts tamb poden regular el moment en qu la cooperativa inicia lactivitat, si b ser necessari tramitar la declaraci censal dinici dactivitat davant lAgncia Tributria (vegeu el punt II.1 daquesta guia).

  MBIT TERRITORIALCal establir lmbit territorial on la cooperativa desenvolupa principalment la seva activitat cooperativitzada, que recomanem que sigui el ms ampli que permet la Llei, s a dir, Catalunya, sens perjudici que la cooperativa pugui actuar en un mbit estatal o internacional.

  RGIM DE RESPONSABILITAT SOCIALLa responsabilitat de les persones scies davant tercers (persones no-scies, per ex.: provedors, clients, bancs), pels deutes de la cooperativa, pot ser LIMITADA a les aportacions al capital social de cada persona scia, o ILLIMITADA, de manera que la persona scia respon amb tot el seu patrimoni personal dels deutes de la cooperativa. Per tant, s important concretar a la denominaci social i als estatuts que la responsabilitat de les persones scies davant de tercers s LIMITADA.

  Els estatuts tamb han de regular la responsabilitat de les persones scies amb la cooperativa.

  Aquesta responsabilitat, tal com passa amb totes les altres figures societries, s ILLIMITADA en el cas que una persona scia no hagi complert els acords socials, els

 • GUIA PRCTICA DEL PROCS DE CONSTITUCI DUNA EMPRESA COOPERATIVA

  Introducci Trmits de constituci Trmits dinici dactivitat Annexos

  estatuts o la Llei i/o hagi causat un perjudici a la cooperativa amb la seva actuaci negligent o fraudulenta.

  En el cas que una persona scia causi baixa de la cooperativa, els estatus socials poden preveure que per a aquelles inversions realitzades i no amortitzades continuar existint una responsabilitat de la persona scia que sen va. La causa daquesta responsabilitat es troba en el fet que la cooperativa ha efectuat unes inversions comptant amb totes les persones scies i les seves aportacions, i si una delles perd la condici de soci o scia, sen pot derivar una responsabilitat que ser proporcional a lactivitat cooperativitzada del soci o scia, abans que deixi de ser-ho. Els estatuts han de regular com saplica aquesta responsabilitat, que podr ser limitada a laportaci al capital social, o illimitada. En aquest darrer cas la persona scia que causa baixa respon amb el seu patrimoni personal per la part que li correspon dacord amb la seva activitat cooperativitzada.

  PERSONES SCIESLa Llei 18/2002 de 5 de juliol, de cooperatives estableix que determinades cooperatives han destar formades per un nombre mnim de persones scies. Aix, per exemple, les cooperatives de treball associat han destar formades, com a mnim, per tres persones fsiques i les cooperatives de consumidors i usuaris han destar formades per un nombre mnim de persones scies, en funci del nombre dhabitants de la poblaci, dacord amb els criteris que estableix larticle 99 de la Llei de Cooperatives. Ara b, si les cooperatives sn de segon grau, nhi ha prou amb dos socis, com a mnim.

  CLASSES DE PERSONES SCIES. Els estatuts socials podran regular que la cooperativa tingui diferents tipus de persones scies.

  Persones scies treballadores: aquelles que presten la seva activitat cooperativitzada en una cooperativa de treball associat.

  Persones scies de treball: aquelles que presten el seu treball en una cooperativa de primer grau que no sigui de treball associat o b en una cooperativa de segon grau.

  Persones scies excedents: aquells que han deixat de dur a terme temporalment la seva activitat cooperativitzada, per causa justificada. La Llei estableix que tindran dret de veu, per no de vot a lassemblea general; que no podran ser membres dels rgans rectors de la cooperativa i que no tenen dret al retorn cooperatiu.

  Persones scies collaboradores: aquelles que sense dur a terme lactivitat cooperativitzada principal, collaboren en la consecuci de lobjecte social de la cooperativa. Tenen el dret de vot a lassemblea general, per el conjunt de vots de les persones scies collaboradores no pot superar en cap cas el 40% de la totalitat dels vots socials.

  Tamb tenen dret a formar part dels altres rgans socials (encara que la major part de seus membres han dsser socis o scies que duguin a terme lactivitat cooperativitzada principal). Els estatuts poden atribuir fins a un 45% dels excedents anuals repartibles a la distribuci entre les persones scies collaboradores, en proporci al capital que aquests hagin desemborsat. En aquest cas, shan de fer crrec de les prdues de lexercici en la mateixa proporci fins al lmit de la seva aportaci.

 • GUIA PRCTICA DEL PROCS DE CONSTITUCI DUNA EMPRESA COOPERATIVA

  Introducci Trmits de constituci Trmits dinici dactivitat Annexos

  REQUISITS DADMISSI COM A PERSONA SCIAEls estatuts socials han destablir els requisits que ha de complir una persona per ser soci o scia. Aquests requisits han de ser de carcter objectiu, per exemple, ser titular duna llicncia de taxi o acreditar una formaci o una titulaci determinada. No poden ser criteris discriminatoris o arbitraris.

  REQUISITS DE BAIXA DE LES PERSONES SCIESLes persones scies de la cooperativa es poden donar de baixa en qualsevol moment. Els estatuts poden regular un perode mnim de permanncia a la cooperativa, que no pot ser superior als cinc anys. En els estatuts tamb es recomana establir el termini de preavs en qu el soci o scia ha de comunicar a la cooperativa la seva voluntat de donar-se de baixa, per tal que aquesta sigui considerada com a baixa justificada. Aquest termini de preavs no podr ser superior a nou mesos.

  CONSEQNCIES ECONMIQUES DE LA BAIXAEn cas de baixa la persona scia t dret al reemborsament de les seves aportacions, voluntries i obligatries al capital social; al retorn cooperatiu que li correspongui en funci de la seva activitat cooperativitzada i, si escau, a la part individualitzada del fons de reserva voluntari.

  Els estatuts socials han de regular el procediment per exercir el dret del reemborsament de les aportacions socials. Si no es regula als estatuts, saplica el que decideixi el consell rector de la cooperativa, per a cada cas, dins dels lmits previstos per la Llei. En aquest sentit, el que marca la Llei s que el capital es pot retornar en un perode mxim de 5 anys i que per la quantitat pendent de retorn la cooperativa paga a la persona scia linters legal del diner incrementat en dos punts.

  Els estatuts socials (a lescriptura de constituci o en una modificaci destatus socials) poden preveure que el consell rector pugui refusar incondicionalment el reemborsament del capital social en cas de la baixa del soci.

  DRETS I OBLIGACIONS DE LES PERSONES SCIESLa regulaci dels drets i les obligacions de les persones scies es troba fixada a la Llei, per no es tracta duna llista tancada, sin que shi poden incloure altres drets i obligacions en funci de lactivitat especfica de la cooperativa o b en funci de les diferents classes de persones scies, en aquells casos que la cooperativa en tingui diferents tipus.

  Pel que fa al dret dinformaci sobre qestions que afecten els drets econmics i socials dels membres de la cooperativa, cal que aquest estigui recollit als estatuts.

  Ats que s un dels drets ms importants, es recomana que els estatuts regulin el procediment, les condicions i 46 els terminis en qu sha de donar compliment a aquest dret, per tal que sigui efectiu i sen faci un bon s.

  TIPIFICACI DE FALTESEls estatuts de la cooperativa han destablir la tipificaci de les faltes i determinar quines es consideren faltes lleus, greus i molt greus. El criteri per a la seva classificaci

 • GUIA PRCTICA DEL PROCS DE CONSTITUCI DUNA EMPRESA COOPERATIVA

  Introducci Trmits de constituci Trmits dinici dactivitat Annexos

  i grau de gravetat pot anar en funci de si es tracta duna actuaci contrria als drets humans, als principis cooperatius, al bon funcionament social de la cooperativa o al bon funcionament de lactivitat cooperativitzada. La tipificaci de les faltes lleus es pot regular al reglament de rgim intern, que s un document que aprova lassemblea per que no sinscriu al Registre de Cooperatives.

  TIPIFICACI DE SANCIONSEls estatuts han destablir el tipus de sanci que sha daplicar a les faltes comeses pels socis. Les sancions poden afectar lactivitat cooperativitzada i/o als drets socials, ser de carcter econmic (multa o deducci de drets econmics) i, fins i tot, comportar lexpulsi com a persona scia de la cooperativa (sanci mxima prevista per la Llei).

  PROCEDIMENT SANCIONADOREls estatuts regularan el procediment sancionador, dacord amb els parmetres que marca la Llei. La facultat sancionadora s competncia indelegable del consell rector, rgan que resol els expedients sancionadors. Els estatuts poden preveure el nomenament dun instructor imparcial perqu collabori amb el consell rector en la tramitaci de lexpedient.

  Als estatuts es pot preveure lexistncia dun comit de recursos, que ser lrgan competent per resoldre el recurs relatiu a lacord de sanci adoptat pel consell rector. En cas que els estatuts no hagin previst aquesta figura, el recurs ser resolt per lassemblea general.

  RGANS SOCIALSLa cooperativa estar composta per lassemblea de persones scies, pel consell rector i, si t ms de tres persones scies, per un o ms interventors de comptes (aquests darrers, en cap cas podran ser membres del consell rector).

  Lrgan dexpressi de la voluntat social s lassemblea, lorganitzaci marc de la qual es troba regulada per la Llei. Pel que fa al seu funcionament, conv definir als estatuts com es cursa la convocatria (que es pot fer per via telemtica); si es poden celebrar assemblees no presencials i com shan de fer; si s vlid o no el vot delegat i en quines condicions; quin s el mnim de persones scies que hi han dassistir (qurum) perqu sigui vlida; si hi ha o no una primera i una segona convocatria; quina s la majoria necessria per adoptar vlidament els acords; el sistema per la redacci i aprovaci de lacta, i el sistema per sollicitar un certificat dels acords adoptats per lassemblea.

  SOBRE LES MAJORIES...MAJORIA SIMPLE: ms vots a favor que en contra, les abstencions no compten.

  MAJORIA ABSOLUTA: vot favorable de la meitat ms un de les persones assistents.

  MAJORIA QUALIFICADA: vot favorable superior a la meitat ms un de les persones assistents (presents o representades); per exemple, vot favorable de dues terceres parts. Aquest tipus de majoria est pensada per a aquells acords de tal importncia que requereixen un mnim de vots favorables. La Llei estableix aquesta majoria per prendre determinats acords com la fusi, escissi, transformaci, dissoluci, etc.

 • GUIA PRCTICA DEL PROCS DE CONSTITUCI DUNA EMPRESA COOPERATIVA

  Introducci Trmits de constituci Trmits dinici dactivitat Annexos

  El consell rector s lrgan de govern de la cooperativa i les seves funcions li sn atribudes per la Llei.

  Els estatuts socials nhan de regular els aspectes segents:

  La composici, tenint en compte que la major part dels i les membres han de ser persones scies que prestin lactivitat cooperativitzada principal. Els crrecs de president i secretari sn obligatoris.

  El nombre de membres.

  El rgim de funcionament de les seves reunions.

  El perode per al qual sn elegits els membres i criteris pels quals sha de regir la seva renovaci.

  Si la distribuci de crrecs entre les persones elegides correspon a lassemblea o al consell rector.

  Aix mateix es recomana que els estatuts regulin el sistema delecci dels i les membres (votaci secreta o no, etc.), la durada dels crrecs (mxim 5 anys, amb possibilitat de reelecci), substituci dels crrecs obligatoris en cas dabsncia per causa justificada, sistema delecci dels i les suplents en cas de baixa durant un mandat, majoria necessria per prendre els acords (mnim legal, majoria absoluta), mbit dactuaci i facultats de lrgan collegiat (com a consell rector), i facultats especfiques dels crrecs obligatoris (funcions del president i del secretari).

  El crrec de membre del consell rector no dna dret a cap retribuci, excepte que compleixi tasques de gesti directa i si aix ho estableixen els estatuts o lassemblea.

  (Per latorgament de poders als membres del consell rector, vegeu el punt 4 del present document.) La intervenci de comptes presenta a lassemblea un informe sobre els comptes anuals i altres documents comptables abans de la seva aprovaci. Els estatuts nhan de regular:

  El nombre, que pot ser dun a tres.

  La durada del mandat, que no pot ser inferior a un any ni superior a cinc, excepte en cas de reelecci.

  Els estatuts poden preveure la possibilitat que hi hagi suplents (per al cas de baixa duna persona interventora durant un mandat), per la qual cosa han de regular el sistema delecci. Aconsellem que la durada del crrec coincideixi amb el del consell rector. El crrec s gratut, excepte si els estatuts estableixen el contrari o b ho acorda lassemblea general.

  CAPITAL SOCIAL MNIMEl capital social mnim de la cooperativa s de 3.000 euros, i ha destar ntegrament subscrit i desemborsat des del moment de la constituci.

  De totes maneres es recomana que la xifra sincrementi en funci de la inversi que shi faci. Est compost per les aportacions obligatries i voluntries, si nhi ha.

 • GUIA PRCTICA DEL PROCS DE CONSTITUCI DUNA EMPRESA COOPERATIVA

  Introducci Trmits de constituci Trmits dinici dactivitat Annexos

  APORTACIONS OBLIGATRIESEls estatuts han de fixar laportaci obligatria per adquirir la condici de soci o scia, i aquesta shaur de desemborsar almenys en un 25% en el moment de la subscripci, i la resta shaur de desemborsar de la manera que estableixin els estatuts o lassemblea general. En tot cas, el capital social mnim inicial sempre haur dsser totalment desemborsat.

  APORTACIONS VOLUNTRIESLassemblea pot acordar ladmissi daportacions voluntries, que seran desemborsades en el termini i condicions que sestableixi a lacord dadmissi.

  Quan la constituci de la cooperativa es fa amb lajut de la capitalitzaci de la prestaci per desocupaci, la xifra que es rebi per aquest concepte sha daportar ntegrament a la cooperativa com a capital social, tot i que una part de limport pot tenir la qualificaci daportaci obligatria i la resta, de voluntria.

  Els estatuts han destablir si les aportacions obligatries i voluntries al capital social poden donar inters, que 48 en cap cas pot excedir de linters legal del diner ms sis punts. Es recomana que la meritaci dinteressos sigui fixada per un acord de lassemblea en lloc que sigui fixada als estatuts.

  REEMBORSAMENTQuan una persona scia es dna de baixa, t dret al reemborsament de les seves aportacions, voluntries i obligatries, al capital social.

  En cas que la baixa sigui no justificada o per expulsi, es pot aplicar una deducci a aquest reemborsament.

  Es recomana que el percentatge daquesta deducci sigui fixat als estatuts, i pot ser diferent segons es tracti duna baixa justificada o duna expulsi (per exemple, una deducci de fins un 20% en cas de baixa justificada i fins un 30% en cas dexpulsi).

  En cas que la cooperativa hagi facultat el consell rector per poder refusar incondicionalment el reemborsament de les aportacions al capital social, shaur de tenir en compte el que estableixin els estatuts socials i la llei de cooperatives.

  TRANSMISSI DE LES APORTACIONSLes aportacions noms es poden transmetre per successi per causa de mort, o per actes entre vius nicament entre persones scies. Sha de tenir en compte que per conservar la condici de soci o scia cal que conservi almenys la seva aportaci obligatria.

  La transmissi per causa de mort est regulada per la Llei mentre que el procediment de transmissi daportacions al capital entre persones scies, s aconsellable regular-lo als estatuts de la cooperativa.

  CRITERIS DE DISTRIBUCI DELS RESULTATSEls resultats comptables poden ser cooperatius i extracooperatius, en funci de les activitats que es derivin.

 • GUIA PRCTICA DEL PROCS DE CONSTITUCI DUNA EMPRESA COOPERATIVA

  Introducci Trmits de constituci Trmits dinici dactivitat Annexos

  Dels excedents comptabilitzats per la determinaci dels resultats, una vegada dedudes les prdues dexercicis anteriors, i abans de pagar limpost de societats, sha de destinar almenys els percentatges segents:

  Resultat cooperatiu

  30% al fons de reserva obligatori, amb carcter general.

  10% al fons deducaci i promoci cooperatives, amb carcter general.

  50% dels excedents procedents de la regularitzaci de balanos, al fons de reserva obligatori.

  100% dels excedents procedents de les plusvlues obtingudes per lalienaci dels elements de limmobilitzat material o immaterial, al fons de reserva obligatori.

  Resultatextracooperatiu

  50% al fons de reserva obligatori.

  La dotaci del fons deducaci i promoci cooperativa tindr un o diversos dels destins segents: la formaci de les persones scies i de les treballadores, la promoci de relacions intercooperatives i difusi del cooperativisme, latenci a objectius dincidncia social i lluita contra lexclusi social, i al pagament de les quotes de la federaci a la qual pertany la cooperativa, si s el cas.

  Els excedents disponibles es podran destinar al retorn cooperatiu de les persones scies, a incrementar laportaci al capital, a reserves voluntries repartibles i/o no-repartibles.

  Els estatuts poden incrementar els percentatges de dotaci dels fons per no poden establir uns percentatges inferiors.

  INTERCOOPERACI I PROMOCI DEL COOPERATIVISMELa Llei reconeix determinades mesures de promoci del cooperativisme per tal de fomentar la creaci daquestes entitats; aix mateix, aposta per la collaboraci entre cooperatives, regulant les frmules de cooperatives de segon grau, els grups cooperatius o convenis cooperatius. Els estatuts poden regular quines accions de promoci del cooperativisme i activitats dintercooperaci ha de dur a terme, de manera permanent, la cooperativa. Si sn accions puntuals o canviants en el temps, s millor no regular-ho als estatuts i que aquests estableixin noms els criteris generals.

  CONCILIACI I ARBITRATGE DEL CONSELL SUPERIOR DE LA COOPERACIEl Consell Superior de la Cooperaci s un rgan de ladministraci de la Generalitat de Catalunya, amb carcter consultiu i de participaci; i amb funcions de mediaci, arbitratge i conciliaci. Aquest rgan collegiat nomena els conciliadors, mediadors i rbitres i impulsa aquests procediments.

  Perqu es pugui fer drbitre en un conflicte entre una persona scia i la seva cooperativa cal que els estatuts ho estableixin aix mitjanant la corresponent clusula compromissria. La persona scia ha dacceptar de manera lliure, expressa i voluntria la submissi a larbitratge a lhora dincorporar-se com a tal a la cooperativa.

 • GUIA PRCTICA DEL PROCS DE CONSTITUCI DUNA EMPRESA COOPERATIVA

  Introducci Trmits de constituci Trmits dinici dactivitat Annexos

  Tamb s recomanable que els estatuts fixin com a requisit previ, abans de poder accedir als jutjats o tribunals ordinaris, que shagi intentat una conciliaci prvia del Consell Superior de la Cooperaci.

  RGIM LABORAL I RGIM DE LA SEGURETAT SOCIALEls estatuts de les cooperatives de treball associat i de les cooperatives que tinguin persones scies de treball, podran fixar els criteris bsics dorganitzaci del treball (jornades, vacances, criteris retributius, criteris dadmissi de socis i scies, i altres aspectes del rgim laboral de les persones scies treballadores o de treball).

  Es recomana que els estatuts noms recullin els criteris generals i la normativa aplicable al rgim de treball, i que el rgim laboral concret que pactin les persones scies es reguli amb detall fora dels estatuts amb un reglament de rgim intern.

  En les cooperatives de treball associat, les persones scies hauran doptar per afiliar-se al rgim general de la Seguretat Social o al rgim especial de treballadors autnoms, per totes hauran dafiliar-se al mateix rgim.

  El rgim de cotitzaci a la Seguretat Social ha de constar expressament als estatuts.

  Les cooperatives de treball associat poden sollicitar, transcorreguts 5 anys, un canvi de rgim complint les condicions fixades per la Seguretat Social i modificant larticle corresponent dels estatuts.

  SOBRE ELS AVANTATGES I BENEFICIS FISCALS PER A LES COOPERATIVESNormativa reguladora

  Llei 20/1990, de 19 de desembre sobre el rgim fiscal de les cooperatives

  (Darrera modificaci: Llei 13/2013, de 2 dagost)

  Cooperatives protegides

  a) Queden exemptes de limpost sobre transmissions patrimonials i actes jurdics documentats en les segents operacions:

  Constituci, ampliaci de capital, fusi i escissi

  Constituci i cancellaci de prstecs, adquisici de bns i drets integrats en el fons deducaci i promoci per al compliment dels seus fins.

  b) Saplica un tipus de gravamen a lImpost de Societats del 20% dels resultats cooperatius.

  c) Bonificaci del 95% de la quota, i en el seu cas, dels recrrecs de lIAE i de lIBI rstic.

  Cooperatives especialment protegides

  A ms dels reconeguts a les cooperatives protegides:

  Queden exemptes de limpost sobre transmissions patrimonials i actes jurdics documentats en les operacions dadquisici de bns i drets.

  Bonificaci del 50% de la quota ntegra a lImpost de Societats.

 • GUIA PRCTICA DEL PROCS DE CONSTITUCI DUNA EMPRESA COOPERATIVA

  Introducci Trmits de constituci Trmits dinici dactivitat Annexos

  Altres avantatges fiscals per a les cooperatives

  a) A efectes de liquidaci, la base imposable corresponent a un o altre tipus de resultats es minorar en el 50% de la part dels mateixos que es destini, obligatriament, al Fons de Reserva Obligatori.

  b) Compensaci dels resultats negatius de la base imposable de limpost de societats.

  c) No subjecci a retenci dels retorns cooperatius en els supsits previstos legalment.

  Avantatges fiscals per a les persones scies de les cooperatives

  Deducci per doble imposici de dividends:

  Les persones scies de les cooperatives protegides, ja siguin persones fsiques o jurdiques, gaudiran, en relaci amb els retorns cooperatius duna deducci en la quota de lImpost sobre la Renda de les Persones Fsiques, o, en el seu cas, de lImpost de Societats, del 10% dels percebuts. Quan, per tractar-se duna cooperativa especialment protegida, els rendiments shagin beneficiat de la bonificaci permesa per la Llei , aquesta deducci ser del 5% daquests retorns.