GARAPENERAKO PROIEKTUAREN GALDETEGIA CUESTIONARIO ? cuestionario proyecto cooperacin . 1 . proiektuaren

 • Published on
  26-Sep-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Transcript

 • Bidebarrieta kalea, 5 48215 IURRETA Tfnoa: 94 620 12 00 haz-sac@iurreta.eus IFZ/NIF: P4812500I

  GARAPENERAKO PROIEKTUAREN GALDETEGIA CUESTIONARIO PROYECTO COOPERACIN

  1 PROIEKTUAREN IZENBURUA TITULO DEL PROYECTO

  2 LAGUNTZA JASOKO DUEN ERAKUNDEA ORGANISMO RECEPTOR DE LAS AYUDAS

  3 ERAKUNDE EDO ELKARTE HARTZAILEAREN ASMOAK FINES DE LA ASOCIACIN U ORGANISMO RECEPTOR

  4 PROIEKTUAREN KOKALEKU ZEHATZA LOCALIZACIN EXACTA DEL PROYECTO

  5 PROIEKTUA GAUZATUKO DEN EREMUKO GIZA-EKONOMIKO ETA KULTUR BALDINTZEN DESKRIBAPENA

  DESCRIPCIN GENERAL DE LAS CONDICIONES SOCIALES, CULTURALES, GEOGRFICAS Y ECONMICAS DE LA ZONA EN QUE ESTAR LOCALIZADO EL PROYECTO

  6 BURUTUKO DEN PROIEKTUAREN AZALPEN ZEHATZA EXPLICACIN DETALLADA Y JUSTIFICADA DEL PROYECTO QUE SE PROPONE REALIZAR

  7 PROIEKTUAREKIN ABERASTUKO DEN HERRIA POBLACIN BENEFICIARIA DEL PROYECTO

  G-04

  mailto:erregistroa@iurreta.eus

 • Bidebarrieta kalea, 5 48215 IURRETA Tfnoa: 94 620 12 00 haz-sac@iurreta.eus IFZ/NIF: P4812500I

  8 PROIEKTUAREKIN ABERASTEN DEN HERRIAREN PARTEHARTEA PARTICIPACIN DE LA COMUNIDAD BENEFICIARIA EN EL PROYECTO

  9 EKINTZAREN EGINGARRITASUN TEKNIKOA: JARRAIPENA IZATEKO ETA PROIKETUA BURUASKI NOLA IZANGO DEN VIABILIDAD TECNICA: POSIBILIDAD DE SU CONTINUACIN Y DE CMO VA A SER AUTOSUFICIENTE EL PROYECTO

  10 PARTIDETAN BANATUTAKO AURREKONTUA ETA HELBURU BERDINAREKIN JASOTAKO DIRULAGUNTZAK ZEHAZTU

  PRESUPUESTO (GASTOS E INGRESOS) DESGLOSADO POR PARTIDAS E INDICANDO LAS SUBVENCIONES QUE HAYAN RECIBIDO YA PARA ESA MISMA FINALIDAD

  11

  HALABER, PROIEKTUAK BESTE ERAKUNDE EDO ELKARTE BATZUEN LAGUNTZAK JASO BADITU, GARAPENERAKO GOBERNUZ KANPOKO ERAKUNDEAK (GGKE) EDO LAGUNKIDETASUNERAKO ELKARTE ESKATZAILEAK, AGIRIAK

  AURKEZTUKO DITU LAGUNTZA HAUEK AZALTZEN ADEMS, SI EL PROYECTO RECIBE AYUDAS DE OTRAS INSTITUCIONES U ORGANISMOS LA ONGD U ORGANISMO DE

  SOLIDARIDAD SOLICITANTE, ADJUNTAR DOCUMENTACIN COMPLEMENTARIA A ESE RESPECTO.

  12 BURUTZEKO EPEA. USTEZ HASIERA ETA BUKAERA DATAK. KRONOGRAMA PLAZO DE EJECUCIN. FECHAS DE INICIO Y FINALIZACIN PREVISTAS. CRONOGRAMA.

  mailto:erregistroa@iurreta.eus

 • Bidebarrieta kalea, 5 48215 IURRETA Tfnoa: 94 620 12 00 haz-sac@iurreta.eus IFZ/NIF: P4812500I

  A

  LANKIDETZAREN SEKTOREA: OSASUNA, GARAPENA ETA EKOIZPENA, HEZKUNTZA ETA PRESTAKUNTZA, SENTSIBILIZAZIOA, PRESTAKUNTZA ETA LANEKO LANKIDETZA, EMAKUMEEN ETA GIZONEZKOEN ARTEKO BERDINTASUNA

  SECTOR DE COOPERACIN: SALUD, DESARROLLO Y PRODUCCIN, EDUCACIN Y FORMACIN, SENSIBILIZACIN, FORMACIN Y COOPERACIN LABORAL, PROMOCIN DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

  B JADA HASITAKO PROIEKTUA DA? BAIEZKOA BADA, NOIZ? SE TRATA DE UN PROYECTO YA INICIADO? EN CASO AFIRMATIVO, CUANDO?

  C PROIEKTUAREN ARDURA DUEN PERTSONA ETA TELEFONOA PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO Y TELEFONO:

  D IURRETAKO UDALARI ESKATUTAKO DIRULAGUNTZA (EUROTAN) SUBVENCIN SOLICITADA AL AYUNTAMIENTO DE IURRETA (EN EUROS):

  E PROIEKTUAREN LAGUNDUTAKO FINANTZATZEA: COFINANCIACIN DEL PROYECTO (EN EUROS): BERTAKO EKARPENA (BESTE ALDEA) APORTACIN LOCAL (CONTRAPARTE)

  GKE ESKATZAILEAREN EKARPENA APORTACIN DE LA ONG SOLICITANTE

  ERABAKITZEKO DAUDEN DIRU-LAGUNTZAK SUBVENCIONES PENDIENTES DE RESOLUCIN

  ERAKUNDEA ENTIDAD

  EUROAK EUROS

  EHUNEKOA PORDENTAJE

  %

  %

  %

  EMANDAKO DIRU-LAGUNTZAK SUBVENCIONES CONCEDIDAS

  ERAKUNDEA ENTIDAD

  EUROAK EUROS

  EHUNEKOA PORDENTAJE

  %

  %

  %

  mailto:erregistroa@iurreta.eus

  GARAPENERAKO PROIEKTUAREN GALDETEGIA