Formació Professional Tria el teu futur

 • Published on
  28-Jan-2017

 • View
  218

 • Download
  4

Transcript

 • guiafpTRS

  Formaci ProfessionalTria el teu futur

  2015/16Terrassa

 • 01 07

  0208

  03

  12

  70

  64

  71

  7206

  06

  La Formaci Professional en 2 minuts

  Oferta de programes per a la formaci i la inserci

  Accs a la Formaci Professional Oferta destudis per

  famlies professionals

  Acreditat

  Ensenyaments professionals

  Perfils i sortides professionals

  Formaci Dual a Catalunya

  Oferta destudisper centres

  Informaci dutilitatPractiques en

  empreses (FCT)

  Prctiques a lestranger (un cop acabats els estudis)

  10Oferta de certificats de professionalitat

  68Formaci Professionalper a locupaci

  1

  tots els centres disposen dels mateixos serveis). Aquesta carta ha de contenir, com a mnim els serveis d'assessorament i de reconeixement.

  Servei d'assessoramentServei personalitzat que ajuda a les persones a definir i assolir el seu objectiu professional i/o acadmic.Consisteix en un servei que presta un centre voluntriament a la persona interessada i que conclou amb el lliurament dun informe das-sessorament, requisit indispensable per presen-tar-se al servei de reconeixement acadmic dels aprenentatges assolits mitjanant lexperincia laboral i on hi constaran:- les recomanacions de la persona assessora,- litinerari formatiu i professional,- el dossier de la trajectria professional.

  Servei de reconeixement Servei que presten els centres de manera volun-taria i que permet a les persones adultes posar en valor els aprenentatges que han adquirit i volen la correspondncia amb els ensenyament de formaci professional dels sistema educatiu. s imprescindible disposar de linforme del servei dassessorament. Consisteix en una entre-vista personal entre la persona i els avaluadors del centre educatiu i conclou amb un certificat oficial.

  Qu s l'Acredita't?Procediment davaluaci i acreditaci de compe-tncies professionals adquirides mitjanant l'ex-perincia laboral o vies no formals de formaci. El procediment a seguir s: - assessorament, acreditaci de competncies,i avaluaci.

  Qu s l'FP?s un conjunt d'ensenyaments que donen a l'alumnat la formaci necessria per poder exercir la professi que tria i que ms li agrada.

  Com s'organitza l'FP?Es divideix en: Programes per a joves sense GESO:

  Programes de formaci i inserci (PFI) adreats a l'alumnat entre 16 i 21 anys que no ha acreditat l'ESO.

  Programes de promoci professional (PPP) adreat a lalumnat a partir dels 15 anys.

  Cicle Formatiu de Grau Mitj (CFGM) per a l'alumnat que acredita l'ESO. Tamb s'hi pot accedir mitjanant la prova d'accs o el curs especfic per a l'accs.

  Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) per a l'alumnat que ha aprovat el Batxillerat. Tamb s'hi pot accedir mitjanant una prova d'accs o el curs especfic per a l'accs.

  Formaci Professional per a l'ocupaci adreada a majors de 16 anys per a facilitar la inserci o la millora laboral mitjanant la qualificaci, reconversi o perfeccionament professional. La formaci contnua pensada per a persones treballadores en actiu que volen adquirir competncies professionals o millorar les que tenen, afavorint l'augment de productivitat i possibilitats professionals.

  Quins serveis de valor afegit ofereixen els centres d'FP?Actualment molts centres al Valls ofereixen serveis complementaris a la seva tasca educativa que permeten millorar l'ocupabilitat dels alum-nes i la seva projecci professional.Els centres d'FP poden disposar de la Carta de serveis de centre on expliquen els serveis que ofereixen als alumnes i ciutadans en general (no

  La FormaciProfessionalen 2 minuts

 • 2 3

  Ensenyaments professionals

  Certificaci:- Mduls formatius superats.- Unitats de competncia acreditades

  de qualificacions de nivell 1.

  La superaci d'un Programa de formaci i inserci comportar:a) Una certificaci amb la relaci de competnci-

  es professionals acreditades.b) El reconeixement de la formaci rebuda en la

  realitzaci de les proves d'accs per a cicles de formaci professional de grau mitj, i en l'obtenci del graduat.

  c) Accedir al mn del treball.

  Preinscripci i matrcula 2015/16:Als programes organitzats per centres pblics o administracions locals, el departament infor-mar del procediment i calendari d'admissi i matrcula. Els desenvolupats en centres privats o altres administracions o entitats, cal adrear-se als centres directament.

  Programes de promoci professional (PPP)Accs: Lentrada al programa ser desprs del consell orientaci per part del centre i el con-sentiment de la famlia.

  Edat: Entre els 15 i 17 anys, complerts lany dini-ci del programa i preferncia els 16 anys.Durada: Dos cursos acadmics (2000 hores).Efectes: Ttol professional bsic, accs a CFGM sense prova i preparaci per a la superaci de les proves per obtenir el GESO.

  Informaci:www.gencat.cat/ensenyamentAls instituts, centres i entitats que imparteixen els programes.

  Els ensenyaments professionals s'organitzen en programes per a la formaci i la inserci, en programes de promoci professional, en cicles formatius de grau mitj i grau superior, i forma-ci per a l'ocupaci.

  Aquesta formaci s'agrupa segons el seu mbit d'actuaci en 23 famlies professionals. Cadascun dels estudis consta de tres parts dife-renciades: formaci terica i formaci prctica en el mateix centre educatiu i, posteriorment, les hores destinades a la formaci prctica en centres de treball (FCT).

  Programes dFP per a alumnes que no obtenen el GESO Programes per a la formaci i la inserci (PFI)

  Els Programes de formaci i inserci s'ofereixen a joves no ocupats, d'entre 16 i 21 anys, com una via de segona oportunitat que els permeti reintroduir- se en el sistema educatiu per prosseguir estudis de formaci professional i, alhora els facilita l'aprenentatge imprescindible per accedir al mer-cat de treball amb millors possibilitats d'obtenir una ocupaci qualificada i duradora. Durada del programa, un curs acadmic (1000 hores).

  Estructura: Mduls de Formaci Professional, per a

  l'assoliment de les competncies professionals (inclouen prctiques d'empresa).

  Mduls de Formaci General, per a l'adquisi-ci de competncies instrumentals que han de facilitar l'assoliment de les competncies professionals.

  Orientaci, tutoria i assessorament personalitzat.

  1* El Departament d'Ensenyament ofereix la preparaci per a les proves d'accs a cicles formatius de grau mitj i de grau superior.

  2* Els alumnes que hagin cursat un cicle formatiu de grau mitj podran ob-tenir el ttol de batxillerat si en superen les matries comunes (Ordre ENS 62/2012, de 15 de maig).

  3* Per a l'alumnat que hagi superat determinats cicles formatius, les universitats catalanes reconeixeran com a assignatures ja cursades els crdits/mduls que s'hagin determinat per a cada estudi universitari.

  4* La formaci superada tindr els efectes que s'estableixin en les proves d'accs a cicles formatius de grau mitj i per obtenir el GESO.

  5* Curs d'accs a cicles formatius de grau mitj (CAM), i curs d'accs a cicles de grau superior (CAS).

  Accs a la Formaci Professional

 • 5

  La preparaci per a la prova especfica d'accs a CFGS d'Arts plstiques i Disseny es pot fer a l'Escola Municipal d'Art i Disseny.

  Ms informaci al telfon 012 i a la pgina web del Departament d'Ensenyament, i a les webs d'Escoles d'Adults:www.gencat.cat/ensenyamentwww.cfaannamuria.catwww.xtec.cat/cfa-ramonllullwww.xtec.cat/cfaegarawww.cfasalvadorespriu.comwww.terrassa.cat/escolalallar

  Curs d'accs a cicles formatius

  Curs adreat a persones que no tenen la titulaci acadmica exigida per accedir-hi. Si s'aprova el curs dna accs directe al cicle formatiu de grau mitj (CAM) o grau superior (CAS). La durada s d'un any acadmic (600h. grau mitj i 700h. grau superior). La taxa de matriculaci del curs CAM s de 190 euros i la de matriculaci al curs CAS s de 240 euros. On es pot fer el CAM? CFA Egara.On es pot fer el CAS? A l'Institut Nicolau Copr-nic, a l'Institut Terrassa, a l'Institut Santa Eullia, a lInstitut Cavall Bernat i al CINGLE.

  Reconeixement de crdits de cicles formatius de grau superior a la universitat

  Desprs de finalitzar un Cicle Formatiu de Grau Superior, es pot accedir a la Universitat.Hi ha moltes Universitats que reconeixen els teus estudis de Formaci Professional validant-los per crdits dels seus propis estudis. No totes les universitats per reconeixen el mateix nombre de crdits en la mateixa carrera universitria.

  Si vols saber en quines Facultats i quines assig-natures reconeixen, pots consultar la segent pgina web: www.gencat.cat/ensenyament Una vegada dins del web, es pot entrar a l'apar-tat d'ensenyaments professionals i desprs a convalidacions, equivalncies i acreditacions.

  La formaci professional a distncia

  L'Institut Obert de Catalunya (IOC) t com a objectiu facilitar que l'educaci pugui arribar al mxim de persones superant les limitacions de l'espai i del temps. Ofereix una educaci que posa els interessos, les necessitats i les possibilitats de progrs de les persones en el centre d'un model educatiu flexible i adaptable i pretn impulsar la formaci al llarg de la vida, presentant una oferta educativa de qualitat i amb voluntat de millora que vagi incorporant les innovacions en les tecnologies de la informaci i de la comunicaci amb l'objectiu de donar un millor servei educatiu.

  Actualment l'oferta formativa s:Cicles formatius de grau mitj (CFGM) Installacions elctriques i automtiques. Sistemes microinformtics i xarxes. Gesti administrativa. Atenci a persones en situaci de dependncia. Cures auxiliars d'infermeria.

  Cicles formatius de grau superior (CFGS) Educaci infantil. Administraci i finances. Assistncia a la direcci. Prevenci de riscos professionals. Administraci de sistemes informtics en xarxa. Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma. Desenvolupament d'aplicacions web. Integraci social.

  Curs d'accs directe a grau superior (CAS), tenint el grau mitj fet i aprovat.Tamb preparen les matries especfiques per a les proves d'accs.

  Tota la informaci actualitzada i contactes a: http://ioc.xtec.cat, ioc@ioc.cat

  4

  Cicles formatius de Grau Mitj (CFGM)

  Per poder cursar un cicle de grau mitj cal tenir el ttol de graduat en educaci secundria (GESO) o disposar del ttol d'FP1 (o l'equivalent). Tamb poden accedir-hi les persones que tin-guin aprovat segon de BUP o amb dues assigna-tures pendents, i els alumnes que hagin superat un PFI amb nota superior a 8. Finalment, el grau mitj tamb est obert a persones que, tot i no disposar de cap ttol, superin la prova d'accs a grau mitj, o el curs d'accs directe a grau mitj (CAM), o la prova daccs a la universitat per a ms grans de 25 anys.

  Quan l'alumne/a acaba un cicle formatiu de grau mitj obt el ttol de tcnic/a en l'especialitat cursada. A partir d'aqu, se li obren totes aques-tes opcions: accedir a un treball de tcnic/a (en una empresa

  o per compte propi), estudiar un altre cicle formatiu de grau mitj, cursar el batxillerat, tenint en compte les

  convalidacions que suposa haver fet un cicle formatiu de grau mitj,

  accedir a un cicle formatiu de grau superior, si es disposa del ttol de batxillerat,

  accedir a un cicle formatiu de grau superior, un cop superada la prova d'accs,

  fer el curs d'accs directe a grau superior (CAS), amb les assignatures comunes ja donen el ttol

  de batxiller.

  Cicles formatius de Grau Superior (CFGS)

  Per poder cursar un cicle de grau superior cal tenir el ttol de batxillerat, haver superat el COU o tenir el ttol d'FP2. Tamb per a les persones que, tot i no disposar de ttol, superin la prova d'accs a grau superior, el curs d'accs directe a grau superior (CAS), o superin la prova d'accs a la universitat per a majors de 25 anys.Els cicles formatius de grau superior actualment tenen una taxa per poder matricular-se de 360 .

  Per poder cursar un cicle d'arts plstiques i dis-seny cal haver superat el batxillerat artstic o fer una prova especfica si s'ha superat el COU, FP2 o el batxillerat, i si no es tenen requisits acadmics fer una prova comuna i una altra d'especfica.

  En acabar un cicle formatiu de grau superior, l'alumne/a obt el ttol de tcnic/a superior en l'especialitat cursada, que li permet tenir aques-tes possibilitats: accedir a un treball de tcnic/a superior (en

  una empresa o per compte propi), cursar un altre cicle formatiu de grau superior, accedir a qualsevol estudi universitari oficial

  de grau, en molts casos amb reconeixement de crdits (matries que no caldr cursar en els estudis universitaris).

  Per obtenir ms informaci podeu consultar: el tutor del centre educatiu el portal www.edu365.cat lapartat Currculum i orientaci del web

  www.xtec.cat la pgina web del Departament dEnsenyament

  queestudiar.gencat.cat

  Proves d'accs a cicles formatius

  Es convoquen una vegada l'any i possibiliten cursar aquests estudis a persones que no tenen la titulaci acadmica exigida per accedir-hi. prova d'accs a CFGM: com a mnim complir

  els 17 anys l'any que es fa la prova, prova d'accs a CFGS: com a mnim complir

  els 19 anys l'any que es fa la prova o b tenir 18 anys per a qui acrediti estar en possessi d'un ttol de tcnic/a relacionat amb el cicle de grau superior al qual es vol accedir,

  prova d'accs a CFGS d'Arts plstiques i Disseny: com a mnim complir els 19 anys l'any que es fa la prova i acreditar els requisits.

  Les proves d'accs a CFGM poden preparar-se a les Escoles d'Adults: CFA La Llar, CFA Ramon Llull i CFA Salvador Espriu. I tamb al Centre d'Estudis Tcnics Segle XX.

  Les proves d'accs a CFGS poden preparar-se a les Escoles d'Adults: CFA Anna Muri, CFA La Llar, CFA Ramon Llull i CFA Salvador Espriu. I tamb a l'Institut Montserrat Roig, FIAC, i el Centre d'Estudis Tcnics Segle XX. Requisit: grau mitj aprovat (demaneu ms informaci a l'escola). L'IOC tamb prepara per a les proves d'accs a GS.

 • 6 7

  Oferta de programes per a la formaci i la inserci dels joves sense GESOCurs 2015/16*

  Administraci i gesti (pg. 13) PFI Auxiliar d'activitats d'oficina i en serveis

  administratius generals. Escola Pia de Terrassa

  Arts grfiques (pg. 16) PFI Auxiliar d'arts grfiques i serigrafia.

  Escola Municipal La Llar (Servei d'Educaci)

  Comer i mrqueting (pg. 16) PFI Auxiliar en comer i atenci al pblic.

  Salesians Terrassa PFI Auxiliar de vendes oficina i atenci al pblic.

  Escola Pia de Terrassa i Escola L'Heura del Valls**

  Electricitat i electrnica (pg.24) PFI Auxiliar en muntatges d'installacions

  electrotcniques en edificis.Salesians Terrassa

  Fabricaci mecnica (pg. 28) PFI Auxiliar de mecnica i electricitat.

  Escola L'Heura del Valls**

  Fusta, moble i suro (pg. 30) PFI - PTT Auxiliar de treballs de fusteria

  i installaci de mobles. Escola Municipal d'Art (Servei d'Educaci)

  PFI Auxiliar de treballs de fusteria i installaci de mobles.Escola L'Heura del Valls**

  Hoteleria i Turisme (pg. 30) PFI - PTT Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis

  de restauraci. Escola Municipal d'Art (Servei d'Educaci)

  PFI Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauraci. Cultura Prctica

  PFI Auxiliar d'establiments hotelers i de restauraci. Escola L'Heura del Valls**

  Imatge personal (pg. 38) PFI Auxiliar en imatge personal:

  perruqueria i esttica. Escola Vilamany i Institut Terrassa

  Txtil, confecci i pell (pg. 56) PFI Auxiliar de confecci en txtil i pell.

  INS Terrassa

  Transport i manteniment de vehicles (pg. 59) PFI Auxiliar de reparaci i manteniment

  de vehicles lleugers. CET Segle XX

  * Aquesta oferta pot estar sotmesa a alguna va-riaci per part del Departament d'Ensenyament. Per a ms informaci consulteu el web: www.terrassa.cat/consellfp ** Oferta adreada especficament a alumnat amb necessitats especials derivades de discapacitat.

  La Formaci en Centres de Treball s el conjunt de prctiques formatives no laborals que realitza l'alumnat de cicles formatius en centres de tre-ball situats a l'entorn dels centres on cursen els estudis, mitjanant un conveni de collaboraci subscrit entre l'escola, l'empresa i l'alumnat.

  L'FCT forma part del programa formatiu (curricular) d'aquests ensenyaments.

  Qu suposen les prctiques per a l'alumnat? Conixer el mn laboral i de l'empresa. Estar en contacte amb la tecnologia ms

  avanada. Completar la formaci professional, per tal de

  capacitar-se per a la seva incorporaci al treball. Obtenir una formaci adaptada a llocs

  de treball especfics. Apropar-se a la cultura d'empresa. Guanyar experincia en el mn del treball com

  a pas per a la primera ocupaci. Iniciar el seu historial professional acreditat

  amb el quadern de prctiques. Superar el crdit de Formaci en Centres

  de Treball.

  Qu ofereix l'FCT a l'empresa? Conixer futurs treballadors especialitzats. Collaborar en la formaci dels i les joves

  aprenents i aprenentes. Oferir l'accs del jovent a la seva primera

  ocupaci. Relacionar-se amb els centres educatius. No implica serveis retributs ni vinculaci

  laboral.

  Quant duren les prctiques?La durada de la formaci prctica en centres de treball oscilla entre 300 i 700, depenent de cada cicle. En els Programes de formaci i inserci i els cursos de certificats de professionalitat, varia-r en funci de cada curs.

  El Consell de la Formaci Professional de Terrassa i la Cambra de Comer de Terrassa collaboren per a la promoci de la mobilitat europea en el marc de la Xarxa Q-Placements. Es convoquen 11 beques Erasmus + de Grau Superior i 13 beques de Grau Mitj adreades a persones graduades recentment en formaci professional, amb una durada de 2 mesos.

  Les beques sn finanades per la Comissi Eu-ropea i es doten duna subvenci econmica per les despeses de viatge, allotjament i manutenci, que varia segons pas de dest. Tamb inclou en una preparaci pedaggica, lingstica i cultural, la recerca d'una empresa d'acord amb el perfil professional de la persona guardonada, acollida, seguiment, suport per la recerca d'allotjament i assegurana.

  Destinacions: Alemanya, Blgica, Bulgria, Frana, Itlia, Polnia i Regne Unit.

  Consulteu les bases i tramiteu la sollicitud al web www.terrassa.cat/consellfp (apartat mobi-litat FP).

  El Departament d'Ensenyament de la Generali-tat de Catalunya disposa de beques en el marc del nou programa europeu Erasmus + per a la realitzaci de la formaci en centres de treball a l'estranger.

  Ms informaci als centres educatius i a la web http://www.xtec.cat/web/projectes/ mobinternacional/

  Prctiques a lestranger(un cop acabats els estudis)

  Prctiques en empreses:la Formaci en Centres de Treball (FCT)

 • 8 9

  Informtica i comunicacions (pg. 42) CFGM Sistemes microinformtics i xarxes. CFGS Administraci de sistemes informtics

  en xarxa. CFGS Desenvolupament d'aplicacions

  multiplataforma. CFGS Desenvolupament d'aplicacions

  per a webs. (Formaci dual)

  Installaci i manteniment (pg. 46) CFGM Manteniment electromecnic. CFGM Installacions de producci de calor. (2x3)

  (Formaci dual) CFGM Installacions frigorfiques i de climatit-

  zaci. (2x3) (Formaci dual) CFGS Manteniment d'installacions trmiques

  i de fluids. (Formaci dual) CFGS Prevenci de riscos professionals.

  Qumica (pg. 49) CFGM Operacions de laboratori. CFGM Operacions de fabricaci de productes

  farmacutics. CFGS Laboratori d'anlisi i control de qualitat. CFGS Fabricaci de productes farmacutics,

  biotecnolgics i afins. CFGS Qumica industrial.

  Sanitat (pg. 53) CFGM Cures auxiliars d'infermeria.

  Serveis socioculturals i a la comunitat(pg. 54) CFGM Atenci a persones en situaci

  de dependncia. CFGS Educaci infantil. CFGS Integraci social.

  Txtil, confecci i pell (pg. 56) PFI Auxiliar de confecci en txtil i pell. CFGM Confecci i moda. (Formaci dual)

  CFGM Fabricaci i ennobliment de productes txtils. (Formaci dual)

  CFGS Disseny tcnic en txtil i en pell. (Formaci dual)

  Transport i manteniment de vehicles (pg. 59) PFI Auxiliar de reparaci i manteniment

  de vehicles lleugers. CFGM Carrosseria. CFGM Electromecnica de vehicles autombils. CFGS Automoci.

  Ensenyaments artstics: Arts plstiques i disseny (pg. 61) CFGM Ebenisteria artstica. CGFS Projectes i direcci d'obres de decoraci.

  (2X3) CFGS Arquitectura efmera. (2X3) CFGS Grfica publicitria. (2X3) CFGS Grfica interactiva. (2X3)

  Arts de l'espectacle Luminotcnia, maquinria escnica, so

  (CFGS ttol propi, no homologat). Institut del Teatre (Escola Superior de Tcniques de les Arts de l'Espectable).

  * Aquesta oferta pot estar sotmesa a alguna varia-ci per part del Departament d'Ensenyament. Per a ms informaci consulteu el web: www.terrassa.cat/consellfp** Oferta adreada especficament a alumnat amb necessitats especials derivades de discapacitat.

  Hi ha altres ensenyaments professionals que es poden cursar fora de Terrassa: Agrria. Arts grfiques.*** Edificaci i obra civil. Energia i aigua Fusta, moble i suro.*** Indstries alimentries. Indstries extractives Martimopesquera. Seguretat i medi ambient.

  Per obtenir ms informaci sobre ensenyaments professionals pots consultar el web: www.gencat.cat/ensenyament*** A Terrassa noms es disposa de PFI.

  Altres famlies professionals

  Oferta destudis per famlies professionals a Terrassa Curs 2015/16*

  Activitats fsiques i esportives (pg. 12) CFGM Conducci d'activitats fsicoesportives

  en el medi natural. CFGS Animaci d'activitats fsiques i esportives.

  Administraci i gesti (pg. 13) PFI Auxiliar en activitats d'oficina i en serveis

  administratius generals. CFGM Gesti administrativa. CFGS Administraci i finances. (2x3) CFGS Assitncia a la direcci. (2x3)

  Arts grfiques (pg. 16) PFI Auxiliar d'arts grfiques i serigrafia.

  Comer i mrqueting (pg. 16) PFI Auxiliar en comer i atenci al pblic. PFI Auxiliar de vendes, oficina i atenci al pblic. CFGM Activitats comercials. CFGS Comer internacional. (2x3) CFGS Gesti de vendes i espais comercials. CFGS Transport i logstica. (2x3) CFGS Mrqueting i publicitat.

  Electricitat i electrnica (pg. 24) PFI Auxiliar en muntatges d'installacions

  electrotcniques en edificis. CFGM Installacions elctriques i automtiques. CFGM Installacions de telecomunicacions. CFGS Manteniment electrnic. CFGS Sistemes electrotcnics i automatitzats.

  Fabricaci mecnica (pg. 28) PFI Auxiliar de mecnica i electricitat.** CFGM Mecanitzaci (Formaci dual). CFGS Disseny en fabricaci mecnica.

  Fusta, moble i suro (pg. 30) PFI - PTT Auxiliar en treballs de fusteria

  i installaci de mobles. PFI Auxiliar en treballs de fusteria

  i installaci de mobles.**

  Hoteleria i turisme (pg. 30) PFI - PTT Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis

  de restauraci. PFI Auxiliar d'establiments hotelers

  i de restauraci.** CFGM Cuina i gastronomia. (Formaci dual) CFGM Serveis en restauraci. CFGS Direcci de cuina. (Formaci dual) CFGS Agncies de viatges i gesti

  d'esdeveniments. CFGS Guia, informaci i assistncia turstiques.

  Imatge i so (pg. 35) CFGM Vdeo discjquei i so. CFGS Illuminaci, captaci i tractament

  d'imatge. CFGS Realitzaci de projectes d'audiovisuals

  i espectacles. CFGS Producci d'audiovisuals i espectacles.

  Imatge personal (pg. 38) PFI Auxiliar en imatge personal: perruqueria

  i esttica. CFGM Caracteritzaci. CFGM Esttica i bellesa. CFGM Perruqueria i cosmtica capillar. CFGS Esttica integral i benestar. CFGS Assessoria d'imatge personal i corporativa. CFGS Caracteritzaci i maquillatge

  professional.

 • 10

  Oferta de certificats de professionalitat per famlies professionals a Terrassa Curs 2015/16*

  Administraci i gesti (pg. 15) CP Operacions auxiliars de serveis

  administratius i generals. CP Gesti integrada de recursos humans.

  Comer i marqueting (pg. 21) CP Activitats auxiliars de magatzem. CP Activitats auxiliars de comer. CP Activitats de venda. CP Organitzaci i gesti de magatzems. CP Mrqueting i compravenda internacional. CP Atenci al client, consumidor i usuari.

  Electricitat i electrnica (pg. 26) CP Operacions auxiliars de muntatge

  d'installacions electrotcniques i de telecomunicacions en edificis.

  Fabricaci mecnica (pg. 29) CP Operacions auxiliars de fabricaci mecnica.

  Hostaleria i turisme (pg. 34) CP Operacions bsiques de restaurant i bar. CP Serveis de bar i cafeteria. CP Serveis de restaurant.

  Informtica i comunicacions (pg. 45) CP Sistemes microinformtics. CP Confecci i publicaci de pgines web. CP Desenvolupament daplicacions amb

  tecnologia web.

  Installaci i manteniment (pg. 49) CP Muntatge i manteniment d'installacions

  solars trmiques.

  Qumica (pg. 52) CP Operacions auxiliars i de magatzem

  en indstries i laboratoris qumics. CP Operacions de condicionament

  de productes farmacutics i afins. CP Elaboraci de productes farmacutics

  i afins.

  Serveis socioculturals i a la comunitat (pg. 55) CP Atenci sociosanitria a persones

  al domicili. CP Atenci sociosanitria a persones

  dependents en institucions socials.

  Estic treballant del que realment magrada,

  en una empresa desports daventura.

  Quants cops ho havia somiat! Oriol, 18 anys

  Tcnic en conducci dactivitats fisicoesportives en el medi natural

 • 12 13

  Grau mitj

  Qu shi estudia?Comunicaci empresarial i atenci al client. Operacions administratives de compravenda. Empresa i administraci. Tractament informtic de la informaci. Tcnica comptable. Tractament de la documentaci comptable. Operacions administratives de recursos humans. Operacions auxiliars de tresoreria. Angls.Empresa a l'aula. Formaci i orientaci laboral. Formaci en cen-tres de treball.

  De qu es treballa?Auxiliar administratiu/va de cobraments i pagaments, de gesti de personal, comercial, o de les administracions pbliques. Recepcionista. Empleat/ada d'atenci al client, de tresoreria, o en mitjants de pagament. Auxiliar doficina.

  On es treballa?A les oficines de tot tipus d'empreses (petites i mitjanes empreses, bancs privats i pblics, assegurances...), administraci pblica, etc.

  On sestudia a Terrassa? Salesians Terrassa, Institut Santa Eullia i Institut Terrassa.

  Tcnic/a en gesti administrativa

  PFI

  Qu shi estudia?Distribuir, reproduir, transmetre i arxivar la informaci i documentaci requerides en les tasques administratives i de gesti, internes i externes, aix com realitzar operacions d'en-registrament de dades i trmits elementals de verificaci de dades i documents.

  De qu es treballa?Auxiliar d'oficina, auxiliar de serveis generals, auxiliar d'arxius, classificador i/o repartidor de correspondncia, ordenana, telefonista en serveis centrals d'informaci, operadora/a documental, auxiliar de digitalitzaci.

  On es treballa?Aquests professionals desenvolupen la seva activitat per compte ali, a qualsevol empresa o entitat del sector privat o pblic, principalment en oficines, despatxos o departaments d'admi-nistraci o serveis generals.

  On sestudia a Terrassa? Escola Pia de Terrassa.

  Auxiliar en activitats d'oficina i en serveis administratius generals

  Administracii gesti

  Grau mitj

  Qu shi estudia?El medi natural. Conducci de grups i activitats en el medi natural. Seguretat i supervivncia a la muntanya. Conducci de grups en bicicletes. Conducci de grups a cavall i atencions equines bsiques. Administraci, gesti i comercialitza-ci en la petita empresa. Fonaments de l'acti-vitat fsica. Primers auxilis. Activitats fsiques per a persones amb discapacitat. Dinmica de grups. Formaci i orientaci laboral. Formaci en centres de treball.

  De qu es treballa?Guia de turisme eqestre. Guia d'itineraris en bicicleta. Acompanyador/a de muntanya. Coordinador/a d'activitats de conducci i guiat-ge a la natura.

  On es treballa?En empreses d'esports d'aventures, empreses turstiques (hotels, cmpings albergs, cases de colnies), agncies de viatges, etc.

  On sestudia a Terrassa? Joaquima de Vedruna.

  Grau superior

  Qu shi estudia?Jocs i activitats fsiques recreatives per a ani-maci. Activitats fisicoesportives individuals. Activitats fisicoesportives d'equip. Activitats fisi-coesportives amb aparells. Fonament biolgics i bases del condicionament fsic. Organitzaci i gesti d'una petita empresa d'activitats de temps lliure i socioeducatives. Primers auxilis. Salvament aqutic. Animaci i dinmica de grups. Metodologia didctica de les activitats fisi-coesportives. Activitats fsiques per a persones amb discapacitat. Formaci i orientaci laboral. Formaci en centres de treball.

  De qu es treballa?Promotor/a, animador/a i monitor/a d'activitats fisicoesportives. Coordinador/a d'activitats poli-esportives. Socorrista.

  On es treballa?En empreses de serveis esportius, clubs o asso-ciacions esportives, organismes pblics d'es-ports, empreses turstiques (hotels, cmpings, parcs temtics, parcs aqutics, albergs, cases de colnies), etc.

  On sestudia a Terrassa? Joaquima de Vedruna.

  Tcnic/a en conducci d'activitatsfsico-esportives en el medi natural

  Tcnic/a superior en animaci d'activitats fsiques i esportives

  Activitats fsiquesi esportives

 • 14 15

  Grau superior

  Qu shi estudia?Gesti de documentaci jurdica i empresarial. Recursos humans i responsabilitat social corpo-rativa. Ofimtica i procs de la informaci. Gesti financera. Gesti de recursos humans. Gesti lo-gistica i comercial. Simulaci empresarial. Procs integral de lactivitat comercial. Comptabilitat superior i fiscalitat. Gesti comercial i servei d'atenci al client. Tractament automtic de la in-formaci. Aplicacions informtiques avanades. Angls. Projecte empresarial. Formaci i orienta-ci laboral. Formaci en centres de treball.

  De qu es treballa?Administratiu/va d'oficina, comercial i personal. Administratiu/va comptable. Responsable de tre-soreria, pagament, cartera de valors, etc. Agent comercial, d'assegurances, bancs, etc. Gestor/a administratiu/va. Administratiu/iva de recursos humans. Administratiu/iva de l'administraci pblica. Administratiu/iva d'assessories jurdi-ques, comptables, laborals, fiscals o gestories. Tcnic/a en gesti de cobraments. Responsable d'atenci al client.

  On es treballa?En tot tipus d'empreses (grans, petites i mitja-nes), en sector de serveis, bancs, corredories d'assegurances, despatxos professionals, i tamb en l'administraci pblica, en les rees laboral, comercial, comptable i fiscal.

  On sestudia a Terrassa? Institut Santa Eullia, Institut Terrassa i Fundaci FIAC.

  Tcnic/a superior en administraci i finances

  Grau superior

  Qu shi estudia?Gesti de la documentaci jurdica i empresarial. Recursos humans i responsabilitat social cor-porativa. Ofimtica i procs de la informaci. Procs integral de lactivitat comercial. Comuni-caci i atenci al client. Angls. Segona llengua estrangera. Protocol empresarial. Organitzaci d'esdeveniments empresarials. Gesti avanada de la informaci. Projecte dassistncia a la di-recci. Formaci i orientaci laboral. Formaci en centres de treball.

  De qu es treballa?Assistent/a a la direcci. Assistent/a personal. Secretari/ria de direcci. Assistent/a de despat-xos i oficines. Assistent/a jurdic/a. Assistent/a en departaments de recursos humans. Administra-tius en les administracions i organismes pblics.

  On es treballa?Les persones que obtenen aquest ttol exercei-xen la seva activitat al costat dun directiu o executiu, o ms dun, o b dun equip de treball en un context d'internacionalitzaci creixent. Tenen un paper bsicament interpersonal, organitzatiu i administratiu que pot desenvolu-par-se en tot tipus dorganitzacions (empreses nacionals o internacionals, associacions, agn-cies governamentals, entitats del sector pblic o privat, domstiques o internacionals).

  On sestudia a Terrassa?Fundaci FIAC.

  CP

  Qu shi estudia?Organitzaci empresarial i de recursos humans. Gesti auxiliar de la correspondncia i paque-teria a lempresa. Gesti auxiliar de documen-taci economicoadministrativa i comercial. Comunicaci en les relacions professionals. Comunicaci oral i escrita a lempresa. Gesti auxiliar darxivament en suport convencional o informtic. Gesti auxiliar de reproducci en suport convencional o informtic.

  De qu es treballa?Realitzar i integrar operacions de recolzament administratiu bsic. Realitzar operacions auxiliars de reproducci i arxivament en suport convencional o informtic. Transmetre i rebre informaci operativa en gestions rutinries amb agents externs de l'organitzaci.

  On es treballa?Aquests professionals desenvolupen la seva activitat per compte ali, a qualsevol empresa o entitat del sector privat o pblic, principalment en oficines, despatxos o departaments dadmi-nistraci o serveis generals.

  On sestudia a Terrassa?Actiuhum, SL i lEstudem JBF, S.L.Requisit daccs, nivell 1. Sense requisits acadmics.

  CP

  Qu shi estudia?Sistema operatiu, recerca de la informaci: internet/intranet i correu electrnic. Contracta-ci laboral. Clcul de prestacions de la seguretat social. Retribucions salarials, cotitzaci i recap-taci. Aplicacions informtiques dadministraci de recursos humans. Comunicaci efectiva i treball en equip. Sistemes darxivament i classifi-caci de documents.

  De qu es treballa?Tcnic/a superior de recursos humans. Tcnic/a mitj/ana en relacions laborals. Administratiu/va de personal administratiu del departament de recursos humans. Responsable de personal en PIME. Gestor/a de nmines. Tcnic/a de recursos humans.

  On es treballa?Realitzar la gesti administrativa de les activats vinculades a ladministraci de recursos humans i de la informaci que en deriva en el marc duna organitzaci, dacord amb els objectius marcats, les normes internes establertes i la le-gislaci vigent. Manejar aplicacions ofimtiques en la gesti de la informaci i la documentaci. Realitzar la gesti i control administratiu de re-cursos humans. Realitzar el suport administratiu a les tasques de selecci, formaci i desenvolu-pament de recursos.

  On sestudia a Terrassa?Serveis de Formaci Empresarial Egara, S.L.U. Requisit daccs, nivell 3. Batxillerat o equivalent, o superaci de proves daccs.

  Tcnic/a superior en assistncia a la direcci

  Operacions auxiliars de serveis administratius i generals

  Gesti integrada de recursos humans

 • 16 17

  PFI

  Qu shi estudia?Aquesta especialitat ensenya el funcionament de maquinria i la manipulaci que t lloc en una empresa d'arts grfiques. Les funcions i tasques ms importants sn: traar, muntar i obtenir la forma impressora. Preparar primeres matries. Preparaci de maquinria, realitzaci d'impressi, manipulaci d'eines i mquines d'enquader-naci. Muntatge d'objectes de cartr, paper i plstic, folrat de tota mena d'articles. Enquader-naci de llibres, control, acabats i manipulats del producte final.

  De qu es treballa?Operari o operria de reprografia, auxiliar de serigrafia, auxiliar de tampografia, auxiliar d'impressi grfica, auxiliar d'enquadernaci industrial i manipulador o manipuladora de productes de cartr.

  On es treballa?En empreses d'arts grfiques dedicades a la impressi fset, de serigrafia o tampografia i impremtes de flexografia. En indstries o tallers d'enquadernaci i de manipulaci de paper i cartr.

  On sestudia a Terrassa? Escola Municipal d'Adults La Llar.

  Auxiliar d'arts grfiques i serigrafia

  Arts grfiques

  Comer i mrqueting

  PFI

  Qu shi estudia?Realitzar activitats auxiliars de reposici, condi-cionament en el punt de venda i repartiment de proximitat, seguint les instruccions i els criteris establerts, utilitzant l'equip necessari, respec-tant les normes de seguretat i salut, i donant, si escau, l'atenci i la informaci protocollitzada i estructurada al client en el punt de venda o en el servei de repartiment de proximitat.

  De qu es treballa?Auxiliar de dependent/a de comer. Reposador/a, preparador/a de comandes, repartidor/a de proximitat.

  On es treballa?Desenvolupa les seves funcions en establiments comercials: botigues, supermercats i hipermer-cats, per compte d'altri, o propi en el cas de re-partiment de proximitat, seguint les instruccions rebudes i sota la supervisi directa d'un respon-sable de l'establiment o repartiment comercial.El sector productiu ser el sector del comer i, concretament, en el comer a l'engrs i al detall, supermercats, grans superfcies comercials i centres de distribuci comercial.

  On sestudia a Terrassa?Salesians Terrassa.

  Auxiliar en comer i atenci al pblic

  Grau mitj

  Qu shi estudia?Mrqueting en l'activitat comercial. Gesti d'un petit comer. Tcniques de magatzem. Gesti de compres. Venda tcnica. Dinamitzaci del punt de venda. Processos de venda. Aplicacions informtiques per al comer. Serveis d'atenci comercial. Comer electrnic. Venda tcnica. Angls. Formaci i orientaci laboral. Sntesi dactivitats comercials. Formaci en centres de treball.

  De qu es treballa?Venedor/a. Venedor/a tcnic/a. Representant i/o orientador/a comercial. Promotor/a. Televenedor/a. Venda a distncia. Teleoperador/a de centre d'atenci telefnica. Informaci i atenci al client. Administrador/a de continguts en lnia. Comerciant de botiga. Gerent de petit comer. Tcnic/a en gesti d'es-tocs i magatzem. Cap de magatzem. Responsa-ble de recepci i /o expedici de mercaderies. Tcnic/a en logstica de magatzems.

  On es treballa?En comeros a l'engrs i al detall, departaments comercials i de magatzem de qualsevol empresa industrial, de serveis, immobiliries, duent a ter-me activitats de venda de productes i/o serveis de comercialitzaci, o b funcions dorganitzaci i gesti del propi negoci.

  On sestudia a Terrassa? Institut Montserrat Roig i Salesians Terrassa.

  Tcnic/a en activitats comercials

  PFI

  Qu shi estudia?Aprendre a executar les activitats d'auxiliar de venda de productes i/o serveis a travs dels diferents canals de comercialitzaci, a establir relacions satisfactries amb els clients i a fer el tractament documental dels procediments administratius de l'activitat empresarial. Opera-cions auxiliars en el punt de venda. Preparaci de comandes. Atenci bsica al client. Tcniques administratives bsiques d'oficina. Operacions bsiques de comunicaci. Reproducci i arxiu.

  De qu es treballa?Dependent/a. Teleoperador/a (centre d'aten-ci telefnica). Informaci i atenci al client. Caixer/a. Reposador/a. Operador/a de centre d'atenci multicanal. Auxiliar administratiu co-mercial. Auxiliar administratiu de comptabilitat. Auxiliar administratiu de recursos humans. Auxiliar administratiu de l'administraci pblica.

  On es treballa?A l'rea de comer d'establiments comercials. Tamb a l'rea d'administraci, recursos humans, comptabilitat o finances de qualsevol empresa.

  On sestudia a Terrassa?Escola l'Heura del Valls (per a alumnat amb NEE) i Escola Pia de Terrassa.

  Auxiliar de vendes, oficina i atenci al pblic

 • 19

  Desprs de tants anys estudiant idiomes, ara obtinc

  la recompensa! Treballo al Port de Barcelona com

  a assessora comercial dexportaci.Alcia, 22 anys

  Tcnica superior en comer internacional

  Grau superior

  Qu shi estudia?Aparadorisme i disseny d'espais comercials. Ges-ti de productes i promocions en el punt de ven-da. Organitzaci d'equips de vendes. Tcniques de venda i negociaci. Poltiques de mrqueting. Mrqueting digital. Gesti econmica i financera de l'empresa. Logstica d'emmagatzemament. Logstica d'aprovisionament. Investigaci comercial. Angls. Mrqueting digital. Atenci al client, consumidor i usuari. Projecte de gesti de vendes i espais comercials. Formaci i orientaci laboral. Formaci en centres de treball.

  De qu es treballa?Cap de vendes. Representant comercial. Agent comercial. Encarregat/ada de botiga. Encarre-gat/ada de secci d'un comer. Coordinador/a de comercials. Supervisor/a de telemrqueting. Aparadorista comercial. Dissenyador/a d'espais comercials. Responsable de promocions punt de venda. Especialista en implantaci d'espais comercials.

  On es treballa?En els departaments comercials i de mrque-ting de qualsevol empresa, comeros associats, centres comercials, grans superfcies, agncies comercials i empreses d'investigaci de mercats. Funcions de planificaci, organitzaci, i gesti dactivitats de compravenda de productes o serveis, i disseny, implantaci i gesti despais comercials.

  On sestudia a Terrassa? Institut Montserrat Roig i Fundaci FIAC.

  Tcnic/a superior en gesti de vendes i espais comercials

  Grau superior

  Qu shi estudia?Mrqueting internacional. Negociaci internacional. Gesti administrativa del comer internacional. Gesti econmica i financera de lempresa. Sistema dinformaci de mercats. Emmagatze-matge de productes. Transport internacional de mercaderies. Mitjans de pagament interna-cional. Comer digital. Angls. Segona llengua estrangera. Projecte de comer internacional. Formaci i orientaci laboral. Formaci en centres de treball.

  De qu es treballa?Tcnic/a en comer exterior. Tcnic/a d'opera-cions exteriors d'entitats financeres i assegu-radores. Tcnic/a en administraci de comer internacional. Assistent/a i adjunt/a de comer internacional. Agent de comer internacional. Tcnic/a de mrqueting internacional. Tcnic/a de venda internacional. Assistent/a al departament d'operacions comercials in-ternacionals. Operador/a logstic/a. Cap de magatzem. Tcnic/a en logstica del transport. Coordinador/a logstic/a.

  On es treballa?En tot tipus d'empreses de qualsevol sector productiu, que tinguin activitats comercials d'exportaci o importaci, mrqueting pblic i privat, fent funcions de planificaci, organitza-ci, gesti i assessorament.

  On sestudia a Terrassa? Institut Montserrat Roig i Fundaci FIAC.

  Tcnic/a superior en comer internacional

 • 20 21

  CP

  Qu shi estudia?Manipulaci de crregues amb carretons eleva-dors. Operacions auxiliars demmagatzematge. Preparaci de comandes.

  De qu es treballa?Manipular crregues amb carretons elevadors. Preparar comandes de forma efica i eficient, seguint procediments establerts. Realitzar les operacions auxiliars de recepci, collocaci, manteniment i expedici de crregues en el magatzem de forma integrada en l'equip.

  On es treballa?Exerceix la seva activitat professional, per compte d'altri, al magatzem o dipsit d'empre-ses i organitzacions de qualsevol naturalesa, pblica i privada, sota la supervisi directa d'un responsable.

  On sestudia a Terrassa?Cecot Formaci i Serveis de Formaci Empresarial Egara, S.L.U. Requisit daccs, nivell 1. Sense requisits acadmics.

  CP

  Qu shi estudia?Preparaci de comandes. Operacions auxiliars en el punt de venda. Manipulaci i moviments amb portapalets i carretons de m. Atenci bsica als clients.

  De qu es treballa?Manipular i traslladar productes en la superfcie comercial i en el repartiment de proximitat, utilitzant portapalets i carretons de m. Prepa-rar comandes de forma efica i eficient, seguint procediments establerts. Proporcionar atenci i informaci operativa, estructurada i protocol-litzada als clients. Realitzar operacions auxiliars de reposici, disposici i condicionament de productes en el punt de venda.

  On es treballa?Desenvolupa les seves funcions en establiments comercials: botigues, supermercats i hipermer-cats, per compte daltri, o propi en el cas de repartiment de proximitat, seguint les instruc-cions rebudes i sota la supervisi directa dun responsable de lestabliment o repartiment comercial.

  On sestudia a Terrassa?Foment de Terrassa, S.A. Requisit daccs, nivell 1. Sense requisits acadmics.

  Activitats auxiliars de magatzem

  Activitats auxiliars de comer

  Grau superior

  Qu shi estudia?Gesti administrativa del transport i la logstica. Transports internacional de mercaderies. Gesti econmica i financera de l'empresa. Comercialit-zaci del transport i la logstica. Logstica d'em-magatzematge. Logstica d'aprovisionament. Gesti administrativa del comer internacional. Organitzaci del transport de viatgers. Orga-nitzaci del transport de mercaderies. Angls. Segona llengua estrangera. Projecte de transport i logstica. Formaci i orientaci laboral. Forma-ci en centres de treball.

  De qu es treballa?Cap de transit d'empreses de transport. Cap d'operacions. Gerent de l'empresa de transports. Cap d'estaci d'autobusos Gestor/a de transport per carretera. Cap de circulaci. Operador/a logstic/a. Tcnic/a en logstica de transport. Cap de magatzem. Consignatari/ria de vaixells. Agent de transports. Agent de crrega. Comerci-al de serveis de transport.

  On es treballa?En empreses de qualsevol sector de transports i la logstica, realitzant funcions de planificaci, organitzaci i gesti i comercialitzaci del servei de transport i/o de logstica.

  On sestudia a Terrassa?Fundaci FIAC.

  Grau superior

  Qu shi estudia?Atenci al client, consumidor i usuari. Disseny i elaboraci de material de comunicaci. Gesti econmica i financera de l'empresa. Investigaci comercial. Treball de camp en la investigaci comercial. Llanament de productes i serveis. Mrqueting digital. Mitjans i suports de comu-nicaci. Poltiques de mrqueting. Relacions pbliques i organitzaci d'esdeveniments de mrqueting. Angls. Formaci i orientaci laboral. Projecte de mrqueting i publicitat. Formaci en centres de treball.

  De qu es treballa?Assistent/a del cap de producte. Tcnic/a de mrqueting, o de publicitat, o de relacions pbliques, o en treballs de camp, o en estudis de mercat i opini pblica. Orfanitzador/a desdeveniments de mrqueting i comunicaci. Auxiliar de mitjans en empreses de publicitat. Controlador/a demissi en mitjans de comu-nicaci. Inspector/a denquestadors. Agent denquestes i censos. Codificador/a de dades per a investigacions de mercat.

  On es treballa?En empreses de qualsevol sector productiu, principalment del secor del comer i mrqueting pblic i privat, realitzant funcions de planifica-ci, organitzaci, gesti dactivitats de mrque-ting, investigaci comercial, publicitat i relacions pbliques.

  On sestudia a Terrassa?Fundaci FIAC.

  Tcnic/a superior en transport i logstica

  Tcnic/a superior en mrqueting i publicitat

 • 22 23

  CP

  Qu shi estudia?Entorn i informaci de mercats. Investigaci i recollida d'informaci de mercats. Tractament i anlisi de la informaci de mercats. Poltiques de mrqueting internacional. Pla i informes de mr-queting internacional. Informaci i gesti operati-va de la compravenda internacional. Negociaci i contractaci internacional. Angls oral i escrit en el comer internacional. Documentaci en angls i en una altra llengua estrangera.

  De qu es treballa?Assistir en els processos de negociaci i execuci de les operacions de compra/venda interna-cional de productes/serveis. Comunicar-se en una llengua diferent de l'angls, amb un nivell d'usuari competent, en les relacions i activitats de comer internacional. Obtenir i elaborar in-formaci per al sistema d'informaci de mercats. Realitzar estudis i propostes per a les accions del pla de mrqueting mixt internacional.

  On es treballa?En el departament d'exportaci i importaci de qualsevol empresa, en empreses intermediries del comer internacional, com ara agncies transitries, agncies comercials, agncies de duanes, empreses d'assessorament comercial, importadors, exportadors, distribudors-comer-cialitzadors, associacions i institucions.

  On sestudia a Terrassa?Cecot Formaci. Requisit daccs, nivell 3. Batxillerat o equivalent, o superaci de proves daccs..

  CP

  Qu shi estudia?Gesti de l'atenci al client/a i/o consumidor/a. Tcniques d'informaci i atenci al client/a i/o consumidor/a. Gesti de queixes i reclamacions en matria de consum. Sistemes d'informaci i bases de dades en consum. Documentaci i informes en consum. Angls professional per a activitats comercials.

  De qu es treballa?Comunicar-se en angls amb un nivell d'usuari independent, en activitats comercials. Executar les accions del servei d'atenci al client/a i/o consumidor/a i/o usuari/ria. Gestionar les quei-xes i reclamacions del client/a i/o consumidor/a i/o usuari/ria. Obtenir, organitzar i gestionar la informaci i documentaci en matria de consum.

  On es treballa?Desenvolupa la seva activitat en tots els sectors productius en l'rea d'informaci i orientaci al consumidor/usuari de bns i serveis, i en depar-taments d'atenci al client.

  On sestudia a Terrassa?Cecot Formaci. Requisit daccs, nivell 3. Batxillerat o equivalent, o superaci de proves daccs.

  Mrqueting i compravenda internacional

  Atenci al client, consumidor i usuari

  CP

  Qu shi estudia?Organitzaci de processos de venda. Tcniques de venda. Venda en lnia. Aprovisionament i em-magatzematge. Animaci i presentaci del pro-ducte en el punt de venda. Operacions de caixa. Gesti de latenci al client/consumidor. Tcnica de comunicaci i atenci al client/consumidor. Angls professional per a activitats comercials.

  De qu es treballa?Executar les activitats de venda de productes i/o serveis a travs dels diferents Canals de comer-cialitzaci, establir relacions amb el client de la manera ms satisfactria, assolir els objectius proposats per lorganitzaci i establir vincles que propicin la fidelitzaci del client. Executar les accions del servei datenci al client/consu-midor/usuari. Realitzar les operacions auxiliars a la venda. Realitzar la venda de productes i/o serveis a travs dels diferents Canals de comerci-alitzaci. Comunicar-se en angls amb un nivell dusuari independent, en activitats comercials.

  On es treballa?Caixer/a de comer. Dependent/a de comer. Venedor/a. Promotor/a comercial. Operador/a de centre d'atenci multicanal. Teleoperadors/ores de centre d'atenci telefnica. Televenedor/a. Operador/a de venda en comer electrnic. Tcnic/a d'informaci i atenci al client.

  On sestudia a Terrassa?Foment de Terrassa, S.A. Requisit daccs, nivell 2. Graduat en ESO o equivalent, o superaci de proves daccs.

  CP

  Qu shi estudia?Optimitzaci de la cadena logstica. Disseny i organitzaci del magatzem. Gesti de l'equip de treball del magatzem. Seguretat i prevenci de riscos en el magatzem. Gesti de comandes i estoc.

  De qu es treballa?Collaborar en l'optimitzaci de la cadena logstica amb els criteris establerts per l'organit-zaci. Gestionar i coordinar les operacions del magatzem. Organitzar el magatzem d'acord als criteris i nivells d'activitat previstos.

  On es treballa?Desenvolupa les seves funcions per compte pro-pi i ali: organitza i gestiona el magatzem o ser-vei d'emmagatzematge d'empreses de qualsevol sector que disposin de magatzem o departament logstic i assegura el nivell i la qualitat de la ges-ti del magatzem dins de la cadena logstica.

  On sestudia a Terrassa?Cecot Formaci, Serveis de Formaci Empresarial Egara, S.L.U.Requisit daccs, nivell 3. Batxillerat o equivalent, o superaci de proves daccs.

  Activitats de venda Organitzaci i gesti de magatzems

 • 24 25

  Grau mitj

  Qu shi estudia?Infraestructures comunes de telecomunicacions en habitatges i edificis. Installacions domtiques. Electrnica aplicada. Equips de microinformti-ca. Infraestructures de xarxes de dades microin-formtiques. Installacions elctriques bsiques. Installacions de megafonia i sonoritzaci. Circuit tancat de televisi i seguretat electrnica. Instal-lacions de radiocomunicacions. Formaci i orien-taci laboral. Empresa i iniciativa emprenedora. Angls tcnic. Formaci en centres de treball.

  De qu es treballa?Installador/a de telecomunicacions, d'antenes, o de sistemes de seguretat. Tcnic/a en xarxes locals i telemtica. Tcnic/a en installaci i manteniment de xarxes locals o d'equips infor-mtics. Installador/a de telefonia. Installador/a i muntador/a d'equips telefnics i telemtics. Tcnic/a en installacions de so. Installador/a de megafonia. Installador/a i mantenidor/a de sistemes domtics. Tcnic/a en muntatge i man-teniment de sistemes de radiofusi.

  On es treballa?A les rees de muntatge i manteniment d'infraes-tructures de telecomunicacions, installacions de circuit tancat de televisi i seguretat electrnica, centraletes de telefonia i infraestructures de xarxes de veu i dades, sonoritzaci i megafonia, installacions de radiocomunicacions, sistemes domtics i equips informtics.

  On sestudia a Terrassa? Institut Terrassa.

  Tcnic/a en installacions de telecomunicacions

  Grau superior

  Qu shi estudia?Circuits electrnics analgics. Equips micro-programables. Equips de radiocomunicacions. Manteniment d'equips de veu i dades. Manteni-ment d'equips d'electrnica industrial. Manteni-ment d'equips d'udio. Manteniment d'equips de vdeo. Tcniques i processos de muntatge i man-teniment d'equips electrnics. Infraestructures i desenvolupament del manteniment electrnic. Projecte de manteniment electrnic. Formaci i orientaci laboral. Empresa i iniciativa emprene-dora. Formaci en centres de treball.

  De qu es treballa?Tcnic/a en supervisi i verificaci d'equips de sistemes de rdio i televisi i sistemes de producci audiovisual, o d'equips de sistemes domtics, immtics i de seguretat electrnica, o en xarxes locals i sistemes telemtics. Tcnic/a en reparaci i manteniment de sistemes de rdio i televisi, o en sistemes de producci audiovi-sual i de radiodifusi, o domtics, immtics i de seguretat electrnica, o d'equips de xarxes locals i sistemes telemtics, o d'equips professionals d'udio, de vdeo i d'equips industrials.

  On es treballa?En empreses que tinguin per activitat la fabri-caci de targetes i equips electrnics, el disseny i la fabricaci de circuits impresos, disseny i construcci de petits productes electrnics fets a mida, i manteniment d'equips electrnics.

  On sestudia a Terrassa? Institut Terrassa.

  Tcnic/a superior en manteniment electrnic

  Electricitat i electrnica

  PFI

  Qu shi estudia?Installacions elctriques/domtiques en edificis, muntatge dels elements de les installacions elctriques en edificis: caixes i armaris, canalit-zacions i cables, muntatge dels elements de les installacions elctriques/domtiques en edificis: aparells de protecci, aparells de maniobra, llu-minries, reparaci d'installacions elctriques en edificis. Radiocomunicacions, installacions de telecomunicacions: simbologia, elements i parts, installacions de telecomunicacions en edificis: canalitzacions i cables, configuraci i muntatge d'installacions de telecomunicacions, installacions de megafonia, d'antenes, de telefo-nia interior i d'intercomunicaci.

  De qu es treballa?Auxiliar d'installadors elctrics de baixa tensi.Aux. de muntador d'antenes receptores/televisi satllits. Aux. d'installador i reparador d'equips telefnics i telegrfics. Aux. d'installador d'equips i sistemes de comunicaci. Aux. d'installador reparador d'installacions tele-fniques. Aux. de la indstria de producci i distribuci d'energia elctrica.

  On es treballa?Empreses micro, petites i mitjanes majoritria-ment privades, per compte d'altri, dedicades al muntatge i manteniment d'installacions electro-tcniques en edificis d'habitatges, oficines, locals comercials i industrials.

  On sestudia a Terrassa? Salesians Terrassa.

  Auxiliar en muntatges en installacions electrotcniques en edificis

  Grau mitj

  Qu shi estudia?Automatismes industrials. Electrnica. Electrotcnia. Installacions elctriques interiors. Installacions de distribuci. Infraestructures co-muns de telecomunicaci en habitatges i edificis. Installacions domtiques. Installacions solars fotovoltaiques. Mquines elctriques. Formaci i orientaci laboral. Empresa i iniciativa emprene-dora. Angls tcnic. Sntesi. Formaci en centres de treball.

  De qu es treballa?Installador/a mantenidor/a electricista. Elec-tricista de construcci. Electricista industrial. Electricista de manteniment. Installador/a mantenidor/a de sistemes domtics. Installa-dor/a mantenidor/a d'antenes. Installador/a de telecomunicacions en edificis d'habitatges. Installador/a mantenidor/a d'equips i installa-cions telefniques. Muntador/a d'installacions d'energia solar fotovoltaica.

  On es treballa?En petites i mitjanes empreses, majoritriament privades, dedicades al muntatge i manteniment d'infraestructures de telecomunicacions en edificis, mquines elctriques, sistemes automa-titzats, installacions elctriques de baixa tensi i sistemes domtics.

  On sestudia a Terrassa? Institut Santa Eullia i Salesians Terrassa.

  Tcnic/a en installacions elctriques i automtiques

 • 26

  Grau superior

  Qu shi estudia?Processos en installacions d'infraestructures comunes de telecomunicacions. Tcniques, processos i documentaci tcnica en installacions elctriques. Sistemes i circuits elctrics. Tcniques i processos en installacions domtiques i autom-tiques. Desenvolupament de xarxes elctriques i centres de transformaci. Configuraci dinstalla- cions domtiques, automtiques i elctriques. Gesti del muntatge i del manteniment dinstalla-cions elctriques. Projecte de sistemes electrotc-nics i automatitzats. Formaci i orientaci laboral. Empresa i iniciativa emprenedora. Formaci en centres de treball.

  De qu es treballa?Projectista i installador/a de lnies elctriques de distribuci d'energia elctrica i centres de trans-formaci, installacions d'electrificaci en baixa tensi per a habitatges i edificis i installacions singulars (antenes, telefonia, interfonia, megafo-nia, seguretat i energia solar fotovoltaica). Tcnic/a de supervisi, verificaci i control d'equips i installacions electrotcniques i automatitzades, i en installacions d'enllumenat exterior.

  On es treballa?En empreses majoritriament privades dedi-cades al desenvolupament de projectes; a la gesti i supervisi del muntatge i manteniment dinstallacions electriques, posada al punt i manteniment d'installacions electrotcniques.

  On sestudia a Terrassa? Institut Santa Eullia.

  CP

  Qu shi estudia?Muntatge d'elements i equips d'installacions elctriques de baixa tensi en edificis. Muntatges en installacions domtiques en edificis. Pre-venci de riscs laborals i mediambientals en les operacions auxiliars de muntatge d'installacions electrotcniques i de teleco. Caracteritzaci dels elements i equips bsics d'installacions de tele-comunicaci en edificis. Muntatge d'elements i equips en installacions de telecomunicaci en edificis.

  De qu es treballa?Realitzar operacions de muntatge d'installacions de telecomunicacions. Realitzar operacions de muntatge d'installacions elctriques de baixa tensi i domtiques en edificis.

  On es treballa?Empreses micro, petites i mitjanes majoritria-ment privades, per compte daltri, dedicades al muntatge i manteniment dinstallacions electro-tcniques en edificis dhabitatges, oficines, locals comercials i industrials.

  On sestudia a Terrassa? Salesians Terrassa.Requisit daccs, nivell 1. Sense requisits acadmics.

  Tcnic/a superior en sistemes electrotcnics i automatitzats

  Operacions auxiliars de muntatge dinstallacions electrotcniques i de telecomunicacions en edificis

  Sc installador de lnies elctriques per una empresa

  de telefonia mbil. Primer vaig fer les prctiques

  del cicle i ms tard em van contractar. Estic molt content!

  Abdellah, 20 anys

  Tcnic superior en sistemes electrotcnics i automatitzats

 • 28 29

  Grau mitj

  Qu shi estudia?Processos de mecanitzaci. Mecanitzaci per control numric. Fabricaci per abrasi, electroerosi, tall i conformat, i per processos especials. Fabricaci per arrencament de ferritja. Sistemes automatitzats. Metrologia i assajos. Interpretaci i representaci grfica. Formaci i orientaci laboral. Empresa i iniciativa emprene-dora. Angls tcnic. Sntesi. Formaci en centres de treball.

  De qu es treballa?Ajustador/a operari/ria de mquines eines.Polidor/a de metalls i afilador/a d'eines. Operador/a de mquines per treballar metalls. Operador/a de mquines eina. Operador/a de robots industrials. Treballador/a de la fabricaci d'eines, mecnic/a i ajustador/a, modelista. Torner/a. Fresador/a. Mandrinador/a. Rectificador/a.

  On es treballa?En indstries transformadores de metalls relaci-onades amb els subsectors de la construcci de maquinaria i equip mecnic, de material i equip elctric, electrnic i ptic, i de material de trans-port enquadrat en el sector industrial.

  On sestudia a Terrassa? Salesians Terrassa.

  Tcnic/a en mecanitzaci

  Fabricaci mecnica

  PFI

  Qu shi estudia?Auxiliar en la realitzaci d'operacions bsiques de fabricaci i de muntatge. Auxiliar en operaci-ons de muntatge d'installacions elctriques, de baixa tensi i domtiques en edificis. Activitats auxiliars de magatzem de materials industrials.

  De qu es treballa?Pe de la indstria de producci. Operari o ope-rria d'installacions elctriques de baixa tensi.Mosso de magatzem.

  On es treballa?Suport al personal especialista en installaci i manteniment d'estructures o installacions. Treball en feines senzilles sense qualificaci.

  On sestudia a Terrassa?Escola l'Heura del Valls (per a alumnat amb NEE).

  Auxiliar de mecnica i electricitat

  CP

  Qu shi estudia?Realitzar operacions bsiques de fabricaci, aix com, alimentar i assistir als processos de mecanitzaci, muntatge i foneria automatitzats, amb criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient.

  De qu es treballa?Exerceix la seva activitat laboral en grans, mit-janes i petites empreses dedicades a la fabrica-ci i muntatge de productes electromecnics. Opera seguint instruccions de tcnics superiors i segons procediments establerts.

  On es treballa?Empreses de fabricaci de productes electrome-cnics, tallers mecnics, construcci de maqui-nria, construcci i reparaci naval, construcci i reparaci de material ferroviari, construcci i reparaci d'aeronaus, construcci de bicicletes i motocicletes aix com la fabricaci d'un altre material de transport.

  On sestudia a Terrassa?Foment de Terrassa, S.A. Requisit daccs, nivell 1. sense requisits acadmics.

  Operacions auxiliars de fabricaci mecnica

  Grau superior

  Qu shi estudia?Representaci grfica en fabricaci mecnica.Disseny de productes mecnics. Disseny d'uti-llatge de processament de xapa i estampaci. Disseny de motlles i models de fosa. Disseny de motlles per a productes polimrics. Automatit-zaci de la fabricaci. Tcniques de fabricaci mecnica. Projecte de disseny de projectes me-cnics. Materials. Formaci i orientaci laboral. Empresa i iniciativa emprenedora. Formaci en centres de treball.

  De qu es treballa?Delineant/a projectista. Tcnic/a en CAD. Tcnic/a en desenvolupament de matrius. Tcnic/a en desenvolupament de productes i mot-lles. Tcnic/a en desenvolupament d'utillatges. Tcnic/a en desenvolupament de motlles.

  On es treballa?En el sector de les indstries transformadores de metalls, polmers, elastmers i materials compostos, relacionades amb els subsectors de la construcci de maquinria i equips mecnics, de materials i equips elctrics, electrnicsi ptics i de material de transport del sector industrial.

  On sestudia a Terrassa? Institut Santa Eullia.

  Tcnic/a superior en disseny en fabricaci mecnica

 • 30 31

  Hoteleria i turisme

  PFI-PTTPFI

  Qu shi estudia?Aprovisionament, preelaboraci i conservaci culinaris. Elaboraci culinria bsica. Servei bsic de restaurant i bar. Aprovisionament, begudes i menjars rpids.

  De qu es treballa?Com a auxiliar de cambrer/a i cuiner/a.

  On es treballa?En un bar restaurant, hotel o empreses d'alimen-taci collectiva.

  On sestudia a Terrassa? Servei d'educaci - Ajuntament de Terrassa i Cultura Prctica (PFI).

  Auxiliar dhoteleria: cuina i serveis de restauraci

  Fusta, moble i suro

  PFI-PTTPFI

  Qu shi estudia?Mecanitzat de fusta i derivats. Ajustament i embalatge de productes i elements de fusteria i moble. Magatzematge. Participar en el muntatge i installaci de fusteria i moble. Preparaci dels equips i mitjans d'aplicaci. Condicionament de la superfcie per l'aplicaci del producte final.Aplicaci de productes d'acabat en superfcie amb mitjans mecnics i manuals.

  De qu es treballa?Com a suport de fusteria en tasques d'alimen-taci de mquines amb mesures de seguretat adients. Recepci i desembalatge de productes i accessoris. Ajudant/a de muntatges. Preparaci de comandes, embalatge. Mosso de magatzem.

  On es treballa?En empreses dedicades a la fabricaci o muntat-ge de mobiliari, elements de fusteria, i d'altres productes de manufactura i aplicaci d'acabats en general.

  On sestudia a Terrassa?Servei d'Educaci - Ajuntament de Terrassa i Escola l'Heura del Valls (per a alumnat amb NEE) (PFI).

  Auxiliar en treballs de fusteria i installaci de mobles

  Grau mitj

  Qu shi estudia?Ofertes gastronmiques. Preelaboraci i conser-vaci d'aliments. Tcniques culinries. Processos bsics de pastisseria i rebosteria. Productes culinaris. Postres en restauraci. Seguretat i higiene en la manipulaci d'aliments. Formaci i orientaci laboral. Empresa i iniciativa emprene-dora. Angls tcnic. Sntesi. Formaci en centres de treball.

  De qu es treballa?Cuiner/a. Cap de partida. Empleat/ada de mercat d'unitats de producci i servei d'aliments i begudes.

  On es treballa?En restaurants, bars i cafeteries, empreses de menjars preparats i indstries agroalimentries.

  On sestudia a Terrassa? Institut Cavall Bernat.

  Tcnic/a en cuina i gastronomia

  PFI

  Qu shi estudia?Executar operacions bsiques d'aprovisio-nament de productes, per la preparaci de menjars. Elaboraci culinria bsica: elaborar menjars rapits, preparats per la pre elaboraci i begudes senzilles. Executar operacions bsiques per la conservaci culinria. Executar tasques de servei bsic de restaurant i bar. Executar tas-ques bsiques de neteja, bugaderia i de serveis hotelers en general.

  De qu es treballa?Com a auxiliar de serveis en els mbits de res-tauraci, cuina, bar, neteja i bugaderia.

  On es treballa?En un bar, restaurant, hotel o empreses d'alimentaci collectiva i serveis de bugaderia (cterings, hospitals, escoles, residncies,...).

  On sestudia a Terrassa?Escola l'Heura del Valls (per a alumnat amb NEE).

  Auxiliar destabliments hotelers i de restauraci

 • 32 33

  Grau mitj

  Qu shi estudia?Operacions bsiques en bar i cafeteria. Ope-racions bsiques en restaurant. Serveis en bar i cafeteria. Serveis en restaurant i esdeveni-ments especials. El vi i el seu servei. Ofertes gastronmiques. Tcniques de comunicaci en restauraci. Seguretat i higiene en la manipu-laci d'aliments. Angls. Formaci i orientaci laboral. Empresa i iniciativa emprenedora. An-gls tcnic. Segona llengua estrangera. Sntesi. Formaci en centres de treball.

  De qu es treballa?Cambrer/a de bar i cafeteria o restaurant. Empleat/ada d'economat d'unitats de producci i servei d'aliments i begudes. Brman. Sommeli-er.Auxiliar de serveis en mitjans de transport.

  On es treballa?En restaurants, bars i cafeteries i empreses de menjars preparats.

  On sestudia a Terrassa? Institut Cavall Bernat i Cultura Prctica.

  Tcnic/a en serveis en restauraci

  Grau superior

  Qu shi estudia?Control de provement de matries primeres. Processos de preelaboraci i conservaci en cuina. Elaboracions de pastisseria i rebosteria en cuina. Processos d'elaboraci culinria. Gesti d ela producci en cuina. Gesti de la qualitat i d ela seguretat i higiene alimentries. Gastronomia i nutrici. gesti administrativa i comercial de restauraci. Recursos humans i direcci d'equips. Angls. Projecte de direcci de cuina. Formaci i orientaci laboral. Empresa i iniciativa emprenedora. Formaci en centres de treball.

  De qu es treballa?Director/a d'aliments i begudes. Director/a de cuina. Cap de producci en cuina. cap de cuina. Segon/a cap de cuina. cap d'operacions de ctering. Cap de partida. Cuiner/a. Encarregat/ada d'economat i celler.

  On es treballa?En empreses dels sector de l'hosteleria i, en concret, del subsector de la restauraci. Es pot desenvolupar en establiments de carcter privat o pblic (sector educatiu i serveis socials), o com a propietari/a i responsable de cuina simultnia-ment. I per compte daltri, les funcions depenen de la direcci de lestabliment, sigui hotel o altre tipus dallotjament.

  On sestudia a Terrassa? Institut Cavall Bernat.

  Tcnic/a superior en direcci de cuina

  Grau superior

  Qu shi estudia?Protocol i relacions pbliques. Mrqueting turstic. Destinacions turstiques. Recursos tu-rstics. Serveis d'informaci turstica. Disseny de productes turstics. Primera llengua estrangera: angls. Segona llengua estrangera. Projecte de guia, informaci i assistncia turstiques. Formaci i orientaci laboral. Estructura del mercat turstic. Processos de guia i d'assistncia turstica. Empresa i iniciativa emprenedora. Formaci en centres de treball.

  De qu es treballa?Guia local. Guia acompanyant. Guia de bns d'inters local. Informador/a turstic/a. Tcnic/a d'empresa de consultoria turstica. Agent de desenvolupament turstic local. Hoste/essa en mitjans de transport terrestre o martim. Hoste/essa en terminals (estacions, ports i aeroports). Encarregat/ada de facturaci en terminals de transport. Hoste/essa en fires, congressos i convencions. Encarregat/ada de serveis i esde-veniments. Cap d'oficina d'informaci turstica. Promotor/a turstic/a.

  On es treballa?En el sector turstic, en tot tipus d'esdeveni-ments, en terminals de transport de viatgers i en empreses de transport, a ms de les rees turs-tiques tradicionals, com ara destinacions i punts d'informaci. En administracions pbliques o similars (consorcis, patronals, etc.)

  On sestudia a Terrassa?Institut Cavall Bernat.

  Tcnic/a superior en guia, informaci i assistncia turstiques

  Grau superior

  Qu shi estudia?Protocol i relacions pbliques. Mrqueting turstic. Destinacions turstiques. Gesti de productes turstics. Venda de serveis turstics. Direcci d'entitats d'intermediaci turstica. Pri-mera llengua estrangera: angls. Segona llengua estrangera. Projecte d'agncies de viatges i gesti d'esdeveniments. Recursos turstics. Estructura del mercat turstic. Formaci i orientaci laboral. Empresa i iniciativa emprenedora. Formaci en centres de treball.

  De qu es treballa?Cap d'oficina en agncia de viatges. Cap de departament en agncia de viatges. Agent de viatges. Consultor/a de viatges. Organitzador/a d'esdeveniments. Venedor/a de serveis de viat-ges i viatges programats. Promotor/a comercial de viatges i serveis turstics. Empleat/ada del departament de reserves.

  On es treballa?En el sector turstic, en el subsector d'agnci-es de viatges detallistes, majoristes i agencies especialitzades en recepci i esdeveniments. Personal empleat o caps d'oficina i de departa-ment a les rees segents: administraci, reser-ves, productes, venda de serveis, de productes turstics i d'esdeveniments.

  On sestudia a Terrassa? Institut Cavall Bernat.

  Tcnic/a superior en agncies de viatges i gesti d'esdeveniments

 • 34 35

  CP

  Qu shi estudia?Aplicaci de normes i condicions higinicosani-tries en restauraci. s de la dotaci bsica del restaurant i assistncia en el preservei. Servei bsic d'aliments i begudes i tasques de postser-vei al restaurant. Aprovisionament i emmagatze-matge d'aliments i begudes al bar. Preparaci i servei de begudes i menjars rpids al bar.

  De qu es treballa?Assistir en el servei i preparar i presentar begudes senzilles i menjars rpids, executant i aplicant operacions, tcniques i normes bsi-ques de manipulaci, preparaci i conservaci d'aliments i begudes. Executar operacions bsi-ques d'aprovisionament, i preparar i presentar begudes senzilles i menjars. Assistir en el servei d'aliments i begudes.

  On es treballa?Ajudant/a de cambrer/a. Ajudant/a de bar. Ajudant/a de rebost. Auxiliar de collectivitats. Empleat/da de petit establiment de restauraci.

  On sestudia a Terrassa?Serveis de Formaci Empresarial Egara, S.L.U.Requisit daccs, nivell 1. Sense requisits acadmics.

  Operacions bsiques de restaurant i bar

  CP

  Qu shi estudia?Seguretat i higiene i protecci ambiental en hoteleria. Tcniques de servei d'aliments i begudes en taulell i taula. Begudes. Servei de vins. Elaboraci i exposici de menjars. Control de l'activitat econmica del bar i cafeteria. Apli-caci de sistemes informtics en bar i cafeteria. Angls professional per a serveis de restauraci.

  De qu es treballa?Desenvolupar els processos de preservei, servei i postservei propis del bar/cafeteria, aplicant amb autonomia les tcniques corresponents. Acollir i atendre el client per tal d'aconseguir la qualitat i els objectius econmics establerts. Respectar les normes i prctiques de seguretat i higiene en la manipulaci alimentria. Gestionar admi-nistrativament petits establiments d'aquesta naturalesa. Gestionar el bar i cafeteria. Assesso-rar sobre begudes diferents a vins, preparar-les i presentar-les. Preparar i exposar elaboracions senzilles. Servir vins i prestar informaci bsica sobre els mateixos. Actuar sota normes de segu-retat, higiene i protecci ambiental en hoteleria.

  On es treballa?Brman. Cambrer/a de bar o cafeteria. Cambrer/a de barra i/o dependent/a de cafeteria. Encarregat/da de bar o cafeteria. Cap de barra en bar o cafeteria.

  On sestudia a Terrassa?Foment de Terrassa, S.A. Requisit daccs, nivell 2. Graduat en ESO o equiva-lent; o superaci de proves daccs.

  Serveis de bar i cafeteria

  Grau mitj

  Qu shi estudia?Installaci i muntatge d'equips de so. Captaci i enregistrament de so. Control, edici i mescla de so. Preparaci de sessions de videodiscjquei. Animaci musical en viu. Animaci visual en viu. presa i edici digital d'imatge Formaci i orien-taci laboral. Empresa i iniciativa emprenedora. Angls tcnic. Sntesi. Formaci en centres de treball.

  De qu es treballa?Ajudant/a de so en televisi. Microfonista de ci-nema i vdeo. Microfonista de concerts musicals. Microfonista d'espectacles escnics. Ajudant/a de muntatge de so en cinema. Discjquei. Videojquei. Videodiscjquei. Jquei de llums. Retocador/a fotogrfic/a digital.

  On es treballa?Produccions de cinema, vdeo, televisi, multi-mdia, rdio, indstria discogrfica, espectacles i installacions fixes de sonoritzaci en grans, mitjanes i petites empreses, televisions, pro-ductores de cinema i vdeo, emissores de rdio, empreses de doblatges, empreses de sonoritza-ci i productores d'espectacles.

  On sestudia a Terrassa?Institut Santa Eullia (Campus Professional Vallparads).

  Tcnic/a en vdeo, discjquei i so

  CP

  Qu shi estudia?Seguretat, higiene i protecci ambiental en hoteleria. Servei de vins. Angls professional per a serveis de restauraci. Sistemes d'aprovisio-nament i "mise en place" en restaurant. Servei i atenci al client en restaurant. Facturaci i tancament d'activitat en restaurant. Elaboraci i acabat de plats en vista del client. Serveis especi-als en restauraci.

  De qu es treballa?Desenvolupar i muntar tot tipus de serveis d'aliments i begudes al restaurant. Preparar elaboracions culinries a la vista del comensal. Aplicar amb autonomia les tcniques correspo-nents. Acollir i atendre el client. Respectar les normes i prctiques de seguretat i higiene en la manipulaci alimentria. Disposar tot tipus de serveis especials en restauraci. Elaborar i acabar plats en vista del client. Desenvolupar els processos de servei d'aliments i begudes en sala. Comunicar-se en angls, amb un nivell d'usuari independent, en els serveis de restauraci. Actu-ar sota normes de seguretat, higiene i protecci ambiental en hoteleria. Servir vins i prestar informaci bsica sobre els mateixos.

  On es treballa?Cambrer/a de sala o cap de rang. Cap de sector de restaurant o sala.

  On sestudia a Terrassa?Serveis de Formaci Empresarial Egara, S.L.U. Requisit daccs, nivell 2. Graduat en ESO o equiva-lent; o superaci de proves daccs.

  Serveis de restaurant

  Imatgei so

 • 37

  El mn de la televisi i estar darrere les

  cmeres em fascina! Entrar com ajudant de so a Canal Terrassa ha estat

  un gran repte!Mriam, 19 anys

  Tcnica en vdeo discjquei i so

  Grau superior

  Qu shi estudia?Planificaci de la cmera en audiovisuals. Presa d'imatge audiovisual. Projectes d'illuminaci. Luminotcnia. Control de la illuminaci. Pro-jectes fotogrfics. Presa fotogrfica. Tractament fotogrfic digital. Processos finals fotogrfics. Enregistrament i edici de reportatges audiovisuals. Projecte d'illuminaci, captaci i tractament d'imatge. Formaci i orientaci laboral. Formaci en centres de treball.

  De qu es treballa?Operador/a de cmera de cine, vdeo i televisi. Ajudant de cmera. Reporter/a d'ENG (electro-nics news gathering). Illuminador/a de televisi. Ajudant d'illuminaci. Responsable d'illumi-naci d'espectacles en viu. Luminotcnic/a d'espectacles en viu. Tcnic/a de taules de control d'illuminaci en espectacles. Fotgraf/a. Reporter/a grfic/a. Retocador/a de fotografia digital. Supervisor/a de sistemes digitals i vecto-rials d'imatge.

  On es treballa?En l'mbit de la captaci, l'enregistrament d'imatges i la illuminaci en productores de cinema i vdeo i en emissores de televisi, aix com en empreses dedicades a la illuminaci de tota classe d'espectacles i esdeveniments i tamb en empreses dedicades a l'elaboraci, generaci i tractament digital d'imatges fotogrfiques.

  On sestudia a Terrassa?Institut Santa Eullia (Campus Professional Vallparads).

  Tcnic/a superior en illuminaci, captaci i tractament d'imatge

  Grau superior

  Qu shi estudia?Planificaci de la realitzaci en cinema i vdeo.Processos de realitzaci en cinema i vdeo. Plani-ficaci de la realitzaci en televisi. Processos de realitzaci en televisi. Planificaci del muntatge i la postproducci daudiovisuals. Realitzaci del muntatge i la postproducci daudiovisuals. Planificaci de la regidoria despectacles i esde-veniments. Processos de regidoria despectacles i esdeveniments. Mitjans tcnics audiovisuals i escnics. Projecte de realitzaci de projectes daudiovisuals i espectacles. Formaci i orienta-ci laboral. Empresa i iniciativa emprenedora. Formaci en centres de treball.

  De qu es treballa?Ajudant/a de direcci en cinema, de realitza-ci de vdeo, de televisi. responsable d'rea d'audiovisuals. Muntador/a de vdeo. Editor/a muntador/a de vdeo. Cap de regidoria. Regidor/a d'espectacles en viu, o d'esdeveni-ments o de parets.

  On es treballa?En el sector de la producci i realitzaci de pro-grames audiovisuals (cinema, vdeo, multimdia, televisi, rdio i nous mitjans de comunicaci) aix com en la producci i realitzaci d'espec-tacles (arts escniques, produccions musicals i esdeveniments).

  On sestudia a Terrassa? Institut Santa Eullia (Campus Professional Vallparads).

  Tcnic/a superior en realitzaci de projectes audiovisuals i espectacles

 • 38 39

  Grau superior

  Qu shi estudia?Planificaci de projectes audiovisuals, d'espec-tacles i/o esdeveniments. Gesti de projectes de cinema, vdeo i multimdia, de projectes despectacles i esdeveniments i projectes de televisi i rdio. Recursos expressius audiovisu-als i escnics. Administraci i promoci. Eines informtiques. Projecte de producci. Mitjans tcnics audiovisuals i escnic. Formaci i orien-taci laboral. Empresa i iniciativa emprenedora. Formaci en centres de treball.

  De qu es treballa?Ajudant/a de producci de cinema, de vdeo, de televisi, d'animaci, de multimdia i de rdio. Cap de producci d'espectacles en viu i esdeveniments. Ajudant/a de producci d'espectacles en viu i esdeveniments. Gerent de companyia.

  On es treballa?En el sector de la producci de tot tipus de pro-grames audiovisuals (cinema, vdeo, multimdia, televisi, rdio i nous mitjans de comunicaci) aix com en la producci d'espectacles (arts esc-niques, produccions musicals i esdeveniments).

  On sestudia a Terrassa? Institut Santa Eullia (Campus Professional Vallparads).

  Tcnic/a superior en produccid'audiovisuals i espectacles

  Imatge personal

  PFI

  Qu shi estudia?Esttica: Higiene facial, manicures, pedicures, depilaci, maquillatge d'ocasi (dia, nit i nvia), anatomia i cosmetologia i angls professional.Perruqueria: Higiene capillar, coloraci per-manent i semipermanent, brussing (assecador de m), marcat de cabells (rullos, ones, etc.), recollits i pentinats de festa.

  De qu es treballa?Auxiliar de perruqueria. Depilador/a. Ajudant/a de manicur/a. Pedicur/a. Ajudant/a de maquillatge.

  On es treballa?En centres de bellesa, perruqueries i centres d'esttica d'hotels, gimnasos, geritrics i balnearis.

  On sestudia a Terrassa?Escola Vilamany i Institut Terrassa.

  Auxiliar en imatge personal: perruqueria i esttica

  Grau mitj

  Qu shi estudia?Disseny de personatges i organitzaci del treball. Fabricaci de prtesis per a la caracteritzaci. Postisseria. Maquillatge de caracteritzaci. Ma-quillatge amb efectes especials. Transformacions del cabell per a la caracteritzaci. Administraci, gesti i comercialitzaci de la petita empresa. Materials i productes per a la caracteritzaci. Processos audiovisuals i espectacles. Anatomofi-siologia humanes bsiques. Formaci i orienta-ci laboral. Formaci en centres de treball.

  De qu es treballa?Maquillador/a d'efectes especials. Caracteritzador/a de personatges. Fabricaci de postissos i d'elements per a la caracteritzaci.

  On es treballa?En televisi, teatre, cinema, publicitat, etc.

  On sestudia a Terrassa?Escola Vilamany.

  Tcnic/a en caracteritzaci

  Grau mitj

  Qu shi estudia?Tcniques d'higiene facial i corporal. Maquillatge. Depilaci mecnica i descoloraci del borrissol. Esttica de mans i peus. Tcniques d'ungles artificials. Anlisi esttica. Activitats en cabina d'esttica. Imatge corporal i hbits saludables. Cosmtics per a esttica i bellesa. Perfumeria i cosmtica natural. Mrqueting i venda en imatge personal. Formaci i orientaci laboral. Em-presa i iniciativa emprenedora. Angls tcnic. Sntesi. Formaci en centres de treball.

  De qu es treballa?Tcnic/a esteticista en centres de bellesa i gabi-nets d'esttica. Maquillador/a. Tcnic/a d'ungles artificials. Tcnic/a en depilaci. Tcnic/a en manicura i pedicura. Recepcionista en empreses esttiques. Demostrador/a d'equips, cosmtics i tcniques esttiques. Agent comercial en empreses del sector. Assessor/a i venedor/a en perfumeries i drogueries.

  On es treballa?En el sector serveis d'esttica i perruqueria, i en general en establiments relacionats amb la ven-da de productes d'imatge personal, tot exercint tasques dexecuci de maquillatge social, depila-ci mecnica, tractaments d'higiene, hidrataci facial i corporal, esttica de mans i peus, asses-sorament de perfums i cosmtica natural.

  On sestudia a Terrassa? Institut Terrassa i Escola Vilamany.

  Tcnic/a en esttica i bellesa

 • 40 41

  Grau mitj

  Qu shi estudia?Pentinats i recollits. Coloraci capillar. Cos-mtica per a perruqueria. Tcniques de tall del cabell. Canvis de forma permanent del cabell. Perruqueria i estilisme mascul. Anlisi capillar. Esttica de mans i peus. Imatge corporal i hbits saludables. Mrqueting i venda en imatge per-sonal. Formaci i orientaci laboral. Empresa i iniciativa emprenedora. Angls tcnic. Sntesi. Formaci en centres de treball.

  De qu es treballa?Perruquer/a. Barber/a. Tcnic/a en coloraci-ons capillars. Tcnic/a en canvis de forma del cabell. Tcnic/a en tall de cabell. Tcnic/a en postisseria. Tcnic/a en manicura. Tcnic/a en pedicura. Tcnic/a o agent comercial d'empre-ses del sector. Recepcionista en empreses de perruqueria. Demostrador/a d'equips, cosmtics i tcniques de perruqueria.

  On es treballa?En perruqueries, departaments de perruque-ria de televisions, teatres, cinema, hospitals, residncies geritriques, passarelles de moda, serveis funeraris, etc.

  On sestudia a Terrassa? Institut Terrassa i Escola Vilamany.

  Tcnic/a en perruqueriai cosmtica capillar

  Grau superior

  Qu shi estudia?Aparells desttica. Massatge esttic. Esttica hidrotermal. Depilaci avanada. Drenatge esttic i tcniques de pressi. Micropigmentaci. Pro-cessos fisiologics i dhigiene en imatge personal. Dermoesttica. Tractaments desttica integrals. Cosmetologia aplicada a l'esttica integra i el ben-estar. Projecte desttica integral i del benestar. Formaci i orientaci laboral. Empresa i iniciativa emprenedora. Formaci en centres de treball.

  De qu es treballa?Esteticista. Director/a tcnic/a en empreses d'est-tica, rees d'imatge personal i balnearis.Tcnic/a en tractaments esttics integrals. Especialista en tcniques d'hidroesttica. Tcnic/a en micropig-mentaci. Tcnic/a en depilaci mecnica i avan-ada. Tcnic/a en aparells d'esttica. Especialista en bronzejat mitjanant radiaci ultraviolada. Tcnic/a en massatges esttics. Tcnic/a en drenat-ge limftic esttic. Treballador/a qualificat/ada en centres de medicina i cirurgia esttica. Tcnic/a comercial. Assessor/a en esttica i cosmtica.

  On es treballa?En instituts i salons de bellesa, balnearis, clniques de medicina esttica, centres de massatge, hospitals, centres geritrics, serveis funeraris i assessorament en tractaments i pro-ductes cosmtics. En les rees de tractaments, hidrotermal, pigmentaci, depilaci, massatge i drenatge, assessorament cosmtic, etc.

  On sestudia a Terrassa?Institut Terrassa i Escola Vilamany.

  Tcnic/a superior en esttica integral i benestar

  Grau superior

  Qu shi estudia?Assessoria cosmtica i esttica. Disseny dimatge integral. Assessorament en els canvis de forma de cabells. Estilisme al vestir. Protocol i organitzaci desdeveniments. Usos socials. Imatge personal i comunicaci. Imaatge corporativa. Administraci, gesti i comercialitzaci en la petita empresa. Pro-jecte dassessoria dimatge personal i corporativa. Formaci i orientaci laboral. Empresa i iniciativa emprenedora. Formaci en centres de treball.

  De qu es treballa?Director/a tecnicoartstic/a en produccions audiovisuals, escniques i de moda. Tcnic/a de protocol i cerimonial en institucions pbliques i privades. Expert/a en etiqueta i usos socials. Assessor/a i consultor/a d'estilisme en el vestir. Assessor/a d'estils i tendncies, o d'imatge en mitjans audiovisuals i de moda o en comeros de vestuari i complements. Assessor/a i consultor/a d'imatge corporativa. Tcnic/a especialista en gabinets de relacions pbliques. Director/a de gabinet d'assessoria d'imatge. Consultor/a i assessor/a de protocol i organitzaci d'actes i es-deveniments.Assessor/a en la compra de vestuari complements, regals i cosmtics.

  On es treballa?En empreses de perruqueria i instituts de bellesa, empreses dassessoria dimatge personal, corpo-rativa i pblica. Clniques de medicina esttica, publicitat, televisi i cinema.

  On sestudia a Terrassa?Escola Vilamany.

  Tcnic/a superior en assessoria d'imatge personal i corporativa

  Grau superior

  Qu shi estudia?Planificaci i projectes. Caracteritzaci de personatges. Maquillatge professional. Efectes especials a travs del maquillatge. Creaci de prtesis facials i corporals. Perruqueria per carac-teritzaci. Postisseria. Disseny digital de perso-natges 2D i 3D. Disseny grfic aplicat. Productes de caracteritzaci i maquillatge. Formaci i orientaci laboral. Empresa i iniciativa empre-nedora. Projecte de caracteritzaci i maquillatge professional. Formaci en centres de treball.

  De qu es treballa?Caracteritzador/a. Cap de maquillatge per a mitjans audiovisuals i activitats i actuacions escniques. Perruquer/a per a caracteritzaci. Maquillador/a per a mitjans audiovisuals i activitats i actuacions escniques. Postisser/a. Cap de caracteritzaci. Cap de perruqueria per a espectacles i mitjans audiovisuals. Especialista en prtesis i efectes especials de caracteritzaci. Dissenyador/a de personatges de caracteritzaci.

  On es treballa?En empreses dedicades a projectes de caracterit-zaci per a produccions audiovisuals i escniques, en tallers i estudis de caracteritzaci i maquillatge professional. En les rees de fabricaci de postis-sos, perruques i prtesis de caracteritzaci.

  On sestudia a Terrassa?Escola Vilamany.

  Tcnic/a superior en caracteritzaci i maquillatge professional

 • Informtica i comunicacions

  Grau mitj

  Qu shi estudia?Xarxes locals. Muntatge i manteniment d'equips. Aplicacions ofimtiques. Serveis de xarxa. Apli-cacions web. Empresa i iniciativa empresarial. Sistemes operatius mono lloc. Sistemes opera-tius en xarxa. Seguretat informtica. Formaci i orientaci laboral. Formaci en centres de treball. Angls tcnic. Sntesi. Empresa i iniciativa emprenedora.

  De qu es treballa?Tcnic/a dinstallaci i reparaci dequips infor-mtics. Tcnic/a en muntatge i manteniment de sistemes informtics en entorns monousuari i multiusuari. Tcnic/a en manteniment de serveis d'internet. Tcnic/a en manteniment d'aplica-cions web. Tcnic/a en manteniment de xarxes d'rea local. Tcnic/a en vendes de TIC per a sectors industrials. Reparador/a de perifrics de sistemes microinformtics. Comercial de microinformtica. Operador/a de teleassistncia. Operador/a de sistemes.

  On es treballa?En empreses en diversos sectors d'activitat econmica, en el departament d'informtica o de processament de dades, departament tcnic, etc.; en empreses provedores/distribudores de serveis informtics, en el sector de serveis a les empreses; en empreses de comunicacions; en empreses provedores de serveis d'internet.

  On sestudia a Terrassa? Institut Nicolau Coprnic i Salesians Terrassa.

  Tcnic/a en sistemes microinformtics i xarxes

  Grau superior

  Qu shi estudia?Implantaci de sistemes operatius. Planificaci i administraci de xarxes. Fonaments de ma-quinari. Programaci bsica. Gesti de base de dades. Llenguatges de marques i sistemes de gesti d'informaci. Administraci de sistemes operatius. Serveis de xarxa i internet. Implan-taci d'aplicacions web. Administraci de sistemes gestors de bases de dades. Seguretat i alta disponibilitat. Projecte d'administraci de sistemes informtics en xarxa. Empresa i inicia-tiva emprenedora. Formaci i orientaci laboral. Formaci en centres de treball.

  De qu es treballa?Tcnic/a en manteniment de sistemes inform-tics. Tcnic/a en informaci i assessorament en sistemes i aplicacions informtiques. Cap d'explotaci de sistemes informtics en petites i mitjanes empreses. Administrador/a de xarxa local. Responsable d'informtica. Tcnic/a en serveis d'internet, en serveis de missatgeria electrnica. Personal de suport tcnic. Tcnic/a de teleassistncia. Tcnic/a en administraci de base de dades. Tcnic/a de xarxes. Supervisor/a de sistemes. Tcnic en serveis de comunicaci-ons. Tcnic/a en entorns web.

  On es treballa?A lrea dinformtica dentitats amb sistemes per a la gesti de dades i infraestructura de xarxes (intranet, internet i extranet).

  On sestudia a Terrassa? Institut Nicolau Coprnic.

  Tcnic/a superior en administraci de sistemes informtics en xarxa

  42

  Estic fent una estada de prctiques professionals a

  Blgica, desprs dhaver guanyat una beca

  de formaci professional. Aix s tot un premi!

  Abril, 25 anys

  Tcnica superior en desenvolupament daplicacions per a webs (Formaci Dual)

 • 44 45

  CP

  Qu shi estudia?Installaci i actualitzaci de sistemes operatius. Explotaci de les funcionalitats del sistema microinformtic. Installaci i configuraci dels nodes d'una xarxa d'rea local. Verificaci i re-soluci d'incidncies en una xarxa d'rea local. Installaci i configuraci d'aplicacions inform-tiques. Assistncia d'usuaris en l's d'aplicacions ofimtiques i de correu electrnic. Elaboraci de documents de text. Elaboraci de fulls de clcul. Elaboraci de presentacions. Elaboraci i modi-ficaci d'imatges o altres elements grfics.

  De qu es treballa?Facilitar a l'usuari la utilitzaci de paquets infor-mtics de propsit general i aplicacions especfi-ques. Installar i configurar el programari base en sistemes microinformtics. Installar, configurar i mantenir paquets informtics de propsit general i aplicacions especfiques. Installar, configurar i verificar els elements de la xarxa local segons procediments establerts.

  On es treballa?Desenvolupa la seva activitat professional en empreses o entitats pbliques o privades, tant per compte propi com per compte d'altri, de qualsevol mida i sector productiu, que disposin d'equips informtics per a la seva gesti.

  On sestudia a Terrassa? Serveis de Formaci Empresarial Egara, S.L.U.Requisit daccs, nivell 2. Graduat en ESO o equiva-lent; o superaci de proves daccs.

  Sistemes microinformtiques

  CP

  Qu shi estudia?Creaci de pgines web amb el llenguatge de marques. Elaboraci de fulls d'estil. Elaboraci de plantilles i formularis. Programaci amb llenguatges de gui en pgines web. Proves de funcionalitats i optimitzaci de pgines web. Publicaci de pgines web.

  De qu es treballa?Construir pgines web. Integrar components de programari en pgines web. Publicar pgines web.

  On es treballa?Desenvolupa la seva activitat professional, tant per compte propi com per compte d'altri, en empreses o entitats pbliques o privades de qualsevol mida que disposin d'una infraestruc-tura de xarxes intranet, internet o extranet a l'rea de desenvolupament del departament d'informtica.

  On sestudia a Terrassa? Serveis de Formaci Empresarial Egara, S.L.U.,Actiuhum, SL i Cecot Formaci.Requisit daccs, nivell 2. Graduat en ESO o equiva-lent; o superaci de proves daccs.

  Confecci i publicaci de pgines web

  Grau superior

  Qu shi estudia?Sistemes informtics. Bases de dades. Programa-ci. Llenguatges de marques i sistemes de gesti d'informaci. Entorns de desenvolupament. Accs dades. Desenvolupament d'artificis. Programa-ci multimdia i dispositius mbils. Programaci de serveis i processos. Sistemes de gesti empre-sarial. Projecte de desenvolupament d'aplicaci-ons per a web. Formaci i orientaci laborals. Empresa i iniciativa emprenedora. Formaci en centres de treball.

  De qu es treballa?Tcnic/a en desenvolupament d'aplicacions infor-mtiques per a gesti empresarial i de negocis. Tcnic/a en desenvolupament d'aplicacions informtiques de propsit general i en l'ambit de l'entreteniment i de la informtica mbil.

  On es treballa?En empreses o entitats pbliques o privades, per compte propi o d'altri, en diversos mbits de l'rea de desenvolupament d'aplicacions in-formtiques multiforma. En entorns d'internet, extranet i intranet, en la implantaci i adaptaci de sistemes de planificaci de recursos empresa-rials i de gesti de relaci amb clients.

  On sestudia a Terrassa? Institut Nicolau Coprnic.

  Tcnic /a superior en desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

  Grau superior

  Qu shi estudia?Sistemes informtics. Bases de dades. Progra-maci. Llenguatges de marques i sistemes de gesti d'informaci. Entorns de desenvolupament. Desenvolupament de webs en entorn client i en entorn servidor. Desplegament d'aplicaci-ons web. Disseny d'interfcies web. Projecte de desenvolupament d'aplicacions per a web. For-maci i orientaci laborals. Empresa i iniciativa emprenedora. Formaci en centres de treball.

  De qu es treballa?Programador/a de webs. Programador/a mul-timdia. Desenvolupador/a d'aplicacions per a webs.

  On es treballa?En empreses o entitats pbliques o privades, per compte propi o d'altri, en l'rea de desenvolupa-ment d'aplicacions informtiques relacionades amb entorns per a webs (intranet, extranet i Internet).

  On sestudia a Terrassa? Institut Nicolau Coprnic.

  Tcnic /a superior en desenvolupament d'aplicacions per a webs

 • 46 47

  CP

  Qu shi estudia?Elaboraci de documents web mitjanant llen-guatges de marques. Desenvolupament i reutilit-zaci de components del programari i multim-dia mitjanant llenguatges de gui. Aplicaci de tcniques d'usabilitat i accessibilitat a l'entorn client. Desenvolupament d'aplicacions web a l'entorn servidor. Accs a dades en aplicacions web de l'entorn servidor. Desenvolupament d'aplicacions web distribudes. Implantaci d'aplicacions web en entorns internet, intranet i extranet.

  De qu es treballa?Aplicaci de tcniques d'usabilitat i accessibilitat a l'entorn client. Desenvolupar elements progra-mari a l'entorn client. Implementar, verificar i documentar aplicacions web en entorns Internet, intranet i extranet.

  On es treballa?Desenvolupa la seva activitat professional en empreses o entitats pbliques o privades de qualsevol mida que disposen d'infraestructura de xarxes d'intranet, internet o extranet a l'rea de desenvolupament del departament d'infor-mtica, exercint el seu treball tant per compte propi com per compte d'altri.

  On sestudia a Terrassa? Estudem JBF, S.L.Requisit daccs, nivell 3. Batxillerat o equivalent, o superaci de proves daccs.

  Desenvolupament daplicacions amb tecnologia web

  Installaci i manteniment

  Grau mitj

  Qu shi estudia?Tcniques de fabricaci. Tcniques d'uni i mun-tatge. Electricitat i automatismes elctrics. Au-tomatismes pneumtics i hidrulics. Muntatge i manteniment mecnic. Muntatge i manteniment elctric/electrnic. Muntatge i manteniment de lnies automatitzades. Formaci i orientaci la-boral. Empresa i iniciativa emprenedora. Angls tcnic. Sntesi. Formaci en centres de treball.

  De qu es treballa?Muntador/a industrial. Muntador/a d'equips elctrics. Muntador/a d'equips electrnics. Mantenidor/a de lnia automatitzada. Muntador/a de bns d'equip. Muntador/a d'automatismes pneumtics i hidrulics. Instal-lador/a electricista industrial. Electricista de manteniment i reparaci d'equips de control, mesura i precisi. Mecnic/a de manteniment.

  On es treballa?En empreses, majoritariament privades, dedica-des al muntatge i al manteniment o installacions de maquinria, equip industrial i lnies automatit-zades, b per compte propi o ali.

  On sestudia a Terrassa?Institut Santa Eullia.

  Tcnic/a en manteniment electromecnic

  Grau mitj

  Qu shi estudia?Mquines i equips trmics. Tcniques de mun-tage d'installacions. Installacions elctriques i automatismes. Configuraci d'installacions calorfiques. Muntatge i manteniment d'ins-tallacions d'aigua. Muntatge i manteniment d'installacions d'energia solar. Muntatge i man-teniment d'installacions de gas i combustibles lquids. Formaci i orientaci laboral. Empresa i iniciativa emprenedora. Angls tcnic. Sntesi. Formaci en centres de treball. De qu es treballa?Installador/a frigorista ens installacions comer-cials. Installador/a i mantenidor/a d'equips de producci de calor. Installador/a i mantenidor/a d'installacions de calefacci i d'aigua calenta corrent. Installador/a i mantenidor/a d'installacions solars trmiques. Installador/a i mantenidor/a d'installacions d'aigua. Installa-dor/a i mantenidor/a d'installacions de gas i combustibles lquids.

  On es treballa?En indstries de muntatge i manteniment d'installacions trmiques i de fluids, relacio-nades amb els subsectors de la calefacci, les installacions solars trmiques per a la produc-ci d'aigua calenta sanitria i gasos, en el sector industrial i d'edificaci i obra civil.

  On sestudia a Terrassa?Institut Santa Eullia.

  Tcnic/a en installacions de producci de calor

  Grau mitj

  Qu shi estudia?Mquines i equips trmics. Tcniques de mun-tatge d'installacions. Installacions elctriques i automatismes. Configuraci d'installacions de fred i de climatitzaci. Muntatge i manteniment d'equips de refrigeraci comercial. Muntatge i manteniment d'installacions frigorfiques industrials. Muntatge i manteniment d'installa-cions de climatitzaci, ventilaci i extracci. Formaci i orientaci laboral. Empresa i iniciativa emprenedora. Angls tcnic. Sntesi. Formaci en centres de treball. De qu es treballa?Installador/a frigorista ens installacions co-mercials. Mantenidor/a frigorista en installa- cions comercials. Installador/a frigorista en processos industrials. Mantenidor/a frigoris-ta en processos industrials. Installador/a i muntador/a d'equips de climatitzaci, ventilaci i extracci, xarxes de distribuci i equips ter-minals. Mantenidor/a i reparador/a d'equips de climatitzaci, ventilaci i extracci, xarxes de distribuci i equips terminals.

  On es treballa?En empreses de muntatge i manteniment d'ins-tallacions trmiques i de fluids, relacionades amb els subsectors del fred comercial, del fred industrial i de la climatitzaci, tant al sector de l'edificaci i l'obra civil com en el sector industrial.

  On sestudia a Terrassa?Institut Santa Eullia.

  Tcnic/a en installacions frigorfiques i de climatitzaci

 • 48 49

  Grau superior

  Qu shi estudia?Sistemes elctrics i automtics. Equips i instal-lacions trmiques. Processos de muntatge. representaci grfica. Energies renovables i eficincia energtica. Gesti del muntatge, de la qualitat i del manteniment. Configuraci de les installacions trmiques i de fluids. Manteniment d'installacions frigorfiques i de climatitzaci, i calorfiques i de fluids. Projecte de manteniment. Formaci i orientaci laboral. Empresa i iniciati-va emprenedora. Formaci en centres de treball. De qu es treballa?Tcnic/a en planificaci i programaci de pro-cessos de manteniment d'installacions trmi-ques i de fluids. Cap d'equip de muntadors. Cap de manteniment. Tcnic/a en fred industrial. Frigorista. Tcnic/a en climatitzaci i extracci, Tcnic/a en xarxes i sistemes de distribuci de fluids. Installador/a i mantenidor/a en calefac-ci i ACS. Tcnic/a en manteniment dinstalla-cions auxiliars per a la producci. Supervisor/a de muntatge. Cap d'equip de manteniment.

  On es treballa?En indstries de muntatge i manteniment d'installacions trmiques i de fluids relacionades amb els subsectors de climatitzaci (calefacci, refrigeraci i ventilaci) i producci d'aigua calenta sanitria en el sector industrial i en el sector d'edificaci i obra civil.

  On sestudia a Terrassa?Institut Santa Eullia.

  Tcnic/a superior en manteniment d'installacions trmiques i fluids

  Grau superior

  Qu shi estudia?Gesti de la prevenci. Riscos derivats de les condicions de seguretat. Riscos fsics ambientals. Riscos qumics i biolgics ambientals. Prevenci de riscos derivats de l'organitzaci i la crrega de treball. Emergncies. Relacions en l'mbit de treball. Formaci i orientaci laboral. Formaci en centres de treball.

  De qu es treballa?Coordinador/a de prevenci. Tcnic/a de prevenci. Tcnic/a de seguretat i higiene.

  On es treballa?En qualsevol sector d'activitat econmica, en general dins l'rea de prevenci de riscos lligada directament al procs de producci de bns i serveis, tant en empreses grans com en mitjanes o petites, de carcter pblic o privat. Tamb pot ubicar-se en empreses de servei mitjanes o petites, externes a la indstria.

  On sestudia a Terrassa? Institut Terrassa.

  Tcnic/a superior en prevenci de riscos professionals

  CP

  Qu shi estudia?Muntatge d'elements i equips d'installacions elctriques de baixa tensi en edificis. Muntatges en installacions domtiques en edificis. Pre-venci de riscs laborals i mediambientals en les operacions auxiliars de muntatge d'installacions electrotcniques i de teleco. Caracteritzaci dels elements i equips bsics d'installacions de tele-comunicaci en edificis. Muntatge d'elements i equips en installacions de telecomunicaci en edificis.

  De qu es treballa?Realitzar operacions de muntatge d'installacions de telecomunicacions. Realitzar operacions de muntatge d'installacions elctriques de baixa tensi i domtiques en edificis.

  On es treballa?Desenvolupa la seva activitat professional en les petites, mitjanes i grans empreses, pbliques o privades, dedicades a realitzar el muntatge, l'ex-plotaci i el manteniment d'installacions solars trmiques per a la producci d'aigua calenta sanitria o per al suport a sistemes de calefacci i altres usos.

  On sestudia a Terrassa? Foment de Terrassa, S.A. Requisit daccs, nivell 2. Graduat en ESO o equiva-lent; o superaci de proves daccs.

  Muntatge i manteniment dinstallacions solars trmiques

  Qumica

  Grau mitj

  Qu shi estudia?Qumica aplicada. Mostreig i operacions unitri-es de laboratori. Proves fisicoqumiques. Serveis auxiliars al laboratori. Seguretat i organitzaci en el laboratori. Tcniques bsiques de micro-biologia i bioqumica. Operacions d'anlisi qumica. Assajos de materials. Emmagatzematge i distribuci en el laboratori. Principis de mante-niment electromecnic. Angls tcnic. Formaci i orientaci laboral. Empresa i iniciativa empre-nedora. Sntesi. Formaci en centres de treball. De qu es treballa?Auxiliar, operador/a, o tecnic/a de laboratoris de qumica, indstries qumiques, alimentries, transformadores, farmacutiques, matries primeres, sector mediambiental, control de qualitat, metallrgia, assajos, formaci i inves-tigaci, etc.

  On es treballa?En empreses i laboratoris de diferents sectors, on calgui realitzar assajos fsics, fisicoqumics, qumics i microbiolgics, i mantenir operatius els equips i installacions auxiliars orientats al control de qualitat.

  On sestudia a Terrassa? Institut Terrassa.

  Tcnic/a en operacions de laboratori

 • 50 51

  Grau mitj

  Qu shi estudia?Qumica aplicada. Serveis auxiliars de procs qumic. Operacions de procs farmacutic. Dosificaci i condicionament de productes farmacutics. Organitzaci, seguretat i ambient qumic. Instrumentaci i control de processos qumics. Formaci i orientaci laboral. Formaci en centres de treball.

  De qu es treballa?Tcnic/a en fabricaci de productes farmacutics. Operador/a de control de qualitat.

  On es treballa?En indstries de fabricaci de productes farma-cutics, fabricaci de colorants, fabricaci de plaguicides, fabricaci d'olis essencials i substn-cies aromtiques, fabricaci de sabons i altres productes de perfumeria i cosmtics i indstria d'alimentaci.

  On sestudia a Terrassa? Institut Terrassa.

  Tcnic/a en operacions de fabricaci de productes farmacutics

  Grau superior

  Qu shi estudia?Mostreig i preparaci de la mostra. Anlisi qumics. Anlisi instrumental. Assaigs fsics. Assaigs fisioqumics. Assaigs microbiolgics. Assaigs bio-tecnolgics. Qualitat i seguretat en el laboratori. Projecte de laboratori d'anlisi i de control de qualitat. Formaci i orientaci laboral. Formaci en centres de treball.

  De qu es treballa?Tcnic/a de laboratori i de control de qualitat. Analista d'investigaci i desenvolupament. Analista d'aiges. Analista de matries primeres i productes acabats.

  On es treballa?En laboratoris de control de qualitat, laboratoris de plantes de tractament d'aiges, laboratoris d'investigaci i desenvolupament i plantes pilot.

  On sestudia a Terrassa? Institut Terrassa.

  Tcnic/a superior en laboratori d'anlisi i control de qualitat

  Grau superior

  Qu shi estudia?Organitzaci i gesti de la fabricaci de produc-tes farmacutics, biotecnolgics i afins. Control de qualitat de productes farmacutics, biotecno-lgics i afins. Indstria farmacutica, biotecnol-gica i af: operacions bsiques, seguretat, regula-ci i control, rees i serveis auxiliars. Tcniques de producci farmacutica, biotecnolgica i afins. Manteniment electromecnic en industries de procs. Condicionament i emmagatzematge dels productes. Principis de biotecnologia. For-maci i orientaci laboral. Empresa i iniciativa emprenedora. Projecte. Formaci en centres de treball.

  De qu es treballa?Encarregat/ada doperadors de mquines de fabricar i acondicionar productes qumics. Supervisor/a drees de producci i/o planifica-ci; de condicionament; de seguretat; de servei biotecnolgic. Cap dequip de reactor/bioreac-tor; de processos dextracci i purificaci; sala blanca en biotecnologia. Tcnic/a de control. Coordinador/a de magatzem.

  On es treballa?En empreses farmacutiques biotecnolgiques i afins on desenvoluparan la seva tasca en les rees de producci o condicionament de medicaments i productes sanitaris, cosmtics i determinats productes alimentaris, formes farmacutiques i afins. Obtenci de productes biotecnolgics.

  On sestudia a Terrassa? Institut Terrassa.

  Tcnic/a superior en fabricaci de productes farmacutics, biotecnolgics i afins

  Grau superior

  Qu shi estudia?Organitzaci i gesti en indstries qumiques. Transports de slid i fluids. Generaci i recupera-ci d'energia. Operacions bsiques en la indstria qumica. Reactors qumics. Regulaci i control de procs qumic. Manteniment electromecnic en indstries de procs. Condicionament i em-magatzematge de productes qumics. Prevenci de riscos en indstries qumiques. Projecte d'in-dstries de procs qumic. Formaci i orientaci laboral. Formaci en centres de treball.

  De qu es treballa?Encarregat/ada de planta qumica i d'operacions de mquines per fabricar, transformar i condici-onar productes qumics. Supervisor/a d'rea de producci d'energia, de serveis auxiliars, o de condicionament. Supervisor/a de refineries de petroli i gas natural. Cap d'equip en installacions de tractament qumic. Cap d'equip en magatzems en indstries qumiques. Cap de parc de tancs en indstries qumiques. Cap de zona de recepci i expedici de matries i productes qumics. Supervisor/a de sistemes de control. Supervisor/a en plantes de qumica de transformaci.

  On es treballa?En indstries qumiques de diferents sectors (refinament de petroli, petroqumica, gasos, pin-tures, olis, sabons, explosius, etc.) A les rees de producci de plantes qumiques, de cogeneraci d'energia i de serveis auxiliars.

  On sestudia a Terrassa? Institut Terrassa.

  Tcnic/a superior en qumica industrial

 • 52 53

  CP

  Qu shi estudia?Neteja i desinfecci en laboratoris i indstries qumiques. Operacions d'emmagatzematge de productes qumics i relacionats. Operacions auxiliars elementals en laboratori i en processos de la indstria qumica i afins.

  De qu es treballa?Realitzar operacions auxiliars en laboratori i en els processos de la indstria qumica i afins. Realitzar operacions de magatzem de productes qumics i relacionats. Realitzar operacions de ne-teja i desinfecci de materials, equips i installa-cions en qu s'utilitzin productes qumics.

  On es treballa?Aquest professional exerceix la seva activitat en indstries qumiques, en els mbits de laborato-ri, plantes de producci, plantes auxiliars i ma-gatzems. Opera seguint instruccions de tcnics superiors seguint els protocols establerts.

  On sestudia a Terrassa? Cecot Formaci.Requisit daccs, nivell 1. Sense requisits acadmics.

  Operacions auxiliars i de magatzem en indstries i laboratoris qumics

  CP

  Qu shi estudia?Tractaments amb calor i esterilitzaci en la fabricaci de productes farmacutics i afins. s de fluids en la fabricaci de productes farmacu-tics i afins. Seguretat, emergncia i prevenci de riscos en els processos farmacutics i afins. Pre-paracions prvies a linici del condicionament de productes farmacutics i afins. Mquines i equips en el procs de dosificaci i condiciona-ment de productes farmacutics i afins. Resposta front a anomalies i desviacions en el condiciona-ment de productes farmacutics i afins. Control d'equips en el condicionament de productes farmacutics i afins.

  De qu es treballa?Condicionar un lot de productes farmacutics i afins. Preparar equips i installacions i operar serveis auxiliars per al procs farmacutic i afins. Realitzar reconciliacions i controls en processos de condicionament de productes farmacutics i afins.

  On es treballa?Aquest professional exercir la seva activitat en empreses farmacutiques i afins on desenvolupa-r la seva tasca en lrea dacondicionament de formes farmacutiques i afins tals com cosm-tics, perfums, productes diettics, dherboriste-ria, aliments especials i de drogueria.

  On sestudia a Terrassa? Cecot Formaci.Requisit daccs, nivell 2. Graduat en ESO o equivalent, o superar proves daccs.

  Operacions de condicionament de productes farmacutics i afins

  CP

  Qu shi estudia?Realitzar totes les operacions del procs de fabricaci de productes farmacutics, controlant el funcionament, la posada en marxa i parada dels equips, en condicions de seguretat, qualitat i ambientals establertes, responsabilitzant-se del manteniment de primer nivell dels equips.

  De qu es treballa?Exercir la seva activitat en empreses farma-cutiques i afins on desenvolupa la seva tasca a lrea de fabricaci de productes farmacutics (formes farmacutiques).

  On es treballa?Aquest professional exercir la seva activitat en empreses farmacutiques i afins. En empreses i laboratoris de diferents sectors de fabricaci de productes farmacutics, fabricaci de colorants, perfumeria, etc.

  On sestudia a Terrassa? Foment de Terrassa, S.A. Requisit daccs, nivell 2. Graduat en ESO o equiva-lent, o superar proves daccs.

  Elaboraci de productes farmacutics i afins

  Sanitat

  Grau mitj

  Qu shi estudia?Operacions administratives i documentaci sanitria. L'sser hum davant la malaltia. Benestar del pacient/client: higiene i moviment. Cures bsiques d'infermeria aplicades a les necessitats de l'esser hum. Primers auxilis. Higiene del medi hospitalari i neteja de material. Suport psicolgic al pacient/client. Educaci per a la salut. Tcniques d'ajuda odontolgica/estomatolgica. Relacions en l'equip de treball. Formaci i orientaci laboral. Formaci en centres de treball.

  De qu es treballa?Tcnic/a auxiliar d'infermeria. Tcnic/a auxiliar d'atenci primria. Tcnic/a d'atenci domicili-ria. Tcnic/a auxiliar d'unitats especials i salut mental.

  On es treballa?En hospitals, consultes mdiques, clniques den-tals, centres geritrics, centres de salut mental, centres de balneoterpia, centres o hospitals de dia, unitats d'atenci sociosanitria d'entitats pbliques o privades.

  On sestudia a Terrassa? Cingle i Escola Edgar.

  Tcnic/a en cures auxiliars d'infermeria

 • 54 55

  Serveis socioculturals i a la comunitat

  Grau mitj

  Qu shi estudia?Organitzaci de l'atenci a les persones en situa-ci de dependncia. Destreses socials. Caracte-rstiques i necessitats de les persones en situaci de dependncia. Atenci i suport psicosocial. Suport a la comunicaci. Suport domiciliari. Atenci sanitria. Atenci higinica. Teleassis-tncia. Primers auxilis. Formaci i orientaci la-boral. Empresa i iniciativa emprenedora. Angls tcnic. Sntesi. Formaci en centres de treball.

  De qu es treballa?Assistent/a de persones en situaci de depen-dncia en institucions i/o domicilis. Governant/a i subgovernant/a de persones en situaci de dependncia en institucions. Auxiliar responsa-ble de planta de residncies de persones grans i persones amb discapacitat. Auxiliar d'ajuda a domicili. Assistent/a d'atenci domiciliria Treballador/a familiar. Auxiliar d'educaci especial. Assistent/a personal. Teleoperador/a de teleassistncia.

  On es treballa?En centres residencials de persones grans o amb discapacitats fsiques, psquiques o sensorials, en pisos tutelats, centres de dia, centres de rehabilitaci, centres d'oci i temps de lleure, centres d'inserci ocupacional amb persones amb discapacitat, serveis d'atenci a domicili i domicilis particulars.

  On sestudia a Terrassa? Institut Montserrat Roig i Cultura Prctica.

  Tcnic/a en atenci a les persones en situaci de dependncia

  Grau superior

  Qu shi estudia?Didctica de l'educaci infantil, autonomia personal i salut infantil, el joc infantil i la seva metodologia, expressi i comunicaci, desen-volupament cognitiu i motor, desenvolupament socioafectiu, habilitats socials, intervenci amb famlies i atenci a menors amb risc social. Projecte d'atenci a la infncia. Primers auxilis. Formaci i orientaci laboral. Formaci en cen-tres de treball. Empresa i iniciativa emprenedora.

  De qu es treballa?Educador/a infantil de primer cicle d'educaci infantil, sota la supervisi d'un/a mestre/a. Educador/a en institucions i/o en programes es-pecfics de treball en menors (0-6 anys) en situ-aci de risc social, seguint les directrius d'altres professors. Educador/a en programes o activitats d'oci i temps lliure infantil: ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius

  On es treballa?Educador/a infantil en el primer cicle deduca-ci infantil, sota la supervisi dun/a mestre/a. Educador/a en institucions i/o en programes especfics de treball amb infants de 0 a 6 anys en situaci de risc social. Educador/a en programes o activitats doci i temps lliure infantil: ludote-ques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius, etc.

  On sestudia a Terrassa? Institut Montserrat Roig.

  Tcnic/a superior en educaci infantil

  Grau superior

  Qu shi estudia?Context de la intervenci social. Inserci socio-laboral. Atenci a les unitats de convivncia. Mediaci comunitria. Suport a la intervenci educativa. Promoci de lautonomia personal. Sistemes augmentatius i alternatius de comu-nicaci. Metodologia de la intervenci social. Primers auxilis. Habilitats socials. Formaci i orientaci laboral. Empresa i iniciativa emprene-dora. Projecte dintegraci social. Formaci en centres de treball.

  De qu es treballa?Tcnic/a de programes de prevenci i inserci social. Educador/a dequipaments residencials de tipus diversos. Treballador/a familiar. Auxiliar de tutela. Tcnic/a dintegraci social. Educador/a deducaci especial. Monitor/a de persones amb discapacitat. Tcnic/a de mobilitat bsica. Media-dor/a ocupacional i/o laboral. Mediador/a comu-nitari/ria. Mediador/a intercultural. Tcnic/a en ocupaci amb suport. Tcnic/a dacompanyament laboral. Monitor/a de rehabilitaci psicosocial.

  On es treballa?En empreses del sector dels serveis a les persones: assistencials, educatius, de suport a la gesti domstica i psicosocials, i en el sector dels serveis a la comunitat: atenci psicosocial a collectius i persones en desavantatge social, mediaci comunitria, inserci ocupacional i laboral i promoci digualtat doportunitats.

  On sestudia a Terrassa? Institut Montserrat Roig.

  CP

  Qu shi estudia?Caracterstiques i necessitats d'atenci higienico-sanitria de les persones dependents. Admi-nistraci d'aliments i tractaments a persones dependents al domicili. Millora de les capacitats fsiques i primers auxilis per a les persones dependents. Suport a les gestions quotidianes. Interrelaci, comunicaci i observaci amb la persona dependent i el seu entorn. Manteni-ment, neteja i organitzaci del domicili.

  De qu es treballa?Ajudar en l'mbit sociosanitari al domicili de persones amb necessitats especials de salut fsi-ca, psquica i social. Aplicar les estratgies i els procediments ms adequats per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn. Desenvolupar interven-cions d'atenci psicosocial o fsica domiciliria. Desenvolupar les activitats relacionades amb la gesti i funcionament de la unitat de convivncia.

  On es treballa?En general, podr exercir la seva activitat en l'organitzaci, execuci i control de les activitats d'atenci sociosanitria directa a les persones i al seu entorn al domicili. En concret podr ser contractat/da per: administracions pbliques, fonamentalment municipals i autonmiques.

  On sestudia a Terrassa? Actiuhum, SL.Requisit daccs, nivell 2. Graduat en ESO o equiva-lent, o superar proves daccs.

  Tcnic/a superior en integraci social

  Atenci sociosanitria a persones al domicili

 • 56 57

  CP

  Qu shi estudia?Suport a la recepci i acollida en institucions de persones dependents. Suport en l'organitzaci d'activitats per a persones dependents en institu-cions. Intervenci en l'atenci higienicoalimen-tria i sociosanitria en institucions. Animaci social de persones dependents. Manteniment i millora de les activitats diries de persones dependents. Tcniques de comunicaci amb persones dependents en institucions.

  De qu es treballa?Atendre persones dependents en l'mbit socio-sanitari a la instituci on es desenvolupi la seva actuaci, aplicant les estratgies dissenyades per l'equip interdisciplinari competent i els procedi-ments per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn. Pre-parar i recolzar les intervencions d'atenci a les persones i al seu entorn en l'mbit institucional indicades per l'equip interdisciplinari. Desenvo-lupar intervencions d'atenci fsica/sociosanit-ria/psicosocial dirigides a persones dependents en l'mbit institucional.

  On es treballa?Cuidador/a de minusvlids fsics, psquics i sensorials. Cuidador/a de persones dependents en institucions. Gericultor/a.

  On sestudia a Terrassa? Actiuhum, S.L.Requisit daccs, nivell 2. Graduat en ESO o equiva-lent, o superar proves daccs.

  Atenci sociosanitria a persones dependents en institucions socials

  PFI

  Qu shi estudia?Materials txtils i descripci de tcniques i processos de confecci. Coneixement d'eines, mquines i equips de confecci industrial i a mida. Patronatge base. Retocs en peces de vestir. Posada a punt d'eines bsiques. Tcniques de descosit i prova de peces. Adaptacions i persona-litzacions en peces de vestir. Llengua, matemti-ques i tecnologies. Formaci i orientaci laboral.

  De qu es treballa?Cosidor/a a m i a mquina. Modista de retocs i remuntes. Operri/a de confecci. Operari/a de modisteria.

  On es treballa?En empreses o entitats que disposin d'equips relacionats amb el mn de la roba, moda i txtil. Empreses dedicades a la comercialitzaci i mun-tatge, i d'altres de teixits i retocs de roba.

  On sestudia a Terrassa? Institut Terrassa.

  Txtil, confecci i pell

  Auxiliar de confecci en txtil i pell

  Grau mitj

  Qu shi estudia?Moda i tendncies. Patrons. Principis de man-teniment electromecnic. Matries txtils i pell. Tall de materials. Confecci a mida. Confecci industrial. Acabats en confecci. Informaci i atenci al client. Formaci i orientaci laboral. Angls tcnic. Sntesi. Empresa i iniciativa em-prenedora. Formaci en centres de treball.

  De qu es treballa?Confeccionista. Ajudant/a de sastreria i mo-disteria. Especialista en confecci. Oficial/a de confecci. Tallador/a de roba i darticles txtils. Operador/a de mquines industrials de cosir i brodar. Cosidor/a i lligador/a. Marcador/a i tallador/a de peces i articles en txtil i pell. Planxador/a acabador/a. Operador/a de mqui-nes dacabat.

  On es treballa?En la industria txtil i tallers de confecci a mida per a la llar, usos industrials, esportius i de vestir.

  On sestudia a Terrassa? Institut Terrassa.

  Tcnic/a en confecci i moda

  Grau mitj

  Qu shi estudia?Principis de manteniment electromecnic. Matries txtils i pell. Tcniques d'aplicaci d'aprests, d'acabats txtils, de preparaci i tintura, d'estampaci, de fabricaci de filatura i teles no teixides, de teixidoria de calada, de teixidoria de punt per recollida, de teixidoria de punt per ordit. Formaci i orientaci laboral. Empresa i iniciativa emprenedora. Angls tcnic. Sntesi. Formaci en centres de treball.

  De qu es treballa?Operador/a de mquines. Classificador/a. Tcnic/a en tints txtils i desgreixatge txtil. Acabador/a. Tcnic/a d'ennobliment txtil. Preparador/a de dissolucions per a ennobliment txtil. Teixidor/a de mquines d'ordir. Teixidor/a de punt.

  On es treballa?En empreses dedicades a la producci de fils, teles no teixides i teixits de calada i de punt destinats a la confecci, a txtils per a la llar i a txtils d's tcnic. Tamb en empreses l'activitat de les quals est dirigida a l'ennobliment de fils, teles no teixides, teixits de calada i de punt i peces.

  On sestudia a Terrassa? Institut Terrassa.

  Tcnic/a en fabricaci i ennobliment de productes txtils

 • 59

  Grau superior

  Qu shi estudia?Mostres d'articles en txtil i pell. Processos i anlisi de filatura, de teixits i de teles no teixides. Anlisi de dissenys en txtil i pell. Proces-sos dennobliment i estampaci en tintura i acabament de pells. Disseny tcnic de txtils, d'acabaments de pells. Projecte de disseny tc-nic en txtil i pell. Formaci i orientaci laboral. Empresa i iniciativa emprenedora. Formaci en centres de treball.

  De qu es treballa?Dissenyador/a tcnic/a de filatura, o de gneres de punt, o de teixits de calada i/o fills de fantasia, o d'acabaments de pells, o en teixidoria i acaba-ments de pells. Dissenyador/a tcnic/a de teixits, estampats, i/o patronatge i confecci amb CAD-CAM. Copista de dissenys de catifes, o per a te-lers. Tcnic/a d'acabament, gravats i estampaci de pells, de desenvolupament de productes de pell. Tcnic/a de control de qualitat de productes de materials i articles txtils i de pell. Tcnic/a de control de qualitat, o en confecci industrial, o en fabricaci darticles de pell i cuir.

  On es treballa?En el sector de la filatura, teixidoria i pell, en petites, mitjanes i grans empreses, desenvolu-pant funcions de disseny i desenvolupament de productes, anlisi i control de materials txtils i de pell, i ajustament de processos.

  On sestudia a Terrassa?Institut Terrassa.

  Tcnic/a superior en disseny tcnicen txtil i pell

  PFI

  Qu shi estudia?Aprendrs a fer les operacions auxiliars de mante-niment de autombils, motocicletes, vehicles in-dustrials, maquinria agrcola i d'obres pbliques, en les rees de carrosseria, mecanitzaci bsica. Tcniques bsiques de mecnica. Tcniques bsiques d'electricitat. Tcniques bsiques de substituci d'elements amovibles. Tcniques bsiques de preparaci de superfcies. Materials metllics emprats en els vehicles. Metrologia de mesures angulars. Operacions de despuntament i tall d'elements. Mtodes de soldadura. Norma-tiva d's dels equips de seguretat, salut laboral i d'impacte mediambiental aplicables als processos de soldadura.

  De qu es treballa?Auxiliar de l'rea de carrosseria. Auxiliar de magatzem de recanvis. Operari/ria en empreses de substituci de vidres. Auxiliar de l'rea d'elec-tromecnica. Operari/ria de taller de mecnica rpida.

  On es treballa?En empreses de manteniment de motocicletes.

  On sestudia a Terrassa? Centre d'Estudis Tcnics Segle XX.

  Auxiliar de reparaci i manteniment de vehicles lleugers

  Transport i manteniment de vehicles

  El PFI mha ajudat a retrobar-me amb els estudis i a valorar molt

  positivament la importncia de seguir per aquest cam.

  Ara faig un cicle formatiu de txtil!Samuel, 20 anys

  PFI auxiliar de confecci en txtil i pell

 • 60 61

  Grau mitj

  Qu shi estudia?Elements amovibles. Elements metllics i sinttics. Elements fixes. Preparaci de superfcies. Elements estructurals dels vehicle. Embelliment de superfcies. Personalitzaci i decoraci de vehicles. Mecanitzat bsic. Angls tcnic. Sntesi. Formaci i orientaci laboral. Empresa i iniciati-va emprenedora. Formaci en centres de treball.

  De qu es treballa?Planxista, reparador/a de carrosseries d'autom-bils i altres tipus de vehicles. Installador/a de llunes i muntador d'accessoris. Pintor/a de car-rosseries d'autombils i altres tipus de vehicles.

  On es treballa?En tallers de reparaci i construcci de carrosse-ries d'autombils, maquinria agrcola, motoci-cletes, material ferroviari i aeronaus.

  On sestudia a Terrassa? Centre d'Estudis Tcnics Segle XX.

  Tcnic/a en carrosseria

  Grau mitj

  Qu shi estudia?Motors. Sistemes auxiliars del motor. Circuits de fluids, suspensi i direcci. Sistemes de trans-missi i frenada. Circuits electrotcnics bsics, sistemes de crrega i engegada del vehicle. Circuits elctrics auxiliars del vehicle. Sistemes de seguretat i confort. Administraci, gesti i comercialitzaci en la petita empresa. Tcniques de mecanitzaci per al manteniment de vehicles. Empresa i iniciativa emprenedora. Angls tcnic. Sntesi. Formaci i orientaci laboral. Formaci en centres de treball.

  De qu es treballa?Mecnic/a d'autombils. Electricista d'autombils. Electromecnic/a d'autombils. Electricista de manteniment i reparaci en automoci. Mecnic/a de motors i sistemes auxiliars d'autombils i motocicletes. Reparador/a de sistemes pneumtics i hidrulics, de sistemes de transmissi i frens, de sistemes de direcci i suspensi. Operari/a d'ITV. Electromecnic/a de motocicletes. Installador/a d'accessoris.

  On es treballa?En tallers de reparaci d'autombils, maquinria agrcola, motocicletes i vehicles pesants. En em-preses de lloguer de vehicles, de fabricaci de vehicles i components de l'autombil, dedicades a la inspecci tcnica de vehicles, a la fabricaci, venda i comercialitzaci d'equips de comprova-ci, diagnosi i recanvis de vehicles.

  On sestudia a Terrassa? Centre d'Estudis Tcnics Segle XX.

  Tcnic/a en electromecnica de vehicles autombils

  Grau superior

  Qu shi estudia?Sistemes elctrics, i de seguretat i confort. Sistemes de transmissi de forces i trens de rodatge. Motors trmics i els seus sistemes auxiliars. Elements amovibles i fixos no estruc-turals. Preparaci i embelliment de superfcies. Estructures de vehicles. Gesti del manteniment de vehicles industrials i logstica associada. Administraci, gesti i comercialitzaci en la petita empresa. Seguretat en el manteniment de vehicles industrials. Relacions en l'mbit de treball. Formaci i orientaci laboral. Formaci en centres de treball.

  De qu es treballa?Tcnic/a receptor/a i reparador/a de vehicles. Mecnic/a de vehicles industrials. Encarregat/da de taller o de seccions de vehicles indus-trials. Perit/a taxador/a de vehicles. Cap de l'rea d'electromecnica, o de carrosseria. Encarregat/a d'ITV, d'rea de recanvis, o d'rea comercial.

  On es treballa?En el sector de la construcci i manteniment de vehicles, en els subsectors de vehicles pesants, tractors, maquinria agrcola, indstries extrac-tives, i construcci i obres pbliques.

  On sestudia a Terrassa? Centre d'Estudis Tcnics Segle XX.

  Tcnic superior en automoci

  Ensenyaments artstics: Arts plstiques i disseny

  Grau mitj

  Qu shi estudia?Histria de la cultura i de l'art: arts aplicades de l'escultura. Dibuix artstic. Dibuix tcnic. Volum. Materials i tecnologia. Taller d'ebenisteria. For-maci i orientaci laboral. Formaci prctica en empreses, estudis o tallers. Obra final.

  De qu es treballa?Histria Operacions generals i auxiliars relaci-onades amb la fabricaci de mobiliari. Selecci de procediment, la tcnica i els materials ms adients. Muntatge i acabat de peces. Obres prpies. Aplicaci de ptines i revestiments per a l'acabat de peces i muntatge. Manteniment de l'equipament tcnic.

  On es treballa?En empreses o tallers relacionats amb: rea-litzaci de mobles i objectes de fusta i altres materials. Reproducci o recreaci dobjectes escultrics. Ornamentaci, manteniment i rehabilitaci del mobiliari. Decorats de carcter efmer i installacions escenogrfiques. Joguines de tipologia variada i elements per a la farn-dula i lanimaci popular. Objectes ornamen-tals ds quotidi: regals dempresa, plaques commemoratives i altres. Elements modulars per a ornamentaci. Maquetes i prototips per a larquitectura, lurbanisme, la indstria, la publicitat i el disseny. Conservaci i restauraci del patrimoni artstic.

  On sestudia a Terrassa? Escola Municipal d'Art i Disseny (Vapor Universitari).

  Tcnic/a en ebenisteria artstica

 • 62 63

  Grau superior

  Qu shi estudia?Histria de l'arquitectura i del seu entorn ambi-ental. Histria de l'interiorisme. Dibuix artstic. Dibuix tcnic. Expressi volumtrica. Mitjans informtics i audiovisuals. Projectes i direcci d'obres. Tecnologia i sistemes constructius: pro-jectes i direcci d'obres. Programaci d'obres. Formaci i orientaci laboral. Formaci prctica en empreses, estudis o tallers. Projecte final.

  De qu es treballa?Comprn l'activitat de projecci i direcci d'obres de decoraci (valoraci d'aspectes pls-tics, artstics, tcnics, organitzatius i econmics).

  On es treballa?Com a artista autnom o associat a una empresa relacionada amb decoraci, interiorisme, arqui-tectura, enginyeria civil o immobiliries.

  On sestudia a Terrassa? Escola Municipal d'Art i Disseny (Vapor Universitari).

  Disseny d'interiors: Tcnic/a superior en projecte i direcci d'obres de decoraci

  Grau superior

  Qu shi estudia?Histria de l'arquitectura i del seu entorn ambi-ental. Histria de l'arquitectura efmera. Dibuix artstic. Dibuix tcnic. Expressi volumtrica.Mitjans informtics i audiovisuals. Projectes. Projectes: arquitectura efmera. Teoria de la imatge publicitria. Tecnologia i sistemes constructius: arquitectura efmera. Tecnologia i sistemes constructius. Formaci i orientaci laboral. Formaci prctica en empreses, estudis o tallers. Projecte final.

  De qu es treballa?Tasques relacionades amb: projectes d'arqui-tectura efmera, projectes d'espais efmers, comeros i empreses de serveis, i anlisi de la documentaci del camp professional.

  On es treballa?Desenvolupa la seva activitat com a professional autnom o com a treballador per compte daltri, associat o integrat en equips de realitzaci parcial o total del projecte grfic interactiu per a aplicacions diverses. Pot exercir les seves com-petncies professionals com a creador indepen-dent o com a realitzador dependent elaborant grficament les idees daltri integrat en un equip multidisciplinari.

  On sestudia a Terrassa? Escola Municipal d'Art i Disseny (Vapor Universitari).

  Tcnic/a superior en arquitectura efmera

  Grau superior

  Qu shi estudia?Histria de la imatge grfica. Tcniques d'ex-pressi grfica. Mitjans informtics. Tcniques grfiques industrials. Projectes de grfica publici-tria. Fotografia. Llenguatge audiovisual. Teoria de la imatge publicitria. Teoria del disseny grfic. Tipografia. Formaci i orientaci laboral. Formaci prctica en empreses, estudis o tallers. Projecte final.

  De qu es treballa?Desenvolupament de dissenys de productes grfics, realitzaci de projectes comunicatius per a la seva reproducci, execuci de propostes grfiques amb diversos mitjans artstics i tcnics, creaci d'imatges visuals d'acord amb les caracte-rstiques dels productes o serveis i els seus canals comunicatius, anlisi dels diferents sistemes d'informaci visual, exercici de la direcci arts-tica de campanyes publicitries, organitzaci de la producci editorial, i gesti i supervisi de la producci en els processos de preimpressi.

  On es treballa?Com a artista autnom o associat en grau divers a una empresa relacionada amb el disseny grfic, les arts grfiques, les relacions pbliques, la pro-moci d'articles diversos, el grafisme editorial, la premsa, la publicitat, l'ambientaci d'espais, la imatge grfica del producte, la imatge corporati-va i senyalitzaci i el material didctic.

  On sestudia a Terrassa? Escola Municipal d'Art i Disseny (Vapor Universitari).

  Disseny grfic: Tcnic/a superior en grfica publicitria

  Grau superior

  Qu shi estudia?Fonaments de la representaci i l'expressi visual. Fotografia. Histria de la imatge audiovisual i multimdia. Interfcies grfiques d'usuari. Llen-guatge de programaci. Llenguatge i tecnologia audiovisual. Mitjans informtic. Projectes de grfica interactiva. Projecte integrat. Recursos grfics i tipogrfics. Teoria de la imatge. Forma-ci i orientaci laboral. Formaci prctica en empreses, estudis o tallers.

  De qu es treballa?Escola Disseny, organitzaci i gesti de projectes de grfica interactiva. Disseny i desenvolupa-ment web. Creaci i producci de continguts interactius, accessibilitat, usabilitat i disseny dinterfcies. Anlisi de propostes de projectes de grfica interactiva aplicats a mbits diferents. Collaboraci en l'organitzaci i la supervisi de la producci. Collaborador grfic en realitzaci multimdia en equips multidisciplinaris.

  On es treballa?Desenvolupa la seva activitat com a professional autnom o com a treballador per compte daltri, associat o integrat en equips de realitzaci parcial o total del projecte grfic interactiu per a aplica-cions diverses. Pot exercir les seves competncies professionals com a creador independent o com a realitzador dependent elaborant grficament les idees daltri integrat en un equip multidisciplinari.

  On sestudia a Terrassa? Escola Municipal d'Art i Disseny (Vapor Universitari).

  Tcnic/a superior en grfica interactiva

 • 64 65

  Oferta destudis de Formaci Professionalper centres. Curs 2015/16*Centres pblics

  Escola Municipal la Llar (Servei d'educaci)Sant Isidre, 1 | 08221 TerrassaTel. 93 788 18 86llar@terrassa.cat

  Arts grfiques PFI Auxiliar d'arts grfiques i serigrafia.

  Institut Cavall BernatLa Castellassa, s/n | 08227 TerrassaTel. 93 785 11 43a8053251@xtec.cat | www.inscavallbernat.cat

  Hoteleria i turisme CFGM Cuina i gastronomia. (Formaci dual) CFGM Serveis en restauraci. (Formaci dual) CFGS Agncies de viatges i gesti

  d'esdeveniments. CFGS Guia, informaci i assistncia turstiques. CFGS Direcci de cuina. (Formaci dual)

  Institut Nicolau CoprnicTorrent del Batlle, 10 | 08225 TerrassaTel. 93 780 75 17a8034059@xtec.catwww.copernic.cat

  Informtica i comunicacions** CFGM Sistemes microinformtics i xarxes.

  (Formaci dual) CFGS Desenvolupament d'aplicacions

  multiplataforma. CFGS Administraci de sistemes

  informtics en xarxa. CFGS Desenvolupament d'aplicacions

  per a webs. (Formaci dual)

  Institut Santa EulliaAv. Santa Eullia, 72 | 08223 TerrassaTel. 93 731 40 80 / 93 731 40 89a8043516@xtec.cat | www.santaeulalia.cat

  Administraci i gesti CFGM Gesti administrativa. CFGS Administraci i finances.Electricitat i electrnica CFGM Installacions elctriques i automtiques. CFGS Sistemes electrotcnics i automatitzats. Fabricaci mecnica CFGS Disseny en fabricaci mecnica.Imatge i so CFGM Vdeo, discjquei i so. CFGS Illuminaci, captaci i tractament

  d'imatge. CFGS Realitzaci de projectes d'audiovisuals

  i espectacles. CFGS Producci d'audiovisuals i espectacles.Installaci i manteniment CFGM Manteniment electromecnic. CFGM Installacions de producci de calor. (2x3)

  (Formaci dual) CFGM Installacions frigorfiques

  i de climatitzaci. (2x3) (Formaci dual) CFGS Manteniment d'installacions trmiques

  i fluids. (Formaci dual)

  Institut del Teatre (Escola Superior de Tcniques de les Arts de l'Espectacle)Plaa Did, 1 | 08221 TerrassaTel. 93 788 74 40it.terrassa@institutdelteatre.catwww.institutdelteatre.org

  Luminotcnia, maquinria escnica i so (CFGS, ttol propi no homologat).

  Institut Montserrat RoigCervantes, 46 | 08221 Terrassa | Tel. 93 733 65 80iesmontserratroig@xtec.catwww.xtec.cat/iesmontserratroig

  Comer i mrqueting CFGM Activitats comercials. CFGS Comer internacional. CFGS Gesti de vendes i espais comercials.Serveis socioculturals i a la comunitat CFGM Atenci a persones en situaci

  de dependncia. CFGS Educaci infantil. CFGS Integraci social.

  Institut TerrassaRambla d'gara, 331 | 08224 TerrassaTel. 93 733 04 90a8030339@xtec.cat | www.iesterrassa.cat

  Administraci i gesti CFGM Gesti administrativa. CFGS Administraci i finances.Electricitat i electrnica CFGM Installacions de telecomunicacions. CFGS Manteniment electrnic.Imatge Personal PFI Auxiliar en imatge personal: perruqueria

  i esttica. CFGM Perruqueria i cosmtica capillar. CFGM Esttica i bellesa. CFGS Esttica integral i benestar. Installaci i manteniment CFGS Prevenci de riscos professionals.Qumica CFGM Operacions de laboratori. CFGM Operacions de fabricaci de productes

  farmacutics. CFGS Laboratori d'anlisi i control de qualitat. CFGS Qumica industrial. CFGS Fabricaci de productes farmacutics,

  biotecnolgics i afins.Txtil, confecci i pell PFI Auxiliar de confecci en txtil i pell. CFGM Fabricaci i ennobliment de productes

  txtils. (Formaci dual) CFGM Confecci i moda. (Formaci dual)

  CFGS Disseny tcnic en txtil i pell. (Formaci dual)

  Escola Municipal d'Art i Disseny (Servei d'educaci de l'Ajuntament de Terrassa)Colom, 114 (Edifici Vapor Universitari) 08222 Terrassa Tel. 93 785 00 70 a8960230@xtec.cat

  Fusta, moble i suro PFI-PTT Auxiliar en treballs de fusteria

  i installaci de mobles.Hoteleria i turisme PFI-PTT Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis

  de restauraci.

  Escola Municipal d'Art i Disseny Colom, 114 (Edifici Vapor Universitari) 08222 Terrassa Tel. 93 785 00 70 artidisseny@terrassa.cat www.artidisseny.com

  Ensenyaments artstics: Arts plstiques i Disseny CFGM Ebenisteria artstica. CGFS Projectes i direcci d'obres

  de decoraci. (2X3) CFGS Arquitectura efmera. (2X3) CFGS Grfica publicitria. (2X3) CFGS Grfica interactiva. (2X3)

  * Aquesta oferta pot estar sotmesa a alguna varia-ci per part del departament d'Ensenyament. Per a ms informaci consulteu el web www.terrassa.cat/consellfp** Aquests cicles es poden cursar en modalitat presencial, semipresencial (assistncia al 50% de les classes, i la resta del curs es fa en modalitat te-lemtica) o b per mduls professionals o unitats formatives soltes. Ms informaci a www.copernic.cat

 • 66 67

  Oferta destudis de Formaci Professionalper centres. Curs 2015/16*Centres privats concertats

  Fundaci FIACColom, 114 | 08222 TerrassaTel. 93 731 18 69info@fiaccicles.comwww.fiaccicles.com

  Administraci i gesti CFGS Assistncia a la direcci. (2x3) CFGS Administraci i finances. (2x3)Comer i mrqueting CFGS Comer internacional. (2x3) CFGS Transport i logstica. (2x3) CFGS Mrqueting i publicitat. CFGS Gesti de vendes i espais comercials.

  CingleCtra. Montcada, 512 | 08223 TerrassaTel. 93 783 55 10cingle@cingle.catwww.cingle.cat

  Sanitat CFGM Cures auxiliars d'infermeria.

  Joaquima de VedrunaCtra. Castellar, 398 | 08227 TerrassaTel. 93 786 01 46 e-mail: a8029611@xtec.catwww.jvedrunaterrassa.cat

  Activitats fsiques i esportives CFGM Conducci d'activitats fisico-esportives

  en el medi natural. CFGS Animaci d'activitats fsiques i esportives.

  Centre d'Estudis Tcnics Segle XXPare Font, 143-157 | 08223 TerrassaTel. 93 783 16 70info@cetseglexx.comwww.cetseglexx.com/cetseglexx.htm

  Transport i manteniment de vehicles PFI Auxiliar de reparaci i manteniment

  de vehicles lleugers. CFGM Carrosseria. CFGM Electromecnica de vehicles autombils. CFGS Automoci.

  Cultura PrcticaSant Pere, 36 | 08221 TerrassaTel. 93 783 25 88culturapractica@culturapractica.catwww.culturapractica.cat

  Hoteleria i turisme PFI Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis

  de restauraci. CFGM Serveis en restauraci. Serveis socioculturals i a la comunitat CFGM Atenci a les persones en situaci

  de dependncia.

  Escola Edgar Prat de la Riba, 89 | 08222 TerrassaTel. 93 785 98 76 a8038120@xtec.cat / esc-edgar@xtec.catwww.xtec.cat/esc-edgar

  Sanitat CFGM Cures auxiliars d'infermeria.

  Salesians TerrassaMaria Auxiliadora, 45 | 08224 TerrassaTel. 93 733 60 13salesians.terrassa@salesians.cathttp://terrassa.salesians.cat

  Administraci i gesti CFGM Gesti administrativa. (Formaci dual)Comer i mrqueting PFI Auxiliar en comer i atenci al pblic. CFGM Activitats comercials. (Formaci dual)Electricitat i electrnica PFI Auxiliar en muntatges d'installacions

  electrotcniques en edificis. CFGM Installacions elctriques i automtiques

  (Formaci dual).Fabricaci mecnica CFGM Mecanitzaci. (Formaci dual)Informtica i comunicacions CFGM Sistemes microinformtics i xarxes.

  Escola VilamanyPi i Margall, 63-65 | 08224 TerrassaTel. 93 789 28 15ana@escolavilamanya.comwww.escolavilamanya.com Imatge personal PFI Auxiliar en imatge personal: perruqueria

  i esttica. CFGM Caracteritzaci. CFGM Esttica personal i decorativa. CFGM Perruqueria i cosmtica capillar. CFGS Esttica i bellesa. CFGS Assessoria d'imatge personal i corporativa. CFGS Caracteritzaci i maquillatge

  professional.

  Escola PiaCam Fondo, 29-33 | 08221 TerrassaTel. 93 788 17 65http://terrassa.escolapia.cat

  Administraci i gesti PFI Auxiliar en activitats d'oficina i en serveis

  administratius generals.Comer i mrqueting PFI Auxiliar en vendes, oficina i atenci al pblic.

  Escola l'Heura del Valls Egara, 16 | 08225 TerrassaTel. 93 784 25 25heura@heura-cet.cat | www.heura.cat

  Oferta en Programes de formaci i inserci dirigit a persones que han tingut o tenen necessitats educatives especials per una discapacitat psquica lleugera o moderada.

  Comer i mrqueting PFI Auxiliar en vendes, oficina i atenci

  al pblic.Fabricaci mecnica PFI Auxiliar de mecnica i electricitat.Fusta, moble i suro PFI Auxiliar en treballs de fusteria i installaci de mobles.Hoteleria i turisme PFI Auxiliar d'establiments hotelers

  i de restauraci.

 • 68 69

  Formaci Professional per a locupaci

  La formaci professional per a l'ocupaci s un dels subsistemes de formaci professional, integrat pel conjunt d'instruments i accions que tenen per objecte impulsar i estendre entre les empreses i les persones treballadores, tant desocupades com ocupades, una formaci que respongui a les seves necessitats de qualificaci i competitivitat i que contribueixi al desenvolupa-ment econmic i a la cohesi social.

  Es caracteritza per tenir una oferta d'especiali-tats formatives molt mplia en tots els sectors econmics i per oferir la possibilitat de realitzar prctiques professionals en empreses catalanes o de l'estranger.

  Podeu trobar tota l'oferta formativa (cursos de formaci per a l'ocupaci) del Servei d'Ocupaci de Catalunya en l'enlla segent:http://www.oficinadetreball.cat/socfuncions/CercadorCursosSimple.do

  Els certificats de professionalitat

  El certificat de professionalitat s l'instrument d'acreditaci oficial de les qualificacions pro-fessionals en l'mbit de l'administraci laboral. Vlid a tot el territori espanyol, acredita que es disposa de les competncies per a desenvolupar una activitat, i dels coneixements i les habilitats per desenvolupar-les de forma correcta d'acord amb les exigncies del mercat.

  Qu acredita?Cada certificat de professionalitat acredita una qualificaci professional del Catleg Nacional de Qualificacions Professionals i est confi-gurat per una o ms unitats de competncia.

  La unitat de competncia constitueix la unitat mnima acreditable i acumulable per obtenir un certificat de professionalitat.

  Quines sn les vies per obtenir-lo?- Formaci a travs de l'Administraci laboral:

  superar amb avaluaci positiva tots els mduls associats a totes les unitats de competncia corresponents al certificat de professionalitat.

  - Formaci a travs de l'Administraci educati-va: tenir certificaci acadmica que acrediti la superaci de tots els mduls professionals associats a les unitats de competncia que conformin certificat de professionalitat.

  - Reconeixement de l'experincia laboral i for-maci no formal.

  Qui els expedeix?A Catalunya, l'organisme competent per expedir i registrar els certificats de professionalitat i les acreditacions parcials acumulables s el Servei d'Ocupaci de Catalunya (SOC), que els expedir a instncia de la persona sollicitant. Podeu trobar la informaci corresponent als certificats de professionalitat a la pgina web del SOC.http://www.oficinadetreball.cat/socfuncions/CertificatsProfessionalitat.do

  Quins s'homologuen a Terrassa?A continuaci podeu veure l'oferta d'especiali-tats i el centre on s'atorguen, tots ells a Terrassa.

  Formaci Integrada

  Els ttols es poden convertir en certificats de professionalitat i a l'inrevs utilitzant com a passarella les Unitats de Competncia definides per l'Institut Catal de les Qualificacions Profes-sionals (ICQP) i a nivell estatal per l'INCUAL. (Ins-tituto Nacional de Cualificaciones Profesionales)Veure grfic a sota.

  Centres collaboradors del SOC (Servei dOcupaci de Catalunya)- Actiuhum, S.L. Joaquim Costa, 34 | Tel. 93 784 15 16 | 93 786 11 84 www.actiuhuma.com- Autoescola Matadepera Ctra. Montcada, 180, baixos | Tel. 93 783 56 78

  www.autoescolamatadepera.cat

  - Foment de Terrassa, S.A. Ctra. Martorell, 95 | Tel. 93 789 11 11 www.terrassa.cat- Cecot Formaci Sant Pau, 6 | Tel. 93 736 11 00 www.cecotformacio.org- L'estudem JBF, S.L. Cardaire, 28-30 | Tel. 93 731 38 15 www.lestudem.com- Serveis de Formaci Empresarial

  Egara, S.L.U. Ausias Marc, 9. Local 2 | Tel. 93 733 98 20 www.egaraformacio.com- Salesians Terrassa Maria Auxiliadora, 45 | Tel. 93 733 60 13 http://terrassa.salesians.cat- Cambra Oficial de Comer i Indstria

  de Terrassa Blasco de Garay, 29-49 | Tel. 93 733 98 33 www.cambraterrassa.es

 • 70 71

  Acreditat

  Moltes persones han adquirit les seves compe-tncies professionals en el mateix lloc de treball, mitjanant la prctica, l'experincia professio-nal i vies no formals de formaci. Per tant, sn persones que tenen les competncies, per no l'acreditaci oficial. Aquest procediment permet a les persones que hi participen aconseguir una certificaci que els pot servir per arribar a obte-nir un certificat de professionalitat, un ttol de formaci professional o totes dues coses i facilita, d'aquesta manera, la seva integraci laboral, la promoci professional i el reconeixe-ment social.

  Qui pot accedir al servei? Tenir la nacionalitat espanyola. Tenir 20 anys a la fi del termini de la

  preinscripci. Justificar, al menys, 3 anys dexperincia

  professional. O, haver cursat 300 hores de formaci.

  En el marc de les mesures flexibilitzadores i actuacions en la formaci professional, les per-sones amb experincia laboral i formaci prvia que desitgin obtenir un diagnstic de les seves possibilitats formatives i de promoci professio-nal, i conixer l'itinerari formatiu i professional ms adequat per aconseguir una titulaci acad-mica, poden sollicitar el servei d'assessorament en la formaci professional. Aix mateix, poden sollicitar el reconeixement acadmic dels apre-nentatges que hagin assolit amb l'experincia laboral o en activitats socials.

  Ms informaci i canals de comunicaci a:

  - Generalitat de Catalunya www.gencat.cat/acreditat- Foment de Terrassa, S.A.

  Ctra. de Martorell, 95 | Tel. 93 789 11 11- OSOC (Oficina del Servei d'Ocupaci

  de Catalunya) Edison, 9-15. Terrassa | Tel. 93 733 65 90 www.oficinadetreball.cat

  - Cecot Formaci Sant Pau, 6 | Tel. 93 736 11 00 www.cecotformacio.org

  - CIFO del Valls Ctra. N-150, km 15, Mancomunitat Sabadell - Terrassa | Tel. 93 736 29 10

  - CCOO Uni, 23 | Tel. 93 789 12 07

  - UGT Uni, 23 | Tel. 93 780 93 66

  - Directament als centres- Oficina Virtual de Trmits

  Formaci Dual a Catalunya

  Actualment un nombre significatiu dempre-ses participen en el nou model de formaci professional dual, fent possible que els alumnes puguin compatibilitzar la formaci als centres educatius amb la formaci en entorns laborals reals.

  Aconseguir la implantaci daquesta modalitat de formaci revertir, sens dubte, en la millora de la productivitat i locupaci al nostre pas.

  s evident que el treball en equip escola-empre-sa, s ms que mai necessari per ambdues parts doncs aquesta relaci ser profitosa tant per lempresa, que podr gaudir de personal amb un nivell de qualificaci ms que suficient per ser productiu des del primer moment, com pel centre que podr subministrar aquest personal amb un perfil professional millor i ms proper a les necessitats del mercat laboral.

  A la ciutat tindrem 15 cicles formatius en forma-ci dual per el curs 2015/16.

  La Formaci Professional Inicial amb model dual permet que l'alumne compagini la formaci al centre docent i l'activitat productiva en una empresa relacionada amb la titulaci que est cursant. Aquesta empresa ha de tenir un acord previ amb el centre docent per garantir la millor formaci. Aix, una part dels aprenentatges que ara s'obtenen al centre docent, s'obtindran amb l'activitat productiva. Aquest nou model permet que les empreses incorporin alumnes d'FP inicial mitjanant contractes laborals Amb lobjectiu de donar resposta a les necessitats del mercat laboral, la formaci professional dual aposta per augmen-tar la collaboraci entre els centres de formaci professional i les empreses, en el procs forma-tiu dels alumnes.

  Des de fa temps moltes empreses han reivindicat la necessitat de recuperar el model laboral de laprenent. Aquest nou model de collaboraci entre empresa i escola permet recuperar aquesta figura amb molts avantatges i valor afegit doncs lalumne sincorpora al treball amb un bagatge de coneixements adquirits, directament relacio-nats amb el perfil professional de lempresa que abans no tenia.

 • organitzen

  Disseny grfic: Txell Grcia / www.txellgracia.com

  collaboren

  72

  Informaci dutilitat.Com saber ms de la Formaci Professional

  Consell de la Formaci Professional de Terrassa

  La Rasa, 24 | Tel. 93 739 74 05 www.terrassa.cat/consellfp

  www.facebook.com/consellfp App dFP guiafpTRS Servei d'Educaci La Rasa, 24 | Tel. 93 780 35 11 Foment de Terrassa, S.A.

  Ctra. Martorell, 95 | Tel. 93 789 11 11 Campus Professional Vallparads Badalona, 1 bis | Tel. 93 784 76 13 Cecot Formaci Sant Pau, 6 | Tel. 93 736 11 10 Als Centres de Formaci Professional

  Servei de Joventut i Lleure (Casa Baumann) Av. Jacquard, 1 | Tel. 93 784 83 90 casa.baumann@terrassa.cat Web del Departament d'Ensenyament:

  www.gencat.cat/ensenyament Mostra de l'Ensenyament - Casa Baumann Mapa de recursos per a joves de 16 anys: Al web del projecte Ser Jove desprs de l'ESO:

  Tutoria d'acompanyament Pots consultar les opcions formatives, laborals i de lleure per a joves al moment de finalitzar l'ESO. www.terrassa.cat/serjovedespreseso www.facebook.com/serjovedespreseso Cambra Oficial de Comer i Indstria

  de Terrassa www.cambraterrassa.es

 • guiafpTRS

  Preinscripci i matrculacurs 2015/16 Terrassa

  PFICentres pblics o administra-cions locals: el Departament dEnsenyament informar del procediment d'admissi i matr-cula. Presentaci de sollicituds: del 19 al 29 de maig de 2015.

  Centres privats o altres adminis-tracions: adrear-se directament al centre que imparteix el PFI.

  CFGM i Arts Plstiques i DissenyPresentaci de sollicituds: del 12 al 19 de maig de 2015.Matrcula: de l1 al 8 de juliol.

  CFGSPresentaci de sollicituds: del 26 de maig al 3 de juny de 2015.Matrcula: de l1 al 8 de juliol.

  www.terrassa.cat/consellfp www.facebook.com/consellfp

  Descarregat lAPP per conixer tota loferta de Formaci Professional a Terrassa

  guiafpTRSCicles Formatius Programes de Formaci i Inserci.

  Formaci per a locupaci Centres

  Mobilitat internacionalUnitats formatives soltes

  Ms informaciActivitats dorientaci