Formaci professional Grau superior

 • Published on
  14-Feb-2017

 • View
  240

 • Download
  9

Transcript

 • Descripci

  La formaci professional capacita per a l'exerciciqualificat de diverses professions i proporciona la formacinecessria per adquirir la competncia professional i elconeixement propis de cada sector.

  S'organitza en cicles formatius de grau mitj o de grausuperior.

  Els cicles s'agrupen en famlies professionals i tenen unadurada variable: n'hi ha de 2.000 y 1.400 hores. Una partd'aquestes hores es destina a la formaci en un centreeducatiu i una altra part a la formaci prctica en centres detreball. Un cicle formatiu de 1.400 hores correspon a uncurs acadmic, mentre que un cicle de 2.000 horescorrespon a dos cursos acadmics.

  Amb la superaci d'un cicle formatiu de grau mitj s'obt elttol de tcnic i amb la superaci d'un de grau superior, elde tcnic superior.

  Accs

  Tenen accs directe als cicles de grau superior lespersones que compleixen algun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) oel preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent,haver superat la prova d'accs a la universitat per amajors de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic de

  formaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accs

  al cicle.

  Els imports de la matrcula dels centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  Per als cicles LOE

  per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25euros

  Per als cicles LOGSE

  per curs: 360 eurosper crdit: 65 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 65euros

  per la compleci (per crdit): 20 euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics delweb del Departament d'Ensenyament.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Continutat

  Les persones que superen un cicle de grau superiorobtenen el ttol de tcnic superior, que els permet accedir:

  a qualsevol estudi universitari oficial de grau oal mn laboral.

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats.

  Normativa

  Llei orgnica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i

  de la formaci professional (BOE nm. 147, de 20.6.2002)

  Formaci professionalGrau superior

  Guia informativa

  1/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2002/07/16/pdfs/A01870-01875.pdf

 • Decret 284/2011, d1 de mar, dordenaci general de la

  formaci professional inicial (DOGC nm. 5830, de

  3.3.2011)

  Formaci professionalGrau superior

  Guia informativa

  2/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=574304&language=ca_ES

 • Descripci

  Aquests estudis capaciten per elaborar, coordinar,desenvolupar i avaluar programes de condicionament fsicper a tot tipus dusuaris i en diferents espais de prctica,dinamitzant les activitats i orientant-les cap a la millora de laqualitat de vida i la salut, garantint-ne la seguretat i aplicantcriteris de qualitat, tant en el procs com en els resultats delservei.

  La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.

  Continguts

  Valoraci de la Condici Fsica i Primers Auxilis (165

  hores)

  Habilitats Socials (132 hores)

  Fitnes en Sala d'Entrenament Polivalent (264 hores)

  Activitats Bsiques de Condicionament Fsic amb Suport

  Musical (165 hores)

  Activitats Especialitzades de Condicionament Fsic amb

  Suport Musical (132 hores)

  Condicionament Fsic a l'Aigua (165 hores)

  Tcniques d'Hidrocinsia (132 hores)

  Control Postural, Benestar i Manteniment Funcional (165

  hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Angls (99 hores)

  Projecte de Condicionament Fsic (66 hores)

  Formaci en Centres de Treball (350 hores)

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar aquests ensenyaments cal formalitzar lasollicitud i presentar-la al centre per a l'ensenyamentdemanat en primer lloc.

  Per a l'assignaci de les places s'ordenen les sollicitudssegons la puntuaci obtinguda en sumar el segent:

  la qualificaci mitjana del requisit d'accs allegat,

  dos punts si la persona sollicitant est domiciliada a

  Catalunya i

  un punt si sha fet la prova especfica daccs en alguna

  convocatria anterior.

  Les sollicituds que tenen la mateixa puntuaci s'ordenen apartir d'un nmero de desempat que s'obt per sorteig.

  Pel que fa a l'import de la matrcula, vegeu els documentsque detallen els preus pblics en els centres dependentsdel Departament d'Ensenyament.

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Continutat

  Sortides acadmiques

  Formaci professionalActivitats fsiques i esportives

  Condicionament FsicGrau superior

  CFPS AEB0

  3/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/preus-publics/index.htmlhttp://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  entrenador o entrenadora de condicionament fsic en

  sales d'entrenament polivalent de gimnasos o

  poliesportius i en installacions aqutiques,

  entrenador o entrenadora de condicionament fsic per a

  grups amb suport musical en gimnasos, installacions

  aqutiques o poliesportius,

  entrenador o entrenadora personal,

  instructor o instructora de grups dhidrocinsia i cura

  corporal,

  promotor o promotora d'activitats de condicionament fsic,

  animador o animadora d'activitats de condicionament fsic,

  coordinador o coordinadora d'activitats de condicionament

  fsic i dhidrocinsia,

  monitor o monitora d'aerbic, graons, ciclisme de sala,

  fitnes aqutic i activitats afins,

  instructor o instructora dactivitats de condicionament fsic

  per a collectius especials.

  Normativa

  Reial decret 651/2017, de 23 de juny, pel qual s'estableix

  el ttol de tcnic superior en Condicionament Fsic i es

  fixen els aspectes bsics del currculum (BOE nm. 162,

  de 8.7.2017)

  Formaci professionalActivitats fsiques i esportives

  Condicionament FsicGrau superior

  CFPS AEB0

  4/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-7981

 • Descripci

  Aquests estudis capaciten per elaborar, gestionar i avaluar

  projectes d'animaci fisicoesportius i recreatius per a tot

  tipus d'usuaris, programant i dirigint les activitats

  d'ensenyament, d'inclusi socioesportiva i de temps lliure,

  coordinant les actuacions dels professionals implicats,

  garantint-ne la seguretat, respectant el medi ambient i

  aconseguint la satisfacci dels usuaris, en els lmits

  previstos de cost.

  La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i

  350 en un centre de treball), distribudes en dos cursos

  acadmics.

  Aquest estudi substitueix el cicle Animaci d'ActivitatsFsiques i Esportives (LOGSE).

  Continguts

  Valoraci de la Condici Fsica i Primers Auxilis (165

  hores)

  Dinamitzaci de Grups (132 hores)

  Planificaci de l'Animaci Socioesportiva (66 hores)

  Metodologia de l'Ensenyament d'Activitats

  Fisicoesportives (132 hores)

  Activitats Fisicoesportives Individuals (132 hores)

  Activitats d'Oci i Temps Lliure (198 hores)

  Activitats Fisicoesportives d'Aparells Manuals (99 hores)

  Activitats Fisicoesportives d'Equip (165 hores)

  Jocs i Activitats Fisicorecreatives i d'Animaci

  Turstica (165 hores)

  Activitats Fisicoesportives per a la Inclusi Social (66

  hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Angls (99 hores)

  Projecte d'Ensenyament i Animaci Socioesportiva (66

  hores)

  Formaci en Centres de Treball (350 hores)

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar aquests ensenyaments cal formalitzar lasollicitud i presentar-la al centre per a l'ensenyamentdemanat en primer lloc.

  Per a l'assignaci de les places s'ordenen les sollicitudssegons la puntuaci obtinguda en sumar el segent:

  la qualificaci mitjana del requisit d'accs allegat,

  dos punts si la persona sollicitant est domiciliada a

  Catalunya i

  un punt si sha fet la prova especfica daccs en alguna

  convocatria anterior.

  Les sollicituds que tenen la mateixa puntuaci s'ordenen apartir d'un nmero de desempat que s'obt per sorteig.

  Pel que fa a l'import de la matrcula, vegeu els documents

  Formaci professionalActivitats fsiques i esportives

  Ensenyament i Animaci SocioesportivaGrau superior

  CFPS AEA0

  5/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/preus-publics/index.html

 • que detallen els preus pblics en els centres dependentsdel Departament d'Ensenyament.

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Continutat

  Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  professor o professora d'activitats fisicoesportives

  (nataci, atletisme, bsquet, voleibol, tennis i pdel, entre

  daltres),

  animador o animadora fisicoesportiu i recreatiu,

  animador o animadora d'activitats d'inclusi

  socioesportiva,

  animador o animadora de vetllades i espectacles en

  installacions turstiques,

  animador o animadora d'activitats recreatives a l'aire lliure

  en installacions turstiques,

  coordinador o coordinadora d'activitats d'animaci

  esportiva,

  coordinador o coordinadora d'activitats fisicoesportives en

  installacions esportives dempreses turstiques o entitats

  pbliques i privades,

  coordinador o coordinadora de temps lliure educatiu

  infantil i juvenil,

  coordinador o coordinadora de campaments, albergs de

  joventut, cases de colnies, granges escola, aules de

  cases de joventut i escoles de natura,

  coordinador o coordinadora d'activitats paracurriculars en

  el marc escolar,

  cap de projectes de lleure educatiu infantil i juvenil,

  director o directora de temps lliure educatiu infantil i

  juvenil,

  director o directora de campaments, albergs de joventut,

  cases de colnies, granges escola, aules de cases de

  joventut i escoles de natura,

  director o directora d'activitats paracurriculars en el marc

  escolar,

  cap de departament d'animaci turstica,

  cronometrador o cronometradora, jutge o jutgessa i rbitre

  de competicions esportives no oficials,

  promotor o promotora esportiu i de competicions de nivell

  elemental o social i d'esdeveniments esportius de nivell

  bsic,

  monitor o monitora d'activitats fisicoesportives i

  recreatives en campaments,

  monitor o monitora de temps lliure.

  Normativa

  Reial decret 653/2017, de 23 de juny, pel qual s'estableix

  el ttol de tcnic superior en Ensenyament i Animaci

  Socioesportiva i es fixen els aspectes bsics del

  currculum (BOE nm. 168, de 15.7.2017)

  Formaci professionalActivitats fsiques i esportives

  Ensenyament i Animaci SocioesportivaGrau superior

  CFPS AEA0

  6/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-8301

 • Descripci

  Aquests estudis capaciten per organitzar i executar lesoperacions de gesti i administraci en els processoscomercials, laborals, comptables, fiscals i financers d'unaempresa pblica o privada, aplicant la normativa vigent i elsprotocols de gesti de qualitat, gestionant la informaci,assegurant la satisfacci del client i/o usuari i actuantsegons les normes de prevenci de riscos laborals iprotecci mediambiental.

  La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiui 350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.

  Aquest estudi substitueix el cicle Administraci i finances(LOGSE).

  Continguts

  Gesti de la Documentaci Jurdica i Empresarial (132

  hores)

  Recursos Humans i Responsabilitat Social Corporativa

  (66 hores)

  Ofimtica i Procs de la Informaci (132 hores)

  Procs Integral de l'Activitat Comercial (264 hores)

  Comunicaci i Atenci al Client (132 hores)

  Angls (132 hores)

  Gesti de Recursos Humans (99 hores)

  Gesti Financera (165 hores)

  Comptabilitat i Fiscalitat (198 hores)

  Gesti Logstica i Comercial (99 hores)

  Simulaci Empresarial (99 hores)

  Projecte d'Administraci i Finances (33 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Formaci en Centres de Treball (350 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Formaci professionalAdministraci i gesti

  Administraci i FinancesGrau superior

  CFPS AGB0

  7/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19533http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Continutat

  Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  administratiu o administrativa d'oficina;

  administratiu o administrativa comercial;

  administratiu financer o administrativa financera;

  administratiu o administrativa comptable;

  administratiu o administrativa de logstica;

  administratiu o administrativa de banca i d'assegurances;

  administratiu o administrativa de recursos humans;

  administratiu o administrativa de l'administraci pblica;

  administratiu o administrativa d'assessories jurdiques,

  comptables, laborals, fiscals o gestories;

  tcnic o tcnica en gesti de cobraments;

  responsable d'atenci al client.

  Normativa

  Ordre ENS/48/2017, de 28 de mar, per la qual

  s'estableix el currculum del cicle formatiu de grau

  superior d'administraci i finances (DOGC nm. 7343, de

  4.4.2017)

  Formaci professionalAdministraci i gesti

  Administraci i FinancesGrau superior

  CFPS AGB0

  8/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=782567&language=ca_ES

 • Descripci

  Aquests estudis capaciten per organitzar i executar lesoperacions de gesti i administraci en els processoscomercials, laboral comptables, fiscals i financers d'una empresa pblica o privada, aplicant la normativa vigent i elsprotocols de gesti de qualitat, gestionant la informaci,assegurant la satisfacci del client i/o usuari i actuantsegons les normes de prevenci de riscos laborals iprotecci mediambiental. Aquesta competncia s veucomplementada amb formaci especfica del sector de lesassegurances.

  La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics

  Continguts

  Comunicaci i Atenci al Client (132 hores)

  Gesti de la Documentaci Jurdica i Empresarial (99

  hores)

  Procs Integral de lActivitat Comercial (198 hores)

  Recursos Humans i Responsabilitat Social Corporativa

  (66 hores)

  Ofimtica i Procs de la Informaci (132 hores)

  Angls (132 hores)

  Gesti de Recursos Humans (66 hores)

  Gesti Financera (132 hores)

  Comptabilitat i Fiscalitat (99 hores)

  Gesti Logstica i Comercial (66 hores)

  Simulaci Empresarial (99 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Projecte dAdministraci i Finances (33 hores)

  Tcnica dAssegurances (198 hores)

  Gesti dAssegurances (99 hores)

  Formaci en Centres de Treball (350 hores)

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Formaci professionalAdministraci i gesti

  Administraci i Finances, perfil professional Gestor

  d'AssegurancesGrau superior

  CFPS AGB1

  9/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Continutat

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  - Assistent/a del cap de producte

  - Tcnic/a de mrqueting

  - Tcnic/a en publicitat

  - Tcnic/a en relacions pbliques

  - Organitzador/a d'esdeveniments de mrqueting icomunicaci

  - Auxiliar de mitjans en empreses de publicitat

  - Controlador/a demissi en mitjans de comunicaci

  - Tcnic/a en estudis de mercat i opini pblica

  - Tcnic/a en treballs de camp

  - Inspector/a d'enquestadors

  - Agent d'enquestes i censos

  - Codificador/a de dades per a investigacions de mercats

  - Responsable de promocions punt de venda

  - Especialista en implantaci d'espais comercials

  - Especialista en promoci i comercialitzaci de recursosenoturstics

  Normativa

  Reial Decret 1584/2011, de 4 de novembre, pel qual

  s'estableix el ttol de tcnic superior en Administraci i

  Finances i se'n fixen els ensenyaments mnims (BOE

  nm. 301, de 15.12.2011)

  Formaci professionalAdministraci i gesti

  Administraci i Finances, perfil professional Gestor

  d'AssegurancesGrau superior

  CFPS AGB1

  10/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19533

 • Descripci

  Tcnic o tcnica superior en assistncia a la direcci

  Aquests estudis capaciten per assistir a la direcci i ad'altres departaments en les activitats d'organitzaci,representaci de l'entitat i fer les funcions administrativa idocumental; gestionar-ne la informaci i la comunicaciinterna i externa, i realitzar altres tasques per delegaci,utilitzant, si s el cas, la llengua anglesa i/o una altrallengua estrangera, aplicant la normativa vigent i protocolsde gesti de qualitat, que assegurin la satisfacci del cliento usuari i actuant segons les normes de prevenci de riscoslaborals i protecci mediambiental.

  La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics

  Aquest estudi substitueix el cicle Secretariat (LOGSE).

  Continguts

  Gesti de la Documentaci Jurdica i Empresarial (132

  hores)

  Recursos Humans i Responsabilitat Social Corporativa

  (66 hores)

  Ofimtica i Procs de la Informaci (132 hores)

  Procs Integral de l'Activitat Comercial (264 hores)

  Comunicaci i Atenci al Client (132 hores)

  Angls (132 hores)

  Segona Llengua Estrangera (132 hores)

  Protocol Empresarial (165 hores)

  Organitzaci d'Esdeveniments Empresarials (198 hores)

  Gesti Avanada de la Informaci (99 hores)

  Projecte d'Assistncia a la Direcci (99 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Formaci en Centres de Treball (350 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Formaci professionalAdministraci i gesti

  Assistncia a la DirecciGrau superior

  CFPS AGA0

  11/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19531http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Continutat

  Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mn

  laboral com a:

  assistent o assistenta a la direcci;

  assistent o assistenta personal;

  secretari o secretria de direcci;

  assistent o assistenta de despatxos i oficines;

  assistent jurdic o assistenta jurdica;

  assistent o assistenta en departaments de recursos

  humans;

  administratius en les administracions i organismes pblics.

  Normativa

  Reial decret 1582/2011, de 4 de novembre, pel qual

  s'estableix el ttol de tcnic superior en assistncia a la

  direcci i se'n fixen els ensenyaments mnims (BOE nm.

  301, de 15.12.2011)

  Formaci professionalAdministraci i gesti

  Assistncia a la DirecciGrau superior

  CFPS AGA0

  12/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19531

 • Descripci

  Aquests estudis capaciten per programar, organitzar,supervisar i, si escau, fer treballs forestals i en vivers,controlant i protegint el medi natural i capacitant lespersones per a la conservaci i millora ambiental, i aplicantels plans de qualitat, prevenci de riscos laborals iprotecci ambiental, d'acord amb la legislaci vigent.

  La durada s de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiui 383 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.

  Aquest estudi substitueix el cicle Gesti i organitzaci delsrecursos naturals i paisatgstics (LOGSE).

  Continguts

  Topografia Agrria (99 hores)

  Maquinria i Installacions Agroforestals (165 hores)

  Gesti dels Aprofitaments del Medi Forestal (165 hores)

  Gesti i Organitzaci del Viver Forestal (132 hores)

  Gesti Cinegtica (66 hores)

  Gesti de la Pesca Continental (66 hores)

  Gesti de Forests (198 hores)

  Gesti de la Conservaci del Medi Natural (132 hores)

  Defensa contra Incendis Forestals (66 hores)

  Fitopatologia (99 hores)

  Botnica Agronmica (99 hores)

  Tcniques d'Educaci Ambiental (99 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Projecte de Gesti Forestal i Conservaci del Medi (66

  hores)

  Formaci en Centres de Treball (383 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex, apartat 5.3:'Descripci dels mduls professionals i de les unitatsformatives'

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixen

  algun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Formaci professionalAgrria

  Gesti Forestal i del Medi NaturalGrau superior

  CFPS ARA0

  13/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action=fitxa&documentId=756607&language=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Continutat

  Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  coordinador o coordinadora d'unitats de prevenci i

  d'extinci d'incendis forestals;

  encarregat o encarregada d'empreses que facin tasques

  de lluita contra plagues i malalties forestals;

  prctic o prctica en treballs de topografia;

  encarregat o encarregada o capats o capatassa forestal;

  encarregat o encarregada de vivers, en general;

  encarregat o encarregada de repoblacions cinegtiques,

  pisccoles i astaccoles;

  encarregat o encarregada de treballs d'adequaci de

  l'hbitat aqcola continental i de les espcies

  cinegtiques;

  treballador especialitzat o treballadora especialitzada en

  activitats de control legal de depredadors o espcies

  invasores;

  gestor cinegtic o gestora cinegtica;

  coordinador o coordinadora de feines de vigilncia rural;

  encarregat o encarregada d'empreses de turisme

  cinegtic i pisccola;

  agent forestal o similar;

  guarda d'espais naturals.

  Normativa

  Ordre ENS/264/2016, de 19 de setembre, per la qual

  s'estableix el currculum del cicle formatiu de grau

  superior de gesti forestal i del medi natural. (DOGC nm.

  7223, de 10.10.2016)

  Formaci professionalAgrria

  Gesti Forestal i del Medi NaturalGrau superior

  CFPS ARA0

  14/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=756607&language=ca_ES

 • Descripci

  Aquests estudis capaciten per desenvolupar projectes dejardins i zones verdes i gestionar la producci de plantes ila producci agrcola, mitjanant la supervisi de lestasques, la programaci i l'organitzaci dels recursosmaterials i humans disponibles aplicant criteris derendibilitat econmica i complint amb la normativaambiental, de producci ecolgica, producci en viver,control de qualitat, seguretat alimentria i prevenci deriscos laborals.

  La durada s de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiui 383 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.

  Continguts

  Botnica Agronmica (99 hores)

  Gesti i Organitzaci del Viver (198 hores)

  Fitopatologia (99 hores)

  Topografia Agrria (99 hores)

  Maquinria i Installacions Agroforestals (165 hores)

  Planificaci de Cultius (165 hores)

  Gesti de Cultius (165 hores)

  Disseny de Jardins i Restauraci del Paisatge (198 hores)

  Conservaci de Jardins i Gespes Esportives (198 hores)

  Projecte de Paisatgisme i Medi Rural (66 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Formaci en Centres de Treball (383 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Continutat

  Formaci professionalAgrria

  Paisatgisme i Medi RuralGrau superior

  CFPS ARB0

  15/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-6236http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  tcnic o tcnica en jardineria;

  dissenyador o dissenyadora de zones enjardinades que

  no requereixin la redacci d'un projecte;

  encarregat o encarregada de la installaci de parcs,

  jardins i rees recreatives urbanes i periurbanes;

  encarregat o encarregada del manteniment, conservaci i

  restauraci de jardins i parcs (rees recreatives urbanes i

  periurbanes i medi natural);

  treballador o treballadora per compte propi en empresa de

  jardineria i restauraci del paisatge;

  encarregat o encarregada d'obres de jardineria i

  restauraci del paisatge;

  encarregat o encarregada de podes i operacions de

  cirurgia arbria;

  encarregat o encarregada o capats agrcola;

  gestor o gestora de producci agrcola (convencional o

  ecolgica);

  responsable de magatzem agrcola;

  responsable d'equips de tractaments terrestres;

  encarregat o encarregada o capats agrcola d'horts,

  planters i jardins;

  encarregat o encarregada de planters en general,

  convencionals o ecolgics;

  encarregat o encarregada de reproducci de plantes en

  viver;

  encarregat o encarregada de cultiu de plantes en viver;

  encarregat o encarregada de collita de llavors i fruits

  d'altura

  encarregat o encarregada de producci de llavors i pans

  d'herba;

  encarregat o encarregada de magatzem d'expedicions de

  plantes, pans d'herba i/o llavors.

  Normativa

  Decret 215/2015, de 29 de setembre, pel qual s'estableix

  el currculum del cicle formatiu de grau superior de

  paisatgisme i medi rural. (DOGC nm. 6967, 1.10.2015)

  Formaci professionalAgrria

  Paisatgisme i Medi RuralGrau superior

  CFPS ARB0

  16/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=704238&language=ca_ES

 • Descripci

  Aquests estudis capaciten per desenvolupar projectes dejardins i zones verdes i gestionar la producci de plantes ila producci agrcola, mitjanant la supervisi de lestasques, la programaci i l'organitzaci dels recursosmaterials i humans disponibles aplicant criteris derendibilitat econmica i complint amb la normativaambiental, de producci ecolgica, producci en viver,control de qualitat, seguretat alimentria i prevenci deriscos laborals. D'altra banda, aquest cicle formatiu, ques'orienta a la gesti agropecuria, permet formarprofessionals capaos de gestionar la producci ramadera id'aplicar els plans de producci, qualitat, sanitat i benestaranimal, d'acord amb la legislaci vigent.

  La durada s de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiui 383 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.

  Continguts

  Topografia Agrria (50 hores)

  Maquinria i Installacions Agroforestals (110 hores)

  Gesti i Organitzaci del Viver (115 hores)

  Planificaci de Cultius (132 hores)

  Gesti de Cultius (132 hores)

  Disseny de Jardins i Restauraci del Paisatge (99 hores)

  Conservaci de Jardins i Gespes Esportives (132 hores)

  Fitopatologia (99 hores)

  Botnica Agronmica (66 hores)

  Organitzaci i Control de Reproducci i Cria (198 hores)

  Gesti de Producci Animal (198 hores)

  Installacions Ramaderes i Eliminaci de Residus (55

  hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Projecte de Paisatgisme i Medi Rural (66 hores)

  Formaci en Centres de Treball (383 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Formaci professionalAgrria

  Paisatgisme i Medi Rural Rural perfil professional Gesti

  AgropecuriaGrau superior

  CFPS ARB1

  17/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-6236http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Continutat

  Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau.

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  tcnic o tcnica en jardineria;

  dissenyador o dissenyadora de zones enjardinades que

  no requereixin la redacci d'un projecte;

  encarregat o encarregada de la installaci de parcs,

  jardins i rees recreatives urbanes i periurbanes;

  encarregat o encarregada del manteniment, conservaci i

  restauraci de jardins i parcs (rees recreatives urbanes i

  periurbanes i medi natural);

  treballador o treballadora per compte propi en empresa de

  jardineria i restauraci del paisatge;

  encarregat o encarregada d'obres de jardineria i

  restauraci del paisatge;

  encarregat o encarregada de podes i operacions de

  cirurgia arbria;

  encarregat o encarregada o capats agrcola;

  gestor o gestora de producci agrcola (convencional o

  ecolgica);

  responsable de magatzem agrcola;

  responsable d'equips de tractaments terrestres;

  encarregat o encarregada o capats agrcola d'horts,

  planters i jardins;

  encarregat o encarregada de planters en general,

  convencionals o ecolgics;

  encarregat o encarregada de reproducci de plantes en

  viver;

  encarregat o encarregada de cultiu de plantes en viver;

  encarregat o encarregada de collita de llavors i fruits

  d'altura

  encarregat o encarregada de producci de llavors i pans

  d'herba;

  encarregat o encarregada de magatzem d'expedicions de

  plantes, pans d'herba i/o llavors.

  encarregat o encarregada d'una explotaci agropecuria

  responsable de la producci en explotacions o empreses

  agropecuries

  Normativa

  Reial decret 259/2011, de 28 de febrer, pel qual

  s'estableix el ttol de tcnic superior en paisatgisme i medi

  rural i se'n fixen els ensenyaments mnims (BOE nm. 83,

  de 7.4.2011)

  Formaci professionalAgrria

  Paisatgisme i Medi Rural Rural perfil professional Gesti

  AgropecuriaGrau superior

  CFPS ARB1

  18/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-6236

 • Descripci

  Aquests estudis capaciten per a gestionar la producciramadera i realitzar treballs especialitzats de suport aequips veterinaris, programant i organitzant els recursosmaterials i humans disponibles, i aplicant els plans deproducci, qualitat, sanitat i benestar animal, prevenci deriscos laborals i protecci ambiental, d'acord amb lalegislaci vigent.

  La durada s de 2.000 hores (1617 en un centre educatiu i

  383 en un centre de treball) distribudes en dos cursos

  acadmics.

  Continguts

  Organitzaci i Control de la Reproducci i Cria

  Gesti de la Producci Animal

  Gesti de la Recria de Cavalls

  Organitzaci i Supervisi de la Doma i Maneig d'quids

  Maquinria i Installacions Ramaderes

  Sanejament Ramader

  Assistncia a l'Atenci Veterinria

  Bioseguretat

  Gesti de Centres Veterinaris

  Formaci i Orientaci Laboral

  Empresa i Iniciativa Emprenedora

  Projecte de Ramaderia i Assistncia en Sanitat Animal

  Formaci en Centres de Treball

  Ms informaci del currculum a l'annex.

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Continutat

  Sortides acadmiques

  Formaci professionalAgrria

  Ramaderia i Assistncia en Sanitat AnimalGrau superior

  CFPS ARC0

  19/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action=fitxa&mode=single&documentId=775299&language=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  encarregat o encarregada d'explotaci ramadera, en

  general;

  responsable de la producci en cooperatives, en societats

  agrries de transformaci o d'altres associacions de

  ramaders;

  responsable de la producci en explotacions o empreses

  ramaderes;

  responsable en empreses de serveis relacionats amb la

  producci ramadera;

  responsable d'inseminaci artificial en explotacions

  ramaderes o en centres de recollida de semen;

  encarregat o encarregada de mquines i equips

  ramaders;

  responsable i gestor o gestora de ramaderies equines;

  assessor o assessora i supervisor o supervisora per a la

  planificaci, muntatge i funcionament d'empreses i entitats

  associades a esdeveniments, espectacles, demostracions

  eqestres, activitats recreatives, esportives i teraputiques

  (hipoterpia);

  responsable del maneig i de les cures del bestiar i de les

  installacions en centres d'ensinistrament, doma i

  entrenament de bestiar equ;

  responsable del maneig i de les cures del bestiar i de les

  installacions en escoles i clubs d'equitaci.

  responsable del maneig, de les cures i de l'administraci

  de terpies en centres de pupillatge, descans i

  recuperaci de bestiar equ;

  integrant en comissions de valoraci, selecci i compra de

  bestiar equ;

  responsable d'empreses de servei relacionades amb el

  sector equ;

  ajudant o ajudanta de veterinria en facultats i centres

  d'investigaci animal;

  visitador o visitadora de productes de veterinria;

  ajudant o ajudanta de veterinria en equips veterinaris

  especialitzats en animals de granja i producci;

  ajudant o ajudanta de veterinria en explotacions

  ramaderes;

  ajudant o ajudanta de veterinria en agrupacions de

  defensa sanitria;

  ajudant o ajudanta de veterinria en associacions de

  productors i

  ajudant o ajudanta de veterinria en empreses del sector

  agroalimentari, i empreses de serveis a la ramaderia.

  Normativa

  Orden ENS/15/2017, de 31 de gener, per la qual

  s'estableix el currculum del cicle formatiu de grau

  superior de ramaderia i assistncia en sanitat

  animal.(DOGC nm. 7304, de 8.2.2017)

  Formaci professionalAgrria

  Ramaderia i Assistncia en Sanitat AnimalGrau superior

  CFPS ARC0

  20/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action=fitxa&mode=single&documentId=775299&language=ca_ES&newLang=ca_ES

 • Descripci

  Aquests estudis capaciten per dissenyar productes grfics,envasos i embalatges; editar publicacions impreses ielectrniques, i gestionar i controlar la producci editorial,realitzant la publicaci i el servei d'atenci al client, aplicantels protocols de qualitat, seguretat i prevenci de riscoslaborals i assegurant-ne la funcionalitat i respecte al mediambient. La durada s de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i383 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.

  Aquest estudi substitueix el cicle Disseny i produccieditorial (LOGSE).

  Continguts

  Materials de Producci Grfica (132 hores)

  Organitzaci dels Processos de Preimpressi Digital (264

  hores)

  Disseny de Productes Grfics (231 hores)

  Gesti de la Producci en Processos d'Edici (99 hores)

  Producci Editorial (99 hores)

  Disseny Estructural d'Envs i Embalatge (99 hores)

  Disseny i Planificaci de Projectes Editorials Multimdia

  (99 hores)

  Desenvolupament i Publicaci de Productes Editorials

  Multimdia (231 hores)

  Comercialitzaci de Productes Grfics i Atenci al Client

  (99 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Projecte de Disseny i Edici de Publicacions Impreses i

  Multimdia (99 hores)

  Formaci en Centres de Treball (383 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex.

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixen

  algun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Formaci professionalArts grfiques

  Disseny i Edici de Publicacions Impreses i MultimdiaGrau superior

  CFPS AFA0

  21/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action=fitxa&mode=single&documentId=776869&language=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Continutat

  Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  dissenyador grfic o dissenyadora grfica;

  dissenyador o dissenyadora de publicacions multimdia;

  dissenyador o dissenyadora d'envasos i embalatges;

  tcnic o tcnica en producci editorial;

  assistent o assistenta en edici;

  tcnic o tcnica en preimpressi;

  tcnic o tcnica en gesti de producci grfica;

  tcnic o tcnica en desenvolupament i publicaci de

  productes multimdia, i

  tcnic o tcnica en comercialitzaci de productes grfics i

  multimdia.

  Normativa

  Ordre ENS/18/2017, de 8 de febrer, per la qual s'estableix

  el currculum del cicle formatiu de grau superior de

  disseny i edici de publicacions impreses i multimdia.

  (DOGC nm. 7310, de 16.2.2017)

  Formaci professionalArts grfiques

  Disseny i Edici de Publicacions Impreses i MultimdiaGrau superior

  CFPS AFA0

  22/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=776869&language=ca_ES

 • Descripci

  Aquests estudis capaciten per dissenyar i desenvoluparprojectes grfics; elaborar pressupostos; gestionar isupervisar la producci, i controlar el magatzem dematerials i l'expedici del producte al client, d'acord amb lanormativa vigent, els protocols de qualitat, seguretat iprevenci de riscos laborals, assegurant-ne la funcionalitat irespecte al medi ambient.

  La durada s de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i

  383 en un centre de treball), que es distribueixen en dos

  cursos acadmics.

  Aquest estudi substitueix el cicle Producci en indstries

  d'arts grfiques (LOGSE).

  Continguts

  Organitzaci dels Processos de Preimpressi Digital (264

  hores)

  Materials de Producci Grfica (132 hores)

  Disseny de Productes Grfics (231 hores)

  Comercialitzaci de Productes Grfics i Atenci al Client

  (99 hores)

  Gesti de la Producci en la Indstria Grfica (132 hores)

  Gesti del Color (99 hores)

  Organitzaci dels Processos d'Impressi Grfica (231

  hores)

  Organitzaci dels Processos de Postimpressi,

  Transformaci i Acabats (165 hores)

  Projecte de Disseny i Gesti de la Producci Grfica (99

  hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Formaci en Centres de Treball (383 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacions

  Formaci professionalArts grfiques

  Disseny i Gesti de la Producci GrficaGrau superior

  CFPS AFB0

  23/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/25/pdfs/BOE-A-2013-3233.pdfhttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/

 • generals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Continutat

  Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  dissenyador grfic o dissenyadora grfica;

  tcnic o tcnica en preimpressi;

  tcnic o tcnica en impressi;

  tcnic o tcnica en enquadernaci industrial;

  tcnic o tcnica en processos de transformaci de paper,

  cartr i altres suports grfics;

  verificador o verificadora de productes acabats de paper i

  cartr;

  tcnic o tcnica en gesti del color en indstries grfiques;

  ajudant de producci en indstries grfiques;

  pressupostador o pressupostadora d'indstries grfiques, i

  tcnic o tcnica d'oficina tcnica en indstries grfiques.

  Normativa

  Reial decret 175/2013, de 8 de mar, pel qual s'estableix

  el ttol de tcnic superior en disseny i gesti de la

  producci grfica i se'n fixen els ensenyaments mnims

  (BOE nm. 72, de 25.3.2013)

  Formaci professionalArts grfiques

  Disseny i Gesti de la Producci GrficaGrau superior

  CFPS AFB0

  24/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-3233

 • Descripci

  Aquests estudis capaciten per planificar i gestionar elsprocessos d'importaci-exportaci i introducci-expedicide mercaderies, d'acord amb la legislaci vigent, en el marcdels objectius i procediments que s'han establert.

  La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiui 350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.

  Aquest estudi substitueix el cicle Comer internacional(LOGSE).

  Continguts

  Transport Internacional de Mercaderies (132 hores)

  Gesti Econmica i Financera de l'Empresa (132 hores)

  Logstica d'Emmagatzematge (132 hores)

  Gesti Administrativa del Comer Internacional (231

  hores)

  Sistema d'Informaci de Mercats (99 hores)

  Mrqueting Internacional (99 hores)

  Negociaci Internacional (99 hores)

  Finanament Internacional (132 hores)

  Mitjans de Pagament Internacionals (99 hores)

  Comer Digital Internacional (66 hores)

  Angls (132 hores)

  Segona Llengua Estrangera (132 hores)

  Projecte de Comer Internacional (66 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Formaci en Centres de Treball (350 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Continutat

  Formaci professionalComer i mrqueting

  Comer InternacionalGrau superior

  CFPS CMB0

  25/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19439http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  tcnic o tcnica en comer exterior;

  tcnic o tcnica d'operacions exteriors d'entitats

  financeres i asseguradores;

  tcnic o tcnica en administraci de comer internacional;

  assistent o assistenta i adjunt o adjunta de comer

  internacional;

  agent de comer internacional;

  tcnic o tcnica de mrqueting internacional;

  tcnic o tcnica de mrqueting digital internacional;

  tcnic o tcnica de venda internacional;

  assistent o assistenta al departament d'operacions

  comercials internacionals;

  transitari o transitria;

  consignatari o consignatria de vaixells;

  operador logstic o operadora logstica;

  cap de magatzem;

  tcnic o tcnica en logstica del transport;

  coordinador logstic o coordinadora logstica;

  tcnic o tcnica en logstica inversa.

  Normativa

  Ordre ENS/336/2016, de 13 de desembre, per la qual

  s'estableix el currculum del cicle formatiu de grau

  superior de comer internacional (DOGC nm. 7272 de

  22.12.2016).

  Formaci professionalComer i mrqueting

  Comer InternacionalGrau superior

  CFPS CMB0

  26/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=769812&language=ca_ES

 • Descripci

  Tcnic o tcnica superior en gesti de vendes i espaiscomercials

  Aquests estudis capaciten per gestionar les operacionscomercials de compravenda i distribuci de productes iserveis, i organitzar la implantaci i animaci d'espaiscomercials segons criteris de qualitat, seguretat i prevencide riscos, d'acord amb la normativa vigent.

  La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.

  Aquest estudi substitueix el cicle Gesti comercial imrqueting (LOGSE).

  Continguts

  Aparadorisme i Disseny d'Espais Comercials (99 hores)

  Gesti de Productes i Promocions en el Punt de

  Venda (99 hores)

  Gesti Econmica i Financera de l'Empresa (132 hores)

  Investigaci Comercial (132 hores)

  Logstica d'Aprovisionament (99 hores)

  Logstica d'Emmagatzematge (132 hores)

  Organitzaci d'Equips de Venda (99 hores)

  Poltiques de Mrqueting (165 hores)

  Tcniques de Venda i Negociaci (132 hores)

  Angls (132 hores)

  Mrqueting Digital (132 hores)

  Atenci al Client, Consumidor i Usuari (99 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Projecte de Gesti de Vendes i Espais Comercials (99

  hores)

  Formaci en Centres de Treball (350 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixen

  algun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Formaci professionalComer i mrqueting

  Gesti de Vendes i Espais ComercialsGrau superior

  CFPS CMA0

  27/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19438http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Continutat

  Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  cap de vendes;

  representant comercial;

  agent comercial;

  encarregat o encarregada de botiga;

  encarregat o encarregada de secci d'un comer;

  venedor tcnic o venedora tcnica;

  coordinador o coordinadora de comercials;

  supervisor o supervisora de telemrqueting;

  merchandiser;

  aparadorista comercial;

  dissenyador o dissenyadora d'espais comercials;

  responsable de promocions punt de venda;

  especialista en implantaci d'espais comercials.

  Normativa

  Reial decret 1573/2011, de 4 de novembre, pel qual

  s'estableix el ttol de tcnic superior en gesti de vendes i

  espais comercials i se'n fixen els ensenyaments mnims

  (BOE nm. 299, de 13.12.2011)

  Formaci professionalComer i mrqueting

  Gesti de Vendes i Espais ComercialsGrau superior

  CFPS CMA0

  28/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19438

 • Descripci

  Tcnic o tcnica superior en mrqueting i publicitat

  Aquests estudis capaciten per definir i efectuar elseguiment de les poltiques de mrqueting basades enestudis comercials i a promocionar i fer publicitat delsproductes i/o serveis en els mitjans i suports decomunicaci adequats, elaborant els materials publicitaris ipromocionals i necessaris.

  La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.

  Continguts

  Atenci al Client, Consumidor i Usuari (132 hores)

  Disseny i Elaboraci de Material de Comunicaci (132

  hores)

  Gesti Econmica i Financera de l'Empresa (132 hores)

  Investigaci Comercial (132 hores)

  Treball de Camp en la Investigaci Comercial (66 hores)

  Llanament de Productes i Serveis (165 hores)

  Mrqueting Digital (132 hores)

  Mitjans i Suports de Comunicaci (99 hores)

  Poltiques de Mrqueting (165 hores)

  Relacions Pbliques i Organitzaci d'Esdeveniments de

  Mrqueting (165 hores)

  Angls (132 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Projecte de Mrqueting i Publicitat (99 hores)

  Formaci en Centres de Treball (350 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Formaci professionalComer i mrqueting

  Mrqueting i PublicitatGrau superior

  CFPS CMD0

  29/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19436http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Continutat

  Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  assistent o assistenta del cap de producte;

  tcnic o tcnica de mrqueting;

  tcnic o tcnica en publicitat;

  tcnic o tcnica en relacions pbliques;

  organitzador o organitzadora d'esdeveniments de

  mrqueting i comunicaci;

  auxiliar de mitjans en empreses de publicitat;

  controlador o controladora d'emissi en mitjans de

  comunicaci;

  tcnic o tcnica en estudis de mercat i opini pblica;

  tcnic o tcnica en treballs de camp;

  inspector o inspectora d'enquestadors;

  agent d'enquestes i censos;

  codificador o codificadora de dades per a investigacions

  de mercats;

  responsable de promocions punt de venda;

  especialista en implantaci d'espais comercials.

  Normativa

  Reial decret 1571/2011, de 4 de novembre, pel qual

  s'estableix el ttol de tcnic superior en mrqueting i

  publicitat i se'n fixen els ensenyaments mnims (BOE

  nm. 299, de 13.12.2011)

  Formaci professionalComer i mrqueting

  Mrqueting i PublicitatGrau superior

  CFPS CMD0

  30/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19436

 • Descripci

  Tcnic o tcnica superior en mrqueting i publicitat

  Aquests estudis capaciten per definir i efectuar elseguiment de les poltiques de mrqueting basades enestudis comercials i a promocionar i fer publicitat delsproductes i/o serveis en els mitjans i suports decomunicaci adequats, elaborant els materials publicitaris ipromocionals i necessaris.

  La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.

  Continguts

  Atenci al Client, Consumidor i Usuari (132 hores)

  Disseny i Elaboraci de Material de Comunicaci (132

  hores)

  Gesti Econmica i Financera de l'Empresa (132 hores)

  Investigaci Comercial (132 hores)

  Treball de Camp en la Investigaci Comercial (66 hores)

  Llanament de Productes i Serveis (165 hores)

  Mrqueting Digital (132 hores)

  Mitjans i Suports de Comunicaci (99 hores)

  Poltiques de Mrqueting (165 hores)

  Relacions Pbliques i Organitzaci d'Esdeveniments de

  Mrqueting (165 hores)

  Angls (132 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Projecte de Mrqueting i Publicitat (99 hores)

  Formaci en Centres de Treball (350 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Formaci professionalComer i mrqueting

  Mrqueting i Publicitat perfil professional EnolgicGrau superior

  CFPS CMD1

  31/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19436http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Continutat

  Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  assistent o assistenta del cap de producte;

  tcnic o tcnica de mrqueting;

  tcnic o tcnica en publicitat;

  tcnic o tcnica en relacions pbliques;

  organitzador o organitzadora d'esdeveniments de

  mrqueting i comunicaci;

  auxiliar de mitjans en empreses de publicitat;

  controlador o controladora d'emissi en mitjans de

  comunicaci;

  tcnic o tcnica en estudis de mercat i opini pblica;

  tcnic o tcnica en treballs de camp;

  inspector o inspectora d'enquestadors;

  agent d'enquestes i censos;

  codificador o codificadora de dades per a investigacions

  de mercats;

  responsable de promocions punt de venda;

  especialista en implantaci d'espais comercials.

  Normativa

  Reial decret 1571/2011, de 4 de novembre, pel qual

  s'estableix el ttol de tcnic superior en mrqueting i

  publicitat i se'n fixen els ensenyaments mnims (BOE

  nm. 299, de 13.12.2011)

  Formaci professionalComer i mrqueting

  Mrqueting i Publicitat perfil professional EnolgicGrau superior

  CFPS CMD1

  32/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19436

 • Descripci

  Aquests estudis capaciten per definir i efectuar elseguiment de les poltiques de mrqueting basades enestudis comercials i per promocionar i publicitar elsproductes i/o serveis en els mitjans i suports decomunicaci adequats, elaborant els materialpublipromocionals necessaris. Aquesta capacitat es complementa amb lespecialitzaci en promoci turstica.

  La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics

  Continguts

  Atenci al Client, Consumidor i Usuari (99 hores)

  Disseny i Elaboraci de Material de Comunicaci (99

  hores)

  Gesti Econmica i Financera de lEmpresa (105 hores)

  Investigaci Comercial (88 hores)

  Treball de Camp en la Investigaci Comercial (66 hores)

  Llanament de Productes i Serveis (132 hores)

  Mrqueting Digital (109 hores)

  Mitjans i Suports de Comunicaci (55 hores)

  Poltiques de Mrqueting (105 hores)

  Relacions Pbliques i Organitzaci dEsdeveniments de

  Mrqueting (132 hores)

  Angls (132 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Projecte de Mrqueting i Publicitat (66 hores)

  Formaci en Centres de Treball (350 hores)

  Procediments de Recepci (66 hores)

  Estructura del Mercat Turstic (99 hores)

  Recursos Turstics (99 hores)

  Segona Llengua per a la Promoci Turstica (99 hores)

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Continutat

  Formaci professionalComer i mrqueting

  Mrqueting i Publicitat, perfil professional Promoci TursticaGrau superior

  CFPS CMD2

  33/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  Assistent/a del cap de producte

  Tcnic/a de mrqueting

  Tcnic/a en publicitat

  Tcnic/a en relacions pbliques

  Organitzador/a d'esdeveniments de mrqueting i

  comunicaci

  Auxiliar de mitjans en empreses de publicitat

  Controlador/a demissi en mitjans de comunicaci

  Tcnic/a en estudis de mercat i opini pblica

  Tcnic/a en treballs de camp

  Inspector/a d'enquestadors

  Agent d'enquestes i censos

  Codificador/a de dades per a investigacions de mercats

  Responsable de promocions de punt de venda

  Especialista en implantaci d'espais comercials

  Especialista en publicitat i promoci turstica

  Formaci professionalComer i mrqueting

  Mrqueting i Publicitat, perfil professional Promoci TursticaGrau superior

  CFPS CMD2

  34/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/

 • Descripci

  Aquests estudis capaciten per organitzar, gestionar icontrolar les operacions del transport de mercaderies i deviatgers en l'mbit nacional i internacional, i per planificar igestionar les activitats logstiques d'una empresa, d'acordamb la normativa vigent i els objectius establerts per ladirecci de l'empresa, en el marc de la qualitat, seguretat irespecte pel medi ambient.

  La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.

  Aquest estudi substitueix el cicle Gesti del transport(LOGSE).

  Continguts

  Comercialitzaci del Transport i la Logstica (99 hores)

  Gesti Administrativa del Transport i la Logstica (132

  hores)

  Gesti Administrativa del Comer Internacional (231

  hores)

  Gesti Econmica i Financera de l'Empresa (132 hores)

  Logstica d'Emmagatzemament (132 hores)

  Logstica d'Aprovisionament (99 hores)

  Organitzaci del Transport de Mercaderies (99 hores)

  Organitzaci del Transport de Viatgers (66 hores)

  Transport Internacional de Mercaderies (132 hores)

  Organitzaci d'altres Serveis de Transport (99 hores)

  Angls (132 hores)

  Segona Llengua Estrangera (132 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Projecte de Transport i Logstica (66 hores)

  Formaci en Centres de Treball (350 hores)

  Ms informaci del currculum

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Formaci professionalComer i mrqueting

  Transport i LogsticaGrau superior

  CFPS CMC0

  35/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action=fitxa&documentId=788660&language=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Continutat

  Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau.

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  cap de trnsit d'empreses de transport de viatgers per

  carretera;

  cap d'operacions;

  gerent de l'empresa de transport;

  inspector o inspectora de transport de viatgers per

  carretera;

  cap d'estaci d'autobusos;

  gestor o gestora de transport per carretera;

  comercial de serveis de transport per carretera;

  gerent d'empreses de transport per carretera;

  cap de circulaci;

  agent de transports;

  agent de crrega;

  comercial de serveis de transport;

  operador o operadora de transport porta a porta;

  transitari o transitria;

  consignatari o consignatria de vaixells;

  operador logstic o operadora logstica;

  cap de magatzem;

  tcnic o tcnica en logstica del transport;

  coordinador o coordinadora logstica;

  tcnic o tcnica en logstica inversa.

  Normativa

  Ordre ENS/104/2017, de 25 de maig, per la qual

  s'estableix el currculum del cicle formatiu de grau

  superior de transport i logstica (DOGC nm. 7383, de

  2.6.2017)

  Formaci professionalComer i mrqueting

  Transport i LogsticaGrau superior

  CFPS CMC0

  36/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=788660&language=ca_ES

 • Descripci

  Aquests estudis capaciten per organitzar, a peu d'obra,treballs d'execuci d'edificaci i obra civil, gestionantrecursos, coordinant talls i controlant unitats d'obrarealitzades, d'acord amb les especificacions del projecte, laplanificaci de l'obra, les instruccions rebudes, la normativaaplicable i les condicions que s'estableixen en matria dequalitat, seguretat, salut laboral i medi ambient.

  La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.

  Aquests estudis substitueixen el cicle realitzaci i plansd'obres (LOGSE).

  Continguts

  Amidaments i Valoracions de Construcci (99 hores)

  Replantejaments de Construcci (99 hores)

  Planificaci de Construcci (132 hores)

  Documentaci de Projectes i Obres de Construcci (99

  hores)

  Processos Constructius en Edificaci (132 hores)

  Processos Constructius en Obra Civil (132 hores)

  Control d'Estructures de Construcci (132 hores)

  Control d'Execuci en Obres d'Edificaci (132 hores)

  Control d'Execuci en Obra Civil (132 hores)

  Rehabilitaci i Conservaci d'Obres de Construcci (132

  hores)

  Estructures de Construcci (132 hores)

  Projecte d'Organitzaci i Control d'Obres de Construcci

  (132 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Formaci en Centres de Treball (350 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex.

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixen

  algun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Formaci professionalEdificaci i obra civil

  Organitzaci i Control d'Obres de ConstrucciGrau superior

  CFPS EOC0

  37/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action=fitxa&documentId=794317&language=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Continutat

  Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  encarregat o encarregada i cap d'equip en obres

  estructurals de la construcci;

  encarregat o encarregada d'obres d'edificaci, en general;

  encarregat o encarregada d'obres de rehabilitaci i

  reforma en edificaci;

  cap de taller i/o encarregat o encarregada de treballadors

  en acabats d'edificis;

  capats o capatassa en construcci d'edificis;

  encarregat o encarregada d'obra civil en general;

  encarregat o encarregada de moviment de terres;

  encarregat o encarregada de ferms i paviments;

  encarregat o encarregada d'obra civil en conduccions i

  canalitzacions;

  ajudant de cap d'oficina tcnica;

  ajudant de planificador o planificadora;

  ajudant de tcnic o tcnica de control de costos;

  tcnic o tcnica de control documental;

  especialista en replanteigs.

  Normativa

  Ordre ENS/182/2017, de 26 de juliol, per la qual

  s'estableix el currculum del cicle formatiu de grau

  superior d'Organitzaci i Control d'Obres de Construcci

  (DOGC nm. 7425, de 2.8.2017)

  Formaci professionalEdificaci i obra civil

  Organitzaci i Control d'Obres de ConstrucciGrau superior

  CFPS EOC0

  38/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action=fitxa&documentId=794317&language=ca_ES&newLang=ca_ES

 • Descripci

  Aquests estudis postobligatoris capaciten per elaborar ladocumentaci tcnica de projectes d'edificaci, realitzarreplantejaments d'obra i gestionar el control documental pera la seva execuci, respectant la normativa vigent i les condicions establertes dequalitat, seguretat i medi ambient.

  Tenen una durada de 2.000 hores (1.650 lectives en uncentre educatiu i 350 de prctiques en un centre de treball)distribudes en dos cursos acadmics.

  Aquest estudi substitueix el cicle Desenvolupament iaplicaci de projectes de construcci (LOGSE).

  Continguts

  Representacions de Construcci (231 hores)

  Amidaments i Valoracions de Construcci (99 hores)

  Replanteig de Construcci (99 hores)

  Planificaci de Construcci (132 hores)

  Installacions en Edificaci (99 hores)

  Eficincia Energtica en Edificaci (66 hores)

  Desenvolupament de Projectes d'Edificaci Residencial

  (264 hores)

  Desenvolupament de Projectes d'Edificaci no

  Residencial (165 hores)

  Estructures de Construcci (132 hores)

  Disseny i Construcci d'Edificis (165 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral(99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Projecte en Edificaci (33 hores)

  Formaci en Centres de Treball (350 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex, apartat 5.3

  'Descripci dels mduls professionals i de les unitats

  formatives'.

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Formaci professionalEdificaci i obra civil

  Projectes d'EdificaciGrau superior

  CFPS EOB0

  39/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=637158&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Continutat

  Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  Delineant projectista d'edificacions

  Delineant d'edificacions

  Delineant d'installacions

  Maquetista de construccions

  Ajudant/a de cap d'oficina tcnica

  Ajudant/a de planificador/a

  Ajudant/a de tcnic/a de control de costos

  Tcnic/a de control documental

  Especialista en replantejaments

  Ajudant/a de processos de certificaci energtica d'edificis

  Tcnic/a d'eficincia energtica d'edificis

  Delineant projectista de xarxes i sistemes de distribuci de

  fluids.

  Aquest ttol permet l'obtenci directa de la TargetaProfessional de la Construcci (TPC), d'acord amb lesespecificacions establertes en el Conveni Collectiu Generaldel Sector de la Construcci.

  Normativa

  Decret 169/2013, de 28 de maig, pel qual sestableix el

  currculum del cicle formatiu de grau superior de projectes

  dedificaci (DOGC nm. 6387, de 31.5.2013)

  Formaci professionalEdificaci i obra civil

  Projectes d'EdificaciGrau superior

  CFPS EOB0

  40/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=637158&language=ca_ES

 • Descripci

  Aquests estudis capaciten per elaborar la documentacitcnica de projectes d'edificaci, rehabilitaci i restauraci;fer replantejaments d'obra, i organitzar i coordinar elstreballs per executar-les, i gestionar-ne el controldocumental, respectant la normativa vigent i les condicionsestablertes de qualitat, seguretat i medi ambient.

  La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i

  350 en un centre de treball) distribudes en dos cursos

  acadmics.

  Continguts

  Representacions de Construcci (198 hores)

  Amidaments i Valoracions de Construcci (99 hores)

  Replanteigs de Construcci (99 hores)

  Planificaci de Construcci (99 hores)

  Installacions en Edificaci (99 hores)

  Eficincia Energtica en Edificaci (66 hores)

  Desenvolupament de Projectes dEdificaci Residencial

  (231 hores)

  Desenvolupament de Projectes dEdificaci no

  Residencial (99 hores)

  Estructures de Construcci (99 hores)

  Disseny i Construcci d'Edificis (132 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Projecte en Edificaci (33 hores)

  Processos Constructius en Edificaci (132 hores)

  Obres de Rehabilitaci, Restauraci i Conservaci (99

  hores)

  Formaci en Centres de Treball (350 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Formaci professionalEdificaci i obra civil

  Projectes d'Edificaci, perfil professional Rehabilitaci i

  RestauraciGrau superior

  CFPS EOB1

  41/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=637158&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Continutat

  Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  delineant projectista d'edificaci;

  delineant d'installacions;

  maquetista de construccions;

  ajudant o ajudanta de cap d'oficina tcnica;

  ajudant o ajudanta de planificador o planificadora;

  ajudant o ajudanta de tcnic o tcnica de control de

  costos;

  tcnic o tcnica de control documental;

  especialista en replanteigs;

  tcnic o tcnica en obres de rehabilitaci i reforma

  d'edificis;

  ajudant o ajudanta de processos de certificaci energtica

  d'edificis;

  tcnic o tcnica d'eficincia energtica d'edificis i

  delineant projectista de xarxes i sistemes de distribuci de

  fluids.

  Normativa

  Decret 169/2013, de 28 de maig, pel qual sestableix el

  currculum del cicle formatiu de grau superior de projectes

  dedificaci (DOGC nm. 6387, de 31.5.2013)

  Formaci professionalEdificaci i obra civil

  Projectes d'Edificaci, perfil professional Rehabilitaci i

  RestauraciGrau superior

  CFPS EOB1

  42/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=637158&language=ca_ES

 • Descripci

  Aquests estudis capaciten per elaborar la documentacitcnica de projectes d'obra civil i d'ordenaci del territori,realitzar aixecaments i replantejaments d'obres deconstrucci i gestionar el control documental per a la sevaexecuci, respectant la normativa vigent i les condicionsestablertes de qualitat, seguretat i medi ambient.

  La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.

  Aquest estudi substitueix el cicle Desenvolupament deprojectes urbanstics i operacions topogrfiques (LOGSE).

  Continguts

  Representacions de Construcci (231 hores)

  Amidaments i Valoracions de Construcci (99 hores)

  Replanteig de Construcci (99 hores)

  Planificaci de Construcci (132 hores)

  Xarxes i Serveis en Obra Civil (99 hores)

  Aixecaments Topogrfics (165 hores)

  Desenvolupament de Projectes Urbanstics (198 hores)

  Desenvolupament de Projectes d'Obres Lineals (132

  hores)

  Estructures de Construcci (132 hores)

  Urbanismes i Obra Civil (165 hores)

  Projecte en Obra Civil (33 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Formaci en Centres de Treball (350 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'.

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Continutat

  Formaci professionalEdificaci i obra civil

  Projectes d'Obra CivilGrau superior

  CFPS EOA0

  43/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=743229&language=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  delineant projectista de carreteres;

  delineant projectista d'urbanitzaci;

  delineant d'obra civil;

  delineant de serveis urbans;

  prctic en topografia;

  especialista en aixecament de terrenys;

  especialista en aixecament de construccions;

  especialista en replantejaments;

  tcnic o tcnica d'aparells;

  delineant de topografia;

  ajudant o ajudanta de cap d'oficina tcnica;

  ajudant o ajudanta de planificador;

  ajudant o ajudanta de tcnic de control de costos;

  tcnic o tcnica de control documental;

  maquetista de construcci;

  delineant projectista de xarxes i sistemes de distribuci de

  fluids.

  Aquest ttol permet l'obtenci directa de la TargetaProfessional de la Construcci (TPC), d'acord amb lesespecificacions establertes en el Conveni Collectiu Generaldel Sector de la Construcci.

  Normativa

  Ordre ENS/150/2016, de 7 de juny, per la qual s'estableix

  el currculum del cicle formatiu de grau superior de

  projectes d'obra civil (DOGC nm. 7142, de 15.06.2016)

  Formaci professionalEdificaci i obra civil

  Projectes d'Obra CivilGrau superior

  CFPS EOA0

  44/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=743229&language=ca_ES

 • Descripci

  Aquests estudis capaciten per elaborar la documentacitcnica de projectes d'obra civil i d'ordenaci del territori,realitzar aixecaments i replantejaments d'obres deconstrucci i terrenys, auxiliar en la seva execuci iparticipar en projectes d'infraestructura viria i d'ordenacidel territori. Elaborar plnols de traats, escomeses,installacions i ordenaci del sl, i gestionar el controldocumental respectant la normativa vigent i les condicionsestablertes de qualitat, seguretat i medi ambient.

  La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.

  Aquest estudi substitueix el cicle Desenvolupament deprojectes urbanstics i operacions topogrfiques, perfilprofessional de sobreestant (LOGSE).

  Continguts

  Representacions de Construcci (198 hores)

  Amidaments i Valoracions de Construcci (99 hores)

  Replanteigs de Construcci (99 hores)

  Planificaci de Construcci (99 hores)

  Xarxes i Serveis en Obra Civil (99 hores)

  Aixecaments Topogrfics (165 hores)

  Desenvolupament de Projectes Urbanstics (132 hores)

  Desenvolupament de Projectes d'Obres Lineals (66 hores)

  Estructures de Construcci (99 hores)

  Urbanisme i Obra Civil (99 hores)

  Processos Constructius en Obra Civil (132 hores)

  Control d'Execuci en Obra Civil (99 hores)

  Control d'Estructures de Construcci (66 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Projecte en Obra Civil (33 hores)

  Formaci en Centres de Treball (350 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'.

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacions

  Formaci professionalEdificaci i obra civil

  Projectes d'Obra Civil, perfil professional de SobreestantGrau superior

  CFPS EOA1

  45/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-6711http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/

 • generals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Continutat

  Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  Sobreeestant d'obra pblica

  Encarregat/ada general d'obra

  Ajudant topgraf

  Delineant en topografia

  Delineant de traats viaris

  Tcnic/a en cubicacions d'obres de terra

  Tcnic/a en treballs de camp

  Tcnic/a en aixecaments

  Tcnic/a en replantejaments

  Tcnic/a agrimensor

  Tcnic/a en parcellacions

  Tcnic/a en assenyalament de llindes

  Tcnic/a en anivellacions

  Tcnic/a en control de qualitat

  Tcnic/a en seguretat i higiene

  Ajudant d'obra

  Ajudant d'organitzaci

  Aquest ttol permet l'obtenci directa de la TargetaProfessional de la Construcci (TPC), d'acord amb lesespecificacions establertes en el conveni collectiu generaldel sector de la construcci.

  Normativa

  Reial decret 386/2011, de 18 de mar, pel qual s'estableix

  el ttol de tcnic superior en projectes d'obra civil i se'n

  fixen els ensenyaments mnims (BOE nm. 89, de

  14.4.2011)

  Formaci professionalEdificaci i obra civil

  Projectes d'Obra Civil, perfil professional de SobreestantGrau superior

  CFPS EOA1

  46/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-6711

 • Descripci

  Aquests estudis capaciten per elaborar la documentacitcnica de projectes d'obra civil i d'ordenaci del territori; feraixecaments i replantejaments d'obres de construcci; feroperacions amb aplicacions de sistemes d'informacigeogrfica, i elaborar la documentaci modificada deprojectes segons el resultat final de l'obra i gestionar-ne elcontrol documental, integrant els projectes finals a sistemesd'informaci geogrfica i respectant la normativa vigent i lescondicions establertes de qualitat, seguretat i medi ambient.

  La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i

  350 en un centre de treball) distribudes en dos cursos

  acadmics.

  Continguts

  Representacions de Construcci (198 hores)

  Amidaments i Valoracions de Construcci (99 hores)

  Replanteigs de Construcci (99 hores)

  Planificaci de Construcci (99 hores)

  Xarxes i Serveis en Obra Civil (99 hores)

  Aixecaments Topogrfics (165 hores)

  Desenvolupament de Projectes Urbanstics (132 hores)

  Desenvolupament de Projectes dObres Lineals (99 hores)

  Estructures de Construcci (99 hores)

  Urbanisme i Obra Civil (132 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Projecte en Obra Civil (33 hores)

  Processos Constructius en Obra Civil (132 hores)

  Documents dObra i Integraci en SIG (99 hores)

  Formaci en Centres de Treball (350 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Formaci professionalEdificaci i obra civil

  Projectes d'Obra Civil, perfil professional d's d'Aplicacions

  SIG (Sistemes d'Informaci Geogrfica)Grau superior

  CFPS EOA2

  47/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-6711http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Continutat

  Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  delineant projectista de carreteres;

  delineant projectista d'urbanitzaci;

  delineant d'obra civil;

  delineant de serveis urbans;

  delineant de topografia;

  prctic o prctica en topografia;

  especialista en aixecament de terrenys;

  especialista en aixecament de construccions;

  especialista en replantejaments;

  tcnic o tcnica d'aparells;

  tcnic o tcnica en s i manteniment de sistemes

  d'informaci geogrfica;

  maquetista de construccions;

  ajudant o ajudanta de cap d'oficina tcnica;

  ajudant o ajudanta de planificador o planificadora;

  ajudant o ajudanta de tcnic o tcnica de control de

  costos;

  tcnic o tcnica de control documental, i

  delineant projectista de xarxes i sistemes de distribuci de

  fluids.

  Normativa

  Reial decret 386/2011, de 18 de mar, pel qual s'estableix

  el ttol de tcnic superior en projectes d'obra civil i se'n

  fixen els ensenyaments mnims (BOE nm. 89, de

  14.4.2011)

  Formaci professionalEdificaci i obra civil

  Projectes d'Obra Civil, perfil professional d's d'Aplicacions

  SIG (Sistemes d'Informaci Geogrfica)Grau superior

  CFPS EOA2

  48/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-6711

 • Descripci

  Aquests estudis capaciten per desenvolupar i gestionarprojectes de muntatge i manteniment d'installacionsautomtiques de mesura, regulaci i control de processosen sistemes industrials, aix com supervisar o executar elmuntatge, manteniment i posada en marxa d'aquestssistemes, respectant criteris de qualitat, seguretat irespecte al medi ambient i al disseny per a tots.

  La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.

  Aquest estudi substitueix el cicle Sistemes de regulaci icontrol automtics (LOGSE).

  Continguts

  Sistemes Elctrics, Pneumtics i Hidrulics (132 hores)

  Sistemes Seqencials Programables (165 hores)

  Sistemes de Mesura i Regulaci (165 hores)

  Sistemes de Potncia (165 hores)

  Documentaci Tcnica (99 hores)

  Informtica Industrial (99 hores)

  Sistemes Programables Avanats (99 hores)

  Robtica Industrial (99 hores)

  Comunicacions Industrials (198 hores)

  Integraci de Sistemes d'Automatitzaci Industrial (198

  hores)

  Projecte d'Automatitzaci i Robtica Industrial (66 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Formaci en Centres de Treball (350 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Formaci professionalElectricitat i electrnica

  Automatitzaci i Robtica IndustrialGrau superior

  CFPS EEB0

  49/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19530http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Continutat

  Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  cap d'equip de supervisi de muntatge i de manteniment

  de sistemes d'automatitzaci industrial;

  verificador o verificadora d'aparells, quadres i equips

  elctrics;

  cap d'equip en un taller electromecnic;

  tcnic o tcnica en organitzaci de manteniment de

  sistemes d'automatitzaci industrial;

  tcnic o tcnica de posada en marxa de sistemes

  d'automatitzaci industrial;

  projectista de sistemes de control de sistemes

  d'automatitzaci industrial;

  projectista de sistemes de mesura i regulaci de sistemes

  d'automatitzaci industrial;

  projectista de xarxes de comunicaci de sistemes

  d'automatitzaci industrial;

  programador i controlador o programadora i controladora

  de robots industrials;

  tcnic o tcnica en disseny de sistemes de control elctric;

  dissenyador o dissenyadora de circuits i sistemes

  integrats en automatitzaci industrial.

  Normativa

  Decret 220/2015, de 6 d'octubre, pel qual s'estableix el

  currculum del cicle formatiu de grau superior

  d'automatitzaci i robtica industrial (DOGC nm. 6973,

  9.10.2015)

  Formaci professionalElectricitat i electrnica

  Automatitzaci i Robtica IndustrialGrau superior

  CFPS EEB0

  50/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=704919&language=ca_ES

 • Descripci

  Aquests estudis capaciten per gestionar i fer el muntatge imanteniment d'installacions, sistemes i equipsdelectromedicina clnica, considerant les recomanacionsdel fabricant, els requeriments de qualitat i seguretat i lanormativa vigent daplicaci.

  La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.

  Continguts

  Installacions Elctriques (99 hores)

  Sistemes Electromecnics i de Fluids (66 hores)

  Sistemes Electrnics i Fotnics (264 hores)

  Sistemes de Radiodiagnstic, Radioterpia i Imatge

  Mdica (198 hores)

  Sistemes de Monitoratge, Registre i Cures Crtiques (231

  hores)

  Sistemes de Laboratori i Hemodilisi (99 hores)

  Sistemes de Rehabilitaci i Proves Funcionals (99 hores)

  Tecnologia Sanitria en l'mbit Clnic (66 hores)

  Planificaci de l'Adquisici de Sistemes dElectromedicina

  (132 hores)

  Gesti del Muntatge i Manteniment de Sistemes

  dElectromedicina (99 hores)

  Projecte dElectromedicina clnica (33 hores)

  Angls Tcnic (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Formaci en Centres de Treball (350 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'.

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Formaci professionalElectricitat i electrnica

  Electromedicina ClnicaGrau superior

  CFPS EEE0

  51/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/06/pdfs/BOE-A-2015-10728.pdfhttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Continutat

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  cap d'equip d'installadors de sistemes d'electromedicina;

  coordinador i supervisor o coordinadora i supervisora de

  manteniment de sistemes d'electromedicina;

  especialista d'aplicacions electromdiques;

  especialista de producte de sistemes d'electromedicina;

  assessor tcnic o assessora tcnica de sistemes

  d'electromedicina;

  tcnic o tcnica en electrnica, especialitzat en

  electromedicina;

  installador i reparador o installadora i reparadora en

  electromedicina.

  Normativa

  Reial decret 838/2015, de 21 de setembre, pel qual

  s'estableix el ttol de tcnic superior en electromedicina

  clnica i se'n fixen els ensenyaments mnims (BOE nm.

  239, de 06.10.2015)

  Formaci professionalElectricitat i electrnica

  Electromedicina ClnicaGrau superior

  CFPS EEE0

  52/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/06/pdfs/BOE-A-2015-10728.pdf

 • Descripci

  Aquests estudis capaciten per mantenir i reparar equips isistemes electrnics, professionals, industrials i de consum,aix com planificar i organitzar els processos demanteniment, aplicant els plans de prevenci de riscoslaborals, mediambientals, criteris de qualitat i la normativavigent.

  La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.

  Aquest estudi substitueix el cicle Desenvolupament deproductes electrnics (LOGSE).

  Continguts

  Circuits Electrnics Analgics (231 hores)

  Equips Microprogramables (231 hores)

  Manteniment d'Equips de Radiocomunicacions (165

  hores)

  Manteniment d'Equips de Veu i Dades (165 hores)

  Manteniment d'Equips d'Electrnica Industrial (198 hores)

  Manteniment d'Equips d'udio (66 hores)

  Manteniment d'Equips de Vdeo (99 hores)

  Tcniques i Processos de Muntatge i Manteniment

  d'Equips Electrnics (198 hores)

  Infraestructures i Desenvolupament del Manteniment

  Electrnic (66 hores)

  Projecte de Manteniment Electrnic (66 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Formaci en Centres de Treball (350 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Formaci professionalElectricitat i electrnica

  Manteniment ElectrnicGrau superior

  CFPS EEC0

  53/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19528http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Continutat

  Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  tcnic o tcnica en supervisi i verificaci d'equips de

  sistemes de rdio i televisi i sistemes de producci

  audiovisual;

  tcnic o tcnica en reparaci i manteniment de sistemes

  de rdio i televisi i sistemes de producci audiovisual i de

  radiodifusi;

  tcnic o tcnica en supervisi i verificaci d'equips de

  sistemes de radiodifusi;

  tcnic o tcnica en supervisi i verificaci d'equips de

  sistemes domtics, immtics i de seguretat electrnica;

  tcnic o tcnica en reparaci i manteniment de sistemes

  domtics, immtics i de seguretat electrnica;

  tcnic o tcnica en supervisi i verificaci en xarxes locals

  i sistemes telemtics;

  tcnic o tcnica en reparaci i manteniment d'equips de

  xarxes locals i sistemes telemtics;

  tcnic o tcnica en supervisi, verificaci i control en

  sistemes de radioenlla;

  tcnic o tcnica en reparaci i manteniment d'equips

  professionals d'udio, de vdeo i d'equips industrials.

  Amb aquest ttol s'obt la qualificaci tcnica adequadaexigida com a requisit per ser empresa installadorad'infraestructures comunes de telecomunicacions.

  Normativa

  Decret 219/2015, de 6 d'octubre, pel qual s'estableix el

  currculum del cicle formatiu de grau superior de

  manteniment electrnic (DOGC nm. 6972, 8.10.2015)

  Formaci professionalElectricitat i electrnica

  Manteniment ElectrnicGrau superior

  CFPS EEC0

  54/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=704779&language=ca_ES

 • Descripci

  Aquests estudis capaciten per desenvolupar projectes, aixcom gestionar i supervisar el muntatge i manteniment deles infraestructures comunes de telecomunicacions i desistemes i equips de telecomunicacions tals com a xarxesde banda ampla i de radiocomunicacions fixes i mbils,sistemes telemtics, de producci audiovisual i detransmissi, a partir de la documentaci tcnica, normativa iprocediments establerts, assegurant el funcionament, laqualitat, la seguretat i la conservaci mediambiental.

  La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.

  Aquest estudi substitueix el cicle Sistemes detelecomunicaci i informtics (LOGSE).

  Continguts

  Configuraci d'Infraestructures de Sistemes de

  Telecomunicacions (99 hores)

  Elements de Sistemes de Telecomunicacions (132 hores)

  Sistemes Informtics i Xarxes Locals (198 hores)

  Tcniques i Processos en Infraestructures de

  Telecomunicacions (132 hores)

  Sistemes de Producci Audiovisual (165 hores)

  Xarxes Telemtiques (165 hores)

  Sistemes de Radiocomunicacions (99 hores)

  Sistemes Integrats i Llar Digital (99 hores)

  Gesti de Projectes d'Installacions de

  Telecomunicacions (99 hores)

  Sistemes de Telefonia Fixa i Mbil (132 hores)

  Projecte de Sistemes de Telecomunicacions i

  Informtics (66 hores)

  Fonaments de Programaci (99 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Formaci en Centres de Treball (350 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacions

  Formaci professionalElectricitat i electrnica

  Sistemes de Telecomunicacions i InformticsGrau superior

  CFPS EED0

  55/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-12724http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/

 • generals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Continutat

  Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  ajudant de projectista en installacions de

  telecomunicacions per a habitatges i edificis;

  especialista en installaci, integraci i manteniment

  d'equips i sistemes de telecomunicaci;

  cap d'obra en installacions de telecomunicacions;

  tcnic o tcnica en supervisi, installaci, verificaci i

  control d'equips de sistemes de radi i televisi en estudis

  de producci i sistemes de producci audiovisual;

  tcnic o tcnica en supervisi, installaci, manteniment,

  verificaci i control d'equips de sistemes de radiodifusi;

  tcnic o tcnica en supervisi, installaci, manteniment,

  verificaci i control d'equips de sistemes de seguretat

  electrnica i circuits tancats de televisi;

  tcnic o tcnica en supervisi, installaci, manteniment,

  verificaci i control en xarxes locals i sistemes telemtics;

  tcnic o tcnica en supervisi, installaci, manteniment,

  verificaci i control en sistemes de radioenllaos;

  especialista en integraci, installaci i manteniment

  d'equips i sistemes informtics.

  Amb aquest ttol s'obt la qualificaci tcnica adequadaexigida com a requisit per ser empresa installadora

  d'infraestructures comunes de telecomunicacions.

  Normativa

  Decret 192/2015, d'1 de setembre, pel qual s'estableix el

  currculum del cicle formatiu de grau superior de sistemes

  de telecomunicacions i informtics (DOGC nm.6949,

  3.9.2015)

  Formaci professionalElectricitat i electrnica

  Sistemes de Telecomunicacions i InformticsGrau superior

  CFPS EED0

  56/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=701690&language=ca_ES

 • Descripci

  Aquests estudis postobligatoris capaciten per desenvoluparprojectes, gestionar i supervisar el muntatge i mantenimentd'installacions electrotcniques en l'mbit del reglamentelectrotcnic per a baixa tensi (REBT). Tamb consisteix asupervisar el manteniment d'installacions d'infraestructurescomunes de telecomunicacions, a partir de la documentacitcnica, especificacions, normativa i procedimentsestablerts, assegurant el funcionament, la qualitat, laseguretat, i la conservaci del medi ambient.

  Tenen una durada de 2.000 hores (1.650 lectives en uncentre educatiu i 350 de prctiques en un centre de treball)distribudes en dos cursos acadmics.

  Aquest estudi substitueix el cicle Installacionselectrotcniques (LOGSE).

  Continguts

  Tcniques i Processos en Installacions Elctriques (198

  hores)

  Tcniques i Processos en Installacions Domtiques i

  Automtiques (231 hores)

  Configuraci d'Installacions Elctriques (264 hores)

  Configuraci d'Installacions Domtiques i Automtiques

  (132 hores)

  Documentaci Tcnica en Installacions Elctriques (132

  hores)

  Desenvolupament de Xarxes Elctriques i Centres de

  Transformaci (132 hores)

  Gesti del Muntatge i del Manteniment d'Installacions

  Elctriques (99 hores)

  Processos en Installacions d'Infraestructures Comunes

  de Telecomunicacions (99 hores)

  Sistemes i Circuits Elctrics (132 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Projecte de Sistemes Electrotcnics i Automatitzats (66

  hores)

  Formaci en Centres de Treball (350 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex, apartat5.3 'Descripci dels mduls professionals i de les unitats

  formatives'

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Formaci professionalElectricitat i electrnica

  Sistemes Electrotcnics i AutomatitzatsGrau superior

  CFPS EEA0

  57/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=656059&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/

 • Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Continutat

  Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  Tcnic en projectes electrotcnics

  Projectista electrotcnic

  Projectista d'installacions d'electrificaci de baixa tensi

  per a habitatges i edificis

  Projectista d'installacions d'electrificaci de baixa tensi

  per a locals especials

  Projectista d'installacions d'enllumenat exterior

  Projectista de lnies elctriques de distribuci d'energia

  elctrica de mitja tensi i centres de transformaci

  Projectista d'installacions d'antenes i de telefonia per a

  habitatges i edificis

  Coordinador tcnic d'installacions electrotcniques de

  baixa tensi per als edificis

  Tcnic de supervisi, verificaci i control d'equips i

  installacions electrotcniques i automatitzades

  Tcnic supervisor d'installacions d'enllumenat exterior

  Capats d'obres en installacions electrotcniques

  Cap d'equip d'installadors de baixa tensi per a edificis

  Coordinador tcnic de xarxes elctriques de baixa tensi i

  enllumenat exterior

  Tcnic en supervisi, verificaci i control d'equips de

  xarxes elctriques de distribuci de baixa tensi i

  enllumenat exterior

  Capats d'obres en xarxes elctriques de distribuci de

  baixa tensi i enllumenat exterior

  Encarregat d'obres en xarxes elctriques de distribuci de

  baixa tensi i enllumenat exterior

  Cap d'equip d'installadors de xarxes elctriques de

  distribuci de baixa tensi i enllumenat exterior

  Gestor del manteniment d'installacions elctriques de

  distribuci i enllumenat exterior

  Amb aquest ttol s'obt la competncia per ser installadorautoritzat en Baixa Tensi i la qualificaci tcnicaadequada exigida com a requisit per ser empresainstalladora d'infraestructures comunes detelecomunicacions.

  Normativa

  Decret 26/2014, de 25 de febrer, pel qual s'estableix el

  currculum del cicle formatiu de grau superior de sistemes

  electrotcnics i automatitzats (DOGC nm. 6571, de

  27.2.2014)

  Formaci professionalElectricitat i electrnica

  Sistemes Electrotcnics i AutomatitzatsGrau superior

  CFPS EEA0

  58/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=656059&language=ca_ES

 • Descripci

  Aquests estudis capaciten per desenvolupar projectes igestionar i supervisar el muntatge i el mantenimentdinstallacions electrotcniques en lmbit del reglamentelectrotcnic per a baixa tensi (REBT) i de lesinstallacions elctriques-electrniques i de comunicacionsdels vaixells. Tamb consisteix a supervisar el mantenimentdinstallacions dinfraestructures comunes detelecomunicacions dels edificis i del vaixell, a partir de ladocumentaci tcnica, especificacions, normativa iprocediments establerts, assegurant el funcionament, laqualitat, la seguretat i la conservaci del medi ambient.

  La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.

  Continguts

  Tcniques i Processos en Installacions Elctriques (132

  hores)

  Tcniques i Processos en Installacions Domtiques i

  Automtiques (132 hores)

  Configuraci dInstallacions Elctriques (132 hores)

  Configuraci dInstallacions Domtiques i Automtiques

  (165 hores)

  Documentaci Tcnica en Installacions Elctriques (99

  hores)

  Desenvolupament de Xarxes Elctriques i Centres de

  Transformaci (99 hores)

  Gesti del Muntatge i del Manteniment dInstallacions

  Elctriques (66 hores)

  Processos en Installacions dInfraestructures Comunes

  de Telecomunicacions (99 hores)

  Sistemes i Circuits Elctrics (132 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Angls Tcnic (66 hores)

  Projecte de Sistemes Electrotcnics i Automatitzats (66

  hores)

  Formaci en Centres de Treball (350 hores)

  Installacions Elctriques del Vaixell (198 hores)

  Sistemes de Comunicacions i dAjut a la Navegaci (99

  hores)

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Formaci professionalElectricitat i electrnica

  Sistemes Electrotcnics i Automatitzats, perfil professional

  d'Installacions Elctriques i Comunicacions del VaixellGrau superior

  CFPS EEA1

  59/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/

 • Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Continutat

  Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  Cap de taller de sistemes elctrics-electrnics

  d'embarcacions esportives i d'esbarjo.

  Tcnic en sistemes i equips de generaci, acumulaci i

  consum d'energia elctrica del vaixell.

  Tcnic de sistemes electrnics (de navegaci,

  instrumentaci i posicionament, confortabilitat i oci,

  comunicaci, auxili i seguretat martima) en embarcacions

  esportives i d'esbarjo.

  Tcnic en projectes electrotcnics.

  Projectista d'installacions d'electrificaci de baixa tensi

  per a habitatges i edificis, locals especials i d'enllumenat

  exterior.

  Projectista de lnies elctriques de distribuci d'energia

  elctrica de mitja tensi i centres de transformaci.

  Projectista d'installacions d'antenes i de telefonia per a

  habitatges i edificis.

  Personal tcnic de supervisi, verificaci i control d'equips

  i installacions electrotcniques i automatitzades i

  d'enllumenat exterior.

  Cap d'equip d'installadors de baixa tensi per a edificis.

  Cap d'equip d'installadors en xarxes elctriques de

  distribuci de baixa tensi i enllumenat exterior.

  Personal gestor del manteniment d'installacions

  elctriques de distribuci i enllumenat exterior.

  Normativa

  Decret 26/2014, de 25 de febrer, pel qual s'estableix el

  currculum del cicle formatiu de grau superior de sistemes

  electrotcnics i automatitzats (DOGC nm. 6571, de

  27.2.2014)

  Formaci professionalElectricitat i electrnica

  Sistemes Electrotcnics i Automatitzats, perfil professional

  d'Installacions Elctriques i Comunicacions del VaixellGrau superior

  CFPS EEA1

  60/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=656059&language=ca_ES

 • Descripci

  Aquests estudis postobligatoris capaciten per avaluarl'eficincia de les installacions d'energia i d'aigua enedificis, configurar installacions solars trmiques igestionar-ne el muntatge i el manteniment amb seguretat,qualitat i respecte pel medi ambient.

  La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiui 350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.

  Continguts

  Equips i Installacions Trmiques (231 hores)

  Processos de Muntatge d'Installacions (231 hores)

  Representaci Grfica d'Installacions (132 hores)

  Eficincia Energtica d'Installacions (198 hores)

  Certificaci Energtica d'Edificis (198 hores)

  Gesti Eficient de l'Aigua en l'Edificaci (66 hores)

  Configuraci d'Installacions Solars Trmiques (132 hores)

  Gesti del Muntatge i Manteniment d'Installacions Solars

  Trmiques (132 hores)

  Promoci de l's Eficient de l'Energia i l'Aigua (66 hores)

  Projecte d'Eficincia Energtica i Energia Solar Trmica

  (99 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Formaci en Centres de Treball (350 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex, apartat5.3 'Descripci dels mduls professionals i de les unitatsformatives'

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Continutat

  Sortides acadmiques

  Formaci professionalEnergia i aigua

  Eficincia Energtica i Energia Solar TrmicaGrau superior

  CFPS EAA0

  61/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=654171&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  tcnic o tcnica d'eficincia energtica d'edificis,

  ajudant o ajudanta de processos de certificaci energtica

  d'edificis,

  tcnic o tcnica comercial d'installacions solars,

  responsable de muntatge d'installacions solars trmiques,

  responsable de manteniment d'installacions solars

  trmiques,

  gestor o gestora d'energia i

  promotor o promotora de programes d'eficincia

  energtica.

  Normativa

  Decret 14/2014, de 4 de febrer, pel qual s'estableix el

  currculum del cicle formatiu de grau superior d'eficincia

  energtica i energia solar trmica (DOGC nm. 6556, de

  6.2.2014)

  Formaci professionalEnergia i aigua

  Eficincia Energtica i Energia Solar TrmicaGrau superior

  CFPS EAA0

  62/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=654171&language=ca_ES

 • Descripci

  Aquests estudis capaciten per efectuar la coordinaci delmuntatge, posada en servei i gesti de l'operaci imanteniment de parcs i installacions d'energia elica;promocionar installacions; desenvolupar projectes, igestionar i realitzar el muntatge i mantenimentd'installacions solars fotovoltaiques; gestionar i supervisarel muntatge i el manteniment, i realitzar l'operaci i elmanteniment de primer nivell en subestacions elctriques.

  La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.

  Continguts

  Sistemes Elctrics en Centrals (165 hores)

  Subestacions Elctriques (132 hores)

  Telecontrol i Automatismes (198 hores)

  Prevenci de Riscos Elctrics (66 hores)

  Sistemes d'Energies Renovables (165 hores)

  Configuraci d'Installacions Solars Fotovoltaiques (99

  hores)

  Gesti del Muntatge d'Installacions Solars

  Fotovoltaiques (132 hores)

  Gesti del Muntatge de Parcs Elics (132 hores)

  Operaci i Manteniment de Parcs Elics (198 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Angls Tcnic (99 hores)

  Projecte d'Energies Renovables (99 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Formaci en Centres de Treball (350 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Formaci professionalEnergia i aigua

  Energies RenovablesGrau superior

  CFPS EAC0

  63/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=702424&language=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Continutat

  Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  tcnic o tcnica de gesti d'operaci i manteniment en

  installacions eliques;

  responsable de muntatge de parcs elics;

  responsable de muntatge d'aerogeneradors;

  especialista muntador d'aerogeneradors;

  especialista en manteniment de parcs elics;

  promotor o promotora d'installacions solars;

  projectista d'installacions solars fotovoltaiques;

  responsable de muntatge i manteniment d'installacions

  solars fotovoltaiques;

  responsable d'explotaci i manteniment de petites centrals

  solars fotovoltaiques;

  muntador i operador o muntadora i operadora

  d'installacions solars fotovoltaiques;

  encarregat o encarregada de muntatge de subestacions

  elctriques d'installacions eliques i fotovoltaiques;

  encarregat o encarregada de manteniment de

  subestacions elctriques d'installacions eliques i

  fotovoltaiques;

  operador i mantenidor o operadora i mantenidora de

  subestacions elctriques d'installacions eliques i

  fotovoltaiques.

  Normativa

  Decret 195/2015, de 8 de setembre, pel qual s'estableix el

  currculum del cicle formatiu de grau superior d'energies

  renovables (DOGC, nm 6955, 14.9.2015)

  Formaci professionalEnergia i aigua

  Energies RenovablesGrau superior

  CFPS EAC0

  64/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=702424&language=ca_ES

 • Descripci

  Aquests estudis postobligatoris capaciten per gestionar l's

  eficient de l'aigua, organitzant-ne i desenvolupant-ne el

  muntatge, la posada en servei, lexplotaci i el manteniment

  de xarxes i estacions de tractament d'aiges, aplicant els

  requeriments de qualitat, tant de les installacions com de

  l'aigua, i les mesures de prevenci de riscos laborals i de

  protecci ambiental requerides per la normativa vigent.

  La durada s de 2.000 hores, distribudes en dos cursos

  acadmics.

  Continguts

  Planificaci i Replantejament (132 hores)

  Qualitat i Tractament d'Aiges (132 hores)

  Gesti Eficient de l'Aigua (132 hores)

  Configuraci de Xarxes d'Aigua (165 hores)

  Sistemes Elctrics en Installacions d'Aigua (99 hores)

  Automatismes i Telecontrol en Installacions d'Aigua (198

  hores)

  Operacions en Xarxes i Installacions d'Aigua (198 hores)

  Gesti d'Operacions, Qualitat i Medi Ambient (99 hores)

  Tcniques de Muntatge en Installacions d'Aigua (165

  hores)

  Tcniques de Comunicaci i de Relacions (66 hores)

  Projecte en Gesti Eficient de l'Aigua (66 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (99 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Formaci en Centres de Treball (350 hores)

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar aquests ensenyaments cal formalitzar lasollicitud i presentar-la al centre per a l'ensenyamentdemanat en primer lloc.

  Per a l'assignaci de les places s'ordenen les sollicitudssegons la puntuaci obtinguda en sumar el segent:

  la qualificaci mitjana del requisit d'accs allegat,

  dos punts si la persona sollicitant est domiciliada a

  Catalunya i

  un punt si sha fet la prova especfica daccs en alguna

  convocatria anterior.

  Les sollicituds que tenen la mateixa puntuaci s'ordenen apartir d'un nmero de desempat que s'obt per sorteig.

  Pel que fa a l'import de la matrcula, vegeu els documentsque detallen els preus pblics en els centres dependentsdel Departament d'Ensenyament.

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Continutat

  Formaci professionalEnergia i aigua

  Gesti de l'AiguaGrau superior

  CFPS EAD0

  65/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/preus-publics/index.htmlhttp://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  encarregat o encarregada del muntatge de xarxes de

  provement i distribuci d'aigua,

  encarregat o encarregada del muntatge de xarxes i

  dinstallacions de sanejament,

  encarregat o encarregada del manteniment de xarxes

  d'aigua,

  encarregat o encarregada del manteniment de xarxes de

  sanejament,

  operador o operadora de planta de tractament d'aigua de

  provement,

  operador o operadora de planta de tractament d'aiges

  residuals,

  tcnic o tcnica en gesti de l's eficient de l'aigua,

  tcnic o tcnica en sistemes de distribuci d'aigua.

  Normativa

  Reial decret 113/2017, de 17 de febrer, pel qual

  s'estableix el ttol de tcnic superior en Gesti de lAigua i

  es fixen els aspectes bsics del currculum (BOE nm. 54,

  de 4.3.2017)

  Formaci professionalEnergia i aigua

  Gesti de l'AiguaGrau superior

  CFPS EAD0

  66/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-2309

 • Descripci

  Aquests estudis postobligatoris capaciten per elaborardocumentaci tcnica per a la definici del producte i delprocs de fabricaci, el muntatge i la reparaci deconstruccions metlliques, i per controlar la producciassignada.

  La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiui 350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.

  Aquest estudi substitueix el cicle Construccionsmetlliques (LOGSE).

  Continguts

  Representaci Grfica en Fabricaci Mecnica (165

  hores)

  Disseny de Construccions Metlliques (264 hores)

  Definici de Processos de Construccions Metlliques

  (165 hores)

  Programaci de Sistemes Automtics de Fabricaci

  Mecnica (165 hores)

  Programaci de la Producci (99 hores)

  Processos de Mecanitzaci, Tall i Conformat en

  Construccions Metlliques (165 hores)

  Processos d'Uni i Muntatge en Construccions

  Metlliques (231 hores)

  Gesti de la Qualitat, Prevenci de Riscos Laborals i

  Protecci Ambiental (99 hores)

  Materials (66 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Projecte de Construccions Metlliques (66 hores)

  Formaci en Centres de Treball (350 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex, apartat5.3 'Descripci dels mduls professionals i de les unitatsformatives'

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Formaci professionalFabricaci mecnica

  Construccions MetlliquesGrau superior

  CFPS FMA0

  67/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=639580&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Continutat

  Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  delineant projectista de construccions metlliques;

  tcnic o tcnica en processos de fabricaci, muntatge i

  reparaci de construccions metlliques;

  tcnic o tcnica en processos de soldatge;

  cap de muntatge i reparaci de construccions

  metlliques;

  inspector o inspectora de soldatge, i

  inspector o inspectora de qualitat.

  Normativa

  Decret 185/2013, de 25 de juny, pel qual s'estableix el

  currculum del cicle formatiu de grau superior de

  construccions metlliques (DOGC nm. 6406, de

  28.6.2013)

  Formaci professionalFabricaci mecnica

  Construccions MetlliquesGrau superior

  CFPS FMA0

  68/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=639580&language=ca_ES

 • Descripci

  Aquests estudis postobligatoris capaciten per dissenyarproductes de fabricaci mecnica, fosa, forja, estampaci ipulverimetallrgia, utillatge de processament de xapa imotlles i models per a polmers, assegurant-ne la qualitat isegons la normativa de prevenci de riscos laborals i deprotecci ambiental.

  La durada s de 2.000 hores (aproximadament 1.650 en uncentre educatiu i 350 en un centre de treball) distribudesen dos cursos acadmics.

  Aquest estudi substitueix el cicle Desenvolupament deprojectes mecnics (LOGSE).

  Continguts

  Representaci Grfica en Fabricaci Mecnica (132

  hores)

  Disseny de Productes Mecnics (297 hores)

  Disseny d'Estris de Processament de Xapa i Estampaci

  (231 hores)

  Disseny de Motlles i Models de Fosa (99 hores)

  Disseny de Motlles per a Productes Polimrics (99 hores)

  Automatitzaci de la Fabricaci (165 hores)

  Tcniques de Fabricaci Mecnica (198 hores)

  Materials (99 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Projecte de Disseny de Productes Mecnics (165 hores)

  Formaci en Centres de Treball (350 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex, apartat 5.3'Descripci dels mduls professionals i de les unitatsformatives'

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Formaci professionalFabricaci mecnica

  Disseny en Fabricaci MecnicaGrau superior

  CFPS FMC0

  69/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=662816&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Continutat

  Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  delineant projectista,

  tcnic o tcnica en disseny assistit per ordinador (CAD),

  tcnic o tcnica en desenvolupament de productes,

  tcnic o tcnica en desenvolupament de matrius,

  tcnic o tcnica en desenvolupament dutillatges i

  tcnic o tcnica en desenvolupament de motlles.

  Normativa

  Decret 70/2014, de 20 de maig, pel qual s'estableix el

  currculum del cicle formatiu de grau superior de disseny

  en fabricaci mecnica (DOGC nm. 6629, de

  23.05.2014)

  Formaci professionalFabricaci mecnica

  Disseny en Fabricaci MecnicaGrau superior

  CFPS FMC0

  70/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=662816&language=ca_ES

 • Descripci

  Aquests estudis postobligatoris capaciten per resoldreproblemes de visi, assessorar en l'elecci de les prtesisoculars ms adequades i elaborar les especificacionstcniques per fabricar-les i adaptar-les.

  La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.

  Continguts

  Processos de Fabricaci i Control de Lents de Contacte

  (175 hores)

  Obtenci de Lents Oftlmiques (175 hores)

  Fonaments d'ptica (140 hores)

  Disseny, Fabricaci i Control de Muntures ptiques (175

  hores)

  Disseny i Reparacions d'Ulleres (140 hores)

  Disseny i Reparaci d'Instruments ptics (105 hores)

  Atenci al Client (175 hores)

  Entrenaments Visuals (105 hores)

  Administraci, Gesti i Comercialitzaci d'una Petita

  Empresa (60 hores)

  Anatomia, Fisiopatologia i Ametropies Oculars (130 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (60 hores)

  Formaci en Centres de Treball (350 hores)

  Sntesi (60 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex, apartat 3 'Crdits'

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per crdit: 65 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 65

  euros

  per la compleci (per crdit): 20 euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Continutat

  Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior o

  Formaci professionalFabricaci mecnica

  ptica d'UlleraGrau superior

  CFPS 1455

  71/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=296041&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • tcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  director o directora de diversos departaments d'empreses

  ptiques,

  assessor o assessora comercial d'ptica,

  muntador o muntadora daparells i instruments amb

  components ptics i

  reparador o reparadora daparells i instruments amb

  components ptics.

  Normativa

  Decret 237/2002, de 25 de setembre, pel qual s'estableix

  el currculum del cicle formatiu de grau superior d'ptica

  d'ullera (DOGC nm. 3736, de 9.10.2002)

  Formaci professionalFabricaci mecnica

  ptica d'UlleraGrau superior

  CFPS 1455

  72/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=296041&language=ca_ES

 • Descripci

  Aquests estudis capaciten per planificar, programar icontrolar la fabricaci per fosa, pulvimetallrgia,transformaci de plstics i de materials compostos, partintde la documentaci del procs i les especificacions delsproductes que cal fabricar, assegurant la qualitat de lagesti i dels productes, aix com el manteniment delssistemes de prevenci de riscos laborals i protecciambiental.

  La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball), distribudes en dos cursosacadmics.

  Continguts

  Interpretaci Grfica (132 hores)

  Caracteritzaci de Materials (132 hores)

  Emmotllament Tancat (330 hores)

  Emmotllament Obert (198 hores)

  Programaci de Sistemes Automtics de Fabricaci

  Mecnica (165 hores)

  Programaci de la Producci (132 hores)

  Gesti de la qualitat, Prevenci de Riscos Laborals i

  Protecci Ambiental (99 hores)

  Verificaci de Productes Conformats (165 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Projecte de Programaci de la Producci en

  Emmotllament de Metalls i Polmers (132 hores)

  Formaci en Centres de Treball (350 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex, apartat 5.3:'Descripci dels mduls professionals i de les unitatsformatives'

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Formaci professionalFabricaci mecnica

  Programaci de la Producci en Emmotllament de Metalls i

  PolmersGrau superior

  CFPS FMD0

  73/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=760349&language=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Continutat

  Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  Tcnic en procs

  Tcnic de fabricaci

  Programador de la producci

  Tcnic d'aprovisionament

  Tcnic en laboratori de control de transformaci de

  polmers

  Programador de sistemes automatitzats

  Encarregat de producci (emmotllament, extrusi, acabat,

  tractaments i altres)

  Encarregat d'operadors de mquines de fabricar

  productes de cautx i de materials plstics

  Encarregat d'emmotlladors

  Encarregat d'installacions de processos de fosa

  Encarregat d'installacions de processos de

  pulverimetallrgia

  Tcnic de desenvolupament de productes i motllos

  Encarregat d'envasament

  Encarregat de vulcanitzaci

  Encarregat de secci de fabricaci de pneumtics, en

  general

  Inspector de verificadors de fabricaci de pneumtics

  Encarregat de secci de recautxutatge de pneumtics

  Encarregat de secci d'acabats

  Encarregat d'operacions prvies i de barreja.

  Normativa

  Orden ENS/282/2016, de 14 d'octubre, per la qual

  s'estableix el currculum del cicle formatiu de grau

  superior de programaci de la producci en emmotllament

  de metalls i polmers. (DOGC nm. 7234, de 26.10.2016)

  Formaci professionalFabricaci mecnica

  Programaci de la Producci en Emmotllament de Metalls i

  PolmersGrau superior

  CFPS FMD0

  74/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action=fitxa&documentId=760349&language=ca_ES&newLang=ca_ES

 • Descripci

  Aquests estudis postobligatoris capaciten per planificar,programar i controlar la fabricaci per mecanitzaci i elmuntatge de bns dequipament de manera que esgaranteixi la qualitat de la gesti del procs i delsproductes, aix com la supervisi dels sistemes deprevenci i riscos laborals i de protecci ambiental.

  La durada s de 2.000 hores (aproximadament 1.650 en uncentre educatiu i 350 en un centre de treball) distribudesen dos cursos acadmics.

  Aquest estudi substitueix el cicle Producci permecanitzaci (LOGSE).

  Continguts

  Interpretaci Grfica (132 hores)

  Definici de Processos de Mecanitzaci, Conformat i

  Muntatge (132 hores)

  Mecanitzaci per Control Numric (198 hores)

  Fabricaci Assistida per Ordinador (99 hores)

  Programaci de Sistemes Automtics de Fabricaci

  Mecnica (165 hores)

  Programaci de la Producci (132 hores)

  Execuci de Processos de Fabricaci (231 hores)

  Materials (66 hores)

  Gesti de la Qualitat, Prevenci de Riscos Laborals i

  Protecci Ambiental (99 hores)

  Verificaci de Productes (132 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Projecte de Fabricaci de Productes Mecnics (99 hores)

  Formaci en Centres de Treball (350 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex, apartat 5.3'Descripci dels mduls professionals i de les unitatsformatives'

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixen

  algun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Formaci professionalFabricaci mecnica

  Programaci de la Producci en Fabricaci MecnicaGrau superior

  CFPS FMB0

  75/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=660526&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Continutat

  Salidas acadmicas

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Salidas profesionales

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  tcnica o tcnica en mecnica,

  encarregat o encarregada d'installacions de

  processament de metalls,

  encarregat o encarregada d'operadors de mquines per

  treballar metalls,

  encarregat o encarregada de muntadors,

  programador o programadora de mquines de control

  numric,

  programador o programadora de sistemes automatitzats

  en fabricaci mecnica,

  programador o programadora de la producci i

  disseny en fabricaci mecnica.

  Normativa

  Decret 55/2014, de 22 d'abril, pel qual s'estableix el

  currculum del cicle formatiu de grau superior de

  programaci de la producci en fabricaci

  mecnica (DOGC nm. 6610, de 25.4.2014)

  Formaci professionalFabricaci mecnica

  Programaci de la Producci en Fabricaci MecnicaGrau superior

  CFPS FMB0

  76/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=660526

 • Descripci

  Aquests estudis postobligatoris capaciten per planificar,programar i controlar la fabricaci per mecanitzaci i elmuntatge de bns dequipament de manera que esgaranteixi la qualitat de la gesti del procs i delsproductes, aix com la supervisi dels sistemes deprevenci i riscos laborals i de protecci ambiental. Aquestacompetncia es complementa amb formaci especfica delsector de fabricaci de motlles i matrius.

  La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.

  Aquest estudi substitueix el cicle de producci permecanitzaci (LOGSE).

  Continguts

  Interpretaci Grfica (99 hores)

  Definici de Processos de Mecanitzaci, Conformat i

  Muntatge (99 hores)

  Mecanitzaci per Control Numric (198 hores)

  Fabricaci Assistida per Ordinador (66 hores)

  Programaci de Sistemes Automtics de Fabricaci

  Mecnica (132 hores)

  Programaci de la Producci (66 hores)

  Execuci de Processos de Fabricaci (231 hores)

  Materials (66 hores)

  Gesti de la Qualitat, Prevenci de Riscos Laborals i

  Protecci Ambiental (99 hores)

  Verificaci de Productes (99 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Projecte de Fabricaci de Productes Mecnics (33 hores)

  Disseny Industrial per Procs de Xapa i Estampaci (99

  hores)

  Disseny Industrial de Motlles per a Polmers (99 hores)

  Execuci de Processos de Transformaci de Polmers (99

  hores)

  Formaci en Centres de Treball (350 hores)

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Formaci professionalFabricaci mecnica

  Programaci de la Producci en Fabricaci Mecnica, perfil

  professional en Motlles i MatriusGrau superior

  CFPS FMB1

  77/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Continutat

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  - tcnica en mecnica,

  - encarregat d'installacions de processament de metalls,

  - encarregat d'operadors de mquines per treballar

  metalls,

  - encarregat de muntadors,

  - programador de mquines de control numric,

  - programador de sistemes automatitzats en fabricaci

  mecnica,

  - programador de la producci i

  - disseny en fabricaci mecnica.

  Normativa

  Decret 55/2014, de 22 d'abril, pel qual s'estableix el

  currculum del cicle formatiu de grau superior de

  programaci de la producci en fabricaci mecnica.(

  DOGC nm. 6610 25.4.2014).

  Formaci professionalFabricaci mecnica

  Programaci de la Producci en Fabricaci Mecnica, perfil

  professional en Motlles i MatriusGrau superior

  CFPS FMB1

  78/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action=fitxa&documentId=660526&language=ca_ES&newLang=ca_ES

 • Descripci

  Aquests estudis capaciten per dissenyar mobles i elementsde fusteria, gestionar la seva producci i installaci, iparticipar en el manteniment dels sistemes de qualitat, deprotecci mediambiental i de prevenci de riscos laborals.

  La durada s de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiui 383 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.

  Aquest estudi substitueix els cicles (LOGSE) Producci defusta i moble i Desenvolupament de productes en fusteria imoble.

  Continguts

  Representaci en Fusteria i Mobiliari (165 hores)

  Prototips en Fusteria i Moble (132 hores)

  Desenvolupament de Producte en Fusteria i Moble (165

  hores)

  Automatitzaci en Fusteria i Moble (165 hores)

  Installacions de Fusteria i Mobiliari (99 hores)

  Disseny d'Interiors en Fusteria i Moble (132 hores)

  Gesti de la Producci en Fusteria i Moble (132 hores)

  Processos en Indstries de Fusteria i Moble (99 hores)

  Fabricaci en Fusteria i Moble (165 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Angls Tcnic (99 hores)

  Projecte de Disseny i Moblament (99 hores)

  Formaci en Centres de Treball (383 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Continutat

  Formaci professionalFusta, moble i suro

  Disseny i MoblamentGrau superior

  CFPS FSA0

  79/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19353http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci daquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  a qualsevol estudi universitari oficial de grau o

  dibuixant projectista de mobles;

  tcnic o tcnica en desenvolupament de productes de

  fusteria i mobles;

  projectista de fusteria i moble;

  gerent d'empreses de fusta i moble i altres manufactures;

  tcnic o tcnica de control de qualitat en indstries de

  fusta i suro;

  encarregat o encarregada d'oficina tcnica;

  cap de fabricaci;

  controlador o controladora de producci;

  cap de secci;

  cap d'equip.

  Normativa

  Decreto 225/2015, de 20 d'octubre, por el que se

  establece el currculo del ciclo formativo de grado superior

  de diseo y amueblamiento (DOGC nm. 6981,

  22.10.2015).

  Formaci professionalFusta, moble i suro

  Disseny i MoblamentGrau superior

  CFPS FSA0

  80/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=705670&language=es_ES

 • Descripci

  Aquests estudis capaciten per dissenyar mobles i elementsde fusteria; per desenvolupar projectes de construcciefmera per a la indstria cultural i de lespectacle,participant en les fases de disseny i preproducci, ambaplicaci prctica dels recursos especfics i habilitatsnecessries i en la gesti de la producci i installaci, itamb per participar en el manteniment dels sistemes dequalitat, de protecci mediambiental i de prevenci deriscos laborals.

  La durada s de 2.000 hores (1.683 en un centre educatiu i317 en un centre de treball), que es distribueixen en doscursos acadmics.

  Continguts

  Representaci en Fusteria i Mobiliari (132 hores)

  Prototips en Fusteria i Moble (132 hores)

  Desenvolupament de Productes en Fusteria i Moble (132

  hores)

  Automatitzaci en Fusteria i Moble (132 hores)

  Installacions de Fusteria i Mobiliari (99 hores)

  Disseny d'Interiors en Fusteria i Moble (99 hores)

  Gesti de la Producci en Fusteria i Moble (99 hores)

  Processos en Indstries de Fusteria i Moble (66 hores)

  Fabricaci en Fusteria i Moble (132 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Angls Tcnic (99 hores)

  Projecte de Construccions Efmeres i Decorats (99 hores)

  Formaci en Centres de Treball (317 hores)

  Estructures Metlliques i Mecanismes de Decorats (99

  hores)

  Ornamentaci i Acabats de Decorats (198 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixen

  algun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Formaci professionalFusta, moble i suro

  Disseny i Moblament, perfil professional de Construccions

  Efmeres i DecoratsGrau superior

  CFPS FSA1

  81/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19353http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Continutat

  Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  dibuixant projectista de mobles;

  tcnic o tcnica en el desenvolupament de productes de

  fusteria i moble;

  projectista de fusteria i moble;

  gerent d'empreses de fusta i moble i altres manufactures;

  tcnic o tcnica de control de qualitat en indstries de

  fusta i suro;

  encarregat o encarregada d'oficina tcnica;

  cap de fabricaci;

  controlador o controladora de producci;

  cap de secci;

  cap d'equip;

  cap de taller de construcci de decorats d'escenografia;

  constructor o constructora de decorats d'escenografia,

  especialitzaci en fusteria i altres materials;

  tcnic constructor o tcnica constructora d'ornaments i

  acabats de decorats d'escenografia;

  constructor o constructora d'espais i locals temtics.

  Normativa

  Reial decret 1579/2011, de 4 de novembre, pel qual

  s'estableix el ttol de tcnic superior en disseny i

  moblament i se'n fixen els ensenyaments mnims (BOE

  nm. 297, de 10.12.2011)

  Formaci professionalFusta, moble i suro

  Disseny i Moblament, perfil professional de Construccions

  Efmeres i DecoratsGrau superior

  CFPS FSA1

  82/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19353

 • Descripci

  Aquests estudis postobligatoris capaciten per programarviatges combinats i esdeveniments, vendre serveis tursticsmitjanant agncies de viatges i altres distribudors iproposar accions de mrqueting.

  La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.

  Aquest estudi substitueix el cicle Agncies de viatges(LOGSE).

  Continguts

  Protocol i Relacions Pbliques (132 hores)

  Mrqueting Turstic (132 hores)

  Destinacions Turstiques (165 hores)

  Gesti de Productes Turstics (99 hores)

  Venda de Serveis Turstics (198 hores)

  Direcci d'Entitats d'Intermediaci Turstica (165 hores)

  Angls (132 hores)

  Segona Llengua Estrangera (132 hores)

  Projecte d'Agncies de Viatges i Gesti d'Esdeveniments

  (99 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Estructura del Mercat Turstic (99 hores)

  Recursos Turstics (165 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Formaci en Centres de Treball (350)

  Ms informaci del currculum a l'annex, apartat 5.3'Descripci dels mduls professionals i de les unitatsformatives'

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Continutat

  Formaci professionalHoteleria i turisme

  Agncies de Viatges i Gesti d'EsdevenimentsGrau superior

  CFPS HTA0

  83/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=635524&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  cap d'oficina o de departament d'una agncia de viatges,

  agent de viatges,

  consultor o consultora de viatges,

  organitzador o organitzadora d'esdeveniments,

  venedor o venedora de serveis de viatge i viatges

  programats i

  promotor o promotora comercial de viatges i serveis

  turstics.

  Normativa

  Decret 163/2013, de 7 de maig, pel qual sestableix el

  currculum del cicle formatiu de grau superior dagncies

  de viatges i gesti desdeveniments (DOGC nm. 6373,

  de 10.5.2013)

  Formaci professionalHoteleria i turisme

  Agncies de Viatges i Gesti d'EsdevenimentsGrau superior

  CFPS HTA0

  84/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=635524&language=ca_ES

 • Descripci

  Aquests estudis postobligatoris capaciten per dirigir iorganitzar la producci i el servei en cuina, determinantofertes i recursos, controlant les activitats prpies del'aprovisionament, producci i servei, complint els objectiuseconmics, seguint els protocols de qualitat establerts iactuant segons normes d'higiene, prevenci de riscslaborals i protecci ambiental.

  Tenen una durada de 2.000 hores (1.650 lectives en uncentre educatiu i 350 de prctiques en un centre de treball)distribudes en dos cursos acadmics.

  Aquest estudi substitueix el cicle Restauraci (LOGSE).

  Continguts

  Control de Provement de Matries Primeres (99 hores)

  Processos de Preelaboraci i Conservaci a la Cuina (297

  hores)

  Elaboracions de Pastisseria i Rebosteria a la Cuina (132

  hores)

  Processos d'Elaboraci Culinria (297 hores)

  Gesti de la Producci a la Cuina (132 hores)

  Gesti de la Qualitat i de la Seguretat i Higiene

  Alimentries (99 hores)

  Gastronomia i Nutrici (66 hores)

  Gesti Administrativa i Comercial en la Restauraci (99

  hores)

  Recursos Humans i Direcci d'Equips en la Restauraci

  (66 hores)

  Angls (132 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Projecte de Direcci de Cuina (66 hores)

  Formaci en Centres de Treball (350 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex, apartat5.3 'Descripci dels mduls professionals i de les unitatsformatives'

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Formaci professionalHoteleria i turisme

  Direcci de CuinaGrau superior

  CFPS HTD0

  85/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=659431&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Continutat

  Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  Director d'aliments i begudes

  Director de cuina

  Cap de producci a la cuina

  Cap de cuina

  Segon cap de cuina

  Cap de serveis d'pats (ctering)

  Cap de partida

  Encarregat d'economat i bodega.

  Normativa

  Decret 50/2014 de 8 d'abril, pel qual s'estableix el

  currculum del cicle formatiu de grau superior de direcci

  de cuina (DOGC nm. 6601, de 10.4.2014)

  Formaci professionalHoteleria i turisme

  Direcci de CuinaGrau superior

  CFPS HTD0

  86/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=659431&language=ca_ES

 • Descripci

  Aquests estudis postobligatoris capaciten per dirigir iorganitzar la producci i el servei d'aliments i begudes enrestauraci, determinant ofertes i recursos, controlant lesactivitats prpies de l'aprovisionament, complint elsobjectius econmics, seguint els protocols de qualitatestablerts i actuant segons normes d'higiene, prevenci deriscs laborals i protecci ambiental.

  Tenen una durada de 2.000 hores (1.650 lectives en uncentre educatiu i 350 de prctiques en un centre de treball)distribudes en dos cursos acadmics.

  Aquest estudi substitueix el cicle Restauraci (LOGSE).

  Continguts

  Planificaci i Direcci de Serveis i Esdeveniments de

  Restauraci (132 hores)

  Gesti de la Qualitat i de la Seguretat i Higiene

  Alimentries (99 hores)

  Gastronomia i Nutrici (66 hores)

  Projecte de Direcci de Serveis de Restauraci (66 hores)

  Control de l'Aprovisionament de Matries Primeres (99

  hores)

  Gesti Administrativa i Comercial de Restauraci (99

  hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Processos de Serveis en Bars i Cafeteries (198 hores)

  Processos de Serveis en Restaurants (264 hores)

  Sommelieria (132 hores)

  Recursos Humans i Direcci d'Equips de Restauraci (66

  hores)

  Angls (132 hores)

  Segona Llengua Estrangera (132 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Formaci en Centres de Treball (350 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Formaci professionalHoteleria i turisme

  Direcci de Serveis en RestauraciGrau superior

  CFPS HTE0

  87/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-9271http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Continutat

  Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  Responsable d'aliments i begudes

  Supervisor/a de restauraci moderna

  Matre

  Cap de sala

  Encarregat/ada de bar i cafeteria

  Cap de banquets

  Cap d'operacions de ctering

  Sommelier

  Responsable de compra de begudes

  Encarregat/ada d'economat i celler.

  Normativa

  DECRET 210/2015, de 22 de setembre, pel qual

  s'estableix el currculum del cicle formatiu de grau

  superior de direcci de serveis en restauraci (DOGC

  6963, 25.9.2015)

  Formaci professionalHoteleria i turisme

  Direcci de Serveis en RestauraciGrau superior

  CFPS HTE0

  88/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=703457&language=ca_ES

 • Descripci

  Aquests estudis postobligatoris capaciten per coordinar elsserveis propis dels establiments d'allotjament turstic,organitzar-hi esdeveniments mitjanant la gesti delsrecursos humans i materials necessaris; controlar isupervisar el departament de recepci i assegurar l'atencia la clientela amb els nivells de qualitat establerts.

  La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.

  Aquest estudi substitueix el cicle Allotjament (LOGSE).

  Continguts

  Estructura del Mercat Turstic (99 hores)

  Protocol i Relacions Pbliques (132 hores)

  Mrqueting Turstic (132 hores)

  Direcci d'Allotjaments Turstics (264 hores)

  Gesti del Departament de Pisos (165 hores)

  Recepci i Reserves (198 hores)

  Recursos Humans en l'Allotjament (99 hores)

  Comercialitzaci d'Esdeveniments (66 hores)

  Angls (132 hores)

  Segona Llengua Estrangera (132 hores)

  Projecte de Gesti d'Allotjament Turstic (66 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Formaci en Centres de Treball (350 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex, apartat 5.3

  'Descripci dels mduls professionals i de les unitats

  formatives'

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Continutat

  Formaci professionalHoteleria i turisme

  Gesti d'Allotjaments TursticsGrau superior

  CFPS HTB0

  89/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=630264&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  director o directora de l'rea d'allotjaments,

  cap de recepci o de reserves,

  coordinador o coordinadora de qualitat,

  encarregat o encarregada general del servei de pisos i

  neteja,

  gestor o gestora d'allotjament en residncies, hospitals i

  similars,

  gestor o gestora d'allotjament en cases rurals,

  coordinador o coordinadora d'esdeveniments,

  cap de vendes en establiments d'allotjaments turstics,

  comercial d'establiments d'allotjaments turstics,

  relacions pbliques,

  encarregat o encarregada de bugaderia i

  governant o governanta.

  Normativa

  Decret 126/2013, de 5 de mar, pel qual s'estableix el

  currculum del cicle formatiu de grau superior de gesti

  dallotjaments turstics (nm. 6330, de 7.3.2013)

  Formaci professionalHoteleria i turisme

  Gesti d'Allotjaments TursticsGrau superior

  CFPS HTB0

  90/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=630264&language=ca_ES

 • Descripci

  Aquests estudis postobligatoris capaciten per planificar ipromocionar les destinacions turstiques com a guia sobreel terreny o hoste o hostessa en terminals, mitjans detransport i esdeveniments.

  La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.

  Aquest estudi substitueix el cicle Informaci icomercialitzaci turstiques (LOGSE).

  Continguts

  Estructura del Mercat Turstic (99 hores)

  Destinacions Turstiques (165 hores)

  Serveis d'Informaci Turstica (132 hores)

  Protocol i Relacions Pbliques (132 hores)

  Recursos Turstics (165 hores)

  Processos de Guia i Assistncia Turstica (165 hores)

  Disseny de Productes Turstics (165 hores)

  Marqueting Turstic (132 hores)

  Activitats Ldiques, Fisicorecreatives i Culturals per a

  l'Animaci Turstica (165 hores)

  Vetllades i Espectacles (132 hores)

  Direcci d'Activitats d'Animaci Turstica i Esdeveniments

  (66 hores)

  Angls (132 hores)

  Segona Llengua Estrangera (132 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Projecte d'Animaci Turstica (66 hores)

  Formaci en Centres de Treball (350 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex, apartat 5.3'Descripci dels mduls professionals i de les unitatsformatives'

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixen

  algun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Formaci professionalHoteleria i turisme

  Guia, Informaci i Assistncia TurstiquesGrau superior

  CFPS HTF0

  91/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=657097&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Continutat

  Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  guia local;

  guia acompanyant;

  guia en bns d'inters local;

  personal informador turstic;

  cap d'oficines d'informaci;

  personal promotor turstic;

  personal tcnic d'empresa de consultoria turstica;

  agent de desenvolupament turstic local;

  personal assistent en mitjans de transport terrestre o

  martim;

  personal assistent en terminals (estacions, ports i

  aeroports);

  personal encarregat de facturaci en terminals de

  transport;

  personal assistent en fires, congressos i convencions, i

  personal encarregat de serveis en esdeveniments;

  Normativa

  Decret 30/2014, d'11 de mar, pel qual s'estableix el

  currculum del cicle formatiu de grau superior de guia,

  informaci i assistncies turstiques (DOGC nm. 6581,

  de 13.3.2014)

  Formaci professionalHoteleria i turisme

  Guia, Informaci i Assistncia TurstiquesGrau superior

  CFPS HTF0

  92/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=657097&language=ca_ES

 • Descripci

  Aquests estudis capaciten per gestionar departamentsd'animaci turstica, planificar la programaci, coordinar,promocionar i realitzar les activitats d'animaci turstica aixcom per planificar, promocionar i informar sobredestinacions turstiques de base territorial, guiant i assistinta viatgers i clients en les mateixes, aix com en terminals,mitjans de transport, esdeveniments i altres destinacionsturstiques.

  La durada s de 2.000 hores (1650 en un centre educatiu i

  350 en un centre de treball) distribudes en dos cursos

  acadmics

  Continguts

  Estructura del Mercat Turstic (99 hores)

  Destinacions Turstiques (165 hores)

  Serveis d'Informaci Turstica (132 hores)

  Protocol i Relacions Pbliques (132 hores)

  Recursos Turstics (165 hores)

  Processos de Guia i Assistncia Turstica (165 hores)

  Disseny de Productes Turstics (165 hores)

  Marqueting Turstic (132 hores)

  Activitats Ldiques, Fisicorecreatives i Culturals per a

  l'Animaci Turstica (165 hores)

  Vetllades i Espectacles (132 hores)

  Direcci d'Activitats d'Animaci Turstica i Esdeveniments

  (66 hores)

  Angls (132 hores)

  Segona Llengua Estrangera (132 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Projecte d'Animaci Turstica (66 hores)

  Formaci en Centres de Treball (350 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex, apartat 5.3'Descripci dels mduls professionals i de les unitatsformatives'

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacions

  Formaci professionalHoteleria i turisme

  Guia, Informaci i Assistncies Turstiques, perfil

  professional d'Animaci TursticaGrau superior

  CFPS HTF1

  93/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=657097&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/

 • generals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Continutat

  Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  guia local;

  guia acompanyant;

  guia en bns d'inters local;

  personal informador turstic;

  cap d'oficines d'informaci;

  personal promotor turstic;

  personal tcnic d'empresa de consultoria turstica;

  agent de desenvolupament turstic local;

  personal assistent en mitjans de transport terrestre o

  martim;

  personal assistent en terminals (estacions, ports i

  aeroports);

  personal encarregat de facturaci en terminals de

  transport;

  personal assistent en fires, congressos i convencions, i

  personal encarregat de serveis en esdeveniments;

  Normativa

  Decret 30/2014, d'11 de mar, pel qual s'estableix el

  currculum del cicle formatiu de grau superior de guia,

  informaci i assistncies turstiques (DOGC nm. 6581,

  de 13.3.2014)

  Formaci professionalHoteleria i turisme

  Guia, Informaci i Assistncies Turstiques, perfil

  professional d'Animaci TursticaGrau superior

  CFPS HTF1

  94/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=657097&language=ca_ES

 • Descripci

  Aquests estudis capaciten per generar animacions 2D i 3Dper a produccions audiovisuals i per desenvoluparproductes audiovisuals multimdia interactius, integrant elselements i fonts que intervenen en la seva creaci i teninten compte les seves relacions, dependncies i criterisd'interactivitat, a partir de parmetres prviament definits.

  La durada s de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiui 383 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.

  Continguts

  Projectes d'Animaci Audiovisual 2D i 3D (99 hores)

  Disseny, Dibuix i Modelatge per a Animaci (198 hores)

  Animaci d'Elements 2D i 3D (231 hores)

  Color, Illuminaci i Acabats 2D i 3D (198 hores)

  Projectes de Jocs i Entorns Interactius (66 hores)

  Realitzaci de Projectes Multimdia Interactius (132

  hores)

  Desenvolupament d'Entorns Interactius Multidispositius i

  Videojocs (264 hores)

  Realitzaci del Muntatge i Postproducci d'Audiovisuals

  (165 hores)

  Projectes d'Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius (99

  hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Formaci en Centres de Treball (383 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex a l'apartat 5.

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Continutat

  Sortides acadmiques

  Formaci professionalImatge i so

  Animacions en 3D, Jocs i Entorns InteractiusGrau superior

  CFPS ISE0

  95/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action=fitxa&mode=single&documentId=718414&language=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  animador o animadora 3D;

  animador o animadora 2D;

  interpolador o interpoladora;

  modelador o modeladora 3D;

  grafista digital;

  generador o generadora d'espais virtuals;

  tcnic o tcnica d'efectes especials 3D;

  integrador o integradora multimdia audiovisual;

  desenvolupador o desenvolupadora d'aplicacions i

  productes audiovisuals multimdia;

  editor o editora de continguts audiovisuals multimdia

  interactius i no interactius;

  tcnic o tcnica en sistemes i realitzaci en multimdia.

  Normativa

  Ordre ENS/31/2016, de 17 de febrer, per la qual

  s'estableix el currculum del cicle formatiu de grau

  superior d'animacions 3D, jocs i entorns interactius

  (DOGC nm. 7066, de 25.2.2016)

  Formaci professionalImatge i so

  Animacions en 3D, Jocs i Entorns InteractiusGrau superior

  CFPS ISE0

  96/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=718414&language=ca_ES

 • Descripci

  Aquests estudis capaciten per generar animacions en 2D i3D per a produccions audiovisuals i per desenvoluparproductes audiovisuals multimdia interactius. Tamb percrear, desenvolupar i produir projectes dentorns virtuals, derealitat augmentada i gamificaci, integrant els elements ifonts que intervenen en la seva creaci i tenint en compteles relacions, dependncies i criteris d'interactivitat, a partirde parmetres prviament definits.

  La durada s de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i383 en un centre de treball), que es distribueixen en doscursos acadmics.

  Continguts

  Projectes d'Animaci Audiovisual en 2D i 3D (66 hores)

  Disseny, Dibuix i Modelatge per a lAnimaci (132 hores)

  Animaci d'Elements en 2D i 3D (165 hores)

  Color, Illuminaci i Acabats en 2D i 3D (132 hores)

  Projectes de Jocs i dEntorns Interactius (66 hores)

  Realitzaci de Projectes Multimdia Interactius (132

  hores)

  Desenvolupament d'Entorns Interactius per a

  Multidispositius i Videojocs (231 hores)

  Realitzaci del Muntatge i Postproducci d'Audiovisuals

  (99 hores)

  Projecte de Mons Virtuals, Realitat Augmentada i

  Gamificaci (99 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Formaci en Centres de Treball (383 hores)

  Creaci de Mons Virtuals (132 hores)

  Tecnologies de Realitat Augmentada (132 hores)

  Comunicaci Experiencial i Gamificaci (66 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex, apartat 5.

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Formaci professionalImatge i so

  Animacions en 3D, Jocs i Entorns Interactius, perfil prof.

  Mons Virtuals, Realitat Augmentada i 'Gamificaci'Grau superior

  CFPS ISE1

  97/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action=fitxa&mode=single&documentId=718414&language=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Continutat

  Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  animador o animadora en 3D;

  animador o animadora en 2D;

  interpolador o interpoladora;

  modelador o modeladora en 3D;

  grafista digital;

  generador o generadora d'espais virtuals;

  tcnic o tcnica d'efectes especials en 3D;

  integrador o integradora de multimdia audiovisual;

  desenvolupador o desenvolupadora d'aplicacions i

  productes audiovisuals multimdia;

  editor o editora de continguts audiovisuals multimdia

  interactius i no interactius;

  tcnic o tcnica en sistemes i realitzaci multimdia;

  creador o creadora de mons virtuals i interactius;

  assessor tecnolgic o assessora tecnolgica en

  comunicaci experiencial per a empreses;

  creador o creadora de plataformes d'entreteniment i rol;

  productor o productora de contingut per a ciutats

  intelligents;

  consultor o consultora de solucions de realitat

  augmentada;

  dissenyador o dissenyadora de videojocs en l'mbit de la

  'gamificaci'.

  Normativa

  Ordre ENS/31/2016, de 17 de febrer, per la qual

  s'estableix el currculum del cicle formatiu de grau

  superior d'animacions 3D, jocs i entorns interactius

  (DOGC nm. 7066, de 25.2.2016)

  Formaci professionalImatge i so

  Animacions en 3D, Jocs i Entorns Interactius, perfil prof.

  Mons Virtuals, Realitat Augmentada i 'Gamificaci'Grau superior

  CFPS ISE1

  98/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=718414&language=ca_ES

 • Descripci

  Aquests estudis capaciten per portar a terme projectesfotogrfics complets, captar, enregistrar i tractar imatges deproduccions audiovisuals i illuminar espais escnics enaudiovisuals, espectacles i esdeveniments, i determinar icontrolar la qualitat tcnica, formal i expressiva.

  La durada s de 2.000 hores (aproximadament 1.617 en uncentre educatiu i 383 en un centre de treball) distribudesen dos cursos acadmics.

  Aquest estudi substitueix el cicle Imatge (LOGSE).

  Continguts

  Planificaci de la Cmera en Audiovisuals (132 hores)

  Presa d'Imatge Audiovisual (198 hores)

  Projectes d'Illuminaci (99 hores)

  Luminotcnia (132 hores)

  Control de la Illuminaci (132 hores)

  Projectes Fotogrfics (99 hores)

  Presa Fotogrfica (198 hores)

  Tractament Fotogrfic Digital (132 hores)

  Processos Finals Fotogrfics (66 hores)

  Enregistrament i Edici de Reportatges Audiovisuals (165

  hores)

  Projecte d'Illuminaci, Captaci i Tractament d'Imatge (99

  hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Formaci en Centres de Treball (383 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'.

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Continutat

  Formaci professionalImatge i so

  Illuminaci, Captaci i Tractament d'ImatgeGrau superior

  CFPS ISB0

  99/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-20274http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  operador o operadora de cmera de cine, vdeo i televisi;

  ajudant de cmera;

  reporter o reportera d'ENG (electronics news gathering);

  illuminador o illuminadora de televisi;

  ajudant d'illuminaci;

  responsable d'illuminaci d'espectacles en viu;

  luminotcnic o luminotcnica d'espectacles en viu;

  tcnic o tcnica de taules de control d'illuminaci en

  espectacles;

  fotgraf o fotgrafa;

  reporter grfic o reportera grfica;

  retocador o retocadora de fotografia digital;

  supervisor o supervisora de sistemes digitals i vectorials

  d'imatge.

  Normativa

  Decret 196/2015, de 8 de setembre, pel qual s'estableix el

  currculum del cicle formatiu de grau superior de so per a

  audiovisuals i espectacles (DOGC nm. 6954, 10.9.2015)

  Formaci professionalImatge i so

  Illuminaci, Captaci i Tractament d'ImatgeGrau superior

  CFPS ISB0

  100/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=702292&language=ca_ES

 • Descripci

  Aquests estudis capaciten per planificar, organitzar,supervisar i gestionar recursos econmics, materials,tcnics i humans per a la producci d'audiovisuals,espectacles i esdeveniments, i assegurar el complimentdels plans o objectius de la producci en el temps i lescondicions de cost i qualitat establertes.

  La duraci s de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiui 383 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.

  Aquest estudi substitueix el cicle Producci d'audiovisuals, rdio i espectacles (LOGSE).

  Continguts

  Planificaci de Projectes Audiovisuals (231 hores)

  Gesti de Projectes de Cinema, Vdeo i Multimdia (132

  hores)

  Gesti de Projectes de Televisi i Rdio (99 hores)

  Planificaci de Projectes d'Espectacles i Esdeveniments

  (165 hores)

  Gesti de Projectes d'Espectacles i Esdeveniments (99

  hores)

  Recursos Expressius Audiovisuals i Escnics (165 hores)

  Mitjans Tcnics Audiovisuals i Escnics (198 hores)

  Administraci i Promoci d'Audiovisuals i Espectacles

  (165 hores)

  Eines Informtiques per al Desenvolupament de Projectes

  Audiovisuals i d'Espectacles (99 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Projecte de Producci d'Audiovisuals i Espectacles (99

  hores)

  Formaci en Centres de Treball (383 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex, apartat 5.3:'Descripci dels mduls professionals i de les unitatsformatives'.

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Formaci professionalImatge i so

  Producci d'Audiovisuals i EspectaclesGrau superior

  CFPS ISD0

  101/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=761688&language=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Continutat

  Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  ajudant de producci de cinema;

  ajudant de producci de vdeo;

  ajudant de producci de televisi;

  ajudant de producci d'animaci;

  ajudant de producci de multimdia;

  ajudant de producci de rdio;

  cap de producci d'espectacles en viu i esdeveniments;

  ajudant de producci d'espectacles en viu i

  esdeveniments;

  gerent de companyia.

  Normativa

  Ordre ENS/291/2016, de 25 d'octubre, per la qual

  s'estableix el currculum del cicle formatiu de grau

  superior de producci d'audiovisuals i espectacles.

  (DOGC nm. 7240, de 4.11.2016)

  Formaci professionalImatge i so

  Producci d'Audiovisuals i EspectaclesGrau superior

  CFPS ISD0

  102/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=761688&language=ca_ES

 • Descripci

  Aquests estudis capaciten per organitzar i supervisar lapreparaci, realitzaci i muntatge de projectes audiovisualsfilmats, gravats o en directe, aix com regir els processostcnics i artstics de representacions d'espectacles en viu iesdeveniments, tot coordinant els mitjans tcnics i humans icontrolant el contingut, la forma, el projecte artstic i laqualitat establerta.

  La duraci s de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiui 383 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.

  Aquest estudi substitueix el cicle Realitzacid'audiovisuals i espectacles (LOGSE).

  Continguts

  Planificaci de la Realitzaci en Cinema i Vdeo (165

  hores)

  Processos de Realitzaci en Cinema i Vdeo (132 hores)

  Planificaci de la Realitzaci en Televisi (132 hores)

  Processos de Realitzaci en Televisi (165 hores)

  Planificaci del Muntatge i la Postproducci d'Audiovisuals

  (132 hores)

  Realitzaci del Muntatge i la Postproducci d'Audiovisuals

  (165 hores)

  Planificaci de la Regidoria d'Espectacles i

  Esdeveniments (132 hores)

  Processos de Regidoria d'Espectacles i Esdeveniments

  (132 hores)

  Mitjans Tcnics Audiovisuals i Escnics (198 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Projecte de Realitzaci de Projectes d'Audiovisuals i

  Espectacles (99 hores)

  Formaci en Centres de Treball (383 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex, apartat 5.3:'Descripci dels mduls professionals i de les unitatsformatives'.

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Formaci professionalImatge i so

  Realitzaci de Projectes d'Audiovisuals i EspectaclesGrau superior

  CFPS ISA0

  103/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=759795&language=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Continutat

  Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  ajudant de direcci en cinema;

  ajudant de realitzaci de vdeo;

  ajudant de realitzaci de televisi;

  responsable d'rea d'audiovisuals (en empreses alienes a

  l'activitat);

  muntador o muntadora de cinema;

  editor muntador o editora muntadora de vdeo;

  cap de regidoria;

  regidor o regidora d'espectacles en viu;

  regidor o regidora d'esdeveniments;

  regidor o regidora de parets.

  Normativa

  ORDRE ENS/281/2016, de 17 d'octubre, per la qual

  s'estableix el currculum del cicle formatiu de grau

  superior de realitzaci de projectes d'audiovisuals i

  espectacles. (DOGC nm. 7233, de 25.10.2016)

  Formaci professionalImatge i so

  Realitzaci de Projectes d'Audiovisuals i EspectaclesGrau superior

  CFPS ISA0

  104/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=759795&language=ca_ES

 • Descripci

  Aquests estudis capaciten per definir, planificar i supervisarla installaci, captaci, enregistrament, control, emissi,postproducci i reproducci del so en audiovisuals, rdio,indstria discogrfica, espectacles, esdeveniments iinstallacions fixes de sonoritzaci, tot controlant iassegurant la qualitat tcnica i formal.

  La duraci s de 2.000 hores (aproximadament 1.617 en uncentre educatiu i 383 en un centre de treball) distribudesen dos cursos acadmics.

  Aquest estudi substitueix el cicle So (LOGSE).

  Continguts

  Planificaci de Projectes de So (99 hores)

  Installacions de So (198 hores)

  So per a Audiovisuals (231 hores)

  Control de So en Directe (132 hores)

  Enregistrament en Estudi (165 hores)

  Ajust de Sistemes de Sonoritzaci (132 hores)

  Postproducci de So (165 hores)

  Electroacstica (132 hores)

  Comunicaci i Expressi Sonora (99 hores)

  Projecte de So per a Audiovisuals i Espectacles (99

  hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Formaci en Centres de Treball (383 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'.

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Continutat

  Formaci professionalImatge i so

  So per a Audiovisuals i EspectaclesGrau superior

  CFPS ISC0

  105/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19601http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  cap de so de cinema, audiovisuals i espectacles;

  tcnic o tcnica de so de cinema i audiovisuals;

  tcnic o tcnica de so directe;

  tcnic o tcnica d'enregistrament de so en estudi;

  tcnic o tcnica d'enregistrament musical;

  tcnic o tcnica de so per a equip de megafonia;

  tcnic o tcnica de monitors de so;

  tcnic o tcnica de sistemes de so;

  tcnic o tcnica de so en sistemes sense fil;

  tcnic o tcnica en sistemes de microfonia;

  especialista de so;

  muntador i editor o muntadora i editora de so;

  mesclador i masteritzador o mescladora i masteritzadora

  de so.

  Normativa

  Decret 196/2015, de 8 de setembre, pel qual s'estableix el

  currculum del cicle formatiu de grau superior de so per a

  audiovisuals i espectacles (DOGC nm. 6954, 10.9.2015)

  Formaci professionalImatge i so

  So per a Audiovisuals i EspectaclesGrau superior

  CFPS ISC0

  106/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=702306&language=ca_ES

 • Descripci

  Aquests estudis capaciten per dissenyar i organitzarprojectes d'assessorament en imatge personal, empresariali institucional; organitzar esdeveniments i planificar elsprocessos d'entrenament personal en habilitats decomunicaci, protocol i usos socials, tot respectant criterisde qualitat, seguretat, respecte al medi ambient i dissenyper a tots.

  La duraci s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.

  Aquest estudi substitueix el cicle Assessoria d'imatgepersonal (LOGSE).

  Continguts

  Assessoria Cosmtica (132 hores)

  Disseny d'Imatge Integral (132 hores)

  Estilisme en Vestuari i Complements (264 hores)

  Assessoria de Perruqueria (132 hores)

  Protocol i Organitzaci d'Esdeveniments (198 hores)

  Usos Socials (66 hores)

  Assessoria Esttica (132 hores)

  Habilitats Comunicatives (132 hores)

  Imatge Corporativa (66 hores)

  Direcci i Comercialitzaci (132 hores)

  Projecte d'Assessoria d'Imatge Personal i Corporativa (99

  hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Formaci en Centres de Treball (350 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex, apartat5.3 'Descripci dels mduls professionals i de les unitatsformatives'

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Formaci professionalImatge personal

  Assessoria d'Imatge Personal i CorporativaGrau superior

  CFPS IPA0

  107/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-20273http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Continutat

  Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  director tecnicoartstic o directora tecnicoartstic en

  produccions audiovisuals, escniques i de moda;

  tcnic o tcnica de protocol i cerimonial en institucions

  pbliques i privades;

  expert o experta en etiqueta i usos socials;

  assessor i consultor o assessora i consultora d'estilisme

  en el vestir;

  assessor o assessora d'estils i tendncies;

  assistent tcnic o assistenta tcnica d'imatge poltica,

  cultural i artstica;

  assessor o assessora en comeros de vestuari i

  complements;

  assessor o assessora d'imatge en mitjans audiovisuals i

  de moda;

  tcnic o tcnica comercial;

  assessor i consultor o assessora i consultora d'imatge

  corporativa;

  expert o experta en habilitats comunicatives;

  tcnic o tcnica especialista en gabinets de relacions

  pbliques;

  tcnic o tcnica especialista en imatge en departament de

  mrqueting;

  director o directora de gabinet d'assessoria d'imatge;

  consultor i assessor o consultora i assessora de protocol i

  organitzaci d'actes i esdeveniments;

  assessor o assessora en la compra de vestuari

  complements, regals i cosmtics;

  assistent o assistenta personal en la cura de la imatge;

  organitzador o organitzadora de casaments;

  assessor o assessora de premsa especialitzada en imatge

  personal.

  Normativa

  Ordre ENS/337/2016, de 13 de desembre, per la qual

  s'estableix el currculum del cicle formatiu de grau

  superior de d'assessoria d'imatge personal i corporativa

  (DOGC nm. 7272 de 22.12.2016).

  Formaci professionalImatge personal

  Assessoria d'Imatge Personal i CorporativaGrau superior

  CFPS IPA0

  108/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=769790&language=ca_ES

 • Descripci

  Aquests estudis capaciten per planificar i realitzar elmuntatge de projectes de caracteritzaci per mitjansaudiovisuals i escnics, aix com dissenyar i realitzarprtesis, perruques i maquillatges socials, professionals iartstics, coordinant els mitjans tcnics i humans irespectant els criteris de qualitat, seguretat, proteccimediambiental i disseny per a tots.

  La durada s de 2.000 hores (1.683 en un centre educatiu i317 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.

  Continguts

  Planificaci i Projectes (99 hores)

  Caracteritzaci de Personatges (165 hores)

  Maquillatge Professional (198 hores)

  Efectes Especials a travs del Maquillatge (99 hores)

  Creaci de Prtesis Facials i Corporals (231 hores)

  Perruqueria per Caracteritzaci (165 hores)

  Postisseria (165 hores)

  Disseny Digital de Personatges 2D i 3D (66 hores)

  Disseny Grfic Aplicat (132 hores)

  Productes de Caracteritzaci i Maquillatge (132 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Projecte de Caracteritzaci i Maquillatge Professional (66

  hores)

  Formaci en Centres de Treball (317 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex, apartat 5.3: 'Descripci dels mduls professionals i de les unitatsformatives'

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Continutat

  Formaci professionalImatge personal

  Caracteritzaci i Maquillatge ProfessionalGrau superior

  CFPS IPD0

  109/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=756628&language=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  Caracteritzador/a

  Cap de maquillatge per a mitjans audiovisuals i activitats i

  actuacions escniques

  Perruquer/a per a caracteritzaci

  Maquillador/a per a mitjans audiovisuals i activitats i

  actuacions escniques

  Postisser/a

  Cap de caracteritzaci

  Cap de perruqueria per a espectacles i mitjans

  audiovisuals

  Especialista en prtesis i efectes especials de

  caracteritzaci

  Dissenyador/a de personatges de caracteritzaci

  Formador/a tcnic/a en caracteritzaci

  Normativa

  Ordre ENS/265/2016, de 19 de setembre, per la qual

  s'estableix el currculum del cicle formatiu de grau

  superior de caracteritzaci i maquillatge professional.

  (DOGC nm. 7223, de 10.10.2016)

  Formaci professionalImatge personal

  Caracteritzaci i Maquillatge ProfessionalGrau superior

  CFPS IPD0

  110/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=756628&language=ca_ES

 • Descripci

  Aquests estudis capaciten per dirigir i organitzar eldesenvolupament dels serveis esttics, planificar i realitzartractaments esttics relacionats amb la imatge i el benestari aplicar tcniques esttiques hidrotermals, depilaci iimplantaci de pigments, tot assegurant la qualitat, laprevenci de riscs laborals i la gesti ambiental.

  La duraci s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiui 350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.

  Aquest estudi substitueix el cicle Esttica (LOGSE).

  Continguts

  Aparells d'Esttica (99 hores)

  Esttica Hidrotermal (165 hores)

  Depilaci Avanada (99 hores)

  Massatge Esttic (165 hores)

  Drenatge Esttic i Tcniques per Pressi (165 hores)

  Micropigmentaci (132 hores)

  Processos Fisiolgics i d'Higiene en Imatge Personal (99

  hores)

  Dermoesttica (132 hores)

  Cosmtica Aplicada a l'Esttica i el Benestar (132 hores)

  Tractaments Esttics Integrals (231 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Projecte d'Esttica Integral i Benestar (66 hores)

  Formaci en Centres de Treball (350 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex, apartat 5.3:'Descripci dels mduls professionals i de les unitatsformatives'

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Continutat

  Formaci professionalImatge personal

  Esttica Integral i BenestarGrau superior

  CFPS IPB0

  111/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=757993&language=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  esteticista;

  director tcnic o directora tcnica en empreses d'esttica,

  rees d'imatge personal i balnearis;

  tcnic o tcnica en tractaments esttics integrals;

  especialista en tcniques d'hidroesttica;

  tcnic o tcnica en micropigmentaci;

  tcnic o tcnica en depilaci mecnica i avanada;

  tcnic o tcnica en aparells d'esttica;

  especialista en bronzejat mitjanant radiaci ultraviolada;

  tcnic o tcnica en massatges esttics;

  tcnic o tcnica en drenatge limftic esttic;

  treballador qualificat o treballadora qualificada en centres

  de medicina i cirurgia esttica;

  tcnic o tcnica comercial;

  assessor o assessora en esttica i cosmtica;

  formador tcnic o formadora tcnica en esttica.

  Normativa

  Reial decret 881/2011, de 24 de juny, pel qual s'estableix

  el ttol de tcnic superior en esttica integral i benestar i

  se'n fixen els ensenyaments mnims (BOE nm. 176, de

  23.7.2011)

  Formaci professionalImatge personal

  Esttica Integral i BenestarGrau superior

  CFPS IPB0

  112/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-12722

 • Descripci

  Aquests estudis capaciten per dirigir i supervisar eldesenvolupament dels serveis de perruqueria, planificar iportar a terme tractaments capillars esttics i dissenyarestilismes de canvi d'imatge, respectant criteris de qualitat,seguretat, respecte al medi ambient i disseny per a tots.

  La duraci s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.

  Continguts

  Dermotricologia (132 hores)

  Recursos Tcnics i Cosmtics (165 hores)

  Tractaments Capillars (99 hores)

  Procediments i Tcniques de Perruqueria (297 hores)

  Pentinats per a Produccions Audiovisuals i de Moda (132

  hores)

  Estilisme en Perruqueria (165 hores)

  Estudi de la Imatge (99 hores)

  Direcci i Comercialitzaci (132 hores)

  Perruqueria per a Necessitats Especials (99 hores)

  Processos Fisiolgics i d'Higiene en Imatge Personal (99

  hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Projecte d'Estilisme i Direcci de Perruqueria (66 hores)

  Formaci en Centres de Treball (350 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex, apartat 5.3:'Descripci dels mduls professionals i de les unitatsformatives'

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Continutat

  Formaci professionalImatge personal

  Estilisme i Direcci de PerruqueriaGrau superior

  CFPS IPC0

  113/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=749204&language=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  director tcnic o directora tcnica en empreses de

  perruqueria;

  director tcnic i artstic o directora tcnica i artstica de

  perruqueria en produccions audiovisuals, escniques i de

  moda;

  especialista en tractaments capillars;

  assessor artstic o assessora artstica de perruqueria;

  estilista;

  especialista en prtesis capillars i postisseria;

  conseller avaluador o consellera avaluadora d'empreses

  de perruqueria;

  expert o experta en cures capillars en clients amb

  necessitats especials;

  tcnic o tcnica en anlisi capillar;

  perruquer o perruquera especialista;

  treballador qualificat o treballadora qualificada en

  clniques capillars i centres de medicina i cirurgia esttica;

  tcnic o tcnica comercial;

  assessor o assessora d'imatge;

  formador tcnic o formadora tcnica en perruqueria;

  assessor o assessora de venda i demostrador o

  demostradora de productes i aparells de perruqueria;

  assessor o assessora de premsa especialitzada en imatge

  personal i perruqueria.

  Normativa

  ORDRE ENS/192/2016, de 14 de juliol, per la qual

  s'estableix el currculum del cicle formatiu de grau

  superior d'estilisme i direcci de perruqueria (DOGC nm.

  7168 de 22.7.2016)

  Formaci professionalImatge personal

  Estilisme i Direcci de PerruqueriaGrau superior

  CFPS IPC0

  114/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=749204&language=ca_ES

 • Descripci

  Aquests estudis postobligatoris capaciten per organitzar icontrolar els processos delaboraci de productesalimentaris programant i supervisant les operacions i elsrecursos materials i humans necessaris, aplicant els plansde producci, qualitat, seguretat alimentaria, de prevencide riscos laborals i de protecci ambiental, dacord amb lalegislaci vigent.

  Tenen una durada de 2.000 hores (1.617 lectives en uncentre educatiu i 383 de prctiques en un centre de treball)distribudes en dos cursos acadmics.

  Aquest estudi substitueix el cicle Indstria alimentria(LOGSE).

  Continguts

  Projecte de Processos i Qualitat en la Indstria

  Alimentria (66 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Manteniment Electromecnic en Indstries de Procs (66

  hores)

  Processos Integrats en la Indstria Alimentria (132

  hores)

  Gesti de Qualitat i Ambiental en la Indstria Alimentria

  (132 hores)

  Anlisi d'Aliments (231 hores)

  Tractaments de Preparaci i Conservaci d'Aliments (165

  hores)

  Organitzaci de la Producci Alimentria (66 hores)

  Comercialitzaci i Logstica en la Indstria Alimentria (99

  hores)

  Control Microbiolgic i Sensorial dels Aliments (165 hores)

  Nutrici i Seguretat Alimentria (66 hores)

  Innovaci Alimentria (66 hores)

  Tecnologia Alimentria (132 hores)

  Biotecnologia Alimentria (66 hores)

  Formaci en Centres de Treball (383 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex, apartat5.3 'Descripci dels mduls professionals i de les unitats

  formatives'

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Formaci professionalIndstries alimentries

  Processos i Qualitat en Indstries AlimentriesGrau superior

  CFPS IAB0

  115/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=657682&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/

 • Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Continutat

  Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  Cap de lnia, de planta de fabricaci, de secci o de

  magatzem

  Cap de torn

  Supervisor/a d'equips, processos i productes

  Encarregat/ada de producci

  Encarregat/ada d'elaboraci de productes nous i

  desenvolupament de processos

  Encarregat/ada en anlisi d'aliments

  Tcnic/a en anlisi sensorial

  Tcnic/a en laboratori de control de qualitat

  Inspector/a o auditor/a de qualitat

  Encarregat/ada de la gesti de la seguretat alimentria

  Encarregat/ada d'aprovisionaments

  Encarregat/ada de la lnia d'envasament i embalatge

  Encarregat/ada de control ambiental i seguretat laboral

  Tcnic/a comercial.

  Normativa

  Decret 37/2014, de 18 de mar,, pel qual s'estableix el

  currculum del cicle formatiu de grau superior de

  processos i qualitat en la indstria alimentria (DOGC

  nm. 6586 de 20 de mar de 2014)

  Formaci professionalIndstries alimentries

  Processos i Qualitat en Indstries AlimentriesGrau superior

  CFPS IAB0

  116/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=657682&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_ES

 • Descripci

  Aquests estudis postobligatoris capaciten per gestionar lasecci vitivincola de la indstria alimentria, mitjanant laprogramaci, preparaci i supervisi dels recursosdisponibles i els treballs necessaris per complir els plans deproducci, qualitat i protecci ambiental.

  La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.

  Continguts

  Viticultura (264 hores)

  Vinificacions (165 hores)

  Processos Bioqumics (132 hores)

  Estabilitzaci, Criana i Envasament (198 hores)

  Anlisi Enolgica (132 hores)

  Indstries Derivades (99 hores)

  Tast i Cultura Vitivincola (132 hores)

  Comercialitzaci i Logstica en la Indstria Alimentria (99

  hores)

  Legislaci Vitivincola i Seguretat Alimentria (66 hores)

  Gesti de Qualitat i Ambiental en la Indstria Alimentria

  (132 hores)

  Projecte en la Indstria Vitivincola (66 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Formaci en Centres de Treball (350 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex, apartat5.3 'Descripci dels mduls professionals i de les unitatsformatives'

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Continutat

  Formaci professionalIndstries alimentries

  VitiviniculturaGrau superior

  CFPS IAA0

  117/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=626454&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  tcnic o tcnica vitivincola;

  encarregat o encarregada de procs de destillaci i

  rectificaci;

  encarregat o encarregada de recepci de mostos frescos i

  sulfitaci;

  supervisor o supervisora de columnes de destillaci i

  concentraci;

  encarregat o encarregada de la lnia d'envasament de

  destillats, concentrats i vinagres;

  encarregat o encarregada de l'envelliment i la criana de

  destillats i vinagres, i

  tcnic o tcnica en anlisi sensorial.

  Normativa

  Decret 53/2013, de 22 de gener, pel qual s'estableix el

  currculum del cicle formatiu de grau superior de

  vitivinicultura (DOGC nm. 6301, de 25.1.2013)

  Formaci professionalIndstries alimentries

  VitiviniculturaGrau superior

  CFPS IAA0

  118/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=626454

 • Descripci

  Aquests estudis postobligatoris capaciten per configurar,administrar i mantenir els sistemes informtics i per garantirla funcionalitat, la integritat i els serveis del sistema.Garanteixen la qualificaci tcnica adequada exigida com arequisit per ser empresa installadora d'infraestructurescomunes de telecomunicacions.

  Tenen una durada de 2.000 hores (1.683 en un centreeducatiu i 317 en un centre de treball) distribudes en doscursos acadmics.

  Aquest estudi substitueix el cicle Administraci desistemes informtics (LOGSE).

  Continguts

  Implantaci de Sistemes Operatius (231 hores)

  Gesti de Bases de Dades (165 hores)

  Programaci Bsica (165 hores)

  Llenguatges de Marques i Sistemes de Gesti

  d'Informaci (99 hores)

  Fonaments de Maquinari (99 hores)

  Administraci de Sistemes Operatius (132 hores)

  Planificaci i Administraci de Xarxes (165 hores)

  Serveis de Xarxa i Internet (99 hores)

  Implantaci d'Aplicacions Web (66 hores)

  Administraci de Sistemes Gestors de Bases de Dades

  (99 hores)

  Seguretat i Alta Disponibilitat (99 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Projecte d'Administraci de Sistemes Informtics en Xarxa

  (99 hores)

  Formaci en Centres de Treball (317 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex, apartat 5.3

  'Descripci dels mduls professionals i de les unitats

  formatives'.

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacions

  Formaci professionalInformtica i comunicacions

  Administraci de Sistemes Informtics en XarxaGrau superior

  CFPS ICA0

  119/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=641738&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/

 • generals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Continutat

  Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  tcnic o tcnica en administraci de sistemes,

  responsable d'informtica,

  tcnic o tcnica en serveis d'Internet,

  tcnic o tcnica en serveis de missatgeria electrnica,

  personal de suport tcnic,

  tcnic o tcnica en teleassistncia,

  tcnic o tcnica en administraci de base de dades,

  tcnic o tcnica de xarxes

  supervisor o supervisora de sistemes,

  tcnic o tcnica en serveis de comunicacions i

  tcnic o tcnica en entorns web.

  Normativa

  Decret 197/2013, de 23 de juliol, pel qual sestableix el

  currculum del cicle formatiu de grau superior

  dadministraci de sistemes informtics en xarxa (DOGC

  nm. 6426, de 26.7.2013)

  Formaci professionalInformtica i comunicacions

  Administraci de Sistemes Informtics en XarxaGrau superior

  CFPS ICA0

  120/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=641738&language=ca_ES

 • Descripci

  Aquests estudis postobligatoris capaciten per configurar,administrar i mantenir sistemes informtics, garantint-ne lafuncionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema,amb la qualitat exigida i complint la reglamentaci vigent.

  Daltra banda, aquest cicle formatiu, orientat a laciberseguretat, permet formar un professional per ser capadanalitzar la seguretat i proposar solucions als ciberatacsdetectats, reconeixent-ne l'origen i motius; definir iimplementar un funcionament segur per als dispositiusmbils i daltres (IoT), i assegurar els serveis de xarxa pergarantir-ne la seguretat.

  La durada s de 2.000 hores (1.683 en un centre educatiu i317 en un centre de treball), que es distribueixen en doscursos acadmics.

  Continguts

  Implantaci de Sistemes Operatius (198 hores)

  Gesti de Bases de Dades (132 hores)

  Programaci Bsica (132 hores)

  Llenguatges de Marques i Sistemes de Gesti

  d'Informaci (99 hores)

  Fonaments de Maquinari (66 hores)

  Administraci de Sistemes Operatius (99 hores)

  Planificaci i Administraci de Xarxes (132 hores)

  Serveis de Xarxa i Internet (99 hores)

  Implantaci dAplicacions Web (66 hores)

  Administraci de Sistemes Gestors de Bases de Dades

  (99 hores)

  Seguretat i Alta Disponibilitat (99 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Projecte dAdministraci de Sistemes Informtics en Xarxa

  (66 hores)

  Formaci en Centres de Treball (317 hores)

  Ciberseguretat i Hacking tic (99 hores)

  Seguretat en Sistemes, Xarxes i Serveis (132 hores)

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixen

  algun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Formaci professionalInformtica i comunicacions

  Administraci de Sistemes Informtics en Xarxa, perfil

  professional CiberseguretatGrau superior

  CFPS ICA1

  121/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Continutat

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  - tcnic o tcnica en administraci de sistemes,

  - responsable dinformtica,

  - tcnic o tcnica en serveis dInternet,

  - tcnic o tcnica en serveis de missatgeria electrnica,

  - personal de suport tcnic,

  - tcnic o tcnica en teleassistncia,

  - tcnic o tcnica en administraci de bases de dades,

  - tcnic o tcnica en xarxes,

  - supervisor o supervisora de sistemes,

  - tcnic o tcnica en serveis de comunicacions,

  - tcnic o tcnica en entorns web.

  Normativa

  Decret 197/2013, de 23 de juliol, pel qual sestableix el

  currculum del cicle formatiu de grau superior

  dadministraci de sistemes informtics en xarxa (DOGC

  nm. 6426, de 26.7.2013)

  Formaci professionalInformtica i comunicacions

  Administraci de Sistemes Informtics en Xarxa, perfil

  professional CiberseguretatGrau superior

  CFPS ICA1

  122/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=641738&language=ca_ES

 • Descripci

  Aquests estudis postobligatoris capaciten perdesenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacionsinformtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies ientorns de desenvolupament especfics, garantint l'accs ales dades de forma segura i complint els criteris deusabilitat i qualitat exigides en els estndards establerts.

  Tenen una durada de 2.000 hores (1.683 lectives en uncentre educatiu i 317 de prctiques en un centre de treball)distribudes en dos cursos acadmics.

  Aquest estudi substitueix el cicle Desenvolupamentd'aplicacions informtiques (LOGSE).

  Continguts

  Sistemes Informtics (198 hores)

  Bases de Dades (231 hores)

  Programaci (297 hores)

  Llenguatges de Marques i Sistemes de Gesti

  d'Informaci (99 hores)

  Entorns de Desenvolupament (66 hores)

  Accs a Dades (132 hores)

  Desenvolupament d'Interfcies (99 hores)

  Programaci Multimdia i Dispositius Mbils (99 hores)

  Programaci de Serveis i Processos (99 hores)

  Sistemes de Gesti Empresarial (99 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Projecte de Desenvolupament d'Aplicacions

  Multiplataforma (99 hores)

  Formaci en Centres de Treball (317 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex, apartat 5.3

  'Descripci dels mduls professionals i de les unitats

  formatives'.

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Formaci professionalInformtica i comunicacions

  Desenvolupament d'Aplicacions MultiplataformaGrau superior

  CFPS ICB0

  123/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=649951&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Continutat

  Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  Tcnic o tcnica en desenvolupament d'aplicacions

  informtiques per a la gesti empresarial i de negocis

  Tcnic o tcnica en desenvolupament d'aplicacions

  informtiques de propsit general i en l'mbit de

  l'entreteniment i de l'informtica mbil

  Normativa

  Decret 260/2013, de 3 de desembre, pel qual s'estableix

  el currculum del cicle formatiu de grau superior de

  desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (DOGC

  nm. 6516, de 5.12.2013)

  Formaci professionalInformtica i comunicacions

  Desenvolupament d'Aplicacions MultiplataformaGrau superior

  CFPS ICB0

  124/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=649951&language=ca_ES

 • Descripci

  Aquests estudis postobligatoris capaciten perdesenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacionsinformtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies ientorns de desenvolupament especfics, garantint l'accs ales dades de forma segura i complint els criteris d'usabilitat iqualitat exigides en els estndards establerts.

  Tenen una durada de 2.000 hores (1.683 lectives en uncentre educatiu i 317 de prctiques en un centre de treball)distribudes en dos cursos acadmics.

  Continguts

  Sistemes Informtics (132 hores)

  Bases de Dades (165 hores)

  Programaci (231 hores)

  Llenguatges de Marques i Sistemes de Gesti

  d'Informaci (99 hores)

  Entorns de Desenvolupament (66 hores)

  Accs a Dades (99 hores)

  Desenvolupament d'Interfcies (99 hores)

  Programaci Multimdia i Dispositius Mbils (66 hores)

  Programaci de Serveis i Processos (66 hores)

  Sistemes de Gesti Empresarial (66 hores)

  Logstica d'Aprovisionament (99 hores)

  Angls (132 hores)

  Operadors Logstics i Operativa Bsica de Comer

  Internacional (99 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Projecte de Desenvolupament d'Aplicacions

  Multiplataforma (99 hores)

  Formaci en Centres de Treball (317 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixen

  algun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Formaci professionalInformtica i comunicacions

  Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma, perfil

  professional Informtica Aplicada a la LogsticaGrau superior

  CFPS ICB1

  125/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=649951&language=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Continutat

  Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  tcnic o tcnica en desenvolupament d'aplicacions

  informtiques per a la gesti empresarial i de negocis

  tcnic o tcnica en desenvolupament d'aplicacions

  informtiques de propsit general i en l'mbit de

  l'entreteniment i de la informtica mbil

  Normativa

  Decret 260/2013, de 3 de desembre, pel qual s'estableix

  el currculum del cicle formatiu de grau superior de

  desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (DOGC

  nm. 6516, de 5.12.2013)

  Formaci professionalInformtica i comunicacions

  Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma, perfil

  professional Informtica Aplicada a la LogsticaGrau superior

  CFPS ICB1

  126/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=649951&language=ca_ES

 • Descripci

  Aquests estudis postobligatoris capaciten perdesenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacionsinformtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies ientorns de desenvolupament especfics, garantint l'accs ales dades de forma segura i complint els criteris d'usabilitat iqualitat exigides en els estndards establerts.

  Tenen una durada de 2.000 hores (1.683 lectives en uncentre educatiu i 317 de prctiques en un centre de treball)distribudes en dos cursos acadmics.

  Continguts

  Sistemes Informtics (167 hores)

  Bases de Dades (138 hores)

  Programaci (230 hores)

  Llenguatges de Marques i Sistemes de Gesti

  d'Informaci (91 hores)

  Entorns de Desenvolupament (60 hores)

  Accs a Dades (80 hores)

  Desenvolupament d'Interfcies (94 hores)

  Programaci Multimdia i Dispositius Mbils (99 hores)

  Programaci de Serveis i Processos (87 hores)

  Sistemes de Gesti Empresarial (55 hores)

  Game Design (31 hores)

  Disseny 2D i 3D (99 hores)

  Programaci de Videojocs 2D i 3D (188 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Projecte de Desenvolupament d'Aplicacions

  Multiplataforma (99 hores)

  Formaci en Centres de Treball (317 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Formaci professionalInformtica i comunicacions

  Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma, perfil

  professional Videojocs i Oci DigitalGrau superior

  CFPS ICB2

  127/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=649951&language=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Continutat

  Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  tcnic o tcnica en desenvolupament d'aplicacions

  informtiques per a la gesti empresarial i de negocis

  tcnic o tcnica en desenvolupament d'aplicacions

  informtiques de propsit general i en l'mbit de

  l'entreteniment i de la informtica mbil

  Normativa

  Decret 260/2013, de 3 de desembre, pel qual s'estableix

  el currculum del cicle formatiu de grau superior de

  desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (DOGC

  nm. 6516, de 5.12.2013)

  Formaci professionalInformtica i comunicacions

  Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma, perfil

  professional Videojocs i Oci DigitalGrau superior

  CFPS ICB2

  128/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=649951&language=ca_ES

 • Descripci

  Aquests estudis postobligatoris capaciten perdesenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, ambindependncia del model emprat i utilitzant tecnologiesespecfiques, garantint l'accs a les dades de forma segurai complint els criteris d'accessibilitat, usabilitat i qualitatexigides en els estndards establerts.

  Tenen una durada de 2.000 hores (1.683 lectives en uncentre educatiu i 317 de prctiques en un centre de treball)distribudes en dos cursos acadmics.

  Continguts

  Sistemes Informtics (198 hores)

  Bases de Dades (231 hores)

  Programaci (297 hores)

  Llenguatges de Marques i Sistemes de Gesti

  d'Informaci (99 hores)

  Entorns de Desenvolupament (66 hores)

  Desenvolupament Web en Entorn Client (165 hores)

  Desenvolupament Web en Entorn Servidor (165 hores)

  Desplegament d'Aplicacions Web (99 hores)

  Disseny d'Interfcies Web (99 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Projecte de Desenvolupament d'Aplicacions Web (99

  hores)

  Formaci en Centres de Treball (317 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mduls

  professionals'.

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Continutat

  Formaci professionalInformtica i comunicacions

  Desenvolupament d'Aplicacions WebGrau superior

  CFPS ICC0

  129/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=702907&language=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  programador web

  programador multimdia

  desenvolupador d'aplicacions en entorns web

  Normativa

  Decret 199/2015, de 15 de setembre, pel qual s'estableix

  el currculum del cicle formatiu de grau superior de

  desenvolupament d'aplicacions web. (DOGC nm. 6958,

  17.9.2015)

  Formaci professionalInformtica i comunicacions

  Desenvolupament d'Aplicacions WebGrau superior

  CFPS ICC0

  130/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=702907&language=ca_ES

 • Descripci

  Aquests estudis postobligatoris capaciten perdesenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, ambindependncia del model emprat i utilitzant tecnologiesespecfiques, garantint l'accs a les dades de forma segurai complint els criteris d'accessibilitat, usabilitat i qualitatexigides en els estndards establerts.

  D'altra banda, aquest cicle formatiu orientat a labioinformtica permet formar un professional capad'assistir els investigadors en la consulta i extraccid'informaci de les bases de dades mdiques, biolgiques iqumiques. Es donaran les bases perqu l'alumnat puguiconsultar, modificar i gestionar la informaciemmagatzemada en bases de dades mdiques, utilitzar leseines i aplicacions informtiques relacionades amb lescincies miques i les eines informtiques relacionadesamb el disseny de nous frmacs.

  La durada s de 2.000 hores (1.683 en un centre educatiu i317 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.

  Continguts

  Sistemes Informtics (165 hores)

  Bases de Dades (198 hores)

  Programaci (264 hores)

  Llenguatges de Marques i Sistemes de Gesti

  d'Informaci (99 hores)

  Entorns de Desenvolupament (66 hores)

  Desenvolupament Web en Entorn Client (99 hores)

  Desenvolupament Web en Entorn Servidor (132 hores)

  Desplegament d'Aplicacions Web (66 hores)

  Disseny d'Interfcies Web (99 hores)

  Bioinformtica (264 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Projecte de Desenvolupament d'Aplicacions Web (66

  hores)

  Ms informacin del currculo en el anexo I 'Mdulosprofesionales'

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacions

  Formaci professionalInformtica i comunicacions

  Desenvolupament d'Aplicacions Web, perfil professional

  BioinformticaGrau superior

  CFPS ICC1

  131/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=649951&language=es_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/

 • generals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Continutat

  Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  -programador web

  programador multimdia

  desenvolupador d'aplicacions en entorns web

  personal tcnic en la consulta, modificaci i gesti de

  dades bioinformtiques

  Normativa

  Reial decret 686/2010, de 20 de maig, pel qual s'estableix

  el ttol de tcnic superior en desenvolupament

  d'aplicacions web i se'n fixen els ensenyaments mnims

  (BOE nm. 143, de 12.6.2010)

  Formaci professionalInformtica i comunicacions

  Desenvolupament d'Aplicacions Web, perfil professional

  BioinformticaGrau superior

  CFPS ICC1

  132/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-9269

 • Descripci

  Aquests estudis postobligatoris capaciten per desenvoluparprojectes i planificar el muntatge de les installacionstrmiques i de fluids en edificis i processos industrials.

  La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiui 350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.

  Aquest estudi substitueix el cicle Desenvolupament deprojectes d'installacions de fluids, trmiques i demanutenci (LOGSE).

  Continguts

  Sistemes Elctrics i Automtics (198 hores)

  Equips i Installacions Trmiques (231 hores)

  Processos de Muntatge d'Installacions (231 hores)

  Representaci Grfica d'Installacions (132 hores)

  Energies Renovables i Eficincia Energtica (66 hores)

  Configuraci d'Installacions de Climatitzaci, Calefacci i

  ACS (165 hores)

  Configuraci d'Installacions Frigorfiques (165 hores)

  Configuraci d'Installacions de Fluids (132 hores)

  Planificaci del Muntatge d'Installacions (66 hores)

  Projecte d'Installacions Trmiques i de Fluids (99 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Formaci en Centres de Treball (350 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex, apartat5.3 'Descripci dels mduls professionals i de les unitatsformatives'

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Continutat

  Formaci professionalInstallaci i manteniment

  Desenvolupament de Projectes d'Installacions Trmiques i

  de FluidsGrau superior

  CFPS IMB0

  133/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=618210&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  delineant projectista d'installacions calorfiques,

  delineant projectista d'installacions de climatitzaci i

  ventilaci i extracci,

  delineant projectista d'installacions frigorfiques,

  delineant projectista de xarxes i sistemes de distribuci de

  fluids,

  tcnic o tcnica en planificaci de muntatges

  d'installacions calorfiques,

  tcnic o tcnica en planificaci de muntatges

  d'installacions de climatitzaci i ventilaci i extracci,

  tcnic tcnica en planificaci de muntatges d'installacions

  frigorfiques i

  tcnic o tcnica en planificaci de processos de

  muntatges de xarxes i sistemes de distribuci de fluids.

  Amb aquesta titulaci s'obt directament el certificatacreditatiu per a la manipulaci d'equips amb sistemesfrigorfics de qualsevol crrega de refrigerants de gasosfluorats.

  Normativa

  Decret 120/2012, de 9 d'octubre, pel qual s'estableix el

  currculum del cicle formatiu de grau superior de

  desenvolupament de projectes d'installacions trmiques i

  de fluids (DOGC nm. 6232, de 15.10.2012)

  Formaci professionalInstallaci i manteniment

  Desenvolupament de Projectes d'Installacions Trmiques i

  de FluidsGrau superior

  CFPS IMB0

  134/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=618210

 • Descripci

  Aquests estudis postobligatoris capaciten per desenvoluparprojectes i planificar el muntatge de les installacionstrmiques i de fluids en edificis i processos industrials.

  La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.

  Aquest estudi substitueix el cicle Manteniment i muntatged'installacions d'edifici i procs (LOGSE).

  Continguts

  Sistemes Elctrics i Automtics (198 hores)

  Equips i Installacions Trmiques (231 hores)

  Processos de Muntatge d'Installacions (231 hores)

  Representaci Grfica d'Installacions (132 hores)

  Energies Renovables i Eficincia Energtica (66 hores)

  Configuraci d'Installacions Trmiques i de Fluids (132

  hores)

  Manteniment d'Installacions Frigorfiques i de

  Climatitzaci (165 hores)

  Manteniment d'Installacions Calorfiques i de Fluids (165

  hores)

  Gesti del Muntatge, de la Qualitat i del Manteniment (99

  hores)

  Projecte de Manteniment d'Installacions Trmiques i de

  Fluids (66 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Formaci en Centres de Treball (350 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex, apartat 5.3'Descripci dels mduls professionals i de les unitatsformatives'

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Formaci professionalInstallaci i manteniment

  Manteniment d'Installacions Trmiques i de FluidsGrau superior

  CFPS IMA0

  135/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=647082&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Continutat

  Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  delineant projectista d'installacions calorfiques, de

  climatitzaci i ventilaci i extracci, d'installacions

  frigorfiques i de xarxes i sistemes de distribuci de fluids;

  tcnic o tcnica en planificaci de muntatges

  d'installacions calorfiques;

  tcnic o tcnica en planificaci de muntatges

  d'installacions de climatitzaci i ventilaci i extracci;

  tcnic o tcnica en planificaci de muntatges

  d'installacions frigorfiques, i

  tcnic o tcnica en planificaci de processos de

  muntatges de xarxes i sistemes de distribuci de fluids.

  Amb aquesta titulaci s'obt directament el carnetprofessional d'installacions trmiques en els edificis (ITE)i el certificat acreditatiu per a la manipulaci d'equips ambsistemes frigorfics de qualsevol crrega de refrigerants degasos fluorats.

  Normativa

  Decret 242/2013, de 22 doctubre, pel qual sestableix el

  currculum del cicle formatiu de grau superior de

  manteniment dinstallacions trmiques i de fluids (DOGC

  nm. 6488, de 25.10.2013)

  Formaci professionalInstallaci i manteniment

  Manteniment d'Installacions Trmiques i de FluidsGrau superior

  CFPS IMA0

  136/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=647082&language=ca_ES

 • Descripci

  Aquests estudis capaciten per configurar i optimitzarsistemes mecatrnics industrials, aix com planificar,supervisar i/o executar-ne el muntatge i manteniment,seguint els protocols de qualitat, de seguretat i deprevenci de riscos laborals i respecte ambiental.

  La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.

  Aquest estudi substitueix el cicle Manteniment d'equipsindustrials (LOGSE).

  Continguts

  Sistemes Mecnics (132 hores)

  Sistemes Hidrulics i Pneumtics (132 hores)

  Sistemes Elctrics i Electrnics (165 hores)

  Elements de Mquines (132 hores)

  Processos de Fabricaci (165 hores)

  Representaci Grfica de Sistemes Mecatrnics (132

  hores)

  Configuraci de Sistemes Mecatrnics (132 hores)

  Processos i Gesti de Manteniment i Qualitat (99 hores)

  Integraci de Sistemes (198 hores)

  Simulaci de Sistemes Mecatrnics (99 hores)

  Projecte de Mecatrnica Industrial (99 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Formaci en Centres de Treball (350 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Continutat

  Formaci professionalInstallaci i manteniment

  Mecatrnica IndustrialGrau superior

  CFPS IMC0

  137/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19351http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  tcnic o tcnica en planificaci i programaci de

  processos de manteniment d'installacions de maquinria

  i equips industrials;

  cap d'equip en muntatge d'installacions de maquinria i

  equips industrials;

  cap d'equip en manteniment d'installacions de maquinria

  i equips industrials.

  Normativa

  Ordre ENS/228/2016, de 24 d'agost, per la qual

  s'estableix el currculum del cicle formatiu de grau

  superior de mecatrnica industrial (DOGC nm. 7198, de

  5.9.2016)

  Formaci professionalInstallaci i manteniment

  Mecatrnica IndustrialGrau superior

  CFPS IMC0

  138/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=752512&language=ca_ES

 • Descripci

  Aquests estudis capaciten per configurar i optimitzarsistemes mecatrnics industrials; planificar, supervisar i/oexecutar-ne el muntatge i el manteniment en empreses quefabriquen productes cermics, i tamb organitzar i gestionarla fabricaci de productes cermics, assegurant-nelexecuci amb la qualitat requerida i en les condicions deseguretat i ambientals establertes.

  La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.

  Continguts

  Sistemes Hidrulics i Pneumtics

  Sistemes Mecnics

  Sistemes Elctrics i Electrnics

  Elements de Mquines

  Processos de Fabricaci

  Representaci Grfica de Sistemes Mecatrnics

  Configuraci de Sistemes Mecatrnics

  Processos i Gesti de Manteniment i Qualitat

  Integraci de Sistemes

  Simulaci de Sistemes Mecatrnics

  Desenvolupament de Productes Cermics

  Fabricaci de Pastes Cermiques i de Productes

  Cermics Conformats

  Control de Processos de Productes Cermics

  Formaci i Orientaci Laboral

  Empresa i Iniciativa Emprenedora

  Projecte de Mecatrnica Industrial

  Formaci en Centres de Treball

  Aquest currculum est pendent d'aprovaci.

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Formaci professionalInstallaci i manteniment

  Mecatrnica Industrial, perfil professional de Fabricaci de

  Productes CermicsGrau superior

  CFPS IMC1

  139/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Continutat

  Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  tcnic o tcnica en planificaci i programaci de

  processos de manteniment d'installacions de maquinria

  i equips industrials;

  cap d'equip en muntatge d'installacions de maquinria i

  equips industrials;

  cap d'equip en manteniment d'installacions de maquinria

  i equips industrials;

  tcnic o tcnica de programaci i control de la producci

  en indstries cermiques;

  tcnic o tcnica de gesti de qualitat en indstries

  cermiques, i

  tcnic o tcnica de gesti de medi ambient en indstries

  cermiques.

  Normativa

  Reial decret 1576/2011, de 4 de novembre, pel qual

  s'estableix el ttol de tcnic superior en mecatrnica

  industrial i se'n fixen els ensenyaments mnims (BOE

  nm. 297, de 10.12.2011)

  Formaci professionalInstallaci i manteniment

  Mecatrnica Industrial, perfil professional de Fabricaci de

  Productes CermicsGrau superior

  CFPS IMC1

  140/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19351

 • Descripci

  Aquests estudis postobligatoris capaciten per portar aterme la planificaci d'activitats que puguin comportardanys per als treballadors o les treballadores, lesinstallacions o l'entorn; promoure, amb carcter general, laprevenci a l'empresa; vigilar el compliment de les normesde seguretat, higiene i ambientals, supervisant l'adequacidels equips i dels mitjans de prevenci als riscos associatsa les mquines, installacions, processos, substncies ipreparats.

  La durada s de 2.000 hores (1.610 en un centre educatiu i390 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.

  Continguts

  Gesti de la Prevenci (260 hores)

  Riscos Derivats de les Condicions de Seguretat (240

  hores)

  Riscos Fsics Ambientals (200 hores)

  Riscos Qumics i Biolgics Ambientals (200 hores)

  Prevenci de Riscos Derivats de l'Organitzaci i la

  Crrega de Treball (230 hores)

  Emergncies (140 hores)

  Relacions en l'Equip de Treball (60 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (60 hores)

  Formaci en Centres de Treball (390 hores)

  Sntesi (60 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex, apartat 3 'Crdits'

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per crdit: 65 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 65

  euros

  per la compleci (per crdit): 20 euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Continutat

  Sortides acadmiques

  Con estos estudios se obtiene el ttulo de tcnico superior o

  Formaci professionalInstallaci i manteniment

  Prevenci de Riscos ProfessionalsGrau superior

  CFPS 1954

  141/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=367174&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • tcnica superior, que permite acceder a cualquier estudiouniversitario oficial de grado. Las personas que se hangraduado en un ciclo formativo de grado superior puedenobtener la convalidacin de crditos universitarios ECTS.

  Para ms informacin, consulte el Canal Universidades

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  tcnic o tcnica en prevenci i

  tcnic o tcnica en seguretat i higiene

  Normativa

  Decret 365/2004, de 24 d'agost, pel qual s'estableix el

  currculum del cicle formatiu de grau superior de

  prevenci de riscos professionals (DOGC nm. 4205, de

  26.8.2004)

  Formaci professionalInstallaci i manteniment

  Prevenci de Riscos ProfessionalsGrau superior

  CFPS 1954

  142/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=367174&language=ca_ES

 • Descripci

  Aquests estudis capaciten per planificar, organitzar isupervisar les activitats de producci aqcola, coordinantels recursos disponibles per aconseguir la qualitatrequerida del producte i complint la normativa d'aplicaci.

  La durada s de 2.000 hores (aproximadament 1.650 en uncentre educatiu i 350 en un centre de treball) distribudesen dos cursos acadmics.

  Aquest estudi substitueix el cicle Producci aqcola(LOGSE).

  Continguts

  Tcniques i Gesti de la Producci de Cultius Auxiliars

  (231 hores)

  Tcniques i Gesti de la Producci de Peixos (330 hores)

  Tcniques i Gesti de la Producci de Molluscos

  (297hores)

  Tcniques i Gesti de la Producci de Crustacis (99

  hores)

  Installacions, Innovaci i Sistemes d'Automatitzaci en

  Aqicultura (165 hores)

  Tcniques Analtiques i Mtodes de Control Sanitari en

  Aqicultura (99 hores)

  Gesti Mediambiental dels Processos Aqcoles (66

  hores)

  Aquariologia (132 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Projecte d'Implantaci d'un Centre de Producci Aqcola

  (66 hores)

  Formaci en Centres de Treball (350 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex.

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Formaci professionalMaritimopesquera

  AqiculturaGrau superior

  CFPS MPB0

  143/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=799123&language=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Continutat

  Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  responsable tcnic o tcnica de la reproducci i del cultiu

  larvari de peixos d'aigua de mar;

  responsable tcnic o tcnica de la reproducci de peixos

  d'aiges continentals;

  responsable tcnic o tcnica de la reproducci i del cultiu

  larvari de molluscs;

  responsable tcnic o tcnica de la reproducci i del cultiu

  larvari de crustacis;

  responsable tcnic o tcnica de preengreix i d'engreix de

  peixos d'aigua de mar;

  responsable tcnic o tcnica d'engreix de peixos d'aiges

  continentals;

  responsable tcnic o tcnica de preengreix i engreix de

  molluscs;

  responsable tcnic o tcnica d'engreix de crustacis;

  tcnic o tcnica en medi ambient per a l'aqicultura;

  tcnic o tcnica en indstries de derivats i elaborats de la

  pesca i de l'aqicultura, empreses, vaixells factoria i

  llotges;

  tcnic o tcnica en laboratori de control de qualitat de

  productes de la pesca.

  Normativa

  Ordre ENS/228/2017, de 4 d'octubre, dper la qual

  s'estableix el currculum del cicle formatiu de grau

  superior d'Aqicultura (DOGC nm. 7472, de 11.10.2017)

  Formaci professionalMaritimopesquera

  AqiculturaGrau superior

  CFPS MPB0

  144/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=799123&language=ca_ES

 • Descripci

  Aquests estudis capaciten per organitzar i supervisar elstreballs de manteniment de maquinria de vaixells iembarcacions, a partir de la informaci tcnica, aix comorganitzar el servei de manteniment en embarcacions aterra.Organitzar i realitzar les gurdies de mquines.

  La durada s de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i383 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.

  Aquest estudi substitueix el cicle Supervisi i control demquines i installacions del vaixell (LOGSE).

  Continguts

  Organitzaci del Manteniment de Planta Propulsora i

  Maquinria Auxiliar de Vaixells (231 hores)

  Organitzaci del Manteniment en Sec de Vaixells i

  Embarcacions i Muntatge de Motors Trmics (198 hores)

  Programaci i Manteniment d'Automatismes Hidrulics i

  Pneumtics en Vaixells i Embarcacions (165 hores)

  Organitzaci del Manteniment i Muntatge d'Installacions i

  Sistemes Elctrics de Vaixells i Embarcacions (165 hores)

  Organitzaci del Manteniment i Muntatge d'Installacions

  Frigorfiques i Sistemes de Climatitzaci de Vaixells i

  Embarcacions (132 hores)

  Planificaci del Manteniment de Maquinria de Vaixells i

  Embarcacions (66 hores)

  Organitzaci de la Gurdia de Mquines (66 hores)

  Angls (99 hores)

  Control de les Emergncies (132 hores)

  Organitzaci de l'Assistncia Sanitria a Bord (66 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Projecte d'Organitzaci del Manteniment de Maquinria

  de Vaixells i Embarcacions (33 hores)

  Formaci en Centres de Treball (383 hores)

  Construcci Naval i Teoria del Vaixell (99 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacions

  Formaci professionalMaritimopesquera

  Organitzaci del Manteniment de la Maquinria de Vaixells i

  EmbarcacionsGrau superior

  CFPS MPC0

  145/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-10867http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/

 • generals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Continutat

  Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  Cap de mquines

  Oficial/a de mquines o primer/a oficial/a de mquines

  Inspector/a en empreses pesqueres

  Cap d'equip

  Cap de taller

  Prit/a taxador/a d'embarcacions esportives i d'esbarjo

  Normativa

  Reial decret 1075/2012, de 13 de juliol, pel qual

  s'estableix el ttol de tcnic superior en organitzaci del

  manteniment de maquinria de vaixells i embarcacions i

  se'n fixen els ensenyaments mnims (BOE nm. 195, de

  15.8.2012)

  Formaci professionalMaritimopesquera

  Organitzaci del Manteniment de la Maquinria de Vaixells i

  EmbarcacionsGrau superior

  CFPS MPC0

  146/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-10867

 • Descripci

  Aquests estudis capaciten per planificar, gestionar iexecutar les activitats de vaixells en les condicions quedeterminin les administracions competents per a aquestnivell, dirigint-ne i controlant-ne la seguretat, la navegaci,les maniobres, les operacions de crrega, estiba idescrrega, aix com l'extracci, manipulaci,processament i conservaci de la pesca, i optimitzant-ne laproducci, segons la normativa nacional i internacional.

  La durada s de 2.000 hores (aproximadament 1.617 en uncentre educatiu i 383 en un centre de treball) distribudesen dos cursos acadmics.

  Aquest estudi substitueix el cicle Navegaci, pesca itransport martim (LOGSE).

  Continguts

  Maniobra i Estiba (264 hores)

  Navegaci, Govern i Comunicacions del Vaixell (264

  hores)

  Control de les Emergncies (132 hores)

  Organitzaci de l'Assistncia Sanitria a Bord (66 hores)

  Administraci i Gesti del Vaixell i de l'Activitat Pesquera

  (132 hores)

  Gurdia de Pont (198 hores)

  Pesca d'Altura i Gran Altura (231 hores)

  Angls (99 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Projecte d'Implementaci d'una Ruta de Transport Martim

  (66 hores)

  Formaci en Centres de Treball (383 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex, apartat 5.3'Descripci dels mduls professionals i de les unitatsformatives'

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Formaci professionalMaritimopesquera

  Transport Martim i Pesca d'AlturaGrau superior

  CFPS MPA0

  147/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action=fitxa&documentId=755453&language=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Continutat

  Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  patr o patrona d'altura o de gran altura;

  patr o patrona al comandament de vaixells de pesca,

  vaixells mercants de crrega i de passatge i en iots de

  gran eslora;

  primer o primera oficial de pont;

  oficial o oficiala de pont en vaixells de pesca, vaixells

  mercants de crrega i de passatge i en iots de gran

  eslora;

  oficial o oficiala responsable de la gurdia o el

  comandament d'embarcacions dedicades a vigilncia

  fiscal, inspecci pesquera, investigaci oceanogrfica,

  seguretat i salvament martim;

  inspector o inspectora de flota;

  agent consignatari o consignatria;

  agent d'assegurances martimes;

  supervisor o supervisora de muntatge i armament d'arts i

  aparells de pesca.

  Normativa

  Ordre ENS/259/2016, de 26 de setembre, per la qual

  s'estableix el currculum del cicle formatiu de grau

  superior de transport martim i pesca d'altura. (DOGC

  nm. 7219, de 4.10.2016)

  Formaci professionalMaritimopesquera

  Transport Martim i Pesca d'AlturaGrau superior

  CFPS MPA0

  148/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=755453&language=ca_ES

 • Descripci

  Tcnic o tcnica superior en fabricaci de productesfarmacutics, biotecnolgics i afins

  Aquests estudis capaciten per gestionar i participar en lesoperacions de fabricaci, condicionament iemmagatzematge de productes farmacutics,biotecnolgics i afins, organitzant el funcionament, laposada en marxa i la parada de les installacions i equips,segons els procediments normalitzats de treball i complintles normes de seguretat, prevenci de riscos i protecciambiental.

  La durada s de 2.000 hores (1.584 en un centre educatiu i416 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.

  Aquest estudi substitueix el cicle Fabricaci de productesfarmacutics i afins (LOGSE).

  Continguts

  Organitzaci i Gesti de la Fabricaci de Productes

  Farmacutics, Biotecnolgics i Afins (66 hores)

  Control de Qualitat de Productes Farmacutics,

  Biotecnolgics i Afins (198 hores)

  Operacions Bsiques en la Indstria Farmacutica,

  Biotecnolgica i Afins (165 hores)

  Principis de Biotecnologia (132 hores)

  Seguretat en la Indstria Farmacutica, Biotecnolgica i

  Afins (66 hores)

  rees i Serveis Auxiliars en la Indstria Farmacutica,

  Biotecnolgica i Afins (165 hores)

  Tcniques de Producci Biotecnolgica (99 hores)

  Tcniques de Producci Farmacutica i Afins (132 hores)

  Regulaci i Control en la Indstria Farmacutica,

  Biotecnolgica i Afins (99 hores)

  Condicionament i Emmagatzematge de Productes

  Farmacutics, Biotecnolgics i Afins (66 hores)

  Manteniment Electromecnic en Indstries de Procs (66

  hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Angls Tcnic (99 hores)

  Projecte de Fabricaci de Productes Farmacutics,

  Biotecnolgics i Afins (66 hores)

  Formaci en Centres de Treball (416 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  Formaci professionalQumica

  Fabricaci de Productes Farmacutics, Biotecnolgics i

  AfinsGrau superior

  CFPS QUB0

  149/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-10872http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/

 • per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Continutat

  Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mn

  laboral com a:

  encarregat o encarregada d'operadors de mquines per

  fabricar i condicionar productes qumics;

  supervisor o supervisora d'rea de producci;

  supervisor o supervisora d'rea de condicionat;

  supervisor o supervisora d'rea de planificaci;

  coordinador o coordinadora d'rea;

  cap d'equip de reactor/bioreactor;

  tcnic o tcnica de control;

  coordinador o coordinadora de magatzem;

  encarregat o encarregada de fabricaci;

  cap d'equip de processos d'extracci i purificaci de

  productes biotecnolgics;

  cap d'equip de sala blanca en biotecnologia;

  supervisor o supervisora d'rea de processos i servei

  biotecnolgic;

  supervisor o supervisora de seguretat en processos

  biotecnolgics.

  Normativa

  Reial decret 832/2014, de 3 d'octubre, pel qual s'estableix

  el ttol de tcnic superior en fabricaci de productes

  farmacutics, biotecnolgics i afins i se'n fixen els

  ensenyaments mnims (BOE nm. 259, de 25.10.2014)

  Formaci professionalQumica

  Fabricaci de Productes Farmacutics, Biotecnolgics i

  AfinsGrau superior

  CFPS QUB0

  150/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-10872

 • Descripci

  Aquests estudis postobligatoris capaciten per organitzar isupervisar l'activitat d'un laboratori i per desenvolupar iaplicar tcniques d'assaig i anlisis fsiques, qumiques imicrobiolgiques sobre matries primeres i productesqumics o alimentaris per a la investigaci o el control dequalitat.

  La durada s de 2.000 hores (1.584 en un centre educatiu i416 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.

  Aquest estudi substitueix el cicle Anlisi i control(LOGSE).

  Continguts

  Mostreig i Preparaci de la Mostra (132 hores)

  Anlisis Qumiques (198 hores)

  Anlisi Instrumental (198 hores)

  Assajos Fsics (99 hores)

  Assajos Fisicoqumics (99 hores)

  Assajos Microbiolgics (198 hores)

  Assajos Biotecnolgics (132 hores)

  Qualitat i Seguretat en el Laboratori (165 hores)

  Angls Tcnic (99 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Projecte de Laboratori d'Anlisi i de Control de Qualitat

  (99 hores)

  Formaci en Centres de Treball (416 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex, apartat5.3 'Descripci dels mduls professionals i de les unitatsformatives'

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Continutat

  Formaci professionalQumica

  Laboratori d'Anlisi i Control de QualitatGrau superior

  CFPS QUD0

  151/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=618235&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  tcnic o tcnica de laboratori i de control de qualitat,

  analista d'investigaci i desenvolupament,

  analista d'aiges i

  analista de matries primeres i de productes acabats.

  Normativa

  Decret 121/2012, de 9 d'octubre, pel qual s'estableix el

  currculum del cicle formatiu de grau superior de laboratori

  d'anlisi i de control de qualitat (DOGC nm. 6233, de

  15.10.2012)

  Formaci professionalQumica

  Laboratori d'Anlisi i Control de QualitatGrau superior

  CFPS QUD0

  152/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=618235&language=ca_ES

 • Descripci

  Aquests estudis postobligatoris capaciten per organitzar igestionar les mesures de protecci ambiental, inspeccionari controlar les installacions per a la prevenci i conservacidel medi ambient, analitzar les mostres d'afluents i efluentsi proposar i establir les mesures correctores necessries.

  La durada s de 1.400 hores (960 en un centre educatiu i440 en un centre de treball) concentrades en un cursacadmic.

  Continguts

  Organitzaci i Gesti de la Protecci Ambiental (90 hores)

  Control d'Emissions a l'Atmosfera (120 hores)

  Control de Residus (90 hores)

  Tcniques d'Anlisi Fisicoqumiques, Qumiques i

  Microbiolgiques d'Aiges (210 hores)

  Estacions Depuradores d'Aiges Residuals (90 hores)

  Seguretat Qumica i Higiene Industrial (90 hores)

  Relacions en l'mbit de Treball (90 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (60 hores)

  Formaci en Centres de Treball (440 hores)

  Sntesi (60 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex, apartat 3 'Crdits'

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per crdit: 65 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 65

  euros

  per la compleci (per crdit): 20 euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Continutat

  Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Formaci professionalQumica

  Qumica AmbientalGrau superior

  CFPS 1555

  153/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=116048&languageFitxa=ca_ES&newLang=es_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  tcnic o tcnica en depuraci d'aiges,

  tcnic o tcnica en tractament de residus,

  tcnic o tcnica en control atmosfric i

  tcnic o tcnica en auditories i avaluaci d'impactes.

  Normativa

  Decret 312/1995, de 7 de noviembre, pel qual s'estableix

  el currculum del cicle formatiu de grau superior de

  qumica ambiental (DOGC nm. 2135, de 30.11.1995)

  Formaci professionalQumica

  Qumica AmbientalGrau superior

  CFPS 1555

  154/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=116048&language=ca_ES

 • Descripci

  Aquests estudis postobligatoris capaciten per organitzar icontrolar les operacions de les plantes de procs qumic ide cogeneraci d'energia i serveis auxiliars associats.

  La durada s de 2.000 hores (1.584 en un centre educatiu i416 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.

  Aquest estudi substitueix el cicle Indstries de procsqumic (LOGSE).

  Continguts

  Organitzaci i Gesti en Indstries Qumiques (99 hores)

  Transport de Slids i Fluids (132 hores)

  Generaci i Recuperaci d'Energia (132 hores)

  Operacions Bsiques en la Indstria Qumica (231 hores)

  Reactors Qumics (99 hores)

  Regulaci i Control de Procs Qumic (231 hores)

  Formulaci i Preparaci de Mescles (66 hores)

  Condicionat i Emmagatzematge de Productes Qumics

  (99 hores)

  Prevenci de Riscos en Indstries Qumiques (66 hores)

  Manteniment Electromecnic en Indstries de Procs (66

  hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Angls Tcnic (99 hores)

  Projecte d'Indstries de Procs Qumic (99 hores)

  Formaci en Centres de Treball (416 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex, apartat5.3 'Descripci dels mduls professionals i de les unitatsformatives'

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Formaci professionalQumica

  Qumica IndustrialGrau superior

  CFPS QUA0

  155/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=618076&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Continutat

  Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  encarregat o encarregada de planta qumica;

  encarregat o encarregada d'operacions de mquines per

  fabricar, transformar i condicionar productes qumics;

  supervisor o supervisora d'rea de producci d'energia, de

  serveis auxiliars;

  supervisor o supervisora de refineries de petroli i gas

  natural;

  cap d'equip en installacions de tractament qumic,

  magatzems en indstries qumiques;

  cap de parc de tancs en indstries qumiques;

  cap de zona de recepci i expedici de matries i

  productes qumics;

  supervisor o supervisora de sistemes de control, de

  cambra de control, d'rea en plantes de qumica de

  transformaci o de condicionat, i

  responsable de formulaci.

  Normativa

  Decret 115/2012, de 9 d'octubre, pel qual s'estableix el

  currculum del cicle formatiu de grau superior de qumica

  industrial (DOGC nm. 6231, de 11.10.2012)

  Formaci professionalQumica

  Qumica IndustrialGrau superior

  CFPS QUA0

  156/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=618076&language=ca_ES

 • Descripci

  Tcnic o tcnica superior en anatomia patolgica icitodiagnstic

  Aquests estudis capaciten per processar mostreshistolgiques i citolgiques, seleccionar i fer l'aproximacidiagnstica de citologies ginecolgiques i generals, icollaborar en la realitzaci de necrpsies clniques iforenses, de manera que serveixin com a suport aldiagnstic clnic o medicolegal, organitzant i programant eltreball, i complint criteris de qualitat del servei id'optimitzaci de recursos, sota la supervisi facultativacorresponent.

  La durada s de 2.000 hores (1.584 en un centre educatiu i416 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.

  Aquest estudi substitueix el cicle Anatomia patolgica icitologia (LOGSE).

  Continguts

  Gesti de Mostres Biolgiques (198 hores)

  Tcniques Generals de Laboratori (198 hores)

  Biologia Molecular i Citogentica (132 hores)

  Necrpsies (66 hores)

  Processament Citolgic i Tissular (165 hores)

  Citologia General (165 hores)

  Citologia Ginecolgica (198 hores)

  Fisiopatologia General (231 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Projecte d'Anatomia Patolgica i Citodiagnstic (66 hores)

  Formaci en Centres de Treball (416 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Formaci professionalSanitat

  Anatomia Patolgica i CitodiagnsticGrau superior

  CFPS SAC0

  157/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-10064http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Continutat

  Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  tcnic o tcnica superior en anatomia patolgica i

  citologia;

  tcnic o tcnica especialista en anatomia patolgica i

  citologia;

  citotcnic o citotcnica;

  ajudant o ajudanta de forense;

  prosector o prosectora d'autpsies clniques i

  medicolegals;

  tanatoprctic o tanatoprctica;

  collaborador i assistent o collaboradora i assistenta en

  biologia molecular;

  collaborador i assistent o collaboradora i

  assistenta d'investigaci.

  Normativa

  Reial decret 767/2014, de 12 de setembre, pel qual

  s'estableix el ttol de tcnic superior en anatomia

  patolgica i citodiagnstic i se'n fixen els ensenyaments

  mnims (BOE nm. 241, de 4.10.2014)

  Formaci professionalSanitat

  Anatomia Patolgica i CitodiagnsticGrau superior

  CFPS SAC0

  158/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-10064

 • Descripci

  Aquests estudis postobligatoris proporcionen elsconeixements necessaris per seleccionar, construir, reparari adaptar prtesis correctives de deficincies auditives,assegurar el compliment de les especificacions establertesper la normativa i la prescripci corresponent.

  La durada s de 2.000 hores (aproximadament 1.617 en uncentre educatiu i 383 en un centre de treball) distribudesen dos cursos acadmics.

  Aquest estudi substitueix el cicle Audioprtesis (LOGSE).

  Continguts

  Caracterstiques Anatomosensorials Auditives (231 hores)

  Tecnologia Electrnica en Audioprtesi (231 hores)

  Acstica i Elements de Protecci Sonora (165 hores)

  Elaboraci de Motlles i Protectors Auditius (198 hores)

  Elecci i Adaptaci de Prtesis Auditives (264 hores)

  Atenci a l'Hipoacsic (99 hores)

  Audici i Comunicaci Verbal (66 hores)

  Gesti i Serveis Postvenda de l'Establiment

  d'Audioprtesis (132 hores)

  Projecte d'Audiologia Prottica (66 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Formaci en Centres de Treball (383 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex, apartat 5.3'Descripci dels mduls professionals i de les unitatsformatives'

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Continutat

  Sortides acadmiques

  Formaci professionalSanitat

  Audiologia ProtticaGrau superior

  CFPS SAG0

  159/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=618106&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  tcnic o tcnica superior en audioprtesi,

  tcnic o tcnica especialista audioprotesista,

  tcnic o tcnica a en elaboraci de motlles i protectors

  auditius,

  tcnic o tcnica en medici de nivell sonor i

  audiometrista.

  Normativa

  Decret 114/2012, de 9 doctubre, pel qual sestableix el

  currculum del cicle formatiu de grau superior daudiologia

  prottica (DOGC nm. 6231, d'11.10.2012)

  Formaci professionalSanitat

  Audiologia ProtticaGrau superior

  CFPS SAG0

  160/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=618106&language=ca_ES

 • Descripci

  Aquests estudis postobligatoris capaciten per elaborardietes, controlar la qualitat de l'alimentaci de les persones,analitzar-ne els comportaments alimentaris i programar iaplicar activitats educatives que millorin els hbitsd'alimentaci de la poblaci.

  La durada s de 2.000 hores (1.590 en un centre educatiu i410 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.

  Continguts

  Organitzaci i Gesti de l'rea de Treball Assignada en la

  Unitat/Gabinet de Diettica (60 hores)

  Alimentaci Equilibrada (270 hores)

  Dietoterpia (240 hores)

  Control Alimentari (180 hores)

  Microbiologia i Higiene Alimentria (180 hores)

  Educaci Sanitria i Promoci de la Salut (90 hores)

  Fisiopatologia Aplicada a la Diettica (240 hores)

  Relacions en l'Equip de Treball (60 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (60 hores)

  Formaci en Centres de Treball (410 hores)

  Sntesi (60 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex, apartat 3 'Crdits'

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per crdit: 65 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 65

  euros

  per la compleci (per crdit): 20 euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Continutat

  Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Formaci professionalSanitat

  DietticaGrau superior

  CFPS 1651

  161/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=166421&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  tcnic o tcnica en diettica i nutrici,

  responsable d'alimentaci en empreses de servei d'pats,

  tcnic o tcnica en higiene dels aliments,

  consultor o consultora en alimentaci i

  educador sanitari o educadora sanitria.

  Normativa

  Decret 50/1998, de 3 de mar, pel qual s'estableix el

  currculum del cicle formatiu de grau superior de diettica

  (DOGC nm. 2622, de 20.4.1998)

  Formaci professionalSanitat

  DietticaGrau superior

  CFPS 1651

  162/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=166421&language=ca_ES

 • Descripci

  Tcnic o tcnica superior en documentaci iadministraci sanitries

  Aquests estudis capaciten per definir i organitzar processosde tractament de la informaci i documentaci clnica,extraient i registrant dades, codificant-les i validant lainformaci, garantint el compliment de la normativa, aixcom intervenir en els processos d'atenci i gesti depacients i de gesti administrativa en centres sanitaris.

  La durada s de 2.000 hores (1.584 en un centre educatiu i416 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.

  Aquest estudi substitueix el cicle Documentaci sanitria(LOGSE).

  Continguts

  Gesti de Pacients (99 hores)

  Terminologia Clnica i Patologia (132 hores)

  Extracci de Diagnstics i Procediments (198 hores)

  Arxius i Documentaci Sanitaris (132 hores)

  Sistemes d'Informaci i Classificaci Sanitaris (132 hores)

  Ofimtica i Processament de la Informaci (132 hores)

  Codificaci Sanitria (165 hores)

  Atenci Psicosocial al Pacient-Usuari (66 hores)

  Validaci i Explotaci de Dades (165 hores)

  Gesti Administrativa Sanitria (99 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Angls (99)

  Projecte de Documentaci i Administraci Sanitries (66

  hores)

  Formaci en Centres de Treball (350 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixen

  algun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Formaci professionalSanitat

  Documentaci i Administraci SanitriesGrau superior

  CFPS SAD0

  163/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-10065http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Continutat

  Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  tcnic o tcnica superior en documentaci sanitria;

  responsable tcnic de codificaci de documentaci

  sanitria;

  responsable tcnic d'arxius d'histries clniques;

  responsable tcnic de tractament i disseny documental

  sanitari;

  responsable tcnic de sistemes d'informaci assistencial

  sanitria;

  responsable tcnic d'avaluaci i control de qualitat de la

  prestaci sanitria;

  responsable tcnic de gesti de processos administratius-

  clnics;

  responsable d'administraci d'unitats, departament o

  centres sanitaris;

  assistent o assistenta d'equips de recerca biomdica;

  secretari o secretria de serveis sanitaris.

  Normativa

  Reial decret 768/2014, de 12 de setembre, pel qual

  s'estableix el ttol de tcnic superior en documentaci i

  administraci sanitries i se'n fixen els ensenyaments

  mnims (BOE nm. 241, de 4.10.2014)

  Formaci professionalSanitat

  Documentaci i Administraci SanitriesGrau superior

  CFPS SAD0

  164/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-10065

 • Descripci

  Aquests estudis capaciten per definir i organitzar processosde tractament de la informaci i documentaci clnica,extraient i registrant dades, codificant-les i validant-ne lainformaci, garantint el compliment de la normativa, i tambper intervenir en els processos d'atenci i gesti depacients i de gesti administrativa en centres sanitaris.

  La durada s de 2.000 hores (1.584 en un centre educatiu i416 en un centre de treball), que es distribueixen en doscursos acadmics.

  Aquests estudis substitueixen el cicle documentacisanitria (LOGSE).

  Continguts

  Gesti de Pacients (66 hores)

  Terminologia Clnica i Patologia (132 hores)

  Extracci de Diagnstics i Procediments (132 hores)

  Arxiu i Documentaci Sanitaris (132 hores)

  Sistemes d'Informaci i Classificaci Sanitaris (96 hores)

  Ofimtica i Procs de la Informaci (136 hores)

  Codificaci Sanitria (132 hores)

  Atenci Psicosocial al Pacient-Usuari (50 hores)

  Validaci i Explotaci de Dades (165 hores)

  Gesti Administrativa Sanitria (76 hores)

  Gestor de Dades Sanitries (150 hores)

  Acreditaci Hospitalria (53 hores)

  Angls (99 hores)

  Projecte de Documentaci i Administraci Sanitries (66

  hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Formaci en Centres de Treball (350 hores)

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Continutat

  Formaci professionalSanitat

  Domumentaci i Administraci Sanitries, perfil professional

  Gesti de DadesGrau superior

  CFPS SAD1

  165/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  Tcnic/a superior en documentaci sanitria.

  Responsable tcnic de codificaci de documentaci

  sanitria.

  Responsable tcnic d'arxius d'histries clniques.

  Responsable tcnic de tractament i disseny documental

  sanitari.

  Responsable tcnic de sistemes d'informaci assistencial

  sanitria.

  Responsable tcnic d'avaluaci i control de qualitat de la

  prestaci sanitria.

  Responsable tcnic de gesti de processos

  administratius-clnics.

  Responsable d'administraci d'unitats, departament o

  centres sanitaris.

  Assistent/a d'equips de recerca biomdica.

  Secretari/a de serveis sanitaris.

  Normativa

  Reial decret 768/2014, de 12 de setembre, pel qual

  s'estableix el ttol de tcnic superior en documentaci i

  administraci sanitries i se'n fixen els ensenyaments

  mnims (BOE nm. 241, de 04.10.2014)

  Formaci professionalSanitat

  Domumentaci i Administraci Sanitries, perfil professional

  Gesti de DadesGrau superior

  CFPS SAD1

  166/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-10065

 • Descripci

  Tcnic o tcnica superior en higiene bucodental

  Aquests estudis capaciten per promoure la salut bucodentalde les persones i de la comunitat, mitjanant eldesenvolupament d'activitats preventives itecnicoassistencials que inclouen l'exploraci, l'avaluaci, lapromoci i la realitzaci de tcniques odontolgiques encollaboraci amb lodontleg o metge estomatleg. Com amembre d'un equip de salut bucodental realitzar la sevaactivitat professional amb criteris de qualitat, seguretat ioptimitzaci de recursos.

  La durada s de 2.000 hores (1.584 en un centre educatiu i416 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics

  Aquest estudi substitueix el cicle Higiene bucodental(LOGSE).

  Continguts

  Recepci i Logstica a la Clnica Dental (66 hores)

  Estudi de la Cavitat Oral (198 hores)

  Exploraci de la Cavitat Oral (165 hores)

  Intervenci Bucodental (198 hores)

  Epidemiologia en Salut Oral (132 hores)

  Educaci per a la Salut Oral (99 hores)

  Conservadora, Periodncia, Cirurgia i Implants (132

  hores)

  Prtesis i Ortodncia (132 hores)

  Primers Auxilis (66 hores)

  Fisiopatologia General (165 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Projecte d'Higiene Bucodental (66 hores)

  Formaci en Centres de Treball (416 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Formaci professionalSanitat

  Higiene BucodentalGrau superior

  CFPS SAH0

  167/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-10066http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Continutat

  Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  tcnic o tcnica superior en higiene bucodental;

  tcnic o tcnica especialista higienista dental;

  higienista bucodental;

  educador o educadora en salut bucodental.

  Normativa

  Reial decret 769/2014, de 12 de setembre, pel qual

  s'estableix el ttol de tcnic superior en higiene bucodental

  i se'n fixen els ensenyaments mnims (BOE nm. 241, de

  4.10.2014)

  Formaci professionalSanitat

  Higiene BucodentalGrau superior

  CFPS SAH0

  168/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-10066

 • Descripci

  Tcnic o tcnica superior en imatge per al diagnstic imedicina nuclear

  Aquests estudis capaciten per obtenir registres grfics,morfolgics o funcionals del cos hum, amb fins diagnsticso teraputics, a partir de la prescripci facultativa utilitzantequips de diagnstic per imatge i de medicina nuclear, iassistint al pacient durant la seva estada a la unitat,aplicant protocols de radioprotecci i de garantia dequalitat, aix com els establerts a la unitat assistencial.

  La durada s de 2.000 hores (1584 en un centre educatiu i416 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.

  Aquest estudi substitueix el cicle Imatge per al diagnstic(LOGSE).

  Continguts

  Atenci al Pacient (132 hores)

  Anatomia per la Imatge (198 hores)

  Protecci Radiolgica (132 hores)

  Tcniques de Radiologia Simple (99 hores)

  Tcniques de Radiologia Especial (99 hores)

  Tcniques de Tomografia Computada i Ecografia (99

  hores)

  Tcniques d'Imatge per Ressonncia Magntica (99

  hores)

  Tcniques d'Imatge en Medicina Nuclear (66 hores)

  Tcniques de Radiofarmcia (66 hores)

  Fonaments Fsics i Equips (198 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Projecte d'Imatge per al Diagnstic i Medicina Nuclear (66

  hores)

  Formaci en Centres de Treball (581 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Formaci professionalSanitat

  Imatge per al Diagnstic i Medicina NuclearGrau superior

  CFPS SAI0

  169/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-10067http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Continutat

  Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  tcnic o tcnica superior en imatge per al diagnstic;

  tcnic o tcnica especialista en radiodiagnstic;

  tcnic o tcnica especialista en medicina nuclear;

  personal tcnic en equips de radioelectrologia mdica;

  personal tcnic en protecci radiolgica;

  personal tcnic en radiologia d'investigaci i

  experimentaci;

  delegat o delegada comercial de productes hospitalaris i

  farmacutics.

  Normativa

  Reial decret 770/2014, de 12 de setembre, pel qual

  s'estableix el ttol de tcnic superior en imatge per al

  diagnstic i medicina nuclear i se'n fixen els

  ensenyaments mnims (BOE nm. 241, de 4.10.2014)

  Formaci professionalSanitat

  Imatge per al Diagnstic i Medicina NuclearGrau superior

  CFPS SAI0

  170/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-10067

 • Descripci

  Aquests estudis capaciten per realitzar estudis analtics demostres biolgiques, seguint els protocols normalitzats detreball, aplicant les normes de qualitat, seguretat imediambientals establertes, i valorant els resultats tcnics,perqu serveixin com a suport a la prevenci, al diagnstic,al control de l'evoluci i al tractament de la malaltia, aixcom a la investigaci, seguint els protocols establerts en launitat assistencial.

  La durada s de 2.000 hores (1.584 en un centre educatiu i416 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.

  Aquest estudi substitueix el cicle Laboratori de diagnsticclnic (LOGSE).

  Continguts

  Gesti de Mostres Biolgiques (198 hores)

  Tcniques Generals de Laboratori(198 hores)

  Biologia Molecular i Citogentica (132 hores)

  Anlisi Bioqumica (198 hores)

  Microbiologia Clnica (165 hores)

  Tcniques d'Anlisi Hematolgica (165 hores)

  Tcniques d'Immunodiagnstic (99 hores)

  Fisiopatologia General (198 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Projecte de Laboratori Clnic i Biomdic (66 hores)

  Formaci en Centres de Treball (416 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex.

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Continutat

  Sortides acadmiques

  Formaci professionalSanitat

  Laboratori Clnic i BiomdicGrau superior

  CFPS SAE0

  171/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=800051&language=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  tcnic o tcnica superior en laboratori de diagnstic clnic;

  tcnic o tcnica especialista en laboratori;

  ajudant tcnic o ajudanta tcnica en laboratori

  d'investigaci i experimentaci;

  ajudant tcnic o ajudanta tcnica en laboratori de

  toxicologia;

  delegat o delegada comercial de productes hospitalaris i

  farmacutics.

  Normativa

  Ordre ENS/238/2017, de 17 d'octubre, per la qual

  s'estableix el currculum del cicle formatiu de grau

  superior de Laboratori Clnic i Biomdic (DOGC nm.

  7480, de 24.10.2017)

  Formaci professionalSanitat

  Laboratori Clnic i BiomdicGrau superior

  CFPS SAE0

  172/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action=fitxa&documentId=800051&language=ca_ES&newLang=ca_ES

 • Descripci

  Aquests estudis capaciten portar a terme anlisis demostres biolgiques, seguint els protocols normalitzats detreball, aplicant les normes de qualitat, seguretat imediambientals establertes, i valorant els resultats tcnics,perqu serveixin com a suport a la prevenci, al diagnstic,al control de l'evoluci i al tractament de la malaltia, i tamba la investigaci, seguint els protocols establerts en la unitatassistencial.

  La durada s de 2.000 hores (1.584 en un centre educatiu i416 en un centre de treball), que es distribueixen en doscursos acadmics.

  Aquests estudis substitueixen el cicle de laboratori dediagnstic clnic (LOGSE).

  Continguts

  -Gesti de Mostres Biolgiques (110 hores)-

  Tcniques Generals de Laboratori (198 hores)

  Biologia Molecular i Citogentica (132 hores)

  Fisiopatologia General (115 hores)

  Anlisi Bioqumica (165 hores)

  Tcniques dImmunodiagnstic (99 hores)-

  Microbiologia Clnica (132 hores)

  Tcniques d'Anlisi Hematolgica (154 hores)

  Tcniques de Cultius Cellulars (66 hores)

  Processament de Mostres (50 hores)

  Bioestadstica i Bioinformtica (66 hores) -

  Genmica i Protemica (66 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Projecte de Laboratori Clnic i Biomdic (66 hores)

  Formaci en Centres de Treball (416 hores)

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Continutat

  Formaci professionalSanitat

  Laboratori Clnic i Biomdic, perfil professional RecercaGrau superior

  CFPS SAE1

  173/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  Tcnic/a superior en laboratori de diagnstic clnic.

  Tcnic/a especialista en laboratori.

  Ajudant tcnic en laboratori d'investigaci i

  experimentaci.

  Ajudant tcnic en laboratori de toxicologia.

  Delegat/da comercial de productes hospitalaris i

  farmacutics.

  Normativa

  Reial decret 771/2014, de 12 de setembre, pel qual

  s'estableix el ttol de tcnic superior en laboratori clnic i

  biomdic i se'n fixen els ensenyaments mnims (BOE

  nm. 241, de 4.10.2014)

  Formaci professionalSanitat

  Laboratori Clnic i Biomdic, perfil professional RecercaGrau superior

  CFPS SAE1

  174/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/04/pdfs/BOE-A-2014-10068.pdf

 • Descripci

  Aquests estudis capaciten per:

  dissenyar, elaborar i adaptar ortesis, prtesis, ortoprtesis

  i productes de suport d'acord amb la normativa vigent

  (atenent la prescripci oficial corresponent i l'avaluaci

  fsica i psicosocial de l'usuari);

  fer el seguiment d'aquests productes, i

  organitzar i gestionar l'establiment ortoprottic.

  La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i

  350 en un centre de treball), distribudes en dos cursos

  acadmics.

  Aquest estudi substitueix el cicle Ortesis i prtesis

  (LOGSE).

  Continguts

  Tecnologia Industrial Aplicada a l'Activitat Ortoprottica

  (165 hores)

  Disseny i Emmotllament Anatmic (198 hores)

  Adaptaci d'Ortesis Prefabricades (132 hores)

  Elaboraci i Adaptaci de Productes Orttics a Mida (165

  hores)

  Elaboraci i Adaptaci de Prtesis Externes (165 hores)

  Adaptaci de Productes de Suport (132 hores)

  Biomecnica i Patologia Aplicada (165 hores)

  Atenci Psicosocial (99 hores)

  Anatomofisiologia i Patologia Bsiques (132 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Projecte d'Ortoprtesis i Productes de Suport (66 hores)

  Formaci en Centres de Treball (416 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex '5.3 Descripci delsmduls professionals i de les unitats formatives'.

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacions

  Formaci professionalSanitat

  Ortoprtesi i Productes de SuportGrau superior

  CFPS SAB0

  175/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=796301&language=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/

 • generals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Continutat

  Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  tcnic o tcnica superior en ortoprtesi;

  tcnic o tcnica en ortopdia;

  tcnic o tcnica en productes de suport;

  tcnic o tcnica en adequaci de l'entorn i accessibilitat;

  responsable tcnic o tcnica d'establiments d'adaptaci i/o

  distribuci de productes ortoprottics;

  tcnic o tcnica de la fabricaci en srie de productes

  ortoprottics i productes de suport;

  responsable tcnic o tcnica de la fabricaci a mida de

  productes ortoprottics i productes de suport;

  responsable tcnic o tcnica de taller d'ortopdia

  hospitria;

  visitador i promotor sanitari o visitadora i promotora

  sanitria, i

  assessor o assessora de productes i serveis del sector.

  Normativa

  Ordre ENS/199/2017, de 25 d'agost, per la qual

  s'estableix el currculum del cicle formatiu de grau

  superior d'Ortoprtesis i Productes de Suport (DOGC

  nm. 7446, del 1.9.2017)

  Formaci professionalSanitat

  Ortoprtesi i Productes de SuportGrau superior

  CFPS SAB0

  176/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action=fitxa&mode=single&documentId=796301&language=ca_ES&newLang=ca_ES

 • Descripci

  Aquests estudis capaciten per dissenyar, fabricar i repararprtesis dentofacials, aparells d'ortodncia i frulesd'oclusi segons prescripci i indicacions facultatives, iefectuarne el reajustament necessari per a l'acabament;gestionar un laboratori de prtesis dentals, fent lesoperacions per a la comercialitzaci de productes segons lanormativa vigent de seguretat i protecci ambiental i lesespecificacions de qualitat.

  La durada s de 2.000 hores (1.584 en un centre educatiu i416 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.

  Aquest estudi substitueix el cicle Prtesis dentals(LOGSE).

  Continguts

  Laboratori de Prtesis Dentals (66 hores)

  Disseny Funcional de Prtesis (132 hores)

  Prtesis Completes (198 hores)

  Aparells d'Ortodncia i Frules Oclusals (165 hores)

  Restauracions i Estructures Metlliques en Prtesi Fixa

  (231 hores)

  Prtesis Parcials Amovibles Metlliques, de Resina i

  Mixtes (165 hores)

  Restauracions i Recobriments Esttics (198 hores)

  Prtesi sobre Implants (198 hores)

  Projecte de Prtesi i Ortesi Dentals (66 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Formaci en Centres de Treball (416 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex.

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Continutat

  Formaci professionalSanitat

  Prtesis DentalsGrau superior

  CFPS SAA0

  177/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=743591&language=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  tcnic o tcnica superior en prtesis dentals;

  tcnic o tcnica especialista en prtesis dentals;

  responsable tcnic o tcnica d'un laboratori de prtesis

  dentals;

  comercial en la indstria dental o dipsits dentals;

  responsable tcnic o tcnica en departaments

  d'investigaci i desenvolupament de productes de la

  indstria dental.

  Normativa

  Ordre ENS/157/2016, de 13 de juny, per la qual

  s'estableix el currculum del cicle formatiu de grau

  superior de prtesis dentals (DOGC nm. 7145,

  20.06.2016)

  Formaci professionalSanitat

  Prtesis DentalsGrau superior

  CFPS SAA0

  178/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=743591&language=ca_ES

 • Descripci

  Tcnic o tcnica superior en radioterpia i dosimetria

  Aquests estudis capaciten per aplicar tractaments ambradiacions ionitzants sota prescripci mdica, utilitzarequips provets de fonts encapsulades o productors deradiacions, aplicant les normes de radioprotecci generals iespecfiques, i assistint al pacient durant la seva estada a launitat, aix com realitzar procediments de protecciradiolgica hospitalria, seguint normes de garantia dequalitat i els protocols establerts en la unitat assistencial.

  La durada s de 2.000 hores (1.584 en un centre educatiu i416 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.

  Aquest estudi substitueix el cicle Radioterpia (LOGSE).

  Continguts

  Atenci al Pacient (132 hores)

  Anatomia per la Imatge (198 hores)

  Protecci Radiolgica (132 hores)

  Dosimetria Fsica i Clnica (132 hores)

  Tractaments amb Teleterpia (165 hores)

  Tractaments amb Braquiterpia (99 hores)

  Simulaci del Tractament (99 hores)

  Fonaments Fsics i Equips (198 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Projecte d'Imatges per al Diagnstic i Medicina Nuclear

  (66 hores)

  Formaci en Centres de Treball (614 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Formaci professionalSanitat

  Radioterpia i DosimetriaGrau superior

  CFPS SAF0

  179/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-10069http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Continutat

  Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  Tcnic o tcnica superior en radioterpia;

  Tcnic o tcnica especialista en radioterpia;

  Personal auxiliar dels serveis de protecci radiolgica;

  Delegat o delegada comercial d'equips de

  radioelectrologia mdica.

  Normativa

  Reial decret 772/2014, de 12 de setembre, pel qual

  s'estableix el ttol de tcnic superior en radioterpia i

  dosimetria i se'n fixen els ensenyaments mnims (BOE

  nm. 241, de 4.10.2014)

  Formaci professionalSanitat

  Radioterpia i DosimetriaGrau superior

  CFPS SAF0

  180/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-10069

 • Descripci

  Aquests estudis postobligatoris capaciten per identificar,controlar, avaluar i corregir els factors de risc ambientalsper a la salut i per desenvolupar programes de promoci dela salut de les persones en la seva interacci amb el mediambient.

  La durada s de 2.000 hores (1.590 en un centre educatiu i410 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.

  Continguts

  Organitzaci i Gesti de la Unitat de Salut Ambiental (90

  hores)

  Aiges d's i Consum (300 hores)

  Contaminaci Atmosfrica, Acstica i per Radiacions (180

  hores)

  Productes Qumics i Vectors d'Inters en Salut Pblica

  (210 hores)

  Residus Slids i Medi Construt (150 hores)

  Control i Vigilncia de la Contaminaci d'Aliments (300

  hores)

  Educaci Sanitria i Promoci de la Salut (90 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (60 hores)

  Formaci en Centres de Treball (410 hores)

  Sntesi (60 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex, apartat 3 'Crdits'

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per crdit: 65 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 65

  euros

  per la compleci (per crdit): 20 euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Continutat

  Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi

  Formaci professionalSanitat

  Salut AmbientalGrau superior

  CFPS 1655

  181/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=346448&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  tcnic o tcnica en salut mediambiental,

  tcnic o tcnica en control d'aiges de consum,

  tcnic o tcnica en contaminaci atmosfrica i

  tcnic o tcnica en gesti de residus.

  Normativa

  Decret 318/2004, de 22 de juny, pel qual s'estableix el

  currculum del cicle formatiu de grau superior de salut

  ambiental (DOGC nm. 4161, de 25.6.2004)

  Formaci professionalSanitat

  Salut AmbientalGrau superior

  CFPS 1655

  182/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=346448&language=ca_ES

 • Descripci

  Aquests estudis capaciten per sensibilitzar i educar lapoblaci (amb actituds que contribueixin a conservar imillorar el medi, informant sobre els valors i els diversosproblemes ambientals, capacitant per a una correcta presade decisions i dissenyant activitats per a la difusi i s, sotaprincipis de sostenibilitat) i fer accions de gesti ambientalper controlar i protegir el medi d'acord amb la normativad'aplicaci.

  La durada s de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i383 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.

  Continguts

  Estructura i dinmica del medi ambient (99 hores)

  Medi natural (165 hores)

  Activitats humanes i problemtica ambiental (99 hores)

  Gesti ambiental (165 hores)

  Mtodes i productes cartogrfics (99 hores)

  Tcniques d'educaci ambiental (132 hores)

  Programes d'educaci ambiental (165 hores)

  Activitats d's pblic (132 hores)

  Desenvolupament en el medi (99 hores)

  Habilitats socials (132 hores)

  Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores)

  Angls tcnic (99 hores)

  Projecte d'educaci i control ambiental (66 hores)

  Formaci i orientaci laboral (99 hores)

  Formaci en centres de treball (383 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'.

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Continutat

  Formaci professionalSeguretat i medi ambient

  Educaci i Control AmbientalGrau superior

  CFPS SMA0

  183/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-6709http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  educador o educadora ambiental;

  informador o informadora ambiental;

  monitor o monitora d'educaci ambiental;

  guia ambiental;

  programador o programadora d'activitats ambientals;

  monitor o monitora de campanyes ambientals;

  guia i intrpret del patrimoni natural;

  professional del servei de medi ambient;

  tcnic o tcnica en control d'espais naturals;

  monitor o monitora de la natura;

  agent mediambiental o similar;

  monitor o monitora d'equipaments ambientals.

  Normativa

  Reial decret 384/2011, de 18 de mar, pel qual s'estableix

  el ttol de tcnic superior en educaci i control ambiental i

  se'n fixen els ensenyaments mnims (BOE nm. 89, de

  14.4.2011)

  Formaci professionalSeguretat i medi ambient

  Educaci i Control AmbientalGrau superior

  CFPS SMA0

  184/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-6709

 • Descripci

  Aquests estudis capaciten per programar, organitzar,implementar i avaluar intervencions d'animaci socioculturali turstica, promovent la participaci activa de les persones igrups destinataris i coordinant les actuacions delsprofessionals i voluntaris a crrec.

  La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.

  Aquest estudi substitueix el cicle Animaci sociocultural(LOGSE).

  Continguts

  Context de l'Animaci Sociocultural (132 hores)

  Metodologia de la Intervenci Social (132 hores)

  Animaci Turstica (132 hores)

  Activitats d'Oci i Temps Lliure (198 hores)

  Dinamitzaci Grupal (132 hores)

  Animaci i Gesti Cultural (198 hores)

  Desenvolupament Comunitari (132 hores)

  Informaci Juvenil (99 hores)

  Intervenci Socioeducativa amb Joves (99 hores)

  Primers Auxilis (66 hores)

  Angls (99 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Projecte d'Animaci Sociocultural i Turstica (66 hores)

  Formaci en Centres de Treball (350 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex, a l'apartat 5.3'Descripci dels mduls professionals i de les unitatsformatives'.

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Continutat

  Formaci professionalServeis socioculturals i a la comunitat

  Animaci Sociocultural i TursticaGrau superior

  CFPS SCA0

  185/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action=fitxa&mode=single&documentId=785683&language=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  coordinador o coordinadora i director o directora

  d'activitats del lleure infantil i juvenil;

  coordinador o coordinadora i director o directora de

  campaments, d'albergs de joventut, de cases de colnies,

  de granges escola, d'aules de cases de joventut i

  d'escoles de natura;

  animador o animadora sociocultural;

  dinamitzador comunitari o dinamitzadora comunitria;

  assessor o assessora del sector associatiu;

  tcnic comunitari o tcnica comunitria;

  tcnic o tcnica de serveis culturals;

  tcnic o tcnica en informaci juvenil;

  animador o animadora d'hotels; de vetllades i espectacles,

  o d'activitats recreatives a l'aire lliure en complexos

  turstics;

  cap de departament d'animaci turstica.

  La formaci establerta en els seus diferents mdulsprofessionals, garanteix el nivell de coneixement exigit en eldiploma de director/coordinador dactivitats de tempslliure educatiu infantil i juvenil.

  Normativa

  Ordre ENS/73/2017, de 26 d'abril, per la qual s'estableix

  el currculum del cicle formatiu de grau superior

  d'animaci sociocultural i turstica. (DOGC nm. 7365, de

  9.5.2017)

  Formaci professionalServeis socioculturals i a la comunitat

  Animaci Sociocultural i TursticaGrau superior

  CFPS SCA0

  186/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=785683&language=ca_ES

 • Descripci

  Aquests estudis postobligatoris capaciten dissenyar, posaren marxa i avaluar projectes i programes educatiusd'atenci a la infncia en el primer cicle d'educaci infantilen l'mbit formal, d'acord amb la proposta pedaggicaelaborada per un mestre o mestra.

  La durada s de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiui 383 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.

  Aquest estudi substitueix el cicle Educaci infantil(LOGSE).

  Continguts

  Intervenci amb Famlies i Atenci als Infants en Risc

  Social (132 hores)

  Didctica de l'Educaci Infantil (231 hores)

  Autonomia Personal i Salut Infantil (132 hores)

  El Joc Infantil i la seva Metodologia (198 hores)

  Expressi i Comunicaci (198 hores)

  Desenvolupament Cognitiu i Motriu (165 hores)

  Desenvolupament Scioafectiu (99 hores)

  Habilitats Socials (132 hores)

  Primers Auxilis (66 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Projecte d'Atenci a la Infantesa (99 hores)

  Formaci en Centres de Treball (383 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex, apartat 5.3

  'Descripci dels mduls professionals i de les unitats

  formatives'.

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixen

  algun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Formaci professionalServeis socioculturals i a la comunitat

  Educaci InfantilGrau superior

  CFPS SCB0

  187/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=648017&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Continutat

  Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  educador o educadora infantil en el primer cicle

  d'educaci infantil, sota la supervisi d'un mestre o una

  mestra;

  educador o educadora en institucions i/o en programes

  especfics de treball amb infants de 0 a 6 anys en situaci

  de risc social, i

  educador o educadora en programes o activitats d'oci i

  temps lliure infantil: ludoteques, cases de cultura,

  biblioteques, centres educatius, etc.

  Normativa

  Decret 244/2013, de 5 de novembre, pel qual sestableix

  el currculum del cicle formatiu de grau superior

  deducaci infantil (DOGC nm. 6497, de 8.11.2013)

  Formaci professionalServeis socioculturals i a la comunitat

  Educaci InfantilGrau superior

  CFPS SCB0

  188/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=648017&language=ca_ES

 • Descripci

  Aquests estudis capaciten per programar, organitzar,implementar i avaluar les intervencions d'integraci socialaplicant estratgies i tcniques especfiques, promovent laigualtat d'oportunitats, actuant en tot moment amb unaactitud de respecte cap a les persones destinatries igarantint la creaci d'entorns segurs tant per a les personesdestinatries com per al professional.

  La durada s de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i383 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.

  Aquest estudi substitueix el cicle Integraci social(LOGSE).

  Continguts

  Context de la Intervenci Social (132 hores)

  Inserci Sociolaboral (198 hores)

  Atenci a les Unitats de Convivncia (165 hores)

  Mediaci Comunitria (132 hores)

  Suport a la Intervenci Educativa (99 hores)

  Promoci de l'Autonomia Personal (198 hores)

  Sistemes Augmentatius i Alternatius de Comunicaci (132

  hores)

  Metodologia de la Intervenci Social (132 hores)

  Primers Auxilis (66 hores)

  Habilitats Socials (132 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Projecte d'Integraci Social (66 hores)

  Formaci en Centres de Treball (383 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex.

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Continutat

  Formaci professionalServeis socioculturals i a la comunitat

  Integraci SocialGrau superior

  CFPS SCC0

  189/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=793617&language=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  Tcnic/a de programes de prevenci i inserci social

  Educador/a d'equipaments residencials de tipus diversos

  Treballador/a familiar

  Auxiliar de tutela

  Tcnic/a d'integraci social

  Educador/a d'educaci especial

  Monitor/a de persones amb discapacitat

  Tcnic/a de mobilitat bsica

  Mediador/a ocupacional i/o laboral

  Mediador/a comunitari/ria

  Mediador/a intercultural

  Tcnic/a en ocupaci amb suport

  Tcnic/a d'acompanyament laboral

  Monitor/a de rehabilitaci psicosocial

  Normativa

  Ordre ENS/162/2017, de 19 de juliol, per la qual

  s'estableix el currculum del cicle formatiu de grau

  superior d'integraci social (DOGC nm. 7420, de

  26.7.2017)

  Formaci professionalServeis socioculturals i a la comunitat

  Integraci SocialGrau superior

  CFPS SCC0

  190/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=793617&language=ca_ES

 • Descripci

  Aquests estudis capaciten per programar, desenvolupar iavaluar intervencions relacionades amb la promoci de laigualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes,aplicant estratgies i tcniques de l'mbit de la intervencisocial, detectant situacions de risc de discriminaci per rade sexe i potenciant la participaci social de les dones.

  La durada s de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i

  383 en un centre de treball), distribudes en dos cursos

  acadmics.

  Continguts

  Metodologia de la Intervenci Social (132 hores)

  Informaci i Comunicaci amb Perspectiva de Gnere

  (165 hores)

  mbits d'Intervenci per a la Promoci d'Igualtat (165

  hores)

  Intervenci Socioeducativa per a la Igualtat (132 hores)

  Prevenci de la Violncia de Gnere (132 hores)

  Promoci de l'Ocupaci Femenina (165 hores)

  Desenvolupament Comunitari (165 hores)

  Participaci Social de les Dones (132 hores)

  Habilitats Socials (132 hores)

  Primers Auxilis (66 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Projecte de Promoci d'Igualtat de Gnere (66 hores)

  Formaci en Centres de Treball (383 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'.

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Formaci professionalServeis socioculturals i a la comunitat

  Promoci de la Igualtat de GnereGrau superior

  CFPS SCD0

  191/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12146http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Continutat

  Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  promotor o promotora d'igualtat de tracte i d'oportunitats

  entre dones i homes;

  promotor o promotora per a la igualtat efectiva de dones i

  homes, i

  tcnic o tcnica de suport en matria d'igualtat efectiva de

  dones i homes.

  Normativa

  Reial decret 779/2013, d'11 d'octubre, pel qual s'estableix

  el ttol de tcnic superior en promoci d'igualtat de gnere

  i sen fixen els ensenyaments mnims (BOE nm. 278, de

  20.11.2013)

  Formaci professionalServeis socioculturals i a la comunitat

  Promoci de la Igualtat de GnereGrau superior

  CFPS SCD0

  192/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12146

 • Descripci

  Aquests estudis capaciten per dissenyar colleccions dematerials i productes txtils i de pell, atenent les tendnciesde moda, elaborant i controlant la realitzaci de prototips imostraris, i concretant les especificacions tcniques delproducte i adaptant-ne el procs de fabricaci als tipus deprocessos existents, per contribuir a la viabilitat delproducte amb les condicions de cost, qualitat, seguretat iterminis que shagin establert.

  La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball), que es distribueixen en doscursos acadmics.

  Continguts

  Mostres dArticles en Productes Txtils i de Pell (132

  hores)

  Processos i Anlisi de Filatura (231 hores)

  Processos i Anlisi de Teixits i no Teixits (264 hores)

  Anlisi de Dissenys en Productes Txtils i de Pell (99

  hores)

  Processos dEnnobliment i Estampaci (231 hores)

  Processos en Tintura i Acabat de Pells (99 hores)

  Disseny Tcnic de Productes Txtils (198 hores)

  Disseny Tcnic dAcabats de Pells (132 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Projecte de Disseny Tcnic en Productes Txtils i de Pell

  (99 hores)

  Formaci en Centres de Treball (350 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Continutat

  Formaci professionalTxtil, confecci i pell

  Disseny Tcnic en Txtil i PellGrau superior

  CFPS TXA0

  193/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19529http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  Dissenyador tcnic o dissenyadora tcnica de filatura;

  Dissenyador tcnic o dissenyadora tcnica de gnere de

  punt;

  Dissenyador tcnic o dissenyadora tcnica de teixits de

  punt amb CAD-CAM;

  Tcnic o tcnica de desenvolupament de productes de

  gnere de punt (R+D+I);

  Tcnic o tcnica en desenvolupament de producte de

  teixit de calada (R+D+I);

  Dissenyador tcnic o dissenyadora tcnica de teixit de

  calada amb CAD-CAM;

  Dissenyador o dissenyadora de teixits de calada i fils de

  fantasia;

  Copista de dissenys de catifes i tapissos;

  Copista de dissenys per a telers;

  Tcnic o tcnica en disseny destampaci txtil (R+D+I);

  Dissenyador tcnic o dissenyadora tcnica destampats

  txtils amb CAD-CAM;

  Dissenyador tcnic o dissenyadora tcnica d'acabats de

  pells amb CAD-CAM;

  Tcnic o tcnica d'acabats, gravats i estampat de pells;

  Tcnic o tcnica de desenvolupament de productes de

  pell (R+D+I);

  Tcnic o tcnica en desenvolupament del producte

  (R+D+I);

  Encarregat o encarregada d'oficina tcnica;

  Tcnic o tcnica de control de qualitat;

  Tcnic o tcnica d'organitzaci;

  Cap de secci;

  Dissenyador tcnic o dissenyadora tcnica de confecci

  amb CAD-CAM;

  Tcnic o tcnica en confecci industrial;

  Tcnic o tcnica en fabricaci d'articles de pell i cuir;

  Dissenyador tcnic o dissenyadora tcnica de patronatge

  amb CAD-CAM.

  Normativa

  Reial decret 1580/2011, de 4 de novembre, pel qual

  s'estableix el ttol de tcnic superior en disseny tcnic en

  txtil i pell i se'n fixen els ensenyaments mnims (BOE

  nm. 301, de 15.12.2011)

  Formaci professionalTxtil, confecci i pell

  Disseny Tcnic en Txtil i PellGrau superior

  CFPS TXA0

  194/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19529

 • Descripci

  Aquests estudis postobligatoris capaciten per elaborar elspatrons i la gradaci de patrons ajustats al disseny delsarticles i per organitzar i gestionar tcnicament elsprocessos de producci, dins l'rea de la confecciindustrial.

  La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.

  Aquest estudi substitueix els cicles (LOGSE) Patronatge iProcessos de confecci industrial.

  Continguts

  Materials en Txtil, Confecci i Pell (165 hores)

  Processos en Confecci Industrial (99 hores)

  Gesti de la Qualitat, Prevenci de Riscos Laborals i

  Protecci Ambiental (99 hores)

  Organitzaci de la Producci en Confecci Industrial (99

  hores)

  Anlisi de Dissenys en Txtil i Pell (99 hores)

  Elaboraci de Prototips (132 hores)

  Patronatge Industrial en Txtil i Pell (297 hores)

  Industrialitzaci i Escalat de Patrons (132 hores)

  Tcniques en Confecci (132 hores)

  Moda i Tendncies (132 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Projecte de Patronatge i Moda (99 hores)

  Formaci en Centres de Treball (350 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex, apartat 5.3:"Descripci dels mduls professionals i de les unitatsformatives"

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Formaci professionalTxtil, confecci i pell

  Patronatge i ModaGrau superior

  CFPS TXE0

  195/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action=fitxa&documentId=754332&language=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Continutat

  Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  tcnic o tcnica patronista,

  tcnic o tcnica responsable en mostrari,

  tcnic o tcnica en confecci de prototips,

  tcnic o tcnica en confecci industrial,

  tcnic o tcnica en fabricaci d'articles de pell i de cuir,

  tcnic o tcnica en organitzaci de la producci,

  dissenyador tcnic o dissenyadora tcnica de patronatge i

  confecci amb disseny i producci assistits per ordinador

  (CAD / CAM) i

  tcnic o tcnica de desenvolupament de productes de

  confecci (I+D+i).

  Normativa

  Ordre ENS/238/2016, de 5 de setembre, per la qual

  s'estableix el currculum del cicle formatiu de grau

  superior de patronatge i moda. (DOGC nm. 7209, de

  20.09.2016)

  Formaci professionalTxtil, confecci i pell

  Patronatge i ModaGrau superior

  CFPS TXE0

  196/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=754332&language=ca_ES

 • Descripci

  Aquests estudis capaciten per fer productes de confecci amida a partir de dissenys propis o d'altri, i establir,organitzar i portar a terme els processos en l'mbit de lasastreria, modisteria i espectacles, atenent elsrequeriments dels clients a fi d'aconseguir articles viablesamb la qualitat requerida.

  La durada s de 2.000 hores (aproximadament 1.650 en uncentre educatiu i 350 en un centre de treball) distribudesen dos cursos acadmics.

  Continguts

  Materials en Txtil, Confecci i Pell (165 hores)

  Tcniques de Modelatge i Patronatge de Vestuari a

  Mida (297 hores)

  Gesti de Recursos de Vestuari a Mida (66 hores)

  Vestuari d'Espectacles (165 hores)

  Sastreria Clssica (165 hores)

  Moda i Tendncies en el Vestir (99 hores)

  Disseny de Vestuari a Mida (165 hores)

  Confecci de Vestuari a Mida (264 hores)

  Projecte de Vestuari a Mida i d'Espectacles

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Projecte de Vestuari a Mida i per a Espectacles (99 hores)

  Formaci en Centres de Treball (350 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex.

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Continutat

  Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi

  Formaci professionalTxtil, confecci i pell

  Vestuari a Mida i d'EspectaclesGrau superior

  CFPS TXB0

  197/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=794327&language=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  modelista i patronista de peces de vestir;

  sastre o sastressa de peces a mida;

  sastre o sastressa de vestuari de l'espectacle;

  modista.

  Normativa

  Ordre ENS/183/2017, de 26 de juliol, per la qual

  s'estableix el currculum del cicle formatiu de grau

  superior de Vestuari a Mida i d'Espectacles (DOGC nm.

  7425, de 2.8.2017).

  Formaci professionalTxtil, confecci i pell

  Vestuari a Mida i d'EspectaclesGrau superior

  CFPS TXB0

  198/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=794327&language=ca_ES

 • Descripci

  Aquests estudis postobligatoris capaciten per organitzar,programar i supervisar l'execuci de les operacions demanteniment i la seva logstica en el sector d'automoci,amb lorientaci a vehicles industrials diagnosticant avariesen casos complexos, i garantint el compliment de lesespecificacions establertes per la normativa i pel fabricantdel vehicle.Tenen una durada de 2.000 hores (1.584 lectives en uncentre educatiu i 416 de prctiques en un centre de treball)distribudes en dos cursos acadmics.

  Aquest estudi substitueix el cicle Automoci (LOGSE).

  Continguts

  Sistemes Elctrics de Seguretat i Confortabilitat (231

  hores)

  Sistemes de Transmissi de Forces i Trens de Rodatge

  (198 hores)

  Motors Trmics i els seus Sistemes Auxiliars (231 hores)

  Elements Amovibles i Fixos No Estructurals (198 hores)

  Tractament i Recobriment de Superfcies (198 hores)

  Estructures dels Vehicles (99 hores)

  Gesti i Logstica del Manteniment de Vehicles (99 hores)

  Tcniques de Comunicaci i de Relacions (66 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Projecte en Automoci (99 hores)

  Formaci en Centres de Treball (416 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex, apartat5.3 'Descripci dels mduls professionals i de les unitatsformatives'

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per unitat formativa: 25 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

  euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Continutat

  Formaci professionalTransport i manteniment de vehicles

  AutomociGrau superior

  CFPS TMA0

  199/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=640160&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  tcnic receptor i reparador de vehicles o tcnica receptora

  i reparadora de vehicles,

  mecnic o mecnica de vehicles industrials,

  encarregat o encarregada de taller o de seccions de

  vehicles industrials i

  taxador o taxadora de vehicles.

  Amb aquesta titulaci s'obt de forma directa el certificatacreditatiu per a la comercialitzaci i manipulaci d'equipsamb sistemes frigorfics que utilitzin refrigerants fluoratsdestinats a confort trmic de persones installats envehicles.

  Normativa

  Decret 188/2013, de 2 de juliol, pel qual sestableix el

  currculum del cicle formatiu de grau superior dautomoci

  (DOGC nm. 6411, de 5.7.2013)

  Formaci professionalTransport i manteniment de vehicles

  AutomociGrau superior

  CFPS TMA0

  200/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=640160&language=ca_ES

 • Descripci

  Aquests estudis postobligatoris capaciten per fer elmanteniment d'aeronaus d'ala fixa i ala rotatria i dels seussistemes, equips i components en l'rea de mecnica(planta de potncia, sistemes mecnics, hidrulics,pneumtics i cllula).

  La durada s de 2.000 hores (1.590 en un centre educatiu i410 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.

  Continguts

  Motor de Reacci, els seus Sistemes i la Unitat de

  Potncia Auxiliar (APU) (180 hores)

  Motor de Pist, Hlixs i els seus Sistemes (140 hores)

  Sistemes de l'Aeronau I (160 hores)

  Sistemes de l'Aeronau II (180 hores)

  Sistemes Elctrics/Electrnics de les Aeronaus (140

  hores)

  Materials i Estructures de les Aeronaus (120 hores)

  Legislaci i Organitzaci del Manteniment (90 hores)

  Hidrulica i Pneumtica (90 hores)

  Tcniques Electromecniques Bsiques per al

  Manteniment (90 hores)

  Seguretat en el Manteniment d'Aeronaus (60 hores)

  Constituci i Navegaci de les Aeronaus (60 hores)

  Relacions en l'Equip de Treball (60 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (60 hores)

  Formaci en Centres de Treball (410 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex, apartat 3 'Crdits'

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per crdit: 65 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 65

  euros

  per la compleci (per crdit): 20 euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Continutat

  Formaci professionalTransport i manteniment de vehicles

  Manteniment AeromecnicGrau superior

  CFPS 0552

  201/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=206336&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  mecnic o mecnica de lnia, hangar i taller, i

  inspector o inspectora d'assajos no destructius.

  Normativa

  Decret 136/2000, de 20 de mar, pel qual s'estableix el

  currculum del cicle formatiu de grau superior de

  manteniment aeromecnic (DOGC nm. 3117, de

  10.4.2000)

  Formaci professionalTransport i manteniment de vehicles

  Manteniment AeromecnicGrau superior

  CFPS 0552

  202/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=206336&language=ca_ES

 • Descripci

  Aquests estudis postobligatoris capaciten per fer elmanteniment daeronaus dala fixa i ala rotatria, i dels seussistemes, equips i components en lrea davinica(sistemes elctrics, de navegaci, comunicacions, volautomtic, computadores i indicaci). Tamb capaciten pertreballar en hangar, lnia i taller.

  La durada s de 2.000 hores (1.590 en un centre educatiu i410 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.

  Continguts

  Sistemes Elctrics de l'Aeronau i Components Associats

  (170 hores)

  Sistemes d'Instrumentaci, de Registre de Dades de Vol i

  de Manteniment Centralitzat de l'Aeronau i els seus

  Components (170 hores)

  Planta de Potncia i Sistemes Mecnics de les Aeronaus

  (140 hores)

  Sistemes de Comunicaci i de Navegaci de l'Aeronau i

  Components Associats (170 hores)

  Sistemes de Vol Automtic: Pilot Automtic, Gesti de Vol

  i Entorn de Vol (180 hores)

  Computadors d'Aaeronaus, Teoria d'Operaci i

  Manteniment (180 hores)

  Legislaci i Organitzaci del Manteniment (90 hores)

  Tcniques Electromecniques Bsiques per al

  Manteniment (90 hores)

  Seguretat en el Manteniment d'Aeronaus (60 hores)

  Constituci i Navegaci de les Aeronaus (60 hores)

  Relacions en l'Equip de Treball (60 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (60 hores)

  Formaci en Centres de Treball (410 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex, apartat 3 'Crdits'

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixen

  algun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

  Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  per curs: 360 euros

  per crdit: 65 euros

  per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 65

  euros

  per la compleci (per crdit): 20 euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre

  Formaci professionalTransport i manteniment de vehicles

  Manteniment d'AvinicaGrau superior

  CFPS 0553

  203/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=202363&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • corresponent.

  Continutat

  Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  tcnic o tcnica en avinica de lnia, hangar i taller, i

  inspector o inspectora d'assajos no destructius.

  Normativa

  Decret 134/2000, de 20 de mar, pel qual s'estableix el

  currculum del cicle formatiu de grau superior de

  manteniment d'avinica (DOGC nm. 3116, de 7.4.2000)

  Formaci professionalTransport i manteniment de vehicles

  Manteniment d'AvinicaGrau superior

  CFPS 0553

  204/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=202363