Formaci professional Grau superior

  • Published on
    14-Feb-2017

  • View
    240

  • Download
    9

Transcript

DescripciLa formaci professional capacita per a l'exerciciqualificat de diverses professions i proporciona la formacinecessria per adquirir la competncia professional i elconeixement propis de cada sector.S'organitza en cicles formatius de grau mitj o de grausuperior.Els cicles s'agrupen en famlies professionals i tenen unadurada variable: n'hi ha de 2.000 y 1.400 hores. Una partd'aquestes hores es destina a la formaci en un centreeducatiu i una altra part a la formaci prctica en centres detreball. Un cicle formatiu de 1.400 hores correspon a uncurs acadmic, mentre que un cicle de 2.000 horescorrespon a dos cursos acadmics.Amb la superaci d'un cicle formatiu de grau mitj s'obt elttol de tcnic i amb la superaci d'un de grau superior, elde tcnic superior. AccsTenen accs directe als cicles de grau superior lespersones que compleixen algun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) oel preuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent,haver superat la prova d'accs a la universitat per amajors de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula dels centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:Per als cicles LOEper curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25euros Per als cicles LOGSEper curs: 360 eurosper crdit: 65 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 65eurosper la compleci (per crdit): 20 euros Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics delweb del Departament d'Ensenyament.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. ContinutatLes persones que superen un cicle de grau superiorobtenen el ttol de tcnic superior, que els permet accedir:a qualsevol estudi universitari oficial de grau oal mn laboral. Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats. NormativaLlei orgnica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions ide la formaci professional (BOE nm. 147, de 20.6.2002)Formaci professionalGrau superiorGuia informativa1/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2002/07/16/pdfs/A01870-01875.pdfDecret 284/2011, d1 de mar, dordenaci general de laformaci professional inicial (DOGC nm. 5830, de3.3.2011)Formaci professionalGrau superiorGuia informativa2/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=574304&language=ca_ESDescripciAquests estudis capaciten per elaborar, coordinar,desenvolupar i avaluar programes de condicionament fsicper a tot tipus dusuaris i en diferents espais de prctica,dinamitzant les activitats i orientant-les cap a la millora de laqualitat de vida i la salut, garantint-ne la seguretat i aplicantcriteris de qualitat, tant en el procs com en els resultats delservei.La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.ContingutsValoraci de la Condici Fsica i Primers Auxilis (165hores)Habilitats Socials (132 hores)Fitnes en Sala d'Entrenament Polivalent (264 hores)Activitats Bsiques de Condicionament Fsic amb SuportMusical (165 hores)Activitats Especialitzades de Condicionament Fsic ambSuport Musical (132 hores)Condicionament Fsic a l'Aigua (165 hores)Tcniques d'Hidrocinsia (132 hores)Control Postural, Benestar i Manteniment Funcional (165hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Angls (99 hores)Projecte de Condicionament Fsic (66 hores)Formaci en Centres de Treball (350 hores)AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar aquests ensenyaments cal formalitzar lasollicitud i presentar-la al centre per a l'ensenyamentdemanat en primer lloc.Per a l'assignaci de les places s'ordenen les sollicitudssegons la puntuaci obtinguda en sumar el segent:la qualificaci mitjana del requisit d'accs allegat,dos punts si la persona sollicitant est domiciliada aCatalunya iun punt si sha fet la prova especfica daccs en algunaconvocatria anterior.Les sollicituds que tenen la mateixa puntuaci s'ordenen apartir d'un nmero de desempat que s'obt per sorteig.Pel que fa a l'import de la matrcula, vegeu els documentsque detallen els preus pblics en els centres dependentsdel Departament d'Ensenyament.Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.ContinutatSortides acadmiquesFormaci professionalActivitats fsiques i esportivesCondicionament FsicGrau superiorCFPS AEB03/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/preus-publics/index.htmlhttp://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:entrenador o entrenadora de condicionament fsic ensales d'entrenament polivalent de gimnasos opoliesportius i en installacions aqutiques,entrenador o entrenadora de condicionament fsic per agrups amb suport musical en gimnasos, installacionsaqutiques o poliesportius,entrenador o entrenadora personal,instructor o instructora de grups dhidrocinsia i curacorporal,promotor o promotora d'activitats de condicionament fsic,animador o animadora d'activitats de condicionament fsic,coordinador o coordinadora d'activitats de condicionamentfsic i dhidrocinsia,monitor o monitora d'aerbic, graons, ciclisme de sala,fitnes aqutic i activitats afins,instructor o instructora dactivitats de condicionament fsicper a collectius especials.NormativaReial decret 651/2017, de 23 de juny, pel qual s'estableixel ttol de tcnic superior en Condicionament Fsic i esfixen els aspectes bsics del currculum (BOE nm. 162,de 8.7.2017)Formaci professionalActivitats fsiques i esportivesCondicionament FsicGrau superiorCFPS AEB04/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-7981DescripciAquests estudis capaciten per elaborar, gestionar i avaluarprojectes d'animaci fisicoesportius i recreatius per a tottipus d'usuaris, programant i dirigint les activitatsd'ensenyament, d'inclusi socioesportiva i de temps lliure,coordinant les actuacions dels professionals implicats,garantint-ne la seguretat, respectant el medi ambient iaconseguint la satisfacci dels usuaris, en els lmitsprevistos de cost. La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball), distribudes en dos cursosacadmics.Aquest estudi substitueix el cicle Animaci d'ActivitatsFsiques i Esportives (LOGSE).ContingutsValoraci de la Condici Fsica i Primers Auxilis (165hores)Dinamitzaci de Grups (132 hores)Planificaci de l'Animaci Socioesportiva (66 hores)Metodologia de l'Ensenyament d'ActivitatsFisicoesportives (132 hores)Activitats Fisicoesportives Individuals (132 hores)Activitats d'Oci i Temps Lliure (198 hores)Activitats Fisicoesportives d'Aparells Manuals (99 hores)Activitats Fisicoesportives d'Equip (165 hores)Jocs i Activitats Fisicorecreatives i d'AnimaciTurstica (165 hores)Activitats Fisicoesportives per a la Inclusi Social (66hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Angls (99 hores)Projecte d'Ensenyament i Animaci Socioesportiva (66hores)Formaci en Centres de Treball (350 hores)AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar aquests ensenyaments cal formalitzar lasollicitud i presentar-la al centre per a l'ensenyamentdemanat en primer lloc.Per a l'assignaci de les places s'ordenen les sollicitudssegons la puntuaci obtinguda en sumar el segent:la qualificaci mitjana del requisit d'accs allegat,dos punts si la persona sollicitant est domiciliada aCatalunya iun punt si sha fet la prova especfica daccs en algunaconvocatria anterior.Les sollicituds que tenen la mateixa puntuaci s'ordenen apartir d'un nmero de desempat que s'obt per sorteig.Pel que fa a l'import de la matrcula, vegeu els documentsFormaci professionalActivitats fsiques i esportivesEnsenyament i Animaci SocioesportivaGrau superiorCFPS AEA05/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/preus-publics/index.htmlque detallen els preus pblics en els centres dependentsdel Departament d'Ensenyament.Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.ContinutatSortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:professor o professora d'activitats fisicoesportives(nataci, atletisme, bsquet, voleibol, tennis i pdel, entredaltres),animador o animadora fisicoesportiu i recreatiu,animador o animadora d'activitats d'inclusisocioesportiva,animador o animadora de vetllades i espectacles eninstallacions turstiques,animador o animadora d'activitats recreatives a l'aire lliureen installacions turstiques,coordinador o coordinadora d'activitats d'animaciesportiva,coordinador o coordinadora d'activitats fisicoesportives eninstallacions esportives dempreses turstiques o entitatspbliques i privades,coordinador o coordinadora de temps lliure educatiuinfantil i juvenil,coordinador o coordinadora de campaments, albergs dejoventut, cases de colnies, granges escola, aules decases de joventut i escoles de natura,coordinador o coordinadora d'activitats paracurriculars enel marc escolar,cap de projectes de lleure educatiu infantil i juvenil,director o directora de temps lliure educatiu infantil ijuvenil,director o directora de campaments, albergs de joventut,cases de colnies, granges escola, aules de cases dejoventut i escoles de natura,director o directora d'activitats paracurriculars en el marcescolar,cap de departament d'animaci turstica,cronometrador o cronometradora, jutge o jutgessa i rbitrede competicions esportives no oficials,promotor o promotora esportiu i de competicions de nivellelemental o social i d'esdeveniments esportius de nivellbsic,monitor o monitora d'activitats fisicoesportives irecreatives en campaments,monitor o monitora de temps lliure.NormativaReial decret 653/2017, de 23 de juny, pel qual s'estableixel ttol de tcnic superior en Ensenyament i AnimaciSocioesportiva i es fixen els aspectes bsics delcurrculum (BOE nm. 168, de 15.7.2017)Formaci professionalActivitats fsiques i esportivesEnsenyament i Animaci SocioesportivaGrau superiorCFPS AEA06/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-8301DescripciAquests estudis capaciten per organitzar i executar lesoperacions de gesti i administraci en els processoscomercials, laborals, comptables, fiscals i financers d'unaempresa pblica o privada, aplicant la normativa vigent i elsprotocols de gesti de qualitat, gestionant la informaci,assegurant la satisfacci del client i/o usuari i actuantsegons les normes de prevenci de riscos laborals iprotecci mediambiental.La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiui 350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.Aquest estudi substitueix el cicle Administraci i finances(LOGSE).ContingutsGesti de la Documentaci Jurdica i Empresarial (132hores)Recursos Humans i Responsabilitat Social Corporativa(66 hores)Ofimtica i Procs de la Informaci (132 hores)Procs Integral de l'Activitat Comercial (264 hores)Comunicaci i Atenci al Client (132 hores)Angls (132 hores)Gesti de Recursos Humans (99 hores)Gesti Financera (165 hores)Comptabilitat i Fiscalitat (198 hores)Gesti Logstica i Comercial (99 hores)Simulaci Empresarial (99 hores)Projecte d'Administraci i Finances (33 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Formaci en Centres de Treball (350 hores)Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. Formaci professionalAdministraci i gestiAdministraci i FinancesGrau superiorCFPS AGB07/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19533http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/ContinutatSortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:administratiu o administrativa d'oficina;administratiu o administrativa comercial;administratiu financer o administrativa financera;administratiu o administrativa comptable;administratiu o administrativa de logstica;administratiu o administrativa de banca i d'assegurances;administratiu o administrativa de recursos humans;administratiu o administrativa de l'administraci pblica;administratiu o administrativa d'assessories jurdiques,comptables, laborals, fiscals o gestories;tcnic o tcnica en gesti de cobraments;responsable d'atenci al client.NormativaOrdre ENS/48/2017, de 28 de mar, per la quals'estableix el currculum del cicle formatiu de grausuperior d'administraci i finances (DOGC nm. 7343, de4.4.2017)Formaci professionalAdministraci i gestiAdministraci i FinancesGrau superiorCFPS AGB08/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=782567&language=ca_ESDescripciAquests estudis capaciten per organitzar i executar lesoperacions de gesti i administraci en els processoscomercials, laboral comptables, fiscals i financers d'una empresa pblica o privada, aplicant la normativa vigent i elsprotocols de gesti de qualitat, gestionant la informaci,assegurant la satisfacci del client i/o usuari i actuantsegons les normes de prevenci de riscos laborals iprotecci mediambiental. Aquesta competncia s veucomplementada amb formaci especfica del sector de lesassegurances.La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics ContingutsComunicaci i Atenci al Client (132 hores)Gesti de la Documentaci Jurdica i Empresarial (99hores)Procs Integral de lActivitat Comercial (198 hores)Recursos Humans i Responsabilitat Social Corporativa(66 hores)Ofimtica i Procs de la Informaci (132 hores)Angls (132 hores)Gesti de Recursos Humans (66 hores)Gesti Financera (132 hores)Comptabilitat i Fiscalitat (99 hores)Gesti Logstica i Comercial (66 hores)Simulaci Empresarial (99 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Projecte dAdministraci i Finances (33 hores)Tcnica dAssegurances (198 hores)Gesti dAssegurances (99 hores)Formaci en Centres de Treball (350 hores)AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.Formaci professionalAdministraci i gestiAdministraci i Finances, perfil professional Gestord'AssegurancesGrau superiorCFPS AGB19/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/ContinutatAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:- Assistent/a del cap de producte- Tcnic/a de mrqueting- Tcnic/a en publicitat- Tcnic/a en relacions pbliques- Organitzador/a d'esdeveniments de mrqueting icomunicaci- Auxiliar de mitjans en empreses de publicitat- Controlador/a demissi en mitjans de comunicaci- Tcnic/a en estudis de mercat i opini pblica- Tcnic/a en treballs de camp- Inspector/a d'enquestadors- Agent d'enquestes i censos- Codificador/a de dades per a investigacions de mercats- Responsable de promocions punt de venda- Especialista en implantaci d'espais comercials- Especialista en promoci i comercialitzaci de recursosenoturstics NormativaReial Decret 1584/2011, de 4 de novembre, pel quals'estableix el ttol de tcnic superior en Administraci iFinances i se'n fixen els ensenyaments mnims (BOEnm. 301, de 15.12.2011)Formaci professionalAdministraci i gestiAdministraci i Finances, perfil professional Gestord'AssegurancesGrau superiorCFPS AGB110/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19533DescripciTcnic o tcnica superior en assistncia a la direcciAquests estudis capaciten per assistir a la direcci i ad'altres departaments en les activitats d'organitzaci,representaci de l'entitat i fer les funcions administrativa idocumental; gestionar-ne la informaci i la comunicaciinterna i externa, i realitzar altres tasques per delegaci,utilitzant, si s el cas, la llengua anglesa i/o una altrallengua estrangera, aplicant la normativa vigent i protocolsde gesti de qualitat, que assegurin la satisfacci del cliento usuari i actuant segons les normes de prevenci de riscoslaborals i protecci mediambiental.La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmicsAquest estudi substitueix el cicle Secretariat (LOGSE).ContingutsGesti de la Documentaci Jurdica i Empresarial (132hores)Recursos Humans i Responsabilitat Social Corporativa(66 hores)Ofimtica i Procs de la Informaci (132 hores)Procs Integral de l'Activitat Comercial (264 hores)Comunicaci i Atenci al Client (132 hores)Angls (132 hores)Segona Llengua Estrangera (132 hores)Protocol Empresarial (165 hores)Organitzaci d'Esdeveniments Empresarials (198 hores)Gesti Avanada de la Informaci (99 hores)Projecte d'Assistncia a la Direcci (99 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Formaci en Centres de Treball (350 hores)Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.Formaci professionalAdministraci i gestiAssistncia a la DirecciGrau superiorCFPS AGA011/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19531http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/ ContinutatSortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:assistent o assistenta a la direcci;assistent o assistenta personal;secretari o secretria de direcci;assistent o assistenta de despatxos i oficines;assistent jurdic o assistenta jurdica;assistent o assistenta en departaments de recursoshumans;administratius en les administracions i organismes pblics.NormativaReial decret 1582/2011, de 4 de novembre, pel quals'estableix el ttol de tcnic superior en assistncia a ladirecci i se'n fixen els ensenyaments mnims (BOE nm.301, de 15.12.2011)Formaci professionalAdministraci i gestiAssistncia a la DirecciGrau superiorCFPS AGA012/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19531DescripciAquests estudis capaciten per programar, organitzar,supervisar i, si escau, fer treballs forestals i en vivers,controlant i protegint el medi natural i capacitant lespersones per a la conservaci i millora ambiental, i aplicantels plans de qualitat, prevenci de riscos laborals iprotecci ambiental, d'acord amb la legislaci vigent.La durada s de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiui 383 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.Aquest estudi substitueix el cicle Gesti i organitzaci delsrecursos naturals i paisatgstics (LOGSE). ContingutsTopografia Agrria (99 hores)Maquinria i Installacions Agroforestals (165 hores)Gesti dels Aprofitaments del Medi Forestal (165 hores)Gesti i Organitzaci del Viver Forestal (132 hores)Gesti Cinegtica (66 hores)Gesti de la Pesca Continental (66 hores)Gesti de Forests (198 hores)Gesti de la Conservaci del Medi Natural (132 hores)Defensa contra Incendis Forestals (66 hores)Fitopatologia (99 hores)Botnica Agronmica (99 hores)Tcniques d'Educaci Ambiental (99 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Projecte de Gesti Forestal i Conservaci del Medi (66hores)Formaci en Centres de Treball (383 hores)Ms informaci del currculum a l'annex, apartat 5.3:'Descripci dels mduls professionals i de les unitatsformatives'AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.Formaci professionalAgrriaGesti Forestal i del Medi NaturalGrau superiorCFPS ARA013/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action=fitxa&documentId=756607&language=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/ ContinutatSortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:coordinador o coordinadora d'unitats de prevenci id'extinci d'incendis forestals;encarregat o encarregada d'empreses que facin tasquesde lluita contra plagues i malalties forestals;prctic o prctica en treballs de topografia;encarregat o encarregada o capats o capatassa forestal;encarregat o encarregada de vivers, en general;encarregat o encarregada de repoblacions cinegtiques,pisccoles i astaccoles;encarregat o encarregada de treballs d'adequaci del'hbitat aqcola continental i de les espciescinegtiques;treballador especialitzat o treballadora especialitzada enactivitats de control legal de depredadors o espciesinvasores;gestor cinegtic o gestora cinegtica;coordinador o coordinadora de feines de vigilncia rural;encarregat o encarregada d'empreses de turismecinegtic i pisccola;agent forestal o similar;guarda d'espais naturals.NormativaOrdre ENS/264/2016, de 19 de setembre, per la quals'estableix el currculum del cicle formatiu de grausuperior de gesti forestal i del medi natural. (DOGC nm.7223, de 10.10.2016)Formaci professionalAgrriaGesti Forestal i del Medi NaturalGrau superiorCFPS ARA014/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=756607&language=ca_ESDescripciAquests estudis capaciten per desenvolupar projectes dejardins i zones verdes i gestionar la producci de plantes ila producci agrcola, mitjanant la supervisi de lestasques, la programaci i l'organitzaci dels recursosmaterials i humans disponibles aplicant criteris derendibilitat econmica i complint amb la normativaambiental, de producci ecolgica, producci en viver,control de qualitat, seguretat alimentria i prevenci deriscos laborals.La durada s de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiui 383 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.ContingutsBotnica Agronmica (99 hores)Gesti i Organitzaci del Viver (198 hores)Fitopatologia (99 hores)Topografia Agrria (99 hores)Maquinria i Installacions Agroforestals (165 hores)Planificaci de Cultius (165 hores)Gesti de Cultius (165 hores)Disseny de Jardins i Restauraci del Paisatge (198 hores)Conservaci de Jardins i Gespes Esportives (198 hores)Projecte de Paisatgisme i Medi Rural (66 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Formaci en Centres de Treball (383 hores)Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. ContinutatFormaci professionalAgrriaPaisatgisme i Medi RuralGrau superiorCFPS ARB015/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-6236http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/Sortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a: tcnic o tcnica en jardineria;dissenyador o dissenyadora de zones enjardinades queno requereixin la redacci d'un projecte;encarregat o encarregada de la installaci de parcs,jardins i rees recreatives urbanes i periurbanes;encarregat o encarregada del manteniment, conservaci irestauraci de jardins i parcs (rees recreatives urbanes iperiurbanes i medi natural);treballador o treballadora per compte propi en empresa dejardineria i restauraci del paisatge;encarregat o encarregada d'obres de jardineria irestauraci del paisatge;encarregat o encarregada de podes i operacions decirurgia arbria;encarregat o encarregada o capats agrcola;gestor o gestora de producci agrcola (convencional oecolgica);responsable de magatzem agrcola;responsable d'equips de tractaments terrestres;encarregat o encarregada o capats agrcola d'horts,planters i jardins;encarregat o encarregada de planters en general,convencionals o ecolgics;encarregat o encarregada de reproducci de plantes enviver;encarregat o encarregada de cultiu de plantes en viver;encarregat o encarregada de collita de llavors i fruitsd'alturaencarregat o encarregada de producci de llavors i pansd'herba;encarregat o encarregada de magatzem d'expedicions deplantes, pans d'herba i/o llavors.NormativaDecret 215/2015, de 29 de setembre, pel qual s'estableixel currculum del cicle formatiu de grau superior depaisatgisme i medi rural. (DOGC nm. 6967, 1.10.2015)Formaci professionalAgrriaPaisatgisme i Medi RuralGrau superiorCFPS ARB016/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=704238&language=ca_ESDescripciAquests estudis capaciten per desenvolupar projectes dejardins i zones verdes i gestionar la producci de plantes ila producci agrcola, mitjanant la supervisi de lestasques, la programaci i l'organitzaci dels recursosmaterials i humans disponibles aplicant criteris derendibilitat econmica i complint amb la normativaambiental, de producci ecolgica, producci en viver,control de qualitat, seguretat alimentria i prevenci deriscos laborals. D'altra banda, aquest cicle formatiu, ques'orienta a la gesti agropecuria, permet formarprofessionals capaos de gestionar la producci ramadera id'aplicar els plans de producci, qualitat, sanitat i benestaranimal, d'acord amb la legislaci vigent.La durada s de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiui 383 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.ContingutsTopografia Agrria (50 hores)Maquinria i Installacions Agroforestals (110 hores)Gesti i Organitzaci del Viver (115 hores)Planificaci de Cultius (132 hores)Gesti de Cultius (132 hores)Disseny de Jardins i Restauraci del Paisatge (99 hores)Conservaci de Jardins i Gespes Esportives (132 hores)Fitopatologia (99 hores)Botnica Agronmica (66 hores)Organitzaci i Control de Reproducci i Cria (198 hores)Gesti de Producci Animal (198 hores)Installacions Ramaderes i Eliminaci de Residus (55hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Projecte de Paisatgisme i Medi Rural (66 hores)Formaci en Centres de Treball (383 hores)Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Formaci professionalAgrriaPaisatgisme i Medi Rural Rural perfil professional GestiAgropecuriaGrau superiorCFPS ARB117/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-6236http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. ContinutatSortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau.Sortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:tcnic o tcnica en jardineria;dissenyador o dissenyadora de zones enjardinades queno requereixin la redacci d'un projecte;encarregat o encarregada de la installaci de parcs,jardins i rees recreatives urbanes i periurbanes;encarregat o encarregada del manteniment, conservaci irestauraci de jardins i parcs (rees recreatives urbanes iperiurbanes i medi natural);treballador o treballadora per compte propi en empresa dejardineria i restauraci del paisatge;encarregat o encarregada d'obres de jardineria irestauraci del paisatge;encarregat o encarregada de podes i operacions decirurgia arbria;encarregat o encarregada o capats agrcola;gestor o gestora de producci agrcola (convencional oecolgica);responsable de magatzem agrcola;responsable d'equips de tractaments terrestres;encarregat o encarregada o capats agrcola d'horts,planters i jardins;encarregat o encarregada de planters en general,convencionals o ecolgics;encarregat o encarregada de reproducci de plantes enviver;encarregat o encarregada de cultiu de plantes en viver;encarregat o encarregada de collita de llavors i fruitsd'alturaencarregat o encarregada de producci de llavors i pansd'herba;encarregat o encarregada de magatzem d'expedicions deplantes, pans d'herba i/o llavors.encarregat o encarregada d'una explotaci agropecuriaresponsable de la producci en explotacions o empresesagropecuriesNormativaReial decret 259/2011, de 28 de febrer, pel quals'estableix el ttol de tcnic superior en paisatgisme i medirural i se'n fixen els ensenyaments mnims (BOE nm. 83,de 7.4.2011) Formaci professionalAgrriaPaisatgisme i Medi Rural Rural perfil professional GestiAgropecuriaGrau superiorCFPS ARB118/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-6236DescripciAquests estudis capaciten per a gestionar la producciramadera i realitzar treballs especialitzats de suport aequips veterinaris, programant i organitzant els recursosmaterials i humans disponibles, i aplicant els plans deproducci, qualitat, sanitat i benestar animal, prevenci deriscos laborals i protecci ambiental, d'acord amb lalegislaci vigent.La durada s de 2.000 hores (1617 en un centre educatiu i383 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.ContingutsOrganitzaci i Control de la Reproducci i CriaGesti de la Producci AnimalGesti de la Recria de CavallsOrganitzaci i Supervisi de la Doma i Maneig d'quidsMaquinria i Installacions RamaderesSanejament RamaderAssistncia a l'Atenci VeterinriaBioseguretatGesti de Centres VeterinarisFormaci i Orientaci LaboralEmpresa i Iniciativa EmprenedoraProjecte de Ramaderia i Assistncia en Sanitat AnimalFormaci en Centres de TreballMs informaci del currculum a l'annex.AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. ContinutatSortides acadmiquesFormaci professionalAgrriaRamaderia i Assistncia en Sanitat AnimalGrau superiorCFPS ARC019/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action=fitxa&mode=single&documentId=775299&language=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:encarregat o encarregada d'explotaci ramadera, engeneral;responsable de la producci en cooperatives, en societatsagrries de transformaci o d'altres associacions deramaders;responsable de la producci en explotacions o empresesramaderes;responsable en empreses de serveis relacionats amb laproducci ramadera;responsable d'inseminaci artificial en explotacionsramaderes o en centres de recollida de semen;encarregat o encarregada de mquines i equipsramaders;responsable i gestor o gestora de ramaderies equines;assessor o assessora i supervisor o supervisora per a laplanificaci, muntatge i funcionament d'empreses i entitatsassociades a esdeveniments, espectacles, demostracionseqestres, activitats recreatives, esportives i teraputiques(hipoterpia);responsable del maneig i de les cures del bestiar i de lesinstallacions en centres d'ensinistrament, doma ientrenament de bestiar equ;responsable del maneig i de les cures del bestiar i de lesinstallacions en escoles i clubs d'equitaci.responsable del maneig, de les cures i de l'administracide terpies en centres de pupillatge, descans irecuperaci de bestiar equ;integrant en comissions de valoraci, selecci i compra debestiar equ;responsable d'empreses de servei relacionades amb elsector equ;ajudant o ajudanta de veterinria en facultats i centresd'investigaci animal;visitador o visitadora de productes de veterinria;ajudant o ajudanta de veterinria en equips veterinarisespecialitzats en animals de granja i producci;ajudant o ajudanta de veterinria en explotacionsramaderes;ajudant o ajudanta de veterinria en agrupacions dedefensa sanitria;ajudant o ajudanta de veterinria en associacions deproductors iajudant o ajudanta de veterinria en empreses del sectoragroalimentari, i empreses de serveis a la ramaderia.NormativaOrden ENS/15/2017, de 31 de gener, per la quals'estableix el currculum del cicle formatiu de grausuperior de ramaderia i assistncia en sanitatanimal.(DOGC nm. 7304, de 8.2.2017)Formaci professionalAgrriaRamaderia i Assistncia en Sanitat AnimalGrau superiorCFPS ARC020/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action=fitxa&mode=single&documentId=775299&language=ca_ES&newLang=ca_ESDescripciAquests estudis capaciten per dissenyar productes grfics,envasos i embalatges; editar publicacions impreses ielectrniques, i gestionar i controlar la producci editorial,realitzant la publicaci i el servei d'atenci al client, aplicantels protocols de qualitat, seguretat i prevenci de riscoslaborals i assegurant-ne la funcionalitat i respecte al mediambient. La durada s de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i383 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.Aquest estudi substitueix el cicle Disseny i produccieditorial (LOGSE).ContingutsMaterials de Producci Grfica (132 hores)Organitzaci dels Processos de Preimpressi Digital (264hores)Disseny de Productes Grfics (231 hores)Gesti de la Producci en Processos d'Edici (99 hores)Producci Editorial (99 hores)Disseny Estructural d'Envs i Embalatge (99 hores)Disseny i Planificaci de Projectes Editorials Multimdia(99 hores)Desenvolupament i Publicaci de Productes EditorialsMultimdia (231 hores)Comercialitzaci de Productes Grfics i Atenci al Client(99 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Projecte de Disseny i Edici de Publicacions Impreses iMultimdia (99 hores)Formaci en Centres de Treball (383 hores)Ms informaci del currculum a l'annex.AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.Formaci professionalArts grfiquesDisseny i Edici de Publicacions Impreses i MultimdiaGrau superiorCFPS AFA021/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action=fitxa&mode=single&documentId=776869&language=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/ ContinutatSortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:dissenyador grfic o dissenyadora grfica;dissenyador o dissenyadora de publicacions multimdia;dissenyador o dissenyadora d'envasos i embalatges;tcnic o tcnica en producci editorial;assistent o assistenta en edici;tcnic o tcnica en preimpressi;tcnic o tcnica en gesti de producci grfica;tcnic o tcnica en desenvolupament i publicaci deproductes multimdia, itcnic o tcnica en comercialitzaci de productes grfics imultimdia.NormativaOrdre ENS/18/2017, de 8 de febrer, per la qual s'estableixel currculum del cicle formatiu de grau superior dedisseny i edici de publicacions impreses i multimdia.(DOGC nm. 7310, de 16.2.2017)Formaci professionalArts grfiquesDisseny i Edici de Publicacions Impreses i MultimdiaGrau superiorCFPS AFA022/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=776869&language=ca_ESDescripciAquests estudis capaciten per dissenyar i desenvoluparprojectes grfics; elaborar pressupostos; gestionar isupervisar la producci, i controlar el magatzem dematerials i l'expedici del producte al client, d'acord amb lanormativa vigent, els protocols de qualitat, seguretat iprevenci de riscos laborals, assegurant-ne la funcionalitat irespecte al medi ambient.La durada s de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i383 en un centre de treball), que es distribueixen en doscursos acadmics. Aquest estudi substitueix el cicle Producci en indstriesd'arts grfiques (LOGSE).ContingutsOrganitzaci dels Processos de Preimpressi Digital (264hores)Materials de Producci Grfica (132 hores)Disseny de Productes Grfics (231 hores)Comercialitzaci de Productes Grfics i Atenci al Client(99 hores)Gesti de la Producci en la Indstria Grfica (132 hores)Gesti del Color (99 hores)Organitzaci dels Processos d'Impressi Grfica (231hores)Organitzaci dels Processos de Postimpressi,Transformaci i Acabats (165 hores)Projecte de Disseny i Gesti de la Producci Grfica (99hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Formaci en Centres de Treball (383 hores)Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals' AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsFormaci professionalArts grfiquesDisseny i Gesti de la Producci GrficaGrau superiorCFPS AFB023/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/25/pdfs/BOE-A-2013-3233.pdfhttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/generals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. ContinutatSortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:dissenyador grfic o dissenyadora grfica;tcnic o tcnica en preimpressi;tcnic o tcnica en impressi;tcnic o tcnica en enquadernaci industrial;tcnic o tcnica en processos de transformaci de paper,cartr i altres suports grfics;verificador o verificadora de productes acabats de paper icartr;tcnic o tcnica en gesti del color en indstries grfiques;ajudant de producci en indstries grfiques;pressupostador o pressupostadora d'indstries grfiques, itcnic o tcnica d'oficina tcnica en indstries grfiques.Normativa Reial decret 175/2013, de 8 de mar, pel qual s'estableixel ttol de tcnic superior en disseny i gesti de laproducci grfica i se'n fixen els ensenyaments mnims(BOE nm. 72, de 25.3.2013)Formaci professionalArts grfiquesDisseny i Gesti de la Producci GrficaGrau superiorCFPS AFB024/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-3233DescripciAquests estudis capaciten per planificar i gestionar elsprocessos d'importaci-exportaci i introducci-expedicide mercaderies, d'acord amb la legislaci vigent, en el marcdels objectius i procediments que s'han establert.La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiui 350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.Aquest estudi substitueix el cicle Comer internacional(LOGSE).ContingutsTransport Internacional de Mercaderies (132 hores)Gesti Econmica i Financera de l'Empresa (132 hores)Logstica d'Emmagatzematge (132 hores)Gesti Administrativa del Comer Internacional (231hores)Sistema d'Informaci de Mercats (99 hores)Mrqueting Internacional (99 hores)Negociaci Internacional (99 hores)Finanament Internacional (132 hores)Mitjans de Pagament Internacionals (99 hores)Comer Digital Internacional (66 hores)Angls (132 hores)Segona Llengua Estrangera (132 hores)Projecte de Comer Internacional (66 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Formaci en Centres de Treball (350 hores)Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. ContinutatFormaci professionalComer i mrquetingComer InternacionalGrau superiorCFPS CMB025/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19439http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/Sortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:tcnic o tcnica en comer exterior;tcnic o tcnica d'operacions exteriors d'entitatsfinanceres i asseguradores;tcnic o tcnica en administraci de comer internacional;assistent o assistenta i adjunt o adjunta de comerinternacional;agent de comer internacional;tcnic o tcnica de mrqueting internacional;tcnic o tcnica de mrqueting digital internacional;tcnic o tcnica de venda internacional;assistent o assistenta al departament d'operacionscomercials internacionals;transitari o transitria;consignatari o consignatria de vaixells;operador logstic o operadora logstica;cap de magatzem;tcnic o tcnica en logstica del transport;coordinador logstic o coordinadora logstica;tcnic o tcnica en logstica inversa.NormativaOrdre ENS/336/2016, de 13 de desembre, per la quals'estableix el currculum del cicle formatiu de grausuperior de comer internacional (DOGC nm. 7272 de22.12.2016).Formaci professionalComer i mrquetingComer InternacionalGrau superiorCFPS CMB026/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=769812&language=ca_ESDescripciTcnic o tcnica superior en gesti de vendes i espaiscomercialsAquests estudis capaciten per gestionar les operacionscomercials de compravenda i distribuci de productes iserveis, i organitzar la implantaci i animaci d'espaiscomercials segons criteris de qualitat, seguretat i prevencide riscos, d'acord amb la normativa vigent.La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.Aquest estudi substitueix el cicle Gesti comercial imrqueting (LOGSE).ContingutsAparadorisme i Disseny d'Espais Comercials (99 hores)Gesti de Productes i Promocions en el Punt deVenda (99 hores)Gesti Econmica i Financera de l'Empresa (132 hores)Investigaci Comercial (132 hores)Logstica d'Aprovisionament (99 hores)Logstica d'Emmagatzematge (132 hores)Organitzaci d'Equips de Venda (99 hores)Poltiques de Mrqueting (165 hores)Tcniques de Venda i Negociaci (132 hores)Angls (132 hores)Mrqueting Digital (132 hores)Atenci al Client, Consumidor i Usuari (99 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Projecte de Gesti de Vendes i Espais Comercials (99hores)Formaci en Centres de Treball (350 hores)Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.Formaci professionalComer i mrquetingGesti de Vendes i Espais ComercialsGrau superiorCFPS CMA027/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19438http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/ ContinutatSortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:cap de vendes;representant comercial;agent comercial;encarregat o encarregada de botiga;encarregat o encarregada de secci d'un comer;venedor tcnic o venedora tcnica;coordinador o coordinadora de comercials;supervisor o supervisora de telemrqueting;merchandiser;aparadorista comercial;dissenyador o dissenyadora d'espais comercials;responsable de promocions punt de venda;especialista en implantaci d'espais comercials.NormativaReial decret 1573/2011, de 4 de novembre, pel quals'estableix el ttol de tcnic superior en gesti de vendes iespais comercials i se'n fixen els ensenyaments mnims(BOE nm. 299, de 13.12.2011)Formaci professionalComer i mrquetingGesti de Vendes i Espais ComercialsGrau superiorCFPS CMA028/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19438DescripciTcnic o tcnica superior en mrqueting i publicitatAquests estudis capaciten per definir i efectuar elseguiment de les poltiques de mrqueting basades enestudis comercials i a promocionar i fer publicitat delsproductes i/o serveis en els mitjans i suports decomunicaci adequats, elaborant els materials publicitaris ipromocionals i necessaris.La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.ContingutsAtenci al Client, Consumidor i Usuari (132 hores)Disseny i Elaboraci de Material de Comunicaci (132hores)Gesti Econmica i Financera de l'Empresa (132 hores)Investigaci Comercial (132 hores)Treball de Camp en la Investigaci Comercial (66 hores)Llanament de Productes i Serveis (165 hores)Mrqueting Digital (132 hores)Mitjans i Suports de Comunicaci (99 hores)Poltiques de Mrqueting (165 hores)Relacions Pbliques i Organitzaci d'Esdeveniments deMrqueting (165 hores)Angls (132 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Projecte de Mrqueting i Publicitat (99 hores)Formaci en Centres de Treball (350 hores)Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. Formaci professionalComer i mrquetingMrqueting i PublicitatGrau superiorCFPS CMD029/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19436http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/ContinutatSortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:assistent o assistenta del cap de producte;tcnic o tcnica de mrqueting;tcnic o tcnica en publicitat;tcnic o tcnica en relacions pbliques;organitzador o organitzadora d'esdeveniments demrqueting i comunicaci;auxiliar de mitjans en empreses de publicitat;controlador o controladora d'emissi en mitjans decomunicaci;tcnic o tcnica en estudis de mercat i opini pblica;tcnic o tcnica en treballs de camp;inspector o inspectora d'enquestadors;agent d'enquestes i censos;codificador o codificadora de dades per a investigacionsde mercats;responsable de promocions punt de venda;especialista en implantaci d'espais comercials.NormativaReial decret 1571/2011, de 4 de novembre, pel quals'estableix el ttol de tcnic superior en mrqueting ipublicitat i se'n fixen els ensenyaments mnims (BOEnm. 299, de 13.12.2011)Formaci professionalComer i mrquetingMrqueting i PublicitatGrau superiorCFPS CMD030/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19436DescripciTcnic o tcnica superior en mrqueting i publicitatAquests estudis capaciten per definir i efectuar elseguiment de les poltiques de mrqueting basades enestudis comercials i a promocionar i fer publicitat delsproductes i/o serveis en els mitjans i suports decomunicaci adequats, elaborant els materials publicitaris ipromocionals i necessaris.La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.ContingutsAtenci al Client, Consumidor i Usuari (132 hores)Disseny i Elaboraci de Material de Comunicaci (132hores)Gesti Econmica i Financera de l'Empresa (132 hores)Investigaci Comercial (132 hores)Treball de Camp en la Investigaci Comercial (66 hores)Llanament de Productes i Serveis (165 hores)Mrqueting Digital (132 hores)Mitjans i Suports de Comunicaci (99 hores)Poltiques de Mrqueting (165 hores)Relacions Pbliques i Organitzaci d'Esdeveniments deMrqueting (165 hores)Angls (132 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Projecte de Mrqueting i Publicitat (99 hores)Formaci en Centres de Treball (350 hores)Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. Formaci professionalComer i mrquetingMrqueting i Publicitat perfil professional EnolgicGrau superiorCFPS CMD131/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19436http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/ ContinutatSortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:assistent o assistenta del cap de producte;tcnic o tcnica de mrqueting;tcnic o tcnica en publicitat;tcnic o tcnica en relacions pbliques;organitzador o organitzadora d'esdeveniments demrqueting i comunicaci;auxiliar de mitjans en empreses de publicitat;controlador o controladora d'emissi en mitjans decomunicaci;tcnic o tcnica en estudis de mercat i opini pblica;tcnic o tcnica en treballs de camp;inspector o inspectora d'enquestadors;agent d'enquestes i censos;codificador o codificadora de dades per a investigacionsde mercats;responsable de promocions punt de venda;especialista en implantaci d'espais comercials.NormativaReial decret 1571/2011, de 4 de novembre, pel quals'estableix el ttol de tcnic superior en mrqueting ipublicitat i se'n fixen els ensenyaments mnims (BOEnm. 299, de 13.12.2011)Formaci professionalComer i mrquetingMrqueting i Publicitat perfil professional EnolgicGrau superiorCFPS CMD132/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19436DescripciAquests estudis capaciten per definir i efectuar elseguiment de les poltiques de mrqueting basades enestudis comercials i per promocionar i publicitar elsproductes i/o serveis en els mitjans i suports decomunicaci adequats, elaborant els materialpublipromocionals necessaris. Aquesta capacitat es complementa amb lespecialitzaci en promoci turstica.La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmicsContingutsAtenci al Client, Consumidor i Usuari (99 hores)Disseny i Elaboraci de Material de Comunicaci (99hores)Gesti Econmica i Financera de lEmpresa (105 hores)Investigaci Comercial (88 hores)Treball de Camp en la Investigaci Comercial (66 hores)Llanament de Productes i Serveis (132 hores)Mrqueting Digital (109 hores)Mitjans i Suports de Comunicaci (55 hores)Poltiques de Mrqueting (105 hores)Relacions Pbliques i Organitzaci dEsdeveniments deMrqueting (132 hores)Angls (132 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Projecte de Mrqueting i Publicitat (66 hores)Formaci en Centres de Treball (350 hores)Procediments de Recepci (66 hores)Estructura del Mercat Turstic (99 hores)Recursos Turstics (99 hores)Segona Llengua per a la Promoci Turstica (99 hores)AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. ContinutatFormaci professionalComer i mrquetingMrqueting i Publicitat, perfil professional Promoci TursticaGrau superiorCFPS CMD233/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:Assistent/a del cap de producteTcnic/a de mrquetingTcnic/a en publicitatTcnic/a en relacions pbliquesOrganitzador/a d'esdeveniments de mrqueting icomunicaciAuxiliar de mitjans en empreses de publicitatControlador/a demissi en mitjans de comunicaciTcnic/a en estudis de mercat i opini pblicaTcnic/a en treballs de campInspector/a d'enquestadorsAgent d'enquestes i censosCodificador/a de dades per a investigacions de mercatsResponsable de promocions de punt de vendaEspecialista en implantaci d'espais comercials Especialista en publicitat i promoci turstica Formaci professionalComer i mrquetingMrqueting i Publicitat, perfil professional Promoci TursticaGrau superiorCFPS CMD234/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/DescripciAquests estudis capaciten per organitzar, gestionar icontrolar les operacions del transport de mercaderies i deviatgers en l'mbit nacional i internacional, i per planificar igestionar les activitats logstiques d'una empresa, d'acordamb la normativa vigent i els objectius establerts per ladirecci de l'empresa, en el marc de la qualitat, seguretat irespecte pel medi ambient.La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.Aquest estudi substitueix el cicle Gesti del transport(LOGSE).ContingutsComercialitzaci del Transport i la Logstica (99 hores)Gesti Administrativa del Transport i la Logstica (132hores)Gesti Administrativa del Comer Internacional (231hores)Gesti Econmica i Financera de l'Empresa (132 hores)Logstica d'Emmagatzemament (132 hores)Logstica d'Aprovisionament (99 hores)Organitzaci del Transport de Mercaderies (99 hores)Organitzaci del Transport de Viatgers (66 hores)Transport Internacional de Mercaderies (132 hores)Organitzaci d'altres Serveis de Transport (99 hores)Angls (132 hores)Segona Llengua Estrangera (132 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Projecte de Transport i Logstica (66 hores)Formaci en Centres de Treball (350 hores)Ms informaci del currculumAccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. Formaci professionalComer i mrquetingTransport i LogsticaGrau superiorCFPS CMC035/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action=fitxa&documentId=788660&language=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/ContinutatSortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau.Sortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:cap de trnsit d'empreses de transport de viatgers percarretera;cap d'operacions;gerent de l'empresa de transport;inspector o inspectora de transport de viatgers percarretera;cap d'estaci d'autobusos;gestor o gestora de transport per carretera;comercial de serveis de transport per carretera;gerent d'empreses de transport per carretera;cap de circulaci;agent de transports;agent de crrega;comercial de serveis de transport;operador o operadora de transport porta a porta;transitari o transitria;consignatari o consignatria de vaixells;operador logstic o operadora logstica;cap de magatzem;tcnic o tcnica en logstica del transport;coordinador o coordinadora logstica;tcnic o tcnica en logstica inversa.NormativaOrdre ENS/104/2017, de 25 de maig, per la quals'estableix el currculum del cicle formatiu de grausuperior de transport i logstica (DOGC nm. 7383, de2.6.2017)Formaci professionalComer i mrquetingTransport i LogsticaGrau superiorCFPS CMC036/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=788660&language=ca_ESDescripciAquests estudis capaciten per organitzar, a peu d'obra,treballs d'execuci d'edificaci i obra civil, gestionantrecursos, coordinant talls i controlant unitats d'obrarealitzades, d'acord amb les especificacions del projecte, laplanificaci de l'obra, les instruccions rebudes, la normativaaplicable i les condicions que s'estableixen en matria dequalitat, seguretat, salut laboral i medi ambient.La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.Aquests estudis substitueixen el cicle realitzaci i plansd'obres (LOGSE).ContingutsAmidaments i Valoracions de Construcci (99 hores)Replantejaments de Construcci (99 hores)Planificaci de Construcci (132 hores)Documentaci de Projectes i Obres de Construcci (99hores)Processos Constructius en Edificaci (132 hores)Processos Constructius en Obra Civil (132 hores)Control d'Estructures de Construcci (132 hores)Control d'Execuci en Obres d'Edificaci (132 hores)Control d'Execuci en Obra Civil (132 hores)Rehabilitaci i Conservaci d'Obres de Construcci (132hores)Estructures de Construcci (132 hores)Projecte d'Organitzaci i Control d'Obres de Construcci(132 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Formaci en Centres de Treball (350 hores)Ms informaci del currculum a l'annex.AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.Formaci professionalEdificaci i obra civilOrganitzaci i Control d'Obres de ConstrucciGrau superiorCFPS EOC037/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action=fitxa&documentId=794317&language=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/ ContinutatSortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:encarregat o encarregada i cap d'equip en obresestructurals de la construcci;encarregat o encarregada d'obres d'edificaci, en general;encarregat o encarregada d'obres de rehabilitaci ireforma en edificaci;cap de taller i/o encarregat o encarregada de treballadorsen acabats d'edificis;capats o capatassa en construcci d'edificis;encarregat o encarregada d'obra civil en general;encarregat o encarregada de moviment de terres;encarregat o encarregada de ferms i paviments;encarregat o encarregada d'obra civil en conduccions icanalitzacions;ajudant de cap d'oficina tcnica;ajudant de planificador o planificadora;ajudant de tcnic o tcnica de control de costos;tcnic o tcnica de control documental;especialista en replanteigs.NormativaOrdre ENS/182/2017, de 26 de juliol, per la quals'estableix el currculum del cicle formatiu de grausuperior d'Organitzaci i Control d'Obres de Construcci(DOGC nm. 7425, de 2.8.2017)Formaci professionalEdificaci i obra civilOrganitzaci i Control d'Obres de ConstrucciGrau superiorCFPS EOC038/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action=fitxa&documentId=794317&language=ca_ES&newLang=ca_ESDescripciAquests estudis postobligatoris capaciten per elaborar ladocumentaci tcnica de projectes d'edificaci, realitzarreplantejaments d'obra i gestionar el control documental pera la seva execuci, respectant la normativa vigent i les condicions establertes dequalitat, seguretat i medi ambient.Tenen una durada de 2.000 hores (1.650 lectives en uncentre educatiu i 350 de prctiques en un centre de treball)distribudes en dos cursos acadmics.Aquest estudi substitueix el cicle Desenvolupament iaplicaci de projectes de construcci (LOGSE).ContingutsRepresentacions de Construcci (231 hores)Amidaments i Valoracions de Construcci (99 hores)Replanteig de Construcci (99 hores)Planificaci de Construcci (132 hores)Installacions en Edificaci (99 hores)Eficincia Energtica en Edificaci (66 hores)Desenvolupament de Projectes d'Edificaci Residencial(264 hores)Desenvolupament de Projectes d'Edificaci noResidencial (165 hores)Estructures de Construcci (132 hores)Disseny i Construcci d'Edificis (165 hores)Formaci i Orientaci Laboral(99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Projecte en Edificaci (33 hores)Formaci en Centres de Treball (350 hores) Ms informaci del currculum a l'annex, apartat 5.3'Descripci dels mduls professionals i de les unitatsformatives'.AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.Formaci professionalEdificaci i obra civilProjectes d'EdificaciGrau superiorCFPS EOB039/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=637158&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/ ContinutatSortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:Delineant projectista d'edificacionsDelineant d'edificacionsDelineant d'installacionsMaquetista de construccionsAjudant/a de cap d'oficina tcnicaAjudant/a de planificador/aAjudant/a de tcnic/a de control de costosTcnic/a de control documentalEspecialista en replantejamentsAjudant/a de processos de certificaci energtica d'edificisTcnic/a d'eficincia energtica d'edificisDelineant projectista de xarxes i sistemes de distribuci defluids.Aquest ttol permet l'obtenci directa de la TargetaProfessional de la Construcci (TPC), d'acord amb lesespecificacions establertes en el Conveni Collectiu Generaldel Sector de la Construcci.NormativaDecret 169/2013, de 28 de maig, pel qual sestableix elcurrculum del cicle formatiu de grau superior de projectesdedificaci (DOGC nm. 6387, de 31.5.2013)Formaci professionalEdificaci i obra civilProjectes d'EdificaciGrau superiorCFPS EOB040/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=637158&language=ca_ESDescripciAquests estudis capaciten per elaborar la documentacitcnica de projectes d'edificaci, rehabilitaci i restauraci;fer replantejaments d'obra, i organitzar i coordinar elstreballs per executar-les, i gestionar-ne el controldocumental, respectant la normativa vigent i les condicionsestablertes de qualitat, seguretat i medi ambient.La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.ContingutsRepresentacions de Construcci (198 hores)Amidaments i Valoracions de Construcci (99 hores)Replanteigs de Construcci (99 hores)Planificaci de Construcci (99 hores)Installacions en Edificaci (99 hores)Eficincia Energtica en Edificaci (66 hores)Desenvolupament de Projectes dEdificaci Residencial(231 hores)Desenvolupament de Projectes dEdificaci noResidencial (99 hores)Estructures de Construcci (99 hores)Disseny i Construcci d'Edificis (132 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Projecte en Edificaci (33 hores)Processos Constructius en Edificaci (132 hores)Obres de Rehabilitaci, Restauraci i Conservaci (99hores)Formaci en Centres de Treball (350 hores)Ms informaci del currculum a l'annexAccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. Formaci professionalEdificaci i obra civilProjectes d'Edificaci, perfil professional Rehabilitaci iRestauraciGrau superiorCFPS EOB141/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=637158&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/ContinutatSortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:delineant projectista d'edificaci;delineant d'installacions;maquetista de construccions;ajudant o ajudanta de cap d'oficina tcnica;ajudant o ajudanta de planificador o planificadora;ajudant o ajudanta de tcnic o tcnica de control decostos;tcnic o tcnica de control documental;especialista en replanteigs;tcnic o tcnica en obres de rehabilitaci i reformad'edificis;ajudant o ajudanta de processos de certificaci energticad'edificis;tcnic o tcnica d'eficincia energtica d'edificis idelineant projectista de xarxes i sistemes de distribuci defluids.NormativaDecret 169/2013, de 28 de maig, pel qual sestableix elcurrculum del cicle formatiu de grau superior de projectesdedificaci (DOGC nm. 6387, de 31.5.2013)Formaci professionalEdificaci i obra civilProjectes d'Edificaci, perfil professional Rehabilitaci iRestauraciGrau superiorCFPS EOB142/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=637158&language=ca_ESDescripciAquests estudis capaciten per elaborar la documentacitcnica de projectes d'obra civil i d'ordenaci del territori,realitzar aixecaments i replantejaments d'obres deconstrucci i gestionar el control documental per a la sevaexecuci, respectant la normativa vigent i les condicionsestablertes de qualitat, seguretat i medi ambient.La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.Aquest estudi substitueix el cicle Desenvolupament deprojectes urbanstics i operacions topogrfiques (LOGSE).ContingutsRepresentacions de Construcci (231 hores)Amidaments i Valoracions de Construcci (99 hores)Replanteig de Construcci (99 hores)Planificaci de Construcci (132 hores)Xarxes i Serveis en Obra Civil (99 hores)Aixecaments Topogrfics (165 hores)Desenvolupament de Projectes Urbanstics (198 hores)Desenvolupament de Projectes d'Obres Lineals (132hores)Estructures de Construcci (132 hores)Urbanismes i Obra Civil (165 hores)Projecte en Obra Civil (33 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Formaci en Centres de Treball (350 hores)Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'.AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. ContinutatFormaci professionalEdificaci i obra civilProjectes d'Obra CivilGrau superiorCFPS EOA043/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=743229&language=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/Sortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:delineant projectista de carreteres;delineant projectista d'urbanitzaci;delineant d'obra civil;delineant de serveis urbans;prctic en topografia;especialista en aixecament de terrenys;especialista en aixecament de construccions;especialista en replantejaments;tcnic o tcnica d'aparells;delineant de topografia;ajudant o ajudanta de cap d'oficina tcnica;ajudant o ajudanta de planificador;ajudant o ajudanta de tcnic de control de costos;tcnic o tcnica de control documental;maquetista de construcci;delineant projectista de xarxes i sistemes de distribuci defluids.Aquest ttol permet l'obtenci directa de la TargetaProfessional de la Construcci (TPC), d'acord amb lesespecificacions establertes en el Conveni Collectiu Generaldel Sector de la Construcci.NormativaOrdre ENS/150/2016, de 7 de juny, per la qual s'estableixel currculum del cicle formatiu de grau superior deprojectes d'obra civil (DOGC nm. 7142, de 15.06.2016) Formaci professionalEdificaci i obra civilProjectes d'Obra CivilGrau superiorCFPS EOA044/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=743229&language=ca_ESDescripciAquests estudis capaciten per elaborar la documentacitcnica de projectes d'obra civil i d'ordenaci del territori,realitzar aixecaments i replantejaments d'obres deconstrucci i terrenys, auxiliar en la seva execuci iparticipar en projectes d'infraestructura viria i d'ordenacidel territori. Elaborar plnols de traats, escomeses,installacions i ordenaci del sl, i gestionar el controldocumental respectant la normativa vigent i les condicionsestablertes de qualitat, seguretat i medi ambient.La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.Aquest estudi substitueix el cicle Desenvolupament deprojectes urbanstics i operacions topogrfiques, perfilprofessional de sobreestant (LOGSE).ContingutsRepresentacions de Construcci (198 hores)Amidaments i Valoracions de Construcci (99 hores)Replanteigs de Construcci (99 hores)Planificaci de Construcci (99 hores)Xarxes i Serveis en Obra Civil (99 hores)Aixecaments Topogrfics (165 hores)Desenvolupament de Projectes Urbanstics (132 hores)Desenvolupament de Projectes d'Obres Lineals (66 hores)Estructures de Construcci (99 hores)Urbanisme i Obra Civil (99 hores)Processos Constructius en Obra Civil (132 hores)Control d'Execuci en Obra Civil (99 hores)Control d'Estructures de Construcci (66 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Projecte en Obra Civil (33 hores)Formaci en Centres de Treball (350 hores) Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'.AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsFormaci professionalEdificaci i obra civilProjectes d'Obra Civil, perfil professional de SobreestantGrau superiorCFPS EOA145/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-6711http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/generals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. ContinutatSortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:Sobreeestant d'obra pblicaEncarregat/ada general d'obraAjudant topgrafDelineant en topografiaDelineant de traats viarisTcnic/a en cubicacions d'obres de terraTcnic/a en treballs de campTcnic/a en aixecamentsTcnic/a en replantejamentsTcnic/a agrimensorTcnic/a en parcellacionsTcnic/a en assenyalament de llindesTcnic/a en anivellacionsTcnic/a en control de qualitatTcnic/a en seguretat i higieneAjudant d'obraAjudant d'organitzaciAquest ttol permet l'obtenci directa de la TargetaProfessional de la Construcci (TPC), d'acord amb lesespecificacions establertes en el conveni collectiu generaldel sector de la construcci.NormativaReial decret 386/2011, de 18 de mar, pel qual s'estableixel ttol de tcnic superior en projectes d'obra civil i se'nfixen els ensenyaments mnims (BOE nm. 89, de14.4.2011) Formaci professionalEdificaci i obra civilProjectes d'Obra Civil, perfil professional de SobreestantGrau superiorCFPS EOA146/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-6711DescripciAquests estudis capaciten per elaborar la documentacitcnica de projectes d'obra civil i d'ordenaci del territori; feraixecaments i replantejaments d'obres de construcci; feroperacions amb aplicacions de sistemes d'informacigeogrfica, i elaborar la documentaci modificada deprojectes segons el resultat final de l'obra i gestionar-ne elcontrol documental, integrant els projectes finals a sistemesd'informaci geogrfica i respectant la normativa vigent i lescondicions establertes de qualitat, seguretat i medi ambient.La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.ContingutsRepresentacions de Construcci (198 hores)Amidaments i Valoracions de Construcci (99 hores)Replanteigs de Construcci (99 hores)Planificaci de Construcci (99 hores)Xarxes i Serveis en Obra Civil (99 hores)Aixecaments Topogrfics (165 hores)Desenvolupament de Projectes Urbanstics (132 hores)Desenvolupament de Projectes dObres Lineals (99 hores)Estructures de Construcci (99 hores)Urbanisme i Obra Civil (132 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Projecte en Obra Civil (33 hores)Processos Constructius en Obra Civil (132 hores)Documents dObra i Integraci en SIG (99 hores)Formaci en Centres de Treball (350 hores)Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. Formaci professionalEdificaci i obra civilProjectes d'Obra Civil, perfil professional d's d'AplicacionsSIG (Sistemes d'Informaci Geogrfica)Grau superiorCFPS EOA247/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-6711http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/ContinutatSortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:delineant projectista de carreteres;delineant projectista d'urbanitzaci;delineant d'obra civil;delineant de serveis urbans;delineant de topografia;prctic o prctica en topografia;especialista en aixecament de terrenys;especialista en aixecament de construccions;especialista en replantejaments;tcnic o tcnica d'aparells;tcnic o tcnica en s i manteniment de sistemesd'informaci geogrfica;maquetista de construccions;ajudant o ajudanta de cap d'oficina tcnica;ajudant o ajudanta de planificador o planificadora;ajudant o ajudanta de tcnic o tcnica de control decostos;tcnic o tcnica de control documental, i delineant projectista de xarxes i sistemes de distribuci defluids.NormativaReial decret 386/2011, de 18 de mar, pel qual s'estableixel ttol de tcnic superior en projectes d'obra civil i se'nfixen els ensenyaments mnims (BOE nm. 89, de14.4.2011)Formaci professionalEdificaci i obra civilProjectes d'Obra Civil, perfil professional d's d'AplicacionsSIG (Sistemes d'Informaci Geogrfica)Grau superiorCFPS EOA248/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-6711DescripciAquests estudis capaciten per desenvolupar i gestionarprojectes de muntatge i manteniment d'installacionsautomtiques de mesura, regulaci i control de processosen sistemes industrials, aix com supervisar o executar elmuntatge, manteniment i posada en marxa d'aquestssistemes, respectant criteris de qualitat, seguretat irespecte al medi ambient i al disseny per a tots.La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.Aquest estudi substitueix el cicle Sistemes de regulaci icontrol automtics (LOGSE).ContingutsSistemes Elctrics, Pneumtics i Hidrulics (132 hores)Sistemes Seqencials Programables (165 hores)Sistemes de Mesura i Regulaci (165 hores)Sistemes de Potncia (165 hores)Documentaci Tcnica (99 hores)Informtica Industrial (99 hores)Sistemes Programables Avanats (99 hores)Robtica Industrial (99 hores)Comunicacions Industrials (198 hores)Integraci de Sistemes d'Automatitzaci Industrial (198hores)Projecte d'Automatitzaci i Robtica Industrial (66 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Formaci en Centres de Treball (350 hores)Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. Formaci professionalElectricitat i electrnicaAutomatitzaci i Robtica IndustrialGrau superiorCFPS EEB049/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19530http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/ContinutatSortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:cap d'equip de supervisi de muntatge i de mantenimentde sistemes d'automatitzaci industrial;verificador o verificadora d'aparells, quadres i equipselctrics;cap d'equip en un taller electromecnic;tcnic o tcnica en organitzaci de manteniment desistemes d'automatitzaci industrial;tcnic o tcnica de posada en marxa de sistemesd'automatitzaci industrial;projectista de sistemes de control de sistemesd'automatitzaci industrial;projectista de sistemes de mesura i regulaci de sistemesd'automatitzaci industrial;projectista de xarxes de comunicaci de sistemesd'automatitzaci industrial;programador i controlador o programadora i controladorade robots industrials;tcnic o tcnica en disseny de sistemes de control elctric;dissenyador o dissenyadora de circuits i sistemesintegrats en automatitzaci industrial.NormativaDecret 220/2015, de 6 d'octubre, pel qual s'estableix elcurrculum del cicle formatiu de grau superiord'automatitzaci i robtica industrial (DOGC nm. 6973,9.10.2015)Formaci professionalElectricitat i electrnicaAutomatitzaci i Robtica IndustrialGrau superiorCFPS EEB050/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=704919&language=ca_ESDescripciAquests estudis capaciten per gestionar i fer el muntatge imanteniment d'installacions, sistemes i equipsdelectromedicina clnica, considerant les recomanacionsdel fabricant, els requeriments de qualitat i seguretat i lanormativa vigent daplicaci.La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.ContingutsInstallacions Elctriques (99 hores)Sistemes Electromecnics i de Fluids (66 hores)Sistemes Electrnics i Fotnics (264 hores)Sistemes de Radiodiagnstic, Radioterpia i ImatgeMdica (198 hores)Sistemes de Monitoratge, Registre i Cures Crtiques (231hores)Sistemes de Laboratori i Hemodilisi (99 hores)Sistemes de Rehabilitaci i Proves Funcionals (99 hores)Tecnologia Sanitria en l'mbit Clnic (66 hores)Planificaci de l'Adquisici de Sistemes dElectromedicina(132 hores)Gesti del Muntatge i Manteniment de SistemesdElectromedicina (99 hores)Projecte dElectromedicina clnica (33 hores)Angls Tcnic (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Formaci en Centres de Treball (350 hores)Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'.AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. Formaci professionalElectricitat i electrnicaElectromedicina ClnicaGrau superiorCFPS EEE051/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/06/pdfs/BOE-A-2015-10728.pdfhttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/ContinutatAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:cap d'equip d'installadors de sistemes d'electromedicina;coordinador i supervisor o coordinadora i supervisora demanteniment de sistemes d'electromedicina;especialista d'aplicacions electromdiques;especialista de producte de sistemes d'electromedicina;assessor tcnic o assessora tcnica de sistemesd'electromedicina;tcnic o tcnica en electrnica, especialitzat enelectromedicina;installador i reparador o installadora i reparadora enelectromedicina.NormativaReial decret 838/2015, de 21 de setembre, pel quals'estableix el ttol de tcnic superior en electromedicinaclnica i se'n fixen els ensenyaments mnims (BOE nm.239, de 06.10.2015)Formaci professionalElectricitat i electrnicaElectromedicina ClnicaGrau superiorCFPS EEE052/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/06/pdfs/BOE-A-2015-10728.pdfDescripciAquests estudis capaciten per mantenir i reparar equips isistemes electrnics, professionals, industrials i de consum,aix com planificar i organitzar els processos demanteniment, aplicant els plans de prevenci de riscoslaborals, mediambientals, criteris de qualitat i la normativavigent.La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.Aquest estudi substitueix el cicle Desenvolupament deproductes electrnics (LOGSE).ContingutsCircuits Electrnics Analgics (231 hores)Equips Microprogramables (231 hores)Manteniment d'Equips de Radiocomunicacions (165hores)Manteniment d'Equips de Veu i Dades (165 hores)Manteniment d'Equips d'Electrnica Industrial (198 hores)Manteniment d'Equips d'udio (66 hores)Manteniment d'Equips de Vdeo (99 hores)Tcniques i Processos de Muntatge i Mantenimentd'Equips Electrnics (198 hores)Infraestructures i Desenvolupament del MantenimentElectrnic (66 hores)Projecte de Manteniment Electrnic (66 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Formaci en Centres de Treball (350 hores)Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. Formaci professionalElectricitat i electrnicaManteniment ElectrnicGrau superiorCFPS EEC053/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19528http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/ContinutatSortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:tcnic o tcnica en supervisi i verificaci d'equips desistemes de rdio i televisi i sistemes de producciaudiovisual;tcnic o tcnica en reparaci i manteniment de sistemesde rdio i televisi i sistemes de producci audiovisual i deradiodifusi;tcnic o tcnica en supervisi i verificaci d'equips desistemes de radiodifusi;tcnic o tcnica en supervisi i verificaci d'equips desistemes domtics, immtics i de seguretat electrnica;tcnic o tcnica en reparaci i manteniment de sistemesdomtics, immtics i de seguretat electrnica;tcnic o tcnica en supervisi i verificaci en xarxes localsi sistemes telemtics;tcnic o tcnica en reparaci i manteniment d'equips dexarxes locals i sistemes telemtics;tcnic o tcnica en supervisi, verificaci i control ensistemes de radioenlla;tcnic o tcnica en reparaci i manteniment d'equipsprofessionals d'udio, de vdeo i d'equips industrials.Amb aquest ttol s'obt la qualificaci tcnica adequadaexigida com a requisit per ser empresa installadorad'infraestructures comunes de telecomunicacions.NormativaDecret 219/2015, de 6 d'octubre, pel qual s'estableix elcurrculum del cicle formatiu de grau superior demanteniment electrnic (DOGC nm. 6972, 8.10.2015)Formaci professionalElectricitat i electrnicaManteniment ElectrnicGrau superiorCFPS EEC054/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=704779&language=ca_ESDescripciAquests estudis capaciten per desenvolupar projectes, aixcom gestionar i supervisar el muntatge i manteniment deles infraestructures comunes de telecomunicacions i desistemes i equips de telecomunicacions tals com a xarxesde banda ampla i de radiocomunicacions fixes i mbils,sistemes telemtics, de producci audiovisual i detransmissi, a partir de la documentaci tcnica, normativa iprocediments establerts, assegurant el funcionament, laqualitat, la seguretat i la conservaci mediambiental.La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.Aquest estudi substitueix el cicle Sistemes detelecomunicaci i informtics (LOGSE).ContingutsConfiguraci d'Infraestructures de Sistemes deTelecomunicacions (99 hores)Elements de Sistemes de Telecomunicacions (132 hores)Sistemes Informtics i Xarxes Locals (198 hores)Tcniques i Processos en Infraestructures deTelecomunicacions (132 hores)Sistemes de Producci Audiovisual (165 hores)Xarxes Telemtiques (165 hores)Sistemes de Radiocomunicacions (99 hores)Sistemes Integrats i Llar Digital (99 hores)Gesti de Projectes d'Installacions deTelecomunicacions (99 hores)Sistemes de Telefonia Fixa i Mbil (132 hores)Projecte de Sistemes de Telecomunicacions iInformtics (66 hores)Fonaments de Programaci (99 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Formaci en Centres de Treball (350 hores)Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsFormaci professionalElectricitat i electrnicaSistemes de Telecomunicacions i InformticsGrau superiorCFPS EED055/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-12724http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/generals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. ContinutatSortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:ajudant de projectista en installacions detelecomunicacions per a habitatges i edificis;especialista en installaci, integraci i mantenimentd'equips i sistemes de telecomunicaci;cap d'obra en installacions de telecomunicacions;tcnic o tcnica en supervisi, installaci, verificaci icontrol d'equips de sistemes de radi i televisi en estudisde producci i sistemes de producci audiovisual;tcnic o tcnica en supervisi, installaci, manteniment,verificaci i control d'equips de sistemes de radiodifusi;tcnic o tcnica en supervisi, installaci, manteniment,verificaci i control d'equips de sistemes de seguretatelectrnica i circuits tancats de televisi;tcnic o tcnica en supervisi, installaci, manteniment,verificaci i control en xarxes locals i sistemes telemtics;tcnic o tcnica en supervisi, installaci, manteniment,verificaci i control en sistemes de radioenllaos;especialista en integraci, installaci i mantenimentd'equips i sistemes informtics.Amb aquest ttol s'obt la qualificaci tcnica adequadaexigida com a requisit per ser empresa installadorad'infraestructures comunes de telecomunicacions.NormativaDecret 192/2015, d'1 de setembre, pel qual s'estableix elcurrculum del cicle formatiu de grau superior de sistemesde telecomunicacions i informtics (DOGC nm.6949,3.9.2015)Formaci professionalElectricitat i electrnicaSistemes de Telecomunicacions i InformticsGrau superiorCFPS EED056/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=701690&language=ca_ESDescripciAquests estudis postobligatoris capaciten per desenvoluparprojectes, gestionar i supervisar el muntatge i mantenimentd'installacions electrotcniques en l'mbit del reglamentelectrotcnic per a baixa tensi (REBT). Tamb consisteix asupervisar el manteniment d'installacions d'infraestructurescomunes de telecomunicacions, a partir de la documentacitcnica, especificacions, normativa i procedimentsestablerts, assegurant el funcionament, la qualitat, laseguretat, i la conservaci del medi ambient.Tenen una durada de 2.000 hores (1.650 lectives en uncentre educatiu i 350 de prctiques en un centre de treball)distribudes en dos cursos acadmics.Aquest estudi substitueix el cicle Installacionselectrotcniques (LOGSE).ContingutsTcniques i Processos en Installacions Elctriques (198hores)Tcniques i Processos en Installacions Domtiques iAutomtiques (231 hores)Configuraci d'Installacions Elctriques (264 hores)Configuraci d'Installacions Domtiques i Automtiques(132 hores)Documentaci Tcnica en Installacions Elctriques (132hores)Desenvolupament de Xarxes Elctriques i Centres deTransformaci (132 hores)Gesti del Muntatge i del Manteniment d'InstallacionsElctriques (99 hores)Processos en Installacions d'Infraestructures Comunesde Telecomunicacions (99 hores)Sistemes i Circuits Elctrics (132 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Projecte de Sistemes Electrotcnics i Automatitzats (66hores)Formaci en Centres de Treball (350 hores)Ms informaci del currculum a l'annex, apartat5.3 'Descripci dels mduls professionals i de les unitatsformatives'AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosFormaci professionalElectricitat i electrnicaSistemes Electrotcnics i AutomatitzatsGrau superiorCFPS EEA057/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=656059&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. ContinutatSortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:Tcnic en projectes electrotcnicsProjectista electrotcnicProjectista d'installacions d'electrificaci de baixa tensiper a habitatges i edificisProjectista d'installacions d'electrificaci de baixa tensiper a locals especialsProjectista d'installacions d'enllumenat exteriorProjectista de lnies elctriques de distribuci d'energiaelctrica de mitja tensi i centres de transformaciProjectista d'installacions d'antenes i de telefonia per ahabitatges i edificisCoordinador tcnic d'installacions electrotcniques debaixa tensi per als edificisTcnic de supervisi, verificaci i control d'equips iinstallacions electrotcniques i automatitzadesTcnic supervisor d'installacions d'enllumenat exteriorCapats d'obres en installacions electrotcniquesCap d'equip d'installadors de baixa tensi per a edificisCoordinador tcnic de xarxes elctriques de baixa tensi ienllumenat exteriorTcnic en supervisi, verificaci i control d'equips dexarxes elctriques de distribuci de baixa tensi ienllumenat exteriorCapats d'obres en xarxes elctriques de distribuci debaixa tensi i enllumenat exteriorEncarregat d'obres en xarxes elctriques de distribuci debaixa tensi i enllumenat exteriorCap d'equip d'installadors de xarxes elctriques dedistribuci de baixa tensi i enllumenat exteriorGestor del manteniment d'installacions elctriques dedistribuci i enllumenat exteriorAmb aquest ttol s'obt la competncia per ser installadorautoritzat en Baixa Tensi i la qualificaci tcnicaadequada exigida com a requisit per ser empresainstalladora d'infraestructures comunes detelecomunicacions.NormativaDecret 26/2014, de 25 de febrer, pel qual s'estableix elcurrculum del cicle formatiu de grau superior de sistemeselectrotcnics i automatitzats (DOGC nm. 6571, de27.2.2014)Formaci professionalElectricitat i electrnicaSistemes Electrotcnics i AutomatitzatsGrau superiorCFPS EEA058/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=656059&language=ca_ESDescripciAquests estudis capaciten per desenvolupar projectes igestionar i supervisar el muntatge i el mantenimentdinstallacions electrotcniques en lmbit del reglamentelectrotcnic per a baixa tensi (REBT) i de lesinstallacions elctriques-electrniques i de comunicacionsdels vaixells. Tamb consisteix a supervisar el mantenimentdinstallacions dinfraestructures comunes detelecomunicacions dels edificis i del vaixell, a partir de ladocumentaci tcnica, especificacions, normativa iprocediments establerts, assegurant el funcionament, laqualitat, la seguretat i la conservaci del medi ambient.La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.ContingutsTcniques i Processos en Installacions Elctriques (132hores)Tcniques i Processos en Installacions Domtiques iAutomtiques (132 hores)Configuraci dInstallacions Elctriques (132 hores)Configuraci dInstallacions Domtiques i Automtiques(165 hores)Documentaci Tcnica en Installacions Elctriques (99hores)Desenvolupament de Xarxes Elctriques i Centres deTransformaci (99 hores)Gesti del Muntatge i del Manteniment dInstallacionsElctriques (66 hores)Processos en Installacions dInfraestructures Comunesde Telecomunicacions (99 hores)Sistemes i Circuits Elctrics (132 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Angls Tcnic (66 hores)Projecte de Sistemes Electrotcnics i Automatitzats (66hores)Formaci en Centres de Treball (350 hores)Installacions Elctriques del Vaixell (198 hores)Sistemes de Comunicacions i dAjut a la Navegaci (99hores)AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosFormaci professionalElectricitat i electrnicaSistemes Electrotcnics i Automatitzats, perfil professionald'Installacions Elctriques i Comunicacions del VaixellGrau superiorCFPS EEA159/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. ContinutatSortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:Cap de taller de sistemes elctrics-electrnicsd'embarcacions esportives i d'esbarjo.Tcnic en sistemes i equips de generaci, acumulaci iconsum d'energia elctrica del vaixell.Tcnic de sistemes electrnics (de navegaci,instrumentaci i posicionament, confortabilitat i oci,comunicaci, auxili i seguretat martima) en embarcacionsesportives i d'esbarjo.Tcnic en projectes electrotcnics.Projectista d'installacions d'electrificaci de baixa tensiper a habitatges i edificis, locals especials i d'enllumenatexterior.Projectista de lnies elctriques de distribuci d'energiaelctrica de mitja tensi i centres de transformaci.Projectista d'installacions d'antenes i de telefonia per ahabitatges i edificis.Personal tcnic de supervisi, verificaci i control d'equipsi installacions electrotcniques i automatitzades id'enllumenat exterior.Cap d'equip d'installadors de baixa tensi per a edificis.Cap d'equip d'installadors en xarxes elctriques dedistribuci de baixa tensi i enllumenat exterior.Personal gestor del manteniment d'installacionselctriques de distribuci i enllumenat exterior. NormativaDecret 26/2014, de 25 de febrer, pel qual s'estableix elcurrculum del cicle formatiu de grau superior de sistemeselectrotcnics i automatitzats (DOGC nm. 6571, de27.2.2014)Formaci professionalElectricitat i electrnicaSistemes Electrotcnics i Automatitzats, perfil professionald'Installacions Elctriques i Comunicacions del VaixellGrau superiorCFPS EEA160/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=656059&language=ca_ESDescripciAquests estudis postobligatoris capaciten per avaluarl'eficincia de les installacions d'energia i d'aigua enedificis, configurar installacions solars trmiques igestionar-ne el muntatge i el manteniment amb seguretat,qualitat i respecte pel medi ambient.La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiui 350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.ContingutsEquips i Installacions Trmiques (231 hores)Processos de Muntatge d'Installacions (231 hores)Representaci Grfica d'Installacions (132 hores)Eficincia Energtica d'Installacions (198 hores)Certificaci Energtica d'Edificis (198 hores)Gesti Eficient de l'Aigua en l'Edificaci (66 hores)Configuraci d'Installacions Solars Trmiques (132 hores)Gesti del Muntatge i Manteniment d'Installacions SolarsTrmiques (132 hores)Promoci de l's Eficient de l'Energia i l'Aigua (66 hores)Projecte d'Eficincia Energtica i Energia Solar Trmica(99 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Formaci en Centres de Treball (350 hores)Ms informaci del currculum a l'annex, apartat5.3 'Descripci dels mduls professionals i de les unitatsformatives'AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. ContinutatSortides acadmiquesFormaci professionalEnergia i aiguaEficincia Energtica i Energia Solar TrmicaGrau superiorCFPS EAA061/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=654171&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:tcnic o tcnica d'eficincia energtica d'edificis,ajudant o ajudanta de processos de certificaci energticad'edificis,tcnic o tcnica comercial d'installacions solars,responsable de muntatge d'installacions solars trmiques,responsable de manteniment d'installacions solarstrmiques,gestor o gestora d'energia ipromotor o promotora de programes d'eficinciaenergtica. NormativaDecret 14/2014, de 4 de febrer, pel qual s'estableix elcurrculum del cicle formatiu de grau superior d'eficinciaenergtica i energia solar trmica (DOGC nm. 6556, de6.2.2014)Formaci professionalEnergia i aiguaEficincia Energtica i Energia Solar TrmicaGrau superiorCFPS EAA062/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=654171&language=ca_ESDescripciAquests estudis capaciten per efectuar la coordinaci delmuntatge, posada en servei i gesti de l'operaci imanteniment de parcs i installacions d'energia elica;promocionar installacions; desenvolupar projectes, igestionar i realitzar el muntatge i mantenimentd'installacions solars fotovoltaiques; gestionar i supervisarel muntatge i el manteniment, i realitzar l'operaci i elmanteniment de primer nivell en subestacions elctriques.La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.ContingutsSistemes Elctrics en Centrals (165 hores)Subestacions Elctriques (132 hores)Telecontrol i Automatismes (198 hores)Prevenci de Riscos Elctrics (66 hores)Sistemes d'Energies Renovables (165 hores)Configuraci d'Installacions Solars Fotovoltaiques (99hores)Gesti del Muntatge d'Installacions SolarsFotovoltaiques (132 hores)Gesti del Muntatge de Parcs Elics (132 hores)Operaci i Manteniment de Parcs Elics (198 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Angls Tcnic (99 hores)Projecte d'Energies Renovables (99 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Formaci en Centres de Treball (350 hores)Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. Formaci professionalEnergia i aiguaEnergies RenovablesGrau superiorCFPS EAC063/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=702424&language=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/ContinutatSortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:tcnic o tcnica de gesti d'operaci i manteniment eninstallacions eliques;responsable de muntatge de parcs elics;responsable de muntatge d'aerogeneradors;especialista muntador d'aerogeneradors;especialista en manteniment de parcs elics;promotor o promotora d'installacions solars;projectista d'installacions solars fotovoltaiques;responsable de muntatge i manteniment d'installacionssolars fotovoltaiques;responsable d'explotaci i manteniment de petites centralssolars fotovoltaiques;muntador i operador o muntadora i operadorad'installacions solars fotovoltaiques;encarregat o encarregada de muntatge de subestacionselctriques d'installacions eliques i fotovoltaiques;encarregat o encarregada de manteniment desubestacions elctriques d'installacions eliques ifotovoltaiques;operador i mantenidor o operadora i mantenidora desubestacions elctriques d'installacions eliques ifotovoltaiques.NormativaDecret 195/2015, de 8 de setembre, pel qual s'estableix elcurrculum del cicle formatiu de grau superior d'energiesrenovables (DOGC, nm 6955, 14.9.2015)Formaci professionalEnergia i aiguaEnergies RenovablesGrau superiorCFPS EAC064/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=702424&language=ca_ESDescripciAquests estudis postobligatoris capaciten per gestionar l'seficient de l'aigua, organitzant-ne i desenvolupant-ne elmuntatge, la posada en servei, lexplotaci i el mantenimentde xarxes i estacions de tractament d'aiges, aplicant elsrequeriments de qualitat, tant de les installacions com del'aigua, i les mesures de prevenci de riscos laborals i deprotecci ambiental requerides per la normativa vigent. La durada s de 2.000 hores, distribudes en dos cursosacadmics.ContingutsPlanificaci i Replantejament (132 hores)Qualitat i Tractament d'Aiges (132 hores)Gesti Eficient de l'Aigua (132 hores)Configuraci de Xarxes d'Aigua (165 hores)Sistemes Elctrics en Installacions d'Aigua (99 hores)Automatismes i Telecontrol en Installacions d'Aigua (198hores)Operacions en Xarxes i Installacions d'Aigua (198 hores)Gesti d'Operacions, Qualitat i Medi Ambient (99 hores)Tcniques de Muntatge en Installacions d'Aigua (165hores)Tcniques de Comunicaci i de Relacions (66 hores)Projecte en Gesti Eficient de l'Aigua (66 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (99 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Formaci en Centres de Treball (350 hores)AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar aquests ensenyaments cal formalitzar lasollicitud i presentar-la al centre per a l'ensenyamentdemanat en primer lloc.Per a l'assignaci de les places s'ordenen les sollicitudssegons la puntuaci obtinguda en sumar el segent:la qualificaci mitjana del requisit d'accs allegat,dos punts si la persona sollicitant est domiciliada aCatalunya iun punt si sha fet la prova especfica daccs en algunaconvocatria anterior.Les sollicituds que tenen la mateixa puntuaci s'ordenen apartir d'un nmero de desempat que s'obt per sorteig.Pel que fa a l'import de la matrcula, vegeu els documentsque detallen els preus pblics en els centres dependentsdel Departament d'Ensenyament.Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.ContinutatFormaci professionalEnergia i aiguaGesti de l'AiguaGrau superiorCFPS EAD065/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/preus-publics/index.htmlhttp://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/Sortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:encarregat o encarregada del muntatge de xarxes deprovement i distribuci d'aigua,encarregat o encarregada del muntatge de xarxes idinstallacions de sanejament,encarregat o encarregada del manteniment de xarxesd'aigua,encarregat o encarregada del manteniment de xarxes desanejament,operador o operadora de planta de tractament d'aigua deprovement,operador o operadora de planta de tractament d'aigesresiduals,tcnic o tcnica en gesti de l's eficient de l'aigua,tcnic o tcnica en sistemes de distribuci d'aigua.NormativaReial decret 113/2017, de 17 de febrer, pel quals'estableix el ttol de tcnic superior en Gesti de lAigua ies fixen els aspectes bsics del currculum (BOE nm. 54,de 4.3.2017)Formaci professionalEnergia i aiguaGesti de l'AiguaGrau superiorCFPS EAD066/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-2309DescripciAquests estudis postobligatoris capaciten per elaborardocumentaci tcnica per a la definici del producte i delprocs de fabricaci, el muntatge i la reparaci deconstruccions metlliques, i per controlar la producciassignada.La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiui 350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.Aquest estudi substitueix el cicle Construccionsmetlliques (LOGSE).ContingutsRepresentaci Grfica en Fabricaci Mecnica (165hores)Disseny de Construccions Metlliques (264 hores)Definici de Processos de Construccions Metlliques(165 hores)Programaci de Sistemes Automtics de FabricaciMecnica (165 hores)Programaci de la Producci (99 hores)Processos de Mecanitzaci, Tall i Conformat enConstruccions Metlliques (165 hores)Processos d'Uni i Muntatge en ConstruccionsMetlliques (231 hores)Gesti de la Qualitat, Prevenci de Riscos Laborals iProtecci Ambiental (99 hores)Materials (66 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Projecte de Construccions Metlliques (66 hores)Formaci en Centres de Treball (350 hores)Ms informaci del currculum a l'annex, apartat5.3 'Descripci dels mduls professionals i de les unitatsformatives'AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.Formaci professionalFabricaci mecnicaConstruccions MetlliquesGrau superiorCFPS FMA067/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=639580&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/ ContinutatSortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:delineant projectista de construccions metlliques;tcnic o tcnica en processos de fabricaci, muntatge ireparaci de construccions metlliques;tcnic o tcnica en processos de soldatge;cap de muntatge i reparaci de construccionsmetlliques;inspector o inspectora de soldatge, i inspector o inspectora de qualitat. NormativaDecret 185/2013, de 25 de juny, pel qual s'estableix elcurrculum del cicle formatiu de grau superior deconstruccions metlliques (DOGC nm. 6406, de28.6.2013)Formaci professionalFabricaci mecnicaConstruccions MetlliquesGrau superiorCFPS FMA068/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=639580&language=ca_ESDescripciAquests estudis postobligatoris capaciten per dissenyarproductes de fabricaci mecnica, fosa, forja, estampaci ipulverimetallrgia, utillatge de processament de xapa imotlles i models per a polmers, assegurant-ne la qualitat isegons la normativa de prevenci de riscos laborals i deprotecci ambiental.La durada s de 2.000 hores (aproximadament 1.650 en uncentre educatiu i 350 en un centre de treball) distribudesen dos cursos acadmics.Aquest estudi substitueix el cicle Desenvolupament deprojectes mecnics (LOGSE).ContingutsRepresentaci Grfica en Fabricaci Mecnica (132hores)Disseny de Productes Mecnics (297 hores)Disseny d'Estris de Processament de Xapa i Estampaci(231 hores)Disseny de Motlles i Models de Fosa (99 hores)Disseny de Motlles per a Productes Polimrics (99 hores)Automatitzaci de la Fabricaci (165 hores)Tcniques de Fabricaci Mecnica (198 hores)Materials (99 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Projecte de Disseny de Productes Mecnics (165 hores)Formaci en Centres de Treball (350 hores)Ms informaci del currculum a l'annex, apartat 5.3'Descripci dels mduls professionals i de les unitatsformatives' AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. Formaci professionalFabricaci mecnicaDisseny en Fabricaci MecnicaGrau superiorCFPS FMC069/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=662816&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/ContinutatSortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:delineant projectista,tcnic o tcnica en disseny assistit per ordinador (CAD),tcnic o tcnica en desenvolupament de productes,tcnic o tcnica en desenvolupament de matrius,tcnic o tcnica en desenvolupament dutillatges itcnic o tcnica en desenvolupament de motlles.NormativaDecret 70/2014, de 20 de maig, pel qual s'estableix elcurrculum del cicle formatiu de grau superior de dissenyen fabricaci mecnica (DOGC nm. 6629, de23.05.2014)Formaci professionalFabricaci mecnicaDisseny en Fabricaci MecnicaGrau superiorCFPS FMC070/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=662816&language=ca_ESDescripciAquests estudis postobligatoris capaciten per resoldreproblemes de visi, assessorar en l'elecci de les prtesisoculars ms adequades i elaborar les especificacionstcniques per fabricar-les i adaptar-les.La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.ContingutsProcessos de Fabricaci i Control de Lents de Contacte(175 hores)Obtenci de Lents Oftlmiques (175 hores)Fonaments d'ptica (140 hores)Disseny, Fabricaci i Control de Muntures ptiques (175hores)Disseny i Reparacions d'Ulleres (140 hores)Disseny i Reparaci d'Instruments ptics (105 hores)Atenci al Client (175 hores)Entrenaments Visuals (105 hores)Administraci, Gesti i Comercialitzaci d'una PetitaEmpresa (60 hores)Anatomia, Fisiopatologia i Ametropies Oculars (130 hores)Formaci i Orientaci Laboral (60 hores)Formaci en Centres de Treball (350 hores)Sntesi (60 hores)Ms informaci del currculum a l'annex, apartat 3 'Crdits'AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper crdit: 65 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 65eurosper la compleci (per crdit): 20 eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.ContinutatSortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior oFormaci professionalFabricaci mecnicaptica d'UlleraGrau superiorCFPS 145571/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=296041&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/tcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:director o directora de diversos departaments d'empresesptiques,assessor o assessora comercial d'ptica,muntador o muntadora daparells i instruments ambcomponents ptics ireparador o reparadora daparells i instruments ambcomponents ptics.NormativaDecret 237/2002, de 25 de setembre, pel qual s'estableixel currculum del cicle formatiu de grau superior d'pticad'ullera (DOGC nm. 3736, de 9.10.2002)Formaci professionalFabricaci mecnicaptica d'UlleraGrau superiorCFPS 145572/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=296041&language=ca_ESDescripciAquests estudis capaciten per planificar, programar icontrolar la fabricaci per fosa, pulvimetallrgia,transformaci de plstics i de materials compostos, partintde la documentaci del procs i les especificacions delsproductes que cal fabricar, assegurant la qualitat de lagesti i dels productes, aix com el manteniment delssistemes de prevenci de riscos laborals i protecciambiental.La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball), distribudes en dos cursosacadmics.ContingutsInterpretaci Grfica (132 hores)Caracteritzaci de Materials (132 hores)Emmotllament Tancat (330 hores)Emmotllament Obert (198 hores)Programaci de Sistemes Automtics de FabricaciMecnica (165 hores)Programaci de la Producci (132 hores)Gesti de la qualitat, Prevenci de Riscos Laborals iProtecci Ambiental (99 hores)Verificaci de Productes Conformats (165 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Projecte de Programaci de la Producci enEmmotllament de Metalls i Polmers (132 hores)Formaci en Centres de Treball (350 hores)Ms informaci del currculum a l'annex, apartat 5.3:'Descripci dels mduls professionals i de les unitatsformatives'AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. Formaci professionalFabricaci mecnicaProgramaci de la Producci en Emmotllament de Metalls iPolmersGrau superiorCFPS FMD073/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=760349&language=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/ContinutatSortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:Tcnic en procsTcnic de fabricaciProgramador de la producciTcnic d'aprovisionamentTcnic en laboratori de control de transformaci depolmersProgramador de sistemes automatitzatsEncarregat de producci (emmotllament, extrusi, acabat,tractaments i altres)Encarregat d'operadors de mquines de fabricarproductes de cautx i de materials plsticsEncarregat d'emmotlladorsEncarregat d'installacions de processos de fosaEncarregat d'installacions de processos depulverimetallrgiaTcnic de desenvolupament de productes i motllosEncarregat d'envasamentEncarregat de vulcanitzaciEncarregat de secci de fabricaci de pneumtics, engeneralInspector de verificadors de fabricaci de pneumticsEncarregat de secci de recautxutatge de pneumticsEncarregat de secci d'acabatsEncarregat d'operacions prvies i de barreja.NormativaOrden ENS/282/2016, de 14 d'octubre, per la quals'estableix el currculum del cicle formatiu de grausuperior de programaci de la producci en emmotllamentde metalls i polmers. (DOGC nm. 7234, de 26.10.2016)Formaci professionalFabricaci mecnicaProgramaci de la Producci en Emmotllament de Metalls iPolmersGrau superiorCFPS FMD074/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action=fitxa&documentId=760349&language=ca_ES&newLang=ca_ESDescripciAquests estudis postobligatoris capaciten per planificar,programar i controlar la fabricaci per mecanitzaci i elmuntatge de bns dequipament de manera que esgaranteixi la qualitat de la gesti del procs i delsproductes, aix com la supervisi dels sistemes deprevenci i riscos laborals i de protecci ambiental.La durada s de 2.000 hores (aproximadament 1.650 en uncentre educatiu i 350 en un centre de treball) distribudesen dos cursos acadmics.Aquest estudi substitueix el cicle Producci permecanitzaci (LOGSE).ContingutsInterpretaci Grfica (132 hores)Definici de Processos de Mecanitzaci, Conformat iMuntatge (132 hores)Mecanitzaci per Control Numric (198 hores)Fabricaci Assistida per Ordinador (99 hores)Programaci de Sistemes Automtics de FabricaciMecnica (165 hores)Programaci de la Producci (132 hores)Execuci de Processos de Fabricaci (231 hores)Materials (66 hores)Gesti de la Qualitat, Prevenci de Riscos Laborals iProtecci Ambiental (99 hores)Verificaci de Productes (132 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Projecte de Fabricaci de Productes Mecnics (99 hores)Formaci en Centres de Treball (350 hores)Ms informaci del currculum a l'annex, apartat 5.3'Descripci dels mduls professionals i de les unitatsformatives'AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.Formaci professionalFabricaci mecnicaProgramaci de la Producci en Fabricaci MecnicaGrau superiorCFPS FMB075/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=660526&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/ ContinutatSalidas acadmicasAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSalidas profesionalesLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:tcnica o tcnica en mecnica,encarregat o encarregada d'installacions deprocessament de metalls,encarregat o encarregada d'operadors de mquines pertreballar metalls,encarregat o encarregada de muntadors,programador o programadora de mquines de controlnumric,programador o programadora de sistemes automatitzatsen fabricaci mecnica,programador o programadora de la producci idisseny en fabricaci mecnica. NormativaDecret 55/2014, de 22 d'abril, pel qual s'estableix elcurrculum del cicle formatiu de grau superior deprogramaci de la producci en fabricacimecnica (DOGC nm. 6610, de 25.4.2014)Formaci professionalFabricaci mecnicaProgramaci de la Producci en Fabricaci MecnicaGrau superiorCFPS FMB076/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=660526DescripciAquests estudis postobligatoris capaciten per planificar,programar i controlar la fabricaci per mecanitzaci i elmuntatge de bns dequipament de manera que esgaranteixi la qualitat de la gesti del procs i delsproductes, aix com la supervisi dels sistemes deprevenci i riscos laborals i de protecci ambiental. Aquestacompetncia es complementa amb formaci especfica delsector de fabricaci de motlles i matrius.La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.Aquest estudi substitueix el cicle de producci permecanitzaci (LOGSE). ContingutsInterpretaci Grfica (99 hores)Definici de Processos de Mecanitzaci, Conformat iMuntatge (99 hores)Mecanitzaci per Control Numric (198 hores)Fabricaci Assistida per Ordinador (66 hores)Programaci de Sistemes Automtics de FabricaciMecnica (132 hores)Programaci de la Producci (66 hores)Execuci de Processos de Fabricaci (231 hores)Materials (66 hores)Gesti de la Qualitat, Prevenci de Riscos Laborals iProtecci Ambiental (99 hores)Verificaci de Productes (99 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Projecte de Fabricaci de Productes Mecnics (33 hores)Disseny Industrial per Procs de Xapa i Estampaci (99hores)Disseny Industrial de Motlles per a Polmers (99 hores)Execuci de Processos de Transformaci de Polmers (99hores)Formaci en Centres de Treball (350 hores)AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Formaci professionalFabricaci mecnicaProgramaci de la Producci en Fabricaci Mecnica, perfilprofessional en Motlles i MatriusGrau superiorCFPS FMB177/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. ContinutatAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:- tcnica en mecnica,- encarregat d'installacions de processament de metalls,- encarregat d'operadors de mquines per treballarmetalls,- encarregat de muntadors,- programador de mquines de control numric,- programador de sistemes automatitzats en fabricacimecnica,- programador de la producci i- disseny en fabricaci mecnica.NormativaDecret 55/2014, de 22 d'abril, pel qual s'estableix elcurrculum del cicle formatiu de grau superior deprogramaci de la producci en fabricaci mecnica.(DOGC nm. 6610 25.4.2014).Formaci professionalFabricaci mecnicaProgramaci de la Producci en Fabricaci Mecnica, perfilprofessional en Motlles i MatriusGrau superiorCFPS FMB178/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action=fitxa&documentId=660526&language=ca_ES&newLang=ca_ESDescripciAquests estudis capaciten per dissenyar mobles i elementsde fusteria, gestionar la seva producci i installaci, iparticipar en el manteniment dels sistemes de qualitat, deprotecci mediambiental i de prevenci de riscos laborals.La durada s de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiui 383 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.Aquest estudi substitueix els cicles (LOGSE) Producci defusta i moble i Desenvolupament de productes en fusteria imoble.ContingutsRepresentaci en Fusteria i Mobiliari (165 hores)Prototips en Fusteria i Moble (132 hores)Desenvolupament de Producte en Fusteria i Moble (165hores)Automatitzaci en Fusteria i Moble (165 hores)Installacions de Fusteria i Mobiliari (99 hores)Disseny d'Interiors en Fusteria i Moble (132 hores)Gesti de la Producci en Fusteria i Moble (132 hores) Processos en Indstries de Fusteria i Moble (99 hores)Fabricaci en Fusteria i Moble (165 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Angls Tcnic (99 hores)Projecte de Disseny i Moblament (99 hores)Formaci en Centres de Treball (383 hores)Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. ContinutatFormaci professionalFusta, moble i suroDisseny i MoblamentGrau superiorCFPS FSA079/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19353http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/Sortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci daquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:a qualsevol estudi universitari oficial de grau odibuixant projectista de mobles;tcnic o tcnica en desenvolupament de productes defusteria i mobles;projectista de fusteria i moble;gerent d'empreses de fusta i moble i altres manufactures;tcnic o tcnica de control de qualitat en indstries defusta i suro;encarregat o encarregada d'oficina tcnica;cap de fabricaci;controlador o controladora de producci;cap de secci;cap d'equip.NormativaDecreto 225/2015, de 20 d'octubre, por el que seestablece el currculo del ciclo formativo de grado superiorde diseo y amueblamiento (DOGC nm. 6981,22.10.2015).Formaci professionalFusta, moble i suroDisseny i MoblamentGrau superiorCFPS FSA080/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=705670&language=es_ESDescripciAquests estudis capaciten per dissenyar mobles i elementsde fusteria; per desenvolupar projectes de construcciefmera per a la indstria cultural i de lespectacle,participant en les fases de disseny i preproducci, ambaplicaci prctica dels recursos especfics i habilitatsnecessries i en la gesti de la producci i installaci, itamb per participar en el manteniment dels sistemes dequalitat, de protecci mediambiental i de prevenci deriscos laborals.La durada s de 2.000 hores (1.683 en un centre educatiu i317 en un centre de treball), que es distribueixen en doscursos acadmics.ContingutsRepresentaci en Fusteria i Mobiliari (132 hores)Prototips en Fusteria i Moble (132 hores)Desenvolupament de Productes en Fusteria i Moble (132hores)Automatitzaci en Fusteria i Moble (132 hores)Installacions de Fusteria i Mobiliari (99 hores)Disseny d'Interiors en Fusteria i Moble (99 hores)Gesti de la Producci en Fusteria i Moble (99 hores) Processos en Indstries de Fusteria i Moble (66 hores)Fabricaci en Fusteria i Moble (132 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Angls Tcnic (99 hores)Projecte de Construccions Efmeres i Decorats (99 hores)Formaci en Centres de Treball (317 hores)Estructures Metlliques i Mecanismes de Decorats (99hores)Ornamentaci i Acabats de Decorats (198 hores)Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.Formaci professionalFusta, moble i suroDisseny i Moblament, perfil professional de ConstruccionsEfmeres i DecoratsGrau superiorCFPS FSA181/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19353http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/ ContinutatSortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:dibuixant projectista de mobles;tcnic o tcnica en el desenvolupament de productes defusteria i moble;projectista de fusteria i moble;gerent d'empreses de fusta i moble i altres manufactures;tcnic o tcnica de control de qualitat en indstries defusta i suro;encarregat o encarregada d'oficina tcnica;cap de fabricaci;controlador o controladora de producci;cap de secci;cap d'equip;cap de taller de construcci de decorats d'escenografia;constructor o constructora de decorats d'escenografia,especialitzaci en fusteria i altres materials;tcnic constructor o tcnica constructora d'ornaments iacabats de decorats d'escenografia;constructor o constructora d'espais i locals temtics.NormativaReial decret 1579/2011, de 4 de novembre, pel quals'estableix el ttol de tcnic superior en disseny imoblament i se'n fixen els ensenyaments mnims (BOEnm. 297, de 10.12.2011)Formaci professionalFusta, moble i suroDisseny i Moblament, perfil professional de ConstruccionsEfmeres i DecoratsGrau superiorCFPS FSA182/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19353DescripciAquests estudis postobligatoris capaciten per programarviatges combinats i esdeveniments, vendre serveis tursticsmitjanant agncies de viatges i altres distribudors iproposar accions de mrqueting.La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.Aquest estudi substitueix el cicle Agncies de viatges(LOGSE).ContingutsProtocol i Relacions Pbliques (132 hores)Mrqueting Turstic (132 hores)Destinacions Turstiques (165 hores)Gesti de Productes Turstics (99 hores)Venda de Serveis Turstics (198 hores)Direcci d'Entitats d'Intermediaci Turstica (165 hores)Angls (132 hores)Segona Llengua Estrangera (132 hores)Projecte d'Agncies de Viatges i Gesti d'Esdeveniments(99 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Estructura del Mercat Turstic (99 hores)Recursos Turstics (165 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Formaci en Centres de Treball (350)Ms informaci del currculum a l'annex, apartat 5.3'Descripci dels mduls professionals i de les unitatsformatives'AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. ContinutatFormaci professionalHoteleria i turismeAgncies de Viatges i Gesti d'EsdevenimentsGrau superiorCFPS HTA083/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=635524&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/Sortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:cap d'oficina o de departament d'una agncia de viatges,agent de viatges,consultor o consultora de viatges,organitzador o organitzadora d'esdeveniments,venedor o venedora de serveis de viatge i viatgesprogramats i promotor o promotora comercial de viatges i serveisturstics. NormativaDecret 163/2013, de 7 de maig, pel qual sestableix elcurrculum del cicle formatiu de grau superior dagnciesde viatges i gesti desdeveniments (DOGC nm. 6373,de 10.5.2013) Formaci professionalHoteleria i turismeAgncies de Viatges i Gesti d'EsdevenimentsGrau superiorCFPS HTA084/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=635524&language=ca_ESDescripciAquests estudis postobligatoris capaciten per dirigir iorganitzar la producci i el servei en cuina, determinantofertes i recursos, controlant les activitats prpies del'aprovisionament, producci i servei, complint els objectiuseconmics, seguint els protocols de qualitat establerts iactuant segons normes d'higiene, prevenci de riscslaborals i protecci ambiental.Tenen una durada de 2.000 hores (1.650 lectives en uncentre educatiu i 350 de prctiques en un centre de treball)distribudes en dos cursos acadmics.Aquest estudi substitueix el cicle Restauraci (LOGSE).ContingutsControl de Provement de Matries Primeres (99 hores)Processos de Preelaboraci i Conservaci a la Cuina (297hores)Elaboracions de Pastisseria i Rebosteria a la Cuina (132hores)Processos d'Elaboraci Culinria (297 hores)Gesti de la Producci a la Cuina (132 hores)Gesti de la Qualitat i de la Seguretat i HigieneAlimentries (99 hores)Gastronomia i Nutrici (66 hores)Gesti Administrativa i Comercial en la Restauraci (99hores)Recursos Humans i Direcci d'Equips en la Restauraci(66 hores)Angls (132 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Projecte de Direcci de Cuina (66 hores)Formaci en Centres de Treball (350 hores)Ms informaci del currculum a l'annex, apartat5.3 'Descripci dels mduls professionals i de les unitatsformatives'AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.Formaci professionalHoteleria i turismeDirecci de CuinaGrau superiorCFPS HTD085/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=659431&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/ ContinutatSortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:Director d'aliments i begudesDirector de cuinaCap de producci a la cuinaCap de cuinaSegon cap de cuinaCap de serveis d'pats (ctering)Cap de partidaEncarregat d'economat i bodega.NormativaDecret 50/2014 de 8 d'abril, pel qual s'estableix elcurrculum del cicle formatiu de grau superior de direccide cuina (DOGC nm. 6601, de 10.4.2014)Formaci professionalHoteleria i turismeDirecci de CuinaGrau superiorCFPS HTD086/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=659431&language=ca_ESDescripciAquests estudis postobligatoris capaciten per dirigir iorganitzar la producci i el servei d'aliments i begudes enrestauraci, determinant ofertes i recursos, controlant lesactivitats prpies de l'aprovisionament, complint elsobjectius econmics, seguint els protocols de qualitatestablerts i actuant segons normes d'higiene, prevenci deriscs laborals i protecci ambiental.Tenen una durada de 2.000 hores (1.650 lectives en uncentre educatiu i 350 de prctiques en un centre de treball)distribudes en dos cursos acadmics.Aquest estudi substitueix el cicle Restauraci (LOGSE).ContingutsPlanificaci i Direcci de Serveis i Esdeveniments deRestauraci (132 hores)Gesti de la Qualitat i de la Seguretat i HigieneAlimentries (99 hores)Gastronomia i Nutrici (66 hores)Projecte de Direcci de Serveis de Restauraci (66 hores)Control de l'Aprovisionament de Matries Primeres (99hores)Gesti Administrativa i Comercial de Restauraci (99hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Processos de Serveis en Bars i Cafeteries (198 hores)Processos de Serveis en Restaurants (264 hores)Sommelieria (132 hores)Recursos Humans i Direcci d'Equips de Restauraci (66hores)Angls (132 hores)Segona Llengua Estrangera (132 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Formaci en Centres de Treball (350 hores)Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.Formaci professionalHoteleria i turismeDirecci de Serveis en RestauraciGrau superiorCFPS HTE087/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-9271http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/ ContinutatSortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:Responsable d'aliments i begudesSupervisor/a de restauraci modernaMatreCap de salaEncarregat/ada de bar i cafeteriaCap de banquetsCap d'operacions de cteringSommelierResponsable de compra de begudesEncarregat/ada d'economat i celler. NormativaDECRET 210/2015, de 22 de setembre, pel quals'estableix el currculum del cicle formatiu de grausuperior de direcci de serveis en restauraci (DOGC6963, 25.9.2015)Formaci professionalHoteleria i turismeDirecci de Serveis en RestauraciGrau superiorCFPS HTE088/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=703457&language=ca_ESDescripciAquests estudis postobligatoris capaciten per coordinar elsserveis propis dels establiments d'allotjament turstic,organitzar-hi esdeveniments mitjanant la gesti delsrecursos humans i materials necessaris; controlar isupervisar el departament de recepci i assegurar l'atencia la clientela amb els nivells de qualitat establerts.La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.Aquest estudi substitueix el cicle Allotjament (LOGSE).ContingutsEstructura del Mercat Turstic (99 hores)Protocol i Relacions Pbliques (132 hores)Mrqueting Turstic (132 hores)Direcci d'Allotjaments Turstics (264 hores)Gesti del Departament de Pisos (165 hores)Recepci i Reserves (198 hores)Recursos Humans en l'Allotjament (99 hores)Comercialitzaci d'Esdeveniments (66 hores)Angls (132 hores)Segona Llengua Estrangera (132 hores)Projecte de Gesti d'Allotjament Turstic (66 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Formaci en Centres de Treball (350 hores)Ms informaci del currculum a l'annex, apartat 5.3'Descripci dels mduls professionals i de les unitatsformatives'AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. ContinutatFormaci professionalHoteleria i turismeGesti d'Allotjaments TursticsGrau superiorCFPS HTB089/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=630264&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/Sortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:director o directora de l'rea d'allotjaments,cap de recepci o de reserves,coordinador o coordinadora de qualitat,encarregat o encarregada general del servei de pisos ineteja,gestor o gestora d'allotjament en residncies, hospitals isimilars,gestor o gestora d'allotjament en cases rurals,coordinador o coordinadora d'esdeveniments,cap de vendes en establiments d'allotjaments turstics,comercial d'establiments d'allotjaments turstics,relacions pbliques,encarregat o encarregada de bugaderia igovernant o governanta. NormativaDecret 126/2013, de 5 de mar, pel qual s'estableix elcurrculum del cicle formatiu de grau superior de gestidallotjaments turstics (nm. 6330, de 7.3.2013) Formaci professionalHoteleria i turismeGesti d'Allotjaments TursticsGrau superiorCFPS HTB090/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=630264&language=ca_ESDescripciAquests estudis postobligatoris capaciten per planificar ipromocionar les destinacions turstiques com a guia sobreel terreny o hoste o hostessa en terminals, mitjans detransport i esdeveniments.La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.Aquest estudi substitueix el cicle Informaci icomercialitzaci turstiques (LOGSE).ContingutsEstructura del Mercat Turstic (99 hores)Destinacions Turstiques (165 hores)Serveis d'Informaci Turstica (132 hores)Protocol i Relacions Pbliques (132 hores)Recursos Turstics (165 hores)Processos de Guia i Assistncia Turstica (165 hores)Disseny de Productes Turstics (165 hores)Marqueting Turstic (132 hores)Activitats Ldiques, Fisicorecreatives i Culturals per al'Animaci Turstica (165 hores)Vetllades i Espectacles (132 hores)Direcci d'Activitats d'Animaci Turstica i Esdeveniments(66 hores)Angls (132 hores)Segona Llengua Estrangera (132 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Projecte d'Animaci Turstica (66 hores)Formaci en Centres de Treball (350 hores)Ms informaci del currculum a l'annex, apartat 5.3'Descripci dels mduls professionals i de les unitatsformatives'AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.Formaci professionalHoteleria i turismeGuia, Informaci i Assistncia TurstiquesGrau superiorCFPS HTF091/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=657097&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/ ContinutatSortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:guia local;guia acompanyant;guia en bns d'inters local;personal informador turstic;cap d'oficines d'informaci;personal promotor turstic;personal tcnic d'empresa de consultoria turstica;agent de desenvolupament turstic local;personal assistent en mitjans de transport terrestre omartim;personal assistent en terminals (estacions, ports iaeroports);personal encarregat de facturaci en terminals detransport;personal assistent en fires, congressos i convencions, ipersonal encarregat de serveis en esdeveniments;NormativaDecret 30/2014, d'11 de mar, pel qual s'estableix elcurrculum del cicle formatiu de grau superior de guia,informaci i assistncies turstiques (DOGC nm. 6581,de 13.3.2014)Formaci professionalHoteleria i turismeGuia, Informaci i Assistncia TurstiquesGrau superiorCFPS HTF092/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=657097&language=ca_ESDescripciAquests estudis capaciten per gestionar departamentsd'animaci turstica, planificar la programaci, coordinar,promocionar i realitzar les activitats d'animaci turstica aixcom per planificar, promocionar i informar sobredestinacions turstiques de base territorial, guiant i assistinta viatgers i clients en les mateixes, aix com en terminals,mitjans de transport, esdeveniments i altres destinacionsturstiques. La durada s de 2.000 hores (1650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmicsContingutsEstructura del Mercat Turstic (99 hores)Destinacions Turstiques (165 hores)Serveis d'Informaci Turstica (132 hores)Protocol i Relacions Pbliques (132 hores)Recursos Turstics (165 hores)Processos de Guia i Assistncia Turstica (165 hores)Disseny de Productes Turstics (165 hores)Marqueting Turstic (132 hores)Activitats Ldiques, Fisicorecreatives i Culturals per al'Animaci Turstica (165 hores)Vetllades i Espectacles (132 hores)Direcci d'Activitats d'Animaci Turstica i Esdeveniments(66 hores)Angls (132 hores)Segona Llengua Estrangera (132 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Projecte d'Animaci Turstica (66 hores)Formaci en Centres de Treball (350 hores)Ms informaci del currculum a l'annex, apartat 5.3'Descripci dels mduls professionals i de les unitatsformatives'AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsFormaci professionalHoteleria i turismeGuia, Informaci i Assistncies Turstiques, perfilprofessional d'Animaci TursticaGrau superiorCFPS HTF193/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=657097&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/generals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. ContinutatSortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:guia local;guia acompanyant;guia en bns d'inters local;personal informador turstic;cap d'oficines d'informaci;personal promotor turstic;personal tcnic d'empresa de consultoria turstica;agent de desenvolupament turstic local;personal assistent en mitjans de transport terrestre omartim;personal assistent en terminals (estacions, ports iaeroports);personal encarregat de facturaci en terminals detransport;personal assistent en fires, congressos i convencions, ipersonal encarregat de serveis en esdeveniments;NormativaDecret 30/2014, d'11 de mar, pel qual s'estableix elcurrculum del cicle formatiu de grau superior de guia,informaci i assistncies turstiques (DOGC nm. 6581,de 13.3.2014)Formaci professionalHoteleria i turismeGuia, Informaci i Assistncies Turstiques, perfilprofessional d'Animaci TursticaGrau superiorCFPS HTF194/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=657097&language=ca_ESDescripciAquests estudis capaciten per generar animacions 2D i 3Dper a produccions audiovisuals i per desenvoluparproductes audiovisuals multimdia interactius, integrant elselements i fonts que intervenen en la seva creaci i teninten compte les seves relacions, dependncies i criterisd'interactivitat, a partir de parmetres prviament definits.La durada s de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiui 383 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.ContingutsProjectes d'Animaci Audiovisual 2D i 3D (99 hores)Disseny, Dibuix i Modelatge per a Animaci (198 hores)Animaci d'Elements 2D i 3D (231 hores)Color, Illuminaci i Acabats 2D i 3D (198 hores)Projectes de Jocs i Entorns Interactius (66 hores)Realitzaci de Projectes Multimdia Interactius (132hores) Desenvolupament d'Entorns Interactius Multidispositius iVideojocs (264 hores)Realitzaci del Muntatge i Postproducci d'Audiovisuals(165 hores)Projectes d'Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius (99hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Formaci en Centres de Treball (383 hores)Ms informaci del currculum a l'annex a l'apartat 5.AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. ContinutatSortides acadmiquesFormaci professionalImatge i soAnimacions en 3D, Jocs i Entorns InteractiusGrau superiorCFPS ISE095/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action=fitxa&mode=single&documentId=718414&language=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:animador o animadora 3D;animador o animadora 2D;interpolador o interpoladora;modelador o modeladora 3D;grafista digital;generador o generadora d'espais virtuals;tcnic o tcnica d'efectes especials 3D;integrador o integradora multimdia audiovisual;desenvolupador o desenvolupadora d'aplicacions iproductes audiovisuals multimdia;editor o editora de continguts audiovisuals multimdiainteractius i no interactius;tcnic o tcnica en sistemes i realitzaci en multimdia.NormativaOrdre ENS/31/2016, de 17 de febrer, per la quals'estableix el currculum del cicle formatiu de grausuperior d'animacions 3D, jocs i entorns interactius(DOGC nm. 7066, de 25.2.2016)Formaci professionalImatge i soAnimacions en 3D, Jocs i Entorns InteractiusGrau superiorCFPS ISE096/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=718414&language=ca_ESDescripciAquests estudis capaciten per generar animacions en 2D i3D per a produccions audiovisuals i per desenvoluparproductes audiovisuals multimdia interactius. Tamb percrear, desenvolupar i produir projectes dentorns virtuals, derealitat augmentada i gamificaci, integrant els elements ifonts que intervenen en la seva creaci i tenint en compteles relacions, dependncies i criteris d'interactivitat, a partirde parmetres prviament definits.La durada s de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i383 en un centre de treball), que es distribueixen en doscursos acadmics.ContingutsProjectes d'Animaci Audiovisual en 2D i 3D (66 hores)Disseny, Dibuix i Modelatge per a lAnimaci (132 hores)Animaci d'Elements en 2D i 3D (165 hores)Color, Illuminaci i Acabats en 2D i 3D (132 hores)Projectes de Jocs i dEntorns Interactius (66 hores)Realitzaci de Projectes Multimdia Interactius (132hores) Desenvolupament d'Entorns Interactius per aMultidispositius i Videojocs (231 hores)Realitzaci del Muntatge i Postproducci d'Audiovisuals(99 hores)Projecte de Mons Virtuals, Realitat Augmentada iGamificaci (99 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Formaci en Centres de Treball (383 hores)Creaci de Mons Virtuals (132 hores)Tecnologies de Realitat Augmentada (132 hores)Comunicaci Experiencial i Gamificaci (66 hores)Ms informaci del currculum a l'annex, apartat 5.AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. Formaci professionalImatge i soAnimacions en 3D, Jocs i Entorns Interactius, perfil prof.Mons Virtuals, Realitat Augmentada i 'Gamificaci'Grau superiorCFPS ISE197/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action=fitxa&mode=single&documentId=718414&language=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/ContinutatSortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:animador o animadora en 3D;animador o animadora en 2D;interpolador o interpoladora;modelador o modeladora en 3D;grafista digital;generador o generadora d'espais virtuals;tcnic o tcnica d'efectes especials en 3D;integrador o integradora de multimdia audiovisual;desenvolupador o desenvolupadora d'aplicacions iproductes audiovisuals multimdia;editor o editora de continguts audiovisuals multimdiainteractius i no interactius;tcnic o tcnica en sistemes i realitzaci multimdia;creador o creadora de mons virtuals i interactius;assessor tecnolgic o assessora tecnolgica encomunicaci experiencial per a empreses;creador o creadora de plataformes d'entreteniment i rol;productor o productora de contingut per a ciutatsintelligents;consultor o consultora de solucions de realitataugmentada;dissenyador o dissenyadora de videojocs en l'mbit de la'gamificaci'.NormativaOrdre ENS/31/2016, de 17 de febrer, per la quals'estableix el currculum del cicle formatiu de grausuperior d'animacions 3D, jocs i entorns interactius(DOGC nm. 7066, de 25.2.2016)Formaci professionalImatge i soAnimacions en 3D, Jocs i Entorns Interactius, perfil prof.Mons Virtuals, Realitat Augmentada i 'Gamificaci'Grau superiorCFPS ISE198/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=718414&language=ca_ESDescripciAquests estudis capaciten per portar a terme projectesfotogrfics complets, captar, enregistrar i tractar imatges deproduccions audiovisuals i illuminar espais escnics enaudiovisuals, espectacles i esdeveniments, i determinar icontrolar la qualitat tcnica, formal i expressiva.La durada s de 2.000 hores (aproximadament 1.617 en uncentre educatiu i 383 en un centre de treball) distribudesen dos cursos acadmics.Aquest estudi substitueix el cicle Imatge (LOGSE).ContingutsPlanificaci de la Cmera en Audiovisuals (132 hores)Presa d'Imatge Audiovisual (198 hores)Projectes d'Illuminaci (99 hores)Luminotcnia (132 hores)Control de la Illuminaci (132 hores)Projectes Fotogrfics (99 hores)Presa Fotogrfica (198 hores)Tractament Fotogrfic Digital (132 hores)Processos Finals Fotogrfics (66 hores)Enregistrament i Edici de Reportatges Audiovisuals (165hores)Projecte d'Illuminaci, Captaci i Tractament d'Imatge (99hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores) Formaci en Centres de Treball (383 hores)Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'.AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. ContinutatFormaci professionalImatge i soIlluminaci, Captaci i Tractament d'ImatgeGrau superiorCFPS ISB099/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-20274http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/Sortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:operador o operadora de cmera de cine, vdeo i televisi;ajudant de cmera;reporter o reportera d'ENG (electronics news gathering);illuminador o illuminadora de televisi;ajudant d'illuminaci;responsable d'illuminaci d'espectacles en viu;luminotcnic o luminotcnica d'espectacles en viu;tcnic o tcnica de taules de control d'illuminaci enespectacles;fotgraf o fotgrafa;reporter grfic o reportera grfica;retocador o retocadora de fotografia digital;supervisor o supervisora de sistemes digitals i vectorialsd'imatge.NormativaDecret 196/2015, de 8 de setembre, pel qual s'estableix elcurrculum del cicle formatiu de grau superior de so per aaudiovisuals i espectacles (DOGC nm. 6954, 10.9.2015)Formaci professionalImatge i soIlluminaci, Captaci i Tractament d'ImatgeGrau superiorCFPS ISB0100/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=702292&language=ca_ESDescripciAquests estudis capaciten per planificar, organitzar,supervisar i gestionar recursos econmics, materials,tcnics i humans per a la producci d'audiovisuals,espectacles i esdeveniments, i assegurar el complimentdels plans o objectius de la producci en el temps i lescondicions de cost i qualitat establertes.La duraci s de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiui 383 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.Aquest estudi substitueix el cicle Producci d'audiovisuals, rdio i espectacles (LOGSE).ContingutsPlanificaci de Projectes Audiovisuals (231 hores)Gesti de Projectes de Cinema, Vdeo i Multimdia (132hores)Gesti de Projectes de Televisi i Rdio (99 hores)Planificaci de Projectes d'Espectacles i Esdeveniments(165 hores)Gesti de Projectes d'Espectacles i Esdeveniments (99hores)Recursos Expressius Audiovisuals i Escnics (165 hores)Mitjans Tcnics Audiovisuals i Escnics (198 hores)Administraci i Promoci d'Audiovisuals i Espectacles(165 hores)Eines Informtiques per al Desenvolupament de ProjectesAudiovisuals i d'Espectacles (99 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Projecte de Producci d'Audiovisuals i Espectacles (99hores)Formaci en Centres de Treball (383 hores)Ms informaci del currculum a l'annex, apartat 5.3:'Descripci dels mduls professionals i de les unitatsformatives'.AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.Formaci professionalImatge i soProducci d'Audiovisuals i EspectaclesGrau superiorCFPS ISD0101/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=761688&language=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/ ContinutatSortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:ajudant de producci de cinema;ajudant de producci de vdeo;ajudant de producci de televisi;ajudant de producci d'animaci;ajudant de producci de multimdia;ajudant de producci de rdio;cap de producci d'espectacles en viu i esdeveniments;ajudant de producci d'espectacles en viu iesdeveniments;gerent de companyia.NormativaOrdre ENS/291/2016, de 25 d'octubre, per la quals'estableix el currculum del cicle formatiu de grausuperior de producci d'audiovisuals i espectacles.(DOGC nm. 7240, de 4.11.2016)Formaci professionalImatge i soProducci d'Audiovisuals i EspectaclesGrau superiorCFPS ISD0102/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=761688&language=ca_ESDescripciAquests estudis capaciten per organitzar i supervisar lapreparaci, realitzaci i muntatge de projectes audiovisualsfilmats, gravats o en directe, aix com regir els processostcnics i artstics de representacions d'espectacles en viu iesdeveniments, tot coordinant els mitjans tcnics i humans icontrolant el contingut, la forma, el projecte artstic i laqualitat establerta.La duraci s de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiui 383 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.Aquest estudi substitueix el cicle Realitzacid'audiovisuals i espectacles (LOGSE).ContingutsPlanificaci de la Realitzaci en Cinema i Vdeo (165hores)Processos de Realitzaci en Cinema i Vdeo (132 hores)Planificaci de la Realitzaci en Televisi (132 hores)Processos de Realitzaci en Televisi (165 hores)Planificaci del Muntatge i la Postproducci d'Audiovisuals(132 hores)Realitzaci del Muntatge i la Postproducci d'Audiovisuals(165 hores)Planificaci de la Regidoria d'Espectacles iEsdeveniments (132 hores)Processos de Regidoria d'Espectacles i Esdeveniments(132 hores)Mitjans Tcnics Audiovisuals i Escnics (198 hores) Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Projecte de Realitzaci de Projectes d'Audiovisuals iEspectacles (99 hores)Formaci en Centres de Treball (383 hores)Ms informaci del currculum a l'annex, apartat 5.3:'Descripci dels mduls professionals i de les unitatsformatives'.AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Formaci professionalImatge i soRealitzaci de Projectes d'Audiovisuals i EspectaclesGrau superiorCFPS ISA0103/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=759795&language=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. ContinutatSortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:ajudant de direcci en cinema;ajudant de realitzaci de vdeo;ajudant de realitzaci de televisi;responsable d'rea d'audiovisuals (en empreses alienes al'activitat);muntador o muntadora de cinema;editor muntador o editora muntadora de vdeo;cap de regidoria;regidor o regidora d'espectacles en viu;regidor o regidora d'esdeveniments;regidor o regidora de parets.NormativaORDRE ENS/281/2016, de 17 d'octubre, per la quals'estableix el currculum del cicle formatiu de grausuperior de realitzaci de projectes d'audiovisuals iespectacles. (DOGC nm. 7233, de 25.10.2016)Formaci professionalImatge i soRealitzaci de Projectes d'Audiovisuals i EspectaclesGrau superiorCFPS ISA0104/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=759795&language=ca_ESDescripciAquests estudis capaciten per definir, planificar i supervisarla installaci, captaci, enregistrament, control, emissi,postproducci i reproducci del so en audiovisuals, rdio,indstria discogrfica, espectacles, esdeveniments iinstallacions fixes de sonoritzaci, tot controlant iassegurant la qualitat tcnica i formal.La duraci s de 2.000 hores (aproximadament 1.617 en uncentre educatiu i 383 en un centre de treball) distribudesen dos cursos acadmics.Aquest estudi substitueix el cicle So (LOGSE).ContingutsPlanificaci de Projectes de So (99 hores)Installacions de So (198 hores)So per a Audiovisuals (231 hores)Control de So en Directe (132 hores)Enregistrament en Estudi (165 hores)Ajust de Sistemes de Sonoritzaci (132 hores)Postproducci de So (165 hores)Electroacstica (132 hores)Comunicaci i Expressi Sonora (99 hores)Projecte de So per a Audiovisuals i Espectacles (99hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Formaci en Centres de Treball (383 hores)Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'.AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. ContinutatFormaci professionalImatge i soSo per a Audiovisuals i EspectaclesGrau superiorCFPS ISC0105/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19601http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/Sortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:cap de so de cinema, audiovisuals i espectacles;tcnic o tcnica de so de cinema i audiovisuals;tcnic o tcnica de so directe;tcnic o tcnica d'enregistrament de so en estudi;tcnic o tcnica d'enregistrament musical;tcnic o tcnica de so per a equip de megafonia;tcnic o tcnica de monitors de so;tcnic o tcnica de sistemes de so;tcnic o tcnica de so en sistemes sense fil;tcnic o tcnica en sistemes de microfonia;especialista de so;muntador i editor o muntadora i editora de so;mesclador i masteritzador o mescladora i masteritzadorade so.NormativaDecret 196/2015, de 8 de setembre, pel qual s'estableix elcurrculum del cicle formatiu de grau superior de so per aaudiovisuals i espectacles (DOGC nm. 6954, 10.9.2015)Formaci professionalImatge i soSo per a Audiovisuals i EspectaclesGrau superiorCFPS ISC0106/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=702306&language=ca_ESDescripciAquests estudis capaciten per dissenyar i organitzarprojectes d'assessorament en imatge personal, empresariali institucional; organitzar esdeveniments i planificar elsprocessos d'entrenament personal en habilitats decomunicaci, protocol i usos socials, tot respectant criterisde qualitat, seguretat, respecte al medi ambient i dissenyper a tots.La duraci s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.Aquest estudi substitueix el cicle Assessoria d'imatgepersonal (LOGSE).ContingutsAssessoria Cosmtica (132 hores)Disseny d'Imatge Integral (132 hores)Estilisme en Vestuari i Complements (264 hores)Assessoria de Perruqueria (132 hores)Protocol i Organitzaci d'Esdeveniments (198 hores)Usos Socials (66 hores)Assessoria Esttica (132 hores)Habilitats Comunicatives (132 hores)Imatge Corporativa (66 hores)Direcci i Comercialitzaci (132 hores)Projecte d'Assessoria d'Imatge Personal i Corporativa (99hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Formaci en Centres de Treball (350 hores)Ms informaci del currculum a l'annex, apartat5.3 'Descripci dels mduls professionals i de les unitatsformatives'AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. Formaci professionalImatge personalAssessoria d'Imatge Personal i CorporativaGrau superiorCFPS IPA0107/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-20273http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/ContinutatSortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:director tecnicoartstic o directora tecnicoartstic enproduccions audiovisuals, escniques i de moda;tcnic o tcnica de protocol i cerimonial en institucionspbliques i privades;expert o experta en etiqueta i usos socials;assessor i consultor o assessora i consultora d'estilismeen el vestir;assessor o assessora d'estils i tendncies;assistent tcnic o assistenta tcnica d'imatge poltica,cultural i artstica;assessor o assessora en comeros de vestuari icomplements;assessor o assessora d'imatge en mitjans audiovisuals ide moda;tcnic o tcnica comercial;assessor i consultor o assessora i consultora d'imatgecorporativa;expert o experta en habilitats comunicatives;tcnic o tcnica especialista en gabinets de relacionspbliques;tcnic o tcnica especialista en imatge en departament demrqueting;director o directora de gabinet d'assessoria d'imatge;consultor i assessor o consultora i assessora de protocol iorganitzaci d'actes i esdeveniments;assessor o assessora en la compra de vestuaricomplements, regals i cosmtics;assistent o assistenta personal en la cura de la imatge;organitzador o organitzadora de casaments;assessor o assessora de premsa especialitzada en imatgepersonal.NormativaOrdre ENS/337/2016, de 13 de desembre, per la quals'estableix el currculum del cicle formatiu de grausuperior de d'assessoria d'imatge personal i corporativa(DOGC nm. 7272 de 22.12.2016).Formaci professionalImatge personalAssessoria d'Imatge Personal i CorporativaGrau superiorCFPS IPA0108/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=769790&language=ca_ESDescripciAquests estudis capaciten per planificar i realitzar elmuntatge de projectes de caracteritzaci per mitjansaudiovisuals i escnics, aix com dissenyar i realitzarprtesis, perruques i maquillatges socials, professionals iartstics, coordinant els mitjans tcnics i humans irespectant els criteris de qualitat, seguretat, proteccimediambiental i disseny per a tots.La durada s de 2.000 hores (1.683 en un centre educatiu i317 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.ContingutsPlanificaci i Projectes (99 hores)Caracteritzaci de Personatges (165 hores)Maquillatge Professional (198 hores)Efectes Especials a travs del Maquillatge (99 hores)Creaci de Prtesis Facials i Corporals (231 hores)Perruqueria per Caracteritzaci (165 hores)Postisseria (165 hores)Disseny Digital de Personatges 2D i 3D (66 hores)Disseny Grfic Aplicat (132 hores)Productes de Caracteritzaci i Maquillatge (132 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Projecte de Caracteritzaci i Maquillatge Professional (66hores)Formaci en Centres de Treball (317 hores)Ms informaci del currculum a l'annex, apartat 5.3: 'Descripci dels mduls professionals i de les unitatsformatives'AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. ContinutatFormaci professionalImatge personalCaracteritzaci i Maquillatge ProfessionalGrau superiorCFPS IPD0109/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=756628&language=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/Sortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:Caracteritzador/aCap de maquillatge per a mitjans audiovisuals i activitats iactuacions escniquesPerruquer/a per a caracteritzaciMaquillador/a per a mitjans audiovisuals i activitats iactuacions escniquesPostisser/aCap de caracteritzaciCap de perruqueria per a espectacles i mitjansaudiovisualsEspecialista en prtesis i efectes especials decaracteritzaciDissenyador/a de personatges de caracteritzaciFormador/a tcnic/a en caracteritzaciNormativaOrdre ENS/265/2016, de 19 de setembre, per la quals'estableix el currculum del cicle formatiu de grausuperior de caracteritzaci i maquillatge professional.(DOGC nm. 7223, de 10.10.2016)Formaci professionalImatge personalCaracteritzaci i Maquillatge ProfessionalGrau superiorCFPS IPD0110/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=756628&language=ca_ESDescripciAquests estudis capaciten per dirigir i organitzar eldesenvolupament dels serveis esttics, planificar i realitzartractaments esttics relacionats amb la imatge i el benestari aplicar tcniques esttiques hidrotermals, depilaci iimplantaci de pigments, tot assegurant la qualitat, laprevenci de riscs laborals i la gesti ambiental.La duraci s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiui 350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.Aquest estudi substitueix el cicle Esttica (LOGSE).ContingutsAparells d'Esttica (99 hores)Esttica Hidrotermal (165 hores)Depilaci Avanada (99 hores)Massatge Esttic (165 hores)Drenatge Esttic i Tcniques per Pressi (165 hores)Micropigmentaci (132 hores)Processos Fisiolgics i d'Higiene en Imatge Personal (99hores)Dermoesttica (132 hores)Cosmtica Aplicada a l'Esttica i el Benestar (132 hores)Tractaments Esttics Integrals (231 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Projecte d'Esttica Integral i Benestar (66 hores)Formaci en Centres de Treball (350 hores)Ms informaci del currculum a l'annex, apartat 5.3:'Descripci dels mduls professionals i de les unitatsformatives'AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. ContinutatFormaci professionalImatge personalEsttica Integral i BenestarGrau superiorCFPS IPB0111/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=757993&language=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/Sortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:esteticista;director tcnic o directora tcnica en empreses d'esttica,rees d'imatge personal i balnearis;tcnic o tcnica en tractaments esttics integrals;especialista en tcniques d'hidroesttica;tcnic o tcnica en micropigmentaci;tcnic o tcnica en depilaci mecnica i avanada;tcnic o tcnica en aparells d'esttica;especialista en bronzejat mitjanant radiaci ultraviolada;tcnic o tcnica en massatges esttics;tcnic o tcnica en drenatge limftic esttic;treballador qualificat o treballadora qualificada en centresde medicina i cirurgia esttica;tcnic o tcnica comercial;assessor o assessora en esttica i cosmtica;formador tcnic o formadora tcnica en esttica.NormativaReial decret 881/2011, de 24 de juny, pel qual s'estableixel ttol de tcnic superior en esttica integral i benestar ise'n fixen els ensenyaments mnims (BOE nm. 176, de23.7.2011)Formaci professionalImatge personalEsttica Integral i BenestarGrau superiorCFPS IPB0112/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-12722DescripciAquests estudis capaciten per dirigir i supervisar eldesenvolupament dels serveis de perruqueria, planificar iportar a terme tractaments capillars esttics i dissenyarestilismes de canvi d'imatge, respectant criteris de qualitat,seguretat, respecte al medi ambient i disseny per a tots.La duraci s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.ContingutsDermotricologia (132 hores)Recursos Tcnics i Cosmtics (165 hores)Tractaments Capillars (99 hores)Procediments i Tcniques de Perruqueria (297 hores)Pentinats per a Produccions Audiovisuals i de Moda (132hores)Estilisme en Perruqueria (165 hores)Estudi de la Imatge (99 hores)Direcci i Comercialitzaci (132 hores)Perruqueria per a Necessitats Especials (99 hores)Processos Fisiolgics i d'Higiene en Imatge Personal (99hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Projecte d'Estilisme i Direcci de Perruqueria (66 hores)Formaci en Centres de Treball (350 hores)Ms informaci del currculum a l'annex, apartat 5.3:'Descripci dels mduls professionals i de les unitatsformatives'AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. ContinutatFormaci professionalImatge personalEstilisme i Direcci de PerruqueriaGrau superiorCFPS IPC0113/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=749204&language=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/Sortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:director tcnic o directora tcnica en empreses deperruqueria;director tcnic i artstic o directora tcnica i artstica deperruqueria en produccions audiovisuals, escniques i demoda;especialista en tractaments capillars;assessor artstic o assessora artstica de perruqueria;estilista;especialista en prtesis capillars i postisseria;conseller avaluador o consellera avaluadora d'empresesde perruqueria;expert o experta en cures capillars en clients ambnecessitats especials;tcnic o tcnica en anlisi capillar;perruquer o perruquera especialista;treballador qualificat o treballadora qualificada enclniques capillars i centres de medicina i cirurgia esttica;tcnic o tcnica comercial;assessor o assessora d'imatge;formador tcnic o formadora tcnica en perruqueria;assessor o assessora de venda i demostrador odemostradora de productes i aparells de perruqueria;assessor o assessora de premsa especialitzada en imatgepersonal i perruqueria.NormativaORDRE ENS/192/2016, de 14 de juliol, per la quals'estableix el currculum del cicle formatiu de grausuperior d'estilisme i direcci de perruqueria (DOGC nm.7168 de 22.7.2016)Formaci professionalImatge personalEstilisme i Direcci de PerruqueriaGrau superiorCFPS IPC0114/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=749204&language=ca_ESDescripciAquests estudis postobligatoris capaciten per organitzar icontrolar els processos delaboraci de productesalimentaris programant i supervisant les operacions i elsrecursos materials i humans necessaris, aplicant els plansde producci, qualitat, seguretat alimentaria, de prevencide riscos laborals i de protecci ambiental, dacord amb lalegislaci vigent.Tenen una durada de 2.000 hores (1.617 lectives en uncentre educatiu i 383 de prctiques en un centre de treball)distribudes en dos cursos acadmics.Aquest estudi substitueix el cicle Indstria alimentria(LOGSE).ContingutsProjecte de Processos i Qualitat en la IndstriaAlimentria (66 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Manteniment Electromecnic en Indstries de Procs (66hores)Processos Integrats en la Indstria Alimentria (132hores)Gesti de Qualitat i Ambiental en la Indstria Alimentria(132 hores)Anlisi d'Aliments (231 hores)Tractaments de Preparaci i Conservaci d'Aliments (165hores)Organitzaci de la Producci Alimentria (66 hores)Comercialitzaci i Logstica en la Indstria Alimentria (99hores)Control Microbiolgic i Sensorial dels Aliments (165 hores)Nutrici i Seguretat Alimentria (66 hores)Innovaci Alimentria (66 hores)Tecnologia Alimentria (132 hores)Biotecnologia Alimentria (66 hores)Formaci en Centres de Treball (383 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Ms informaci del currculum a l'annex, apartat5.3 'Descripci dels mduls professionals i de les unitatsformatives'AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosFormaci professionalIndstries alimentriesProcessos i Qualitat en Indstries AlimentriesGrau superiorCFPS IAB0115/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=657682&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. ContinutatSortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:Cap de lnia, de planta de fabricaci, de secci o demagatzemCap de tornSupervisor/a d'equips, processos i productesEncarregat/ada de producciEncarregat/ada d'elaboraci de productes nous idesenvolupament de processosEncarregat/ada en anlisi d'alimentsTcnic/a en anlisi sensorialTcnic/a en laboratori de control de qualitatInspector/a o auditor/a de qualitatEncarregat/ada de la gesti de la seguretat alimentriaEncarregat/ada d'aprovisionamentsEncarregat/ada de la lnia d'envasament i embalatgeEncarregat/ada de control ambiental i seguretat laboralTcnic/a comercial.NormativaDecret 37/2014, de 18 de mar,, pel qual s'estableix elcurrculum del cicle formatiu de grau superior deprocessos i qualitat en la indstria alimentria (DOGCnm. 6586 de 20 de mar de 2014)Formaci professionalIndstries alimentriesProcessos i Qualitat en Indstries AlimentriesGrau superiorCFPS IAB0116/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=657682&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_ESDescripciAquests estudis postobligatoris capaciten per gestionar lasecci vitivincola de la indstria alimentria, mitjanant laprogramaci, preparaci i supervisi dels recursosdisponibles i els treballs necessaris per complir els plans deproducci, qualitat i protecci ambiental.La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.ContingutsViticultura (264 hores)Vinificacions (165 hores)Processos Bioqumics (132 hores)Estabilitzaci, Criana i Envasament (198 hores)Anlisi Enolgica (132 hores)Indstries Derivades (99 hores)Tast i Cultura Vitivincola (132 hores)Comercialitzaci i Logstica en la Indstria Alimentria (99hores)Legislaci Vitivincola i Seguretat Alimentria (66 hores)Gesti de Qualitat i Ambiental en la Indstria Alimentria(132 hores)Projecte en la Indstria Vitivincola (66 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Formaci en Centres de Treball (350 hores)Ms informaci del currculum a l'annex, apartat5.3 'Descripci dels mduls professionals i de les unitatsformatives'AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. ContinutatFormaci professionalIndstries alimentriesVitiviniculturaGrau superiorCFPS IAA0117/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=626454&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/Sortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:tcnic o tcnica vitivincola;encarregat o encarregada de procs de destillaci irectificaci;encarregat o encarregada de recepci de mostos frescos isulfitaci;supervisor o supervisora de columnes de destillaci iconcentraci;encarregat o encarregada de la lnia d'envasament dedestillats, concentrats i vinagres;encarregat o encarregada de l'envelliment i la criana dedestillats i vinagres, itcnic o tcnica en anlisi sensorial. NormativaDecret 53/2013, de 22 de gener, pel qual s'estableix elcurrculum del cicle formatiu de grau superior devitivinicultura (DOGC nm. 6301, de 25.1.2013)Formaci professionalIndstries alimentriesVitiviniculturaGrau superiorCFPS IAA0118/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=626454DescripciAquests estudis postobligatoris capaciten per configurar,administrar i mantenir els sistemes informtics i per garantirla funcionalitat, la integritat i els serveis del sistema.Garanteixen la qualificaci tcnica adequada exigida com arequisit per ser empresa installadora d'infraestructurescomunes de telecomunicacions.Tenen una durada de 2.000 hores (1.683 en un centreeducatiu i 317 en un centre de treball) distribudes en doscursos acadmics.Aquest estudi substitueix el cicle Administraci desistemes informtics (LOGSE).ContingutsImplantaci de Sistemes Operatius (231 hores)Gesti de Bases de Dades (165 hores)Programaci Bsica (165 hores)Llenguatges de Marques i Sistemes de Gestid'Informaci (99 hores)Fonaments de Maquinari (99 hores)Administraci de Sistemes Operatius (132 hores)Planificaci i Administraci de Xarxes (165 hores)Serveis de Xarxa i Internet (99 hores)Implantaci d'Aplicacions Web (66 hores)Administraci de Sistemes Gestors de Bases de Dades(99 hores)Seguretat i Alta Disponibilitat (99 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Projecte d'Administraci de Sistemes Informtics en Xarxa(99 hores)Formaci en Centres de Treball (317 hores) Ms informaci del currculum a l'annex, apartat 5.3'Descripci dels mduls professionals i de les unitatsformatives'.AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsFormaci professionalInformtica i comunicacionsAdministraci de Sistemes Informtics en XarxaGrau superiorCFPS ICA0119/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=641738&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/generals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. ContinutatSortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats Sortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:tcnic o tcnica en administraci de sistemes,responsable d'informtica,tcnic o tcnica en serveis d'Internet,tcnic o tcnica en serveis de missatgeria electrnica,personal de suport tcnic,tcnic o tcnica en teleassistncia,tcnic o tcnica en administraci de base de dades,tcnic o tcnica de xarxessupervisor o supervisora de sistemes,tcnic o tcnica en serveis de comunicacions itcnic o tcnica en entorns web.NormativaDecret 197/2013, de 23 de juliol, pel qual sestableix elcurrculum del cicle formatiu de grau superiordadministraci de sistemes informtics en xarxa (DOGCnm. 6426, de 26.7.2013)Formaci professionalInformtica i comunicacionsAdministraci de Sistemes Informtics en XarxaGrau superiorCFPS ICA0120/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=641738&language=ca_ESDescripciAquests estudis postobligatoris capaciten per configurar,administrar i mantenir sistemes informtics, garantint-ne lafuncionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema,amb la qualitat exigida i complint la reglamentaci vigent.Daltra banda, aquest cicle formatiu, orientat a laciberseguretat, permet formar un professional per ser capadanalitzar la seguretat i proposar solucions als ciberatacsdetectats, reconeixent-ne l'origen i motius; definir iimplementar un funcionament segur per als dispositiusmbils i daltres (IoT), i assegurar els serveis de xarxa pergarantir-ne la seguretat.La durada s de 2.000 hores (1.683 en un centre educatiu i317 en un centre de treball), que es distribueixen en doscursos acadmics.ContingutsImplantaci de Sistemes Operatius (198 hores)Gesti de Bases de Dades (132 hores)Programaci Bsica (132 hores)Llenguatges de Marques i Sistemes de Gestid'Informaci (99 hores)Fonaments de Maquinari (66 hores)Administraci de Sistemes Operatius (99 hores)Planificaci i Administraci de Xarxes (132 hores)Serveis de Xarxa i Internet (99 hores)Implantaci dAplicacions Web (66 hores)Administraci de Sistemes Gestors de Bases de Dades(99 hores)Seguretat i Alta Disponibilitat (99 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Projecte dAdministraci de Sistemes Informtics en Xarxa(66 hores)Formaci en Centres de Treball (317 hores)Ciberseguretat i Hacking tic (99 hores)Seguretat en Sistemes, Xarxes i Serveis (132 hores)AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.Formaci professionalInformtica i comunicacionsAdministraci de Sistemes Informtics en Xarxa, perfilprofessional CiberseguretatGrau superiorCFPS ICA1121/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/ ContinutatAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:- tcnic o tcnica en administraci de sistemes,- responsable dinformtica,- tcnic o tcnica en serveis dInternet,- tcnic o tcnica en serveis de missatgeria electrnica,- personal de suport tcnic,- tcnic o tcnica en teleassistncia,- tcnic o tcnica en administraci de bases de dades,- tcnic o tcnica en xarxes,- supervisor o supervisora de sistemes,- tcnic o tcnica en serveis de comunicacions,- tcnic o tcnica en entorns web. NormativaDecret 197/2013, de 23 de juliol, pel qual sestableix elcurrculum del cicle formatiu de grau superiordadministraci de sistemes informtics en xarxa (DOGCnm. 6426, de 26.7.2013)Formaci professionalInformtica i comunicacionsAdministraci de Sistemes Informtics en Xarxa, perfilprofessional CiberseguretatGrau superiorCFPS ICA1122/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=641738&language=ca_ESDescripciAquests estudis postobligatoris capaciten perdesenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacionsinformtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies ientorns de desenvolupament especfics, garantint l'accs ales dades de forma segura i complint els criteris deusabilitat i qualitat exigides en els estndards establerts.Tenen una durada de 2.000 hores (1.683 lectives en uncentre educatiu i 317 de prctiques en un centre de treball)distribudes en dos cursos acadmics.Aquest estudi substitueix el cicle Desenvolupamentd'aplicacions informtiques (LOGSE).ContingutsSistemes Informtics (198 hores)Bases de Dades (231 hores)Programaci (297 hores)Llenguatges de Marques i Sistemes de Gestid'Informaci (99 hores)Entorns de Desenvolupament (66 hores)Accs a Dades (132 hores)Desenvolupament d'Interfcies (99 hores)Programaci Multimdia i Dispositius Mbils (99 hores)Programaci de Serveis i Processos (99 hores)Sistemes de Gesti Empresarial (99 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Projecte de Desenvolupament d'AplicacionsMultiplataforma (99 hores)Formaci en Centres de Treball (317 hores) Ms informaci del currculum a l'annex, apartat 5.3'Descripci dels mduls professionals i de les unitatsformatives'.AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.Formaci professionalInformtica i comunicacionsDesenvolupament d'Aplicacions MultiplataformaGrau superiorCFPS ICB0123/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=649951&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/ ContinutatSortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:Tcnic o tcnica en desenvolupament d'aplicacionsinformtiques per a la gesti empresarial i de negocisTcnic o tcnica en desenvolupament d'aplicacionsinformtiques de propsit general i en l'mbit del'entreteniment i de l'informtica mbilNormativaDecret 260/2013, de 3 de desembre, pel qual s'estableixel currculum del cicle formatiu de grau superior dedesenvolupament d'aplicacions multiplataforma (DOGCnm. 6516, de 5.12.2013) Formaci professionalInformtica i comunicacionsDesenvolupament d'Aplicacions MultiplataformaGrau superiorCFPS ICB0124/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=649951&language=ca_ESDescripciAquests estudis postobligatoris capaciten perdesenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacionsinformtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies ientorns de desenvolupament especfics, garantint l'accs ales dades de forma segura i complint els criteris d'usabilitat iqualitat exigides en els estndards establerts.Tenen una durada de 2.000 hores (1.683 lectives en uncentre educatiu i 317 de prctiques en un centre de treball)distribudes en dos cursos acadmics.ContingutsSistemes Informtics (132 hores)Bases de Dades (165 hores)Programaci (231 hores)Llenguatges de Marques i Sistemes de Gestid'Informaci (99 hores)Entorns de Desenvolupament (66 hores)Accs a Dades (99 hores)Desenvolupament d'Interfcies (99 hores)Programaci Multimdia i Dispositius Mbils (66 hores)Programaci de Serveis i Processos (66 hores)Sistemes de Gesti Empresarial (66 hores)Logstica d'Aprovisionament (99 hores)Angls (132 hores)Operadors Logstics i Operativa Bsica de ComerInternacional (99 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Projecte de Desenvolupament d'AplicacionsMultiplataforma (99 hores)Formaci en Centres de Treball (317 hores)Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.Formaci professionalInformtica i comunicacionsDesenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma, perfilprofessional Informtica Aplicada a la LogsticaGrau superiorCFPS ICB1125/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=649951&language=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/ ContinutatSortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:tcnic o tcnica en desenvolupament d'aplicacionsinformtiques per a la gesti empresarial i de negocistcnic o tcnica en desenvolupament d'aplicacionsinformtiques de propsit general i en l'mbit del'entreteniment i de la informtica mbilNormativaDecret 260/2013, de 3 de desembre, pel qual s'estableixel currculum del cicle formatiu de grau superior dedesenvolupament d'aplicacions multiplataforma (DOGCnm. 6516, de 5.12.2013)Formaci professionalInformtica i comunicacionsDesenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma, perfilprofessional Informtica Aplicada a la LogsticaGrau superiorCFPS ICB1126/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=649951&language=ca_ESDescripciAquests estudis postobligatoris capaciten perdesenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacionsinformtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies ientorns de desenvolupament especfics, garantint l'accs ales dades de forma segura i complint els criteris d'usabilitat iqualitat exigides en els estndards establerts.Tenen una durada de 2.000 hores (1.683 lectives en uncentre educatiu i 317 de prctiques en un centre de treball)distribudes en dos cursos acadmics.ContingutsSistemes Informtics (167 hores)Bases de Dades (138 hores)Programaci (230 hores)Llenguatges de Marques i Sistemes de Gestid'Informaci (91 hores)Entorns de Desenvolupament (60 hores)Accs a Dades (80 hores)Desenvolupament d'Interfcies (94 hores)Programaci Multimdia i Dispositius Mbils (99 hores)Programaci de Serveis i Processos (87 hores)Sistemes de Gesti Empresarial (55 hores)Game Design (31 hores)Disseny 2D i 3D (99 hores)Programaci de Videojocs 2D i 3D (188 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Projecte de Desenvolupament d'AplicacionsMultiplataforma (99 hores)Formaci en Centres de Treball (317 hores)Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. Formaci professionalInformtica i comunicacionsDesenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma, perfilprofessional Videojocs i Oci DigitalGrau superiorCFPS ICB2127/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=649951&language=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/ContinutatSortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:tcnic o tcnica en desenvolupament d'aplicacionsinformtiques per a la gesti empresarial i de negocistcnic o tcnica en desenvolupament d'aplicacionsinformtiques de propsit general i en l'mbit del'entreteniment i de la informtica mbilNormativaDecret 260/2013, de 3 de desembre, pel qual s'estableixel currculum del cicle formatiu de grau superior dedesenvolupament d'aplicacions multiplataforma (DOGCnm. 6516, de 5.12.2013)Formaci professionalInformtica i comunicacionsDesenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma, perfilprofessional Videojocs i Oci DigitalGrau superiorCFPS ICB2128/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=649951&language=ca_ESDescripciAquests estudis postobligatoris capaciten perdesenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, ambindependncia del model emprat i utilitzant tecnologiesespecfiques, garantint l'accs a les dades de forma segurai complint els criteris d'accessibilitat, usabilitat i qualitatexigides en els estndards establerts.Tenen una durada de 2.000 hores (1.683 lectives en uncentre educatiu i 317 de prctiques en un centre de treball)distribudes en dos cursos acadmics.ContingutsSistemes Informtics (198 hores)Bases de Dades (231 hores)Programaci (297 hores)Llenguatges de Marques i Sistemes de Gestid'Informaci (99 hores)Entorns de Desenvolupament (66 hores)Desenvolupament Web en Entorn Client (165 hores)Desenvolupament Web en Entorn Servidor (165 hores)Desplegament d'Aplicacions Web (99 hores)Disseny d'Interfcies Web (99 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Projecte de Desenvolupament d'Aplicacions Web (99hores)Formaci en Centres de Treball (317 hores) Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'.AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. ContinutatFormaci professionalInformtica i comunicacionsDesenvolupament d'Aplicacions WebGrau superiorCFPS ICC0129/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=702907&language=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/Sortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:programador webprogramador multimdiadesenvolupador d'aplicacions en entorns webNormativaDecret 199/2015, de 15 de setembre, pel qual s'estableixel currculum del cicle formatiu de grau superior dedesenvolupament d'aplicacions web. (DOGC nm. 6958,17.9.2015) Formaci professionalInformtica i comunicacionsDesenvolupament d'Aplicacions WebGrau superiorCFPS ICC0130/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=702907&language=ca_ESDescripciAquests estudis postobligatoris capaciten perdesenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, ambindependncia del model emprat i utilitzant tecnologiesespecfiques, garantint l'accs a les dades de forma segurai complint els criteris d'accessibilitat, usabilitat i qualitatexigides en els estndards establerts.D'altra banda, aquest cicle formatiu orientat a labioinformtica permet formar un professional capad'assistir els investigadors en la consulta i extraccid'informaci de les bases de dades mdiques, biolgiques iqumiques. Es donaran les bases perqu l'alumnat puguiconsultar, modificar i gestionar la informaciemmagatzemada en bases de dades mdiques, utilitzar leseines i aplicacions informtiques relacionades amb lescincies miques i les eines informtiques relacionadesamb el disseny de nous frmacs.La durada s de 2.000 hores (1.683 en un centre educatiu i317 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.ContingutsSistemes Informtics (165 hores)Bases de Dades (198 hores)Programaci (264 hores)Llenguatges de Marques i Sistemes de Gestid'Informaci (99 hores)Entorns de Desenvolupament (66 hores)Desenvolupament Web en Entorn Client (99 hores)Desenvolupament Web en Entorn Servidor (132 hores)Desplegament d'Aplicacions Web (66 hores)Disseny d'Interfcies Web (99 hores)Bioinformtica (264 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Projecte de Desenvolupament d'Aplicacions Web (66hores)Ms informacin del currculo en el anexo I 'Mdulosprofesionales'AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsFormaci professionalInformtica i comunicacionsDesenvolupament d'Aplicacions Web, perfil professionalBioinformticaGrau superiorCFPS ICC1131/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=649951&language=es_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/generals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. ContinutatSortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:-programador webprogramador multimdiadesenvolupador d'aplicacions en entorns webpersonal tcnic en la consulta, modificaci i gesti dedades bioinformtiquesNormativaReial decret 686/2010, de 20 de maig, pel qual s'estableixel ttol de tcnic superior en desenvolupamentd'aplicacions web i se'n fixen els ensenyaments mnims(BOE nm. 143, de 12.6.2010) Formaci professionalInformtica i comunicacionsDesenvolupament d'Aplicacions Web, perfil professionalBioinformticaGrau superiorCFPS ICC1132/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-9269DescripciAquests estudis postobligatoris capaciten per desenvoluparprojectes i planificar el muntatge de les installacionstrmiques i de fluids en edificis i processos industrials.La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiui 350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.Aquest estudi substitueix el cicle Desenvolupament deprojectes d'installacions de fluids, trmiques i demanutenci (LOGSE).ContingutsSistemes Elctrics i Automtics (198 hores)Equips i Installacions Trmiques (231 hores)Processos de Muntatge d'Installacions (231 hores)Representaci Grfica d'Installacions (132 hores)Energies Renovables i Eficincia Energtica (66 hores)Configuraci d'Installacions de Climatitzaci, Calefacci iACS (165 hores)Configuraci d'Installacions Frigorfiques (165 hores)Configuraci d'Installacions de Fluids (132 hores)Planificaci del Muntatge d'Installacions (66 hores)Projecte d'Installacions Trmiques i de Fluids (99 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Formaci en Centres de Treball (350 hores)Ms informaci del currculum a l'annex, apartat5.3 'Descripci dels mduls professionals i de les unitatsformatives' AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. ContinutatFormaci professionalInstallaci i mantenimentDesenvolupament de Projectes d'Installacions Trmiques ide FluidsGrau superiorCFPS IMB0133/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=618210&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/Sortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:delineant projectista d'installacions calorfiques,delineant projectista d'installacions de climatitzaci iventilaci i extracci,delineant projectista d'installacions frigorfiques,delineant projectista de xarxes i sistemes de distribuci defluids,tcnic o tcnica en planificaci de muntatgesd'installacions calorfiques,tcnic o tcnica en planificaci de muntatgesd'installacions de climatitzaci i ventilaci i extracci,tcnic tcnica en planificaci de muntatges d'installacionsfrigorfiques itcnic o tcnica en planificaci de processos demuntatges de xarxes i sistemes de distribuci de fluids.Amb aquesta titulaci s'obt directament el certificatacreditatiu per a la manipulaci d'equips amb sistemesfrigorfics de qualsevol crrega de refrigerants de gasosfluorats.NormativaDecret 120/2012, de 9 d'octubre, pel qual s'estableix elcurrculum del cicle formatiu de grau superior dedesenvolupament de projectes d'installacions trmiques ide fluids (DOGC nm. 6232, de 15.10.2012)Formaci professionalInstallaci i mantenimentDesenvolupament de Projectes d'Installacions Trmiques ide FluidsGrau superiorCFPS IMB0134/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=618210DescripciAquests estudis postobligatoris capaciten per desenvoluparprojectes i planificar el muntatge de les installacionstrmiques i de fluids en edificis i processos industrials.La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.Aquest estudi substitueix el cicle Manteniment i muntatged'installacions d'edifici i procs (LOGSE).ContingutsSistemes Elctrics i Automtics (198 hores)Equips i Installacions Trmiques (231 hores)Processos de Muntatge d'Installacions (231 hores)Representaci Grfica d'Installacions (132 hores)Energies Renovables i Eficincia Energtica (66 hores)Configuraci d'Installacions Trmiques i de Fluids (132hores)Manteniment d'Installacions Frigorfiques i deClimatitzaci (165 hores)Manteniment d'Installacions Calorfiques i de Fluids (165hores)Gesti del Muntatge, de la Qualitat i del Manteniment (99hores)Projecte de Manteniment d'Installacions Trmiques i deFluids (66 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Formaci en Centres de Treball (350 hores)Ms informaci del currculum a l'annex, apartat 5.3'Descripci dels mduls professionals i de les unitatsformatives'AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. Formaci professionalInstallaci i mantenimentManteniment d'Installacions Trmiques i de FluidsGrau superiorCFPS IMA0135/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=647082&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/ContinutatSortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:delineant projectista d'installacions calorfiques, declimatitzaci i ventilaci i extracci, d'installacionsfrigorfiques i de xarxes i sistemes de distribuci de fluids;tcnic o tcnica en planificaci de muntatgesd'installacions calorfiques;tcnic o tcnica en planificaci de muntatgesd'installacions de climatitzaci i ventilaci i extracci;tcnic o tcnica en planificaci de muntatgesd'installacions frigorfiques, itcnic o tcnica en planificaci de processos demuntatges de xarxes i sistemes de distribuci de fluids. Amb aquesta titulaci s'obt directament el carnetprofessional d'installacions trmiques en els edificis (ITE)i el certificat acreditatiu per a la manipulaci d'equips ambsistemes frigorfics de qualsevol crrega de refrigerants degasos fluorats.NormativaDecret 242/2013, de 22 doctubre, pel qual sestableix elcurrculum del cicle formatiu de grau superior demanteniment dinstallacions trmiques i de fluids (DOGCnm. 6488, de 25.10.2013)Formaci professionalInstallaci i mantenimentManteniment d'Installacions Trmiques i de FluidsGrau superiorCFPS IMA0136/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=647082&language=ca_ESDescripciAquests estudis capaciten per configurar i optimitzarsistemes mecatrnics industrials, aix com planificar,supervisar i/o executar-ne el muntatge i manteniment,seguint els protocols de qualitat, de seguretat i deprevenci de riscos laborals i respecte ambiental.La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.Aquest estudi substitueix el cicle Manteniment d'equipsindustrials (LOGSE).ContingutsSistemes Mecnics (132 hores)Sistemes Hidrulics i Pneumtics (132 hores)Sistemes Elctrics i Electrnics (165 hores)Elements de Mquines (132 hores)Processos de Fabricaci (165 hores)Representaci Grfica de Sistemes Mecatrnics (132hores)Configuraci de Sistemes Mecatrnics (132 hores)Processos i Gesti de Manteniment i Qualitat (99 hores)Integraci de Sistemes (198 hores)Simulaci de Sistemes Mecatrnics (99 hores)Projecte de Mecatrnica Industrial (99 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Formaci en Centres de Treball (350 hores)Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. ContinutatFormaci professionalInstallaci i mantenimentMecatrnica IndustrialGrau superiorCFPS IMC0137/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19351http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/Sortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:tcnic o tcnica en planificaci i programaci deprocessos de manteniment d'installacions de maquinriai equips industrials;cap d'equip en muntatge d'installacions de maquinria iequips industrials;cap d'equip en manteniment d'installacions de maquinriai equips industrials.NormativaOrdre ENS/228/2016, de 24 d'agost, per la quals'estableix el currculum del cicle formatiu de grausuperior de mecatrnica industrial (DOGC nm. 7198, de5.9.2016)Formaci professionalInstallaci i mantenimentMecatrnica IndustrialGrau superiorCFPS IMC0138/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=752512&language=ca_ESDescripciAquests estudis capaciten per configurar i optimitzarsistemes mecatrnics industrials; planificar, supervisar i/oexecutar-ne el muntatge i el manteniment en empreses quefabriquen productes cermics, i tamb organitzar i gestionarla fabricaci de productes cermics, assegurant-nelexecuci amb la qualitat requerida i en les condicions deseguretat i ambientals establertes.La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.ContingutsSistemes Hidrulics i PneumticsSistemes MecnicsSistemes Elctrics i ElectrnicsElements de MquinesProcessos de FabricaciRepresentaci Grfica de Sistemes MecatrnicsConfiguraci de Sistemes MecatrnicsProcessos i Gesti de Manteniment i QualitatIntegraci de SistemesSimulaci de Sistemes MecatrnicsDesenvolupament de Productes CermicsFabricaci de Pastes Cermiques i de ProductesCermics ConformatsControl de Processos de Productes CermicsFormaci i Orientaci LaboralEmpresa i Iniciativa EmprenedoraProjecte de Mecatrnica IndustrialFormaci en Centres de TreballAquest currculum est pendent d'aprovaci.AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. Formaci professionalInstallaci i mantenimentMecatrnica Industrial, perfil professional de Fabricaci deProductes CermicsGrau superiorCFPS IMC1139/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/ContinutatSortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:tcnic o tcnica en planificaci i programaci deprocessos de manteniment d'installacions de maquinriai equips industrials;cap d'equip en muntatge d'installacions de maquinria iequips industrials;cap d'equip en manteniment d'installacions de maquinriai equips industrials;tcnic o tcnica de programaci i control de la produccien indstries cermiques;tcnic o tcnica de gesti de qualitat en indstriescermiques, itcnic o tcnica de gesti de medi ambient en indstriescermiques.NormativaReial decret 1576/2011, de 4 de novembre, pel quals'estableix el ttol de tcnic superior en mecatrnicaindustrial i se'n fixen els ensenyaments mnims (BOEnm. 297, de 10.12.2011)Formaci professionalInstallaci i mantenimentMecatrnica Industrial, perfil professional de Fabricaci deProductes CermicsGrau superiorCFPS IMC1140/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19351DescripciAquests estudis postobligatoris capaciten per portar aterme la planificaci d'activitats que puguin comportardanys per als treballadors o les treballadores, lesinstallacions o l'entorn; promoure, amb carcter general, laprevenci a l'empresa; vigilar el compliment de les normesde seguretat, higiene i ambientals, supervisant l'adequacidels equips i dels mitjans de prevenci als riscos associatsa les mquines, installacions, processos, substncies ipreparats.La durada s de 2.000 hores (1.610 en un centre educatiu i390 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.ContingutsGesti de la Prevenci (260 hores)Riscos Derivats de les Condicions de Seguretat (240hores)Riscos Fsics Ambientals (200 hores)Riscos Qumics i Biolgics Ambientals (200 hores)Prevenci de Riscos Derivats de l'Organitzaci i laCrrega de Treball (230 hores)Emergncies (140 hores)Relacions en l'Equip de Treball (60 hores)Formaci i Orientaci Laboral (60 hores)Formaci en Centres de Treball (390 hores)Sntesi (60 hores)Ms informaci del currculum a l'annex, apartat 3 'Crdits'AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper crdit: 65 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 65eurosper la compleci (per crdit): 20 eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.ContinutatSortides acadmiquesCon estos estudios se obtiene el ttulo de tcnico superior oFormaci professionalInstallaci i mantenimentPrevenci de Riscos ProfessionalsGrau superiorCFPS 1954141/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=367174&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/tcnica superior, que permite acceder a cualquier estudiouniversitario oficial de grado. Las personas que se hangraduado en un ciclo formativo de grado superior puedenobtener la convalidacin de crditos universitarios ECTS.Para ms informacin, consulte el Canal UniversidadesSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:tcnic o tcnica en prevenci itcnic o tcnica en seguretat i higiene NormativaDecret 365/2004, de 24 d'agost, pel qual s'estableix elcurrculum del cicle formatiu de grau superior deprevenci de riscos professionals (DOGC nm. 4205, de26.8.2004)Formaci professionalInstallaci i mantenimentPrevenci de Riscos ProfessionalsGrau superiorCFPS 1954142/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=367174&language=ca_ESDescripciAquests estudis capaciten per planificar, organitzar isupervisar les activitats de producci aqcola, coordinantels recursos disponibles per aconseguir la qualitatrequerida del producte i complint la normativa d'aplicaci.La durada s de 2.000 hores (aproximadament 1.650 en uncentre educatiu i 350 en un centre de treball) distribudesen dos cursos acadmics.Aquest estudi substitueix el cicle Producci aqcola(LOGSE).ContingutsTcniques i Gesti de la Producci de Cultius Auxiliars(231 hores)Tcniques i Gesti de la Producci de Peixos (330 hores)Tcniques i Gesti de la Producci de Molluscos(297hores)Tcniques i Gesti de la Producci de Crustacis (99hores)Installacions, Innovaci i Sistemes d'Automatitzaci enAqicultura (165 hores)Tcniques Analtiques i Mtodes de Control Sanitari enAqicultura (99 hores)Gesti Mediambiental dels Processos Aqcoles (66hores)Aquariologia (132 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Projecte d'Implantaci d'un Centre de Producci Aqcola(66 hores)Formaci en Centres de Treball (350 hores)Ms informaci del currculum a l'annex.AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. Formaci professionalMaritimopesqueraAqiculturaGrau superiorCFPS MPB0143/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=799123&language=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/ContinutatSortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:responsable tcnic o tcnica de la reproducci i del cultiularvari de peixos d'aigua de mar;responsable tcnic o tcnica de la reproducci de peixosd'aiges continentals;responsable tcnic o tcnica de la reproducci i del cultiularvari de molluscs;responsable tcnic o tcnica de la reproducci i del cultiularvari de crustacis;responsable tcnic o tcnica de preengreix i d'engreix depeixos d'aigua de mar;responsable tcnic o tcnica d'engreix de peixos d'aigescontinentals;responsable tcnic o tcnica de preengreix i engreix demolluscs;responsable tcnic o tcnica d'engreix de crustacis;tcnic o tcnica en medi ambient per a l'aqicultura;tcnic o tcnica en indstries de derivats i elaborats de lapesca i de l'aqicultura, empreses, vaixells factoria illotges;tcnic o tcnica en laboratori de control de qualitat deproductes de la pesca.NormativaOrdre ENS/228/2017, de 4 d'octubre, dper la quals'estableix el currculum del cicle formatiu de grausuperior d'Aqicultura (DOGC nm. 7472, de 11.10.2017)Formaci professionalMaritimopesqueraAqiculturaGrau superiorCFPS MPB0144/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=799123&language=ca_ESDescripciAquests estudis capaciten per organitzar i supervisar elstreballs de manteniment de maquinria de vaixells iembarcacions, a partir de la informaci tcnica, aix comorganitzar el servei de manteniment en embarcacions aterra.Organitzar i realitzar les gurdies de mquines.La durada s de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i383 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.Aquest estudi substitueix el cicle Supervisi i control demquines i installacions del vaixell (LOGSE).ContingutsOrganitzaci del Manteniment de Planta Propulsora iMaquinria Auxiliar de Vaixells (231 hores)Organitzaci del Manteniment en Sec de Vaixells iEmbarcacions i Muntatge de Motors Trmics (198 hores)Programaci i Manteniment d'Automatismes Hidrulics iPneumtics en Vaixells i Embarcacions (165 hores)Organitzaci del Manteniment i Muntatge d'Installacions iSistemes Elctrics de Vaixells i Embarcacions (165 hores)Organitzaci del Manteniment i Muntatge d'InstallacionsFrigorfiques i Sistemes de Climatitzaci de Vaixells iEmbarcacions (132 hores)Planificaci del Manteniment de Maquinria de Vaixells iEmbarcacions (66 hores)Organitzaci de la Gurdia de Mquines (66 hores)Angls (99 hores)Control de les Emergncies (132 hores)Organitzaci de l'Assistncia Sanitria a Bord (66 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Projecte d'Organitzaci del Manteniment de Maquinriade Vaixells i Embarcacions (33 hores)Formaci en Centres de Treball (383 hores)Construcci Naval i Teoria del Vaixell (99 hores)Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsFormaci professionalMaritimopesqueraOrganitzaci del Manteniment de la Maquinria de Vaixells iEmbarcacionsGrau superiorCFPS MPC0145/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-10867http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/generals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. ContinutatSortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:Cap de mquinesOficial/a de mquines o primer/a oficial/a de mquinesInspector/a en empreses pesqueresCap d'equipCap de tallerPrit/a taxador/a d'embarcacions esportives i d'esbarjoNormativaReial decret 1075/2012, de 13 de juliol, pel quals'estableix el ttol de tcnic superior en organitzaci delmanteniment de maquinria de vaixells i embarcacions ise'n fixen els ensenyaments mnims (BOE nm. 195, de15.8.2012)Formaci professionalMaritimopesqueraOrganitzaci del Manteniment de la Maquinria de Vaixells iEmbarcacionsGrau superiorCFPS MPC0146/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-10867DescripciAquests estudis capaciten per planificar, gestionar iexecutar les activitats de vaixells en les condicions quedeterminin les administracions competents per a aquestnivell, dirigint-ne i controlant-ne la seguretat, la navegaci,les maniobres, les operacions de crrega, estiba idescrrega, aix com l'extracci, manipulaci,processament i conservaci de la pesca, i optimitzant-ne laproducci, segons la normativa nacional i internacional.La durada s de 2.000 hores (aproximadament 1.617 en uncentre educatiu i 383 en un centre de treball) distribudesen dos cursos acadmics.Aquest estudi substitueix el cicle Navegaci, pesca itransport martim (LOGSE).ContingutsManiobra i Estiba (264 hores)Navegaci, Govern i Comunicacions del Vaixell (264hores)Control de les Emergncies (132 hores)Organitzaci de l'Assistncia Sanitria a Bord (66 hores)Administraci i Gesti del Vaixell i de l'Activitat Pesquera(132 hores)Gurdia de Pont (198 hores)Pesca d'Altura i Gran Altura (231 hores)Angls (99 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Projecte d'Implementaci d'una Ruta de Transport Martim(66 hores)Formaci en Centres de Treball (383 hores)Ms informaci del currculum a l'annex, apartat 5.3'Descripci dels mduls professionals i de les unitatsformatives'AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. Formaci professionalMaritimopesqueraTransport Martim i Pesca d'AlturaGrau superiorCFPS MPA0147/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action=fitxa&documentId=755453&language=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/ContinutatSortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:patr o patrona d'altura o de gran altura;patr o patrona al comandament de vaixells de pesca,vaixells mercants de crrega i de passatge i en iots degran eslora;primer o primera oficial de pont;oficial o oficiala de pont en vaixells de pesca, vaixellsmercants de crrega i de passatge i en iots de graneslora;oficial o oficiala responsable de la gurdia o elcomandament d'embarcacions dedicades a vigilnciafiscal, inspecci pesquera, investigaci oceanogrfica,seguretat i salvament martim;inspector o inspectora de flota;agent consignatari o consignatria;agent d'assegurances martimes;supervisor o supervisora de muntatge i armament d'arts iaparells de pesca.NormativaOrdre ENS/259/2016, de 26 de setembre, per la quals'estableix el currculum del cicle formatiu de grausuperior de transport martim i pesca d'altura. (DOGCnm. 7219, de 4.10.2016)Formaci professionalMaritimopesqueraTransport Martim i Pesca d'AlturaGrau superiorCFPS MPA0148/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=755453&language=ca_ESDescripciTcnic o tcnica superior en fabricaci de productesfarmacutics, biotecnolgics i afinsAquests estudis capaciten per gestionar i participar en lesoperacions de fabricaci, condicionament iemmagatzematge de productes farmacutics,biotecnolgics i afins, organitzant el funcionament, laposada en marxa i la parada de les installacions i equips,segons els procediments normalitzats de treball i complintles normes de seguretat, prevenci de riscos i protecciambiental.La durada s de 2.000 hores (1.584 en un centre educatiu i416 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.Aquest estudi substitueix el cicle Fabricaci de productesfarmacutics i afins (LOGSE).ContingutsOrganitzaci i Gesti de la Fabricaci de ProductesFarmacutics, Biotecnolgics i Afins (66 hores)Control de Qualitat de Productes Farmacutics,Biotecnolgics i Afins (198 hores)Operacions Bsiques en la Indstria Farmacutica,Biotecnolgica i Afins (165 hores)Principis de Biotecnologia (132 hores)Seguretat en la Indstria Farmacutica, Biotecnolgica iAfins (66 hores)rees i Serveis Auxiliars en la Indstria Farmacutica,Biotecnolgica i Afins (165 hores)Tcniques de Producci Biotecnolgica (99 hores)Tcniques de Producci Farmacutica i Afins (132 hores)Regulaci i Control en la Indstria Farmacutica,Biotecnolgica i Afins (99 hores)Condicionament i Emmagatzematge de ProductesFarmacutics, Biotecnolgics i Afins (66 hores)Manteniment Electromecnic en Indstries de Procs (66hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Angls Tcnic (99 hores)Projecte de Fabricaci de Productes Farmacutics,Biotecnolgics i Afins (66 hores)Formaci en Centres de Treball (416 hores)Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:Formaci professionalQumicaFabricaci de Productes Farmacutics, Biotecnolgics iAfinsGrau superiorCFPS QUB0149/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-10872http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. ContinutatSortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:encarregat o encarregada d'operadors de mquines perfabricar i condicionar productes qumics;supervisor o supervisora d'rea de producci;supervisor o supervisora d'rea de condicionat;supervisor o supervisora d'rea de planificaci;coordinador o coordinadora d'rea;cap d'equip de reactor/bioreactor;tcnic o tcnica de control;coordinador o coordinadora de magatzem;encarregat o encarregada de fabricaci;cap d'equip de processos d'extracci i purificaci deproductes biotecnolgics;cap d'equip de sala blanca en biotecnologia;supervisor o supervisora d'rea de processos i serveibiotecnolgic;supervisor o supervisora de seguretat en processosbiotecnolgics.NormativaReial decret 832/2014, de 3 d'octubre, pel qual s'estableixel ttol de tcnic superior en fabricaci de productesfarmacutics, biotecnolgics i afins i se'n fixen elsensenyaments mnims (BOE nm. 259, de 25.10.2014)Formaci professionalQumicaFabricaci de Productes Farmacutics, Biotecnolgics iAfinsGrau superiorCFPS QUB0150/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-10872DescripciAquests estudis postobligatoris capaciten per organitzar isupervisar l'activitat d'un laboratori i per desenvolupar iaplicar tcniques d'assaig i anlisis fsiques, qumiques imicrobiolgiques sobre matries primeres i productesqumics o alimentaris per a la investigaci o el control dequalitat.La durada s de 2.000 hores (1.584 en un centre educatiu i416 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.Aquest estudi substitueix el cicle Anlisi i control(LOGSE).ContingutsMostreig i Preparaci de la Mostra (132 hores)Anlisis Qumiques (198 hores)Anlisi Instrumental (198 hores)Assajos Fsics (99 hores)Assajos Fisicoqumics (99 hores)Assajos Microbiolgics (198 hores)Assajos Biotecnolgics (132 hores)Qualitat i Seguretat en el Laboratori (165 hores)Angls Tcnic (99 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Projecte de Laboratori d'Anlisi i de Control de Qualitat(99 hores)Formaci en Centres de Treball (416 hores)Ms informaci del currculum a l'annex, apartat5.3 'Descripci dels mduls professionals i de les unitatsformatives'AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. ContinutatFormaci professionalQumicaLaboratori d'Anlisi i Control de QualitatGrau superiorCFPS QUD0151/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=618235&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/Sortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:tcnic o tcnica de laboratori i de control de qualitat,analista d'investigaci i desenvolupament,analista d'aiges ianalista de matries primeres i de productes acabats.NormativaDecret 121/2012, de 9 d'octubre, pel qual s'estableix elcurrculum del cicle formatiu de grau superior de laboratorid'anlisi i de control de qualitat (DOGC nm. 6233, de15.10.2012)Formaci professionalQumicaLaboratori d'Anlisi i Control de QualitatGrau superiorCFPS QUD0152/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=618235&language=ca_ESDescripciAquests estudis postobligatoris capaciten per organitzar igestionar les mesures de protecci ambiental, inspeccionari controlar les installacions per a la prevenci i conservacidel medi ambient, analitzar les mostres d'afluents i efluentsi proposar i establir les mesures correctores necessries.La durada s de 1.400 hores (960 en un centre educatiu i440 en un centre de treball) concentrades en un cursacadmic. ContingutsOrganitzaci i Gesti de la Protecci Ambiental (90 hores)Control d'Emissions a l'Atmosfera (120 hores)Control de Residus (90 hores)Tcniques d'Anlisi Fisicoqumiques, Qumiques iMicrobiolgiques d'Aiges (210 hores)Estacions Depuradores d'Aiges Residuals (90 hores)Seguretat Qumica i Higiene Industrial (90 hores)Relacions en l'mbit de Treball (90 hores)Formaci i Orientaci Laboral (60 hores)Formaci en Centres de Treball (440 hores)Sntesi (60 hores)Ms informaci del currculum a l'annex, apartat 3 'Crdits'AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper crdit: 65 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 65eurosper la compleci (per crdit): 20 eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.ContinutatSortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Formaci professionalQumicaQumica AmbientalGrau superiorCFPS 1555153/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=116048&languageFitxa=ca_ES&newLang=es_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:tcnic o tcnica en depuraci d'aiges,tcnic o tcnica en tractament de residus,tcnic o tcnica en control atmosfric itcnic o tcnica en auditories i avaluaci d'impactes.NormativaDecret 312/1995, de 7 de noviembre, pel qual s'estableixel currculum del cicle formatiu de grau superior dequmica ambiental (DOGC nm. 2135, de 30.11.1995)Formaci professionalQumicaQumica AmbientalGrau superiorCFPS 1555154/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=116048&language=ca_ESDescripciAquests estudis postobligatoris capaciten per organitzar icontrolar les operacions de les plantes de procs qumic ide cogeneraci d'energia i serveis auxiliars associats.La durada s de 2.000 hores (1.584 en un centre educatiu i416 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.Aquest estudi substitueix el cicle Indstries de procsqumic (LOGSE).ContingutsOrganitzaci i Gesti en Indstries Qumiques (99 hores)Transport de Slids i Fluids (132 hores)Generaci i Recuperaci d'Energia (132 hores)Operacions Bsiques en la Indstria Qumica (231 hores)Reactors Qumics (99 hores)Regulaci i Control de Procs Qumic (231 hores)Formulaci i Preparaci de Mescles (66 hores)Condicionat i Emmagatzematge de Productes Qumics(99 hores)Prevenci de Riscos en Indstries Qumiques (66 hores)Manteniment Electromecnic en Indstries de Procs (66hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Angls Tcnic (99 hores)Projecte d'Indstries de Procs Qumic (99 hores)Formaci en Centres de Treball (416 hores)Ms informaci del currculum a l'annex, apartat5.3 'Descripci dels mduls professionals i de les unitatsformatives'AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. Formaci professionalQumicaQumica IndustrialGrau superiorCFPS QUA0155/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=618076&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/ContinutatSortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:encarregat o encarregada de planta qumica;encarregat o encarregada d'operacions de mquines perfabricar, transformar i condicionar productes qumics;supervisor o supervisora d'rea de producci d'energia, deserveis auxiliars;supervisor o supervisora de refineries de petroli i gasnatural;cap d'equip en installacions de tractament qumic,magatzems en indstries qumiques;cap de parc de tancs en indstries qumiques;cap de zona de recepci i expedici de matries iproductes qumics;supervisor o supervisora de sistemes de control, decambra de control, d'rea en plantes de qumica detransformaci o de condicionat, iresponsable de formulaci.NormativaDecret 115/2012, de 9 d'octubre, pel qual s'estableix elcurrculum del cicle formatiu de grau superior de qumicaindustrial (DOGC nm. 6231, de 11.10.2012)Formaci professionalQumicaQumica IndustrialGrau superiorCFPS QUA0156/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=618076&language=ca_ESDescripciTcnic o tcnica superior en anatomia patolgica icitodiagnsticAquests estudis capaciten per processar mostreshistolgiques i citolgiques, seleccionar i fer l'aproximacidiagnstica de citologies ginecolgiques i generals, icollaborar en la realitzaci de necrpsies clniques iforenses, de manera que serveixin com a suport aldiagnstic clnic o medicolegal, organitzant i programant eltreball, i complint criteris de qualitat del servei id'optimitzaci de recursos, sota la supervisi facultativacorresponent.La durada s de 2.000 hores (1.584 en un centre educatiu i416 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.Aquest estudi substitueix el cicle Anatomia patolgica icitologia (LOGSE).ContingutsGesti de Mostres Biolgiques (198 hores)Tcniques Generals de Laboratori (198 hores)Biologia Molecular i Citogentica (132 hores)Necrpsies (66 hores)Processament Citolgic i Tissular (165 hores)Citologia General (165 hores)Citologia Ginecolgica (198 hores)Fisiopatologia General (231 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Projecte d'Anatomia Patolgica i Citodiagnstic (66 hores)Formaci en Centres de Treball (416 hores)Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. Formaci professionalSanitatAnatomia Patolgica i CitodiagnsticGrau superiorCFPS SAC0157/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-10064http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/ContinutatSortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:tcnic o tcnica superior en anatomia patolgica icitologia;tcnic o tcnica especialista en anatomia patolgica icitologia;citotcnic o citotcnica;ajudant o ajudanta de forense;prosector o prosectora d'autpsies clniques imedicolegals;tanatoprctic o tanatoprctica;collaborador i assistent o collaboradora i assistenta enbiologia molecular;collaborador i assistent o collaboradora iassistenta d'investigaci.NormativaReial decret 767/2014, de 12 de setembre, pel quals'estableix el ttol de tcnic superior en anatomiapatolgica i citodiagnstic i se'n fixen els ensenyamentsmnims (BOE nm. 241, de 4.10.2014)Formaci professionalSanitatAnatomia Patolgica i CitodiagnsticGrau superiorCFPS SAC0158/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-10064DescripciAquests estudis postobligatoris proporcionen elsconeixements necessaris per seleccionar, construir, reparari adaptar prtesis correctives de deficincies auditives,assegurar el compliment de les especificacions establertesper la normativa i la prescripci corresponent.La durada s de 2.000 hores (aproximadament 1.617 en uncentre educatiu i 383 en un centre de treball) distribudesen dos cursos acadmics.Aquest estudi substitueix el cicle Audioprtesis (LOGSE).ContingutsCaracterstiques Anatomosensorials Auditives (231 hores)Tecnologia Electrnica en Audioprtesi (231 hores)Acstica i Elements de Protecci Sonora (165 hores)Elaboraci de Motlles i Protectors Auditius (198 hores)Elecci i Adaptaci de Prtesis Auditives (264 hores)Atenci a l'Hipoacsic (99 hores)Audici i Comunicaci Verbal (66 hores)Gesti i Serveis Postvenda de l'Establimentd'Audioprtesis (132 hores)Projecte d'Audiologia Prottica (66 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Formaci en Centres de Treball (383 hores)Ms informaci del currculum a l'annex, apartat 5.3'Descripci dels mduls professionals i de les unitatsformatives'AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. ContinutatSortides acadmiquesFormaci professionalSanitatAudiologia ProtticaGrau superiorCFPS SAG0159/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=618106&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:tcnic o tcnica superior en audioprtesi,tcnic o tcnica especialista audioprotesista,tcnic o tcnica a en elaboraci de motlles i protectorsauditius,tcnic o tcnica en medici de nivell sonor iaudiometrista.NormativaDecret 114/2012, de 9 doctubre, pel qual sestableix elcurrculum del cicle formatiu de grau superior daudiologiaprottica (DOGC nm. 6231, d'11.10.2012)Formaci professionalSanitatAudiologia ProtticaGrau superiorCFPS SAG0160/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=618106&language=ca_ESDescripciAquests estudis postobligatoris capaciten per elaborardietes, controlar la qualitat de l'alimentaci de les persones,analitzar-ne els comportaments alimentaris i programar iaplicar activitats educatives que millorin els hbitsd'alimentaci de la poblaci.La durada s de 2.000 hores (1.590 en un centre educatiu i410 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.ContingutsOrganitzaci i Gesti de l'rea de Treball Assignada en laUnitat/Gabinet de Diettica (60 hores)Alimentaci Equilibrada (270 hores)Dietoterpia (240 hores)Control Alimentari (180 hores)Microbiologia i Higiene Alimentria (180 hores)Educaci Sanitria i Promoci de la Salut (90 hores)Fisiopatologia Aplicada a la Diettica (240 hores)Relacions en l'Equip de Treball (60 hores)Formaci i Orientaci Laboral (60 hores)Formaci en Centres de Treball (410 hores)Sntesi (60 hores)Ms informaci del currculum a l'annex, apartat 3 'Crdits'AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper crdit: 65 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 65eurosper la compleci (per crdit): 20 eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.ContinutatSortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Formaci professionalSanitatDietticaGrau superiorCFPS 1651161/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=166421&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:tcnic o tcnica en diettica i nutrici,responsable d'alimentaci en empreses de servei d'pats,tcnic o tcnica en higiene dels aliments,consultor o consultora en alimentaci ieducador sanitari o educadora sanitria.NormativaDecret 50/1998, de 3 de mar, pel qual s'estableix elcurrculum del cicle formatiu de grau superior de diettica(DOGC nm. 2622, de 20.4.1998)Formaci professionalSanitatDietticaGrau superiorCFPS 1651162/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=166421&language=ca_ESDescripciTcnic o tcnica superior en documentaci iadministraci sanitriesAquests estudis capaciten per definir i organitzar processosde tractament de la informaci i documentaci clnica,extraient i registrant dades, codificant-les i validant lainformaci, garantint el compliment de la normativa, aixcom intervenir en els processos d'atenci i gesti depacients i de gesti administrativa en centres sanitaris.La durada s de 2.000 hores (1.584 en un centre educatiu i416 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.Aquest estudi substitueix el cicle Documentaci sanitria(LOGSE).ContingutsGesti de Pacients (99 hores)Terminologia Clnica i Patologia (132 hores)Extracci de Diagnstics i Procediments (198 hores)Arxius i Documentaci Sanitaris (132 hores)Sistemes d'Informaci i Classificaci Sanitaris (132 hores)Ofimtica i Processament de la Informaci (132 hores)Codificaci Sanitria (165 hores)Atenci Psicosocial al Pacient-Usuari (66 hores)Validaci i Explotaci de Dades (165 hores)Gesti Administrativa Sanitria (99 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Angls (99)Projecte de Documentaci i Administraci Sanitries (66hores)Formaci en Centres de Treball (350 hores)Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.Formaci professionalSanitatDocumentaci i Administraci SanitriesGrau superiorCFPS SAD0163/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-10065http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/ ContinutatSortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:tcnic o tcnica superior en documentaci sanitria;responsable tcnic de codificaci de documentacisanitria;responsable tcnic d'arxius d'histries clniques;responsable tcnic de tractament i disseny documentalsanitari;responsable tcnic de sistemes d'informaci assistencialsanitria;responsable tcnic d'avaluaci i control de qualitat de laprestaci sanitria;responsable tcnic de gesti de processos administratius-clnics;responsable d'administraci d'unitats, departament ocentres sanitaris;assistent o assistenta d'equips de recerca biomdica;secretari o secretria de serveis sanitaris.NormativaReial decret 768/2014, de 12 de setembre, pel quals'estableix el ttol de tcnic superior en documentaci iadministraci sanitries i se'n fixen els ensenyamentsmnims (BOE nm. 241, de 4.10.2014)Formaci professionalSanitatDocumentaci i Administraci SanitriesGrau superiorCFPS SAD0164/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-10065DescripciAquests estudis capaciten per definir i organitzar processosde tractament de la informaci i documentaci clnica,extraient i registrant dades, codificant-les i validant-ne lainformaci, garantint el compliment de la normativa, i tambper intervenir en els processos d'atenci i gesti depacients i de gesti administrativa en centres sanitaris.La durada s de 2.000 hores (1.584 en un centre educatiu i416 en un centre de treball), que es distribueixen en doscursos acadmics.Aquests estudis substitueixen el cicle documentacisanitria (LOGSE).ContingutsGesti de Pacients (66 hores)Terminologia Clnica i Patologia (132 hores)Extracci de Diagnstics i Procediments (132 hores)Arxiu i Documentaci Sanitaris (132 hores)Sistemes d'Informaci i Classificaci Sanitaris (96 hores)Ofimtica i Procs de la Informaci (136 hores)Codificaci Sanitria (132 hores)Atenci Psicosocial al Pacient-Usuari (50 hores)Validaci i Explotaci de Dades (165 hores)Gesti Administrativa Sanitria (76 hores)Gestor de Dades Sanitries (150 hores)Acreditaci Hospitalria (53 hores)Angls (99 hores)Projecte de Documentaci i Administraci Sanitries (66hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Formaci en Centres de Treball (350 hores)AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. ContinutatFormaci professionalSanitatDomumentaci i Administraci Sanitries, perfil professionalGesti de DadesGrau superiorCFPS SAD1165/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/Sortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:Tcnic/a superior en documentaci sanitria.Responsable tcnic de codificaci de documentacisanitria.Responsable tcnic d'arxius d'histries clniques.Responsable tcnic de tractament i disseny documentalsanitari.Responsable tcnic de sistemes d'informaci assistencialsanitria.Responsable tcnic d'avaluaci i control de qualitat de laprestaci sanitria.Responsable tcnic de gesti de processosadministratius-clnics.Responsable d'administraci d'unitats, departament ocentres sanitaris.Assistent/a d'equips de recerca biomdica.Secretari/a de serveis sanitaris.NormativaReial decret 768/2014, de 12 de setembre, pel quals'estableix el ttol de tcnic superior en documentaci iadministraci sanitries i se'n fixen els ensenyamentsmnims (BOE nm. 241, de 04.10.2014)Formaci professionalSanitatDomumentaci i Administraci Sanitries, perfil professionalGesti de DadesGrau superiorCFPS SAD1166/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-10065DescripciTcnic o tcnica superior en higiene bucodentalAquests estudis capaciten per promoure la salut bucodentalde les persones i de la comunitat, mitjanant eldesenvolupament d'activitats preventives itecnicoassistencials que inclouen l'exploraci, l'avaluaci, lapromoci i la realitzaci de tcniques odontolgiques encollaboraci amb lodontleg o metge estomatleg. Com amembre d'un equip de salut bucodental realitzar la sevaactivitat professional amb criteris de qualitat, seguretat ioptimitzaci de recursos.La durada s de 2.000 hores (1.584 en un centre educatiu i416 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmicsAquest estudi substitueix el cicle Higiene bucodental(LOGSE).ContingutsRecepci i Logstica a la Clnica Dental (66 hores)Estudi de la Cavitat Oral (198 hores)Exploraci de la Cavitat Oral (165 hores)Intervenci Bucodental (198 hores)Epidemiologia en Salut Oral (132 hores)Educaci per a la Salut Oral (99 hores)Conservadora, Periodncia, Cirurgia i Implants (132hores)Prtesis i Ortodncia (132 hores)Primers Auxilis (66 hores)Fisiopatologia General (165 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Projecte d'Higiene Bucodental (66 hores)Formaci en Centres de Treball (416 hores)Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.Formaci professionalSanitatHigiene BucodentalGrau superiorCFPS SAH0167/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-10066http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/ ContinutatSortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:tcnic o tcnica superior en higiene bucodental;tcnic o tcnica especialista higienista dental;higienista bucodental;educador o educadora en salut bucodental.NormativaReial decret 769/2014, de 12 de setembre, pel quals'estableix el ttol de tcnic superior en higiene bucodentali se'n fixen els ensenyaments mnims (BOE nm. 241, de4.10.2014)Formaci professionalSanitatHigiene BucodentalGrau superiorCFPS SAH0168/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-10066DescripciTcnic o tcnica superior en imatge per al diagnstic imedicina nuclearAquests estudis capaciten per obtenir registres grfics,morfolgics o funcionals del cos hum, amb fins diagnsticso teraputics, a partir de la prescripci facultativa utilitzantequips de diagnstic per imatge i de medicina nuclear, iassistint al pacient durant la seva estada a la unitat,aplicant protocols de radioprotecci i de garantia dequalitat, aix com els establerts a la unitat assistencial.La durada s de 2.000 hores (1584 en un centre educatiu i416 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.Aquest estudi substitueix el cicle Imatge per al diagnstic(LOGSE).ContingutsAtenci al Pacient (132 hores)Anatomia per la Imatge (198 hores)Protecci Radiolgica (132 hores)Tcniques de Radiologia Simple (99 hores)Tcniques de Radiologia Especial (99 hores)Tcniques de Tomografia Computada i Ecografia (99hores)Tcniques d'Imatge per Ressonncia Magntica (99hores)Tcniques d'Imatge en Medicina Nuclear (66 hores)Tcniques de Radiofarmcia (66 hores)Fonaments Fsics i Equips (198 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores) Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Projecte d'Imatge per al Diagnstic i Medicina Nuclear (66hores)Formaci en Centres de Treball (581 hores)Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.Formaci professionalSanitatImatge per al Diagnstic i Medicina NuclearGrau superiorCFPS SAI0169/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-10067http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/ ContinutatSortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:tcnic o tcnica superior en imatge per al diagnstic;tcnic o tcnica especialista en radiodiagnstic;tcnic o tcnica especialista en medicina nuclear;personal tcnic en equips de radioelectrologia mdica;personal tcnic en protecci radiolgica;personal tcnic en radiologia d'investigaci iexperimentaci;delegat o delegada comercial de productes hospitalaris ifarmacutics.NormativaReial decret 770/2014, de 12 de setembre, pel quals'estableix el ttol de tcnic superior en imatge per aldiagnstic i medicina nuclear i se'n fixen elsensenyaments mnims (BOE nm. 241, de 4.10.2014)Formaci professionalSanitatImatge per al Diagnstic i Medicina NuclearGrau superiorCFPS SAI0170/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-10067DescripciAquests estudis capaciten per realitzar estudis analtics demostres biolgiques, seguint els protocols normalitzats detreball, aplicant les normes de qualitat, seguretat imediambientals establertes, i valorant els resultats tcnics,perqu serveixin com a suport a la prevenci, al diagnstic,al control de l'evoluci i al tractament de la malaltia, aixcom a la investigaci, seguint els protocols establerts en launitat assistencial.La durada s de 2.000 hores (1.584 en un centre educatiu i416 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.Aquest estudi substitueix el cicle Laboratori de diagnsticclnic (LOGSE).ContingutsGesti de Mostres Biolgiques (198 hores)Tcniques Generals de Laboratori(198 hores)Biologia Molecular i Citogentica (132 hores)Anlisi Bioqumica (198 hores)Microbiologia Clnica (165 hores)Tcniques d'Anlisi Hematolgica (165 hores)Tcniques d'Immunodiagnstic (99 hores)Fisiopatologia General (198 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Projecte de Laboratori Clnic i Biomdic (66 hores)Formaci en Centres de Treball (416 hores)Ms informaci del currculum a l'annex.AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. ContinutatSortides acadmiquesFormaci professionalSanitatLaboratori Clnic i BiomdicGrau superiorCFPS SAE0171/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=800051&language=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:tcnic o tcnica superior en laboratori de diagnstic clnic;tcnic o tcnica especialista en laboratori;ajudant tcnic o ajudanta tcnica en laboratorid'investigaci i experimentaci;ajudant tcnic o ajudanta tcnica en laboratori detoxicologia;delegat o delegada comercial de productes hospitalaris ifarmacutics.NormativaOrdre ENS/238/2017, de 17 d'octubre, per la quals'estableix el currculum del cicle formatiu de grausuperior de Laboratori Clnic i Biomdic (DOGC nm.7480, de 24.10.2017)Formaci professionalSanitatLaboratori Clnic i BiomdicGrau superiorCFPS SAE0172/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action=fitxa&documentId=800051&language=ca_ES&newLang=ca_ESDescripciAquests estudis capaciten portar a terme anlisis demostres biolgiques, seguint els protocols normalitzats detreball, aplicant les normes de qualitat, seguretat imediambientals establertes, i valorant els resultats tcnics,perqu serveixin com a suport a la prevenci, al diagnstic,al control de l'evoluci i al tractament de la malaltia, i tamba la investigaci, seguint els protocols establerts en la unitatassistencial.La durada s de 2.000 hores (1.584 en un centre educatiu i416 en un centre de treball), que es distribueixen en doscursos acadmics.Aquests estudis substitueixen el cicle de laboratori dediagnstic clnic (LOGSE).Continguts-Gesti de Mostres Biolgiques (110 hores)-Tcniques Generals de Laboratori (198 hores)Biologia Molecular i Citogentica (132 hores)Fisiopatologia General (115 hores)Anlisi Bioqumica (165 hores)Tcniques dImmunodiagnstic (99 hores)-Microbiologia Clnica (132 hores)Tcniques d'Anlisi Hematolgica (154 hores)Tcniques de Cultius Cellulars (66 hores)Processament de Mostres (50 hores)Bioestadstica i Bioinformtica (66 hores) -Genmica i Protemica (66 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Projecte de Laboratori Clnic i Biomdic (66 hores)Formaci en Centres de Treball (416 hores)AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. ContinutatFormaci professionalSanitatLaboratori Clnic i Biomdic, perfil professional RecercaGrau superiorCFPS SAE1173/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/Sortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:Tcnic/a superior en laboratori de diagnstic clnic.Tcnic/a especialista en laboratori.Ajudant tcnic en laboratori d'investigaci iexperimentaci.Ajudant tcnic en laboratori de toxicologia.Delegat/da comercial de productes hospitalaris ifarmacutics.NormativaReial decret 771/2014, de 12 de setembre, pel quals'estableix el ttol de tcnic superior en laboratori clnic ibiomdic i se'n fixen els ensenyaments mnims (BOEnm. 241, de 4.10.2014)Formaci professionalSanitatLaboratori Clnic i Biomdic, perfil professional RecercaGrau superiorCFPS SAE1174/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/04/pdfs/BOE-A-2014-10068.pdfDescripciAquests estudis capaciten per:dissenyar, elaborar i adaptar ortesis, prtesis, ortoprtesisi productes de suport d'acord amb la normativa vigent(atenent la prescripci oficial corresponent i l'avaluacifsica i psicosocial de l'usuari);fer el seguiment d'aquests productes, iorganitzar i gestionar l'establiment ortoprottic.La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball), distribudes en dos cursosacadmics. Aquest estudi substitueix el cicle Ortesis i prtesis(LOGSE).ContingutsTecnologia Industrial Aplicada a l'Activitat Ortoprottica(165 hores)Disseny i Emmotllament Anatmic (198 hores)Adaptaci d'Ortesis Prefabricades (132 hores)Elaboraci i Adaptaci de Productes Orttics a Mida (165hores)Elaboraci i Adaptaci de Prtesis Externes (165 hores)Adaptaci de Productes de Suport (132 hores)Biomecnica i Patologia Aplicada (165 hores)Atenci Psicosocial (99 hores)Anatomofisiologia i Patologia Bsiques (132 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Projecte d'Ortoprtesis i Productes de Suport (66 hores)Formaci en Centres de Treball (416 hores)Ms informaci del currculum a l'annex '5.3 Descripci delsmduls professionals i de les unitats formatives'.AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsFormaci professionalSanitatOrtoprtesi i Productes de SuportGrau superiorCFPS SAB0175/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=796301&language=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/generals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. ContinutatSortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:tcnic o tcnica superior en ortoprtesi;tcnic o tcnica en ortopdia;tcnic o tcnica en productes de suport;tcnic o tcnica en adequaci de l'entorn i accessibilitat;responsable tcnic o tcnica d'establiments d'adaptaci i/odistribuci de productes ortoprottics;tcnic o tcnica de la fabricaci en srie de productesortoprottics i productes de suport;responsable tcnic o tcnica de la fabricaci a mida deproductes ortoprottics i productes de suport;responsable tcnic o tcnica de taller d'ortopdiahospitria;visitador i promotor sanitari o visitadora i promotorasanitria, iassessor o assessora de productes i serveis del sector.NormativaOrdre ENS/199/2017, de 25 d'agost, per la quals'estableix el currculum del cicle formatiu de grausuperior d'Ortoprtesis i Productes de Suport (DOGCnm. 7446, del 1.9.2017)Formaci professionalSanitatOrtoprtesi i Productes de SuportGrau superiorCFPS SAB0176/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action=fitxa&mode=single&documentId=796301&language=ca_ES&newLang=ca_ESDescripciAquests estudis capaciten per dissenyar, fabricar i repararprtesis dentofacials, aparells d'ortodncia i frulesd'oclusi segons prescripci i indicacions facultatives, iefectuarne el reajustament necessari per a l'acabament;gestionar un laboratori de prtesis dentals, fent lesoperacions per a la comercialitzaci de productes segons lanormativa vigent de seguretat i protecci ambiental i lesespecificacions de qualitat.La durada s de 2.000 hores (1.584 en un centre educatiu i416 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.Aquest estudi substitueix el cicle Prtesis dentals(LOGSE).ContingutsLaboratori de Prtesis Dentals (66 hores)Disseny Funcional de Prtesis (132 hores)Prtesis Completes (198 hores)Aparells d'Ortodncia i Frules Oclusals (165 hores)Restauracions i Estructures Metlliques en Prtesi Fixa(231 hores)Prtesis Parcials Amovibles Metlliques, de Resina iMixtes (165 hores)Restauracions i Recobriments Esttics (198 hores)Prtesi sobre Implants (198 hores)Projecte de Prtesi i Ortesi Dentals (66 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Formaci en Centres de Treball (416 hores)Ms informaci del currculum a l'annex.AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. ContinutatFormaci professionalSanitatPrtesis DentalsGrau superiorCFPS SAA0177/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=743591&language=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/Sortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:tcnic o tcnica superior en prtesis dentals;tcnic o tcnica especialista en prtesis dentals; responsable tcnic o tcnica d'un laboratori de prtesisdentals; comercial en la indstria dental o dipsits dentals; responsable tcnic o tcnica en departamentsd'investigaci i desenvolupament de productes de laindstria dental.NormativaOrdre ENS/157/2016, de 13 de juny, per la quals'estableix el currculum del cicle formatiu de grausuperior de prtesis dentals (DOGC nm. 7145,20.06.2016) Formaci professionalSanitatPrtesis DentalsGrau superiorCFPS SAA0178/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=743591&language=ca_ESDescripciTcnic o tcnica superior en radioterpia i dosimetriaAquests estudis capaciten per aplicar tractaments ambradiacions ionitzants sota prescripci mdica, utilitzarequips provets de fonts encapsulades o productors deradiacions, aplicant les normes de radioprotecci generals iespecfiques, i assistint al pacient durant la seva estada a launitat, aix com realitzar procediments de protecciradiolgica hospitalria, seguint normes de garantia dequalitat i els protocols establerts en la unitat assistencial.La durada s de 2.000 hores (1.584 en un centre educatiu i416 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.Aquest estudi substitueix el cicle Radioterpia (LOGSE).ContingutsAtenci al Pacient (132 hores)Anatomia per la Imatge (198 hores)Protecci Radiolgica (132 hores)Dosimetria Fsica i Clnica (132 hores)Tractaments amb Teleterpia (165 hores)Tractaments amb Braquiterpia (99 hores)Simulaci del Tractament (99 hores)Fonaments Fsics i Equips (198 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Projecte d'Imatges per al Diagnstic i Medicina Nuclear (66 hores)Formaci en Centres de Treball (614 hores)Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. Formaci professionalSanitatRadioterpia i DosimetriaGrau superiorCFPS SAF0179/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-10069http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/ContinutatSortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:Tcnic o tcnica superior en radioterpia;Tcnic o tcnica especialista en radioterpia;Personal auxiliar dels serveis de protecci radiolgica;Delegat o delegada comercial d'equips deradioelectrologia mdica.NormativaReial decret 772/2014, de 12 de setembre, pel quals'estableix el ttol de tcnic superior en radioterpia idosimetria i se'n fixen els ensenyaments mnims (BOEnm. 241, de 4.10.2014)Formaci professionalSanitatRadioterpia i DosimetriaGrau superiorCFPS SAF0180/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-10069DescripciAquests estudis postobligatoris capaciten per identificar,controlar, avaluar i corregir els factors de risc ambientalsper a la salut i per desenvolupar programes de promoci dela salut de les persones en la seva interacci amb el mediambient.La durada s de 2.000 hores (1.590 en un centre educatiu i410 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.ContingutsOrganitzaci i Gesti de la Unitat de Salut Ambiental (90hores)Aiges d's i Consum (300 hores)Contaminaci Atmosfrica, Acstica i per Radiacions (180hores)Productes Qumics i Vectors d'Inters en Salut Pblica(210 hores)Residus Slids i Medi Construt (150 hores)Control i Vigilncia de la Contaminaci d'Aliments (300hores)Educaci Sanitria i Promoci de la Salut (90 hores)Formaci i Orientaci Laboral (60 hores)Formaci en Centres de Treball (410 hores)Sntesi (60 hores)Ms informaci del currculum a l'annex, apartat 3 'Crdits'AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper crdit: 65 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 65eurosper la compleci (per crdit): 20 eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.ContinutatSortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiFormaci professionalSanitatSalut AmbientalGrau superiorCFPS 1655181/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=346448&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:tcnic o tcnica en salut mediambiental,tcnic o tcnica en control d'aiges de consum,tcnic o tcnica en contaminaci atmosfrica itcnic o tcnica en gesti de residus. NormativaDecret 318/2004, de 22 de juny, pel qual s'estableix elcurrculum del cicle formatiu de grau superior de salutambiental (DOGC nm. 4161, de 25.6.2004)Formaci professionalSanitatSalut AmbientalGrau superiorCFPS 1655182/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=346448&language=ca_ESDescripciAquests estudis capaciten per sensibilitzar i educar lapoblaci (amb actituds que contribueixin a conservar imillorar el medi, informant sobre els valors i els diversosproblemes ambientals, capacitant per a una correcta presade decisions i dissenyant activitats per a la difusi i s, sotaprincipis de sostenibilitat) i fer accions de gesti ambientalper controlar i protegir el medi d'acord amb la normativad'aplicaci.La durada s de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i383 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.ContingutsEstructura i dinmica del medi ambient (99 hores)Medi natural (165 hores)Activitats humanes i problemtica ambiental (99 hores)Gesti ambiental (165 hores)Mtodes i productes cartogrfics (99 hores) Tcniques d'educaci ambiental (132 hores)Programes d'educaci ambiental (165 hores)Activitats d's pblic (132 hores)Desenvolupament en el medi (99 hores)Habilitats socials (132 hores)Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores)Angls tcnic (99 hores)Projecte d'educaci i control ambiental (66 hores)Formaci i orientaci laboral (99 hores)Formaci en centres de treball (383 hores)Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'.AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. ContinutatFormaci professionalSeguretat i medi ambientEducaci i Control AmbientalGrau superiorCFPS SMA0183/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-6709http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/Sortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats Sortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:educador o educadora ambiental;informador o informadora ambiental; monitor o monitora d'educaci ambiental;guia ambiental;programador o programadora d'activitats ambientals;monitor o monitora de campanyes ambientals;guia i intrpret del patrimoni natural;professional del servei de medi ambient;tcnic o tcnica en control d'espais naturals;monitor o monitora de la natura;agent mediambiental o similar;monitor o monitora d'equipaments ambientals.NormativaReial decret 384/2011, de 18 de mar, pel qual s'estableixel ttol de tcnic superior en educaci i control ambiental ise'n fixen els ensenyaments mnims (BOE nm. 89, de14.4.2011) Formaci professionalSeguretat i medi ambientEducaci i Control AmbientalGrau superiorCFPS SMA0184/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-6709DescripciAquests estudis capaciten per programar, organitzar,implementar i avaluar intervencions d'animaci socioculturali turstica, promovent la participaci activa de les persones igrups destinataris i coordinant les actuacions delsprofessionals i voluntaris a crrec.La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.Aquest estudi substitueix el cicle Animaci sociocultural(LOGSE).ContingutsContext de l'Animaci Sociocultural (132 hores)Metodologia de la Intervenci Social (132 hores)Animaci Turstica (132 hores)Activitats d'Oci i Temps Lliure (198 hores)Dinamitzaci Grupal (132 hores)Animaci i Gesti Cultural (198 hores)Desenvolupament Comunitari (132 hores)Informaci Juvenil (99 hores)Intervenci Socioeducativa amb Joves (99 hores)Primers Auxilis (66 hores)Angls (99 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Projecte d'Animaci Sociocultural i Turstica (66 hores)Formaci en Centres de Treball (350 hores)Ms informaci del currculum a l'annex, a l'apartat 5.3'Descripci dels mduls professionals i de les unitatsformatives'.AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. ContinutatFormaci professionalServeis socioculturals i a la comunitatAnimaci Sociocultural i TursticaGrau superiorCFPS SCA0185/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action=fitxa&mode=single&documentId=785683&language=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/Sortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:coordinador o coordinadora i director o directorad'activitats del lleure infantil i juvenil;coordinador o coordinadora i director o directora decampaments, d'albergs de joventut, de cases de colnies,de granges escola, d'aules de cases de joventut id'escoles de natura;animador o animadora sociocultural;dinamitzador comunitari o dinamitzadora comunitria;assessor o assessora del sector associatiu;tcnic comunitari o tcnica comunitria;tcnic o tcnica de serveis culturals;tcnic o tcnica en informaci juvenil;animador o animadora d'hotels; de vetllades i espectacles,o d'activitats recreatives a l'aire lliure en complexosturstics;cap de departament d'animaci turstica.La formaci establerta en els seus diferents mdulsprofessionals, garanteix el nivell de coneixement exigit en eldiploma de director/coordinador dactivitats de tempslliure educatiu infantil i juvenil.NormativaOrdre ENS/73/2017, de 26 d'abril, per la qual s'estableixel currculum del cicle formatiu de grau superiord'animaci sociocultural i turstica. (DOGC nm. 7365, de9.5.2017) Formaci professionalServeis socioculturals i a la comunitatAnimaci Sociocultural i TursticaGrau superiorCFPS SCA0186/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=785683&language=ca_ESDescripci Aquests estudis postobligatoris capaciten dissenyar, posaren marxa i avaluar projectes i programes educatiusd'atenci a la infncia en el primer cicle d'educaci infantilen l'mbit formal, d'acord amb la proposta pedaggicaelaborada per un mestre o mestra.La durada s de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiui 383 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.Aquest estudi substitueix el cicle Educaci infantil(LOGSE).ContingutsIntervenci amb Famlies i Atenci als Infants en RiscSocial (132 hores)Didctica de l'Educaci Infantil (231 hores)Autonomia Personal i Salut Infantil (132 hores) El Joc Infantil i la seva Metodologia (198 hores)Expressi i Comunicaci (198 hores)Desenvolupament Cognitiu i Motriu (165 hores)Desenvolupament Scioafectiu (99 hores)Habilitats Socials (132 hores)Primers Auxilis (66 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Projecte d'Atenci a la Infantesa (99 hores)Formaci en Centres de Treball (383 hores) Ms informaci del currculum a l'annex, apartat 5.3'Descripci dels mduls professionals i de les unitatsformatives'.AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.Formaci professionalServeis socioculturals i a la comunitatEducaci InfantilGrau superiorCFPS SCB0187/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=648017&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/ ContinutatSortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:educador o educadora infantil en el primer cicled'educaci infantil, sota la supervisi d'un mestre o unamestra;educador o educadora en institucions i/o en programesespecfics de treball amb infants de 0 a 6 anys en situacide risc social, ieducador o educadora en programes o activitats d'oci itemps lliure infantil: ludoteques, cases de cultura,biblioteques, centres educatius, etc. NormativaDecret 244/2013, de 5 de novembre, pel qual sestableixel currculum del cicle formatiu de grau superiordeducaci infantil (DOGC nm. 6497, de 8.11.2013) Formaci professionalServeis socioculturals i a la comunitatEducaci InfantilGrau superiorCFPS SCB0188/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=648017&language=ca_ESDescripciAquests estudis capaciten per programar, organitzar,implementar i avaluar les intervencions d'integraci socialaplicant estratgies i tcniques especfiques, promovent laigualtat d'oportunitats, actuant en tot moment amb unaactitud de respecte cap a les persones destinatries igarantint la creaci d'entorns segurs tant per a les personesdestinatries com per al professional.La durada s de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i383 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.Aquest estudi substitueix el cicle Integraci social(LOGSE).ContingutsContext de la Intervenci Social (132 hores)Inserci Sociolaboral (198 hores)Atenci a les Unitats de Convivncia (165 hores)Mediaci Comunitria (132 hores)Suport a la Intervenci Educativa (99 hores)Promoci de l'Autonomia Personal (198 hores)Sistemes Augmentatius i Alternatius de Comunicaci (132hores)Metodologia de la Intervenci Social (132 hores)Primers Auxilis (66 hores)Habilitats Socials (132 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Projecte d'Integraci Social (66 hores)Formaci en Centres de Treball (383 hores)Ms informaci del currculum a l'annex.AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. ContinutatFormaci professionalServeis socioculturals i a la comunitatIntegraci SocialGrau superiorCFPS SCC0189/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=793617&language=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/Sortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:Tcnic/a de programes de prevenci i inserci socialEducador/a d'equipaments residencials de tipus diversosTreballador/a familiarAuxiliar de tutelaTcnic/a d'integraci socialEducador/a d'educaci especialMonitor/a de persones amb discapacitatTcnic/a de mobilitat bsicaMediador/a ocupacional i/o laboralMediador/a comunitari/riaMediador/a interculturalTcnic/a en ocupaci amb suportTcnic/a d'acompanyament laboralMonitor/a de rehabilitaci psicosocialNormativaOrdre ENS/162/2017, de 19 de juliol, per la quals'estableix el currculum del cicle formatiu de grausuperior d'integraci social (DOGC nm. 7420, de26.7.2017)Formaci professionalServeis socioculturals i a la comunitatIntegraci SocialGrau superiorCFPS SCC0190/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=793617&language=ca_ESDescripciAquests estudis capaciten per programar, desenvolupar iavaluar intervencions relacionades amb la promoci de laigualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes,aplicant estratgies i tcniques de l'mbit de la intervencisocial, detectant situacions de risc de discriminaci per rade sexe i potenciant la participaci social de les dones. La durada s de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i383 en un centre de treball), distribudes en dos cursosacadmics.ContingutsMetodologia de la Intervenci Social (132 hores)Informaci i Comunicaci amb Perspectiva de Gnere(165 hores)mbits d'Intervenci per a la Promoci d'Igualtat (165hores)Intervenci Socioeducativa per a la Igualtat (132 hores)Prevenci de la Violncia de Gnere (132 hores)Promoci de l'Ocupaci Femenina (165 hores)Desenvolupament Comunitari (165 hores)Participaci Social de les Dones (132 hores)Habilitats Socials (132 hores)Primers Auxilis (66 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Projecte de Promoci d'Igualtat de Gnere (66 hores)Formaci en Centres de Treball (383 hores)Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'.AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. Formaci professionalServeis socioculturals i a la comunitatPromoci de la Igualtat de GnereGrau superiorCFPS SCD0191/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12146http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/ContinutatSortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:promotor o promotora d'igualtat de tracte i d'oportunitatsentre dones i homes;promotor o promotora per a la igualtat efectiva de dones ihomes, itcnic o tcnica de suport en matria d'igualtat efectiva dedones i homes.NormativaReial decret 779/2013, d'11 d'octubre, pel qual s'estableixel ttol de tcnic superior en promoci d'igualtat de gnerei sen fixen els ensenyaments mnims (BOE nm. 278, de20.11.2013)Formaci professionalServeis socioculturals i a la comunitatPromoci de la Igualtat de GnereGrau superiorCFPS SCD0192/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12146DescripciAquests estudis capaciten per dissenyar colleccions dematerials i productes txtils i de pell, atenent les tendnciesde moda, elaborant i controlant la realitzaci de prototips imostraris, i concretant les especificacions tcniques delproducte i adaptant-ne el procs de fabricaci als tipus deprocessos existents, per contribuir a la viabilitat delproducte amb les condicions de cost, qualitat, seguretat iterminis que shagin establert.La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball), que es distribueixen en doscursos acadmics.ContingutsMostres dArticles en Productes Txtils i de Pell (132hores)Processos i Anlisi de Filatura (231 hores)Processos i Anlisi de Teixits i no Teixits (264 hores)Anlisi de Dissenys en Productes Txtils i de Pell (99hores)Processos dEnnobliment i Estampaci (231 hores)Processos en Tintura i Acabat de Pells (99 hores)Disseny Tcnic de Productes Txtils (198 hores)Disseny Tcnic dAcabats de Pells (132 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Projecte de Disseny Tcnic en Productes Txtils i de Pell(99 hores)Formaci en Centres de Treball (350 hores)Ms informaci del currculum a l'annex I 'Mdulsprofessionals'AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. ContinutatFormaci professionalTxtil, confecci i pellDisseny Tcnic en Txtil i PellGrau superiorCFPS TXA0193/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19529http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/Sortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:Dissenyador tcnic o dissenyadora tcnica de filatura;Dissenyador tcnic o dissenyadora tcnica de gnere depunt;Dissenyador tcnic o dissenyadora tcnica de teixits depunt amb CAD-CAM;Tcnic o tcnica de desenvolupament de productes degnere de punt (R+D+I);Tcnic o tcnica en desenvolupament de producte deteixit de calada (R+D+I);Dissenyador tcnic o dissenyadora tcnica de teixit decalada amb CAD-CAM;Dissenyador o dissenyadora de teixits de calada i fils defantasia;Copista de dissenys de catifes i tapissos;Copista de dissenys per a telers;Tcnic o tcnica en disseny destampaci txtil (R+D+I);Dissenyador tcnic o dissenyadora tcnica destampatstxtils amb CAD-CAM;Dissenyador tcnic o dissenyadora tcnica d'acabats depells amb CAD-CAM;Tcnic o tcnica d'acabats, gravats i estampat de pells;Tcnic o tcnica de desenvolupament de productes depell (R+D+I);Tcnic o tcnica en desenvolupament del producte(R+D+I);Encarregat o encarregada d'oficina tcnica;Tcnic o tcnica de control de qualitat;Tcnic o tcnica d'organitzaci;Cap de secci;Dissenyador tcnic o dissenyadora tcnica de confecciamb CAD-CAM;Tcnic o tcnica en confecci industrial;Tcnic o tcnica en fabricaci d'articles de pell i cuir;Dissenyador tcnic o dissenyadora tcnica de patronatgeamb CAD-CAM.NormativaReial decret 1580/2011, de 4 de novembre, pel quals'estableix el ttol de tcnic superior en disseny tcnic entxtil i pell i se'n fixen els ensenyaments mnims (BOEnm. 301, de 15.12.2011)Formaci professionalTxtil, confecci i pellDisseny Tcnic en Txtil i PellGrau superiorCFPS TXA0194/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19529DescripciAquests estudis postobligatoris capaciten per elaborar elspatrons i la gradaci de patrons ajustats al disseny delsarticles i per organitzar i gestionar tcnicament elsprocessos de producci, dins l'rea de la confecciindustrial.La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.Aquest estudi substitueix els cicles (LOGSE) Patronatge iProcessos de confecci industrial.ContingutsMaterials en Txtil, Confecci i Pell (165 hores)Processos en Confecci Industrial (99 hores)Gesti de la Qualitat, Prevenci de Riscos Laborals iProtecci Ambiental (99 hores)Organitzaci de la Producci en Confecci Industrial (99hores)Anlisi de Dissenys en Txtil i Pell (99 hores)Elaboraci de Prototips (132 hores)Patronatge Industrial en Txtil i Pell (297 hores)Industrialitzaci i Escalat de Patrons (132 hores)Tcniques en Confecci (132 hores)Moda i Tendncies (132 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Projecte de Patronatge i Moda (99 hores)Formaci en Centres de Treball (350 hores)Ms informaci del currculum a l'annex, apartat 5.3:"Descripci dels mduls professionals i de les unitatsformatives"AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. Formaci professionalTxtil, confecci i pellPatronatge i ModaGrau superiorCFPS TXE0195/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action=fitxa&documentId=754332&language=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/ContinutatSortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:tcnic o tcnica patronista,tcnic o tcnica responsable en mostrari,tcnic o tcnica en confecci de prototips,tcnic o tcnica en confecci industrial,tcnic o tcnica en fabricaci d'articles de pell i de cuir,tcnic o tcnica en organitzaci de la producci,dissenyador tcnic o dissenyadora tcnica de patronatge iconfecci amb disseny i producci assistits per ordinador(CAD / CAM) itcnic o tcnica de desenvolupament de productes deconfecci (I+D+i). NormativaOrdre ENS/238/2016, de 5 de setembre, per la quals'estableix el currculum del cicle formatiu de grausuperior de patronatge i moda. (DOGC nm. 7209, de20.09.2016)Formaci professionalTxtil, confecci i pellPatronatge i ModaGrau superiorCFPS TXE0196/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=754332&language=ca_ESDescripciAquests estudis capaciten per fer productes de confecci amida a partir de dissenys propis o d'altri, i establir,organitzar i portar a terme els processos en l'mbit de lasastreria, modisteria i espectacles, atenent elsrequeriments dels clients a fi d'aconseguir articles viablesamb la qualitat requerida.La durada s de 2.000 hores (aproximadament 1.650 en uncentre educatiu i 350 en un centre de treball) distribudesen dos cursos acadmics.ContingutsMaterials en Txtil, Confecci i Pell (165 hores)Tcniques de Modelatge i Patronatge de Vestuari aMida (297 hores)Gesti de Recursos de Vestuari a Mida (66 hores)Vestuari d'Espectacles (165 hores)Sastreria Clssica (165 hores)Moda i Tendncies en el Vestir (99 hores)Disseny de Vestuari a Mida (165 hores)Confecci de Vestuari a Mida (264 hores)Projecte de Vestuari a Mida i d'EspectaclesFormaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Projecte de Vestuari a Mida i per a Espectacles (99 hores)Formaci en Centres de Treball (350 hores)Ms informaci del currculum a l'annex.AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. ContinutatSortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiFormaci professionalTxtil, confecci i pellVestuari a Mida i d'EspectaclesGrau superiorCFPS TXB0197/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=794327&language=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:modelista i patronista de peces de vestir;sastre o sastressa de peces a mida;sastre o sastressa de vestuari de l'espectacle;modista.NormativaOrdre ENS/183/2017, de 26 de juliol, per la quals'estableix el currculum del cicle formatiu de grausuperior de Vestuari a Mida i d'Espectacles (DOGC nm.7425, de 2.8.2017).Formaci professionalTxtil, confecci i pellVestuari a Mida i d'EspectaclesGrau superiorCFPS TXB0198/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=794327&language=ca_ESDescripciAquests estudis postobligatoris capaciten per organitzar,programar i supervisar l'execuci de les operacions demanteniment i la seva logstica en el sector d'automoci,amb lorientaci a vehicles industrials diagnosticant avariesen casos complexos, i garantint el compliment de lesespecificacions establertes per la normativa i pel fabricantdel vehicle.Tenen una durada de 2.000 hores (1.584 lectives en uncentre educatiu i 416 de prctiques en un centre de treball)distribudes en dos cursos acadmics.Aquest estudi substitueix el cicle Automoci (LOGSE).ContingutsSistemes Elctrics de Seguretat i Confortabilitat (231hores)Sistemes de Transmissi de Forces i Trens de Rodatge(198 hores)Motors Trmics i els seus Sistemes Auxiliars (231 hores)Elements Amovibles i Fixos No Estructurals (198 hores)Tractament i Recobriment de Superfcies (198 hores)Estructures dels Vehicles (99 hores)Gesti i Logstica del Manteniment de Vehicles (99 hores)Tcniques de Comunicaci i de Relacions (66 hores)Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)Projecte en Automoci (99 hores)Formaci en Centres de Treball (416 hores)Ms informaci del currculum a l'annex, apartat5.3 'Descripci dels mduls professionals i de les unitatsformatives'AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent. ContinutatFormaci professionalTransport i manteniment de vehiclesAutomociGrau superiorCFPS TMA0199/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=640160&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/Sortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:tcnic receptor i reparador de vehicles o tcnica receptorai reparadora de vehicles,mecnic o mecnica de vehicles industrials,encarregat o encarregada de taller o de seccions devehicles industrials itaxador o taxadora de vehicles.Amb aquesta titulaci s'obt de forma directa el certificatacreditatiu per a la comercialitzaci i manipulaci d'equipsamb sistemes frigorfics que utilitzin refrigerants fluoratsdestinats a confort trmic de persones installats envehicles. NormativaDecret 188/2013, de 2 de juliol, pel qual sestableix elcurrculum del cicle formatiu de grau superior dautomoci(DOGC nm. 6411, de 5.7.2013)Formaci professionalTransport i manteniment de vehiclesAutomociGrau superiorCFPS TMA0200/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=640160&language=ca_ESDescripciAquests estudis postobligatoris capaciten per fer elmanteniment d'aeronaus d'ala fixa i ala rotatria i dels seussistemes, equips i components en l'rea de mecnica(planta de potncia, sistemes mecnics, hidrulics,pneumtics i cllula).La durada s de 2.000 hores (1.590 en un centre educatiu i410 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.ContingutsMotor de Reacci, els seus Sistemes i la Unitat dePotncia Auxiliar (APU) (180 hores)Motor de Pist, Hlixs i els seus Sistemes (140 hores)Sistemes de l'Aeronau I (160 hores)Sistemes de l'Aeronau II (180 hores)Sistemes Elctrics/Electrnics de les Aeronaus (140hores)Materials i Estructures de les Aeronaus (120 hores)Legislaci i Organitzaci del Manteniment (90 hores)Hidrulica i Pneumtica (90 hores)Tcniques Electromecniques Bsiques per alManteniment (90 hores)Seguretat en el Manteniment d'Aeronaus (60 hores)Constituci i Navegaci de les Aeronaus (60 hores)Relacions en l'Equip de Treball (60 hores)Formaci i Orientaci Laboral (60 hores)Formaci en Centres de Treball (410 hores)Ms informaci del currculum a l'annex, apartat 3 'Crdits'AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper crdit: 65 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 65eurosper la compleci (per crdit): 20 eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.ContinutatFormaci professionalTransport i manteniment de vehiclesManteniment AeromecnicGrau superiorCFPS 0552201/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=206336&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/Sortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:mecnic o mecnica de lnia, hangar i taller, iinspector o inspectora d'assajos no destructius.NormativaDecret 136/2000, de 20 de mar, pel qual s'estableix elcurrculum del cicle formatiu de grau superior demanteniment aeromecnic (DOGC nm. 3117, de10.4.2000)Formaci professionalTransport i manteniment de vehiclesManteniment AeromecnicGrau superiorCFPS 0552202/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=206336&language=ca_ESDescripciAquests estudis postobligatoris capaciten per fer elmanteniment daeronaus dala fixa i ala rotatria, i dels seussistemes, equips i components en lrea davinica(sistemes elctrics, de navegaci, comunicacions, volautomtic, computadores i indicaci). Tamb capaciten pertreballar en hangar, lnia i taller.La durada s de 2.000 hores (1.590 en un centre educatiu i410 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.ContingutsSistemes Elctrics de l'Aeronau i Components Associats(170 hores)Sistemes d'Instrumentaci, de Registre de Dades de Vol ide Manteniment Centralitzat de l'Aeronau i els seusComponents (170 hores)Planta de Potncia i Sistemes Mecnics de les Aeronaus(140 hores)Sistemes de Comunicaci i de Navegaci de l'Aeronau iComponents Associats (170 hores)Sistemes de Vol Automtic: Pilot Automtic, Gesti de Voli Entorn de Vol (180 hores)Computadors d'Aaeronaus, Teoria d'Operaci iManteniment (180 hores)Legislaci i Organitzaci del Manteniment (90 hores)Tcniques Electromecniques Bsiques per alManteniment (90 hores)Seguretat en el Manteniment d'Aeronaus (60 hores)Constituci i Navegaci de les Aeronaus (60 hores)Relacions en l'Equip de Treball (60 hores)Formaci i Orientaci Laboral (60 hores)Formaci en Centres de Treball (410 hores)Ms informaci del currculum a l'annex, apartat 3 'Crdits'AccsTenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o elpreuniversitari,tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, ohaver superat la prova d'accs a la universitat per a msgrans de 25 anys.Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.TrmitsPer cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:per curs: 360 eurosper crdit: 65 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 65eurosper la compleci (per crdit): 20 eurosConsulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centreFormaci professionalTransport i manteniment de vehiclesManteniment d'AvinicaGrau superiorCFPS 0553203/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=202363&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/corresponent.ContinutatSortides acadmiquesAmb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.Per a ms informaci, consulteu el Canal UniversitatsSortides professionalsLa superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:tcnic o tcnica en avinica de lnia, hangar i taller, iinspector o inspectora d'assajos no destructius. NormativaDecret 134/2000, de 20 de mar, pel qual s'estableix elcurrculum del cicle formatiu de grau superior demanteniment d'avinica (DOGC nm. 3116, de 7.4.2000)Formaci professionalTransport i manteniment de vehiclesManteniment d'AvinicaGrau superiorCFPS 0553204/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=202363