Document de les Normes d'organització i funcionament

 • Published on
  22-Feb-2016

 • View
  216

 • Download
  0

DESCRIPTION

Document que explica les normes d'organitzaci i funcionament que es regulen a l'escola

Transcript

 • Normes dorganitzaci i funcionament

  Escola Serra i Hunter Pgina 1

  REGULACI DE LA CONVIVNCIA DEL CENTRE SEGUINT ELS ARTICLES 23, 24 I 25 DEL DECRET 102/2010 DAUTONOMIA DE CENTRES EDUCATIUS1.

  Tal com queda recollit en larticle 30 de la LEC, tots els membres de la comunitat escolar tenen dret a conviure en un bon clima escolar i el deure de procurar que en tot moment i en tots els mbits de l'activitat del centre aquest arribi a ser una realitat.

  TTOL V2. DE LA CONVIVNCIA EN EL CENTRE

  Captol 1. Convivncia i resoluci de conflictes. Qestions generals.

  Secci 1. Mesures de promoci de la convivncia

  Article 1. Les mesures de promoci de la convivncia es realitzaran en el marc de les segents

  estratgies generals:

  Relaci dins el respecte i la cordialitat entre el professorat i lalumnat i entre tots els

  membres de la comunitat educativa.

  Integraci i no discriminaci de cap membre de la comunitat educativa.

  Identificaci de lalumnat amb el seu grup classe i amb el centre.

  Democratitzaci de la vida dins laula i dins el centre.

  s de metodologies participatives.

  Promoci de la mediaci en la resoluci de conflictes.

  Comunicaci habitual amb les famlies.

  Establiment dun comproms entre la famlia i el centre en relaci a leducaci dels

  seus fills/es (Veure Carta de comproms educatiu).

  Collaboraci amb les entitats i serveis de lentorn.

  Secci 2. Mecanismes i frmules per a la prevenci i resoluci de conflictes

  Article 2. Per a fer efectiva la prevenci i resoluci de conflictes en el centre es portaran a

  terme les accions segents:

  1 La redacci daquests articles s una ampliaci i modificaci de lapartat 9. Rgim Disciplinari de lactual RRI del centre. Quan les NOF del centre quedin redactades en la seva totalitat, es renumeraran els articles que sexpressen a continuaci.

  2 Quan es tinguin redactades les NOF del centre en la seva totalitat, lapartat de la Convivncia en el centre correspondr al Ttol V.

 • Normes dorganitzaci i funcionament

  Escola Serra i Hunter Pgina 2

  2.1 Lorganitzaci a principi de curs de plans dacolliment per al professorat i lalumnat de

  nova incorporaci (Veure Pla dacolliment del centre).

  a. Lacolliment del professorat ser coordinada per lEquip Directiu.

  b. Lacolliment per a lalumnat nouvingut inclour dues accions:

  i. Entrevista inicial a la famlia en els dies previs a al comenment del curs, si

  s possible. Primer contacte entre lalumne/a i el tutor/a.

  ii. Una acci tutorial grupal per a Lacolliment del/s nous/s membres, que es

  desenvolupar durant els primers dies de curs, tot incidint en aspectes

  socioemocionals i dorganitzaci de laula i del centre.

  c. Lacolliment de nous alumnes , famlies i professorat al llarg del curs es far tamb

  seguint el protocol establert en el Pla dacolliment del centre.

  2.2 El professorat dur a terme accions per a la detecci, gesti positiva i resoluci

  constructiva dels conflictes. Aquestes accions es realitzaran habitualment i amb lobjectiu de

  prevenir i fomentar la bona convivncia:

  a. Afavorir la cohesi del grup classe. Programaci dactivitats deducaci

  socioemocional, sobretot en lapartat de desenvolupar habilitats de relaci amb els

  altres. Aquestes activitats es poden realitzar a lhora de tutoria, per tamb

  aprofitant la ms mnima oportunitat en altres rees.

  b. Organitzar lacolliment dels/de les alumnes que es van incorporant al grup classe al

  llarg del curs (Veure Pla dacolliment).

  c. Mantenir una bona comunicaci amb els/les alumnes fent s, si cal, de les tutories

  individualitzades.

  d. Mantenir una bona comunicaci amb les famlies a travs de les reunions de curs,

  lagenda, les entrevistes personals i trucades.

  e. Desenvolupar alternatives no violentes per a resoldre conflictes a travs de la

  comunicaci, la negociaci, la ra i la persuasi.

  f. Aplicar el dileg com a eina per a la resoluci de conflictes. El/la mestre/a

  recorrer al dileg en el moment que hi hagi alguna queixa o es produeixi algun

  conflicte, per tamb hi haur temes que es podran posposar per al dia de

  lassemblea de classe.

  g. Afavorir la cooperaci de lalumnat en el treball de totes les rees a travs de

  metodologies participatives que sallunyin de la competitivitat i on cada alumne

  sigui valorat per les seves capacitats: racons, tallers, treball per projectes... (Veure

 • Normes dorganitzaci i funcionament

  Escola Serra i Hunter Pgina 3

  Pla dAtenci a la Diversitat). Tamb en el dia a dia els alumnes ms capacitats

  poden dedicar alguns minuts del seu temps lliure a tutoritzar el treball daquells

  que tenen ms dificultats.

  h. Utilitzaci dels espais del pati duna manera equitativa i oferir la possibilitat de

  realitzar jocs dirigits per als ms petits.

  i. Ensenyar a denunciar i condemnar qualsevol manifestaci de violncia. Defugir del

  paper passiu i tenir predisposici a ajudar duna manera tranquilla i recorrent al

  dileg.

  j. Conixer lexistncia de la mediaci com a recurs per a la resoluci de conflictes i

  aprendre a sollicitar-la quan convingui.

  2.3 El professorat dur tamb a terme altres accions en moments puntuals al llarg del curs:

  a. Revisi de les normes daula i de centre. Existeixen unes normes daula unificades i

  adaptades a cada cicle des deducaci infantil. Aquestes normes es revisen i

  recorden durant els primers dies de curs a cada classe i shi pot introduir alguna

  variaci acordada en assemblea.

  b. Recordatori dels drets i deures dels alumnes expressats en el RRI.

  c. Elecci durant els primers dies de curs de delegat/da i subdelegat/da a cada grup

  classe a partir de 1r de Primria.

  d. Celebraci dassemblees de classe amb una periodicitat quinzenal com a mnim.

  Redacci dactes.

  e. Constituci del Consell de delegats/des del centre. Una reuni al trimestre com a

  mnim. Redacci dactes.

  f. Desenvolupament dactivitats amb la collaboraci entre alumnes de diferents

  nivells. Per ex. Alumnes de cicle superior ajuden a alumnes deducaci infantil

  durant activitats relacionades amb les celebracions de festes.

  g. Oferta dactivitats extraescolars organitzades des de lAMPA on hi participen

  alumnes de diferents edats (esportives i culturals). Per ex. Futbol, teatre,

  manualitats...

  h. Foment i participaci en activitats esportives promogudes des de lAjuntament,

  Consell comarcal i altres entitats del nostre entorn.

  i. Commemoraci del Dia Internacional dels Drets dels Infants (20 de novembre), el

  Dia internacional de la Pau i la No-violncia (30 de gener) i el Dia Internacional de la

  Dona (8 de mar).

 • Normes dorganitzaci i funcionament

  Escola Serra i Hunter Pgina 4

  Captol 2. Mediaci escolar

  El nostre centre no t actualment un protocol de mediaci formal, per habitualment es

  realitzen actuacions de mediaci informal que queden recollides en la secci 2 del captol

  anterior.

  Captol 3. Rgim disciplinari de lalumnat. Conductes greument perjudicials per a la convivncia en el centre

  Secci 1. Conductes sancionables

  Article 3. Es consideren faltes greument perjudicials per a la convivncia en el centre educatiu

  les conductes segents:

  a) Les injries, ofenses, agressions fsiques, amenaces, vexacions o humiliacions a altres membres de la comunitat educativa, el deteriorament intencionat de llurs pertinences i els actes que atemptin greument contra llur intimitat o llur integritat personal.

  b) L'alteraci injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del centre, el deteriorament greu de les dependncies o els equipaments del centre, la falsificaci o la sostracci de documents i materials acadmics i la suplantaci de personalitat en actes de la vida escolar.

  c) Els actes o la possessi de mitjans o substncies que puguin sser perjudicials per a la salut, i la incitaci a aquests actes.

  d) La comissi reiterada d'actes contraris a les normes de convivncia del centre. 3.1 Els actes o les conductes que impliquin discriminaci per ra de gnere, sexe, raa,

  naixena o qualsevol altra condici personal o social dels afectats shan de considerar especialment greus.

  Secci 2. Sancions imposables

  Article 4. Les sancions que es poden imposar per la comissi d'alguna de les faltes tipificades a larticle 3 sn:

  a) La suspensi del dret de participar en activitats extraescolars o complementries, per un perode mxim de tres mesos o pel temps que resti fins a la finalitzaci del curs acadmic, si sn menys de tres mesos.

  b) La suspensi del dret d'assistir al centre o a determinades classes, per un perode mxim de tres mesos o pel temps que resti fins a la finalitzaci del curs acadmic, si sn menys de tres mesos.

  c) La inhabilitaci definitiva per a cursar estudis al centre.

  Secci 3. Competncia per imposar les sancions

 • Normes dorganitzaci i funcionament

  Escola Serra i Hunter Pgina 5

  Article 5. Correspon a la direcci del centre imposar la sanci en la resoluci de lexpedient incoat a lefecte, sense perjudici que la mesura correctora incorpori alguna activitat dutilitat social per al centre i, en el seu cas, del rescabalament de danys que es puguin establir de manera complementria en la resoluci del mateix expedient.

  Secci 4. Prescripcions

  Article 6. Les faltes i sancions a les quals es refereixen els articles 3 i 4 prescriuen, respectivament, als tres mesos de la seva comissi i de la seva imposici.

  Secci 5. Graduaci de les sancions

  Article 7. Per a la graduaci en laplicaci de les sancions que corregeixen les faltes esmentades a larticle 3, shan de tenir en compte els criteris segents:

  a) Les circumstncies personals, familiars i socials i ledat de lalumnat afectat. b) La proporcionalitat de la sanci amb la conducta o acte que la motiva. c) La repercussi de la sanci en la millora del procs educatiu de lalumnat afectat i

  de la resta de lalumnat. d) Lexistncia dun acord explcit amb els progenitors o tutors legals, en el marc de la

  carta de comproms educatiu subscrita per la famlia, per administrar la sanci de manera compartida.

  e) La repercussi objectiva en la vida del centre de lactuaci que se sanciona. f) La reincidncia o reiteraci de les actuacions que se sancionen.

  7.1 En tot cas, els actes o conductes a qu fa referncia larticle 3 shan de considerar especialment greus, i les mesures sancionadores shan dacordar de manera proporcionada a aquesta especial gravetat, quan impliquin discriminaci per ra de gnere, sexe, raa, naixena o qualsevol altra circumstncia personal o social de terceres persones que resultin afectades per lactuaci a corregir.

  Secci 6. Garanties i procediment en la correcci de faltes greus

  Article 8. Les faltes greument perjudicials per a la convivncia en el centre tipificades a larticle 37.1 de la Llei deducaci es corregeixen mitjanant una sanci de les previstes a larticle 37.3 de la Llei esmentada. Correspon a la direcci del centre imposar la sanci amb la resoluci dexpedient incoat a lefecte, sense perjudici que la mesura correctora incorpori alguna activitat dutilitat social per al centre i, en el seu cas del rescabalament de danys que es puguin establir de manera complementria en la resoluci del mateix expedient.

  Article 9. La instrucci de lexpedient a qu fa referncia lapartat anterior correspon a un o una docent amb designaci a crrec de la direcci del centre. A lexpedient sestableixen els fets, i la responsabilitat de lalumnat implicat, i es proposa la sanci aix com, si sescau, les activitats dutilitat social per al centre i, en el seu cas, el cost de reparaci o restituci dels danys o materials que eventualment hagin quedat afectats per lactuaci que se sanciona.

  Article 10. De la incoaci de lexpedient la direcci del centre ninforma lalumnat afectat i als progenitors o tutors legals. Sense perjudici de les altres actuacions dinstrucci que es considerin oportunes, abans de formular la proposta definitiva de resoluci, linstructor/a de lexpedient ha descoltar lalumnat afectat, i tamb als progenitors o tutors legals, i els ha de donar vista de lexpedient completat fins a la proposta de resoluci provisional per tal que

 • Normes dorganitzaci i funcionament

  Escola Serra i Hunter Pgina 6

  puguin manifestar la seva conformitat amb all que a lexpedient sestableix i es proposa o hi puguin formular allegacions. El termini per realitzar el trmit de vista dexpedient de la realitzaci del qual nha de quedar constncia escrita, s de cinc dies lectius i el termini per formular-hi allegacions es de cinc dies lectius ms.

  Article 11. Per tal devitar perjudicis majors a leducaci de lalumnat afectat o a la de la resta dalumnat del centre, en incoar un expedient la direcci del centre pot aplicar, de manera excepcional, una suspensi provisional dassistncia a classe per un mnim de 3 dies lectius prorrogables fins a un mxim de 20 dies lectius, i ha de constar en la resoluci de la direcci que incoa lexpedient. Aquesta suspensi pot comportar la no assistncia al centre. Altrament, lalumne/a haur dassistir al centre, per no podr participar en les activitats lectives amb el seu grup mentre duri la suspensi provisional dassistncia a classe. En tot cas, en la suspensi provisional dassistncia a classe, que sha de considerar a compte de la sanci, shan de determinar les activitats i mesures educatives a dur a terme durant aquest perode.

  Article 12. Un cop resolt lexpedient per la direcci del centre, i a instncies dels progenitors o tutors legals, el consell escolar pot revisar la sanci aplicada, sens perjudici, de la presentaci dels recursos o reclamacions pertinents davant els serveis territorials corresponents. En qualsevol cas, la direcci del centre ha dinformar peridicament el consell escolar dels expedients que shan resolt. Les faltes i sancions a qu es refereix aquest article prescriuen, respectivament, als tres mesos de la seva comissi i de la seva imposici.

  Article 13. Per garantir lefecte educatiu de laplicaci de les sancions que comportin la prdua del dret a assistir temporalment al centre en les etapes descolaritzaci obligatria es procurar lacord del pare, mare o tutor o tutora legal. Quan no sobtingui aquest acord, la resoluci que imposa la sanci expressar motivadament les raons que ho han impedit. La sanci dinhabilitaci definitiva per cursar estudis en el centre, en les etapes obligatries, ha de garantir a lalumne/a un lloc escolar en un altre centre. El Departament dEducaci ha de disposar el que sigui pertinent quan el centre afectat no pugui gestionar directament la nova escolaritzaci de lalumnat en qesti.

  Article 14. Quan, en ocasi de la presumpta comissi de faltes greument perjudicials per a la convivncia, lalumne/a, i la seva famlia en els i les menors dedat, reconeixen de manera immediata la comissi dels fets i accepten la sanci corresponent, la direcci imposa i aplica directament la sanci. Tanmateix, ha de quedar constncia escrita del reconeixement de la falta comesa i de lacceptaci de la sanci per part de lalumne/a i, en els i les menors dedat, del seu pare, mare o tutor o tutora legal.

  Captol 4. Rgim disciplinari de lalumnat. Conductes contrries a la

  convivncia en el centre.

  Secci 1. Conductes contrries a les normes de convivncia del centre

  Article 15. Es podran corregir, d'acord amb el que es disposa en aquest Reglament, les

  conductes i els actes contraris a les normes de convivncia del centre, aix com les conductes

  greument perjudicials per a la convivncia en el centre realitzades pels alumnes dins del

 • Normes dorganitzaci i funcionament

  Escola Serra i Hunter Pgina 7

  recinte escolar o durant la realitzaci d'activitats complementries i extraescolars o en la

  prestaci de serveis escolars de menjador i transport o daltres organitzats pel centre.

  Igualment, comporten ladopci de les mesures correctores i sancionadores que sescaiguin

  els actes dels alumnes que, encara que tinguin lloc fora del recinte escolar, estiguin motivats o

  directament relacionats amb la vida escolar i afectin els seus companys o altres membres de

  la comunitat educativa.

  Article 16. Es consideraran conductes contrries a la convivncia les segents:

  Les injries, ofenses, agressions fsiques, amenaces, vexacions o humiliacions a altres membres de la comunitat educativa, el deteriorament intencionat de llurs pertinences i els actes que atemptin contra llur intimitat o llur integritat personal (si no sn considerats greus).

  L'alteraci injustificada del desenvolupament normal de les activitats del centre, el deteriorament de les dependncies o els equipaments del centre, la falsificaci o la sostracci de documents i materials acadmics i la suplantaci de personalitat en actes de la vida escolar (si no sn considerats greus).

  Els actes o la possessi de mitjans o substncies que puguin sser perjudicials per a la salut, i la incitaci a aquests actes (si no sn considerats greus).

  Faltes injustificades dassistncia a classe i de puntualitat .

  La comissi reiterada dactes contraris a les normes de convivncia del centre.

  Secci 2. Mesures educatives correctores

  Article 17. Ls dun llenguatge groller, injries i ofenses sha de corregir des de parvulari

  tenint en compte aquest procediment:

  a. Parlar amb la famlia noms detectar-ho i dir fermament que al centre no sadmetr

  aquests tipus de relaci amb els companys i mestres.

  b. Si la famlia no es mostra collaboradora (s possible que el tracte entre els membres

  de la famlia tampoc no sigui el correcte, per tant no sest modelant adequadament

  al infant) i lalumne no modifica el tracte amb els/les companys/es , es procedir a

  sancionar-lo perqu almenys aconsegueixi controlar-se en lmbit escolar. Les

  sancions han de ser immediates, per ex. Apartar-lo del joc o activitat que estigui

  desenvolupant, privar-lo duna estona desbarjo o duna activitat gratificant (deixar-lo

  mentre es desenvolupa aquesta en un altre grup classe).

  c. Si lalumne arriba al centre en un altre nivell descolaritat, en un primer moment

  tamb sactuar com a parvulari, en segon lloc tamb es procedir a sancionar

  lalumne amb mesures similars a les deducaci infantil (fent, a ms, notes a lagenda

  per informar la famlia) i en un tercer nivell es procedir a redactar fulls dincidncies.

  La reiteraci de la conducta amb acumulaci de fulls dincidncies pot arribar a ser

  considerada falta greu.

 • Normes dorganitzaci i funcionament

  Escola Serra i Hunter Pgina 8

  Article 18. Les agressions fsiques, amenaces, vexacions o humiliacions han de ser

  sancionades un cop escoltades les parts implicades i comprovar que no hi hagi greuges per

  ambdues parts. En tot cas, sinformar a la famlia amb nota a lagenda (si no hi ha

  antecedents de mala conducta de lalumne implicat) o es redactar un full dincidncies. Es

  far una sessi de tutoria individualitzada amb lalumne que hagi coms la falta i sintentar

  que es posi en el lloc de laltre i que imagini com se sent. Lalumne pot ser sancionat amb la

  privaci desbarjo o amb lassistncia a una determinada activitat (es deixar en una altra

  classe). La reiteraci de la conducta amb acumulaci de fulls dincidncies pot arribar a ser

  considerada falta greu.

  Article 19. Alteraci injustificada del desenvolupament normal de les activitats de classe o del

  centre. Es far una nota a lagenda, si s el primer cop que lalumne mostra aquesta

  conducta, o es redactar un full dincidncies si no s el primer cop. La reiteraci de la

  conducta amb acumulaci de fulls dincidncies pot arribar a ser considerada falta greu.

  Article 20. Deteriorament de les dependncies o els equipaments del centre, la falsificaci o la

  sostracci de documents i materials. Es valorar si hi ha hagut intenci o negligncia, si es

  tracta duna acci allada de lalumne o sha produt en altres ocasions, si es tracta duna acci

  individual o hi ha un grup implicat. Quan shagin aclarit els fets, es redactar un full

  dincidncies i es demanar, si s el cas, la contribuci de la famlia en la reparaci dels danys.

  En qualsevol cas, els alumnes implicats hauran de fer alguna activitat de reparaci dels danys

  produts i/o de treball per a la comunitat durant lhora desbarjo o en horari extraescolar.

  Article 21. Els actes o la possessi de mitjans o substncies que puguin sser perjudicials per a

  la salut, i la incitaci a aquests actes. Es valoraran les circumstncies que concorren en el fet i

  es decidir el seu grau de gravetat. En qualsevol cas es comunicar per escrit a la famlia per

  mitj dun full dincidncies. Si es considera que s una falta greu, se sancionar dacord amb

  el protocol que sestableix en aquest reglament.

  Secci 3. Circumstncies atenuants i agreujants

  Article 22. La imposici als alumnes de mesures correctores i de les sancions que preveu

  aquest Reglament haur de ser proporcionada a la seva conducta i haur de tenir en compte:

  a. Les circumstncies personals, familiars i socials i ledat de lalumnat afectat.

  b. La proporcionalitat de la sanci amb la conducta o acte que la motiva.

  c. La repercussi de la sanci en el manteniment i la millora del procs educatiu de

  lalumnat afectat i de la resta de lalumnat.

  d. Lexistncia dun acord explcit amb els progenitors o tutors legals, en el marc de la

  carta de comproms educatiu subscrita per la famlia, per administrar la sanci de

  manera compartida.

  e. La repercussi objectiva en la vida del centre de lactuaci que se sanciona.

 • Normes dorganitzaci i funcionament

  Escola Serra i Hunter Pgina 9

  Article 23. Als efectes de graduar les mesures correctores i les sancions, es tindran en compte

  les circumstncies que poden disminuir o intensificar la gravetat de l'actuaci de l'alumne.

  23. 1 Circumstncies que disminueixen la gravetat. Seran considerades circumstncies que

  poden disminuir la gravetat de l'actuaci de l'alumne:

  a. El reconeixement espontani per part de l'alumne de la seva conducta incorrecta.

  b. No haver coms amb anterioritat faltes ni conductes contrries a la convivncia en el

  centre.

  c. La petici d'excuses en els casos d'injries, ofenses i alteraci del desenvolupament

  de les activitats de classe i del centre.

  d. La falta d'intencionalitat.

  23. 2 Circumstncies que intensifiquen la gravetat. Seran considerades circumstncies que

  poden intensificar la gravetat de l'actuaci de l'alumne:

  a. Qualsevol acte que atempti contra el deure de no discriminar a cap membre de la

  comunitat educativa per ra de naixement, raa, sexe o per qualsevol altra

  circumstncia personal o social.

  b. Causar danys, injries o ofenses als companys d'edat inferior o als incorporats

  recentment al centre.

  c. La premeditaci i la reiteraci.

  d. La collectivitat i/o publicitat manifesta.

  Secci 4. Faltes dassistncia a classe i puntualitat. Mesures correctores

  Article 24. Les faltes dassistncia i de puntualitat queden registrades en el full de control

  dassistncia que hi ha a cada classe. Les famlies tenen lobligaci de justificar (oralment, nota

  agenda o per telfon) les faltes i els retards. Es considerar absentisme a partir de cinc faltes

  dassistncia mensual no justificades degudament. Labsentisme de forma reiterada pot fer

  impossible laplicaci del carcter continu de lavaluaci, per la qual cosa:

  a. Els tutors/especialistes realitzaran el control diari de les faltes dassistncia, tant

  justificades com no justificades.

  b. Els tutors demanaran la justificaci familiar quan es reincorporen per veure la causa

  que ha motivat la falta dassistncia o retard. En el full de control de faltes

  dassistncia sassenyalaran aquelles que estan justificades.

  c. Les faltes dassistncia i puntualitat es fan constar en els informes trimestrals de notes.

  d. Si no hi ha justificaci, se seguir aquest procediment:

  i. Comunicaci a direcci per part del tutor/a.

  ii. Entrevista amb la famlia per tractar els orgens de labsentisme.

  iii. De persistir el problema, comunicaci a lassistenta social.

  iv. Comunicaci a lAjuntament i a Inspecci.

 • Normes dorganitzaci i funcionament

  Escola Serra i Hunter Pgina 10

  Secci 5. Aplicaci de les mesures correctores

  Article 25. La imposici de les mesures correctores esmentades a la Secci 2 daquest Captol

  es faran tenint en compte aquestes actuacions:

  a. Els/les mestres (tutors/es i especialistes) procuraran corregir les faltes que no

  perjudiquen greument la convivncia a partir de:

  - Amonestaci oral.

  - Nota a lagenda.

  - Privaci desbarjo.

  - Retirada de telfons mbils, aparells de so o altres aparells electrnics

  aliens al procs densenyament - aprenentatge, utilitzats de manera

  reiterada durant les activitats que es realitzen al centre educatiu. Es

  retiraran apagats i seran tornats als pares, mares, tutors o tutores legals en

  presncia de lalumne o de lalumna.

  - Privar-lo dassistir a una activitat de classe en un moment puntual.

  - Full dincidncies (a partir de 3 fulls dincidncia es procedir a redactar una

  falta amb notificaci a Direcci).

  - Reuni amb la famlia.

  b. En cas que el/la mestre/a consideri que laplicaci de les mesures anteriors no siguin

  suficients, es procedir a la notificaci a Direcci que estudiar el cas i determinar si

  cal un altre tipus de mesura correctora:

  - Realitzaci de tasques educadores per part de lalumne en horari no lectiu i

  amb consentiment de la famlia.

  - Suspensi del dret a participar en determinades activitats escolars

  programades al centre. En funci del temps acordat de suspensi,

  sinformar a la famlia.

  - Suspensi del dret dassistncia a determinades classes. Lalumne romandr

  al centre i realitzar els treballs que li prepari el mestre que li imparteix la

  docncia. El cap destudis organitzar latenci a aquest alumne. En funci

  del temps acordat de suspensi, sinformar a la famlia.

  c. En el cas que lalumne acumuli tres faltes, caldr tractar el cas seguint el procediment

  que saplica per a les conductes i actes que perjudiquen greument la convivncia

  recollits al Captol 3.

Recommended

View more >