Consideracions sobre la transferncia nuclear Consideraciones ...

 • Published on
  15-Dec-2016

 • View
  220

 • Download
  2

Transcript

 • Consideracions sobrela transferncia nuclear

  Consideraciones sobrela transferencia nuclear

  General considerationsregarding nuclear transfer

  Comit Consultiu de Biotica de CatalunyaGeneralitat de CatalunyaDepartament de Salut

 • 2006 Generalitat de CatalunyaDepartament de la Salut

  Tiratge: ? exemplars

  Producci editorial: Prous Science, S.A.

  Queda rigorosament prohibida, sense lautoritzaci per escrit deltitular del Copyright, sota les sancions establertes a les lleis, la repro-ducci parcial o total daquesta obra per qualsevol mitj o procedi-ment, incloent-hi la reprografia i el tractament informtic, aix comla distribusi dexemplars mitjanant lloguer o prstec pblic.

  Dipsit legal: B-?????-06ISBN:

 • Consideracions sobrela transferncia nuclear

  Consideraciones sobrela transferencia nuclear

  General considerationsregarding nuclear transfer

  Comit Consultiu de Biotica de Catalunya

 • 1

  PRESENTACI

  Els nous descobriments en medicina i biologia comporten un incrementnotable de les controvrsies tiques, que fan necessria una reflexi racio-nal i metdica sobre les decisions que es poden prendre. Aquestes refle-xions han de tenir en compte, els criteris cientificotcnics, els lmits eco-nmics, el marc legal i els aspectes que poden comprometre els dretshumans dels malalts i usuaris dels serveis sanitaris, aix com determinatsvalors socials o personals.

  El Comit Consultiu de Biotica de Catalunya, conscient de la importn-cia daquesta reflexi i de la seva complexitat, va creure convenientimpulsar la creaci dun grup de treball estable per a lestudi i la reflexisobre la recerca biomdica, amb lobjectiu danalitzar els problemes ticsque es plantegen i, en darrera instncia, oferir una qualitat assistencialptima amb criteris de justcia i equitat.

  Un dels objectius principals daquest grup de treball s informar sobre lesnoves tecnologies i prestacions en el marc de la sanitat catalana abans quees posin en prctica, per a la qual cosa ha de:

  Identificar i definir les controvrsies tiques que apareixen amb els nousavenos en el camp mdic i de la biologia, per tal de poder respondre ianticipar-se a les repercussions que puguin tenir en la ciutadania.

  Elaborar i aportar raons que permetin la reflexi, promoure el debat ifacilitar la comprensi i discussi pblica, i quan sigui necessari formu-lar guies de recomanaci o propostes de regulaci normativa.

  Consideracions sobre la transferncia nuclear

 • 2

  Dacord amb la transcendncia dels seus informes, editar i fer pbli-ques les seves recomanacions i representar al Comit Consultiu deBiotica de Catalunya quan sigui convenient.

  Creiem que aquest primer document, Consideracions sobre la transferncianuclear, semmarca en la consecuci dels objectius assenyalats i, per tant,que ser dutilitat no noms per als professionals implicats sin tamb peral conjunt de la societat.

  Barcelona, abril de 2006

  Victria Camps Cervera Rafael Manzanera LpezPresidenta del Comit Consultiu Coordinador del Comit Consultiude Biotica de Catalunya de Biotica de Catalunya

  Consideracions sobre la transferncia nuclear

 • 3

  Formen part del Grup per a lEstudi i Reflexi sobre la Recerca Biomdica que ha elaborat aquest document:

  Anna VeigaDirectoraDirectora Cientfica del Servei de Medicina de la Reproducci, Institut Universitari Dexeus, Barcelona.Directora del Banc de Lnies Cellulars, Centre de Medicina Regenerativa, Barcelona.

  Lina BadimonDirectora de lInstitut Catal de Cincies Cardiovasculars CSIC, Barcelona.

  Marc A. Broggi Cap de Servei de Cirurgia, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona.

  Joaquim Calaf Director del Servei dObstetrcia i Ginecologia, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

  Jordi CamDirector del Parc de Recerca Biomdica de Barcelona. Catedrtic de Farmacologia, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.

  Maria Casado Directora de lObservatori de Biotica i Dret.Professora Titular de Filosofia del Dret, Moral i Poltica, Universitat de Barcelona.

  Jos J. Navas Direcci General dEstratgia i Coordinaci, Departament de Salut, Generalitat de Catalunya, Barcelona.

  Consideracions sobre la transferncia nuclear

 • 4

  Teresa Pmpols Directora de lInstitut de Bioqumica Clnica, Corporaci Sanitria Clnic, Barcelona.

  Joan M. PonsDirector de lAgncia dAvaluaci de Tecnologia i Recerca Mdica.

  Josep SantalProfessor Titular de Biologia Cellular, Universitat Autnoma de Barcelona.

  Josep M. BusquetsSecretari Responsable de Biotica, Departament de Salut, Generalitat de Catalunya, Barcelona.

  Consideracions sobre la transferncia nuclear

 • 5

  NDEX

  1. CONSIDERACIONS PRVIES............................................................................................... 7

  2. ANTECEDENTS ........................................................................................................................... 8

  3. PROCEDIMENT.......................................................................................................................... 9

  4. QU ENTENEM PER PSEUDOEMBRIONS?.................................................................. 10

  5. UTILITAT ........................................................................................................................................ 11

  6. PROBLEMES TCNICS DE LA TRANSFERNCIA NUCLEAR.................................. 12

  7. CONSIDERACIONS TIQUES .............................................................................................. 14

  8. CONSIDERACIONS JURDIQUES ...................................................................................... 17

  9. CONCLUSIONS .......................................................................................................................... 18

  10. GLOSSARI..................................................................................................................................... 19

  11. BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................................... 21

  Consideracions sobre la transferncia nuclear

 • 7

  1. CONSIDERACIONS PRVIES

  Linforme Consideracions sobre la transferncia nuclear es va aprovar per lamajoria dels membres del Comit Consultiu de Biotica de Catalunya a lasessi plenria del dia 20 de desembre de 2005, amb el vot particular delSr. Joan Vidal.

  Encara que en aquella data ja existien sospites sobre la possibilitat que lesinvestigacions del Dr. Hwang fossin falses, no va sser fins a principis delany 2006 quan el cientfic core va reconixer obertament aquest frau.El grup de treball que ha elaborat el document Consideracions sobre la trans-ferncia nuclear considera que el debat no ha de tractar nicament sobrequ passa actualment sin que ha de tenir una perspectiva de futur. Elfrau del Dr. Hwang no invalida aquesta lnia dinvestigaci sobre transfe-rncia nuclear. Els arguments que defensen la necessitat dimpulsaraquesta investigaci segueixen essent vlids encara que seliminin lesdues referncies als treballs daquest cientfic que es troben en la versiaprovada pel comit.

  El primer article que el Dr. Hwang va publicar a la revista Science, el febrerde 2004, descrivia la metodologia que havia seguit per obtenir dues lniesde cllules mare embrionries procedents dun embri clonat. El segonarticle, tamb publicat a Science, el maig de 2005, descrivia la creaci don-ze lnies de cllules mare embrionries obtingudes a partir de cllules depersones afectades de diferents malalties. Entre els dos articles es va publi-car a la revista Nature el naixement de Snuppy, el primer gos clonat.

  El maig de 2005, un programa de la televisi MBC (Munhwa BroadcastingCorporation) va assenyalar que algunes de les donants dvuls eren estu-diants o becries de lequip de Hwang, o que havien estat compensadeseconmicament ambdues prctiques ticament reprovades, ja que nosincloen en els protocols aprovats per la Comissi dtica de laUniversitat Nacional de Sel (SNU) (Instituci del Dr. Hwang) i que les

  Consideracions sobre la transferncia nuclear

 • 8

  imatges publicades a Science havien estat manipulades. La revista Science vainiciar una investigaci exhaustiva del material publicat i la SNU va crearun comit dinvestigaci. Aquest comit va concloure a principis de lany2006 que tant larticle de lany 2004 com el del 2005 eren falsos. Shavienclonat les imatges i les proves, per no les cllules, i mai no havien exis-tit cllules mare a partir dembrions clonats, ni de persones sanes ni depacients. Noms s cert el clonatje del gos.

  Des del punt de vista cientfic ens trobem novament en la situaci de lany2004, quan no es sabia si era possible obtenir cllules mare embrionriesa partir dembrions clonats de lespcie humana. Daltra banda, sha reo-bert el debat sobre ladequaci del mtode de revisi dels articles cientficsper part de les revistes que els publiquen, que sembla ser que presentacarncies importants. Ens hem de preguntar quantes de les persones quesignaven el treball coneixien el frau i quines pressions van patir per partdel Dr. Hwang. Els dos articles han estat eliminats de les revistes que elsvan publicar.

  2. ANTECEDENTS

  La primera referncia dun procediment de transferncia nuclear que hagiportat al naixement dun mamfer amb xit s la de Wilmut i cols., lany1997, a la revista Nature. Sinformava del naixement de lovella Dolly.Daleshores en, la transferncia nuclear sha dut a terme amb xit en unnombre redut despcies, com ara ratolins, vaques, cabres, macacos,porcs, conills i gossos.

  La possibilitat daplicar aquestes tcniques a la reproducci dssershumans ha suposat un rebuig generalitzat de la comunitat internacional,tant en lmbit cientfic com en el de la poltica i el dret. Aquesta peticide prohibici inclou el mal anomenat clonatge teraputic, que utilitza

  Consideracions sobre la transferncia nuclear

 • 9

  aquesta mateixa tcnica per clonar embrions i a partir dells establir lniescellulars totipotents que permetin desenvolupar lnies cellulars i terpiesespecfiques, sense pretendre en cap moment utilitzar-les amb finalitatsreproductives.

  3. PROCEDIMENT

  Hi ha diferents mtodes per realitzar una transferncia nuclear, en funci delespcie de qu es tracti. Sembla que no hi ha una metodologia estndardvlida per a totes les espcies, de manera que cada vegada cal posar la tc-nica a punt per adaptar-la a les caracterstiques prpies de lespcie.

  En essncia, cal introduir el material gentic de la cllula que sha de clo-nar a un ocit de la mateixa espcie prviament enucleat (sense el seupropi material gentic). Es considera que locit t la capacitat de repro-gramar el programa dexpressi gnica cellular, reinicialitzant-lo dalgu-na manera, de forma que la cllula nova resultant ser capa de donarqualsevol altre tipus cellular (esdevindr totipotent).

  Conceptualment, la transferncia nuclear consta de tres fases:

  1. Enucleaci de locit: en primer lloc cal eliminar el material gentic delocit receptor. Es pot fer mitjanant micromanipulaci o mitjanantmtodes qumics.

  2. Transferncia del nucli: generalment es fa per fusi del cariosoma(nucli cellular envoltat duna petita porci de citoplasma) amb el cito-plasma de locit, ja sigui per electrofusi o b mitjanant algun agentfusognic (virus Sendai). Com a alternativa es pot fer per microinjec-ci, com si es tracts dun procediment dinjecci intracitoplasmticadesperma.

  Consideracions sobre la transferncia nuclear

 • Consideracions sobre la transferncia nuclear

  3. Activaci de locit: ats que, a diferncia de lespermatozoide, lescllules embrionries o adultes no sn capaces dactivar locit, calinduir aquesta activaci un cop realitzada la transferncia del nucli pertal que locit reprogrami el genoma introdut i inici el programa dedesenvolupament embrionari. Habitualment es fa mitjanant un polselctric o algun estmul qumic (etanol o estronci), o b mitjanant unacombinaci dambds.

  4. QU ENTENEM PER PSEUDOEMBRIONS?

  En termes generals es considera un embri al producte de la concepci.Aix, segons el Diccionario de la Real Academia Espaola, un embri s unser vivo en las primeras etapas de su desarrollo, desde la fecundacinhasta que el organismo adquiere las caractersticas morfolgicas de laespecie. En la especia humana, producto de la concepcin hasta fines deltercer mes de embarazo., i segons lInstitut dEstudis Catalans s unorganisme viu des de lestat dvul fecundat, o b activitat, durant unperode determinat arbitrriament, fins que el nou sser ja manifesta laseva estructura adulta o s capa de portar una vida independent, ni quesigui sota laspecte duna larva. Per aquesta ra, i en virtut del proce-diment pel qual sobtenen, no considerem el producte de la transferncianuclear com un embri sin ms aviat com un pseudoembri (en t las-pecte, per no ho s). Sovint es fa referncia a aquests pseudoembrionscom a pseudoembrions somtics o embrions per transferncia nuclear (enangls NT embryos), termes que poden considerar-se sinnims.

  Els pseudoembrions obtinguts sn noms parcialment clnics de lacllula originria, ja que el DNA mitocondrial que contenen no es corres-pon amb el della perqu deriva de locit receptor. Per tant, es conside-ren noms un clon nuclear.

  10

 • 11

  5. UTILITAT

  La transferncia nuclear sha considerat dutilitat en diferents aspectes dela biologia de la reproducci i lembriologia, la biotecnologia i tamb lamedicina, tant regenerativa com en els seus aspectes ms bsics.

  En el camp de la biologia de la reproducci, la utilitat proposada msconeguda s lanomenat clonatge reproductiu, amb el qual es postula lapossibilitat demprar la transferncia nuclear amb finalitats reproductivesaplicades a lespcie humana (ja que en espcies animals no t sentit ambfinalitats merament reproductives). Sha proposat per a aquells casos enqu ambds membres de la parella fossin estrils, per oferir la possibilitatdengendrar un individu clnic dalgun dels dos membres de la parella.Aquesta no s, per, lnica aplicaci possible, ja que tamb sha suggeriten tcniques de reconstrucci oocitria, aplicable a dones sense ocits.Aquesta tcnica sha provat amb cert xit en ratolins.

  En lmbit de la biotecnologia, per la qual es va desenvolupar inicialment,sha proposat com un mtode efica de producci danimals transgnics.

  De totes les possibles aplicacions, la que actualment suscita ms expec-tatives s la relacionada amb la medicina regenerativa. La utilitat de latransferncia nuclear en medicina regenerativa prov de les possibilitatstant en la recerca bsica com en les aplicacions teraputiques futuresque ofereixen les cllules mare embrionries obtingudes a partir depseudoembrions de transferncia nuclear. Cal aclarir que les cllulesmare embrionries sobtenen de la massa cellular interna de lembripreimplantacional, i per aquesta ra cal obtenir un pseudoembri pertransferncia nuclear i derivar-ne desprs lestirp de les cllules mareembrionries.

  Sha proposat dutilitzar la transferncia nuclear en els casos en qu cal-gus desenvolupar cllules mare embrionries per obtenir cllules espe-cfiques i diferenciades per substituir cllules danyades del pacient sense

  Consideracions sobre la transferncia nuclear

 • Consideracions sobre la transferncia nuclear

  que es produeixin processos de rebuig, ja que serien clniques (excepte elDNA mitocondrial) de lindividu receptor.

  Finalment sha proposat emprar les cllules mare embrionries derivadesper transferncia nuclear de pacients amb malalties gentiques com amodels per estudiar els mecanismes productors daquesta malaltia i poderdesenvolupar terpies tils.

  Molt recentment (Cowan i cols., 2005) sha publicat la possibilitat duti-litzar les prpies cllules mare embrionries humanes per reprogramarcllules somtiques amb xit i derivar-ne desprs diferents tipuscellulars. Aquest fet sembla indicar que la capacitat de reprogramaci noha destar exclusivament en locit, sin que es pot trobar en algunescllules indiferenciades. Tamb sha suggerit la possibilitat demprarpseudoembrions partenogentics per derivar-ne cllules mare embrion-ries. Aquests pseudoembrions no serien viables, per s que sen podrienderivar cllules mare embrionries.

  Aquestes tcniques, un cop perfeccionades, podrien representar una alter-nativa a la transferncia nuclear per a la producci de cllules mareembrionries. Cal remarcar que encara queden per resoldre problemestcnics importants i que caldr aprofundir en aquest mbit de recerca peravaluar-ne la utilitat real.

  6. PROBLEMES TCNICS DE LA TRANSFERNCIA NUCLEAR

  Els primers problemes que van sorgir amb la transferncia nuclear esta-ven relacionats amb lactivitat de les telomerases, ja que es va observarque els telmers (extrems dels cromosomes, marcadors de ledat de lacllula) de la primera ovella clonada, Dolly, eren ms curts del que s

  12

 • 13

  Consideracions sobre la transferncia nuclear

  normal. Aquest problema es va associar amb possibles problemes denve-lliment prematur, i tot i que la mort de Dolly no es va poder lligar direc-tament a aquest fet, es va produir per una malaltia respiratria tpica da-nimals de certa edat. Malgrat tot, aquest problemes no shan detectat enaltres animals clnics i, de fet, vedells clonats en srie en repetides vega-des presentaven telmers ms llargs del que s normal. Per tant, segueixoberta la controvrsia sobre el problema de la llargada dels telmers, iconsegentment de lenvelliment prematur.

  Malgrat aix, sembla ser que efectivament hi ha problemes en la transfe-rncia nuclear que semblen provenir de defectes en la reprogramaci delmaterial gentic introdut en locit. Aquests errors de reprogramaci estradueixen en problemes que apareixen durant el desenvolupamentembrionari, i que provoquen una eficcia del clonantge baixa pel que fa ala taxa de naixements dindividus clnics en les espcies en qu sha acon-seguit. En termes generals aquesta eficcia no supera el 3%, i sobservenavortaments espontanis (75% en un estudi en bovins) provocats, fona-mentalment, per problemes en el desenvolupament de les membranesaccessries (placenta i corioalantoides). Durant el desenvolupamentembrionari tamb sha descrit la sndrome del fetus gran, que pot ser lacausa duna part daquests avortaments espontanis.

  Daltra banda, sha descrit una taxa elevada de mort perinatal, que sestnfins a diversos mesos desprs del part, i tamb problemes immunitaris iuna incidncia superior dobesitat en la vida adulta (almenys entre elsratolins, anomalia que recorda els problemes de desenvolupament des-crits anteriorment en altres espcies).

  Tots aquests problemes en la reprogramaci gnica suggereixen que pot-ser afectin lexpressi de les lnies de les cllules mare embrionries deri-vades dels pseudoembrions somtics, la qual cosa podria comprometrellur viabilitat o llur capacitat de diferenciaci. Pel que fa a la capacitat dedesenvolupament, les dades de qu es disposa semblen indicar que no esveu afectada, ja que hi ha lnies de cllules mare embrionries derivades

 • de pseudoembrions somtics que, al cap de un bon temps de cultiu i ambnombrosos subcultius, no han vist afectada la seva estabilitat cromosmi-ca ni la seva capacitat de desenvolupament. La segona conseqncia, lacapacitat de diferenciaci, sha demostrat en estudis amb teratomesinduts per la transferncia de cllules mare embrionries en animalsdexperimentaci i per marcadors de diferenciaci in vitro.

  Laltre problema s la taxa, relativament baixa, dobtenci de cllulesmare embrionries derivades a partir dels pseudoembrions somtics. Lataxa global de tot el procediment s del 5,9% de lnies de cllules mareembrionries per ocit. Aquest fet implica la necessitat de disposar dunnombre docits elevat a partir dels quals poder realitzar una transfern-cia nuclear per derivar-ne les cllules mare embrionries. Lalternativaque sha proposat s la possibilitat dobtenir ocits a partir de les prpiescllules mare embrionries, com apunten alguns resultats dexperimentsduts a terme amb animals de laboratori.

  7. CONSIDERACIONS TIQUES

  En primer lloc conv fer explcit que aquest grup de treball assumeix queexisteixen raons slides per oposar-se al clonatge reproductiu dssershumans. Tanmateix, aquestes raons no sn extrapolables a la utilitzacide la transferncia nuclear en medicina regenerativa. Exposar les causesdaquest raonament constitueix lobjectiu daquest informe.

  La prohibici del clonatge reproductiu s raonable encara que noms fosper una valoraci de riscos. Com sha fet constar anteriorment, cal teniren compte lelevat ndex de fracassos en la tcnica, els efectes no previs-tos, aix com el risc del consumisme i la mercantilitzaci que podria impli-car. Tots aquests factors han de ser ponderats juntament amb els interes-sos del futur nen i de la societat en el seu conjunt, enfront dels interessos

  14

  Consideracions sobre la transferncia nuclear

 • 15

  Consideracions sobre la transferncia nuclear

  reproductius dels possibles pares, tenint en compte que aquests no actuensols, en s de la seva prpia intimitat privacy sin que requereixen de laintervenci de tercers, o de lEstat.

  Queda fora de lobjectiu daquest document la consideraci eticojurdicadels embrions, ja que, com sha argumentat anteriorment, en aquest cassobtenen pseudoembrions.

  Per tant, es tracta danalitzar si s jurdicament acceptable i moralmentcorrecte obtenir pseudoembrions somtics, per transferncia nuclear, pera la investigaci i la seva possible utilitzaci teraputica mitjanant la pro-ducci de cllules mare embrionries per a la seva posterior diferenciacien diferents tipus cellulars.

  Aqu no debatim el clonatge reproductiu, rebutjat explcitament en el nos-tre ordenament jurdic, i sobre el qual la societat sha manifestat en contra.

  Des del nostre parer, produir pseudoembrions per transferncia nuclearper a la investigaci i terpia est justificat ticament, si es compleixen unsrequisits que cal establir acuradament.

  Considerem que la transferncia nuclear est justificada perqu amb ellapodran obtenir-se avantatges per als ssers humans ja nascuts, que snpersones en tots els sentits del terme. Naturalment, acceptar aquestapossibilitat no significa que no hi hagi lmits, sin que cal determinarmitjanant una norma en quins casos i amb quins requisits ser accep-table: el consentiment dels donants del material biolgic, un protocolcientfic adequat, una finalitat socialment acceptable, la impossibilitatdobtenir resultats equivalents amb altres mtodes, lavaluaci pelComit de Garanties per a la investigaci amb cllules i teixits dorigenembrionari hum, etc.

  Tenint en compte els elevats costos daquests processos, t una importn-cia crucial que lestabliment de prioritats en lassignaci dels recursos esrealitzi de manera transparent i democrtica, i que es respecti escrupolo-sament lexigncia dequitat en laccs als beneficis i per assumir els ris-

 • cos. No ignorem la dificultat de ponderar el risc/benefici i el cost/benefici.Aquesta qesti s especialment rellevant en un sistema de coberturasanitria universal i gratuta, ja que la medicina gentica i individualitza-da ser cara, i considerem que cal assegurar lequitat en laccs a les novesprestacions que es puguin derivar de les noves investigacions que propo-sem que sautoritzin.

  Tamb s important no generar en la poblaci falses expectatives per ter-pies inaccessibles a curt termini, i aportar la informaci necessria perqula societat es posicioni respecte daquesta tcnica.

  Evidentment, en la valoraci del problema persisteixen les consideracionsontolgiques, tiques i jurdiques daquesta nova realitat que la tecnolo-gia posa al nostre abast amb els processos de transferncia nuclear. snecessari posar-se dacord en alguna cosa que va ms enll duna simpleqesti terminolgica: la definici del que s un embri. Aquest s unpunt previ i menys tractat a la ja clssica discussi biotica de si elsembrions sn o no persones. Les dues disputes no es resolen en termes deveritat emprica, ja que les expressions que sutilitzen no sn meramentdescriptives duna realitat sin que tenen una crrega emotiva i ideolgi-ca important.

  Com ja sha comentat, el que es deriva de la transferncia nuclear, en quno sutilitzen espermatozoides, no sn prpiament embrions. Sargumentaque les cllules que sobtenen per transferncia nuclear, en qu no hi hafecundaci, no sajusten a la definici dembri. No es pretn canviar elnom a una realitat. El que passa s que hi ha una diferncia de fons que nosha ressaltat, precisament pel fet de continuar utilitzant-se una denomina-ci incorrecta dembri, per a una realitat nova i diferent. Manteniraquesta caracteritzaci tan poc rigorosa i amb tanta crrega ideolgica per-judica el coneixement i confon el debat social. El nostre dictamen-informevol contribuir a crear pautes, que intentin trobar un consens social fona-mentat en el coneixement dels avenos cientfics i en el respecte a unsmnims tics comuns que han de permetre establir una normativa.

  16

  Consideracions sobre la transferncia nuclear

 • 17

  Consideracions sobre la transferncia nuclear

  8. CONSIDERACIONS JURDIQUES

  Com ja sha dit, el terme clonaci comporta una crrega emotiva desfa-vorable que contamina la discussi i dificulta lacord tic, i tamb el jur-dic. s rellevant constatar que la visceralitat i la falta de diferenciaci entreels diversos supsits i arguments ha arribat, fins i tot, al debat que va tenirlloc a les Nacions Unides amb motiu de lelaboraci dun conveni que pre-tenia homogenetzar la normativa internacional referent a aix, i que vadeixar la iniciativa en una mera declaraci, del febrer de 2005, que decli-na en els Estats lestabliment duna legislaci interna sobre la matria ique poc aporta a la declaraci sobre el genoma hum i els drets humansja promulgada lany 1998.

  Es pot veure una recopilaci de la regulaci actualment vigent en els dife-rents pasos que shan ocupat de la qesti a les webs de la Universitat deMinessota,1 de la Universitat de Montreal (Wertz i cols., 2003)2 i a laDivis dtica en Cincies i Tecnologia de la Unesco (UNESCO 2004).3 Vala dir, per, que en molts pasos aquestes normatives es troben en procsde revisi. Les lleis nacionals sn variables i en alguns casos sestableix unmarc on poden obtenir-se embrions in vitro, mentre que larticle 18.2 dela Convenci de Drets Humans i Biomedicina del Consell dEuropa es pro-hibeix la creaci dembrions si lnic objectiu s la investigaci.

  Actualment, Espanya es troba en ple procs delaboraci dun projecte deLlei dinvestigaci en biomedicina per permetre obtenir embrions per a la

  1 Universitat de Minessota Medical School http://mbbnet.umn.edu/scmap.html (visitat el 9 de maig de2005).

  2 Stem Cells in a Pluralistic Society: Consequences of Proposed Canadian Legislation Dorothy C Wertz,Marie-Hlne Rgnier and Bartha Maria Knoppers. Genetics & Society Project, CRDP, Universit deMontral. Gen Edit 2003, Vol. I, N 1. http://www.humgen.umontreal.ca/int/GE/en/2003-1.pdf

  3 UNESCO. Division of the ethics of Science and Tecnhology. National Legislation concerning human reproductiveand therapeutic cloning. July 2004. http://portal.unesco.org/shs/en/ev.php

 • investigaci en determinats casos, sempre que es justifiqui, que unacomissi ad hoc aprovi el protocol i que es compti amb el requisit, neces-sari sempre, per no suficient, de disposar de la conformitat dels donantsdels gmetes.

  9. CONCLUSIONS

  Amb tot el que acabem dexposar, considerem que la transferncia nucle-ar amb finalitats relacionades amb la medicina regenerativa a partir depseudoembrions per transferncia nuclear no s rebutjable sempre que esporti a terme complint requisits clarament establerts.

  Lautoritzaci de la utilitzaci de les tcniques de transferncia nuclearhaur de realitzar-se mitjanant una normativa que estableixi els requi-sits que shan de respectar. Ser imprescindible comptar amb lautorit-zaci dels donants del material biolgic utilitzat. A ms, caldr comptaramb laprovaci duna Comissi ad hoc que valori la idonetat del proto-col, la qualificaci dels investigadors, la necessitat ds daquests mate-rials i de les tcniques, aix com el comproms de confidencialitat de lesdades, i les implicacions econmiques, tenint en compte criteris de pro-porcionalitat entre mitjans i finalitats. Aquests comits hauran de serplurals i multidisciplinaris, conformats per persones amb capacitat perbuscar frmules de consens real, i no simplement meres juxtaposicionsde posicions diverses.

  Els judicis tics i les decisions politicojurdiques que calgui prendre sobreles noves tecnologies han destar basats en una anlisi seriosa i responsa-ble que ponderi i jerarquitzi els bns, valors i drets concurrents en cadacas, i tingui en compte que poden ser divergents i fins i tot contraposats.A ms, collaborant en aquesta tasca reguladora, poden entrar en jocordres normatius diversos, amb els seus corresponents sistemes de sanci:

  18

  Consideracions sobre la transferncia nuclear

 • 19

  entre els jurdics, des de les administratives a les civils i penals; per tambles deontolgiques i les de la bona prctica professional, amb les quals calcomptar perqu entrin a formar part del conjunt de mesures de control.

  10. GLOSSARI

  Blastocist: Estadi particular de lembri dels mamfers caracteritzat per laseva pluricellularitat, en el qual encara no sha produt la diferenciaci deteixits ni esbossos drgans. La disgregaci de les cllules en aquest esta-di permet, sota certes condicions experimentals de cultiu en el laboratori,lobtenci de cllules mare embrionries (CME), que poden diferenciar-se en diferents tipus cellulars, per sn incapaces de formar per si solesun organisme complet.

  Cllula mare: s una cllula indiferenciada que t com a caractersti-ques principals la seva capacitat de renovaci indefinida i la seva poten-cialitat de diferenciar-se en diversos tipus cellulars. Poden ser multipo-tents, pluripotents o totipotents en funci dels tipus cellulars als qualspoden donar lloc.

  Cllula mare embrionria (CME): En termes amplis, una cllula marederivada dun embri.

  Cllula somtica: Qualsevol cllula del cos dun organisme en la que elnucli cont dos jocs complets de cromosomes (diploide).

  Cllula totipotent: Del llat totus (tot). Cllula amb capacitat de poderdonar origen a qualsevol tipus de cllula dun teixit, rgan hum i fins itot embrions.

  Clonatge: Acci de produir un clon, s a dir, un conjunt de cllules deri-vades duna nica cllula original i, en conseqncia, genticament idn-tiques a aquesta ltima. En un sentit general, el clonatge es refereix a la

  Consideracions sobre la transferncia nuclear

 • 20

  producci de cpies gentiques dorganismes individuals o cllules, senseintervenci de la reproducci sexual.

  Injecci intracitoplasmtica desperma: Un procs de fecundacidun vul mitjanant injecci desperma.

  Ocit: Cllula germinal femenina dels mamfers. Equivalent a vul.

  Partenogentic: Individu generat exclusivament a partir del gmetafemen , sense la participaci de lespermatozoide. s una forma de repro-ducci habitual en determinats gneres dinsectes.

  Reprogramaci cellular: Mecanisme complex els fonaments molecu-lars del qual sn prcticament desconeguts. Es sap que la composicimacromolecular del citoplasma de locit s crtica en el procs de repro-gramaci del nucli, que entra llavors en una fase de divisi cellular i for-maci de lembri.

  Telmer: La secci final dun cromosoma que impedeix que aquest esdesgasti. Cada vegada que un cromosoma es divideix, perd part delstelmers, per la qual cosa les cllules dels individus vells tenen telmersms curts que les dels joves. La telomerasa s lenzim que sencarrega desintetitzar-los i mantenir la seva mida adequada.

  Transferncia del nucli duna cllula somtica a un vul o zigotenucleat (TNCS): Es genera in vitro un zigot per microinjecci dun nuclidiploide, que prov duna cllula somtica, del mateix individu o dunaltre, en un vul al qual se li va eliminar el seu propi nucli haploide (enu-cleat). Aquest zigot donar origen a un embri in vitro. De la mateixamanera que en la fecundaci assistida, s imprescindible la transfernciaa lter duna dona per a la generaci dun individu clonat.

  Transgnesi: s la introducci dun DNA estrany en un genoma, demanera que es mantingui estable de manera hereditria i afecti a totes lescllules.

  Consideracions sobre la transferncia nuclear

 • 21

  Zigot: Lembri unicellular format per la fusi dun espermatozoide i unvul, o b per tcniques de clonatge (transferncia dun nucli diploide enun vul enucleat).

  11. BIBLIOGRAFIA

  Cowan CA i cols. Nuclear reprogramming of somatic cells after fusionwith human embryonic stem cells. Science 2005; 309: 1369-1373.

  Wilmut I i cols. Viable offspring derived from fetal and adult mammaliancells. Nature 1997; 385: 810-813.

  UNESCO. Division of the Ethics of Science and Technology. National legis-lation concerning human reproductive and therapeutic cloning. Juliol de2004. http://portal.unesco.org/shs/en/ev.php

  UN Ad Hoc Committee on an International Convention against theReproductive Cloning of Human Beings. http://www.un.org/law/cloning(visitat l11 dabril de 2005).

  Missed opportunity to ban reproductive cloning (editorial). Nature CellBiology 2005; 7(4).

  Knowles LP. A regulatory patchwork human ES cell research oversight.Nature Biotechnology 2004; 22(2): 157-163.

  University of Minnesota Medical School. http://mbbnet.umn.edu/scmap.html (visitat el 9 de maig de 2005).

  Declaraci universal sobre el genoma hum i els drets humans aprovadaa la 29 Conferncia general de la Unesco de l11 de novembre de 1997.

  Conveni per a la protecci dels drets humans i la dignitat de lsser humen relaci amb les aplicacions de la biologia i la medicina conveni euro-

  Consideracions sobre la transferncia nuclear

 • Consideracions sobre la transferncia nuclear

  peu sobre drets humans i biomedicina aprovat pel Comit de Ministresdel Consell dEuropa el 19 de novembre de 1996. Obert a la signatura delsEstats a Oviedo, el dia 4 dabril de 1997 i ratificat per les Corts Generalsespanyoles el 5 doctubre de 1999 (BOE de 20 doctubre de 1999, nme-ro 251).

  Stem Cells in a Pluralistic Society: Consequences of Proposed CanadianLegislation Dorothy C Wertz, Marie-Hlne Rgnier and Bartha MariaKnoppers. Genetics & Society Project, CRDP, Universit de Montral. GenEdit 2003, Vol. I, N 1. http://www.humgen.umontreal.ca/int/GE/en/2003-1.pdf

  22

 • 23

  Consideracions sobre la transferncia nuclear

  Aquest informe va sser aprovat, a la 54ena Reuni Plenria del ComitConsultiu de Biotica de Catalunya que va tenir lloc el dia 20 de desem-bre de 2005, per la majoria dels seus membres i amb el vot particular delSr. Joan Vidal Bota.

  Sn membres del Comit Consultiu de Biotica de Catalunya:

  Sra. Victoria Camps i Cervera, presidenta; Sr. Marc Antoni Broggi i Trias,vicepresident primer, Sr. Rogeli Armengol i Millans, vicepresident segon;Sr. Rafael Manzanera Lopez, coordinador, Sr. Ernest Maragall i Mira, Sr.Josep Ramon Arisa i Clusella, Sr. Jos Lus Ausin i Herbella, Sr. MariusMorlans i Molina, Sr. Joan Maria Pons i Rafols, Sra. Maria Luisa de laPuente Martorell, Sr. Llus Torralba i Novella, Sra. Montserrat Artigas iLage, Sr. Toms Pujol i Castells, Sra. Rosa Securn Fuster, Sr. XavierMuoz i Puiggrs, Sra. Marta Aymerich i Martnez, Sr. Alfons Vilarrasa iCagigs, Sra. Maria Comellas i Doate, Sr. Eduardo Mendoza Garriga, Sra.Montserrat Busquets i Surribas, Sra. Maria Teresa Bassons i Boncompte,Sr. Joan Vias i Salas, Sr. Francesc Abel i Fabre, Sra. Margarita Boladerasi Cucurella, Sra. Maria Casado Gonzlez, Sr. Francesc Borrell i Carri, Sr.Albert Jovell Fernandez, Sra. Milagros Prez Oliva, Sr. Octavi Quintana iTrias, Sr. Jordi Varela i Pedregosa, Sr. Joan Vidal-Bota, Sr. JavierHernndez Garcia, Sr. Francesc Jose Maria Snchez, Sr. Pablo Hernando iRobles, Sr. Xavier Carn Cladellas, Sra. Virtudes Pacheco Galvan, Sra. M.Josep Borrs i Pascual, Sra. Montserrat Boada i Pala, Sra. Ana Veiga iLluch, vocals; i Sr. Josep M. Busquets i Font, secretari.

 • Vot particular al document "Consideracions sobre la transferncia nuclear"

  La pretensi de linvestigador sud-core Hwang-Woo-suk dhaver obtin-gut per primera vegada mitjanant transferncia nuclear cllules mareespecfiques per al pacient ha resultat un frau, que ha fet palesa la insufi-cincia actual daquesta tecnologia, a ms de produir en lopini pblicauna notable desconfiana de les seves possibilitats. Al meu entendre resul-ta injust invertir recursos en una tecnologia daquestes caracterstiques,deixant per aix dinvertir-los en la recerca amb cllules mare adultes,particularment les de cord umbilical.

  Sense adduir raons cientfiques provinents de lembriologia, sin aferrant-se a una interpretaci merament literal basada en diccionaris de la llen-gua, el document nega al producte de la transferncia nuclear la condicidembri hum, assignant-li una imaginria i devaluadora condici depseudoembri, evitant aix haver de discutir lestatut de lembri. Noem sembla un raonament legtim, i deixa oberta una qesti essencial.

  La gran quantitat dvuls que precisa la transferncia nuclear afavoreixlexplotaci de dones joves amb pocs recursos, i aix no s tic.

  Joan Vidal-Bota President de lAssociaci Catalana dEstudis Biotics (ACEB)

  24

  Consideracions sobre la transferncia nuclear

 • 25

  PRESENTACIN

  Los nuevos descubrimientos en medicina y biologa comportan un incre-mento notable de las controversias ticas, que requieren una reflexinracional y metdica sobre las decisiones que se puedan tomar. Estas refle-xiones deben tener en cuenta los criterios cientfico-tcnicos, los lmiteseconmicos, el marco legal y los aspectos que pueden comprometer losderechos humanos de los enfermos y usuarios de los servicios sanitarios,as como determinados valores sociales o personales.

  El Comit Consultivo de Biotica de Catalua, consciente de la importan-cia de esta reflexin y de su complejidad, crey conveniente impulsar lacreacin de un grupo de trabajo estable para el estudio y la reflexin sobrela investigacin biomdica, con el objetivo de analizar los problemas ti-cos que se plantean y, en ltima instancia, ofrecer una calidad asistencialptima con criterios de justicia y equidad.

  Uno de los objetivos ms importantes de este grupo de trabajo es informarsobre las nuevas tecnologas y prestaciones en el marco de la sanidad cata-lana antes de su puesta en prctica, para lo cual debe:

  Identificar y definir las controversias ticas que aparecen con los nue-vos avances en el campo de la medicina y la biologa, para poder res-ponder y anticiparse a las repercusiones que puedan tener en la ciuda-dana.

  Elaborar y aportar razones que permitan reflexionar, promover eldebate y facilitar la comprensin y discusin pblica, y cuando seanecesario formular guas de recomendaciones o propuestas de regula-cin normativa.

  Consideraciones sobre la transferencia nuclear

 • 26

  De acuerdo con la trascendencia de sus informes, editar y hacer pbli-cas sus recomendaciones, y representar al Comit Consultivo deBiotica de Catalua cuando sea conveniente.

  Creemos que este primer documento, Consideraciones sobre la transferencianuclear, se orienta hacia la consecucin de los objetivos sealados y, por lotanto, que ser de utilidad no slo para los profesionales que puedan verseimplicados sino tambin para el conjunto de la sociedad.

  Barcelona, abril de 2006

  Victoria Camps Cervera Rafael Manzanera LpezPresidenta del Comit Consultivo Coordinador del Comit Consultivode Biotica de Catalua de Biotica de Catalua

  Consideraciones sobre la transferencia nuclear

 • 27

  Forman parte del Grupo para el Estudio y Reflexin sobre la Investigacin Biomdica que ha elaborado este documento:

  Anna VeigaDirectoraDirectora Cientfica del Servicio de Medicina de la Reproduccin,Instituto Universitario Dexeus, Barcelona.Directora del Banco de Lneas Celulares, Centro de Medicina Regenerativa, Barcelona.

  Lina BadimonDirectora del Instituto Cataln de Ciencias Cardiovasculares CSIC, Barcelona.

  Marc A. Broggi Jefe del Servicio de Ciruga, Hospital Universitario Germans Trias i Pujol, Badalona.

  Joaquim Calaf Director del Servicio de Obstetricia y Ginecologa, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

  Jordi CamDirector del Parque de Investigacin Biomdica de Barcelona.Catedrtico de Farmacologa, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.

  Maria Casado Directora del Observatorio de Biotica y Derecho. Profesora Titular de Filosofa del Derecho, Moral y Poltica, Universidad de Barcelona.

  Jos J. Navas Direccin General de Estrategia y Coordinacin, Departament de Salut, Generalitat de Catalunya, Barcelona.

  Consideraciones sobre la transferencia nuclear

 • 28

  Teresa Pmpols Directora del Instituto de Bioqumica Clnica, Corporaci Sanitaria Clnic, Barcelona.

  Joan M. PonsDirector de la Agencia de Evaluacin de Tecnologa e Investigacin Mdica.

  Josep SantalProfesor Titular de Biologa Celular, Universitat Autnoma de Barcelona.

  Josep M BusquetsSecretario Responsable de Biotica, Departament de Salut, Generalitat de Catalunya, Barcelona.

  Consideraciones sobre la transferencia nuclear

 • 29

  NDICE

  1. CONSIDERACIONES PREVIAS ............................................................................................ 31

  2. ANTECEDENTES ........................................................................................................................ 32

  3. PROCEDIMIENTO ..................................................................................................................... 33

  4. QU ENTENDEMOS POR PSEUDOEMBRIONES?................................................... 34

  5. UTILIDAD...................................................................................................................................... 35

  6. PROBLEMAS TCNICOS DE LA TRANSFERENCIA NUCLEAR.............................. 36

  7. CONSIDERACIONES TICAS ............................................................................................... 38

  8. CONSIDERACIONES JURDICAS ....................................................................................... 41

  9. CONCLUSIONES ....................................................................................................................... 42

  10. GLOSARIO.................................................................................................................................... 43

  11. BIBLIOGRAFA............................................................................................................................ 45

  Consideraciones sobre la transferencia nuclear

 • 31

  Consideraciones sobre la transferencia nuclear

  1. CONSIDERACIONES PREVIAS

  El informe Consideraciones sobre la transferencia nuclear se aprob por mayo-ra de los miembros del Comit Consultivo de Biotica de Catalua en lasesin plenaria del da 20 de diciembre de 2005, con el voto particular delSr. Joan Vidal.

  Aunque en aquella fecha ya se sospechaba que las investigaciones del Dr.Hwang podan ser falsas, no fue hasta principios de 2006 cuando el cien-tfico coreano reconoci abiertamente su fraude. El grupo de trabajo queha elaborado el documento Consideraciones sobre la transferencia nuclearconsidera que el debate no debe tratar exclusivamente de lo que ocurraen el momento actual, sino que debe tener una perspectiva de futuro. Elfraude del Dr. Hwang no invalida la lnea de investigacin sobre la trans-ferencia nuclear. Los argumentos que defienden la necesidad de impulsaresta investigacin siguen siendo vlidos aunque se eliminen las dos refe-rencias a los trabajos de este cientfico que se encuentran en la versinaprobada por el comit.

  El primer artculo publicado por el Dr. Hwang en la revista Science, enfebrero de 2004, describa la metodologa seguida para obtener dos lneasde clulas madre embrionarias procedentes de un embrin clonado. Elsegundo artculo, publicado tambin en Science, en mayo de 2005, descri-ba la creacin de once lneas de clulas madre embrionarias obtenidas apartir de clulas de personas afectadas de diversas enfermedades. Entreambos artculos se public en la revista Nature el nacimiento de Snuppy,el primer perro clonado.

  En mayo de 2005, un programa de la cadena de televisin MBC (MunhwaBroadcasting Corporation) seal que algunas de las donantes de vuloseran estudiantes o becarias del equipo de Hwang, o que fueron compen-sadas econmicamente ambas prcticas ticamente reprobables, ya queno se incluan en los protocolos aprobados por la Comisin tica de la

 • 32

  Consideraciones sobre la transferencia nuclear

  Universidad Nacional de Sel (SNU) (Institucin del Dr. Hwang) y quelas imgenes publicadas por Science haban sido manipuladas. La revistaScience inici una investigacin exhaustiva del material publicado y SNUcre un comit de investigacin. Este comit concluy a principios del ao2006 que tanto el artculo de 2004 como el de 2005 eran falsos. Se hab-an clonado las imgenes y las pruebas, pero no las clulas, y no han exis-tido jams clulas madre a partir de embriones clonados, ni de personassanas ni de pacientes. Slo es cierto que se clon el perro.

  Desde el punto de vista cientfico nos encontramos nuevamente en lasituacin del ao 2004, cuando se desconoca si era posible obtener clu-las madre embrionarias a partir de embriones clonados de la especiehumana. Por otro lado, se ha reabierto el debate sobre la idoneidad de losmtodos de revisin de los artculos cientficos por parte de las revistasque los publican. Parece ser que presentan carencias importantes. Debe-mos preguntarnos cuntas de las personas que firmaban el trabajo cono-can el fraude y qu presiones sufrieron por parte del Dr. Hwang. Los dosartculos han sido eliminados de las revistas que los publicaron.

  2. ANTECEDENTES

  La primera referencia de un procedimiento de transferencia nuclear quehaya permitido el nacimiento de un mamfero con xito es la de Wilmuty cols., en 1997, en la revista Nature. Se informaba del nacimiento de laoveja Dolly. Desde entonces, la transferencia nuclear se ha llevado a caboen un nmero reducido de especies, como ratones, vacas, cabras, maca-cos, cerdos, conejos y perros.

  La posibilidad de aplicar estas tcnicas a la reproduccin de seres huma-nos ha provocado un rechazo generalizado de la comunidad internacio-nal, tanto en el mbito cientfico como en el de la poltica y el derecho.

 • 33

  Esta peticin de prohibicin incluye la mal llamada clonacin teraputica,que utiliza esta tcnica para clonar embriones y a partir de ellos estable-cer lneas celulares totipotentes que permitan desarrollar lneas celularesy terapias especficas, sin la pretensin, en ningn momento, de utilizar-las con fines reproductivos.

  3. PROCEDIMIENTO

  Hay diversos mtodos para realizar una transferencia nuclear, en funcin dela especie de que se trate. Parece ser que no hay una metodologa estndarvlida para todas las especies, de modo que en cada ocasin debe ponerse apunto la tcnica, adaptndola a las caractersticas propias de la especie.

  En esencia, debe introducirse el material gentico de la clula a clonar enun oocito de la misma especie previamente enucleado (sin su propiomaterial gentico). Se considera que el oocito tiene la capacidad de repro-gramar el programa de expresin gnica celular, reinicindolo de algunamanera, de forma que la clula nueva resultante ser capaz de dar lugara cualquier otro tipo celular (se convertir en totipotente).

  Conceptualmente, la transferencia nuclear consta de tres fases:

  1. Enucleacin del oocito: en primer lugar debe eliminarse el materialgentico del oocito receptor. Puede realizarse mediante micromanipu-lacin o por mtodos qumicos.

  2. Transferencia del ncleo: generalmente se realiza mediante fusin delcariosoma (ncleo celular envuelto por una pequea porcin de cito-plasma) con el citoplasma del oocito, por electrofusin o con algnagente fusognico (virus Sendai). Como alternativa se puede realizarpor microinyeccin, como si se tratase de un procedimiento de inyec-cin intracitoplasmtica de esperma.

  Consideraciones sobre la transferencia nuclear

 • 34

  Consideraciones sobre la transferencia nuclear

  3. Activacin del oocito: puesto que, a diferencia del espermatozoide, lasclulas embrionarias o adultas no son capaces de activar el oocito, debeinducirse la activacin una vez realizada la transferencia del ncleopara que el oocito reprograme el genoma introducido y empiece elprograma de desarrollo embrionario. Se realiza, habitualmente,mediante un pulso elctrico o algn estmulo qumico (etanol oestroncio), o bien combinando ambos.

  4. QU ENTENDEMOS POR PSEUDOEMBRIONES?

  En trminos generales se considera embrin al producto de la concepcin.As, segn el Diccionario de la Real Academia Espaola, un embrin es unser vivo en las primeras etapas de su desarrollo, desde la fecundacinhasta que el organismo adquiere las caractersticas morfolgicas de laespecie. En la especie humana, producto de la concepcin hasta fines deltercer mes de embarazo., y segn el Institut dEstudis Catalans es unorganisme viu des de lestat dvul fecundat, o b activitat, durant unperode determinat arbitrriament, fins que el nou sser ja manifesta laseva estructura adulta o s capa de portar una vida independent, ni quesigui sota laspecte duna larva. Por ello, y en virtud del procedimien-to por el cual se obtiene, no consideramos embrin al producto de latransferencia nuclear, sino un pseudoembrin (tiene su aspecto, pero nolo es). A menudo se hace referencia a estos pseudoembriones como pseu-doembriones somticos o embriones por transferencia nuclear (en inglsNT embryos), trminos que pueden considerarse sinnimos.

  Los pseudoembriones obtenidos son slo parcialmente clnicos de la clu-la originaria, ya que el DNA mitocondrial que contienen no se correspon-de con el de ella porque deriva del oocito receptor. Por lo tanto, slo seconsideran un clon nuclear.

 • 35

  Consideraciones sobre la transferencia nuclear

  5. UTILIDAD

  La transferencia nuclear se ha considerado de utilidad en distintos aspec-tos de la biologa de la reproduccin y la embriologa, de la biotecnologay tambin de la medicina, tanto regenerativa como en sus vertientes msbsicas.

  En el campo de la biologa de la reproduccin, el uso propuesto ms cono-cido es la llamada clonacin reproductiva, con lo que se postula la posibi-lidad de utilizar la transferencia nuclear con fines reproductivos aplicadosa la especie humana (ya que en especies animales no tiene sentido confines meramente reproductivos). Se ha propuesto para aquellos casos enque ambos miembros de la pareja sean estriles, ofreciendo la posibilidadde engendrar un individuo clnico de alguno de los dos miembros de lapareja. No es sta, sin embargo, la nica aplicacin posible, ya que se hasugerido tambin para la reconstruccin oocitaria, aplicable a mujeres sinoocitos. Esta tcnica se ha probado con cierto xito en ratones.

  En el mbito de la biotecnologa, para el cual se desarroll inicialmente, seha propuesto como un mtodo eficaz para producir animales transgnicos.

  De todas sus aplicaciones posibles, la que actualmente suscita mayoresexpectativas es la relacionada con la medicina regenerativa. La utilidad dela transferencia nuclear en la medicina regenerativa se deriva de sus posi-bilidades tanto en la investigacin bsica como en las aplicaciones tera-puticas futuras que ofrecen las clulas madre embrionarias obtenidas apartir de pseudoembriones de transferencia nuclear. Debe aclararse quelas clulas madre embrionarias se obtienen de la masa celular interna delembrin preimplantacional, y por ello debe obtenerse un pseudoembrinpor transferencia nuclear y derivar de l, posteriormente, la estirpe de lasclulas madre embrionarias.

  Se ha propuesto el uso de la transferencia nuclear cuando deban desarro-llarse clulas madre embrionarias para obtener clulas especficas y dife-

 • 36

  Consideraciones sobre la transferencia nuclear

  renciadas para sustituir clulas daadas sin que se produzcan procesos derechazo, ya que seran clnicas (excepto el DNA mitocondrial) del indivi-duo receptor.

  Finalmente, se ha propuesto el uso de las clulas madre embrionariasderivadas por transferencia nuclear de pacientes con enfermedades gen-ticas como modelos para estudiar los mecanismos productores de esaenfermedad, y poder desarrollar terapias tiles.

  Muy recientemente (Cowan y cols., 2005) se ha publicado el posible usode las clulas madre embrionarias humanas para reprogramar clulassomticas con xito y luego derivar de ellas diversos tipos celulares. Estehecho parece indicar que la capacidad de reprogramacin no se encuen-tra exclusivamente en el oocito, sino que se puede hallar en algunas clu-las indiferenciadas. Tambin se ha sugerido la posibilidad de utilizar pseu-doembriones partenogenticos para derivar de ellos clulas madreembrionarias. Estos pseudoembriones no seran viables, pero de ellos sepodran derivar clulas madre embrionarias.

  Estas tcnicas, una vez perfeccionadas, podran ser una alternativa a latransferencia nuclear para la produccin de clulas madre embrionarias.Hay que sealar que an quedan por resolver problemas tcnicos impor-tantes y que deber profundizarse en este mbito de investigacin antesde evaluar su utilidad real.

  6. PROBLEMAS TCNICOS DE LA TRANSFERENCIA NUCLEAR

  Los primeros problemas que surgieron con la transferencia nuclear esta-ban relacionados con la actividad de las telomerasas, pues se observ quelos telmeros (extremos de los cromosomas, marcadores de la edad de la

 • 37

  Consideraciones sobre la transferencia nuclear

  clula) de la primera oveja clonada, Dolly, eran ms cortos de lo normal.Este problema se relacion con posibles problemas de envejecimiento pre-maturo, y aunque la muerte de Dolly no pudo relacionarse directamentecon este hecho, se produjo por una enfermedad respiratoria tpica de ani-males con una cierta edad. A pesar de ello, estos problemas no se handetectado en otros animales clnicos y, de hecho, terneros clonados enserie en repetidas ocasiones presentaban telmeros ms largos de lo nor-mal. Por lo tanto, sigue abierta la controversia sobre el problema de la lon-gitud de los telmeros, y en consecuencia del envejecimiento precoz.

  Sin embargo, parece ser que efectivamente hay problemas en la transfe-rencia nuclear que parecen derivarse de defectos en la reprogramacin delmaterial gentico introducido en el oocito. Estos errores de reprograma-cin se traducen en problemas que aparecen durante el desarrolloembrionario, y que dan lugar a una baja eficacia de la clonacin en cuan-to a tasa de nacimientos de individuos clnicos en las especies en que seha conseguido. En trminos generales esta eficacia no supera el 3%, y seobservan abortos espontneos (75% en un estudio en bovinos) provoca-dos, fundamentalmente, por problemas en el desarrollo de las membranasaccesorias (placenta y corioalantoides). Se ha descrito tambin el sndro-me del feto grande, que puede ser la causa de parte de los abortos espon-tneos.

  Por otro lado, se ha observado una tasa elevada de muerte perinatal, quese extiende hasta varios meses despus del parto, y tambin problemasinmunitarios y una mayor incidencia de obesidad en la vida adulta (almenos entre los ratones, anomala que recuerda los problemas de de-sarrollo descritos anteriormente en otras especies).

  Todos estos problemas de la reprogramacin gnica sugieren que quizsafecten la expresin de las lneas de clulas madre embrionarias derivadasde los pseudoembriones somticos, lo que podra comprometer su viabili-dad o su capacidad de diferenciacin. En lo concerniente a su capacidadde desarrollo, los datos disponibles parecen indicar que no se ve afectada,

 • 38

  Consideraciones sobre la transferencia nuclear

  ya que hay lneas de clulas madre embrionarias derivadas de pseudoem-briones somticos que, tras largo tiempo de cultivo y con numerosos sub-cultivos, no han visto afectada hasta ahora su estabilidad cromosmica nisu capacidad de desarrollo. La segunda consecuencia, su capacidad dediferenciacin, se ha demostrado en estudios con teratomas inducidos porla transferencia de clulas madre embrionarias en animales de experi-mentacin y por marcadores de diferenciacin in vitro.

  Otro problema es la tasa, relativamente baja, de obtencin de clulasmadre embrionarias derivadas de pseudoembriones somticos. La tasaglobal de todo el procedimiento es del 5,9% de lneas de clulas madreembrionarias por oocito. Ello implica la necesidad de disponer de unnmero elevado de oocitos para realizar una transferencia nuclear de lacual derivar las clulas madre embrionarias. La alternativa propuesta esobtener oocitos a partir de las propias clulas madre embrionarias, comoapuntan algunos resultados de experimentos llevados a cabo con anima-les de laboratorio.

  7. CONSIDERACIONES TICAS

  En primer lugar conviene explicitar que este grupo de trabajo asume queexisten razones slidas para oponerse a la clonacin reproductiva de sereshumanos. Sin embargo, estas razones no se pueden extrapolar al uso dela transferencia nuclear en medicina regenerativa. Exponer las causas deeste razonamiento constituye el objetivo de este informe.

  La prohibicin de la clonacin reproductiva es razonable aunque slo seapor la valoracin de los riesgos. Como se ha hecho constar anteriormen-te, debe tenerse en cuenta el elevado ndice de fracasos de la tcnica, losefectos no previstos, as como el riesgo del consumismo y la mercantiliza-cin que podra implicar. Todos estos factores deben ponderarse junto con

 • 39

  Consideraciones sobre la transferencia nuclear

  los intereses del futuro nio y de la sociedad en su conjunto, frente a losintereses reproductivos de los posibles padres, teniendo en cuenta que noactan solos, en su mbito ntimo privacy, sino que requieren la inter-vencin de terceros o del Estado.

  Queda fuera del objetivo de este documento la consideracin tico-jurdi-ca de los embriones, ya que, como se ha argumentado anteriormente, eneste caso se obtienen pseudoembriones.

  Por lo tanto, se trata de analizar si es jurdicamente aceptable y moral-mente correcto obtener pseudoembriones somticos, por transferencianuclear, para la investigacin y su posible uso teraputico mediante laproduccin de clulas madre embrionarias para su posterior diferencia-cin en diversos tipos celulares.

  No debatimos aqu la clonacin reproductiva, rechazada explcitamenteen nuestro ordenamiento jurdico, y a cuyo respecto la sociedad se hamanifestado en contra.

  A nuestro parecer, producir pseudoembriones por transferencia nuclearpara la investigacin y la teraputica est ticamente justificado, si secumplen una serie de requisitos que deben fijarse cuidadosamente.

  Consideramos que la transferencia nuclear est justificada porque con ellapodrn obtenerse ventajas para los seres humanos ya nacidos, que sonpersonas en todos los sentidos de la palabra. Naturalmente, aceptar estaposibilidad no significa que no haya lmites, sino que debe determinarsemediante una normativa en qu casos y con qu requisitos ser aceptable:el consentimiento de los donantes del material biolgico, un protocolocientfico adecuado, un fin aceptable socialmente, la imposibilidad deobtener resultados equivalentes con otros mtodos, la evaluacin delComit de Garantas para la investigacin con clulas y tejidos de origenembrionario humano, etc.

  Teniendo en cuenta los elevados costes de estos procesos, es de unaimportancia crucial que el establecimiento de prioridades en la asignacin

 • 40

  Consideraciones sobre la transferencia nuclear

  de los recursos se realice de manera transparente y democrtica, y que serespete escrupulosamente la exigencia de equidad para el acceso a losbeneficios y para asumir los riesgos. No ignoramos la dificultad de ponde-rar el riesgo/beneficio y el coste/beneficio. Este punto tiene una relevan-cia especial en un sistema de cobertura sanitaria universal y gratuita, yaque la medicina gentica e individualizada ser cara, y consideramos que hay que asegurar la equidad para acceder a nuevas prestaciones quese puedan derivar de las nuevas investigaciones que proponemos que seautoricen.

  Es importante, tambin, no generar en la poblacin falsas expectativas porterapias inaccesibles a corto plazo, y aportar la informacin necesaria paraque la sociedad se posicione respecto a esta tcnica.

  Evidentemente, en la valoracin del problema persisten las consideracio-nes ontolgicas, ticas y jurdicas de esta nueva realidad que la tecnologapone a nuestro alcance con los procesos de transferencia nuclear. Es nece-sario ponerse de acuerdo en algo que va ms all de una simple cuestinterminolgica: la definicin de embrin. Es ste un punto previo, ymenos tratado, a la discusin biotica clsica de si los embriones son per-sonas o no. Ambas disputas no se resuelven en trminos de verdad emp-rica, pues las expresiones utilizadas no son meramente descriptivas deuna realidad sino que tienen una carga emotiva e ideolgica importante.

  Como ya se ha comentado, lo que se deriva de la transferencia nuclear,en la cual no se utilizan espermatozoides, no son propiamente embrio-nes. Se argumenta que las clulas obtenidas por transferencia nuclear,sin fecundacin, no se ajustan a la definicin de embrin. No pretende-mos cambiar el nombre a una realidad. Lo que realmente ocurre es quehay una diferencia de fondo que no ha sido sealada, precisamente porel hecho de mantener el uso de la denominacin incorrecta deembrin para una realidad nueva y diferente. Mantener esta caracte-rizacin tan poco rigurosa y con tanta carga ideolgica perjudica elconocimiento y confunde el debate social. Nuestro dictamen-informe

 • 41

  Consideraciones sobre la transferencia nuclear

  quiere contribuir a crear pautas que intenten hallar un consenso socialfundamentado en el conocimiento de los avances cientficos y en el res-peto a unos mnimos ticos comunes que deben permitir que se esta-blezca una normativa.

  8. CONSIDERACIONES JURDICAS

  Como ya se ha dicho, el trmino clonacin conlleva una carga emotivadesfavorable que contamina la discusin y dificulta el acuerdo tico, ytambin el jurdico. Es de relevancia constatar que la visceralidad y la faltade diferenciacin entre los diversos supuestos y argumentos ha impregna-do, incluso, el debate mantenido en las Naciones Unidas con motivo de laelaboracin de un convenio que pretenda homogeneizar la normativainternacional al respecto, y que dej la iniciativa en una mera declaracin,de febrero de 2005, que delega en los Estados el establecimiento de unalegislacin interna sobre la materia, y que aporta poco a la declaracin, yapromulgada en 1998, sobre el genoma humano y los derechos humanos.

  Puede verse una recopilacin de la regulacin vigente actualmente en losdistintos pases que se han ocupado de la cuestin en las web de laUniversidad de Minessota,1 de la Universidad de Montreal (Wertz y cols.,2003)2 y de la Divisin de tica en las Ciencias y en la Tecnologa de laUNESCO (UNESCO, 2004).3 Sin embargo, debe indicarse que en muchos

  1 University of Minnesota Medical School, http://mbbnet.umn.edu/scmap.html (visitado el 9 de mayo de2005).

  2 Stem Cells in a Pluralistic Society: Consequences of Proposed Canadian Legislation. Dorothy C Wertz,Marie-Hlne Rgnier and Bartha Maria Knoppers. Genetics & Society Project, CRDP, Universit deMontral. Gen Edit 2003, Vol. I, N 1. http://www.humgen.umontreal.ca/int/GE/en/2003-1.pdf

  3 UNESCO. Division of the Ethics of Science and Tecnhology. National Legislation concerning human reproductiveand therapeutic cloning. July 2004. http://portal.unesco.org/shs/en/ev.php

 • 42

  Consideraciones sobre la transferencia nuclear

  pases estas normativas se encuentran en proceso de revisin. Las leyesnacionales son variables y en algunos casos se establece un marco paraobtener embriones in vitro, aunque el artculo 18.2 de la Convencin deDerechos Humanos y Biomedicina del Consejo de Europa prohbe la cre-acin de embriones con el objetivo exclusivo de la investigacin.

  Actualmente, Espaa se encuentra en pleno proceso de elaboracin de unproyecto de ley de investigacin en biomedicina para permitir la obten-cin de embriones para la investigacin en determinados casos, siempreque se justifique, que una comisin ad hoc apruebe el protocolo y que secuente con el requisito, necesario siempre pero no suficiente, de disponerde la conformidad de los donantes de los gametos.

  9. CONCLUSIONES

  Visto lo expuesto anteriormente, consideramos que la transferencia nu-clear con fines relacionados con la medicina regenerativa a partir depseudoembriones por transferencia nuclear no se puede rechazar si selleva a cabo cumpliendo algunos requisitos establecidos con claridad.

  La autorizacin del uso de las tcnicas de transferencia nuclear deberrealizarse mediante una normativa que establezca los requisitos quedeban respetarse. Ser imprescindible contar con la autorizacin de losdonantes del material biolgico utilizado. Adems, deber contarse conla aprobacin de una comisin ad hoc que valore la idoneidad del proto-colo, la calificacin de los investigadores, la necesidad de usar estosmateriales y tcnicas, as como el compromiso de confidencialidad de losdatos, y las implicaciones econmicas, teniendo en cuenta criterios deproporcionalidad entre los medios y los fines. Estos comits tendrn queser plurales y multidisciplinarios, formados por personas con capacidadpara buscar frmulas de consenso real y no meras yuxtaposiciones de

 • 43

  Consideraciones sobre la transferencia nuclear

  criterios diversos.

  Los juicios ticos y las decisiones poltico-jurdicas que deban tomarse sobrelas nuevas tecnologas tienen que basarse en un anlisis serio y responsable,que pondere y jerarquice los bienes, valores y derechos concurrentes encada caso, y tenga en cuenta que pueden ser divergentes e incluso contra-puestos. Adems, colaborando en esta tarea reguladora pueden participarrdenes normativos diversos, con sus correspondientes sistemas de sancin:entre los jurdicos, desde los administrativos hasta los civiles y penales, perotambin los deontolgicos y de buenas prcticas profesionales, con los quedebe contarse para formar parte del conjunto de medidas de control.

  10. GLOSARIO

  Blastocito: Estadio particular del embrin de los mamferos, caracteriza-do por su pluricelularidad, y en el cual no se ha producido todava la dife-renciacin de tejidos ni se han esbozado rganos. La disgregacin de lasclulas en este estadio permite, bajo condiciones experimentales de culti-vo en el laboratorio, la obtencin de clulas madre embrionarias (CME),que pueden diferenciarse en distintos tipos celulares, pero son incapacesde formar por s solas un organismo completo.

  Clula madre: Es una clula indiferenciada que tiene como caractersti-cas principales su capacidad de renovacin indefinida y su potencialidadde diferenciarse en diversos tipos celulares. Pueden ser multipotentes,pluripotentes o totipotentes en funcin de los tipos celulares a que pue-dan dar lugar.

  Clula madre embrionaria (CME): En sentido amplio, una clulamadre derivada de un embrin.

 • 44

  Consideraciones sobre la transferencia nuclear

  Clula somtica: Cualquier clula del cuerpo de un organismo cuyoncleo contiene dos juegos completos de cromosomas (diploide).

  Clula totipotente: Del latn totus (todo). Clula con la capacidad de ori-ginar cualquier tipo de clula de un tejido, rgano humano e inclusoembriones.

  Cigoto: El embrin unicelular formado por la fusin de un espermatozoi-de y de un vulo, o bien mediante tcnicas de clonacin (transferencia deun ncleo diploide a un vulo enucleado).

  Clonacin: Accin de producir un clon, es decir, un conjunto de clulasderivadas de una nica clula original y, en consecuencia, genticamenteidnticas a esta ltima. En un sentido amplio, la clonacin se refiere a laproduccin de copias genticas de organismos individuales o clulas, sinintervencin de la reproduccin sexual.

  Inyeccin intracitoplasmtica de esperma: Proceso de fecundacinde un vulo mediante una inyeccin de esperma.

  Oocito: Clula germinal femenina de los mamferos. Equivalente a vulo.

  Partenogentico: Individuo generado exclusivamente a partir del game-to femenino, sin la participacin del espermatozoide. Es una forma dereproduccin habitual en determinados gneros de insectos.

  Reprogramacin celular: Mecanismo complejo cuyos fundamentosmoleculares son prcticamente desconocidos. Se sabe que la composicinmacromolecular del citoplasma del oocito es crtica en el proceso de repro-gramacin del ncleo, que inicia entonces una fase de divisin celular yde formacin del embrin.

  Telmero: La seccin final de un cromosoma que impide su desgaste.Cada vez que un cromosoma se divide pierde parte de los telmeros. Porello, las clulas de los individuos viejos tienen los telmeros ms cortosque las de los jvenes. La telomerasa es la enzima que se encarga de sin-tetizarlos y mantener su medida adecuada.

 • 45

  Consideraciones sobre la transferencia nuclear

  Transferencia del ncleo de una clula somtica a un vulo o uncigoto enucleado (TNCS): Se genera in vitro un cigoto por microinyec-cin de un ncleo diploide, que proviene de una clula somtica delmismo individuo o de otro, en un vulo cuyo ncleo haploide (enuclea-do) ha sido eliminado. Este cigoto da origen a un embrin in vitro. De lamisma forma que en la fecundacin asistida, es imprescindible la transfe-rencia al tero de una mujer para la generacin de un individuo clonado.

  Transgnesis: Es la introduccin de un DNA extrao en un genoma, de talforma que hereditariamente se mantenga estable y afecte a todas las clulas.

  11. BIBLIOGRAFA

  Cowan CA y cols. Nuclear reprogramming of somatic cells after fusionwith human embryonic stem cells. Science 2005; 309: 1369-1373.

  Wilmut I y cols. Viable offspring derived from fetal and adult mammaliancells. Nature 1997; 385: 810-813.

  UNESCO. Division of the ethics of Science and Technology. National legis-lation concerning human reproductive and therapeutic cloning. Julio de2004. http://portal.unesco.org/shs/en/ev.php

  UN Ad Hoc Committee on an International Convention against theReproductive Cloning of Human Beings. http://www.un.org/law/cloning(visitado el 11 de abril de 2005).

  Missed opportunity to ban reproductive cloning (editorial). Nature CellBiology 2005; 7(4).

  Knowles LP. A regulatory patchwork human ES cell research oversight.Nature Biotechnology 2004; 22(2): 157-163.

 • 46

  Consideraciones sobre la transferencia nuclear

  University of Minnesota Medical School. http://mbbnet.umn.edu/scmap.html (visitado el 9 de mayo de 2005).

  Declaracin universal sobre el genoma humano y los derechos humanos,aprobada en la 29 Conferencia general de la Unesco del 11 de noviembrede 1997.

  Convenio para la proteccin de los derechos humanos y la dignidad delser humano en relacin con las aplicaciones de la biologa y de la medici-na convenio europeo sobre los derechos humanos y la biomedicinaaprobado por el Comit de Ministros del Consejo de Europa el da 19 denoviembre de 1996. Abierto para la firma de los Estados en Oviedo, el da4 de abril de 1997, y ratificado por las Cortes Generales espaolas el da 5de octubre de 1999 (BOE de 20 de octubre de 1999, nmero 251).

  Stem Cells in a Pluralistic Society: Consequences of Proposed CanadianLegislation. Dorothy C Wertz, Marie-Hlne Rgnier and Bartha MariaKnoppers. Genetics & Society Project, CRDP, Universit de Montral. GenEdit 2003, Vol. I, N 1. http://www.humgen.umontreal.ca/int/GE/en/2003-1.pdf

 • 47

  Consideraciones sobre la transferencia nuclear

  Este informe fue aprobado en la 54 Reunin Plenaria del ComitConsultivo de Biotica de Catalua, que tuvo lugar el da 20 de diciembrede 2005, por mayora de sus miembros y con el voto particular del Sr.Joan Vidal-Bota.

  Son miembros del Comit Consultiu de Biotica de Catalunya:

  Sra. Victoria Camps Cervera, presidenta; Sr. Marc Antoni Broggi Trias,vicepresidente primero; Sr. Rogeli Armengol Millans, vicepresidentesegundo; Sr. Rafael Manzanera Lpez, coordinador; Sr. Ernest MaragallMira, Sr. Josep Ramon Arisa Clusella, Sr. Jos Luis Ausin Herbella, Sr.Marius Morlans Molina, Sr. Joan Maria Pons Rafols, Sra. Mara Luisa dela Puente Martorell, Sr. Llus Torralba Novella, Sra. Montserrat ArtigasLage, Sr. Toms Pujol Castells, Sra. Rosa Securn Fuster, Sr. Xavier MuozPuiggrs, Sra. Marta Aymerich Martinez, Sr. Alfons Vilarrasa Cagigs, Sra.Maria Comellas Doate, Sr. Eduardo Mendoza Garriga, Sra. MontserratBusquets Surribas, Sra. Maria Teresa Bassons Boncompte, Sr. Joan ViasSalas, Sr. Francesc Abel Fabre, Sra. Margarita Boladeras Cucurella, Sra.Maria Casado Gonzlez, Sr. Francesc Borrell Carri, Sr. Albert JovellFernandez, Sra. Milagros Prez Oliva, Sr. Octavi Quintana Trias, Sr. JordiVarela Pedregosa, Sr. Joan Vidal-Bota, Sr. Javier Hernndez Garca, Sr.Francesc Josep Maria Snchez, Sr. Pablo Hernando Robles, Sr. XavierCarn Cladellas, Sra. Virtudes Pacheco Galvn, Sra. M. Josep BorrsPascual, Sra. Montserrat Boada Pala, Sra. Ana Veiga Lluch, vocales; y Sr.Josep M. Busquets Font, secretario.

 • 48

  Consideraciones sobre la transferencia nuclear

  Voto particular al documento "Consideraciones sobre la transferencia nuclear"

  La pretensin del investigador surcoreano Hwang-Woo-suk de haberobtenido por primera vez mediante transferencia nuclear clulas madreespecficas para el paciente ha resultado un fraude, y ha hecho evidentela insuficiencia actual de esta tecnologa, adems de producir en la opi-nin pblica una notable desconfianza en sus posibilidades. A mi enten-der es injusto invertir recursos en una tecnologa de estas caractersticas,ya que ello significa dejarlos de invertir en la investigacin con clulasmadre adultas, sobre todo las de cordn umbilical.

  Sin dar razones cientficas que provengan de la embriologa, sino aferrn-donos a una interpretacin meramente literal, basada en diccionarios dela lengua, el documento niega al producto de la transferencia nuclear lacondicin de embrin humano, y le asigna una imaginaria y devaluadoracategora de pseudoembrin, lo cual evita tener que discutir el estatutodel embrin. No me parece un razonamiento legtimo, lo que deja abier-ta una cuestin esencial.

  Joan Vidal-Bota Presidente de la Associaci Catalana dEstudis Biotics (ACEB)

 • 49

  INTRODUCTION

  New findings in medicine and biology have led to a growing number ofethical issues which require rational and methodical decision-making.This should take into account technical and scientific criteria, financiallimitations, the legal framework, issues that may compromise thepatients and health care users human rights, and certain social and per-sonal values.

  Aware of the importance and the complexity of these issues, the CatalanBioethics Advisory Committee considered it necessary to create a perma-nent working group devoted to the study of and reflection on biomedicalresearch, in order to assess the ethical issues involved and, ultimately, tooptimize health care while applying principles of justice and equality.

  One of the working groups main goals is to report on new technologiesand services before they become available in the Catalan health system.This is done by:

  Identifying and defining ethical issues that arise with new advances inthe medical and biological fields so that the impact they may have onthe community can be anticipated and addressed.

  Devising and providing arguments that facilitate reflection, stimulatedebate and enhance public understanding and discussion, and whennecessary, developing guidelines, recommendations or proposals forregulation.

  General considerations regarding nuclear transfer

 • 50

  According to the relevance of the reports, publishing and dissemina-ting these recommendations and representing the Catalan BioethicsAdvisory Committee as appropriate.

  This first document, General Considerations Regarding Nuclear Transfer, fallsunder the goals mentioned above and, therefore, we feel that it will beuseful not only for potentially concerned professionals but also for thecommunity at large.

  Barcelona, April 2006

  Victoria Camps Cervera Rafael Manzanera LpezPresident of the Catalan Coordinator of the Catalan Bioethics Advisory Committee Bioethics Advisory Committee

  General considerations regarding nuclear transfer

 • 51

  The following people are members of the study and reflection group on biomedical research and have contributed to this document:

  Anna VeigaDirectorScientific director of the Department of Reproductive Medicine, Institut Universitari Dexeus, BarcelonaDirector of the Cell Line Bank, Centre de Medicina Regenerativa, Barcelona

  Lina BadimonDirector of the Institut Catal de Cincies Cardiovasculars CSIC,Barcelona

  Marc A. BroggiHead of the Department of Surgery, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona

  Joaquim Calaf Head of the Department of Obstetrics and Gynecology, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

  Jordi CamHead of the Barcelona Biomedical Research Park Professor of Pharmacology, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

  Maria Casado Head of the Bioethics and Law ObservatoryLecturer in the Philosophy of Law, Morals and Politics, Universitat de Barcelona

  Jos J. Navas Direcci General dEstratgia i Coordinaci, Department of Health,Generalitat de Catalunya, Barcelona

  General considerations regarding nuclear transfer

 • 52

  Teresa PmpolsHead of the Clinical Biochemistry Institute, Corporaci Sanitria Clnic, Barcelona

  Joan M. PonsDirector of the Medical Technology and Research Evaluation Agency

  Josep SantalLecturer in Cell Biology, Universitat Autnoma de Barcelona

  Josep M. BusquetsSecretaryIn charge of Bioethics, Department of Health, Generalitat de Catalunya, Barcelona

  General considerations regarding nuclear transfer

 • 53

  CONTENTS

  1. PRELIMINARY CONSIDERATIONS .................................................................................... 55

  2. BACKGROUND .......................................................................................................................... 56

  3. THE PROCEDURE..................................................................................................................... 57

  4. WHAT ARE PSEUDOEMBRYOS? ........................................................................................ 58

  5. APPLICABILITY........................................................................................................................... 58

  6. TECHNICAL ISSUES RELATED TO NUCLEAR TRANSFER ................................... 60

  7. ETHICAL CONSIDERATIONS................................................................................................ 62

  8. LEGAL ASPECTS ........................................................................................................................ 64

  9. CONCLUSIONS .......................................................................................................................... 65

  10. GLOSSARY ................................................................................................................................... 66

  11. REFERENCES .............................................................................................................................. 68

  General considerations regarding nuclear transfer

 • 55

  1. PRELIMINARY CONSIDERATIONS

  The report General Considerations Regarding Nuclear Transfer was approvedby a majority of the Catalan Bioethics Advisory Committee members atthe December 20, 2005 session, with the individual vote of Mr. JoanVidal.

  Although at the time it was already suspected that Dr Hwangs researchoutcomes could be false, it was not until early 2006 that the Korean sci-entist publicly admitted to fraud. The working group responsible forGeneral Considerations Regarding Nuclear Transfer believes that the debateshould not focus exclusively on current events but should also look to thefuture. Dr Hwangs fraudulent results do not invalidate the line ofresearch on nuclear transfer. Although the two references to this scien-tists work have been eliminated from the version approved by the com-mittee, the arguments for defending this research line remain valid.

  In his first paper, published in Science in February 2004, Dr Hwangdescribed the methodology employed to obtain two lines of embryonicstem cells from a cloned embryo. The second article, also published inScience, in May 2005, described the development of 11 embryonic stemcell lines obtained from patients suffering from various diseases. Betweenthe dates of these publications, Nature featured the birth of Snuppy, thefirst cloned dog.

  In May 2005, a Munhwa Broadcasting Corporation (MBC) television pro-gram reported that some of the egg donors were either members orinterns of Dr Hwangs team or that they had received financial compen-sation two ethical violations, since these were not contemplated in theprotocols approved by the Seoul National University (SNU) EthicsCommittee (where Dr Hwang worked); in addition, it was revealed thatsome of the images which appeared in Science had been digitally altered.Science conducted a thorough investigation of the material published and

  General considerations regarding nuclear transfer

 • 56

  SNU set up an investigation committee. In early 2006, this committeeconcluded that both the 2004 and the 2005 articles were fraudulent.Images and evidence had been cloned, not cells, and there had never beenstem cells derived from cloned embryos, nor from healthy individuals orpatients. Only the cloning of the dog was true.

  From a scientific point of view, we now find ourselves in the same situa-tion as in 2004, when it was not known whether embryonic stem cellscould be derived from cloned human embryos. On the other hand, thishas renewed the debate on the suitability of the methods scientific publi-cations use to review the papers they publish. It would seem that thesemethods are far from perfect. We wonder how many of the people whoco-authored the works were aware of the falsifications, and whether theywere under pressure from Dr Hwang. Both papers have been removedfrom the journals that published them.

  2. BACKGROUND

  The first reference to a nuclear transfer procedure that resulted in the suc-cessful birth of a mammal was from Wilmut et al. and was published inNature in 1997. The article reported the birth of the sheep Dolly. Sincethen, nuclear transfer has been carried out in a small number of species,such as mice, cows, goats, macaca, pigs, rabbits and dogs.

  The possibility of applying these techniques to human reproduction hascaused widespread rejection in the international community, both in thescientific sphere and in political and legal circles. This request for a banincludes so-called therapeutic cloning, which makes use of these tech-niques to clone embryos in order to derive totipotent cell lines that allowfor the development of new cell lines and specific therapies. At no timeare these intended for reproductive use.

  General considerations regarding nuclear transfer

 • 57

  3. THE PROCEDURE

  Several methods can be used to perform a nuclear transfer, depending onthe species selected. As there seems to be no valid standard methodologyfor all species alike, the technique needs to be tailored to the characteris-tics of each species.

  In basic terms, in order to clone a cell, genetic material is introduced intoa previously enucleated oocyte of the same species (i.e., one lacking itsown genetic material). It is believed that the oocyte carries the ability toreprogram cellular genic expression, restarting it somehow, so that theresulting new cell will give rise to any other cellular type (in other words,it will become totipotent).

  Conceptually, nuclear transfer consists of three phases:

  1. Oocyte enucleation. First, the genetic material has to be eliminatedfrom the oocyte receptor. This can be achieved via micromanipulationor chemical methods.

  2. Transfer of the nucleus. This is usually achieved by fusing the karyo-some (cell nucleus covered by a small fraction of cytoplasm) with thecytoplasm of the oocyte through electrofusion or by using a fusogenicagent (Sendai virus). Alternatively, this can be done via microinjec-tions, as in intracytoplasmatic sperm injection procedures.

  3. Oocyte activation. Since unlike sperm, embryonic or adult cells are notcapable of activating the oocyte, activation must be induced afternuclear transfer so that the oocyte reprograms the inserted genomeand initiates the embryonic development program. This is usuallyinduced using an electrical pulse or by chemical stimulus (ethanol orstrontium) or through a combination of both.

  General considerations regarding nuclear transfer

 • 58

  4. WHAT ARE PSEUDOEMBRYOS?

  In general terms, an embryo is the product of conception. According tothe Dictionary of the Royal Spanish Academy, an embryo is a livingbeing in its first stages of development, from fertilization until the organ-ism acquires the morphological characteristics of its species. In the humanspecies, the period extends from conception to the third month of preg-nancy. At the Institut dEstudis Catalans (Institute of Catalan Studies), anembryo is considered to be a living organism from its state as a fertilizedor activated egg, during an arbitrarily determined period of time, until thenew being manifests its adult structure or is able to live an independentlife, even if it had the features of a larva. Therefore, and considering howembryos are created, the product of nuclear transfer is not seen as anembryo but as a pseudoembryo (it looks like an embryo but it is not).Pseudoembryos are often referred to as somatic pseudoembryos ornuclear transfer (NT) embryos, which can be taken as synonyms.

  The resulting pseudoembryos are only partially cloned from the originalcell, since the mitochondrial DNA they contain does not correlate withthat of the original cell, as it is derived from the oocyte receptor.Therefore, these are nuclear clones.

  5. APPLICABILITY

  The applicability of nuclear transfer has been linked to different aspects ofreproductive biology and embryology, biotechnology and also medicine,both in regenerative terms and in its more basic modalities.

  In the field of reproductive biology, the most widespread use proposed isin reproductive cloning, which postulates that nuclear transfer could be

  General considerations regarding nuclear transfer

 • 59

  used for human reproduction (since a purely reproductive goal in animalspecies is unwarranted). It has been suggested for cases in which bothmembers of a couple are infertile, thus creating the possibility of conceiv-ing a cloned individual from one of the parents. This is not, however, theonly potential use of nuclear transfer, as it has also been proposed foroocyte reconstruction techniques in women with no oocytes. This tech-nique has been relatively successful in mice.

  As for biotechnology, which is its original application, it has been suggest-ed that nuclear transfer is an effective method of producing transgenicanimals.

  Of all its potential uses, the one that currently draws the most attentionis that of regenerative medicine. Nuclear transfer may be useful in regen-erative medicine due to its potential in both basic research and in futuretherapeutic applications using embryonic stem cells obtained fromnuclear transfer pseudoembryos. It should be noted that embryonic stemcells are derived from preimplantation embryo inner cell mass; therefore,a nuclear transfer pseudoembryo should be produced first in order to thenderive the stem cell line from it.

  Nuclear transfer has been suggested for use in developing embryonic stemcells in order to obtain specific and differentiated cells to replace damagedcells. This would prevent the possibility of rejection, as the cells used forreplacement would be cloned from the recipient (except for the mito-chondrial DNA).

  Finally, nuclear transfer-derived embryonic stem cells from patients withgenetic diseases have been proposed for use as a model to study diseasemechanisms and develop effective therapies.

  A recent report (Cowan et al., 2005) has suggested that embryonic stemcells may be used to successfully reprogram somatic cells which can thenproduce different cell types. This seems to indicate that the reprogram-ming ability is not restricted to the oocyte alone, but that it is also possi-

  General considerations regarding nuclear transfer

 • 60

  ble in some undifferentiated cells. It has also been proposed thatparthenogenetic pseudoembryos could be used to produce embryonicstem cells. Although not viable, these pseudoembryos could be utilized toproduce embryonic stem cells.

  Once improved, these techniques could prove to be an alternative tonuclear transfer for producing embryonic stem cells. It should be notedthat significant technical issues remain unresolved, and further researchis required before their actual usefulness can be assessed.

  6. TECHNICAL ISSUES RELATED TO NUCLEAR TRANSFER

  The first problems reported for nuclear transfer were associated withtelomerase activity. These were described when it was found that thetelomeres (chromosome ends, cell age markers) were shorter than usualin the first cloned sheep, Dolly. The anomaly was related to potential earlyaging problems, and even though Dollys death could not be directlylinked to this, it was caused by a respiratory disease more common inolder animals. Nonetheless, these problems have not been observed inother cloned animals and, in fact, in calves cloned in series, telomereswere often longer than usual. Therefore, the controversy surroundingtelomere length and the consequent early aging remains unresolved.

  Nonetheless, nuclear transfer does seem to be associated with some prob-lems that may arise due to a defect in the reprogramming of the geneticmaterial introduced in the oocyte. These reprogramming errors lead toproblems that become apparent during embryonic development. Theyreduce the efficacy of cloning in terms of the birth rates of cloned individ-uals in species in which cloning has been successful. In general terms, effi-

  General considerations regarding nuclear transfer

 • 61

  cacy is below 3% and there are miscarriages (75% rate in bovine studies)caused mostly by accessory membrane alterations (placenta and chorioal-lantois). Large-fetus syndrome has also been described as a potentialcause of many miscarriages.

  On the other hand, a high perinatal death rate has been documented,extending for several months after delivery. There have also beenimmunological problems and a higher incidence of obesity in adult lifehas been shown in mice, a condition that resembles development disor-ders previously described in other species.

  All these problems relating to genetic reprogramming suggest that theymay affect the expression of embryonic stem cell lines derived fromsomatic pseudoembryos, which in turn may compromise their viability orability to differentiate. With respect to their development capacity, avail-able data seem to indicate that it is uncompromised, since there are linesof embryonic stem cells derived from somatic pseudoembryos whosechromosomal stability or development capacity was not affected follow-ing prolonged cultivation time and many subcultures. The second conse-quence differentiation capacity has been demonstrated in studies withteratomas induced by embryonic stem cell transfer in experimental ani-mals, and by in vitro differentiation markers.

  Another concern is the relatively low rate of embryonic stem cells derivedfrom somatic pseudoembryos. The total rate for the whole process is 5.9%embryonic stem cell lines per oocyte. This implies that a high number ofoocytes are needed to perform a nuclear transfer to produce embryonicstem cells. Alternatively, it has been suggested that oocytes may beobtained from the embryonic stem cells themselves, as shown by the out-comes of some laboratory animal studies.

  General considerations regarding nuclear transfer

 • 62

  7. ETHICAL CONSIDERATIONS

  Firstly, it is important to state clearly that this working group is in agree-ment that there are solid reasons to oppose human reproductive cloning.However, these reasons cannot be extrapolated to the use of nucleartransfer in regenerative medicine. The aim of this report is to present thedifferences in these arguments.

  The banning of human reproductive cloning is reasonable based on thepotential risks alone. As mentioned above, the high rates of technical fail-ure and unforeseen effects should be taken into account as well as the riskof banalization and commercialization that human reproductive cloningcould imply. All these factors, as well as the future childs interest andsocietys interest at large, should be weighed against the future parentsreproductive interests, bearing in mind that they are not the only onesinvolved, but that, in fact, they require third party or state assistance.

  The ethical and legal consideration of embryos is beyond the scope of thisdocument given that, as has been previously mentioned, we are address-ing the subject of pseudoembryos.

  Therefore, our aim is to determine whether it is legally and morallyacceptable to obtain somatic pseudoembryos by means of nuclear trans-fer (NT pseudoembryos) for research and potential therapeutic uses byproducing embryonic stem cells to be further differentiated into severalcell types. Reproductive cloning is not discussed here, as it has been cat-egorically rejected by our legal system, with society having clearly shownits disapproval.

  We believe that producing nuclear transfer pseudoembryos for researchand therapeutic ends is ethically justified if a number of carefully estab-lished criteria are fulfilled.

  We consider nuclear transfer to be justified since it will lead to benefits foralready-existing human beings, who are people in the greatest meaning

  General considerations regarding nuclear transfer

 • 63

  of the word. Naturally, accepting this possibility does not imply that thereare no limitations, but that this use should be regulated to determinewhat cases and what criteria are acceptable, taking into account the fol-lowing: the biological material donors consent, an appropriate scientificprotocol, a socially acceptable objective, the fact that similar outcomescannot be produced by other methods, monitoring by an advisory com-mittee for human embryonic cell and tissue research, etc.

  Considering the high cost of these procedures, it is vital to establish prior-ities for the fair and democratic allocation of resources and for equalaccess to benefits and shared responsibility to be fiercely upheld. We areaware that it is very difficult to weigh riskbenefits and costbenefits. Thispoint is particularly relevant within a system of universal and free healthcare, since personalized genetic medicine will be extremely costly, and wemust ensure equal access to the new services that may be derived fromthe kind of research we advocate.

  It is also important not to give the public false expectations regarding ther-apies that will not be available in the short term and to provide all neces-sary information so that society can form an opinion about this technique.

  Obviously, when assessing this issue there are still ontological, ethical andlegal considerations with regard to the new realities that nuclear transfercan make available to us. We must reach a consensus on something thatgoes beyond a mere problem of terminology, such as the definition ofembryo. This is discussed less and precedes the classical bioethics discus-sion on whether or not a human embryo is a person. Neither issue can beempirically proven, since the expressions used are not merely describinga reality but are also emotionally and ideologically charged.

  As mentioned above, the product of nuclear transfer, which does not usesperm, is not an embryo per se. It has therefore been postulated that cellsobtained via nuclear transfer, and which are thus unfertilized, do not fitinto the definition of embryo. We do not aim to change definitions. Thepoint is that there is an underlying difference that has not been sufficient-

  General considerations regarding nuclear transfer

 • 64

  ly stressed, as the term embryo continues to be incorrectly applied to anew and different reality. To maintain this unrigorous and clearly ideolog-ically charged characterization is detrimental to knowledge and marssocial debate. This report seeks to contribute to the creation of certainguidelines that may help to reach a social consensus based on the knowl-edge of scientific development and respect for a common ethics andwhich in turn should allow for the establishment of regulations.

  8. LEGAL ASPECTS

  As previously mentioned, the term cloning is associated with negativeemotional connotations that have tainted the discussion and complicatedan ethical as well as a legal agreement. Such emotional reactions and thefailure to differentiate between various proposals and arguments evenaffected the debate at the United Nations held to establish a conventionto standardize international regulations. In the end, the initiative result-ed in a mere declaration, issued in February 2005, delegating to eachmember state the establishment of domestic regulations; moreover, itadds little to the 1998 declaration on the human genome and humanrights.

  A review of current rules and regulations in countries where this issue hasbeen discussed can be accessed on websites of the University ofMinnesota,1 the University of Montreal (Wertz DC et al. 2003)2 and

  General considerations regarding nuclear transfer

  1 University of Minnesota Medical School http://mbbnet.umn.edu/scmap.html (accessed on May 9,2005).

  2 Stem Cells in a Pluralistic Society: Consequences of Proposed Canadian Legislation. Dorothy C. Wertz,Marie-Hlne Rgnier and Bartha Maria Knoppers. Genetics & Society Project, CRDP, Universit deMontral. Gen Edit 2003 Vol. I, N1 http://www.humgen.umontreal/ca/int/GE/en/2003-1.pdf

 • 65

  UNESCOs Division of Ethics of Science and Technology (UNESCO 2004),3

  although it should be noted that in most countries, these regulations arebeing reviewed. National legislation varies from country to country andin some cases, a legal framework has been established to obtain in vitroembryos, although Article 18.2 of the Council of Europe Convention onHuman Rights and Biomedicine bans the creation of human embryos forresearch purposes.

  Spain is currently creating a bill on biomedical research that will allow thecreation of human embryos for certain research projects, provided that itis warranted, that an ad hoc committee approves the protocol and that ithas met the prerequisite necessary in all cases, but not sufficient of thegamete donors consent.

  9. CONCLUSIONS

  Given all of the above, we believe that the practice of nuclear transfer inregenerative medicine using nuclear transfer pseudoembryos cannot berefused if it is conducted in compliance with clearly established criteria.

  Authorization to use nuclear transfer techniques should be based onregulations that define the criteria to be met. It is essential that thedonors of biological material consent to this use. Moreover, an ad hoccommittee should assess and approve the appropriateness of protocol,researchers qualifications, the need to use these materials and tech-niques, and the confidentiality agreement on the data, as well as theeconomic impact, taking into account the costbenefit criteria. These

  General considerations regarding nuclear transfer

  3 UNESCO. Division of the ethics of science and technology. National Legislation concerning human reproductive andtherapeutic cloning. July 2004. http://portal.unesco.org/shs/en/ev.php

 • 66

  committees should be pluralistic and multidisciplinary, and their mem-bers should strive to attain a real consensus and not merely a juxtapo-sition of various stances.

  Ethical judgments as well as political and legal decisions on these newtechnologies should be based on thorough and responsible analysis, tak-ing into account and prioritizing the assets, values and rights involved ineach case, while keeping in mind that these can be conflicting or evencontrary. Moreover, different regulatory bodies can contribute to this taskwith their corresponding sanction systems, including those within thelegal system, from administrative to civil and criminal law, as well as alsodeontological and good practice bodies, which should be actively involvedin the creation of control measures.

  10. GLOSSARY

  Blastocyte: A particular stage of mammalian embryos, characterized bymultiple, undifferentiated cells with no tissue differentiation or organdevelopment. At this stage, cellular disaggregation allows, under experi-mental conditions in lab cultures, for the obtaining of embryonic stemcells that can then be differentiated into various cell types but which areunable to form a whole organism on their own.

  Cellular reprogramming: Complex mechanism whose molecular foun-dations are virtually unknown. It is known that the macromolecular com-position of the oocyte cytoplasm plays a critical role in the nucleus repro-gramming process, which then initiates a cellular division and embryoformation phase.

  Cloning: Production of a clone, that is, a set of cells derived from a sin-gle original cell and, therefore, genetically identical to this cell. In a broad

  General considerations regarding nuclear transfer

 • 67

  sense, cloning refers to the production of genetic copies of individual cellsor organisms, without sexual reproduction.

  Embryonic stem cell: In a broad sense, a stem cell derived from anembryo.

  Intracytoplasmatic sperm injection: Egg fertilization using sperminjection.

  Oocyte: Mammalian female germ cell. Synonymous with egg.

  Parthenogenetic: Individual created exclusively out of a female gamete,without sperm. It is a common means of reproduction in certain insects.

  Somatic cell: Any cell from an organism whose nucleus contains twocomplete sets of chromosomes (diploid).

  Somatic cell nuclear transfer to an enucleated egg or zygote: Azygote is generated in vitro via diploid nucleus microinjection, which comesfrom a somatic cell from the same individual or other person, into an eggwhose haploid nucleus has been eliminated (enucleated). This zygote pro-duces an in vitro embryo. As in assisted fertilization, it is essential to trans-fer the zygote into a female uterus to generate a cloned individual.

  Stem cell: An undifferentiated cell whose main characteristics are itsability to regenerate indefinitely and its potential to differentiate intodiverse cell types. They can be multi-, pluri- or totipotent, depending onthe cell type they can produce.

  Totipotent cell: From the Latin totus (all). A cell capable of developinginto any cell type in tissues, human organs or even embryos.

  Telomere: The natural end of a chromosome that protects it from wear.Each time a chromosome divides, it loses part of its telomeres. This is whyin older individuals, cell telomeres are shorter than in younger individu-als. Telomerase is the enzyme that synthesizes and keeps telomeres at anappropriate length.

  General considerations regarding nuclear transfer

 • 68

  Transgenesis: The introduction of foreign DNA into a genome so that itremains stable through generations and affects all cells.

  Zygote: The unicellular embryo formed either by the union of a sperma-tozoid and an egg or by cloning techniques (diploid nucleus transfer intoan enucleated egg).

  11. REFERENCES

  Cowan CA et al. Nuclear reprogramming of somatic cells after fusion withhuman embryonic stem cells. Science 2005; 309: 1369-1373.

  Wilmut I et al. Viable offspring derived from fetal and adult mammaliancells. Nature 1997; 385: 810-813.

  UNESCO. Division of the Ethics of Science and Technology. National legis-lation concerning human reproductive and therapeutic cloning. July2004. http://portal.unesco.org/shs/en/ev.php

  UN Ad Hoc Committee on an International Convention against theReproductive Cloning of Human Beings. http://www.un.org/law/cloning(accessed on April 11, 2005).

  Missed opportunity to ban reproductive cloning (editorial). Nature CellBiology 2005; 7(4).

  Knowles LP. A regulatory patchwork human ES cell research oversight.Nature Biotechnology 2004; 22(2): 157-163.

  University of Minnesota Medical School. http://mbbnet.umn.edu/scmap.html (accessed on May 9, 2005).

  Universal Declaration on Human Genome and Human Rights, approvedat the 29th UNESCO General Conference on November 11, 1997.

  General considerations regarding nuclear transfer

 • 69

  Convention for the Protection of Human Rights and Human Dignity withRegard to the Application of Biology and Medicine: Convention onHuman Rights and Biomedicine adopted by the Committee of Ministersof the European Council on November 19, 1996. Opened for state signa-ture in Oviedo, on April 4, 1997, and ratified by the Spanish GeneralCourts on October 5, 1999 (BOE. October 20, 1999, number 251).

  Stem Cells in a Pluralistic Society: Consequences of Proposed CanadianLegislation. Dorothy C Wertz, Marie-Hlne Rgnier and Bartha MariaKnoppers. Genetics & Society Project, CRDP, Universit de Montral. GenEdit 2003, Vol. I, N 1. http://www.humgen.umontreal.ca/int/GE/en/2003-1.pdf

  General considerations regarding nuclear transfer

 • 70

  This report was approved at the 54th meeting of the Catalan BioethicsAdvisory Committee, held on December 20, 2005, by the majority of itsmembers and with the individual vote of Joan Vidal-Bota.

  The following people are members of the Catalan Bioethics Advisory Committee:

  Ms Victoria Camps Cervera, president; Mr Marc Antoni Broggi Trias, firstvice-president; Mr Rogeli Armengol Millans, second vice-president; MrRafael Manzanera Lpez, coordinador; Mr Ernest Maragall Mira, MrJosep Ramon Arisa Clusella, Mr Jos Luis Ausin Herbella, Mr MariusMorlans Molina, Mr Joan Maria Pons Rafols, Ms Mara Luisa de la PuenteMartorell, Mr Llus Torralba Novella, Ms Montserrat Artigas Lage, MrToms Pujol Castells, Ms Rosa Securn Fuster, Mr Xavier MuozPuiggrs, Ms Marta Aymerich Martinez, Mr Alfons Vilarrasa Cagigs, MsMaria Comellas Doate, Mr Eduardo Mendoza Garriga, Ms MontserratBusquets Surribas, Ms Maria Teresa Bassons Boncompte, Mr Joan ViasSalas, Mr Francesc Abel Fabre, Ms Margarita Boladeras Cucurella, MsMaria Casado Gonzlez, Mr Francesc Borrell Carri, Mr Albert JovellFernandez, Ms Milagros Prez Oliva, Mr Octavi Quintana Trias, Mr JordiVarela Pedregosa, Mr Joan Vidal-Bota, Mr Javier Hernndez Garca, MrFrancesc Josep Maria Snchez, Mr Pablo Hernando Robles, Mr XavierCarn Cladellas, Ms Virtudes Pacheco Galvn, Ms M. Josep BorrsPascual, Ms Montserrat Boada Pala, Ms Ana Veiga Lluch, members; andMr Josep M. Busquets Font, secretary.

 • 71

  Individual vote for the document "General Considerations Regarding Nuclear Transfer"

  South Korean researcher Hwang Woo Suks claims of having for the firsttime produced patient-specific stem cells via nuclear transfer have beenproven fraudulent, exposing the current weaknesses in this technology aswell as raising significant mistrust among the public with regard to itspotential uses. I believe that investing resources in technology with thesecharacteristics is unwarranted, since it implies that such resources will notbe used for adult stem cell research, particularly that in umbilical stemcells.

  Rather than providing scientific reasons from the field of embryology, andbasing, instead, the decision on a purely literal interpretation taken fromlinguistic dictionaries, this document denies that the product of nucleartransfer has the status of a human embryo and assigns it an imaginary andbelittled status of pseudoembryo, thereby avoiding discussion of the sta-tus of an embryo. I do not find this to be a legitimate argument; it leavesan vital question unanswered.

  The large quantity of eggs needed for nuclear transfer may lead to theexploitation of young women with limited resources and this is not ethical.

  Joan Vidal-Bota President of the Catalan Association of Bioethical Studies (ACEB)

Recommended

View more >