Collegi Regina REV 00 04/05/16 Llleenguuaa teesstrraannggeerraa:: annggllss r((ggruupp 22)) High Achievers A2 Students Book Richmond 9788466823180

 • Published on
  28-Apr-2018

 • View
  214

 • Download
  2

Transcript

 • REV 00 04/05/16

  Collegi Regina Carmeli Centre Concertat pel Departament dEducaci

  de la Generalitat de Catalunya

  Llistat de Llibres i Material Escolar Curs 2016-2017 1r ESO

  Matria Llibre Editorial ISBN

  LLlleenngguuaa ccaattaallaannaa

  ii lliitteerraattuurraa

  Llengua catalana i Literatura Srie Comunica

  Santillana 9788479189303

  Diccionari Manual de Llengua Catalana

  Vox 9788499741659

  Ai significa amor Alfaguara 9788416661336

  Wonder La

  Campana 9788496735712

  LLlleenngguuaa ccaasstteellllaannaa

  ii lliitteerraattuurraa

  Lengua castellana y literatura. Serie Comenta

  Santillana 9-788490-476918

  Diccionario de lengua castellana para secundaria.

  LLlleenngguuaa eessttrraannggeerraa::

  aannggllss ((ggrruupp 11))

  High Achievers A2 Students Book Richmond 9788466823180

  High Achievers A2 Workbook Richmond 9788466823197

  Mystery in London Oxford 978-0-19-423428-3

  The Girl with the Green Eyes Oxford 978-0-19-479433-6

  The Butler di dit and other stories Oxford 978-0-19-423535-8

 • REV 00 04/05/16

  LLlleenngguuaa eessttrraannggeerraa::

  aannggllss ((ggrruupp 22))

  High Achievers A2 Students Book Richmond 9788466823180

  High Achievers A2 Workbook Richmond 9788466823197

  Mystery in London Oxford 978-0-19-423428-3

  The Girl with the Green Eyes Oxford 978-0-19-479433-6

  King Arthur Oxford 978-0-19-423414-6

  LLlleenngguuaa eessttrraannggeerraa::

  aannggllss ((ggrruupp 33))

  Richmond Fast track 1. Students Book Richmond 978-84-66820561

  Richmond Fast track 1. Workbook Richmond 978-84-66820608

  Orca Oxford 978-0-19-423447-4

  Sallys phone Oxford 978-0-19-423653-9

  Diccionari Oxford Pocket Cat/Ang 4th Edition

  Oxford 978-0-19-441928-4

  CCiinncciieess ssoocciiaallss::

  ggeeooggrraaffiiaa ii hhiissttrriiaa Geografia i historia. Srie descobreix Santillana 9-788490-479049

  CCiinncciieess ddee llaa

  nnaattuurraalleessaa:: bbiioollooggiiaa

  ii ggeeoollooggiiaa Biologia i Geologia. Srie Observa Santillana 9788490479896

  MMaatteemmttiiqquueess Matemtiques 1r. Srie Resol Santillana 9788490471951

  EEdduuccaaccii ffssiiccaa Dossier dEducaci Fsica 1r dESO

  MMssiiccaa Msica I . Srie Escolta Santillana 9788490477946

 • REV 00 04/05/16

  EEdduuccaaccii vviissuuaall ii

  ppllssttiiccaa

  Dibuix artstic (Nivell I) Santillana 978-84-9047-792-2

  Dibuix tcnic (Nivell I) Santillana 978-84-9047-806-6

  TTeeccnnoollooggiiaa Tecnologia 1 Srie Construeix Santillana 9788490472019

  RReelliiggii Religi catlica 1. Projecte Zain Edeb 978-84-683-2096-0

  MMaatteerriiaall eessccoollaarr

  Carpes de quatre anelles (cal comprar-lo a lescola), amb separadors

  Bossetes de plstic transparent per a cada matria

  Fulls DIN-A4 blancs i quadriculats

  Estoig amb els estris indispensables: bolgraf blau, bolgraf vermell, llapis, goma, regle de 15 cm, grapadora, cola de barra

  Fulls de paper vegetal i de paper millimetrat.

  Regle de 30 cm, escaire, cartab, transportador dangles, comps, retoladors calibrats 0,2 / 0,4 / 0,8,

  Calculadora cientfica Casio Model Classwiz fx-82spx Iberia

  Bata de luniforme per al laboratori (haur de durar fins a 3r dESO)

  AAnnoottaacciioonnss

  En cas que sutilitzin llibres prestats, preguem als pares, pel b de laprenentatge del seus fills, que verifiquin que les respostes dels exercicis estiguin esborrades.

  Els llibres de les matries optatives es notificaran al setembre al moment de lelecci de les mateixes.

Recommended

View more >