2013. Aparador adults. Febrer 2013

 • Published on
  11-Mar-2016

 • View
  215

 • Download
  1

DESCRIPTION

Biblioteca de Ponent. Guia de novetats adults

Transcript

 • Denning, Antony. Manual de talla en madera.

  Acanto, 2012. [674 Den]

  Domini totes les tcniques que necessi-ta per abordar una mplia varietat de projectes: triar les fustes i les eines ade-quades, fer esbossos o models de pro-va; tallar en relleu i exempta; explorar el relleu perforat i el sobreposat, aprendre com enfortir les formes frgils ia resoldre les esquerdes i els nusos inesperats; mo-delar l'interior i l'exterior d'un bol, i triar un acabat que sigui el complement

  perfecte per la seva pea tallada. Els projectes i les tcniques es mostren a travs de prctiques fotografi-es pas a pas i tamb hi ha un directori d'acabats per completar els seus projectes de diverses maneres, de-penent de la classe de fusta que utilitzi.

  Jamal, Salah. All que cal saber sobre els rabs : his-

  tria, poltica, costums, sexe, tracte, etc.

  Flor del Vent, 2012. [008 Jam]

  Una vegada ms, Salah Jamal es converteix en una veu serena i al-hora reivindicativa que demana temps, reflexi y justcia en l'aproxi-maci occidental a la diversitat cultural, poltica i religiosa del mn rab. L'autor ens ofereix una obra divulgativa, subtil i desimbolta sobre l'origen i el perqu de les coses que marquen el tarann, el pensament i els comportaments del dia a dia...

  Manual d'histria moderna uni-

  versal. UAB, 2012.

  [9(100)"15/17" Man]

  Aquest manual s una introducci a la histria moderna universal i exposa amb un llenguatge entenedor les prin-cipals caractersti-ques del mn en-tre els segles XV i XVIII.

  Evolucin : historia de la humani-dad. Akal, 2012. [576.1 Evo]

  Una guia visual nica de l'evo-

  luci humana on es revela l'au-

  tntic rostre dels nostres avant-

  passats. Il lustrada amb impressi-

  onants reconstruccions realitza-

  des pels paleoartistas holandesos

  Kennis & Kennis, reconeguts mun-

  dialment. Basat en les ltimes in-

  vestigacions i teories cientfiques,

  explora el nostre parentiu amb els

  altres primats i tra-

  a el mapa del

  nostre xode d'-

  frica que ens va

  portar a colonitzar

  tot el mn.

  El Libro del espaol correcto : cla-

  ves para hablar y escribir bien en

  espanyol. Espasa, 2012.

  [434.6 Lib]

  L'Institut Cervantes llana una

  obra imprescindible per a tots els

  que busquen comunicar-se amb

  correcci, precisi i eficcia, tant

  oralment com per escrit. En un

  estil clar, am i fluid, de tall perio-

  dstic. Aquest llibre proporciona

  informaci prctica i actualitzada

  per parlar i escriure b en espa-

  nyol, cobrint un amplssim ventall

  de contextos. L'obra sillustra amb nombrosos exemples reals i

  amb comentaris sobre usos incor-

  rectes i errors freqents, acompa-

  nyats de claus per corregir-los. Va

  adreada tant al pblic no espe-

  cialitzat com a l'especialista.

  Jouve, Nicols. El Manantial de la vida : genes y biotica.

  Encuentro, 2012. [17 Jou]

  Quin concepte

  tenim de l'sser

  hum com a

  e n s b i o l -

  gic? Com va

  poder l'evoluci

  generar un sser

  conscient i tic

  a partir d'unes

  bsties instintives i egoistes? Per

  qu li atribum l'sser hum el

  major valor i dignitat entre els

  ssers de la natura? s aquesta

  dignitat diferent al llarg de la vi-

  da, des de la concepci fins a la

  mort? Qu sn realment els em-

  brions? Quan comena la vi-

  da? s tic produir embrions al

  laboratori i utilitzar-los amb finali-

  tats diferents de la reproduc-

  ci? Hi ha raons per controlar la

  fertilitat i la natalitat? A qui bene-

  ficia l'avortament?Hi ha res ms

  progressista que la defensa de la

  vida humana? Per qu no s

  tic utilitzar els embrions per in-

  vestigar o produir patents.

  Butllet de les novetats de la Biblioteca de Ponent [Nm. 02 | 2013]

  Qu hacemos con la educacin.

  Akal, 2012. [37.01 Que]

  Quina educaci volem? En temps

  de retallades i contrareforma,

  quin futur ens espera el major

  atac a l'educaci en democr-

  cia? Quina societat volen cons-

  truir els que aposten per la priva-

  titzaci, la segregaci i el des-

  mantellament de la pblica? Qui-

  na educaci volem? Quina socie-

  tat volem construir? Qu fem?

  art l cincies aplicades l cincies pures l cincies socials l filosofia l histria l

  idiomes | religi

 • Com dominar el nivell C. Teide, 2012.

  433.6 Com

  Serrano, Sebasti. Del amor, la mentira y la persuasin :

  cmo alcanzar la excelencia en la comunicacin perso-

  nal. Destino, 2012. 152 Ser

  Este libro le har ms inteligente : nuevos conceptos ci-

  entficos para mejorar su pensamiento. Paids, 2012.

  153 Est

  Pinker, Steven. Los ngeles que llevamos dentro : el decli-

  ve de la violencia y sus implicacions. Paids, 2012.

  179 Pin

  Finestres, Jordi. El Xalet de Puigcerd. Ara, 2012.

  30.055.2 Her

  Chown, Marcus. El Sistema solar : un recorrido en imge-

  nes por los planetas, las lunas y otros cuerpos celestes

  que orbitan alrededor del sol. Vox, 2012.

  523 Cho

  Massingham, Rhonda. El Cultivo vertical : hortalizas y fru-

  tas : tcnicas de horticultura creativa en pequeos espa-

  cios. Omega, 2013. 63.51 Mas

  Manual prctico para dueos de Perros. Paidotribo, 2012.

  63.67 Man

  Bretherton, Caroline. Pasteles, pastas, galletas, meren-

  gues, tartas, panes : dulces y salados. Blume, 2012.

  641 Bre

  Navarro, Claudina. El Libro de la cosmtica natural : todo

  lo que necesitas saber sobre la cosmtica natural y bio.

  Nuevos Emprendimientos Editoriales, 2012.

  646 Nav

  Pongiluppi, Guillem H. 1714 : el setge de Barcelona.

  Angle, 2012. 9(46.71Bar) Pon